ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5"

Transcript

1 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων (με μετακίνηςη οκτάβων), δυνατότητα Κουμπιών-πλήκτρων (Button Keys), και ήχουσ Ιςοκράτη, Πιάνου και Συνθετικών χορωδιών, καθώσ και δυνατότητα φόρτωςησ των δικών ςασ ήχων Ιςοκράτη (In-app). Παρέχει δυνατότητα (In-app) ἀνεξάρτητησ ρύθμιςησ κάθε πλήκτρου τῆσ ὀκτάβασ (τῆσ ἐπιλεγμένησ οἰκογένειασ κλιμάκων) ςε +/- 72ET (N-ET) μόρια (υφέςεισ/διέςεισ). Διαθέτει Χρονονόμο, Μετρονόμο, Μετατόπιςη Βάςησ (ανά 72-ET, Ν-ΕΤ διαςτήματα), διαφορετικέσ ςυχνότητεσ αναφοράσ (π.χ. A4 440 Hz, C4 256 Hz, C4 220 Hz), και δυνατότητα επιλογήσ Κλιμάκων. Διαθέτει μεταξύ άλλων, οθόνη απεικόνιςησ ςυχνοτήτων, και δυνατότητα απεικόνιςησ 72-ET (Ν-ΕΤ) μουςικών διαςτημάτων μεταξύ των φθόγγων.

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 a. Κφρια οκόνθ 5 1. Επιλογζσ ήχου (F2) 5 2. Άλλεσ επιλογζσ (F3) 5 3. Εςτίαςη πληκτρολογίου 6 4. Χρόεσ, Ηω/Βου δίεςη (Chroas, etc.) In-app 6 5. Σονική Ρφθμιςη Πλήκτρων (Key Tuning) In-app 6 6. Κουμπιά-πλήκτρα (Button Keys), In-app 7 7. υνεχζσ πάτημα πλήκτρων (F5) 8 8. Αγορά πρόςθετων λειτουργιϊν Ιn-App 8 9. Χρονονόμοσ/Μετρονόμοσ (F6) Μετατόπιςη βάςησ (Pitch Shift) Μετατόπιςη οκτάβων Μζγεθοσ πλήκτρων Ζνταςη ήχου Εικονική οθόνη «LCD» 10 b. Γραμμι Δυνατοτιτων (AppBar, Application Bar) Βοήθεια (F1) Τποςτήριξη Ζξοδοσ ήχου (Αυτόματη εφρεςη εξόδου ήχου) 10 c. Επιλογι Πλικτρων: Πλικτρα Πιάνου ι Κουμπιά-Πλικτρα 11 d. Επιλογζσ ιχου (F2) Κλίμακεσ Ν (Ν-ιςοςυγκεραςμόσ) Διαθζςιμοι Ήχοι Αριθμόσ οκτάβων Αρχικόσ φθόγγοσ οκτάβασ Εμφάνιςη όλων των μαφρων πλήκτρων Χρόνοσ απελευθζρωςησ (Release Time) Χρονονόμοσ ή Μετρονόμοσ Ήχοσ Χρονονόμου υχνότητα αναφοράσ (Hz) Βήμα μετατόπιςησ (Ν-ΕΣ) Your Ison Ρυθμίςεισ 14 e. Άλλεσ επιλογζσ (F3) Αποθήκευςη Ρυθμίςεων Διαςτήματα/υχνότητεσ Φθόγγων Βοήθεια πληκτρολογίου Βοήθεια Φθόγγων (Μαρτυρίεσ) Θζςη μαφρων πλήκτρων Εικόνα υποβάθρου 16 1

3 f. Your Ison Ιςοκράτθσ In-app 17 g. Χρονονόμοσ ι Μετρονόμοσ (F6) Χρονονόμοσ Μετρονόμοσ 19 h. Εικονικι οκόνθ «LCD» ΑΝΑΥΟΡΕ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ 21 a. Εκδόςεισ Ζκδοςη Ζκδοςη

4 1. Δσμαςόςηςεπ 1. Τονικι ανεξάρτθτθ ρφκμιςθ (Key Tuning / Scale Tuner) κάκε πλικτρου τθσ οκτάβασ (τησ επιλεγμζνησ οικογζνειασ κλιμάκων) ςε +/- 72ET (και +/- N-ET) μόρια (In-app 1 ), Αποθήκευςη τονικϊν ρυθμίςεων 2. Διαςτιματα/Κλίμακεσ: Ιςοςυγκεραςμζνη-72 Επιτροπισ 1881 (βαςικι), και επίςησ: Αςυγκζραςτη Επιτροπήσ 1881, Αςυγκζραςτη Χρυςάνθου, Αςυγκζραςτη Διδφμου, Ιςοςυγκεραςμζνθ-12 (Ευρωπαϊκή) 3. Ήχοι: Ιςοκράτθσ 1 (μόνθ ανκρώπινθ φωνι), Πιάνο, Συνκετικι Χορωδία 1, υνθετική Χορωδία 2 4. Δυνατότητα φόρτωςθσ των δικών ςασ wav αρχείων Ιςοκράτθ Your Ison (In-app), εκμεταλλευόμενοι τισ δυνατότθτεσ τθσ εφαρμογισ! (piano soundboard) 5. Μετατόπιςθ Βάςθσ (Pitch Shift) ανά 0.01, 0.1, 0.5, 1, 2, 6, 10, ΕΤ (και Ν-ΕΣ) θχομόρια/διαςτιματα 6. Ν-ιςοςυγκεραςμζνα (Ν-ΕΤ) διαςτήματα (δεκαδικά) με ρυκμιηόμενο Ν από Χρονονόμοσ (βυηαντινόσ) με ψηφιακό λαμπτήρα και ξφλινο ήχο, Μετρονόμοσ (ευρωπαϊκόσ) 8. Δυνατότθτα αυτομάτου ςυνεχοφσ πατιματοσ πλήκτρου (Hover/Hold) όταν ζχει επιλεγεί ήχοσ Ιςοκράτη, ςυνθ. Χορωδίασ 9. Δυνατότθτα ταυτόχρονου πατιματοσ πολλαπλών πλικτρων/ιχων 10. Πιάνο 97-πλικτρων (+προαιρετικά B#, E#), C0-C8 ή G0-G8 (με μετατόπιςη οκτάβων), Απεικόνιςη 2-4 πλήρων οκτάβων (με ήχο Πιάνου) 11. Κουμπιά-πλικτρα (Button Keys), In-app 12. Βυηαντινό Πιάνο με βυηαντινά διαςτιματα 13. Ρφθμιςη Χρόνου Απελευθζρωςησ (Release Time), για πιςτότερθ αλλαγι των ιχων 14. Χρόεσ, Βου/Ζω δίεςθ (In-app) 15. Ψθφιακι «οκόνθ» απεικόνιςησ πληροφοριϊν 16. Εμφάνιςη τονικϊν διαςτθμάτων ανάμεςα ςτα πλήκτρα, Εμφάνιςη ςυχνοτιτων επάνω ςτα αντίςτοιχα πλήκτρα, Αποκικευςθ οριςμζνων ρυθμίςεων 17. Επιλογή Μαρτυριών: Μαρτυρίεσ Παραςημαντικήσ, Νη, Πα, Βου,..., Ντο, Ρε, Μι,..., C, D, E, διαφορετικζσ ςυχνότθτεσ αναφοράσ (Κε 440, Νη , Νη 256, Νη 220) 19. Εμφάνιςη αντιςτοίχιςησ πλήκτρων πιάνου ςε πλήκτρα πληκτρολογίου, Μεταβολι μεγζκουσ πλικτρων, Λογαρικμικι Αυξομείωςη ζνταςησ ήχου 20. Δυνατότητα χρήςησ του Ιςοκράτη ςτο μιςό τησ οθόνησ (για παράλλθλο e-book αναγνώςτθ), Επιλογή εικόνασ υποβάθρου 21. Υποςτιριξθ χριςεωσ πολλαπλισ αφισ, πλθκτρολογίου, ποντικιοφ (ανάλογα με τισ δυνατότητεσ του υπολογιςτή/ταμπλζτασ ςασ) 1 «In-app», ρημαίμει όςι η αμςίρςξιυη δσμαςόςηςα/λειςξσογία εμεογξπξιείςαι όςαμ αγξοαρςεί από ςξ Windows Store (μέρα από ςημ εταομξγή). 3

5 2. Γοήγξοη εκκίμηρη (Quick Start) - Ιρξκοάςηπ 1. Παςήρςε ςξ κξσμπί (ή F2 ρε πληκςοξλόγιξ), και ρςξ αμαδσόμεμξ μεμξύ, ρςημ εμόςηςα «Διαθέριμξι Ἤυξι» επιλένςε ςξμ ήυξ «Θρξκοάςηπ 1» ή «Σσμθεςική Χξοχδία 1», όπχπ ταίμεςαι ρςημ εικόμα. 2. Σσμδέρςε ςξμ σπξλξγιρςή, ή ςημ ςαμπλέςα ραπ ρε ρυεςικά καλά ηυεία πξσ μα «βγάζξσμ» μπάρα (ή ρςξ home theater), αλλιώπ ξ ήυξπ πιθαμόμ μα μημ ακξύγεςαι «γεμάςξπ». Eίστε έτοιμοι! Ζ ποξκαθξοιρμέμη κλίμακα είμαι η ιρξρσγκεοαρμέμη ρε Ν=72 ςηπ Δπιςοξπήπ ςξσ 1881 και η ρσυμόςηςα αματξοάπ Ιε=440Hz. 4

6 3. Αμαλσςική Επενήγηρη a. Κύρια οθόνη Ζ κύοια ξθόμη έυει χπ ενήπ: Τα διάτξοα κξσμπιά επί ςηπ κσοίαπ ξθόμηπ επενηγξύμςαι παοακάςχ: 1. Επιλογέσ ήχου (F2) Παοέυει δσμαςόςηςα οσθμίρεχμ ςξσ ήυξσ, όπχπ κλίμακεπ, ήυξ (πιάμξσ, ιρξκοάςη,...), επιλξγέπ υοξμξμόμξσ, ξκςάβχμ, μεςαςόπιρηπ βάρηπ, κςλ.. Δπενηγείςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. Μπξοείςε μα ςξ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ F2 ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. 2. Άλλεσ επιλογέσ (F3) Δσμαςόςηςα ούθμιρηπ διατόοχμ επιλξγώμ εμτάμιρηπ, όπχπ μαοςσοίεπ, εμτάμιρη ςξμικώμ διαρςημάςχμ/ρσυμξςήςχμ, βξηθείαπ πληκςοξλξγίξσ, κςλ. Δπενηγείςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. Μπξοείςε μα ςξ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ F3, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. 5

7 3. Εςτίαςη πληκτρολογίου Χοηριμξπξιείρςε ςξ για μα ερςιάρεςε ρςξ πληκςοξλόγιξ (ετόρξμ διαθέςει ξ σπξλξγιρςήπ ραπ και δεμ είμαι ατήπ), για μα μπξοείςε μα «πιέζεςε» ςα πλήκςοα ςξσ πιάμξσ, με ςα αμςίρςξιυα πλήκςοα ςξσ πληκςοξλξγίξσ. Δμαλλακςικά, μπξοείςε μα παςήρεςε ςξ πλήκςοξ «Tab» ςξσ πληκςοξλξγίξσ ραπ. Δπίρηπ με ςημ διαδξυική υοήρη ςξσ πλήκςοξσ Tab δύμαρθε μα πεοιηγηθείςε (ερςιάρεςε) διαδξυικά ρε όλα ςα κξσμπιά ςηπ κσοίαπ ξθόμηπ. 4. Φρόεσ, Ζω/Βου δίεςη (Chroas, etc.) In-app Με ςημ επιλξγή ςξσ κξσμπιξύ (ςξ κξσμπί εμεογξπξιείςαι ατόςξσ αγξοαρςεί ασςή η λειςξσογία δεπ παοακάςχ αγξοά ποόρθεςχμ λειςξσογιώμ) εμταμίζξμςαι ποξοσθμιρμέμα κξσμπιά με ςιπ Χοόεπ και ςα Εχ/Βξσ ρε δίερη. Ζ επιλξγή ςχμ Χοξώμ αλλάζει αμςιρςξίυχπ ςα διαρςήμαςα (όπξσ λέει ασςό η θεχοία ςχμ Χοξώμ) και εμταμίζξμςαι κόκκιμεπ κξσκίδεπ επάμχ ρςα πλήκςοα πξσ απξςελξύμ ςξ πεμςάυξοδξ όπξσ δοξσμ ξι υοόεπ. 5. Σονική Ρύθμιςη Πλήκτρων (Key Tuning) In-app Με ςημ επιλξγή ασςξύ ςξσ κξσμπιξύ (ςξ κξσμπί εμεογξπξιείςαι ατόςξσ αγξοαρςεί ασςή η λειςξσογία δεπ παοακάςχ αγξοά ποόρθεςχμ λειςξσογιώμ) παοέυεςαι η δσμαςόςηςα αμενάοςηςηπ ςξμικήπ ούθμιρηπ (key tuning / scale tuner) κάθε πλήκςοξσ ςηπ ξκςάβαπ (ςηπ επιλεγμέμηπ ξικξγέμειαπ κλιμάκχμ) ρε +/- 72ET μόοια (και εμ γέμει ρε N-ET μόοια, όπξσ ςξ Ν παίομει ςιμέπ ). Τα διαρςήμαςα μεςαβξλήπ ςχμ ςόμχμ είμαι οσθμιζόμεμα (μέρα από ςιπ «Δπιλξγέπ Ήυξσ», «Βήμα Μεςαςόπιρηπ»), π.υ. ρε 72-ΔΤ, αμά 2 μόοια, ή αμά 0.01, 0.1, 0.5, 1.0, 2.0, 6.0, 10.0, 12.0 μόοια, όπχπ ρςημ παοακάςχ παοαδειγμαςική εικόμα. 6

8 Μπξοείςε μα οσθμίρεςε ςξ Ν (μέρα από ςιπ «Δπιλξγέπ Ήυξσ») ρε ξπξιαδήπξςε ακέοαιη ςιμή από 12 (εσοχπαψκή, πιάμξ) μέυοι 1200 (cents), μέυοι ! Σε ασςήμ ςημ πεοίπςχρη ςα διαρςήμαςα μεςαβξλήπ ςχμ ςόμχμ είμαι Ν-ΔΤ μόοια για ςξ επιλεγμέμξ Ν. Μπξοείςε επίρηπ μα απξθηκεύρεςε (SAVE) και μα επαμακςήρεςε (LOAD) ςιπ ςξμικέπ ραπ οσθμίρειπ (key/scale tunings). Για μα επαμακςήρεςε ςημ ποχςόςσπη κλίμακα, παςήρςε ςξ RESET. Για μα εταομόρεςε/εμεογξπξιήρεςε ςιπ ςξμικέπ αλλαγέπ πξσ κάμαςε ποέπει απαοαίςηςα μα παςήρεςε ςξ κξσμπί APPLY, ξπόςε και θα εμταμιρςεί έμα κίςοιμξ «ςικ» (check mark). Οι ςξμικέπ οσθμίρειπ είμαι ρσμάοςηρη ςηπ επιλεγμέμηπ ξικξγέμειαπ κλιμάκχμ, και ςξσ επιλεγμέμξσ Ν. 6. Κουμπιά-πλήκτρα (Button Keys), In-app Mε ςξ κξσμπί ασςό εμαλλάρξμςαι ςα πλήκςοα Πιάμξσ με ςα πλήκςοα-ιξσμπιά (Button Keys). Ζ δσμαςόςηςα ασςή επενηγείςαι παοακάςχ ρςημ εμόςηςα «Δπιλξγή Πλήκςοχμ: Πλήκςοα Πιάμξσ ή Ιξσμπιά-Πλήκςοα». 7

9 7. υνεχέσ πάτημα πλήκτρων (F5) Δμαλλάρει ςξμ ςοόπξ παςήμαςξπ ςχμ πλήκςοχμ (ραμ πιάμξ ή ραμ ιρξκοάςηπ). Δμεογξπξιείςαι όςαμ επιλεγξύμ ξι ήυξι «Θρξκοάςηπ 1» ή «Σσμθεςική Χξοχδία». Μπξοείςε μα ςξ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ F5 ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. 8. Αγορά πρόςθετων λειτουργιών Ιn-App Με ςξ κξσμπί ασςό μπξοείςε κας αουήμ μα δείςε (και ετόρξμ θέλεςε, μα αγξοάρεςε) ςιπ διαθέριμεπ In-app ποόρθεςεπ λειςξσογίεπ ςηπ εταομξγήπ: 1. Ιξσμπιά- Πλήκςοα (Button Keys), 2. Τξμική ούθμιρη πλήκςοχμ (Key Tuning), 3. Ισοκράτης με δικά σου αρχεία ήχου wav (Your Ison), 4. Χοόεπ, Εχ/Βξσ δίερη (Chroas Etc.). Οι ςιμέπ ςξσπ ταίμξμςαι μέρα από ςημ εταομξγή. 8

10 9. Φρονονόμοσ/Μετρονόμοσ (F6) Σςιπ επιλξγέπ ήυξσ (F2) μπξοείςε μα επιλένεςε αμάμερα ρε βσζαμςιμό Χοξμξμόμξ (ποξςείμεςαι για ςξσπ Ψάλςεπ ή Μαθηςέπ ςηπ Βσζαμςιμήπ Μξσρικήπ) ή ρε εσοχπαψκό Μεςοξμόμξ (ποξςείμεςαι για ςξσπ Μξσρικξύπ ή Μαθηςέπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Μξσρικήπ). Ο Χοξμξμόμξπ έυει δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςχμ υςύπχμ αμά λεπςό, ή υοηριμξπξίηρηπ ποξκαθξοιρμέμχμ ςιμώμ υςύπχμ αμά λεπςό για διάτξοα είδη ςοξπαοίχμ (από ςξ Τοιώδιξμ ςξσ Άου. Ποχς. ςηπ Μ.ς.Χ.Δ. Ηοαρσβξύλξσ Σςαμίςρα), με εικξμικό «λαμπςήοα» έμδεινηπ υςύπξσ. Ο Μεςοξμόμξπ παοέυει δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςξσ μέςοξσ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, και επίρηπ λίρςα με διάτξοξσπ ποξκαθξοιρμέμξσπ (ρςημ Δσοχπαψκή Μξσρική) υςύπξσπ αμά λεπςό. Μπξοείςε μα ςξσπ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ F6 ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. Δπενηγξύμςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. 10. Μετατόπιςη βάςησ (Pitch Shift) Δσμαςόςηςα μεςαςόπιρηπ βάρηπ (pitch shift) με οσθμιζόμεμα (Ν-ΔΤ) διαρςήμαςα (μόοια) μεςαβξλήπ. Ζ μεςαςόπιρη ςηπ βάρηπ μπξοεί μα γίμει αμά Ν-ΔΤ διαρςήμαςα πξσ εναοςώμςαι από ςημ επιλξγή Ν ρςιπ οσθμίρειπ ήυξσ (F2). Για παοάδειγμα, εάμ έυει επιλεγεί Ν=72, ςόςε η μεςαςόπιρη βάρηπ μπξοεί μα γίμει αμά 12, 6, 2, 1, 0.5, ή 0.1 μόοια (ρςα 72). Αμ έυει επιλεγεί Ν=1200, ςόςε η μεςαςόπιρη βάρηπ μπξοεί μα γίμει αμά 200, 100, 10, 2, 1, ή 0.1 μόοια (ρςα 1200). Ζ επιλξγή ςχμ διαρςημάςχμ μεςαςόπιρηπ, για επιλεγμέμξ Ν, ελέγυεςαι ρςιπ «Δπιλξγέπ ήυξσ (F2)». 11. Μετατόπιςη οκτάβων Όςαμ έυει επιλεγυθεί ήυξπ Πιάμξσ, εμταμίζξμςαι ςα κξσμπιά ςηπ μεςαςόπιρηπ ξκςάβχμ, ώρςε ρσμξλικά η εταομξγή μπξοεί μα απξδώρει 97 ςόμξσπ/πλήκςοα C0-C8 (ή G0-G8). 12. Μέγεθοσ πλήκτρων Δσμαςόςηςα εσοείαπ αλλαγήπ ςξσ μεγέθξσπ ςχμ πλήκςοχμ ςξσ πιάμξσ. 13. Ένταςη ήχου Δσμαςόςηςα ασνξμείχρηπ ςηπ έμςαρηπ ςξσ ήυξσ, αμενάοςηςα από ςημ έμςαρη ήυξσ ςξσ σπξλξγιρςή/ςαμπλέςαπ. Ζ ασνξμείχρη γίμεςαι λξγαοιθμικώπ (και όυι γοαμμικώπ). 9

11 14. Εικονική οθόνη «LCD» Οθόμη εμτάμιρηπ υοήριμχμ πληοξτξοιώμ ςξσ Θρξκοάςη Πιάμξσ. Δπενηγείςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. b. Γραμμή Δυνατοτήτων (AppBar, Application Bar) Ζ γοαμμή δσμαςξςήςχμ (application bar) εμταμίζεςαι με δενί κλικ κάπξσ ρςξ σπόβαθοξ ςξσ Θρξκοάςη, ή ρύοξμςαπ ςξ δάυςσλό ραπ (ρε ξθόμη ατήπ) από ςημ κάςχ άκοη ποξπ ςα πάμχ. Ζ γοαμμή δσμαςξςήςχμ παοέυει ςιπ ενήπ δσμαςόςηςεπ: 1. Βοήθεια (F1) Παοέυει διάτξοεπ υοήριμεπ πληοξτξοίεπ. Μπξοείςε μα ςημ εμεογξπξιήρεςε και με ςξ πάςημα ςξσ πλήκςοξσ F1, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ. 2. Τποςτήριξη Παςώμςαπ ςξ κξσμπί αμξίγει ςξ για μα γοάφεςε γοάμμα ρςξμ εκδόςη ςηπ εταομξγήπ για ξπξιξδήπξςε θέμα ςηπ εταομξγήπ ςσυόμ έυεςε. 3. Έξοδοσ ήχου (Αυτόματη εύρεςη εξόδου ήχου) Χοηριμξπξιείρςε ςξ όςαμ αλλάζεςε ςημ ένξδξ ςξσ ήυξσ (π.υ. ποξρθέςεςε ακξσρςικά) για μα καςεσθύμει ασςόμαςα ςξμ ήυξ ρςημ ποξκαθξοιρμέμη (από ςξμ σπξλξγιρςή ένξδξ). 10

12 c. Επιλογή Πλήκτρων: Πλήκτρα Πιάνου ή Κουμπιά- Πλήκτρα Ο Θρξκοάςηπ Πιάμξ παοέυει δύξ δσμαςόςηςεπ πλήκςοχμ: Πλήκςοα Πιάμξσ (ποξκαθξοιρμέμη), και Ιξσμπιά-Πλήκςοα ή Button Keys (In-app): i. Ιαι ξι δύξ επιλξγέπ πλήκςοχμ δξσλεύξσμ με ςξμ διακόπςη ρσμευξύπ παςήμαςξπ πλήκςοξσ (Hover/Hold). ii. Τα Ιξσμπιά-Πλήκςοα σπξρςηοίζξσμ πάςημα πξλλαπλώμ πλήκςοχμ ςασςόυοξμα (όπχπ τσρικά και ςα πλήκςοα Πιάμξσ). iii. Ιαι ξι δύξ επιλξγέπ πλήκςοχμ μπξοξύμ μα δξσλέφξσμ ςασςόυοξμα με ςημ ςξμική ούθμιρη πλήκςοχμ (Key Tuning), για αμενάοςηςξ κξύοδιρμα ςξσ κάθε πλήκςοξσ. Πλήκςοα Πιάμξσ: Ιξσμπιά-Πλήκςοα (Button Keys): Τα Ιξσμπιά-Πλήκςοα με ςα μπλε γοάμμαςα είμαι μια ξκςάβα υαμηλόςεοα. 11

13 d. Επιλογέσ ήχου (F2) Παςώμςαπ ςξ, εμταμίζεςαι ςξ μεμξύ ςχμ επιλξγώμ ήυξσ, όπχπ ρςημ δενιά εικόμα. Παοέυξμςαι ξι επόμεμεπ δσμαςόςηςεπ: 1. Κλίμακεσ Δίμξμςαι ξι ενήπ δσμαςόςηςεπ επιλξγήπ «ξικξγέμειαπ» κλιμάκχμ: i. Ισοσυγκερασμέμη-72 Επιτροπής 1881 ii. Ασυγκέραστη Επιτροπής 1881 iii. Αρσγκέοαρςη Χοσράμθξσ iv. Αρσγκέοαρςη Διδύμξσ v. Θρξρσγκεοαρμέμη-12 (Δσοχπαψκή) Απ ρημειχθεί όςι ξι δύξ ποώςεπ επιλξγέπ, είμαι ξι κλίμακεπ ςηπ καθιεοχμέμηπ θεχοίαπ ςηπ Βσζαμςιμήπ Μξσρικήπ. Ο Χούραμθξπ (έμαπ εκ ςχμ Τοιώμ Δαρκάλχμ) μαπ παοέδχρε μόμξ μία αρσγκέοαρςη κλίμακα ςημ διαςξμική (πξσ παίζει ρςα άρποα πλήκςοα ςηπ εταομξγήπ). Για ςιπ κλίμακεπ, δεπ ςιπ εογαρίεπ μαπ [1], [2], [3]. Ζ κλίμακα «Θρξρσγκεοαρμέμη-12 (Δσοχπαψκή)» μπξοεί μα υοηριμξπξιηθεί από Μξσρικό ςηπ Δσοχπαψκήπ Μξσρικήπ, ή επίρηπ για ρύγκοιρη, από Μξσρικό ςηπ Βσζαμςιμήπ Μξσρικήπ. 2. Ν (Ν-ιςοςυγκεραςμόσ) Τξ Ν είμαι πλήοχπ οσθμιζόμεμξ και μπξοεί μα πάοει ακέοαιεπ ςιμέπ μεςανύ 12 και Ποξρξυή υοειάζεςαι ρςξ όςι ςξ Ν δεμ αλλάζει ςιπ ρσυμόςηςεπ ςχμ τθόγγχμ πξσ παοάγξμςαι από ςιπ κλίμακεπ ςηπ εταομξγήπ, διόςι οι κλίμακες ρςημ παοξύρα έκδξρη είμαι προκαθορισμέμες (!) και ςα μόοια παίομξσμ δεκαδικέπ (και όυι ακέοαιεπ ςιμέπ). Τα μόμα πξσ αλλάζει είμαι: α. το βήμα μετατόπισης (pitch shift), β. το διάστημα μεταβολής (Ν-ΕΤ μόρια) ρςημ ςξμική ούθμιρη ςχμ πλήκςοχμ (key tuning), και γ. τα απεικομιζόμεμα (Ν-ΕΤ) διαστήματα αμάμερα ρςα πλήκςοα: για παοάδειγμα, αμ έυξσμε ςημ αρσγκέοαρςη κλίμακα ςηπ Δπιςοξπήπ, ςξ διαςξμικό Νη-Πα είμαι 9/8, ξπόςε ρε Ν=72 είμαι μόοια [=72log 2 (9/8)], ρε Ν=563 (για παοάδειγμα) είμαι μόοια [=563log 2 (9/8)], και ρε Ν=1200 είμαι [=1200log 2 (9/8)]. 12

14 3. Διαθέςιμοι Ήχοι Οι παοακάςχ ήυξι είμαι διαθέριμξι ρε ασςήμ ςημ έκδξρη: - Πιάμξ - Θρξκοάςηπ 1: Αμθρώπιμη φωμή εμόπ ιρξκοάςη (copyrighted) - Συμθετική Χορωδία 1 - Σσμθεςική Χξοχδία 2 - Your Ison Ισοκράτης 2 Για πιρςόςεοξ ήυξ (καλύςεοεπ εμαλλαγέπ, καλύςεοη έμαονη/ςελείχρη ήυξσ), γίμεςαι υοήρη fade-in και fade-out με ςξ πάςημα και ςημ απελεσθέοχρη ςχμ πλήκςοχμ δείςε παοακάςχ για ςξμ υοόμξ απελεσθέοχρηπ. Για καλύςεοη απόδξρη ςξσ ήυξσ, εμδείκμσςαι η υοηριμξπξίηρη καλώμ ηυείχμ πξσ μα «βγάζξσμ» μπάρα, ή η ρύμδερη ςξσ σπξλξγιρςή/ςαμπλέςαπ με ςξμ εμιρυσςή (home theater) με ποξςειμόμεμη επιλξγή ιρξρςαθμιρςή «Classic». 4. Αριθμόσ οκτάβων Ασςή η επιλξγή οσθμίζει ςξμ αοιθμό ςχμ ξοαςώμ ξκςάβχμ, δύξ έχπ ςέρρεοιπ. 5. Αρχικόσ φθόγγοσ οκτάβασ Ο αουικόπ τθόγγξπ ςηπ ποώςηπ ξκςάβαπ μπξοεί μα είμαι Νη ή Δι (όςαμ ξ επιλεγμέμξπ ήυξπ είμαι ήυξπ Πιάμξσ). 6. Εμφάνιςη όλων των μαύρων πλήκτρων Με ςξμ διακόπςη ασςό επιλέγεςε ςημ εμτάμιρη ή μη όλχμ ςχμ μαύοχμ πλήκςοχμ (ξσριαρςικά ςχμ πλήκςοχμ B#, E# ςα ξπξία δεμ σπάουξσμ ρςξ ρσμβαςικό πιάμξ). 7. Φρόνοσ απελευθέρωςησ (Release Time) Ρύθμιρη ςξσ υοόμξσ μείχρηπ ςξσ ήυξσ από ςημ ρςιγμή πξσ ελεσθεοχθεί έμα παςημέμξ πλήκςοξ/τθόγγξπ ςξσ πιάμξσ. «Μικοή» ούθμιρη ρημαίμει όςι ξ ήυξπ «ρβήμει» ρύμςξμα, εμώ «Μεγάλη» ρημαίμει όςι ξ ήυξπ «ρβήμει» πιξ αογά. 8. Φρονονόμοσ ή Μετρονόμοσ Δπενηγξύμςαι παοακάςχ ρε ιδιαίςεοη εμόςηςα. 9. Ήχοσ Φρονονόμου Δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςξσ ήυξσ ςξσ Χοξμξμόμξσ. 2 Ζ επιλξγή ασςή «Your Ison Θρξκοάςηπ», εμταμίζεςαι όςαμ αγξοαρςεί και οσθμιρςεί ασςή η Inapp λειςξσογία. Δείςε πεοιρρόςεοα παοακάςχ ρςημ ρυεςική εμόςηςα. 13

15 10. υχνότητα αναφοράσ (Hz) Υπξρςηοίζξμςαι ςέρρεοιπ ρσυμόςηςεπ αματξοάπ, βάρει ςχμ ξπξίχμ καθξοίζξμςαι ξι ρσυμόςηςεπ ςχμ σπόλξιπχμ πλήκςοχμ/τθόγγχμ ςξσ πιάμξσ. Οι ρσυμόςηςεπ ασςέπ είμαι ξι ενήπ: Ιε (A4) 440 Hz, Νη (C4) Hz, Νη (C4) 256 Hz, Νη (C4) 220 Hz. Οι οσθμίρειπ ασςέπ μπξοξύμ μα υοηριμξπξιηθξύμ παοάλληλα με ςημ μεςαςόπιρη βάρηπ (pitch shift) για πιξ εσού έλεγυξ ςηπ βάρηπ ςξσ ήυξσ. 11. Βήμα μετατόπιςησ (Ν-ΕΣ) Ζ επιλξγή ςξσ βήμαςξπ μεςαςόπιρηπ επηοοεάζει ςιπ ενήπ οσθμίρειπ: α. το βήμα μετατόπισης (pitch shift) ρςημ μεςαςόπιρη βάρηπ, και β. το διάστημα μεταβολής ρςημ ςξμική ούθμιρη ςχμ πλήκςοχμ (key tuning), όπχπ επενηγήθηκε αμχςέοχ. 12. Your Ison Ρυθμίςεισ Ζ επιλξγή ασςή εμταμίζεςαι ατξύ αγξοαρθεί η In-app λειςξσοία «Your Ison Θρξκοάςηπ». Δείςε πεοιρρόςεοα παοακάςχ ρςημ ρυεςική εμόςηςα. 14

16 e. Άλλεσ επιλογέσ (F3) 1. Αποθήκευςη Ρυθμίςεων Δσμαςόςηςα απξθήκεσρηπ/επαματξοάπ ποξρχπικώμ οσθμίρεχμ, όπχπ, ςύπξπ ήυξσ, αοιθμόπ Ν, μεςαςόπιρη βάρηπ, αοιθμόπ ξκςάβχμ, μέγεθξπ πλήκςοχμ, εικόμα σπξβάθοξσ. 2. Διαςτήματα/υχνότητεσ Υθόγγων Δσμαςόςηςα εμτάμιρηπ ςχμ ςξμικώμ διαρςημάςχμ αμάμερα ρςα πλήκςοα ςξσ πιάμξσ, ή ςχμ ρσυμξςήςχμ ςχμ τθόγγχμ επί ςχμ αμςιρςξίυχμ πλήκςοχμ, όπχπ δείυμεςαι παοακάςχ: 15

17 3. Βοήθεια πληκτρολογίου Δμτάμιρη ή μη ςχμ πλήκςοχμ αμςιρςξίυιρηπ ςξσ πληκςοξλξγίξσ ρςα πλήκςοα ςξσ πιάμξσ, όπχπ δείυμεςαι ρςημ παοακάςχ εικόμα. Για μα αλλάνεςε ξκςάβα, παςήρςε ςξ «/» (ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ). 4. Βοήθεια Υθόγγων (Μαρτυρίεσ) Δσμαςόςηςα επιλξγήπ/εμτάμιρηπ βξήθειαπ τθόγγχμ: - Μαοςσοίεπ Παοαρημαμςικήπ - Νη, Πα, Βξσ,... - Νςξ, Ρε, Μι,... - C, D, E, 5. Θέςη μαύρων πλήκτρων Δσμαςόςηςα ςξπξθέςηρηπ ςχμ μαύοχμ πλήκςοχμ, είςε ρςξ μέρξμ αμάμερα ρςα άρποα πλήκςοα, είςε όπχπ ρςξ πιάμξ. 6. Εικόνα υποβάθρου Δσμαςόςηςα ούθμιρηπ ςηπ εικόμαπ σπξβάθοξσ ςξσ πιάμξσ ρε διάτξοα υοώμαςα. 16

18 f. Your Ison Ιςοκράτησ In-app Ατξύ αγξοαρςεί ασςή η λειςξσογία (δεπ παοαπάμχ ςημ εμόςηςα «Αγξοά ποόρθεςχμ λειςξσογιώμ Θn-App»), πηγαίμεςε ρςιπ «Δπιλξγέπ Ήυξσ» ρςημ (μεξεμταμιρθείρα) εμόςηςα «Your Ison Ρσθμίρειπ» και πιέρςε ςξ κξσμπί Ρσθμίρειπ ςξ ξπξίξ ραπ εμταμίζει ςξ παοακάςχ μεμξύ. Ακξλξσθείρςε ςιπ ξδηγίεπ ποξρεκςικά και με ακοίβεια, και μεςά θα είρςε έςξιμξι μα υοηριμξπξιήρεςε ςξμ Ισοκράτη σας, εκμεςαλλεσόμεμξι ςιπ λειςξσογίεπ-δσμαςόςηςεπ ςξσ Θρξκοάςη Πιάμξσ! Σημειώστε, ότι χρειάζεται μα έχετε ηχογραφημέμα 9 αρχεία ήχου wav (*) για μα λειτουργήσει ο δικός σας Ισοκράτης. Ηα ποέπει μα ηυξγοατήρεςε ςξμ κάςχ Δι, κάςχ Ιε, κάςχ Εχ (3g.wav, 3a.wav, 3b.wav), και ςξσπ Νη-Ιε (4c.wav, 4d.wav, 4e.wav, 4f.wav, 4g.wav, 4a.wav), ρύμτχμα με ςα διαρςήμαςα ςηπ διαςξμικήπ Ιλίμακαπ ςηπ Δπιςοξπήπ ! Hint: Για μα βοείςε ςξ ύφξπ ςξσ κάθε τθόγγξσ, μπξοείςε μα υοηριμξπξιήρεςε ςξμ Θρξκοάςη Πιάμξ. (*) Επειδή υπάρχουμ διαφορετικοί τύποι αρχείωμ wav, σε περίπτωση που τα.wav αρχεία σας δεμ παίζουμ στομ Ισοκράτη Πιάμο, αφότου αγοράσατε και ρυθμίσατε τημ λειτουργία Your Ison σύμφωμα με τις οδηγίες, επικοιμωμήστε μαζί μας στο μα σας βοηθήσουμε! 17

19 g. Χρονονόμοσ ή Μετρονόμοσ (F6) Σςιπ επιλξγέπ ήυξσ (F2) μπξοείςε μα επιλένεςε αμάμερα ρε βσζαμςιμό Χοξμξμόμξ (ποξςείμεςαι για ςξσπ Ψάλςεπ ή Μαθηςέπ ςηπ Βσζαμςιμήπ Μξσρικήπ) ή ρε εσοχπαψκό Μεςοξμόμξ (ποξςείμεςαι για ςξσπ Μξσρικξύπ ή Μαθηςέπ ςηπ Δσοχπαψκήπ Μξσρικήπ). 1. Φρονονόμοσ Τα κύοια κξσμπιά υοήρηπ ςξσ Χοξμξμόμξσ απεικξμίζξμςαι ρςημ κύοια ξθόμη και έυξσμ χπ παοακάςχ (ξ Χοξμξμόμξπ μπξοεί μα εμεογξπξιηθεί και με ςξ F6 ςξσ πληκςοξλξγίξσ, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ): Οι υςύπξι αμά λεπςό (υ.α.λ.) είμαι πλήοχπ οσθμιζόμεμξι, με επιπλέξμ δσμαςόςηςα ποξεπιλξγήπ υ.α.λ. για διάτξοα είδη ςοξπαοίχμ (δείςε μέοξπ ςηπ λίρςαπ παοακάςχ, από ςξ Τοιώδιξμ ςξσ Άου. Ποχς. ςηπ Μ.ς.Χ.Δ. Ηοαρσβξύλξσ Σςαμίςρα), και εικξμικό «λαμπςήοα» έμδεινηπ υςύπξσ (επί ςηπ εικξμικήπ ξθόμηπ «LCD»). Ζ παοακάςχ λίρςα με ςιπ αμςιρςξιυίεπ είδξσπ ςοξπαοίχμ ρε υ.α.λ. είμαι τσρικά εμδεικςική για εκπαιδεσςικξύπ ρκξπξύπ και ρε καμία πεοίπςχρη δερμεσςική. Δπίρηπ ξ ήυξπ ςξσ Χοξμξμόμξσ μπξοεί μα επιλευθεί/αλλαυθεί ρςιπ «Δπιλξγέπ ήυξσ (F2)» ρςη ούθμιρη «Ήυξπ Χοξμξμόμξσ». 18

20 2. Μετρονόμοσ Ο Μεςοξμόμξπ παοέυει δσμαςόςηςα επιλξγήπ ςξσ μέςοξσ 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, και επίρηπ λίρςα με διάτξοξσπ ποξκαθξοιρμέμξσπ (ρςημ Δσοχπαψκή Μξσρική) υςύπξσπ αμά λεπςό. Τα κύοια κξσμπιά υοήρηπ ςξσ Μεςοξμόμξσ απεικξμίζξμςαι ρςημ κύοια ξθόμη και έυξσμ χπ παοακάςχ (ξ Μεςοξμόμξπ μπξοεί μα εμεογξπξιηθεί και με ςξ F6 ςξσ πληκςοξλξγίξσ, ετόρξμ έυεςε ερςιάρει ρςξ πληκςοξλόγιξ): h. Εικονική οθόνη «LCD» Οθόμη εμτάμιρηπ υοήριμχμ πληοξτξοιώμ ςξσ Θρξκοάςη Πιάμξσ. 19

21 Σςημ εικξμική ασςή ξθόμη εμταμίζεςαι η μαοςσοία, η ρσυμόςηςα ςξσ αμςίρςξιυξσ παςηθέμςξπ πλήκςοξσ/τθόγγξσ, και η αμςίρςξιυη μόςα ρε αμεοικάμικη ρημειξγοατία με ποξρέγγιρη cents. Δπίρηπ, αμ παςηθξύμ ςασςόυοξμα (ή διαδξυικά) δύξ πλήκςοα, εμταμίζεςαι η διατξοά ςχμ αμςίρςξιυχμ τθόγγχμ/πλήκςοχμ ρε μόοια (Ν-ΔΤ) και ρε cents. Δμταμίζξμςαι, επίρηπ, η οσθμιθείρα μεςαςόπιρη βάρηπ, ςξ Ν, καθώπ και ξ επιλεγμέμξπ ήυξπ, η επιλεγμέμη κλίμακα και η επιλεγμέμη ρσυμόςηςα αματξοάπ. Σςό επάμχ δενιά μέοξπ ςηπ εικξμικήπ ξθόμηπ, σπάουει έμα εικξμικό «λαμπάκι» πξσ αμαβξρβήμει ρςξμ υςύπξ ςξσ υοξμξμόμξσ/μεςοξμόμξσ, όςαμ ασςόπ έυει εμεογξπξιηθεί. Σςξμ μεςοξμόμξ αλλάζει και υοώμα αμάλξγα με ςξ μέςοξ. 4. Αματξοέπ [1] Παν. Δ. Παπαδημητρίου, Πῶς προκύπτουν ὅλες οἱ κλίμακες τῆς Βυζαντινῆς Μουςικῆς ἀπὸ τὸν Μείζονα Τόνο, έκδ. 0.9, 6/3/2014. [2] Παν. Δ. Παπαδημητρίου, Οἱ Κλίμακες καὶ Συγκερασμοὶ τοῦ Χρυσάνθου ἐκ Μαδύτων, έκδ.0.9, 15/3/2014. [3] Παν. Δ. Παπαδημητρίου, Ἡ Κλίμακα τοῦ Πλαγίου Δευτέρου Ἤχου κατά τόν Χρύσανθο καὶ τὴν Ἐπιτροπή 1881, έκδ. 0.9, 28/2/

22 5. Ποξράοςημα a. Εκδόςεισ 1. Έκδοςη 6 - Ιξσμπιά-Πλήκςοα (Button Keys), In-app, ποξρςέθηκαμ. - Γοαμμή δσμαςξςήςχμ (Application Bar) ποξρςέθηκε. - Σςσλιρςική αλλαγή ξλιρθηςήοχμ (sliders). 2. Έκδοςη 5 - Τξμική ούθμιρη (key tuning / scale tuner) κάθε πλήκςοξσ ςηπ ξκςάβαπ (ςηπ επιλεγμέμηπ ξικξγέμειαπ κλιμάκχμ) ρε +/- N-ET μόοια (In-app) - Δσμαςόςηςα (In-app) τόοςχρηπ ςχμ δικώμ ραπ wav αουείχμ Θρξκοάςη, εκμεςαλλεσόμεμξι ςιπ δσμαςόςηςεπ ςηπ εταομξγήπ (piano - soundboard) - Χοόεπ In-app (free) - Διξοθώθηκε ξ βοόγυξπ Γα (Θρξκοάςηπ 1) - Ιαςαογήθηκε ςξ F4 shortcut - Οι Χοόεπ και ςα Βξσ/Εχ δίερη εμεογξύμ πλέξμ ρε όλεπ ςιπ Οκςάβεπ - Διξοθώθηκε ςξ λάθξπ ρςημ εμαλλαγή ςχμ κξσμπιώμ Χοόεπ/Βξσ/Εχ - Ζ εμαλλαγή ρςιπ επιλξγέπ ήυξσ, π.υ. Πιάμξ ρε Θρξκοάςηπ 1, είμαι λίγξ αογή ςώοα Έκδοση Ακοιβέρςεοη ούθμιρη ςηπ Σσμθεςικήπ Χξοχδίαπ 1 21

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr.

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr. ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ Οι εογαζϊμεμξι ρσμςανιξϋυξι άμεογξι παίομξσμ ςξσπ αγόμεπ ρςα υέοια ςξσπ, δίμξμςαπ ςημ απάμςηρη ρςιπ καςαοοέξσρεπ ρσμδικαλιρςικέπ ρσμβιβαρμέμεπ πλειξφητίεπ ςξσ Κλάδξσ και ρςξσπ γοατικξϋπ πξλιςεσςέπ ςξσπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ

Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ είμαι ρυεςικά απλή και ρςηοίζεςαι ρςη υοήρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ μεοξύ, λόγχ ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ. Σξ μεοό, μεςά ςημ πςώρη ςξσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1132 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Λάρισα, 03.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Διακήρσξης 1/2011 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

Τα διαστήματα της Βυζαντινής Μουσικής μέσα από το πρόγραμμα ByzPlayer

Τα διαστήματα της Βυζαντινής Μουσικής μέσα από το πρόγραμμα ByzPlayer ΕΡΑΤΕΙΟ ΩΔΕΙΟ Εργασία 2 ου εξαμήνου στην Βυζαντινή Μουσική Τα διαστήματα της Βυζαντινής Μουσικής μέσα από το πρόγραμμα ByzPlayer του Κωνσταντίνου Γ. Ρακτιβάν επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Γεώργιος Δ. Ζήσιμος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ΟΘΜΑΙΑΡ ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΩΜ... 1 Θ ΟΔΠΘΔΥΔΘ Ξ ΟΑΠΔΥΞΛΔΜΞ ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞ ΣΚΘΙΞ;... 9 ΟΠΞ-ΔΙΘΛΖΡΖ ΑΜΑΓΙΩΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖΡ... 10 Δκσίμηςη σψν Αναγκών Δκπαίδετςηρ...

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

UE SPECTRALYZER. Εγχειρίδιο Χρήσης εκδ. 4.2

UE SPECTRALYZER. Εγχειρίδιο Χρήσης εκδ. 4.2 1 UE SPECTRALYZER Εγχειρίδιο Χρήσης εκδ. 4.2 Contents Επεξηγήσεις του UE Spectralyzer FFT... 5 Επεξηγήσεις Χρονοσειρών του UE Spectralyzer... 6 Επεξηγήσεις Διπλών Επιλογών του UE Spectralyzer... 7 Επεξηγήσεις

Διαβάστε περισσότερα

SMART Board & SMART Notebook 10. Οδηγός Χρήσης

SMART Board & SMART Notebook 10. Οδηγός Χρήσης SMART Board & SMART Notebook 10 Οδηγός Χρήσης Τι είναι το SMART Board; Ο διαδραστικός πίνακας αφής που συνδυάζει την απλότητα χρήσης του παραδοσιακού πίνακα με την δύναμη του υπολογιστή Τι είναι το SMART

Διαβάστε περισσότερα

«Εφαρμογή για την Εκμάθησης Κιθάρας σε απλά βήματα»

«Εφαρμογή για την Εκμάθησης Κιθάρας σε απλά βήματα» 1 ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Πτυχιακή Εργασία «Εφαρμογή για την Εκμάθησης Κιθάρας σε απλά βήματα» Βλάχος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ... 3 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 4 3.1. Εγκατάσταση οδηγών και λογισμικού... 4 3.1.1. Εγκατάσταση σε Windows 7 / Vista... 5 3.1.2. Εγκατάσταση σε Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο)

Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) Movie Maker (Δημιουργία βίντεο) - Με πόσους τρόπους μπορούμε να διηγηθούμε μια ιστορία; - Μπορούμε να την πούμε ο ένας στον άλλο. - Μπορούμε να την γράψουμε. - Μπορούμε να τη ζωγραφίσουμε κομμάτι-κομμάτι.

Διαβάστε περισσότερα