ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ"

Transcript

1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Γηα λα ζε βνεζήζσ ζηελ επαλάιεςε πνπ ζα θάλεηο, έγξαςα ηελ ύιε ηεο Γεσγξαθίαο ζε κνξθή εξσηήζεσλ. Μέζα ζηελ παξέλζεζε βξίζθεηαη ην κάζεκα ζην νπνίν ζα βξεηο ηελ απάληεζε. Δπίζεο ππάξρνπλ εξσηήζεηο από ην ηεηξάδην εξγαζηώλ θαη από ηελ ελόηεηα «ζπλεξγάδνκαη ζηελ ηάμε» ηνπ ζρνιηθνύ ζνπ βηβιίνπ. ΚΑΛΟ ΓΙΑΒΑΜΑ!! Χξπζαλζίδεο Μαλώιεο 1. Πνηνη είλαη νη ηξόπνη πξνζδηνξηζκνύ ηεο ζέζεο ελόο αληηθεηκέλνπ; Να δώζεηε από έλα παξάδεηγκα γηα θαζέλα ηξόπν. (κάζεκα 1) 2. Πνηεο πιεξνθνξίεο καο παξέρεη ε γεσγξαθηθή ζέζε ελόο ηόπνπ; (κάζεκα 2) 3. Πνηεο πιεξνθνξίεο καο παξέρεη ε ζρεηηθή ζέζε ελόο ηόπνπ; (κάζεκα 2) 4. Ση νλνκάδνπκε ράξηε; Πνηεο πιεξνθνξίεο καο παξέρνπλ νη ράξηεο; 5. ε πνηεο θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο θαηαηάζζνληαη νη ράξηεο; Πνην είδνο πιεξνθνξηώλ καο παξέρεη θάζε θαηεγνξία; 6. Πνηα είλαη ηα όξηα ηεο Δπξώπεο κε ηελ Αζία; 7. Πνηα είλαη ηα όξηα ηεο Δπξώπεο κε ηελ Αθξηθή; 8. Πνηα είλαη ε ζέζε ηεο Δπξώπεο ζε ζρέζε κε ηελ Αζία θαη ηελ Αθξηθή; 9. Γηαηί ε Δπξώπε ραξαθηεξίδεηαη σο «ζηαπξνδξόκη» επείξσλ; 10. Αλάθεξε ηξία ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δπξώπεο ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηε ζέζε ηεο θαη ηα νπνία απνδεηθλύνπλ όηη απηή ε ήπεηξνο ζπγθεληξώλεη πιήζνο πιενλεθηεκάησλ γηα ηνλ άλζξσπν. (ηεηξάδην εξγαζηώλ ζει. 10, εξώηεζε 2) 11. Πνηα γεσκνξθνινγηθά ζηνηρεία αθνξνύλ ηνλ θαηαθόξπθν δηακειηζκό κηαο πεξηνρήο; (κάζεκα 4) 12. Πνηα γεσκνξθνινγηθά ζηνηρεία αθνξνύλ ηνλ νξηδόληην δηακειηζκό κηαο πεξηνρήο; (κάζεκα 4) 13. Αμηνινγώ ηη έκαζα ζει.21:

2 α. ραξαθηήξηζε ηα επξωπαϊθά γεωκνξθνινγηθά ζηνηρεία πνπ αθνινπζνύλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηα γξάκκαηα (Θ) γηα ηηο ζάιαζζεο, (Ο) γηα ηηο νξνζεηξέο, (Π) γηα ηα πνηάκηα θαη (Λ) γηα ηηο ιίκλεο: α. 'Αιπεηο ( ) ζη. Καξπάζηα ( ) β. Μεζόγεηνο ( ) δ. Απέλληλα ( ) γ. Οπξάιηα ( ) ε. Γνύλαβεο ( ) δ. Λάληνγθα ( ) ζ. Βαιηηθή ( ) ε. Ρήλνο ( ) η. Βόιγαο ( ) β. ζπκπιήξωζε ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθνληαο, γηα θάζε θαηεγνξία, ηξία γεωκνξθνινγηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ θαηαθόξπθν θαη ηνλ νξηδόληην δηακειηζκό ηεο Δπξώπεο: Καηαθόρσθος δηακειηζκός Οροζεηρές Ποηάκηα Λίκλες Ορηδόληηος δηακειηζκός Χερζόλεζοη Θάιαζζες Νεζηά 14. εκείσζε ζηνλ παξαθάησ ράξηε δέθα ηνπιάρηζηνλ νλόκαηα γεσκνξθνινγηθώλ ζηνηρείσλ (νξνζεηξέο, ζάιαζζεο, ρεξζόλεζνη, πνηάκηα θ.ά.) πνπ ζπλζέηνπλ ην αλάγιπθν ηεο Δπξώπεο (ηεηξάδην εξγαζηώλ ζει. 11)

3 15. Οη ζεηζκνί θαη ηα εθαίζηεηα έρνπλ θνηλά αίηηα δεκηνπξγίαο. Πνηα είλαη απηά; 16. ε πνηα κέξε ηεο Διιάδαο ππάξρνπλ ελεξγά εθαίζηεηα; Πνην είλαη ην πην ζεκαληηθό από απηά; 17. Πνηεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο έρνπλ έληνλε εθαηζηεηόηεηα; Πνηα είλαη ε πιένλ εθαηζηεηνγελήο ρώξα ηεο Δπξώπεο; 18. Πνηεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο έρνπλ έληνλε ζεηζκηθόηεηα; Πνηα είλαη ε πξώηε ζε ζεηζκηθόηεηα ρώξα ηεο Δπξώπεο; 19. Πνηα πεξηνρή ηνπ Διιαδηθνύ ρώξνπ είλαη ε πιένλ ζεηζκνγελήο; 20. Η ρώξα καο είλαη πξώηε ζε ζεηζκηθόηεηα ρώξα ηεο Δπξώπεο. Μπνξείηε λα δώζεηε κηα εμήγεζε; 21. ην εζσηεξηθό ηεο επξσπατθήο επείξνπ ζπκβαίλνπλ ή δε ζπκβαίλνπλ ζεηζκνί; Αηηηνινγήζηε ηελ άπνςή ζαο. 22. Πνηεο είλαη νη πην ζεκαληηθέο εθξήμεηο εθαηζηείσλ ζηελ Δπξώπε; (κάζεκα 10) 23. Παξά ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ εθαηζηεηαθή δξαζηεξηόηεηα, ηα εθαίζηεηα απνηεινύλ πεγή πινύηνπ γηα ηνπο θαηνίθνπο ησλ πεξηνρώλ όπνπ βξίζθνληαη. Αηηηνινγήζηε ηελ παξαπάλσ πξόηαζε. (κάζεκα 10) 24. Οη ζάιαζζεο πνπ βξέρνπλ ηελ Δπξώπε κπνξνύλ λα δηαθξηζνύλ ζε δύν θαηεγνξίεο. Πνηεο είλαη απηέο; Πσο δεκηνπξγήζεθαλ; (κάζεκα 12) 25. Πνηνη θίλδπλνη απεηινύλ ηηο επξσπατθέο ζάιαζζεο; (κάζεκα 12) 26. Πνηα ζηνηρεία δείρλνπλ ηε ζρέζε ησλ Δπξσπαίσλ κε ηε ζάιαζζα; (κάζεκα 12) 27. Να αλαθέξεηε 5 επξσπατθά θξάηε πνπ βξέρνληαη από ζάιαζζα θαη 5 επξσπατθά θξάηε πνπ δε βξέρνληαη από ζάιαζζα. (κάζεκα 12)

4 28. (Μάζεκα 12, ζει. 45) Σςμπληπώζηε ηον παπακάηω πίνακα: Θάλαζζα 1. Μεζόγεηνο ζάιαζζα 2. Μαύξε ζάιαζζα (Δύμεηλνο Πόληνο) 3. Βόξεηα ζάιαζζα 4. Βαιηηθή ζάιαζζα Σρεις τώρες ποσ βρέτονηαι από ηη θάλαζζα 29. Να αλαθέξεηε 6 ζάιαζζεο πνπ βξέρνπλ ηελ Δπξώπε θαη ηε ζρεηηθή ηνπο ζέζε (λόηηα βόξεηα δπηηθά -αλαηνιηθά) (κάζεκα 12) 30. ε πνην ζεκείν ηνπ πιαλήηε βξίζθεηαη ε Μεζόγεηνο ζάιαζζα; Να γξάςεηε πνηα είλαη ε ζρεηηθή ηεο ζέζε. 31. Με πνηα αλνίγκαηα γίλεηαη ε επηθνηλσλία ηεο Μεζνγείνπ κε ηηο άιιεο ζάιαζζεο; Πνηα από απηά είλαη θπζηθά θαη πνηα ηερλεηά; 32. ε πνην ζεκείν ζπλαληάηαη ην κεγαιύηεξν βάζνο ηεο Μεζνγείνπ θαη πόζν πεξίπνπ είλαη απηό; 33. ε πνην ζεκείν ζπλαληάηαη ην κηθξόηεξν βάζνο ηεο Μεζνγείνπ θαη πόζν πεξίπνπ είλαη απηό; 34. Να αλαθέξεηε 5 λεζηά ηεο Μεζνγείνπ (κόλν έλα ειιεληθό). Πνην είλαη ην κεγαιύηεξν λεζί ηεο Μεζνγείνπ; 35. Πνηα είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ κεζνγεηαθνύ θιίκαηνο; 36. Να εμεγήζεηε γηαηί είλαη απμεκέλε ε αιαηόηεηα ηεο Μεζνγείνπ. 37. Πνηα θπηά επδνθηκνύλ ζην κεζνγεηαθό ηύπν θιίκαηνο; 38. Γηαηί ε Μεζόγεηνο ζάιαζζα ζεσξείηαη ε ζπνπδαηόηεξε ζηελ αλζξώπηλε ηζηνξία; (κάζεκα 15)

5 39. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, κε θξάηε πνπ βξέρνληαη από ηε Μεζόγεην ζάιαζζα: (κάζεκα 15) θξάηε Δπξώπεο θξάηε Αζίαο θξάηε Αθξηθήο 40. Αλ ζα έπξεπε, κέζα από ηα πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Μεζνγείνπ λα επηιέμεηε έλα, πνην ζα ήηαλ απηό; Να ζρνιηάζεηε ηελ επηινγή ζαο. (κάζεκα 15) 41. Πνηεο είλαη νη αξλεηηθέο επηπηώζεηο από ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηό ηεηεο ζηε Μεζόγεην; (κάζεκα 15) 42. Αμηνινγώ ηη έκαζα ζει.54 εξώηεζε 2: Σημείωζε δίπλα ζε καθένα από ηα παπακάηω μεζογειακά κπάηη ηην ήπειπο ζηην οποία ανήκει, σπηζιμοποιώνηαρ ηα γπάμμαηα (ΑΦ) για ηην Αθπική, (ΑΣ) για ηην Αζία και (Ε) γ ια ηην Εςπώπη: α. Ιηαιία ( ) ζη. Ιζξαήι ( ) β. Αιγεξία ( ) δ. Διιάδα ( ) γ. πξία ( ) ε. Σπλεζία ( ) δ. Αίγππηνο ( ) ζ. Μνλαθό ( ) ε. Μαξόθν ( ) η. Μάιηα ( ) 43. Μάζεκα 16 ζει 55: 1. Σςμπληπώζηε ηον παπακάηω πίνακα με ηέζζεπιρ οποζειπέρ ηηρ επιλογήρ ζαρ, ζύμθωνα με ηην ςπόδειξη: Οροζειρά Υώρες όποσ εκηείνεηαι 1. Ινύξαο Γαιιία, Διβεηία Σςμπληπώζηε ηον παπακάηω πίνακα με ηέζζεπιρ πεδιάδερ ηηρ επιλογήρ ζαρ, ζύμθωνα με ηην ςπόδειξη: Πεδιάδα Υώρες όποσ εκηείνεηαι Ποηάμι ποσ ηη διαρρέει 1. Πάδνπ Ιηαιία Πάδνο

6 44. Αλάθεξε ηα νλόκαηα: α) πέληε θξαηώλ πνπ βξίζθνληαη ζηε βνξεηνεπξσπατθή πεδηάδα θαη β) πέληε νξνζεηξώλ πνπ βξίζθνληαη ζηηο επξσπατθέο ρεξζνλήζνπο. (αμηνινγώ ηη έκαζα ζει 59, εξώηεζε 2) 45. Σεηξάδην εξγαζηώλ ζει. 24 πκπιήξσζε ζηνλ γεσκνξθνινγηθό ράξηε ηεο Δπξώπεο ηηο νλνκαζίεο ησλ επξσπατθώλ νξνζεηξώλ θαη πεδηάδσλ:

7 46. Σεηξάδην εξγαζηώλ ζει. 24 Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: α β γ δ ε ζη δ ε ζ η αληηζηνηρίδνληαο ηηο ρώξεο (1 ε ζηήιε) ηνπ παξαθάησ πίλαθα κε ηηο νξνζεηξέο (2 ε ζηήιε) νη νπνίεο εθηείλνληαη ζην έδαθόο ηνπο: ΧΩΡΔ ΟΡΟΔΙΡΔ α. Γεξκαλία 1. Καξπάζηα β. Ιηαιία 2. Γεηλαξηθέο Άιπεηο γ. ινβελία 3. Ππξελαία δ. Ννξβεγία 4. Άιπεηο ε. Κξναηία 5. θαλδηλαβηθέο Άιπεηο ζη. Ιζπαλία δ. Διβεηία ε. Απζηξία ζ. Ρνπκαλία η. ινβαθία 47. Πσο επηδξνύλ νη νξνζεηξέο ζην θιίκα; (κάζεκα 17) 48. Σα επξσπατθά βνπλά πξνζθέξνπλ πνιιά αγαζά θαη «ππεξεζίεο» ζηνλ άλζξσπν. Πνηα είλαη απηά; (κάζεκα 17) 49. Οη θάηνηθνη ησλ νξεηλώλ πεξηνρώλ ηεο Δπξώπεο έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ θάπνηα πξνβιήκαηα. Πνπ νθείινληαη απηά θαηά ηε γλώκε ζαο; (κάζεκα 17) 50. Να γξάςεηε ηνπο 6 ηύπνπο θιίκαηνο πνπ επηθξαηνύλ ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Δπξώπεο θαη λα δώζεηε ηα ραξαθηεξηζηηθά 2 θιηκαηηθώλ ηύπσλ. (κάζεκα 19) 51. πκπιεξώζηε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε ηνπο θιηκαηηθνύο ηύπνπο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ Δπξώπε (1 ε ζηήιε). ηε 2 ε ζηήιε λα γξάςεηε ηηο πεξηνρέο (π.ρ. δπηηθή αλαηνιηθή- θεληξηθή θ.ι.π. Δπξώπε) θαη δύν από ηηο ρώξεο ζηηο νπνίεο επηθξαηνύλ νη θιηκαηηθνί ηύπνη. (κάζεκα 19) ΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΣΤΠΟ ΠΕΡΙΟΥΕ ΕΠΙΚΡΑΣΗΗ

8 52. Πνηνη παξάγνληεο δηακνξθώλνπλ ην θιίκα ελόο ηόπνπ; (κάζεκα 19) 53. Να εμεγήζεηε κε πνην ηξόπν επεξεάδνπλ ην θιίκα ηεο Δπξώπεο ν Αηιαληηθόο σθεαλόο, ε έξεκνο αράξα θαη ε ηβεξία. (κάζεκα 19) 54. Μάζεκα 21 ζει. 72 πκπιήξσζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε 4 πνηακνύο ηεο Δπξώπεο (όρη ηεο Διιάδαο) Πνηακόο Χώξεο πνπ δηαξξέεη Δθβνιέο 55. Μάζεκα 21 ζει. 73 πκπιήξσζε ηνλ παξαθάησ πίλαθα κε 3 ιίκλεο ηεο Δπξώπεο (όρη ηεο Διιάδαο) Λίκλε Χώξα ή ρώξεο ζηηο νπνίεο βξίζθεηαη 56. Ση ηζρύεη γηα ην πιήζνο θαη ην κήθνο ησλ πνηακώλ ηεο Δπξώπεο; Πνηνο είλαη ν κεγαιύηεξνο ζε κήθνο πνηακόο ηεο Δπξώπεο; 57. Ση ηζρύεη γηα ην πιήζνο θαη ην κέγεζνο ησλ ιηκλώλ ηεο Δπξώπεο; Πνηα είλαη ε κεγαιύηεξε ζε επηθάλεηα ιίκλε ηεο Δπξώπεο; 58. Τεηπάδιο επγαζιών ζελ. 29 επώηηζη 3: Ο Βόλγαρ είναι ηο μεγαλύηεπο ποηάμι ηηρ Εςπώπηρ και είναι πλυηό. Σηη διάπκεια ηος σειμώνα όμυρ ηα νεπά ηος παγώνοςν και οι ποηάμιερ ζςγκοινυνίερ ζ αςηό γίνονηαι πολύ δύζκολερ. α. Μποπείρ να εξηγήζειρ γιαηί ζςμβαίνει αςηό; Θα βοηθηθείρ, αν λάβειρ ςπότη ζος ηο κλίμα ηηρ πεπιοσήρ όπος βπίζκεηαι ο ποηαμόρ. β. Ο Βόλγαρ, έσει ηη μικπόηεπη παποσή νεπού (700 κςβικά μέηπα ανά δεςηεπόλεπηο) ζηη διάπκεια ηος σειμώνα και ηη μέγιζηη (8.000 κςβικά μέηπα ανά δεςηεπόλεπηο) ζηη διάπκεια ηηρ άνοιξηρ. Μποπείρ να δώζειρ μια εξήγηζη για ηο γεγονόρ αςηό; 59. πλεξγάδνκαη ζηε ηάμε ζει.75 Να γξάςεηο 5 πξσηεύνπζεο ρσξώλ ηεο Δπξώπεο θαη ηνπο πνηακνύο πνπ ηηο δηαξξένπλ. 60. πλεξγάδνκαη ζηε ηάμε ζει.75 Να γξάςεηο 3 πνηάκηα πνπ απνηεινύλ ζύλνξα θξαηώλ, ζπκπιεξώλνληαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα. Πνηακόο Χώξεο πνπ απνηειεί ζύλνξν

9 61. Από πνύ πεγάδεη ν πνηακόο Γνύλαβεο θαη ζε πνηα ζάιαζζα εθβάιιεη; Με έλα ζύζηεκα δησξύγσλ ζπλδέεη ζάιαζζεο. Πνηεο ζάιαζζεο είλαη απηέο; (κάζεκα 22) 62. Ο πνηακόο Βόιγαο απνηειεί ζεκαληηθή πνηάκηα νδό, αθνύ ζπλδέεη κε έλα δίθηπν δησξύγσλ θάπνηεο ζάιαζζεο. Πνηεο ζάιαζζεο ζπλδέεη; (κάζεκα 22) 63. Αλάθεξε ηξεηο ρώξεο θαη ηξεηο πξσηεύνπζεο πνπ δηαξξένληαη από ην Γνύλαβε. (αμηνινγώ ηη έκαζα ζει 76, εξώηεζε 1) 64. Πνηνη είλαη νη 6 ηύπνη βιάζηεζεο πνπ κπνξνύκε λα ζπλαληήζνπκε ζηελ Δπξώπε; 65. ε πνηεο πεξηνρέο ηεο Δπξώπεο ζπλαληάηαη ε Σνύληξα; Ση θπηξώλεη ζε απηό ην είδνο βιάζηεζεο; 66. ε πνηεο πεξηνρέο ηεο Δπξώπεο ζπλαληάηαη ε Σάτγθα; Ση θπηξώλεη ζε απηό ην είδνο βιάζηεζεο; 67. ε πνηεο πεξηνρέο ηεο Δπξώπεο ζπλαληάηαη ε ηέπα; Ση θπηξώλεη ζε απηό ην είδνο βιάζηεζεο; 68. Πνηνο ηύπνο βιάζηεζεο επηθξαηεί ζηελ Διιάδα; Πνηα θπηά επδνθηκνύλ ζε απηό ηνλ ηύπν βιάζηεζεο; 69. Η κεζνγεηαθή βιάζηεζε ραξαθηεξίδεηαη κε δύν νλόκαηα, αλάινγα αλ επηθξαηνύλ ηα πνπξλάξηα ή ε ξίγαλε. Πνηα είλαη ηα νλόκαηα απηά; 70. ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα ηα δάζε κεηώζεθαλ γηα δηάθνξνπο ιόγνπο. Πνπ νθεηιόηαλ ε καδηθή θνπή δέληξσλ ηελ πεξίνδν απηή; 71. Να γξάςεηο 4 αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνθάιεζαλ ζηηο κέξεο καο ζνβαξέο θαηαζηξνθέο ζηα δάζε. 72. Πνηα είλαη ε επξύηεξε έλλνηα ηεο ιέμεσο «αεηθνξία»; 73. Πνηα ήπεηξνο απνθαιείηαη «γεξαηά», θαη γηα πην ιόγν; (κάζεκα 25) 74. Πνηνη ιόγνη έθαλαλ ηελ Δπξώπε ειθπζηηθή γηα πνιινύο ιανύο; (κάζεκα 25)

10 75. πλεξγάδνκαη ζηε ηάμε ζει.86, εξγαζία 1 α) Πόζα είλαη ηα επξσπατθά θξάηε; β) Πνην είλαη ην κεγαιύηεξν ζε έθηαζε θξάηνο; γ) Πνην είλαη ην κηθξόηεξν ζε έθηαζε θξάηνο; 76. πλεξγάδνκαη ζηε ηάμε ζει.86, εξγαζία 2 α) Σημειώζηε ηπία κπάηη πος βπίζκονηαι ζηη δςηική Εςπώπη. β) Σημειώζηε ηπία κπάηη πος βπίζκονηαι ζηην αναηολική Εςπώπη. γ) Σημειώζηε ηπία κπάηη πος βπίζκονηαι ζηη βόπεια Εςπώπη. δ) Σημειώζηε ηπία κπάηη πος βπίζκονηαι ζηη νόηια Εςπώπη ε) Σημειώζηε ηπία κπάηη πος βπίζκονηαι ζηην κενηπική Εςπώπη. 77. Αμηνινγώ ηη έκαζα ζει. 89, εξώηεζε 1 Αληηζηνίρηζε ηηο επξωπαϊθέο ρώξεο (1ε ζηήιε) κε ηηο πξωηεύνπζεο ηνπο (2ε ζηήιε) ζπκπιεξώλνληαο ηνλ δεύηεξν πίλαθα: 1. Ηλωκέλν Βαζίιεην α. Παξίζη 2. Γαιιία β. Βνπδαπέζηε 3. Ννξβεγία γ. Βίιληνπο 4. Μάιηα δ. Μπξαηηζιάβα 5. Ληζνπαλία ε. Βέξλε 6. Οπθξαλία ζη. Λνλδίλν 7. Ρωζία δ. Κίεβν 8. ινβαθία ε. Όζιν 9. Οπγγαξία ζ. Βαιέηα 10. Διβεηία η. Μόζρα α β γ δ ε ζη δ ε ζ η 78. Αμηνινγώ ηη έκαζα ζει. 89, εξώηεζε 2 Να γξάςεηε ηα 5 λεζησηηθά θξάηε ηεο Δπξώπεο 79. Αμηνινγώ ηη έκαζα ζει. 89, εξώηεζε 2 Να γξάςεηε ηα θξάηε ησλ πέληε κεγάισλ ρεξζνλήζσλ ηεο Δπξώπεο (θαλδηλαβηθή, Ιηαιηθή, Ιβεξηθή, Βαιθαληθή, Γηνπηιάλδεο)

11 80. Σεηξάδην εξγαζηώλ ζει.34 πκπιήξσζε ζηνλ ιεπθό ράξηε ηα νλόκαηα 10 επξσπατθώλ ρσξώλ θαη ησλ πξσηεπνπζώλ ηνπο.

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών

ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΚΑΓΗΜΑΙΚΟ ΔΣΟ 2011-2012 ΕΜΙΝΑΡΙΟ: Β06 03. ηαηιζηική περιγραθική εθαρμοζμένη ζηην Φστοπαιδαγωγική ΘΕΜΑ: Καηανάλωζη αλκοολούτων ποηών ΓΙΓΑΚΧΝ: Κωνζηανηίνος

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο

ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ Πεηξαηάο, 13 / 10 / 2014 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΡΔΤΝΑ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΤΝΘΖΚΩΝ ΓΗΑΒΗΩΖ ΣΩΝ ΝΟΗΚΟΚΤΡΗΩΝ 2013 (Πεξίνδνο αλαθνξάο εηζνδήκαηνο 2012) Κίλδπλνο θηώρεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013

Λίμνες στην. Λίμνες. στην Ελλάδα. Ελλάδα. Λιμνών. Λιμνών Καταγραφές. Καταγραφές & Μαρτυρίες. Μαρτυρίες. Αθήνα, 2013. Αθήνα, 2013 Οι Οι Λίμνες Λίμνες στην στην Ελλάδα Ελλάδα 2/6. Ήπειρος 1/6. Δυτική Ελλάδα Λιμνών Καταγραφές Λιμνών & Μαρτυρίες Καταγραφές & Μαρτυρίες Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Θεόδωρος Σ., Κουσουρής Αθήνα, 2013 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΛΑΙΖΞΤΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΣΚΑ Γ ΤΑΜΖΣ ΔΛΗΑΗΝΥ ΙΥΘΔΗΝΥ ΔΜΔΤΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΓΔΛΗΘΖΣ ΞΑΗΓΔΗΑΣ

ΔΞΑΛΑΙΖΞΤΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΣΚΑ Γ ΤΑΜΖΣ ΔΛΗΑΗΝΥ ΙΥΘΔΗΝΥ ΔΜΔΤΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΓΔΛΗΘΖΣ ΞΑΗΓΔΗΑΣ ΔΞΑΛΑΙΖΞΤΗΘΝ ΓΗΑΓΩΛΗΣΚΑ Γ ΤΑΜΖΣ ΔΛΗΑΗΝΥ ΙΥΘΔΗΝΥ ΔΜΔΤΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ ΒΗΝΙΝΓΗΑ ΓΔΛΗΘΖΣ ΞΑΗΓΔΗΑΣ ΘΔΜΑ Α Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 έυρ Α5 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ

ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ. ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΔΚΠΟΝΗΗ ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΧΝ ΔΠΙΠΣΧΔΧΝ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΠΑΡΚΟΤ 50MW, L=15km ΠΔΡΙΟΥΗ: ΝΗΙ ΣΗ ΡΟΓΟΤ ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΔΛΔΣΖ Δξγνδόηεο: Έξγν: Γηεύζπλζε έξγνπ: πλνιηθή εγθαηάζηαζε (νηθόπεδν): Γεσξγίνπ Αλαζηάζηνο Δγθαηάζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Φρύγανα, ο θηζασρός: ο πλούηος ενός ηαπεινού οικοζσζηήμαηος

Φρύγανα, ο θηζασρός: ο πλούηος ενός ηαπεινού οικοζσζηήμαηος Φρύγανα, ο θηζασρός: ο πλούηος ενός ηαπεινού οικοζσζηήμαηος Βαζίληρ Καλογεπάκηρ Φπζηθόο(ΠΔ0401), 1 ν Νηθεθόξεην Γπκλάζην Καιύκλνπ vkalogerak@sch.gr,vas.eud@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η επγαζία ξεκίνηζε έπειηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012

Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012 Δπιδημιολογικά και Δνηομολογικά Γεδομένα Πεπιθέπεια Αναηολικήρ Μακεδονίαρ & Θπάκηρ (ΠΑΜΘ) 2011-2012 Ι. Ειζαγωγή Σα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη κε δηαβηβαζηέο θαη εηδηθόηεξα από θνπλνύπηα απνηεινύλ παγθνζκίσο,

Διαβάστε περισσότερα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα

11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα 11 ε Εξαμενιαία Αναθοπά για ηεν Εςπςδυνικόηεηα επηέμβπιορ 2010 Περιεχόμενα Δμέιημε Δπξπδσληθώλ πλδέζεσλ 3 Δμέιημε Ληαληθνύ Κόζηνπο Πξόζβαζεο 8 Καηαλνκή επξπδσληθώλ γξακκώλ αλά ηαρύηεηα πξόζβαζεο 14 Δμέιημε

Διαβάστε περισσότερα

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή

Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Μία ΓευΧαπηογπαθική πποζέγγιζη ηηρ αξίαρ ηος Τοςπιζηικού Αποθέμαηορ ηηρ Δλλάδαρ ζσεηική με ηην πολςηελή διαμονή Ο τοσρισμός εκτιμάται και ταρτογραυείται Κσλζηαληίλα Μαγγίλα 1, Νηθόιαο Καξαληθόιαο 2 (1)

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΥΖΜΑΣΑ (ΜΟΝΣΔΛΑ) ΣΖΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΗΑ (Η) Γηάλλεο Ρέληδνο από Ανθρωπογεωγραφία

ΣΑ ΥΖΜΑΣΑ (ΜΟΝΣΔΛΑ) ΣΖΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΗΑ (Η) Γηάλλεο Ρέληδνο από Ανθρωπογεωγραφία ΣΑ ΥΖΜΑΣΑ (ΜΟΝΣΔΛΑ) ΣΖΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΔΩΓΡΑΦΗΑ (Η) Γηάλλεο Ρέληδνο από Ανθρωπογεωγραφία 1. Οη πνιύπινθεο κνξθέο πνπ απεηθνλίδεη ν γεσγξαθηθόο ράξηεο θαη ην πιήζνο ησλ γεσγξαθηθώλ πιεξνθνξηώλ πνπ πξέπεη λα ζπιιέμνπκε

Διαβάστε περισσότερα

To «αληθινό πρόζωπο ηης Ελλάδας» ζηο έργο ηοσ Οδσζζέα Ελύηη: η Ελλάδα ως «ηρίηη καηάζηαζη» ανάμεζα ζηη Δύζη και ζηην Αναηολή

To «αληθινό πρόζωπο ηης Ελλάδας» ζηο έργο ηοσ Οδσζζέα Ελύηη: η Ελλάδα ως «ηρίηη καηάζηαζη» ανάμεζα ζηη Δύζη και ζηην Αναηολή To «αληθινό πρόζωπο ηης Ελλάδας» ζηο έργο ηοσ Οδσζζέα Ελύηη: η Ελλάδα ως «ηρίηη καηάζηαζη» ανάμεζα ζηη Δύζη και ζηην Αναηολή Μαξία Υαηδεγηαθνπκή-Ννύηζνπ ην πεδό θαη πνηεηηθό έξγν ηνπ Οδπζζέα Διύηε ζθηαγξαθείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ

Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ Γεωμοπθολογική εξέηαζη ηων ακηών. Παπαδείγμαηα διαμόπθωζήρ ηοςρ Βαζίιεο Κσλζηαληηλίδεο Ms Ψθεαλνγξαθίαο - Μέινο Π.Ο. ΚΠΔ Αξγπξνύπνιεο vaskonstan@sch.gr ΠΔΡΙΛΗΦΗ Η Διιάδα κηα ρώξα κε 15.000 ρικ. πεξίπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο. 2010 Μηηζάκηρ Κ.

ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο. 2010 Μηηζάκηρ Κ. ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο 2010 Μηηζάκηρ Κ. ΔΡΗΜΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Ταξίδια γπαμμένα ζηην άμμο Έξεκνο! καο καδί ηεο. πξνθιεηηθή θαη «πεδίν δνθηκήο» ηα ζπκβαηηθά Ταμηδέςηε καδί καο εξήκνπο

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café

Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας. Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Α Σοζίηζειο Αρζάκειο Γενικό Λύκειο Εκάλης Χώροι Διαλόγοσ και Δημιοσργίας Από ηο παραδοζιακό καθενείο ζηο internet café Ερεσνηηική εργαζία 1 οσ ηεηραμήνοσ τολικό έηος 2011-2012 Νκάδα εξγαζίαο: Βιαζηαξά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο EPBC II ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο 2 EPBC II ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ www.epbcii.org ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Πέηξνο Παλάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Καβάια, 29-03-2012. Ππορ: -πληνληζηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Κοιν.: -Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο -Γεσηερληθνύο θνξείο

Καβάια, 29-03-2012. Ππορ: -πληνληζηηθό πκβνύιην ηνπ ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Κοιν.: -Παξαξηήκαηα ΓΔΩΣ.Δ.Δ. -Μέιε ηνπ Παξαξηήκαηνο -Γεσηερληθνύο θνξείο Καβάια, 29-03-2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΘΚΟ ΕΠΘΜΕΛΗΣΗΡΘΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web

Διαβάστε περισσότερα

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά

Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά H εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε από ηνπο καζεηέο: Διέλε Μπίζηηθα Υξήζην Παππά νθία ππξνπνύινπ Οξέζηε πκεσλίδε Γηδάζθνληεο θαζεγεηέο: Όιγα Βαγηαλνύ, Μαξηέηηα Καιακαξά Η γλσξηκία καο κε ηα γλσζηά ζε όινπο καο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΛΗΜΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗ ΠΑΙΓΙΚΗ HELMEPA ΤΙΤΛΟΣ: «Θαλάσσιος Κόσμος» Υπεύθσνοι προγράμματος: Καρύδης Θωμάς (Προϊζηάμενος), Ποργιαζίδοσ Σοθία. ΚΟΠΟ: Να επαηζζεηνπνηεζνύλ ηα παηδηά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

ΑΡΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΡΦΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ Ζ ΠΑΡΑΘΔΧΡΖΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΣΖ ΒΗΒΛΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Σα πξόζθαηα ρξόληα ε Ηαηξηθή έρεη δώζεη κεγάιε ζεκαζία ζηε ζρέζε δηαηξνθήο θαη πγείαο, θαη κάιηζηα ηόζε ώζηε νη ζύγρξνλνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΜΑΡΚΑ ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ ΝΔΡΟ

ΠΟΙΑ ΜΑΡΚΑ ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ ΝΔΡΟ ΠΟΙΑ ΜΑΡΚΑ ΥΑΡΣΟΠΔΣΔΣΑ ΑΠΟΡΡΟΦΑ ΠΔΡΙΟΣΔΡΟ ΝΔΡΟ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΝΟ ΣΜΗΜΑ ΑΣ2 1ν ΔΠΑΛ ΚΟΡΧΠΙΟΤ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΛΔΚΚΑ ΛΔΧΝΙΓΑ - 1 - ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΑΓΧΓΗ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΜΙΝΑΡΙΟ: ηαηηζηηθή Πεξηγξαθηθή Δθαξκνζκέλε ζηελ Φπρνπαηδαγσγηθε (ΒΟ6Ο3) ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ : ηαηηζηηθά ζηνηρεία δηαηξνθήο ΣΧΝ ΦΟΙΣΗΣΧΝ:

Διαβάστε περισσότερα