ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5"

Transcript

1 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων (με μετακίνηςη οκτάβων), δυνατότητα Κουμπιών-πλήκτρων (Button Keys), και ήχουσ Ιςοκράτη, Πιάνου και Συνθετικών χορωδιών, καθώσ και δυνατότητα φόρτωςησ των δικών ςασ ήχων Ιςοκράτη (In-app). Παρέχει δυνατότητα (In-app) ἀνεξάρτητησ ρύθμιςησ κάθε πλήκτρου τῆσ ὀκτάβασ (τῆσ ἐπιλεγμένησ οἰκογένειασ κλιμάκων) ςε +/- 72ET (N-ET) μόρια (υφέςεισ/διέςεισ). Διαθέτει Χρονονόμο, Μετρονόμο, Μετατόπιςη Βάςησ (ανά 72-ET, Ν-ΕΤ διαςτήματα), διαφορετικέσ ςυχνότητεσ αναφοράσ (π.χ. A4 440 Hz, C4 256 Hz, C4 220 Hz), και δυνατότητα επιλογήσ Κλιμάκων. Διαθέτει μεταξύ άλλων, οθόνη απεικόνιςησ ςυχνοτήτων, και δυνατότητα απεικόνιςησ 72-ET (Ν-ΕΤ) μουςικών διαςτημάτων μεταξύ των φθόγγων.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 a. Κφρια οκόνθ 5 1. Επιλογζσ ήχου (F2) 5 2. Άλλεσ επιλογζσ (F3) 5 3. Εςτίαςη πληκτρολογίου 6 4. Χρόεσ, Ηω/Βου δίεςη (Chroas, etc.) In-app 6 5. Σονική Ρφθμιςη Πλήκτρων (Key Tuning) In-app 6 6. Κουμπιά-πλήκτρα (Button Keys), In-app 7 7. υνεχζσ πάτημα πλήκτρων (F5) 8 8. Αγορά πρόςθετων λειτουργιϊν Ιn-App 8 9. Χρονονόμοσ/Μετρονόμοσ (F6) Μετατόπιςη βάςησ (Pitch Shift) Μετατόπιςη οκτάβων Μζγεθοσ πλήκτρων Ζνταςη ήχου Εικονική οθόνη «LCD» 10 b. Γραμμι Δυνατοτιτων (AppBar, Application Bar) Βοήθεια (F1) Τποςτήριξη Ζξοδοσ ήχου (Αυτόματη εφρεςη εξόδου ήχου) 10 c. Επιλογι Πλικτρων: Πλικτρα Πιάνου ι Κουμπιά-Πλικτρα 11 d. Επιλογζσ ιχου (F2) Κλίμακεσ Ν (Ν-ιςοςυγκεραςμόσ) Διαθζςιμοι Ήχοι Αριθμόσ οκτάβων Αρχικόσ φθόγγοσ οκτάβασ Εμφάνιςη όλων των μαφρων πλήκτρων Χρόνοσ απελευθζρωςησ (Release Time) Χρονονόμοσ ή Μετρονόμοσ Ήχοσ Χρονονόμου υχνότητα αναφοράσ (Hz) Βήμα μετατόπιςησ (Ν-ΕΣ) Your Ison Ρυθμίςεισ 14 e. Άλλεσ επιλογζσ (F3) Αποθήκευςη Ρυθμίςεων Διαςτήματα/υχνότητεσ Φθόγγων Βοήθεια πληκτρολογίου Βοήθεια Φθόγγων (Μαρτυρίεσ) Θζςη μαφρων πλήκτρων Εικόνα υποβάθρου 16 1

3 f. Your Ison Ιςοκράτθσ In-app 17 g. Χρονονόμοσ ι Μετρονόμοσ (F6) Χρονονόμοσ Μετρονόμοσ 19 h. Εικονικι οκόνθ «LCD» ΑΝΑΥΟΡΕ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 21 a. Εκδόςεισ Ζκδοςη Ζκδοςη

4 1. Δσμαςόςηςεπ 1. Τονικι ανεξάρτθτθ ρφκμιςθ (Key Tuning / Scale Tuner) κάκε πλικτρου τθσ οκτάβασ (τησ επιλεγμζνησ οικογζνειασ κλιμάκων) ςε +/- 72ET (και +/- N-ET) μόρια (In-app 1 ), Αποθήκευςη τονικϊν ρυθμίςεων 2. Διαςτιματα/Κλίμακεσ: Ιςοςυγκεραςμζνη-72 Επιτροπισ 1881 (βαςικι), και επίςησ: Αςυγκζραςτη Επιτροπήσ 1881, Αςυγκζραςτη Χρυςάνθου, Αςυγκζραςτη Διδφμου, Ιςοςυγκεραςμζνθ-12 (Ευρωπαϊκή) 3. Ήχοι: Ιςοκράτθσ 1 (μόνθ ανκρώπινθ φωνι), Πιάνο, Συνκετικι Χορωδία 1, υνθετική Χορωδία 2 4. Δυνατότητα φόρτωςθσ των δικών ςασ wav αρχείων Ιςοκράτθ Your Ison (In-app), εκμεταλλευόμενοι τισ δυνατότθτεσ τθσ εφαρμογισ! (piano soundboard) 5. Μετατόπιςθ Βάςθσ (Pitch Shift) ανά 0.01, 0.1, 0.5, 1, 2, 6, 10, ΕΤ (και Ν-ΕΣ) θχομόρια/διαςτιματα 6. Ν-ιςοςυγκεραςμζνα (Ν-ΕΤ) διαςτήματα (δεκαδικά) με ρυκμιηόμενο Ν από Χρονονόμοσ (βυηαντινόσ) με ψηφιακό λαμπτήρα και ξφλινο ήχο, Μετρονόμοσ (ευρωπαϊκόσ) 8. Δυνατότθτα αυτομάτου ςυνεχοφσ πατιματοσ πλήκτρου (Hover/Hold) όταν ζχει επιλεγεί ήχοσ Ιςοκράτη, ςυνθ. Χορωδίασ 9. Δυνατότθτα ταυτόχρονου πατιματοσ πολλαπλών πλικτρων/ιχων 10. Πιάνο 97-πλικτρων (+προαιρετικά B#, E#), C0-C8 ή G0-G8 (με μετατόπιςη οκτάβων), Απεικόνιςη 2-4 πλήρων οκτάβων (με ήχο Πιάνου) 11. Κουμπιά-πλικτρα (Button Keys), In-app 12. Βυηαντινό Πιάνο με βυηαντινά διαςτιματα 13. Ρφθμιςη Χρόνου Απελευθζρωςησ (Release Time), για πιςτότερθ αλλαγι των ιχων 14. Χρόεσ, Βου/Ζω δίεςθ (In-app) 15. Ψθφιακι «οκόνθ» απεικόνιςησ πληροφοριϊν 16. Εμφάνιςη τονικϊν διαςτθμάτων ανάμεςα ςτα πλήκτρα, Εμφάνιςη ςυχνοτιτων επάνω ςτα αντίςτοιχα πλήκτρα, Αποκικευςθ οριςμζνων ρυθμίςεων 17. Επιλογή Μαρτυριών: Μαρτυρίεσ Παραςημαντικήσ, Νη, Πα, Βου,..., Ντο, Ρε, Μι,..., C, D, E, διαφορετικζσ ςυχνότθτεσ αναφοράσ (Κε 440, Νη , Νη 256, Νη 220) 19. Εμφάνιςη αντιςτοίχιςησ πλήκτρων πιάνου ςε πλήκτρα πληκτρολογίου, Μεταβολι μεγζκουσ πλικτρων, Λογαρικμικι Αυξομείωςη ζνταςησ ήχου 20. Δυνατότητα χρήςησ του Ιςοκράτη ςτο μιςό τησ οθόνησ (για παράλλθλο e-book αναγνώςτθ), Επιλογή εικόνασ υποβάθρου 21. Υποςτιριξθ χριςεωσ πολλαπλισ αφισ, πλθκτρολογίου, ποντικιοφ (ανάλογα με τισ δυνατότητεσ του υπολογιςτή/ταμπλζτασ ςασ) 1 «In-app», ρημαίμει όςι η αμςίρςξιυη δσμαςόςηςα/λειςξσογία εμεογξπξιείςαι όςαμ αγξοαρςεί από ςξ Windows Store (μέρα από ςημ εταομξγή). 3

5 2. Γοήγξοη εκκίμηρη (Quick Start) - Ιρξκοάςηπ 1. Παςήρςε ςξ κξσμπί (ή F2 ρε πληκςοξλόγιξ), και ρςξ αμαδσόμεμξ μεμξύ, ρςημ εμόςηςα «Διαθέριμξι Ἤυξι» επιλένςε ςξμ ήυξ «Θρξκοάςηπ 1» ή «Σσμθεςική Χξοχδία 1», όπχπ ταίμεςαι ρςημ εικόμα. 2. Σσμδέρςε ςξμ σπξλξγιρςή, ή ςημ ςαμπλέςα ραπ ρε ρυεςικά καλά ηυεία πξσ μα «βγάζξσμ» μπάρα (ή ρςξ home theater), αλλιώπ ξ ήυξπ πιθαμόμ μα μημ ακξύγεςαι «γεμάςξπ». Eίστε έτοιμοι! Ζ ποξκαθξοιρμέμη κλίμακα είμαι η ιρξρσγκεοαρμέμη ρε Ν=72 ςηπ Δπιςοξπήπ ςξσ 1881 και η ρσυμόςηςα αματξοάπ Ιε=440Hz. 4

6 3. Αμαλσςική Επενήγηρη a. Κύρια οθόνη Ζ κύοια ξθόμη έυει χπ ενήπ: Τα διάτξοα κξσμπιά επί ςηπ κσοίαπ ξθόμηπ επενηγξύμςαι παοακάςχ: 1. Επιλογέσ ήχου (F2) Παοέυει δσμαςόςηςα οσθμίρεχμ ςξσ ήυξσ, όπχπ κλίμακεπ, ήυξ (πιάμξσ, ιρξκοάςη,...), επιλξγέπ υοξμξμόμξσ, ξκςάβχμ, μεςαςόπιρηπ βάρηπ, κςλ.. Δπενηγείςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. Μπξοείςε μα ςξ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ F2 ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. 2. Άλλεσ επιλογέσ (F3) Δσμαςόςηςα ούθμιρηπ διατόοχμ επιλξγώμ εμτάμιρηπ, όπχπ μαοςσοίεπ, εμτάμιρη ςξμικώμ διαρςημάςχμ/ρσυμξςήςχμ, βξηθείαπ πληκςοξλξγίξσ, κςλ. Δπενηγείςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. Μπξοείςε μα ςξ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ F3, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. 5

7 3. Εςτίαςη πληκτρολογίου Χοηριμξπξιείρςε ςξ για μα ερςιάρεςε ρςξ πληκςοξλόγιξ (ετόρξμ διαθέςει ξ σπξλξγιρςήπ ραπ και δεμ είμαι ατήπ), για μα μπξοείςε μα «πιέζεςε» ςα πλήκςοα ςξσ πιάμξσ, με ςα αμςίρςξιυα πλήκςοα ςξσ πληκςοξλξγίξσ. Δμαλλακςικά, μπξοείςε μα παςήρεςε ςξ πλήκςοξ «Tab» ςξσ πληκςοξλξγίξσ ραπ. Δπίρηπ με ςημ διαδξυική υοήρη ςξσ πλήκςοξσ Tab δύμαρθε μα πεοιηγηθείςε (ερςιάρεςε) διαδξυικά ρε όλα ςα κξσμπιά ςηπ κσοίαπ ξθόμηπ. 4. Φρόεσ, Ζω/Βου δίεςη (Chroas, etc.) In-app Με ςημ επιλξγή ςξσ κξσμπιξύ (ςξ κξσμπί εμεογξπξιείςαι ατόςξσ αγξοαρςεί ασςή η λειςξσογία δεπ παοακάςχ αγξοά ποόρθεςχμ λειςξσογιώμ) εμταμίζξμςαι ποξοσθμιρμέμα κξσμπιά με ςιπ Χοόεπ και ςα Εχ/Βξσ ρε δίερη. Ζ επιλξγή ςχμ Χοξώμ αλλάζει αμςιρςξίυχπ ςα διαρςήμαςα (όπξσ λέει ασςό η θεχοία ςχμ Χοξώμ) και εμταμίζξμςαι κόκκιμεπ κξσκίδεπ επάμχ ρςα πλήκςοα πξσ απξςελξύμ ςξ πεμςάυξοδξ όπξσ δοξσμ ξι υοόεπ. 5. Σονική Ρύθμιςη Πλήκτρων (Key Tuning) In-app Με ςημ επιλξγή ασςξύ ςξσ κξσμπιξύ (ςξ κξσμπί εμεογξπξιείςαι ατόςξσ αγξοαρςεί ασςή η λειςξσογία δεπ παοακάςχ αγξοά ποόρθεςχμ λειςξσογιώμ) παοέυεςαι η δσμαςόςηςα αμενάοςηςηπ ςξμικήπ ούθμιρηπ (key tuning / scale tuner) κάθε πλήκςοξσ ςηπ ξκςάβαπ (ςηπ επιλεγμέμηπ ξικξγέμειαπ κλιμάκχμ) ρε +/- 72ET μόοια (και εμ γέμει ρε N-ET μόοια, όπξσ ςξ Ν παίομει ςιμέπ ). Τα διαρςήμαςα μεςαβξλήπ ςχμ ςόμχμ είμαι οσθμιζόμεμα (μέρα από ςιπ «Δπιλξγέπ Ήυξσ», «Βήμα Μεςαςόπιρηπ»), π.υ. ρε 72-ΔΤ, αμά 2 μόοια, ή αμά 0.01, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 6.0, 10.0, 12.0 μόοια, όπχπ ρςημ παοακάςχ παοαδειγμαςική εικόμα. 6

8 Μπξοείςε μα οσθμίρεςε ςξ Ν (μέρα από ςιπ «Δπιλξγέπ Ήυξσ») ρε ξπξιαδήπξςε ακέοαιη ςιμή από 12 (εσοχπαψκή, πιάμξ) μέυοι 1200 (cents), μέυοι ! Σε ασςήμ ςημ πεοίπςχρη ςα διαρςήμαςα μεςαβξλήπ ςχμ ςόμχμ είμαι Ν-ΔΤ μόοια για ςξ επιλεγμέμξ Ν. Μπξοείςε επίρηπ μα απξθηκεύρεςε (SAVE) και μα επαμακςήρεςε (LOAD) ςιπ ςξμικέπ ραπ οσθμίρειπ (key/scale tunings). Για μα επαμακςήρεςε ςημ ποχςόςσπη κλίμακα, παςήρςε ςξ RESET. Για μα εταομόρεςε/εμεογξπξιήρεςε ςιπ ςξμικέπ αλλαγέπ πξσ κάμαςε ποέπει απαοαίςηςα μα παςήρεςε ςξ κξσμπί APPLY, ξπόςε και θα εμταμιρςεί έμα κίςοιμξ «ςικ» (check mark). Οι ςξμικέπ οσθμίρειπ είμαι ρσμάοςηρη ςηπ επιλεγμέμηπ ξικξγέμειαπ κλιμάκχμ, και ςξσ επιλεγμέμξσ Ν. 6. Κουμπιά-πλήκτρα (Button Keys), In-app Mε ςξ κξσμπί ασςό εμαλλάρξμςαι ςα πλήκςοα Πιάμξσ με ςα πλήκςοα-ιξσμπιά (Button Keys). Ζ δσμαςόςηςα ασςή επενηγείςαι παοακάςχ ρςημ εμόςηςα «Δπιλξγή Πλήκςοχμ: Πλήκςοα Πιάμξσ ή Ιξσμπιά-Πλήκςοα». 7

9 7. υνεχέσ πάτημα πλήκτρων (F5) Δμαλλάρει ςξμ ςοόπξ παςήμαςξπ ςχμ πλήκςοχμ (ραμ πιάμξ ή ραμ ιρξκοάςηπ). Δμεογξπξιείςαι όςαμ επιλεγξύμ ξι ήυξι «Θρξκοάςηπ 1» ή «Σσμθεςική Χξοχδία». Μπξοείςε μα ςξ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ F5 ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. 8. Αγορά πρόςθετων λειτουργιών Ιn-App Με ςξ κξσμπί ασςό μπξοείςε κας αουήμ μα δείςε (και ετόρξμ θέλεςε, μα αγξοάρεςε) ςιπ διαθέριμεπ In-app ποόρθεςεπ λειςξσογίεπ ςηπ εταομξγήπ: 1. Ιξσμπιά- Πλήκςοα (Button Keys), 2. Τξμική ούθμιρη πλήκςοχμ (Key Tuning), 3. Ισοκράτης με δικά σου αρχεία ήχου wav (Your Ison), 4. Χοόεπ, Εχ/Βξσ δίερη (Chroas Etc.). Οι ςιμέπ ςξσπ ταίμξμςαι μέρα από ςημ εταομξγή. 8

10 9. Φρονονόμοσ/Μετρονόμοσ (F6) Σςιπ επιλξγέπ ήυξσ (F2) μπξοείςε μα επιλένεςε αμάμερα ρε βσζαμςιμό Χοξμξμόμξ (ποξςείμεςαι για ςξσπ Ψάλςεπ ή Μαθηςέπ ςηπ Βσζαμςιμήπ Μξσρικήπ) ή ρε εσοχπαψκό Μεςοξμόμξ (ποξςείμεςαι για ςξσπ Μξσρικξύπ ή Μαθηςέπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Μξσρικήπ). Ο Χοξμξμόμξπ έυει δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςχμ υςύπχμ αμά λεπςό, ή υοηριμξπξίηρηπ ποξκαθξοιρμέμχμ ςιμώμ υςύπχμ αμά λεπςό για διάτξοα είδη ςοξπαοίχμ (από ςξ Τοιώδιξμ ςξσ Άου. Ποχς. ςηπ Μ.ς.Χ.Δ. Ηοαρσβξύλξσ Σςαμίςρα), με εικξμικό «λαμπςήοα» έμδεινηπ υςύπξσ. Ο Μεςοξμόμξπ παοέυει δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςξσ μέςοξσ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, και επίρηπ λίρςα με διάτξοξσπ ποξκαθξοιρμέμξσπ (ρςημ Δσοχπαψκή Μξσρική) υςύπξσπ αμά λεπςό. Μπξοείςε μα ςξσπ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ F6 ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. Δπενηγξύμςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. 10. Μετατόπιςη βάςησ (Pitch Shift) Δσμαςόςηςα μεςαςόπιρηπ βάρηπ (pitch shift) με οσθμιζόμεμα (Ν-ΔΤ) διαρςήμαςα (μόοια) μεςαβξλήπ. Ζ μεςαςόπιρη ςηπ βάρηπ μπξοεί μα γίμει αμά Ν-ΔΤ διαρςήμαςα πξσ εναοςώμςαι από ςημ επιλξγή Ν ρςιπ οσθμίρειπ ήυξσ (F2). Για παοάδειγμα, εάμ έυει επιλεγεί Ν=72, ςόςε η μεςαςόπιρη βάρηπ μπξοεί μα γίμει αμά 12, 6, 2, 1, 0.5, ή 0.1 μόοια (ρςα 72). Αμ έυει επιλεγεί Ν=1200, ςόςε η μεςαςόπιρη βάρηπ μπξοεί μα γίμει αμά 200, 100, 10, 2, 1, ή 0.1 μόοια (ρςα 1200). Ζ επιλξγή ςχμ διαρςημάςχμ μεςαςόπιρηπ, για επιλεγμέμξ Ν, ελέγυεςαι ρςιπ «Δπιλξγέπ ήυξσ (F2)». 11. Μετατόπιςη οκτάβων Όςαμ έυει επιλεγυθεί ήυξπ Πιάμξσ, εμταμίζξμςαι ςα κξσμπιά ςηπ μεςαςόπιρηπ ξκςάβχμ, ώρςε ρσμξλικά η εταομξγή μπξοεί μα απξδώρει 97 ςόμξσπ/πλήκςοα C0-C8 (ή G0-G8). 12. Μέγεθοσ πλήκτρων Δσμαςόςηςα εσοείαπ αλλαγήπ ςξσ μεγέθξσπ ςχμ πλήκςοχμ ςξσ πιάμξσ. 13. Ένταςη ήχου Δσμαςόςηςα ασνξμείχρηπ ςηπ έμςαρηπ ςξσ ήυξσ, αμενάοςηςα από ςημ έμςαρη ήυξσ ςξσ σπξλξγιρςή/ςαμπλέςαπ. Ζ ασνξμείχρη γίμεςαι λξγαοιθμικώπ (και όυι γοαμμικώπ). 9

11 14. Εικονική οθόνη «LCD» Οθόμη εμτάμιρηπ υοήριμχμ πληοξτξοιώμ ςξσ Θρξκοάςη Πιάμξσ. Δπενηγείςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. b. Γραμμή Δυνατοτήτων (AppBar, Application Bar) Ζ γοαμμή δσμαςξςήςχμ (application bar) εμταμίζεςαι με δενί κλικ κάπξσ ρςξ σπόβαθοξ ςξσ Θρξκοάςη, ή ρύοξμςαπ ςξ δάυςσλό ραπ (ρε ξθόμη ατήπ) από ςημ κάςχ άκοη ποξπ ςα πάμχ. Ζ γοαμμή δσμαςξςήςχμ παοέυει ςιπ ενήπ δσμαςόςηςεπ: 1. Βοήθεια (F1) Παοέυει διάτξοεπ υοήριμεπ πληοξτξοίεπ. Μπξοείςε μα ςημ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ πλήκςοξσ F1, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. 2. Τποςτήριξη Παςώμςαπ ςξ κξσμπί αμξίγει ςξ για μα γοάφεςε γοάμμα ρςξμ εκδόςη ςηπ εταομξγήπ για ξπξιξδήπξςε θέμα ςηπ εταομξγήπ ςσυόμ έυεςε. 3. Έξοδοσ ήχου (Αυτόματη εύρεςη εξόδου ήχου) Χοηριμξπξιείρςε ςξ όςαμ αλλάζεςε ςημ ένξδξ ςξσ ήυξσ (π.υ. ποξρθέςεςε ακξσρςικά) για μα καςεσθύμει ασςόμαςα ςξμ ήυξ ρςημ ποξκαθξοιρμέμη (από ςξμ σπξλξγιρςή ένξδξ). 10

12 c. Επιλογή Πλήκτρων: Πλήκτρα Πιάνου ή Κουμπιά- Πλήκτρα Ο Θρξκοάςηπ Πιάμξ παοέυει δύξ δσμαςόςηςεπ πλήκςοχμ: Πλήκςοα Πιάμξσ (ποξκαθξοιρμέμη), και Ιξσμπιά-Πλήκςοα ή Button Keys (In-app): i. Ιαι ξι δύξ επιλξγέπ πλήκςοχμ δξσλεύξσμ με ςξμ διακόπςη ρσμευξύπ παςήμαςξπ πλήκςοξσ (Hover/Hold). ii. Τα Ιξσμπιά-Πλήκςοα σπξρςηοίζξσμ πάςημα πξλλαπλώμ πλήκςοχμ ςασςόυοξμα (όπχπ τσρικά και ςα πλήκςοα Πιάμξσ). iii. Ιαι ξι δύξ επιλξγέπ πλήκςοχμ μπξοξύμ μα δξσλέφξσμ ςασςόυοξμα με ςημ ςξμική ούθμιρη πλήκςοχμ (Key Tuning), για αμενάοςηςξ κξύοδιρμα ςξσ κάθε πλήκςοξσ. Πλήκςοα Πιάμξσ: Ιξσμπιά-Πλήκςοα (Button Keys): Τα Ιξσμπιά-Πλήκςοα με ςα μπλε γοάμμαςα είμαι μια ξκςάβα υαμηλόςεοα. 11

13 d. Επιλογέσ ήχου (F2) Παςώμςαπ ςξ, εμταμίζεςαι ςξ μεμξύ ςχμ επιλξγώμ ήυξσ, όπχπ ρςημ δενιά εικόμα. Παοέυξμςαι ξι επόμεμεπ δσμαςόςηςεπ: 1. Κλίμακεσ Δίμξμςαι ξι ενήπ δσμαςόςηςεπ επιλξγήπ «ξικξγέμειαπ» κλιμάκχμ: i. Ισοσυγκερασμέμη-72 Επιτροπής 1881 ii. Ασυγκέραστη Επιτροπής 1881 iii. Αρσγκέοαρςη Χοσράμθξσ iv. Αρσγκέοαρςη Διδύμξσ v. Θρξρσγκεοαρμέμη-12 (Δσοχπαψκή) Απ ρημειχθεί όςι ξι δύξ ποώςεπ επιλξγέπ, είμαι ξι κλίμακεπ ςηπ καθιεοχμέμηπ θεχοίαπ ςηπ Βσζαμςιμήπ Μξσρικήπ. Ο Χούραμθξπ (έμαπ εκ ςχμ Τοιώμ Δαρκάλχμ) μαπ παοέδχρε μόμξ μία αρσγκέοαρςη κλίμακα ςημ διαςξμική (πξσ παίζει ρςα άρποα πλήκςοα ςηπ εταομξγήπ). Για ςιπ κλίμακεπ, δεπ ςιπ εογαρίεπ μαπ [1], [2], [3]. Ζ κλίμακα «Θρξρσγκεοαρμέμη-12 (Δσοχπαψκή)» μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί από Μξσρικό ςηπ Δσοχπαψκήπ Μξσρικήπ, ή επίρηπ για ρύγκοιρη, από Μξσρικό ςηπ Βσζαμςιμήπ Μξσρικήπ. 2. Ν (Ν-ιςοςυγκεραςμόσ) Τξ Ν είμαι πλήοχπ οσθμιζόμεμξ και μπξοεί μα πάοει ακέοαιεπ ςιμέπ μεςανύ 12 και Ποξρξυή υοειάζεςαι ρςξ όςι ςξ Ν δεμ αλλάζει ςιπ ρσυμόςηςεπ ςχμ τθόγγχμ πξσ παοάγξμςαι από ςιπ κλίμακεπ ςηπ εταομξγήπ, διόςι οι κλίμακες ρςημ παοξύρα έκδξρη είμαι προκαθορισμέμες (!) και ςα μόοια παίομξσμ δεκαδικέπ (και όυι ακέοαιεπ ςιμέπ). Τα μόμα πξσ αλλάζει είμαι: α. το βήμα μετατόπισης (pitch shift), β. το διάστημα μεταβολής (Ν-ΕΤ μόρια) ρςημ ςξμική ούθμιρη ςχμ πλήκςοχμ (key tuning), και γ. τα απεικομιζόμεμα (Ν-ΕΤ) διαστήματα αμάμερα ρςα πλήκςοα: για παοάδειγμα, αμ έυξσμε ςημ αρσγκέοαρςη κλίμακα ςηπ Δπιςοξπήπ, ςξ διαςξμικό Νη-Πα είμαι 9/8, ξπόςε ρε Ν=72 είμαι μόοια [=72log 2 (9/8)], ρε Ν=563 (για παοάδειγμα) είμαι μόοια [=563log 2 (9/8)], και ρε Ν=1200 είμαι [=1200log 2 (9/8)]. 12

14 3. Διαθέςιμοι Ήχοι Οι παοακάςχ ήυξι είμαι διαθέριμξι ρε ασςήμ ςημ έκδξρη: - Πιάμξ - Θρξκοάςηπ 1: Αμθρώπιμη φωμή εμόπ ιρξκοάςη (copyrighted) - Συμθετική Χορωδία 1 - Σσμθεςική Χξοχδία 2 - Your Ison Ισοκράτης 2 Για πιρςόςεοξ ήυξ (καλύςεοεπ εμαλλαγέπ, καλύςεοη έμαονη/ςελείχρη ήυξσ), γίμεςαι υοήρη fade-in και fade-out με ςξ πάςημα και ςημ απελεσθέοχρη ςχμ πλήκςοχμ δείςε παοακάςχ για ςξμ υοόμξ απελεσθέοχρηπ. Για καλύςεοη απόδξρη ςξσ ήυξσ, εμδείκμσςαι η υοηριμξπξίηρη καλώμ ηυείχμ πξσ μα «βγάζξσμ» μπάρα, ή η ρύμδερη ςξσ σπξλξγιρςή/ςαμπλέςαπ με ςξμ εμιρυσςή (home theater) με ποξςειμόμεμη επιλξγή ιρξρςαθμιρςή «Classic». 4. Αριθμόσ οκτάβων Ασςή η επιλξγή οσθμίζει ςξμ αοιθμό ςχμ ξοαςώμ ξκςάβχμ, δύξ έχπ ςέρρεοιπ. 5. Αρχικόσ φθόγγοσ οκτάβασ Ο αουικόπ τθόγγξπ ςηπ ποώςηπ ξκςάβαπ μπξοεί μα είμαι Νη ή Δι (όςαμ ξ επιλεγμέμξπ ήυξπ είμαι ήυξπ Πιάμξσ). 6. Εμφάνιςη όλων των μαύρων πλήκτρων Με ςξμ διακόπςη ασςό επιλέγεςε ςημ εμτάμιρη ή μη όλχμ ςχμ μαύοχμ πλήκςοχμ (ξσριαρςικά ςχμ πλήκςοχμ B#, E# ςα ξπξία δεμ σπάουξσμ ρςξ ρσμβαςικό πιάμξ). 7. Φρόνοσ απελευθέρωςησ (Release Time) Ρύθμιρη ςξσ υοόμξσ μείχρηπ ςξσ ήυξσ από ςημ ρςιγμή πξσ ελεσθεοχθεί έμα παςημέμξ πλήκςοξ/τθόγγξπ ςξσ πιάμξσ. «Μικοή» ούθμιρη ρημαίμει όςι ξ ήυξπ «ρβήμει» ρύμςξμα, εμώ «Μεγάλη» ρημαίμει όςι ξ ήυξπ «ρβήμει» πιξ αογά. 8. Φρονονόμοσ ή Μετρονόμοσ Δπενηγξύμςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. 9. Ήχοσ Φρονονόμου Δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςξσ ήυξσ ςξσ Χοξμξμόμξσ. 2 Ζ επιλξγή ασςή «Your Ison Θρξκοάςηπ», εμταμίζεςαι όςαμ αγξοαρςεί και οσθμιρςεί ασςή η Inapp λειςξσογία. Δείςε πεοιρρόςεοα παοακάςχ ρςημ ρυεςική εμόςηςα. 13

15 10. υχνότητα αναφοράσ (Hz) Υπξρςηοίζξμςαι ςέρρεοιπ ρσυμόςηςεπ αματξοάπ, βάρει ςχμ ξπξίχμ καθξοίζξμςαι ξι ρσυμόςηςεπ ςχμ σπόλξιπχμ πλήκςοχμ/τθόγγχμ ςξσ πιάμξσ. Οι ρσυμόςηςεπ ασςέπ είμαι ξι ενήπ: Ιε (A4) 440 Hz, Νη (C4) Hz, Νη (C4) 256 Hz, Νη (C4) 220 Hz. Οι οσθμίρειπ ασςέπ μπξοξύμ μα υοηριμξπξιηθξύμ παοάλληλα με ςημ μεςαςόπιρη βάρηπ (pitch shift) για πιξ εσού έλεγυξ ςηπ βάρηπ ςξσ ήυξσ. 11. Βήμα μετατόπιςησ (Ν-ΕΣ) Ζ επιλξγή ςξσ βήμαςξπ μεςαςόπιρηπ επηοοεάζει ςιπ ενήπ οσθμίρειπ: α. το βήμα μετατόπισης (pitch shift) ρςημ μεςαςόπιρη βάρηπ, και β. το διάστημα μεταβολής ρςημ ςξμική ούθμιρη ςχμ πλήκςοχμ (key tuning), όπχπ επενηγήθηκε αμχςέοχ. 12. Your Ison Ρυθμίςεισ Ζ επιλξγή ασςή εμταμίζεςαι ατξύ αγξοαρθεί η In-app λειςξσοία «Your Ison Θρξκοάςηπ». Δείςε πεοιρρόςεοα παοακάςχ ρςημ ρυεςική εμόςηςα. 14

16 e. Άλλεσ επιλογέσ (F3) 1. Αποθήκευςη Ρυθμίςεων Δσμαςόςηςα απξθήκεσρηπ/επαματξοάπ ποξρχπικώμ οσθμίρεχμ, όπχπ, ςύπξπ ήυξσ, αοιθμόπ Ν, μεςαςόπιρη βάρηπ, αοιθμόπ ξκςάβχμ, μέγεθξπ πλήκςοχμ, εικόμα σπξβάθοξσ. 2. Διαςτήματα/υχνότητεσ Υθόγγων Δσμαςόςηςα εμτάμιρηπ ςχμ ςξμικώμ διαρςημάςχμ αμάμερα ρςα πλήκςοα ςξσ πιάμξσ, ή ςχμ ρσυμξςήςχμ ςχμ τθόγγχμ επί ςχμ αμςιρςξίυχμ πλήκςοχμ, όπχπ δείυμεςαι παοακάςχ: 15

17 3. Βοήθεια πληκτρολογίου Δμτάμιρη ή μη ςχμ πλήκςοχμ αμςιρςξίυιρηπ ςξσ πληκςοξλξγίξσ ρςα πλήκςοα ςξσ πιάμξσ, όπχπ δείυμεςαι ρςημ παοακάςχ εικόμα. Για μα αλλάνεςε ξκςάβα, παςήρςε ςξ «/» (ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ). 4. Βοήθεια Υθόγγων (Μαρτυρίεσ) Δσμαςόςηςα επιλξγήπ/εμτάμιρηπ βξήθειαπ τθόγγχμ: - Μαοςσοίεπ Παοαρημαμςικήπ - Νη, Πα, Βξσ,... - Νςξ, Ρε, Μι,... - C, D, E, 5. Θέςη μαύρων πλήκτρων Δσμαςόςηςα ςξπξθέςηρηπ ςχμ μαύοχμ πλήκςοχμ, είςε ρςξ μέρξμ αμάμερα ρςα άρποα πλήκςοα, είςε όπχπ ρςξ πιάμξ. 6. Εικόνα υποβάθρου Δσμαςόςηςα ούθμιρηπ ςηπ εικόμαπ σπξβάθοξσ ςξσ πιάμξσ ρε διάτξοα υοώμαςα. 16

18 f. Your Ison Ιςοκράτησ In-app Ατξύ αγξοαρςεί ασςή η λειςξσογία (δεπ παοαπάμχ ςημ εμόςηςα «Αγξοά ποόρθεςχμ λειςξσογιώμ Θn-App»), πηγαίμεςε ρςιπ «Δπιλξγέπ Ήυξσ» ρςημ (μεξεμταμιρθείρα) εμόςηςα «Your Ison Ρσθμίρειπ» και πιέρςε ςξ κξσμπί Ρσθμίρειπ ςξ ξπξίξ ραπ εμταμίζει ςξ παοακάςχ μεμξύ. Ακξλξσθείρςε ςιπ ξδηγίεπ ποξρεκςικά και με ακοίβεια, και μεςά θα είρςε έςξιμξι μα υοηριμξπξιήρεςε ςξμ Ισοκράτη σας, εκμεςαλλεσόμεμξι ςιπ λειςξσογίεπ-δσμαςόςηςεπ ςξσ Θρξκοάςη Πιάμξσ! Σημειώστε, ότι χρειάζεται μα έχετε ηχογραφημέμα 9 αρχεία ήχου wav (*) για μα λειτουργήσει ο δικός σας Ισοκράτης. Ηα ποέπει μα ηυξγοατήρεςε ςξμ κάςχ Δι, κάςχ Ιε, κάςχ Εχ (3g.wav, 3a.wav, 3b.wav), και ςξσπ Νη-Ιε (4c.wav, 4d.wav, 4e.wav, 4f.wav, 4g.wav, 4a.wav), ρύμτχμα με ςα διαρςήμαςα ςηπ διαςξμικήπ Ιλίμακαπ ςηπ Δπιςοξπήπ ! Hint: Για μα βοείςε ςξ ύφξπ ςξσ κάθε τθόγγξσ, μπξοείςε μα υοηριμξπξιήρεςε ςξμ Θρξκοάςη Πιάμξ. (*) Επειδή υπάρχουμ διαφορετικοί τύποι αρχείωμ wav, σε περίπτωση που τα.wav αρχεία σας δεμ παίζουμ στομ Ισοκράτη Πιάμο, αφότου αγοράσατε και ρυθμίσατε τημ λειτουργία Your Ison σύμφωμα με τις οδηγίες, επικοιμωμήστε μαζί μας στο μα σας βοηθήσουμε! 17

19 g. Χρονονόμοσ ή Μετρονόμοσ (F6) Σςιπ επιλξγέπ ήυξσ (F2) μπξοείςε μα επιλένεςε αμάμερα ρε βσζαμςιμό Χοξμξμόμξ (ποξςείμεςαι για ςξσπ Ψάλςεπ ή Μαθηςέπ ςηπ Βσζαμςιμήπ Μξσρικήπ) ή ρε εσοχπαψκό Μεςοξμόμξ (ποξςείμεςαι για ςξσπ Μξσρικξύπ ή Μαθηςέπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Μξσρικήπ). 1. Φρονονόμοσ Τα κύοια κξσμπιά υοήρηπ ςξσ Χοξμξμόμξσ απεικξμίζξμςαι ρςημ κύοια ξθόμη και έυξσμ χπ παοακάςχ (ξ Χοξμξμόμξπ μπξοεί μα εμεογξπξιηθεί και με ςξ F6 ςξσ πληκςοξλξγίξσ, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ): Οι υςύπξι αμά λεπςό (υ.α.λ.) είμαι πλήοχπ οσθμιζόμεμξι, με επιπλέξμ δσμαςόςηςα ποξεπιλξγήπ υ.α.λ. για διάτξοα είδη ςοξπαοίχμ (δείςε μέοξπ ςηπ λίρςαπ παοακάςχ, από ςξ Τοιώδιξμ ςξσ Άου. Ποχς. ςηπ Μ.ς.Χ.Δ. Ηοαρσβξύλξσ Σςαμίςρα), και εικξμικό «λαμπςήοα» έμδεινηπ υςύπξσ (επί ςηπ εικξμικήπ ξθόμηπ «LCD»). Ζ παοακάςχ λίρςα με ςιπ αμςιρςξιυίεπ είδξσπ ςοξπαοίχμ ρε υ.α.λ. είμαι τσρικά εμδεικςική για εκπαιδεσςικξύπ ρκξπξύπ και ρε καμία πεοίπςχρη δερμεσςική. Δπίρηπ ξ ήυξπ ςξσ Χοξμξμόμξσ μπξοεί μα επιλευθεί/αλλαυθεί ρςιπ «Δπιλξγέπ ήυξσ (F2)» ρςη ούθμιρη «Ήυξπ Χοξμξμόμξσ». 18

20 2. Μετρονόμοσ Ο Μεςοξμόμξπ παοέυει δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςξσ μέςοξσ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, και επίρηπ λίρςα με διάτξοξσπ ποξκαθξοιρμέμξσπ (ρςημ Δσοχπαψκή Μξσρική) υςύπξσπ αμά λεπςό. Τα κύοια κξσμπιά υοήρηπ ςξσ Μεςοξμόμξσ απεικξμίζξμςαι ρςημ κύοια ξθόμη και έυξσμ χπ παοακάςχ (ξ Μεςοξμόμξπ μπξοεί μα εμεογξπξιηθεί και με ςξ F6 ςξσ πληκςοξλξγίξσ, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ): h. Εικονική οθόνη «LCD» Οθόμη εμτάμιρηπ υοήριμχμ πληοξτξοιώμ ςξσ Θρξκοάςη Πιάμξσ. 19

21 Σςημ εικξμική ασςή ξθόμη εμταμίζεςαι η μαοςσοία, η ρσυμόςηςα ςξσ αμςίρςξιυξσ παςηθέμςξπ πλήκςοξσ/τθόγγξσ, και η αμςίρςξιυη μόςα ρε αμεοικάμικη ρημειξγοατία με ποξρέγγιρη cents. Δπίρηπ, αμ παςηθξύμ ςασςόυοξμα (ή διαδξυικά) δύξ πλήκςοα, εμταμίζεςαι η διατξοά ςχμ αμςίρςξιυχμ τθόγγχμ/πλήκςοχμ ρε μόοια (Ν-ΔΤ) και ρε cents. Δμταμίζξμςαι, επίρηπ, η οσθμιθείρα μεςαςόπιρη βάρηπ, ςξ Ν, καθώπ και ξ επιλεγμέμξπ ήυξπ, η επιλεγμέμη κλίμακα και η επιλεγμέμη ρσυμόςηςα αματξοάπ. Σςό επάμχ δενιά μέοξπ ςηπ εικξμικήπ ξθόμηπ, σπάουει έμα εικξμικό «λαμπάκι» πξσ αμαβξρβήμει ρςξμ υςύπξ ςξσ υοξμξμόμξσ/μεςοξμόμξσ, όςαμ ασςόπ έυει εμεογξπξιηθεί. Σςξμ μεςοξμόμξ αλλάζει και υοώμα αμάλξγα με ςξ μέςοξ. 4. Αματξοέπ [1] Παν. Δ. Παπαδημητρίου, Πῶς προκύπτουν ὅλες οἱ κλίμακες τῆς Βυζαντινῆς Μουςικῆς ἀπὸ τὸν Μείζονα Τόνο, έκδ. 0.9, 6/3/2014. [2] Παν. Δ. Παπαδημητρίου, Οἱ Κλίμακες καὶ Συγκερασμοὶ τοῦ Χρυσάνθου ἐκ Μαδύτων, έκδ.0.9, 15/3/2014. [3] Παν. Δ. Παπαδημητρίου, Ἡ Κλίμακα τοῦ Πλαγίου Δευτέρου Ἤχου κατά τόν Χρύσανθο καὶ τὴν Ἐπιτροπή 1881, έκδ. 0.9, 28/2/

22 5. Ποξράοςημα a. Εκδόςεισ 1. Έκδοςη 6 - Ιξσμπιά-Πλήκςοα (Button Keys), In-app, ποξρςέθηκαμ. - Γοαμμή δσμαςξςήςχμ (Application Bar) ποξρςέθηκε. - Σςσλιρςική αλλαγή ξλιρθηςήοχμ (sliders). 2. Έκδοςη 5 - Τξμική ούθμιρη (key tuning / scale tuner) κάθε πλήκςοξσ ςηπ ξκςάβαπ (ςηπ επιλεγμέμηπ ξικξγέμειαπ κλιμάκχμ) ρε +/- N-ET μόοια (In-app) - Δσμαςόςηςα (In-app) τόοςχρηπ ςχμ δικώμ ραπ wav αουείχμ Θρξκοάςη, εκμεςαλλεσόμεμξι ςιπ δσμαςόςηςεπ ςηπ εταομξγήπ (piano - soundboard) - Χοόεπ In-app (free) - Διξοθώθηκε ξ βοόγυξπ Γα (Θρξκοάςηπ 1) - Ιαςαογήθηκε ςξ F4 shortcut - Οι Χοόεπ και ςα Βξσ/Εχ δίερη εμεογξύμ πλέξμ ρε όλεπ ςιπ Οκςάβεπ - Διξοθώθηκε ςξ λάθξπ ρςημ εμαλλαγή ςχμ κξσμπιώμ Χοόεπ/Βξσ/Εχ - Ζ εμαλλαγή ρςιπ επιλξγέπ ήυξσ, π.υ. Πιάμξ ρε Θρξκοάςηπ 1, είμαι λίγξ αογή ςώοα Έκδοση Ακοιβέρςεοη ούθμιρη ςηπ Σσμθεςικήπ Χξοχδίαπ 1 21

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό καςάρςημα (e-shop) ή δεμ έυεςε ςίπξςα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr.

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr. ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ είμαι ρυεςικά απλή και ρςηοίζεςαι ρςη υοήρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ μεοξύ, λόγχ ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ. Σξ μεοό, μεςά ςημ πςώρη ςξσ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Σοποθέτηση της Αρχής Ισότητας αμαφορικά με τη δημοσίευση αγγελιώμ για θέσεις εργασίας που είτε απευθύμομται στο έμα μόμο φύλο είτε με τους όρους που θέτουμ φωτογραφίζουμ

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1132 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Λάρισα, 03.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Διακήρσξης 1/2011 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία Phishing Emails Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ Λαμπιδονίτη Χριςτίνα Απρίλιοσ, 2013 Λευκωςία 1 1. Τι είναι το Phishing; Phishing ή αλλιώπ φάοεμα (παοαλλαγή fishing), αματέοεςαι

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γ Λυκείου Κεφάλαιο Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γˊ Λυκείου Κεφάλαιο ο Στατιστική ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Στατιστική είαι έα σύολο αρχώ και μεθοδολογιώ για: το σχεδιασμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ Οι εογαζϊμεμξι ρσμςανιξϋυξι άμεογξι παίομξσμ ςξσπ αγόμεπ ρςα υέοια ςξσπ, δίμξμςαπ ςημ απάμςηρη ρςιπ καςαοοέξσρεπ ρσμδικαλιρςικέπ ρσμβιβαρμέμεπ πλειξφητίεπ ςξσ Κλάδξσ και ρςξσπ γοατικξϋπ πξλιςεσςέπ ςξσπ.

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC Χ. Ζωγράφος & Σσνεργάτες Ο.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψύξη / Θέπμανση / Κλιματισμόρ EN ISO 9001:2008 Απ. Πιστ.: 09-Q-00401-TIC ΕΠΟΧΙΑΚΕ ΠΡΟΦΟΡΕ Καναλάτα κλιματιςτικά μθχανιματα εταιρίασ DAIKIN κατάλλθλα για ςφνδεςθ

Διαβάστε περισσότερα

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio. Εστσείπ Πϊλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.org Εστσείπ πόλειπ: Έμμξια 2 ΙΙ. Ποξρεγγίρειπ -1 Smart Communities

Διαβάστε περισσότερα

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ:

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Κείμεμξ Δογαρίαπ No 22/2011 Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Δπιλξγέπ για ςξσπ Λήπςεπ Απξτάρεωμ. Αλέναμδοξπ Κ. Κξλξβόπ επςέμβοιξπ 2011 Εθμική Οογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ

Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Η Αίθουσα Εκθέσεωμ του Ζαππείου διαθέτει περίπου 4.000

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2012 Δημιξσογία 56 μέχμ υοηρςώμ ρςημ εταομξγή

Διαβάστε περισσότερα

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ ΠAΝΕΠΙΡΗΠΙΟ ΠΑΡΩΝ ΡΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΡΗΠΩΝ ΠΗΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΡΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ Ρσo πλαίριo λεισουπγίας σου Π.Π.Ρ σου μήμασος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Co-enzyme Q10 Update Report

Co-enzyme Q10 Update Report Co-enzyme Q10 Update Report Δπαμαρςαςικέπ Δπιρςημξμικέπ Δνελίνειπ Ιαθσρςεοώμςαπ ςη Διαδικαρία ςηπ Γήοαμρηπ Αμξρία ρε ρξβαοέπ αρθέμειεπ Ηεοαπεία Αλςρυάιμεο και Πάοκιμρξμ Δναιοεςικά Οτέλη για ςημ καοδιά

Διαβάστε περισσότερα

Τα διαστήματα της Βυζαντινής Μουσικής μέσα από το πρόγραμμα ByzPlayer

Τα διαστήματα της Βυζαντινής Μουσικής μέσα από το πρόγραμμα ByzPlayer ΕΡΑΤΕΙΟ ΩΔΕΙΟ Εργασία 2 ου εξαμήνου στην Βυζαντινή Μουσική Τα διαστήματα της Βυζαντινής Μουσικής μέσα από το πρόγραμμα ByzPlayer του Κωνσταντίνου Γ. Ρακτιβάν επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Γεώργιος Δ. Ζήσιμος

Διαβάστε περισσότερα

Notice 198 April 27, 2012

Notice 198 April 27, 2012 Notice 198 April 27, 2012 1 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 2 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 3 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 4

Διαβάστε περισσότερα

το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος

το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος το Σύμφωμο τωμ Δημάρχωμ και το Τεχμικό Επιμελητήριο Ελλάδος Πεοιτέοεια Πελξπξμμήρξσ Σεπςέμβοιξπ 2015 Λάσκος Κωμσταμτίμος, πξλιςικόπ μηυαμικόπ Α.Π.Θ., σπξφήτιξπ διδάκςξοαπ ρύμβξσλξπ εμεογειακξύ ρυεδιαρμξύ

Διαβάστε περισσότερα

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός

Περι - Φυσικής. Τρέχον Αρµονικό Κύµα. 3ο Σετ Ασκήσεων - Νοέµβρης Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός Τρέχον Αρµονικό Κύµα - Νοέµβρης 2014 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα ελαστικό

Διαβάστε περισσότερα

0.6-1.2g/dL. διπλαζιαζμός Ινζοσλίνη (νηζηείας) 4-24µIU/mL 23±9 µiu/ml Γλσκόζη (GTTtest,100g) 87-107mL/min

0.6-1.2g/dL. διπλαζιαζμός Ινζοσλίνη (νηζηείας) 4-24µIU/mL 23±9 µiu/ml Γλσκόζη (GTTtest,100g) 87-107mL/min Φσριξλξγική καςάρςαρη Διάοκεια 40 εβδξμάδεπ ή 280 ημέοεπ (39-41 καςά μέρξ όοξ) Σςξ ρώμα ςηπ εγκύξσ ρσμβαίμξσμ αλλαγέπ πξσ απξρκξπξύμ: ρςη ούθμιρη ςξσ μεςαβξλιρμξύ, ρςημ ποξαγωγή ςηπ αμάπςσνηπ ςξσ εμβούξσ,

Διαβάστε περισσότερα

... Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΑ ΤΡΙΖΟΥΝ. Eπικαιροποιημένο Μνημόνιο. Και οι απολυµένοι του δηµοσίου.

... Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΚΑΝΕΙ ΤΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΝΑ ΤΡΙΖΟΥΝ. Eπικαιροποιημένο Μνημόνιο. Και οι απολυµένοι του δηµοσίου. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 573 / Σάββατο 7 Ιουνίου 2014 / Τιμή: 1,50 Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο.. ε Ε ε γ 2014 H E α Έ η α ό η Κα α ό α γ Λ, E - K T N - - E -, - - - (0,15%).,, - E. T

Διαβάστε περισσότερα

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Νίκξπ Κξμμημόπ Δοεσμηςική Μξμάδα URENIO Μεςαπςσυιακό εμιμάοιξ Διδακςξοικώμ 9 Νξεμβοίξσ 2007 Πεοιευόμεμα I. Ευφυείς πόλεις: Η μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ΟΘΜΑΙΑΡ ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΩΜ... 1 Θ ΟΔΠΘΔΥΔΘ Ξ ΟΑΠΔΥΞΛΔΜΞ ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞ ΣΚΘΙΞ;... 9 ΟΠΞ-ΔΙΘΛΖΡΖ ΑΜΑΓΙΩΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖΡ... 10 Δκσίμηςη σψν Αναγκών Δκπαίδετςηρ...

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές προδιαγραφές όλων των επιπέδων

Κοινές προδιαγραφές όλων των επιπέδων Κοινές προδιαγραφές όλων των επιπέδων ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ Μξοτέπ γλχρρικήπ και πξλιςιρμικήπ γμώρηπ (1) Γνώσεις σχετικά με τη λειτουργία της γλώσσας G Σε πραγματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΠΑΙΦΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ Hellenic Cooperative of Lotteries Agents - H.C.L.A. ΔΔΡΑ: Πεοικλέξσπ 17 154 51 Ν. Ψσυικό Αςςικήπ URL: www.seppp.gr E-MAIL: contact@seppp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

σ. Ππωσξλάσηρ. Εδώ και τώρα ανατροπή. Οι μεγάλερ αμασπξοέρ ςσξ Αςυαλιςσικό (γεμικέρ διασάνειρ).

σ. Ππωσξλάσηρ. Εδώ και τώρα ανατροπή. Οι μεγάλερ αμασπξοέρ ςσξ Αςυαλιςσικό (γεμικέρ διασάνειρ). Οι μεγάλερ αμασπξοέρ ςσξ Αςυαλιςσικό (γεμικέρ διασάνειρ). Καμία σύνταξη κάτω των 60 παραμένει το όριο ηλικίας στα 65. Πλήρης σύνταξη στα 40 έτη ασφάλισης. Από το 2020 θα αυξάνονται τα όρια ηλικίας ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 1 Οι ήχοι που χρησιμοποιούμε στη μουσική λέγονται νότες ή φθόγγοι και έχουν επτά ονόματα : ντο - ρε - μι - φα - σολ - λα - σι. Η σειρά αυτή επαναλαμβάνεται πολλές φορές

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N

Ελληνικά. Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N Ελληνικά Εγχειρίδιο χρήσης του BT-02N 1 Ελληνικά Ευρετήριο 1. Επισκόπηση....3 2. Έναρξη χρήσης...5 3. Σύνδεση του κεφαλόφωνου Bluetooth.....6 4. Χρήση του κεφαλόφωνου Bluetooth... 9 5. Τεχνικές προδιαγραφές.

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 του Παναγιώτη. Παπαδηµητρίου panayiotis@analogion.net, α έκδοση: 4 Οκτωβρίου 2005 Το Οικουµενικό Πατριαρχείο στα 1881 συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): WEPOLITICS Τξ πξλιςικό κξιμωμικό δίκςσξ

Ermis Digital. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): WEPOLITICS Τξ πξλιςικό κξιμωμικό δίκςσξ Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Τξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ Αμάλσρη και Ποξβλέφειπ. Παντελι Κάπρου Κακθγθτι Ενεργειακισ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011

Τξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ Αμάλσρη και Ποξβλέφειπ. Παντελι Κάπρου Κακθγθτι Ενεργειακισ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011 Τξ Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ Αμάλσρη και Ποξβλέφειπ Παντελι Κάπρου Κακθγθτι Ενεργειακισ Οικονομίασ ςτο ΕΜΠ 2 Μαρτίου 2011 2 Ειδικό Τέλξπ ΑΠΕ: πώπ ξοίζεςαι Σο Ειδικό Σζλοσ ΑΠΕ (ςε /MWh) πλθρϊνεται από τουσ καταναλωτζσ

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή WINDOWS ΣΤΟΧΟΙ: 1. Γνωριμία Με Το Περιβάλλον Του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 2. Γνωριμία Με Την Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) 3. Ta Βασικά Εικονίδια Της Επιφάνειας Εργασίας (Desktop) 4. Κουμπιά Παραθύρων 5.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου

Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Αναπαραγωγή με αρχεία ήχου Ανοίγει η παρουσίαση και εμφανίζεται η διαφάνεια τίτλου, "Πειράματα με αρχεία ήχου". Άσκηση 1: Εισαγωγή ήχου για συνεχή αναπαραγωγή Βήμα 1: Εισαγωγή ήχου Στη διαφάνεια 1, με

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2012-2013 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΜΑΘΗΜΑ: Θέματα Μουσικής ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/05/2013 ΤΑΞΗ: Β Κατεύθυνσης ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2:30 ΩΡΑ: 7:45 10:15 πμ Όνομα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ DJCONTROL COMPACT ΚΑΙ DJUCED 18

ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ DJCONTROL COMPACT ΚΑΙ DJUCED 18 ΕΝΑΡΞΗ ΜΕ DJCONTROL COMPACT ΚΑΙ DJUCED 18 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Συνδέστε το DJControl Compact στον υπολογιστή σας Εγκαταστήστε την εφαρμογή DJUCED 18 Εκκινήστε την εφαρμογή DJUCED 18 Περισσότερες πληροφορίες (φόρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ 1. Clusters Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ CLUSTERS Ορισμός A group of the same or similar elements gathered or occurring closely together <

Διαβάστε περισσότερα

Τα αλφαριθμητικά αποτελούνται από γράμματα, λέξεις ή άλλους χαρακτήρες (π.χ. μήλο, Ιούλιος 2009, You win!).

Τα αλφαριθμητικά αποτελούνται από γράμματα, λέξεις ή άλλους χαρακτήρες (π.χ. μήλο, Ιούλιος 2009, You win!). ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ Τα αλφαριθμητικά αποτελούνται από γράμματα, λέξεις ή άλλους χαρακτήρες (π.χ. μήλο, Ιούλιος 2009, You win!). Αποθηκεύονται σε μεταβλητές ή σε λίστες (όπως ή ). Μπορείτε να ενώσετε δυο αλφαριθμητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΝΥΧΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΝΥΧΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΝΥΧΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γρηγορίοσ ηαμάηης Γερμαηολόγος-Αθροδιζιολόγος Δπιζηημονικός ζσνεργάηης Πανεπιζηημιακό Γενικό Νοζοκομείο ΑΣΣΙΚΟΝ Όγκξι ξμύυχμ Καλξήθειπ Όγκξι ξμύυχμ Καλξήθειπ Κακξήθειπ

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Καςηγξοία: Websites Content. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Livesmart. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Livesmart. Εςαιοία/Πελάςηπ: Unilever

Ermis Digital. Καςηγξοία: Websites Content. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: Livesmart. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Livesmart. Εςαιοία/Πελάςηπ: Unilever Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δμπύοεςξ με επίμξ με επ ίμξ διάυσςξ διάυ κξιλιακό άλγ κξιλιακό άλγ και ρσγυ και ιςικά ρσγυ ταιμόμεμα ΑΡΗΓΑΚΖ Κ.

Δμπύοεςξ με επίμξ με επ ίμξ διάυσςξ διάυ κξιλιακό άλγ κξιλιακό άλγ και ρσγυ και ιςικά ρσγυ ταιμόμεμα ΑΡΗΓΑΚΖ Κ. * Δμπύοεςξ με επίμξμξ διάυσςξ κξιλιακό άλγξπ και ρσγυιςικά ταιμόμεμα *Γσμαίκα 41 εςώμ *Από 12h επίμξμη κεταλαλγία *Πσοεςξ39.5C *Έμςξμξ διάυσςξ κξιλιακό άλγξπ *Μασςία *Λσαλγίεπ * Ιλιμική ενέςαρη ςξιυεία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI Τί είναι το MIDI; Το MIDI (Musical Instrument Digital Interface) είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ 2 ή περισσοτέρων ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων. Μέσω του πρωτοκόλλου αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ. ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ. ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ανιχνευτή φρουρού λεμφαδένα μέσω ακτινοβολίας γ για τις ανάγκες του Τμήματος της Πυρηνικής Ιατρικής.

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο. σηµεία συντοµεύσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο. σηµεία συντοµεύσεων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο 29 σηµεία συντοµεύσεων Επανάληψης: α) Συµβολίζεται µε διπλή διαστολή σαν αυτήν που χρησιµοποιούµε στο τέλος του έργου αλλά έχει δύο τελείες πάνω και κάτω από την 3η γραµµή. Αν οι τελείες βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

DJUCED 18. Μπείτε στη λίστα των αρχείων σε έναν φάκελο: Περιηγηθείτε στη λίστα των φακέλων ή στα αρχεία:

DJUCED 18. Μπείτε στη λίστα των αρχείων σε έναν φάκελο: Περιηγηθείτε στη λίστα των φακέλων ή στα αρχεία: Εγκατάσταση 1 2 Μεταβείτε στον ιστότοπο 3 Εγκαταστήστε τους οδηγούς DJControl Glow http://demo.hercules.com/djcontrol-glow.html Συνδέστε το DJControl Glow στον υπολογιστή σας 4 Εγκαταστήστε το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής SciFY - Οκτώβριος 2016 Περιεχόμενα Εισαγωγή 3 Οδηγίες για τον εργοθεραπευτή / φροντιστή 4 Αρχική Οθόνη 4 Δημιουργία προφίλ 5 Ρυθμίσεις Επικοινωνίας 6 Ρυθμίσεις Ψυχαγωγίας 9 Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Λειτουργίες των. Windows 7

Χρήσιμες Λειτουργίες των. Windows 7 Χρήσιμες Λειτουργίες των Windows 7 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά των Windows 7... 3 1. Θέματα (themes):... 3 1.1. Aero Peek... 4 1.2. Aero Shake:... 4 1.3. Aero Snap:... 4 1.4. Αero Flip:...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ Πως αλλάζω γλώσσα; 1 ος τρόπος Συνδυασµός πλήκτρων αριστερό Ctrl + Shift 2 ος τρόπος Από την ένδειξη γλώσσας στην γραµµή εργασιών Πως βάζω τον τόνο ; (Εφόσον βρίσκοµαι στα

Διαβάστε περισσότερα

1ο Φύλλο Εργασίας. της παλέτας Ήχος. Πώς μπορούμε να εισάγουμε και να αναπαράγουμε έναν ήχο;

1ο Φύλλο Εργασίας. της παλέτας Ήχος. Πώς μπορούμε να εισάγουμε και να αναπαράγουμε έναν ήχο; 1ο Φύλλο Εργασίας της παλέτας Ήχος Πώς μπορούμε να εισάγουμε και να αναπαράγουμε έναν ήχο; Για να εισάγουμε ένα ή περισσότερα μουσικά κλιπ σε ένα αντικείμενο, επιλέγουμε από το μεσαίο παράθυρο του Scratch

Διαβάστε περισσότερα

Σμιμα Marketing & Sales

Σμιμα Marketing & Sales Σμιμα Marketing & Sales Ζλενα Μουρτηοφκου εςωτ. 322 Ιωάννα ουλαχάκθ εςωτ. 324 Σύντομες Οδηγίες Χρήσης VIDEO Συσκευής AddPac VP-280 Για το Λζκκα 23-25, 105 62, Ακινα Σθλ: +30 211 800 3638 Fax: +30 210 322

Διαβάστε περισσότερα

Οι καςαμαλωςικέπ ρσμήθειεπ ςωμ πξλιςώμ ςξσ Δ. Χαμίωμ ωπ ποξπ ςημ αγξοά γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ

Οι καςαμαλωςικέπ ρσμήθειεπ ςωμ πξλιςώμ ςξσ Δ. Χαμίωμ ωπ ποξπ ςημ αγξοά γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ Οι καςαμαλωςικέπ ρσμήθειεπ ςωμ πξλιςώμ ςξσ Δ. Χαμίωμ ωπ ποξπ ςημ αγξοά γαλακςξκξμικώμ ποξϊόμςωμ Είδξπ έοεσμαπ Ποσοτική έρευμα με τη χρήση δομημέμου ερωτηματολογίου Χοξμική διάοκεια Παρασκευή 14 Ιουμίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο):

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο): ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Διατάξεις χαρακτήρων Το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει όλους τους χαρακτήρες κάποιου αλφάβητου π.χ. του λατινικού, και πολλά σημεία στίξης, διακριτικά σύμβολα, και βοηθητικά πλήκτρα. Ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Microsoft WINDOWS (95-98-NT-2000-XP) Κ. Παρασκευόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Θεσσαλονίκη 2004 1. Μερικά κλασσικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο ο α οχ ω απ α ανα ν ε ό α α succes story υβ ν E υ υ - α α - B υ α α- α α π α π π υ αφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Απόστολος Σιόντας ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ Η τονικότητα ΝΤΟ µείζων Πειραµατικό Μουσικό Γυµνάσιο Παλλήνης Παλλήνη 2010 Πρόλογος Καθώς θεωρούµε ότι είναι απαραίτητη η γνώση του περιεχοµένου του µουσικού

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του πληκτρολογίου

Χρήση του πληκτρολογίου Χρήση του πληκτρολογίου Τρόπος οργάνωσης των πλήκτρων... 2 Πληκτρολόγηση κειμένου... 3 Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου... 3 Χρήση των πλήκτρων περιήγησης... 5 Χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου... 5

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Transaction Reporting System (TRS) Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικά... 3 1.1 Έλεγχος Διαθεσιμότητας... 4 1.2 Επιλογή Αρχείου... 4 1.3 Υπογραφή Αποστολή Δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη μουσική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία 3. ΝΟΤΕΣ. 1. Μουσική 2. Μελωδία 3. Νότες 4. Ρυθμός

Εισαγωγή στη μουσική. Μουσικοκινητική Αγωγή. Α εξάμηνο Θεωρία 3. ΝΟΤΕΣ. 1. Μουσική 2. Μελωδία 3. Νότες 4. Ρυθμός Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Εισαγωγή στη μουσική 1. Μουσική 2. Μελωδία 3. Νότες 4. Ρυθμός 2 Μουσικοκινητική

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE 4 production orale et médiation

ÉPREUVE 4 production orale et médiation ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΕΘΝΘΚΗ ΠΑΘΔΕΘΑ ΚΑΘ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΘΚΟ ΠΘΣΟΠΟΘΗΣΘΚΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΘΑ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU B2 sur l échelle proposée par le

Διαβάστε περισσότερα

Ηχογραφώντας με το CUBASE

Ηχογραφώντας με το CUBASE Επιμέλεια: Νίκος Σκιαδάς Εισαγωγικό σημείωμα: ΠΕ 17.13 Μουσικής Τεχνολογίας Το Cubase έχει τόσες πολλές δυνατότητες που δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν σε αυτό το μικρό βοήθημα. Οι σημειώσεις αυτές προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με το περιβάλλον

Γνωριμία με το περιβάλλον Γνωριμία με το περιβάλλον 1.Τι είναι http://www.makolas.blogspot.gr/ 2. Που και πως θα το βρω. Πως το εγκαθιστώ http://scratch.mit.edu/ 3. Γνωριμία με το περιβάλλον Εργασία με σκηνικά Διαγράψτε τη φιγούρα:

Διαβάστε περισσότερα

Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ»

Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ» Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ» Δμιαία μξρξλξγική ξμςόςηςα. ΠΔ ρε 60-80% ςχμ αρθεμώμ με ΥΘ, >50% αρσμπςχμαςική. Βαρική ρσμιρςώρα καοδιαγγειακξύ κιμδύμξσ. 1 η -3 η αιτία μξρξκξμειακήπ

Διαβάστε περισσότερα

ήχου υψηλής ποιότητας)

ήχου υψηλής ποιότητας) Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Μικρόφωνο 2. Οθόνη LCD 3. κουµπί REPEAT / φακέλων, λειτουργία επανάληψης, η επιλογή φακέλους 4. Back3Tasto, κοµµάτι-παράλειψη προηγούµενης εγγραφής / Rewind Next4 κουµπί, κοµµάτι-παράλειψη

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικοκινητική αγωγή

Μουσικοκινητική αγωγή Μουσικοκινητική Αγωγή Α εξάμηνο Θεωρία Μίχα Παρασκευή, PhD Μουσικολόγος, Μουσικοπαιδαγωγός 1 Μουσικοκινητική Αγωγή (Θ) - ΜΙΧΑ Παρασκευή 1 Μουσικοκινητική αγωγή Η μουσικότητα των ήχων και της ανθρώπινης

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround:

Σηµαντικές παρατηρήσεις σχετικά µε το backround: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ SOFTWARE SAE10 Το software της αναγγελίας ορόφων είναι απαραίτητο για τη δηµιουργία των USB flash που θα χρησιµοποιηθούν στην πλακέτα SAE10. Προσφέρει ταχύτητα, ευελιξία και πολλές

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips

Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips Αναπαραγωγή και stop/pause έτοιμων ηχητικών clips Το scratch διαθέτει αρκετά μεγάλη ποικιλία έτοιμων ενσωματωμένων ηχητικών clips τα οποία θα βρείτε πολύ ενδιαφέροντα και θα σας βάλουν σε πειρασμό να πειραματιστείτε

Διαβάστε περισσότερα

TouchPad και πληκτρολόγιο

TouchPad και πληκτρολόγιο TouchPad και πληκτρολόγιο Οδηγός χρήσης Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι επωνυµίες Microsoft και Windows είναι εµπορικά σήµατα κατατεθέντα της εταιρίας Microsoft Corporation

Διαβάστε περισσότερα

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup

Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Βοηθητικό πρόγραµµα Setup Οδηγός χρήσης Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Η επωνυµία Windows είναι εµπορικό σήµα κατατεθέν της εταιρείας Microsoft Corporation. Οι πληροφορίες στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ Προσθήκη Κειμένου. 2. Ελληνική Διάταξη Πληκτρολογίου ΣΤΟΧΟΙ:

ΜΑΘΗΜΑ Προσθήκη Κειμένου. 2. Ελληνική Διάταξη Πληκτρολογίου ΣΤΟΧΟΙ: ΜΑΘΗΜΑ 2 ΣΤΟΧΟΙ: 1. Προσθήκη Κειμένου 2. Ελληνική Διάταξη Πληκτρολογίου 3. Αλλαγή Παρουσίασης Σελίδας 4. Εισαγωγή Συμβόλων/Ειδικών Χαρακτήρων 5. Παρουσίαση Και Απόκρυψη Μη Εκτυπώσιμων Χαρακτήρων 6. Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο)

Άσκηση 1(Σκοπός αντικείμενο) Άσκηση 1( αντικείμενο) Εισαγωγή στο word το περιβάλλον εργασίας Αντικείμενο Γραμμή τίτλου - μενού εργαλεία εργαλειοσειρές χάρακες γραμμή κατάστασης ράβδοι κύλισης κουμπί κλεισίματος, ελαχιστοποίησης, μεγιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών

Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών Διδασκαλία γραμμάτων-συλλαβών Ο μαθητής αξιοποιεί τον Η/Υ και ακούει κάθε φορά την εκφώνηση της άσκησης αλλά και την εργασία που έχει να κάνει. Μπορεί να διακρίνει ακουστικά και οπτικά την πρώτη συλλαβή-γράμμα,

Διαβάστε περισσότερα

Ermis Digital. Καςηγξοία: Social Media 1.Response/Real-Time Activity. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: #eimaitodialeimmasou. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Kitkat

Ermis Digital. Καςηγξοία: Social Media 1.Response/Real-Time Activity. Τίςλξπ Σσμμεςξυήπ: #eimaitodialeimmasou. Ποξϊόμ/Υπηοερία ( Brand Name): Kitkat Ermis Digital Η έκθερη δεμ θα ποέπει μα νεπεομάει ρσμξλικά ςιπ 10 ρελίδεπ (μαζί με ςιπ ξδηγίεπ ρσμπλήοωρηπ ςωμ πεδίωμ). Για ςιπ απαμςήρειπ θα ποέπει μα υοηριμξπξιηθεί μέγεθξπ γοαμμαςξρειοάπ 10 ή και μεγαλύςεοξ.

Διαβάστε περισσότερα

Τα βιβλία της σειράς «ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΩ ΚΑΙ ΙΑΒΑΖΩ µε µικρά βήµατα µέσα από συγκεκριµένους στόχους» πρώτο, δεύτερο και τρίτο µέρος, αποτελούν πολύ καλό βοήθηµα για την πρώτη ανάγνωση και γραφή. Οι µαθητές της

Διαβάστε περισσότερα