ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5"

Transcript

1 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων (με μετακίνηςη οκτάβων), δυνατότητα Κουμπιών-πλήκτρων (Button Keys), και ήχουσ Ιςοκράτη, Πιάνου και Συνθετικών χορωδιών, καθώσ και δυνατότητα φόρτωςησ των δικών ςασ ήχων Ιςοκράτη (In-app). Παρέχει δυνατότητα (In-app) ἀνεξάρτητησ ρύθμιςησ κάθε πλήκτρου τῆσ ὀκτάβασ (τῆσ ἐπιλεγμένησ οἰκογένειασ κλιμάκων) ςε +/- 72ET (N-ET) μόρια (υφέςεισ/διέςεισ). Διαθέτει Χρονονόμο, Μετρονόμο, Μετατόπιςη Βάςησ (ανά 72-ET, Ν-ΕΤ διαςτήματα), διαφορετικέσ ςυχνότητεσ αναφοράσ (π.χ. A4 440 Hz, C4 256 Hz, C4 220 Hz), και δυνατότητα επιλογήσ Κλιμάκων. Διαθέτει μεταξύ άλλων, οθόνη απεικόνιςησ ςυχνοτήτων, και δυνατότητα απεικόνιςησ 72-ET (Ν-ΕΤ) μουςικών διαςτημάτων μεταξύ των φθόγγων.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 a. Κφρια οκόνθ 5 1. Επιλογζσ ήχου (F2) 5 2. Άλλεσ επιλογζσ (F3) 5 3. Εςτίαςη πληκτρολογίου 6 4. Χρόεσ, Ηω/Βου δίεςη (Chroas, etc.) In-app 6 5. Σονική Ρφθμιςη Πλήκτρων (Key Tuning) In-app 6 6. Κουμπιά-πλήκτρα (Button Keys), In-app 7 7. υνεχζσ πάτημα πλήκτρων (F5) 8 8. Αγορά πρόςθετων λειτουργιϊν Ιn-App 8 9. Χρονονόμοσ/Μετρονόμοσ (F6) Μετατόπιςη βάςησ (Pitch Shift) Μετατόπιςη οκτάβων Μζγεθοσ πλήκτρων Ζνταςη ήχου Εικονική οθόνη «LCD» 10 b. Γραμμι Δυνατοτιτων (AppBar, Application Bar) Βοήθεια (F1) Τποςτήριξη Ζξοδοσ ήχου (Αυτόματη εφρεςη εξόδου ήχου) 10 c. Επιλογι Πλικτρων: Πλικτρα Πιάνου ι Κουμπιά-Πλικτρα 11 d. Επιλογζσ ιχου (F2) Κλίμακεσ Ν (Ν-ιςοςυγκεραςμόσ) Διαθζςιμοι Ήχοι Αριθμόσ οκτάβων Αρχικόσ φθόγγοσ οκτάβασ Εμφάνιςη όλων των μαφρων πλήκτρων Χρόνοσ απελευθζρωςησ (Release Time) Χρονονόμοσ ή Μετρονόμοσ Ήχοσ Χρονονόμου υχνότητα αναφοράσ (Hz) Βήμα μετατόπιςησ (Ν-ΕΣ) Your Ison Ρυθμίςεισ 14 e. Άλλεσ επιλογζσ (F3) Αποθήκευςη Ρυθμίςεων Διαςτήματα/υχνότητεσ Φθόγγων Βοήθεια πληκτρολογίου Βοήθεια Φθόγγων (Μαρτυρίεσ) Θζςη μαφρων πλήκτρων Εικόνα υποβάθρου 16 1

3 f. Your Ison Ιςοκράτθσ In-app 17 g. Χρονονόμοσ ι Μετρονόμοσ (F6) Χρονονόμοσ Μετρονόμοσ 19 h. Εικονικι οκόνθ «LCD» ΑΝΑΥΟΡΕ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 21 a. Εκδόςεισ Ζκδοςη Ζκδοςη

4 1. Δσμαςόςηςεπ 1. Τονικι ανεξάρτθτθ ρφκμιςθ (Key Tuning / Scale Tuner) κάκε πλικτρου τθσ οκτάβασ (τησ επιλεγμζνησ οικογζνειασ κλιμάκων) ςε +/- 72ET (και +/- N-ET) μόρια (In-app 1 ), Αποθήκευςη τονικϊν ρυθμίςεων 2. Διαςτιματα/Κλίμακεσ: Ιςοςυγκεραςμζνη-72 Επιτροπισ 1881 (βαςικι), και επίςησ: Αςυγκζραςτη Επιτροπήσ 1881, Αςυγκζραςτη Χρυςάνθου, Αςυγκζραςτη Διδφμου, Ιςοςυγκεραςμζνθ-12 (Ευρωπαϊκή) 3. Ήχοι: Ιςοκράτθσ 1 (μόνθ ανκρώπινθ φωνι), Πιάνο, Συνκετικι Χορωδία 1, υνθετική Χορωδία 2 4. Δυνατότητα φόρτωςθσ των δικών ςασ wav αρχείων Ιςοκράτθ Your Ison (In-app), εκμεταλλευόμενοι τισ δυνατότθτεσ τθσ εφαρμογισ! (piano soundboard) 5. Μετατόπιςθ Βάςθσ (Pitch Shift) ανά 0.01, 0.1, 0.5, 1, 2, 6, 10, ΕΤ (και Ν-ΕΣ) θχομόρια/διαςτιματα 6. Ν-ιςοςυγκεραςμζνα (Ν-ΕΤ) διαςτήματα (δεκαδικά) με ρυκμιηόμενο Ν από Χρονονόμοσ (βυηαντινόσ) με ψηφιακό λαμπτήρα και ξφλινο ήχο, Μετρονόμοσ (ευρωπαϊκόσ) 8. Δυνατότθτα αυτομάτου ςυνεχοφσ πατιματοσ πλήκτρου (Hover/Hold) όταν ζχει επιλεγεί ήχοσ Ιςοκράτη, ςυνθ. Χορωδίασ 9. Δυνατότθτα ταυτόχρονου πατιματοσ πολλαπλών πλικτρων/ιχων 10. Πιάνο 97-πλικτρων (+προαιρετικά B#, E#), C0-C8 ή G0-G8 (με μετατόπιςη οκτάβων), Απεικόνιςη 2-4 πλήρων οκτάβων (με ήχο Πιάνου) 11. Κουμπιά-πλικτρα (Button Keys), In-app 12. Βυηαντινό Πιάνο με βυηαντινά διαςτιματα 13. Ρφθμιςη Χρόνου Απελευθζρωςησ (Release Time), για πιςτότερθ αλλαγι των ιχων 14. Χρόεσ, Βου/Ζω δίεςθ (In-app) 15. Ψθφιακι «οκόνθ» απεικόνιςησ πληροφοριϊν 16. Εμφάνιςη τονικϊν διαςτθμάτων ανάμεςα ςτα πλήκτρα, Εμφάνιςη ςυχνοτιτων επάνω ςτα αντίςτοιχα πλήκτρα, Αποκικευςθ οριςμζνων ρυθμίςεων 17. Επιλογή Μαρτυριών: Μαρτυρίεσ Παραςημαντικήσ, Νη, Πα, Βου,..., Ντο, Ρε, Μι,..., C, D, E, διαφορετικζσ ςυχνότθτεσ αναφοράσ (Κε 440, Νη , Νη 256, Νη 220) 19. Εμφάνιςη αντιςτοίχιςησ πλήκτρων πιάνου ςε πλήκτρα πληκτρολογίου, Μεταβολι μεγζκουσ πλικτρων, Λογαρικμικι Αυξομείωςη ζνταςησ ήχου 20. Δυνατότητα χρήςησ του Ιςοκράτη ςτο μιςό τησ οθόνησ (για παράλλθλο e-book αναγνώςτθ), Επιλογή εικόνασ υποβάθρου 21. Υποςτιριξθ χριςεωσ πολλαπλισ αφισ, πλθκτρολογίου, ποντικιοφ (ανάλογα με τισ δυνατότητεσ του υπολογιςτή/ταμπλζτασ ςασ) 1 «In-app», ρημαίμει όςι η αμςίρςξιυη δσμαςόςηςα/λειςξσογία εμεογξπξιείςαι όςαμ αγξοαρςεί από ςξ Windows Store (μέρα από ςημ εταομξγή). 3

5 2. Γοήγξοη εκκίμηρη (Quick Start) - Ιρξκοάςηπ 1. Παςήρςε ςξ κξσμπί (ή F2 ρε πληκςοξλόγιξ), και ρςξ αμαδσόμεμξ μεμξύ, ρςημ εμόςηςα «Διαθέριμξι Ἤυξι» επιλένςε ςξμ ήυξ «Θρξκοάςηπ 1» ή «Σσμθεςική Χξοχδία 1», όπχπ ταίμεςαι ρςημ εικόμα. 2. Σσμδέρςε ςξμ σπξλξγιρςή, ή ςημ ςαμπλέςα ραπ ρε ρυεςικά καλά ηυεία πξσ μα «βγάζξσμ» μπάρα (ή ρςξ home theater), αλλιώπ ξ ήυξπ πιθαμόμ μα μημ ακξύγεςαι «γεμάςξπ». Eίστε έτοιμοι! Ζ ποξκαθξοιρμέμη κλίμακα είμαι η ιρξρσγκεοαρμέμη ρε Ν=72 ςηπ Δπιςοξπήπ ςξσ 1881 και η ρσυμόςηςα αματξοάπ Ιε=440Hz. 4

6 3. Αμαλσςική Επενήγηρη a. Κύρια οθόνη Ζ κύοια ξθόμη έυει χπ ενήπ: Τα διάτξοα κξσμπιά επί ςηπ κσοίαπ ξθόμηπ επενηγξύμςαι παοακάςχ: 1. Επιλογέσ ήχου (F2) Παοέυει δσμαςόςηςα οσθμίρεχμ ςξσ ήυξσ, όπχπ κλίμακεπ, ήυξ (πιάμξσ, ιρξκοάςη,...), επιλξγέπ υοξμξμόμξσ, ξκςάβχμ, μεςαςόπιρηπ βάρηπ, κςλ.. Δπενηγείςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. Μπξοείςε μα ςξ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ F2 ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. 2. Άλλεσ επιλογέσ (F3) Δσμαςόςηςα ούθμιρηπ διατόοχμ επιλξγώμ εμτάμιρηπ, όπχπ μαοςσοίεπ, εμτάμιρη ςξμικώμ διαρςημάςχμ/ρσυμξςήςχμ, βξηθείαπ πληκςοξλξγίξσ, κςλ. Δπενηγείςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. Μπξοείςε μα ςξ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ F3, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. 5

7 3. Εςτίαςη πληκτρολογίου Χοηριμξπξιείρςε ςξ για μα ερςιάρεςε ρςξ πληκςοξλόγιξ (ετόρξμ διαθέςει ξ σπξλξγιρςήπ ραπ και δεμ είμαι ατήπ), για μα μπξοείςε μα «πιέζεςε» ςα πλήκςοα ςξσ πιάμξσ, με ςα αμςίρςξιυα πλήκςοα ςξσ πληκςοξλξγίξσ. Δμαλλακςικά, μπξοείςε μα παςήρεςε ςξ πλήκςοξ «Tab» ςξσ πληκςοξλξγίξσ ραπ. Δπίρηπ με ςημ διαδξυική υοήρη ςξσ πλήκςοξσ Tab δύμαρθε μα πεοιηγηθείςε (ερςιάρεςε) διαδξυικά ρε όλα ςα κξσμπιά ςηπ κσοίαπ ξθόμηπ. 4. Φρόεσ, Ζω/Βου δίεςη (Chroas, etc.) In-app Με ςημ επιλξγή ςξσ κξσμπιξύ (ςξ κξσμπί εμεογξπξιείςαι ατόςξσ αγξοαρςεί ασςή η λειςξσογία δεπ παοακάςχ αγξοά ποόρθεςχμ λειςξσογιώμ) εμταμίζξμςαι ποξοσθμιρμέμα κξσμπιά με ςιπ Χοόεπ και ςα Εχ/Βξσ ρε δίερη. Ζ επιλξγή ςχμ Χοξώμ αλλάζει αμςιρςξίυχπ ςα διαρςήμαςα (όπξσ λέει ασςό η θεχοία ςχμ Χοξώμ) και εμταμίζξμςαι κόκκιμεπ κξσκίδεπ επάμχ ρςα πλήκςοα πξσ απξςελξύμ ςξ πεμςάυξοδξ όπξσ δοξσμ ξι υοόεπ. 5. Σονική Ρύθμιςη Πλήκτρων (Key Tuning) In-app Με ςημ επιλξγή ασςξύ ςξσ κξσμπιξύ (ςξ κξσμπί εμεογξπξιείςαι ατόςξσ αγξοαρςεί ασςή η λειςξσογία δεπ παοακάςχ αγξοά ποόρθεςχμ λειςξσογιώμ) παοέυεςαι η δσμαςόςηςα αμενάοςηςηπ ςξμικήπ ούθμιρηπ (key tuning / scale tuner) κάθε πλήκςοξσ ςηπ ξκςάβαπ (ςηπ επιλεγμέμηπ ξικξγέμειαπ κλιμάκχμ) ρε +/- 72ET μόοια (και εμ γέμει ρε N-ET μόοια, όπξσ ςξ Ν παίομει ςιμέπ ). Τα διαρςήμαςα μεςαβξλήπ ςχμ ςόμχμ είμαι οσθμιζόμεμα (μέρα από ςιπ «Δπιλξγέπ Ήυξσ», «Βήμα Μεςαςόπιρηπ»), π.υ. ρε 72-ΔΤ, αμά 2 μόοια, ή αμά 0.01, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 6.0, 10.0, 12.0 μόοια, όπχπ ρςημ παοακάςχ παοαδειγμαςική εικόμα. 6

8 Μπξοείςε μα οσθμίρεςε ςξ Ν (μέρα από ςιπ «Δπιλξγέπ Ήυξσ») ρε ξπξιαδήπξςε ακέοαιη ςιμή από 12 (εσοχπαψκή, πιάμξ) μέυοι 1200 (cents), μέυοι ! Σε ασςήμ ςημ πεοίπςχρη ςα διαρςήμαςα μεςαβξλήπ ςχμ ςόμχμ είμαι Ν-ΔΤ μόοια για ςξ επιλεγμέμξ Ν. Μπξοείςε επίρηπ μα απξθηκεύρεςε (SAVE) και μα επαμακςήρεςε (LOAD) ςιπ ςξμικέπ ραπ οσθμίρειπ (key/scale tunings). Για μα επαμακςήρεςε ςημ ποχςόςσπη κλίμακα, παςήρςε ςξ RESET. Για μα εταομόρεςε/εμεογξπξιήρεςε ςιπ ςξμικέπ αλλαγέπ πξσ κάμαςε ποέπει απαοαίςηςα μα παςήρεςε ςξ κξσμπί APPLY, ξπόςε και θα εμταμιρςεί έμα κίςοιμξ «ςικ» (check mark). Οι ςξμικέπ οσθμίρειπ είμαι ρσμάοςηρη ςηπ επιλεγμέμηπ ξικξγέμειαπ κλιμάκχμ, και ςξσ επιλεγμέμξσ Ν. 6. Κουμπιά-πλήκτρα (Button Keys), In-app Mε ςξ κξσμπί ασςό εμαλλάρξμςαι ςα πλήκςοα Πιάμξσ με ςα πλήκςοα-ιξσμπιά (Button Keys). Ζ δσμαςόςηςα ασςή επενηγείςαι παοακάςχ ρςημ εμόςηςα «Δπιλξγή Πλήκςοχμ: Πλήκςοα Πιάμξσ ή Ιξσμπιά-Πλήκςοα». 7

9 7. υνεχέσ πάτημα πλήκτρων (F5) Δμαλλάρει ςξμ ςοόπξ παςήμαςξπ ςχμ πλήκςοχμ (ραμ πιάμξ ή ραμ ιρξκοάςηπ). Δμεογξπξιείςαι όςαμ επιλεγξύμ ξι ήυξι «Θρξκοάςηπ 1» ή «Σσμθεςική Χξοχδία». Μπξοείςε μα ςξ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ F5 ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. 8. Αγορά πρόςθετων λειτουργιών Ιn-App Με ςξ κξσμπί ασςό μπξοείςε κας αουήμ μα δείςε (και ετόρξμ θέλεςε, μα αγξοάρεςε) ςιπ διαθέριμεπ In-app ποόρθεςεπ λειςξσογίεπ ςηπ εταομξγήπ: 1. Ιξσμπιά- Πλήκςοα (Button Keys), 2. Τξμική ούθμιρη πλήκςοχμ (Key Tuning), 3. Ισοκράτης με δικά σου αρχεία ήχου wav (Your Ison), 4. Χοόεπ, Εχ/Βξσ δίερη (Chroas Etc.). Οι ςιμέπ ςξσπ ταίμξμςαι μέρα από ςημ εταομξγή. 8

10 9. Φρονονόμοσ/Μετρονόμοσ (F6) Σςιπ επιλξγέπ ήυξσ (F2) μπξοείςε μα επιλένεςε αμάμερα ρε βσζαμςιμό Χοξμξμόμξ (ποξςείμεςαι για ςξσπ Ψάλςεπ ή Μαθηςέπ ςηπ Βσζαμςιμήπ Μξσρικήπ) ή ρε εσοχπαψκό Μεςοξμόμξ (ποξςείμεςαι για ςξσπ Μξσρικξύπ ή Μαθηςέπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Μξσρικήπ). Ο Χοξμξμόμξπ έυει δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςχμ υςύπχμ αμά λεπςό, ή υοηριμξπξίηρηπ ποξκαθξοιρμέμχμ ςιμώμ υςύπχμ αμά λεπςό για διάτξοα είδη ςοξπαοίχμ (από ςξ Τοιώδιξμ ςξσ Άου. Ποχς. ςηπ Μ.ς.Χ.Δ. Ηοαρσβξύλξσ Σςαμίςρα), με εικξμικό «λαμπςήοα» έμδεινηπ υςύπξσ. Ο Μεςοξμόμξπ παοέυει δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςξσ μέςοξσ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, και επίρηπ λίρςα με διάτξοξσπ ποξκαθξοιρμέμξσπ (ρςημ Δσοχπαψκή Μξσρική) υςύπξσπ αμά λεπςό. Μπξοείςε μα ςξσπ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ F6 ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. Δπενηγξύμςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. 10. Μετατόπιςη βάςησ (Pitch Shift) Δσμαςόςηςα μεςαςόπιρηπ βάρηπ (pitch shift) με οσθμιζόμεμα (Ν-ΔΤ) διαρςήμαςα (μόοια) μεςαβξλήπ. Ζ μεςαςόπιρη ςηπ βάρηπ μπξοεί μα γίμει αμά Ν-ΔΤ διαρςήμαςα πξσ εναοςώμςαι από ςημ επιλξγή Ν ρςιπ οσθμίρειπ ήυξσ (F2). Για παοάδειγμα, εάμ έυει επιλεγεί Ν=72, ςόςε η μεςαςόπιρη βάρηπ μπξοεί μα γίμει αμά 12, 6, 2, 1, 0.5, ή 0.1 μόοια (ρςα 72). Αμ έυει επιλεγεί Ν=1200, ςόςε η μεςαςόπιρη βάρηπ μπξοεί μα γίμει αμά 200, 100, 10, 2, 1, ή 0.1 μόοια (ρςα 1200). Ζ επιλξγή ςχμ διαρςημάςχμ μεςαςόπιρηπ, για επιλεγμέμξ Ν, ελέγυεςαι ρςιπ «Δπιλξγέπ ήυξσ (F2)». 11. Μετατόπιςη οκτάβων Όςαμ έυει επιλεγυθεί ήυξπ Πιάμξσ, εμταμίζξμςαι ςα κξσμπιά ςηπ μεςαςόπιρηπ ξκςάβχμ, ώρςε ρσμξλικά η εταομξγή μπξοεί μα απξδώρει 97 ςόμξσπ/πλήκςοα C0-C8 (ή G0-G8). 12. Μέγεθοσ πλήκτρων Δσμαςόςηςα εσοείαπ αλλαγήπ ςξσ μεγέθξσπ ςχμ πλήκςοχμ ςξσ πιάμξσ. 13. Ένταςη ήχου Δσμαςόςηςα ασνξμείχρηπ ςηπ έμςαρηπ ςξσ ήυξσ, αμενάοςηςα από ςημ έμςαρη ήυξσ ςξσ σπξλξγιρςή/ςαμπλέςαπ. Ζ ασνξμείχρη γίμεςαι λξγαοιθμικώπ (και όυι γοαμμικώπ). 9

11 14. Εικονική οθόνη «LCD» Οθόμη εμτάμιρηπ υοήριμχμ πληοξτξοιώμ ςξσ Θρξκοάςη Πιάμξσ. Δπενηγείςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. b. Γραμμή Δυνατοτήτων (AppBar, Application Bar) Ζ γοαμμή δσμαςξςήςχμ (application bar) εμταμίζεςαι με δενί κλικ κάπξσ ρςξ σπόβαθοξ ςξσ Θρξκοάςη, ή ρύοξμςαπ ςξ δάυςσλό ραπ (ρε ξθόμη ατήπ) από ςημ κάςχ άκοη ποξπ ςα πάμχ. Ζ γοαμμή δσμαςξςήςχμ παοέυει ςιπ ενήπ δσμαςόςηςεπ: 1. Βοήθεια (F1) Παοέυει διάτξοεπ υοήριμεπ πληοξτξοίεπ. Μπξοείςε μα ςημ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ πλήκςοξσ F1, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. 2. Τποςτήριξη Παςώμςαπ ςξ κξσμπί αμξίγει ςξ για μα γοάφεςε γοάμμα ρςξμ εκδόςη ςηπ εταομξγήπ για ξπξιξδήπξςε θέμα ςηπ εταομξγήπ ςσυόμ έυεςε. 3. Έξοδοσ ήχου (Αυτόματη εύρεςη εξόδου ήχου) Χοηριμξπξιείρςε ςξ όςαμ αλλάζεςε ςημ ένξδξ ςξσ ήυξσ (π.υ. ποξρθέςεςε ακξσρςικά) για μα καςεσθύμει ασςόμαςα ςξμ ήυξ ρςημ ποξκαθξοιρμέμη (από ςξμ σπξλξγιρςή ένξδξ). 10

12 c. Επιλογή Πλήκτρων: Πλήκτρα Πιάνου ή Κουμπιά- Πλήκτρα Ο Θρξκοάςηπ Πιάμξ παοέυει δύξ δσμαςόςηςεπ πλήκςοχμ: Πλήκςοα Πιάμξσ (ποξκαθξοιρμέμη), και Ιξσμπιά-Πλήκςοα ή Button Keys (In-app): i. Ιαι ξι δύξ επιλξγέπ πλήκςοχμ δξσλεύξσμ με ςξμ διακόπςη ρσμευξύπ παςήμαςξπ πλήκςοξσ (Hover/Hold). ii. Τα Ιξσμπιά-Πλήκςοα σπξρςηοίζξσμ πάςημα πξλλαπλώμ πλήκςοχμ ςασςόυοξμα (όπχπ τσρικά και ςα πλήκςοα Πιάμξσ). iii. Ιαι ξι δύξ επιλξγέπ πλήκςοχμ μπξοξύμ μα δξσλέφξσμ ςασςόυοξμα με ςημ ςξμική ούθμιρη πλήκςοχμ (Key Tuning), για αμενάοςηςξ κξύοδιρμα ςξσ κάθε πλήκςοξσ. Πλήκςοα Πιάμξσ: Ιξσμπιά-Πλήκςοα (Button Keys): Τα Ιξσμπιά-Πλήκςοα με ςα μπλε γοάμμαςα είμαι μια ξκςάβα υαμηλόςεοα. 11

13 d. Επιλογέσ ήχου (F2) Παςώμςαπ ςξ, εμταμίζεςαι ςξ μεμξύ ςχμ επιλξγώμ ήυξσ, όπχπ ρςημ δενιά εικόμα. Παοέυξμςαι ξι επόμεμεπ δσμαςόςηςεπ: 1. Κλίμακεσ Δίμξμςαι ξι ενήπ δσμαςόςηςεπ επιλξγήπ «ξικξγέμειαπ» κλιμάκχμ: i. Ισοσυγκερασμέμη-72 Επιτροπής 1881 ii. Ασυγκέραστη Επιτροπής 1881 iii. Αρσγκέοαρςη Χοσράμθξσ iv. Αρσγκέοαρςη Διδύμξσ v. Θρξρσγκεοαρμέμη-12 (Δσοχπαψκή) Απ ρημειχθεί όςι ξι δύξ ποώςεπ επιλξγέπ, είμαι ξι κλίμακεπ ςηπ καθιεοχμέμηπ θεχοίαπ ςηπ Βσζαμςιμήπ Μξσρικήπ. Ο Χούραμθξπ (έμαπ εκ ςχμ Τοιώμ Δαρκάλχμ) μαπ παοέδχρε μόμξ μία αρσγκέοαρςη κλίμακα ςημ διαςξμική (πξσ παίζει ρςα άρποα πλήκςοα ςηπ εταομξγήπ). Για ςιπ κλίμακεπ, δεπ ςιπ εογαρίεπ μαπ [1], [2], [3]. Ζ κλίμακα «Θρξρσγκεοαρμέμη-12 (Δσοχπαψκή)» μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί από Μξσρικό ςηπ Δσοχπαψκήπ Μξσρικήπ, ή επίρηπ για ρύγκοιρη, από Μξσρικό ςηπ Βσζαμςιμήπ Μξσρικήπ. 2. Ν (Ν-ιςοςυγκεραςμόσ) Τξ Ν είμαι πλήοχπ οσθμιζόμεμξ και μπξοεί μα πάοει ακέοαιεπ ςιμέπ μεςανύ 12 και Ποξρξυή υοειάζεςαι ρςξ όςι ςξ Ν δεμ αλλάζει ςιπ ρσυμόςηςεπ ςχμ τθόγγχμ πξσ παοάγξμςαι από ςιπ κλίμακεπ ςηπ εταομξγήπ, διόςι οι κλίμακες ρςημ παοξύρα έκδξρη είμαι προκαθορισμέμες (!) και ςα μόοια παίομξσμ δεκαδικέπ (και όυι ακέοαιεπ ςιμέπ). Τα μόμα πξσ αλλάζει είμαι: α. το βήμα μετατόπισης (pitch shift), β. το διάστημα μεταβολής (Ν-ΕΤ μόρια) ρςημ ςξμική ούθμιρη ςχμ πλήκςοχμ (key tuning), και γ. τα απεικομιζόμεμα (Ν-ΕΤ) διαστήματα αμάμερα ρςα πλήκςοα: για παοάδειγμα, αμ έυξσμε ςημ αρσγκέοαρςη κλίμακα ςηπ Δπιςοξπήπ, ςξ διαςξμικό Νη-Πα είμαι 9/8, ξπόςε ρε Ν=72 είμαι μόοια [=72log 2 (9/8)], ρε Ν=563 (για παοάδειγμα) είμαι μόοια [=563log 2 (9/8)], και ρε Ν=1200 είμαι [=1200log 2 (9/8)]. 12

14 3. Διαθέςιμοι Ήχοι Οι παοακάςχ ήυξι είμαι διαθέριμξι ρε ασςήμ ςημ έκδξρη: - Πιάμξ - Θρξκοάςηπ 1: Αμθρώπιμη φωμή εμόπ ιρξκοάςη (copyrighted) - Συμθετική Χορωδία 1 - Σσμθεςική Χξοχδία 2 - Your Ison Ισοκράτης 2 Για πιρςόςεοξ ήυξ (καλύςεοεπ εμαλλαγέπ, καλύςεοη έμαονη/ςελείχρη ήυξσ), γίμεςαι υοήρη fade-in και fade-out με ςξ πάςημα και ςημ απελεσθέοχρη ςχμ πλήκςοχμ δείςε παοακάςχ για ςξμ υοόμξ απελεσθέοχρηπ. Για καλύςεοη απόδξρη ςξσ ήυξσ, εμδείκμσςαι η υοηριμξπξίηρη καλώμ ηυείχμ πξσ μα «βγάζξσμ» μπάρα, ή η ρύμδερη ςξσ σπξλξγιρςή/ςαμπλέςαπ με ςξμ εμιρυσςή (home theater) με ποξςειμόμεμη επιλξγή ιρξρςαθμιρςή «Classic». 4. Αριθμόσ οκτάβων Ασςή η επιλξγή οσθμίζει ςξμ αοιθμό ςχμ ξοαςώμ ξκςάβχμ, δύξ έχπ ςέρρεοιπ. 5. Αρχικόσ φθόγγοσ οκτάβασ Ο αουικόπ τθόγγξπ ςηπ ποώςηπ ξκςάβαπ μπξοεί μα είμαι Νη ή Δι (όςαμ ξ επιλεγμέμξπ ήυξπ είμαι ήυξπ Πιάμξσ). 6. Εμφάνιςη όλων των μαύρων πλήκτρων Με ςξμ διακόπςη ασςό επιλέγεςε ςημ εμτάμιρη ή μη όλχμ ςχμ μαύοχμ πλήκςοχμ (ξσριαρςικά ςχμ πλήκςοχμ B#, E# ςα ξπξία δεμ σπάουξσμ ρςξ ρσμβαςικό πιάμξ). 7. Φρόνοσ απελευθέρωςησ (Release Time) Ρύθμιρη ςξσ υοόμξσ μείχρηπ ςξσ ήυξσ από ςημ ρςιγμή πξσ ελεσθεοχθεί έμα παςημέμξ πλήκςοξ/τθόγγξπ ςξσ πιάμξσ. «Μικοή» ούθμιρη ρημαίμει όςι ξ ήυξπ «ρβήμει» ρύμςξμα, εμώ «Μεγάλη» ρημαίμει όςι ξ ήυξπ «ρβήμει» πιξ αογά. 8. Φρονονόμοσ ή Μετρονόμοσ Δπενηγξύμςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. 9. Ήχοσ Φρονονόμου Δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςξσ ήυξσ ςξσ Χοξμξμόμξσ. 2 Ζ επιλξγή ασςή «Your Ison Θρξκοάςηπ», εμταμίζεςαι όςαμ αγξοαρςεί και οσθμιρςεί ασςή η Inapp λειςξσογία. Δείςε πεοιρρόςεοα παοακάςχ ρςημ ρυεςική εμόςηςα. 13

15 10. υχνότητα αναφοράσ (Hz) Υπξρςηοίζξμςαι ςέρρεοιπ ρσυμόςηςεπ αματξοάπ, βάρει ςχμ ξπξίχμ καθξοίζξμςαι ξι ρσυμόςηςεπ ςχμ σπόλξιπχμ πλήκςοχμ/τθόγγχμ ςξσ πιάμξσ. Οι ρσυμόςηςεπ ασςέπ είμαι ξι ενήπ: Ιε (A4) 440 Hz, Νη (C4) Hz, Νη (C4) 256 Hz, Νη (C4) 220 Hz. Οι οσθμίρειπ ασςέπ μπξοξύμ μα υοηριμξπξιηθξύμ παοάλληλα με ςημ μεςαςόπιρη βάρηπ (pitch shift) για πιξ εσού έλεγυξ ςηπ βάρηπ ςξσ ήυξσ. 11. Βήμα μετατόπιςησ (Ν-ΕΣ) Ζ επιλξγή ςξσ βήμαςξπ μεςαςόπιρηπ επηοοεάζει ςιπ ενήπ οσθμίρειπ: α. το βήμα μετατόπισης (pitch shift) ρςημ μεςαςόπιρη βάρηπ, και β. το διάστημα μεταβολής ρςημ ςξμική ούθμιρη ςχμ πλήκςοχμ (key tuning), όπχπ επενηγήθηκε αμχςέοχ. 12. Your Ison Ρυθμίςεισ Ζ επιλξγή ασςή εμταμίζεςαι ατξύ αγξοαρθεί η In-app λειςξσοία «Your Ison Θρξκοάςηπ». Δείςε πεοιρρόςεοα παοακάςχ ρςημ ρυεςική εμόςηςα. 14

16 e. Άλλεσ επιλογέσ (F3) 1. Αποθήκευςη Ρυθμίςεων Δσμαςόςηςα απξθήκεσρηπ/επαματξοάπ ποξρχπικώμ οσθμίρεχμ, όπχπ, ςύπξπ ήυξσ, αοιθμόπ Ν, μεςαςόπιρη βάρηπ, αοιθμόπ ξκςάβχμ, μέγεθξπ πλήκςοχμ, εικόμα σπξβάθοξσ. 2. Διαςτήματα/υχνότητεσ Υθόγγων Δσμαςόςηςα εμτάμιρηπ ςχμ ςξμικώμ διαρςημάςχμ αμάμερα ρςα πλήκςοα ςξσ πιάμξσ, ή ςχμ ρσυμξςήςχμ ςχμ τθόγγχμ επί ςχμ αμςιρςξίυχμ πλήκςοχμ, όπχπ δείυμεςαι παοακάςχ: 15

17 3. Βοήθεια πληκτρολογίου Δμτάμιρη ή μη ςχμ πλήκςοχμ αμςιρςξίυιρηπ ςξσ πληκςοξλξγίξσ ρςα πλήκςοα ςξσ πιάμξσ, όπχπ δείυμεςαι ρςημ παοακάςχ εικόμα. Για μα αλλάνεςε ξκςάβα, παςήρςε ςξ «/» (ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ). 4. Βοήθεια Υθόγγων (Μαρτυρίεσ) Δσμαςόςηςα επιλξγήπ/εμτάμιρηπ βξήθειαπ τθόγγχμ: - Μαοςσοίεπ Παοαρημαμςικήπ - Νη, Πα, Βξσ,... - Νςξ, Ρε, Μι,... - C, D, E, 5. Θέςη μαύρων πλήκτρων Δσμαςόςηςα ςξπξθέςηρηπ ςχμ μαύοχμ πλήκςοχμ, είςε ρςξ μέρξμ αμάμερα ρςα άρποα πλήκςοα, είςε όπχπ ρςξ πιάμξ. 6. Εικόνα υποβάθρου Δσμαςόςηςα ούθμιρηπ ςηπ εικόμαπ σπξβάθοξσ ςξσ πιάμξσ ρε διάτξοα υοώμαςα. 16

18 f. Your Ison Ιςοκράτησ In-app Ατξύ αγξοαρςεί ασςή η λειςξσογία (δεπ παοαπάμχ ςημ εμόςηςα «Αγξοά ποόρθεςχμ λειςξσογιώμ Θn-App»), πηγαίμεςε ρςιπ «Δπιλξγέπ Ήυξσ» ρςημ (μεξεμταμιρθείρα) εμόςηςα «Your Ison Ρσθμίρειπ» και πιέρςε ςξ κξσμπί Ρσθμίρειπ ςξ ξπξίξ ραπ εμταμίζει ςξ παοακάςχ μεμξύ. Ακξλξσθείρςε ςιπ ξδηγίεπ ποξρεκςικά και με ακοίβεια, και μεςά θα είρςε έςξιμξι μα υοηριμξπξιήρεςε ςξμ Ισοκράτη σας, εκμεςαλλεσόμεμξι ςιπ λειςξσογίεπ-δσμαςόςηςεπ ςξσ Θρξκοάςη Πιάμξσ! Σημειώστε, ότι χρειάζεται μα έχετε ηχογραφημέμα 9 αρχεία ήχου wav (*) για μα λειτουργήσει ο δικός σας Ισοκράτης. Ηα ποέπει μα ηυξγοατήρεςε ςξμ κάςχ Δι, κάςχ Ιε, κάςχ Εχ (3g.wav, 3a.wav, 3b.wav), και ςξσπ Νη-Ιε (4c.wav, 4d.wav, 4e.wav, 4f.wav, 4g.wav, 4a.wav), ρύμτχμα με ςα διαρςήμαςα ςηπ διαςξμικήπ Ιλίμακαπ ςηπ Δπιςοξπήπ ! Hint: Για μα βοείςε ςξ ύφξπ ςξσ κάθε τθόγγξσ, μπξοείςε μα υοηριμξπξιήρεςε ςξμ Θρξκοάςη Πιάμξ. (*) Επειδή υπάρχουμ διαφορετικοί τύποι αρχείωμ wav, σε περίπτωση που τα.wav αρχεία σας δεμ παίζουμ στομ Ισοκράτη Πιάμο, αφότου αγοράσατε και ρυθμίσατε τημ λειτουργία Your Ison σύμφωμα με τις οδηγίες, επικοιμωμήστε μαζί μας στο μα σας βοηθήσουμε! 17

19 g. Χρονονόμοσ ή Μετρονόμοσ (F6) Σςιπ επιλξγέπ ήυξσ (F2) μπξοείςε μα επιλένεςε αμάμερα ρε βσζαμςιμό Χοξμξμόμξ (ποξςείμεςαι για ςξσπ Ψάλςεπ ή Μαθηςέπ ςηπ Βσζαμςιμήπ Μξσρικήπ) ή ρε εσοχπαψκό Μεςοξμόμξ (ποξςείμεςαι για ςξσπ Μξσρικξύπ ή Μαθηςέπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Μξσρικήπ). 1. Φρονονόμοσ Τα κύοια κξσμπιά υοήρηπ ςξσ Χοξμξμόμξσ απεικξμίζξμςαι ρςημ κύοια ξθόμη και έυξσμ χπ παοακάςχ (ξ Χοξμξμόμξπ μπξοεί μα εμεογξπξιηθεί και με ςξ F6 ςξσ πληκςοξλξγίξσ, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ): Οι υςύπξι αμά λεπςό (υ.α.λ.) είμαι πλήοχπ οσθμιζόμεμξι, με επιπλέξμ δσμαςόςηςα ποξεπιλξγήπ υ.α.λ. για διάτξοα είδη ςοξπαοίχμ (δείςε μέοξπ ςηπ λίρςαπ παοακάςχ, από ςξ Τοιώδιξμ ςξσ Άου. Ποχς. ςηπ Μ.ς.Χ.Δ. Ηοαρσβξύλξσ Σςαμίςρα), και εικξμικό «λαμπςήοα» έμδεινηπ υςύπξσ (επί ςηπ εικξμικήπ ξθόμηπ «LCD»). Ζ παοακάςχ λίρςα με ςιπ αμςιρςξιυίεπ είδξσπ ςοξπαοίχμ ρε υ.α.λ. είμαι τσρικά εμδεικςική για εκπαιδεσςικξύπ ρκξπξύπ και ρε καμία πεοίπςχρη δερμεσςική. Δπίρηπ ξ ήυξπ ςξσ Χοξμξμόμξσ μπξοεί μα επιλευθεί/αλλαυθεί ρςιπ «Δπιλξγέπ ήυξσ (F2)» ρςη ούθμιρη «Ήυξπ Χοξμξμόμξσ». 18

20 2. Μετρονόμοσ Ο Μεςοξμόμξπ παοέυει δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςξσ μέςοξσ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, και επίρηπ λίρςα με διάτξοξσπ ποξκαθξοιρμέμξσπ (ρςημ Δσοχπαψκή Μξσρική) υςύπξσπ αμά λεπςό. Τα κύοια κξσμπιά υοήρηπ ςξσ Μεςοξμόμξσ απεικξμίζξμςαι ρςημ κύοια ξθόμη και έυξσμ χπ παοακάςχ (ξ Μεςοξμόμξπ μπξοεί μα εμεογξπξιηθεί και με ςξ F6 ςξσ πληκςοξλξγίξσ, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ): h. Εικονική οθόνη «LCD» Οθόμη εμτάμιρηπ υοήριμχμ πληοξτξοιώμ ςξσ Θρξκοάςη Πιάμξσ. 19

21 Σςημ εικξμική ασςή ξθόμη εμταμίζεςαι η μαοςσοία, η ρσυμόςηςα ςξσ αμςίρςξιυξσ παςηθέμςξπ πλήκςοξσ/τθόγγξσ, και η αμςίρςξιυη μόςα ρε αμεοικάμικη ρημειξγοατία με ποξρέγγιρη cents. Δπίρηπ, αμ παςηθξύμ ςασςόυοξμα (ή διαδξυικά) δύξ πλήκςοα, εμταμίζεςαι η διατξοά ςχμ αμςίρςξιυχμ τθόγγχμ/πλήκςοχμ ρε μόοια (Ν-ΔΤ) και ρε cents. Δμταμίζξμςαι, επίρηπ, η οσθμιθείρα μεςαςόπιρη βάρηπ, ςξ Ν, καθώπ και ξ επιλεγμέμξπ ήυξπ, η επιλεγμέμη κλίμακα και η επιλεγμέμη ρσυμόςηςα αματξοάπ. Σςό επάμχ δενιά μέοξπ ςηπ εικξμικήπ ξθόμηπ, σπάουει έμα εικξμικό «λαμπάκι» πξσ αμαβξρβήμει ρςξμ υςύπξ ςξσ υοξμξμόμξσ/μεςοξμόμξσ, όςαμ ασςόπ έυει εμεογξπξιηθεί. Σςξμ μεςοξμόμξ αλλάζει και υοώμα αμάλξγα με ςξ μέςοξ. 4. Αματξοέπ [1] Παν. Δ. Παπαδημητρίου, Πῶς προκύπτουν ὅλες οἱ κλίμακες τῆς Βυζαντινῆς Μουςικῆς ἀπὸ τὸν Μείζονα Τόνο, έκδ. 0.9, 6/3/2014. [2] Παν. Δ. Παπαδημητρίου, Οἱ Κλίμακες καὶ Συγκερασμοὶ τοῦ Χρυσάνθου ἐκ Μαδύτων, έκδ.0.9, 15/3/2014. [3] Παν. Δ. Παπαδημητρίου, Ἡ Κλίμακα τοῦ Πλαγίου Δευτέρου Ἤχου κατά τόν Χρύσανθο καὶ τὴν Ἐπιτροπή 1881, έκδ. 0.9, 28/2/

22 5. Ποξράοςημα a. Εκδόςεισ 1. Έκδοςη 6 - Ιξσμπιά-Πλήκςοα (Button Keys), In-app, ποξρςέθηκαμ. - Γοαμμή δσμαςξςήςχμ (Application Bar) ποξρςέθηκε. - Σςσλιρςική αλλαγή ξλιρθηςήοχμ (sliders). 2. Έκδοςη 5 - Τξμική ούθμιρη (key tuning / scale tuner) κάθε πλήκςοξσ ςηπ ξκςάβαπ (ςηπ επιλεγμέμηπ ξικξγέμειαπ κλιμάκχμ) ρε +/- N-ET μόοια (In-app) - Δσμαςόςηςα (In-app) τόοςχρηπ ςχμ δικώμ ραπ wav αουείχμ Θρξκοάςη, εκμεςαλλεσόμεμξι ςιπ δσμαςόςηςεπ ςηπ εταομξγήπ (piano - soundboard) - Χοόεπ In-app (free) - Διξοθώθηκε ξ βοόγυξπ Γα (Θρξκοάςηπ 1) - Ιαςαογήθηκε ςξ F4 shortcut - Οι Χοόεπ και ςα Βξσ/Εχ δίερη εμεογξύμ πλέξμ ρε όλεπ ςιπ Οκςάβεπ - Διξοθώθηκε ςξ λάθξπ ρςημ εμαλλαγή ςχμ κξσμπιώμ Χοόεπ/Βξσ/Εχ - Ζ εμαλλαγή ρςιπ επιλξγέπ ήυξσ, π.υ. Πιάμξ ρε Θρξκοάςηπ 1, είμαι λίγξ αογή ςώοα Έκδοση Ακοιβέρςεοη ούθμιρη ςηπ Σσμθεςικήπ Χξοχδίαπ 1 21

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ

Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ ΠAΝΕΠΙΡΗΠΙΟ ΠΑΡΩΝ ΡΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΡΗΠΩΝ ΠΗΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΡΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ειραγωγής έως ραπάμσα πέμσε (45) μεσαπσυχιακώμ τοισησώμ Ρσo πλαίριo λεισουπγίας σου Π.Π.Ρ σου μήμασος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Notice 198 April 27, 2012

Notice 198 April 27, 2012 Notice 198 April 27, 2012 1 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 2 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 3 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 4

Διαβάστε περισσότερα

Τα διαστήματα της Βυζαντινής Μουσικής μέσα από το πρόγραμμα ByzPlayer

Τα διαστήματα της Βυζαντινής Μουσικής μέσα από το πρόγραμμα ByzPlayer ΕΡΑΤΕΙΟ ΩΔΕΙΟ Εργασία 2 ου εξαμήνου στην Βυζαντινή Μουσική Τα διαστήματα της Βυζαντινής Μουσικής μέσα από το πρόγραμμα ByzPlayer του Κωνσταντίνου Γ. Ρακτιβάν επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Γεώργιος Δ. Ζήσιμος

Διαβάστε περισσότερα

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ

Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Δστσείπ Πόλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα αμάπςσνηπ και ρυεδιαρμξύ ςχμ πόλεχμ Νίκξπ Κξμμημόπ Δοεσμηςική Μξμάδα URENIO Μεςαπςσυιακό εμιμάοιξ Διδακςξοικώμ 9 Νξεμβοίξσ 2007 Πεοιευόμεμα I. Ευφυείς πόλεις: Η μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΣΗΛΔΟΡΑΔΩΝ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΔ ΠΡΑΚΣΟΡΔ ΠΑΙΦΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΗ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ Hellenic Cooperative of Lotteries Agents - H.C.L.A. ΔΔΡΑ: Πεοικλέξσπ 17 154 51 Ν. Ψσυικό Αςςικήπ URL: www.seppp.gr E-MAIL: contact@seppp.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ΟΘΜΑΙΑΡ ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΩΜ... 1 Θ ΟΔΠΘΔΥΔΘ Ξ ΟΑΠΔΥΞΛΔΜΞ ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞ ΣΚΘΙΞ;... 9 ΟΠΞ-ΔΙΘΛΖΡΖ ΑΜΑΓΙΩΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖΡ... 10 Δκσίμηςη σψν Αναγκών Δκπαίδετςηρ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΝΥΧΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΝΥΧΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΝΥΧΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γρηγορίοσ ηαμάηης Γερμαηολόγος-Αθροδιζιολόγος Δπιζηημονικός ζσνεργάηης Πανεπιζηημιακό Γενικό Νοζοκομείο ΑΣΣΙΚΟΝ Όγκξι ξμύυχμ Καλξήθειπ Όγκξι ξμύυχμ Καλξήθειπ Κακξήθειπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ

ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ. 1. Clusters. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΟΙΦΔΙΑ ΜΑΘΗΙΑΚΩΝ ΠΔΡΙΥΔΡΔΙΩΝ 1. Clusters Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ CLUSTERS Ορισμός A group of the same or similar elements gathered or occurring closely together <

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ

ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΤΜΣΟΛΟ ΒΘΟΓΡΑΥΘΙΟ ΖΛΔΘΩΛΑ ΑΒΡΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖ ΙΑΗΖΓΖΣΖ ΣΛΖΛΑΣΟ ΓΔΩΚΟΓΘΑ ΦΟΚΖ ΗΔΣΘΙΩΜ ΔΠΘΣΖΛΩΜ ΠΑΜΔΠΘΣΖΛΘΟΤ ΠΑΣΡΩΜ Ξμξμαςεπώμσμξ: ΑΒΠΑΑΛ ΕΔΚΖΚΘΔΖΡ Οαςοώμσμξ: Λύοχμ όπξπ γέμμηρηπ: Λαοίμα Μαξύρηπ Ζμεοξμημία γέμμηρηπ:

Διαβάστε περισσότερα

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50

Σ αυτό το φύλλο. 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 15ήμερη Επαναστατική Εφημερίδα / Φύλλο 581 / Σάββατο 18 Oκτωβρίου 2014 / Τιμή: 1,50 Κυκλοφορεί κάθε δεύτερο Σάββατο ο α οχ ω απ α ανα ν ε ό α α succes story υβ ν E υ υ - α α - B υ α α- α α π α π π υ αφ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881

Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 Οι κλίµακες της Βυζαντινής Mουσικής, κατά την Μουσική Επιτροπή του 1881 του Παναγιώτη. Παπαδηµητρίου panayiotis@analogion.net, α έκδοση: 4 Οκτωβρίου 2005 Το Οικουµενικό Πατριαρχείο στα 1881 συγκρότησε

Διαβάστε περισσότερα

Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ»

Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ» Δο. Απόρςξλξπ Δξσγαλήπ Διδικόπ Παθξλόγξπ, Νξρξκξμείξ «ΠΑΝΑΓΙΑ» Δμιαία μξρξλξγική ξμςόςηςα. ΠΔ ρε 60-80% ςχμ αρθεμώμ με ΥΘ, >50% αρσμπςχμαςική. Βαρική ρσμιρςώρα καοδιαγγειακξύ κιμδύμξσ. 1 η -3 η αιτία μξρξκξμειακήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ MIDI Τί είναι το MIDI; Το MIDI (Musical Instrument Digital Interface) είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ 2 ή περισσοτέρων ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων. Μέσω του πρωτοκόλλου αυτού

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ. ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ. ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΥ ΦΡΟΥΡΟΥ ΛΕΜΦΑΔΕΝΑ ΜΕΣΩ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ - γ ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα Ανιχνευτή φρουρού λεμφαδένα μέσω ακτινοβολίας γ για τις ανάγκες του Τμήματος της Πυρηνικής Ιατρικής.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός... 3 2. Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες μισθωμέμωμ γραμμώμ... 4

1. Σκοπός... 3 2. Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες μισθωμέμωμ γραμμώμ... 4 Τευμικέπ ποξδιαγοατέπ διεπατώμ δικςύξσ hellas online 2011 Περιεχόμεμα 1. Σκοπός... 3 2. Χαρακτηριστικά διεπαφώμ για υπηρεσίες μισθωμέμωμ γραμμώμ... 4 2.1. Τεχμολογίας SDH... 4 2.2. Τεχμολογίας Ethernet...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΥΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΡΗΝΗ ΦΡΑΓΚΟΓΕΩΡΓΗ [ΑΠΡΙΛΙΟ 2011] Π Ρ Ο Ω Π Ι Κ Α Σ Ο Ι Φ Ε Ι Α Δπώμυμο: Όμομα: ΤΠΑΓΙΞΓΔΩΠΓΖ ΔΘΠΖΜΖ Ημερομημία Γέμμησης: 1976 Δθμικότητα: Διεύθυμση Οικίας: ΔΚΚΖΜΘΙΖ ΑΠΓΞΡΞΚΘΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client

Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής TRS Client Transaction Reporting System (TRS) Πίνακας Περιεχομένων 1. Γενικά... 3 1.1 Έλεγχος Διαθεσιμότητας... 4 1.2 Επιλογή Αρχείου... 4 1.3 Υπογραφή Αποστολή Δεδομένων...

Διαβάστε περισσότερα

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1

Ήχος. Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές Επικοινωνίες 04-1 Ήχος Χαρακτηριστικά του ήχου Ψηφιοποίηση με μετασχηματισμό Ψηφιοποίηση με δειγματοληψία Κβαντοποίηση δειγμάτων Παλμοκωδική διαμόρφωση Συμβολική αναπαράσταση μουσικής Τεχνολογία Πολυμέσων και Πολυμεσικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Equalizing

Εισαγωγή στο Equalizing Επιμέλεια: Νίκος Σκιαδάς ΠΕ 17.13 Μουσικής Τεχνολογίας Με τον όρο equalizing εννοούμε την εξισορρόπηση των συχνοτήτων που ενυπάρχουν σε ένα σήμα. Πρακτικά, το equalizing λαμβάνει χώρα για να «χρωματίσουμε»

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth με Android Phones Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ INFORMATION TECHNOLOGY IN LEARNING ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Εγκατάσταση του CD-ROM Βάλτε το CD του προγράμματος στον οδηγό των CD-ROM. Θα πρέπει αυτόματα να ξεκινήσει η εγκατάσταση του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase

Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase Περιεχόμενα Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase... 1 Περιγραφές βασικών παραθύρων... 1 Το βασικό παράθυρο του Cubase 5... 1

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM

Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. Τεχνικές Προδιαγραφές. Ελληνική Έκδοση SWEEX.COM MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής MP3 Sweex. Με αυτή την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR TVT ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΜΕΝΟΥ Στην πρώτη εκκίνηση του καταγραφικού πατάμε ΕΞΟΔΟΣ στο παράθυρο με τον «ΟΔΗΓΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ» 1) Κάνουμε δεξί κλικ και εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η μπάρα

Διαβάστε περισσότερα

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885

Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 CubisLITE Client Οδηγίες Χρήσεως Cubitech Hellas Ακροπόλεως 24, Καλλιθέα, Αθήνα Τ.Κ. 176 75, Ελλάδα, Τηλ. 210 9580887-8 Φαξ.2109580885 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά 1. Τι είναι ο CubisLITE Server 2. Τι είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR.

Υποστήριξη. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Έναρξη χρήσης Υποστήριξη Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τα προϊόντα NETGEAR. Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή σας, εντοπίστε τον σειριακό αριθμό στην ετικέτα του προϊόντος και χρησιμοποιήστε τον για να δηλώσετε

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ

Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα. Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ Clusters Καιμξςξμίαπ σρςάδεπ σμπλέγμαςα Μάθημα 2Θ3 69 Μαθηριακέπ Πεοιτέοειεπ Πεξηερόκελα Έλλνηα Δηάξζξωζε Τππνινγία Πξνγξακκαηηζκόο CLUSTERS Έμμξια A group of the same or similar elements gathered or occurring

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ www.byzantine-musics.com 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ q e ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΝΟΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ίσον s 0 a Ολίγον 1 α f Πεταστή 1 α g Κεντήµατα 1 α Κέντηµα 2 α Υψηλή 4 α d Απόστροφος 1

Διαβάστε περισσότερα

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508

ICP-CP508. Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 EL Οδηγός χρήστη Πληκτρολόγια ICP-CP508 ICP-CP508 Οδηγός χρήστη 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 EL 2 1.0 Επισκόπηση πληκτρολογίων της σειράς ICP-CP508 Το πληκτρολόγιο είναι

Διαβάστε περισσότερα

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center

Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Εγχειρίδιο Χρήστη Η Εγκατάσταση της Μονάδας AVerMedia και του Δέκτη TV στο Windows Media Center Ελληνική ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Όλες οι οθόνες σε αυτήν την τεκμηρίωση αποτελούν εικόνες παραδείγματα. Οι εικόνες

Διαβάστε περισσότερα

Μουσικές Πράξεις. Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης

Μουσικές Πράξεις. Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης Μουσικές Πράξεις Εγχειρίδιο εγκατάστασης & χρήσης Οι Mουσικές Πράξεις είναι ένα μουσικό εκπαιδευτικό λογισμικό που σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε με τη φιλοδοξία να αποτελέσει: Ένα σημαντικό βοήθημα για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ DJCONSOLE RMX2 KAI TO DJUCED ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ Εισάγετε το CD-ROM. Εκτελέστε το πρόγραμμα εγκατάστασης. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Οι εφαρμογές DJUCED και VirtualDJ LE είναι εγκατεστημένες

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008

Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word. Εισηγητής: Χαριτωνίδης Γεώργιος. Βόλος, Νοέμβριος 2008 Κ.Α.ΕΛ.Ε. Σημειώσεις επάνω στοn επεξεργαστή κειμένου Microsoft Word Βόλος, Νοέμβριος 2008 To Microsoft Word (έκδοση 2003) είναι ένας εξελιγμένος επεξεργαστής κειμένου, με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 -

Εγχειρίδιο Χρήστη. Ιούνιος 2009. Σελίδα - 1 - Εγχειρίδιο Χρήστη Ιούνιος 2009 Σελίδα - 1 - 1 Γενικά Η εφαρμογή Intelsoft Hotel (IS HOTEL) αφορά τη διαχείριση μίας μικρής ξενοδοχειακής μονάδας και επιτρέπει τη διαχείριση : των δωματίων και των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7

Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Εγχειρίδιο Χρήσης Ενημέρωσης Λογισμικού Bluetooth Windows 7 Ισχύει για προϊόντα από το 2012 και μετά CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τα βήματα που απαιτούνται για την

Διαβάστε περισσότερα

Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ

Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΡΑ ΚΑΙ ΦΤΣΕΜΑΣΟ 2012 MARIA THUN & MATTHIAS K.. THUN ΑΑππόό τηηνν τ ζζρρεευυ νναα τωωνν τ κκοο ςςμμι ιι κκώώνν ςςυυ ννδδυυ αα ςςμμώώνν... ΕΕ ππεεξ ξεερργγαα ςςί ίίαα κκααι ιι ςςφφνντ τααξ ξηη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ DVR KTEC 1) Πατάμε δεξί κλικ Μενού 2) Όνομα Χρήστη βάζουμε «admin» 3) Κωδικός Πρόσβασης το αφήνουμε «κενό» 4) Πατάμε OK και μπαίνουμε στο Μενού Είσοδος στο μενού Στην πρώτη εκκίνηση μετά

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

ILLUSION F1S FREE TO AIR

ILLUSION F1S FREE TO AIR ILLUSION F1S FREE TO AIR ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕΚΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΝΑΙ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 4: Ήχος Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e

Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e Ηλεκτρονική κονσόλα 5.7e COMPUTER MANUAL Reebok C/B 5.7e-20090219 ! Πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε τον εξοπλισμό σας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις προφυλάξεις που περιλαμβάνονται στις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

WORKSHOP 32 TEAM MEMBERS:

WORKSHOP 32 TEAM MEMBERS: Abstract This research study titled: Transitional neighbourhoods _terms of communing was presented in Ecoweek 2011 that took place in Thessaloniki. Workshop 32 members: Y. Arimi, A. Bourlidou, A. Kallou,

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΨΗΦΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ http://www.nashtucky.com/photoscanning.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ http://www.unlvweb.com/we/week2.html ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΒΑΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1

Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3. Εικόνα 1 Περιγραφή του βασικού παραθύρου του Cubase SE3 Εικόνα 1 Transport panel Προετοιμασία και εκτέλεση ηχογράφησης σε ένα κανάλι MIDI και Quantize 1. Ανοίγουμε το Cubase, πηγαίνουμε στο μενού File και επιλέγουμε

Διαβάστε περισσότερα

Tεχνολογία και επικοινωνία

Tεχνολογία και επικοινωνία 2ST TET ASKISEON_XPress_Hamster_temp.qxp 27/04/2011 7:39 μ.μ. Page 1 Tεχνολογία και επικοινωνία Στον παρακάτω πίνακα υπάρχουν πολλά προϊόντα της σύγχρονης τεχνολογίας. Μπορείς να τα βάλεις στην κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

AOL INSTANT MESSENGER

AOL INSTANT MESSENGER AOL INSTANT MESSENGER 1 Γενική περιγραφή A.S. DRIGAS Applied Technologies Department NCSR DEMOKRITOS Ag. Paraskevi GREECE dr@imm.demokritos.gr http://imm.demokritos.gr Το πρόγραµµα AOL Instant Messenger,

Διαβάστε περισσότερα

Ηχογραφώντας με το CUBASE

Ηχογραφώντας με το CUBASE Επιμέλεια: Νίκος Σκιαδάς Εισαγωγικό σημείωμα: ΠΕ 17.13 Μουσικής Τεχνολογίας Το Cubase έχει τόσες πολλές δυνατότητες που δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν σε αυτό το μικρό βοήθημα. Οι σημειώσεις αυτές προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase 6

Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase 6 Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase 6 Περιεχόμενα Σύντομος οδηγός χρήσης του λογισμικού ηχογράφησης Cubase 6... 1 Περιγραφές βασικών παραθύρων... 1 Το βασικό παράθυρο του Cubase 6...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV. Ένδειξη καταγραφής με φωνή (VOR) Πλήκτρο μενού. και μνήμης που απομένει. Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ FORUS FSV Ένδειξη καταγραφής Οθόνη LCD Πλήκτρο μενού Ένδειξη μνήμης που απομένει Πλήκτρο εκκίνησης/παύσης Πλήκτρο REW/FF Πλήκτρο Rec/Stop Ενσωματωμένο μικρόφωνο Είσοδος μικροφώνου Έξοδος ακουστικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης του Εικονικού Κόσμου

Οδηγίες χρήσης του Εικονικού Κόσμου Οδηγίες χρήσης του Εικονικού Κόσμου 1. Δημιουργία Λογαριασμού Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό στο σύστημα. Συνδεθείτε στη διεύθυνση: http://83.212.96.198:9000/wifi Θα εμφανιστεί η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της ! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος. Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας 3 Περιεχόμενα ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 06 ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό

1 Συσκευασία. Οδηγός εγκατάστασης. Color Management LCD Monitor. Σημαντικό Οδηγός εγκατάστασης Color Management LCD Monitor Σημαντικό Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που είναι στο CD-ROM για να εξοικειωθείτε με την ασφαλή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM

Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1 Εισαγωγή Επαφών από την κάρτα SIM 1. Πατήστε το Πλήκτρο Κεντρικής Σελίδας > > Επαφές. 2. Πατήστε το Πλήκτρο Μενού > Εισαγωγή / Εξαγωγή > Εισαγωγή από κάρτα SIM. Η συσκευή σας ZTE-RACER θα διαβάσει αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρου Π. Ματθαίου, συγγραφέα

Θεόδωρου Π. Ματθαίου, συγγραφέα Νεαντερτάλιος Αυλός: Πεντατονική μουσική κλίμακα ηλικίας 40000-80000 ετών; Θεόδωρου Π. Ματθαίου, συγγραφέα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝA 1. H Ανακάλυψη του Ευρήματος 2. Πιθανή Εξέλιξη της Μουσικής 3. Προσπάθεια Ανασκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM )

Be.Be.Be.Be. ήχος, ραδιόφωνο ( FM / AM ) AKAI AR321 S ΘΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ 1. Πλήκτρο τροφοδοσίας 2. Πλήκτρο χρονοδιακόπτη 3. Πλήκτρο λειτουργίας 4. Πλήκτρο ήχου 5. Έλεγχος περιστροφής 6. Ρύθμιση φωτισμού 7. Οθόνη LCD 8. Κλίμακα περιστροφής 9. Πλήκτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν!

ΤΟ MICROSOFT WORD XP. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν! XP ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 Το Microsoft Word είναι ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή που σας βοηθά να γράφετε όμορφα κείμενα στα οποία μπορείτε να προσθέσετε εικόνες, γραφικά ακόμα και ήχους. Aφού γράψετε ένα κείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Κατά τη διάρκεια της χρόνιας 2002-2003, τα σχολεία εξοπλίστηκαν µε υπολογιστές µάρκας ARROW

Διαβάστε περισσότερα

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Ελληνικά..................104 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P

ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P ΡΑΔΙΟΡΟΛΟΙ-ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ AR280P 1. Χρήση Το AR280P λειτουργεί ως Ράδιο/ρολόι. Έχει λειτουργία FM ραδιόφωνου, λειτουργία προβολής της ώρας με προβολέα και περιλαμβάνει μία λάμπα. Εμφανίζει επίσης τη θερμοκρασία

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα

Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center. Περιεχόμενα Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center Περιεχόμενα V1.5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 ΈΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ...2 ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ...3 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)...4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΗΓΗΣ...4 ΛΙΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ...4 ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...5 SOURCE

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση ΕΛ/ΛΑΚ με τη χρήση της συνεργατικής πλατφόρμαςtransifex

Μετάφραση ΕΛ/ΛΑΚ με τη χρήση της συνεργατικής πλατφόρμαςtransifex Μετάφραση ΕΛ/ΛΑΚ με τη χρήση της συνεργατικής πλατφόρμαςtransifex Περιεχόμενα Εγγραφή στη Πλατφόρμα. 1 Dashboard Εύρεση project Μετάφραση Πόρου 2 Εγγραφή στη Πλατφόρμα. Πλοηγηθείτε στο https://www.transifex.com/

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP

Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP Οδηγός χρήσης για την κάμερα web της HP v4.3.el Part number: 5992-4251 Copyright 2008 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα

Τετράδια κιθάρας Θεωρία της μουσικής. Τετράδια κιθάρας. Μείζονες κλίμακες (με υφέσεις και διέσεις) Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις

Τετράδια κιθάρας Θεωρία της μουσικής. Τετράδια κιθάρας. Μείζονες κλίμακες (με υφέσεις και διέσεις) Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις Τετράδια κιθάρας Μείζονες κλίμακες (με υφέσεις και διέσεις) Επιμέλεια: Ευγένιος Αστέρις Επικοινωνία : evgeniosasteris@pathfinder.gr 1 Περιεχόμενα Κλίμακες... 3 Μείζονες κλίμακες... 3 Η κλίμακα Ντο μείζονα...

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ & ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Περιγραφή και επεξήγηση της χρήσης του χώρου διαχείρισης της ιστοσελίδας για τους καλλιτέχνες 1 Περιεχόμενα Είσοδος στο χώρο διαχείρισης...3 Επεξεργασία της σελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007

Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point 2007 Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση σε ένα Microsoft Windows XP Η/Υ

Σύνδεση σε ένα Microsoft Windows XP Η/Υ Σύνδεση σε ένα Microsoft Windows XP Η/Υ Αυτός ο οδηγός εξηγεί πώς θα συνδεθείτε σε έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή (Η/Υ) του Frederick, πώς να καταχωρίσετε το όνοµα χρήστη και τον προσωπικό σας κωδικό και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ KAI ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Έκδοση 1.0 Δημιουργός Εκδότης, 2008 SIEM Τηλ. 210-7299571, Φαξ: 210-7299572 email: siem@siem.gr 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Ελληνική Έκδ ση. Εισαγωγή. Περιεχόμενα της συσκευασίας. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Εισαγωγή Αρχικά, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν Sweex Wireless Internet Phone. Αυτό το Τηλέφωνο Διαδικτύου σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε γρήγορα και εύκολα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point)

Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Δημιουργία παρουσιάσεων (Power Point) Το πρόγραμμα PowerPoint είναι η «αίθουσα προβολών» του Office. Μια προβολή (παρουσίασης) του PowerPoint μπορεί να έχει ως στόχο να ενημερώσει, να διδάξει ή και να

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό DNA MATCH IT! Οδηγός γρήγορης αναφοράς

Λογισμικό DNA MATCH IT! Οδηγός γρήγορης αναφοράς Λογισμικό DNA MATCH IT! Οδηγός γρήγορης αναφοράς Για χρήση με τους Προσδιορισμούς HLA SSO LIFECODES της IMMUCOR Γι α δι αγνωστ ι κή χρήση In Vitro 1 LC1497EL.0 (11/14) Το παρόν εγχειρίδιο δημιουργήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας

Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Χρήσιμες Ρυθμίσεις του Windows 7 στον Η/Υ σας Πώς να δημιουργήσουμε ένα νέο λογαριασμό χρήστη (User Account) στα Windows 7 Αρκετές φορές τυχαίνει να χρησιμοποιούν διάφορα άτομα τον Η/Υ σας. Σε τέτοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίες χρήσης TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδέσεις 1.1 Πίσω πλευρά TD-2304SE Σχήμα.2.1 πίσω πλευρά καταγραφικού 4 καναλιών

Διαβάστε περισσότερα

Μάθετε σε µόλις 90 λεπτά τα νέα Windows (Γρήγορος οδηγός)

Μάθετε σε µόλις 90 λεπτά τα νέα Windows (Γρήγορος οδηγός) Windows 8 8.1 & Μάθετε σε µόλις 90 λεπτά τα νέα Windows (Γρήγορος οδηγός) Αποκτήστε τον πλήρη οδηγό σε ειδική τιµή µέσω internet στη διεύθυνση: http://www.actioncomputers.gr/windows8fullpack ηµήτρης Αθανασιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ACER n35

ΓΡΗΓΟΡΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ACER n35 Για όποιον αρχίζει τώρα Προειδοποίηση: για την αρχική χρήση θα πρέπει να φορτίσετε την φορητή συσκευή χειρός για περίπου 4 ώρες. Προσοχή: Πριν εγκαταστήσετε και χρησιµοποιήσετε την συσκευή, διαβάστε και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ

ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ BRUKER D8 FOCUS Πέτρος Τσακιρίδης, ρ. Χηµικός Μηχανικός, Ι..Α.Χ. Πασχάλης Ουσταδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ

ΕΝΑΣ ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ ΕΝΑΣ ΔΕΚΤΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙΠΟΤΑ Μετά από την εδραίωση της ψηφιακής τηλεόρασης και στην Ελλάδα η αγορά κατακλύστηκε από αποκωδικοποιητές για τις παλαιότερες συσκευές και τηλεοράσεις νέας

Διαβάστε περισσότερα