Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ"

Transcript

1 Η λειςξσογία ςξσ Βσζαμςιμξύ Νεοόμσλξσ Η λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ είμαι ρυεςικά απλή και ρςηοίζεςαι ρςη υοήρη ςηπ δσμαμικήπ εμέογειαπ ςξσ μεοξύ, λόγχ ςηπ σφξμεςοικήπ διατξοάπ. Σξ μεοό, μεςά ςημ πςώρη ςξσ από έμα μεγάλξ ύφξπ, εκςξμώμεςαι ρςα πςεούγια μιαπ τςεοχςήπ, η ξπξία μεςατέοει κίμηρη ρςη μσλόπεςοα πξσ αλέθει ςξμ καοπό (ριςάοι, κοιθάοι κ.α.) παοάγξμςαπ αλεύοι. Τπάουει έμαπ άνξμαπ ρςξμ ξπξίξ ρςηοίζεςαι η τςεοχςή ρςημ ξπξία καςαλήγει η παοξυή ςξσ μεοξύ και ςημ κιμεί. Χηλόςεοα απξ ςημ τςεοχςή σπάουξσμ δύξ μσλόπεςοεπ. Μία ρςαθεοή και μία πεοιρςοετόμεμη, η ξπξία παίομει κίμηρη απξ ςξμ άνξμα. Η μσλόπεςοα ασςή, με έμαμ μηυαμιρμό έυει ςημ δσμαςόςηςα μα μεςαβάλλει ςημ απόρςαρη ςηπ επιτάμειαπ ςοιβήπ με ςη ρςαθεοή πέςοα για μα εναρταλίρει πόρξ υξμςοό ή φιλό θα είμαι ςξ άλερμα. Πάμχ από ςιπ πέςοεπ σπάουει κχμική νσλξκαςαρκεσή ρςημ ξπξία ςξπξθεςείςαι ξ καοπόπ ξ ξπξίξπ με έμαμ ένσπμξ μηυαμιρμό, πξσ παίομει κι ασςόπ κίμηρη από ςξμ άνξμα, οίυμεςαι ρςξ κέμςοξ ςηπ πεοιρςοετόμεμηπ πέςοαπ (η ξπξία έυει έμα άμξιγμα διαμέςοξσ 25 εκαςξρςώμ). ςη ρσμέυεια με ςημ πεοιρςοξτή ρσμθλίβεςαι και με ςημ τσγόκεμςοξ δύμαμη ρσγκεμςοώμεςαι, χπ αλεύοι πλέξμ, ρ' έμα υώοξ μποξρςά από ςιπ πέςοεπ.

2 Οι μσλόπεςοεπ ποξέουξμςαμ ρσμήθχπ από ςη Μήλξ και ςημ Κίμχλξ, ςχμ ξπξίχμ ςα εδάτη είμαι ηταιρςειξγεμή. Η πξιόςηςά ςξσπ ήςαμ άοιρςη, γεγξμόπ πξσ ςιπ καθιρςξύρε ακοιβόςεοεπ. Αματξοά ρςημ εναιοεςική ςξσπ πξιόςηςα βοίρκξσμε ρε έγγοατξ ςξσ 1321 ςξσ Δμεςξύ υαοςξγοάτξσ Μαοίμξσ αμξύδξσ ςξσ Ποερβσςέοξσ. ςξ εογαρςήοι ςξσ μσλχμά σπάουει ξ βαρικόπ ενξπλιρμόπ από εναοςήμαςα και εογαλεία ςα ξπξία υειοίζεςαι. Τπάουξσμ 1 ή 2 παοάθσοα και μία δίτσλλη πόοςα. Σζάκι βοίρκεςαι απαοαίςηςα ρε μία γχμία ςξσ μύλξσ. Ένχ από ςξ μύλξ και ρε ποξέκςαρη ποξπ ςα επάμχ από ασςόμ, βοίρκεςαι ςξ εμςσπχριακόςεοξ από αουιςεκςξμικήπ άπξφηπ μέοξπ η κοέμαρη με ςξ μεοαύλακα. Μέρα απξ ασςόμ ςξμ κάθεςξ αγχγό πξσ ρςξμ ρσγκεκοιμέμξ μεοόμσλξ ςξσ Παρυαλίγξσ, σπεοβαίμει ςα δέκα μέςοα, ςοέυει με δύμαμη ςξ μεοό και κιμεί ςημ

3 τςεοχςή ρςξμ σπόγειξ υώοξ ςξσ μύλξσ. Χώοξι, εναοςήμαςα, μηχαμιρμξί: Μπξοξύμε μα κάμξσμε μια ποώςη καςάςανη με βάρη ςξ είδξπ ςχμ μηυαμιρμώμ ςξσ μύλξσ και μα υχοίρξσμε ςοειπ διατξοεςικξύπ υώοξσπ: Φώοξπ κιμηςήοιχμ μηυαμιρμώμ Φώοξπ κιμξύμεμχμ μηυαμιρμώμ Φώοξπ οξήπ ςξσ μεοξύ Χώοξπ κιμηςήοιωμ μηχαμιρμώμ(ζξσοιό) Βοίρκεςαι ρςξ κάςχ μέοξπ ςξσ μύλξσ. Καςαλαμβάμει υώοξ ξοθξγχμικήπ κάςξφηπ, υςιρμέμξπ κάςχ από ςιπ μσλόπεςοεπ. Οι διαρςάρειπ ςξσ κσμαίμξμςαι αμάλξγα με ςξ μέγεθξπ ςξσ μύλξσ από 1-1,5μ ύφξπ, 2-4μ βάθξπ και 1,5-2 μ πλάςξπ. Η ξοξτή ςξσ απξςελεί μέοξπ ςξσ δαπέδξσ ςξσ ιρόγειξσ υώοξσ και καςαρκεσάζεςαι από μεγάλεπ επίπεδεπ πέςοεπ. Η είρξδξπ ςξσ ρε αοκεςέπ πεοιπςώρειπ είμαι ρυημαςιρμέμη ρε αφιδχςό άμξιγμα.(καμάοα). Μέρα ρςξμ σπόγειξ ασςό υώοξ σπάουξσμ: Η τςεοχςή πξσ πεοιρςοέτεςαι ρε ξοιζόμςιξ επίπεδξ και είμαι ςοξυόπ διαμέςοξσ 1 μ μ ρςξμ ξπξίξ εκςξμώμεςαι ςξ μεοό. Ο ρκελεςόπ ςηπ είμαι μεςαλλικόπ και απξςελείςαι από δύξ ξμόκεμςοα ρςετάμια πξσ εμώμξμςαι μεςανύ ςξσπ και καςαλήγξσμ ρςξ κέμςοξ ρε πλήμμη (έμχρη με άνξμα) ξοθξγχμικήπ διαςξμήπ. ςξ κεμό πξσ ρυημαςίζξσμ ςα δύξ ρςετάμια

4 ρςηοίζξμςαι πεοιτεοειακά ςα πςεούγια ςηπ τςεοχςήπ ςα κξσςάλια. Σα κξσςάλια είμαι από νύλξ (πλαςάμι) και καςαρκεσαρμέμα (ρκατςά) με ιδιαίςεοη μαρςξοιά. Σξ αδοάυςι είμαι ξ καςακόοστξπ άνξμαπ πξσ μεςατέοει ςημ κίμηρη, από ςη τςεοχςή ρςη μσλόπεςοα, είμαι μεςαλλικόπ (ςεςοαγχμικήπ ή κσκλικήπ διαςξμήπ) ή νύλιμξπ από ποίμξ, και ρε μία ςξσλάυιρςξμ πεοίπςχρη ρσμδσαρμόπ και ςχμ δύξ (ρίδεοξ μέρα ρε δύξ ρκατςά νύλα δεμέμα ενχςεοικά με δαυςσλίδια). Η έμχρη ςξσ αδοαυςιξύ με ςη τςεοχςή γίμεςαι με νύλιμεπ ρτήμεπ. Σξ κάςχ άκοξ ςξσ καςαλήγει ρε κχμική αιυμή, ςξ κεμςοί (ρκληοσμέμξ μέςαλλξ). Σξ αδοάυςι ρςηοίζεςαι ρε νύλιμη βάρη, μήκξσπ πεοίπξσ 1.50μ., ύφξσπ 20 εκ και πλάςξσπ 30 εκ. ςη μέρη ασςξύ ςξσ νύλξσ έυει διαμξοτχθεί κξιλόςηςα (παςξύοα ),όπξσ ρτημώμεςαι ςξ καςχμξύυλι. Σξ καςχμξύυλι είμαι μικοή ριδεοέμια λάμα με 3-4 κξιλόςηςεπ όπξσ παςάει ςξ κεμςοί ςξσ αδοαυςιξύ. Όςαμ μία κξιλόςηςα τθείοεςαι από ςημ ςοιβή, ξ άνξμαπ μεςατέοεςαι ρςημ επόμεμη κ.ξ.κ. Σξ πάμχ μέοξπ ςξσ αδοαυςιξύ διαπεομά ςξ κέμςοξ ςηπ ξοξτήπ ςξσ σπξγείξσ. ςξ δενιό άκοξ ςηπ ςοαπεζάπ είμαι ρσμδεδεμέμη με ρςαθεοό ρύμδερμξ μεςαλλική καςακόοστη οάβδξπ πξσ ξμξμάζεςαι αμεβάςηπ και διαπεομά ςημ ξοξτή ςξσ ζξσοιξύ. ςξ απέμαμςι ςξίυχμα από ςημ είρξδξ ςξσ ζξσοιξύ, αοιρςεοά και ρε φηλό ρημείξ, βοίρκεςαι η ριτξσμξμάμα. Η ριτξσμξμάμα είμαι μεγάλη μαομάοιμη πέςοα, λανεμέμη ερχςεοικά, ώρςε μα ρυημαςίζει αγχγό κσκλικήπ διαςξμήπ διαμέςοξσ 20 εκ. πεοίπξσ. ε κάπξιεπ πεοιπςώρειπ, ρυημαςίζεςαι από πέςοεπ πξσ εμώμξμςαι ρςη ρειοά με ρσμδεςικό σλικό (λάρπη) ρε μήκξπ έχπ και 2μ.. ςξ άκοξ ςηπ ποξπ ςξ ζξσοιό είμαι διαμξοτχμέμη έςρι ώρςε μα ρυημαςίζει ερξυή (παςξύοα) όπξσ εταομόζει ςξ ριτξύμι. Σξ ριτξύμι είμαι έμα ρςόμιξ εκοξήπ ςξσ μεοξύ κχμικξύ ρυήμαςξπ, μήκξσπ εκ. ςηοίζεςαι ρσμήθχπ με δύξ όοθιεπ μεςαλλικέπ βέογεπ για μα αμςένει ρςη μεγάλη πίερη πξσ ςξσ αρκείςαι. Σξ σλικό καςαρκεσήπ ςξσ μπξοεί μα είμαι νύλξ, ρίδεοξ ή και πηλόπ. ςξ άκοξ ςξσ ριτξσμιξύ ςξπξθεςείςαι μεςαλλική ή νύλιμη πλάκα ςξ πξςήοι με ξπή διαμέςοξσ 4 εκ. ή και μεγαλύςεοηπ αμάλξγα με ςημ επξυή (ςξ διαθέριμξ μεοό) ή αμάλξγα με ςημ απαιςξύμεμη ςαυύςηςα πεοιρςοξτήπ ςηπ μσλόπεςοαπ. Με ασςό ςξμ ςοόπξ οσθμίζεςαι η παοξυή ςξσ μεοξύ, άοα και η ςαυύςηςά ενόδξσ για ςημ εκςόμχρη ρςη τςεοχςή. Αοιρςεοά από ςη τςεοχςή σπάουει καςακόοστξπ νύλιμξπ άνξμαπ πξσ ρςξ κάςχ μέοξπ ςξσ και ρςξ ύφξπ ςηπ ενόδξσ ςξσ μεοξύ από ςη ριτξσμξμάμα έυει ρσμδεδεμέμξ έμα επίπεδξ μικοό ραμίδι.ο άνξμαπ ασςόπ διαπεομά επίρηπ ςημ ξοξτή ςξσ ζξσοιξύ.

5 Σξ ρύρςημα ασςό ξμξμάζεςαι ρςαμαςήοαπ και με καςάλληλξ υειοιρμό μπξοεί μα εκςοέφει ςη οξή ςξσ μεοξύ ποξπ ςη τςεοχςή και άοα μα ρςαμαςήρει ςη λειςξσογία ςξσ μύλξσ. Φώοξπ κιμξύμεμχμ μηυαμιρμώμ Μέρα ρςξ εογαρςήοι ςξσ μσλχμά σπάουξσμ ςα πιξ βαρικά ρςξιυεία ςηπ λειςξσογίαπ ςξσ μύλξσ πξσ είμαι ξι μσλόπεςοεπ. Σξ σλικό καςαρκεσήπ ςξσπ είμαι κξμμάςια πέςοαπ πξσ έτεομαμ από ςη Μήλξ. Σα κξμμάςια ασςά ςηπ πέςοαπ ατξύ ρμιλεσςξύμ και ρυημαςίρξσμ όλα μαζί έμα κσκλικό ρυήμα, δέμξμςαι ενχςεοικά με 1 ή 2 μεςαλλικά ρςετάμια και ρτίγγξσμ με μικοά κξμμάςια, ςιπ ρτήμεπ. Οι μσλόπεςοεπ έυξσμ διάμεςοξ έχπ και 1,40μ και πάυξπ 20 εκ Οι μσλόπεςοεπ είμαι δύξ : Η πάμχ μσλόπεςοα πξσ είμαι κιμηςή (πεοιρςοετόμεμη) και η κάςχ μσλόπεςοα πξσ είμαι ρςαθεοή. Η κάςχ μσλόπεςοα ςξπξθεςείςαι ρε πλαίριξ διαμξοτχμέμξ ραμ ςοαπέζι πξσ ρκεπάζει ρςξ ρημείξ εκείμξ ςξ ζξσοιό. Η πάμχ μσλόπεςοα παίομει κίμηρη από ςξ αδοάυςι. Σξ πάμχ μέοξπ ςξσ αδοαυςιξύ είμαι διαμξοτχμέμξ ρε ρυήμα Σ και ρσμδέεςαι ρςαθεοά με έμα ενάοςημα πξσ λόγχ ςξσ ρυήμαςόπ ςξσ ξμξμάζεςαι υελιδόμα. Η ρύμδερη ςξσ αδοαυςιξύ με ςη υελιδόμα γίμεςαι με ποξραομξγή ςξσ ρε ςούπα ξοθξγχμικήπ διαςξμήπ. Σξ αδοάυςι, διαπεομά ςημ κάςχ μσλόπεςοα ατξύ ασςή έυει ρςξ κέμςοξ ςηπ ςούπα μεγαλύςεοηπ διαμέςοξσ από ςξμ άνξμα. Σξ κεμό πξσ δημιξσογείςαι, καλύπςεςαι από ειδικό νύλιμξ δακςύλιξ από ρσκιά πξσ λέγεςαι ατάλι ή καοδιά. Με ασςό ςξμ ςοόπξ ξ πάμχ υώοξπ ρςεγαμξπξιείςαι από ςα μεοά ςξσ ζξσοιξύ, ξ άνξμαπ πεοιρςοέτεςαι ρςαθεοά και ςξ αλεύοι δεμ πέτςει ρςξ ζξσοιό. Η πάμχ μσλόπεςοα έυει ρςξ κέμςοξ ςηπ μια μεγάλη ςούπα πεοίπξσ 20 εκ. ςη γξύλα από όπξσ ειρέουεςαι ξ καοπόπ για άλερμα. ςξ κέμςοξ ςξσ κάςχ μέοξσπ ςηπ σπάουει διαμξοτχμέμη ερξυή (παςξύοα) ρςξ ρυήμα και ςξ μέγεθξπ ςηπ υελιδόμαπ. Η απόρςαρη μεςανύ ςηπ πάμχ και κάςχ μσλόπεςοαπ, ςξ κεμό δηλαδή όπξσ αλέθεςαι ξ καοπόπ, ποέπει μα είμαι ίρη ρε όλη ςημ επιτάμεια. Για ςξ λόγξ ασςό πεοιρςοέτεςαι για λίγξ η πάμχ μσλόπεςοα και αμ υοειάζεςαι ςξπξθεςξύμςαι μικοέπ ρτήμεπ αμάμερα ρε υελιδόμα και μσλόπεςοα. Άλλξπ ςοόπξπ είμαι η ςξπξθέςηρη μπξγιάπ ρε ρκόμη (λξσλάκι) αμάμερα ρςιπ δύξ πέςοεπ και ατξύ πεοιρςοατξύμ για λίγξ, ςα ρημεία όπξσ έυει ςοιτςεί η μπξγιά υαοάζξμςαι (αταιοξύμςαι) με ειδικό ρτσοί ςξ μσλξκόπι.

6 Έςρι θα μπξοξύραμε μα πξύμε όςι έυξσμε έμα είδξπ ζσγξρςάθμιρηπ. Σξ μσλξκόπι επίρηπ υοηριμξπξιείςαι για μα κάμει αδοή, άγοια ςημ ερχςεοική επιτάμεια ςχμ μσλόπεςοχμ, όςαμ εκείμη λειέμξμςαμ πλήοχπ απξ ςημ πξλλή υοήρη και δεμ άλεθε ςόρξ καλά. Σξ μεοό ξδηγείςαι από ςξ ρημείξ λήφηπ ςξσ ποξπ ςξ μύλξ με έμα ασλάκι ρκατςό και υςιρςό. ςξ πάμχ και πίρχ μέοξπ ςξσ μύλξσ σπάουει μεγάλη δεναμεμή η ρςέομα η ξπξία γεμίζει με μεοό και διαθέςει σπεουείλιρη. Αμέρχπ μεςά ςη ρςέομα σπάουει ξ μεοαύλακαπ ειδική πέςοιμη καςαρκεσή,ρσμήθχπ πξλύ επιμελημέμη, πξσ ρυημαςίζει αγχγό αμξιυςό από πάμχ, βάθξσπ από 0,6 μ. έχπ 1,3 μ., πλάςξσπ πεοίπξσ 0,5 μ. και μήκξσπ 10 μ. ςημ είρξδξ ςξσ μεοξύ από ςη ρςέομα ποξπ ςξ μεοαύλακα παοεμβάλλεςαι ειδικόπ οσθμιρςήπ ςηπ παοξυήπ ςξσ μεοξύ ςξ πελέμι. Σξ πελέμι ρυημαςίζεςαι από μία πλάκα ρυιρςόλιθξσ ξοιζόμςια με μια ςούπα ρςη μέρη, όπξσ εταομόζει έμα υξμςοό και μακού κξύςρξσοξ και τοάζει ςημ είρξδξ ποξπ ςξ μεοαύλακα. Θα μπξοξύραμε μα ςξ πξύμε «διακόπςη» ςηπ επξυήπ. Κάθεςα ρςη οξή ςξσ μεοξύ και μέρα ρςξ μεοαύλακα ςξπξθεςείςαι ειδική νύλιμη ή ριδεοέμια ρυάοα ςξ υςέμι για ςη ρσγκοάςηρη διάτξοχμ τεοςώμ σλικώμ (πέςοεπ νύλα κ.λ.π.). ςημ ένξδξ από ςξ μεοαύλακα ςξ μεοό ξδηγείςαι ρςξ πιξ υαοακςηοιρςικό και εμςσπχριακό από πλεσοάπ καςαρκεσήπ μέοξπ ςξσ μεοόμσλξσ ςημ κοέμαρη. Η κοέμαρη είμαι έμαπ σδαςόπσογξπ ύφξσπ έχπ και 12 μ. πεςοόυςιρςξπ, με βάρη πίρχ από ςξ ζξσοιό, πξσ πεομάει πίρχ από ςξ κςίρμα ςξσ μύλξσ και καςαλήγει ρςξ ύφξπ ςξσ πάμχ μέοξσπ ςξσ μεοαύλακα. Η ενχςεοική διαςξμή ςξσ είμαι ρυεδόμ ξοθξγχμική και ασνάμεςαι ρςαδιακά ποξπ ςη βάρη για αμςιμεςώπιρη ςηπ μεγάληπ σδοξρςαςικήπ πίερηπ πξσ αμαπςύρρεςαι εκεί. Δρχςεοικά η κοέμαρη είμαι υςιρμέμη ρε ρυήμα αμςερςοαμμέμξσ κόλξσοξσ κώμξσ πξσ όρξ ποξυχοά ποξπ ςημ κξοστή ςξσ (αμάπξδα) ρςοίβει ποξπ ςα ένχ. Θα μπξοξύραμε μα ςημ παοξμξιάρξσμε με έμα υχμί με κεκλιμέμη ξσοά. Σξ επίυοιρμα πξσ υοηριμξπξιείςαι ερχςεοικά είμαι πξλύ ιρυσοό, μίγμα αρβέρςη και Θηοαψκήπ γηπ (Κξοαράμι). Η διάμεςοξπ ειρόδξσ ςηπ κοέμαρηπ κσμαίμεςαι από 1μ. έχπ 1.40μ. και καςαλήγει ρε διάμεςοξ πεοίπξσ 20 εκ. ςξ κάςχ μέοξπ

7 εμώμεςαι με ςη ριτξσμξμάμα, η κλίρη ςηπ ξπξίαπ πληριάζξμςαπ ποξπ ςη ένξδξ (ζξσοιό), μεγαλώμει ποξξδεσςικά χπ ποξπ ςημ καςακόοστξ. Η πξοεία ςξσ μεοξύ ρσμευίζεςαι ρςξ ριτξύμι, εκςξμώμεςαι ρςη τςεοχςή και βγαίμει ένχ από ςξ ζξσοιό ελεύθεοα. ημαμςικό ρςξιυείξ όρξμ ατξοά ςη διαυείοιρή ςξσ είμαι όςι ρςη ρσμέυεια ξδηγείςαι διαδξυικά για πόςιρμα ςχμ παοακείμεμχμ κήπχμ. ε πεοιπςώρειπ ρσρςξιυίαπ μεοόμσλχμ, ςξ μεοό ξδηγείςαι διαδξυικά από ςξμ ποώςξ ρςξ δεύςεοξ, ςοίςξ κ.λ.π. Ο ρσμδσαρμόπ με ςημ ξγκώδη κοέμαρη απξςελεί ποαγμαςικά αμςικείμεμξ αουιςεκςξμικήπ μελέςηπ. Καςά ςη λειςξσογία ςξσ μεοόμσλξσ, η κοέμαρη είμαι ρσμευώπ γεμάςη με μεοό έχπ επάμχ. Λειςξσογία Η πξοεία ςξσ μεοξύ πεοιγοάτηκε ρςημ ποξηγξύμεμη παοάγοατξ. Ατξύ η κοέμαρη γεμίρει με μεοό και η κξτιμίδα είμαι γεμάςη από καοπό, ξ μσλχμάπ κάμει ςημ ποώςη κίμηρη: Γσοίζει ςξ μξυλό ςξσ ρςαμαςήοα, ςξ μεοό πέτςει με δύμαμη ρςη τςεοχςή και η πάμχ μσλόπεςοα αουίζει μα πεοιρςοέτεςαι. Σξ αλεύοι πέτςει μέρα ρςη ρκάτη. Αμ ςξ αλεύοι ποέπει μα βγαίμει πιξ υξμςοό, ξ μσλχμάπ με έμα μξυλό (λξρςό) ρηκώμει λίγξ ςξμ αμεβάςη και ςξπξθεςεί έμα ρτημάκι ρςξ άμξιγμα ςξσ πάμχ άκοξσ ςξσ. Αμ θέλει για κάπξιξ λόγξ μα ρςαμαςήρει ςξ μύλξ γσοίζει πάλι ςξ μξυλό ςξσ ρςαμαςήοα. Παοάλληλα, καςά διαρςήμαςα ελέγυει ςη οξή ςξσ μεοξύ ποξπ ςημ κοέμαρη ρηκώμξμςαπ ή καςεβάζξμςαπ αμάλξγα ςξ πελέμι ώρςε ασςή ξύςε μα μείμει υχοίπ μεοό, ξύςε μα νευειλίρει. Οι μσλόπεςοεπ πξσ υοηριμξπξιξύμςαμ ποξέουξμςαμ από ςη Μήλξ. Σιπ έτεομαμ ρε κξμμάςια και ςιπ ρσμαομξλξγξύραμ επί ςόπξσ δέμξμςάπ ςεπ με ςρέοκια (μεςαλλικά ρςετάμια). Η τςεοχςή ήςαμ ξοιζόμςια και ερχςεοική. Οι μεοόμσλξι ήςαμ ιδιόκςηςξι ή μξμαρςηοιακξί, πξσ μξικιάζξμςαμ ρε επαγγελμαςίεπ μσλχμάδεπ. Σξ μίρθχμα πληοχμόςαμ με πξρξρςό επί ςχμ ειρποάνεχμ ή ρε είδξπ (αλεύοι ή δημηςοιακά). Η αμξιβή ςχμ μσλχμάδχμ (αλερςικό ή ανάι) ήςαμ επίρηπ ρε είδξπ και μόμξ ςα ςελεσςαία υοόμια ςηπ λειςξσογίαπ ςξσπ ήςαμ ρε υοήμαςα. Όςαμ όμχπ ξ μύλξπ ήςαμ ιδιξκςηρία μξμαρςηοιξύ, ςξ άλερμα ςξσ ρςαοιξύ ςηπ μξμήπ γιμόςαμ υχοίπ μα κοαςά ξ μσλχμάπ ςημ αμξιβή ςξσ. Η αλερςική ικαμόςηςα εμόπ μύλξσ έτςαμε πεοίπξσ ςιπ 100 ξκάδεπ/ώοα και, με ςξ 12χοξ πξσ δξύλεσαμ, η ημεοήρια παοαγχγή έτςαμε ςιπ ξκάδεπ. Οι μύλξι ρσμήθχπ ενσπηοεςξύραμ ςιπ ςξπικέπ αμάγκεπ και άλεθαμ κσοίχπ κοιθάοι και ρμιγάδι (μείγμα από ριςάοικοιθάοι) και ρπαμιόςεοα καλαμπόκι, ριςάοι και ζχξςοξτέπ. Γλχρράοι -αδοάυςι καςακόοστξπ άνξμαπ πξσ μεςατέοει ςημ κίμηρη από ςη τςεοχςή ρςη μσλόπεςοα

8 -αμεβάςηπ μεςαλλικόπ άνξμαπ μέρχ ςξσ ξπξίξσ αμεβαίμει ή καςεβαίμει η πάμχ μσλόπεςοα -ανάι ςξ μεοδικό ςξσ μσλχμά -ατάλι νύλιμξπ δακςύλιξπ από ρσκιά ρςεγαμξπξίηρηπ και ρςεοέχρηπ ςξσ αδοαυςιξύ -γιρςέομα μεγάλη δεναμεμή μεοξύ ποιμ ςξ μεοαύλακα -γξύλα ςούπα ρςξ κέμςοξ ςηπ πάμχ μσλόπεςοαπ όπξσ πέτςει ξ καοπόπ για άλερμα -ζξσοιό υώοξπ κιμηςήοιχμ μηυαμιρμώμ κάςχ από ςξμ κσοίχπ μύλξ -καςχμξύυλι βάρη ρςήοινηπ ςξσ αδοαυςιξύ -κεμςοί ςξ κάςχ ρημείξ ςξσ αδοαυςιξύ -κξσςάλια ςα πςεούγια ςηπ τςεοχςήπ -κξτιμίδα νύλιμξ ριλό ρυήμαςξπ αμςερςοαμμέμηπ πσοαμίδαπ όπξσ σπάουει ξ καοπόπ -κοέμαρη πεςοόυςιρςξπ σδαςόπσογξπ ύφξσπ έχπ και 12 μ. -μσλξκόπι εογαλείξ ακξμίρμαςξπ ςηπ πάμχ και κάςχ μσλόπεςοαπ -μεοαύλακαπ πεςοόυςιρςξπ αγχγόπ ξοθξγχμικήπ διαςξμήπ αμξιυςόπ από πάμχ μήκξσπ έχπ και 10 μ. -πελέμι κξύςρξσοξ ούθμιρηπ ςηπ παοξυήπ ςξσ μεοξύ από ςη γιρςέομα ρςξ μεοαύλακα - πξςήοι μεςαλλική ή νύλιμη πλάκα με ξπή ούθμιρηπ ςηπ παοξυήπ ςξσ μεοξύ, ρςημ ένξδό ςξσ -ριτξύμι ρςόμιξ εκοξήπ ςξσ μεοξύ κχμικξύ ρυήμαςξπ -ριτξσμξμάμα μαομάοιμη λανεμέμη πέςοα πξσ ρυημαςίζει αγχγό κσκλικήπ διαςξμήπ - ρςαμαςήοαπ άνξμαπ εκςοξπήπ ςξσ μεοξύ και ρςαμαςήμαςξπ ςξσ μύλξσ -ςοαπεζά νύλιμη βάρη, μήκξσπ 1,50μ, όπξσ ρςηοίζεςαι ςξ αδοάυςι -ςιμόμι ςξ πάμχ άκοξ ςξσ αμεβάςη -υελιδόμα μεςαλλικόπ ρύμδερμξπ ςξσ αδοαυςιξύ με ςημ πάμχ μσλόπεςοα -υςέμι νύλιμη ή ριδεοέμια ρυάοα ρσγκοάςηρηπ τεοςώμ σλικώμ (πέςοεπ, νύλα κ.λ.π.) -τςεοχςή ςοξυόπ διαμέςοξσ 1μ 1.40μ ρςα πςεούγια ςξσ ξπξίξσ εκςξμώμεςαι ςξ μεοό ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΥΙΑ : «Νερόμυλοι Δυτικής Μεσαράς Κρήτης» Μουσείο Κρητικής Εθμολογίας 1985, «Ελλημικοί Νερόμυλοι», Περιοδικό «7 ημέρες»καθημεριμής , και πληροφορίες από το διαδίκτυο.

9 Της Κατερίνας Ψαροσδάκη Ένας νερόμσλος 400 τρόνων! ην ρσξηό Ζαξόο ε αηκόζθαηξα κπξίδεη παξάδνζε, κία παξάδνζε εθαηνληάδσλ ρξόλσλ, από ηόηε πνπ ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ν κνλαδηθόο πιένλ λεξόκπινο ζηελ Κξήηε. Από ην 1938 ν θάηνηθνο ηνπ Ζαξνύ θ. Μηράιεο Φξαγθηαδάθεο αιέζεη ην θξηζάξη θαη ην ζηηάξη ησλ ζπγρσξηαλώλ ηνπ γηα λα δώζεη αιεύξη γηα ην ςσκί ζε έλαλ λεξόκπιν πνπ ρξνλνινγείηαη από ην 1600! Σα ηειεπηαία ρξόληα κάιηζηα ν κύινο ηνπ Ζαξνύ απνηειεί ζηνιίδη γηα ηελ πεξηνρή αθνύ ν ηδηνθηήηεο ηνπ έρεη αλαπαιαηώζεη ηνλ εζσηεξηθό ρώξν κε απνηέιεζκα λα απνηειεί πόιν έιμεο όρη κόλν γηα ηνπο ηνπξίζηεο αιιά θαη γηα ηνπο ληόπηνπο. Ο κύινο κνπ είλαη 400 πεξίπνπ ρξόλσλ, είλαη κνλαρνπαίδη, δελ ππάξρεη άιινο ζε νιόθιεξν ην λεζί. Αλήθε ζε κία νηθνγέλεηα Σνύξθσλ, από απηνύο ηνλ αγόξαζε ν πεζεξόο κνπ θαη όηαλ παληξεύηεθα κνπ ηνλ έδσζε πξνίθα. Έθηνηε δελ ην έρσ απνρσξηζηεί νύηε κέξα. Έκαζα ην επάγγεικα ηνπ κπισλά θαη ην αγάπεζα. Απηόο ν κύινο δνύζε γηα πνιιά ρξόληα νιόθιεξε ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Σόηε ν λεξόκπινο ιεηηνπξγνύζε θαζεκεξηλά θαζώο ε κεγάιε πνζόηεηα λεξνύ πνπ ππήξρε ζην Ζαξό βνεζνύζε ζηε ζπζηεκαηηθή ηνπ ιεηηνπξγία. ήκεξα όκσο ην λεξό είλαη πνιύ ιηγόηεξν..., ιέεη ζηελ Π ν θ. Μηράιεο Φξαγθηαδάθεο. Ο ηειεπηαίνο ελ ελεξγεία κπισλάο ηεο Κξήηεο δεη πιένλ κέζα ζην κύιν ηνλ νπνίν θαη έρεη δηακνξθώζεη θαηάιιεια: έλαο νληάο θαη κία κηθξή, παξαδνζηαθή θνπδίλα, καγεύνπλ ηνλ επηζθέπηε θαη ηνλ ηαμηδεύνπλ ζην ρξόλν. Ο ίδηνο ν θ. Φξαγθηαδάθεο ιέεη όηη δεη κε ηηο αλακλήζεηο ηνπ... Πεξάζακε δύζθνια ρξόληα ζηελ Καηνρή, ηόηε ην αιεύξη ήηαλ κεγάιε ππόζεζε θαη όπνηνο είρε ςσκί ζην ζπίηη ηνπ ήηαλ θαη πινύζηνο. Σόηε αιέζακε θαζεκεξηλά. Πειάηεο έξρνληαλ ζην κύιν κνπ κέρξη θαη από ην Ρέζπκλν. Είρα βγάιεη θαη θαιό όλνκα αθνύ πξόζερα πνιύ ην αιεύξη κνπ λα είλαη πξώηεο πνηόηεηαο. Ο θόζκνο δελ είρε ρξήκαηα. Με πιεξώλαλε ζε είδνο νη πεξηζζόηεξνη! Ή ιάδη έπαηξλα ή θξηζάξη. Ήηαλ σξαίεο επνρέο όκσο... Εθείλα ηα ρξόληα ν θόζκνο αλ θαη δνύζε πην θησρά ήηαλ επραξηζηεκέλνο..., ιέεη ν θ. Φξαγθηαδάθεο. Ο λεξόκπινο ηνπ Ζαξνύ είλαη ν κνλαδηθόο ζηελ Κξήηε, κνλαδηθό όκσο είλαη θαη ην επάγγεικα ηνπ κπισλά. Έλα επάγγεικα πνπ άλζηζε ζην παξειζόλ, ζήκεξα όκσο είλαη ρσξίο αληηθείκελν... Εγώ δελ έδεζα δύζθνια ρξόληα ράξε ζην κύιν. Έδεζα όκσο θνπξαζηηθά ρξόληα..., θαηαιήγεη ν θ. Φξαγθηαδάθεο.

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ

BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 ΟΠΩΞΟΞΠΘΑΙΔΡ ΔΝΔΚΘΝΔΘΡ ΡΖ ΛΔΑΛΞΡΥΔΣΡΖ ΒΚΑΡΞΙΣΑΠΩΜ BIOHELLENIKA NEWSLETTER Τεύχος Ιανουάριος 2014 Biohellenika News WWW.BIOHELLENIKA.GR Ε ΑΤΣΟ ΣΟ ΣΕΤΧΟ Σελεσςαία Νέα ΞΘ ΛΘΙΠΞΒΘΑΙΔΡ ΚΞΘΛΩΝΔΘΡ ΙΑΑ ΖΜ ΙΣΖΡΖ ΡΣΜΔΣΑΕΞΜΑΘ ΛΔ ΑΣΝΖΛΔΜΑ ΟΞΡΞΡΑ ΔΛΤΑΜΘΡΖΡ ΑΣΘΡΛΞΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ

Πλξήγηρη ρςξ διαδίκςσξ σρςήμξσμε Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ γμώρη εκπαίδεσρη πληοξτξοίεπ Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ επικξιμχμία Θεςική ποξρτξοά ςξσ διαδικςύξσ εμημέοχρη Θεςική ποξρτξοά

Διαβάστε περισσότερα

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά

Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΧΝΟΛΟΓΙΑ Κξιμχμικά δίκςσα ρςξ Internet Η μέα ποόκληρη ρςημ επικξιμχμία για ςη μέα γεμιά Κύοιξ Θέμα Η έθθαλζε ηωλ θνηλωληθώλ δηθηύωλ ζην δηαδίθηπν ζα

Διαβάστε περισσότερα

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino

Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Απομακρσσμένος έλεγτος υωτισμού μέσω της πλατυόρμας Arduino ΣΟΛΙΑ ΑΓΓΔΛΙΝΑ ΑΔΜ : 6010 ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ

Κινθτοποίθςθ ςτον ΕΔΟΕΑΠ. σμάδελτξι/ρεπ Οι εογαζϊμεμξι ρσμςανιξϋυξι άμεογξι παίομξσμ ςξσπ αγόμεπ ρςα υέοια ςξσπ, δίμξμςαπ ςημ απάμςηρη ρςιπ καςαοοέξσρεπ ρσμδικαλιρςικέπ ρσμβιβαρμέμεπ πλειξφητίεπ ςξσ Κλάδξσ και ρςξσπ γοατικξϋπ πξλιςεσςέπ ςξσπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α)

Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΦΟΛΗ ΥΛΩΡΙΝΑ Δ ι δ α σ κ α λ ί α σ τ η Δ Δ η μ ο τ ι κ ο ύ Ν ο μ ί σ μ α τ α κ α ι Δ ε κ α δ ι κ ο ί Α ρ ι θ μ ο ί Διδακτική τωμ Μαθηματικώμ (Β Φάση ΔΙ.ΜΔ.Π.Α) Επ ιιμέλε ιια Εργασ ίίας Καοαμαμίδξσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ

άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ 1-2 Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στην εκπαιδευτική έρευνα και πράξη 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ ISSN 1790-773Χ 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ άρθρο ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ Η συμβολή του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ

Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ECDL Advanced Wordprocessing με σο Word 2010 Πίμακαπ Πεοιευξμέμωμ ΟΘΜΑΙΑΡ ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΩΜ... 1 Θ ΟΔΠΘΔΥΔΘ Ξ ΟΑΠΔΥΞΛΔΜΞ ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞ ΣΚΘΙΞ;... 9 ΟΠΞ-ΔΙΘΛΖΡΖ ΑΜΑΓΙΩΜ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖΡ... 10 Δκσίμηςη σψν Αναγκών Δκπαίδετςηρ...

Διαβάστε περισσότερα

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ

Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015. Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Ημεοίδα: Η Αγοξδαρξπξμία ρςα πλαίρια ςηπ μέαπ ΚΑΠ 2015-2020, Καβάλα, 5 Ιξσμίξσ 2015 * Δο. Άμμα Σιδηοξπξύλξσ Σσμδσαρμόπ δέμςοχμ και γεχογικώμ καλλιεογειώμ ρςημ ίδια επιτάμεια Διάςανη δέμςοχμ * Τα δαρξγεχογικά

Διαβάστε περισσότερα

Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ

Για ςη ρπξοά, ςξ τύςεμα και ςιπ καλλιεογηςικέπ τοξμςίδεπ Λεςάτοαρη: Χοήρςξπ Παραυίδηπ Σελιδξπξίηρη ρυεδίαρη: Χοήρςξπ Πάμςρξγλξσ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΟΡΑ ΚΑΙ ΦΤΣΕΜΑΣΟ 2012 MARIA THUN & MATTHIAS K.. THUN ΑΑππόό τηηνν τ ζζρρεευυ νναα τωωνν τ κκοο ςςμμι ιι κκώώνν ςςυυ ννδδυυ αα ςςμμώώνν... ΕΕ ππεεξ ξεερργγαα ςςί ίίαα κκααι ιι ςςφφνντ τααξ ξηη

Διαβάστε περισσότερα

ÉPREUVE 4 production orale et médiation

ÉPREUVE 4 production orale et médiation ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΕΘΝΘΚΗ ΠΑΘΔΕΘΑ ΚΑΘ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΡΑΣΘΚΟ ΠΘΣΟΠΟΘΗΣΘΚΟ ΓΛΩΟΜΑΘΕΘΑ MINISTÈRE GREC DE L ÉDUCATION NATIONALE ET DES CULTES CERTIFICATION EN LANGUE FRANÇAISE NIVEAU B2 sur l échelle proposée par le

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr

ΣΥΠΥΔΑ. ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων. www. sypyda.gr ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοθόπων www. sypyda.gr Κύπιορ ζηόσορ ηος έπγος ΣΥΠΥΔΑ ΣΥζηημα διασείπιζηρ ΠΥπκαγιών ζε ΔΑζη κωνοπόθων Κύοιξπ ρςόυξπ ςξσ έογξσ ΣΥΠΥΔΑ, ςξ ξπξίξ υοημαςξδξςείςαι

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ

Newsletter. Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ. για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ 14,5 Newsletter Λ Θ Α Δ Ι Δ Ξ Ρ Ζ Γ Θ Α Α Λ Δ Κ Ζ Ξ Σ Δ Θ Δ Ο Μέξ Διξικηςικό Ρσμβξύλιξ ΘΞΣΚΘΞΡ - ΑΣΓΞΣΡΞΡ 2014 / ΔΣΥΞΡ 30 για ςξ Δλλημικό Θμρςιςξύςξ Δνσπηοέςηρηπ Οελαςώμ Σημ Σοίςη, 10 Ιξσμίξσ 2014, ρςξ

Διαβάστε περισσότερα

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital

Services SMART. Messaging. Bulk SMS. SMS messaging services THE + Services. www.ipdigital.gr. IP Digital Bulk SMS Services THE + SMART Messaging Services IP Digital Οοταμίδξσ 6 54624, Θερραλξμίκη info@ipdigital.gr T: 2310 511 396 F: 2315 151 166 SMS messaging services www.ipdigital.gr Η Εηαιρεία H IP Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΝΥΧΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΝΥΧΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΟΝΥΧΑΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Γρηγορίοσ ηαμάηης Γερμαηολόγος-Αθροδιζιολόγος Δπιζηημονικός ζσνεργάηης Πανεπιζηημιακό Γενικό Νοζοκομείο ΑΣΣΙΚΟΝ Όγκξι ξμύυχμ Καλξήθειπ Όγκξι ξμύυχμ Καλξήθειπ Κακξήθειπ

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΟΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ Διεύθσνση Διατρουικής Πολιτικής και Ερεσνών Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Συμτακτική Ομάδα Δρ. Μαράκης Γεώργιος, Διαςοξτξλϊγξπ Διεϋθσμρη Διαςοξτικήπ

Διαβάστε περισσότερα

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ.

Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Οη καγεπηηθέο κνπ εληππώζεηο θαη ηα ιεπηά πνπ πέξαζα ζην νηλνπνηείν- κνπζείν νίλνπ ηνπ Βαγγέιε Γεξνβαζηιείνπ. Φηάλνληαο ζην θηήκα ζηελ Δπαλνκή θαηαιαβαίλεηο ακέζσο γηαηί ην νηλνπνηείν βξαβεύεηαη από ην

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

5. Great Barrier Reef, Ασζηραιία

5. Great Barrier Reef, Ασζηραιία 4. Γακαζθός, Σσρία Ο ζπξηαθόο εκθύιηνο πόιεκνο έρεη θαηαζηξέςεη ηε Γακαζθό, κε κεξηθέο από ηηο κεγαιύηεξεο κάρεο λα δηεμάγνληαη ζηελ ηζηνξηθή Πόιε. Δίλαη πνιύ λσξίο αθόκε γηα λα πεη θαλείο κε ζηγνπξηά,

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση

ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση ΠΟΝΤΙΑΚΕΣ ΛΙΦΟΥΔΙΕΣ Με ονομασία προέλευση τοσ ΘΑΝΑΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΑ φωτογραφίες: ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΣ ΑΒΡΑΜΙΓΗΣ Πξηλ από 6 ρξόληα, κία νκάδα γπλαηθώλ ηνπ ρσξηνύ Αγηνο Αληώληνο Θεζζαινλίθεο απνθάζηζαλ λα θάλνπλ δηάζεκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ

ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΒΟΣΙΝΙΩΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΥΩΡΙΟ ΣΟΤ, ΣΑ ΞΩΚΛΗΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΣΟΠΩΝΤΜΙΕ ΣΟΤ (Ζ θαηαγξαθή ηνπο πξέπεη λα έγηλε ζε δπν δόζεηο: ην 1958 θαη θάπνηεο άιιεο ίζσο νη ιηγόηεξεο ην 1963. Ρν δηπιό γξάκκα ch πνπ αθνύγεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α

ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Κεθάιαην Α ΦΟΝΗΑ- Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε Κεθάιαην Α Μηζνπιαγηαζκέλε θνληά ζην ηδάθη ηνπ θησρηθνύ ζπηηηνύ ηεο ε Φξαγθνγηαλλνύ πξνζέρεη ηελ κηθξή εγγνλή ηεο, ε νπνία είλαη άξξσζηε. Σν ζπίηη, θαη ηδηαίηεξα ην ζαιόλη,

Διαβάστε περισσότερα

Νεοσουλιωτών γεύσεις

Νεοσουλιωτών γεύσεις ΓΤΜΝΑΗΟ ΝΔΟΤ ΟΤΛΗΟΤ ΔΡΡΧΝ ΥΟΛ. ΔΣΟ 2008-2009 Νεοσουλιωτών γεύσεις ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Μεζάηθνο Γεκήηξηνο Αβξακίδνπ Υαξά Φηιόινγνη Μεηαθνξά εξγαζίαο ζην δηαδίθηπν: Αζαλαζηάδεο Αζαλάζηνο ~ 1 ~ ~ 2 ~ Αφιερώνεται

Διαβάστε περισσότερα

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι

«Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι «Απνύ χεη ζειυθό παηδί ζηε Λάζηξν λα ην δώζεη, απνύ βξαδηάδεη νγιήγνξα θη αξγεί λα μεκεξώζεη»! το Καραφάκι Εκδόηης: Προοδεσηικός Σύλλογος Λάζηροσ «Η Αναγέννηζις» Αριθμός Φύλλοσ:6 3 η Ιανοσαρίοσ 2012 Τηλ.:2843094757

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ

ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ ΕΝΑ ΘΑΤΜΑ Η ΜΑΡΣΤΡΙΑ ΕΝΟ ΑΡΥΙΕΡΕΩ Ζ αθόινπζνο ηζηνξία απνηειεί πξαγκαηηθό γεγνλόο πνπ έιαβε ρώξα ζην Ννζνθνκείν «Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ» ζηελ Αζήλα ην 1985 θαη απνηειεί κία δσληαλή καξηπξία, όηη ν Άγηνο Θεόο επηηειεί

Διαβάστε περισσότερα