Ειςαγωγή ςτισ Συναρτήςεισ τησ PHP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειςαγωγή ςτισ Συναρτήςεισ τησ PHP"

Transcript

1 Ειςαγωγή ςτισ Συναρτήςεισ τησ PHP Οι ςυναρτιςεισ (functions) τθσ PHP, δθλ. αυτζσ που υπάρχουν ενςωματωμζνεσ μζςα ςτθν PHP αλλά και αυτζσ που δθμιουργοφμε μόνοι μασ, διευκολφνουν πολφ το γράψιμο του κϊδικα κακϊσ μασ δίνουν τθ δυνατότθτα να επαναχρθςιμοποιιςουμε τον κϊδικα που ζχουν γράψει κάποιοι άλλοι χριςτεσ και μποροφμε ακόμθ να κάνουμε τα δικά μασ scripts να ζχουν μικρό μζγεκοσ και να είναι ζτςι πιο εφκολα ςτθ διαχείριςι τουσ. Κακϊσ θ PHP 5 περιζχει περιςςότερεσ από ςυναρτιςεισ, μπορεί να ςκεφκοφμε ότι είναι μια πολφ εφκολθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ, αλλά θ αλικεια είναι ότι θ κάκε ςυνάρτθςθ πρζπει να χρθςιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο και ζτςι πρζπει να μακαίνεται ξεχωριςτά. Θα ξεκινιςουμε με τισ πιο χριςιμεσ και πιο απλζσ ςυναρτιςεισ που διακζτει θ PHP. Για να αποφφγουμε να γράφουμε τα ίδια κομμάτια κϊδικα κάκε φορά που κζλουμε να κάνουμε τθν ίδια εργαςία, θ PHP μάσ δίνει τθ δυνατότθτα να ενςωματϊςουμε κάποιον κϊδικα ςε μια ςυνάρτθςθ τθν οποία κα μποροφμε μετά να καλζςουμε από οπουδιποτε μζςα από ζνα script. Η PHP διακζτει μερικζσ εκατοντάδεσ ενςωματωμζνεσ ςυναρτήςεισ (built-in functions) για να κάνουμε πολλζσ δουλειζσ, όπωσ διάβαςμα αρχείων και χειριςμό strings μζχρι και αναηθτιςεισ ςε βάςεισ δεδομζνων και ςφνδεςθ μ ζναν IRC server. Αν διαπιςτϊςουμε ότι δεν υπάρχει κάποια ςυνάρτθςθ που τθν χρειαηόμαςτε, μποροφμε να προςκζςουμε τθ δικι μασ ς ζνα script και αυτζσ είναι γνωςτζσ ωσ οι ςυναρτήςεισ του χρήςτη (user functions). Θα δοφμε αρχικά το πϊσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τισ ενςωματωμζνεσ ςυναρτιςεισ τθσ PHP μζςα από τα δικά μασ scripts. Η κλιςθ μιασ ςυνάρτθςθσ γίνεται πολφ απλά γράφοντασ το όνομά τθσ ακολουκοφμενο από δφο παρενκζςεισ. Πολλζσ ςυναρτιςεισ δζχονται παραμζτρουσ (parameters), δθλ. τιμζσ που χρθςιμοποιοφνται για να επθρεάςουν τθν εκτζλεςθ και φυςικά και το αποτζλεςμα τθσ ςυνάρτθςθσ. Επίςθσ, όλεσ ςχεδόν οι ςυναρτιςεισ ζχουν και μια τιμή επιςτροφήσ (return value), που είναι το αποτζλεςμα από τθν εκτζλεςθ των εντολϊν τθσ ςυνάρτθςθσ και μποροφμε μάλιςτα να χρθςιμοποιιςουμε τθν τιμι επιςτροφισ μιασ ςυνάρτθςθσ ωσ παράμετρο ς άλλεσ ςυναρτιςεισ, ωσ εξισ : func1(func2(func3(), func4())); Θα πρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ ότι με τον όρο παράμετροι εννοοφμε τισ μεταβλθτζσ που εμφανίηονται ςτθ διλωςθ τθσ ςυνάρτθςθσ και που ορίηουν ποιεσ τιμζσ πρζπει να μεταβιβαςκοφν ςτθ ςυνάρτθςθ, ενϊ οι πραγματικζσ παράμετροι που μεταβιβάηονται όταν γίνεται θ κλιςθ μιασ ςυνάρτθςθσ αποκαλοφνται ορίςματα (arguments). Βζβαια, ουςιαςτικι διαφορά δεν υπάρχει ανάμεςα ςτουσ δφο αυτοφσ

2 όρουσ και πολλοί χρθςιμοποιοφν τουσ όρουσ «παράμετροι» και «ορίςματα» για να αναφζρονται ςτο ίδιο πράγμα. Κάτι άλλο που κα πρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ είναι ότι ενϊ μερικζσ παράμετροι είναι υποχρεωτικζσ, δθλ. κα πρζπει να καταχωριςουμε κάποια τιμι γι αυτζσ, κάποιεσ άλλεσ είναι προαιρετικζσ, δθλ. μποροφμε να μθν γράψουμε κάτι ςτθ κζςθ τουσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ PHP κα χρθςιμοποιιςει μια δικι τθσ προκακοριςμζνθ τιμι (default value). Όταν μεταβιβάηουμε μια παράμετρο ςε μια ςυνάρτθςθ, θ PHP ςτθν πραγματικότθτα χρθςιμοποιεί ζνα αντίγραφο τθσ τιμισ τθσ και αυτό ςθμαίνει ότι μποροφμε να τροποποιιςουμε τισ μεταβλθτζσ μζςα ςε μια ςυνάρτθςθ αλλά δεν κα αλλάξουν και οι αντίςτοιχεσ τιμζσ τουσ εκτόσ τθσ ςυνάρτθςθσ. Για να αλλάξουμε αυτι τθν κατάςταςθ, μποροφμε να επιλζξουμε να μεταβιβάςουμε μια μεταβλθτι με αναφορά (by reference), οπότε θ PHP μεταβιβάηει τθν πραγματικι μεταβλθτι μζςα ςτθ ςυνάρτθςθ και αυτό ςθμαίνει ότι όποιεσ αλλαγζσ κάνουμε ςτθν τιμι τθσ μεταβλθτισ κα επθρεάςουν και τθν αρχικι τιμι τθσ. Αυτό κα φανεί καλφτερα ςτο παρακάτω script : somefunc($a); somefunc($a, $b); somefunc($a, &$b); somefunc(&$a, &$b); Η πρϊτθ γραμμι του κϊδικα καλεί τθ ςυνάρτθςθ somefunc() και τθσ μεταβιβάηει ζνα αντίγραφο τθσ μεταβλθτισ $a, θ δεφτερθ γραμμι του κϊδικα μεταβιβάηει αντίγραφα των $a και $b, θ τρίτθ μεταβιβάηει ζνα αντίγραφο τθσ $a και τθν αρχικι τιμι τθσ $b και τζλοσ, θ τελευταία γραμμι κϊδικα μεταβιβάηει τισ αρχικζσ τιμζσ και τθσ $a και τθσ $b. Η μεταβίβαςθ με αναφορά (passing by reference), όπωσ ςυμβαίνει με τθ μεταβλθτι $b ςτθν 3 θ γραμμι και τισ μεταβλθτζσ $a και $b ςτθν 4 θ γραμμι κϊδικα, ςθμαίνει ότι αυτζσ οι μεταβλθτζσ μπορεί να αλλάξουν μζςα ςτθ ςυνάρτθςθ, που είναι κι ζνασ τρόποσ για να επιςτρζφουν τιμζσ οι ςυναρτιςεισ. Τα Πρωτότυπα των Συναρτήςεων Ο ςτάνταρτ τρόποσ για να περιγράψουμε τισ παραμζτρουσ που δζχεται και τθν τιμι που επιςτρζφει μια ςυνάρτθςθ είναι με το πρωτότυπο μιασ ςυνάρτθςθσ (function

3 prototype). Η κατανόθςι του είναι πολφ ςθμαντικι για τθ ςυνζχεια. Θα δοφμε αρχικά το πρωτότυπο τθσ ςυνάρτθςθσ strtoupper() : string strtoupper ( string string) Αυτό που καταλαβαίνουμε με μια πρϊτθ ματιά είναι ότι θ ςυνάρτθςθ δζχεται ζνα string ωσ παράμετρο και επιςτρζφει επίςθσ ζνα string. Μπορεί να μασ μπερδεφει θ ζκφραςθ "stringstring", που ςθμαίνει ότι ο τφποσ δεδομζνων τθσ παραμζτρου είναι string αλλά και το όνομα που δίνουμε ςτθν παράμετρο είναι επίςθσ string. Η ςυνάρτθςθ επιςτρζφει μια τιμι string και βλζπουμε ότι ο τφποσ δεδομζνων τθσ τιμισ επιςτροφισ αναγράφεται πριν από το όνομα τθσ ςυνάρτθςθσ, που αποτελεί μια ακόμα πρακτικι τθσ C. Για τισ παραμζτρουσ που μεταβιβάηονται με αναφορά (by reference), χρθςιμοποιοφμε ωσ πρόκεμα το ςφμβολο &. Θα δοφμε τϊρα το πρωτότυπο τθσ ςυνάρτθςθσ sha1() : string sha1 ( string source [, bool raw_output]) Όπωσ μποροφμε να δοφμε, θ ςυνάρτθςθ sha1() επιςτρζφει μια τιμι string, δζχεται ζνα string ωσ τθν πρϊτθ παράμετρό τθσ και μια τιμι boolean ωσ τθ δεφτερθ παράμετρό τθσ. Όμωσ, θ δεφτερθ παράμετροσ βρίςκεται ανάμεςα ςε αγκφλεσ, που ςθμαίνει ότι είναι προαιρετικι. Στα πρωτότυπα υπάρχουν δφο ειδικοί τφποι δεδομζνων, οι number και mixed. Το numberμπορεί να είναι ζνασ αρικμόσ κινθτισ υποδιαςτολισ (floating-point) ι ζνασ ακζραιοσ αρικμόσ (integer) και το mixed ςθμαίνει ότι θ ςυνάρτθςθ δζχεται ι επιςτρζφει δφο ι περιςςότερουσ τφπουσ δεδομζνων. Για παράδειγμα, ο οριςμόσ τθσ ςυνάρτθςθσ pow() είναι ο εξισ : number pow ( number base, number exp) Αυτό ςθμαίνει ότι δζχεται οποιουςδιποτε αρικμοφσ ωσ παραμζτρουσ και μπορεί να επιςτρζψει ζναν οποιονδιποτε αρικμό. Ο οριςμόσ τθσ ςυνάρτθςθσ serialize() είναι ο εξισ : string serialize ( mixed value) Η ςυνάρτθςθ serialize() εργάηεται και με αντικείμενα (objects) και με τάξεισ (classes), οπότε θ παράμετρόσ τθσ είναι του τφπου mixed. Υπάρχει και ο γνωςτόσ τφποσ δεδομζνων void, που ςθμαίνει ότι θ ςυνάρτθςθ δεν επιςτρζφει κάποια τιμι ι ότι δεν δζχεται κάποια παράμετρο ωσ είςοδο. Θα δοφμε και τον ςυμβολιςμό "...", που ςθμαίνει ότι θ ςυνάρτθςθ δζχεται ζναν μεταβλθτό αρικμό παραμζτρων. Για παράδειγμα, το πρωτότυπο τθσ ςυνάρτθςθσ isset() είναι το εξισ : bool isset ( mixed var [, mixed var [, mixed...]])

4 Η παραπάνω ςυνάρτθςθ δζχεται μία τουλάχιςτον παράμετρο ωσ είςοδο, αλλά μπορεί να δεχκεί και περιςςότερεσ κακϊσ υπάρχει ο ςυμβολιςμόσ "...". Συναρτήςεισ για τον Ζλεγχο Μεταβλητών bool isset ( mixed var [, mixed var [, mixed...]]) void unset ( mixed var [, mixed var [, mixed...]]) bool empty ( mixed var) Υπάρχουν τρεισ πολφ βαςικζσ ςυναρτιςεισ με τισ οποίεσ μποροφμε να ελζγχουμε τισ μεταβλθτζσ, οι isset(), empty() και unset(). Η ςυνάρτθςθ isset() επιςτρζφει τθν τιμι true αν θ μεταβλθτι που τθσ μεταβιβάηεται ωσ παράμετροσ ζχει ιδθ οριςκεί μζςα ςτο script, ενϊ θ ςυνάρτθςθ empty(), θ οποία δζχεται μία μόνο παράμετρο, επιςτρζφει τθν τιμι true αν θ μεταβλθτι ζχει τθν τιμι false. Για να ελζγξουμε αν μια μεταβλθτι δεν ζχει οριςκεί, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τον τελεςτι άρνθςθσ! και να δϊςουμε τθν εντολι "if(!isset($a))". Η ςυνάρτθςθ unset() διαγράφει πλιρωσ μια ιδθ υπάρχουςα μεταβλθτι, που ςθμαίνει ότι αν μετά χρθςιμοποιιςουμε τθ ςυνάρτθςθ isset(), αυτι κα επιςτρζψει τθν τιμι false. Συναρτήςεισ για τον Ζλεγχο τησ Εκτζλεςησ του Script void exit ( [mixed status]) mixed eval ( [string code_string]) void die ( [mixed status]) Η ςυνάρτθςθ exit() λαμβάνει μία μόνο προαιρετικι παράμετρο και ςταματάει αμζςωσ τθν εκτζλεςθ του script. Αν υπάρχει παράμετροσ, κα εκτελεςτεί ο κϊδικασ που αυτι περιζχει ι αν είναι string κα εμφανιςκεί το περιεχόμενό του. Η ςυνάρτθςθ die() είναι ςχεδόν ίδια με τθ ςυνάρτθςθ exit(), ενϊ θ ςυνάρτθςθ eval() λαμβάνει ζνα string ωσ παράμετρο το οποίο και εκτελεί ςαν να ιταν PHP κϊδικασ. Ακολουκοφν παραδείγματα με τισ ςυναρτιςεισ exit() και eval() : $str = "exit()"; eval($str);

5 Το παραπάνω script εκχωρεί το string "exit()" ςτθ μεταβλθτι $str και μετά μεταβιβάηει το $str ςτθ ςυνάρτθςθ eval(), θ οποία κα εκτελζςει το string ςαν να ιταν PHP κϊδικασ και ζτςι το τελικό αποτζλεςμα είναι ότι θ PHP εκτελεί τθ ςυνάρτθςθ exit() μζςω τθσ eval() και ςταματάει τθν εκτζλεςθ του script. Με τθ ςυνάρτθςθ exit() μποροφμε να τερματίςουμε τθν εκτζλεςθ ενόσ script, όπωσ για παράδειγμα : if ($a!= $blahblah) { } print "Απαγοπεύεηαι η ππόζβαζη"; exit; Η ςυνάρτθςθ die() χρθςιμοποιείται ςυνικωσ ωσ εξισ : do_some_func() OR die("η do_some_func() επέζηπετε false!"); Σφμφωνα με τον παραπάνω κϊδικα, κα κλθκεί θ ςυνάρτθςθ do_some_ func() και αν επιςτρζψει τθν τιμι false, κα κλθκεί θ ςυνάρτθςθ die() για να τερματίςει το script. Αυτό αποτελεί ζναν γριγορο και εφκολο τρόπο για να είμαςτε ςίγουροι ότι κάποιεσ ςυναρτιςεισ ζχουν εκτελεςτεί με επιτυχία πριν ςυνεχίςουμε με τον υπόλοιπο κϊδικα του script. Όπωσ ιδθ γνωρίηουμε, θ PHP κα εκτελζςει τθ δεφτερθ ςυνάρτθςθ μόνο αν θ πρϊτθ ςυνάρτθςθ επιςτρζψει τθν τιμι false. Εκείνο που πρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ είναι ότι ο τελεςτισ, δθλ. το ιςοδφναμο του τελεςτι OR, ζχει υψθλότερθ προτεραιότθτα από τον τελεςτι OR αλλά υψθλότερθ προτεραιότθτα και από τον τελεςτι =. Αυτό κα το καταλάβουμε καλφτερα με το επόμενο παράδειγμα : $fp = fopen("somefile", "r") die("το απσείο δεν άνοιξε!"); Από μια πρϊτθ ματιά φαίνεται ίδιο με το προθγοφμενο παράδειγμα τθσ ςυνάρτθςθσ die(), δθλ. θ PHP κα προςπακιςει να φορτϊςει το αρχείο "somefile" και κα δθμιουργιςει ζναν δείκτθ αρχείου (file pointer) ςτθ μεταβλθτι $fp και αν αυτό αποτφχει, κα τερματίςει (exit) τθν εκτζλεςθ του script με το μινυμα "Το αρχείο δεν άνοιξε!". Όμωσ, δεν ςυμβαίνει κάτι τζτοιο και αυτό επειδι ο τελεςτισ ζχει υψθλότερθ προτεραιότθτα από τον τελεςτι =, είναι αυτόσ που υπολογίηεται πρϊτοσ. Ζτςι, θ PHP κα προςπακιςει πρϊτα να φορτϊςει το αρχείο somefile και αν επιτφχει, θ ςυνάρτθςθ fopen() κα επιςτρζψει ζνα resource που κα είναι true. Η ςυνάρτθςθ die() πάντα αποτιμάται ωσ true.

6 Όμωσ, επειδι θ PHP κα βραχυκυκλϊςει τον τελεςτι, όταν θ ςυνάρτθςθ fopen() επιτφχει, θ ςυνάρτθςθ die() δεν κα κλθκεί και ο τελεςτισ κα επιςτρζψει τθν τιμι 1 (true) επειδι ο τελεςτζοσ που βρίςκεται ςτα αριςτερά του (κλιςθ ςτθ ςυνάρτθςθ fopen()) επζςτρεψε τθν τιμι true. Στθν ουςία, θ PHP διαβάηει τθν παραπάνω γραμμι κϊδικα ωσ εξισ : $fp = (fopen("somefile", "r") die("το απσείο δεν άνοιξε!")); Η τιμι 1 κα εκχωρθκεί ςτθ μεταβλθτι $fp. Δεν κα κζλαμε, όμωσ, κάτι τζτοιο και ζτςι κα πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε τον τελεςτι OR. Κακϊσ ο τελεςτισ OR ζχει χαμθλότερθ προτεραιότθτα από τον τελεςτι =, θ PHP κα διαβάςει τθ γραμμι του κϊδικα ωσ εξισ : ($fp = fopen("somefile", "r")) or die("το απσείο δεν άνοιξε!"); Αυτό ςθμαίνει ότι καλείται θ ςυνάρτθςθ fopen() και θ τιμι τθσ εκχωρείται ςτθ μεταβλθτι $fp, θ οποία μετά ςτζλνεται ςτον τελεςτι ςφγκριςθσ. Ζχουμε ανάγκθ και από τουσ δφο τελεςτζσ και OR, αλλά κα πρζπει να επιλζξουμε αυτόν που χρειαηόμαςτε κάκε φορά. Οι Συναρτήςεισ Ημερομηνίασ και Ώρασ Η PHP παριςτάνει τον χρόνο ωσ τον αρικμό των δευτερολζπτων που ζχουν παρζλκει από τθν 1 θ Ιανουαρίου του 1970 και ϊρα 00:00:00 GMT, μια θμερομθνία που είναι γνωςτι ωσ θ αρχι τθσ εποχισ του Unix (Unix epoch). Αυτόσ ο τρόποσ αποκικευςθσ θμερομθνιϊν μπορεί να μασ φαίνεται περίεργοσ αλλά είναι εξαιρετικά βολικόσ κακϊσ μποροφμε να αποκθκεφςουμε μια οποιαδιποτε θμερομθνία με τθ μορφι ενόσ ακεραίου αρικμοφ και μετά να μετατρζψουμε αυτόν τον αρικμό ςε μια μορφι θμερομθνίασ που να είναι κατανοθτι από τον άνκρωπο. Διάβαςμα τησ Τρζχουςασ Ώρασ int time ( ) mixed microtime ( [bool get_as_float]) Η PHP διακζτει μια βαςικι ςυνάρτθςθ για να διαβάςουμε τθν τρζχουςα ϊρα ςτθ μορφι epoch, τθν time(). Η ςυνάρτθςθ time() δεν δζχεται παραμζτρουσ και επιςτρζφει τθν τρζχουςα ϊρα, που είναι γνωςτι και ωσ ςφραγίδα χρόνου (timestamp). Ακολουκεί ζνα παράδειγμα :

7 print time()."<br>"; $a = time(); print $a; Το αποτζλεςμα από τθν εκτζλεςθ του παραπάνω script κα είναι το εξισ : Όπωσ βλζπουμε και από το παραπάνω παράδειγμα, μποροφμε είτε να εκτυπϊςουμε απευκείασ τθν τιμι επιςτροφισ τθσ ςυνάρτθςθσ time() ι μποροφμε να τθν αποκθκεφςουμε ςε μια μεταβλθτι και μετά να εκτυπϊςουμε τθν τιμι τθσ μεταβλθτισ. Το αποτζλεςμα είναι το ίδιο. Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τθ ςυνάρτθςθ microtime() για πιο ακριβείσ τιμζσ ϊρασ. Όταν καλείται αυτι θ ςυνάρτθςθ χωρίσ κάποια παράμετρο, επιςτρζφει τθν τρζχουςα ϊρα του ςυςτιματοσ ςε δευτερόλεπτα (seconds) και εκατομμυριοςτά του δευτερολζπτου (microseconds), με πρϊτα τα εκατομμυριοςτά του δευτερολζπτου. Για παράδειγμα : Αν δϊςουμε τθν τιμι true ωσ παράμετρο ςτθ ςυνάρτθςθ microtime(), θ PHP κα επιςτρζψει τθν ϊρα ςτθ μορφι seconds.microseconds, ωσ εξισ : Με τθ ρφκμιςθ precision ςτο αρχείο php.ini μποροφμε να ορίςουμε τον αρικμό των ςθμαντικϊν ψθφίων (significant digits) που κζλουμε να εμφανίηονται ς ζναν αρικμό κινθτισ υποδιαςτολισ (floating-point number). Δημιουργία Ημερομηνίασ από ζνα String int strtotime ( string time [, int now]) Η μετατροπι μιασ θμερομθνίασ από τθν καταχϊρθςθ ενόσ χριςτθ ςτθ μορφι Unix timestamp μπορεί να είναι επικίνδυνθ κακϊσ κάποιοι χριςτεσ καταχωροφν τισ θμερομθνίεσ με τθ μορφι θθ/μμ/εε, άλλοι με τθ μορφι εε-μμ-θθ, άλλοι με τθ μορφι θθ-μμ-εεεε κοκ. Η ςυνάρτθςθ που παρζχει θ PHP για τθ μετατροπι ενόσ string ςε μορφι timestamp, θ strtotime(), λαμβάνει δφο παραμζτρουσ : το string

8 τθσ ϊρασ και μια δεφτερθ προαιρετικι παράμετρο που μπορεί να είναι ζνα ςχετικό timestamp. Η πρϊτθ παράμετροσ είναι ςθμαντικι και κα τθν δοφμε αμζςωσ παρακάτω : print strtotime("22nd December 1979"); print strtotime("22 Dec :30"); print strtotime("1979/12/22"); Βλζπουμε ότι χρθςιμοποιιςαμε τρεισ τρόπουσ για να παραςτιςουμε τθν ίδια θμερομθνία, όπου ςτον δεφτερο τρόπο ςυμπεριλάβαμε και τθν ϊρα. Αν τρζξουμε το παραπάνω script, κα δοφμε ότι θ PHP εμφανίηει ζναν ακζραιο για τθν κάκε εντολι, όπου ο πρϊτοσ και ο τρίτοσ αρικμόσ είναι ίδιοι και ο δεφτεροσ είναι λίγο διαφορετικόσ. Αυτοί οι αρικμοί είναι οι λεγόμενεσ ςφραγίδεσ χρόνου του Unix (Unix timestamps) που αντιςτοιχοφν ςτισ θμερομθνίεσ που μεταβιβάςαμε ςτθ ςυνάρτθςθ strtotime(), θ οποία ζκανε και τθ μετατροπι. Θα πρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ ότι θ ςυνάρτθςθ strtotime() χρθςιμοποιεί το αμερικάνικο ςτυλ για τισ θμερομθνίεσ, δθλ. βάηει πρϊτα τον μινα, όπωσ ςτθν θμερομθνία 10/11/2007, όπου κεωρεί ότι είναι 11 Οκτωβρίου και όχι 10 Νοεμβρίου. Αν θ PHP δεν μπορζςει να μετατρζψει το string ςε μορφι timestamp, κα επιςτρζψει τθν τιμι -1. Αυτό μποροφμε να το χρθςιμοποιιςουμε για να ελζγχουμε αν ζγινε ςωςτά θ μετατροπι μιασ θμερομθνίασ, ωσ εξισ : $mydate = strtotime("christmas 2006"); if ($mydate == -1) { print "Η μεηαηποπή ηηρ ημεπομηνίαρ απέηςσε!"; } else { print "Η μεηαηποπή ηηρ ημεπομηνίαρ έγινε!"; }

9 Όπωσ είδαμε νωρίτερα, θ ςυνάρτθςθ strtotime() διακζτει και μια δεφτερθ προαιρετικι παράμετρο που τθν χρθςιμοποιεί ωσ βάςθ για τον υπολογιςμό ςχετικϊν θμερομθνιϊν. Ο λόγοσ γι αυτό είναι ότι θ πρϊτθ παράμετροσ μπορεί να περιζχει ςχετικζσ τιμζσ, όπωσ "Next Sunday", "2 days" ι "1 year ago" κοκ. Σ αυτιν τθν περίπτωςθ, θ PHP πρζπει να γνωρίηει με ποια βάςθ κα υπολογίςει αυτζσ τισ ςχετικζσ τιμζσ. Ακολουκοφν μερικά παραδείγματα : print strtotime("next Sunday"); 2)); print strtotime("2 days", time() - (86400 * print strtotime("1 year ago", ); Η πρϊτθ γραμμι κα εμφανίςει το timestamp για τθν επόμενθ Κυριακι. Η δεφτερθ γραμμι κα επιςτρζψει τθν τρζχουςα ϊρα, δθλ. δφο θμζρεσ από τϊρα μείον δφο θμζρεσ (86400 = 24 Χ 60 Χ 60). Η τελευταία εντολι αφαιρεί ζνα ζτοσ από ζνα δεδομζνο timestamp. Μετατροπή Ημερομηνιών ςε String string date ( string format [, int timestamp]) Η PHP διακζτει πάρα πολλζσ επιλογζσ για να μετατρζψουμε timestamps ςε strings με τθ ςυνάρτθςθ date(). Η ςυνάρτθςθ date() δζχεται δφο παραμζτρουσ, όπου θ δεφτερθ είναι προαιρετικι. Η πρϊτθ παράμετροσ είναι ζνα ειδικό string που περιζχει κωδικοφσ μορφοποίθςθσ για το πϊσ κζλουμε να εμφανιςκεί θ θμερομθνία. Η δεφτερθ παράμετροσ είναι τοtimestamp που κζλουμε να μετατρζψουμε, όπου αν δεν δϊςουμε κάποια τιμι, θ PHP κα κεωριςει ότι κζλουμε να μετατρζψουμε το τρζχον timestamp. Η πρϊτθ παράμετροσ είναι το κλειδί και είναι ζνα string από γράμματα από μια προκακοριςμζνθ λίςτα 31 δυνατϊν τιμϊν. Αν χρθςιμοποιιςουμε άλλουσ χαρακτιρεσ ςτο string, αυτοί κα αντιγραφοφν απευκείασ μζςα ςτθ μορφοποιθμζνθ θμερομθνία. Αν κελιςουμε να ςυμπεριλάβουμε κάποιο κείμενο μζςα ςτθ μορφοποιθμζνθ θμερομθνία αλλά να μθν εκλθφκεί ωσ παράμετροσ, κα πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε τον χαρακτιρα \ (backslash). Ακολουκεί θ ολοκλθρωμζνθ λίςτα των χαρακτιρων που χρθςιμοποιοφνται για τθ μορφοποίθςθ των θμερομθνιϊν και δεν κα πρζπει να ξεχνάμε ότι είναι case sensitive, δθλ. ξεχωρίηουν τα πεηά από τα κεφαλαία γράμματα.

10 Χαρακτήρασ Μορφοποίηςησ Περιγραφή Παράδειγμα a Το am/pm με πεηά γράμματα am ι pm A Το am/pm με κεφαλαία γράμματα AM ι PM B Swatch Internet Time 000 ζωσ 999 c Η θμερομθνία, θ ϊρα και θ ηϊνθ τθσ ϊρασ (time zone) ςφμφωνα με το ISO T09:26:55+01:00 d Ο αρικμόσ του μινα με 2 ψθφία 01 ζωσ 31 D Το όνομα τθσ θμζρασ με 3 γράμματα Mon, Thu, Sat F Το πλιρεσ όνομα του μινα January, August g G h H i Η ϊρα ςε 12ωρθ μορφι, χωρίσ μθδενικά μπροςτά Η ϊρα ςε 24ωρθ μορφι, χωρίσ μθδενικά μπροςτά Η ϊρα ςε 12ωρθ μορφι, με μθδενικά μπροςτά Η ϊρα ςε 24ωρθ μορφι, με μθδενικά μπροςτά Τα λεπτά τθσ ϊρασ με μθδενικά μπροςτά 1 ζωσ 12 0 ζωσ ζωσ ζωσ ζωσ 59 I Αν είναι ενεργι θ κερινι ϊρα 1 αν ναι, 0 αν όχι j Η θμζρα του μινα, χωρίσ μθδενικά μπροςτά 1 ζωσ 31 l Το πλιρεσ όνομα τθσ θμζρασ Monday, Saturday L Αν πρόκειται για δίςεκτο ζτοσ 1 αν ναι, 0 αν όχι m Ο αρικμόσ του μινα, με μθδενικά μπροςτά 01 ζωσ 12 M Το ςφντομο όνομα του μινα Jan, Aug n Ο αρικμόσ του μινα, χωρίσ μθδενικά μπροςτά O Η διαφορά από τθν ϊρα GMT 200 r s S Η μορφι τθσ θμερομθνίασ ςφμφωνα με το RFC-822 Τα δευτερόλεπτα τθσ ϊρασ με μθδενικά μπροςτά Το αγγλικό αρικμθτικό επίκεμα για τθν θμζρα του μινα 1 ζωσ 12 Sat, 22 Dec : ζωσ 59 st, nd, rd ι th

11 t T Ο αρικμόσ των θμερϊν που ζχει ο μινασ Η ηϊνθ τθσ ϊρασ (time zone) για τον server 28 ζωσ 31 GMT, CET, EST U Η ςφραγίδα χρόνου (Unix Timestamp) w Ο αρικμόσ τθσ θμζρασ τθσ εβδομάδασ 0 (Sunday), 6 (Saturday) W Ο αρικμόσ τθσ εβδομάδασ του ζτουσ ςφμφωνα με το ISO-8601 y Το ζτοσ με δφο ψθφία 93, 07 Y Το ζτοσ με τζςςερα ψθφία 1993, 2007 z Η θμζρα του ζτουσ 0 to 366 Z Η διαφορά τθσ ηϊνθσ ϊρασ (time zone offset) ςε δευτερόλεπτα 30 (30 θ εβδομάδα του ζτουσ) to Όπωσ μποροφμε να δοφμε, υπάρχουν πολλζσ επιλογζσ διακζςιμεσ όταν κάνουμε μετατροπι από ζνα timestamp ςε θμερομθνία. Ακολουκοφν μερικά παραδείγματα με χαρακτιρεσ μορφοποίθςθσ θμερομθνιϊν : print date("h:i"). "\n"; print "Χθερ ήηαν : ". date("l", time() ). "\n"; print "Το έηορ είναι : ". date("y"). "\n"; print date("js of F Y"). "\n"; print "Τα γενέθλιά μος είναι : " strtotime("01 Dec 2007")). " θέηορ.\n";. date("l", print date("\m\y b\i\\r\\t\h\d\a\y \i\s o\\n \a l \\t\h\i\s \ye\a\\r. ", strtotime("01 Dec 2007")). "\n"; Το αποτζλεςμα από τθν εκτζλεςθ του παραπάνω script κα είναι το εξισ : 01:31 Χθερ ήηαν : Saturday Το έηορ είναι : 2007

12 2nd of December 2007 Τα γενέθλιά μος είναι : Saturday θέηορ. My birthday is on a Saturday this year. Η πρϊτθ γραμμι είναι θ πιο βαςικι και απλά εμφανίηει τθν τρζχουςα ϊρα ςε 24ωρθ μορφι. Η δεφτερθ γραμμι είναι λίγο πιο πολφπλοκθ κακϊσ αναμειγνφει τθν ζξοδο τθσ ςυνάρτθςθσdate() μ ζνα κομμάτι κειμζνου ϊςτε να είναι πιο φυςικό το αποτζλεςμα. Κάτι ανάλογο ζχουμε και ςτθν τρίτθ γραμμι. Η τζταρτθ γραμμι εμφανίηει τθν θμερομθνία ςτθ μορφι "2nd of December 2007", όπου γράψαμε εμείσ τθ λζξθ "of". Η PHP δεν μπερδεφτθκε και αυτό γιατί το μικρό γράμμα o και το μικρό γράμμα f δεν χρθςιμοποιοφνται ςτθ μορφοποίθςθ θμερομθνιϊν τθσ ςυνάρτθςθσ date() και ζτςι εμφανίηονται ςτθν ζξοδο όπωσ ακριβϊσ είναι. Στθν πζμπτθ γραμμι ζχουμε ενϊςει τθν ζξοδο τθσ ςυνάρτθςθσ date() με δφο άλλα strings. Μποροφμε να γράψουμε τα strings και μζςα ςτθ ςυνάρτθςθ date(), όπωσ φαίνεται ςτθν ζκτθ γραμμι, αλλά αυτό είναι πολφ πιο πολφπλοκο. Στθν ζκτθ γραμμι βλζπουμε ότι ςυμπεριλάβαμε κείμενο μζςα ςτθ ςυνάρτθςθ date() αλλά αναγκαςτικαμε να χρθςιμοποιιςουμε τον χαρακτιρα \ για να μθν μπερδευτεί θ PHP και εκλάβει τα γράμματα ωσ εντολζσ μορφοποίθςθσ, όπωσ \M\y κλπ. Τα μικρά γράμματα b, o και e δεν χρθςιμοποιοφνται ςτισ εντολζσ μορφοποίθςθσ και ζτςι δεν χρειάηεται να χρθςιμοποιιςουμε τον χαρακτιρα \. Τα μικρά γράμματα r, t και n ζχουν ειδικι χριςθ ωσ χαρακτιρεσ διαφυγισ (carriage return, tab και new line αντίςτοιχα) και ζτςι αναγκαςτικαμε να χρθςιμοποιιςουμε δφο χαρακτιρεσ \\. Το ζνα backslash εμποδίηει τθν PHP από το να τα διαβάςει ωσ χαρακτιρεσ μορφοποίθςθσ θμερομθνιϊν και το άλλο εμποδίηει τθν PHP από το να τα εκλάβει ωσ χαρακτιρεσ διαφυγισ. Δημιουργία Ημερομηνιών από Συςτατικά int mktime ( [int hour [, int minute [, int second [, int month [, int day [, int year [, int is_dst]]]]]]]) Αποτελεί κοινι τακτικι να αποκθκεφουμε το ζτοσ, τον μινα και τθν θμερομθνία ςε ξεχωριςτζσ μεταβλθτζσ ϊςτε να είναι πιο εφκολθ θ ςφγκριςθ και υπάρχει μια ειδικι ςυνάρτθςθ για να δθμιουργιςουμε ζνα timestamp ςτο Unix από τα ςυςτατικά μιασ θμερομθνίασ, θ mktime(). Η ςειρά αναγραφισ των ςυςτατικϊν τθσ θμερομθνίασ ωσ ορίςματα μζςα ςτθ ςυνάρτθςθ είναι θ εξισ : hour, minute, second, month, day, year, Is_Daylight_Savings_Time. Η ϊρα (hour) κα πρζπει να είναι γραμμζνθ ςε 24ωρθ μορφι.

13 Ζτςι, για να μεταβιβάςουμε τθν ϊρα 10:30pm τθσ 3 θσ Ιουνίου του 2007, κα πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε τθ ςυνάρτθςθ mktime() ωσ εξισ : $unixtime = mktime(22, 30, 0, 6, 3, 2007, -1); Με τθν τελευταία παράμετρο, που εδϊ είναι το -1, λζμε ςτθν PHP αν κα είναι ενεργι θ κερινι ϊρα (DST, Daylight Savings Time). Η τιμι 1 κάνει τθ κερινι ϊρα να είναι ενεργι, θ τιμι 0 τθν κάνει ανενεργι και θ τιμι -1 αφινει τθν PHP να αποφαςίςει μόνθ τθσ. Με τθ ςυνάρτθςθ mktime() μποροφμε να κάνουμε και αρικμθτικζσ πράξεισ με θμερομθνίεσ, όπωσ για παράδειγμα αν προςκζςουμε ζναν μεγάλο αρικμό ςτθν τιμι του μινα, θ PHP κα δϊςει τθν κατάλλθλθ τιμι πρϊτα ςτο ζτοσ και μετά κα υπολογίςει τον μινα. Παρόμοια, αν προςκζςουμε τον αρικμό 9990 ςτθν τιμι τθσ ϊρασ, θ PHP κα πάει μπροςτά 416 θμζρεσ. Θα πρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ ότι ςτθν PHP είναι επικίνδυνο να βάηουμε μθδενικά μπροςτά από τισ τιμζσ που είναι μικρότερεσ από το 10 (leading zero) και αυτό γιατί οι αρικμοί αυτοί εκλαμβάνονται από τθν PHP ωσ οκταδικοί (octal numbers). Οι Μαθηματικζσ Συναρτήςεισ Η PHP διακζτει πολλζσ μακθματικζσ ςυναρτιςεισ κακϊσ και αρκετζσ ςτακερζσ (constants) για τουσ δθμοφιλείσ αρικμοφσ ϊςτε να μθν είμαςτε αναγκαςμζνοι να τουσ υπολογίηουμε εμείσ. Όλεσ ςχεδόν οι μακθματικζσ ςυναρτιςεισ μποροφν να ομαδοποιθκοφν ςε τρεισ περιοχζσ : ςτρογγυλοποίθςθσ (rounding), δθμιουργίασ τυχαίων αρικμϊν (randomisation) και μετατροπισ (conversion), όπου και ανικουν οι περιςςότερεσ. Στρογγυλοποίηςη Αριθμών float ceil ( float value) float floor ( float value) float round ( float value [, int precision]) Επειδι ςυνικωσ κζλουμε λιγότερθ ακρίβεια απ αυτιν που μασ δίνει θ PHP, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τισ εξισ ςυναρτιςεισ ςτρογγυλοποίθςθσ : ceil(), floor() και round(). Ηceil() και θ floor() λαμβάνουν μία μόνο παράμετρο, τον αρικμό που κζλουμε να ςτρογγυλοποιιςουμε. Η ςυνάρτθςθ ceil() τον ςτρογγυλοποιεί ςτον πλθςιζςτερο ακζραιο που είναι μεγαλφτεροσ από τθν τιμι του αρικμοφ, ενϊ θ

14 ςυνάρτθςθ floor() τον ςτρογγυλοποιεί ςτον πλθςιζςτερο ακζραιο που είναι μικρότεροσ από τθν τιμι του αρικμοφ. Ακολουκεί ζνα παράδειγμα : $someval = 4.9; $ceiled = ceil($someval); $floored = floor($someval); Μετά από τθν εκτζλεςθ του παραπάνω κϊδικα, θ μεταβλθτι $ceiled κα είναι ίςθ με 5 και θ μεταβλθτι $floored κα είναι ίςθ με 4. Η ςυνάρτθςθ round() λαμβάνει δφο παραμζτρουσ, τον αρικμό που κζλουμε να ςτρογγυλοποιιςουμε και το πλικοσ των δεκαδικϊν ψθφίων που κζλουμε να υπάρχουν ςτον καινοφργιο αρικμό. Ακολουκεί ζνα παράδειγμα : $a = round(4.9); // 5 $b = round(4.5); // 5 $c = round(4.4999); // 4 $d = round( , 3); // $e = round( , 4); // $f = round(1000 / 160); // 6 Όπωσ μποροφμε να δοφμε, το 4.5 ςτρογγυλοποιείται προσ τα πάνω ςτο 5, ενϊ το ςτρογγυλοποιείται προσ τα κάτω ςτο 4. Στθν τζταρτθ γραμμι βλζπουμε ότι χρθςιμοποιείται για πρϊτθ φορά και θ δεφτερθ παράμετροσ, με τθν οποία κακορίηουμε ςε πόςα δεκαδικά ψθφία κζλουμε να γίνει θ ςτρογγυλοποίθςθ. Στθν πζμπτθ γραμμι ζχουμε το αποτζλεςμα ςτθν ςτρογγυλοποίθςθ με τζςςερα δεκαδικά ψθφία και αυτό γιατί θ PHP κοιτάει το επόμενο ψθφίο για να αποφαςίςει αν κα αλλάξει τθν τιμι του τελευταίου ψθφίου. Αυτό ςθμαίνει, ότι αν ο αρικμόσ ιταν ο , θ ςτρογγυλοποίθςθ με τζςςερα δεκαδικά ψθφία κα ζδινε τον αρικμό , αλλά ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ επειδι το πζμπτο ψθφίο είναι το 5, το οποίο ςτρογγυλοποιείται πάντα προσ τα

15 πάνω, ζχουμε το αποτζλεςμα Στο τελευταίο παράδειγμα, το $f, είναι μια ςυχνι κατάςταςθ που ςυναντάμε με τθ ςυνάρτθςθ round(). Για παράδειγμα, ασ υποκζςουμε ότι οργανϊνουμε ζνα ταξίδι και ζχουμε να μεταφζρουμε άτομα. Θα πρζπει να υπολογίςουμε πόςα λεωφορεία κα χρειαςκεί να νοικιάςουμε, ζτςι διαιροφμε το με το 160, που είναι θ χωρθτικότθτα του κάκε λεωφορείου, και μετά ςτρογγυλοποιοφμε το αποτζλεςμα και βλζπουμε ότι προκφπτει το 6. Το πρόβλθμα είναι ότι το πραγματικό αποτζλεςμα είναι τθσ διαίρεςθσ 1000/160 είναι το 6,25, δθλ. χρειαηόμαςτε 6 και κάτι λεωφορεία για να μεταφζρουμε τα άτομα, δθλ. ςτθν πραγματικότθτα χρειαηόμαςτε 7 λεωφορεία. Για να επιλφςουμε προβλιματα όπωσ το προθγοφμενο, κα πρζπει να χρθςιμοποιοφμε τθ ςυνάρτθςθ ceil(). Και οι τρεισ ςυναρτιςεισ ςτρογγυλοποίθςθσ είναι χριςιμεσ για τθ δουλειά που προορίηονται, ζτςι κα πρζπει να τισ γνωρίηουμε και να τισ χρθςιμοποιοφμε όλεσ. Δημιουργία Τυχαίων Αριθμών int rand ( [int min, int max]) int mt_rand ( [int min, int max]) int getrandmax ( ) int mt_getrandmax ( ) void srand ( [int seed]) void mt_srand ( [int seed]) Υπάρχουν περιπτϊςεισ που χρειαηόμαςτε τυχαίουσ αρικμοφσ ςτον κϊδικά μασ, όπωσ για να δίνουμε ςτουσ επιςκζπτεσ του Web site ζναν διαφορετικό χαιρετιςμό κάκε φορά που επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα μασ ι μπορεί να κζλουμε να δθμιουργιςουμε ζνα παιχνίδι με τυχαίουσ αρικμοφσ (κλιρωςθ). Η δθμιουργία τυχαίων αρικμϊν (randomisation) είναι μια απλι και χριςιμθ διαδικαςία και υπάρχουν δφο ςυναρτιςεισ γι αυτόν τον ςκοπό, θ rand() και θ mt_rand(). Και οι δφο αυτζσ ςυναρτιςεισ κάνουν τθν ίδια δουλειά και δζχονται τισ ίδιεσ παραμζτρουσ, αλλά θ μεν rand() είναι μια βαςικι ςυνάρτθςθ δθμιουργίασ τυχαίων αρικμϊν που είναι πολφ γριγορθ αλλά όχι και πολφ τυχαία, δθλ. οι αρικμοί που δθμιουργεί είναι λίγο προβλζψιμοι. Η ςυνάρτθςθ mt_rand() από τθν άλλθ πλευρά είναι πιο περίπλοκθ, όπου τα γράμματα mtςθμαίνουν Mersenne Twister, δθλ. το όνομα του αλγορίκμου παραγωγισ τυχαίων αρικμϊν που χρθςιμοποιεί. Η ςυνάρτθςθ αυτι επιςτρζφει κακαρά τυχαίουσ αρικμοφσ αλλά είναι πιο αργι. Και οι δφο ςυναρτιςεισ χρθςιμοποιοφν δφο προαιρετικζσ παραμζτρουσ (αρικμοφσ), που είναι ο ελάχιςτοσ και ο μζγιςτοσ αρικμόσ που μπορεί να επιςτραφεί.

16 Μποροφμε είτε να μθν δϊςουμε καμία παράμετρο, οπότε θ PHP κα επιςτρζψει ζναν τυχαίο αρικμό ανάμεςα ςτο 1 και ς ζναν πολφ μεγάλο αρικμό ι μποροφμε να δϊςουμε και τουσ δφο αρικμοφσ. Ακολουκεί ζνα παράδειγμα : $random = rand(); $randrange = rand(1, 10); $mtrandrange = mt_rand(1, 100); Θα πρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ ότι και οι δφο αρικμοί που χρθςιμοποιοφνται ωσ παράμετροι είναι πικανό να επιςτραφοφν. Δθλαδι, ο αρικμόσ $randrange μπορεί να πάρει μια οποιαδιποτε τιμι ανάμεςα ςτο 1 και το 10, με το 1 και το 10 να είναι πικανά. Όπωσ είπαμε και νωρίτερα, αν δεν περάςουμε κάποια τιμι ωσ παράμετρο ςτισ ςυναρτιςεισ rand() και mt_rand(), θ PHP κα δθμιουργιςει ζναν τυχαίο αρικμό ανάμεςα ςτο 1 και ς ζναν πολφ μεγάλο αρικμό. Για να μάκουμε ποιοσ είναι αυτόσ ο μζγιςτοσ αρικμόσ, μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τθ ςυνάρτθςθ getrandmax() ι τθν αντίςτοιχθ mt_getrandmax(). Θα δοφμε τϊρα ζνα παράδειγμα για το πϊσ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τθν παραγωγι τυχαίων αρικμϊν για να δθμιουργιςουμε διάφορουσ τυχαίουσ χαιρετιςμοφσ ςτουσ επιςκζπτεσ ενόσ Web site : switch(rand(1, 6)) { case 1: case 2: case 3: case 4: $greet = 'Γεια ζαρ!'; break; $greet = 'Καλυζήπθαηε!'; break; $greet = 'Χαιπεηιζμοί!'; break;

17 $greet = 'Καλή Πλοήγηζη!'; break; case 5: $greet = 'Καλημέπα!'; break; case 6: $greet = 'Yo!'; break; } print $greet; Θα πρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ ότι θ ταχφτθτα τθσ δθμιουργίασ τυχαίων αρικμϊν δεν εξαρτάται από το μζγεκοσ των αρικμϊν που δίνουμε ωσ παραμζτρουσ ςτθ ςυνάρτθςθ, δθλ. θ rand() είναι το ίδιο γριγορθ με τθν rand(1, 3) αλλά και με τθν rand(1, ). Οι περιςςότερεσ γεννιτριεσ τυχαίων αρικμϊν χρειάηονται ζναν ςπόρο (seed), δθλ. μια αρχικι τιμι κακϊσ οι αρικμοί που δθμιουργοφν δεν είναι ςτθν πραγματικότθτα τυχαίοι, αλλά ψευδο-τυχαίοι (pseudo-random). Η τιμι seed χρθςιμοποιείται για να παραχκεί ο πρϊτοσ αρικμόσ, μετά ο πρϊτοσ αρικμόσ χρθςιμοποιείται για να παραχκεί ο δεφτεροσ αρικμόσ, μετά ο δεφτεροσ για τον τρίτο κοκ, που ςθμαίνει ότι αν δίνουμε πάντα τθν ίδια τιμι seed κα λαμβάνουμε πάντα τθν ίδια ςειρά τυχαίων αρικμϊν. Αν τϊρα δϊςουμε ζναν τυχαίο αρικμό ωσ seed ςτθ γεννιτρια δθμιουργίασ τυχαίων αρικμϊν (random number generator), κα ζχουμε ωσ αποτζλεςμα μια κακαρι ςειρά τυχαίων αρικμϊν. Η ςυνάρτθςθ seed για τθν rand() είναι θ srand() και δζχεται μία παράμετρο, που είναι ζνασ ακζραιοσ αρικμόσ, για τθν τιμι seed. Αν χρθςιμοποιοφμε τθ ςυνάρτθςθ mt_rand(), κα πρζπει αντίςτοιχα να χρθςιμοποιιςουμε τθ ςυνάρτθςθ mt_srand(). Η ςυνάρτθςθ microtime(), που επιςτρζφει ωσ ζναν αρικμό κινθτισ υποδιαςτολισ τα εκατομμυριοςτά του δευτερολζπτου, αποτελεί μια πολφ καλι λφςθ δθμιουργίασ τυχαίου αρικμοφ για χριςθ ωσ παράμετρο seed, αρκεί να μετατραπεί το αποτζλεςμά τθσ ςε ακζραιο. Μποροφμε να μετατρζψουμε το αποτζλεςμα τθσ ςυνάρτθςθσ microtime() ςε ακζραιο, πολλαπλαςιάηοντασ το με το ζνα εκατομμφριο (10 6 ), ωσ εξισ : srand((double)microtime()* ); mt_srand((double)microtime()* ); Αν κζλουμε τϊρα να δθμιουργείται πάντα θ ίδια ςειρά τυχαίων αρικμϊν, κα πρζπει να δίνουμε τθν ίδια τιμι seed. Για παράδειγμα, ανεξάρτθτα από το πόςεσ φορζσ κα το τρζξουμε, το επόμενο script δθμιουργεί πάντα τουσ ίδιουσ τυχαίουσ αρικμοφσ :

18 mt_srand(123456); echo mt_rand(1, 100), "\n"; echo mt_rand(1, 100), "\n"; echo mt_rand(1, 100), "\n"; Οι Τριγωνομετρικζσ Συναρτήςεισ float sin ( float value) float cos ( float value) float tan ( float value) float asin ( float value) float acos ( float value) float atan ( float value) float deg2rad ( float value) float rad2deg ( float value) Για να υπολογίςουμε τουσ βαςικοφσ τριγωνομετρικοφσ αρικμοφσ του θμιτόνου (sine), ςυνθμίτονου (cosine) και εφαπτομζνθσ (tangent) μποροφμε να καλζςουμε τισ ςυναρτιςεισ sin(),cos() και tan(), ενϊ για να υπολογίςουμε το τόξο θμιτόνου (arc sine), το τόξο ςυνθμίτονου (arc cosine) και το τόξο εφαπτομζνθσ (arc tangent) μποροφμε να καλζςουμε τισ ςυναρτιςεισasin(), acos() και atan(). Και οι ζξι αυτζσ ςυναρτιςεισ δζχονται μία μόνο παράμετρο, ςυγκεκριμζνα οι τρεισ πρϊτεσ τθν τιμι τθσ γωνίασ ςε ακτίνια (radians) και οι τρεισ τελευταίεσ λαμβάνουν το αποτζλεςμα από τισ τρεισ πρϊτεσ για να επιςτρζψουν τον αρικμό των ακτινίων (radians). Για να υπολογίςουμε τθν τιμι μιασ γωνίασ ςε ακτίνια (radians) πρζπει να πολλαπλαςιάςουμε τθν τιμι τθσ ςε μοίρεσ (degrees) με τθν ςτακερά π και μετά να διαιρζςουμε με το 180. ΗPHP διακζτει τθ ςυνάρτθςθ deg2rad(), που μποροφμε να καλζςουμε για να κάνουμε τθ μετατροπι τθσ τιμισ μιασ γωνίασ από μοίρεσ ςε ακτίνια.

19 Ακολουκοφν μερικά παραδείγματα χριςθσ των παραπάνω ςυναρτιςεων : $sin1 = sin(10); $sin2 = sin(deg2rad(80)); $cos1 = cos(89); $cos2 = cos(deg2rad(9)); Αν εφαρμόςουμε τθ ςυνάρτθςθ atan() ς ζναν αρικμό και μετά εφαρμόςουμε τθ ςυνάρτθςθ tan() ςτο αποτζλεςμα που κα παραχκεί, κα επανζλκουμε ςτον αρχικό αρικμό. Ακολουκεί ζνα παράδειγμα : $sin1 = sin(deg2rad(80)); $asin1 = rad2deg(asin($sin1)); Στον παραπάνω κϊδικα, θ μεταβλθτι $asin1 κα ζχει τθν τιμι 80. Όπωσ μποροφμε να φανταςτοφμε, θ ςυνάρτθςθ rad2deg() είναι θ αντίςτροφθ τθσ ςυνάρτθςθσ deg2rad(), δθλ. μετατρζπει τθν τιμι μιασ γωνίασ από ακτίνια (radians) ςε μοίρεσ (degrees). Άλλεσ Μαθηματικζσ Συναρτήςεισ Μετατροπήσ number abs ( number value) float sqrt ( float value) number pow ( number base, number exponent) float hypot ( float num1, float num2) Υπάρχουν αρκετζσ μακθματικζσ ςυναρτιςεισ μετατροπισ αρικμϊν, από τισ οποίεσ οι ςθμαντικότερεσ είναι οι abs(), sqrt() και pow(). Η ςυνάρτθςθ abs() επιςτρζφει τθν απόλυτθ τιμι (absolute value) τθσ παραμζτρου που τθσ μεταβιβάηουμε.

20 Ακολουκεί ζνα παράδειγμα : abs(10); abs(-14); Η πρϊτθ γραμμι επιςτρζφει τθν τιμι 10 και θ δεφτερθ γραμμι τθν τιμι 14. Η ςυνάρτθςθ abs() μπορεί να δεχκεί ακεραίουσ (integers) ι και πραγματικοφσ αρικμοφσ (floats) ωσ παράμετρο και επιςτρζφει τον ίδιο τφπο : abs(10.1); abs(-14.5); Η πρϊτθ γραμμι επιςτρζφει τθν τιμι 10.1 και θ δεφτερθ γραμμι τθν τιμι Η ςυνάρτθςθ sqrt() υπολογίηει τθν τετραγωνικι ρίηα (square root) ενόσ κετικοφ αρικμοφ : print sqrt(25); print sqrt(26); Η πρϊτθ γραμμι κα επιςτρζψει τθν τιμι 5 και θ δεφτερθ γραμμι τθν τιμι Θα πρζπει να ζχουμε υπόψθ μασ ότι θ κλιςθ τθσ ςυνάρτθςθσ sqrt() κακυςτερεί τθν εκτζλεςθ του προγράμματοσ, ζτςι κα πρζπει να αποφεφγουμε τισ πολλαπλζσ κλιςεισ τθσ. Τζλοσ, θ ςυνάρτθςθ pow() δζχεται δφο παραμζτρουσ, μια βάςθ (base) και μια δφναμθ (power) ςτθν οποία κα υψωκεί θ βάςθ. Ακολουκοφν παραδείγματα : print pow(10, 2); // 100 print pow(10, 3); // 1000

21 print pow(10, 4); // print pow(-10, 4); // Οι τρεισ πρϊτεσ γραμμζσ δείχνουν το αποτζλεςμα των πολλαπλαςιαςμϊν 10 * 10, 10 * 10 * 10 και 10 * 10 * 10 * 10. Στθν τζταρτθ γραμμι ζχουμε ωσ βάςθ (πρϊτθ παράμετροσ) το -10, κάτι που θ ςυνάρτθςθ pow() το δζχεται. Η ςυνάρτθςθ pow() δζχεται ακόμθ και αρνθτικζσ δυνάμεισ για τθ δεφτερθ παράμετρο, οπότε δεν παράγει αρνθτικοφσ αλλά μικροφσ αρικμοφσ. Για παράδειγμα, θ εντολι pow(10, -1) ζχει ωσ αποτζλεςμα το 0.1, θ pow(10, -2) το 0.01, θ pow(10, -3) το κοκ. Υπάρχει και θ ςυνάρτθςθ hypot(), θ οποία λαμβάνει δφο παραμζτρουσ, X και Y, και επιςτρζφει τθν τιμι sqrt((x * X) + (Y * Y)), δθλ. το μικοσ ενόσ διανφςματοσ ι τθν υποτείνουςα (hypotenuse) ενόσ ορκογωνίου τριγϊνου. Μετατροπή Αριθμών ςε Άλλα Συςτήματα Αρίθμηςησ int bindec ( string binary_string) string decbin ( int number) string dechex ( int number) string decoct ( int number) int hexdec ( string hex_string) int octdec ( string octal_string) string base_convert ( string number, int from_base, int to_base) Μποροφμε να αλλάξουμε τθ βάςθ (base) του ςυςτιματοσ αρίκμθςθσ που χρθςιμοποιοφμε, όπωσ είναι το δεκαδικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ όπου θ βάςθ είναι το 10. Σ ζνα ςφςτθμα αρίκμθςθσ που ζχει ωσ βάςθ το b, χρθςιμοποιοφμε τα ψθφία 0, 1,..., b-1 για να ςχθματίςουμε όλουσ τουσ δυνατοφσ αρικμοφσ του ςυςτιματοσ. Στο δεκαδικό ςφςτθμα (με βάςθ το 10) χρθςιμοποιοφμε ωσ ψθφία τουσ αρικμοφσ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και ςτο οκταδικό ςφςτθμα (με βάςθ το 8) χρθςιμοποιοφμε ωσ ψθφία τουσ αρικμοφσ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Τρία είναι τα ςυςτιματα αρίκμθςθσ, εκτόσ του δεκαδικοφ, που είναι δθμοφιλι ς όςουσ αςχολοφνται με τουσ υπολογιςτζσ, το δυαδικό (binary) με βάςθ το 2, το οκταδικό (octal) με βάςθ το 8 και το δεκαεξαδικό (hexadeci-mal) με βάςθ το 16. Στο

22 δυαδικό ςφςτθμα ζχουμε μόνο δφο ψθφία, το 0 και το 1, ενϊ ςτο δεκαεξαδικό ςφςτθμα ζχουμε 16 ψθφία, που είναι τα γνωςτά μασ 0-9 αλλά και τα A (10), B (11), C (12), D (13), E (14) και F (15). Για παράδειγμα, ασ δοφμε τον δεκαδικό αρικμό 39 ςε τζςςερα διαφορετικά ςυςτιματα αρίκμθςθσ : (δυαδικό binary) 47 (οκταδικό octal) 39 (δεκαδικό decimal) 27 (δεκαεξαδικό hexadecimal) Για να μετατρζψουμε τον δεκαεξαδικό αρικμό 27 ςε δεκαδικό, πολλαπλαςιάηουμε το ψθφίο 2 του αρικμοφ με το 16 και προςκζτουμε το 7, οπότε ζχουμε το 39. Αν ο δεκαεξαδικόσ αρικμόσ ιταν ο 2F8, κα ζπρεπε να πολλαπλαςιάςουμε το ψθφίο 2 με το 256 (256 = 16 * 16), το ψθφίο F με το 16 και να προςκζςουμε το 8, οπότε ζχουμε τον δεκαδικό αρικμό 760. Αν όλα αυτά μασ φαίνονται παράξενα, δεν κα πρζπει να ξεχνάμε ότι και ςτο δεκαδικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ με το οποίο είμαςτε εξοικειωμζνοι, ο αρικμόσ 569 για παράδειγμα, προκφπτει αν πολλαπλαςιάςουμε το 5 με το 100 (100 = 10 * 10), μετά το 6 με το 10 και προςκζτουμε και το 9. Για τθ μετατροπι από το ζνα ςφςτθμα αρίκμθςθσ ςτο άλλο, θ PHP διακζτει αρκετζσ ςυναρτιςεισ : bindec(), decbin(), dechex(), decoct(), hexdec() και octdec(). Η δουλειά που κάνει θ κάκε ςυνάρτθςθ προκφπτει από τθν ονομαςία τθσ, όπωσ για παράδειγμα θ bindec() που μετατρζπει ζναν δυαδικό bin(ary) ςε δεκαδικό dec(imal) και θ dechex() που μετατρζπει ζναν δεκαδικό dec(imal) ςε δεκαεξαδικό hex(adecimal). Η κάκε ςυνάρτθςθ δζχεται μία μόνο παράμετρο, που είναι ο αρικμόσ που κα μετατραπεί ςτο νζο ςφςτθμα αρίκμθςθσ, όπωσ για παράδειγμα : print decbin(16); // print dechex(232); // e8 print hexdec(e8); // 232 Βλζπουμε ότι όλεσ οι παραπάνω ςυναρτιςεισ μετατρζπουν από ι προσ το δεκαδικό ςφςτθμα ς ζνα άλλο ςφςτθμα αρίκμθςθσ. Η PHP διακζτει και τθν πολφ χριςιμθ ςυνάρτθςθ base_convert() για να μποροφμε να κάνουμε μετατροπι ενόσ αρικμοφ από ζνα ςφςτθμα αρίκμθςθσ ς ζνα άλλο. Η ςυνάρτθςθ αυτι δζχεται τρεισ παραμζτρουσ, που είναι με τθ ςειρά ο αρικμόσ που κζλουμε να μετατρζψουμε, θ βάςθ του ςυςτιματοσ από το οποίο κα γίνει θ μετατροπι και θ βάςθ του ςυςτιματοσ προσ το οποίο κα γίνει θ μετατροπι.

23 Για παράδειγμα, οι επόμενεσ δφο εντολζσ είναι ιςοδφναμεσ : print decbin(16); print base_convert(16, 10, 2); Η δεφτερθ εντολι μετατρζπει τον αρικμό 16 από το δεκαδικό ςτο δυαδικό ςφςτθμα. Το μεγάλο πλεονζκτθμα τθσ ςυνάρτθςθσ base_convert() είναι ότι μποροφμε να μετατρζψουμε ζναν δυαδικό αρικμό απευκείασ ςε δεκαεξαδικό ι και να κάνουμε πιο περίεργουσ ςυνδυαςμοφσ, όπωσ μετατροπι ενόσ αρικμοφ από το οκταδικό ςτο ςφςτθμα με βάςθ το 12 (duodecimal) ι από το δεκαεξαδικό ςτο ςφςτθμα με βάςθ το 20 (vigesimal). Κάτι που ζχουμε ιδθ διαπιςτϊςει είναι ότι τα ψθφία πάνω από το 9 παριςτάνονται με γράμματα του λατινικοφ αλφαβιτου. Ζτςι, ςτο δεκαεξαδικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ ζχουμε τα ψθφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E και F, ενϊ ςτο ςφςτθμα αρίκμθςθσ με βάςθ το 20 (vigesimal), ζχουμε τα ψθφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, G, H, I και J. Με δεδομζνο το ότι υπάρχουν 10 αρικμθτικά ψθφία από το 0 ζωσ και το 9 και 26 γράμματα από το A ζωσ και το Z, θ μζγιςτθ βάςθ ςυςτιματοσ αρίκμθςθσ που μπορεί να υποςτθρίξει θphp είναι το 36. Ακολουκοφν μερικά ακόμα παραδείγματα χριςθσ τθσ ςυνάρτθςθσ base_convert() : print base_convert(556, 10, 2); // print base_convert(556, 10, 8); // 1054 print base_convert(556, 10, 20); // 17g print base_convert(556, 10, 36); // fg Όπωσ βλζπουμε, όςο μεγαλφτερθ είναι θ βάςθ του ςυςτιματοσ αρίκμθςθσ, τόςο πιο ςφντομοσ είναι ο αρικμόσ που προκφπτει. Οι Μαθηματικζσ Σταθερζσ

24 Η PHP διακζτει μερικζσ ενςωματωμζνεσ μακθματικζσ ςτακερζσ, όπωσ είναι ο γνωςτόσ αρικμόσ π (Pi), για τον οποίο υπάρχει θ ςτακερά M_PI. Για παράδειγμα, για να υπολογίςουμε το εμβαδόν ενόσ κφκλου με βάςθ τθν ακτίνα του r, ο τφποσ είναι a = pi * r 2. Στθν PHP μποροφμε να γράψουμε τον εξισ κϊδικα : $area = M_PI * ($radius * $radius); // ή $area = M_PI * pow($radius, 2); Ακολουκεί μια λίςτα με τισ πιο χριςιμεσ μακθματικζσ ςτακερζσ που διακζτει θ PHP : Σταθερά Τιμή Σημαςία M_PI Pi M_PI_ Pi/2 M_PI_ Pi/4 M_1_PI /Pi M_2_PI /Pi M_SQRTPI sqrt(m_pi) M_2_SQRTPI /sqrt(M_PI) M_SQRT sqrt(2) M_SQRT sqrt(3) M_SQRT1_ /sqrt(2)

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1

Παράςταςη ςυμπλήρωμα ωσ προσ 1 Δρ. Χρήστος Ηλιούδης Θζματα διάλεξησ ΣΤ1 Προςθεςη αφαίρεςη ςτο ΣΤ1 2 ή ΣΤ1 Ονομάηουμε ςυμπλιρωμα ωσ προσ μειωμζνθ βάςθ R ενόσ μθ προςθμαςμζνου αρικμοφ Χ = ( Χ θ-1 Χ θ-2... Χ 0 ) R ζναν άλλον αρικμό Χ'

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων).

ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_<όνομα παραμζτρου> (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). ΟΝΟΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΜΕΣΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΑΡΜΟΜΕΝΕ ΑΝΑΦΟΡΕ. @XXX@_ (Εμφανίηεται ςαν Caption ςτθν φόρμα των φίλτρων). Βαςικοί παράμετροι @EDT@_ @CHK@_ @CXD@_ @CXDC@_ @CMB@_ @CHKLB@_ Παράμετροσ που

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ

Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΧΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΤ-564 ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΑ ΘΕΜΑΣΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΤ - ΜΗΧΑΝΗ Διδάςκων: Κωνςταντίνοσ τεφανίδθσ τόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ

Διαβάστε περισσότερα

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα:

Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 ο Σετ Ασκήσεων Δομές Δεδομένων - Πίνακες Άςκθςθ 1θ: Να γραφεί αλγόρικμοσ που κα δθμιουργεί με τθ βοικεια διπλοφ επαναλθπτικοφ βρόχου, τον ακόλουκο διςδιάςτατο πίνακα: 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ.

Κατά τθν ενεργοποίθςθ τθσ ιδιότθτασ αυτισ ενδζχεται να εμφανιςτεί ζνα μινυμα ςαν αυτό τθσ παρακάτω εικόνασ. Απλά επιβεβαιϊςτε πατϊντασ ΟΚ. Δημιουργία Πινάκων Για τθ δθμιουργία πινάκων ςτο περιβάλλον phpmyadmin μποροφμε είτε να χρθςιμοποιιςουμε τθ φόρμα δθμιουργίασ πίνακα, είτε να εκτελζςουμε ζνα ερϊτθμα SQL Στθ παρακάτω εικόνα φαίνεται μια

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη

Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη Ποσοτικές Μέθοδοι Δρ. Χάϊδω Δριτσάκη MSc Τραπεζική & Χρηματοοικονομική Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας Western Macedonia University of Applied Sciences Κοίλα Κοζάνης 50100 Kozani GR

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων»

Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Εγχειρίδιο Χριςθσ τθσ διαδικτυακισ εφαρμογισ «Υποβολι και παρακολοφκθςθ τθσ ζγκριςθσ Εκπαιδευτικών Πακζτων» Το Πλθροφοριακό Σφςτθμα τθσ δράςθσ «e-κπαιδευτείτε» ζχει ςτόχο να αυτοματοποιιςει τισ ακόλουκεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα,

Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων. Α Σάξη. Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1. 6 Ομαδοποίθςθ, Μοτίβα, Ενδεικτική Οργάνωςη Ενοτήτων Α Σάξη Α/ Μαθηματικό περιεχόμενο Δείκτεσ Επιτυχίασ Ώρεσ Α Διδ. 1 ΕΝΟΣΗΣΑ 1 Αλ1.1 υγκρίνουν και ταξινομοφν αντικείμενα ςφμφωνα με κάποιο χαρακτθριςτικό/κριτιριο/ιδιότθτά Ομαδοποίθςθ,

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης

ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ. Αντώνης Μαϊργιώτης ΔΟΜΗ ΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αςκήςεισ με ψευδογλώςςα/ διάγραμμα ροήσ Αντώνης Μαϊργιώτης Να γραφεί αλγόριθμοσ με τη βοήθεια διαγράμματοσ ροήσ, που να υπολογίζει το εμβαδό Ε ενόσ τετραγώνου με μήκοσ Α. ΑΡΧΗ ΔΙΑΒΑΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο: Honeybee Small

Εγχειρίδιο: Honeybee Small ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Τηλ/Fax: 20 993677 Άγιος Δημήτριος, Αττικής 73 42 Ν. Ζέρβα 29 e-mail: Kokkinos@kokkinostoys.gr www.kokkinostoys.gr Εγχειρίδιο: Honeybee Small HEYBEE SMALL CRANE MACHINE DIP SW 2 3 4 5

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013

The Weather Experts Team. Φεβρουάριοσ 2013 1 Φεβρουάριοσ 2013 2 Οδηγίεσ για την ειδική πρόςβαςη ςτο WeatherExpert 1. Μζςω του browser του υπολογιςτι ςασ (π.χ. InternetExplorer, Mozilla Firefox κ.α.) ςυνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα μασ : http://www.weatherexpert.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π.

1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. 1 ο Διαγώνιςμα για το Α.Ε.Π.Π. Θ Ε Μ Α Α Α 1. Ν α γ ρ ά ψ ε τ ε ς τ ο τ ε τ ρ ά δ ι ό ς α σ τ ο ν α ρ ι κ μ ό κ α κ ε μ ι ά σ α π ό τ ι σ π α ρ α κ ά τ ω π ρ ο τ ά ς ε ι σ 1-8 κ α ι δ ί π λ α τ θ λ ζ ξ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ

Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Αναγνϊςτου Νικόλαοσ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΧΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΕΣΑ ΟΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ανάπτυξθ Web εφαρμογισ για ςυςχζτιςθ γονιδίων ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ MATLAB

ΤΝΣΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ MATLAB ΤΝΣΟΜΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ MATLAB ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΔΙΑΜΑΝΣΑΡΑ Καθηγητήσ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΓΟΤΛΙΑΝΑ Επίκουροσ Καθηγητήσ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Τ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεςςαλονίκη 2015 Σφντομο Εγχειρίδιο Matlab

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ:

ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: ΑΤΣΟΝΟΜΟΙ ΠΡΑΚΣΟΡΕ ΕΡΓΑΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΤ HEARTSTONE ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΛΟΤΚΟΠΟΤΛΟ ΑΜ: 2008030075 ΕΙΑΓΩΓΗ Το Heartstone είναι ζνα ψθφιακό παιχνίδι καρτϊν που διεξάγιεται πάνω ςτο Battle.net, ζναν διακομιςτι τθσ εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Ειςαγωγή Τπάρχουν τρία επίπεδα ςτα οποία καλείςτε να αξιολογιςετε το εργαςτιριο D-ID: Νζα κζματα Σεχνολογία Διδακτικι Νέα θέματα Σο εργαςτιριο κα ειςαγάγουν τουσ ςυμμετζχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφοι. Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9

Γράφοι. Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9 Γράφοι Δομζσ Δεδομζνων Διάλεξθ 9 Περιεχόμενα Γράφοι Γενικζσ ζννοιεσ, οριςμόσ, κτλ Παραδείγματα Γράφων Αποκικευςθ Γράφων Βαςικοί Οριςμοί Γράφοι και Δζντρα Διάςχιςθ Γράφων Περιοδεφων Πωλθτισ Γράφοι Οριςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΙ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. ΜΑΘΗΜΑ : ΑΛΓΟΡΙΘΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΙΔΑΚΩΝ : ΓΟΤΛΙΑΝΑ ΚΩΣΑ υνοπτικόσ Οδθγόσ για Γράψιμο Εκτζλεςθ Προγραμμάτων Java ςε Περιβάλλον DOS και NetBeans

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΜΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΜΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΠΓΣ 518: ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Θζμα: Triggers και αλληλεπίδραςη με περιβάλλον Για αυτό το tutorial χρθςιμοποιείςτε βάςθ τον κϊδικα που ςασ δίνεται ςτο Resources/projectUnityToStartWithForTutorial_TriggersInteraction[_WithPrefabsCreated]

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων

Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων c AM (t) x(t) ΤΕΙ Σερρών Τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών Σειρά Β Ειςηγητήσ: Δρ Απόςτολοσ Γεωργιάδησ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ι Ενδεικτικζσ Λφςεισ Θεμάτων Θζμα 1 ο (1 μον.) Ζςτω περιοδικό ςιμα πλθροφορίασ με περίοδο.

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ

Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Κατερίνα Χριςτοδοφλου Ψυχολόγοσ Μτπχ.Συμβουλευτικήσ Ψυχολογίασ Περίοδοσ εξετάςεων Προςδοκία για αποτζλεςμα ανάλογο των προςπακειϊν μασ και του χρόνου που αφιερϊκθκε Τι είναι ο φόβοσ των εξετάςεων; Ο φόβοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ

Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Ηλιακι Θζρμανςθ οικίασ Δυνατότθτα κάλυψθσ κερμαντικϊν αναγκϊν ζωσ και 100% (εξαρτάται από τθν τοποκεςία, τθν ςυλλεκτικι επιφάνεια και τθν μάηα νεροφ αποκθκεφςεωσ) βελτιςτοποιθμζνο ςφςτθμα με εγγυθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεςη Διαμέςου ςε κατανεμημένα δεδομένα με ΜΡΙ

Εύρεςη Διαμέςου ςε κατανεμημένα δεδομένα με ΜΡΙ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ ΑΠΘ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Η/Τ Εύρεςη Διαμέςου ςε κατανεμημένα δεδομένα με ΜΡΙ Παράλλθλα και Διανεμθμζνα υςτιματα 2θ Εργαςία Μόςχογλου τυλιανόσ(697) - Καηά

Διαβάστε περισσότερα

Ειςαγωγι ςτθν Αςαφι Λογικι

Ειςαγωγι ςτθν Αςαφι Λογικι Ειςαγωγι ςτθν Αςαφι Λογικι Matlab fuzzy logic toolbox Ειςαγωγικά Η αςαφισ λογικι μπορεί να κεωρθκεί ωσ μια επζκταςθ τθσ μακθματικισ λογικισ, όπου οι λογικζσ προτάςεισ δεν ζχουν απόλυτεσ τιμζσ αλικειασ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές

Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Οδηγός χρήσης Blackboard Learning System για φοιτητές Ειςαγωγή Το Blackboard Learning System είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα διαχείριςθσ μακθμάτων (Course Management System). Στισ δυνατότθτεσ του Blackboard

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης

Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης Προώθησε το site σου στις μηχανε ς αναζη τησης ΠΡΟΟΧΘ! ΑΤΣΟ Ο ΟΔΘΓΟ ΕΙΝΑΙ ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΝΕΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΑΛΛΑ Θ ΣΡΑΣΘΓΙΚΘ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΕΤΚΟΛΑ Ε ΠΑΛΙΕ ΙΣΟΕΛΙΔΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΙ ΩΦΕΛΘΕΙ... Μια προςφορά του http://nextnet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΧΟΝΙΚΟΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 1 Συςτήματα Παραγωγήσ Θςμάζηε ηεν ηαξινόμεζε ηων ζςζηεμάηων παπαγωγήρ; Για κάκε κατθγορία ςυςτθμάτων, εκτόσ από το ςτρατθγικό πρόβλθμα του μακροπρόκεςμου ςχεδιαςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

assessment.gr USER S MANUAL (users)

assessment.gr USER S MANUAL (users) assessment.gr USER S MANUAL (users) Human Factor January 2010 Περιεχόμενα 1. Γενικζσ οδθγίεσ ςυςτιματοσ... 3 1.1 Αρχικι ςελίδα... 3 1.2 Ερωτθματολόγια... 6 1.2.1 Τεςτ Γνϊςεων Γενικοφ Ρεριεχομζνου... 6

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user)

ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) 1 Ρυκμίςεισ testware ΡΥΘΜΙΕΙ για περιοριςμένο χρήςτη (limited user) Η εγκατάςταςθ του testware πρζπει να γίνει για όλουσ τουσ χριςτθσ (All users) και το αρχείο εγκατάςταςθσ (setup.exe και *.msi) από το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΡΟ ΦΟΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

DIOSCOURIDES VERSION

DIOSCOURIDES VERSION DIOSCOURIDES VERSION 2.15.29 ΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑ ΚΑΙ & ΕΠΑΝΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΑΡΑΥΑΡΜΑΚΩΝ Για τθν τροποποίθςθ των παραπάνω ςτοιχείων ςτθ νζα ζκδοςθ ςασ δίνουμε τθ δυνατότθτα να αλλάξετε το ΦΠΑ και τθ λιανικι

Διαβάστε περισσότερα

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email

1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού email 1.1 Εγκατϊςταςη λογαριαςμού ςε Microsoft Office Outlook 2003 1.1.1 Αν δεν χρηςιμοποιεύτε όδη το Outlook. ε περίπτωςθ που δεν ζχετε εγκαταςτιςει άλλο λογαριαςμό ςτο Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανικι Μάκθςθ Μάκθμα 1 Βαςικζσ ζννοιεσ

Μθχανικι Μάκθςθ Μάκθμα 1 Βαςικζσ ζννοιεσ Μθχανικι Μάκθςθ Μάκθμα 1 Βαςικζσ ζννοιεσ Κϊςτασ Διαμαντάρασ Σμιμα Πλθροφορικισ ΣΕΙ Θεςςαλονίκθσ 1 τοιχεία επικοινωνίασ Κϊςτασ Διαμαντάρασ Σθλ. 2310 013592 Email: kdiamant@it.teithe.gr http://www.it.teithe.gr/~kdiamant/

Διαβάστε περισσότερα

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL

ASSOCIATE PLATINUM V7+ USER MANUAL 1 1. Καταγραφι γενικϊν παραμζτρων του ςυςτιματοσ 2. Εξζταςθ αςκενι και διαχείριςθ αρχείου αςκενϊν 3. Εκτφπωςθ κλινικισ εξζταςθσ 4. Κατάλογοσ και επιλογι ορκωτικοφ 5. Διαχείριςθ και Αποςτολι παραγγελιϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω;

Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Επικοινωνία, ομιλία και γλώςςα: Πωσ μπορώ να βοηθήςω; Μετάφραςθ: Φανι Καραμανϊλθ Εάν ζχετε ζνα μωρό με ςφνδρομο Down ίςωσ θ μζρα που κα μπορεί να μιλιςει να ςασ φαίνεται πολφ μακρινι. Στα πρϊτα ςτάδια

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη LRGB ζηο CCDstack2

Σύνθεζη LRGB ζηο CCDstack2 Σε αυηόν ηον οδηγό θα δούμε πώς κάνουμε LRGB ζύνθεζη ζηο CCDstack2 Ππιν ξεκινήζοςμε παπαθέηυ κάποιερ πληποθοπίερ για ηον εξοπλιζμό μος και ηιρ λήτειρ πος σπηζιμοποιηθήκαν ζηα παπακάηυ βήμαηα. Εξοπλιζμόρ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1 ο ΜΑΘΗΜΑ Κεφάλαιο 1, Παράγραφοι 1.1, 1.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Στατιςτικι είναι ο κλάδοσ των μακθματικϊν που αςχολείται με τθ ςυλλογι, τθν οργάνωςθ, τθν παρουςίαςθ και τθν ανάλυςθ αρικμθτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7)

Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control. (v.1.0.7) Οδθγίεσ Εγκατάςταςθσ Εφαρμογισ Audit Control (v.1.0.7) Περιεχόμενα 1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005... 3 1.1 Εγκατάςταςθ SQL SERVER 2005 με τθν χριςθ του εργαλείου ManSetupSQLEXP2005... 3 1.2 Παραμετροποιθμζνθ

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ

Βάςεισ Δεδομζνων Ι. Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql. Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Σμιμα Μθχανικϊν Πλθροφορικισ ΣΕ Βάςεισ Δεδομζνων Ι Ενότητα 7: Ειςαγωγή ςτην γλώςςα_sql Δρ. Σςιμπίρθσ Αλκιβιάδθσ Άδειεσ Χρήςησ Σο παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςε άδειεσ χριςθσ Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπωσ εικόνεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Dioscourides Version

Dioscourides Version Dioscourides Version 2.15.36 Στθν ζκδοςθ 2.15.36 που κα εγκαταςτιςετε κα ςυναντιςετε: 1. Αλλαγζσ Λειτουργιϊν (μερικζσ εκτελζςεισ) 2. Επεκτάςεισ - Νζεσ Δυνατότθτεσ (μερικζσ εκτελζςεισ) 3. Προςκικεσ νζων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μαθήματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρηματοδοτοφμενο από την Ευρωπαϊκή Ζνωςη, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα