Παπαδιαμάνηηρ μςθιζηοπιογπάθορ Η αδύναμη ηαςηόηηηα μιαρ λογοηεσνικήρ ιζηοπικόηηηαρ. Βαζίιεο Μάζηνξεο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παπαδιαμάνηηρ μςθιζηοπιογπάθορ Η αδύναμη ηαςηόηηηα μιαρ λογοηεσνικήρ ιζηοπικόηηηαρ. Βαζίιεο Μάζηνξεο"

Transcript

1 1 Παπαδιαμάνηηρ μςθιζηοπιογπάθορ Η αδύναμη ηαςηόηηηα μιαρ λογοηεσνικήρ ιζηοπικόηηηαρ. Βαζίιεο Μάζηνξεο Ο Kant, ζηελ έλαηε ζέζε ηνπ δνθηκίνπ ηνπ «Ιδέα κηαο γεληθήο ηζηνξίαο κε πξίζκα θνζκνπνιίηηθν», ππνζηεξίδεη φηη αλ επηρεηξήζνπκε λα δηακνξθψζνπκε κηα ζπλεθηηθή εηθφλα ηεο ηζηνξίαο σο πξνο ηηο εγγελείο θαηεπζχλζεηο κε ηηο νπνίεο απηή έρεη πξνδηαγξαθεί απφ ηε θχζε ή ηελ πξφλνηα απηφ πνπ ζα πξνθχςεη ζα είλαη έλα κπζηζηφξεκα. 1 Η ζέζε απηή αθελφο κελ αλαδεηθλχεη ηελ εηεξνγέλεηα κεηαμχ ησλ δχν θπξίαξρσλ ηξφπσλ εληφο ησλ νπνίσλ ε επξσπατθή θνζκναληίιεςε δηνρεηεχεη ηελ ηδηαίηεξή ηεο απηνζπλείδεζε, αθεηέξνπ ππνδεηθλχεη φηη ε εμνκάιπλζε ησλ βαζηψλ αληηζέζεσλ πνπ δηράδνπλ ηελ επξσπατθή ζπλείδεζε ζα πξνέιζεη κέζα απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ δχν απηψλ αθεγεκαηηθψλ ππνηππψζεσλ ηεο λενηεξηθήο ζπλζήθεο. Ο Hegel πάιη ζα ππνζηεξίμεη φηη κπνξεί πξάγκαηη λα εληνπηζηεί απηή ε θνηλή θαη πξνδηαγεγξακκέλε θαζνδεγεηηθή αξρή ηεο επξσπατθήο ηζηνξίαο, ε νπνία ιαλζάλεη πίζσ απφ ηε θαηλνκεληθή αλαξρία ηνπ αίκαηνο, ηνπ ηδξψηα θαη ησλ δαθξχσλ πνπ πνηίδνπλ ηηο ζειίδεο ηεο επξσπατθήο ηζηνξίαο, κηα αξρή ε νπνία, κέζσ ελφο ξεηνξηθήο ηάμεο κεραληζκνχ, ηειενινγηθά ηελ θαζνδεγεί ζηελ απφιπηε ειεπζεξία. 2 Σν κπζηζηφξεκα βέβαηα, εληφο ηνπ νπνίνπ ε επξσπατθή ηζηνξία ζα εμνκαιχλεη ηνλ βίαην θαη άζηαην ραξαθηήξα ηεο απνθηψληαο αθεγεκαηηθή ζπλνρή έρεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη γελέζιην ηχπν ζην πξφζσπν ηνπ έξγνπ ηνπ Θεξβάληεο. Ο Γνλ Κηρψηεο ζέιεη λα δήζεη ζε κηα επηθή επνρή. Κη επεηδή ε επνρή απηή δελ ππάξρεη πηα, κε κηα απξφβιεπηε θίλεζε πνπ θέξλεη ην γέιην ζην πξνζθήλην δίλεη ζηελ αθεγεκαηηθή ιεηηνπξγία ηελ πξνηεξαηφηεηα έλαληη ηεο πξαγκαηνινγηθήο. Σν λεφηεξν κπζηζηφξεκα έρεη γελλεζεί. Τπάξρεη, θαη ελ πνιινίο αθξηβέο νκφινγν ηεο δξάζεο ηνπ Θεξβάληεο ζηελ λενειιεληθή ινγνηερλία, αλ θαη δηαηεξεί κηα ηφζν θξίζηκε ζεηξά δηαθνξνπνηεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, πνπ ην θαζηζηνχλ εμαηξεηηθά δηαθσηηζηηθφ ηεο ειιεληθήο ινγνηερληθήο ηδηαηηεξφηεηαο. Κη απηφ είλαη έξγν ηνπ Βηδπελνχ. Καη απηφ ην έξγν εζηηάδεη ζηελ θαηάξξεπζε ηνπ αξραίνπ ζπλεθηηθνχ θφζκνπ, θαη ζε απηφ ε θαηάξξεπζε αληηκεησπίδεηαη κε ρηνχκνξ, ππάξρεη φκσο θαη κηα νπζηψδεο δηαθνξά πνπ θαηά ηελ άπνςή κνπ ζα ζηνηρεηψζεη ηελ ειιεληθή ηδηαηηεξφηεηα. Η δηαθνξά απηή έγθεηηαη ζηελ απνπζία εηξσληθήο απνζηαζηνπνίεζεο εθ κέξνπο ηνπ αθεγεηή. Ο Θεξβάληεο κφλν ζηελ πξψηε πξψηε γξακκή ηνπ έξγνπ ηνπ ππαηλίζζεηαη κηα κνξθή ζχγθιηζεο αλάκεζα ζην πξφζσπν ηνπ ήξσα θαη ην δηθφ ηνπ πξφζσπν. 3 Ο Βηδπελφο δελ ζα θαηνξζψζεη πνηέ λα απεκπιαθεί απφ ηνλ θίλδπλν πνπ αληηπξνζψπεπε ην ίδην ηνπ ην έξγν θαη ζα γλσξίζεη φρη ηε κνίξα ηνπ Θεξβάληεο αιιά ηε κνίξα ηνπ ήξσά ηνπ, ηνπ Γνλ Κηρψηε. Καη ν Γνλ Κηρψηεο θαη ν Βηδπελφο ζα ζπλνδεχζνπλ θαη ζα ζθξαγίζνπλ ηε κνίξα ηνπ θφζκνπ ηνπο πνπ θαηαξξέεη. Ο Θεξβάληεο ζα δξαπεηεχζεη, εγθαηαιείπνληαο απηή ηε βαξηά κνίξα ζηνλ ήξσά ηνπ. Η εηξσληθή απνζηαζηνπνίεζε πνπ ζψδεη ην ππνθείκελν απφ ηα ζαγφληα ηεο ηζηνξίαο ζα εηζέιζεη ζηελ ειιεληθή ινγνηερλία, παξαδφμσο, απφ ηελ πφξηα ηεο πνίεζεο. 1 Immanuel Kant, Γνθίκηα, ζ. 39 θ.ε. 2 Κάξι Λέβηη, Σν λφεκα ηεο ηζηνξίαο,ζ.ζ «έλα ρσξηφ ηεο Μάληζαο, πνπ δελ ζέισ λα ζπκεζψ ην φλνκά ηνπ,»μ. Θεξβάληεο, Ο Γνλ Κηρψηεο, κεηάθξαζε Κ. Καξζαίνπ

2 2 ε κηα αλάινγε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ λεφηεξε ηζηνξία θαη ην κπζηζηφξεκα πξνβαίλεη θαη ν Μηραήι Μπαρηίλ ζην έξγν ηνπ Έπνο θαη Μπζηζηφξεκα. Καη απηφλ ηνζν ην κπζηζηφξεκα φζν θαη ε ηζηνξία απoηεινχλ πξντφληα ηνπ λεφηεξνπ επξσπατθνχ πλεχκαηνο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπο είλαη αλαπφθεπθηε. 4 Αλαδεηθλχεη φκσο σο νπζηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, ζε αληηδηαζηνιή πξνο ην έπνο, ηνλ νηνλεί κφληκα αλνηθηφ, κε παγηνπνηήζηκν ζε θαλφλεο ραξαθηήξα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο. 5 Μηαο θαη αλαθεξζήθακε φκσο παξαδεηγκαηηθά ζην έξγν ηνπ Βηδπελνχ, αο θαηαθχγνπκε ζ απηφ γηα ηελ άληιεζε ελφο παξαδεηγκαηηθνχ κνηίβνπ. ην δηήγεκα «Πνηνο ήην ν θνλεχο ηνπ αδειθνχ κνπ», ηελ ηππηθφηεξε ίζσο αλάδεημε ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ παιηνχ θφζκνπ ζηα κάηηα ηνπ ζπγγξαθέα, γηα ηε κεηέξα ηνπ Βηδπελνχ θαη κφληκε ζρεδφλ εξσίδα ηνπ, ε θνζκηθή ηάμε δηέπεηαη απφ κηα ηέηνηα ηζνζηνηρία ή ηζνκνηξία δπλάκεσλ πνπ εθδειψλνληαη σο εγγελείο δπλαηφηεηεο ζην εζσηεξηθφ θαη ηεο έζραηεο ιεπηνκέξεηαο ησλ αλζξψπηλσλ ζπκπεξηθνξψλ. Η κεηέξα ινηπφλ ηνπ Βηδπελνχ δίλεη πξσί πξσί έλα πεπφλη ζε έλαλ πεξαζηηθφ κπξνζηά απφ ην κπνζηάλη ηεο, ππνινγίδνληαο φηη ε θαιή ηεο απηή πξάμε πξνο έλαλ μέλν ζα βξεη αληαπφθξηζε ζην πξφζσπν ηνπ γηνπ ηεο πνπ δηαβηεί επίζεο σο μέλνο ζηε Γεξκαλία. Σελ απφκαθξε Βηδχε θαη ηελ εμίζνπ απφκαθξε θαη αραλή Γεξκαλία ηηο ζπλδέεη κηα αθξηβήο θαηαλνκή εζηθψλ δπλάκεσλ πνπ ξπζκίδεη ηελ θίλεζε θαη ηε κνίξα ηνπ θφζκνπ. ε έλαλ ηέηνην θφζκν, πνπ είλαη ν θφζκνο ηνπ έπνπο, ε λενηεξηθή κπζηζηνξεκαηηθφηεηα είλαη αδχλαηε. Ο ίδηνο βέβαηα ν γεινηνγξαθηθφο ραξαθηήξαο ηνπ πεξηζηαηηθνχ ηνπ πεπνληνχ, κέζα απφ ηνλ εηξσληθφ ηνπ ραξαθηήξα, αλνίγεη κηα ζρηζκή ζηε δπλαηφηεηα ηνπ λενηεξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο. Με ηε δηαθνξά φκσο φηη απηφο πνπ γειάεη δελ είλαη ν ζπγγξαθέαο ή, κάιινλ ν αθεγεηήο, αιιά ν αδειθφο ηνπ. έλαλ ηέηνην βέβαηα θφζκν απφιπηεο, ζα ηνικνχζα λα ηνλ νλνκάζσ νληνινγηθά εζηθήο ξχζκηζεο, θάζε αιιαγή εθιακβάλεηαη σο παξαθκή, έθπησζε ή ζηέξεζε νπζίαο, θη αλ ε αιιαγή είλαη κε επηζπκεηή, εμίζνπ κε επηζπκεηή είλαη θαη ε ηζηνξία. Μπνξνχκε ίζσο ζην ζεκείν απηφ λα θάλνπκε έλα βήκα καθξχηεξα απφ ηελ ππνηππψδε απηή ζπζρέηηζε ηζηνξίαο θαη κπζηζηνξήκαηνο σο πξντφλησλ ηεο λενηεξηθφηεηαο, ζην βαζκφ πνπ, κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ην θαζέλα απφ ηα δπν απηά πεδία ηεο λενηεξηθήο εκπεηξίαο, δελ εθθξάδνπλ απιά ηνλ λενηεξηθφ θφζκν αιιά ηνλ πξνάγνπλ θαη ηνλ ζπγθξνηνχλ. Μπνξνχκε ινηπφλ λα πνχκε φηη ζην κπζηζηφξεκα απνηππψλεηαη ε θαηάξξεπζε ηνπ ζπλεθηηθνχ επηθνχ θφζκνπ νξγάλσζεο ηεο ζπλείδεζεο, αλ θαη κε ηελ ίδηα ηελ πξάμε ηεο απνηχπσζεο παξέρεηαη σο αληίδνην ζην, απνγπκλσκέλν πιένλ απφ ζπκπαληηθνχο θαλφλεο ππνθείκελν απηή κάιηζηα ε απνγχκλσζε απνηειεί θαη ηελ πξνυπφζεζε, ηνλ φξν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ε λενηεξηθή εθδνρή ηεο αξηζηνηειηθήο θαζάξζεσο, ην γέιην. Η δηαηχπσζε ηνπ Μπαρηίλ είλαη πνιχ ηζρπξή. δηαηείλεηαη ζπγθεθξηκέλα φηη ην κπζηζηφξεκα κνιχλεη ηηο πξνγελέζηεξεο κνξθέο ινγνηερληθήο απνηχπσζεο, δειαδή ηηο πξσηνγελείο κνξθέο θνζκηθήο ζπλεθηηθφηεηαο πνπ νξγαλψλνπλ ηηο επηθέο δνκέο ηεο λνεκνζχλεο. Η ζπγθεθξηκέλε βέβαηα δηαηχπσζε δίλεη ηελ εληχπσζε φηη ην κπζηζηφξεκα θαζηζηά ηξνπνπνηεηηθά ηελ λνεκνζχλε αλνηρηή ζηνλ κειινληηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη δηαζέζηκε επνκέλσο ζηελ έλλνηα ηεο ηζηνξηθήο πξνφδνπ ή θαη ηεο πξφλνηαο θαηά 4 «Σν κπζηζηφξεκα είλαη ην κφλν πνπ γελλήζεθε θαη ηξάθεθε απφ ηε λεφηεξε επνρή ηεο παγθφζκηαο ηζηνξίαο, ζπγγελεχεη επνκέλσο βαζηά κ εθείλελ», Μηραήι Μπαρηίλ, Έπνο θαη Μπζηζηφξεκα, ζ.ζ Πξβι. επίζεο: «Σν κπζηζηφξεκα είλαη ην κφλν είδνο πνπ γελλήζεθε απφ απηφλ ηνλ θφζκν θαη έρεη κε απηφλ κηα απφιπηε ζπλάθεηα.» Έπνο θαη Μπζηζηφξεκα, ζ «Σν κπζηζηφξεκα βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηνλ απζνξκεηηζκφ ηνπ αλνινθιήξσηνπ παξφληνο. Ο κπζηζηνξηνγξάθνο πεξηζηξέθεηαη γχξσ απ φζα δελ είλαη αθφκα ηειεησκέλα.» Μ. Μπαρηίλ, Έπνο θαη Μπζηζηφξεκα, ζ.ζ Πξβι. επίζεο: «Γηαηί απφ ηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε ην κπζηζηφξεκα δελ έρεη ηνλ παξακηθξφ θαλφλα. Απφ ηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε είλαη κε θαλνληζηηθφ», Έπνο θαη Μπζηζηφξεκα, ζ. 86

3 3 ηνλ Kant θαη πξνάγεη, αλ δελ παξάγεη νπζησδψο ηελ ηζηνξηθή ζπλείδεζε. Ο κειινληηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο λνεκνζχλεο, θαη ε ινγνηερληθή ζπλείδεζε, δειαδή ε απνδηάξζξσζε ηνπ επηθνχ θφζκνπ θαη ε αλάδεημε ηνπ ππνθεηκέλνπ σο ζηεξεηηθήο κνξθήο, βξίζθνληαη ζε ζρέζε άιιεινηξνθνδφηεζεο θαη αιιειναπνηχπσζεο. Η σο ηψξα αλάιπζε καο επηηξέπεη, πηζηεχσ, κηα απφπεηξα πξνζσξηλήο ζχγθξηζεο ηζηνξίαο θαη κπζηζηνξήκαηνο. Σν κπζηζηφξεκα, ζην βαζκφ πνπ ε θπξίαξρε ιεηηνπξγία ηνπ έγθεηηαη ζηελ αλαπαξαγσγή θαη δηεχξπλζε ηνπ θπξίαξρνπ ηξφπνπ αληηιεπηηθφηεηαο, νξγαλψλεη έλα ηχπν λνεκνζχλεο αλνηρηήο αθήγεζεο, κε νξηζηηθνπνηήζηκεο, ηε ζηηγκή πνπ ε ηειηθφηεηα ηεο δξάζεο ησλ θνξέσλ ηνπ κπζηζηνξήκαηνο απνηειεί εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ αλαγλσξίδνπκε, έζησ ζηε ζεσξία, φηη ν αθεγεηήο απνηειεί ην νξγαλσηηθφ επίθεληξν ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, ε λνεκαηνδνηηθή ηειηθφηεηα ή απιά ε ζθνπηκφηεηα ησλ πξάμεσλ ησλ πξνζψπσλ απνηειεί εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ίδηαο ηεο δπλαηφηεηαο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο. Παξφιε φκσο ηελ εγγελή ηνπ ηειηθφηεηα ην κπζηζηφξεκα εζίδεη ζε έλαλ αλνηθηφ ζην κέιινλ πξνζαλαηνιηζκφ. Απηφ ην νλνκάδνπκε ππνθεηκεληθή αλεπάξθεηα. ηελ ηζηνξία απφ ηελ άιιε, απηφ πνπ ζεσξεηηθά θπξηαξρεί ζα κπνξνχζε λα γίλεη αληηιεπηφ σο ην αληίζηξνθν δνκηθφ ηζνδχλακν ηεο πξψηεο δηεξγαζίαο. Ο κεραληζκφο ηεο ηζηνξηθήο αληηιεπηηθφηεηαο, φπσο θπξίαξρα, ξεηνξηθά, πξνδηαγξάθεηαη απφ ηελ εγειεηαλή θηινζνθία, ζπλίζηαηαη ζηε ζπκπινθή κπξηάδσλ βνπιήζεσλ πνπ εθβάιινπλ ζην νξαηφ απνηέιεζκα ηνπ αίκαηνο, ηνπ ηδξψηα θαη ησλ δαθξχσλ. Δπεηδή φκσο ε ζπκπινθή ησλ ππνθεηκεληθψλ βνπιήζεσλ, εθβάιινληαο ζηελ απζαηξεζία, δείρλεη λα απεηιεί ηελ ππνθεηκεληθή αληηιεπηηθφηεηα - ην ίδην δειαδή ην λφεκα ηεο ηζηνξίαο σο πνξείαο αηηηαθά θαη ηειενινγηθά πξνδηαγεγξακκέλεο, κηαο πνξείαο δειαδή πξννδεπηηθά ζχκθσλεο κε ηηο αλάγθεο αιιά θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο λνεκνζχλεο ηνπ ππνθεηκέλνπ - εγθαζίζηαηαη έλαο ηειενινγηθήο θχζεο ππεξθαζνξηζκφο πνπ εμνκαιχλεη ηελ ελδερφκελε αλαξρηθή θχζε ηεο ηζηνξίαο ππέξ ηεο ππνθεηκεληθήο αληηιεπηηθφηεηαο. Σν θαηλφκελν απηφ ην νλνκάδνπκε ππνθεηκεληθή ππεξεπάξθεηα. Ιζηνξία θαη κπζηζηφξεκα, εκθαλίδνληαη σο νη αληηζεηηθέο φςεηο ελφο ζπλερνχο ζην νπνίν ην κεξηθφ ππνθείκελν απνηπγράλεη λα δηεπζεηήζεη ηνλ θφζκν ηνπ, ελψ ην αλαινγηθφ εμσηεξηθφ ππεξππνθείκελν δεζκεχεη αμησκαηηθά ην γίγλεζζαη ζε κηα κε ελδνγελή ηειηθφηεηα. Γηα ηνλ ζχγρξνλν, ηνλ δπηηθφ θφζκν, ε εκπξάγκαηε ηζηνξηθφηεηα ελεξγνπνηείηαη αμησκαηηθά, ελψ ε ινγνηερληθή ππνθεηκεληθφηεηα απνδνκείηαη ηειενινγηθά. Ο κεραληζκφο απηφο, ηνπ νπνίνπ είλαη λνκίδσ εκθαλήο ε ηζηνξηθή πξνηεξαηφηεηα πξνέθπςε απφ ηε δηάζπαζε ηνπ επηθνχ ζηνηρείνπ. Έλα άιιν ζεκαληηθφ δήηεκα κε ην νπνίν πξέπεη λα αζρνιεζνχκε αθνξά ζηε ζχγρξνλε ζεσξεηηθή δηάδεπμε ζπγγξαθέαο / αθεγεηήο. Η ζέζε ηελ νπνία ππνζηεξίδνπκε είλαη φηη ν ζπγγξαθέαο δελ ειέγρεη, σο νξγαλσηηθφο ππνθεηκεληθφο παξνλνκαζηήο, ην ίδην ηνπ ην έξγν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζην επίπεδν ηνπ ζπγγξαθέα δελ κπνξεί λα ππάξμεη ππνθεηκεληθή νινθιήξσζε νχηε σο ηάζε. Ο ζπγγξαθέαο είλαη ζηελ νπζία θφκβνο εθθνξάο ηνπ λνήκαηνο. Κη αλ απηή ε δηαηχπσζε κνηάδεη κεηαθπζηθή, ζην έξγν ηνπ Μπαρηίλ κπνξεί λα βξεη θαλείο θαη ηελ αλαγθαία εκπεηξηθή ηεθκεξίσζε. Ο ζπγγξαθέαο, θαηά ηνλ Μπαρηίλ, «έιθεηαη πξνο κηα ζχγθξνπζε απφςεσλ, θξίζεσλ, ηνληζκψλ πνπ εηζάγνληαη απφ ηνπο ήξσεο. Μολύνεηαι απφ ηα ζρέδηά ηνπο θαη ηηο αληηθαηηθέο ηνπο δηαηξέζεηο, δηαζηίδεηαη απφ ιέμεηο, κηθξέο ή κεγάιεο, απφ εθθξάζεηο, νξηζκνχο θαη επίζεηα, εμποηιζμένα από πποθέζειρ «ξένερ», κε ηηο νπνίεο ν ζπγγξαθέαο δελ είλαη απφιπηα αιιειέγγπνο», έζησ θαη αλ «δηακέζνπ

4 4 απηψλ δηαζιά ηηο δηθέο ηνπ». 6 Η αλαγθαηφηεηα απηήο ηεο παξαηήξεζεο έγθεηηαη ζην φηη αλαδεηθλχεη ηελ ππνθεηκεληζηηθή ζηξέβισζε ή εμνκάιπλζε θαη ηεο ζεσξίαο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, εθηφο ηεο ξεηνξηθήο ζηξέβισζεο ηεο ίδηαο ηεο ζεσξίαο ηεο ηζηνξίαο, ζηελ νπνία έρνπκε ήδε αλαθεξζεί. Ο Kant έλησζε δένο κπξνζηά ζηελ ηδέα λα απνθηήζεη ε ηζηνξία πξνζαλαηνιηζκφ ηέηνην πνπ λα ηθαλνπνηεί ηηο εζηθέο απαηηήζεηο ηνπ ππνθεηκέλνπ. Ο Hegel δελ δίζηαζε φκσο λα ηελ εμνκαιχλεη εζηθά, απεηιψληαο, ηξφπνλ ηηλά ξεηνξηθά, κε εγθαηάιεηςε ησλ ηζηνξηθψλ δνκψλ απφ ην ππνθείκελν, αλ απηέο δελ πξνζειάκβαλαλ εθείλε ηε κνξθή ηειενινγηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ είλαη ζπκβαηφο θαη αλεθηφο απφ κηα κνξθή ππνθεηκεληθφηεηαο. Σεξνπκέλσλ φκσο ησλ αλαινγηψλ ην ίδην θαίλεηαη λα απαηηείηαη θαη απφ ηε ζεσξία ηεο ινγνηερλίαο γηα ην κπζηζηφξεκα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε εκπεηξηθή έξεπλα αλαδεηθλχεη φηη ην θαηεμνρήλ κνληέιν θαη ππφδεηγκα ππνθεηκεληθφηεηαο, ν ζπγγξαθέαο, δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ σο ππνθεηκέλνπ. Αλ ν ζπγγξαθέαο κνιχλεηαη απφ ηελ δηάηαμε ηνπ πξαγκαηηθνχ, ηφηε απηφο ν θφζκνο, ηφζν κέζα ζηηο ζειίδεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο φζν θαη έμσ απφ απηέο, αλαδεηθλχεηαη αλεμέιεγθηνο θαη αλαξρηθφο, θαη ν ξφινο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο σο δηακνξθσηηθήο αξρήο ηεο ππνθεηκεληθήο ζπλείδεζεο λαπαγεί. Η ιχζε θαίλεηαη πσο βξέζεθε ζηε κεηαηφπηζε ζην ππνδεέζηεξν επίπεδν ηνπ αθεγεηή, φπνπ ε κεξηθφηεηα ηεο νπηηθήο ηνπ ηνλ θαζηζηά γλήζην ππνθείκελν θαληηαλφ, θαηαιείπνληαο ζην ζπγγξαθέα ηνλ αηειή ξφιν ηνπ ζείνπ. ηα πιαίζηα ηεο ίδηαο δνκηθήο δηάδεπμεο ππνθεηκεληθήο αλεπάξθεηαο/ ππνθεηκεληθήο ππεξεπάξθεηαο κπνξεί λα εξκελεπζεί θαη ν ξφινο ηνπ γέιηνπ. 7 Σν γέιην απνηειεί ηελ λενηεξηθή, ηε κπζηζηνξεκαηηθή ζα ιέγακε φςε ηεο θάζαξζεο, ζην βαζκφ ηδηαίηεξα πνπ κπζηζηφξεκα θαη λενηεξηθφηεηα ζρεδφλ ηαπηίδνληαη. Ο Κνχληεξα ζεσξεί φηη ην γέιην είλαη ην ίδην ην κπζηζηφξεκα. 8 Ο Bergson, ζηε κειέηε ηνπ γηα ην γέιην, παξαηεξεί φηη «δελ ππάξρεη θσκηθφ έμσ απφ ην θπξηνιεθηηθά αλζξψπηλν.» 9 Σν γέιην είλαη απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ην αλζξψπηλν νλ απφ ην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, δειαδή απφ ηε θπζηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. Οπφηε ην γέιην αλαδεηθλχεηαη ζε δείθηε ηεο εγγελνχο αλζξψπηλεο α ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζπγρξφλσο κεραληζκφο φρη ηφζν απνθαηάζηαζεο ή ζεξαπείαο, φζν κεραληζκφο απνδνρήο απηήο ηεο εγγελνχο α ιεηηνπξγηθφηεηαο. Δλψ ε ηξαγσδία ζπληξίβεη ηνλ ήξσα πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε επηθή ηειηθά ηζνξξνπία, ην γέιην εθπαηδεχεη ηνλ άλζξσπν ζηε ζπκβίσζε κε ηελ ακθηζεκία ηνπ. Κη επεηδή ην γέιην εμαιείθεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο ηξαγηθήο ζπληξηβήο, ν κπζηζηνξεκαηηθφο ιφγνο, ην πξντφλ ηνπ γέιηνπ, αθπξψλεη θαη ηελ επηθή θαη ηελ ηξαγηθή απφζηαζηνπνίεζε. πκθπξφκελν ην γέιην θαη ε νξγαλσηηθή ηνπ εθδνρή, ην κπζηζηφξεκα, κε ηελ αλζξψπηλε ζπλζήθε αθπξψλεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο έλλνηαο ηεο κηκήζεσο. Όζν φκσο θαη αλ ην γέιην θαζηζηά αλεθηή ή θαη ππνθεξηή ηελ ηζηνξηθή α ιεηηνπξγηθφηεηα, ν κεηεσξηζκφο ηελ αλζξψπηλεο ππφζηαζεο ηελ νπνία ζπλεπάγεηαη ε γελίθεπζε ηεο ζπλζήθεο ηνπ κπνξεί κελ λα πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο έλα κέιινλ δηαξθψο αλαβαιιφκελν, ρσξίο φκσο θαη λα κπνξεί λα εμαιείςεη ηνλ θίλδπλν ηεο άξζεο ηνπ κεηεσξηζκνχ κέζα ζε έλα απψηαην θπζηθφ παξειζφλ. Όπσο άιισζηε 6 Μηραήι Μπαρηηλ, Πξνβιήκαηα Λνγνηερλίαο θαη Αηζζεηηθήο, ζ Όπσο άιισζηε παξαηεξεί θαη ν Κνχληεξα, «ν άλζξσπνο ζθέπηεηαη, ν ζεφο γειά», Η ηέρλε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, ζ «Όθηάβην Πάο: «Οχηε ν Όκεξνο νχηε ν Βηξγήιηνο γλψξηδαλ ην ρηνχκνξ. ν Αξηφζην κνηάδεη λα ην πξναηζζάλεηαη, αιιά ην ρηνχκνξ παίξλεη κνξθή κφιηο κε ηνλ Θεξβάληεο [ ] Σν ρηνχκνξ... είλαη ε κεγάιε επηλφεζε ηνπ ζχγρξνλνπ πλεχκαηνο». Θεκειηαθή ηδέα: ην ρηνχκνξ δελ είλαη πξναηψληα πξαθηηθή ηνπ αλζξψπνπ. είλαη κηα επηλφεζε ζπλδεδεκέλε κε ηε γέλλεζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο.» Μ. Κνχληεξα, Οη πξνδνκέλεο δηαζήθεο, ζ Henri Bergson, Σν γέιην, ζ.ζ

5 5 παξαηεξεί θαη ν Μπαρηίλ, αλαθεξφκελνο ζηελ Μελίππεην ζάηηξα, ηελ νπνία πξνβάιιεη σο πξνπάηνξα ηνπ επξσπατθνχ κπζηζηνξήκαηνο, ην άικα πνπ επηρεηξείηαη εθεί έμσ απφ ην αλνινθιήξσην παξφλ ζηξέθεηαη κελ πξνο ην κέιινλ «θαη αλαδεηά εθεί θάπνηα έγθπξα ζηεξίγκαηα, έζησ θαη αλ απηφ ην κέιινλ ζρεδηάδεηαη γηα ηελ ψξα, ζαλ κηα επηζηξνθή ζηε ρξπζή επνρή ηνπ αηνχξλνπ, ηνπ Κξφλνπ ησλ Ρσκαίσλ.» 10 ηηο πξψηεο ηνπ απφπεηξεο ην άικα έμσ απφ ην παξφλ θηλδπλεχεη λα εγθισβηζηεί ζηηο βνπβέο εθείλεο απαξρέο πνπ πξνεγνχληαη ηνπ έπνπο. Σν έπνο ζα απνηειέζεη ηελ πξψηε απφπεηξα άξζξσζήο ηνπο. Φηάλνπκε ινηπφλ, ειπίδσ αηζίσο, ζην βαζηθφ θείκελν θαη ζηνλ βαζηθφ ζπγγξαθέα, γχξσ απφ ηνλ νπνίν ζθνπεχνπκε λα νηθνδνκήζνπκε ηελ αλάιπζή καο. Πξνο άξζηλ φκσο ελδερνκέλσλ παξεμεγήζεσλ δειψλνπκε φηη ε ζπρλή σο ηψξα αλαθνξά ζην έξγν ηνπ Βηδπελνχ νθείιεηαη ζηελ πξνζπάζεηά καο λα δηαθξίλνπκε δηαθνξνπνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ελ γέλεη λενειιεληθήο θνζκναληίιεςεο. Ο Βηδπελφο θαίλεηαη λα ζέιεη λα επηβηβαζηεί ζην άξκα ηεο επξσπατθήο πεδνγξαθίαο, νη δηαλνεηηθνί ηνπ φκσο δεζκνί κε ηνλ ζπλεθηηθφ δειαδή ηειηθά ηνλ επηθφ θφζκν είλαη πνιχ ηζρπξνί θαη δηαξθψο καηαηψλνπλ απηή ηε κεηεπηβίβαζε, εκπιεθφκελνη ζζελαξά θαη ζηηο ειάρηζηεο κηθξνδνκέο ηεο παξαγσγήο ηνπ. Πεξλάκε ινηπφλ ζηε κπζηζηνξεκαηηθή, αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, παξαγσγή ηνπ άιινπ κεγάινπ ζεκειησηή, ηνπ Παπαδηακάληε. Απφ ηηο ηέζζεξηο πξψηεο κπζηζηνξεκαηηθέο ηνπ απφπεηξεο ζα απνκνλψζνπκε ηε «Γπθηνπνχια», πηζηεχνληαο φηη αλαδεηθλχεη θάπνηα θξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά. Δδψ νη, ππνθεηκεληθήο άιισζηε ηάμεο, αλαζηνιέο ηνπ Βηδπελνχ εμαθαλίδνληαη. Η απνζηαζηνπνίεζε ηνπ ζπγγξαθέα απφ ην κχζν είλαη επζχγξακκε θαη ξηδηθή. Ο Βηδπελφο θαίλεηαη λα κπνξεί λα απνκνλσζεί σο παζνινγηθή πεξίπησζε θαη ε καζεηεία ηνπ Παπαδηακάληε ζηελ επξσπατθή κεηάθξαζε δίλεη ηνπο πξψηνπο ειπηδνθφξνπο θαξπνχο, κεηαθπηεχνληαο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν κε ηξφπν νξγαληθφ ηηο ξνκαληηθέο, ηνπιάρηζηνλ, θιεξνλνκηέο ηεο δχζεο. Έρνπκε ήδε αλαθεξζεί ζηε ζέζε ηνπ Μπαρηίλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θπξίαξρν γλψξηζκα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο είλαη ε απνπζία θαλφλσλ. Η απνπζία θαλφλσλ ππνδειψλεη ηελ απξνζδηνξηζηία σο ζεκειηψδεο γλψξηζκα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, ππνηππψκαηνο κε ηε ζεηξά ηνπ ηεο λενηεξηθήο αλζξψπηλεο ζπλζήθεο. Η αβεβαηφηεηα απηή, σο ζεκειηψδεο ζηαζε ελφο λενηεξηθνχ ππνθεηκέλνπ πεξηνξηζκέλνπ σο πξνο ηε γλσζηηθή ηνπ εκβέιεηα κπνξεί εληφο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο λα εθιάβεη ηε κνξθή ζπζζψξεπζεο αληηθαηηθψλ ζέζεσλ ή εξκελεηψλ, ε εμνκάιπλζε ησλ νπνίσλ αλαηίζεηαη ζε έλαλ κειινληηθφ νξίδνληα απείξσο αλαβαιιφκελν. Κη εδψ αθξηβψο έγθεηηαη ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο εηξσληθήο απνζηαζηνπνίεζεο θαη ηνπ ρηνχκνξ σο κεραληζκνχ έληαμεο ηνπ ππνθεηκέλνπ ζηνλ κειινληηθφ θαη σο εθ ηνχηνπ αβέβαην πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θφζκνπ ηνπ. Μηα «ππνθεηκεληθή» βεβαηφηεηα, φπσο απηή ηεο κεηέξαο ηνπ Βηδπελνχ, σο εθ ηεο ίδηαο ηεο ηεο θχζεο σο βεβαηφηεηαο, αίξεη ηε ζπλνδεπηηθή έλλνηα ηνπ ππνθεηκέλνπ θαζηζηψληαο ηελ πξναλαθεξζείζα έλλνηα εζσηεξηθά αληηθαηηθή θαη δηαζπαζκέλε. Μειεηψληαο ηε «Γπθηνπνχια» δελ κπνξεί λα δηαπηζηψζεη θαλείο νχηε έλα πξφζσπν θεξφκελν απφ κηα ηέηνηαο κνξθήο βεβαηφηεηα. 11 Αθφκα δε θαη νη πεξηπηψζεηο ζπληπρηαθψλ ζπλαληήζεσλ, πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθαινχζαλ ηελ εληχπσζε ελφο θφζκνπ ζπλεθηηθνχ θαη ηειενινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλνπ, ππνλνκεχνληαη απφ ηηο, βεβηαζκέλεο θάπνηε, 10 Μ. Μπαρηίλ, Έπνο θαη Μπζηζηφξεκα, ζ Πιελ ίζσο ηεο γεινηνγξαθηθήο αδειθήο Καξκήιεο, ε βεβαηφηεηα ηεο νπνίαο ζηε ζετθή ηάμε ππνλνκεχεηαη απφ ηελ εμάξηεζή ηεο απφ απνζπάζκαηα ηεο Βνπιγάηαο ηα νπνία νχηε ε ίδηα ελλννχζε. Αλαθέξεηαη ζηε ζ. 566 ηεο έθδνζεο ησλ Απάλησλ ηνπ Παπαδηακάληε απφ ηνλ Ν.Γ Σξηαληαθπιιφπνπιν. ε απηή ηελ έθδνζε παξαπέκπνπκε ζην εμήο

6 6 επεκβάζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ αθεγεηή. 12 Τπάξρνπλ κάιηζηα θαη αξθεηέο πεξηπηψζεηο απηνπξφζσπεο παξέκβαζεο ηνπ ππεξθπζηθνχ, ην θχξνο ησλ νπνίσλ ν ζπγγξαθέαο θξνληίδεη ελζπλείδεηα θαη ζπζηεκαηηθά λα ππνλνκεχζεη, είηε ππάγνληάο ηεο ζηνλ ελδηάκεζν νλεηξηθφ θφζκν, είηε εληάζζνληάο ηεο ζηε κεξηθφηεηα ηεο γλσζηηθήο δχλακεο ηνπ ππνθεηκέλνπ θαη βπζίδνληάο ηεο ζηελ αβεβαηφηεηα θαη ηελ αθαζνξηζηία. 13 Αθφκα θαη ην εξσηηθφ ζηνηρείν, ην έζραην ππφιεηκκα θνζκηθήο ζπλνρήο πνπ γίλεηαη αλεθηφ απφ ηελ λενηεξηθφηεηα, ζηε «Γπθηνπνχια» ηνπ Παπαδηακάληε απσζείηαη θαη ππνλνκεχεηαη. 14 Όια ινηπφλ δείρλνπλ φηη βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζε έλα ηππηθφ δείγκα ζχγρξνλνπ κπζηζηνξήκαηνο, φπνπ θαη ε ειάρηζηε αζθαιηζηηθή εγγξαθή ηεο λενηεξηθφηεηαο βξίζθεηαη ππφ θαηάξξεπζε, ελψ ην πξνεηθνληδφκελν ηέινο, έλα ηέινο πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηε ζχλαςε ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο θαληαζίαο θαη ηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, εμσζείηαη ζε έλα είδνο νινθιεξσηηθήο θαηάξξεπζεο ησλ νησλδήπνηε πξνζδνθηψλ πνπ δελ ππεξβαίλνπλ ηελ ηξέρνπζα θαζεκεξηλφηεηα. Πξηλ φκσο πξνβνχκε ζηελ πεξηγξαθή ηεο απίζηεπηεο αλαηξνπήο πνπ ζπληειείηαη ζε απηφ ην έξγν, αο αλαθεξζνχκε ζηα θχξηα ζεκεία ηνπ. Δίκαζηε ζην λεζί ηεο Ρφδνπ θαηά ηνλ 15 ν αηψλα. Έλαο πεξηπιαλψκελνο θαη θνπθαξάο κηζζνθφξνο ζψδεη απφ πληγκφ έλα κηθξφ θνξίηζη πνπ θάπνηνο άγλσζηνο πεηάεη ζ έλαλ θαηαξξάθηε. Γέθα ρξφληα αξγφηεξα βξίζθνπκε ην θνξίηζη απηφ ε ηαπηνπνίεζή ηνπ είλαη ππνζεηηθή ζε κηα νηθνγέλεηα γχθησλ ζηελ Πεινπφλλεζν. Ο βπδαληηλφο πιαησληζηήο θηιφζνθνο Πιήζσλ απηφο ήηαλ πνπ είρε πεηάμεη ην θνξίηζη ζηε Ρφδν γηα λα κελ ζπιιεθζνχλ απφ ηππφηεο πνπ ηνπο θαηαδίσθαλ πνπ κέλεη θνληά ζηελ νηθνγέλεηα ησλ γχθησλ, ζα αλαγλσξίζεη ζην πξφζσπν ηεο Γπθηνπνχιαο Ατκάο, απηφ είλαη ην λέν ηεο φλνκα, απηφ ην θνξίηζη θαη, κεηά κηα ζεηξά απφ πεξηπέηεηεο ζα ην θέξεη πίζσ ζε έλα άληξν ζην νπνίν ζπληεξνχζε ηε ιαηξεία ησλ αξραίσλ ζενηήησλ ηελ νπνία πξέζβεπε θαη πξνσζνχζε σο ιχζε ζην δηαθαηλφκελν ηέινο ηνπ Βπδαληίνπ. θνπφο ηνπ ήηαλ λα παληξέςεη ηελ Ατκά κε ην ζεηφ ηεο αδειθφ Μάρην, ν νπνίνο ηελ αγαπά κε ηξφπν κάιινλ πξσηφγνλν θαη παηδηθφ. Αλήκεξα ηεο πηψζεο φκσο ηεο Βαζηιεχνπζαο ηα αγάικαηα ησλ αξραίσλ ζενηήησλ πνπ βξίζθνληαη ζην αληξν ηνπ Πιήζσλα πέθηνπλ κεηά απφ ηζρπξφ ζεηζκφ θαη ζπληξίβνπλ ηα ζψκαηα ηνπ λεαξνχ δεχγνπο, πξηλ ηειεζηνχλ νη γάκνη. Ο θαζεγεηήο Guy Saunier ππνζηεξίδεη φηη θάζε θνξά πνπ ν Παπαδηακάληεο αλαιακβάλεη λα ρεηξηζηεί ζέκαηα ρξηζηηαληθά, ζέκαηα θαη ζέζεηο κε ηηο νπνίεο άιισζηε ζπκθσλεί αλεπηθχιαθηα, ηφηε νδεγείηαη ζε απηφ πνπ ν Saunier νλνκάδεη θαθνγξαθία. Αληίζεηα φηαλ ρεηξίδεηαη ζέκαηα, αο ηα νλνκάζνπκε παγαληζηηθά ή θπζηνιαηξηθά, ηφηε ε γξαθίδα ηνπ απνγεηψλεηαη ζε γξαθή αξηζηνπξγεκαηηθή. 15 Καη φρη κφλν ε γξαθή αιιά θαη ε ηαθηηθή ηνπ ρεηξηζκνχ ηνπο. ην ζπγθεθξηκέλν ινηπφλ έξγν, θάζε θνξά πνπ αηζζάλεηαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβάιιεη ηελ επίζεκε ζέζε ηεο εθθιεζίαο έλαληη ησλ απφςεσλ ηνπ Πιήζσλνο ε γξαθή ηνπ βπζίδεηαη ζηελ θνηλνηππία θαη θάζε αίζζεζε ηνπ ρηνχκνξ λαπαγεί. Οη ζηηγκέο ηεο αξλεηηθήο απνηίκεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Πιήζσλνο απνηεινχλ θπξηνιεθηηθά ζηηγκέο ζπγγξαθηθήο 12 «Καη έπεηηα ιέγεη ν Ρσκαίνο ζαηπξηθφο φηη εκείο νη άλζξσπνη ζενπνηνχκελ ηελ ηχρελ» ibid ζ Πξβι. Σν Κεθάιαηνλ Δ ππφ ηνλ ηίηιν «Η Μαληεία», ζ.ζ «Οπδέπνηε κέρξη ηνχδε είπνκελ φηη ε Ατκά εγάπα εξσηηθψο ηνλ Μάρηνλ Λππεξφλ φηη ε θαληαζία ηηλψλ ησλ αλαγλσζηψλ πξνέδξακε ηεο εκεηέξαο.» ibid, ζ. ζ Ο Saunier αθηεξψλεη νιφθιεξν ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ ηνπ Δσζθφξνο ή Άβπζνο. Ο πξνζσπηθφο κχζνο ηνπ Παπαδηακάληε ζε απηφ ην δήηεκα. Υαξαθηεξηζηηθφο ηίηινο ηνπ θεθαιαίνπ: «Απφ ηελ παξαιιαγή ζηελ θαθνγξαθία.» ζ.ζ

7 7 θαθνθσλίαο. 16 Η ηέρλε αληίζεηα ηνπ Παπαδηακάληε θπξηνιεθηηθά απνγεηψλεηαη ζηελ πκλεηηθή πεξηγξαθή ηνπ αγάικαηνο ηεο Αθξνδίηεο. 17 Σν γεγνλφο κάιηζηα φηη απηφο ν χκλνο πξνο ηελ Αθξνδίηε εκθαλίδεηαη κεηά ηελ αδπλακία ηνπ Πιήζσλα λα αληηιεθζεί ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε Ατκά δελ εμεδήισλε ηελ παξακηθξή εξσηηθή επηζπκία γηα ηνλ εηεξνζαιή αδειθφ ηεο Μάρην, ίζσο λα ιεηηνπξγεί σο ξεηνξηθή δηαζαθήληζε απηήο ηεο απνπζίαο. Ωο αηηία απνπζίαο ηεο εξσηηθήο επηζπκίαο ππνβάιιεηαη ε απνπζία ηεο ζετθήο ζπκπχθλσζεο απηήο ηεο θνζκηθήο ιεηηνπξγίαο ηελ νπνία επσκίδεηαη ε ζεά. Σν κπζηζηφξεκα ιεηηνπξγεί σο απνηχπσκα θαη παηδαγσγφο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο, κέζσ ηεο δηεχξπλζεο θαη επέθηαζεο φςεσλ ησλ ςπρηθψλ δνκψλ πνπ εθθξάδνληαη κέζσ απηνχ. Αλ ινηπφλ ζην κπζηζηφξεκα εθθξάδεηαη θαη απνηππψλεηαη ε θαηάξξεπζε ησλ ζπλεθηηθψλ δεζκψλ ηνπ θφζκνπ καο, γηαηί ν έζραηνο ζπλεθηηθφο δεζκφο πνπ απνκέλεη ζην ππνθείκελν, ε εξσηηθή επηζπκία, λα παξακείλεη αιψβεηε; Δδψ ε εξσηηθή επηζπκία ζπλαληά κηα πεγαία εξσηηθή αδηαθνξία, κηα κνξθή εξσηηθήο νπδεηεξφηεηαο. Απηφο ν εηεξνβαξήο γάκνο ζα εηειείην αλήκεξα ηεο πηψζεο ηεο Βαζηιεχνπζαο, κηα πηψζε πνπ αλαδεηθλχεηαη έηζη σο ε ζπζηεκαηηθή ζπλέπεηα ηεο δηάιπζεο ηεο ζπλνρήο ηνπ επηθνχ θφζκνπ. Η νινθιεξσηηθή θπξηαξρία ηνπ κπζηζηνξήκαηνο γθξεκίδεη ηε Βαζηιεχνπζα ησλ πφιεσλ. Έλα απφιπηα ιεηηνπξγηθά ινηπφλ ζπλεπέο κπζηζηφξεκα, απηφ ηεο «Γπθηνπνχιαο», έλα κπζηζηφξεκα ζην νπνίν έρεη ζπζηεκαηηθά απνθεπρζεί θάζε λνεκαηηθή δεζκεπζε θαη έρεη ζπζηαηηθά ππνλνκεπζεί θάζε δπλαηή θνζκηθή ζπλνρή, έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα. Η νινθιεξσηηθή ινηπφλ δνκή ηνπ κπζηζηνξήκαηνο σο ηχπνπ λνεκαηηθήο δηάλνημεο πξνο ην κέιινλ έξρεηαη ζε επαθή κε ηνλ ηζηνξηθφ εγθιεηζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ ηνπ κέιινληνο. Η επαθή θαη ε ζπγρψλεπζε απηή ζα έρεη ζπλέπεηεο εθξεθηηθέο, φρη ζην αλαπφδξαζην βέβαηα ηζηνξηθφ πεξηζηαηηθφ αιιά ζηε ινγνηερληθή, δειαδή ζηε ζπκβνιηθή ηνπ απνηχπσζε. Η πηψζε ηεο Βαζηιεχνπζαο δελ ππήξμε ε πηψζε ελφο πξνζαλαηνιηζκέλνπ πξνο ην κέιινλ ρξηζηηαληθνχ θφζκνπ ρηηζκέλνπ πάλσ ζηελ ειπίδα, αιιά ε πηψζε ηνπ αξραίνπ επηθνχ θφζκνπ. Ο ειιελνρξηζηηαληθφο θφζκνο, κέζα απφ ηελ πηψζε ηνπ, αλαδεηθλχεηαη ζε ςεπδεπίγξαθν θέιπθνο κηαο ακεηάβιεηεο αξραίαο νπζίαο. Σν ηέινο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο γίλεηαη ε αξρή ηνπ έπνπο. Η νινθιεξσηηθή δηάιπζε ηεο θνζκηθήο ζπλνρήο ελ νλφκαηη ηεο κπζηζηνξεκαηηθήο ζπλείδεζεο κπνξεί λα επηθπξσζεί κφλν κέζα απφ ηελ επαλάθακςε ηνπ επηθνχ θφζκνπ ζην πξφζσπν ηεο αδηέμνδεο θαη αδήξηηεο ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Οη γάκνη πνπ πξνηείλνληαη σο ιχζε ηνπ κπζηζηνξήκαηνο είλαη απνιχησο αζχκβαηνη ηφζν ζε ινγνηερληθφ φζν θαη ζε πξαγκαηνινγηθφ επίπεδν. Δκθαλίδνληαη σο πξφηαζε απφιχησο αζεκειίσηε θαη αλεδαθηθή, θάηη πνπ φκσο ζπλάδεη ινγηθά πξνο έλα θφζκν ηνπ νπνίνπ ε ζπλνρή έρεη ζπζηεκαηηθά ππνλνκεπζεί ζε φια ηα πεδία. Ο θνηλσληθφο δεζκφο έρεη ππνθαηαζηαζεί απφ ην αληίδνηφ ηνπ, ην ρηνχκνξ. Η πξφηαζε ηνπ γάκνπ ηεο Γπθηνπνχιαο κε ην Μάρην, ην ζεηφ ηεο αδειθφ, δελ δηαζέηεη νχηε θαη πξνηθίδεηαη θαλ κε ηε ινγνηερληθή λνκηκνπνίεζε ηνπ ρηνχκνξ. Δίλαη απνιχησο αλεδαθηθή αθφκα θαη κέζα απφ ην είδνο ηεο ξεκαηηθήο ηεο δηαηχπσζεο. Απηφ φκσο πνπ είλαη ινγνηερληθά, αληηζπκβαηηθφ, ζα γνληκνπνηήζεη 16 Η «θαθνθσλία» απηή, είλαη δηάζπαξηε ζην έξγν, εκπξφζεηα θαη ζπζζσξεπηηθά φκσο ζην ιεγφκελν «Κεθάιαηνλ ηδηφγξαθνλ»ζ.ζ , φπνπ, ηερλεέλησο ν ζπγγξαθέαο απνπνηείηαη ηελ απιντθή θξηηηθή ελαληίνλ ηνπ Πιήζσλνο, ηελ νπνία θαη εκθαλίδεη σο «πεξηερφκελν δχν ρξνληθψλ» ηα νπνία «επηπρψο εγθαίξσο επήιζνλ απησ» ζ Καη φηαλ έιζεη ε ζηηκή λα ηνπνζεηεζεί σο πξνο ην πεξηερφκελν ησλ ρξνληθψλ απηψλ πηνζεηεί ηελ ελεχζπλε νπηηθή ηνπ κέζνπ αλαγλψζηε. «Δλ ηνχηνηο θξνλψ φηη δχλακαη λα εθθέξσ γλψκελ ηηλά, σο ηηο ησλ αλαγλσζηψλ.» ibid, ζ «Παρηγορήθητι, ατυχής Θεά, μέχρις ου έλθη ημέρα καθ ημ πάμτες οι λατρευταί σου αμαφαμδόμ εις σε θα θύωσι, και ουδείς θα τολμά πλέομ μα σε συκοφαμτήση.» ζ. 651

8 8 ζπκβνιηθά ην αδηέμνδν ηνπ ηζηνξηθνχ νξίδνληα. Ο ζπγγξαθέαο έρεη πνιιαπιά ππνλνκεχζεη θαη ζπγρξφλσο πνιιαπιά αλαδείμεη ηελ θαηαγσγή ηεο Γπθηνπνχιαο σο ηεο εμαθαληζκέλεο πνξθπξνγέλλεηεο ζπγαηέξαο ηνπ πξνηειεπηαίνπ απηνθξάηνξα ηνπ Βπδαληίνπ, ηνπ Ισάλλε Παιαηνιφγνπ. Άξα ε Γπθηνπνχια είλαη ε λφκηκε δηάδνρνο ηνπ βπδαληηλνχ ζξφλνπ. Ο Μάρηνο, ν γηνο ηνπ γχθηνπ πνπ βξπράηαη, ζπκβνιίδεη πξνθαλψο ηνλ κεδεληθφ βαζκφ ηνπ λνήκαηνο, άξα ηελ επαλεθθίλεζε ηνπ ειιεληζκνχ επί ηνπ πξνθεηκέλνπ. Σα αξραία αγάικαηα γθξεκίδνληαη αθπξψλνληαο επί ηεο νπζίαο ηελ επαλεθθίλεζε απηή, ην ζηφρν δειαδή ηνπ ίδηνπ ηνπ Πιήζσλα, αλαδεηθλχνληαο ζπγρξφλσο σο θέιπθνο ηε βπδαληηλή ρηιηεηία. Απέλαληη ζην δηπιφ αδηέμνδν ηεο ινγνηερληθήο επαλεθθίλεζεο θαη ηεο ηζηνξηθήο αθχξσζεο ε κφλε αθηίδα πνπ θσηίδεη ξεηά ην κέιινλ είλαη ε επίθιεζε ζηελ Αθξνδίηε: «Παρηγορήθητι, ατυχής Θεά, μέχρις ου έλθη ημέρα...» Αο κελ μερλάκε φηη ην κφλν επηδψλ θαηάινηπν θνζκηθήο ζπλεθηηθφηεηαο ζην δηθφ καο θφζκν ππήξμε, κε ην πξφζσπν ηνπ ζπλεθηηθνχ θνζκηθνχ έξσηα, ην ζεκέιην ηεο αξραίαο θνζκναληίιεςεο. Η Αθξνδίηε, ζαλ ηελ Κισζψ κε ην αδξάρηη ζην ρέξη, εκθαλίδεηαη σο ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα ζηελ εθδίπισζε ηνπ λνήκαηνο ηνπ αξραίνπ πεξηερνκέλνπ. Η λενηεξηθή πξνζέγγηζε ηεο ζπζηεκαηηθήο θαηεδάθηζεο θάζε ζηνηρείνπ θνζκηθήο ζπλνρήο πξνθεηκέλνπ λα απειεπζεξσζεί ην παξφλ θαη λα δηαλνηγεί ην κέιινλ σο ζηνηρεηψδεο πεξηερφκελν ηεο ηζηνξηθήο ινγνηερληθήο ζπλείδεζεο ηνπ ειιεληζκνχ, νδεγεί ζηελ επαλάθακςε ηνπ λνήκαηνο σο θπθιηθήο δνκήο. Όηαλ ζβήζνπλ φια ηα ζηνηρεία ζπλνρήο ηνπ παξφληνο θαη ην κέιινλ αθπξσζεί, κφλν ε επαλάθακςε ηεο λνεκαηηθήο ζπκπχθλσζεο ηνπ απφιπηνπ παξειζφληνο ζην πξφζσπν ηνπ ζείνπ αθήλεη αλνηθηέο ηηο δπλαηφηεηεο ελφο λνήκαηνο κειινληηθνχ. Καη ην θξίζηκν εξψηεκα είλαη φηη, αλ απηή ε εξκελεία κπνξνχζε λα ππνβιεζεί ηνλ 15 ν αηψλα σο αληαγσληζηηθή ηεο ζεσξίαο φηη ν ζεφο καο ηηκσξεί γηα ηηο αλνκίεο καο, πνην είλαη ην λφεκα ηεο νιηθήο ηεο επαλαθνξάο ζηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα, φηαλ ν ειιεληζκφο επαλεξρφκελνο μαλαπηάλεη ην λήκα απφ εθεί φπνπ ην είρε αθήζεη, απφ ηε ρξηζηηαληθή θιεξνλνκηά ηνπ Βπδαληίνπ; Σν εξψηεκα απηφ ην αθήλσ απιά λα αησξείηαη. Οη κεγάινη ζχγρξνλνη ζεσξεηηθνί ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ππνζηήξημαλ φηη «ην κπζηζηφξεκα νθείιεη λα γίλεη γηα ηελ επνρή ηνπ φ,ηη ήηαλ ην έπνο γηα ηνλ αξραίν θφζκν.» 18 Η δηαηχπσζε απηή κάιινλ πάζρεη σο πιενλαζηηθή, απφ ηελ άπνςε φηη ε ινγνηερλία επηηειεί ζε φιεο ηηο επνρέο ηνλ ίδην ξφιν ηεο αθεγεκαηηθήο απνηχπσζεο ηεο παξαζηαηηθφηεηαο. Καη απηή ε, ζπγθξηηηθνχ ηχπνπ, αληηκεηψπηζε πάζρεη απφ ηελ άπνςε ηεο ππνβάζκηζεο ησλ αζπκβαηηθνηήησλ ησλ δπν εηδψλ, πξνυπφζεζε αλαγθαία πξνθεηκέλνπ ε ζχγθξηζε θαη ελδερνκέλσο ε ιεηηνπξγηθή ππνθαηαζηαζηκφηεηα λα θαηαζηεί εθηθηή. Έηζη ν Μ. Μπαρηίλ νδεγείηαη ζηε δηακφξθσζε κηαο ζεηξάο πνιηθψλ αληηζέζεσλ, επί ησλ νπνίσλ νξγαλψλεηαη ε ζχγθξηζε έπνπο θαη κπζηζηνξήκαηνο. Η πξψηε αθνξά ηελ αληίζεζε κεηαμχ δπλακηθά αλνηρηνχ ραξαθηήξα πνπ αθνξά ην κπζηζηφξεκα θαη απφζηεσηηθνχ ζηπιηδαξίζκαηνο, 19 πνπ αθνξά ην έπνο. Απηή ε αληίζεζε βέβαηα είλαη εμσηεξηθή κνξθνινγηθή θαη εχινγα ηνπνζεηείηαη πξψηε. Η δεχηεξε φκσο αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ θαη ηνπο αληίζηνηρνπο κεραληζκνχο λνεηηθήο αλαπαξάζηαζήο ηνπ πνπ ηδηάδνπλ αληίζηνηρα ζην έπνο θαη ζην κπζηζηφξεκα. Ο αλνηρηφο πξνο ην κέιινλ ηζηνξηθφο νξίδνληαο ηδηάδεη θπζηθά ζην δπλακηθφ ηχπν ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, ελψ ν γλσζηνινγηθφο ηχπνο απνηχπσζεο ηνπ παξειζφληνο νξγαλψλεη ηε κπζηζηνξεκαζηηθή αλαπαξάζηαζε. 20 Αληίζεηα ζηελ επηθή 18 Μηραήι Μπαρηίλ, Έπνο θαη κπζηζηφξεκα, ζ Ibid, ζ.ζ. 24, 62, «Όηαλ ην κπζηζηφξεκα σο είδνο παίξλεη ην πξνβάδηζκα ε γλσζηνινγία γίλεηαη ν βαζηθφο θιάδνο ηεο θηινζνθίαο.» ibid ζ. 41

9 9 αλαπαξάζηαζε θπξηαξρεί ε κλήκε θαη ην ηζηνξηθφ πιηθφ απνθηά πάγηα θαη ακεηάβιεηα ραξαθηεξηζηηθά. 21 Έρσ ηελ εληχπσζε φηη ε παγίδα πνπ θαηξνθπιαθηεί ζε θάζε δνκηθή δπαδηθή ζπζρέηηζε πνπ επηδεηά λα ππεξβεί ην ηαμηλνκεηηθφ πεδίν δηεθδηθψληαο νπζηαζηηθή ή γλσζηνινγηθή πξνηεξαηφηεηα, γίλεηαη εδψ θαλεξή. Αλ ν κπζηζηνξεκαηηθφο ηχπνο λνεκνζχλεο πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ην κέιινλ θαη πξνζεγγίδεηαη γλσζηνινγηθά δει. πξνβιεπηηθά ν ηχπνο ηνπ έπνπο πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο έλα θιεηζηφ παξειζφλ θαη πξνζεγγίδεηαη κλεκνληθά. Άξα ην ηζηνξηθφ πεξηζηαηηθφ πεξηερφκελν ηνπ έπνπο είλαη ζηαηηθφ θαη απφθξπζηαιισκέλν, θαη επνκέλσο μέλν πξνο θάζε ζπλείδεζε ζρεηηθφηεηαο. Η δπαδηθή ζθέςε φκσο αδπλαηεί λα αληηιεθζεί φηη ππάξρεη κελ ηζηνξηθφ πιηθφ νξγαλσκέλν θαη δηεπζεηεκέλν σο ππφζηξσκα ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, δελ ππάξρεη φκσο ηζηνξηθφ πιηθφ έμσ απφ ην έπνο. Ο Milman Parry, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εξκελεχζεη ην κεραληζκφ ησλ νκεξηθψλ επψλ, θαηέθπγε ζηνπο ζέξβνπο ανηδνχο, ζε κηα πεξηνρή ηεο Δπξψπεο φπνπ ε επηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ αθφκα ελεξγή. Γηαπίζησζε ινηπφλ φηη ζηα ζεξβηθά έπε, ε θπξηφηεξε κάρε ησλ νπνίσλ είλαη ε κάρε ηνπ Κνζφβνπ, ζπκκεηέρνπλ, ηζηνξηθά αδηαθνξνπνίεηα, ήξσεο ηεο ζεξβηθήο ηζηνξίαο απφ ηνλ 8 ν σο ηνλ 15 ν αηψλα. 22 Η ηζηνξηθή αθξίβεηα αθήλεη αδηάθνξν ην έπνο, επνκέλσο ην δήηεκα ηεο ζρεηηθφηεηαο σο πξνο ηε ζχιιεςε ηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ δελ κπνξεί θαλ λα ηεζεί. Σν παξειζφλ δελ κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη σο αλαιινίσην γηαηί απινχζηαηα δελ εκπίπηεη ζηηο δηθέο καο απαηηήζεηο πεξί ηζηνξηθήο αθξίβεηαο. Η ζρέζε έπνπο θαη κπζηζηνξήκαηνο είλαη πάλησο φλησο ππαξθηή, κφλν πνπ είλαη ζρέζε παξαγσγηθή. Σα ηξία εθ ησλ πζηέξσλ αλαγλσξηδφκελα ζπζηαηηθά ηνπ έπνπο, ε ινγνηερλία, ε ηζηνξία θαη ε ζενινγία δηαζπψληαη ζε αλεμάξηεηνπο θαη ιεηηνπξγηθά εηεξνγελείο θνξείο νξγάλσζεο ηεο λενηεξηθήο λνεκνζχλεο. Καη ε δηάζπαζε απηή δελ είλαη δηάζπαζε ιεηηνπξγηθά ζπλπθαζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ, ησλ νπνίσλ κπνξνχκε λα παξαθνινπζήζνπκε ηε ιεηηνπξγηθή ζπλνρή, αιιά δηάζπαζε κηαο πξσηαξρηθήο ελφηεηαο εζσηεξηθά αδηαθνξνπνίεηεο. Αλ πξέπεη λα πξνβνχκε ζε κηα κνξθή ζχγθξηζεο έπνπο θαη κπζηζηνξήκαηνο, απηή πξέπεη λα επηθεληξσζεί κάιινλ ζηηο ελ γέλεη ιεηηνπξγίεο ηεο αθεγεκαηηθφηεηαο θαη φρη, κε αθεηεξία ηηο λενηεξηθά δηαθνξνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο, ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο ζενινγίαο. Κη εθφζνλ ην έπνο απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή κνξθή είλαη ινγηθφ ηα θπξίαξρα ιεηηνπξγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά λα θαζνξίδνπλ ηηο παξάγσγεο κνξθέο. Ο Μπαρηίλ έρεη παξαηεξήζεη φηη «ην έπνο δελ λνηάδεηαη δηφινπ γηα κηα ηππηθή αξρή θαη κπνξεί λα είλαη αηειέο, κπνξεί δειαδή λα έρεη έλα ηέινο πνπ λα είλαη ζρεδφλ απζαίξεην.» 23 Απηή ε αδηαθνξία σο πξνο ηελ νξγάλσζε ηνπ επηθνχ πιηθνχ δελ εξκελεχεηαη νχηε βάζεη ηεο απνιπηφηεηαο ή ηνπ θιεηζηνχ ραξαθηήξα ηνπ ηζηνξηθνχ παξειζφληνο πνπ αλαδεηθλχεηαη ζην έπνο, θάηη πνπ φπσο είδακε δελ ηζρχεη, νχηε εμεγείηαη απφ ηελ ηερληθή αηηηνιφγεζε ζηελ νπνία θαηαθεχγεη ν Μπαρηίλ, δείγκα πξνθαλψο ακεραλίαο, φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην έπνο επεδίσθε ηελ νινθιήξσζε ζα ήηαλ ππνρξεσκέλν λα αλαθεξζεί ζην ζχλνιν ηνπ εζληθνχ παξειζφληνο. Ο ίδηνο βέβαηα ν Μπαρηίλ θάλεη κηα παξαηήξεζε πνπ δηαλνίγεη εξκελεπηηθά ην ραξαθηήξα ηνπ έπνπο, θαηαθεχγεη ζε απηφ πνπ απνθαινχκε θπθιηθή αηηηφηεηα. «Η δνκή ηνπ φινπ επαλαιακβάλεηαη ζε φια ηα κέξε ηνπ, ην θαζέλα απφ ηα 21 «ηελ αξραία ινγνηερλία ε κλήκε θαη φρη ε γλψζε είλαη ε πεγή θαη ε θηλεηήξηα δχλακε ηεο δεκηνπξγηθήο πλνήο. Έηζη ήηαλ ηα πξάγκαηα θαη δελ πξέπεη ηίπνηε λα αιιάμνπκε ζε απηά. Η παξάδνζε ηνπ παξειζφληνο είλαη ηεξή. Γελ ππάξρεη αθφκα ε ζπλείδεζε ηεο ζρεηηθφηεηαο θάζε παξειζφληνο», ibid, ζ Αλαθέξεηαη απφ Ι.Θ. Καθξηδήο, Πξννκεξηθά,Οκεξηθά, Ηζηφδεηα, ζ Μ. Μπαρηίλ, Έπνο θαη Μπζηζηφξεκα ζ. 70

10 10 νπνία είλαη ηειεησκέλν θαη θπθιηθφ φπσο ην φινλ.» 24 Απηή φκσο ε δνκή ππνλνκεχεη θάζε απφπεηξα ζπζηεκαηηθήο πξνζέγγηζεο, αθνχ θάζε αλάιπζε ελφο κεκνλσκέλνπ ζηνηρείνπ ζπλαληά σο πξναπαηηνχκελν ην ζηνηρείν ην νπνίν ζθνπεχεη λα εξκελεχζεη. Η δφκεζε ηνπ έπνπο είλαη νκφινγε ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηνλ εξκελεπηηθφ θχθιν. 25 Δίπακε φηη απφ ηελ ππξεληθή ζράζε ηνπ έπνπο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ ην ζαξδφλην γέιην ηεο εηξσληθήο απνζηαζηνπνίεζεο θαη ηεο δηάιπζήο ηνπ κέζα ζην κπζηζηφξεκα, αλαδχνληαη ηξεηο ιεηηνπξγηθέο δηαζηάζεηο, ε ηζηνξία, ε ινγνηερλία θαη ε ζενινγία. Δίλαη λνκίδσ εκθαλέο φηη ε ηαμηλνκεηηθή πξνηεξαηφηεηα αλήθεη ζηε ζενινγία. Σν έπνο απνηειεί πεδίν εθδίπισζεο ηνπ ζείνπ, είλαη νπζηαζηηθά δηαπνηηζκέλν απφ ηελ παξνπζία ηνπ ζείνπ σο ιεηηνπξγηθήο ζπκπχθλσζεο ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο. Σν ζείν είλαη ε πεγή θαη ην ηέινο θάζε δξαζηεξηφηεηαο, ππφ ην ζρήκα ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ηνπο λνήκαηνο. Δίλαη ην λφεκα ησλ αλζξσπίλσλ πξάμεσλ θαη σο ηέηνην ζα θιεξνδνηεζεί, κε ηε κνξθή πιένλ ηνπ αηηήκαηνο, ζηηο κεηαγελέζηεξεο ινγνηερληθέο κνξθέο. 26 Πίζσ απφ θαη κέζα ζε θάζε ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ήξσα εδξεχεη ην ζείν. Όηαλ ν ήξσαο εθηνμεχεη ην δφξπ ηνπ θαη απηφ βξίζθεη ην ζηφρν ηνπ, ην ζείν θαηεπζχλεη ηνλ ήξσα θαη ζηελ επηινγή ηνπ ζηφρνπ ηνπ θαη ζηελ θαζνδήγεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ρεξηνχ ηνπ. Η αλάγθε παξνπζίαο ηνπ ζείνπ αλάγεηαη ζε απηφ πνπ ν Snell πξνζδηφξηζε κε ηελ πξνθιεηηθή ηνπ θξάζε: «νη νκεξηθνί Έιιελεο δελ είραλ ζψκα», 27 δελ ήηαλ δειαδή αθφκα ζε ζέζε θαλ λα ειέγμνπλ ιεηηνπξγηθά, θαη επνκέλσο λνεκαηηθά, ηηο ζσκαηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο. Απηή είλαη αθξηβψο ε έδξα ηνπ ζείνπ πνπ, θαη ζα αλαδεηρζεί σο ηέηνηα θαη βαζκηαία ζα ππνθαηαζηαζεί απφ ην αλαδπφκελν ππνθείκελν. Σν ζείν ινηπφλ εκθαλίδεηαη σο ε ζπλεθηηθή λνεκαηηθή χιε θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ δηαζπαζκέλνπ επηθνχ ήξσα αιιά θαη ηνπ θφζκνπ ηνπ. Δίλαη γλσζηφ φηη γηα ηελ αξραία ζθέςε ν άλζξσπνο θαη ν θφζκνο ζπγθαηαιέγνληαη ζην εζσηεξηθφ ελφο θαη θνηλνχ ζπλερνχο. Απηέο νη δχν ινηπφλ ιεηηνπξγίεο ζα κεηαβηβαζηνχλ ζηηο κεηαγελέζηεξεο κνξθέο αθήγεζεο, ζην κελ κπζηζηφξεκα ππφ ην ζρήκα ηνπ πξνζψπνπ ηνπ αθεγεηή, σο ηνπ ηαμηλνκεηηθά θπξίαξρνπ αθεγεκαηηθνχ θέληξνπ δηαρείξηζεο ηνπ λνήκαηνο, ζηελ δε ηζηνξία σο ην απφθξπθν θαη δηαξθψο αλαβαιιφκελν εζραηνινγηθφ λφεκα ηνπ θφζκνπ καο. Η νπζία πάλησο ή ην ζεκέιην ηνπ επηθνχ, πνπ αλαδεηθλχεη θαη ην πεδίν δξάζεο ηνπ ζείνπ έγθεηηαη ζηελ εγγενή αποζπαζμαηικόηηηα ηος κόζμος, κηα απνζπαζκαηηθφηεηα πνπ αηειψο επηδηψθνπκε λα ζπζηείινπκε δηεπξχλνληαο ηα φξηα δξάζεο θαη λνεκαηνδνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ, θαη ζπγρξφλσο ζπζηέιινληαο αιιά θαη ζπλεθδνρηθά εληαηηθνπνηψληαο ηε δξάζε ηνπ ζείνπ ζηελ απφκαθξε ζθαίξα ησλ εζραηηψλ, αθήλνληαο έηζη πεξηζψξηα ζηελ πίζηε θαη ηελ ειεπζεξία. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε νπζία ηνπ επηθνχ θφζκνπ εδξεχεη ζηελ απνζπαζκαηηθφηεηά ηνπ, ε λνεκαηηθή δξάζε ηνπ ζείνπ λα ζπζηέιιεηαη εθηαηηθά θαη λα εηζρσξεί ζπλεθηηθά ζηε κηθξνδνκή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ππνρσξψληαο απφ ηε καθξνδνκή ησλ έζραησλ λνεκαηνδνηήζεσλ, πεδίν δξάζεο ηεο θνζκηθήο αησληφηεηαο, θαη ηεο επαλάιεςεο. Σε ζηηγκή ινηπφλ πνπ ν εζραηνινγηθφο ηζηνξηθφο νξίδνληαο θαηαξξέεη ε δξάζε ηνπ ζείνπ επαλέξρεηαη σο ζπλεθηηθή χιε ελφο θφζκνπ απνζπαζκαηηθνχ, έζραηε νπζία ηνπ νπνίνπ είλαη ε ίδηα ε θαζεκεξηλφηεηά ηνπ. Η Βαζηιεχνπζα ησλ πφιεσλ πέθηεη θαη ν ηζηνξηθφο νξίδνληαο ζθνηεηληάδεη. Ωο ππφ- ή 24 ibid, ζ Martin Heidegger, Δίλαη θαη Υξφλνο, ζ.ζ Πξβι. επίζεο Hans George Gadamer, Verité et Methode, ζ.ζ Σν είδνο ηεο ζείαο δξαζηεξηφηεηαο πξνθχπηεη απφ ηελ επθπή αλάιπζε ηνπ Bruno Snell ζηελ «Αλαθάιπςε ηνπ Πλεχκαηνο». 27 Bruno Snell, Η αλαθάιπςε ηνπ πλεχκαηνο, ζ. 27

11 11 αληί θαηάζηαην, ζετθφο θαη επηθφο αλαδεηθλχεηαη έλαο θφζκνο πνπ δελ έρεη λα αλαδεηήζεη λφεκα έζραην έμσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, έλαο θφζκνο πνπ απνθαιχπηεηαη κε ην θπξηνιεθηηθφ θαη ζενθαληθφ λφεκα ηεο ιέμεο απνθάιπςε, βίαην δειαδή θαη εμσγελέο μέζθηζκα ηνπ πέπινπ ή ζπληξηβή ηνπ θειχθνπο πνπ επηθαιχπηεη ηελ πξσηαξρηθή ηνπ νπζία ζηνλ εαπηφ ηνπ. Έλαο θφζκνο ηνπ νπνίνπ ν Παπαδηακάληεο αλαθαιχπηεη ην κνξθηθφ πεξίγξακκα ζηα απνζπαζκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηεγήκαηνο. ηε «Γπθηνπνχια» ινηπφλ κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηνπο ηδενινγηθνχο φξνπο ηεο κεηάπησζεο, ή αθφκα θαη ηεο κεηαζηξνθήο, απφ ην κπζηζηφξεκα ζην δηήγεκα, δηήγεκα φκσο πνπ αλαδεηθλχεηαη πιένλ σο ν απζεληηθφο θιεξνλφκνο ηνπ έπνπο. Ο Λνχθαηο, ζηε Θεσξία ηνπ κπζηζηνξήκαηνο ππνζηεξίδεη φηη ν Σνιζηφη, αλαδεηθλχνληαο ηελ θπξηαξρία ηεο θχζεο, ηείλεη λα κεηεπηβηβαζηεί απφ ην κπζηζηφξεκα ζην έπνο. 28 Ο Παπαδηακάληεο φκσο νδεγήζεθε δελ ηνικψ λα πσ επηλφεζε ππφ ηνλ ίδην φξν ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο θχζεο, θαη ζηνπο κνξθνινγηθνχο φξνπο ηεο επηθήο ζπλζήθεο, ζηνπο φξνπο ηεο επαλάθακςεο ηνπ έπνπο ππφ ην ζρήκα ηνπ δηεγήκαηνο. 28 Georg Lukacs, Η ζεσξία ηνπ Μπζηζηνξήκαηνο, ζ.ζ.151 θ.ε.

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 8: Το σύστημα των φωνηέντων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Β3. ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΣΧΝ ΦΧΝΖΔΝΣΧΝ Σα θσλήεληα ζηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή είλαη ηα εμήο: (1) ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplace ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΣΦΗΜΑΤΙΣΜΟΣ Laplac Δηεπξύλεη ηε θιάζε ηωλ ζεκάηωλ γηα ηα νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε κεηάβαζε από ην πεδίν ηνπ ρξόλνπ ζην πεδίν ηεο ζπρλόηεηαο. Παξέρεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 9: Το σύστημα των συμφώνων Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών (11) Σνλ 9ν-10ν αηώλα κ.υ. ηα πγξά θαη είραλ ζαθή ζπιιαβνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ζαλ θη απηή πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών

Παλαιοσλαβική Γλώσσα. Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Παλαιοσλαβική Γλώσσα Ενότητα 11: Μορφολογία Τα Ονόματα/Αντωνυμίες Αλεξάνδρα Ιωαννίδου Τμήμα Σλαβικών Σπουδών Γ1.2. ΟΗ ΑΝΣΧΝΤΜΗΔ ηελ παιαηά εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή, νη αλησλπκίεο δηαθξίλνληαλ ζε δπν κεγάιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΔΟΗ 8.0.0 Γενικά Η έθδνζε 8.0.0 ηνπ ελόηεηεο: Business ERP, πεξηιακβάλεη λέεο ιεηηνπξγίεο πνπ αλαιύνληαη ζηηο παξαθάησ Γεληθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο Εκπνξηθή Δηαρείξηζε 7/2/2013 SingularLogic

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ

Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ MENU ΑΝΑΦΟΡΕΣ Ηλεκηπονικά Απσεία και Διεπαθέρ Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγνύκε ηα δηάθνξα Ηιεθηξνληθά Αξρεία έηζη ώζηε λα ηα ππνβάινπκε ζηνπο δηάθνξνπο θνξείο. Γηα λα επηιέμνπκε έλα είδνο αξρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ

Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ Θαλάζεο Γεσξγάο Φαινομενολογική-Υπαπξιακή τςσοθεπαπεία: Το επώτημα τηρ ύπαπξηρ Denn das Fragen ist die Frommigkeit des Denkens (Γηαηί ην εξσηάλ είλαη ε επιάβεηα ηεο Νφεζεο) Δίλαη δχζθνιν λα κηιήζεη θαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΝΣΙΑΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΟ ΠΡΩΙΜΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ WITTGENSTEIN Βηηηγθελζηατληθή θξηηηθή θαη Kξηηηθή θηινζνθία

Η ΚΑΝΣΙΑΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΟ ΠΡΩΙΜΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ WITTGENSTEIN Βηηηγθελζηατληθή θξηηηθή θαη Kξηηηθή θηινζνθία Θανάζης ακελλαριάδης Eπίκοσρος Καθηγητής Φιλοσουίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Η ΚΑΝΣΙΑΝΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΟ ΠΡΩΙΜΟ ΕΡΓΟ ΣΟΤ WITTGENSTEIN Βηηηγθελζηατληθή θξηηηθή θαη Kξηηηθή θηινζνθία Aλαθοίλωζε ζηο Παλειιήληο ζσλέδρηο

Διαβάστε περισσότερα