Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS)"

Transcript

1 12 Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Τξνπνπνηήζεθε από θπιιάδηα πνπ εθδόζεθαλ από ηα λνζνθνκεία Guy s θαη St Thomas ζην Λνλδίλν, ην Βαζηιηθό Κνιέγην ησλ Μαηεπηήξσλ θαη ησλ Γπλαηθνιόγσλ θαη ην Πάξθν Γελεηηθήο Γλώζεο IDEAS ηνπ Λνλδίλνπ (London IDEAS Genetic Knowledge Park), ζύκθσλα κε ηα δηθά ηνπο πνηνηηθά πξόηππα. Απηή ε πξνζπάζεηα ππνζηεξίδεηαη από ηε EuroGentest, ΝνΔ ππνζηεξηδόκελν από ην ΔU-FP6.ηειέθσλν επηθνηλσλίαο Δηθνλνγξάθεζε: Rebecca J Kent Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

2 2 11 Δεηγκαηνιεςία Χνξηαθώλ Λαρλώλ (CVS) Τν θπιιάδην απηό παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δεηγκαηνιεςία ρνξηαθώλ ιαρλώλ ή ιήςε ηξνθνβιάζηεο (CVS). Παξνπζηάδεη ηη είλαη CVS, πόηε θαη πώο γίλεηαη, ηη ζπκβαίλεη κεηά ηελ εμέηαζε θαη ηα πηζαλά νθέιε θαη ηνπο θηλδύλνπο ηεο. Σρεδηάζηεθε γηα λα ρξεζηκνπνηείηαη παξάιιεια κε ηηο ζπδεηήζεηο πνπ ζα θάλεηε κε ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ζα ζαο βνεζήζεη λα πάξεηε ηηο απαληήζεηο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα εζάο. Τη είλαη ε CVS; Οη ρνξηαθέο ιάρλεο ή ηξνθνβιάζηε είλαη κέξνο ηνπ αλαπηπζζόκελνπ πιαθνύληα. Η CVS πεξηιακβάλεη ηε ιήςε ελόο κηθξνύ δείγκαηνο ρνξηαθώλ ιαρλώλ γηα ηε δηεμαγσγή γελεηηθνύ ειέγρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο. Σπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειέγμεη ηα γνλίδηα ή ηα ρξσκνζώκαηα ηνπ κσξνύ γηα ζπγθεθξηκέλεο γελεηηθέο παζήζεηο. Μπνξεί λα ζαο πξνηαζεί γηα δηάθνξνπο ιόγνπο. Δίζαζηε κεηέξα κεγαιύηεξεο ειηθίαο (πάλσ από 35 εηώλ), επνκέλσο έρεηε κεγαιύηεξν θίλδπλν λα θάλεηε παηδί πνπ πάζρεη από γελεηηθά λνζήκαηα όπσο ην ζύλδξνκν Down. Δζείο ή ν ζύληξνθόο ζαο έρεηε θιεξνλνκήζεη θάπνηα γελεηηθή αζζέλεηα πνπ κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί ζηνπο απνγόλνπο ζαο. Δίραηε έλα παηδί κε θάπνηα γελεηηθή αζζέλεηα. Κάλαηε θάπνηα εμέηαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο (ππεξερνγξάθεκα, κέηξεζε απρεληθήο δηαθάλεηαο ή εμεηάζεηο αίκαηνο) πνπ έδεημε όηη ν θίλδπλνο λα έρεη ην κσξό ζαο κία γελεηηθή αζζέλεηα είλαη πςειόο. Πόηε γίλεηαη ε CVS; Η CVS γίλεηαη ζπλήζσο κεηαμύ ηεο 10 εο θαη 13 εο εβδνκάδαο ηεο θύεζεο.

3 10 Πώο γίλεηαη ε CVS; 3 Η CVS πεξηιακβάλεη ηε ιήςε ελόο πνιύ κηθξνύ δείγκαηνο ηζηνύ από ηνλ αλαπηπζζόκελν πιαθνύληα, ν νπνίνο έρεη ηα ίδηα γνλίδηα κε ην έκβξπν. Αξρηθά, κε ηνλ ππέξερν ειέγρεηαη ε ζέζε ηνπ εκβξύνπ θαη ηνπ πιαθνύληα θαη ζηε ζπλέρεηα ιακβάλεηαη ν ηζηόο. Υπάξρνπλ δύν πηζαλνί ηξόπνη λα ιεθζεί ν ηζηόο. Ο γηαηξόο ή ε λνζνθόκα ζα απνθαζίζνπλ πνηνο είλαη ν πην θαηάιιεινο, κε βάζε ηε ζέζε ηνπ πιαθνύληα θαη ηνπ εκβξύνπ. Τηο πεξηζζόηεξεο θνξέο γίλεηαη δηακέζνπ ηεο θνηιηάο. 1. Δηακέζνπ ηεο θνηιηάο (δηαθνηιηαθά) Ο ηζηόο ιακβάλεηαη κε ηελ εηζαγσγή κηαο ιεπηήο βειόλαο δηακέζνπ ηνπ δέξκαηνο ηεο θνηιηάο, ηνπ ηνηρώκαηνο ηεο κήηξαο θαη ηνπ πιαθνύληα. Με ηε βνήζεηα ηνπ ππεξήρνπ ν γηαηξόο νδεγεί ηε βειόλα ζην ζσζηό ζεκείν. Μηα κηθξή πνζόηεηα ηζηνύ αλαξξνθάηαη θαη απνζηέιιεηαη ζην εξγαζηήξην γηα έιεγρν.

4 4 2. Δηακέζνπ ηνπ ηξαρήινπ (εηζόδνπ ηεο κήηξαο) Μηα ιεπηή ρεηξνπξγηθή ιαβίδα εηζάγεηαη κέζα από ηνλ ηξάρειν. Η αίζζεζε είλαη παξόκνηα κε απηή ηνπ ηεζη Παπαληθνιάνπ. Με ηε βνήζεηα ηνπ ππεξήρνπ ν γηαηξόο νδεγεί ηε ρεηξνπξγηθή ιαβίδα ζην ζσζηό ζεκείν. Μηα κηθξή πνζόηεηα ηζηνύ ιακβάλεηαη από ηνλ πιαθνύληα κε ηε βνήζεηα ηεο ρεηξνπξγηθήο ιαβίδαο ή ελόο ιεπηνύ αλαξξνθεηηθνύ θαζεηήξα θαη απνζηέιιεηαη ζην εξγαζηήξην γηα έιεγρν. 9 Απηόο είλαη έλαο ζπλνπηηθόο νδεγόο γηα ηε CVS. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο δείηε: Orphanet Ιζηνζειίδα ειεύζεξεο πξόζβαζεο πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπάληεο παζήζεηο, ηα θιηληθά πεηξάκαηα, ηα θάξκαθα θαη ζπλδέζκνπο γηα νκάδεο ππνζηήξημεο ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Ιζηνζειίδα: EuroGentest Ιζηνζειίδα ειεύζεξεο πξόζβαζεο πνπ παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ γελεηηθό έιεγρν θαη ζπλδέζκνπο γηα νκάδεο ππνζηήξημεο ζε νιόθιεξε ηελ Δπξώπε. Ιζηνζειίδα: Είλαη επώδπλε ε CVS; Παξόιν πνπ ζα θαηαιαβαίλεηε ηη ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο, νη πεξηζζόηεξεο γπλαίθεο πεξηγξάθνπλ ηελ αίζζεζε σο ελνριεηηθή παξά επώδπλε, θάπσο παξόκνηα κε ηνπο πόλνπο ηεο πεξηόδνπ. Γπλαίθεο πνπ έθαλαλ CVS δηακέζνπ ηεο θνηιηάο αλαθέξνπλ όηη έλησζαλ κεηά ηξάβεγκα θαη ιίγν πόλν γύξσ από ηελ πεξηνρή. Γπλαίθεο πνπ έθαλαλ ηε δνθηκαζία δηακέζνπ ηνπ ηξαρήινπ ιέλε όηη ε αίζζεζε είλαη ζαλ λα θάλεηο ηεζη Παπαληθνιάνπ. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλσζεο: Δξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει:

5 8 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πάζεζε πνπ ειέγρεζηε. Τη ζπκβαίλεη κεηά ηε CVS; 5 Τελ πηζαλόηεηα λα έρεη ην κσξό ηε ζπγθεθξηκέλε γελεηηθή πάζεζε. Λεπηνκέξεηεο γηα ηελ εμέηαζε θαη ηη αθξηβώο πιεξνθνξίεο ζα ζαο δώζνπλ ηα απνηειέζκαηα. Η εμέηαζε δηαξθεί πεξίπνπ ιεπηά. Καιό ζα ήηαλ λα θέξεηε έλα ζπλνδό καδί ζαο γηα ππνζηήξημε θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ην ηέινο ηεο εμέηαζεο. Θα πξέπεη λα παξακείλεηε μεθνύξαζηε ηηο επόκελεο δπν εκέξεο. Απνθύγεηε λα ζεθώζεηε βαξηά αληηθείκελα ή λα γπκλαζηείηε έληνλα. Τελ αμηνπηζηία ηεο εμέηαζεο. Τνλ θίλδπλν λα ιάβεηε έλα αβέβαην απνηέιεζκα θαη λα ρξεηαζηεί λα μαλαθάλεηε ηελ εμέηαζε. Τνλ θίλδπλν απνβνιήο. Σε πόζν θαηξό ζα ιάβεηε ηα απνηειέζκαηα. Τελ πηζαλόηεηα απνβνιήο εμαηηίαο ηεο CVS (θαη δηακέζνπ ηεο θνηιηάο θαη δηακέζνπ ηεο κήηξαο). Τνλ ηξόπν πνπ ζα ιάβεηε ηα απνηειέζκαηα. Τηο ελαιιαθηηθέο δπλαηόηεηεο ζε πεξίπησζε πνπ ην κσξό θέξεη ηε γελεηηθή πάζεζε. Πώο ζα επεξεάζεη ε εμέηαζε εζάο θαη ηνλ ζύληξνθό ζαο ζπλαηζζεκαηηθά. Καιό ζα ήηαλ λα ζθεθηείηε νξηζκέλα δεηήκαηα πξηλ πάξεηε ηελ απόθαζε λα θάλεηε CVS. Μπνξείηε επίζεο λα αλαηξέμεηε ζην θπιιάδην «Σπρλέο Δξσηήζεηο», ζην νπνίν παξαηίζεληαη κηα ζεηξά από εξσηήζεηο γηα ηνλ γελεηηθό έιεγρν, νξηζκέλεο από ηηο νπνίεο ίζσο ζέιεηε λα θάλεηε ζην γηαηξό. Έρεη γξαθηεί από αλζξώπνπο πνπ είραλ παξόκνηα εκπεηξία κε ηε δηθή ζαο. Φξνληίζηε λα θαηαγξάςεηε από πξηλ θάζε απνξία ή αλεζπρία πνπ έρεηε θαη λα ηηο θέξεηε καδί ζαο ζην ξαληεβνύ.. Δλεκεξώζηε ην ηκήκα εάλ ρξεηάδεζηε κεηαθξαζηή. Μεξηθέο γπλαίθεο πνπ έθαλαλ CVS εκθάληζαλ κεηά κεξηθά ίρλε αίκαηνο θαη πόλνπο όπσο ηεο πεξηόδνπ. Απηό είλαη θπζηνινγηθό. Δάλ έρεηε πεξηζζόηεξε αηκνξξαγία, λα ελεκεξώζεηε ην γηαηξό ζαο. Γε ζα πξέπεη λα έρεηε ζεμνπαιηθή δηείζδπζε κέρξη λα ζηακαηήζεη εληειώο ε αηκνξξαγία. Πνηνη είλαη νη θίλδπλνη ηεο CVS; Πεξίπνπ 1-2 γπλαίθεο ζηηο 100 (1% κε 2%) απνβάιινπλ σο απνηέιεζκα ηεο CVS. Γε γλσξίδνπκε γηαηί αθξηβώο ζπκβαίλεη. Ωζηόζν από ηηο 100 εγθπκνζύλεο (98%-99%) ζπλερίδνληαη θαλνληθά. Είλαη αμηόπηζηε ε CVS; Καιό ζα ήηαλ λα ζπδεηήζεηε κε ην γηαηξό ζαο γηα ηελ αθξίβεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γελεηηθνύ ειέγρνπ πνπ ζθέθηεζηε λα θάλεηε, θαζώο ε αμηνπηζηία ηεο δηαδηθαζίαο δηαθέξεη αλάινγα κε ην είδνο ηεο αιιαγήο ζηα γνλίδηα ή ηα ρξσκνζώκαηα γηα ηελ νπνία ειέγρεζηε. Μεξηθέο θνξέο ππάξρεη ην ελδερόκελν λα κελ είλαη επηηπρεκέλε ε εμέηαζε θαη λα ρξεηαζηεί θαη δεύηεξε. Η CVS εληνπίδεη όια ηα γελεηηθά πξνβιήκαηα; Τα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ζπλήζσο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζζέλεηα γηα ηελ νπνία έγηλε ν έιεγρνο. Οξηζκέλεο κόλν

6 6 θνξέο ε εμέηαζε ίζσο δώζεη απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε άιιεο αζζέλεηεο. Γεληθόο έιεγρνο γηα όιεο ηηο γελεηηθέο αζζέλεηεο δελ ππάξρεη. Σε πόζν θαηξό ζα έρσ ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο? Ο ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ιάβεηε ηα απνηειέζκαηα εμαξηάηαη από ηελ αζζέλεηα γηα ηελ νπνία ειέγρεζηε. Γηα νξηζκέλεο αζζέλεηεο ρξεηάδνληαη κόλν 3 κέξεο. Γηα άιιεο ρξεηάδνληαη 2-3 εβδνκάδεο. Δάλ ηα απνηειέζκαηα αξγήζνπλ πεξηζζόηεξν, δε ζεκαίλεη απαξαίηεηα όηη έρεη βξεζεί θάηη αζπλήζηζην, κπνξεί απιά ηα θύηηαξα λα ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξν ρξόλν λα κεγαιώζνπλ. Δάλ θάλεηε κηα CVS γηα κηα ζπάληα γελεηηθή πάζεζε, ξσηήζηε ην γηαηξό ζε πόζν θαηξό ζα έρεηε ηα απνηειέζκαηα. Όηαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο εμέηαζεο είλαη έηνηκα κπνξεί λα ζαο θαιέζνπλ λα κηιήζεηε από θνληά κε ην γηαηξό ή ηνλ επαγγεικαηία πγείαο, ή κπνξεί λα ζαο ηα δώζνπλ κε άιινπο ηξόπνπο, π.ρ. ηειεθσληθά. Καιό ζα ήηαλ λα ξσηήζεηε ην γηαηξό ηε ζηηγκή ηεο εμέηαζεο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα ιάβεηε ηα απνηειέζκαηα. Τη ζα ζπκβεί εάλ ηα απνηειέζκαηα δείμνπλ όηη ην κσξό έρεη κηα γελεηηθή πάζεζε; Όηαλ ηα απνηειέζκαηα δείμνπλ όηη ην κσξό έρεη κηα γελεηηθή πάζεζε, ν γηαηξόο ζα ζπδεηήζεη καδί ζαο ηη αθξηβώο ζεκαίλεη απηό θαη πώο ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ηελ πγεία ηνπ κσξνύ ζαο. Θα ελεκεξσζείηε γηα ην εάλ ππάξρεη θάπνηα δηαζέζηκε ζεξαπεία ή αληηκεηώπηζε. Θα ζαο κηιήζνπλ γηα ηηο ελαιιαθηηθέο δπλαηόηεηεο θαη γηα ην πηζαλό ελδερόκελν ηνπ ηεξκαηηζκνύ ηεο θύεζεο θαη ζα ζαο βνεζήζνπλ λα ζθεθηείηε ηη είλαη ην θαιύηεξν γηα εζάο θαη ην κσξό. Οξηζκέλεο κόλν θνξέο ε εμέηαζε κπνξεί λα απνθαιύςεη θάπνηα αζπλήζηζηε ρξσκνζσκηθή αλαδηάηαμε πνπ έρεη αβέβαηε επίδξαζε ζην κσξό. Μόιπλζε από HIV Δάλ είζηε ζεηηθή ζηνλ HIV, ππάξρεη κηα κηθξή πηζαλόηεηα λα κεηαδνζεί ν ηόο ζην κσξό ζαο θαηά ηελ εμέηαζε CVS. Σε απηή ηελ πεξίπησζε, ινηπόλ, είλαη ζεκαληηθό λα ελεκεξώζεηε ηε λνζνθόκα ή ην γηαηξό ζαο, γηα λα ιεθζνύλ ηα θαηάιιεια κέηξα ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ν θίλδπλνο κεηάδνζεο ζην έκβξπν θαηά ηελ εμέηαζε. Απνθαζίδνληαο λα θάλεηε CVS Η απόθαζε λα πξνβείηε ζε CVS δελ είλαη πάληα εύθνιε. Δίλαη ζεκαληηθό λα ζπκάζηε όηη δε ρξεηάδεηαη λα θάλεηε CVS εάλ δελ ην ζέιεηε. Πξέπεη λα εμεηαζηείηε κόλν εάλ εζείο θαη ν ζύληξνθόο ζαο ληώζεηε όηη είλαη ζεκαληηθό λα απνθηήζεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε εμέηαζε, θαη εθόζνλ δε ζεσξείηε όηη νη θίλδπλνη είλαη κεγάινη. Γηα λα πάξεηε ηελ θαιύηεξε απόθαζε γηα εζάο, θξνληίζηε λα ζπδεηήζεηε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο κε ην γηαηξό: 7

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο:

Φπινζύλδεηε ζην Χ. θιεξνλνκηθόηεηα. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: 12 Φπινζύλδεηε ζην Χ Ή ηελ ηνπηθή ζαο θιηληθή γελεηηθήο δηάγλωζεο: θιεξνλνκηθόηεηα Εξγαζηήξην Ιαηξηθήο Γελεηηθήο Παλεπηζηήκην Αζελώλ Ννζνθνκείν Παίδσλ " Αγία Σνθία" Αζήλα Τει: +210 7795553 http://iatriki-genetiki.med.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γελεηηθό γισζζάξην. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε.

Γελεηηθό γισζζάξην. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο. Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. 12 Γελεηηθό γισζζάξην Μεηαθξαζκέλν από ηελ Καηεξίλα Πνπγνύληα θαη ηελ Μαξία Τδέηε. Ιαλνπάξηνο 2009 Τξνπνπνηεκέλν από ην γισζζάξην πνπ αξρηθά δεκηνπξγήζεθε από ην Πάξθν Γελεηηθήο Γλώζεο London IDEAS (London

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε

Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Φύιιν νδεγηώλ ρξήζεο: Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Χξήζηε Prevenar 13 ελέζηκν ελαηώξεκα πδεπγκέλν πνιπζαθραξηδηθό πλεπκνληνθνθθηθό εκβόιην (13-δύλακν, πξνζξνθεκέλν) Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας

Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Σα δηθαηώκαηά ζας όηαλ ιακβάλεηε σπερεζίες σγείας ή αλαπερίας ζηε Νέα Ζειαλδία θαη πώς λα σπόβαιεηε ηα παράπολά ζας Ο ΚΩΔΘΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ Έτεηε δηθαηώκαηα Ο θαζέλαο πνπ ιακβάλεη ππεξεζίεο αλαπεξίαο ή πγείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ

ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΟΓΕΝΝΗΣΙΚΟ ΤΠΕΡΗΥΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΥΟ ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΠΟΣΗ Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο θαη Γπλαηθνινγίαο Β Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Ιαηξηθήο Σρνιήο ΔΚΠΑ, Αξεηαίεην Ννζνθνκείν Η ππεξερνγξαθία είλαη κία πξνζθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1 1. ΟΝΟΜΑΗΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ Gardasil, ελέζηκν ελαηώξεκα. Δκβόιην ηνπ Ηνύ ησλ Αλζξώπηλσλ Θεισκάησλ [Σύπνη 6, 11, 16, 18] (Αλαζπλδπαζκέλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο

Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή. Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο Οηθνγελεηαθό Φπιιάδην γηα ηελ Δπράξηζηε Γηαηξνθή Γηα λα γίλνπλ νη ώξεο ηνπ θαγεηνύ πην επράξηζηεο γηα ηα άηνκα κε άλνηα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πγγξαθή ηεο: Lynne Centner Σν Πξόγξακκα Δπράξηζηε Γηαηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν

Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν Σεύρνο 9 ν - Άξζξν 3 ν ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΝΕΙΛΟΥ Πηγή: Κένηρο Ελέγτοσ και Πρόληυης Νοζημάηφν (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.).

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ"

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ αζζελώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΟΤ MARKETING ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ " Αζζέλεηεο ηακπνύ: Σν πξόβιεκα ηεο αθξάηεηαο νύξσλ ζηελ Διιάδα θαη ε επίδξαζή

Διαβάστε περισσότερα

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες

Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ. Κύθιος Γιαύθωκα. Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ. Σηραηεγηθές προζέγγηζες Μαζήκαηα Εηδηθεσοκέλωλ Κύθιος Γιαύθωκα Χρόληο απιό γιαύθωκα ΙΙ Σηραηεγηθές προζέγγηζες Χ.Τερζίδοσ Επιμελήηρια Α Εργαζηήριο Γλασκώμαηος, Οθθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Παηηζίων Δ/νηής Α.Δ. Πεηούνης Ε.Ο.Ε. 2008

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ

Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Ειςαγωγή ςτουσ Ηλεκτρονικοφσ Υπολογιςτζσ Κωνζηανηούλαρ Κωνζηανηίνορ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΦΤΥΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ: ΑΝ. ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΦΗΛΗΠΠΟ ΓΟΤΡΕΖ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΚΟ ΗΓΔΑΜΟ ΚΑΗ ΑΠΟΠΔΗΡΔ ΑΤΣΟΚΣΟΝΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΓΡΟΜΖ ΚΑΗ ΟΞΔΗΑ ΦΑΖ ΑΘΔΝΧΝ ΜΔ ΥΗΕΟΦΡΔΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό

Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό Αζθαιείο πξαθηηθέο πνπ πξνάγνπλ ηνλ θπζηθό ηνθεηό N o 4: Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ζαο απνθύγεηε παξεκβάζεηο πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηαηξηθνύο ιόγνπο ηεο Judith A. Lothian, RN, PhD, LCCE, FACCE

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ»

«ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ - ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ: «ΔΡΔΤΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ» στο πλαίσιο τηρ ππάξηρ «Σύστημα Παπαγωγήρ Δεικτών Υγειονομικού Χάπτη» Δ Η

Διαβάστε περισσότερα

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας)

Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) Ονομαηεπώνσμο : Γερονηάηης Κωνζηανηίνος Τομές Σποσδών : Φσζιοθεραπεσηής ( ιδικός κινηζιοθεραπείας) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΥΤΙΣΜΟΣ Ημερομηνία Γέννηζης : 18/11/1963 Τόπος Διαμονής: Αθήνα,Ελλάδα ΑΣΘΡΛΞΡ Ξ απηηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε

ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ. Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε ΦΤΛΛΟ ΟΔΗΓΘΩΝ ΥΡΗΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ ΓΘΑ ΣΟ ΥΡΗΣΗ Salofalk granu stix 1000mg γαζηξναλζεθηηθά θνθθία παξαηεηακέλεο απνδέζκεπζεο κεζαιαδίλε Δηαβάζηε πξνζεθηηθά νιόθιεξν ην θύιιν νδεγηώλ ρξήζεο πξνηνύ αξρίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα

Εγρεηξίδην Υξήζηε. Πεξηερόκελα ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ Εγρεηξίδην Υξήζηε Πεξηερόκελα Γεληθά... 3 Δίζνδνο ζηελ πιαηθόξκα Σειεθπαίδεπζεο... 3 Πινήγεζε ζηελ πιαηθόξκα... 5 Οξγάλσζε ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ αζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο... 6 ύκπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα