ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ γηα ηε ρξήζε ησλ Δπξσθσδίθσλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ γηα ηε ρξήζε ησλ Δπξσθσδίθσλ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ γηα ηε ρξήζε ησλ Δπξσθσδίθσλ ΕΝ : Γενικές δράζεις Δράζεις καηά ηη διάρκεια ηης καηαζκεσής πληαθηηθή Οκάδα Νίθνο Μαιαθάηαο, Γξ ΠΜ, Πξόεδξνο CEN/TC250/SC1 Κώζηαο Σξέδνο, Γξ ΠΜ, Δπίθ. Καζεγεηήο ΔΜΠ Αζήλα, Ννέκβξηνο 2009

2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ (για ηην εξοικείωζη ηων μελών ηος ΤΕΕ με ηη σπήζη ηος Εςπυκώδικα ΕΝ : Γενικές δράζεις Πσκνόηηηες, ίδιον βάρος, επιβαλλόμενα θορηία ζε κηίρια) Σηιρ ζελίδερ πος ακολοςθούν παποςζιάζονηαι επιλεκηικά και με ζςνοπηικό ηπόπο οι κςπιόηεπερ διαηάξειρ ηος ςπότη Εςπυκώδικα ζςνοδεςόμενερ καηά πεπίπηυζη από διεςκπινιζηικέρ πποζθήκερ/ζσόλια ή παπαδείγμαηα. Γίνονηαι επίζηρ παπαπομπέρ ζηο ανηίζηοισο Σσέδιο Εθνικού Πποζαπηήμαηορ. Οι αναθοπέρ ζηην απίθμηζη ηυν διαηάξευν ηος κειμένος ηος Εςπυκώδικα γίνονηαι μέζα ζε αγκύλερ, λ.σ. [1.1(1)] παπαπέμπει ζηην παπ. 1.1 εδάθιο (1). Το παπόν κείμενο ζε καμία πεπίπηυζη δεν ςποκαθιζηά ηα κείμενα ηος Εςπυκώδικα, ηος ανηίζηοισος Εθνικού Πποζαπηήμαηορ, καθώρ και άλλυν ζςναθών κανονιζηικών κειμένυν, και ηο ΤΕΕ και οι ζςνηάκηερ δεν θέποςν εςθύνη για ηον ηπόπο σπήζηρ ηοςρ 2

3 ΔΙΑΓΩΓΗ Ο Δπξσθώδηθαο ΔΝ παξέρεη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ζρεδηαζκνύ θαη δξάζεηο γηα ηνλ δνκνζηαηηθό ζρεδηαζκό θηηξίσλ θαη ηερληθώλ έξγσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα αθόινπζα: - Ππθλόηεηεο θαηαζθεπαζηηθώλ πιηθώλ θαη απνζεθεπκέλσλ πιηθώλ. - Ίδηνλ βάξνο ζηνηρείσλ θαηαζθεπήο θαη - Δπηβαιιόκελα θνξηία ζε θηίξηα Ωο θπξηόηεξα ζέκαηα ζηα νπνία ν ππόςε Δπξσθώδηθεο θαηλνηνκεί ή ζπκπιεξώλεη πξνγελέζηεξνπο θαλνληζκνύο κε ην ίδην αληηθείκελν κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ηα εμήο : - Λεπηνκεξέζηεξε δηάθξηζε ησλ επηβαιιόκελσλ θνξηίσλ (ηα απνθαινύκελα ζπλήζσο «θηλεηά»), αλάινγα κε ηε ρξήζε ησλ ρώξσλ (θνξηηδνκέλσλ επηθαλεηώλ) κε δπλαηόηεηα πεξαηηέξσ (ζε εζληθό επίπεδν) ππνδηαίξεζεο ζε ππνθαηεγνξίεο - Πξνζδηνξηζκόο ησλ ηηκώλ ησλ θνξηίσλ βαζηζκέλνο ζην είδνο θ.ά. ηεο ζηαηηζηηθήο ηνπο θαηαλνκήο - Κάιπςε ηδηαίηεξσλ πεξηπηώζεσλ θόξηηζεο, όπσο ι.ρ. από πεξνλνθόξα αλπςσηηθά κεραλήκαηα, ζηάζκεπζε νρεκάησλ θαη πξνζγείσζε ειηθνπηέξσλ - ε παξαξηήκαηα, εθηεηακέλνο θαηάινγνο γηα ηηο νλνκαζηηθέο ππθλόηεηεο πιηθώλ θαη απνζεθεπόκελσλ πξντόλησλ θαη ηηο γσλίεο εζσηεξηθήο ηξηβήο, θαηά πεξίπησζε Φπζηθά ην ΔΝ πξννξίδεηαη γηα λα εθαξκόδεηαη καδί κε ην ΔΝ 1990, ηα ππόινηπα κέξε ηνπ ΔΝ 1991 θαη ηα ΔΝ 1992 έσο ΔΝ 1999 γηα ην ζρεδηαζκό θνξέσλ. Δζληθό Πξνζάξηεκα γηα ην ΔΝ Δζληθέο επηινγέο επηηξέπνληαη κέζα από ηηο αθόινπζεο παξαπνκπέο ζην ΔΝ : - 2.2(3), (1) έσο 5.2.3(5), (Πίλαθαο 6.1), (1)Ρ (Πίλαθαο 6.2), (10) & (11), (3), (1) (Πίλαθαο 6.8), (Πίλαθαο 6.10) θαη - 6.4(1)Ρ (Πίλαθαο 6.12) 3

4 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 2 Πξόινγνο 4 Ιζηνξηθό ηνπ Πξνγξάκκαηνο ησλ Δπξσθσδίθσλ 4 Τπόζηαζε θαη πεδίν εθαξκνγήο ησλ Δπξσθσδηθώλ 5 Δζληθνί Καλνληζκνί πνπ πινπνηνύλ Δπξσθώδηθεο 6 πλδέζεηο κεηαμύ ησλ Δπξσθσδίθσλ θαη ησλ ελαξκνληζκέλσλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ (Δπξσπατθόο Καλνληζκόο θαη Δπξσπατθή Σερληθή Έγθξηζε) γηα πξντόληα. 7 πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο εηδηθά όζνλ αθνξά ην ΔΝ Δζληθό Πξνζάξηεκα γηα ην ΔΝ Μέξνο 1 Γεληθά Πεδίν εθαξκνγήο Αλαθνξέο ζε θαλνληζηηθά θείκελα Γηάθξηζε κεηαμύ Αξρώλ θαη Καλόλσλ Δθαξκνγήο Οξνινγία θαη νξηζκνί 11 Μέξνο 2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ δξάζεσλ Ίδηνλ βάξνο Δπηβαιιόκελα θνξηία 14 Μέξνο 3 Καηαζηάζεηο ζρεδηαζκνύ Γεληθά Μόληκα θνξηία Δπηβαιιόκελα θνξηία Γεληθά πκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο γηα θηίξηα 17 Μέξνο 4 Ππθλόηεηεο πιηθώλ θαηαζθεπήο θαη απνζεθεπκέλσλ πιηθώλ Γεληθά 18 Μέξνο 5 Ίδηνλ βάξνο ησλ θαηαζθεπώλ Έθθξαζε ησλ δξάζεσλ Υαξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ίδηνπ βάξνπο Γεληθά πκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο γηα θηίξηα πκπιεξσκαηηθέο δηαηάμεηο εηδηθά γηα γέθπξεο 20 Μέξνο 6 Δπηβαιιόκελα θνξηία ζε θηίξηα Απεηθόληζε ησλ δξάζεσλ Γηαηάμεηο θνξηίσλ Γάπεδα, δνθάξηα θαη ζηέγεο Τπνζηπιώκαηα θαη ηνίρνη Υαξαθηεξηζηηθέο ηηκέο Δπηβαιιόκελσλ Φνξηίσλ Καηνηθίεο θαη θνηλσληθνί, εκπνξηθνί θαη δηνηθεηηθνί ρώξνη Καηεγνξίεο Σηκέο ησλ δξάζεσλ Υώξνη γηα απνζήθεπζε θαη βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο 27 4

5 Καηεγνξίεο Σηκέο ησλ Γξάζεσλ Γξάζεηο πνπ πξνθαινύληαη από πεξνλνθόξα αλπςσηηθά νρήκαηα Γξάζεηο πνπ πξνθαινύληαη από νρήκαηα κεηαθνξάο Γξάζεηο πνπ πξνθαινύληαη από εηδηθέο ζπζθεπέο ζπληήξεζεο Γθαξάδ θαη ρώξνη νδηθήο θπθινθνξίαο (πιελ ησλ γεθπξώλ) Καηεγνξίεο Σηκέο ησλ Γξάζεσλ ηέγεο Καηεγνξίεο Σηκέο ησλ Γξάζεσλ 33 Παξάξηεκα Α (πιεξνθνξηαθό) Πίλαθεο νλνκαζηηθήο ππθλόηεηαο δνκηθώλ πιηθώλ, θαζώο θαη νλνκαζηηθή ππθλόηεηα θαη γσλίεο εζσηεξηθήο ηξηβήο γηα απνζεθεπκέλα πιηθά 36 Παξάξηεκα Β (πιεξνθνξηαθό) Κηγθιηδώκαηα γηα νρήκαηα θαη ζηεζαία γηα ρώξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ 47 5

6 ΓΔΝΙΚΑ (ΜΔΡΟ 1 ν ) Πεδίν εθαξκνγήο [1.1] Ηδε ζηελ Δηζαγσγή έγηλε θαη νπζίαλ κλεία ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ ΔΝ , όπσο εμάιινπ πξνθύπηεη θαη από ηνλ Πίλαθα Πεξηερνκέλσλ. Δηδηθόηεξεο αλαθνξέο γίλνληαη ζηα επόκελα. εκεησηένλ πάλησο όηη ηα θνξηία πνπ δίδνληαη ζην Μέξνο 6 γηα ηνπο ρώξνπο θπθινθνξίαο νρεκάησλ αθνξνύλ νρήκαηα πνπ δηαζέηνπλ κηθηό βάξνο ην νπνίν θηάλεη ηα 160 kn. Ο ζρεδηαζκόο ρώξσλ θπθινθνξίαο βαξέσλ νρεκάησλ κε κηθηό βάξνο πάλσ από 160 kn πξέπεη λα ζπκθσλεζεί κε ηελ αξκόδηα αξρή. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα αληιεζνύλ από ην ΔΝ πνπ αθνξά ηα θνξηία θπθινθνξίαο γεθπξώλ. Δπίζεο νη δξάζεηο πνπ νθείινληαη ζε πξόζθξνπζε νρεκάησλ γεληθόηεξα (θαη πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ αθνξνύλ ηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο) πξνζδηνξίδνληαη ζηα ΔΝ θαη ΔΝ , θαηά πεξίπησζε. Γηα δπλακηθέο θνξηίζεηο πνπ πξνθαινύληαη από κεραλήκαηα βιέπε ΔΝ Σέινο γηα ηηο θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνύ θαη ηα απνηειέζκαηα δξάζεσλ πνπ πξνθαινύληαη από ην λεξό ή άιια πιηθά ζε ζηιό θαη δεμακελέο βιέπε ΔΝ Γηάθξηζε κεηαμύ Αξρώλ θαη Καλόλσλ Δθαξκνγήο [1.3] Η δηάθξηζε απηή επεμεγείηαη ζηελ νηθεία παξάγξαθν [1.3] ηνπ ΔΝ 1990 θαη δελ επαλαιακβάλεηαη εδώ. Οη νξηζκνί πνπ αθνξνύλ εηδηθά ην ΔΝ δίδνληαη ζηελ παξ. [1.4] ηα δε ζύκβνια ζηελ παξ. [1.5]. ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΓΡΑΔΩΝ (ΜΔΡΟ 2 Ο ) Ωο γλσζηόλ (πξβι. ΔΝ 1990, [4.1.1] θαη [1.5.3]) νη δξάζεηο θαηεγνξηνπνηνύληαη αλάινγα κε ηε ρξνληθή θαη ρσξηθή ηνπο δηαθύκαλζε, ηελ πξνέιεπζή ηνπο (ην άκεζν ή κε ηεο εθαξκνγήο ηνπο) θαη ηε θύζε ηνπο ή ηελ απόθξηζε ζηε επελέξγεηά ηνπο. Ίδηνλ βάξνο [2.1] Σν ίδηνλ βάξνο ησλ θαηαζθεπώλ ζα πξέπεη λα θαηεγνξηνπνηείηαη σο κόληκε ζηαζεξή δξάζε. Δπίζεο ηα θνξηία γαηώλ ζε ζηέγεο θαη ηαξάηζεο ζα ιακβάλνληαη ππόςε σο κόληκεο δξάζεηο, αιιά ζηελ πεξίπησζε απηή ν ζρεδηαζκόο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πεξηεθηηθόηεηα πγξαζίαο θαη δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα πξνθιεζνύλ από αλεμέιεγθηε ζπζζώξεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ζρεδηαζκνύ ηνπ θνξέα Αλ ππάξρεη ελδερόκελν ρξνληθήο δηαθύκαλζεο ηνπ ηδίνπ βάξνπο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νη αλώηαηεο θαη θαηώηαηεο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο. 6

7 ΠΡΟΟΥΗ όκσο, αλ ππάξρεη ελδερόκελν ρσξηθήο δηαθύκαλζεο, δειαδή ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο απνπζίαο δεζκεύζεσλ, όπσο ι.ρ. γηα ηα κεηαθηλήζηκα (θηλεηά) ρσξίζκαηα, [ (8)], ην ίδην βάξνο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο πξόζζεην επηβαιιόκελν θνξηίν, ηδηαίηεξα όηαλ νη «κόληκεο» δξάζεηο κπνξεί λα είλαη επλντθέο. Δπηβαιιόκελα θνξηία [2.2] Σα επηβαιιόκελα θνξηία (ζε θηίξηα) ζα θαηεγνξηνπνηνύληαη αθελόο σο κεηαβιεηέο ειεύζεξεο δξάζεηο, εθηόο εάλ ξεηά νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, αθεηέξνπ σο νηνλεί-ζηαηηθέο δξάζεηο [2.2(1)]. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο ηπρεκαηηθήο θαηάζηαζεο ζρεδηαζκνύ πνπ πεξηιακβάλεη πξόζθξνπζε από νρήκαηα ή ηπρεκαηηθά θνξηία από κεραλήκαηα, ηα θνξηία απηά ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη από ην ΔΝ [2.2(2)]. Δθόζνλ δελ ππάξρεη θίλδπλνο ζπληνληζκνύ ε άιιεο ζεκαληηθήο δπλακηθήο απόθξηζεο ηνπ θνξέα [3.3(4)], δελ απαηηείηαη εηδηθή δπλακηθή αλάιπζε νύηε ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ δξάζεσλ σο δπλακηθώλ [2.2(3) και (5)], αιιά αξθεί ε ζηαηηθή ζεώξεζε ή ζηηο πεξηπηώζεηο δξάζεσλ πεξνλνθόξσλ αλπςσηηθώλ κεραλεκάησλ θαη ειηθνπηέξσλ ε ρξήζε ελόο ζπληειεζηή δπλακηθήο κεγέζπλζεο φ ν νπνίνο εθαξκόδεηαη ζηηο ηηκέο ηεο ζηαηηθήο θόξηηζεο [2.2(4)]. ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΥΔΓΙΑΜΟΤ (ΜΔΡΟ 3 ν ) Δίλαη πξνθαλέο όηη γηα θάζε μερσξηζηή θαηάζηαζε ζρεδηαζκνύ ζα πξνζδηνξίδνληαη ηα ζπλαθή κόληκα θαη επηβαιιόκελα θνξηία ζύκθσλα κε ην ΔΝ 1990, [3.2]. Μόληκα θνξηία [3.2] Σν ζπλνιηθό ίδηνλ βάξνο ησλ θεξόλησλ θαη κε-θεξόλησλ ζηνηρείσλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε σο κία κόλν δξάζε ζηνπο ζπλδπαζκνύο δξάζεσλ (πξβι. ΔΝ 1990, [Πίνακας Α.1.2 (Β), ημ. 3]), εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ όπνπ πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί απνκάθξπλζε ή πξνζζήθε θεξόλησλ ή κεθεξόλησλ ζηνηρείσλ, νπόηε θπζηθά ζα πξέπεη θαηά ην ζρεδηαζκό λα ιεθζνύλ ππόςε νη θξίζηκεο πεξηπηώζεηο θόξηηζεο. Η ηπρόλ δηαθύκαλζε ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνύ, θαζώο θαη ε πξνέιεπζε θαη ε πεξηεθηηθόηεηα πγξαζίαο ησλ ρύκα πιηθώλ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαηάιιεια ππόςε. Δπηβαιιόκελα θνξηία [3.3] ε θαηαζηάζεηο ζρεδηαζκνύ ζηηο νπνίεο ηα επηβαιιόκελα θνξηία δξνπλ ηαπηόρξνλα καδί κε άιιεο κεηαβιεηέο δξάζεηο (π.ρ. δξάζεηο πνπ 7

8 πξνθαινύληαη από άλεκν, ρηόλη, γεξαλνύο ή κεραλήκαηα), ην ζύλνιν ησλ επηβαιιόκελσλ θνξηίσλ πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θόξηηζεο ζα ζεσξείηαη σο κία κόλν δξάζε [3.3(1)]. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ππόκειηαι για ηη αποκαλούμενη «απσή ηηρ μοναδικήρ πποέλεςζηρ» (single-source principle), ηηρ οποίαρ η πποθανήρ ππακηική ζημαζία έγκειηαι ζηον πεπιοπιζμό ηος πλήθοςρ ηυν ζςνδςαζμών δπάζευν πος θα ππέπει να ληθθούν ςπότη ζηο ζσεδιαζμό. Δηδηθά γηα θηίξηα έρνπλ εθαξκνγή θαη νη αθόινπζεο δηαηάμεηο [3.3.2] : ε ζηέγεο δελ ρξεηάδεηαη λα εθαξκόδνληαη ηαπηόρξνλα ηα επηβαιιόκελα θνξηία θαη ηα θνξηία ρηνληνύ ή αλέκνπ. Όηαλ ην επηβαιιόκελν θνξηίν εμεηάδεηαη σο κία ζπλνδεπηηθή δξάζε, ζύκθσλα κε ην ΔΝ 1990, ζα εθαξκόδεηαη κόλν έλαο από ηνπο δύν ζπληειεζηέο ψ [ΕΝ 1990, Πίνακας Α.1.1] θαη α n [ (11)]. Πηζαλνηηθέο ζεσξήζεηο Σν ίδην βάξνο κπνξεί ζπλήζσο λα πξνζδηνξηζζεί σο γηλόκελν ηνπ όγθνπ θαη ηεο ππθλόηεηαο, ηα νπνία ακθόηεξα είλαη ηπραίεο κεηαβιεηέο πνπ κπνξνύλ λα πεξηγξαθνύλ από θαλνληθέο θαηαλνκέο, κε κηα κέζε ηηκή πνιύ θνληά ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο ηηκή. Σα επηβαιιόκελα θνξηία πεξηγξάθνληαη ζπλήζσο από θαηαλνκέο Gumbel, κνινλόηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ επίζεο θαηαλνκέο Γάκκα γηα ηα παξακέλνληα (καθξνρξόληαο δηάξθεηαο) θνξηία θαη εθζεηηθέο θαηαλνκέο γηα ηα δηαιεηπόκελα (βξαρπρξόληαο δηάξθεηαο) θνξηία. ΠΤΚΝΟΣΗΣΔ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΔΤΜΔΝΩΝ ΤΛΙΚΩΝ (ΜΔΡΟ 4 Ο ) Γεληθά ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη νη ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο γηα ηηο ππθλόηεηεο ησλ δνκηθώλ θαη ησλ απνζεθεπκέλσλ πιηθώλ. Οη κέζεο ηηκέο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο, εθηόο πεξηπηώζεσλ ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά κε ζεκαληηθή δηαζπνξά ππθλνηήηώλ π.ρ. ιόγσ ηεο πξνέιεπζήο ηνπο, ηεο πεξηεθηηθόηεηάο ηνπο ζε λεξό θιπ., ε ραξαθηεξηζηηθή ηηκή απηώλ ησλ ππθλνηήησλ ζα πξέπεη λα αμηνινγείηαη ζύκθσλα κε ην [ΕΝ 1990, 4.1.2], δειαδή λα ρξεζηκνπνηνύληαη άλσ θαη θάησ ηηκέο [4.1(1) θαη (3)]. 8

9 ΙΓΙΟΝ ΒΑΡΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ (ΜΔΡΟ 5 Ο ) Δθθξαζε ησλ δξάζεσλ [5.1] Γεληθά ην ίδηνλ βάξνο ησλ θαηαζθεπώλ ζα πξέπεη ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο λα εθθξάδεηαη από κία κόλν ραξαθηεξηζηηθή ηηκή θαη λα ππνινγίδεηαη βάζεη ησλ νλνκαζηηθώλ δηαζηάζεσλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηηκώλ ησλ ππθλνηήησλ, αθνξά δε ηόζν ηα θέξνληα, όζν θαη ηα κε-θέξνληα ζηνηρεία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κόληκσλ εγθαηαζηάζεσλ εμππεξέηεζεο θαζώο θαη ηνπ βάξνπο ησλ γαηώλ θαη ηνπ έξκαηνο [5.1(1) θαη (2)]. ηα κε-θέξνληα ζηνηρεία ζπκπεξηιακβάλνληαη κεηαμύ άιισλ [5.1(3) θαη (4)]: - επηθαιύςεηο δώκαηνο - επηζηξώζεηο δαπέδσλ δηακνξθώζεηο θαη επηθαιύςεηο - δηαρσξηζηηθά πεηάζκαηα θαη ηαπεηζαξίεο - θηγθιηδώκαηα, ζηεζαία αζθαιείαο, θξάζπεδα - ηνηρνπνηία, επηρξίζκαηα θαη ζηνηρεία επέλδπζεο ηνίρσλ - ςεπδνξνθέο/ αλαξηεκέλεο νξνθέο - ζεξκνκόλσζε - κόληκεο εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο (Η/Μ εγθαηαζηάζεηο), όπσο ι.ρ. εμνπιηζκό γηα αλειθπζηήξεο θαη θπιηόκελεο ζθάιεο, εμνπιηζκό ζέξκαλζεο-εμαεξηζκνύ-θιηκαηηζκνύ, ειεθηξηθό εμνπιηζκό, ζσιήλεο ρσξίο ην πεξηερόκελνύ ηνπο, θαιώδηα θαη αγσγνύο θαισδίσλ εκεησηένλ όηη ηα θνξηία πνπ νθείινληαη ζε κεηαθηλήζηκα ρσξίζκαηα ζα αληηκεησπίδνληαη σο επηβαιιόκελα θνξηία, αιιά επηηξέπεηαη λα εμνκνηώλνληαη κε έλα ηζνδύλακν νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν [πξβι (2)Ρ θαη (8)]. Υαξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ίδηνπ βάξνπο [5.2] Δπηηξέπεηαη ζηελ πεξίπησζε δνκηθώλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπαζκέλσλ ζην εξγνζηάζην (ι.ρ. πξνθαηαζθεπαζκέλα ή κεηαιιηθά θ.η.η. παηώκαηα, πξνζόςεηο, αλειθπζηήξεο, εμνπιηζκόο θηηξίσλ θ.ά.) νη πιεξνθνξίεο κπνξνύλ λα δνζνύλ από ηνλ θαηαζθεπαζηή [5.2.2(1)]. ΔΠΙΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΦΟΡΣΙΑ Δ ΚΣΙΡΙΑ (ΜΔΡΟ 6 Ο ) Δμ νξηζκνύ, επηβαιιόκελα θνξηία ζε θηίξηα είλαη ηα θνξηία πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ρξήζε (θπζηνινγηθή, θαζώο θαη ζπάληα αιιά αλακελόκελε, όπσο ζηνίβαμε επίπισλ, ζπγθέληξσζε αηόκσλ). Όκσο βαξύο εμνπιηζκόο (ι.ρ. ζε θνηλόρξεζηεο θνπδίλεο, ρώξνπο ξαδηνινγίαο, ιεβεηνζηάζηα θιπ.) δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηα θνξηία πνπ δίδνληαη ζην Μέξνο απηό θαη ζα πξέπεη λα ζπκθσλνύληαη κεηαμύ ηνπ πειάηε θαη/ή ηεο αξκόδηαο Αξρήο [6.1(4)]. Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ επηβαιιόκελσλ θνξηίσλ, νη ρώξνη ησλ δαπέδσλ θαη ηεο ζηέγεο ζηα θηίξηα ζα πξέπεη λα ππνδηαηξνύληαη ζε θαηεγνξίεο ζύκθσλα κε ηε ρξήζε ηνπο [6.1(3)], όπσο εμεηδηθεύεηαη ζηα επόκελα [6.3]. 9

10 Κύξηεο θαηεγνξίεο ρξήζεο [6.3.1] - Υώξνη δηακνλήο, θνηλσληθώλ εθδειώζεσλ, εκπνξηθώλ θαηαζηεκάησλ θαη γξαθείσλ (4 θαηεγνξίεο : A, B, C θαη D) - Υώξνη απνζήθεπζεο θαη βηνκεραληθώλ ρξήζεσλ (2 θαηεγνξίεο : E1 θαη E2) - Υώξνη ζηάζκεπζεο θαη θπθινθνξίαο νρεκάησλ (εθηόο από γέθπξεο, 2 θαηεγνξίεο : F θαη G) - ηέγεο (3 θαηεγνξίεο : H, I θαη K) ύκθσλα κε ην Δζληθό Πξνζάξηεκα (ΔΠ) πνπ δελ αθίζηαηαη ηνπ Δπξσθώδηθα γηα ηελ πξώηε από ηηο πξναλαθεξόκελεο νκάδεο ρξήζεσλ ηζρύνπλ νη αθόινπζεο δηαθξίζεηο (ζπκπεξηιακβάλνληαη ππν-θαηεγνξίεο) [Πίν. 6.1] Καηεγνξία πγθεθξηκέλε Υξήζε Παξάδεηγκα Α Υώξνη δηακνλήο Γσκάηηα ζε θηίξηα θαηνηθηώλ θαη ζπίηηα. Θάιακνη θαη πηέξπγεο ζε λνζνθνκεία. Τπλνδσκάηηα ζε μελνδνρεία θαη μελώλεο, θνπδίλεο θαη ηνπαιέηεο. Β C Υώξνη γξαθείσλ Υώξνη ζηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη κπνξεί λα ζπλαζξνηζζνύλ (κε εμαίξεζε ηνπο ρώξνπο πνπ θαηαηάζζνληαη ζηηο θαηεγνξίεο Α,Β, θαη D 1) ) C1: Υώξνη κε ηξαπέδηα θιπ. Π.ρ. ζρνιηθνί ρώξνη, λεπηαγσγεία, θαθελεία, εζηηαηόξηα, αίζνπζεο θαγεηνύ, αλαγλσζηήξηα, ρώξνη ππνδνρήο. C2: Υώξνη κε ζηαζεξά θαζίζκαηα, Π.ρ. ρώξνη ζε εθθιεζίεο, ζέαηξα ή θηλεκαηνγξάθνπο, αίζνπζεο ζπλεδξηάζεσλ, αίζνπζεο νκηιίαο, αίζνπζεο ζπγθεληξώζεσλ, ρώξνη αλακνλήο, ρώξνη αλακνλήο ζε ζηδεξνδξνκηθνύο ζηαζκνύο. C3: Υώξνη ρσξίο εκπόδηα ζηε δηαθίλεζε ηνπ θνηλνύ, π.ρ. ρώξνη ζε κνπζεία, εθζεζηαθoί ρώξνη, θιπ. θαη ρώξνη πξόζβαζεο ζε δεκόζηα θαη δηνηθεηηθά θηήξηα, μελνδνρεία θαη λνζνθνκεία. Πξναύιηα ζηδεξνδξνκηθώλ ζηαζκώλ. C4: Υώξνη γηα πηζαλέο ζσκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, π.ρ. αίζνπζεο ρνξνύ, αίζνπζεο γπκλαζηηθήο θαη ζεαηξηθέο ζθελέο D Υώξνη κε εκπνξηθά θαηαζηήκαηα C5: Υώξνη πξνζβάζηκνη από κεγάια πιήζε, π.ρ. γηα δεκόζηεο εθδειώζεηο όπσο αίζνπζεο ζπλαπιηώλ, θιεηζηά γήπεδα, εμέδξεο γεπέδσλ, εμώζηεο θαη ρώξνη πξόζβαζεο, πιαηθόξκεο ζηδεξνδξόκσλ. D1: Υώξνη ζε θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πώιεζεο, γεληθά D2: Υώξνη ζε πνιπθαηαζηήκαηα 1) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζην (2), θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην C4 θαη C5. Βιέπε ΔΝ 1990 ζηελ πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα εμεηαζζνύλ νη δπλακηθέο επηδξάζεηο. Γηα ηελ Καηεγνξία Δ, βιέπε πίλαθα 6.3 ΗΜΔΙΩΗ 1 Βιέπε γηα απνζήθεπζε ή βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο. 10

11 Οη δε αληίζηνηρεο ηηκέο δξάζεσλ q k (νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν) θαη Q k (ζπγθεληξσκέλν θνξηίν) ζπλνςίδνληαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα ηνπ ΔΠ [Πίν. 6.2] Καηεγνξίεο θνξηηδόκελσλ επηθαλεηώλ Καηεγνξία Α θαη Καηεγνξία Β - Γάπεδα - θάιεο - Μπαιθόληα Καηεγνξία C - C1 - C2 - C3 - C4 - C5 Καηεγνξία D - D1 - D2 q k [kn/m 2 ] 2,0 3,5 5,0 3,0 5,0 5,0 5,0 7,5 5,0 5,0 Q k [kn] 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,0 4,0 Σν ζπγθεληξσκέλν θνξηίν Q k πξννξίδεηαη γηα ηνπηθνύο ειέγρνπο θαη ζα ιακβάλεηαη ππόςε όηη δξα κόλν ηνπ [ (3)]. Δθόζνλ ην δάπεδν επηηξέπεη δηαθνξεηηθή θαηαλνκή ησλ θνξηίσλ ησλ θηλεηώλ ρσξηζκάησλ, ην ίδηνλ βάξνο ηνπο κπνξεί λα ιεθζεί ππόςε κέζσ ελόο νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλνπ θνξηίνπ q k ην νπνίν ζα πξνζηίζεηαη ζηα επηβαιιόκελα θνξηία ησλ δαπέδσλ πνπ ιακβάλνληαη από ηνλ Πίλ Απηό ην θαζνξηζκέλν νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν εμαξηάηαη από ην ίδηνλ βάξνο ησλ ρσξηζκάησλ θαηά ηνλ αθόινπζν ηξόπν: - γηα κεηαθηλήζηκα ρσξίζκαηα κε ίδηνλ βάξνο 1,0 kn/m κήθνπο ηνίρνπ: q k =0,5 kn/m 2 - γηα κεηαθηλήζηκα ρσξίζκαηα κε ίδηνλ βάξνο >1,0 kn/m θαη 2,0 kn/m κήθνπο ηνίρνπ: q k =0,8 kn/m 2 - γηα κεηαθηλήζηκα ρσξίζκαηα κε ίδηνλ βάξνο >2,0 kn/m θαη 3,0 kn/m κήθνπο ηνίρνπ: q k =1,2 kn/m 2. Πην βαξηά ρσξίζκαηα ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη ζην ζρεδηαζκό ιακβάλνληαο ππόςε ηηο ζέζεηο θαη θαηεπζύλζεηο ησλ ρσξηζκάησλ θαη ηε δνκηθή κνξθή ησλ δαπέδσλ [ (8) θαη (9)]. Γηαηάμεηο θνξηίσλ [6.2] Οξηδόληηα ζηνηρεία (πιάθεο δαπέδσλ θαη ζηεγώλ, δνθνί) [6.2.1] Γεληθά γηα ην ζρεδηαζκό ησλ πιαθώλ θαη ησλ δνθώλ ην επηβαιιόκελν θνξηίν ζα ιακβάλεηαη ππόςε σο ειεύζεξε δξάζε πνπ εθαξκόδεηαη ζην πην δπζκελέο ηκήκα ηεο επηθάλεηαο επηξξνήο ησλ ππό εμέηαζε εληαηηθώλ κεγεζώλ. Όπνπ πξέπεη επίζεο λα ιεθζνύλ ππόςε ηα θνξηία ζε άιινπο νξόθνπο, επηηξέπεηαη λα ππνηεζεί όηη απηά θαηαλέκνληαη νκνηόκνξθα (σο ζηαζεξέο δξάζεηο). 11

12 Οη ηηκέο ηνπ q k γηα ηα επηβαιιόκελα θνξηία ησλ θαηεγνξηώλ ρξήζεο Α έσο Δ ηνπ Πίλ. 6.2, ηα νπνία πξνέξρνληαη από κία κόλν θαηεγνξία, κπνξνύλ λα κεησζνύλ αλάινγα κε ηηο πεξηνρέο πνπ θνξηίδνπλ ην ππό εμέηαζε κέινο, κέζσ ελόο ζπληειεζηή κείσζεο α Α, ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε εμίζσζε [εξ. (6.1)], κε ηνλ πεξηνξηζκό γηα ηηο θαηεγνξίεο C θαη D: α Α 0,6 : a A ,0 όπνπ: τ 0 είλαη ν ζπληειεζηήο ζύκθσλα κε ην [ΕΝ 1990, Παράρτημα Α1, Πίνακας Α1.1] Α 0 = 10,0m 2 A είλαη ε θνξηηδόκελε επηθάλεηα Σημείωζη : Ο μειυηικόρ αςηόρ ζςνηελεζηήρ ζηη ζςγκεκπιμένη πεπίπηυζη εκθπάζει καη οςζίαν ηην απομειούμενη πιθανόηηηα ηο καηανεμημένο θοπηίο να θοπηίζει ηην επιθάνεια με ηη ζςγκεκπιμένη σαπακηηπιζηική ηος ηιμή. Ππορ ςπενθύμιζη παπαηίθεηαι ο ζςγκεκπιμένορ Πίν. Α.1 Γξάζεηο ψ 0 ψ 1 ψ 2 Δπηβαιιόκελα θνξηία ζε θηίξηα, θαηεγνξία (βιέπε ΔΝ ) Καηεγνξία Α: θαηνηθίεο, ζπλήζε θηίξηα θαηνηθηώλ Καηεγνξία Β: ρώξνη γξαθείσλ Καηεγνξία C: ρώξνη ζπλάζξνηζεο Καηεγνξία D: ρώξνη θαηαζηεκάησλ Καηεγνξία Δ: ρώξνη απνζήθεπζεο Καηεγνξία F: ρώξνη θπθινθνξίαο νρεκάησλ βάξνο νρεκάησλ 30kN Καηεγνξία G: ρώξνη θπθινθνξίαο νρεκάησλ 30kN < βάξνο νρεκάησλ 160kN Καηεγνξία Η: ζηέγεο Φνξηία ρηνληνύ επάλσ ζε θηίξηα (βιέπε ΔΝ )* Φηιαλδία, Ιζιαλδία, Ννξβεγία, νπεδία Τπόινηπα Κξάηε Μέιε ηεο CEN γηα ηνπνζεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε πςόκεηξν Η > 1000 m Τπόινηπα Κξάηε Μέιε ηεο CEN γηα ηνπνζεζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε πςόκεηξν Η 0,70 0,70 0,50 0,50 0,50 0,20 0,20 0, m Φνξηία αλέκνπ ζε θηίξηα (βιέπε ΔΝ ) 0,6 0,2 0 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,7 0 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 0,7 0,5 0 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 0,6 0,3 0 12

13 Θεξκνθξαζία (κε-ππξθαγηάο) ζε θηίξηα (βιέπε ΔΝ ) 0,6 0,5 0 Ακέζσο ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζε πηλαθνπνηεκέλε κνξθή ηηκέο ηνπ α Α γηα δηάθνξα εκβαδά θνξηηδόκελεο επηθάλεηαο, ηόζν γηα ηε ζπλήζε ηηκή τ 0 = =0,7, όζν θαη γηα ηε ζπαληόηεξε πεξίπησζε κε τ 0 = 1,0. Παξαπιεύξσο θαίλεηαη έλα ζπγθξηηηθό δηάγξακκα ζύγθξηζεο παξόκνησλ κεησηηθώλ ζπληειεζηώλ ζε εζληθνύο θαλνληζκόο νξηζκέλσλ Κξαηώλ κειώλ ηεο CEN. Η θόθθηλε θακπύιε (κε ηελ έλδεημε CEN) αληηζηνηρεί ζηελ εμίζσζε ηνπ Δπξσθώδηθα (θαη ηνπ ΔΠ) α A 1 UK EN( A) 0,90.9 CSN( A) FI CSN1( A) F( A) 0,80.8 Fin( A) 0,70.7 UK( A) DIN1 ( A) DIN2 ( A0,6 ) 0.6 ČR (C, D) ČR (A, B) CEN DE (A, B) FR DE (C, D) A [m 2 ] 0, A Καηαθόξπθα ζηνηρεία (ππνζηπιώκαηα θαη ηνηρία) [6.2.2] Γεληθά γηα ην ζρεδηαζκό ππνζηπισκάησλ θαη ηνηρίσλ πνπ δέρνληαη θόξηηζε από πνιινύο νξόθνπο, ηα ζπλνιηθά επηβαιιόκελα θνξηία ζην δάπεδν θάζε νξόθνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη σο νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλα θνξηία, εθόζνλ δε θαηαηάζζνληαη ζε κηα από ηηο θαηεγνξίεο A έσο D ηνπ Πηλ. 6.1 κπνξνύλ δε λα κεησζνύλ κε έλα ζπληειεζηή α n ζύκθσλα κε ηελ αθόινπζε εμίζσζε [εξ. (6.2)]: 2 ( n a n 0 όπνπ: n 2) n τ 0 είλαη ν αξηζκόο ησλ νξόθσλ (>2), ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο, πνπ βξίζθνληαη πάλσ από ηα εμεηαδόκελα θέξνληα δνκηθά ζηνηρεία. είλαη ν ζπληειεζηήο ζύκθσλα κε ην [ΕΝ 1990, Παράρτημα Α1, Πίνακας Α1.1] 13

14 Σημείωζη : Ο μειυηικόρ αςηόρ ζςνηελεζηήρ εκθπάζει καη οςζίαν ηην απομειούμενη πιθανόηηηα ηο καηανεμημένο θοπηίο να θοπηίζει όλοςρ ηοςρ ςπεπκείμενοςρ οπόθοςρ με ηη ζςγκεκπιμένη σαπακηηπιζηική ηος ηιμή Ακέζσο ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ζε πηλαθνπνηεκέλε κνξθή (γηα ηε ζπλήζε ηηκή τ 0 = 0,7) ηηκέο ηνπ α n γηα δηαθνξεηηθό πιήζνο νξόθσλ. Παξαπιεύξσο θαίλεηαη έλα ζπγθξηηηθό δηάγξακκα ζύγθξηζεο παξόκνησλ κεησηηθώλ ζπληειεζηώλ ζε εζληθνύο θαλνληζκόο νξηζκέλσλ Κξαηώλ κειώλ ηεο CEN. Η θόθθηλε θακπύιε (κε ηελ έλδεημε CEN) αληηζηνηρεί ζηελ εμίζσζε ηνπ Δπξσθώδηθα (θαη ηνπ ΔΠ) n α n (κε ψ 0 = 0,7) 1 1,00 2 1,00 3 0,90 4 0,85 5 0,82 6 0,80 7 0,79 8 0,78 9 0, ,76 1 EN( n) 0,90.9 CSN( n) CSN2( n0,8 ) 0.8 F( n) F2( n) UK( n1) α n 0,70.7 ČR (C, D) CEN, DE UK FR (C, D) DIN( n) 0,60.6 FR (A, B) ČR (A, B) n 0, n n n n n n1 n. Υώξνη γηα απνζήθεπζε θαη βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο [6.3.2] Οη ρώξνη απηνί ζύκθσλα κε ην ΔΠ πνπ δελ αθίζηαηαη ηνπ Δπξσθώδηθα ζα δηαηξνύληαη ζε δύν θαηεγνξίεο [Πίν. 6.3 θαη 6.4]: Καηεγνξία πγθεθξηκέλε ρξήζε Παξάδεηγκα Δ1 Υώξνη θαηάιιεινη γηα ζπγθέληξσζε αγαζώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ρώξσλ πξόζβαζεο Υώξνη γηα απνζεθεπηηθή ρξήζε ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνζήθεπζεο βηβιίσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ. Δ2 Με ηιρ ακόλοςθερ ηιμέρ δπάζευν: q k = 7,5 kν/m 2 και Q k = 7,0 kn Βηνκεραληθή ρξήζε Οη ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ηνπ πξνεγνύκελνπ πίλαθα (γηα γεληθνύο θαη ηνπηθνύο ειέγρνπο, αληίζηνηρα) ζηελ πεξίπησζε απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ππθλόηεηα θαη ηηο αλώηαηεο ηηκέο ζρεδηαζκνύ γηα ηα ύςε ζηνίβαμεο. Όηαλ ην απνζεθεπκέλν πιηθό αζθεί 14

15 νξηδόληηεο δπλάκεηο ζηνπο ηνίρνπο θιπ., ε νξηδόληηα δύλακε ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ζύκθσλα κε ην ΔΝ (ηιό θαη δεμακελέο), θαζώο επίζεο ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε θαη νη ηπρόλ επηδξάζεηο ηεο δηαδηθαζίαο πιήξσζεο ή εθθέλσζεο. Σα θνξηία γηα απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο βηβιίσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ θνξηηδόκελε επηθάλεηα θαη ην ύςνο ησλ βηβιηνζεθώλ, ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θαηάιιειεο ηηκέο γηα ηελ ππθλόηεηα. Γηα πεξηπηώζεηο βηνκεραληθώλ ρώξσλ, όπνπ πξόθεηηαη λα εγθαηαζηαζνύλ γεξαλνγέθπξεο, δηάθνξα κεραλήκαηα (ι.ρ. κεηαθνξάο θιπ.), ηα εληαηηθά κεγέζε ζηνλ θνξέα ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ζύκθσλα κε ην ΔΝ Μηα από ηηο θαηλνηνκίεο (ζε ζύγθξηζε κε πξνγελέζηεξνπο θαλνληζκνύο) ηνπ ΔΝ είλαη όηη ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δξάζεηο πξνεξρόκελεο από πεξνλνθόξα αλπςσηηθά νρήκαηα (Clark θ.η.η.), ηα νπνία θαηαηάζζνληαη ζε 6 θαηεγνξίεο FL 1 έσο FL 6 [Πίν. 6.5 και 6.6.] αλάινγα κε ην θαζαξό βάξνο, ηηο δηαζηάζεηο, ηα θνξηία αλύςσζεο θαη ην αμνληθό θνξηίν, όπσο θαίλεηαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη ην επεμεγεκαηηθό ηνπ ζρήκα : Καηεγνξία πεξνλνθόξνπ αλπςσηηθνύ κεραλήκαηνο FL 1 FL 2 FL 3 FL 4 FL 5 FL 6 Καζαξό Βάξνο [kn] Φόξηηζε αλύςσζεο [kn] Πιάηνο άμνλα α [m] 0,85 0,95 1,00 1,20 1,50 1,80 πλνιηθό Πιάηνο b [m] 1,00 1,10 1,20 1,40 1,90 2,30 πλνιηθό Μήθνο l [m] 2,60 3,00 3,30 4,00 4,60 5,10 Αμνληθό Φνξηίν Q k [kn] Φπζηθά ηα ππόςε ζπγθεληξσκέλα θνξηία ζα ζπλδπάδνληαη θαηάιιεια κε ηα ινηπά επηβαιιόκελα θαηαλεκεκέλα θνξηία. ηελ πεξίπησζε πάλησο 15

16 πεξνλνθόξσλ αλπςσηηθώλ νρεκάησλ κε θαζαξό βάξνο κεγαιύηεξν από 110 kn ζπληζηάηαη ηα θνξηία λα νξίδνληαη κέζσ αθξηβέζηεξεο αλάιπζεο. Δμάιινπ ην ζηαηηθό θαηαθόξπθν αμνληθό θνξηίν Q k ζα πξέπεη λα απμάλεηαη κέζσ ηνπ δπλακηθνύ ζπληειεζηή φ κε βάζε ηελ αθόινπζε ηε ζρέζε [εξ.(6.3)]: Q k, dyn Q k όπνπ: Q, είλαη ε δπλακηθή ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηεο δξάζεο φ Q k k dyn είλαη ν δπλακηθόο ζπληειεζηήο κεγέζπλζεο είλαη ε ζηαηηθή ραξαθηεξηζηηθή ηηκή ηεο δξάζεο Ο δπλακηθόο ζπληειεζηήο φ ιακβάλεη ππόςε ηα αδξαλεηαθά εληαηηθά κεγέζε ηα νπνία πξνθαινύληαη από ηελ επηηάρπλζε ή ηελ επηβξάδπλζε ηνπ θνξηίνπ αλύςσζεο θαη ζα ιακβάλεηαη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : φ= 1,40 γηα ειαζηηθά κε θελό αέξνο φ= 2,00 γηα ζπκπαγή ειαζηηθά Δπίζεο ηα αλαπηπζζόκελα ιόγσ επηηάρπλζεο ή επηβξάδπλζεο νξηδόληηα θνξηία κπνξνύλ λα ιακβάλνληαη σο ην 30% ησλ θαηαθόξπθσλ αμνληθώλ θνξηίσλ Q k. (ρσξίο λα απαηηείηαη δπλακηθή επαύμεζε). όηη αθνξά νρήκαηα κεηαθνξάο πνπ θηλνύληαη ειεύζεξα πάλσ ζε δάπεδα ή θαζνδεγνύληαη πάλσ ζε ξάγεο, νη δξάζεηο ηνπο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη κε ρξήζε θαηάιιεινπ πξνζνκνηώκαηνο γηα ηα θoξηία ηξνρώλ (ηηκέο, δηάηαμε θιπ.). Αλάινγε αληηκεηώπηζε ζα γίλεηαη γηα ηα νρήκαηα ή ηνλ εηδηθό εμνπιηζκό ζπληήξεζεο, κε βάζε ηα δεδνκέλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο. Κηίξηα ζηάζκεπζεο θαη ρώξνη νδηθήο θπθινθνξίαο (πιελ ησλ γεθπξώλ) [6.3.3] ην ΔΝ πξνβιέπεηαη ε δηάθξηζε ζε δύν θαηεγνξίεο ησλ ρώξσλ νδηθήο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο ζε θηίξηα, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζηαζκεπόλησλ νρεκάησλ [Πίν. 6.7 θαη 6.8], όπσο θαίλεηαη ζηνλ επόκελν πίλαθα κε βάζε ηηο ηηκέο πνπ πηνζεηνύληαη ζην ΔΠ: Καηεγνξίεο ρώξσλ νδηθήο θπθινθνξίαο (F) πγθεθξηκέλε Υξήζε Υώξνη νδηθήο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο γηα ειαθξά νρήκαηα ( 30 kn κηθηό βάξνο νρήκαηνο θαη 8 θαζίζκαηα εθηόο απηό ηνπ νδεγνύ) Παξαδείγκαηα Γθαξάδ Υώξνη ζηάζκεπζεο, ζηεγαζκέλνη θαη ππαίζξηνη 16

17 (G) Με ηιρ ακόλοςθερ ηιμέρ δπάζευν: q k = 2,5 kν/m 2 και Q k = 20,0 kn Υώξνη νδηθήο θπθινθνξίαο θαη ζηάζκεπζεο γηα κέηξηα νρήκαηα (>30kN, 160 kn κηθηό βάξνο νρήκαηνο, ζε 2 άμνλεο) Με ηιρ ακόλοςθερ ηιμέρ δπάζευν: q k = 5,0 kν/m 2 και Q k = 90,0 kn Οδνί πξόζβαζεο, δώλεο θόξησζεο θαη εθθόξησζεο, δώλεο πξνζβάζηκεο ζε ππξνζβεζηηθά νρήκαηα ( 160 kn κηθηό βάξνο νρήκαηνο) όηη αθνξά ην πξνζνκνίσκα θόξηηζεο ηνπ ζπγθεληξσκέλνπ θνξηίνπ, είλαη έλαο κνλόο άμνλαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επόκελνπ ζρήκαηνο. Η δηάζηαζε ηεο πιεπξάο ηνπ ηεηξαγώλνπ επαθήο πξνβιέπεηαη 100 mm γηα ηελ θαηεγνξία F θαη 200 mm γηα ηελ θαηεγνξία G: a a a a ΗΜΔΙΩΗ: Γηα ηελ θαηεγνξία F (βιέπε Πίλαθα 6.8) ην πιάηνο ηεο ηεηξάγσλεο επηθάλεηαο είλαη 100 ρηιηνζηά (βιέπε Πίλαθα 6.8) θαη γηα ηελ θαηεγνξία G ην πιάηνο ηεο ηεηξάγσλεο επηθάλεηαο είλαη 200 ρηιηνζηά. ηέγεο [6.3.4] Οη ζηέγεο ζα θαηαηάζζνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ πξνζβαζηκόηεηά ηνπο, όπσο θαίλεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα [Πιν. 6.9]: Καηεγνξίεο θνξηηδόκελσλ επηθαλεηώλ Η Ι Κ πγθεθξηκέλε Υξήζε ηέγεο κε-πξνζβάζηκεο παξά κόλν γηα ηελ θαλνληθή ζπληήξεζε θαη γηα επηζθεπή. ηέγεο πξνζβάζηκεο γηα ρξήζε ζύκθσλα κε ηηο θαηεγνξίεο Α έσο D ηέγεο πξνζβάζηκεο γηα εηδηθέο ρξήζεηο, όπσο ειηθνδξόκηα 17

18 Γηα ηηο πξνζβάζηκεο ζηέγεο ηεο θαηεγνξίαο I ηα επηβαιιόκελα θνξηία δίδνληαη ζηνπο νηθείνπο (αλάινγα κε ηε ρξήζε) πίλαθεο πνπ πξναλαθέξνληαη. Σα επηβαιιόκελα θνξηία γηα ηηο ζηέγεο ηεο θαηεγνξίαο Η θαη ηεο θαηεγνξίαο Κ ζπλνςίδνληαη ζηνπο επόκελνπο δύν πίλαθεο [Πιν θαη 6.11] : ηέγε (θιίζε < 20 ) q k [kν/m 2 ] Q k [kn] Καηεγνξία Η 0,5 1,0 ΗΜΔΙΩΗ : Σν q k κπνξεί λα ζεσξεζεί όηη δξα είηε ζε όιε ηε ζηέγε είηε ζε έλα ηκήκα ηεο ζηέγεο εκβαδνύ, πάλησο όρη κηθξόηεξνπ, ησλ 10m 2. Καη γηα ηηο ζηέγεο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνύληαη μερσξηζηνί έιεγρνη γηα ην ζπγθεληξσκέλν θνξηίν Q k θαη ην νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλν θνξηίν q k, πνπ δξνπλ αλεμάξηεηα. Δπίζεο (κε εμαίξεζε απηέο πνπ απνηεινύληαη από ραιπβδόθπιια) ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη έηζη ώζηε λα αληέρνπλ ζε έλα θνξηίν 1,5 kn πνπ επηβάιιεηαη κέζσ κηαο ηεηξάγσλεο επηθάλεηαο πιεπξάο 50mm. Απηό ην ζπγθεληξσκέλν θνξηίν ζα ιακβάλεηαη επίζεο ππόςε σο ειάρηζην γηα ηνλ έιεγρν δηαδξόκσλ ζε εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο, επηζεώξεζεο θ.η.η. Σκήκαηα ζηεγώλ πνπ απαξηίδνληαη από ειάζκαηα ή κε ζπλερή ζηνηρεία ζα ζρεδηάδνληαη έηζη ώζηε ην ζπγθεληξσκέλν θνξηίν Q k λα δξα επί ηεο ελεξγνύο επηθάλεηαο πνπ δεκηνπξγείηαη κέζσ δηαηάμεσλ δηαλνκήο ηνπ θνξηίνπ. Γηα ζηέγεο θαηεγνξίαο Κ νη δξάζεηο από ηα ειηθόπηεξα ζηνπο ρώξνπο πξνζγείσζεο ζα πξέπεη λα θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε ηνλ επόκελν ιακβάλνληαο ππόςε θαη δπλακηθό ζπληειεζηή φ=1,40 εθαξκνδόκελν ζην θνξηίν απνγείσζεο Q k, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνύλ ππόςε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξόζθξνπζεο. Καηεγνξία ειηθόπηεξνπ HC 1 HC 2 Φνξηίν απνγείσζεο Q ηνπ ειηθνπηέξνπ Q 20kN 20kN < Q < 60kN Φνξηίν απνγείσζεο Q k Q k = 20kN Q k = 60kN Γηαζηάζεηο ηεο θνξηηδόκελεο επηθάλεηαο (m x m) 0,2 x 0,2 0,3 x 0,3 18

19 Οξηδόληηα θνξηία ζε ζηεζαία θαη δηαρσξηζηηθνύο ηνίρνπο πνπ ιεηηνπξγνύλ σο θηγθιηδώκαηα [6.4] ύκθσλα κε ην ΔΠ ν ραξαθηεξηζηηθέο ηηκέο ηνπ γξακκηθνύ θνξηίνπ q k πνπ δξα ζην ύςνο ηνπ δηαρσξηζηηθνύ ηνίρνπ ή ησλ ζηεζαίσλ (όρη πςειόηεξα από 1,20κ) ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη από ηνλ αθόινπζν πίλαθα [Πίν. 6.12]. Φνξηηδόκελε επηθάλεηα Καηεγνξία Α Καηεγνξία Β θαη C1 Καηεγνξίεο C2 έσο C4 θαη D Καηεγνξία C5 Καηεγνξία Δ Καηεγνξία F Καηεγνξία G q k [kn/m] 0,5 0,5 1,0 3,0 2,0 Βιέπε Παξάξηεκα Β Βιέπε Παξάξηεκα Β ΗΜΔΙΩΗ 1: Γηα ηνπο ρώξνπο ηεο θαηεγνξίαο Δ ηα νξηδόληηα θνξηία εμαξηώληαη από ηε ρξήζε. Γη απηό ε ηηκή ηνπ q k νξίδεηαη σο ειάρηζηε ηηκή, θαη ζα πξέπεη λα ειέγρεηαη γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξήζε. ην Παξάξηεκα Β (ηνπ νπνίνπ δηαηεξείηαη ν πιεξνθνξηαθόο ραξαθηήξαο) πξνηείλεηαη κηα απιή κέζνδνο ππνινγηζκνύο ηεο δύλακεο πξόζθξνπζεο ζε ζηεζαίν (εθόζνλ είλαη γλσζηά κεξηθά βαζηθά δεδνκέλα), ε νπνία δείρλεηαη ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα : Η νξηδόληηα ραξαθηεξηζηηθή δύλακε F (ζε kn) θάζεηε ζην θηγθιίδσκα θαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλε θαηά κήθνο 1,5 κέηξνπ ελόο θηγθιηδώκαηνο ρώξνπ ζηάζκεπζεο, πνπ πξέπεη λα αληηζηαζεί ζηελ πξόζθξνπζε ελόο νρήκαηνο, δίδεηαη από ηελ αθόινπζε εμίζσζε (βι. θαη ζρεηηθό ζρήκα): F 0,5mv 2 /( c b ) όπνπ: m v δ c δ b είλαη ην κηθηό βάξνο ηνπ νρήκαηνο ζε (kg) είλαη ε ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηνο (ζε m/s) θάζεηα πξνο ην θηγθιίδσκα είλαη ε παξακόξθσζε ηνπ νρήκαηνο (ζε mm) είλαη ε παξακόξθσζε ηνπ θηγθιηδώκαηνο (ζε mm) Δθόζνλ ν ρώξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα κηθηό βάξνο νρεκάησλ κέρξη 2500kg, ρξεζηκνπνηνύληαη νη αθόινπζεο ηηκέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο δύλακεο F: m= 1500kg v= 4,5m/s δ c = 100mm εθηόο εάλ είλαη δηαζέζηκα αθξηβέζηεξα ζηνηρεία. Με άλσ όξην 150kN (δύζθακπην θηγθιίδσκα 19

20 200 F [kn] c =50 mm 100 c =100 mm c =200 mm c. Δθόζνλ ν ρώξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ είλαη ζρεδηαζκέλνο γηα κηθηό βάξνο νρεκάησλ άλσ ησλ 2500kg, ρξεζηκνπνηνύληαη νη αθόινπζεο ηηκέο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ραξαθηεξηζηηθήο δύλακεο F: m= πξαγκαηηθό βάξνο ηνπ νρήκαηνο γηα ην νπνίν είλαη ζρεδηαζκέλνο ν ρώξνο ζηάζκεπζεο (ζε kg) v= 4,5m/s δ c = 100mm εθηόο εάλ είλαη δηαζέζηκα αθξηβέζηεξα ζηνηρεία. Πεξηερόκελα Παξαξηήκαηνο Α (πιεξνθνξηαθνύ) Ολνκαζηηθέο ππθλόηεηεο θαη γσλίεο εζσηεξηθήο ηξηβήο Πίλαθαο A.1 Γνκηθά πιηθά ζθπξόδεκα θαη θνληάκαηα Πίλαθαο A.2 Γνκηθά πιηθά ηνηρνπνηίεο Πίλαθαο A.3 Γνκηθά πιηθά μπιεία Πίλαθαο A.4 Γνκηθά πιηθά κέηαιια Πίλαθαο A.5 Γνκηθά πιηθά άιια πιηθά Πίλαθαο A.6 Τιηθά γεθπξώλ Πίλαθαο A.7 Απνζεθεπόκελα πιηθά δνκηθά Πίλαθαο A.8 Απνζεθεπόκελα πξντόληα αγξνηηθά Πίλαθαο A.9 Απνζεθεπόκελα πξντόληα ηξόθηκα Πίλαθαο A.10 Απνζεθεπόκελα πξντόληα πγξά Πίλαθαο A.11 Απνζεθεπόκελα πξντόληα ζηεξεά θαύζηκα Πίλαθαο A.12 Απνζεθεπόκελα πξντόληα βηνκεραληθά θαη γεληθά 20

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ - ΦΥΕ 0 7 Ινπλίνπ 009 Απαντήσειρ στιρ ασκήσειρ τηρ τελικήρ εξέτασηρ στιρ Σςνήθειρ Διαυοπικέρ Εξισώσειρ Αγαπηηέ θοιηηηή/ηπια,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ

Κεθάλαιο 7. Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ Μ. ΨΥΛΛΑΚΗ Κεθάλαιο 7 Πξνζθνξά ηνπ θιάδνπ 1 Προζθορά ανηαγωνιζηικού κλάδοσ Πώο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ νη απνθάζεηο πξνζθνξάο ησλ πνιιώλ επηκέξνπο επηρεηξήζεσλ ελόο αληαγσληζηηθνύ θιάδνπ γηα λα βξνύκε ηελ θακπύιε πξνζθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε

Κβαντικοί Υπολογισμοί. Πέκπηε Γηάιεμε Κβαντικοί Υπολογισμοί Πέκπηε Γηάιεμε Kπθισκαηηθό Mνληέιν Έλαο θιαζηθόο ππνινγηζηήο απνηειείηαη από αγσγνύο θαη ινγηθέο πύιεο πνπ απνηεινύλ ηνπο επεμεξγαζηέο. Σηνπο θβαληηθνύο ε πιεξνθνξία βξίζθεηαη κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ

Σήκαηα Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) ΕΙΣΑΓΨΓΗ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΕΣ Σήκαηα 1 Β Α Γ Γ Δ Λ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Υ Γ Ι Α Λ Δ Ξ Η - ( 2 ) Σήκαηα Οξηζκόο ζήκαηνο Ταμηλόκεζε ζεκάησλ Σεηξέο Fourier Μεηαζρεκαηηζκόο Fourier Σπλέιημε Σπζρέηηζε θαη Φαζκαηηθή Ππθλόηεηα 2 Οξηζκόο Σήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL B8-0165/7. Τροπολογία. Salvatore Cicu, Lambert van Nistelrooij εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο PPE 1.2.2016 B8-0165/7 7 Αιτιολογική σκέψη A Α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη νηζιυηικέρ πεπιοσέρ, οι οποίερ νξίδνληαη σο πεξηθέξεηεο NUT επηπέδνπ 2 θαη 3, έρνπλ θνηλά θαη κόληκα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηιρ δηαθνξνπνηνύλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο

Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Δσζμενές διαηαρατές και Ονομαζηικό-πραγμαηικό επιηόκιο Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Publishing as Prentice Hall Macroeconomics, 5/e Olivier Blanchard 1 of 43 IS-LM: Μηχανισμός προσαρμογής μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΘΔΜΑ A ΛΤΔΙ ηις ημιηελείς προηάζεις Α 1 -Α 4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό ηης πρόηαζης και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη θράζη

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Ον/μο:.. Ύλη:Γςνάμειρ μεταξύ ηλεκτπικών φοπτίων Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι 58 Β Λςκείος Γεν. Παιδείαρ 9-11-2014 Θέμα 1 ο : 1. Γύν ζεηηθά θνξηία πνπ βξίζθνληαη ζε απόζηαζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη: Έργο - Ενέργεια

Ύλη: Έργο - Ενέργεια ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 32 Ον/μο:... Α Λσκείοσ Ύλη: Έργο - Ενέργεια 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Τν έξγν ηνπ βάξνπο ελόο ζώκαηνο: α) Δίλαη πάληα ίζν κε κεδέλ όηαλ ην ζώκα θηλείηαη επζύγξακκα. β) Απμάλεηαη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ

Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ Παπαγωγόρ Καμπύλερ Κόζηοςρ 1 Δίδη καμπσλών κόζηοσς Μηα θακπύιε ζπλνιηθνύ θόζηνπο είλαη ε γξαθηθή απεηθόληζε ηεο ζπλάξηεζεο ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο επηρείξεζεο. Μηα θακπύιε κεηαβιεηνύ θόζηνπο είλαη ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ. Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΗΜΔΡΑ Να διαβάζειρ ηο παπακάηω κείμενο και να απανηήζειρ ζηιρ επωηήζειρ πος ακολοςθούν. ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΗΣ ΗΜΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 Σήκερα, ποσ ηο βόρεηο εκηζθαίρηο γηορηάδεη ηελ κεγαιύηερε εκέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην ζαο

ΒΗΜΑ 2. Εηζάγεηε ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο πνπ ιακβάλεηε κε SMS & δειώλεηε επηζπκεηό Όλνκα Πξόζβαζεο (Username) θαη ην  ζαο Δίζνδνο ζηελ Υπεξεζία Αλ είζηε ήδε εγγεγξακκέλνο ρξήζηεο ζηελ ππεξεζία, γηα ηελ είζνδν ζαο (login) ζηελ ππεξεζία e-bill, εηζάγεηαη ην Όλνκα Φξήζηε (username) θαη ηνλ Κωδηθό Πξόζβαζεο (password) πνπ είραηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλσση παλινδρόμησης

Ανάλσση παλινδρόμησης ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Ανάλσση παλινδρόμησης Πειραιάς Το ζηαηιζηικό γραμμικό μονηέλο 6/3/ Μ. Κούηρας - Ανάλσζη Παλινδρόμηζης Tο ζηαηιζηικό γραμμικό μονηέλο κεηπραίνο παξάγνληαο ηπραίνο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ.

Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. Έργο: «ταθμός E/K Ελ. Βενιζέλος στο Ν. Ικόνιο Κατασκευή Ν. Προβλήτα I» ΚΤΡΙΟ ΔΡΓΟΤ: Ο.Λ.Π. Α.Δ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ 2005 ΚΟΠΟ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ Δπέθηαζε ησλ ρεξζαίσλ ρώξσλ απνζήθεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Άδειεσ Χρήςησ -Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςτην άδεια χρήςησ Creative Commons και ειδικότερα Αναφορά - Μη εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους

Κεθάιαην 20. Ελαχιστοποίηση του κόστους Κεθάιαην 0 Ελαχιστοποίηση του κόστους Ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο Μηα επηρείξεζε ειαρηζηνπνηεί ην θόζηνο ηεο αλ παξάγεη νπνηνδήπνηε δεδνκέλν επίπεδν πξντόληνο y 0 ζην κηθξόηεξν δπλαηό ζπλνιηθό θόζηνο. Τν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘΑ ΠΕΡΘΟΤΘΑ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΑΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΑΗ ΣΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΣΘ ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΓΕΝΘΚΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΔΗΜΟΘ ΠΕΡΘΟΤΘ & ΕΘΝΘΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΗΜΣΩΝ ΔΘΕΤΘΤΝΗ ΣΕΥΝΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ & ΣΕΓΗ ΣΜΗΜ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΟΤ ΠΡΟΔΘΟΡΘΜΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΕ ΞΘ ΚΘΝΗΣΩΝ ΠΘΝΚΕ ΣΘΜΩΝ ΝΣΘΚΕΘΜΕΝΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα