Γελεηηθό γισζζάξην. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γελεηηθό γισζζάξην. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε."

Transcript

1 12 Γελεηηθό γισζζάξην Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Τξνπνπνηεκέλν από ην γισζζάξην πνπ αξρηθά δεκηνπξγήζεθε από ην Πάξθν Γελεηηθήο Γλώζεο London IDEAS (London IDEAS Genetic Knowledge Park). Απηή ε πξνζπάζεηα ππνζηεξίδεηαη από ηε EuroGentest, ΝνΔ ππνζηεξηδόκελν από ην ΔU-FP6.ηειέθσλν επηθνηλσλίαο Δηθνλνγξάθεζε: Rebecca J Kent Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

2 2 11 Γελεηηθό γισζζάξην ακληνπαξαθέληεζε. Δμέηαζε θαηά ηελ νπνία ιακβάλεηαη έλα δείγκα, γηα ηνλ έιεγρν ησλ γνληδίσλ ή ησλ ρξσκνζσκάησλ ηνπ αγέλλεηνπ κσξνύ. Τν κσξό πεξηβάιιεηαη από πγξό κέζα ζηε κήηξα. Απηό ην πγξό πεξηέρεη ιίγα θύηηαξα ηεο επηδεξκίδαο ηνπ κσξνύ. Έλα κηθξό δείγκα πγξνύ ιακβάλεηαη κε κηα ιεπηή βειόλα, δηακέζνπ ηνπ δέξκαηνο ηεο θνηιηάο ηεο κεηέξαο. Έπεηηα ην πγξό απνζηέιιεηαη ζην εξγαζηήξην γηα έιεγρν. ακνηβαία κεηάζεζε. Ακνηβαία κεηάζεζε ζπκβαίλεη όηαλ δύν ηκήκαηα δύν δηαθνξεηηθώλ ρξσκνζσκάησλ ζπάλε θαη αληαιιάζζνπλ ζέζεηο κεηαμύ ηνπο. αλαζηξνθή. Η αιιαγή ηεο ζεηξάο ησλ γνληδίσλ θαηά κήθνο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ρξσκνζώκαηνο. απνβνιή. Πξώηκν ηέινο κηαο εγθπκνζύλεο, πξνηνύ λα είλαη ηθαλό ην κσξό λα επηβηώζεη εθηόο ηεο κήηξαο. αξλεηηθό απνηέιεζκα. Τν απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ πνπ δείρλεη όηη ην άηνκν πνπ ειέγρεηαη δελ έρεη ηελ αιιαγή (κεηάιιαμε) ζην γνλίδην. απηνζσκηθά επηθξαηή γελεηηθά λνζήκαηα. Αζζέλεηεο θαηά ηηο νπνίεο γηα λα πξνζβιεζεί έλα άηνκν αξθεί λα θιεξνλνκήζεη έλα κόλν αιιαγκέλν αληίγξαθν (κεηάιιαμε) ηνπ γνληδίνπ. Τν αιιαγκέλν γνλίδην επηθξαηεί ηνπ θπζηνινγηθνύ γνληδίνπ. απηνζσκηθά ππνηειή γελεηηθά λνζήκαηα. Αζζέλεηεο θαηά ηηο νπνίεο γηα λα πξνζβιεζεί έλα άηνκν πξέπεη λα θιεξνλνκήζεη δύν αιιαγκέλα αληίγξαθα (κεηαιιάμεηο) ηνπ γνληδίνπ (έλα αιιαγκέλν αληίγξαθν από θάζε γνλέα). Έλα άηνκν πνπ θέξεη έλα κόλν αληίγξαθν ηνπ αιιαγκέλνπ γνληδίνπ απνηειεί έλαλ κε πξνζβεβιεκέλν θνξέα. απηνζσκηθά ρξσκνζώκαηα. Γηαζέηνπκε 23 δεύγε

3 10 3 ρξσκνζσκάησλ. Τα δεύγε 1 έσο 22 νλνκάδνληαη απηνζσκηθά ρξσκνζώκαηα θαη είλαη παξόκνηα ζηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο. Τν 23ν δεύγνο δηαθέξεη ζηνπο άληξεο θαη ηηο γπλαίθεο θαη απνηειείηαη από ηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα. κέηξεζε απρεληθήο δηαθάλεηαο. Υπεξερνγξάθεκα ηνπ πίζσ κέξνπο ηνπ ιαηκνύ ηνπ εκβξύνπ, όπνπ θπζηνινγηθά ππάξρεη έλαο ρώξνο γεκάηνο πγξό. Δάλ ην κσξό έρεη θάπνηα ζπγγελή πάζεζε (όπσο ζύλδξνκν Down), ην κέγεζνο ηνπ ρώξνπ δελ είλαη θπζηνινγηθό. βξεζνύλ ζηηο αθόινπζεο δηεπζύλζεηο: Μαζήκαηα βηνινγίαο θαη βηνηερλνινγίαο από ην Δζληθό Κέληξν Βηβιίνπ. Ιζηνζειίδα: Τν βηβιίν ησλ δηαηαξαρώλ από ην Noesi, ηζηόηνπν αθηεξσκέλν γηα ηελ εηδηθή αγσγή θαη ηελ ςπρηθή πγεία. Ιζηνζειίδα: Γισζζάξην από ηελ Kosmogonia, δηθηπαθό ηόπν πνπ ζηνρεύεη ζηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε. Ιζηνζειίδα: γελεηηθή αζζέλεηα. Μηα αζζέλεηα πνπ πξνθαιείηαη από έλα ειάηησκα ζε έλα γνλίδην ή έλα ρξσκόζσκα. γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή. Παξνρή πιεξνθνξηώλ θαη ππνζηήξημεο ζε άηνκα πνπ αλεζπρνύλ γηα κία αζζέλεηα, ε νπνία πηζαλώο λα έρεη γελεηηθή αηηηνινγία. γελεηηθόο. Πνπ πξνθαιείηαη από ηα γνλίδηα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα γνλίδηα. γελεηηθόο έιεγρνο. Η εμέηαζε πνπ αληρλεύεη εάλ ππάξρνπλ αιιαγέο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν γνλίδην ή ρξσκόζσκα. Σπλήζσο γίλεηαη κε εμέηαζε αίκαηνο ή ηζηνύ. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε ην θπιιάδην Τη είλαη γελεηηθόο έιεγρνο;. γελεηηθόο ζύκβνπινο. Έλαο εηδηθόο πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο θαη ππνζηήξημε ζε αλζξώπνπο πνπ αλεζπρνύλ γηα κία αζζέλεηα, ε νπνία πηζαλώο λα έρεη γελεηηθή αηηηνινγία. γνλίδην. Οη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ζώκα, νη νπνίεο απνζεθεύνληαη κε ρεκηθή κνξθή πάλσ ζηα ρξσκνζώκαηα. δαθηπιηνεηδέο ρξσκόζσκα. Όξνο πνπ

4 4 ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ηα άθξα ελόο ρξσκνζώκαηνο ελώλνληαη παίξλνληαο ζρήκα δαθηπιίνπ. de novo. Φξάζε από ηε ιαηηληθή γιώζζα, πνπ ζεκαίλεη «εθ λένπ». Χξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα αιιαγκέλν γνλίδην ή ρξσκόζσκα πνπ είλαη «λέν», όηαλ γηα παξάδεηγκα θαη νη δύν γνλείο ηνπ αηόκνπ πνπ ην έρεη, δηαζέηνπλ θπζηνινγηθά γνλίδηα ή ρξσκνζώκαηα. Λήςε ρνξηαθώλ ιαρλώλ ή ηξνθνβιάζηε, CVS. Μηα εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο, πνπ πεξηιακβάλεη ιήςε θπηηάξσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ γνληδίσλ ή ησλ ρξσκνζσκάησλ ηνπ εκβξύνπ όζνλ αθνξά ζπγθεθξηκέλεο γελεηηθέο παζήζεηο. Έλαο κηθξόο αξηζκόο θπηηάξσλ ιακβάλεηαη από ηνλ αλαπηπζζόκελν πιαθνύληα θαη απνζηέιιεηαη ζην εξγαζηήξην γηα έιεγρν. δηπιαζηαζκόο. Η κε θπζηνινγηθή επαλάιεςε κηαο αιιεινπρίαο γελεηηθνύ πιηθνύ ζε έλα γνλίδην ή έλα ρξσκόζσκα. DNA. Η ρεκηθή νπζία πνπ ζρεκαηίδεη ηα γνλίδηα θαη πεξηέρεη ηηο νδεγίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ζώκα. έιιεηςε. Η παξάιεηςε ηκήκαηνο ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ. Ο όξνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα πεξηγξάςεη ηελ απνπζία κηαο πεξηνρήο ελόο γνληδίνπ ή ελόο ρξσκνζώκαηνο. έκβξπν. Τν αγέλλεην κσξό. Τν έκβξπν πξνθύπηεη από ην πξώην θύηηαξν πνπ ζρεκαηίδεηαη θαηά ηε γνληκνπνίεζε ελόο σαξίνπ από έλα ζπεξκαηνδσάξην. Καηά ηα πξώηα ζηάδηα ηεο εγθπκνζύλεο ην έκβξπν δε κνηάδεη κε άλζξσπν, αιιά απνηειείηαη από θύηηαξα πνπ αλαπηπζζόκελα ζρεκαηίδνπλ ζηαδηαθά ην κσξό. Πνιύ πξώηκα έκβξπα έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα κεγαιώζνπλ εθηόο ηεο κήηξαο ηεο κεηέξαο (ζε ζεξκνθνηηίδα). Η αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ ρσξίδεηαη ζε δύν πεξηόδνπο, ηελ εκβξπνληθή πεξίνδν (από ηε ζύιιεςε κέρξη ην ηέινο ηεο 9 εο εβδνκάδαο) θαη ηελ εκβξπτθή πεξίνδν (9 ε εβδνκάδα κέρξη ηε γέλλεζε). 9 ρξσκνζσκάησλ ζηνπο αλζξώπνπο είλαη 46. Κιεξνλνκνύκε 23 ρξσκνζώκαηα από ηε κεηέξα καο θαη 23 ρξσκνζώκαηα από ηνλ παηέξα καο. ΦΥ. Σπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ησλ θπιεηηθώλ ρξσκνζσκάησλ ελόο αξζεληθνύ. Τα αξζεληθά έρνπλ έλα Φ ρξσκόζσκα θαη έλα Υ ρξσκόζσκα. Τν Φ ρξσκόζσκα ην θιεξνλνκνύλ από ηε κεηέξα θαη ην Υ ρξσκόζσκα από ηνλ παηέξα ηνπο. ΦΦ. Σπκβνιηθή αλαπαξάζηαζε ησλ θπιεηηθώλ ρξσκνζσκάησλ ελόο ζειπθνύ. Τα ζειπθά έρνπλ δύν Φ ρξσκνζώκαηα. Έλα Φ ρξσκόζσκα θιεξνλνκείηαη από θάζε γνλέα. σάξην. Η ζπκβνιή ηεο κεηέξαο ζην θύηηαξν ην νπνίν αλαπηύζζεηαη θαη ζρεκαηίδεη έλα λέν κσξό. Τν σάξην πεξηέρεη 23 ρξσκνζώκαηα έλα ρξσκόζσκα από θάζε δεύγνο ρξσκνζσκάησλ ηεο κεηέξαο. Τν σάξην ελώλεηαη κε έλα ζπεξκαηνδσάξην γηα λα θηηάμεη έλα νιόθιεξν θύηηαξν. Τν κσξό αλαπηύζζεηαη από απηό ην πξώην θύηηαξν. Ωνζήθε/σνζήθεο. Τα όξγαλα ζην ζώκα ηεο γπλαίθαο πνπ παξάγνπλ ηα σάξηα. Άιια γισζζάξηα ζρεηηθά κε ηε γελεηηθή κπνξνύλ λα

5 8 Δθηειείηαη πεξλώληαο ηνλ αληρλεπηή ππεξήρσλ θαηά κήθνο ηνπ δέξκαηνο ηεο θνηιηάο ή δηακέζνπ ηνπ θόιπνπ ηεο εγθύνπ. θνξέαο. Έλα άηνκν πνπ δελ είλαη πξνζβεβιεκέλν από ηελ αζζέλεηα (ηε δεδνκέλε ζηηγκή), αιιά θέξεη έλα ειαηησκαηηθό αληίγξαθν ελόο γνληδίνπ. Σηελ πεξίπησζε ησλ ππνηειώλ λόζσλ, ην άηνκν ζπλήζσο δελ πξνζβάιιεηαη θαζόινπ, ελώ ζηελ πεξίπησζε ησλ επηθξαηώλ λόζσλ ην άηνκν πξνζβάιιεηαη θάπνηα ζηηγκή αξγόηεξα. θνξέαο (κηαο ρξσκνζσκηθήο κεηάζεζεο). Έλα άηνκν πνπ θέξεη κηα ηζνδπγηζκέλε κεηάζεζε, θαηά ηελ νπνία δε ράλεηαη νύηε πξνζηίζεηαη ρξσκνζσκηθό πιηθό θαη ζπλήζσο δελ επεξεάδεηαη από απηή. θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα. Τν Φ ρξσκόζσκα θαη ην Υ ρξσκόζσκα. Τα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα ειέγρνπλ εάλ ην άηνκν είλαη αξζεληθό ή ζειπθό. Τα ζειπθά έρνπλ δύν Φ ρξσκνζώκαηα ελώ ηα αξζεληθά έρνπλ έλα Φ θαη έλα Υ ρξσκόζσκα. θπινζύλδεηα λνζήκαηα. Γείηε θπινζύλδεηα ζην Φ λνζήκαηα. θπινζύλδεηα ζην Φ λνζήκαηα. Γελεηηθέο αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύληαη από κηα κεηάιιαμε (αιιαγή) ζε έλα γνλίδην ηνπ Φ ρξσκνζώκαηνο. Παξαδείγκαηα θπινζύλδεησλ ζην Χ αζζελεηώλ είλαη ε αηκνξξνθηιία, ε κπτθή δπζηξνθία Duchenne θαη ην ζύλδξνκν ηνπ εύζξαπζηνπ Χ. Φ ρξσκόζσκα. Έλα από ηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα. Τα ζειπθά έρνπλ δύν Φ ρξσκνζώκαηα ελώ ηα αξζεληθά έρνπλ έλα Φ θαη έλα Υ ρξσκόζσκα. ρξσκνζώκαηα. Νεκαηνεηδείο δνκέο πνπ είλαη νξαηέο ζην κηθξνζθόπην θαη πεξηέρνπλ ηα γνλίδηα. Ο ζπλήζεο αξηζκόο 5 ζεηηθό απνηέιεζκα. Τν απνηέιεζκα ηεο εμέηαζεο πνπ δείρλεη όηη ην άηνκν πνπ ειέγρεηαη δηαζέηεη ηελ αιιαγή (κεηάιιαμε) ζην γνλίδην. ηζνδπγηζκέλε κεηάζεζε. Μηα κεηάζεζε θαηά ηελ νπνία δε ράλεηαη νύηε πξνζηίζεηαη ρξσκνζσκηθό πιηθό, αιιά ζπκβαίλεη αλαδηάηαμε ζην ρξσκόζσκα. Έλα άηνκν πνπ έρεη κηα ηζνδπγηζκέλε κεηάζεζε ζπλήζσο δελ επεξεάδεηαη από απηή. θαξπόηππνο. Πεξηγξαθή ηεο δνκήο ησλ ρξσκνζσκάησλ ελόο αηόκνπ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνύ ησλ ρξσκνζσκάησλ θαη θάζε απόθιηζεο από ην θπζηνινγηθό πξόηππν. θιεξνλνκηθή αζζέλεηα. Μία αζζέλεηα πνπ θιεξνλνκείηαη (πεξλάεη από γεληά ζε γεληά). θόιπνο. Ο ζσιελώδεο ζρεκαηηζκόο πνπ ζπλδέεη ηε κήηξα κε ην εμσηεξηθό κηαο γπλαίθαο, ην θαλάιη ηεο γέλλεζεο. Κύηηαξν. Τν αλζξώπηλν ζώκα απνηειείηαη από ρηιηάδεο θύηηαξα, ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ ζαλ νηθνδνκηθνί ιίζνη. Τα θύηηαξα ζηα δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηνπ ζώκαηνο έρνπλ δηαθνξεηηθή κνξθή θαη θάλνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Κάζε θύηηαξν (εθηόο από ηα σάξηα ζηηο γπλαίθεο θαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα ζηνπο άληξεο) πεξηέρεη δύν αληίγξαθα θάζε γνληδίνπ. κεηάζεζε. Αλαδηάηαμε ηνπ ρξσκνζσκηθνύ πιηθνύ. Πξνθύπηεη όηαλ έλα θνκκάηη ελόο ρξσκνζώκαηνο ζπάεη θαη ελώλεηαη ζε άιιν ρξσκόζσκα. κεηάζεζε θαηά Robertson. Μηα κεηάζεζε θαηά Robertson ζπκβαίλεη όηαλ έλα ρξσκόζσκα ζπληήθεηαη κε έλα άιιν. κεηάιιαμε. Μηα αιιαγή ζε έλα γνλίδην. Μεξηθέο θνξέο όηαλ έλα γνλίδην αιιάδεη, νη πιεξνθνξίεο ηνπ αιινηώλνληαη θαη παύεη λα ιεηηνπξγεί ζσζηά. Απηό κπνξεί λα πξνθαιέζεη κηα γελεηηθή

6 6 αζζέλεηα. 7 κε ηζνδπγηζκέλε κεηάζεζε. Μηα κεηάζεζε θαηά ηελ νπνία ζπκβαίλεη κηα ρξσκνζσκηθή αλαδηάηαμε πνπ νδεγεί ζε επηπιένλ ρξσκνζσκηθό πιηθό ή απώιεηα ρξσκνζσκηθνύ πιηθνύ, ή θαη ηα δύν. Μπνξεί λα πξνθύςεη ζην παηδί ελόο γνλέα κε ηζνδπγηζκέλε κεηάζεζε. κήηξα. Τν ηκήκα ηνπ γπλαηθείνπ ζώκαηνο κέζα ζην νπνίν κεγαιώλεη ην κσξό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο. νηθνγελεηαθό δέληξν. Έλα δηάγξακκα πνπ απεηθνλίδεη ηα άηνκα ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ (απηά πνπ πάζρνπλ θαη απηά πνπ δελ πάζρνπλ από κηα γελεηηθή αζζέλεηα) θαη ηνλ ηξόπν πνπ ζρεηίδνληαη κε εζέλα θαη κεηαμύ ηνπο. πιαθνύληαο. Ο πιαθνύληαο βξίζθεηαη πξνζθνιιεκέλνο ζην εζσηεξηθό ηνίρσκα ηεο κήηξαο ηεο εγθύνπ. Τν κσξό ηξέθεηαη από ηνλ πιαθνύληα. Ο πιαθνύληαο κεγαιώλεη από ην γνληκνπνηεκέλν σάξην θη έηζη ζπλήζσο δηαζέηεη ηα ίδηα γνλίδηα κε ην κσξό. πξνγελλεηηθή δηάγλσζε. Δμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο γηα λα ειεγρζεί ε παξνπζία ή ε απνπζία κηαο γελεηηθήο αζζέλεηαο ζην κσξό. πξνγλσζηηθόο έιεγρνο. Ο γελεηηθόο έιεγρνο κηαο αζζέλεηαο πνπ πηζαλώο ζα εκθαληζηεί αξγόηεξα ζηε δσή. Όηαλ ν γελεηηθόο έιεγρνο αθνξά κηα αζζέλεηα πνπ είλαη ζρεδόλ βέβαην όηη ζα εκθαληζηεί ζην κέιινλ, ε εμέηαζε νλνκάδεηαη πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο. πξνζζήθε ή έλζεζε. Η εηζαγσγή επηπξόζζεηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ ζε έλα γνλίδην ή ρξσκόζσκα. πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο. Γείηε πξνγλσζηηθόο έιεγρνο. ζπεξκαηνδσάξην. Η ζπλεηζθνξά ηνπ παηέξα ζην θύηηαξν ην νπνίν αλαπηύζζεηαη θαη ζρεκαηίδεη ην λέν κσξό. Έλα ζπεξκαηνδσάξην πεξηέρεη 23 ρξσκνζώκαηα έλα ρξσκόζσκα από θάζε δεπγάξη ρξσκνζσκάησλ ηνπ παηέξα. Τν ζπεξκαηνδσάξην ελώλεηαη κε ην σάξην γηα λα θηηάμεη έλα πιήξεο θύηηαξν. Τν κσξό αλαπηύζζεηαη από απηό ην πξώην θύηηαξν. ζύιιεςε. Η έλσζε ελόο σαξίνπ θαη ελόο ζπεξκαηνδσαξίνπ πξνο ζρεκαηηζκό ηνπ πξώηνπ θύηηαξνπ ελόο λένπ κσξνύ. ηεζη Παπαληθνιάνπ. Μηα εμέηαζε πνπ ζπζηήλεηαη ζε όιεο ηηο γπλαίθεο, γηα λα αληρλεπηνύλ ηπρόλ αιινηώζεηο ζηα θύηηαξα ηεο εηζόδνπ ηεο κήηξαο. Υ ρξσκόζσκα. Έλα από ηα θπιεηηθά ρξσκνζώκαηα. Τα αξζεληθά έρνπλ έλα Υ ρξσκόζσκα θαη έλα Φ ρξσκόζσκα. Τα ζειπθά έρνπλ δύν Φ ρξσκνζώκαηα. ππεξερνγξάθεκα. Μία αλώδπλε εμέηαζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ερεηηθά θύκαηα γηα λα δεκηνπξγήζεη εηθόλεο ηνπ αλαπηπζζόκελνπ κσξνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο.

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΔΝΔΣΙΚΗ ΠΜ ΒΙΟΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΗ ΓΔΩΠΟΝΙΑ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ & ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΓΔΝΔΣΙΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΓΔΝΔΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοσημική Τοξικολογία

Βιοσημική Τοξικολογία Βιοσημική Τοξικολογία Μέθοδοι πειπαμαηικήρ μελέηηρ ηηρ καπκινογένεζηρ ζηα ηπωκηικά Γεκήηξεο Κνπξέηαο Καζεγεηήο Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Τκήκα Βηνρεκείαο & Βηνηερλνινγίαο Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Εσηθώλ Οξγαληζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους

Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γ. Κυρόπουλος - Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους 33 Διερεύνηση κακοηθών εξεργασιών του μαστού με υπέρηχους Γεώργιος Κυρόπουλος Ακτινολόγος, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Σήκεξα δνύκε κηα λέα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21.

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΔ 1 ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3 χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4 Κιηληθή εηθφλα 4-10 Μνξηαθή γελεηηθφο έιεγρνο 11-15 ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή 16-20 γελεηηθνχ ειέγρνπ Ιδηνπαζήο Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ

Τμήμα Επιδημιολογικήσ Επιτήρηςησ και Παρέμβαςησ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ ΑΝΔΜΔΤΛΟΓΗΑ / ΔΡΠΖ ΕΩΣΖΡΑ Η αλεκεπινγηά είλαη κηα νμεία ηνγελήο λόζνο, κε ραξαθηεξηζηηθό εμάλζεκα, πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο αλεκεπινγηάο- έξπεηα δσζηήξα (VZV), ν νπνίνο αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΦΡΑΕΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Real-Time RT PCR

ΑΝΑΛΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΦΡΑΕΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Real-Time RT PCR Π Α Ν Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Π Ε Ι Ρ Α Ι Ω ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΟΝΙΔΙΑΚΩΝ ΕΚΦΡΑΕΩΝ ΜΕΩ ΣΗ ΜΕΘΟΔΟΤ Real-Time RT PCR Κιεηώ Μαξία Π.

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER

Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER Φςζική μελέηη ακηινοβολίαρ LASER 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε εμνηθείσζε ηνπ ζπνπδαζηή κε ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο αθηηλνβνιίαο laser θαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πεξίζιαζεο ηελ άζθεζε ζα

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα