ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ. Άσκηση 5 η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ. Άσκηση 5 η"

Transcript

1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 5 η ABS

2 Ηλεκηρονικά σζηήμαηα Οτημάηων - Εργαζηήριο ABS Επγασία: πκπιεξώζηε ηνλ θαηάιιειν αξηζκό ζηα ζηνηρεία πνπ δείρλνληαη ζην ζρέδην ηνπ ζπζηήκαηνο ΑΒS-Δ ηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο (ΑΒ5-Δ): ) = Αηζζεηήξαο ζηξνθώλ ηξνρνύ, δεμηόο κπξνζηά ηξνρόο ) = Αηζζεηήξαο ζηξνθώλ ηξνρνύ, αξηζηεξόο κπξνζηά ηξνρόο ) = Αηζζεηήξαο ζηξνθώλ ηξνρνύ, δεμηόο πίζσ ηξνρόο 4) = Αηζζεηήξαο ζηξνθώλ ηξνρνύ, αξηζηεξόο πίζσ ηξνρόο 5) = Ζιεθηξνϋδξαπιηθή κνλάδα 6) = Ζιεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ γηα ην ABS-Δ 7) = Αληιία θξέλσλ 8) = Ρειέ πξνζηαζίαο ππέξηαζεο 9) = Γηαγλσζηηθή θίζα 0) = Λπρλία ειέγρνπ ΑΒS ) = Οδνλησηόο δαθηύιηνο γηα αηζζεηήξα ζηξνθώλ (ηξνρόο παικώλ) εκεηώζηε ζηνλ πίλαθα ζηα ζηνηρεία ηα νπνία: ηέιλνπλ έλα ζήκα εηζόδνπ ζηελ κνλάδα ειέγρνπ, ηελ ιέμε IN Λακβάλνπλ έλα ζήκα από ηελ κνλάδα ειέγρνπ, ηελ ιέμε OUT Γίδαρης Ι. Κων/νος Καθηγηηής Εθαρμογών

3 . πκπιεξώζηε ηηο ζπληνκνγξαθίεο ρξεζηκνπνηώληαο ην ειεθηξηθό ζρέδην ζηα νλόκαηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππάξρνπλ ζην ππόκλεκα. 4. εκεηώζηε ζηα ζηνηρεία ηα νπνία: ηέιλνπλ έλα ζήκα εηζόδνπ ζηελ κνλάδα ειέγρνπ, ηελ ιέμε IN Λακβάλνπλ έλα ζήκα από ηελ κνλάδα ειέγρνπ, ηελ ιέμε OUT Σημείωση: Κάπνηεο από ηηο ζπληνκνγξαθίεο κπνξνύλ λα αληρλεπηνύλ κόλν κε ηελ βνήζεηα ησλ αθξνδεθηώλ ηεο 5-πνιηθήο θίζαο ζηελ κνλάδα ειέγρνπ Τπόκλεκα ηνπ ειεθηξηθνύ ζρεδίνπ ABS-E Αζθάιεηα 0Α ζηελ αζθαιεηνζήθε (Κιέκα 5) = Ρειέ πξνζηαζίαο ππέξηαζεο = Ζιεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ = Αηζζεηήξαο αξηζκώλ ζηξνθώλ, αξηζηεξά κπξνζηά = Αηζζεηήξαο αξηζκώλ ζηξνθώλ, δεμηά κπξνζηά = Αηζζεηήξαο αξηζκώλ ζηξνθώλ, αξηζηεξά πίζσ = Αηζζεηήξαο αξηζκώλ ζηξνθώλ, δεμηά πίζσ = Ζιεθηξνϋδξαπιηθή κνλάδα = Ρειέ αληιίαο αληεπηζηξνθήο = Ρειέ, καγλεηηθή βαιβίδα κε δίνδν γηα ηελ ιπρλία ειέγρνπ ABS = Κηλεηήξαο αληιίαο επηζηξνθήο = Μαγλεηηθή βαιβίδα, κπξνζηά αξηζηεξά = Μαγλεηηθή βαιβίδα, κπξνζηά δεμηά = Μαγλεηηθή βαιβίδα, πίζσ άμνλα = ύκπιεμε δηάγλσζεο (θίζα) = Λπρλία ειέγρνπ ABS = Αλαγλώξηζε ηάζεο θώησλ θξέλσλ =

4 Ηλεκηρονικά σζηήμαηα Οτημάηων - Εργαζηήριο Ζιεθηξηθό ζρέδην ABS-E 5. πκπιεξώζηε ηνλ αθόινπζν πίλαθα επαθώλ ηεο θίζαο, βάδνληαο έλα Υ ζηελ αληίζηνηρε ζηήιε εηζόδνπ ή εμόδνπ αλάινγα κε ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπλδέζεσλ. 4 Γίδαρης Ι. Κων/νος Καθηγηηής Εθαρμογών

5 Αθίδα Δίζνδνο Έμνδνο ύλδεζε αθίδαο Ζιεθηξνληθόο έιεγρνο καγλεηηθήο βαιβίδαο πίζσ 8 άμνλα Σξνθνδνζία ηάζεο ζην ξειέ ηεο αληιίαο 7 αληεπηζηξνθήο θαη ζην ξειέ ησλ βαιβίδσλ 6 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 5 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 4 Αλαγλώξηζε ηάζεο, αληιίαο αληεπηζηξνθήο U 4. Γελ ρξεζηκνπνηείηαη Γελ ρξεζηκνπνηείηαη Αηζζεηήξαο ζηξνθώλ, δεμηά κπξνζηά 0 Γείσζε γηα ηελ κνλάδα ειέγρνπ 9 Γείσζε γηα ηνλ αηζζεηήξα ζηξνθώλ, αξηζηεξά πίζσ 8 Αηζζεηήξαο ζηξνθώλ, αξηζηεξά πίζσ 7 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 6 Γελ ρξεζηκνπνηείηαη 5 Αηζζεηήξαο αξηζκώλ ζηξνθώλ, αξηζηεξά κπξνζηά Γείσζε γηα ηνλ αηζζεηήξα αξηζκώλ ζηξνθώλ, 4 αξηζηεξά κπξνζηά Γελ ρξεζηκνπνηείηαη Ζιεθηξνληθόο έιεγρνο καγλεηηθήο βαιβίδαο, αξηζηεξά κπξνζηά Σξνθνδνζία ηάζεο γηα ηελ κνλάδα ειέγρνπ + U B 5 Ζιεθηξνληθόο έιεγρνο καγλεηηθήο βαιβίδαο, δεμηά 4 Αγσγόο γείσζεο Γελ ρξεζηκνπνηείηαη Αλαγλώξηζε ηάζεο ξειέ βαιβίδσλ ύλδεζε γηα ηελ δηαγλσζηηθή θίζα, αθίδα (pin) G (Αγσγόο δεδνκέλσλ δηπιήο θαηεύζπλζεο) ύλδεζε γηα ηελ δηαγλσζηηθή θίζα, αθίδα (pin) Κ 0 (Αγσγόο εξέζηζεο ABS-E) 9 Ζιεθηξνληθόο έιεγρνο ηεο ιπρλίαο ειέγρνπ ABS 8 Ζιεθηξνληθόο έιεγρνο, ξειέ θηλεηήξα αληιίαο 7 Ζιεθηξνληθόο έιεγρνο ξειέ βαιβίδσλ 6 Γείσζε γηα ηνλ αηζζεηήξα ζηξνθώλ, δεμηά πίζσ 5 Αλαγλώξηζε ηάζεο, δηαθόπηεο θώησλ θξέλσλ 4 Αηζζεηήξαο ζηξνθώλ, δεμηά πίζσ Γελ ρξεζηκνπνηείηαη Γελ ρξεζηκνπνηείηαη Γείσζε γηα ηνλ αηζζεηήξα ζηξνθώλ, δεμηά κπξνζηά 0 Αγσγόο γείσζεο Γηάξζξσζε ησλ αθίδσλ ηνπ 5-πνιηθνύ αθξνδέθηε ηνπ ABS-E 5

6 Ηλεκηρονικά σζηήμαηα Οτημάηων - Εργαζηήριο Ρειέ πξνζηαζίαο ππέξηαζεο. 6. Δμεγήζηε ηνλ ζθνπό θαη ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ξειέ πξνζηαζίαο ππέξηαζεο εκεηώζηε ζηελ δηπιαλή εηθόλα ηελ πνξεία ηνπ ξεύκαηνο αλ ε ηάζε ζηε δίνδν Ε ππεξβεί.ηελ ηάζε δέλεξ (εδώ 8V) 8. Πνηα είλαη ε εξγαζία ηεο άιιεο δηόδνπ ζην ξειέ πξνζηαζίαο ππέξηαζεο; Πνην ζηνηρείν ζην ξειέ πξνζηαζίαο ππέξηαζεο νξηνζεηεί ηελ έληαζε ησλ 8 Α ζηελ κνλάδα ειέγρνπ; Γίδαρης Ι. Κων/νος Καθηγηηής Εθαρμογών

7 Δξγαζία θαη ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ηεο ιπρλίαο ειέγρνπ ABS. 0. Δμεγήζηε ηελ εξγαζία ηεο ιπρλίαο ειέγρνπ ABS Υξσκαηίζηε ζηελ δηπιαλή εηθόλα, ηελ δηαδξνκή ηεο ζεηηθήο(+) ηάζεο ζηελ ιπρλία ειέγρνπ ABS.. Πνηα ιεηηνπξγία πξέπεη λα εθηειείηαη από ηελ κνλάδα ειέγρνπ έηζη ώζηε ε ιπρλία ειέγρνπ λα αλάβεη, κεηά ηελ εθθίλεζε ηεο αλάθιεμεο θαη ηελ ελέξγεηα ηνπ καγλεηηθνύ ξειέ, όηαλ ππάξρεη έλα ζθάικα ζην ABS; 0 5 F 0A B K A M 8 7 P U LCD X 5 87 A U 4 0 Διάγραμμα κσκλώματος ABS-E (λεπτομέρεια), λστνία ελέγτοσ ABS L U4 4 H6 0 0 Σημείωση: Μεηά ηελ εθθίλεζε ηεο αλάθιεμεο θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ABS, ην ξειέ ηεο βαιβίδαο παξακέλεη ελεξγό. 7

8 Ηλεκηρονικά σζηήμαηα Οτημάηων - Εργαζηήριο Διέγρνο ηθαλόηεηαο ηεο ιπρλίαο ειέγρνπ ABS. ρεδηάζηε ζην παξαθάησ δηάγξακκα, έλα βνιηόκεηξν πνπ λα παξαθνινπζεί ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ιπρλίαο ειέγρνπ ABS από ηελ κνλάδα ειέγρνπ. Εξετάζονταρ την ενεπγοποίηση τηρ λςσνίαρ ελέγσος ABS 4 πλδέζηε ην βνιηόκεηξν όπσο ην δηάγξακκα. 5. Δθθηλήζηε ηελ αλάθιεμε θαη παξαηεξήζηε ην βνιηόκεηξν. Δξκελεύζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 6. Δπαλαιάβεηε ηελ κέηξεζε αθνύ αθαηξέζαηε ηνλ αγσγό ζύλδεζεο αλάκεζα ζηελ αθίδα ηεο κνλάδαο ειέγρνπ θαη ηελ καγλεηηθή βαιβίδα, κπξνζηά δεμηά (FR). Δξκελεύζηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. 8 Γίδαρης Ι. Κων/νος Καθηγηηής Εθαρμογών

9 7. Δμεγήζηε ηνλ ζθνπό ηνπ αηζζεηήξα ζηξνθώλ... εκεηώζηε ηνλ θαηάιιειν αξηζκό ζην θάζε ζηνηρείν ηνπ δηπιαλνύ δηαγξάκκαηνο ηνπ αηζζεηήξα ζηξνθώλ. = Μόληκνο καγλήηεο = Πελίν = Ππξήλαο 4 = Κέιπθνο 5 = Σξνρόο παικώλ (ή ξόηνξαο) 6 = Ζιεθηξηθή ζύλδεζε θ πκπιεξώζηε ηηο αθόινπζεο εμεγήζεηο γηα ην πώο ιεηηνπξγεί ν αηζζεηήξαο αξηζκνύ ζηξνθώλ, ζεκεηώλνληαο ηνπο αξηζκνύο πνπ ιείπνπλ ζηηο παξελζέζεηο. Τπόπορ λειτοςπγίαρ τος αισθητήπα απιθμού στπουών. Ο αηζζεηήξαο αξηζκώλ ζηξνθώλ είλαη κε ηέηνην ηξόπν ζπλδεδεκέλνο, ώζηε ν ππξήλαο ( ) λα είλαη ηνπνζεηεκέλνο αθξηβώο απέλαληη από ηα δόληηα ηνπ νδνλησηνύ ηξνρνύ παικώλ ( ). Ο ηξνρόο παικώλ ( ) είλαη ζηαζεξνπνηεκέλνο ζηνλ άμνλα ηνπ ηξνρνύ. 9

10 Ηλεκηρονικά σζηήμαηα Οτημάηων - Εργαζηήριο Όηαλ πεξηζηξέθεηαη, ζπκβαίλεη κηα αιιαγή όηαλ έλα δόληη πεξλάεη κπξνζηά από ηνλ ππξήλα θαη κηα άιιε όηαλ έλα δηάθελν πεξλάεη κπξνζηά από ηνλ ππξήλα. Οη γξακκέο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ( ) ηνπ κόληκνπ καγλήηε ( ), πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ππξήλα, επεθηείλνληαη ζηνλ ηξνρό παικώλ θαη άιινηε ελώλνληαη ηζρπξά θαη άιινηε αζζελώο. Απηή ε ελαιιαγή ζην καγλεηηθό πεδίν δεκηνπξγεί έλα δπλακηθό από επαγσγή ζην πελίν ( ), πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπ ζηέιλεη ζηελ ειεθηξνληθή κνλάδα ειέγρνπ ABS κηα κεηαβαιιόκελε ηάζε. Με δεδνκέλν όηη ε ηάζε εμαξηάηαη από ηελ ηαρύηεηα ελαιιαγήο ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ, ν αηζζεηήξαο ζηξνθώλ παξάγεη αμηόπηζην ζήκα πάλσ από έλα ζπγθεθξηκέλν όξην ηαρύηεηαο πεξηζηξνθήο (ηαρύηεηα νρήκαηνο > km/h).. ήκα ηάζεο ζηνλ αηζζεηήξα αξηζκνύ ζηξνθώλ. Ασκήσειρ:.4. εκεηώζηε ην ζύκβνιν ελόο παικνγξάθνπ ζην δηπιαλό ειεθηξηθό ζρέδην ζην ζεκείν, όπνπ ην ζήκα ηάζεο από ηνλ αηζζεηήξα ζηξνθώλ ηνπ αξηζηεξνύ κπξνζηηλνύ ηξνρνύ λα εκθαλίδεηαη ζηνλ παικνγξάθν..4. Κιείζηε ηνλ δηαθόπηε θαη ζπλδέζηε έλαλ παικνγξάθν ζην θύθισκα, όπσο ζρεδηάζαηε ζην παξαπάλσ ειεθηξηθό ζρέδην..4. Δθθηλήζηε ηελ αλάθιεμε θαη εκθαλίζηε ζηνλ παικνγξάθν ην ζήκα ηάζεο από ηνλαηζζεηήξα ζηξνθώλ ζηηο ηαρύηεηεο ησλ 8 km/h θαη 6 km/h..4.4 Δμεγήζηε ηηο δηαθνξέο ζηα παικνγξαθήκαηα όζνλ αθνξά ηελ ζπρλόηεηα (αξηζκόο παικώλ αλά κνλάδα ρξόλνπ) θαη ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο (κέγηζηε απόθιηζε ηεο ηάζεο από ηελ κεδεληθή γξακκή). 0 Γίδαρης Ι. Κων/νος Καθηγηηής Εθαρμογών

11 ..7 Με ηελ βνήζεηα ησλ παικνγξαθεκάησλ, ππνινγίζηε ηελ ζπρλόηεηα ζήκαηνο ηνπ αηζζεηήξα ζηξνθώλ ηνπ ηξνρνύ ζηελ α) ρακειή θαη β) πςειή ηαρύηεηα ηξνρνύ. πρλνηεηα α) Αξηζκόο παικώλ Γηάζηεκα ρξόλνπ πρλνηεηα b) Αξηζκόο παικώλ Γηάζηεκα ρξόλνπ

12 Ηλεκηρονικά σζηήμαηα Οτημάηων - Εργαζηήριο 4. Τδξαπιηθή κνλάδα. 4.. Δμεγήζηε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ ζθνπό ηεο πδξαπιηθήο κνλάδαο. 4.. πκπιήξσζε ηνπο ζσζηνύο αξηζκνύο ζηελ παξαθάησ πεξηγξαθή θαη ζην ζρήκα. = / δξόκσλ καγλεηηθή βαιβίδα γηα ηελ ξύζκηζε ηεο πίεζεο θξελαξίζκαηνο = Κηλεηήξαο αληιίαο επηζηξνθήο = Ρειέ βαιβίδαο 4 = Ρειέ αληιίαο επηζηξνθήο 5 = Έκβνιν (ξπζκηζηήο πίεζεο) 6 = Ζιεθηξηθέο ζπλδέζεηο Ζ πδξαπιηθή κνλάδα απνηειείηαη από κηα αληιία επηζηξνθήο ( ) θαη ηξηώλ γξήγνξεο δξάζεο / δξόκσλ καγλεηηθώλ βαιβίδσλ ( ). Μηα από απηέο ηηο βαιβίδεο επελεξγεί ζην αξηζηεξό κπξνζηά θξέλν, κηα ζην δεμί κπξνζηά θξέλν θαη ε ηξίηε ζηα θξέλα ησλ πίζσ ηξνρώλ. Γηα νρήκαηα κε ζπζηήκαηα θξελαξίζκαηνο δηαγώληαο ξύζκηζεο, ε πδξαπιηθή κνλάδα εμνπιίδεηαη, επηπξόζζεηα, κε έλα έκβνιν ( ). Απηό, ειέγρεη ηνλ δεύηεξν νπίζζην ηξνρό ζηε ζέζε ηεο ηέηαξηεο καγλεηηθήο βαιβίδαο. Καηά ηελ δηαδηθαζία ξύζκηζεο, ε πδξαπιηθή πίεζε πνπ εθαξκόδεηαη ζην εκβνιάθη ηνπ θξέλνπ, κέζσ ησλ / δξόκσλ καγλεηηθώλ βαιβίδσλ, κπνξεί λα απμεζεί, λα παξακείλεη ζηαζεξή ή θαη λα ειαηησζεί. Γελ είλαη δπλαηό λα απμεζεί ε πίεζε πεξηζζόηεξν από ηελ πίεζε πνπ εθαξκόδεηαη από ηνλ πξσηεύνληα θύιηλδξν. Κάησ από ην θάιπκκα, (θαίλεηαη αθαηξεκέλν ζηελ εηθόλα) ηα ξειέ ηεο καγλεηηθήο βαιβίδαο ( ) είλαη πάλσ από ηνλ θηλεηήξα ηεο αληιίαο επηζηξνθήο. Απηά ειέγρνπλ ηελ ηξνθνδνζία ηζρύνο ζηηο καγλεηηθέο βαιβίδεο. Σν ξειέ ηεο αληιίαο επηζηξνθήο ( ) ειέγρεη ηελ αληιία επηζηξνθήο. Γίδαρης Ι. Κων/νος Καθηγηηής Εθαρμογών

13 Κύθινο ειέγρνπ ηνπ ABS.. Σνπνζεηήζηε ηνπο αξηζκνύο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ABS ζηνπο θύθινπο θαη ζηηο παξελζέζεηο ηεο αθόινπζεο πεξηγξαθήο. = Μνλάδα ειέγρνπ 7 = Μαγλεηηθή βαιβίδα = Τδξαπιηθή κνλάδα 8 = «Απνζήθε» = Κηλεηήξαο αληιίαο επηζηξνθήο 9 = Αηζζεηήξαο αξηζκνύ ζηξνθώλ 4 = Έκβνιν αληιίαο επηζηξνθήο 0 = Σξνρόο παικώλ 5 = Βαιβίδα αληιίαο, πιεπξά εηζόδνπ = Γεπηεξεύσλ θύιηλδξνο (ηξνρνύ) 6 = Βαιβίδα αληιίαο, πιεπξά εμόδνπ = Πξσηεύσλ θύιηλδξνο (αληιία θξέλσλ) = Σαρύηεηα ηξνρνύ Ζ κνλάδα ειέγρνπ ( ) κεηαθξάδεη ηελ πιεξνθνξία ηεο πεξηζηξνθηθήο ηαρύηεηαο από ηνπο αηζζεηήξεο ζηξνθώλ ( ) ζε ηζνδύλακεο ηηκέο επηηάρπλζεο ή επηβξάδπλζεο ζηηο ηαρύηεηεο ησλ ηξνρώλ. Οη αηζζεηήξεο ζηξνθώλ επίζεο ηξνθνδνηνύλ ηελ κνλάδα ειέγρνπ ώζηε λα θαζνξίζεη κηα ηαρύηεηα αλαθνξάο, ε νπνία ππνινγίδεηαη ζπλδπάδνληαο αλεμάξηεηα ηηο ηαρύηεηεο ησλ ηξνρώλ. Ζ ηαρύηεηα απηή, αληηζηνηρεί κε θαιή πξνζέγγηζε ζηελ ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηνο. ηελ απινύζηεξε πεξίπησζε, νη ηαρύηεηα ηνπ ηξνρνύ πνπ πεξηζηξέθεηαη ηαρύηεξα, κπνξεί λα ιεθζεί ζαλ ηαρύηεηα αλαθνξάο. Ζ πεξηζηξνθηθή ηαρύηεηα ηνπ θάζε ηξνρνύ, ζπγθξίλεηαη ζπλερώο κε ηελ ηαρύηεηα αλαθνξάο. Αλ ε ηαρύηεηα ηνπ ηξνρνύ δηαθέξεη από ηελ ηαρύηεηα αλαθνξάο θαηά ην θξελάξηζκα ή αλ μεπεξάζεη θαζνξηζκέλεο ηηκέο επηβξάδπλζεο ή επηηάρπλζεο, ηόηε επεξεάδεηαη ε καγλεηηθή βαιβίδα ( ) ηνπ θπθιώκαηνο ειέγρνπ θαη ελεξγνπνηείηαη ε αληιία επηζηξνθήο ( ). πκπιεξώζηε ηα παξαθάησ ζρήκαηα:

14 Ηλεκηρονικά σζηήμαηα Οτημάηων - Εργαζηήριο Φάζε αύμεζεο πίεζεο Φάζε ζπγθξάηεζεο πίεζεο Φάζε ειάηησζεο πίεζεο 4 Γίδαρης Ι. Κων/νος Καθηγηηής Εθαρμογών

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ

ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΑΤΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΟΝΣΔΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΟΜΟΙΩΗ ΗΛΔΚΣΡΙΚΟΤ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΜΔΛΔΣΗ ΣΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

INVERTER. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-F 740-00023 ως 02160-EC ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

INVERTER. ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-F 740-00023 ως 02160-EC ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ INVERTER ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FR-F 740-00023 ως 02160-EC αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε απηόλ ηνλ Inverter Mitsubishi. Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην Δγρεηξίδην Οδεγηώλ θαη ην ζπκπεξηιακβαλόκελν CD ROM γηα

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ 1. ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ο παικνγξάθνο είλαη ε ζπζθεπή πνπ καο επηηξέπεη λα βιέπνπκε γξαθηθά δηάθνξεο θπκαηνκνξθέο ηάζεο.τπάξρνπλ δηαθνξεηηθά είδε παικνγξάθσλ αλάινγα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή

Διαβάστε περισσότερα

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία)

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θσο ζε δηάθνξα νπηηθά κέζα (όπσο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΤΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ

ΛΤΔΙ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟΤ ΓΟΚΙΜΙΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2013 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (IΙ) ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΥΟΛΩΝ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα : Σερλνινγία Απηνθηλήησλ ΘΚ Ημεπομηνία

Διαβάστε περισσότερα

S I G M A "APOLLO KP/LCD "

S I G M A APOLLO KP/LCD S I G M A "APOLLO KP/LCD " Πίλαθαο πλαγεξκνύ θαη Ππξαλίρλεπζεο 16 δσλώλ, βαζηζκέλνο ζε κηθξνϋπνινγηζηή, κε ηελ δπλαηόηεηα πξνγξακκαηηζκνύ από ην πιεθηξνιόγην ή κέζσ ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή. Απιόο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ Φνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

TDC 1. TDC 1 Temperature-Difference-Controller. Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ

TDC 1. TDC 1 Temperature-Difference-Controller. Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ Δλεγκηήρ διαθοπάρ θεπμοκπαζίαρ TDC 1 Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και λειηοςπγίαρ TDC 1 Temperature-Difference-Controller Γιαβάζηε πποζεκηικά ππιν ηην εγκαηάζηαζη, ηη δοκιμαζηική και ηην οπιζηική λειηοςπγία Πεπιεσόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ

BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ BSW-450 OASiS Δγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο Πίλαθα Διέγρνπ Πεξηερόκελα: 1 Αξρηηεθηνληθή πίλαθα ειέγρνπ... 3 1.1 Απαξαίηεηε δηακόξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 3 2 Πξνεηνηκαζία ηνπ πίλαθα ειέγρνπ γηα εγθαηάζηαζε... 3 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΤΕΦ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Σημειώζειρ επγαζηηπίος «Αναλογικά Ηλεκηπονικά», Σςγγπαθέαρ: Χ. Λαμππόποςλορ, Έκδοζη 3η 20V 100K V OUT ΑΣΚΗΣΗ 1 Γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 1.1 Πξνθαηαξθηηθέο Αζθήζεηο: Οη αζθήζεηο απηέο πξέπεη λα παξαδνζνύλ ιπκέλεο από ηνπο ζπνπδαζηέο όηαλ πξνζέξρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΙ ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΠΑΠΑΝΑΣΑΗΟΤ ΓΔΧΡΓΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ.

Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ. Δηδηθή Δπηζηεκνληθή Δξγαζία Σσεδίαζη τηθιακού ζςζηήμαηορ λήτηρ, επεξεπγαζίαρ, αποθήκεςζηρ και απεικόνιζηρ εικόνυν ελεγσόμενο από μια LCD οθόνη αθήρ. Πεηνύξεο Μηιηηάδεο Α.Μ. 309 Δπηβιέπσλ: Δ. Επγνύξεο Αλαπιεξσηήο

Διαβάστε περισσότερα