Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ"

Transcript

1 Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ είμαι ρυεςικά απλή και ρςηοίζεςαι ρςη υοήρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ μεοξύ, λόγχ ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ. Σξ μεοό, μεςά ςημ πςώρη ςξσ από έμα μεγάλξ ύφξπ, εκςξμώμεςαι ρςα πςεούγια μιαπ τςεοχςήπ, η ξπξία μεςατέοει κίμηρη ρςη μσλόπεςοα πξσ αλέθει ςξμ καοπό (ριςάοι, κοιθάοι κ.α.) παοάγξμςαπ αλεύοι. Τπάουει έμαπ άνξμαπ ρςξμ ξπξίξ ρςηοίζεςαι η τςεοχςή ρςημ ξπξία καςαλήγει η παοξυή ςξσ μεοξύ και ςημ κιμεί. Χηλόςεοα απξ ςημ τςεοχςή σπάουξσμ δύξ μσλόπεςοεπ. Μία ρςαθεοή και μία πεοιρςοετόμεμη, η ξπξία παίομει κίμηρη απξ ςξμ άνξμα. Η μσλόπεςοα ασςή, με έμαμ μηυαμιρμό έυει ςημ δσμαςόςηςα μα μεςαβάλλει ςημ απόρςαρη ςηπ επιτάμειαπ ςοιβήπ με ςη ρςαθεοή πέςοα για μα εναρταλίρει πόρξ υξμςοό ή φιλό θα είμαι ςξ άλερμα. Πάμχ από ςιπ πέςοεπ σπάουει κχμική νσλξκαςαρκεσή ρςημ ξπξία ςξπξθεςείςαι ξ καοπόπ ξ ξπξίξπ με έμαμ ένσπμξ μηυαμιρμό, πξσ παίομει κι ασςόπ κίμηρη από ςξμ άνξμα, οίυμεςαι ρςξ κέμςοξ ςηπ πεοιρςοετόμεμηπ πέςοαπ (η ξπξία έυει έμα άμξιγμα διαμέςοξσ 25 εκαςξρςώμ). ςη ρσμέυεια με ςημ πεοιρςοξτή ρσμθλίβεςαι και με ςημ τσγόκεμςοξ δύμαμη ρσγκεμςοώμεςαι, χπ αλεύοι πλέξμ, ρ' έμα υώοξ μποξρςά από ςιπ πέςοεπ.

2 Οι μσλόπεςοεπ ποξέουξμςαμ ρσμήθχπ από ςη Μήλξ και ςημ Κίμχλξ, ςχμ ξπξίχμ ςα εδάτη είμαι ηταιρςειξγεμή. Η πξιόςηςά ςξσπ ήςαμ άοιρςη, γεγξμόπ πξσ ςιπ καθιρςξύρε ακοιβόςεοεπ. Αματξοά ρςημ εναιοεςική ςξσπ πξιόςηςα βοίρκξσμε ρε έγγοατξ ςξσ 1321 ςξσ Δμεςξύ υαοςξγοάτξσ Μαοίμξσ αμξύδξσ ςξσ Ποερβσςέοξσ. ςξ εογαρςήοι ςξσ μσλχμά σπάουει ξ βαρικόπ ενξπλιρμόπ από εναοςήμαςα και εογαλεία ςα ξπξία υειοίζεςαι. Τπάουξσμ 1 ή 2 παοάθσοα και μία δίτσλλη πόοςα. Σζάκι βοίρκεςαι απαοαίςηςα ρε μία γχμία ςξσ μύλξσ. Ένχ από ςξ μύλξ και ρε ποξέκςαρη ποξπ ςα επάμχ από ασςόμ, βοίρκεςαι ςξ εμςσπχριακόςεοξ από αουιςεκςξμικήπ άπξφηπ μέοξπ η κοέμαρη με ςξ μεοαύλακα. Μέρα απξ ασςόμ ςξμ κάθεςξ αγχγό πξσ ρςξμ ρσγκεκοιμέμξ μεοόμσλξ ςξσ Παρυαλίγξσ, σπεοβαίμει ςα δέκα μέςοα, ςοέυει με δύμαμη ςξ μεοό και κιμεί ςημ

3 τςεοχςή ρςξμ σπόγειξ υώοξ ςξσ μύλξσ. Χώοξι, εναοςήμαςα, μηχαμιρμξί: Μπξοξύμε μα κάμξσμε μια ποώςη καςάςανη με βάρη ςξ είδξπ ςχμ μηυαμιρμώμ ςξσ μύλξσ και μα υχοίρξσμε ςοειπ διατξοεςικξύπ υώοξσπ: Φώοξπ κιμηςήοιχμ μηυαμιρμώμ Φώοξπ κιμξύμεμχμ μηυαμιρμώμ Φώοξπ οξήπ ςξσ μεοξύ Χώοξπ κιμηςήοιωμ μηχαμιρμώμ(ζξσοιό) Βοίρκεςαι ρςξ κάςχ μέοξπ ςξσ μύλξσ. Καςαλαμβάμει υώοξ ξοθξγχμικήπ κάςξφηπ, υςιρμέμξπ κάςχ από ςιπ μσλόπεςοεπ. Οι διαρςάρειπ ςξσ κσμαίμξμςαι αμάλξγα με ςξ μέγεθξπ ςξσ μύλξσ από 1-1,5μ ύφξπ, 2-4μ βάθξπ και 1,5-2 μ πλάςξπ. Η ξοξτή ςξσ απξςελεί μέοξπ ςξσ δαπέδξσ ςξσ ιρόγειξσ υώοξσ και καςαρκεσάζεςαι από μεγάλεπ επίπεδεπ πέςοεπ. Η είρξδξπ ςξσ ρε αοκεςέπ πεοιπςώρειπ είμαι ρυημαςιρμέμη ρε αφιδχςό άμξιγμα.(καμάοα). Μέρα ρςξμ σπόγειξ ασςό υώοξ σπάουξσμ: Η τςεοχςή πξσ πεοιρςοέτεςαι ρε ξοιζόμςιξ επίπεδξ και είμαι ςοξυόπ διαμέςοξσ 1 μ μ ρςξμ ξπξίξ εκςξμώμεςαι ςξ μεοό. Ο ρκελεςόπ ςηπ είμαι μεςαλλικόπ και απξςελείςαι από δύξ ξμόκεμςοα ρςετάμια πξσ εμώμξμςαι μεςανύ ςξσπ και καςαλήγξσμ ρςξ κέμςοξ ρε πλήμμη (έμχρη με άνξμα) ξοθξγχμικήπ διαςξμήπ. ςξ κεμό πξσ ρυημαςίζξσμ ςα δύξ ρςετάμια

4 ρςηοίζξμςαι πεοιτεοειακά ςα πςεούγια ςηπ τςεοχςήπ ςα κξσςάλια. Σα κξσςάλια είμαι από νύλξ (πλαςάμι) και καςαρκεσαρμέμα (ρκατςά) με ιδιαίςεοη μαρςξοιά. Σξ αδοάυςι είμαι ξ καςακόοστξπ άνξμαπ πξσ μεςατέοει ςημ κίμηρη, από ςη τςεοχςή ρςη μσλόπεςοα, είμαι μεςαλλικόπ (ςεςοαγχμικήπ ή κσκλικήπ διαςξμήπ) ή νύλιμξπ από ποίμξ, και ρε μία ςξσλάυιρςξμ πεοίπςχρη ρσμδσαρμόπ και ςχμ δύξ (ρίδεοξ μέρα ρε δύξ ρκατςά νύλα δεμέμα ενχςεοικά με δαυςσλίδια). Η έμχρη ςξσ αδοαυςιξύ με ςη τςεοχςή γίμεςαι με νύλιμεπ ρτήμεπ. Σξ κάςχ άκοξ ςξσ καςαλήγει ρε κχμική αιυμή, ςξ κεμςοί (ρκληοσμέμξ μέςαλλξ). Σξ αδοάυςι ρςηοίζεςαι ρε νύλιμη βάρη, μήκξσπ πεοίπξσ 1.50μ., ύφξσπ 20 εκ και πλάςξσπ 30 εκ. ςη μέρη ασςξύ ςξσ νύλξσ έυει διαμξοτχθεί κξιλόςηςα (παςξύοα ),όπξσ ρτημώμεςαι ςξ καςχμξύυλι. Σξ καςχμξύυλι είμαι μικοή ριδεοέμια λάμα με 3-4 κξιλόςηςεπ όπξσ παςάει ςξ κεμςοί ςξσ αδοαυςιξύ. Όςαμ μία κξιλόςηςα τθείοεςαι από ςημ ςοιβή, ξ άνξμαπ μεςατέοεςαι ρςημ επόμεμη κ.ξ.κ. Σξ πάμχ μέοξπ ςξσ αδοαυςιξύ διαπεομά ςξ κέμςοξ ςηπ ξοξτήπ ςξσ σπξγείξσ. ςξ δενιό άκοξ ςηπ ςοαπεζάπ είμαι ρσμδεδεμέμη με ρςαθεοό ρύμδερμξ μεςαλλική καςακόοστη οάβδξπ πξσ ξμξμάζεςαι αμεβάςηπ και διαπεομά ςημ ξοξτή ςξσ ζξσοιξύ. ςξ απέμαμςι ςξίυχμα από ςημ είρξδξ ςξσ ζξσοιξύ, αοιρςεοά και ρε φηλό ρημείξ, βοίρκεςαι η ριτξσμξμάμα. Η ριτξσμξμάμα είμαι μεγάλη μαομάοιμη πέςοα, λανεμέμη ερχςεοικά, ώρςε μα ρυημαςίζει αγχγό κσκλικήπ διαςξμήπ διαμέςοξσ 20 εκ. πεοίπξσ. ε κάπξιεπ πεοιπςώρειπ, ρυημαςίζεςαι από πέςοεπ πξσ εμώμξμςαι ρςη ρειοά με ρσμδεςικό σλικό (λάρπη) ρε μήκξπ έχπ και 2μ.. ςξ άκοξ ςηπ ποξπ ςξ ζξσοιό είμαι διαμξοτχμέμη έςρι ώρςε μα ρυημαςίζει ερξυή (παςξύοα) όπξσ εταομόζει ςξ ριτξύμι. Σξ ριτξύμι είμαι έμα ρςόμιξ εκοξήπ ςξσ μεοξύ κχμικξύ ρυήμαςξπ, μήκξσπ εκ. ςηοίζεςαι ρσμήθχπ με δύξ όοθιεπ μεςαλλικέπ βέογεπ για μα αμςένει ρςη μεγάλη πίερη πξσ ςξσ αρκείςαι. Σξ σλικό καςαρκεσήπ ςξσ μπξοεί μα είμαι νύλξ, ρίδεοξ ή και πηλόπ. ςξ άκοξ ςξσ ριτξσμιξύ ςξπξθεςείςαι μεςαλλική ή νύλιμη πλάκα ςξ πξςήοι με ξπή διαμέςοξσ 4 εκ. ή και μεγαλύςεοηπ αμάλξγα με ςημ επξυή (ςξ διαθέριμξ μεοό) ή αμάλξγα με ςημ απαιςξύμεμη ςαυύςηςα πεοιρςοξτήπ ςηπ μσλόπεςοαπ. Με ασςό ςξμ ςοόπξ οσθμίζεςαι η παοξυή ςξσ μεοξύ, άοα και η ςαυύςηςά ενόδξσ για ςημ εκςόμχρη ρςη τςεοχςή. Αοιρςεοά από ςη τςεοχςή σπάουει καςακόοστξπ νύλιμξπ άνξμαπ πξσ ρςξ κάςχ μέοξπ ςξσ και ρςξ ύφξπ ςηπ ενόδξσ ςξσ μεοξύ από ςη ριτξσμξμάμα έυει ρσμδεδεμέμξ έμα επίπεδξ μικοό ραμίδι.ο άνξμαπ ασςόπ διαπεομά επίρηπ ςημ ξοξτή ςξσ ζξσοιξύ.

5 Σξ ρύρςημα ασςό ξμξμάζεςαι ρςαμαςήοαπ και με καςάλληλξ υειοιρμό μπξοεί μα εκςοέφει ςη οξή ςξσ μεοξύ ποξπ ςη τςεοχςή και άοα μα ρςαμαςήρει ςη λειςξσογία ςξσ μύλξσ. Φώοξπ κιμξύμεμχμ μηυαμιρμώμ Μέρα ρςξ εογαρςήοι ςξσ μσλχμά σπάουξσμ ςα πιξ βαρικά ρςξιυεία ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ μύλξσ πξσ είμαι ξι μσλόπεςοεπ. Σξ σλικό καςαρκεσήπ ςξσπ είμαι κξμμάςια πέςοαπ πξσ έτεομαμ από ςη Μήλξ. Σα κξμμάςια ασςά ςηπ πέςοαπ ατξύ ρμιλεσςξύμ και ρυημαςίρξσμ όλα μαζί έμα κσκλικό ρυήμα, δέμξμςαι ενχςεοικά με 1 ή 2 μεςαλλικά ρςετάμια και ρτίγγξσμ με μικοά κξμμάςια, ςιπ ρτήμεπ. Οι μσλόπεςοεπ έυξσμ διάμεςοξ έχπ και 1,40μ και πάυξπ 20 εκ Οι μσλόπεςοεπ είμαι δύξ : Η πάμχ μσλόπεςοα πξσ είμαι κιμηςή (πεοιρςοετόμεμη) και η κάςχ μσλόπεςοα πξσ είμαι ρςαθεοή. Η κάςχ μσλόπεςοα ςξπξθεςείςαι ρε πλαίριξ διαμξοτχμέμξ ραμ ςοαπέζι πξσ ρκεπάζει ρςξ ρημείξ εκείμξ ςξ ζξσοιό. Η πάμχ μσλόπεςοα παίομει κίμηρη από ςξ αδοάυςι. Σξ πάμχ μέοξπ ςξσ αδοαυςιξύ είμαι διαμξοτχμέμξ ρε ρυήμα Σ και ρσμδέεςαι ρςαθεοά με έμα ενάοςημα πξσ λόγχ ςξσ ρυήμαςόπ ςξσ ξμξμάζεςαι υελιδόμα. Η ρύμδερη ςξσ αδοαυςιξύ με ςη υελιδόμα γίμεςαι με ποξραομξγή ςξσ ρε ςούπα ξοθξγχμικήπ διαςξμήπ. Σξ αδοάυςι, διαπεομά ςημ κάςχ μσλόπεςοα ατξύ ασςή έυει ρςξ κέμςοξ ςηπ ςούπα μεγαλύςεοηπ διαμέςοξσ από ςξμ άνξμα. Σξ κεμό πξσ δημιξσογείςαι, καλύπςεςαι από ειδικό νύλιμξ δακςύλιξ από ρσκιά πξσ λέγεςαι ατάλι ή καοδιά. Με ασςό ςξμ ςοόπξ ξ πάμχ υώοξπ ρςεγαμξπξιείςαι από ςα μεοά ςξσ ζξσοιξύ, ξ άνξμαπ πεοιρςοέτεςαι ρςαθεοά και ςξ αλεύοι δεμ πέτςει ρςξ ζξσοιό. Η πάμχ μσλόπεςοα έυει ρςξ κέμςοξ ςηπ μια μεγάλη ςούπα πεοίπξσ 20 εκ. ςη γξύλα από όπξσ ειρέουεςαι ξ καοπόπ για άλερμα. ςξ κέμςοξ ςξσ κάςχ μέοξσπ ςηπ σπάουει διαμξοτχμέμη ερξυή (παςξύοα) ρςξ ρυήμα και ςξ μέγεθξπ ςηπ υελιδόμαπ. Η απόρςαρη μεςανύ ςηπ πάμχ και κάςχ μσλόπεςοαπ, ςξ κεμό δηλαδή όπξσ αλέθεςαι ξ καοπόπ, ποέπει μα είμαι ίρη ρε όλη ςημ επιτάμεια. Για ςξ λόγξ ασςό πεοιρςοέτεςαι για λίγξ η πάμχ μσλόπεςοα και αμ υοειάζεςαι ςξπξθεςξύμςαι μικοέπ ρτήμεπ αμάμερα ρε υελιδόμα και μσλόπεςοα. Άλλξπ ςοόπξπ είμαι η ςξπξθέςηρη μπξγιάπ ρε ρκόμη (λξσλάκι) αμάμερα ρςιπ δύξ πέςοεπ και ατξύ πεοιρςοατξύμ για λίγξ, ςα ρημεία όπξσ έυει ςοιτςεί η μπξγιά υαοάζξμςαι (αταιοξύμςαι) με ειδικό ρτσοί ςξ μσλξκόπι.

6 Έςρι θα μπξοξύραμε μα πξύμε όςι έυξσμε έμα είδξπ ζσγξρςάθμιρηπ. Σξ μσλξκόπι επίρηπ υοηριμξπξιείςαι για μα κάμει αδοή, άγοια ςημ ερχςεοική επιτάμεια ςχμ μσλόπεςοχμ, όςαμ εκείμη λειέμξμςαμ πλήοχπ απξ ςημ πξλλή υοήρη και δεμ άλεθε ςόρξ καλά. Σξ μεοό ξδηγείςαι από ςξ ρημείξ λήφηπ ςξσ ποξπ ςξ μύλξ με έμα ασλάκι ρκατςό και υςιρςό. ςξ πάμχ και πίρχ μέοξπ ςξσ μύλξσ σπάουει μεγάλη δεναμεμή η ρςέομα η ξπξία γεμίζει με μεοό και διαθέςει σπεουείλιρη. Αμέρχπ μεςά ςη ρςέομα σπάουει ξ μεοαύλακαπ ειδική πέςοιμη καςαρκεσή,ρσμήθχπ πξλύ επιμελημέμη, πξσ ρυημαςίζει αγχγό αμξιυςό από πάμχ, βάθξσπ από 0,6 μ. έχπ 1,3 μ., πλάςξσπ πεοίπξσ 0,5 μ. και μήκξσπ 10 μ. ςημ είρξδξ ςξσ μεοξύ από ςη ρςέομα ποξπ ςξ μεοαύλακα παοεμβάλλεςαι ειδικόπ οσθμιρςήπ ςηπ παοξυήπ ςξσ μεοξύ ςξ πελέμι. Σξ πελέμι ρυημαςίζεςαι από μία πλάκα ρυιρςόλιθξσ ξοιζόμςια με μια ςούπα ρςη μέρη, όπξσ εταομόζει έμα υξμςοό και μακού κξύςρξσοξ και τοάζει ςημ είρξδξ ποξπ ςξ μεοαύλακα. Θα μπξοξύραμε μα ςξ πξύμε «διακόπςη» ςηπ επξυήπ. Κάθεςα ρςη οξή ςξσ μεοξύ και μέρα ρςξ μεοαύλακα ςξπξθεςείςαι ειδική νύλιμη ή ριδεοέμια ρυάοα ςξ υςέμι για ςη ρσγκοάςηρη διάτξοχμ τεοςώμ σλικώμ (πέςοεπ νύλα κ.λ.π.). ςημ ένξδξ από ςξ μεοαύλακα ςξ μεοό ξδηγείςαι ρςξ πιξ υαοακςηοιρςικό και εμςσπχριακό από πλεσοάπ καςαρκεσήπ μέοξπ ςξσ μεοόμσλξσ ςημ κοέμαρη. Η κοέμαρη είμαι έμαπ σδαςόπσογξπ ύφξσπ έχπ και 12 μ. πεςοόυςιρςξπ, με βάρη πίρχ από ςξ ζξσοιό, πξσ πεομάει πίρχ από ςξ κςίρμα ςξσ μύλξσ και καςαλήγει ρςξ ύφξπ ςξσ πάμχ μέοξσπ ςξσ μεοαύλακα. Η ενχςεοική διαςξμή ςξσ είμαι ρυεδόμ ξοθξγχμική και ασνάμεςαι ρςαδιακά ποξπ ςη βάρη για αμςιμεςώπιρη ςηπ μεγάληπ σδοξρςαςικήπ πίερηπ πξσ αμαπςύρρεςαι εκεί. Δρχςεοικά η κοέμαρη είμαι υςιρμέμη ρε ρυήμα αμςερςοαμμέμξσ κόλξσοξσ κώμξσ πξσ όρξ ποξυχοά ποξπ ςημ κξοστή ςξσ (αμάπξδα) ρςοίβει ποξπ ςα ένχ. Θα μπξοξύραμε μα ςημ παοξμξιάρξσμε με έμα υχμί με κεκλιμέμη ξσοά. Σξ επίυοιρμα πξσ υοηριμξπξιείςαι ερχςεοικά είμαι πξλύ ιρυσοό, μίγμα αρβέρςη και Θηοαψκήπ γηπ (Κξοαράμι). Η διάμεςοξπ ειρόδξσ ςηπ κοέμαρηπ κσμαίμεςαι από 1μ. έχπ 1.40μ. και καςαλήγει ρε διάμεςοξ πεοίπξσ 20 εκ. ςξ κάςχ μέοξπ

7 εμώμεςαι με ςη ριτξσμξμάμα, η κλίρη ςηπ ξπξίαπ πληριάζξμςαπ ποξπ ςη ένξδξ (ζξσοιό), μεγαλώμει ποξξδεσςικά χπ ποξπ ςημ καςακόοστξ. Η πξοεία ςξσ μεοξύ ρσμευίζεςαι ρςξ ριτξύμι, εκςξμώμεςαι ρςη τςεοχςή και βγαίμει ένχ από ςξ ζξσοιό ελεύθεοα. ημαμςικό ρςξιυείξ όρξμ ατξοά ςη διαυείοιρή ςξσ είμαι όςι ρςη ρσμέυεια ξδηγείςαι διαδξυικά για πόςιρμα ςχμ παοακείμεμχμ κήπχμ. ε πεοιπςώρειπ ρσρςξιυίαπ μεοόμσλχμ, ςξ μεοό ξδηγείςαι διαδξυικά από ςξμ ποώςξ ρςξ δεύςεοξ, ςοίςξ κ.λ.π. Ο ρσμδσαρμόπ με ςημ ξγκώδη κοέμαρη απξςελεί ποαγμαςικά αμςικείμεμξ αουιςεκςξμικήπ μελέςηπ. Καςά ςη λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ, η κοέμαρη είμαι ρσμευώπ γεμάςη με μεοό έχπ επάμχ. Λειςξσογία Η πξοεία ςξσ μεοξύ πεοιγοάτηκε ρςημ ποξηγξύμεμη παοάγοατξ. Ατξύ η κοέμαρη γεμίρει με μεοό και η κξτιμίδα είμαι γεμάςη από καοπό, ξ μσλχμάπ κάμει ςημ ποώςη κίμηρη: Γσοίζει ςξ μξυλό ςξσ ρςαμαςήοα, ςξ μεοό πέτςει με δύμαμη ρςη τςεοχςή και η πάμχ μσλόπεςοα αουίζει μα πεοιρςοέτεςαι. Σξ αλεύοι πέτςει μέρα ρςη ρκάτη. Αμ ςξ αλεύοι ποέπει μα βγαίμει πιξ υξμςοό, ξ μσλχμάπ με έμα μξυλό (λξρςό) ρηκώμει λίγξ ςξμ αμεβάςη και ςξπξθεςεί έμα ρτημάκι ρςξ άμξιγμα ςξσ πάμχ άκοξσ ςξσ. Αμ θέλει για κάπξιξ λόγξ μα ρςαμαςήρει ςξ μύλξ γσοίζει πάλι ςξ μξυλό ςξσ ρςαμαςήοα. Παοάλληλα, καςά διαρςήμαςα ελέγυει ςη οξή ςξσ μεοξύ ποξπ ςημ κοέμαρη ρηκώμξμςαπ ή καςεβάζξμςαπ αμάλξγα ςξ πελέμι ώρςε ασςή ξύςε μα μείμει υχοίπ μεοό, ξύςε μα νευειλίρει. Οι μσλόπεςοεπ πξσ υοηριμξπξιξύμςαμ ποξέουξμςαμ από ςη Μήλξ. Σιπ έτεομαμ ρε κξμμάςια και ςιπ ρσμαομξλξγξύραμ επί ςόπξσ δέμξμςάπ ςεπ με ςρέοκια (μεςαλλικά ρςετάμια). Η τςεοχςή ήςαμ ξοιζόμςια και ερχςεοική. Οι μεοόμσλξι ήςαμ ιδιόκςηςξι ή μξμαρςηοιακξί, πξσ μξικιάζξμςαμ ρε επαγγελμαςίεπ μσλχμάδεπ. Σξ μίρθχμα πληοχμόςαμ με πξρξρςό επί ςχμ ειρποάνεχμ ή ρε είδξπ (αλεύοι ή δημηςοιακά). Η αμξιβή ςχμ μσλχμάδχμ (αλερςικό ή ανάι) ήςαμ επίρηπ ρε είδξπ και μόμξ ςα ςελεσςαία υοόμια ςηπ λειςξσογίαπ ςξσπ ήςαμ ρε υοήμαςα. Όςαμ όμχπ ξ μύλξπ ήςαμ ιδιξκςηρία μξμαρςηοιξύ, ςξ άλερμα ςξσ ρςαοιξύ ςηπ μξμήπ γιμόςαμ υχοίπ μα κοαςά ξ μσλχμάπ ςημ αμξιβή ςξσ. Η αλερςική ικαμόςηςα εμόπ μύλξσ έτςαμε πεοίπξσ ςιπ 100 ξκάδεπ/ώοα και, με ςξ 12χοξ πξσ δξύλεσαμ, η ημεοήρια παοαγχγή έτςαμε ςιπ ξκάδεπ. Οι μύλξι ρσμήθχπ ενσπηοεςξύραμ ςιπ ςξπικέπ αμάγκεπ και άλεθαμ κσοίχπ κοιθάοι και ρμιγάδι (μείγμα από ριςάοικοιθάοι) και ρπαμιόςεοα καλαμπόκι, ριςάοι και ζχξςοξτέπ. Γλχρράοι -αδοάυςι καςακόοστξπ άνξμαπ πξσ μεςατέοει ςημ κίμηρη από ςη τςεοχςή ρςη μσλόπεςοα

8 -αμεβάςηπ μεςαλλικόπ άνξμαπ μέρχ ςξσ ξπξίξσ αμεβαίμει ή καςεβαίμει η πάμχ μσλόπεςοα -ανάι ςξ μεοδικό ςξσ μσλχμά -ατάλι νύλιμξπ δακςύλιξπ από ρσκιά ρςεγαμξπξίηρηπ και ρςεοέχρηπ ςξσ αδοαυςιξύ -γιρςέομα μεγάλη δεναμεμή μεοξύ ποιμ ςξ μεοαύλακα -γξύλα ςούπα ρςξ κέμςοξ ςηπ πάμχ μσλόπεςοαπ όπξσ πέτςει ξ καοπόπ για άλερμα -ζξσοιό υώοξπ κιμηςήοιχμ μηυαμιρμώμ κάςχ από ςξμ κσοίχπ μύλξ -καςχμξύυλι βάρη ρςήοινηπ ςξσ αδοαυςιξύ -κεμςοί ςξ κάςχ ρημείξ ςξσ αδοαυςιξύ -κξσςάλια ςα πςεούγια ςηπ τςεοχςήπ -κξτιμίδα νύλιμξ ριλό ρυήμαςξπ αμςερςοαμμέμηπ πσοαμίδαπ όπξσ σπάουει ξ καοπόπ -κοέμαρη πεςοόυςιρςξπ σδαςόπσογξπ ύφξσπ έχπ και 12 μ. -μσλξκόπι εογαλείξ ακξμίρμαςξπ ςηπ πάμχ και κάςχ μσλόπεςοαπ -μεοαύλακαπ πεςοόυςιρςξπ αγχγόπ ξοθξγχμικήπ διαςξμήπ αμξιυςόπ από πάμχ μήκξσπ έχπ και 10 μ. -πελέμι κξύςρξσοξ ούθμιρηπ ςηπ παοξυήπ ςξσ μεοξύ από ςη γιρςέομα ρςξ μεοαύλακα - πξςήοι μεςαλλική ή νύλιμη πλάκα με ξπή ούθμιρηπ ςηπ παοξυήπ ςξσ μεοξύ, ρςημ ένξδό ςξσ -ριτξύμι ρςόμιξ εκοξήπ ςξσ μεοξύ κχμικξύ ρυήμαςξπ -ριτξσμξμάμα μαομάοιμη λανεμέμη πέςοα πξσ ρυημαςίζει αγχγό κσκλικήπ διαςξμήπ - ρςαμαςήοαπ άνξμαπ εκςοξπήπ ςξσ μεοξύ και ρςαμαςήμαςξπ ςξσ μύλξσ -ςοαπεζά νύλιμη βάρη, μήκξσπ 1,50μ, όπξσ ρςηοίζεςαι ςξ αδοάυςι -ςιμόμι ςξ πάμχ άκοξ ςξσ αμεβάςη -υελιδόμα μεςαλλικόπ ρύμδερμξπ ςξσ αδοαυςιξύ με ςημ πάμχ μσλόπεςοα -υςέμι νύλιμη ή ριδεοέμια ρυάοα ρσγκοάςηρηπ τεοςώμ σλικώμ (πέςοεπ, νύλα κ.λ.π.) -τςεοχςή ςοξυόπ διαμέςοξσ 1μ 1.40μ ρςα πςεούγια ςξσ ξπξίξσ εκςξμώμεςαι ςξ μεοό ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ : «Νερόμυλοι Δυτικής Μεσαράς Κρήτης» Μουσείο Κρητικής Εθμολογίας 1985, «Ελλημικοί Νερόμυλοι», Περιοδικό «7 ημέρες»καθημεριμής , και πληροφορίες από το διαδίκτυο.

9 Της Κατερίνας Ψαροσδάκη Ένας νερόμσλος 400 τρόνων! ην ρσξηό Ζαξόο ε αηκόζθαηξα κπξίδεη παξάδνζε, κία παξάδνζε εθαηνληάδσλ ρξόλσλ, από ηόηε πνπ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ν κνλαδηθόο πιένλ λεξόκπινο ζηελ Κξήηε. Από ην 1938 ν θάηνηθνο ηνπ Ζαξνύ θ. Μηράιεο Φξαγθηαδάθεο αιέζεη ην θξηζάξη θαη ην ζηηάξη ησλ ζπγρσξηαλώλ ηνπ γηα λα δώζεη αιεύξη γηα ην ςσκί ζε έλαλ λεξόκπιν πνπ ρξνλνινγείηαη από ην 1600! Σα ηειεπηαία ρξόληα κάιηζηα ν κύινο ηνπ Ζαξνύ απνηειεί ζηνιίδη γηα ηελ πεξηνρή αθνύ ν ηδηνθηήηεο ηνπ έρεη αλαπαιαηώζεη ηνλ εζσηεξηθό ρώξν κε απνηέιεζκα λα απνηειεί πόιν έιμεο όρη κόλν γηα ηνπο ηνπξίζηεο αιιά θαη γηα ηνπο ληόπηνπο. Ο κύινο κνπ είλαη 400 πεξίπνπ ρξόλσλ, είλαη κνλαρνπαίδη, δελ ππάξρεη άιινο ζε νιόθιεξν ην λεζί. Αλήθε ζε κία νηθνγέλεηα Σνύξθσλ, από απηνύο ηνλ αγόξαζε ν πεζεξόο κνπ θαη όηαλ παληξεύηεθα κνπ ηνλ έδσζε πξνίθα. Έθηνηε δελ ην έρσ απνρσξηζηεί νύηε κέξα. Έκαζα ην επάγγεικα ηνπ κπισλά θαη ην αγάπεζα. Απηόο ν κύινο δνύζε γηα πνιιά ρξόληα νιόθιεξε ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Σόηε ν λεξόκπινο ιεηηνπξγνύζε θαζεκεξηλά θαζώο ε κεγάιε πνζόηεηα λεξνύ πνπ ππήξρε ζην Ζαξό βνεζνύζε ζηε ζπζηεκαηηθή ηνπ ιεηηνπξγία. ήκεξα όκσο ην λεξό είλαη πνιύ ιηγόηεξν..., ιέεη ζηελ Π ν θ. Μηράιεο Φξαγθηαδάθεο. Ο ηειεπηαίνο ελ ελεξγεία κπισλάο ηεο Κξήηεο δεη πιένλ κέζα ζην κύιν ηνλ νπνίν θαη έρεη δηακνξθώζεη θαηάιιεια: έλαο νληάο θαη κία κηθξή, παξαδνζηαθή θνπδίλα, καγεύνπλ ηνλ επηζθέπηε θαη ηνλ ηαμηδεύνπλ ζην ρξόλν. Ο ίδηνο ν θ. Φξαγθηαδάθεο ιέεη όηη δεη κε ηηο αλακλήζεηο ηνπ... Πεξάζακε δύζθνια ρξόληα ζηελ Καηνρή, ηόηε ην αιεύξη ήηαλ κεγάιε ππόζεζε θαη όπνηνο είρε ςσκί ζην ζπίηη ηνπ ήηαλ θαη πινύζηνο. Σόηε αιέζακε θαζεκεξηλά. Πειάηεο έξρνληαλ ζην κύιν κνπ κέρξη θαη από ην Ρέζπκλν. Είρα βγάιεη θαη θαιό όλνκα αθνύ πξόζερα πνιύ ην αιεύξη κνπ λα είλαη πξώηεο πνηόηεηαο. Ο θόζκνο δελ είρε ρξήκαηα. Με πιεξώλαλε ζε είδνο νη πεξηζζόηεξνη! Ή ιάδη έπαηξλα ή θξηζάξη. Ήηαλ σξαίεο επνρέο όκσο... Εθείλα ηα ρξόληα ν θόζκνο αλ θαη δνύζε πην θησρά ήηαλ επραξηζηεκέλνο..., ιέεη ν θ. Φξαγθηαδάθεο. Ο λεξόκπινο ηνπ Ζαξνύ είλαη ν κνλαδηθόο ζηελ Κξήηε, κνλαδηθό όκσο είλαη θαη ην επάγγεικα ηνπ κπισλά. Έλα επάγγεικα πνπ άλζηζε ζην παξειζόλ, ζήκεξα όκσο είλαη ρσξίο αληηθείκελν... Εγώ δελ έδεζα δύζθνια ρξόληα ράξε ζην κύιν. Έδεζα όκσο θνπξαζηηθά ρξόληα..., θαηαιήγεη ν θ. Φξαγθηαδάθεο.

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ

ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΔΙΑΒΗΣΗ -ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ Ο ξοιρμόπ Ποξήλθε από ςημ ελλημική λένη «διαβαίμχ» όςαμ ξ Αοεςαίειξπ από ςημ Καππαδξκία παοαςήοηρε όςι μεγάλεπ πξρόςηςεπ σγοώμ πέομαγαμ ρςα ξύοα, «διαβαίμξμςαπ» όλξ ςξ ρώμα.

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1

ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 ATTRACT MORE CLIENTS ΒΕ REMARKABLE ENJOY YOUR BUSINESS ΣΕΛ. 1 Εσυαοιρςώ πξσ καςεβάραςε ασςό ςξ e-book Ασςό ρημαίμει όςι έυεςε ήδη κάπξια ιρςξρελίδα ή έμα ηλεκςοξμικό καςάρςημα (e-shop) ή δεμ έυεςε ςίπξςα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr.

ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ. Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι. 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr. ΠΟΤΔΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Δραγάτςη 8, Πειραιάσ Ιερ. Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 693.45.22.273 info@neoellinikiglossa.gr e-learning Διδαρκαλία ςξσ μαθήμαςξπ ςηπ Νεξελλημικήπ Γλώρραπ από απόρςαρη ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011

Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Αρ. Υακ.: Α.Ι.Σ. 1 /2013 Α.Κ.Ι. 1/2011 Σοποθέτηση της Αρχής Ισότητας αμαφορικά με τη δημοσίευση αγγελιώμ για θέσεις εργασίας που είτε απευθύμομται στο έμα μόμο φύλο είτε με τους όρους που θέτουμ φωτογραφίζουμ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 4 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΜΑΡΣΙΟ 016: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 4 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑ Α 1. β.. δ.. δ. 4. β. 5. α-, β-, γ-λ, δ-λ, ε-. ΘΕΜΑ B 1. χρςή απάμςηρη είμαι

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ 3 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΗ (QUICK START) - ΙΟΚΡΑΣΗ 4 3. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΗ 5 Εγχειρίδιο χρήσης Ο Ιςοκράτησ Πιάνο είναι το απόλυτο εργαλείο για έναν Καθηγητή, Ψάλτη ή Μαθητή τησ Βυζαντινήσ Μουςικήσ, ή για έναν Μουςικό ή Μαθητή τησ Ευρωπαΰκήσ Μουςικήσ. Περιέχει Πιάνο (97+)-πλήκτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΩ7ΛΡ-Ψ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρ. Πρωτ.: 1132 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ Λάρισα, 03.05.2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΛΑΡΙΑ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΕΧΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Αρ. Διακήρσξης 1/2011 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β

ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β 4 ξ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 05: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜΑ Α. γ.. α. 3. γ. 4. δ. 5. α-λ, β-, γ-, δ-, ε-λ ΘΔΜΑ Β. Η ρχρςή απάμςηρη

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 3 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑ Α 1. γ.. α. 3. β. 4. γ. 5. α-λ, β-, γ-, δ-, ε-λ. ΘΕΜΑ B 1. ωρςή απάμςηρη είμαι η (α). Ο παοαςηοηςήπ πληριάζει κιμξύμεμξπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:"Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ."

ΠΡΟ: ΚΟΗΝ: ΘΕΜΑ:Αμακξίμωρη-Ποόρκληρη για μεςάςανη σπαλλήλωμ ρςξ Γεμικό Νξρξκξμείξ Καοδίςραπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 5 η Τγειξμξμική Πεοιτέοεια Θερραλίαπ & ςεοεάπ Δλλάδαπ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΣΑ Σατ. Γ/νση: Σέομα Σασοχπξύ 43100 ΚΑΡΔΙΣΑ Γιεύθσνση: Σμήμα Δ.Α.Δ. E-mail: prosopiku@noskard.gr

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Επαμαληπτική Άσκηση Access

Επαμαληπτική Άσκηση Access Επαμαληπτική Άσκηση Access 1. Καςεβάρςε ρςξμ σπξλξγιρςή ραπ ςξ ρσμπιερμέμξ αουείξ school.zip και απξρσμπιέρςε ςξ ρε δικό ραπ τάκελξ. 2. Αμξίνςε ςξ αουείξ school.mdb ρςημ Access 3. Θα βοείςε μέρα ςξσπ πίμακεπ:

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία

Phishing Emails. Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ. Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ. Λαμπιδονίτη Χριςτίνα. Απρίλιοσ, 2013. Λευκωςία Phishing Emails Τι είναι και Τρόποι αντιμετώπιςησ τουσ Ευςταθίου Κωνςταντίνοσ Λαμπιδονίτη Χριςτίνα Απρίλιοσ, 2013 Λευκωςία 1 1. Τι είναι το Phishing; Phishing ή αλλιώπ φάοεμα (παοαλλαγή fishing), αματέοεςαι

Διαβάστε περισσότερα

ΧΖΥΘΑΙΟ ΔΙΠΑΘΔΔΤΣΘΙΟ ΒΟΖΗΖΛΑ «ΥΤΘΙΖ ΗΔΣΘΙΖ ΙΑΘ ΣΔΦΜΟΚΟΓΘΙΖ ΙΑΣΔΤΗΤΜΖ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β (1) n n n 90 ή (2)

ΧΖΥΘΑΙΟ ΔΙΠΑΘΔΔΤΣΘΙΟ ΒΟΖΗΖΛΑ «ΥΤΘΙΖ ΗΔΣΘΙΖ ΙΑΘ ΣΔΦΜΟΚΟΓΘΙΖ ΙΑΣΔΤΗΤΜΖ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β (1) n n n 90 ή (2) o ΔΘΑΓΩΜΘΛΑ ΛΑΨΟ 0: ΔΜΔΔΘΙΣΘΙΔ ΑΠΑΜΣΖΔΘ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ. δ. α 3. δ 4. β.. α) Κάθξπ β) χρςό γ) Κάθξπ δ) χρςό ε) Κάθξπ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β Β. χρςή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑ Α. β.. α.. δ. 4. α. 5. α-λ, β-, γ-λ, δ-λ, ε-. ΘΕΜΑ B. ωρςή απάμςηρη είμαι η (β). Ο λόγξπ ςξ πεοιόδωμ είμαι ίρξπ με: m T ή T

Διαβάστε περισσότερα

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΔΜΑΤΑ ΘΔΜΑ Α Σςιπ ημιςελείπ ποξςάρειπ 1-4 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ ποόςαρηπ και δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη τοάρη,

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΘΔΜΑΣΑ ΘΔΜΑ Α Σςιπ ημιςελείπ ποξςάρειπ - 4 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ ποόςαρηπ και δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη τοάρη, η ξπξία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΘΔΜΑΣΑ ΘΔΜΑ Α Σςιπ ημιςελείπ ποξςάρειπ 1-4 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ ποόςαρηπ και δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη τοάρη, η ξπξία

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Γ.Ν. ΑΜΥΙΑ 6 /3 /2018 : Όρια: ένδειξη Ψυχολογικής Υγείας ή σημάδι ιδιότροπου ανθρώπου; ( Μπάνκοβ Ιβάν / ΠΕ Ψυχολόγος, Γνωσιακής- Συμπεριφορικής Κατεύθυνσης ) ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 05: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. β.. α. 3. δ. 4. α. 5. α-λ, β-, γ-λ, δ-λ, ε-. ΘΕΜΑ B. Η ρωρςή απάμςηρη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΘΔΜΑ Α. γ.. α. 3. γ.. β. 5. α-λ, β-, γ-, δ-, ε-λ. ΘΔΜΑ Β. ωρςή είμαι η απάμςηρη β. Δταομόζξσμε ςξ μόμξ ςξσ Snell για ςξ ρημείξ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Απεικόνιση και καταγραφή των Δεδομένων Ρύθμιση σήματος

2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Απεικόνιση και καταγραφή των Δεδομένων Ρύθμιση σήματος ΣΕΙ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ- ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σ.Ε. Αυτοματοποίηση Αισθητηρίωμ Συστημάτωμ 2 η ΕΝΟΤΗΤΑ Απεικόνιση και καταγραφή των Δεδομένων Ρύθμιση σήματος Διδάσκωμ: Κωμ/μος Τσίκμας Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β.

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΘΔΜΑ Α ΘΔΜΑ Β. 5 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 06: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 5 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΘΔΜΑ Α. γ. γ 3. δ 4. β 5. α. β. γ. Λ δ. Λ ε. ΘΔΜΑ Β. χρςή απάμςηρη η γ. Ο δεύςεοξπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ:

Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Κείμεμξ Δογαρίαπ No 22/2011 Δθμική Ξογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ: Δπιλξγέπ για ςξσπ Λήπςεπ Απξτάρεωμ. Αλέναμδοξπ Κ. Κξλξβόπ επςέμβοιξπ 2011 Εθμική Οογάμχρη για ςημ εκμεςάλλεσρη ςξσ Διαρςήμαςξπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress.

Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος 4ο Σετ Ασκήσεων - Χειµώνας 2012. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός. http://perifysikhs.wordpress. Εξίσωση - Φάση Αρµονικού Κύµατος - Χειµώνας 2012 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητριου, MSc Φυσικός http://perifysikhs.wordpress.com Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής Α.1. Κατά τη διάδοση ενός κύµατος σε ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive

Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Φεστιβάλ περιπτερούχων 27-28-29 Μαρτύου 2010 Ζϊππειο Μϋγαρο Διοργϊνωςη: ϋνωςη καπνοπωλών περιπτερούχων τϋωσ διοικόςεωσ πρωτευούςησ & line executive Η Αίθουσα Εκθέσεωμ του Ζαππείου διαθέτει περίπου 4.000

Διαβάστε περισσότερα

M z ιραπέυξσμ από ςα Α 4,0,Β 4,0

M z ιραπέυξσμ από ςα Α 4,0,Β 4,0 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 6 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΝΔΔΙΚΤΙΚΔΣ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ (Σε όλη την ύλη) ΘΔΜΑ Α 1. Βλέπε ρυξλικό βιβλίξ «Μθημςικά θεςικήπ κι ςευμξλξγικήπ Κςεύθσμρηπ», ρελίδ 6.. Βλέπε ρυξλικό

Διαβάστε περισσότερα

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress.

Αιγόξηζκνη Γνκή επηινγήο. Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο. Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ. introcsprinciples.wordpress. Αιγόξηζκνη 2.2.7.3 Γνκή επηινγήο Πνιιαπιή Δπηινγή Δκθωιεπκέλεο Δπηινγέο Δηζαγωγή ζηηο Αξρέο ηεο Δπηζηήκεο ηωλ Η/Υ 1 Πνιιαπιή Δληνιή Δπηινγήο Αν ζπλζήθε_1 ηόηε εληνιέο_1 αλλιώς_αν ζπλζήθε_2 ηόηε εληνιέο_2...

Διαβάστε περισσότερα

Σςη βιβλιξθήκη ρσμάμςηρα ςξμ Βιβλιξπόμςικα πξσ έφαυμε για δξσλειά. Μάοιξπ Σςασοίδηπ Β1 Έφαυμα έμα οξζ βιβλίξ με υοσρόρκξμη.

Σςη βιβλιξθήκη ρσμάμςηρα ςξμ Βιβλιξπόμςικα πξσ έφαυμε για δξσλειά. Μάοιξπ Σςασοίδηπ Β1 Έφαυμα έμα οξζ βιβλίξ με υοσρόρκξμη. Ο πξμςικόπ έγιμε τίλξπ μαπ και ςξσ δίμαμε βιβλία μα τάει. Τζώμμσ Εαγξοαίξπ Β1 Σςη βιβλιξθήκη ρσμάμςηρα ςξμ Βιβλιξπόμςικα πξσ έφαυμε για δξσλειά. Μάοιξπ Σςασοίδηπ Β1 Έφαυμα έμα οξζ βιβλίξ με υοσρόρκξμη.

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος

Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος Ακμή και διαςοξτή Δ. Κοντογιώργη, δερματολόγος- αφροδισιολόγος σμέδοιξ Παθήρεχμ Εναοςημάςχμ Δέομαςξπ Ποόληφη και Θεοαπεία Αθήμα, 5-7 επςεμβοίξσ 2014 Οοιρμόπ- επίπςχρη Οοιρμόπ: υοόμια τλεγμξμώδηπ μόρξπ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΨΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 2015: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 05: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΕΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΚΡΟΤΕΙ - ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΘΕΜΑ Α. β.. β. 3. α. 4. γ. 5. α., β., γ.λ, δ.λ, ε.λ. ΘΕΜΑ B. Η ρωρςή απάμςηρη

Διαβάστε περισσότερα

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ Οι εογαζϊμεμξι ρσμςανιξϋυξι άμεογξι παίομξσμ ςξσπ αγόμεπ ρςα υέοια ςξσπ, δίμξμςαπ ςημ απάμςηρη ρςιπ καςαοοέξσρεπ ρσμδικαλιρςικέπ ρσμβιβαρμέμεπ πλειξφητίεπ ςξσ Κλάδξσ και ρςξσπ γοατικξϋπ πξλιςεσςέπ ςξσπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΨ ΝΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΕΣΕ ΣΟ ΣΕΛΕΙΟ ΓΕΤΜΑ

ΠΨ ΝΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΕΣΕ ΣΟ ΣΕΛΕΙΟ ΓΕΤΜΑ ΠΨ ΝΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΗΕΣΕ ΣΟ ΣΕΛΕΙΟ ΓΕΤΜΑ ΔΙΑΞΜΑΔΔΡ ΔΣΙΞΚΑ, ΜΞΡΘΛΑ, ΣΓΘΔΘΜΑ ΓΔΣΛΑΑ ΑΟO Ζ FIT PARADE PROJECTS ΑΜΑΛΘΝΔ ΑΣΆ Α ΡΣΡΑΘΙΑ ΓΘΑ MAJIMOYM ΓΔΣΡΖ ΙΑΘ ΛΘΜΘΛΞΣΛ ΙΞΟΞ. Ξ ΑΟΞΔΚΔΡΛΑ; ΔΙΑΞΜΑΔΔΡ ΑΟΌ ΣΟΔΠΞΥΑ ΛΔΜΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φσζική Γ Λσκείοσ. Θεηικής & Τετμολογικής Καηεύθσμζης. Μηταμικά Κύμαηα Αρμομικό Κύμα - Φάζη. Οκτώβρης Διδάζκωμ: Καραδημηηρίοσ Μιτάλης

Φσζική Γ Λσκείοσ. Θεηικής & Τετμολογικής Καηεύθσμζης. Μηταμικά Κύμαηα Αρμομικό Κύμα - Φάζη. Οκτώβρης Διδάζκωμ: Καραδημηηρίοσ Μιτάλης Φσζική Γ Λσκείοσ Θεηικής & Τετμολογικής Καηεύθσμζης Μηταμικά Κύμαηα Αρμομικό Κύμα - Φάζη Οκτώβρης - 2011 Διδάζκωμ: Καραδημηηρίοσ Μιτάλης Πηγή: Study4exams.gr Β.1 Δύξ μηυαμικά κύμαςα ίδιαπ ρσυμόςηςαπ διαδίδξμςαι

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική

Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γˊ Λυκείου. Κεφάλαιο 2 ο. Στατιστική Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γ Λυκείου Κεφάλαιο Μαθηματικά Γεικής Παιδείας Γˊ Λυκείου Κεφάλαιο ο Στατιστική ΘΕΩΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Στατιστική είαι έα σύολο αρχώ και μεθοδολογιώ για: το σχεδιασμό της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ

ΧΗΥΙΑΚΟ ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΥΤΙΚΗ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΜΑΡΣΙΟ 05: ΘΔΜΑΣΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ 4o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΔΜΑΤΑ ΘΔΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις - 4 μα γράψετε στο τετράδιό σας τομ αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10

ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,10,10 ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΘΔΜΑ 1 ο Μονάδες 5,1,1 ΓΙΑΓΩΝΙΜΑ 1 ου ΜΔΡΟΤ ΣΗ ΑΝΑΛΤΗ Α Γώζηε ηνλ νξηζκό ηεο αληίζηξνθεο ζπλάξηεζεο Β Γείμηε όηη αλ κηα ζπλάξηεζε είλαη αληηζηξέςηκε ηόηε νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.

Εστσείπ Πϊλειπ. Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ. Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio. Εστσείπ Πϊλειπ Έμα μέξ παοάδειγμα ρυεδιαρμξϋ και αμάπςσνηπ ςχμ πϊλεχμ Εοεσμηςική Μξμάδα URENIO Αοιρςξςέλειξ Παμεπιρςήμιξ Θερραλξμίκηπ www.urenio.org Εστσείπ πόλειπ: Έμμξια 2 ΙΙ. Ποξρεγγίρειπ -1 Smart Communities

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ

Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Υλξπξίηρη εμόπ Σσρςήμαςξπ για ςημ Παοακξλξύθηρη ςηπ Πξιόςηςαπ ςξσ Εδάτξσπ Η αμάπςσνη εμόπ ρσρςήμαςξπ παοακξλξύθηρηπ ςηπ πξιόςηςαπ ςξσ εδάτξσπ, ςξ ξπξίξ θα εμιρυύρει ςξμ έλεγυξ ρσγκεκοιμέμχμ πεοιξυώμ καθώπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ

Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ. Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ Κύοιξ Συέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Εμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics ςηπ Ελλάδαπ Σωςήοηπ Σ. Τοιυάπ 21 Αποιλίξσ 2010 Κύοιξ υέδιξ Δοάρηπ ςηπ Αγξοάπ ςωμ Δμπξοεσμαςικώμ Μεςατξοώμ και ςωμ Logistics

Διαβάστε περισσότερα

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14

Αζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 .1.10 ζκήζεις ζτ.βιβλίοσ ζελίδας 13 14 Ερωηήζεις Καηανόηζης 1. ύν δηαθνξεηηθέο επζείεο κπνξεί λα έρνπλ θαλέλα θνηλό ζεκείν Έλα θνηλό ζεκείν i ύν θνηλά ζεκεία iλ) Άπεηξα θνηλά ζεκεία ηηηνινγήζηε ηελ απάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλημικά 2, 3, 55-56

Ἑλλημικά 2, 3, 55-56 Ἑλλημικά 2, 3, 55-56 ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ 55 Ὡπ δέ εἶπε ςαῦςα (ὁ Κοιςίαπ), ὁ Σάςσοξπ εἷλκε μέμ (Θηοαμέμη) ἀπό ςξῦ βχμξῦ, εἷλκξμ δέ ξἱ ὑπηοέςαι. Ὁ δέ Θηοαμέμηπ ὥρπεο εἰκόπ ἐπεκαλεῖςξ καί θεξύπ καί ἀμθοώπξσπ

Διαβάστε περισσότερα

1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ:

1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ: 1. (Epp 30) Γξάςηε ηελ άξλεζε ησλ παξαθάησ ινγηθώλ πξνηάζεσλ: Α) Ο Γηάλλεο έρεη ύςνο 1,80 κέηξα θαη δπγίδεη ηνπιάρηζηνλ 90 θηιά. Β) Τν ιεσθνξείν άξγεζε ή ην ξνιόη ηνπ Νίθνπ πήγαηλε πίζσ. Α) Ο Γηάλλεο δελ

Διαβάστε περισσότερα

x και επειδή είμαι ρσμευήπ, διαςηοεί ρςαθεοό ποόρημξ. f x 2f x x x x x 2 x x x g x 0 g x f x x 0 f x x, 1 f x 2f x x x x g x 0 για κάθε

x και επειδή είμαι ρσμευήπ, διαςηοεί ρςαθεοό ποόρημξ. f x 2f x x x x x 2 x x x g x 0 g x f x x 0 f x x, 1 f x 2f x x x x g x 0 για κάθε 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΔΚΔΜΒΡΙΟ 15: ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ 1 ξ ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΔΝΔΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ (Κετάλαιξ ) [Κετάλαιξ 1

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ

ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΘΔΣΙΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ 4 ο ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΘΔΜΑΣΑ ΘΔΜΑ Α Σςιπ ημιςελείπ ποξςάρειπ 1-4 μα γοάφεςε ρςξ ςεςοάδιό ραπ ςξμ αοιθμό ςηπ ποόςαρηπ και δίπλα ςξ γοάμμα πξσ αμςιρςξιυεί ρςη τοάρη, η ξπξία

Διαβάστε περισσότερα

Εμημεοχςική Επιρςξλή Νξ 65/2016

Εμημεοχςική Επιρςξλή Νξ 65/2016 ΤΝΔΕΜΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΤ ΔΙΑΜΕΣΑΥΟΡΑ & ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΩΝ LOGISTICS ΕΛΛΑΔΟ Τηλ.: 210 9317 941, 2 Fax: 210 9317 940 e-mail: contact@synddel.gr www.synddel.gr Ν. Σμύρμη, 31/05/2016 Εμημεοχςική Επιρςξλή Νξ 65/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012 ΣΜΗΜΑ ΧΕΔΙΑΜΟΤ & ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Α ΕΞΑΜΗΝΟΤ 2012 Δημιξσογία 56 μέχμ υοηρςώμ ρςημ εταομξγή

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ Χξόλνο παξώλ θαη πεπεξαζκέλνο ρξόλνο Δίλαη ίζωο θη νη δύν παξόληεο ζηνλ κειινληηθό θαηξό Καη ην κέιινλ πεξηέρεηαη ζην παξειζόλ. Αλ όινο ν ρξόλνο είλαη αηώληα παξώλ Όινο ν

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΛΤΔΙ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 2017

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΛΤΔΙ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 2017 α: κολάδα β: κολάδες Σειίδα από 8 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΛΤΔΙ ΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ 7 ΘΔΜΑ Α Α Έζηω, κε Θα δείμνπκε όηη f ( ) f ( ) Πξάγκαηη, ζην δηάζηεκα [, ] ε f ηθαλνπνηεί ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ ΘΜΤ Επνκέλωο,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ

ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ ΟΠΤΙΚΗ Α. ΑΝΑΚΛΑΣΖ - ΓΗΑΘΛΑΣΖ. Μία αθηίλα θωηόο πξνζπίπηεη κε κία γωλία ζ ζηε επάλω επηθάλεηα ελόο θύβνπ από πνιπεζηέξα ν νπνίνο έρεη δείθηε δηάζιαζεο ε =,49 (ζρήκα ). Βξείηε πνηα ζα είλαη ε κέγηζηε γωλία

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010

Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ. Digital Health Care 2010 Μείχρη Κόρςξσπ Ποξμηθειώμ Υγείαπ μέρχ Υπηοεριώμ Ηλεκςοξμικώμ Ποξμηθειώμ Digital Health Care 2010 Η εςαιοεία Προσφέρουμε Υπηοερίεπ Ηλεκςοξμικξύ Δμπξοίξσ αμάμερα ρε επιυειοήρειπ (Β2Β) Η καρδιά τωμ υπηρεσιώμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Notice 198 April 27, 2012

Notice 198 April 27, 2012 Notice 198 April 27, 2012 1 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 2 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 3 / 6 CCS Classification Information No.198 Apr. 27, 2012 4

Διαβάστε περισσότερα

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x)

f '(x)g(x)h(x) g'(x)f (x)h(x) h'(x) f (x)g(x) ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 54 Υλη: Παράγωγοι Γ Λσκείοσ Ον/μο:.. 6--4 Θεη-Τετν. ΘΔΜΑ Α.. Αλ f, g, h ηξεηο παξαγωγίζηκεο ζπλαξηήζεηο ζην λα απνδείμεηε όηη : f () g() h() ' f '()g()h() g'()f ()h() h'() f ()g()

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 1 0,3x 0,1y x 3 3x 4y 2 4x 2y ( x 1) 6( y 1) (i) (ii)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΓΕΒΡΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ. 1. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 1 0,3x 0,1y x 3 3x 4y 2 4x 2y ( x 1) 6( y 1) (i) (ii) . Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα.,, 6 4 4 4 5( ) 6( ). Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα.,,,6 7. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 5 ( )( ) ( ) 4. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 5 4 6 7 4. 5. Να ιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα. 59 ( )( ) ()( 5) 7 6.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

6 ξ Παμαορακειακό Μαθηςικό Σσμέδοιξ Σε έμαμ κόρμξ πξσ αλλάζει: Τξ δικαίχμα ρςημ εκπαίδεσρη και η εκπαίδεσρη ρςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα

6 ξ Παμαορακειακό Μαθηςικό Σσμέδοιξ Σε έμαμ κόρμξ πξσ αλλάζει: Τξ δικαίχμα ρςημ εκπαίδεσρη και η εκπαίδεσρη ρςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα 6 ξ Παμαορακειακό Μαθηςικό Σσμέδοιξ Σε έμαμ κόρμξ πξσ αλλάζει: Τξ δικαίχμα ρςημ εκπαίδεσρη και η εκπαίδεσρη ρςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα Τίτλος εργασίας: Μαζικά Αμξικςά Διαδικςσακά Μαθήμαςα (MOOC). Μελέςη

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL A8-0046/319. Τροπολογία 8.3.2016 A8-0046/319 319 Άρθρο 34 παράγραθος 1 ζηοιχείο δ (δ) 14 έηε γηα θηεληαηξηθά θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα άιια είδε δώωλ από απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζηνηρεία α) θαη γ). (δ) 10 έηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις)

ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα 11 Ηουνίου 2018 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ. (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΠΑΝΔΛΛΑΓΗΚΔ ΔΞΔΣΑΔΗ Γ ΣΑΞΖ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ Γευηέρα Ηουνίου 08 ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟΤ (Ενδεικηικές Απανηήζεις) ΘΔΜΑ Α Α. Απόδεημε ζεωξήκαηνο ζει. 99 ζρνιηθνύ βηβιίνπ. Α. α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα