ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ"

Transcript

1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ (m/s) (Καζαξό) Δπηηάρπλζε ζαιακ (m/s 2 ) 12 ύζηεκα ρεηξηζκνύ Aπηόκαην 5 Γηαδξνκή ζαιακίζ (Selective-down collective) 6 Aξηζκόο ζηάζεσλ 8 13 Λεηηνπξγία ζπξώλ Απιή 7 Θέζε κεραλνζηαζίνπ Τπόγεην 14 Ηιεθηξηθό ξεύκα 220/380 8 Γηαζηάζεηο θξέαηνο 1.5 Υ 1.7 κ 15 Πόξηα θξέαηνο Μεηαιιηθή 9 Γηαζηάζεηο ζαιάκνπ 1.1 Υ 1.4 κ 16 Μάδα θελνύ ζαιάκνπ 285 Κg 17 πλ. Αζθ. πξκ/λσλ >= ΠΑΡΑΔΟΥΕ - ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Η θαηαζθεπή θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ αλειθπζηήξα ππόθεηηαη : 1.) Απνθ-3899/253/Φ.9.2/02 "Αλειθπζηήξεο, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη Αζθάιεηα" (ΦΔΚ 291/B/8-3-02) 2.) Απνθ-Φ.9.2/32803/1308/97 "Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία Αλειθπζηήξσλ" (ΦΔΚ 815/Β/ ) θαη 3.) ζηελ εληαία νδεγία ηνπ ΔΛΟΣ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΛΟΣ 1.3. ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο αλειθπζηήξαο ζα θηλείηαη ζε εηδηθό γηα απηόλ ηνλ ζθνπό δηακνξθσκέλν θξεάηην πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό θηηξίνπ, όπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα θαη ην κεραλνζηάζην ζα βξίζθεηαη ζε ρώξν παξαπιεύξσο ηνπ θξέαηνο, ζην επίπεδν ηνπ ππνγείνπ. Μέζα ζην κεραλνζηάζην ζα εγθαηαζηαζνύλ ε κνλάδα ηζρύνο ηνπ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ν αληίζηνηρνο ειεθηξηθόο πίλαθαο (control), ζα ππάξρεη δε νπή 150 Υ 100 mm ζηνλ δηαρσξηζηηθό ηνίρν ηνπ θξέαηνο θαη κεραλνζηαζίνπ γηα λα δηέξρεηαη ν ειαζηηθόο ζσιήλαο πνπ ζπλδέεη ηε κνλάδα ηζρύνο κε ην έκβνιν. ην θξεάηην ζα εγθαηαζηαζνύλ νη επζπληήξηνη ξάβδνη νδεγήζεσο, ην πιαίζην αλαξηήζεσο ζαιάκνπ, ν ζάιακνο, ην έκβνιν θαη νη άιινη απαξαίηεηνη κεραληζκνί θαη εμαξηήκαηα, γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα (ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, δηαθόπηεο, ηξνραιία, ζηεξίγκαηα αλάξηεζεο ζπξκαηόζρνηλσλ, θνηινδνθνύ, εκβόινπ, θιπ) Ο ζάιακνο ηνπ αλειθπζηήξα ζα θέξεηαη πάλσ ζε εηδηθό πιαίζην αλαξηήζεσο ( επηθαζήζεσο ), ην νπνίν κε έκκεζε αλάξηεζε ηύπνπ (ζρέζεο) 2:1: πξνζαξκόδεηαη κέζσ ηξνραιίαο θαη ζπξκαηόζρνηλσλ ζηελ δηάηαμε ησλ επζπληήξησλ νδεγώλ. 2. ΚΙΝΗΣΗΡΙΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ απνηεινύλ ηνλ θηλεηήξην κεραληζκό είλαη: 2.1. Κύλινδρος και έμβολο. Σν έκβνιν ζα έρεη ππνινγηζζεί κε ζπληειεζηή αζθαιείαο 2 ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ΔΝ 81.2.Θα θαηαζθεπαζζεί από ραιπβδνζσιήλα ρσξίο ξαθή, πνπ ζα έρεη ππνζηεί αξρηθά θαηεξγαζία ηνξληξίζκαηνο θαη κεηά ξεθηηθηάξηζκα, γηα λα επηηεπρζεί απόιπηε ιεία επηθάλεηα θαη θπθιηθή δηαηνκή. ην θάησ άθξν ηνπ εκβόινπ ηνπνζεηείηαη θιάληδα κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ έηζη, ώζηε λα απνθιείεηαη ε έμνδνο ηνπ εκβόινπ από ηνλ θύιηλδξν. Ο θύιηλδξνο επίζεο ζα θαηαζθεπαζζεί από ραιπβδνζσιήλα ρσξίο ξαθή,θαη πάρνο 6.3 mm.σν θάησ άθξν ζα θιείλεη κε ζηδεξά θιάληδα, ελώ ζην πάλσ άθξν ζα πξνζαξκνζηεί κε θνριίσζε ε θεθαιή πνπ ζα θέξεη δύν δαθηύιηνπο νιίζζεζεο ( θνπδηλέηα ) θαη δύν ζηεγαλνπνηεηηθνύο ειαζηηθνύο δαθηύιηνπο, έλα γηα απνηξνπή ηεο δηέιεπζεο ηνπ πδξαπιηθνύ ειαίνπ από ηνλ θύιηλδξν πξνο ηα έμσ (ηζηκνύρα) θαη έλαλ γηα ηελ απνθπγή εηζόδνπ μέλσλ ζσκαηηδίσλ κέζα ζηνλ θύιηλδξν (μύζηξα). ην ζεκείν ηξνθνδνζίαο ηνπ θπιίλδξνπ ζα πξνζαξκνζηεί εηδηθή βαιβίδα έιιεηςεο πίεζεο, πδξαπιηθή αξπάγε, πνπ ζα ελεξγνπνηείηαη ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ή ηνκήο ζηηο ζσιελώζεηο ηξνθνδνζίαο θαη εθ' όζνλ ε ηαρύηεηα ηνπ ζαιάκνπ ππεξβεί θαηά 0.30 m/s ηελ νλνκαζηηθή, όπσο νξίδνπλ νη θαλνληζκνί (ΔΝ 81.2).Γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο βαιβίδαο ζα είλαη απαξαίηεηε κηα κηθξή κεηαηόπηζε ηνπ εκβόινπ πξνο ηα πάλσ. Γηα ηελ ζπιινγή ηνπ ιαδηνύ πνπ ζηξαγγίδεη από ηελ επηθάλεηα ηνπ εκβόινπ θαηά ηελ θάζνδν ηνπ ή δηαθεύγεη από ηνπο δαθηπιίνπο ζηεγαλόηεηαο, ζα ππάξρεη ζην πάλσ κέξνο ηνπ θπιίλδξνπ εηδηθή ιεθάλε πεξηζπιινγήο.σν ζπιιεγόκελν ιάδη ζα νδεγείηαη κε πιαζηηθή ζσιήλα αθνύ θηιηξαξηζζεί, απ' επζείαο ζηελ δεμακελή ιαδηνύ. Ο θύιηλδξνο ζα έρεη ζην πάλσ κέξνο εηδηθό θξνπλό εμαέξσζεο.

2 Μεηαμύ θπιίλδξνπ θαη εκβόινπ ππάξρεη αξθεηό δηάθελν γηα ηελ άλεηε ξνή ηνπ ιαδηνύ. Η ηξνθνδνζία ηνπ ιαδηνύ από ηελ κνλάδα ηζρύνο ζα γίλεη κε ειαζηηθό ζσιήλα πςειήο πίεζεο, ηνπνζεηεκέλν θαηάιιεια, ώζηε λα κελ επλνείηαη ν εγθισβηζκέλνο ζπιάθσλ αέξνο. Ο ειαζηηθόο ζσιήλαο ζα είλαη ζηεξηγκέλνο ζε όπνην ζεκείν ηεο δηαδξνκήο απαηείηαη, κε εηδηθά ζηεξίγκαηα. 2.2.Μονάδα ιζτύος. Η κνλάδα ηζρύνο απνηειείηαη από έλα εληαίν αξκνληθά ζπλεξγαδόκελν ζπγθξόηεκα, κε ην νπνίν επηηπγράλεηαη ε πξνώζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο ξνήο ηνπ πδξαπιηθνύ ιαδηνύ. Γηαθξίλνπκε ηα εμήο κέξε : Δοτείο λαδιού. Σν δνρείν ιαδηνύ είλαη ζπγθνιιεηό, θαηαζθεπαζκέλν από ραιύβδηλε ιακαξίλα D K P πάρνπο 2 mm, απνηειείηαη δε από ηνλ θνξέα επί ηνλ θνξέα επί ηνπ νπνίνπ πξνζαξκόδνληαη όια ηα εμαξηήκαηα πνπ ζπληζηνύλ ηελ κνλάδα ηζρύνο. Η ρσξεηηθόηεηα ζε ιάδη είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, ειέγρεηαη δε κε δείθηε ειάρηζηεο ζηάζκεο, ηνπνζεηεκέλν ζην θαπάθη ηνπ δνρείνπ, ζηε θάζε πνπ ην έκβνιν έρεη αλαπηπρζεί πιήξσο, νπόηε ζα πξέπεη ην ζπγθξόηεκα αληιίαο θηλεηήξα λα παξακέλεη εκβαπηηζκέλν ζην ιάδη. ην θάησ κέξνο ηνπ δνρείνπ ηνπνζεηείηαη θξνπλόο εθθέλσζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα δηαθύγεη ε ηπρόλ επξηζθόκελε πγξαζία πνπ θαηαθάζεηαη ζην ζεκείν εθείλν, θαζώο επίζεο λα γίλεη θαη πιήξεο εθθέλσζε ηνπ ιαδηνύ. ην εζσηεξηθό ηνπ δνρείνπ δηακνξθώλεηαη εηδηθή βάζε, όπνπ κέζσ εηδηθώλ αληηθξαδαζκηθώλ ζπλδέζκσλ, πξνζαξκόδεηαη ην ζπγθξόηεκα αληιίαο θηλεηήξα. ηα ηέζζεξα ζεκεία ζηήξημεο ζην δάπεδν, πξνζαξκόδνληαη εηδηθνί αληηθξαδαζκηθνί ηάθνη, γηα ηελ κόλσζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο από ηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ. Οη αλσηέξσ κνλώζεηο, ζπλδπαδόκελεο θαη κε έλα ζηγαζηήξα απνζβέζεσο ησλ παικώλ ηεο αληιίαο, κεηώλνπλ ζην ειάρηζην ηελ κεηάδνζε θξαδαζκώλ θαη ζνξύβνπ έμσ από ην κεραλνζηάζην Ανηλία κινηηήρας. Η αλύςσζε ηνπ εκβόινπ ζα γίλεηαη κε ιάδη παξερόκελν από κία αληιία ρακειώλ παικώλ θαη ζνξύβνπ, πνπ δνπιεύεη κέζα ζην ιάδη. ηελ είζνδν ηεο θέξεη θίιηξν γηα παξεκπόδηζε μέλσλ ζσκάησλ θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε ηξεηο αηέξκνλεο θνριίεο γηα ζηαζεξή παξνρή θαη πίεζε ζε ιεηηνπξγία κέρξη 60 αηκόζθαηξεο. Η επηινγή ηεο αληιίαο γίλεηαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εκβόινπ έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ηαρύηεηα. Η αληιία είλαη ζηαζεξά ζπλδεδεκέλε ζηνλ θηλεηήξα κε θιάληδα θαη θίλεζε κεηαδίδεηαη κε άμνλεο ζπλδεδεκέλνπο κε ζθήλα. Η ζύλδεζε απηή είλαη απόιπηα αμηόπηζηε θαη δελ ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε. Ο θηλεηήξαο είλαη ηξηθαζηθόο, αζύγρξνλνο, γηα ιεηηνπξγία θάησ από ιάδη, θιαληδσηόο, ζπλδεδεκέλνο απ' επζείαο κε ηελ αληιία. Η θαηαζθεπή ηνπ είλαη αλνηθηνύ ηύπνπ, νύησο ώζηε λα είλαη απηνιίπαληνο γηα λα κεηώλνληαη νη απώιεηεο ηζρύνο, θαζώο επίζεο θαη ν ζόξπβνο. Έρεη πεξίβιεκα ΙΡΟΟ, ηύπνο θαηαζθεπήο ΜΒ 15, θιάζε κόλσζεο F, πεξηέιημε γηα 380 V ζε ηξίγσλν, 50 Ηz θαη πεξηζηξέθεηαη κε rpm. H ζπλδεζκνινγία εθθίλεζεο ηνπ θηλεηήξα είλαη απ' επζείαο ηξίγσλν ( Γ ).Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εγθαζίζηαληαη: Πελίν έιιεηςεο θάζεσο. Thermistors γηα ηνλ έιεγρν ππεξζέξκαλζεο ηνπ ηπιίγκαηνο κε ζεξκνθξαζία δηέγεξζεο 100 βαζκνί C. -Υξνληθό δηαδξνκήο Τδρασλικά όργανα λειηοσργίας και ασηομαηιζμού. Σα πδξαπιηθά όξγαλα ιεηηνπξγίαο θαη απηνκαηηζκνύ ζπκπιεξώλνπλ ηελ κνλάδα ηζρύνο θαη είλαη απηά πνπ κέζσ εληνιώλ από ηνλ πίλαθα έιέγρνπ εμαζθαιίδνπλ ηηο επηζπκεηέο ζπλζήθεο θίλεζεο ηνπ ζαιάκνπ. Βξίζθνληαη όια καδί ελζσκαησκέλα ζην ιεγόκελν κπινθ βαιβίδσλ. Γηαθξίλνπκε ηα παξαθάησ: Μηα βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζηελ πξνζαγσγή ηεο αληιίαο Μηα βαιβίδα αλαθνύθηζεο γηα πξνζηαζία ηνπ πδξαπιηθνύ θπθιώκαηνο ζε πεξίπησζε ππεξθόξηηζεο ηνπ ζαιάκνπ πάλσ από 40 % ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ. Mηα ξπζκηδόκελε βαιβίδα απνξξόθεζεο πιήγκαηνο γηα ηελ νκαιή εθθίλεζε θαηά ηελ άλνδν. Μηα θύξηα βαιβίδα πξννδεπηηθνύ αλνίγκαηνο γηα ηελ θάζνδν ηνπ ζαιάκνπ κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο. Mηα ειεθηξνκαγλεηηθή βνεζεηηθή βαιβίδα κεγάιεο ηαρύηεηαο αλόδνπ ελεξγνπνηνύκελε θαηά ηελ θάζε ηεο εθθίλεζεο κε ηελ κεγάιε ηαρύηεηα αλόδνπ. Μηα ειεθηξνκαγλεηηθή βνεζεηηθή βαιβίδα κηθξήο ηαρύηεηαο θαζόδνπ, ελεξγνπνηεκέλε ζε όιε ηε θάζε ηεο θίλεζεο αλόδνπ. Μηα ειεθηξνκαγλεηηθή βνεζεηηθή βαιβίδα κεγάιεο ηαρύηεηαο θαζόδνπ ελεξγνπνηνύκελε θαηά ηελ θάζε ηεο εθθίλεζεο κε ηελ κεγάιε ηαρύηεηα θαζόδνπ.

3 Μηα ειεθηξνκαγλεηηθή βνεζεηηθή βαιβίδα κηθξήο ηαρύηεηαο θαζόδνπ ελεξγνπνηνύκελε ζε όιε ηε θάζε ηεο θίλεζεο θαζόδνπ. Μηα ειεθηξνκαγλεηηθή βνεζεηηθή βαιβίδα κηθξήο ηαρύηεηαο θαζόδνπ έθηαθηεο αλάγθεο, ελεξγνπνηνύκελεο κέζσ κπαηαξίαο 12 ΚV θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ απηόκαηνπ απεγθισβηζκνύ. Μηα ρεηξνθίλεηε βνεζεηηθή βαιβίδα κηθξήο ηαρύηεηαο θαζόδνπ, έθηαθηεο αλάγθεο, κε απηόκαηε επαλαθνξά. Μηα ρεηξνθίλεηε βνεζεηηθή βαιβίδα γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπ εκβόινπ πξνο ηα πάλσ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ή γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο πδξαπιηθήο ή ηεο κεραληθήο αξπάγεο (ρεηξαληιία) Μηα δηθιείδα δηαθνπήο ηνπ θπθιώκαηνο ( βάλα ). Έλα θίιηξν ιαδηνύ. Έλα καλόκεηξν. 3. ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΦΡΕΑΣΟ Ο ηερληθόο εμνπιηζκόο θξέαηνο πεξηιακβάλεη ζην ζαιακίζθν, ηηο επζπληήξηεο ξάβδνπο, ηα ζπξκαηόζρνηλα αλάξηεζεο, ην πιαίζην θαη ηηο πόξηεο ηνπ ζαιακίζθνπ θαη ησλ νξόθσλ Οη επζπληήξηεο ξάβδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ νδεγνί γηα ηελ θίλεζε ηνπ ζαιακίζθνπ, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ράιπβα St 37, ζα έρνπλ επηκειώο θαηεξγαζκέλε θαη εληζρπκέλε ηελ επηθάλεηα νιίζζεζεο ησλ νιηζζεηήξσλ ηνπ ζαιάκνπ θαη ζα ζπλνδεύνληαη κε εηδηθέο πιάθεο ζπλδέζεσο ησλ ηκεκάησλ ηνπο, ζθπγθηήξεο θαη θνριίεο ζύλδεζεο. ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΓΗΓΟΤ ΓΙΑΜΔΣΡΟ ΟΓΗΓΟΤ ΓΙΑΜΔΣΡΟ ΟΠΗ ΟΓΗΓΟΤ ΠΑΥΟ ΜΤΣΗ ΟΓΗΓΟΤ ΔΓΚΑΡΙΑ ΣΟΜΗ ΑΡΜΟΚΑΛΤΠΣΡΑ ΠΑΥΟ ΑΡΜΟΚΑΛΤΠΣΡΑ ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ ΚΟΥΛΙΩΝ Οη δηαζηάζεηο ησλ ζπλδέζκσλ, νδεγώλ θαη ζηεξηγκάησλ ζα επαξθνύλ γηα ηελ πέδεζε ηνπ ζαιακίζθνπ κε πιήξεο θνξηίν Η ζηεξέσζε ησλ νδεγώλ ζα γίλεη ζηνλ ππζκέλα ηνπ θξέαηνο κε εηδηθά ζηεξίγκαηα. Σα πάλσ άθξα ησλ νδεγώλ ζα είλαη ειεύζεξα λα παξαιακβάλνπλ ηηο ζπζηνιέο θαη δηαζηνιέο. Ο έιεγρνο ηεο αληνρήο ησλ νδεγώλ ζα γίλεη ζε ζύλζεηε θαηαπόλεζε θάκςεο θαη ιπγηζκνύ Η ζηήξημε ησλ νδεγώλ επί ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ θξέαηνο ζα γίλεηαη ζε απνζηάζεηο κηθξόηεξεο ησλ 1.5 κ, κε ζηεξίγκαηα Π. Σα ζηεξίγκαηα απηά ζα επηηξέπνπλ ηελ θαηά κήθνο δηαζηνιή ησλ νδεγώλ. 3.5.Σα ζπξκαηόζρνηλα αλαξηήζεσο ηνπ ζαιακίζθνπ ζα είλαη εύθακπηα θαη πνιύθισλα (ηνπιάρηζηνλ 8 θιώλνη θαη 19 ζπξκαηίδηα αλά θιώλν ) Όια ηα ζπξκαηόζρνηλα ζα είλαη ηεο ίδηαο πνηόηεηαο δηακέηξνπ θαη ηύπνπ. ηα άθξα ηνπο ζα γίλεηαη ζηέξεε θαη αζθαιήο πξόζδεζε κε εηδηθνύο θώλνπο αλαξηήζεσο θαη δύν ηνπιάρηζην ζθπγθηήξεο. Σα κήθε ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ ζα είλαη όια ίζα, ώζηε λα ηζνθαηαλέκεηαη ην θνξηίν.η αλάξηεζε ηνπ ζαιακίζθνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε 4 ζπξκαηόζρνηλα, ηα νπνία ζα αληέρνπλ ζε δύλακε ζξαύζεο ίζε κε 5600 Ν.Η δηάκεηξνο θάζε ζπξκαηόζρνηλνπ ζα είλαη 10 mm Σν πιαίζην ηνπ ζαιακίζθνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε δνθνύο από κνξθνζίδεξν θαηάιιεια εληζρπκέλνπο θαη ζπγθνιιεκέλνπο, ώζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απαηηνύκελε αθακςία θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ θηλδύλνπο παξακόξθσζεο θαη ζηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ηεο δηάηαμεο αζθάιεηαο ηνπο νδεγνύο. ην πάλσ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ ζα πξνζαξκνζζνύλ δύν πιήξε πέδηια κε παξεκβύζκαηα νιηζζήζεσο ζηνπο νδεγνύο. ην πάλσ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ ζα πξνζαξκνζηνύλ δύν πιήξε πέδηια κε παξεκβύζκαηα νιηζζήζεσο ζηνπο νδεγνύο, ελώ ζην θάησ κέξνο ππάξρνπλ δύν ξόδεο θύιηζεο. Αθόκα ην πιαίζην ζα θέξεη αζθαιηζηηθή δηάηαμε αξπάγεο θαζώο θαη ζύζηεκα αλάξηεζεο ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ. ην θάησ κέξνο, ηέινο, ηνπ πιαηζίνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηέξεα, νξζνγώλην πιαίζην ( πηξνύλη ) από ξάβδνπο κνξθνζίδεξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζαιακίζθνπ ηνπ αλειθπζηήξα Σν δάπεδν ηνπ ζαιακίζθνπ ζα θαηαζθεπαζζεί από δνθνύο κνξθνζηδήξνπ Πi 65, θαη ζην πάλσ κέξνο ζα θέξεη ιακαξίλα DKP πάρνπο ηνπιάρηζην 1.5 mm. Πάλσ ζ απηήλ ζα ζηεξεσζεί πιάθα ακηάληνπ πάρνπο 4 mm θαη ζα αθνινπζήζνπλ δύν ζηξώζεηο μύινπ θαη ηειηθή επίζηξσζε πιαζηηθώλ πιαθηδίσλ πάρνπο 2 mm ηνπιάρηζην. Σν εκπξόο άθξν ηνπ δαπέδνπ, ζηε ζέζε ηεο εηζόδνπ, ζα θαιύπηεηαη από πξνζηαηεπηηθό γσληαθό έιαζκα από ζθιεξό αινπκίλην. 3.8.Σα πιεπξηθά ηνηρώκαηα ηνπ ζαιακίζθνπ ζα θαηαζθεπαζζνύλ από θύιια ιακαξίλαο DKP πάρνπο 1.5 mm κε δηπιή αλαδίπισζε ζηα ζεκεία ελώζεσλ. Η ιακαξίλα απηή ζα βαθεί ή επελδπζεί, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ αξρηηέθηνλα θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηεο νηθνδνκήο. 3.9.Οη αξκνθαιύπηξεο, ην πεξηζώξην εηζόδνπ, ην ζνβαηεπί θαη ε άλσ θνξπθή ηεο επηθαιύςεσο ζα είλαη από αλνδησκέλν αινπκίλην Η νξνθή ηνπ ζαιακίζθνπ ζα έρεη αλζξσπνζπξίδα, ε νπνία ζα αλνίγεη πξνο ηα έμσ.

4 3.11.ηε ζηέγε ηνπ ζαιακίζθνπ ζα ηνπνζεηεζεί ξεπκαηνιήπηεο 42 V θαη κεηαιιηθό πξνζηαηεπηηθό πεξηθεξεηαθό πεξίθξαγκα ύςνο 10 cm ηνπιάρηζηνλ Καηάιιεια αλνίγκαηα ζα εμαζθαιίδνπλ ηνλ αεξηζκό ηνπ ζαιακίζθνπ Ο ζαιακίζθνο ζα θέξεη εζσηεξηθέο ζύξεο, ελώ ηα θσηηζηηθά ζώκαηα ηεο νξνθήο ζα θαιύπηνληαη από πιαζηηθό πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα ( flexiglass ) Οη εμσηεξηθέο ζύξεο ηνπ θξέαηνο ζα είλαη κεηαιιηθέο κε θαζαξό άλνηγκα 800 mm θαη ζα είλαη πξνο ηα έμσ. Η επαλαθνξά θαη ην θιείζηκν ησλ ζπξώλ ζα γίλεηαη από εηδηθνύο απηόκαηνπο ελζσκαησκέλνπο κεραληζκνύο. Σα ζπξόθπιια θαη ηα πιαίζηα ζα θαηαζθεπαζζνύλ από ιακαξίλα DKP πάρνπο 1.5 mm κε ελδηάκεζεο εληζρύζεηο. Σα θύιια ζα παξνπζηάδνπλ αληνρή ζηηο θξνύζεηο θαη ζα ζηεξεσζνύλ κε ηζρπξνύο κεληεζέδεο, γηα λα απνθιείνληαη θξεκάζκαηα. Όιεο νη επηθάλεηεο ησλ ζπξώλ ζα είλαη ιείεο. ηα ζπξόθπιια ζα ππάξρεη εηδηθό δηαθαλέο άλνηγκα παξαηήξεζεο πιάηνπο 12 cm θαη εκβαδνύ 150 cm 2 ην νπνίν ζα θαιύπηεηαη κε εηδηθό νπιηζκέλν ηδάκη. Η ζύξα ζα έρεη ηηο απαξαίηεηεο επαθέο θαη ζύζηεκα πξνκαλδάισζεο κε ειεθηξνκαγλήηε. 4.ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ. 4.1 Ο γεληθόο πίλαθαο θίλεζεο ζα δηαζέηεη γεληθό καραηξσηό δηαθόπηε 40 Α βξαδύηεθηεο αζθάιεηεο, απηόκαην πξνζηαζίαο γηα ηνλ θηλεηήξα κε ηξία πελία ππεξεληάζεσο θαη ειιείςεσο ηάζεσο. Ο πιήξεο πίλαθαο ζα ηνπνζεηεζεί θνληά ζηελ είζνδν ηνπ κεραλνζηαζίνπ Ο πίλαθαο θσηηζκνύ ζα έρεη αζθάιεηα 10 Α, κνλνπνιηθό καραηξσηό 25 Α, κεηαζρεκαηηζηή 220/42-12 Ω ηζρύνο 300 VA, δηαθόπηε πεξηζηξνθηθό θαη αζθάιεηα θπθιώκαηνο 42 V, αζθάιεηα 42 V/10 A γηα ηνλ θσηηζκό ηνπ ζαιακίζθνπ θαη 220 V γηα ηνλ θσηηζκό ηνπ κεραλνζηαζίνπ. Ο πίλαθαο απηόο ζα ηνπνζεηεζεί νκνίσο δίπια ζηνλ πίλαθα θίλεζεο Ο πίλαθαο ρεηξηζκώλ ζα πεξηιακβάλεη ηα όξγαλα κεηαζρεκαηηζκνύ, ξπζκίζεσο ιεηηνπξγίαο, ηνπο ειεθηξνλόκνπο ηζρύνο, ηνπο ειεθηξνλόκνπο ησλ νξόθσλ, ηνπο βνεζεηηθνύο ειεθηξνλόκνπο θσηηζκνύ, ηνπο αλνξζσηέο, ηα ππόινηπα κηθξνεμαξηήκαηα, θαη ηνλ απηόκαην δηαθόπηε πξνζηαζίαο ηνπ ηπιίγκαηνο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. Θα ηνπνζεηεζεί ζε θιεηζηό κεηαιιηθό εξκάξην κε δίθπιιε κεηαιιηθή πόξηα. Όια ηα όξγαλα ηνπ πίλαθα ρεηξηζκνύ ζα είλαη ηεο εγθξίζεσο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θηλεηήξηνπ κεραληζκνύ, νη δε επαθέο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα κεγάιεο ζπρλόηεηεο δεύμεσλ Η επηινγή ησλ νξόθσλ ζα γίλεηαη κε ειεθηξνκεραληθνύο δηαθόπηεο ηξηώλ ζέζεσλ πνπ ηνπνζεηνύληαη έλαο ζε θάζε όξνθν Θα ηνπνζεηεζνύλ ηζάξηζκνη κε ηηο ζηάζεηο θνκβηνδόρνη δίπια ζην πιαίζην ηεο πόξηαο θαη ζε θάζε ζηάζε. Σα εμσηεξηθά ρεηξηζηήξηα ζα έρνπλ έλα θνκβίν, έλα θσηεηλό ζήκα κε έλδεημε όηη εθιήζε ν ζαιακίζθνο, θαη θσηεηλέο ελδείμεηο γηα ηελ πνξεία ηεο θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα. Παξόκνηα ρεηξηζηήξηα ζα ηνπνζεηεζνύλ θαη ζην ζαιακίζθν θαη ην κεραλνζηάζην. Σνπ ζαιάκνπ ζα έρεη θνκβία θιήζεο ηζάξηζκα κε ηνπο νξόθνπο, θνκβίν ζηνπ θαη θνκβίν θώδσλνο θηλδύλνπ. 4.6.Οη πίλαθεο ζα ζπλδεζνύλ κε ηα ρεηξηζηήξηα θαη ηα όξγαλα ιεηηνπξγίαο - ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα κε θαηάιιειεο ειεθηξηθέο γξακκέο. Σα θαιώδηα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηηο δηάθνξεο ζπλδέζεηο θαζνξίδνληαη από ηνλ ΔΛΟΣ 81.2 παξ ην κεραλνζηάζην ζα ηνπνζεηεζεί κπαιαληέδα γηα 42 V. 5.ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ύζηεκα πεδήζεσο ηνπ ζαιακίζθνπ πνπ ζα ζηεξεσζεί ζην πιαίζην αλαξηήζεσο θαη θαηά ηελ πέδεζε ζα επελεξγεί ζηνπο νδεγνύο ηαπηόρξνλα θαη αλαγθαζηηθά. Σν ζύζηεκα αξπάγεο ζα είλαη αθαξηαίαο πέδεζεο θαη ζα ηίζεηαη απηόκαηα ζε ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε ζξαύζεσο ή ραιαξώζεσο ηνπ ζπξκαηόζρνηλνπ ή ππεξβάζεσο ηνπ επηηξεπηνύ νξίνπ ηαρύηεηαο ηνπ ζαιάκνπ θαηά 14 % Γηαθόπηεο ( θνληάθ αξπάγεο ) πνπ δηαθόπηεη ην θύθισκα ρεηξηζκνύ ζε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ηεο αξπάγεο Βαιβίδα έιιεηςεο πίεζεο, ( πδξαπιηθή αξπάγε ), πνπ ζα ελεξγνπνηείηαη ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ή ηνκήο ζηηο ζσιελώζεηο ηξνθνδνζίαο θαη εθ' όζνλ ε ηαρύηεηα ηνπ ζαιάκνπ ππεξβεί θαηά 0.30 ηελ νλνκαζηηθή ύζηεκα δηαθνπηώλ ηεξκάησλ δηαδξνκήο, πνπ ζα δηαθόπηνπλ ηελ παξνρή ηνπ ξεύκαηνο θηλήζεσο ζε πεξίπησζε, πνπ ν ζαιακίζθνο ππεξβεί ηα αθξαία όξηα ηεο δηαδξνκήο ηνπ. 5.5 Μέζα ζην θξέαξ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ζα ηνπνζεηεζνύλ δύν ερεηηθέο δηαζθεπέο γηα ην ζήκα θηλδύλνπ ηνπ αληίζηνηρνπ θνκβίνπ ηνπ ζαιάκνπ ηηο εμσηεξηθέο ζύξεο ηνπ θξέαηνο ζα ηνπνζεηεζνύλ εηδηθέο θεθαιέο πξνκαλδάισζεο, νη νπνίεο ζα θαζηζηνύλ αδύλαηε ηνπ θίλεζε ηνπ αλειθπζηήξα, εθ' όζνλ δελ είλαη θιεηζηέο όιεο νη εμσηεξηθέο πόξηεο θαη αθόκε, ζα απνθιείνπλ ην άλνηγκα ηεο ζύξαο θξέαηνο, εθ' όζνλ ν ζαιακίζθνο θηλείηαη ή δελ βξίζθεηαη πίζσ από ηελ πόξηα ην θάησ κέξνο ηνπ θξέαηνο ζα ηνπνζεηεζεί ζύζηεκα πξνζθξνπζηήξσλ επηθαζήζεσο ηνπ ζαιάκνπ. Η απνξξόθεζε ελέξγεηαο από ην ζύζηεκα πξέπεη λα επηηξέπεη ην ζηακάηεκα ηνπ θνξησκέλνπ ζαιακίζθνπ κε επηβξάδπλζε κηθξόηεξε ηεο βαξύηεηαο θαη ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο Μέζα ζην ζαιακίζθν θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζα ηνπνζεηεζεί πίλαθαο πνπ ζα αλαγξάθεη ηα εμήο : α. ηνλ θαηαζθεπαζηή β. ηνλ αξηζκό ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ αλειθπζηήξα

5 γ. ην πξνβιεπόκελν θνξηίν δ. ην έηνο θαηαζθεπήο ε. ηνλ αξηζκό αηόκσλ πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη Μηθξέο πηλαθίδεο γηα ηνλ αξηζκό αηόκσλ ζα ηνπνζεηεζεί εμσηεξηθά ζηηο ζύξεο ηνπ θξέαηνο ή θνληά ηνπο ζε θαλεξά ζεκεία Όιεο νη πηλαθίδεο, αλαθνηλώζεηο θαη νδεγίεο ρξήζεσλ ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηελ παξάγξαθν 15 ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ΕΛΕΓΥΟΙ - ΔΟΚΙΜΕ - ΤΝΣΗΡΗΕΙ Ο έιεγρνο θαη νη δνθηκέο παξαιαβήο ηνπ αλειθπζηήξα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από αξκόδηα πξόζσπα ( ΔΛΟΣ ΔΝ 81.2 παξ ) Ο αλειθπζηήξαο ζα ππόθεηηαη ζε ζπζηεκαηηθό θαη πεξηνδηθό έιεγρν θαη ζπληήξεζε από αξκόδηα εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν ( ΔΛΟΣ ΔΝ 81.2 παξ ) 6.3. Πεξηνδηθόο έιεγρνο ζα γίλεηαη ηνπιάρηζην κία θνξά θάζε δύν κήλεο θαη ν ππεύζπλνο ζπληεξεηήο ζα πξαγκαηνπνηεί ηνπο ζρεηηθνύο ειέγρνπο θαη κε κέξηκλα ηνπ ζα ελεκεξώλεηαη ην βηβιίν ζπληήξεζεο ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηνπ. Οκνίσο ν ππεύζπλνο ζπληεξεηήο παξίζηαηαη θαη ελεκεξώλεη ην βηβιίν ζπληήξεζεο ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηνπ. Οκνίσο ν ππεύζπλνο ζπληεξεηήο παξίζηαηαη θαη ελεκεξώλεη ην βηβιίν ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο απνθαηάζηαζεο ζεκαληηθώλ βιαβώλ θαη αληηθαηάζηαζεο ή αιιαγήο ζεκαληηθώλ εμαξηεκάησλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ αλειθπζηήξα. Γηα θάζε αλειθπζηήξα, ν δηαρεηξηζηήο ή ηδηνθηήηεο ηεο νηθνδνκήο ππνρξενύηαη λα ηεξεί βηβιίν ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα. Γηα θάζε αλειθπζηήξα, ν δηαρεηξηζηήο ή ηδηνθηήηεο ηεο νηθνδνκήο ππνρξενύηαη λα ηεξεί βηβιίν ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα ζεσξεκέλα από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ ΤΒΔΣ. Δπίζεο ππνρξενύηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε, ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ζαιάκνπ ή ηεο εηζόδνπ ηνπ αλειθπζηήξα πηλαθίδαο, πνπ λα αλαγξάθεη ηνλ αξηζκό αδείαο ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο ηε δηεύζπλζε θαη ην ηειέθσλό ηνπ. ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαηαρσξνύληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αλειθπζηήξα, ν αξηζκόο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή ε έλδεημε ειεθηξνδόηεζεο, νη πξάμεηο αλάζεζεο - αλάιεςεο ηεο ζπληήξεζεο, νη πξάμεηο δηαθνπήο ηεο ζπληήξεζεο, ζνβαξέο επηζθεπέο, αηπρήκαηα, επαλέιεγρνη, ππνδείμεηο ηνπ ζπληεξεηή πξνο ηνλ δηαρεηξηζηή θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 6.4.Οη πεξηνδηθνί έιεγρνη δελ επηηξέπεηαη, κε ηελ επαλάιεςε ησλ δηαδηθαζηώλ ειέγρνπ, λα πξνθαινύλ ππεξβνιηθή θζνξά ή λα νδεγνύλ ζε θαηαπνλήζεηο, πνπ ζέηνπλ ζε ακθηβνιία ηελ αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα ( 81.1 παξ. Δ.1 ) 6.5. εκαληηθέο κεηαηξνπέο, πνπ ζα γίλνληαη κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ αλειθπζηήξα, πξέπεη λα κειεηώληαη, απνθαζίδνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη από αξκόδηα πξόζσπα. Κάζε ηέηνηα κεηαηξνπή ή αηύρεκα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζην ηερληθό κέξνο ηνπ κεηξώνπ ή ηνπ θαθέιινπ ηνπ αλειθπζηήξα ( ΔΛΟΣ ΔΝ 81.2 παξ. Δ.2. ) 7. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ. 7.1 Ο κειεηεηήο κεραληθόο, πνπ ππνγξάθεη ηε κειέηε, έρεη ηελ επζύλε ηεο εγθαηάζηαζεο, κόλν εάλ ε θαηαζθεπή είλαη απόιπηα ζύκθσλε κε ηελ παξαπάλσ ηερληθή πεξηγξαθή ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο θαη αιιαγέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα γίλνπλ κόλν κε γξαπηή έγθξηζε ηνπ κειεηεηή Σελ εγθαηάζηαζε ζα πινπνηήζνπλ εηδηθνί ηερλίηεο, θάηνρνη άδεηαο εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξσλ θαη πεπεηξακέλνη ζε παξόκνηεο θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο Κάζε πξόβιεκα πνπ ζα πξνθύπηεη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, ζα ιύλεηαη από ηνλ κειεηεηή, αλ αθνξά ηε κειέηε θαη από ηνλ επηβιέπνληα αλ αθνξά θείκελν πνπ ζα πεξηγξάθεη θαη ζα αηηηνινγεί ηελ αιιαγή θαη ζα ππνγξάθεηαη από αξκόδην, ζα θπιάζζεηαη δε ζην θάθειν ηνπ έξγνπ. Ο ΤΝΣΑΞΑ

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ

ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Α Εγθαηαζηάζεηο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ A.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηε ζεηξά Πξνηχπσλ ΔΝ50174-x, αλάινγα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηχπν

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG)

Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ δηαλνκήο πγξαεξίνπ GPL(LPG) ΑΡΙΘ.: 595/84 Βλέπεηε ηο πλήπερ κείμενο Δίδορ Δγγπάθος: ΠΡΟΔΓΡΙΚΑ ΓΙΑΣΑΓΜΑΣΑ ΦΔΚ: 218Α Μέγεθορ κειμένος: 377 KB Π.Γ. 595/1984 (ΦΔΚ 218 Α') : Όξνη θαη πξνυπνζέζεηο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο πξαηεξίσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ & ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2013 Δπηκέιεηα: Μάξθνο Νηθνιαδόο Κσλζηαληίλνο Θσκόπνπινο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

GREENWINDOWS AE Ενεργειακά παράκυρα - προςόψεισ - κωρακιςμζνεσ πόρτεσ. ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ

GREENWINDOWS AE Ενεργειακά παράκυρα - προςόψεισ - κωρακιςμζνεσ πόρτεσ. ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ 1 ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΔ ΠΟΡΣΔ 1 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΘΩΡΑΚΙΜΔΝΩΝ ΘΤΡΩΝ GOLDEN ΣΗ GREENWINDOWS Οη ζσξαθηζκέλεο πόξηεο Golden ηεο GREENWINDOWS, είλαη πηζηνπνηεκέλεο, ηαηδβμνίαξ αζθαθείαξ 4, θαηά ην Δονςπασηό πνόηοπμ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε.

ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ. Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΔΛΛΔΣΟΠΟΗΖΖ Έλαο νδεγόο γηα ην πξνζσπηθό παξαγσγήο κηαο Βηνκεραλίαο Εσνηξνθώλ. John Payne, Wolter Rattink, Ted Smith, Tom Winowiski, Glenn Dearsley and Lars Strom ΖΩΟΣΕΧΝΘΑ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΛΟΓΟ Σν

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ. Allwater.gr ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ. Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR EC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΗ ΑΡΓΔΤΗ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΔ & ΔΛΑΦΡΙΔ ΓΗΜΟΙΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΟΔΗΓΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ Μονηέλα 2,4,6 ζηάζεων INDOOR & OUTDOOR ΠΡΟΟΥΗ: θαιό είλαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό

Διαβάστε περισσότερα

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά

1. Γνκηθό έξγν. Δίλαη θάζε θαηαζθεπή πνπ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηαζεξά ΑΡΘΡΟΝ-1 ΔΓΚΡΗΖ ΚΑΗ ΚΟΠΟ. 1. Δγθξίλεηαη ν θηηξηνδνκηθφο θαλνληζκφο, φπσο ζηα επφκελα άξζξα. 2. θνπφο. θνπφο ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ είλαη ε ξχζκηζε ηεο θαηαζθεπήο ησλ δνκηθψλ έξγσλ ζην ζχλνιφ ηνπο θαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο

Β.3 Πξνζδηνξηζκόο ρώξνπ θεθαιήο δηθηύνπ, εληζρπηώλ θ.ιπ. θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο ΠΡΟΑΡΣΗΜΑ Β Εγθαηαζηάζεηο επξπεθπνκπήο θαη επηθνηλσληώλ Β.1 Τινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο Η πινπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο, πνπ αθνξά ηελ εγθαηάζηαζε θαισδηαθψλ νκναμνληθψλ δηθηχσλ γηα ηε δηαλνκή ζεκάησλ ηειεφξαζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε

Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε Καιψο ήιζαηε Ζ λέα Τπεχζπλε Γήισζε Ζιεθηξνιφγνπ Δγθαηαζηάηε 08.2011 Οη δηαθάλεηεο βαζίδνληαη ζην βηβιίν Έιεγρνη θαη επαλέιεγρνη θηηξηαθψλ ειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Γηψξγνπ αξξή 1 Έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 1 η ΑΝΑΒΑΣΗ ΒΟΡΔΙΟΥ ΔΛΛΑΓΟΣ 2015 ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΣΔΡΡΩΝ 25 & 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Αριθμός Έγκρισης ΕΠΑ: / 017 / 02.04.15 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Έλαξμε Δγγξαθώλ πκκεηνρήο: Γεπηέξα 06.04.15 Λήμε Δγγξαθώλ:

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα