ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ & ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ & ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ"

Transcript

1 Θ. ΠΑΠΑΖΛΗΑ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ & ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΑΘΖΝΑ 1999

2 Εηζαγσγή Δ Πνιηηηθή Οηθνλνκία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 16νπ 17νπ αηψλα είρε κνξθνπνηεζεί σο κηα ηερληθή ηεο δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ εγεκφλσλ ηεο επνρήο αξρηθψο θαη ηνπ θξάηνπο αθνινχζσο. Μεηά ηα κέζα ηνπ 17 νπ θαη ηδηαίηεξα ζηνλ 18 ν νη δηάθνξεο ζθέςεηο άξρηζαλ λα ζπζηεκαηνπνηνχληαη απνηειψληαο ην πξφπιαζκα κηαο λέαο επηζηήκεο. Χζηφζν, ελψ θαηά ηνλ Αηψλα ησλ Φψησλ ε αλάιπζε πξνζέγγηδε ηα νηθνλνκηθά ηεο Πνιηηείαο, ζηνλ 19 ν εκθαλίζζεθε ζηξνθή πξνο πην εηδηθφηεξα ζέκαηα θαη ζπγθεθξηκέλα πξνο ηελ εξκελεία ηνπ ζρεκαηηζκνχ ησλ ηηκψλ. Πξνο ην ηέινο ηνπ αηψλα ε ηάζε γεληθεχζεθε. Μέρξη ην 1940 νη πιείζηνη ησλ νηθνλνκνιφγσλ αζρνινχληαλ κε ηε δηακφξθσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκψλ. Δ δεκνζίεπζε ηνπ έξγνπ ηνπ J. M. Keynes (1936) έδσζε ηζρπξή ψζεζε ζηε δηεξεχλεζε ησλ ζπλνιηθψλ κεγεζψλ ηεο νηθνλνκίαο, δειαδή ζηελ αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ, πνπ επεξεάδνπλ ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Καηά έλα κεγάιν κέξνο ε καθξννηθνλνκηθή δεκηνπξγήζεθε σο ζπλέρηζε ησλ ηδεψλ ηνπ Keynes. Μάξηηνο 1999 Μνινλφηη κεζνιάβεζε δηάζηεκα πιένλ ηεο δεθαεηίαο δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα δεκνζηεπζεί ην ζχγγξακκα Παξαδφζεηο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Μέξνο Β (Μαθξννηθνλνκηθή). Σν Μέξνο Ώ (Μηθξννηθνλνκηθή) θπθινθφξεζε ην 2006 απφ ηηο εθδφζεηο ηακνχιε. Δ θαζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε ησλ Παξαδφζεσλ ππφ κνξθή βηβιίνπ, πιένλ ησλ 1100 ζειίδσλ, έθαλε απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο δηδαζθαιίαο, ηελ παξνπζίαζε ησλ ζεκεηψζεσλ ζην δηαδίθηπν, νη νπνίεο ζε πνιιά ζεκεία πξαγκαηεχνληαη ζέκαηα κε ηελ νπηηθή ηεο δεθαεηίαο 1990 θαη δελ έρνπλ ιάβεη ππ φςηλ ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο. Μάηνο

3 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Βηζαγσγή 2 ειίδα Κεθάιαην Πξψην: Δζληθνί Λνγαξηαζκνί 1.1 Βηζνδεκαηηθφ Κχθισκα Βηζνδεκαηηθφ θχθισκα ζηάζηκεο νηθνλνκίαο Βηζνδεκαηηθφ θχθισκα κε ηξαπεδηθφ ζχζηεκα Βηζνδεκαηηθφ θχθισκα κε ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη δεκφζην ηνκέα Βηζνδεκαηηθφ θχθισκα κε εμσηεξηθφ εκπφξην Μαθξννηθνλνκηθά Μεγέζε: Οξηζκνί Ώθαζάξηζην Βηζφδεκα Ώθαζάξηζην Βγρψξην Πξντφλ Ώθαζάξηζηε Ααπάλε Βζληθφ Βηζφδεκα Οη εμειίμεηο γηα ηε κέηξεζε ηνπ ΏΒΠ: Εζηνξηθή Ώλαδξνκή Οηθνλνκηθφο πίλαθαο (Tableau Economique) Πίλαθεο Βηζξνψλ Βθξνψλ Βπίκεηξν: Μεζνδνινγία Τπνινγηζκνχ πκκεηξηθψλ Πηλάθσλ Βηζξνψλ- 23 Βθξνψλ Δ απνηίκεζε ησλ ξνψλ Θεσξεηηθά Πξνβιήκαηα ζηελ Βθηίκεζε Πηλάθσλ Βηζξνψλ-Βθξνψλ ηαηηζηηθέο Μνλάδεο, ηαμηλνκήζεηο θαη ρεηξηζκφο ησλ δεπηεξεπφλησλ 28 πξντφλησλ ηαηηζηηθέο Μνλάδεο, ηαμηλνκήζεηο Πίλαθεο Πξνζθνξάο θαη Βλδηάκεζσλ Υξήζεσλ Μέζνδνη Τπνινγηζκνχ ζπκκεηξηθψλ πηλάθσλ Βηζξνψλ-Βθξνψλ-Υεηξηζκφο 35 Αεπηεξεπφλησλ Πξντφλησλ Σερλνινγία Πξντφληνο (Product Technology Assumption) Σερλνινγία Κιάδνπ (Indudtry Technology Assumption) 39 Κεθάιαην Γεχηεξν: Καηαλάισζε, Απνηακίεπζε, Δπέλδπζε 2.1. Καηαλάισζε Ώπνηακίεπζε Αηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηεο ζπλαξηήζεσο θαηαλαιψζεσο θαη απνηακηεχζεσο Θεσξίεο γηα ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ απνηακίεπζε Μνξθέο απνηακίεπζεο Βζεινχζηα απνηακίεπζε Ώλαγθαζηηθή απνηακίεπζε Βπελδχζεηο: Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο επέλδπζεο Γεληθά Βπίκεηξν: ρεκαηηζκφο παγίνπ θεθαιαίνπ ζηε Γεσξγία 55 Κεθάιαην Σξίην: Σν Σξαπεδηθφ χζηεκα 3.1. Λεηηνπξγίεο ρξήκαηνο 62 3

4 3.2. Λνγηζηηθφ Υξήκα: Αεκηνπξγία λένπ ρξήκαηνο απφ ηηο Βκπνξηθέο Σξάπεδεο Δ Βθδνηηθή Σξάπεδα Ώγνξά Υξήκαηνο Πξνζθνξά Υξήκαηνο Πνζνηηθή Θεσξία: ε παξαιιαγή ηνπ L.Fisher Πνζνηηθή Θεσξία θαηά ηε ζρνιή Cambridge Δ Γήηεζε Υξήκαηνο Γεληθά Δ Γήηεζε Υξήκαηνο θαηά ηνπ Keynes Εζνξξνπία ζηελ Ώγνξά Υξήκαηνο: ε θακπχιε LM Εζνξξνπία ζηελ Ώγνξά Πξντφλησλ Δ θακπχιε IS Δ θακπχιε IS κε δεκφζην ηνκέα Παξάγνληεο πνπ κεηαηνπίδνπλ ηελ θακπχιε IS Εζνξξνπία ζηηο Ώγνξέο Πξντφληνο θαη Υξήκαηνο Σν ππφδεηγκα IS-LM Μεηαηνπίζεηο ηεο θακπχιεο IS κε ζηαζεξή ηελ θακπχιε LM Βπίκεηξν Πηζησηηθέο Ώγνξέο Swaps (πκθσλίεο ακνηβαίαο αληαιιαγήο πιεξσκψλ) Options Ώλψλπκεο Βηαηξείεο Αηαρείξηζεο Ώκνηβαίσλ Κεθαιαίσλ (ΏΒΑΏΚ) Factoring (Πξαθηνξεία Βπηρεηξεκαηηθψλ Ώπαηηήζεσλ) Leasing (Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε) Forfaiting Franchising Venture Capital (παξνρή επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ πςεινχ θηλδχλνπ) 97 Κεθάιαην Σέηαξην: Ο δεκφζηνο ηνκέαο θαη ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή 4.1. Έζνδα θαη έμνδα ηνπ δεκνζίνπ Ο ξφινο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε πεξηφδνπο πιεζσξηζκνχ θαη χθεζεο Αεκνζηνλνκηθά Μέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο χθεζεο θαη ηνπ 99 πιεζσξηζκνχ δήηεζεο Ννκηζκαηηθά Μέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο χθεζεο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ 99 δήηεζεο Μέηξα Καηαπνιέκεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ θφζηνπο Θεψξεκα Εζνζθειηζκέλνπ Πξνυπνινγηζκνχ Φφξνη Γεληθά Αηαθξίζεηο Φφξσλ Οη δηαθξίζεηο ησλ θφξσλ σο πξνο ηελ θνξνινγηθή βάζε Αηαθξίζεηο θφξσλ ζε άκεζνπο θαη έκκεζνπο Φφξνη επί ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο Αεκφζηνο Ααλεηζκφο Γεληθά Αηαθξίζεηο Ααλεηζκνχ Πνιιαπιαζηαζηηθέο επηδξάζεηο ησλ θφξσλ θαη ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ Ο πνιιαπιαζηαζηήο ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ Ο πνιιαπιαζηαζηήο θνξνινγίαο 108 4

5 Ο πνιιαπιαζηαζηήο ησλ κεηαβηβαζηηθψλ πιεξσκψλ Κξάηνο Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθή Ώζθάιηζε Εζηνξηθή Βμέιημε ηνπ Κξάηνπο Πξφλνηαο Δ Κνηλσληθή Ώζθάιηζε Ώλαθεθαιαίσζε σο πξνο ηα αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα 117 Κεθάιαην Πέκπην: Δμσηεξηθφ Δκπφξην-Γηεζλείο Οηθνλνκηθέο ρέζεηο 5.1. Οξηζκνί Εζνδχγην πιεξσκψλ Αηεζλέο Βκπφξην Ώπφιπην θαη πγθξηηηθφ Πιενλέθηεκα Σν ζεψξεκα ηνπ Hecksher-Ohlin ξνη Βκπνξίνπ Πνιιαπιαζηαζηήο Αηεζλνχο Βκπνξίνπ Ώλαθεθαιαίσζε: πλζήθεο Εζνξξνπίαο Πεξίπησζε θιεηζηήο νηθνλνκίαο ρσξίο δεκφζην ηνκέα Πεξίπησζε θιεηζηήο νηθνλνκίαο κε δεκφζην ηνκέα Πεξίπησζε αλνηθηήο νηθνλνκίαο κε δεκφζην ηνκέα 125 Κεθάιαην Έθην: Οηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμεο 6.1. Γεληθά Δ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζχκθσλα κε ηηο θιαζηθέο απφςεηο Δ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζχκθσλα κε ηηο καξμηθέο απφςεηο Δ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζχκθσλα κε ηνλ νπκπέηεξ Κευλζηαλέο απφςεηο πεξί αλάπηπμεο Βπίκεηξν: Δ πξσηαξρηθή ζπζζψξεπζε 136 Κεθάιαην Έβδνκν: Ηζηνξία νηθνλνκηθήο ζθέςεο: Σέζζεξεηο κεγάινη νηθνλνκνιφγνη 7.1. Adam Smith (Άληακ κηζ) ( ) Karl Marx (Καξι Μαξμ) ( ) Joseph Alois Schumpeter (Γηφδεθ νπκπέηεξ) ( ) John Maynard Keynes (Σδνλ Κέπλο) 153 Κεθάιαην Όγδνν: Οηθνλνκηθέο δηαηαξαρέο 8.1. Όθεζε Πιεζσξηζκφο ρέζε πιεζσξηζκνχ θαη χθεζεο Οηθνλνκηθνί (Βπηρεηξεκαηηθνί) θχθινη Βμσγελείο ζεσξίεο Βλδνγελείο ζεσξίεο 161 Βηβιηνγξαθία 163 Δλδεηθηηθή Βηβιηνγξαθηα 166 Καηάινγνο ρεκάησλ 167 Καηάινγνο Πηλάθσλ 169 5

6 6

7 Κεθάιαην Πξώην Εζληθνί Λνγαξηαζκνί 1.1 Δηζνδεκαηηθφ θχθισκα Δηζνδεκαηηθφ θχθισκα ζηάζηκεο νηθνλνκίαο ην ζχζηεκα παξαγσγήο ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο (θεθαιαηνθξαηία) θπξηαξρνχλ θαη νπζίαλ δπν κεγάιεο νκάδεο: Εκπνξεύκαηα Παξνρή εξγαζίαο Οηθνθπξηά Επηρεηξήζεηο Εηζόδεκα Δαπάλεο θαηαλαιώζεωο ρήκα 1.1 Απιφ εηζνδεκαηηθφ θχθισκα ζηάζηκεο νηθνλνκίαο 1) Οη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ειέγρνπλ ηα κέζα παξαγσγήο 1, δειαδή ηα εξγνζηάζηα, κεραλήκαηα, θιπ (ην θεθάιαην) γη απηφ θαη ην ζχζηεκα παξαγσγήο νλνκάδεηαη θεθαιαηνθξαηία θαη 2) Σα νηθνθπξηά, ηα νπνία παξέρνπλ εμεξηεκέλε εξγαζία ζηηο επηρεηξήζεηο. ην ρήκα 1 πεξηγξάθεηαη ε απιή εκπνξεπκαηηθή παξαγσγή, ζηελ νπνία δελ ππάξρεη νχηε δεκφζην, νχηε εμσηεξηθφο ηνκέαο. Σα νηθνθπξηά (εξγαδφκελνη) παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ησλ ζηηο επηρεηξήζεηο (εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ηδησηηθνχ θεθαιαίνπ) θαη γηα ην ιφγν απηφ ακείβνληαη απφ απηέο (εηζφδεκα). Σν εηζφδεκα απηφ ηα νηθνθπξηά ην επηζηξέθνπλ ζηηο επηρεηξήζεηο, αγνξάδνληαο ηα δηάθνξα αγαζά πνπ απηέο παξάγνπλ (θαηαλάισζε). Άξα ηα εκπνξεχκαηα πνπ δηαζέηνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηα νηθνθπξηά ηζνχληαη κε ηηο αγνξέο ηνπο, ελψ ην χςνο ησλ αγνξψλ ησλ ηζνχηαη κε ην χςνο ηνπ κηζζνχ (εηζνδήκαηνο) ηνπο. Δ θπθιηθή απηή ξνή απνηειεί ην Δηζνδεκαηηθφ Κχθισκα. Σν ζχλνιν ησλ ρξεκαηηθψλ 1 Βμππαθνχεηαη φηη γηα ράξηλ απιφηεηνο δελ έρεη ιεθζεί ππ φςηλ ε απηναπαζρφιεζε, ε νπνία φκσο ηείλεη λα ζπξξηθλσζεί ζην ζχγρξνλν θφζκν. 7

8 εηζνδεκάησλ πνπ απνθηνχλ ηα νηθνθπξηά εληφο κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ ζπληζηά ην Δζληθφ Δηζφδεκα. Δ αμία ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ παξάγνπλ νη επηρεηξήζεηο απνηειεί ην Δζληθφ Πξντφλ. πλεπψο ην Βζληθφ Βηζφδεκα κηαο πεξηφδνπ ηζνχηαη κε ην Βζληθφ Πξντφλ. Σν απιφ απηφ εηζνδεκαηηθφ θχθισκα απνηππψλεη ηελ θαηάζηαζε κηαο ζηάζηκεο (κε αλαπηπζζφκελεο) νηθνλνκίαο. ηελ πεξίπησζε απηή φιν ην εηζφδεκα ησλ νηθνθπξηψλ δηνρεηεχεηαη σο αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο. Οη αγνξέο απηέο, δειαδή ε θαηαλάισζε απνηειεί ηελ Δζληθή Γαπάλε. πλεπψο ην Βζληθφ Βηζφδεκα ηζνχηαη κε ην Βζληθφ Πξντφλ θαη ηελ Βζληθή Ααπάλε, δειαδή: Y=C (1) Δηζνδεκαηηθφ θχθισκα κε ηξαπεδηθφ ζχζηεκα Δ θαηάζηαζε απηή (Y=C), επεθξάηεζε grosso modo ζε κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο. ε χζηεξν ζηάδην απφ ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ ρσξηζκφ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο απφ ην θεθάιαην, δειαδή ηε ζπξξίθλσζε ηεο νηθνγελεηαθήο βηνηερλίαο, άξρηζε λα πξνβάιιεη θαη ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, ελψ παξάιιεια δεκηνπξγνχληαλ θαη θάπνηα πεξηζζεχκαηα ζηα νηθνθπξηά θαη θπζηθά ζηηο επηρεηξήζεηο. Έζησ φηη ηα νηθνθπξηά δηαζέζνπλ ζην ρξφλν t 1 κφλν έλα ηκήκα ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο γηα θαηαλάισζε θαη ην ππφινηπν ην παξαθξαηήζνπλ. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη ζηηο επηρεηξήζεηο ζα ππάξμεη εηζξνή ηφζε φζν θαη ην ηκήκα ηεο δαπάλεο. πλεπψο ζην ρξφλν t 2 νη επηρεηξήζεηο ζα είλαη ζε ζέζε λα ακείςνπλ κηθξφηεξν πνζφ εξγαζίαο, δειαδή λα πιεξψζνπλ κηθξφηεξν εηζφδεκα, ην νπνίν ζα είλαη ίζν κε ην πξντφλ πνπ ζα παξαρζεί. Ώλ δειαδή ζην ρξφλν t 0 ε θαηαλάισζε ήηαλ 100 κνλάδεο φζε θαη ην εηζφδεκα, ηφηε ην θχθισκα ζα επξίζθεην ζε ηζνξξνπία. Ώλ ζην ρξφλν t 1 ηα νηθνθπξηά απνηακηεχζνπλ 10 κνλάδεο θαη θαηαλαιψζνπλ 90, ζεκαίλεη φηη νη επηρεηξήζεηο ιακβάλνληαο 90 κνλάδεο, ζα κπνξέζνπλ λα απαζρνιήζνπλ (κε ζηαζεξνχο ηνπο κηζζνχο) ζηνλ επφκελν ρξφλν t 2 ιηγφηεξνπο εξγάηεο, άξα ζα δεκηνπξγεζεί αλεξγία, ην εηζφδεκα ζα είλαη 90 κνλάδσλ θαη ζα παξαρζεί πξντφλ αμίαο 90 κνλάδσλ. Δ απνηακίεπζε ινηπφλ ή ε απνρή απφ ηελ θαηαλάισζε ζπληζηά θαη νπζίαλ εθξνή απφ ην εηζνδεκαηηθφ θχθισκα. ηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαηαη ρξεκαηνδνηηθφο ηνκέαο, ηφηε ην ζχλνιν, ζρεδφλ, ησλ απνηακηεχζεσλ δηνρεηεχεηαη κέζσ ηξαπεδψλ ζε θαηαζέζεηο ή κέζσ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ζε κεηνρέο ή ζε νκνινγηαθά δάλεηα ζηα νπνία πξνρσξνχλ νη επηρεηξήζεηο. ην ρήκα 2 παξνπζηάδεηαη ν ξφινο ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ ηνκέσο ζην εηζνδεκαηηθφ θχθισκα. Σηο απνηακηεχζεηο ησλ νηθνθπξηψλ ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ηηο δηνρεηεχεη ππφ κνξθή δαλείνπ ζηηο επηρεηξήζεηο. Έηζη φηη εθξέεη απφ ην εηζνδεκαηηθφ θχθισκα (απνηακίεπζε) εηζξέεη (επέλδπζε) 2. Οη επηρεηξήζεηο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηνπιάρηζηνλ ζηαζεξφ ην επίπεδν παξαγσγήο δαλείδνληαη απφ ηηο ηξάπεδεο (ή απεπζείαο απφ ην απνηακηεπηηθφ θνηλφ κέζσ ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ). 2 Τπνηίζεηαη, ζηελ απινπνηεκέλε απηή πεξίπησζε, φηη νη επηρεηξήζεηο δελ απνηακηεχνπλ νη ίδηεο, θάηη πνπ θπζηθά δελ είλαη πξαγκαηηθφ. 8

9 Καηαλάιωζε (C) Οηθνθπξηά Επηρεηξήζεηο Εηζόδεκα (Υ) Απνηακίεπζε (S) Φξεκαηνδνηηθόο ηνκέαο (ηξάπεδεο) Επέλδπζε (Ι) ρήκα 1.2 Δηζνδεκαηηθφ θχθισκα αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίαο. Με βάζε ηα αλσηέξσ πξνθχπηεη φηη νη ζπλνιηθέο εθξνέο (απνηακηεχζεηο) ζα πξέπεη λα ηζνχληαη κε ηηο ζπλνιηθέο εηζξνέο (επελδχζεηο), ζα πξέπεη δειαδή λα ηζρχεη ε ζρέζε: S=I (2) ή Y=C+S (3) πξνζθνξά, θαη Y=C+I (4) δήηεζε. Δ εμίζσζε (4), δειαδή ε Βζληθή Ααπάλε, νλνκάδεηαη θαη ελεξγφο δήηεζε Δηζνδεκαηηθφ Κχθισκα κε ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη δεκφζην ηνκέα Ο ξφινο ηνπ θξάηνπο ζεκείσζε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο κεηαμχ ηνπ 15 νπ θαη 19 νπ αηψλα. Ο θξαηηθφο παξεκβαηηζκφο εκθαληδφηαλ εληνλφηεξνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκπνξηθνχ θαπηηαιηζκνχ θαη ηεο ηδενινγίαο ηνπ (εκπνξνθξαηία). Δ πίεζε γηα νιηγφηεξεο παξεκβάζεηο εθ κέξνπο ηνπ θξάηνπο (laisser faire, laisser passer) μεθίλεζε κε ηνπο Φπζηνθξάηεο θαη εληάζεθε κε ηνλ A.Smith. Ο θηιειεπζεξηζκφο επηθξάηεζε αξρηθά ζηε ΐξεηαλία. χκθσλα κε ην δφγκα ηεο Κιαζηθήο θαη Νενθιαζηθήο ρνιήο ε αγνξά (ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε) δηαζέηεη απηφκαηνπο ζηαζεξνπνηεηηθνχο κεραληζκνχο θαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ απνηακίεπζεο θαη επέλδπζεο ζα απνθαζίζηαηαη πάληα. Σν θξάηνο ζα έπξεπε θαη νπζίαλ λα παξέρεη κφλν ηελ αζθάιεηα απφ εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο ερζξνχο. Σν νμχ θνηλσληθφ πξφβιεκα, πνπ πξνέθπςε ιφγσ ηεο δηεπξπλφκελεο αληζφηεηαο, είρε σο απνηέιεζκα ην μέζπαζκα επαλαζηάζεσλ ζηε Απηηθή θαη Κεληξηθή θπξίσο Βπξψπε (1848, 1849). Δ Κνκκνχλα ηνπ Παξηζηνχ (1871), ε ίδξπζε ηεο Ώ Αηεζλνχο εθ κέξνο ησλ ξηδνζπαζηψλ θαη ε νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζπλδηθάηα, απνηέιεζαλ ηζρπξά θίλεηξα πξνθεηκέλνπ λα αξρίζνπλ ζηαδηαθά λα αιιάδνπλ νη αληηιήςεηο. Ώξρηθά, ε παξέκβαζε ηνπ δεκνζίνπ έιαβε ηε κνξθή ηεο ζχζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ Τγείαο, Πξφλνηαο, ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ αλσηάησλ νξίσλ εξγαζίαο (νθηάσξν), ηεο απαγφξεπζεο ηεο εξγαζίαο ησλ αλειίθσλ, θιπ. Μεηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην Πφιεκν δηεπξχλζεθε ν ξφινο ηνπ δεκνζίνπ ζηελ νηθνλνκία. 9

10 ην ρήκα 3 παξνπζηάδεηαη ν ξφινο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία. Σν δεκφζην ειαηηψλεη ην εηζφδεκα απνζπψληαο πφξνπο απφ ηελ παξαγσγή (θαη απφ ηα νηθνθπξηά θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο). Οη θφξνη (T) κεηψλνπλ αξρηθά ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο. Ώθνινχζσο ην δεκφζην επηζηξέθεη ηα εηζνδήκαηα απηά κέζσ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ (G), δειαδή κε ηε κνξθή ησλ κεηαβηβαζηηθψλ πιεξσκψλ (εληζρχζεσλ ησλ πιένλ αδπλάησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο) θαη επηδνηήζεσλ (εληζρχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ), θιπ. Χο δηαζέζηκν εηζφδεκα θαιείηαη ην εηζφδεκα πνπ βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ νηθνθπξηψλ κεηά ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ δεκνζίνπ. Y d =Y-T d +F (5) φπνπ Y= εηζφδεκα, T d = άκεζνη θφξνη θαη F= κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο θαη Y d = δηαζέζηκν εηζφδεκα Μεηαβηβαζηηθέο πιεξωκέο (G 1 ) Φόξνη (Τ) Δεκόζην Επηδνηήζεηο (G 2 ) Φόξνη (Τ) Καηαλάιωζε (C) G Οηθνθπξηά Επηρεηξήζεηο Εηζόδεκα ( Υ) Απνηακίεπζε (S) Τξάπεδεο Επέλδπζε (Ι) ρήκα 1.3 Δηζνδεκαηηθφ θχθισκα κε Σξάπεδεο θαη δεκφζην ηνκέα Λακβάλνληαο ππφςε ηε δξάζε ηνπ δεκνζίνπ, ηεθκαίξεηαη φηη ε ελεξγφο δήηεζε είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζεί σο: Y=C+I+G (6), ελψ ε πξνζθνξά Y=C+S+T (7). Ώπφ ηηο εμηζψζεηο (6) θαη (7) ζπκπεξαίλεηαη φηη I+G=S+T. Γηα λα ππάξρεη ηζνξξνπία ζην θχθισκα ζα πξέπεη ην άζξνηζκα ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ λα ηζνχηαη κε απηφ ησλ απνηακηεχζεσλ θαη ηεο θνξνινγίαο Δηζνδεκαηηθφ Κχθισκα κε εμσηεξηθφ εκπφξην ηα πξνεγνχκελα ππεηέζε φηη ε νηθνλνκία ήηαλ "θιεηζηή", δειαδή δελ ππήξραλ 10

11 εμσηεξηθέο ζρέζεηο. ην ζρήκα 4 παξνπζηάδεηαη ε πεξίπησζε "αλνηθηήο" νηθνλνκίαο 3. Σα νηθνθπξηά εηζάγνπλ αγαζά απφ ηελ αιινδαπή (εθξνή), ελψ νη επηρεηξήζεηο εμάγνπλ ζην εμσηεξηθφ (εηζξνή). πλεπψο ε ζπλνιηθή δήηεζε ηεο νηθνλνκίαο είλαη ε Y=C+I+G+X (8), φπνπ X=εμαγσγέο, ελψ ε ζπλνιηθή πξνζθνξά Y=C+S+T+M (9), φπνπ Μ = εηζαγσγέο. Γηα λα ππάξρεη ηζνξξνπία ζα πξέπεη νη εθξνέο (απνηακηεχζεηο, θφξνη θαη εηζαγσγέο) λα ηζνχληαη κε ηηο εηζξνέο (επελδχζεηο, δεκφζηεο δαπάλεο θαη εμαγσγέο). T Δεκόζην G C Οηθνθπξηά Επηρεηξήζεηο Y S Τξάπεδεο I Εηζαγωγέο (Μ) Εμωηεξηθόο ηνκέαο ρήκα 1.4 Πιήξεο εηζνδεκαηηθφ θχθισκα Εμαγωγέο (Φ) πλεπψο I+G+X=S+T+M ή I+X=S+M (9) (αλ δελ ιεθζεί ππ φςηλ ν δεκφζηνο ηνκέαο). Ώπφ ηε (9) πξνθχπηεη φηη S-I=X-M (9) δειαδή ην θελφλ απνηακίεπζεο (απνηακηεχζεηο κείνλ επελδχζεηο) ηζνχληαη κε ην εκπνξηθφ ηζνδχγην. πλεπψο ην εμσηεξηθφ εκπφξην απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα αλάπηπμεο Μαθξννηθνλνκηθά Μεγέζε: Οξηζκνί Αθαζάξηζην Δηζφδεκα -Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ Γεληθεχνληαο απηά ηα νπνία ειέρζεζαλ θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ εηζνδεκαηηθνχ 3 Γηα ράξηλ απιφηεηνο ππνηίζεηαη φηη ηνπο θφξνπο πιεξψλνπλ κφλν ηα νηθνθπξηά, φπσο επίζεο φηη εηζαγσγέο θάλνπλ κφλν ηα νηθνθπξηά. 11

12 θπθιψκαηνο (ηκήκα 1.1.1) ην αθαζάξηζην εζληθφ εηζφδεκα ζε ηηκέο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο είλαη ην ζχλνιν ησλ ακνηβψλ ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ ηεο ρψξαο απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ εληφο ζπγθεθξηκέλνπ δηαζηήκαηνο (ζπλήζσο έηνο). Σν θαζαξφ εζληθφ εηζφδεκα ζε ηηκέο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο είλαη ην κέγεζνο εθείλν ην νπνίν απνκέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ απνζβέζεσλ απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα. Χο απφζβεζε λνείηαη ε θζνξά ηνπ παγίνπ θεθαιαίνπ ιφγσ ηεο ζπκβνιήο ηνπ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ είλαη ε ζπλνιηθή αμία ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ παξήρζεζαλ εληφο κηαο ρψξαο ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν (ζπλήζσο έηνο). πλεπψο ην αθαζάξηζην εζληθφ εηζφδεκα ηζνχηαη κε ην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ, εάλ ην ηειεπηαίν πξνζαπμεζεί κε ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ νη κφληκνη θάηνηθνη ηεο ρψξαο ζην εμσηεξηθφ θαη ειαηησζεί κε ην εηζφδεκα πνπ απνθηνχλ νη αιινδαπνί εληφο ηεο ρψξαο, (βιέπε πίλαθα Ώ.1). Ο φξνο αμία ηειηθψλ πξντφλησλ πνπ αλαθέξζεθε ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο φηη γηα λα παξαρζνχλ ηα πεξηζζφηεξα αγαζά απαηηνχληαη ελδηάκεζα, αθνχ κεηαμχ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη ηεο πξψηεο χιεο κεζνιαβνχλ δηάθνξα ζηάδηα. Σν γξαθείν πνπ πσιεί ν έκπνξνο ζηελ έθζεζε δηάλπζε δηάθνξα ζηάδηα. Ώξρηθά, ν πινηφκνο πξνζέζεζε θάπνηα αμία θφβνληαο ην δέληξν γηα ηελ νπνία θαη ακείθζε έζησ κε 50 κνλάδεο. Ώθνινχζσο, ν βηνκήραλνο επεμεξγάζηεθε ην μχιν, θαηαζθεπάδνληαο ην γξαθείν πνπιψληαο ην ζηνλ έκπνξν, έζησ 150 κνλάδεο. Με ηε ζεηξά ηνπ ν έκπνξνο ζα πξνρσξήζεη ζηε δηαθήκηζε θαη γεληθφηεξα ζα έξζεη ζε επαθή κε ηνλ θαηαλαισηή, ηνλ νπνίν ζα πείζεη λα αγνξάζεη ην γξαθείν ζηελ ηηκή ησλ 300 κνλάδσλ. Σν αθαζάξηζην πξντφλ ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ 300 κνλάδεο, αθνχ απηή είλαη ε ηειηθή ηηκή. Πιένλ αληηιεπηά θαζίζηαληαη ηα παξαπάλσ, εθ φζνλ ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, δειαδή κεηξεζεί ην κέγεζνο ηεο αμίαο, πνπ πξνζηίζεηαη θάζε θνξά ζηελ παξαγσγή. ην πξψην ζηάδην ηεο παξαγσγήο ε αμία ήηαλ 50 κνλάδεο, φζν απνηηκήζεθε απφ ην βηνκήραλν φηη έθαλε ε εξγαζία ηνπ πινηφκνπ, ε κεηαθνξά ηεο μπιείαο, θιπ. Ο βηνκήραλνο κεηαζρεκαηίδνληαο ην μχιν ζε γξαθείν ην πψιεζε ζηνλ έκπνξν 150 κνλάδεο, απφ ηηο νπνίεο απηφο πξνζέζεζε 100 (νη 50 είραλ ήδε πιεξσζεί ζηνλ μπινθφπν). Ο έκπνξνο πσιψληαο ην εκπφξεπκα ζην νηθνθπξηφ έιαβε 300 κνλάδεο, θαη νπζίαλ εηζέπξαμε 150 κνλάδεο, αθνχ ηηο ππφινηπεο ηηο είρε πιεξψζεη ζηνλ βηνκήραλν. πλεπψο ε αμία ηνπ πξντφληνο ήηαλ 50 (πξσηνγελήο παξαγσγή) (δεπηεξνγελήο) (ηξηηνγελήο) = 300 κνλάδεο. Γηα λα ππνινγηζζεί ην πξντφλ κηαο πεξηνρήο πνιιαπιαζηάδεηαη ν φγθνο παξαγσγήο θάζε πξντφληνο κε ηε κέζε ηηκή ηνπ πξντφληνο θαη αζξνίδνληαη νη αμίεο 4. 4 Πξντφλ Πνζφηεηα Σηκή Ώθαζάξηζηε Ώμία Παξαγσγήο 1 Q 1 P 1 Q 1 *P 1 =A 1 2 Q 2 P 2 Q 2 *P 2 =A 2 3 Q 3 P 3 Q 3 *P 3 =A 3 n Q n πλνιηθφ Πξντφλ = A 1 +A 2 + Ώ n P n Q n *P n =A n 12

13 Με ηνλ ηξφπν απηφ, δειαδή ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ησλ ηηκψλ θαη εχξεζεο ησλ αμηψλ, ιχλεηαη έλα πξφβιεκα (ηεο αδπλακίαο πξφζζεζεο φγθσλ δηαθφξσλ εκπνξεπκάησλ), 5 αιιά γελληέηαη έλα άιιν (ηνπ πιεζσξηζκνχ). Οη ηηκέο είλαη πηζαλφλ απφ πεξίνδν ζε πεξίνδν λα κεηαβάιινληαη, κε ζπλέπεηα λα αιινηψλνπλ ην κέγεζνο ηνπ πξντφληνο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγνληαη νη παξελέξγεηεο απφ ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηηκψλ, εθηηκψληαη φια ηα εζληθνινγηζηηθά κεγέζε ζε ζηαζεξέο ηηκέο, δειαδή παξαθνινπζνχληαη νη κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ σο πξνο θάπνην επηιεγκέλν έηνο βάζεο. Αεκηνπξγείηαη έηζη έλαο δείθηεο, πνπ νλνκάδεηαη απνπιεζσξηζηήο ηνπ ΏΒΠ σο πξνο ην έηνο απηφ. Σν εγρψξην πξντφλ ζε ζηαζεξέο ηηκέο επξίζθεηαη σο πειίθν ηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο ζε ηξέρνπζεο ηηκέο (δειαδή ηηκέο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη απμνκεηψζεηο ησλ ηηκψλ) θαη ηνπ απνπιεζσξηζηή 6. ηνλ πξσηνγελή ηνκέα πεξηιακβάλνληαη νη θιάδνη: γεσξγία, θηελνηξνθία, δάζε, αιηεία, ζηνλ δεπηεξνγελή ε κεηαπνίεζε, ηα νξπρεία, νη θαηαζθεπέο θαη νη επηρεηξήζεηο ειεθηξηθνχ θσηφο θαη χδαηνο θαη ζηνλ ηξηηνγελή νη κεηαθνξέο, νη επηθνηλσλίεο, ην εκπφξην, νη ηξάπεδεο, θαη ελ γέλεη νη ππεξεζίεο Αθαζάξηζηε Γαπάλε Αθαζάξηζηε Γαπάλε ηεο Οηθνλνκίαο είλαη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο, εληφο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ, γηα ηελ απφθηεζε ηειηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ην εζσηεξηθφ θαη ην εμσηεξηθφ γηα ηξέρνπζα θαη κειινληηθή ρξήζε. Μαζεκαηηθψο εθθξάδεηαη 5 Αελ κπνξεί θαλείο λα πξνζζέζεη φγθνπο δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ, π.ρ απηνθίλεηα κε αιεχξη, δχλαηαη φκσο λα πξνζζέζεη ηηο αμίεο ησλ. 6 Ώλ π.ρ εθιεγεί σο έηνο βάζεσο ην 1970 ηφηε ν δεκηνπξγνχκελνο δείθηεο (απνπιεζσξηζηήο) κεηαζρεκαηίδεη ηηο ηηκέο θάζε έηνπο ζε ηηκή ηνπ έηνπο απηνχ. Π.ρ. Ώθαζάξηζην Βγρψξην Πξντφλ ζε ηξέρνπζεο θαη ζηαζεξέο ηηκέο 1970 Έηνο Ώθαζ. Ώπνπιεζσξηζηήο Ώθαζ. Βγρψξην Παξαηεξήζεηο Βγρψξην Πξντφλ Πξντφλ ζε ζηαζεξέο ηηκέο ,6 23,94 207,2 (Σξέρνπζεο Σηκέο / ,4 33,67 259,6 Ώπνπι.) * 100= ,1 67,3 41,7 ηαζεξέο ηηκέο ,2 100,0 66,2 έηνπο βάζεο ,8 447,89 79, ,4 2212,56 23, ,5 3890,70 22,4 Φαίλεηαη πφζν κεγάιε είλαη ε αιινίσζε ησλ δεδνκέλσλ ιφγσ πιεζσξηζκνχ, εάλ εμεηαζζεί ην ΏΒΠ ζε ζηαζεξέο ηηκέο. Ο απνπιεζσξηζηήο δείρλεη φηη 24 πεξίπνπ δξαρκέο ην 1948 αληηζηνηρνχζαλ ζε 100 δξαρκέο ην 1970 θαη 3891 ην

14 σο Y = C + I (10), φπνπ C = θαηαλάισζε ηδησηψλ θαη δεκνζίνπ θαη Ε = επελδχζεηο (παγίνπ θεθαιαίνπ θαη κεηαβνιέο απνζεκάησλ) ηδησηψλ θαη δεκνζίνπ, δειαδή ε αθαζάξηζηνο δαπάλε είλαη ην ζχλνιν ησλ δηαζεζίκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, (βιέπε Πίλαθα Ώ.2). Αθαζάξηζηε Δζληθή Γαπάλε είλαη ε αθαζάξηζηε δαπάλε πξνζαπμεκέλε κε ηηο εμαγσγέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη εηζξνψλ εηζνδεκάησλ απφ απαζρφιεζε ησλ εκεδαπψλ ζπληειεζηψλ ζην εμσηεξηθφ θαη ειαηησκέλε κε ηηο εηζαγσγέο θαη ησλ εθξνψλ εηζνδεκάησλ απφ απαζρφιεζε ζπληειεζηψλ κε κνλίκσλ θαηνίθσλ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπλάξηεζε (10) είλαη ε ίδηα κε ηε ζπλάξηεζε (6). ηε (6), δειαδή Y=C+I+G ε θαηαλάισζε θαη ε επέλδπζε αθνξά ηελ θαηαλάισζε θαη επέλδπζε ησλ ηδησηψλ αληίζηνηρα, ελψ σο G πεξηιακβάλεηαη ηφζν ε δεκφζηα θαηαλάισζε φζν θαη ε δεκφζηα επέλδπζε 7. Ζ Αθαζάξηζηε Δζληθή Γαπάλε ηζνχηαη κε ην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ ζε αγνξαίεο ηηκέο, ην νπνίν είλαη ίζν κε ην αθαζάξηζην εζληθφ εηζφδεκα ζε αγνξαίεο ηηκέο. Σν αθαζάξηζην εζληθφ εηζφδεκα ζε αγνξαίεο ηηκέο δηαθέξεη ηνπ αληίζηνηρνπ ζε ηηκέο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαηά ην πνζφ ησλ εκκέζσλ θφξσλ κείνλ ησλ επηδνηήζεσλ. πγθεθξηκέλα: Ώλ ε αθαζάξηζηε δαπάλε ειαηησζεί θαηά ην πνζφ ησλ κεηαβηβάζεσλ θεθαιαίσλ θαη ηξερνπζψλ κεηαβηβάζεσλ απφ ηελ αιινδαπή πξνθχπηεη ην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ ζε αγνξαίεο ηηκέο. Ώλ απφ απηφ αθαηξεζνχλ νη έκκεζνη θφξνη θαη πξνζηεζνχλ νη επηδνηήζεηο ιακβάλεηαη ην αθαζάξηζην εζληθφ εηζφδεκα ζε ηηκέο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. Σν αθαζάξηζην εζληθφ εηζφδεκα δηαθέξεη ηνπ θαζαξνχ φζν ην χςνο ησλ απνζβέζεσλ ηνπ πιηθνχ θεθαιαίνπ. Σν αθαζάξηζην εζληθφ εηζφδεκα δηαθέξεη ηνπ αθαζαξίζηνπ εγρσξίνπ πξντφληνο θαηά ην κέγεζνο ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο απφ ηελ αιινδαπή (βιέπε Πίλαθα Ώ.3) Δζληθφ Δηζφδεκα πσο ειέρζε θαηά ηελ πεξηγξαθή ηνπ εηζνδεκαηηθνχ θπθιψκαηνο, νη επηρεηξήζεηο γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ πξνζθέξνπλ αλάινγε ακνηβή. Σν ζχλνιν ησλ ακνηβψλ απνηειεί ην εηζφδεκα. Οη κηζζνί θαη ηα εκεξνκίζζηα αθνξνχλ ζην κε αγξνηηθφ ηνκέα. Οη πξφζνδνη απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε ηνπ δεκνζίνπ θαη νη άκεζνη θφξνη επί ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Ώ.Β) δχλαηαη ράξηλ απιφηεηνο λα ζεσξεζνχλ φηη δελ αθνξνχλ θάπνηα θνηλσληθννηθνλνκηθή ηάμε. Με ηελ επέθηαζε ηνπ ζεζκνχ ησλ (Ώ.Β) έλα κέξνο ηεο ακνηβήο ησλ επηρεηξεκαηηψλ εκθαλίδεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κηζζψλ. Ώληίζηνηρα, εηζνδήκαηα κηζζσηψλ απφ νκφινγα, ηφθνπο, ελνίθηα θιπ., εγγξάθνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ πξνζφδσλ. Γεληθά σο πξφζνδνη απφ επηρεηξεκαηηθή δξάζε ζεσξνχληαη ηα ελνίθηα (αθίλεηεο αμίεο), νη 7 Ώπηφ ζεκαίλεη φηη αλ ζηηο 100 δξαρκέο πνπ δαπαλψληαη ζηε ρψξα νη 80 δηνρεηεχνληαη ζηελ θαηαλάισζε, ηφηε νη 20 νδεγνχληαη ζηελ επέλδπζε (ζρεκαηηζκφο θεθαιαίνπ). Αεδνκέλνπ φηη ε ζπζζψξεπζε θεθαιαίνπ θαη ε νηθνλνκηθή άλνδνο επηηπγράλεηαη θαηά βάζε απφ ηελ επέλδπζε, θαζίζηαληαη ζαθείο νη επηπηψζεηο ηεο δηαηήξεζεο ησλ επελδχζεσλ ζε ρακειά επίπεδα (κηθξφ πνζνζηφ ζηε δαπάλε). 14

15 ηφθνη, ηα θέξδε θαη ε έγγεηνο πξφζνδνο, (βιέπε Πίλαθα Ώ.4). Με βάζε ηα ζθηαγξαθεζέληα πξνθχπηεη φηη ην Βζληθφ Βηζφδεκα κπνξεί θαλείο λα ην εθηηκήζεη είηε απφ ηελ πιεπξά ηεο δαπάλεο (Y=C+I+G+M-X) είηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εηζνδήκαηνο (Αγξνηηθφ Δηζφδεκα + Μηζζνί + πξφζνδνη πεξηνπζίαο ηδησηψλ θαη δεκνζίνπ - ηφθνη δεκνζίνπ ρξένπο - επηδνηήζεηο + έκκεζνη θφξνη + απνζβέζεηο). Σν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα (εηζφδεκα πξνο αξηζκφ θαηνίθσλ) απνηειεί έλαλ απιντθφ κάιινλ δείθηε. Μνινηαχηα ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα απφ ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ζεσξνχκελνο φηη ζπληζηά κηα πξψηε πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ώλάινγεο ελζηάζεηο πθίζηαληαη γηα ην θαηά θεθαιήλ αγξνηηθφ εηζφδεκα (αγξνηηθφ εηζφδεκα πξνο αγξφηεο), γηα ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα απφ κηζζσηή εξγαζία θαη γηα ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα απφ πξνζφδνπο θεθαιαίνπ Οη εμειίμεηο γηα ηε κέηξεζε ηνπ ΑΔΠ: Ηζηνξηθή Αλαδξνκή Οηθνλνκηθφο πίλαθαο (Tableau Economique) Ο Francois Quesnay 8 ζεσξείηαη ν ηδξπηήο ηεο θπζηνθξαηηθήο ζρνιήο θαη ππήξμε ν πξψηνο πνπ πξνζπάζεζε λα απνηππψζεη ηελ θπθιηθή ξνή ηνπ εηζνδήκαηνο. Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ ήηαλ λα εμεγήζεη ηφζν ηε δηαλνκή ηνπ πιενλάζκαηνο, ή θαζαξνχ πξντφληνο (produit net), ζηηο ηάμεηο ηεο θνηλσλίαο ηεο επνρήο ηνπ, φζν θαη ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπ. Θεσξψληαο φηη κφλν ε γε παξάγεη επηπξφζζεηεο αμίεο, ηαμηλφκεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ ζε ηξεηο ηάμεηο. Σελ παξαγσγηθή (classe productive). Ολνκάζζεθε έηζη γηαηί κφλν απηή παξήγαγε πξντφλ πεξηζζφηεξν απφ απηφ πνπ ρξεηαδφηαλ γηα λα δήζεη. Σελ ηάμε ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο γεο (classe propriétaire), ε νπνία ζπγθξνηείην απφ ηνπο γαηνθηήκνλεο (βαζηιηά, επγελείο, αλψηεξν θιήξν). Δ ηάμε απηή δελ εξγάδεηαη θαη θαηείρε εμαηξεηηθά κεγάιν ηκήκα ηεο γεο, ην νπνίν θαιιηεξγνχζαλ αγξφηεο (δειαδή ε παξαγσγηθή ηάμε) επί ελνηθίσ. Σε ζηείξα ηάμε (classe stérile) ε νπνία πεξηιάκβαλε ηνπο αζρνινχκελνπο κε ηε κεηαπνηήζε θαη ην εκπφξην 9. Ολνκάζζεθε έηζη δηφηη θαηά ηνπο Φπζηνθξάηεο δελ παξήγαγε πξφζζεηεο αμίεο (πιεφλαζκα), αιιά κεηακφξθσλε εθείλεο πνπ δεκηνπξγνχζε ε παξαγσγηθή ηάμε. 8 Ο F. Quesnay (Κελαί), πηφο γαηνθηεκφλσλ, "βαζηιηθφο" ηαηξφο ηνπ Λνπδνβίθνπ XV θαη ηεο πεξηβφεηεο βαζηιηθήο εξσκέλεο θπξίαο Πνκπαληνχξ (Pompadour), ππήξμε ν εγέηεο ηεο ζρνιήο ησλ Φπζηνθξαηψλ, επεξεάδνληαο βαζεηά ηελ νηθνλνκηθή ζθέςε ηεο επνρήο ηνπ. Δ έθδνζε ηνχ Οηθνλνκηθνχ Πίλαθα (1758) ζεσξήζεθε ζχκθσλα κε ηνλ Μηξακπψ ηνλ πξεζβχηεξν σο κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο αλαθαιχςεηο ηνπ αλζξσπίλνπ πλεχκαηνο. (Ο ίδηνο ν βαζηιηάο επηκειήζεθε ηεο έθδνζεο ηνπ βηβιίνπ). Δ πξνζέγγηζε ηεο νηθνλνκίαο ελ ζπλφισ επεξέαζε ηφζν ηνλ Μαξμ φζν θαη ηνλ Κέπλο, ελψ ην θχξην δφγκα γηα ηε θηιειεπζεξνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο (Laisser faire, Laisser passer) έγηλε ε ζεκαία ηνπ Smith θαη ησλ Φηιειεπζέξσλ. 9 Τπελζπκίδεηαη φηη δελ είρε γίλεη αθφκα νξαηή ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη θπξηαξρνχζε ην παιαηφ θαζεζηψο (ancien régime) κε ηνπο θενπδαιηθνχο πεξηνξηζκνχο. 15

16 ην ρήκα 1.5 ζθηαγξαθείηαη ζε γεληθέο γξακκέο ν Οηθνλνκηθφο Πίλαθαο. ηε βάζε ηνπ ζρήκαηνο ε παξαγσγηθή ηάμε, ε νπνία απνηειεί θαη ην ζεκέιην ηεο θνηλσλίαο. Γαιοκηήμονερ 1 διζ. ηείπα Σάξη 1 διζ. 2 διζ. 1 διζ. 2 διζ. Παπαγωγική Σάξη 2 διζ. ρήκα 1.5 θηαγξάθεζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Πίλαθα Ο Κελαί ρξεζηκνπνηεί ηελ ππφζεζε, γηα ιφγνπο απιφηεηνο, φηη νη αληαιιαγέο δηελεξγνχληαη ζην ηέινο ηνπ έηνπο. Έζησ φηη ε παξαγσγηθή ηάμε ζην ζπγθεθξηκέλν έηνο δεκηνχξγεζε πξντφλ 5 δηζ. δξαρκψλ. Ώπφ απηά ηα 2 δηζ. αθαηξνχληαη γηα ηηο αλάγθεο αλαπαξαγσγήο ηεο (ζπφξνη, ηξνθή θαιιηεξγεηψλ). Οη αγξφηεο δίλνπλ ζηνπο γαηνθηήκνλεο σο κίζζσκα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ εδαθψλ (έγγεηνο πξφζνδνο) 2 δηζ. δξαρκέο. Σα ρξήκαηα απηά νη γαηνθηήκνλεο ηα δηαζέηνπλ γηα αγνξά ηξνθίκσλ απφ ηνπο αγξφηεο (αμίαο 1 δηζ.) θαη βηνηερληθψλ πξντφλησλ απφ ηε ζηείξα ηάμε (ην ππφινηπν 1 δηζ.). Δ ζηείξα ηάμε επηζηξέθεη 2 δηζ. ζηε παξαγσγηθή, ήηνη 1 δηζ. γηα αγνξά ηξνθίκσλ θαη 1 δηζ. γηα αγνξά πξψησλ πιψλ, ηηο νπνίεο ελ ζπλερεία απηή ζα κεηαηξέςεη ζε βηνηερληθά πξντφληα. Ώθνινχζσο, ε παξαγσγηθή ηάμε ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην 1 δηζ. γηα αγνξά εκπνξεπκάησλ απφ ηε ζηείξα ηάμε Πίλαθεο Δηζξνψλ - Δθξνψλ Ο W. Leontief επέηπρε απηφ πνπ, γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο νηθνλνκνιφγνπο θαη πνιηηηθνχο, εθαίλεην αθαηφξζσην, ή ελ πάζε πεξηπηψζεη εμαηξεηηθά δπζρεξέο. Οη πίλαθεο εηζξνψλ - εθξνψλ απεηέιεζαλ επίηεπγκα πξψηνπ κεγέζνπο θαη ηε βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ Βζληθνχ Βηζνδήκαηνο θάζε ρψξαο Ο Wassili Leondief (ΐαζίιη Λεφληηεθ), Ρψζνο νηθνλνκνιφγνο, πνπ θαηέθπγε ζηηο Δ.Π.Ώ., έγηλε γλσζηφο κε ην θιαζηθφ ηνπ βηβιίν "The Structure of American Economy ", Ώξγφηεξα εηηκήζε κε ην βξαβείν Νφκπει ζηα Οηθνλνκηθά. Σν ζχζηεκά ηνπ απνηειεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ζρνιήο γεληθήο ηζνξξνπίαο (Walras, Pareto). Ο Oscar Lange 16

17 Πίλαθαο 1.1 Πίλαθαο Δηζξνψλ - Δθξνψλ Πξσηνγελήο Γεπηεξνγε Σξηηνγελήο Εήηεζε χλνιν Δηζξνέο λήο Καηαλάισζε Δπελδχζεηο Δμαγσγέο Βθξνέο Γεκφζηα Ηδησηηθή Πάγηεο Απνζέκαηα Πξσηνγελήο Αεπηεξνγελήο Σξηηνγελήο Βηζαγσγέο Ώκνηβέο (ηδησηηθφο ηνκέαο) Φφξνη (Αεκφζηνο ηνκέαο) χλνιν Με βάζε ηα φζα ειέρζεζαλ είλαη δπλαηφλ λα απεηθνληζζεί ν tableau économique ηνπ Quesnay ζε έλαλ απινπνηεκέλν πίλαθα εηζξνψλ-εθξνψλ. Πίλαθαο 1.2 Ο Tableau Economique ππφ κνξθή πίλαθνο εηζξνψλ εθξνψλ Βθξνέο Βηζξνέο Παξαγσγηθή Σάμε Σξφθηκα Πξψηεο Όιεο Παξαγσγηθή Σάμε (αγξφηεο) 1 1 Πξνζνδνχρνη (γαηνθηήκνλεο) ηείξα Σάμε (βηνηέρλεο, θιπ.) Πξνζνδνχρνη (γαηνθηήκνλεο) (2) ηείξα Σάμε (βηνηέρλεο, θιπ.) χλνιν 5 (2) χλνιν 3 2 Παξαηήξεζε: Βληφο παξελζέζεσο ζεκεηψλεηαη ην πιεφλαζκα (surplus) πνπ απαιινηξηψλεη ε άξρνπζα ηάμε (επγελείο) απφ ηελ παξαγσγηθή (αγξφηεο). Έλεθα απηνχ ηνπ ιφγνπ ε πξνζέγγηζε ηνπ Quesnay θαηέζηε ζεκείν αλαθνξάο γηα θάζε ξηδνζπάζηε ή κεηαξξπζκηζηή. Βπί ηε βάζεη ηνπ Πίλαθνο 1 θαηαζηξψλεηαη ν ηππηθφο Πίλαθαο, φπσο ν επφκελνο, πνπ παξέρεη σο ηειηθή πιεξνθφξεζε ζην θνηλφ ε ηαηηζηηθή Τπεξεζία. είρε ππνζηεξίμεη κε πεηζηηθφηεηα φηη ην ζχζηεκα εηζξνψλ-εθξνψλ ηνπ Λεφληηεθ πξνέθπςε απφ ηα ζρήκαηα αλαπαξαγσγήο ηνπ Μαξμ, άπνςε ηελ νπνία δελ θάλεθε λα αξλείηαη ν Λεφληηεθ, ν νπνίνο είρε ζπνπδάζεη ζηελ πξψελ νβηεηηθή Έλσζε. Ο ίδηνο πάλησο ππνζηήξημε φηη πξνζπάζεζε λα θαηαζηξψζεη έλαλ Tableau Economique γηα ηελ νηθνλνκία ησλ Δ.Π.Ώ. 17

18 Πίλαθαο 3 Δζληθνί Λνγαξηαζκνί 1. Βηζνδήκαηα θαη θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ηδησηψλ i. Βηζνδήκαηα 320 ii. Καηαλάισζε 290 iii. Ώπνηακίεπζε Βηζνδήκαηα Ααπάλεο Αεκνζίνπ i. Φφξνη 140 ii. Καηαλάισζε 135 iii. Ώπνηακίεπζε 5 3. Βμσηεξηθφ εκπφξην i. Βηζαγσγέο 155 ii. Βμαγσγέο 90 iii. Βκπφξην ηζνδχγην Βπέλδπζε i. Πάγηεο 65 ii. Ώπνζέκαηα 35 iii. χλνιν Ώπνηακίεπζε i. Εδησηψλ 30 ii. Αεκνζίνπ 5 iii. χλνιν Κελφ Ώπνηακίεπζεο

19 ΠΗΝΑΚΑ Α.1. Δηάξζξσζε ηνπ Αθαζαξίζηνπ Εγρσξίνπ Πξντόληνο θαηά ηνκείο (1950, 60, 70, 80, 90, 95) ζε εθαη. δξρ. ζε ζηαζεξέο ηηκέο 1970 Έηε * εθαη. % εθαη. % εθαη. % εθαη. % εθαη. % εθαη. % Αηάξζξσζε ΏΒΠ δξρ. δξρ. δξρ. δξρ. δξρ. δξρ. 1. Πξσηνγελήο , , , , , ,7 2. Αεπηεξνγελήο , , , , , ,8 (κεηαπνίεζε) (8.732) -- (18.430) -- (49.266) -- (89.125) -- (90.761) -- (87.048) Σξηηνγελήο , , , , , ,5 4.. Ώθαζάξηζην Βγρψξην Πξντφλ , , , , , ,0 5. Καζαξφ εηζφδεκα απφ αιινδαπή Ώθαζάξηζην εζληθφ εηζφδεκα (1) Μείνλ απφζβεζε Καζ. εζληθφ εηζφδεκα * Δθηηκήζεηο (1) ε ηηκέο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο Πεγή: Παπαειίαο Θ.(1996) Διιεληθή Οηθνλνκία, ΑΣΔ, θαη ΔΤΔ, Δζληθνί Λνγαξηαζκνί 19

20 ΠΗΝΑΚΑ Α.2 Αθαζάξηζηε δαπάλε ηεο νηθνλνκίαο (1950, 60, 70, 80, 90, 95) ζε εθαη. δξρ. ζε ζηαζεξέο ηηκέο 1970 Έηε ** εθαη. % εθαη. % εθαη. % εθαη. % εθαη. % εθαη. % Ααπάλε δξρ. δξρ. δξρ. δξρ. δξρ. δξρ. 1. Καηαλάισζε , , , , , ,0 α. Ηδησηηθή β. Γεκφζηα Ώθαζάξηζηεο επελδχζεηο , , , , , ,2 α. Ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ β. Γεκνζίνπ Ώπμνκείσζε απνζεκάησλ & ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο * , , , , , ,8 4. Ώθαζάξηζηε δαπάλε , , , , , ,0 * Οη απμνκεηψζεηο απνζεκάησλ εθηηκψληαη ζε ζρέζε κε ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζηαηηζηηθέο δηαθνξέο. ** Δθηηκήζεηο. Πεγή: Παπαειίαο Θ.(1996) Διιεληθή Οηθνλνκία, ΑΣΔ, θαη ΔΤΔ, Δζληθνί Λνγαξηαζκνί 20

21 ΠΗΝΑΚΑ Α.3 Αθαζάξηζηε δαπάλε ηεο νηθνλνκίαο θαη αθαζάξηζην εγρώξην πξντόλ (1950, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95) ζε εθαη. δξρ. ζε ζηαζεξέο ηηκέο 1970 Ααπάλε, πξντφλ Έηε * 1. Αηαζέζηκα αγαζά θαη ππεξεζίεο (Ώθαζάξηζηε δαπάλε) Μεηαβηβάζεηο θεθαι. θαη ηξέρνπζεο απφ ηελ αιινδαπή (1) Ώθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ (2) Καζαξνί έκκεζνη θφξνη Ώθαζάξηζην εζληθφ εηζφδεκα (3) Ώπνζβέζεηο Καζαξφ εζληθφ εηζφδεκα Καζαξφ εηζφδεκα απφ ηελ αιινδαπή Ώθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ * Δθηηκήζεηο (1) ρσξίο πνληνπφξα πινία (2) ζε αγνξαίεο ηηκέο (3) ζε ηηκέο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο Πεγή: Παπαειίαο Θ.(1996) Διιεληθή Οηθνλνκία, ΑΣΔ, θαη ΔΤΔ, Δζληθνί Λνγαξηαζκνί 21

22 ζε εθαη. δξρ. Αηάξζξσζε Βζληθνχ Βηζνδήκαηνο Έηε ΠΗΝΑΚΑ Α.4 Σύλζεζε Εζληθνύ Εηζνδήκαηνο (1950, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95) ζε ηξέρνπζεο ηηκέο 1950 (α) * 1. Ώγξνηηθφ Βηζφδεκα Μηζζνί εκεξνκίζζηα Πξφζνδνη πεξηνπζίαο ηδησηψλ (β) Άκεζνη θφξνη επί ΏΒ Πξφζνδνη πεξηνπζίαο δεκνζίνπ Μείνλ: Σφθνη δεκνζίνπ. ρξένπο Βζλ. εηζφδεκα (α) Σν πνζφ πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο κηζζνχο - εκεξνκίζζηα ην 1950 εθηηκήζεθε. (β) Πεξηιακβάλεη ηηο απνηακηεχζεηο δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ ΑΔ, ζπλεηαηξηζκψλ θ.ι.π. * Δθηηκήζεηο Πεγή: Παπαειίαο Θ.(1996) Διιεληθή Οηθνλνκία, ΑΣΔ, θαη ΔΤΔ, Δζληθνί Λνγαξηαζκνί 7 22

23 1.4. Δπίκεηξν 11 : κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ζπκκεηξηθψλ πηλάθσλ εηζξνψλεθξνψλ Ζ Απνηίκεζε ησλ ξνψλ Ώπφ ην ζχλνιν ησλ δηαθφξσλ δπλαηψλ βάζεσλ απνηίκεζεο ησλ ξνψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, πξέπεη λα γίλεη δηάθξηζε αλάκεζα: ηηο ηηκέο πνπ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ζηελ αγνξά θαη ζπλεπψο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εξκελεχζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Καη ζηηο ηηκέο ή αμίεο, πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ έκκεζα θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ζθνπνχο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο. Βπεηδή νη νξηζκνί ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θφξσλ θαη επηδνηήζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαγσγή θαη ηηο εηζαγσγέο, είλαη ζεκαληηθνί γηα ηε δηάθξηζε ησλ ηηκψλ, πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ζχζηεκα, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα παξαηεζνχλ ζε απηφ εδψ ην ζεκείν. Φφξνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή θαη ηηο εηζαγσγέο (R20) Οη θφξνη πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή θαη ηηο εηζαγσγέο ρσξίδνληαη ζε: ΦΠΏ επί πξντφλησλ. Φφξνη επί ησλ πξντφλησλ (R221), δειαδή θφξνη πνπ επηβάιινληαη αλαινγηθά πξνο ηελ πνζφηεηα θαη ηελ αμία ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ παξάγνληαη ή πσινχληαη απφ ηηο εγρψξηεο παξαγσγηθέο κνλάδεο (π.ρ. θφξνο θαπλνχ). Λνηπνί θφξνη ζπλδεφκελνη κε ηελ παξαγσγή (R222), δειαδή θφξνη πνπ επηβάιινληαη ζηελ ρξήζε ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (π.ρ. ηέιε γηα άδεηεο θπθινθνξίαο). Φφξνη ζπλδεφκελνη κε ηηο εηζαγσγέο εθηφο ΦΠΏ (R29), δειαδή ππνρξεσηηθέο πιεξσκέο πνπ επηβάιινληαη απφ ην δεκφζην ή απφ ηα ζεζκηθά φξγαλα ησλ επξσπατθψλ θνηλνηήησλ ζηα εηζαγψκελα αγαζά (Ααζκνί, Ννκηζκαηηθά Βμηζσηηθά Πνζά θ.ιπ.). Δπηδνηήζεηο παξαγσγήο θαη εηζαγσγψλ Βπηδνηήζεηο πξντφλησλ (R311). Βίλαη επηδνηήζεηο, πνπ ρνξεγνχληαη αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ή ηελ αμία ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, πνπ παξάγνληαη ή πσινχληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά ή εμάγνληαη απφ εγρψξηεο κνλάδεο παξαγσγήο. Λνηπέο επηδνηήζεηο παξαγσγήο (R312). Πξφθεηηαη γηα επηδνηήζεηο, πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνζφηεηα ή ηελ αμία ησλ αγαζψλ ή ππεξεζηψλ, πνπ παξάγνληαη ή πσινχληαη απφ εγρψξηεο παξαγσγηθέο κνλάδεο. Βπηδνηήζεηο εηζαγσγψλ (R39). Καιχπηνπλ επηδνηήζεηο, πνπ ρνξεγνχληαη ζε εηζαγφκελα πξντφληα - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκηζκαηηθψλ εμηζσηηθψλ πνζψλ πνπ επηβάιινληαη γηα ηηο εηζαγσγέο - πξηλ ηα πξντφληα απηά δνζνχλ ζηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ζηελ νηθνλνκηθή επηθξάηεηα ηεο ρψξαο. 11 Βπεηδή ε κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ εηζνδήκαηνο έρεη αιιάμεη (κεηά ην 1995 θπξίσο), παξαηίζεηαη ην παξφλ ηκήκα, ην νπνίν αληιήζεθε απφ ηελ κνλνγξαθία ησλ Θ. Παπαειία - Ν. ηξφκπινπ (2001): Λνγηζηηθή Ώπνηχπσζε Μαθξννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ - Εζνινγηζκνί Βζληθνινγηζηηθψλ Μεγεζψλ (Κάζεηα Βλνπνηεκέλσλ Κιάδσλ ηεο Βιιεληθήο Οηθνλνκίαο). 23

24 Σηκέο πνπ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ζηελ αγνξά ηελ πεξίπησζε ησλ πξντφλησλ εγρψξηαο πξνέιεπζεο θαη εηζαγσκέλσλ πξντφλησλ, νη ηηκέο πνπ κπνξεί λα παξαηεξεζνχλ άκεζα είλαη: Πξντφληα εγρψξηαο πξνέιεπζεο ΐαζηθή ηηκή Σηκή Παξαγσγνχ Σηκή Ώγνξαζηή Βηζαγφκελα Πξντφληα Σηκή C.I.F. Σηκή εμφδνπ απφ ην ηεισλείν Σηκή Ώγνξαζηή Βαζηθή ηηκή Δ βαζηθή ηηκή ελφο πξντφληνο ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηεο ακνηβήο ησλ ζπληειεζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή κηαο κνλάδαο ηνπ πξντφληνο απηνχ. Ώπφ ηνλ νξηζκφ απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ε βαζηθή ηηκή ελφο πξντφληνο δελ πεξηιακβάλεη ηνπο θαζαξνχο θφξνπο επί ησλ πξντφλησλ (R221-R311), πνπ επηβάιινληαη ζην ίδην ην πξντφλ, αιιά πεξηιακβάλεη ηνπο θαζαξνχο θφξνπο επί ησλ πξντφλησλ (R221-R311+R29- R39), πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζηηο εηζξνέο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ θαη ηνπο ινηπνχο θαζαξνχο θφξνπο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ Παξαγσγή (R222-R312). Δ βαζηθή ηηκή ελφο πξντφληνο είλαη ζηελ νπζία ην πνζφ πνπ κέλεη ζηνλ παξαγσγφ απφ ηελ πψιεζε κηαο κνλάδαο πξντφληνο θαη κε βάζε ην νπνίν παίξλεη ηηο απνθάζεηο ηνπ. Σηκή C.I.F. Δ ηηκή C.I.F. είλαη ηηκή κε ηελ νπνία εγγξάθνληαη ζηα ηεισλεία ηα εηζαγφκελα πξντφληα πξηλ ηελ επηβνιή θφξσλ θαη δαπαλψλ. Σηκή Παξαγσγνχ Δ Σηκή Παξαγσγνχ είλαη ε βαζηθή ηηκή ζπλ ηνπο θαζαξνχο θφξνπο επί ησλ πξντφλησλ (R221-R311), πνπ επηβάιινληαη ζε κία κνλάδα ελφο πξντφληνο. ηελ ηηκή παξαγσγνχ δελ πεξηιακβάλεηαη ν ηηκνινγνχκελνο ΦΠΏ. Σηκή εμφδνπ απφ ην ηεισλείν Δ ηηκή ηεισλείνπ είλαη ε ηηκή C.I.F. ζπλ ηνπο θαζαξνχο θφξνπο επί ησλ Βηζαγσγψλ R29-R39. Σηκή αγνξαζηή Δ ηηκή αγνξαζηή είλαη ε ζπλνιηθή ηηκή κε ηελ νπνία επηβαξχλεηαη ν αγνξαζηήο πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη κηα κνλάδα αγαζνχ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν θαη ηφπν. 24

25 πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ ε ηηκή αγνξαζηνχ είλαη ίζε κε ηελ ηηκή παξασγνχ ζπλ: α) Σν εκπνξηθφ θέξδνο θαη ην κεηαθνξηθφ θφζηνο β) Σν πνζφ ηνπ κε εθπεζηένπ ΦΠΏ. Σηκέο πνπ δελ παξαηεξνχληαη ζηελ αγνξά Οη ηηκέο απηέο πνπ δελ κπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ ζηελ αγνξά αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε, πξνθχπηνπλ θπξίσο κεηά ηελ εμάιεηςε απφ ηελ αμία ησλ πξντφλησλ ηεο επίδξαζεο ησλ θφξσλ, νη νπνίνη ελζσκαηψλνληαη ζηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ πξηλ απηά εγθαηαιείςνπλ ηε κνλάδα παξαγσγήο. Δ πην γλσζηή αμία πνπ εθθξάδεηαη κε ηηκέο ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη: Ζ ηηκή ζε αμία ζπληειεζηψλ παξαγσγήο Δ ηηκή απηή πξνθχπηεη αλ απφ ηε βαζηθή ηηκή αθαηξέζνπκε: 1. Σνπο θαζαξνχο θφξνπο επί ησλ Πξντφλησλ πνπ επηβαξχλνπλ ηηο ελδηάκεζεο εηζξνέο (R221+R29-R311-R39). 2. Σν πνζφ ηνπ κε εθπεζηένπ ΦΠΏ πνπ επηβαξχλεη ηηο ελδηάκεζεο εηζξνέο. 3. Σνπο ινηπνχο θαζαξνχο θφξνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή (R222-R312). ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλνληαη παξαζηαηηθά νη ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα είδε ηηκψλ πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ. Γηάγξακκα Απεηθφληζε ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ απνηίκεζεο ησλ ζπλαιιαγψλ + = + = + Αμία ζε ηηκέο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο α) Καζαξνί θφξνη επί ησλ εηζξνψλ β) Με εθπεζηένο ΦΠΏ επί ησλ εηζξνψλ γ) Άιινη θφξνη ζπλδεφκελνη κε ηελ παξαγσγή ΐαζηθή ηηκή Καζαξνί θφξνη επί ηνπ πξντφληνο Σηκή Παξαγσγνχ α) Βκπνξηθά θαη κεηαθνξηθά πεξηζψξηα β) Με εθπεζηένο ΦΠΏ επί ηνπ πξντφληνο = Σηκή Ώγνξαζηνχ Λνγαξηαζκφο Παξαγσγήο Ο Λνγαξηαζκφο παξαγσγήο έρεη ζρεδηαζηεί έηζη, ψζηε λα δψζεη έκθαζε ζην θνλδχιην Πξνζηηζέκελε Ώμία, ην νπνίν είλαη έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα εμηζσηηθά κεγέζε ηνπ 25

26 ζπζηήκαηνο. Ο ινγαξηαζκφο παξαγσγήο κπνξεί λα θαηαξηηζηεί γηα φιεο ηηο ζεζκηθέο κνλάδεο, ηα βηνκεραληθά θαηαζηήκαηα, ηνπο ζεζκηθνχο ηνκείο, ηνπο θιάδνπο παξαγσγήο θαη ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Δ κνξθή ηνπ ινγαξηαζκνχ παξαγσγήο είλαη ίδηα γηα φινπο ηνπο ζεζκηθνχο ηνκείο, ππφθεηηαη φκσο ζε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο, φηαλ θαηαξηίδεηαη γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο, πξνθεηκέλνπ λα έρεη σο εμηζσηηθφ κέγεζνο ην Ώθαζάξηζην Βγρψξην Πξντφλ ζε Ώγνξαίεο Σηκέο, ην νπνίν είλαη έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα καθξνκεγέζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ παξαζέηνπκε παξαθάησ δχν ινγαξηαζκνχο παξαγσγήο, έλα πνπ αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο ζεζκηθνχο ηνκείο θαη έλα γηα ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. Βλδηάκεζε Ώλάισζε Ώθαζάξηζηε Πξνζηηζέκελε Ώμία Ώπνζβέζεηο Παγίνπ Κεθαιαίνπ Καζαξή Πξνζηηζέκελε Ώμία Πξντφλ ρήκα 1.6 Λνγαξηαζκφο Παξαγσγήο Θεζκηθψλ Σνκέσλ Δ Πξνζηηζέκελε Ώμία είλαη έλα κέγεζνο πνπ παξάγεηαη εμ ππνινίπνπ σο ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πξντφληνο θαη ηεο ελδηάκεζεο αλάισζεο. Σν πεξηερφκελν ηεο ζπλεπψο εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν απνηίκεζεο ηφζν ηνπ πξντφληνο φζν θαη ηεο ελδηάκεζεο αλάισζεο. ηνλ Πίλαθα 4 ζεκεηψλνληαη κε "Υ" ηα κεγέζε πνπ πεξηιακβάλεη ε Πξνζηηζέκελε Ώμία, αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθνί ηξφπνη απνηίκεζεο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο ελδηάκεζεο αλάισζεο. Πίλαθαο 1. 4 Κνλδχιηα πνπ απαξηίδνπλ ηελ Πξνζηηζέκελε Αμία ρξεζηκνπνηψληαο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο απνηίκεζεο ηνπ πξντφληνο θαη ησλ εηζξνψλ (1) Δλδηάκεζε αλάισζε απνηηκνχκελε ζε: ΐαζηθέο ηηκέο ΐαζηθέο ηηκέο (1.1) Σηκέο αγνξαζηνχ Υ Υ (1.2) ΐαζηθέο ηηκέο Υ (2) Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία Π1 Π2 Π3 (2.1) Καζαξνί θφξνη ελδηάκεζσλ εηζξνψλ Υ (2.2) Καζαξνί θφξνη επί ηνπ πξντφληνο Υ (2.3) Άιινη θφξνη ζπλδεφκελνη κε ηελ παξαγσγή Υ Υ Υ (2.4) Ώθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία ζε ηηκέο ζπληειεζηψλ παξαγσγήο (2.4.1) Ώπνζβέζεηο παγίνπ θεθαιαίνπ Υ Υ Υ (2.4.2) Βηζφδεκα εμαξηεκέλεο εξγαζίαο Υ Υ Υ Σηκέο παξαγσγνχ (2.4.3) Καζαξφ ιεηηνπξγηθφ πιεφλαζκα Υ Υ Υ πσο πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα ε πξνζηηζέκελε αμία εθηφο απφ ηηο ακνηβέο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, κπνξεί αλάινγα κε ηε κέζνδν απνηίκεζεο ηνπ πξντφληνο θαη ησλ εηζξνψλ, λα πεξηιακβάλεη θαη δηάθνξα είδε θφξσλ. Οη ινηπνί θφξνη, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή (R222-R312), πεξηιακβάλνληαη πάληα ζηελ πξνζηηζέκελε αμία αλεμάξηεηα απφ ηε 26

27 κέζνδν απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. πλνιηθφο ινγαξηαζκφο παξαγσγήο Ο ινγαξηαζκφο παξαγσγήο γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο πξνθχπηεη κε ελνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ παξαγσγήο φισλ ησλ ζεζκηθψλ ηνκέσλ. Δ κνξθή ηνπ ινγαξηαζκνχ πνπ πξνθχπηεη είλαη ίδηα κε ηε κνξθή ησλ ινγαξηαζκψλ παξαγσγήο ησλ ζεζκηθψλ ηνκέσλ, πνπ θαίλεηαη παξαπάλσ. Δ ζπλνιηθή φκσο πξνζηηζέκελε αμία ππνιείπεηαη απφ ην κέγεζνο πνπ έρεη νξηζηεί σο Ώθαζάξηζην Βγρψξην Πξντφλ (ΏΒΠ) ζε αγνξαίεο ηηκέο θαηά ηελ αμία ηνπ κε εθπεζηένπ ΦΠΏ ζηηο ηειηθέο ρξήζεηο θαη ην πνζφ ησλ θαζαξψλ θφξσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εηζαγσγέο. Πξνθεηκέλνπ λα πάξνπκε ην ΏΒΠ σο εμηζσηηθφ κέγεζνο ηνπ ζπλνιηθνχ ινγαξηαζκνχ παξαγσγήο ηεο νηθνλνκίαο, ζα πξέπεη λα πξνζζέζνπκε θαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ ηνλ ΦΠΏ θαη ηνπο θαζαξνχο θφξνπο επί ησλ εηζαγσγψλ. Σν απνηέιεζκα θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ ινγαξηαζκφ. Βλδηάκεζε Ώλάισζε Ώθαζάξηζηε Βγρψξην Πξντφλ ζε αγνξαίεο ηηκέο Ώπνζβέζεηο Παγίνπ Κεθαιαίνπ πλνιηθή παξαγσγή ζε ηηκέο παξαγσγνχ ΦΠΏ επί πξντφλησλ Καζαξφ Βγρψξην Πξντφλ ζε αγνξαίεο ηηκέο Καζαξνί θφξνη ζπλδεφκελνη κε ηηο εηζαγσγέο ρήκα 1.7 Λνγαξηαζκφο Παξαγσγήο πλφινπ Οηθνλνκίαο 1.5 Θεσξεηηθά πξνβιήκαηα ζηελ εθηίκεζε πηλάθσλ Δηζξνψλ-Δθξνψλ ηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία φιεο νη εκπεηξηθέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα εηζξνψλ-εθξνψλ, έρνπλ σο αθεηεξία ην παξαθάησ ζρήκα, ην νπνίν παξηζηάλεη ηελ ηαπηφηεηα κεηαμχ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζηελ αγνξά ησλ αγαζψλ: ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΥΡΖΔΗ ΣΔΛΗΚΔ ΥΡΖΔΗ ΤΝΟΛΗΚΖ ΑΞΗΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΡΟΗΟΝ 1... n P.Y PQ ΔΝΓΗΑΜΔΔ ΥΡΖΔΗ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ 1 P 1 Q 11 P 1 Q 1n P 1 Y 1 P 1 Q n P n Q n1 P n Q nn P n Y n P n Q n VA VA 1... VAn GDP Ώπνδεκηψζεηο Βξγαηψλ W 0 L 1... W 0 L 2 W 0 L ΑΞΗΑ W 1 S W 1 S 1n W 1 S 1 Λεηηνπξγηθφ Πιεφλαζκα ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ W n S n1... W n S nn W n S n ΑΞΗΑ PQ P 1 Q 1... P n Q n ρήκα 1.8 Πίλαθαο Δηζξνψλ-Δθξνψλ 27

28 Ο ζπκκεηξηθφο πίλαθαο εηζξνψλ-εθξνψλ ζπρλά ππνηίζεηαη φηη απνηειεί ηε γέθπξα κεηαμχ ησλ εζληθνινγηζηψλ, πνπ ππνινγίδνπλ ηαπηφηεηεο, θαη ησλ νηθνλνκνιφγσλ, πνπ αζρνινχληαη κε εμηζψζεηο ζπκπεξηθνξάο. Δ γέθπξα απηή επηλνήζεθε απφ ηνλ Leontief (1941), o νπνίνο θάλνληαο ηηο ππνζέζεηο α) ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ αλαινγηψλ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο θαη β) φηη νη ηηκέο φισλ ησλ αγαζψλ ηζνχληαη κε ηε κνλάδα (P 1 = P 2...P n =1) * θαηέιεμε ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο κήηξαο ησλ ηερλνινγηθψλ ζπληειεζηψλ a ε νπνία πξνθχπηεη σο εμήο: a Q Q 11 1 Qn Q 1 1 Q Q Q Q 1n n nn n a a 11 1n n1 a nn a Δ παξαπάλσ κεηαρείξηζε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνυπνζέηεη φηη ηεξνχληαη δπν αθφκα πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο, αλ θαη δελ αλαθέξνληαη ξεηά, είλαη ζεκαληηθέο γηα ηα απνηειέζκαηα θάζε κειέηεο, ε νπνία ζα ζηεξίδεηαη ζηα ζηνηρεία πηλάθσλ εηζξνψλ-εθξνψλ. Δ πξψηε ππφζεζε είλαη φηη πξαθηηθά είλαη δπλαηφ λα νξίζνπκε ηα πξντφληα θαη ηνπο θιάδνπο, πνπ ηα παξάγνπλ, έηζη ψζηε έλαο θιάδνο λα παξάγεη έλα θαη κφλν έλα πξντφλ. Ώπνθιείεηαη δειαδή ε ζπκπαξαγσγή απφ έλα θιάδν δχν ε πεξηζζνηέξσλ αγαζψλ (No joint production). χκθσλα κε ηε δεχηεξε πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ ην ζθέινο ηεο πλνιηθήο Γήηεζεο (Γήηεζε Βλδηάκεζσλ αγαζψλ + Γήηεζε Σειηθψλ αγαζψλ) ζηνλ πίλαθα λα ηζνχηαη κε ην ζθέινο ηεο πλνιηθήο Πξνζθνξάο, ζα πξέπεη φιεο νη γξακκέο ηνπ πίλαθα λα έρνπλ απνηηκεζεί κε ην ίδην ζχζηεκα ηηκψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε παξνπζία ησλ θφξσλ, ησλ επηδνηήζεσλ θαη ησλ εκπνξηθψλ πεξηζσξίσλ έρεη σο απνηέιεζκα ν πσιεηήο θαη ν αγνξαζηήο ηνπ ίδηνπ αγαζνχ λα αληηκεησπίδνπλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηίζεηαη ην εξψηεκα ζε πνηα απφ ηηο δχν ηηκέο ζα πξέπεη λα απνηηκεζεί ε θάζε γξακκή ηνπ πίλαθα. Δ πξαθηηθή ηνπ ππνινγηζκνχ ησλ πηλάθσλ εηζξνψλ-εθξνψλ ζε φιεο ηηο ρψξεο έρεη δείμεη πσο νη δχν ηειεπηαίεο πξνυπφζεζεηο δεκηνπξγνχλ εμαηξεηηθά δχζθνια πξνβιήκαηα ζηνλ άκεζν ππνινγηζκφ ηεο παξαπάλσ κνξθήο κε εκπεηξηθά ζηνηρεία. Ώληίζεηα ν ππνινγηζκφο ηνπ γίλεηαη έκκεζα κε ηελ παξαδνρή νξηζκέλσλ ππνζέζεσλ, νη νπνίεο δελ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηνλ ζθνπφ, πνπ ζέιεη θάπνηνο λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη. Ώλάινγα κε ηηο πηνζεηνχκελεο ππνζέζεηο είλαη δπλαηφλ απφ ηα ίδηα πξσηνγελή ζηνηρεία λα πξνθχςνπλ δηαθνξεηηθνί πίλαθεο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη σο απφξξνηα ην παξαπάλσ ζρήκα λα κελ απνηειεί ηελ αθεηεξία, αιιά έλα απφ ηα αληηθείκελα δηεξεχλεζεο ηεο θάζε κειέηεο. θνπφο απηήο ηεο ελφηεηαο είλαη ε αλάιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ εθηίκεζε ελφο πίλαθα εηζξνψλ-εθξνψλ θαη ε πξνηεηλφκελε αληηκεηψπηζε ηνπο κε ηξφπν πνπ λα ηθαλνπνηνχληαη νη επηδηψμεηο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ηαηηζηηθέο κνλάδεο, ηαμηλνκήζεηο θαη ρεηξηζκφο ησλ δεπηεξεπφλησλ πξντφλησλ ηαηηζηηθέο κνλάδεο, ηαμηλνκήζεηο. Ο αξηζκφο ησλ αγαζψλ πνπ παξάγνληαη ζε κηα ρψξα είλαη ηεξάζηηνο πξαθηηθά * Ώπηή ε ππφζεζε ζηελ νπζία ζπλεπάγεηαη κηα αιιαγή ζηε κνλάδα κέηξεζεο ηεο πνζφηεηαο ησλ δηαθφξσλ πξντφλησλ. Π.ρ. αλ έλα θηιφ θάπνηνπ αγαζνχ ζηνηρίδεη 1000 δξρ ηφηε ην έλα γξακκάξην ηνπ αγαζνχ απηνχ ζηνηρίδεη κία δξαρκή, νπφηε ζην ππφδεηγκα ππνηίζεηαη πσο ε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ αγαζνχ απηνχ είλαη ην γξακκάξην. 28

29 νπνηνδήπνηε ζηαηηζηηθφ ζχζηεκα είλαη αδχλαην λα παξαθνινπζήζεη μερσξηζηά ην θάζε έλα απφ απηά. Αεκηνπξγείηαη έηζη κηα αλάγθε νκαδνπνίεζεο ηφζν ησλ πξντφλησλ φζν θαη ησλ θιάδσλ, πνπ ηα παξάγνπλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη δπλαηή ε ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ ζηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο. Οη παξαπάλσ νκαδνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα ππαθνχνπλ ζε θαλφλεο, λα ηθαλνπνηνχλ θξηηήξηα θαη θαηά ην δπλαηφλ λα έρνπλ θαζνιηθή ηζρχ. ε παγθφζκην επίπεδν έρεη θαζηεξσζεί έλα ζχζηεκα θαλφλσλ, πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηάξηηζε Βζληθψλ Λνγαξηαζκψλ θαη Πηλάθσλ Βηζξνψλ-Βθξνψλ, ην νπνίν νλνκάδεηαη SNA (System of National Accounts). Σν SNA (United Nations et al 1993) θαζψο θαη ε Βπξσπατθή εθδνρή ηνπ ην ESA (Europian System of Accounts, Eurostat 1995) παξέρνπλ θαλφλεο ρεηξηζκνχ ησλ θιάδσλ θαη ησλ πξντφλησλ. θνπφο ηνπ επφκελνπ θεηκέλνπ είλαη ε αλάιπζε ησλ γεληθψλ αξρψλ, πνπ ζα πξέπεη λα δηέπεη θαηά ην SNA ηνπο πξναλαθεξζέληεο ρεηξηζκνχο. Σα πξντφληα ζπλήζσο νκαδνπνηνχληαη θαηά δχν ηξφπνπο: Βίηε κε θξηηήξην ηηο πξψηεο χιεο θαη ηηο ηερληθέο δηαδηθαζίεο, κε βάζε ηηο νπνίεο παξάγνληαη (πρ πιαζηηθά πξντφληα), είηε αλάινγα κε ηε ρξήζε, γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη (πρ έπηπια αλεμάξηεηα αλ είλαη απφ μχιν ή απφ κέηαιιν).πξνθαλψο γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πηλάθσλ εηζξνψλ-εθξνψλ ε νκνηνγέλεηα ζηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο είλαη πεξηζζφηεξν επηζπκεηή, αλ θαη δελ είλαη πάληα εθηθηή. Δ πξναλαθεξζείζα νκνηνγέλεηα απνηειεί ην ζπνπδαηφηεξν νδεγφ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ζηαηηζηηθήο κνλάδαο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηέο νη ζηαηηζηηθέο κνλάδεο ζα νκαδνπνηεζνχλ, πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ ηνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε κηα ηέηνηα κνλάδα ζα ήηαλ εθείλε, ε νπνία ζα παξήγαγε έλα νκνηνγελέο πξντφλ θαη ζα ρξεζηκνπνηνχζε έλα ζχλνιν νκνηνγελψλ εηζξνψλ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο φζν θαη αλ πξνρσξήζνπκε ζε κηθξφηεξεο κνλάδεο -απφ ηελ επηρείξεζε ζην εξγνζηάζην θαη απφ ην εξγνζηάζην ζην ζπγθεθξηκέλν βηνκεραληθφ θαηάζηεκα, πνπ είλαη ε κηθξφηεξε κνλάδα απφ ηελ νπνία κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ ζηνηρείαείλαη πνιιέο θνξέο αδχλαην, λα βξνχκε κηα ηέηνηα νληφηεηα, πνπ παξάγεη έλα νκνηνγελέο πξντφλ. Ώπηφ ζπκβαίλεη εμ αηηίαο ηεο χπαξμεο ησλ δεπηεξεπφλησλ πξντφλησλ, ησλ ππνπξντφλησλ θιπ πνπ ζπκπαξάγνληαη καδί κε ην θχξην πξντφλ. πλεπψο ζα πξέπεη λα γίλεη κηα ζχκβαζε, γηα ην πνία ζα είλαη ε ζηαηηζηηθή κνλάδα ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη πνίν ην θξηηήξην ζπλέλσζεο ηεο κε άιιεο παξφκνηεο κνλάδεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξνηήζνπλ έλα βηνκεραληθφ θιάδν. χκθσλα κε ην SNA σο ζηαηηζηηθή κνλάδα επηιέγεηαη ην βηνκεραληθφ θαηάζηεκα (Establishment), ην νπνίν νξίδεηαη σο: «έλαο ζπλδπαζκφο δξαζηεξηνηήησλ θαη πφξσλ, πνπ σο ζθνπφ έρεη ηελ παξαγσγή ηεο πην νκνηνγελνχο νκάδαο πξντφλησλ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ζε κηα ηνπνζεζία ή θνληηλέο ηνπνζεζίεο θαη γηα ηνλ νπνίν ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηνηρεία ηφζν γηα ηα πξντφληα, πνπ παξάγεη, φζν θαη γηα ηηο εηζξνέο, πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηελ παξαγσγή» (SNA 1993). ηελ πεξίπησζε πνπ έλα βηνκεραληθφ θαηάζηεκα παξάγεη πεξηζζφηεξεο απφ κηα νκνηνγελείο νκάδεο πξντφλησλ, ηφηε απηέο θαηαηάζζνληαη κε βάζε ηελ πξνζηηζέκελε αμία, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ. Δ νκάδα πξντφλησλ πνπ απνδίδεη ηε κεγαιχηεξε πξνζηηζέκελε αμία απνηειεί ην θχξην πξντφλ ηνπ βηνκεραληθνχ θαηαζηήκαηνο, ελψ νη ππφινηπεο απνηεινχλ ηα δεπηεξεχνληα πξντφληα. Με βάζε ην θχξην πξντφλ ηνπο ηα βηνκεραληθά θαηαζηήκαηα ελνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ ηνλ βηνκεραληθφ θιάδν. Ώπφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε θαζίζηαηαη θαλεξφ φηη έλαο βηνκεραληθφο θιάδνο είλαη δπλαηφ λα παξάγεη πεξηζζφηεξα απφ έλα πξντφληα θαη έλα πξντφλ λα παξάγεηαη απφ πεξηζζφηεξνπο απφ έλα βηνκεραληθνχο θιάδνπο. Οη εηζξνέο ζπλεπψο, πνπ ρξεζηκνπνηεί θάπνηνο θιάδνο, θαηαλέκνληαη ζηελ παξαγσγή πνιιψλ πξντφλησλ θαη δελ είλαη εχθνιν ρσξίο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο λα εμεηδηθεπηνχλ νη εηζξνέο, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 29

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική ΙΙ Sample Test Θσάλλα Νηανχιε - Μηράιεο Νηεκνχζεο

Μικροοικονομική ΙΙ Sample Test Θσάλλα Νηανχιε - Μηράιεο Νηεκνχζεο 1) Η απνηειεζκαηηθή πξνζθνξά ελφο δεκφζηνπ αγαζνχ A. ζπκβαίλεη εθεί φπνπ ε δήηεζε γηα ην δεκφζην αγαζφ ηζνχηαη κε ηε πξνζθνξά ηνπ B. πξνυπνζέηεη φηη ε ηηκή ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ είλαη ίζε κε ην νξηαθφ θφζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β Δπηκέιεηα Βνπθειαηνο Αληωλεο 2008-2009 1 1 ΜΑΘΖΜΑ 1 ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ κειέηε ηεο καθξννηθνλνκίαο γίλεηαη κέζσ ηεο αλάιπζεο νηθνλνκηθψλ ππνδεηγκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

pasp-oikonomikou.gr 1

pasp-oikonomikou.gr 1 1 Βαζκνί 2 1. Να δψζεηε ηνπο νξηζκνχο: Ιζνδχγην Σξερνπζψλ πλαιιαγψλ Δκπνξηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Πιεξσκψλ Υξεκαηννηθνλνκηθφ Ιζνδχγην Ιζνδχγην Δπηζήκσλ πλαιιαγψλ Πξαγκαηηθή ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ρεηηθή-απφιπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Θ. ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2011 Πξφινγνο Οη ζεκεηψζεηο απηέο γξάθηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο Γεκνζίαο Οηθνλνκηθήο. Οξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ Τπεύθςνη Καθηγήηπια Γπιηζάκη Υ. Δπιμέλεια: Μπάορ Γημήηπιορ Νικολαΐδηρ Αλέξιορ Καβάλα 2007

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ

ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΜΑΘΖΜΑ ΣΔΣΑΡΣΟ Ζ ΑΣΑΘΔΗΑ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΤΣΖΜΑ Ζ λέα επνρή ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο, πνπ ζπλνδεχεηαη κε ην άλνηγκα ησλ δηεζλψλ αγνξψλ θαη ησλ ζπλφξσλ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ απνηειεί

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Ισάλλεο Σζψιαο Λέκηωπ, Εθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Λέξειρ κλειδιά: Ανάλςζη αποδοηικόηηηαρ, απιθμοδείκηερ, διεςπςμένη εξίζωζη DuPont,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα