Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο"

Transcript

1 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών δεδομένυν. Οη πιεξνθνξίεο ζε απηό ην θπιιάδην έρνπλ γξαθηεί από ηελ Οκάδα Γελεηηθνύ Δλδηαθέξνληνο, Δζληθή Σπκκαρία Οξγαλώζεσλ Αζζελώλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ πνπ παξέρεη ππνζηήξημε ζε παηδηά, νηθνγέλεηεο θαη άηνκα πάζρνληα από γελεηηθέο αζζέλεηεο. Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Μάξηηνο 2009 Υπνζηήξημε από ηελ EuroGentest, κε ρξεκαηνδόηεζε από επξσπατθό πξόγξακκα EU-FP6 κε αξηζκό ζπκβνιαίνπ Δηθνλνγξάθεζε: Rebecca J Kent Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

2 2 15 Έιεγρνο θνξέωλ Οη πιεξνθνξίεο ζε απηό ην θπιιάδην αθνξνύλ άηνκα ηα νπνία ζθέθηνληαη λα ππνβιεζνύλ ή έρνπλ ήδε θάλεη γελεηηθό έιεγρν γηα λα δηαπηζησζεί εάλ είλαη θνξείο. Γίλεη θαη πιεξνθνξίεο γηα ην ηη ζεκαίλεη «θνξέαο», πσο κπνξεί θάπνηνο λα κάζεη εάλ είλαη θνξέαο θαη δίλεη πξαθηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ απνηειεζκάησλ γελεηηθνύ ειέγρνπ. Οη πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο έρνπλ ζπγθεληξσζεί κεηά από ζπδεηήζεηο κε άηνκα πνπ έθαλαλ ηνλ γελεηηθό έιεγρν γηα λα δνπλ εάλ είλαη θνξείο. Διπίδνπκε λα ζαο θαλεί ρξήζηκν. Πνηνο είλαη θνξέαο? Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ πνηνο είλαη θνξέαο πξέπεη πξώηα λα θαηαιάβνπκε ηηο έλλνηεο γνλίδηα θαη ρξσκνζώκαηα Γνλίδηα θαη ρξωκνζώκαηα Τν ζώκα καο απνηειείηαη από εθαηνκκύξηα θύηηαξα. Τα πεξηζζόηεξα θύηηαξα πεξηέρνπλ κηα νινθιεξσκέλε ζεηξά από γνλίδηα. Γηαζέηνπκε ινηπόλ ρηιηάδεο γνλίδηα. Τα γνλίδηα πεξηέρνπλ νδεγίεο πνπ ειέγρνπλ ηελ αλάπηπμή καο θαη ηνλ ηξόπν πνπ δνπιεύεη ην ζώκα καο. Δίλαη επίζεο ππεύζπλα γηα πνιιά από ηα ραξαθηεξηζηηθά καο, όπσο ην ρξώκα ησλ καηηώλ, ηελ νκάδα αίκαηνο θαη ην ύςνο.

3 14 Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο Σ.Ι.Γ.Ε. Σπλδεζκνο Ιαηξηθωλ Γελεηηζηωλ Ειιαδαο Γηα πεξηζζνηεξεο πιεξνθνξίεο ζην ζέκα ηνλ ζπιιόγσλ αζζελώλ: Orphanet Ιζηνζειίδα ειεύζεξεο πξόζβαζεο πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπάληεο παζήζεηο, ηα θιηληθά πεηξάκαηα, ηα θάξκαθα θαη ζπλδέζκνπο γηα νκάδεο ππνζηήξημεο ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Ιζηνζειίδα: EuroGentest Ιζηνζειίδα ειεύζεξεο πξόζβαζεο πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ γελεηηθό έιεγρν θαη ζπλδέζκνπο γηα νκάδεο ππνζηήξημεο ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Ιζηνζειίδα: Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: Δξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: Τα γνλίδηα βξίζθνληαη πάλσ ζε λεκαηνεηδείο δνκέο πνπ νλνκάδνληαη ρξσκνζώκαηα. Τα πεξηζζόηεξα θύηηαξα δηαζέηνπλ 46 ρξσκνζώκαηα. Κιεξνλνκνύκε ηα ρξσκνζώκαηά καο από ηνπο γνλείο καο, 23 από ηε κεηέξα θαη 23 από ηνλ παηέξα καο, θαη σο εθ ηνύηνπ έρνπκε δύν νκάδεο 23 ρξσκνζσκάησλ ή 23 «δεύγε». Τα ρξσκνζώκαηα είλαη θηηαγκέλα από γνλίδηα, επνκέλσο θιεξνλνκνύκε δύν αληίγξαθα ησλ πεξηζζόηεξσλ γνληδίσλ, έλα αληίγξαθν από θάζε γνλέα. Απηόο είλαη ν ιόγνο πνπ έρνπκε ζπρλά παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηνπο γνλείο καο. Τα ρξσκνζώκαηα θαη ηα γνλίδηα θηηάρλνληαη από κηα ρεκηθή νπζία πνπ ιέγεηαη DNA. Αιιαγέο ζε γνλίδηα θαη ρξσκνζώκαηα νλνκάδνληαη κεηαιιάμεηο, θαη ν θαζέλαο καο είλαη θνξέαο κεξηθώλ κεηαιιάμεσλ. κσο επεηδή έρνπκε δύν αληίγξαθα από ηα πεξηζζόηεξα γνλίδηα, ην θπζηνινγηθό αληίγξαθν αληηζηαζκίδεη ην κεηαιιαγκέλν. Φνξέαο επνκέλσο ζεκαίλεη όηη δελ λνζείο αιιά έρεηο έλα κεηαιιαγκέλν αληίγξαθν από θάπνην δεύγνο γνληδίσλ. Τν λα είζαη θνξέαο ζπλήζσο δελ επεξεάδεη ηελ πγεία ζνπ. Τν λα είζαη θνξέαο δεκηνπξγεί κόλν πξόβιεκα εάλ πξνθαιέζεη ηελ γέλλεζε απνγόλσλ κε θάπνηα γελεηηθή θιεξνλνκνύκελε πάζεζε. Πόηε ζπκβαίλεη λα θάλνπκε παηδηά κε θάπνηα γελεηηθή πάζεζε εάλ είκαζηε θνξείο? Υπάξρνπλ ηξεηο πεξηπηώζεηο πνπ εάλ είκαζηε θνξείο κπνξεί λα θάλνπκε παηδηά πνπ λνζνύλ 1. Απηνζωκηθά ππνιεηπόκελα λνζήκαηα Γηα ηα απηνζσκηθά ππνιεηπόκελα λνζήκαηα, ππάξρεη θίλδπλνο λα απνθηήζνπκε παηδηά πνπ λνζνύλ εάλ θαη νη δύν γνλείο είλαη θνξείο θάπνηαο κεηάιιαμεο ζην ίδην γνλίδην. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ππάξρεη 25% πηζαλόηεηα (1 ζηα 4) θάζε παηδί λα θιεξνλνκήζεη έλα αληίγξαθν ηνπ κεηαιιαγκέλνπ γνληδίνπ από θάζε γνλέα θαη λα λνζήζεη. Πεξηπηώζεηο θνηλώλ λνζεκάησλ πνπ θιεξνλνκνύληαη κε απηό ηνλ ηξόπν είλαη ε β-μεζνγεηαθή Αλαηκία, Κπζηηθή Ίλσζε, Γξεπαλνθπηηαξηθή Αλαηκία, ε λόζνο

4 4 Tay Sachs. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα απηά ηα λνζήκαηα ζα βξείηε ζην θπιιάδην Απηνζωκαηηθή Υπνιεηπόκελε θιεξνλνκηθόηα. 2. Φπινζύλδεηα λνζήκαηα Γηα απηέο ηηο πεξηπηώζεηο εάλ κία γπλαίθα είλαη θνξέαο ππάξρεη 50% θίλδπλνο (1 ζηα 2) λα απνθηήζεη γηνπο πνπ λνζνύλ. Υπάξρεη επίζεο 50% πηζαλόηεηα (1 ζηα 2) νη θόξεο ηεο λα είλαη θνξείο. Έλαο άλδξαο θνξέαο θπινζύλδεηνπ λνζήκαηνο πνπ ν ίδηνο λνζεί εάλ απνθηήζεη θόξεο ζα είλαη θνξείο όκσο νη γηνη δελ ζα είλαη θνξείο. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα απηά ηα λνζήκαηα ζα βξείηε ζην θπιιάδην Φπινζύλδεηε θιεξνλνκηθόηεηα. Κνηλά λνζήκαηα πνπ θιεξνλνκνύληαη κε απηό ηνλ ηξόπν είλαη ην ζύλδξνκν εύζξαπζηνπ Φ, Μπτθή δπζηξνθία Duchenne θαη αηκνξξνθηιία. 3. Φξωκνζωκηθέο αλαδηαηάμεηο Δάλ θάπνην άηνκν είλαη θνξέαο θάπνηαο ρξσκνζσκηθήο αλαδηάηαμεο (όπσο ηζνδπγηζκέλεο κεηάζεζεο) ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο κία εγθπκνζύλε λα θαηαιήμεη ζε απνβνιή, ή έλα παηδί λα γελλεζεί κε λνεηηθή πζηέξεζε ή αλαπηπμηαθή θαζπζηέξεζε. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα απηέο ηηο θαηαζηάζεηο ζα βξείηε ζηα θπιιάδηα Φξωκνζωκηθέο αιιαγέο θαη ρξωκνζωκηθέο αλαδηαηάμεηο. Θα κπνξνύζα λα είκαη θνξέαο? Υπάξρνπλ πνιινί ιόγνη πνπ ζα κπνξνύζαηε λα έρεηε απμεκέλν θίλδπλν λα είζαζηε θνξείο θάπνηνύ γελεηηθνύ λνζήκαηνο ή ρξσκνζσκηθήο αλαδηάηαμεο. Κάπνηνο ζηελ νηθνγέλεηα ζνπ πάζρεη από απηνζσκηθό ππνιεηπόκελν λόζεκα, θπινζύλδεην λόζεκα ή ρξσκνζσκηθή αλαδηάηαμε Κάπνηνο ζηελ νηθνγέλεηα ζνπ είλαη θνξέαο απηνζσκηθνύ ππνιεηπόκελνπ λνζήκαηνο, θπινζύλδεηνπ λνζήκαηνο ή ρξσκνζσκηθήο αλαδηάηαμεο 13 Θα ήηαλ ρξήζηκν λα έρεηο πιεξνθνξίεο από ζύκβνπιν γελεηηθήο γηα λα δείμεηο ζην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ γηα λα θαηαλνήζνπλ θαιύηεξα ηη ζεκαίλεη λα είζαη θνξέαο, θαη ην όηη ην λα είζαη θνξέαο είλαη θαζαξά έλα ηπραίν γεγνλόο. Άιιεο πεγέο ππνζηήξημεο Σύκβνπινη γελεηηθήο θαη άιινη επηζηήκνλεο πγείαο (όπσο ςπρνιόγνη) έρνπλ πείξα ζην λα βνεζήζνπλ άηνκα λα μεθαζαξίζνπλ ηα αηζζήκαηά ηνπο όηαλ πάξνπλ ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ειέγρνπ. Δίλαη νη θαιύηεξεο πεγέο ζηήξημεο θαη πιεξνθόξεζεο. «Μεηά ηελ ζπλάληεζε κνπ κε ηνλ ζύκβνπιν γελεηηθήο, αηζζάλζεθα εξεκία γηαηί δελ είρα θαηαιάβεη όηη ππήξρε ε δπλαηόηεηα πξνγελλεηηθνύ ειέγρνπ (ηξνθνβιάζηε θαη ακληαθό πγξό), νπόηε ήηαλ πνιύ θαιό λα κάζσ ηηο επηινγέο κνπ από θάπνην εηδηθό.» (θνξέαο Tay Sachs) Μεξηθνί βξίζθνπλ όηη ε επηθνηλσλία κε νκάδα ζηήξημεο αζζελώλ βνεζάεη. Οη νκάδεο απηέο κπνξεί λα δώζνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πξαθηηθά ζέκαηα θαη ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινύληαη όηαλ κάζεη θάπνηνο όηη είλαη θνξέαο. Πνιιέο νξγαλώζεηο δηαζέηνπλ ηζηνζειίδεο θαη γξακκή βνήζεηαο γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ζπκβνπιέο. Μπνξνύλ λα θέξνπλ ζε επαθή άηνκα θαη νηθνγέλεηεο κε ηελ ίδηα πάζεζε. Μπνξεί επίζεο λα έρνπλ νκάδεο ζπδήηεζεο κέζσ ησλ νπνίσλ ηα κέιε λα επηθνηλσλνύλ θαη κε ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν ( ). «Έρνπκε πάξεη πνιιέο πιεξνθνξίεο από ηηο νκάδεο ζηήξημεο αζζελώλ, κεξηθέο θνξέο ππήξρε ε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κέρξη αξγά ηελ λύρηα, νπόηε κπνξνύζεο λα ηνπο κηιήζεηο νπνηαδήπνηε ώξα, λα ζνπ ζηείινπλ πιεξνθνξίεο ηαρπδξνκηθά, λα κηιήζνπλ ζηα ζρνιεία...» (θνξέαο εύζξαπζηνπ Φ)

5 12 ειεγρζνύλ εάλ ην επηζπκνύλ. Δίλαη ρξήζηκε πιεξνθνξία εάλ ζέινπλ λα θάλνπλ παηδηά.» (θνξέαο Κπζηηθήο ίλσζεο) Γηα κεξηθά άηνκα ην λα κνηξαζηνύλ ηελ πιεξνθνξία κε ηελ ππόινηπε νηθνγέλεηα κπνξεί λα είλαη ζεηηθή εκπεηξία. Φέξλεη ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πην θνληά, θαη κπνξεί λα είλαη θαη παξάγνληαο ζηήξημεο. Γηα άιινπο πάιη ππάξρεη θάπνηα δπζθνιία γηα ηελ απνθάιπςε ησλ απνηειεζκάησλ ζην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, θαη ε εκπεηξία κπνξεί λα πξνθαιέζεη άγρνο. «Έρεηο ηελ αίζζεζε όηη θέξλεηο θαηαζηξνθηθά λέα ζηελ νηθνγέλεηα θάπνηνπ άιινπ θαη απηό κε επεξέαζε αξλεηηθά, γηαηί ζαλ λύθε δελ ζα ήζειεο λα ην θάλεηο απηό...» (θνξέαο αηκνξξνθηιίαο) Γηα ηνλ παππνύ, γηαγηά, κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα δύζθνιν. Γελ ζέινπλ λα απνδερηνύλ όηη ε κεηάιιαμε ζην γνλίδην είλαη θάηη πνπ απηνί κεηέδσζαλ ζηηο επόκελεο γελεέο. Μπνξεί λα αηζζαλζνύλ ελνρέο. Πξέπεη λα είζαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα ηέηνηεο αληηδξάζεηο. «Η κεηέξα κνπ κίιεζε ζηελ γηαγηά θαη απηή απάληεζε «απνθιείεηαη λα πξνήιζε από εκέλα», Οπόηε ην κπιόθαξε ηειείσο, είπε «εγώ δελ έθεξα ηίπνηα ζηελ νηθνγέλεηα». (θνξέαο εύζξαπζηνπ Φ) «Ήηαλ ζπληεηξηκκέλε. Αηζζαλόηαλ ελνρέο. Τεο είπα όηη απιά ζπλέβε, δελ ήηαλ δηθό ζνπ ην ιάζνο» (θνξέαο Κπζηηθήο ίλσζεο κε παηδί πνπ πάζρεη) Έρεηε έλα παηδί κε απηνζσκηθό ππνιεηπόκελν λόζεκα, θπινζύλδεην λόζεκα ή ρξσκνζσκηθή αλαδηάηαμε Αλήθεηο ζε θάπνηα εζληθή νκάδα πνπ κπνξεί λα ζεκαίλεη όηη έρεηο απμεκέλε πηζαλόηεηα λα είζαη θνξέαο θάπνηνπ γελεηηθνύ λνζήκαηνο. Παξαδείγκαηα είλαη ε δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία πνπ είλαη πην θνηλή ζηνπο Αθξηθάλνπο, β κεζνγεηαθή αλαηκία πνπ είλαη πην θνηλή ζε Μεζνγεηαθνύο πιεζπζκνύο θαη λόζνο Tay Sachs ζηνπο Δβξαίνπο Ashkenazi. Απηέο νη πεξηπηώζεηο είλαη πην θνηλέο ζηηο παξαπάλσ εζληθέο νκάδεο ρσξίο όκσο λα απνθιείεηαη λα βξεζνύλ θαη ζε άιιεο. Αθόκε θαη εάλ δελ ζπληξέρνπλ νη παξαπάλσ ιόγνη, κπνξεί θάπνηνο λα απνθαζίζεη λα θαλεη έιεγρν γηα λα δηαπηζηώζεη εάλ είλαη θνξέαο θάπνηνπ απηνζσκηθνύ ππνιεηπόκελνπ λνζήκαηνο. Σε απηέο ηηο πεξηπηώζεηο ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζα ζαο βνεζήζνπλ λα κάζεηε εάλ νη απόγνλνί ζαο έρνπλ απμεκέλε πηζαλόηεηα λα λνζήζνπλ. Πωο κπνξώ λα κάζω εάλ είκαη θνξέαο Δάλ λνκίδεηο όηη ππάξρεη πηζαλόηεηα λα είζαη θνξέαο θάπνηνπ γελεηηθνύ λνζήκαηνο ζα πξέπεη λα ην ζπδεηήζεηο κε ηνλ νηθνγελεηαθό ζνπ γηαηξό. Ο γηαηξόο ζα ζε παξαπέκςεη ζε έλα γελεηηθό ζύκβνπιν, ν νπνίνο ζα ζνπ πάξεη νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό θαη ζα ξσηήζεη γηα θιεξνλνκνύκελεο παζήζεηο ζηελ νηθνγέλεηά ζνπ. Θα εμεγήζεη ηη ζεκαίλεη λα είζαη θνξέαο θαη ηηο επηπηώζεηο ηεο γλώζεο απηήο. Πξέπεη λα μέξνπκε όηη ν γελεηηθόο έιεγρνο είλαη εζεινληηθόο- δελ πξέπεη λα αηζζαλζνύκε πίεζε όηη πξέπεη λα θάλνπκε ηνλ έιεγρν ηδηαίηεξα εάλ δελ ζα έρεη θάπνηα ρξεζηκόηεηα γηα ζέλα. 5

6 6 Δάλ απνθαζίζεηο λα πξνρσξήζεηο ζηνλ γελεηηθό έιεγρν θαη ν εηδηθόο έρεη απνθαλζεί όηη ζπληξέρεη ζεκαληηθόο ιόγνο λα ηνλ θάλεηο, ζα ζνπ πξνζθεξζεί ε δπλαηόηεηα λα ηνλ θάλεηο. Ο έιεγρνο ζα δείμεη εάλ ππάξρεη κεηάιιαμε ζε θάπνην γνλίδην ή ρξσκόζσκα πνπ ζεκαίλεη όηη είζαη θνξέαο. Ο έιεγρνο ζπλήζσο γίλεηαη ζε δείγκα αίκαηνο ή κεξηθέο θνξέο ζε δείγκα από ζάιην. Τν δείγκα ζα ζηαιεί ζε έλα εξγαζηήξην γηα ηνλ έιεγρν. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ γελεηηθό έιεγρν κπνξείο λα βξεηο ζηα θπιιάδηα Τη είλαη ν γελεηηθόο έιεγρνο θαη ηη γίλεηαη ζε έλα εξγαζηήξην γελεηηθήο. Πξέπεη λα ζπκόκαζηε όηη γηα ηα απηνζωκηθά ππνιεηπόκελα λνζήκαηα θαη ηα δύν κέιε ηνπ δεπγαξηνύ πξέπεη λα είλαη θνξείο γηα λα ππάξρεη πηζαλόηεηα λα θάλνπλ παηδηά πνπ πάζρνπλ. Σε πεξηπηώζεηο θπινζύλδεηωλ λνζεκάηωλ κόλν ε κεηέξα πξέπεη λα είλαη θνξέαο γηα λα ππάξρεη πηζαλόηεηα λα πάζρνπλ ηα αγόξηα ηεο θαη νη θόξεο ηωλ αλδξώλ θνξέωλ ζα είλαη νπωζδήπνηε θνξείο. Σε ζπάληεο πεξηπηώζεηο νη γπλαίθεο θνξείο θπινζύλδεηνπ λνζήκαηνο κπνξεί νη ίδηεο λα πάζρνπλ. Αβεβαηόηεηα ηωλ απνηειεζκάηωλ Μεξηθέο θνξέο ηα απνηειέζκαηα ηνπ γελεηηθνύ ειέγρνπ κπνξεί λα κελ είλαη μεθάζαξα. Γηα κεξηθά λνζήκαηα όπσο ε Κπζηηθή ίλσζε, ζα ππάξρεη κηα κηθξή πηζαλόηεηα θάπνηνο λα είλαη θνξέαο αθόκε θαη εάλ δελ βξεζεί θακία κεηάιιαμε. Απηό νλνκάδεηαη ππνινηπόκελνο θίλδπλνο θαη νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη έρνπλ ραξαθηεξηζηεί εθαηνληάδεο κεηαιιάμεηο πνπ πξνθαινύλ Κπζηηθή ίλσζε θαη ν γελεηηθόο έιεγρνο γίλεηαη ζπλήζσο γηα ηηο πην θνηλέο κεηαιιάμεηο. Σε άιιεο πεξηπηώζεηο γηα κία κεηάιιαμε πνπ ζα βξεζεί κε ηνλ γελεηηθό έιεγρν δελ είλαη γλσζηή ε παζνινγηθή ηεο ζπλέπεηα. Σε απηή ηελ πεξίπησζε δελ κπνξνύκε λα έρνπκε αζθαιή Σρέζε κε ηνλ/ ηελ ζύληξνθν Η γλώζε όηη είζαη θνξέαο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ζρέζε ζνπ κε ηνλ/ ηελ ζύληξνθό ζνπ. Μεξηθά δεπγάξηα ηα βνεζάεη λα έιζνπλ πην θνληά θαη έηζη κπνξνύλ λα ππνζηεξίμνπλ ν έλαο ηνλ άιιν. «Έπξεπε λα πξνζπαζήζσ λα ήκνπλ εθεί. Ήηαλ πνιύ ζηελαρσξεκέλε. Πξέπεη λα αθνύο πξνζεθηηθά θαη λα είζαη εθεί γηα ππνζηήξημε. Γελ ππάξρεη άιιε ιύζε, πξέπεη απιά λα ην μεπεξάζεηο, θαη απηό παίξλεη ηνλ ρξόλν ηνπ.» (ζύληξνθνο θνξέα αηκνξξνθηιίαο) Όμυρ η γνώζη όηι είζαι θοπέαρ μποπεί να πποκαλέζει και ένηαζη ζε μια ζσέζη. Τα ζεςγάπια ίζυρ σπειαζηεί να ζςζηηήζοςν θέμαηα πος είναι δύζκολα. «Αηζζάλνκαη όηη κπνξώ λα αληεπεμέιζσ ζε πνιιά, αιιά ην λα πξέπεη λα ππνβάιιεηο ζε απηή ηελ άζρεκε δηαδηθαζία θαη θάπνηνλ άιιν γηα ηνλ νπνίν λνηάδεζαη, απηό ήηαλ απαίζην. Απηό ήηαλ πην άζρεκν από ην πξόβιεκα πνπ πξνθάιεζε ζε κέλα» (θνξέαο αηκνξξνθηιίαο) Άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Δάλ κάζεηο όηη είζαη θνξέαο, κπνξεί λα ζέιεηο λα ην ζπδεηήζεηο κε ηα ππόινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Απηό ζα δώζεη ηε δπλαηόηεηα θαη ζηα ππόινηπα κέιε λα θάλνπλ ηνλ έιεγρν γηα λα δηαπηζηώζνπλ εάλ είλαη θνξείο. Η πιεξνθνξία απηή είλαη ρξήζηκε γηα ηελ δηάγλσζε θαη άιισλ αηόκσλ ζηελ νηθνγέλεηα. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθό γηα ηα άηνκα πνπ ζρεδηάδνπλ λα θάλνπλ νηθνγέλεηα. Η ζπδήηεζε ησλ δηθώλ ζνπ απνηειεζκάησλ ηνπ γελεηηθνύ ειέγρνπ κε άιια έιε ηεο νηθνγέλεηαο είλαη θαζαξά πξνζσπηθή ζνπ ππόζεζε θαη επηινγή, ηα απνηειέζκαηα δελ πξόθεηηαη λα απνθαιπθζνύλ εάλ εζύ δελ ην επηζπκείο. «Τώξα γλσξίδνπλ όηη ππάξρεη ζηελ νηθνγέλεηα θαη κπνξνύλ λα 11

7 10 ζαο. ζπκπεξάζκαηα. 7 Άιιεο επηινγέο είλαη ε πηνζεζία, εγθπκνζύλε κε δόηξηα σαξίσλ ή δόηε ζπέξκαηνο ή ε κε ηεθλνπνίεζε. «Τα θαιά λέα ήηαλ όηη όηαλ πήγα γηα γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή, έκαζα όηη ππήξραλ επηινγέο, εάλ ήζεια λα θάλσ θαη άιια παηδηά, ππάξρεη δηέμνδνο.» (θνξέαο Κπζηηθήο ίλσζεο πνπ απέθηεζε παηδί πνπ πάζρεη) Τη γίλεηαη εάλ έρεηο ήδε παηδηά? Μεξηθνί γνλείο πνπ ήδε έρνπλ παηδηά πνπ πάζρνπλ, ιέλε όηη ην πξώην ζπλαίζζεκα πνπ έρνπλ όηαλ καζαίλνπλ όηη είλαη θνξείο, είλαη «ελνρή» πνπ έρνπλ κεηαδώζεη ην λόζεκα ζηα παηδηά ηνπο. Δίλαη απνιύησο θπζηνινγηθό ζπλαίζζεκα. Μεηέξεο αγνξηώλ πνπ πάζρνπλ από θπινζύλδεηα λνζήκαηα, ιέλε όηη ηνπο θαηεγνξεί ν ζύληξνθόο ηνπο πνπ κεηέδσζαλ ην κεηαιιαγκέλν γνλίδην, ή κεξηθέο θνξέο θαηεγνξνύλ νη ίδηεο ηνλ εαπηό ηνπο. Δάλ έρεηο απηά ηα ζπλαηζζήκαηα ζα πξέπεη λα ηα ζπδεηήζεηο κε έλαλ ζύκβνπιν γελεηηθήο. Πξέπεη λα ζπκάζαη όηη ηα γνλίδηα δηαρσξίδνληαη ηπραία θαη ην όηη είζαη θνξέαο κεηαιιαγκέλνπ γνληδίνπ δελ είλαη δηθό ζνπ ζθάικα. Έρεη απνδεηρηεί όηη κε ηνλ θαηξό απηά ηα ζπλαηζζήκαηα κεηώλνληαη ζε έληαζε. «Αηζζάλνκαη όηη απνγνήηεπζα ζηελ νηθνγέλεηα κνπ ή ηνλ ζύδπγό κνπ θαη ζίγνπξα ην γην κνπ γηαηί πξνθαλώο ηνπ κεηέδσζα θάηη πνπ ζα ήηαλ θαιό λα κελ είρε λα ην αληηκεησπίζεη ζηε δσή ηνπ» (θνξέαο θπινζύλδεηνπ λνζήκαηνο) Δάλ κάζεηο όηη είζαη θνξέαο θαη έρεηο ήδε απνθηήζεη παηδηά πνπ δελ λνζνύλ, ππάξρεη πηζαλόηεηα λα είλαη ηα παηδηά θνξείο. Πξέπεη λα ζπδεηήζεηο απηή ηελ πηζαλόηεηα κε ηα παηδηά ζνπ όηαλ θζάζνπλ ζηελ θαηάιιειε ειηθία. Η ειηθία θαηά ηελ νπνία θάπνηνο κπνξεί λα θάλεη έιεγρν γηα λα δηαπηζηώζεη όηη είλαη θνξέαο δηαθέξεη, άιια ην άηνκν πνπ ζα ππνβιεζεί ζηνλ έιεγρν πξέπεη λα ην απνθαζίζεη κόλν ηνπ. Β. Ζώληαο κε ηελ γλώζε όηη είζαη θνξέαο Παξαθάησ γίλεηαη ζπδήηεζε ησλ εκπεηξηώλ δηαθόξσλ αηόκσλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε γελεηηθό έιεγρν γηα λα κάζνπλ εάλ είλαη θνξείο. Δίλαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα άηνκα πνπ ζθέθηνληαη λα ππνβιεζνύλ ζε απηό ηνλ έιεγρν ή πνπ έρνπλ ήδε κάζεη εάλ είλαη θνξείο ή όρη. Έρνπκε πξνζπαζήζεη λα ππνγξακκίζνπκε κία ζεηξά από πεξηπηώζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα πνπ εγείξνληαη όηαλ θάπνηνο κάζεη όηη είλαη θνξέαο. Πωο κπνξεί λα αηζζαλζώ εάλ ην απνηέιεζκα είλαη ζεηηθό? Ο θαζέλαο αληηδξά κε δηαθνξεηηθό ηξόπν. Πνιινί ιέλε όηη αηζζάλζεθαλ νξγή ή ζιίςε όηαλ ην έκαζαλ. Μεξηθνί αηζζάλζεθαλ έθπιεμε ή ζνθ. ιεο απηέο νη αληηδξάζεηο ζεσξνύληαη θπζηνινγηθέο. Τα ζπλαηζζήκαηα απηά εθιείπνπλ γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο κεηά από έλα ρξνληθό δηάζηεκα. «κόιηο έκαζα όηη θαη εγώ θαη ν ζύληξνθόο κνπ είκαζηε θνξείο αηζζάλζεθα ζιίςε, αιιά θαη όηαλ ζθεθηείο ηα ζηαηηζηηθά...είλαη ζπάλην λα είκαζηε θαη νη δύν θνξείο, αηζζάλζεθα νξγή λα έρνπκε ηόζε θαθνηπρία» (θνξέαο Tay Sachs) «ηαλ ην έκαζε είρε ζίγνπξα επίδξαζε. Ήηαλ πνιύ ζπκσκέλε» (άλδξαο θνξέα αηκνξξνθηιίαο) Δίλαη θπζηνινγηθό λα αηζζαλζείο θάπσο δηαθνξεηηθά γα ηνλ εαπηό ζνπ όηαλ κάζεηο όηη είζαη θνξέαο. Μεξηθνί ιέλε όηη είλαη πεξίεξγν λα κάζεηο θάηη θαηλνύξγην γηα ηνλ εαπηό ζνπ όηαλ λνκίδεηο όηη ηα μέξεηο όια. Μπνξεί λα πάξεη ρξόλν λα ζπλεζίζεηο ζε απηή ηελ λέα πξαγκαηηθόηεηα. «Ήηαλ έλα αίζζεκα ζαλ λα είρα θιεξνλνκήζεη έλα γελεηηθό βάξνο καδί κε ην γεγνλόο όηη είρα κπσπία θαη κία πξνδηάζεζε γηα

8 8 παρπζαξθία» (θνξέαο Tay Sachs) Μεξηθνί ιέλε όηη ε γλώζε όηη είλαη θνξείο ηνπο θάλεη λα αηζζάλνληαη «ιηγόηεξν πγηείο». Άιινη πάιη αλεζπρνύλ κήπσο ζην κέιινλ ζα έρνπλ κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα παξνπζηάζνπλ πξνβιήκαηα πγείαο. Απηέο νη αληηδξάζεηο είλαη θπζηνινγηθέο αιιά πξέπεη λα ζπκόκαζηε όηη ην λα είζαη θνξέαο δελ επεξεάδεη ηελ πγεία ζνπ. ινη είκαζηε θνξείο θάπνησλ κεηαιιάμεσλ ζε θάπνηα γνλίδηα. Μειέηεο έρνπλ δείμεη όηη νη θνξείο αληηκεησπίδνπλ θαιύηεξα ηελ γλώζε απηή όηαλ αλαγλσξίζνπλ όηη δελ είλαη θάηη πνπ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ θαη όηη ε πιεξνθνξία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζεηηθά. «Τώξα ην έρσ απνδερζεί. Έρσ ζπλερίζεη ηελ δσή κνπ. Τν αληηκεησπίδσ ζαλ κία άιιε δπζθνιία ηεο δσήο» (θνξέαο Κπζηηθήο ίλσζεο) Πωο ζα αληηδξάζω εάλ ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ είλαη αξλεηηθό? Γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο έλα αξλεηηθό απνηέιεζκα ειέγρνπ θέξλεη αλαθνύθηζε. κσο γηα κεξηθνύο είλαη δύζθνιν λα απνθαιύςνπλ ην απνηέιεζκα ζηα αδέιθηα ηνπο θαη ηνπο ππόινηπνπο ζπγγελείο νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη θνξείο ή λα έρνπλ παηδί πνπ λνζεί. Αλαξσηηόληαη γηαηί απηνί «μέθπγαλ» αληίζεηα κε ηνπο ζπγγελείο ηνπο. Μεξηθέο θνξέο είλαη δύζθνιν λα απνδερηείο όηη εζύ ήζνπλ ηπρεξόο ελώ νη άιινη δελ ήηαλ. Απόγνλνη Γηα κεξηθνύο ε γλώζε όηη είλαη θνξείο ηνπο πξνθαιεί αλεζπρία γηαηί επεξεάδεη ηα ζρέδηα ηνπο λα θάλνπλ παηδηά. Γηα άιινπο πάιη ε γλώζε απηή είλαη ρξήζηκε γηαηί έηζη κπνξνύλ θαιύηεξα λα ζρεδηάζνπλ ην κέιινλ. Δάλ γλσξίδεηο όηη ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο ηα παηδηά ζνπ λα είλαη έρνπλ θάπνην γελεηηθό λόζεκα ηόηε ζνπ δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα πξνεηνηκαζηείο γηα ην κέιινλ. Υπάξρνπλ πνιιέο επηινγέο πνπ ζα κπνξνύζεο λα ζθεθηείο. Δάλ θαη ηα δύν κέιε ηνπ δεπγαξηνύ είζαζηέ θνξείο ηνπ ίδηνπ απηνζσκηθνύ ππνιεηπόκελνπ λνζήκαηνο, ή εάλ εζύ (ε γπλαίθα) είζαη θνξέαο ελόο θπινζύλδεηνπ λνζήκαηνο, ππάξρνπλ αξθεηέο επηινγέο. Γηα κεξηθά γελεηηθά λνζήκαηα ππάξρεη δπλαηόηεηα λα γίλεη έιεγρνο πξνγελλεηηθόο έιεγρνο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ην έκβξπν έρεη ην κεηαιιαγκέλν γνλίδην. Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο πξέπεη λα αλαθεξζείηε ζηα θπιιάδηα γηα ακληνπαξαθέληεζε θαη ιήςε ηξνθνβιάζηεο. Δάλ απηή ε επηινγή ππάξρεη πξέπεη λα ην ζπδεηήζεηο κε ηνλ γηαηξό ζνπ γηα λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη δπλαηόηεηα ειέγρνπ γηα ην γελεηηθό λόζεκα πνπ ζε αθνξά. Πξέπεη απηό λα γίλεη θαιύηεξα πξηλ ηελ εγθπκνζύλε γηαηί κπνξεί νη πξνεηνηκαζίεο πνπ πξέπεη λα θάλεη ην εξγαζηήξην λα πάξνπλ αξθεηνύο κήλεο. Δάλ ζθέθηεζαη λα θάλεηο πξνγελλεηηθό έιεγρν ζα πξέπεη επίζεο λα ζθεθηείο ηη ζα θάλεηο εάλ απνθαιπθζεί όηη ην έκβξπν πάζρεη, θαη πσο ζα αληηκεησπίζεηο ηελ πηζαλόηεηα δηαθνπήο ηεο εγθπκνζύλεο. Υπάξρεη επίζεο ε δπλαηόηεηα πξνεκθπηεπηηθήο γελεηηθήο δηάγλσζεο (ΠΓΓ) ζαλ ελαιιαθηηθή ιύζε ειέγρνπ ηνπ εκβξύνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο. Η δηαδηθαζία απηή πεξηιακβάλεη ηελ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε, κεηά από ηελ νπνία ηα γνληκνπνηεκέλα σάξηα ειέγρνληαη γηα ηελ ύπαξμε ηνπ κεηαιιαγκέλνπ γνληδίνπ. Μόλν απηά πνπ δελ θέξνπλ ην κεηαιιαγκέλν γνλίδην κεηαθέξνληαη γηα εκθύηεπζε. Η δηαδηθαζία απηή είλαη ρξνλνβόξα θαη όρη θαηάιιειε γηα θάζε δεπγάξη. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ΠΓΓ θαη εάλ ππάξρεη δπλαηόηεηα λα ηελ θάλεηε ζα πξέπεη λα κηιήζεηε κε ηνλ γηαηξό 9

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο γηα θιεξνλνκηθέο κνξθέο θαξθίλνπ

Πξνζπκπησκαηηθόο έιεγρνο γηα θιεξνλνκηθέο κνξθέο θαξθίλνπ 16 Orphanet Ιζηνζειίδα ειεύζεξεο πξόζβαζεο πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπάληεο παζήζεηο, ηα θιηληθά πεηξάκαηα, ηα θάξκαθα θαη ζπλδέζκνπο γηα νκάδεο ππνζηήξημεο ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Ιζηνζειίδα: www.orpha.net

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Χρωκοζωκηθές Μεηαζέζεης

Χρωκοζωκηθές Μεηαζέζεης 12 Ή ηελ ηοπηθή ζας θιηληθή γελεηηθής δηάγλωζες: Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr Χρωκοζωκηθές

Διαβάστε περισσότερα

Φξωκνζωκηθέο Αιιαγέο. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Φξωκνζωκηθέο Αιιαγέο. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 12 Orphanet Ιζηνζειίδα ειεύζεξεο πξόζβαζεο πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπάληεο παζήζεηο, ηα θιηληθά πεηξάκαηα, ηα θάξκαθα θαη ζπλδέζκνπο γηα νκάδεο ππνζηήξημεο ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Ιζηνζειίδα: www.orpha.net

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS)

Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) 12 Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Τξνπνπνηήζεθε από θπιιάδηα πνπ εθδόζεθαλ από ηα λνζνθνκεία Guy s θαη St Thomas ζην Λνλδίλν,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γελεηηθό γισζζάξην. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε.

Γελεηηθό γισζζάξην. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. 12 Γελεηηθό γισζζάξην Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Τξνπνπνηεκέλν από ην γισζζάξην πνπ αξρηθά δεκηνπξγήζεθε από ην Πάξθν Γελεηηθήο Γλώζεο London IDEAS (London

Διαβάστε περισσότερα

Τη είλαη ν πξνιεπηηθόο έιεγρνο?

Τη είλαη ν πξνιεπηηθόο έιεγρνο? 16 EuroGentest Ιζηνζειίδα ειεύζεξεο πξόζβαζεο πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ γελεηηθό έιεγρν θαη ζπλδέζκνπο γηα νκάδεο ππνζηήξημεο ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Ιζηνζειίδα: www.eurogentest.org Τη είλαη ν πξνιεπηηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Τη ζπκβαίλεη ζε έλα Εξγαζηήξην Γελεηηθήο?

Τη ζπκβαίλεη ζε έλα Εξγαζηήξην Γελεηηθήο? 12 εξγαζηήξην ίζσο ειέγμεη ηα απνζεθεπκέλα δείγκαηα (ηδηαίηεξα εάλ ν αξρηθόο έιεγρνο δελ έδσζε απνηέιεζκα), αιιά κόλν εάλ έρεηε δώζεη ηε γξαπηή ζαο ζπγθαηάζεζε γηα θάηη ηέηνην. Με απηό ηνλ ηξόπν νη αζζελείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων

Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Γενεηική Καρδιαγγειακών Παθήζεων Νίκορ Ππωτονοτάπιορ, MD, FESC, Νάξορ Η γελεηηθή ησλ θαξδηαγγεηαθώλ παζήζεσλ έρεη εμειηρζεί νπζηαζηηθά θαηά ηα ηειεπηαία είθνζη ρξόληα. Σε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα εμειίρζεθε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ Γ ΛΤΚΕΙΟΤ 5Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΛΗΡΟΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗ 5ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΙΛΙΟΤ 5. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΙΚΗ 5.1. Η έννοια ηης κληρονομικόηηηας και ηης γενεηικής Βαζικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund)

Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Oι Αρτές ηοσ Ταμείοσ Υποζηεριδόμενες Διαβίωζες (The Principles of the Supported Living Fund) Δεθέκβξηνο 2011 Έθδνζε 1 Απηέο νη πιεξνθνξίεο είλαη γξακκέλεο κε επαλάγλσζην ηξόπν. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εηθόλεο

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ. Γακέηεο. Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε 2 γνληδίσλ) Μείσζε Η. Μείσζε ΗΗ.

Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ. Γακέηεο. Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε 2 γνληδίσλ) Μείσζε Η. Μείσζε ΗΗ. Αληηγξαθή DNA Νόκνο Δηαρσξηζκνύ αιιειόκνξθσλ γνληδίσλ (Κληπονόμηζη 1 γονιδίος) Εεύγνο Μεηάθαζε Η Μείσζε Η νκνιόγσλ Μεηάθαζε ΗΗ Μεηάθαζε ΗΗ Μείσζε ΗΗ Γακέηεο Νόκνο Αλεμάξηεηεο κεηαβίβαζεο ησλ γνληδίσλ (Κιεξνλόκεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο

Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο Η εξγαζία απηή έρεη σο ζθνπό ηελ ελεκέξσζε γηα ηεο ακβιώζεηο. Δελ έρνπκε σο ζηόρν λα επεξεάζνπκε ηελ γλώκε ζαο νύηε λα θαηεγνξήζνπκε ηηο επηινγέο ζαο. Απηό πνπ ζέινπκε είλαη λα γλσξίδνπκε... Η έκηρωζη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου

Επίπεδο Α1 για παιδιά 8-12 ετών. Παραγωγή προφορικού λόγου Α1 για παιδιά (8-12 ετών) Παραγωγή προθορικού λόγοσ Διάρκεια: 12 λεπηά Μονάδες: 25 Πρώηο μέρος Πώο ζε ιέλε; Πόζν ρξνλώλ είζαη; Από πνύ είζαη; Πνύ κέλεηο; ε πνηα ηάμε πεγαίλεηο; Έρεηο αδέιθηα; Πόζα; Δεύηερο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα