ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ"

Transcript

1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ 1.ΣΕΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ. 1 Δίδνο αλειθπζηήξα Αηόκσλ 10 Δίδνο ζαιακίζθνπ Αηόκσλ 2 Ολνκαζηηθό θνξηίν 600 Κg 11 Ύςνο ζαιακίζθνπ 3 Σαρύηεηα ζαιακηζ (m/s) (Καζαξό) Δπηηάρπλζε ζαιακ (m/s 2 ) 12 ύζηεκα ρεηξηζκνύ Aπηόκαην 5 Γηαδξνκή ζαιακίζ (Selective-down collective) 6 Aξηζκόο ζηάζεσλ 8 13 Λεηηνπξγία ζπξώλ Απιή 7 Θέζε κεραλνζηαζίνπ Τπόγεην 14 Ηιεθηξηθό ξεύκα 220/380 8 Γηαζηάζεηο θξέαηνο 1.5 Υ 1.7 κ 15 Πόξηα θξέαηνο Μεηαιιηθή 9 Γηαζηάζεηο ζαιάκνπ 1.1 Υ 1.4 κ 16 Μάδα θελνύ ζαιάκνπ 285 Κg 17 πλ. Αζθ. πξκ/λσλ >= ΠΑΡΑΔΟΥΕ - ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ Η θαηαζθεπή θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ αλειθπζηήξα ππόθεηηαη : 1.) Απνθ-3899/253/Φ.9.2/02 "Αλειθπζηήξεο, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη Αζθάιεηα" (ΦΔΚ 291/B/8-3-02) 2.) Απνθ-Φ.9.2/32803/1308/97 "Καηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία Αλειθπζηήξσλ" (ΦΔΚ 815/Β/ ) θαη 3.) ζηελ εληαία νδεγία ηνπ ΔΛΟΣ ΠΡΟΣΤΠΟ ΔΛΟΣ 1.3. ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο αλειθπζηήξαο ζα θηλείηαη ζε εηδηθό γηα απηόλ ηνλ ζθνπό δηακνξθσκέλν θξεάηην πνπ βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθό θηηξίνπ, όπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα θαη ην κεραλνζηάζην ζα βξίζθεηαη ζε ρώξν παξαπιεύξσο ηνπ θξέαηνο, ζην επίπεδν ηνπ ππνγείνπ. Μέζα ζην κεραλνζηάζην ζα εγθαηαζηαζνύλ ε κνλάδα ηζρύνο ηνπ πδξαπιηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ν αληίζηνηρνο ειεθηξηθόο πίλαθαο (control), ζα ππάξρεη δε νπή 150 Υ 100 mm ζηνλ δηαρσξηζηηθό ηνίρν ηνπ θξέαηνο θαη κεραλνζηαζίνπ γηα λα δηέξρεηαη ν ειαζηηθόο ζσιήλαο πνπ ζπλδέεη ηε κνλάδα ηζρύνο κε ην έκβνιν. ην θξεάηην ζα εγθαηαζηαζνύλ νη επζπληήξηνη ξάβδνη νδεγήζεσο, ην πιαίζην αλαξηήζεσο ζαιάκνπ, ν ζάιακνο, ην έκβνιν θαη νη άιινη απαξαίηεηνη κεραληζκνί θαη εμαξηήκαηα, γηα ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηνπ αλειθπζηήξα (ειεθηξηθή εγθαηάζηαζε, δηαθόπηεο, ηξνραιία, ζηεξίγκαηα αλάξηεζεο ζπξκαηόζρνηλσλ, θνηινδνθνύ, εκβόινπ, θιπ) Ο ζάιακνο ηνπ αλειθπζηήξα ζα θέξεηαη πάλσ ζε εηδηθό πιαίζην αλαξηήζεσο ( επηθαζήζεσο ), ην νπνίν κε έκκεζε αλάξηεζε ηύπνπ (ζρέζεο) 2:1: πξνζαξκόδεηαη κέζσ ηξνραιίαο θαη ζπξκαηόζρνηλσλ ζηελ δηάηαμε ησλ επζπληήξησλ νδεγώλ. 2. ΚΙΝΗΣΗΡΙΟ ΜΗΥΑΝΙΜΟ Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ απνηεινύλ ηνλ θηλεηήξην κεραληζκό είλαη: 2.1. Κύλινδρος και έμβολο. Σν έκβνιν ζα έρεη ππνινγηζζεί κε ζπληειεζηή αζθαιείαο 2 ζύκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνύο ΔΝ 81.2.Θα θαηαζθεπαζζεί από ραιπβδνζσιήλα ρσξίο ξαθή, πνπ ζα έρεη ππνζηεί αξρηθά θαηεξγαζία ηνξληξίζκαηνο θαη κεηά ξεθηηθηάξηζκα, γηα λα επηηεπρζεί απόιπηε ιεία επηθάλεηα θαη θπθιηθή δηαηνκή. ην θάησ άθξν ηνπ εκβόινπ ηνπνζεηείηαη θιάληδα κεγαιύηεξεο δηακέηξνπ έηζη, ώζηε λα απνθιείεηαη ε έμνδνο ηνπ εκβόινπ από ηνλ θύιηλδξν. Ο θύιηλδξνο επίζεο ζα θαηαζθεπαζζεί από ραιπβδνζσιήλα ρσξίο ξαθή,θαη πάρνο 6.3 mm.σν θάησ άθξν ζα θιείλεη κε ζηδεξά θιάληδα, ελώ ζην πάλσ άθξν ζα πξνζαξκνζηεί κε θνριίσζε ε θεθαιή πνπ ζα θέξεη δύν δαθηύιηνπο νιίζζεζεο ( θνπδηλέηα ) θαη δύν ζηεγαλνπνηεηηθνύο ειαζηηθνύο δαθηύιηνπο, έλα γηα απνηξνπή ηεο δηέιεπζεο ηνπ πδξαπιηθνύ ειαίνπ από ηνλ θύιηλδξν πξνο ηα έμσ (ηζηκνύρα) θαη έλαλ γηα ηελ απνθπγή εηζόδνπ μέλσλ ζσκαηηδίσλ κέζα ζηνλ θύιηλδξν (μύζηξα). ην ζεκείν ηξνθνδνζίαο ηνπ θπιίλδξνπ ζα πξνζαξκνζηεί εηδηθή βαιβίδα έιιεηςεο πίεζεο, πδξαπιηθή αξπάγε, πνπ ζα ελεξγνπνηείηαη ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ή ηνκήο ζηηο ζσιελώζεηο ηξνθνδνζίαο θαη εθ' όζνλ ε ηαρύηεηα ηνπ ζαιάκνπ ππεξβεί θαηά 0.30 m/s ηελ νλνκαζηηθή, όπσο νξίδνπλ νη θαλνληζκνί (ΔΝ 81.2).Γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο βαιβίδαο ζα είλαη απαξαίηεηε κηα κηθξή κεηαηόπηζε ηνπ εκβόινπ πξνο ηα πάλσ. Γηα ηελ ζπιινγή ηνπ ιαδηνύ πνπ ζηξαγγίδεη από ηελ επηθάλεηα ηνπ εκβόινπ θαηά ηελ θάζνδν ηνπ ή δηαθεύγεη από ηνπο δαθηπιίνπο ζηεγαλόηεηαο, ζα ππάξρεη ζην πάλσ κέξνο ηνπ θπιίλδξνπ εηδηθή ιεθάλε πεξηζπιινγήο.σν ζπιιεγόκελν ιάδη ζα νδεγείηαη κε πιαζηηθή ζσιήλα αθνύ θηιηξαξηζζεί, απ' επζείαο ζηελ δεμακελή ιαδηνύ. Ο θύιηλδξνο ζα έρεη ζην πάλσ κέξνο εηδηθό θξνπλό εμαέξσζεο.

2 Μεηαμύ θπιίλδξνπ θαη εκβόινπ ππάξρεη αξθεηό δηάθελν γηα ηελ άλεηε ξνή ηνπ ιαδηνύ. Η ηξνθνδνζία ηνπ ιαδηνύ από ηελ κνλάδα ηζρύνο ζα γίλεη κε ειαζηηθό ζσιήλα πςειήο πίεζεο, ηνπνζεηεκέλν θαηάιιεια, ώζηε λα κελ επλνείηαη ν εγθισβηζκέλνο ζπιάθσλ αέξνο. Ο ειαζηηθόο ζσιήλαο ζα είλαη ζηεξηγκέλνο ζε όπνην ζεκείν ηεο δηαδξνκήο απαηείηαη, κε εηδηθά ζηεξίγκαηα. 2.2.Μονάδα ιζτύος. Η κνλάδα ηζρύνο απνηειείηαη από έλα εληαίν αξκνληθά ζπλεξγαδόκελν ζπγθξόηεκα, κε ην νπνίν επηηπγράλεηαη ε πξνώζεζε θαη ν έιεγρνο ηεο ξνήο ηνπ πδξαπιηθνύ ιαδηνύ. Γηαθξίλνπκε ηα εμήο κέξε : Δοτείο λαδιού. Σν δνρείν ιαδηνύ είλαη ζπγθνιιεηό, θαηαζθεπαζκέλν από ραιύβδηλε ιακαξίλα D K P πάρνπο 2 mm, απνηειείηαη δε από ηνλ θνξέα επί ηνλ θνξέα επί ηνπ νπνίνπ πξνζαξκόδνληαη όια ηα εμαξηήκαηα πνπ ζπληζηνύλ ηελ κνλάδα ηζρύνο. Η ρσξεηηθόηεηα ζε ιάδη είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία, ειέγρεηαη δε κε δείθηε ειάρηζηεο ζηάζκεο, ηνπνζεηεκέλν ζην θαπάθη ηνπ δνρείνπ, ζηε θάζε πνπ ην έκβνιν έρεη αλαπηπρζεί πιήξσο, νπόηε ζα πξέπεη ην ζπγθξόηεκα αληιίαο θηλεηήξα λα παξακέλεη εκβαπηηζκέλν ζην ιάδη. ην θάησ κέξνο ηνπ δνρείνπ ηνπνζεηείηαη θξνπλόο εθθέλσζεο κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα δηαθύγεη ε ηπρόλ επξηζθόκελε πγξαζία πνπ θαηαθάζεηαη ζην ζεκείν εθείλν, θαζώο επίζεο λα γίλεη θαη πιήξεο εθθέλσζε ηνπ ιαδηνύ. ην εζσηεξηθό ηνπ δνρείνπ δηακνξθώλεηαη εηδηθή βάζε, όπνπ κέζσ εηδηθώλ αληηθξαδαζκηθώλ ζπλδέζκσλ, πξνζαξκόδεηαη ην ζπγθξόηεκα αληιίαο θηλεηήξα. ηα ηέζζεξα ζεκεία ζηήξημεο ζην δάπεδν, πξνζαξκόδνληαη εηδηθνί αληηθξαδαζκηθνί ηάθνη, γηα ηελ κόλσζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο από ηα νηθνδνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ. Οη αλσηέξσ κνλώζεηο, ζπλδπαδόκελεο θαη κε έλα ζηγαζηήξα απνζβέζεσο ησλ παικώλ ηεο αληιίαο, κεηώλνπλ ζην ειάρηζην ηελ κεηάδνζε θξαδαζκώλ θαη ζνξύβνπ έμσ από ην κεραλνζηάζην Ανηλία κινηηήρας. Η αλύςσζε ηνπ εκβόινπ ζα γίλεηαη κε ιάδη παξερόκελν από κία αληιία ρακειώλ παικώλ θαη ζνξύβνπ, πνπ δνπιεύεη κέζα ζην ιάδη. ηελ είζνδν ηεο θέξεη θίιηξν γηα παξεκπόδηζε μέλσλ ζσκάησλ θαη είλαη θαηαζθεπαζκέλε κε ηξεηο αηέξκνλεο θνριίεο γηα ζηαζεξή παξνρή θαη πίεζε ζε ιεηηνπξγία κέρξη 60 αηκόζθαηξεο. Η επηινγή ηεο αληιίαο γίλεηαη ζε ζπλδπαζκό κε ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εκβόινπ έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί ε επηζπκεηή ηαρύηεηα. Η αληιία είλαη ζηαζεξά ζπλδεδεκέλε ζηνλ θηλεηήξα κε θιάληδα θαη θίλεζε κεηαδίδεηαη κε άμνλεο ζπλδεδεκέλνπο κε ζθήλα. Η ζύλδεζε απηή είλαη απόιπηα αμηόπηζηε θαη δελ ρξεηάδεηαη ζπληήξεζε. Ο θηλεηήξαο είλαη ηξηθαζηθόο, αζύγρξνλνο, γηα ιεηηνπξγία θάησ από ιάδη, θιαληδσηόο, ζπλδεδεκέλνο απ' επζείαο κε ηελ αληιία. Η θαηαζθεπή ηνπ είλαη αλνηθηνύ ηύπνπ, νύησο ώζηε λα είλαη απηνιίπαληνο γηα λα κεηώλνληαη νη απώιεηεο ηζρύνο, θαζώο επίζεο θαη ν ζόξπβνο. Έρεη πεξίβιεκα ΙΡΟΟ, ηύπνο θαηαζθεπήο ΜΒ 15, θιάζε κόλσζεο F, πεξηέιημε γηα 380 V ζε ηξίγσλν, 50 Ηz θαη πεξηζηξέθεηαη κε rpm. H ζπλδεζκνινγία εθθίλεζεο ηνπ θηλεηήξα είλαη απ' επζείαο ηξίγσλν ( Γ ).Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ εγθαζίζηαληαη: Πελίν έιιεηςεο θάζεσο. Thermistors γηα ηνλ έιεγρν ππεξζέξκαλζεο ηνπ ηπιίγκαηνο κε ζεξκνθξαζία δηέγεξζεο 100 βαζκνί C. -Υξνληθό δηαδξνκήο Τδρασλικά όργανα λειηοσργίας και ασηομαηιζμού. Σα πδξαπιηθά όξγαλα ιεηηνπξγίαο θαη απηνκαηηζκνύ ζπκπιεξώλνπλ ηελ κνλάδα ηζρύνο θαη είλαη απηά πνπ κέζσ εληνιώλ από ηνλ πίλαθα έιέγρνπ εμαζθαιίδνπλ ηηο επηζπκεηέο ζπλζήθεο θίλεζεο ηνπ ζαιάκνπ. Βξίζθνληαη όια καδί ελζσκαησκέλα ζην ιεγόκελν κπινθ βαιβίδσλ. Γηαθξίλνπκε ηα παξαθάησ: Μηα βαιβίδα αληεπηζηξνθήο ζηελ πξνζαγσγή ηεο αληιίαο Μηα βαιβίδα αλαθνύθηζεο γηα πξνζηαζία ηνπ πδξαπιηθνύ θπθιώκαηνο ζε πεξίπησζε ππεξθόξηηζεο ηνπ ζαιάκνπ πάλσ από 40 % ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ. Mηα ξπζκηδόκελε βαιβίδα απνξξόθεζεο πιήγκαηνο γηα ηελ νκαιή εθθίλεζε θαηά ηελ άλνδν. Μηα θύξηα βαιβίδα πξννδεπηηθνύ αλνίγκαηνο γηα ηελ θάζνδν ηνπ ζαιάκνπ κε δπλαηόηεηα ξύζκηζεο. Mηα ειεθηξνκαγλεηηθή βνεζεηηθή βαιβίδα κεγάιεο ηαρύηεηαο αλόδνπ ελεξγνπνηνύκελε θαηά ηελ θάζε ηεο εθθίλεζεο κε ηελ κεγάιε ηαρύηεηα αλόδνπ. Μηα ειεθηξνκαγλεηηθή βνεζεηηθή βαιβίδα κηθξήο ηαρύηεηαο θαζόδνπ, ελεξγνπνηεκέλε ζε όιε ηε θάζε ηεο θίλεζεο αλόδνπ. Μηα ειεθηξνκαγλεηηθή βνεζεηηθή βαιβίδα κεγάιεο ηαρύηεηαο θαζόδνπ ελεξγνπνηνύκελε θαηά ηελ θάζε ηεο εθθίλεζεο κε ηελ κεγάιε ηαρύηεηα θαζόδνπ.

3 Μηα ειεθηξνκαγλεηηθή βνεζεηηθή βαιβίδα κηθξήο ηαρύηεηαο θαζόδνπ ελεξγνπνηνύκελε ζε όιε ηε θάζε ηεο θίλεζεο θαζόδνπ. Μηα ειεθηξνκαγλεηηθή βνεζεηηθή βαιβίδα κηθξήο ηαρύηεηαο θαζόδνπ έθηαθηεο αλάγθεο, ελεξγνπνηνύκελεο κέζσ κπαηαξίαο 12 ΚV θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ απηόκαηνπ απεγθισβηζκνύ. Μηα ρεηξνθίλεηε βνεζεηηθή βαιβίδα κηθξήο ηαρύηεηαο θαζόδνπ, έθηαθηεο αλάγθεο, κε απηόκαηε επαλαθνξά. Μηα ρεηξνθίλεηε βνεζεηηθή βαιβίδα γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπ εκβόινπ πξνο ηα πάλσ ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο ή γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο πδξαπιηθήο ή ηεο κεραληθήο αξπάγεο (ρεηξαληιία) Μηα δηθιείδα δηαθνπήο ηνπ θπθιώκαηνο ( βάλα ). Έλα θίιηξν ιαδηνύ. Έλα καλόκεηξν. 3. ΣΕΥΝΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΦΡΕΑΣΟ Ο ηερληθόο εμνπιηζκόο θξέαηνο πεξηιακβάλεη ζην ζαιακίζθν, ηηο επζπληήξηεο ξάβδνπο, ηα ζπξκαηόζρνηλα αλάξηεζεο, ην πιαίζην θαη ηηο πόξηεο ηνπ ζαιακίζθνπ θαη ησλ νξόθσλ Οη επζπληήξηεο ξάβδνη πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ νδεγνί γηα ηελ θίλεζε ηνπ ζαιακίζθνπ, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλεο από ράιπβα St 37, ζα έρνπλ επηκειώο θαηεξγαζκέλε θαη εληζρπκέλε ηελ επηθάλεηα νιίζζεζεο ησλ νιηζζεηήξσλ ηνπ ζαιάκνπ θαη ζα ζπλνδεύνληαη κε εηδηθέο πιάθεο ζπλδέζεσο ησλ ηκεκάησλ ηνπο, ζθπγθηήξεο θαη θνριίεο ζύλδεζεο. ΓΙΑΣΑΔΙ ΟΓΗΓΟΤ ΓΙΑΜΔΣΡΟ ΟΓΗΓΟΤ ΓΙΑΜΔΣΡΟ ΟΠΗ ΟΓΗΓΟΤ ΠΑΥΟ ΜΤΣΗ ΟΓΗΓΟΤ ΔΓΚΑΡΙΑ ΣΟΜΗ ΑΡΜΟΚΑΛΤΠΣΡΑ ΠΑΥΟ ΑΡΜΟΚΑΛΤΠΣΡΑ ΑΡΙΘΜΟ ΚΟΥΛΙΩΝ ΓΙΑΜΔΣΡΟ ΣΔΛΔΥΟΤ ΚΟΥΛΙΩΝ Οη δηαζηάζεηο ησλ ζπλδέζκσλ, νδεγώλ θαη ζηεξηγκάησλ ζα επαξθνύλ γηα ηελ πέδεζε ηνπ ζαιακίζθνπ κε πιήξεο θνξηίν Η ζηεξέσζε ησλ νδεγώλ ζα γίλεη ζηνλ ππζκέλα ηνπ θξέαηνο κε εηδηθά ζηεξίγκαηα. Σα πάλσ άθξα ησλ νδεγώλ ζα είλαη ειεύζεξα λα παξαιακβάλνπλ ηηο ζπζηνιέο θαη δηαζηνιέο. Ο έιεγρνο ηεο αληνρήο ησλ νδεγώλ ζα γίλεη ζε ζύλζεηε θαηαπόλεζε θάκςεο θαη ιπγηζκνύ Η ζηήξημε ησλ νδεγώλ επί ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ θξέαηνο ζα γίλεηαη ζε απνζηάζεηο κηθξόηεξεο ησλ 1.5 κ, κε ζηεξίγκαηα Π. Σα ζηεξίγκαηα απηά ζα επηηξέπνπλ ηελ θαηά κήθνο δηαζηνιή ησλ νδεγώλ. 3.5.Σα ζπξκαηόζρνηλα αλαξηήζεσο ηνπ ζαιακίζθνπ ζα είλαη εύθακπηα θαη πνιύθισλα (ηνπιάρηζηνλ 8 θιώλνη θαη 19 ζπξκαηίδηα αλά θιώλν ) Όια ηα ζπξκαηόζρνηλα ζα είλαη ηεο ίδηαο πνηόηεηαο δηακέηξνπ θαη ηύπνπ. ηα άθξα ηνπο ζα γίλεηαη ζηέξεε θαη αζθαιήο πξόζδεζε κε εηδηθνύο θώλνπο αλαξηήζεσο θαη δύν ηνπιάρηζην ζθπγθηήξεο. Σα κήθε ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ ζα είλαη όια ίζα, ώζηε λα ηζνθαηαλέκεηαη ην θνξηίν.η αλάξηεζε ηνπ ζαιακίζθνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε 4 ζπξκαηόζρνηλα, ηα νπνία ζα αληέρνπλ ζε δύλακε ζξαύζεο ίζε κε 5600 Ν.Η δηάκεηξνο θάζε ζπξκαηόζρνηλνπ ζα είλαη 10 mm Σν πιαίζην ηνπ ζαιακίζθνπ ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν κε δνθνύο από κνξθνζίδεξν θαηάιιεια εληζρπκέλνπο θαη ζπγθνιιεκέλνπο, ώζηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ απαηηνύκελε αθακςία θαη λα κελ παξνπζηάδνπλ θηλδύλνπο παξακόξθσζεο θαη ζηελ πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ηεο δηάηαμεο αζθάιεηαο ηνπο νδεγνύο. ην πάλσ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ ζα πξνζαξκνζζνύλ δύν πιήξε πέδηια κε παξεκβύζκαηα νιηζζήζεσο ζηνπο νδεγνύο. ην πάλσ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ ζα πξνζαξκνζηνύλ δύν πιήξε πέδηια κε παξεκβύζκαηα νιηζζήζεσο ζηνπο νδεγνύο, ελώ ζην θάησ κέξνο ππάξρνπλ δύν ξόδεο θύιηζεο. Αθόκα ην πιαίζην ζα θέξεη αζθαιηζηηθή δηάηαμε αξπάγεο θαζώο θαη ζύζηεκα αλάξηεζεο ησλ ζπξκαηόζρνηλσλ. ην θάησ κέξνο, ηέινο, ηνπ πιαηζίνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηέξεα, νξζνγώλην πιαίζην ( πηξνύλη ) από ξάβδνπο κνξθνζίδεξνπ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζαιακίζθνπ ηνπ αλειθπζηήξα Σν δάπεδν ηνπ ζαιακίζθνπ ζα θαηαζθεπαζζεί από δνθνύο κνξθνζηδήξνπ Πi 65, θαη ζην πάλσ κέξνο ζα θέξεη ιακαξίλα DKP πάρνπο ηνπιάρηζην 1.5 mm. Πάλσ ζ απηήλ ζα ζηεξεσζεί πιάθα ακηάληνπ πάρνπο 4 mm θαη ζα αθνινπζήζνπλ δύν ζηξώζεηο μύινπ θαη ηειηθή επίζηξσζε πιαζηηθώλ πιαθηδίσλ πάρνπο 2 mm ηνπιάρηζην. Σν εκπξόο άθξν ηνπ δαπέδνπ, ζηε ζέζε ηεο εηζόδνπ, ζα θαιύπηεηαη από πξνζηαηεπηηθό γσληαθό έιαζκα από ζθιεξό αινπκίλην. 3.8.Σα πιεπξηθά ηνηρώκαηα ηνπ ζαιακίζθνπ ζα θαηαζθεπαζζνύλ από θύιια ιακαξίλαο DKP πάρνπο 1.5 mm κε δηπιή αλαδίπισζε ζηα ζεκεία ελώζεσλ. Η ιακαξίλα απηή ζα βαθεί ή επελδπζεί, ζύκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ αξρηηέθηνλα θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηεο νηθνδνκήο. 3.9.Οη αξκνθαιύπηξεο, ην πεξηζώξην εηζόδνπ, ην ζνβαηεπί θαη ε άλσ θνξπθή ηεο επηθαιύςεσο ζα είλαη από αλνδησκέλν αινπκίλην Η νξνθή ηνπ ζαιακίζθνπ ζα έρεη αλζξσπνζπξίδα, ε νπνία ζα αλνίγεη πξνο ηα έμσ.

4 3.11.ηε ζηέγε ηνπ ζαιακίζθνπ ζα ηνπνζεηεζεί ξεπκαηνιήπηεο 42 V θαη κεηαιιηθό πξνζηαηεπηηθό πεξηθεξεηαθό πεξίθξαγκα ύςνο 10 cm ηνπιάρηζηνλ Καηάιιεια αλνίγκαηα ζα εμαζθαιίδνπλ ηνλ αεξηζκό ηνπ ζαιακίζθνπ Ο ζαιακίζθνο ζα θέξεη εζσηεξηθέο ζύξεο, ελώ ηα θσηηζηηθά ζώκαηα ηεο νξνθήο ζα θαιύπηνληαη από πιαζηηθό πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα ( flexiglass ) Οη εμσηεξηθέο ζύξεο ηνπ θξέαηνο ζα είλαη κεηαιιηθέο κε θαζαξό άλνηγκα 800 mm θαη ζα είλαη πξνο ηα έμσ. Η επαλαθνξά θαη ην θιείζηκν ησλ ζπξώλ ζα γίλεηαη από εηδηθνύο απηόκαηνπο ελζσκαησκέλνπο κεραληζκνύο. Σα ζπξόθπιια θαη ηα πιαίζηα ζα θαηαζθεπαζζνύλ από ιακαξίλα DKP πάρνπο 1.5 mm κε ελδηάκεζεο εληζρύζεηο. Σα θύιια ζα παξνπζηάδνπλ αληνρή ζηηο θξνύζεηο θαη ζα ζηεξεσζνύλ κε ηζρπξνύο κεληεζέδεο, γηα λα απνθιείνληαη θξεκάζκαηα. Όιεο νη επηθάλεηεο ησλ ζπξώλ ζα είλαη ιείεο. ηα ζπξόθπιια ζα ππάξρεη εηδηθό δηαθαλέο άλνηγκα παξαηήξεζεο πιάηνπο 12 cm θαη εκβαδνύ 150 cm 2 ην νπνίν ζα θαιύπηεηαη κε εηδηθό νπιηζκέλν ηδάκη. Η ζύξα ζα έρεη ηηο απαξαίηεηεο επαθέο θαη ζύζηεκα πξνκαλδάισζεο κε ειεθηξνκαγλήηε. 4.ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ. 4.1 Ο γεληθόο πίλαθαο θίλεζεο ζα δηαζέηεη γεληθό καραηξσηό δηαθόπηε 40 Α βξαδύηεθηεο αζθάιεηεο, απηόκαην πξνζηαζίαο γηα ηνλ θηλεηήξα κε ηξία πελία ππεξεληάζεσο θαη ειιείςεσο ηάζεσο. Ο πιήξεο πίλαθαο ζα ηνπνζεηεζεί θνληά ζηελ είζνδν ηνπ κεραλνζηαζίνπ Ο πίλαθαο θσηηζκνύ ζα έρεη αζθάιεηα 10 Α, κνλνπνιηθό καραηξσηό 25 Α, κεηαζρεκαηηζηή 220/42-12 Ω ηζρύνο 300 VA, δηαθόπηε πεξηζηξνθηθό θαη αζθάιεηα θπθιώκαηνο 42 V, αζθάιεηα 42 V/10 A γηα ηνλ θσηηζκό ηνπ ζαιακίζθνπ θαη 220 V γηα ηνλ θσηηζκό ηνπ κεραλνζηαζίνπ. Ο πίλαθαο απηόο ζα ηνπνζεηεζεί νκνίσο δίπια ζηνλ πίλαθα θίλεζεο Ο πίλαθαο ρεηξηζκώλ ζα πεξηιακβάλεη ηα όξγαλα κεηαζρεκαηηζκνύ, ξπζκίζεσο ιεηηνπξγίαο, ηνπο ειεθηξνλόκνπο ηζρύνο, ηνπο ειεθηξνλόκνπο ησλ νξόθσλ, ηνπο βνεζεηηθνύο ειεθηξνλόκνπο θσηηζκνύ, ηνπο αλνξζσηέο, ηα ππόινηπα κηθξνεμαξηήκαηα, θαη ηνλ απηόκαην δηαθόπηε πξνζηαζίαο ηνπ ηπιίγκαηνο ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα. Θα ηνπνζεηεζεί ζε θιεηζηό κεηαιιηθό εξκάξην κε δίθπιιε κεηαιιηθή πόξηα. Όια ηα όξγαλα ηνπ πίλαθα ρεηξηζκνύ ζα είλαη ηεο εγθξίζεσο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ θηλεηήξηνπ κεραληζκνύ, νη δε επαθέο ζα είλαη θαηάιιειεο γηα κεγάιεο ζπρλόηεηεο δεύμεσλ Η επηινγή ησλ νξόθσλ ζα γίλεηαη κε ειεθηξνκεραληθνύο δηαθόπηεο ηξηώλ ζέζεσλ πνπ ηνπνζεηνύληαη έλαο ζε θάζε όξνθν Θα ηνπνζεηεζνύλ ηζάξηζκνη κε ηηο ζηάζεηο θνκβηνδόρνη δίπια ζην πιαίζην ηεο πόξηαο θαη ζε θάζε ζηάζε. Σα εμσηεξηθά ρεηξηζηήξηα ζα έρνπλ έλα θνκβίν, έλα θσηεηλό ζήκα κε έλδεημε όηη εθιήζε ν ζαιακίζθνο, θαη θσηεηλέο ελδείμεηο γηα ηελ πνξεία ηεο θίλεζεο ηνπ αλειθπζηήξα. Παξόκνηα ρεηξηζηήξηα ζα ηνπνζεηεζνύλ θαη ζην ζαιακίζθν θαη ην κεραλνζηάζην. Σνπ ζαιάκνπ ζα έρεη θνκβία θιήζεο ηζάξηζκα κε ηνπο νξόθνπο, θνκβίν ζηνπ θαη θνκβίν θώδσλνο θηλδύλνπ. 4.6.Οη πίλαθεο ζα ζπλδεζνύλ κε ηα ρεηξηζηήξηα θαη ηα όξγαλα ιεηηνπξγίαο - ειέγρνπ ηνπ αλειθπζηήξα κε θαηάιιειεο ειεθηξηθέο γξακκέο. Σα θαιώδηα, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηηο δηάθνξεο ζπλδέζεηο θαζνξίδνληαη από ηνλ ΔΛΟΣ 81.2 παξ ην κεραλνζηάζην ζα ηνπνζεηεζεί κπαιαληέδα γηα 42 V. 5.ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΑΦΑΛΕΙΑ ύζηεκα πεδήζεσο ηνπ ζαιακίζθνπ πνπ ζα ζηεξεσζεί ζην πιαίζην αλαξηήζεσο θαη θαηά ηελ πέδεζε ζα επελεξγεί ζηνπο νδεγνύο ηαπηόρξνλα θαη αλαγθαζηηθά. Σν ζύζηεκα αξπάγεο ζα είλαη αθαξηαίαο πέδεζεο θαη ζα ηίζεηαη απηόκαηα ζε ιεηηνπξγία ζε πεξίπησζε ζξαύζεσο ή ραιαξώζεσο ηνπ ζπξκαηόζρνηλνπ ή ππεξβάζεσο ηνπ επηηξεπηνύ νξίνπ ηαρύηεηαο ηνπ ζαιάκνπ θαηά 14 % Γηαθόπηεο ( θνληάθ αξπάγεο ) πνπ δηαθόπηεη ην θύθισκα ρεηξηζκνύ ζε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ηεο αξπάγεο Βαιβίδα έιιεηςεο πίεζεο, ( πδξαπιηθή αξπάγε ), πνπ ζα ελεξγνπνηείηαη ζε πεξίπησζε δηαξξνήο ή ηνκήο ζηηο ζσιελώζεηο ηξνθνδνζίαο θαη εθ' όζνλ ε ηαρύηεηα ηνπ ζαιάκνπ ππεξβεί θαηά 0.30 ηελ νλνκαζηηθή ύζηεκα δηαθνπηώλ ηεξκάησλ δηαδξνκήο, πνπ ζα δηαθόπηνπλ ηελ παξνρή ηνπ ξεύκαηνο θηλήζεσο ζε πεξίπησζε, πνπ ν ζαιακίζθνο ππεξβεί ηα αθξαία όξηα ηεο δηαδξνκήο ηνπ. 5.5 Μέζα ζην θξέαξ ζε θαηάιιειεο ζέζεηο ζα ηνπνζεηεζνύλ δύν ερεηηθέο δηαζθεπέο γηα ην ζήκα θηλδύλνπ ηνπ αληίζηνηρνπ θνκβίνπ ηνπ ζαιάκνπ ηηο εμσηεξηθέο ζύξεο ηνπ θξέαηνο ζα ηνπνζεηεζνύλ εηδηθέο θεθαιέο πξνκαλδάισζεο, νη νπνίεο ζα θαζηζηνύλ αδύλαηε ηνπ θίλεζε ηνπ αλειθπζηήξα, εθ' όζνλ δελ είλαη θιεηζηέο όιεο νη εμσηεξηθέο πόξηεο θαη αθόκε, ζα απνθιείνπλ ην άλνηγκα ηεο ζύξαο θξέαηνο, εθ' όζνλ ν ζαιακίζθνο θηλείηαη ή δελ βξίζθεηαη πίζσ από ηελ πόξηα ην θάησ κέξνο ηνπ θξέαηνο ζα ηνπνζεηεζεί ζύζηεκα πξνζθξνπζηήξσλ επηθαζήζεσο ηνπ ζαιάκνπ. Η απνξξόθεζε ελέξγεηαο από ην ζύζηεκα πξέπεη λα επηηξέπεη ην ζηακάηεκα ηνπ θνξησκέλνπ ζαιακίζθνπ κε επηβξάδπλζε κηθξόηεξε ηεο βαξύηεηαο θαη ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο Μέζα ζην ζαιακίζθν θαη ζε εκθαλέο ζεκείν ζα ηνπνζεηεζεί πίλαθαο πνπ ζα αλαγξάθεη ηα εμήο : α. ηνλ θαηαζθεπαζηή β. ηνλ αξηζκό ζεηξάο παξαγσγήο ηνπ αλειθπζηήξα

5 γ. ην πξνβιεπόκελν θνξηίν δ. ην έηνο θαηαζθεπήο ε. ηνλ αξηζκό αηόκσλ πνπ κπνξεί λα κεηαθέξεη Μηθξέο πηλαθίδεο γηα ηνλ αξηζκό αηόκσλ ζα ηνπνζεηεζεί εμσηεξηθά ζηηο ζύξεο ηνπ θξέαηνο ή θνληά ηνπο ζε θαλεξά ζεκεία Όιεο νη πηλαθίδεο, αλαθνηλώζεηο θαη νδεγίεο ρξήζεσλ ζα είλαη ζύκθσλεο κε ηελ παξάγξαθν 15 ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ ΕΛΕΓΥΟΙ - ΔΟΚΙΜΕ - ΤΝΣΗΡΗΕΙ Ο έιεγρνο θαη νη δνθηκέο παξαιαβήο ηνπ αλειθπζηήξα ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ από αξκόδηα πξόζσπα ( ΔΛΟΣ ΔΝ 81.2 παξ ) Ο αλειθπζηήξαο ζα ππόθεηηαη ζε ζπζηεκαηηθό θαη πεξηνδηθό έιεγρν θαη ζπληήξεζε από αξκόδηα εμνπζηνδνηεκέλν άηνκν ( ΔΛΟΣ ΔΝ 81.2 παξ ) 6.3. Πεξηνδηθόο έιεγρνο ζα γίλεηαη ηνπιάρηζην κία θνξά θάζε δύν κήλεο θαη ν ππεύζπλνο ζπληεξεηήο ζα πξαγκαηνπνηεί ηνπο ζρεηηθνύο ειέγρνπο θαη κε κέξηκλα ηνπ ζα ελεκεξώλεηαη ην βηβιίν ζπληήξεζεο ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηνπ. Οκνίσο ν ππεύζπλνο ζπληεξεηήο παξίζηαηαη θαη ελεκεξώλεη ην βηβιίν ζπληήξεζεο ζηελ αληίζηνηρε ζέζε ηνπ. Οκνίσο ν ππεύζπλνο ζπληεξεηήο παξίζηαηαη θαη ελεκεξώλεη ην βηβιίν ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο απνθαηάζηαζεο ζεκαληηθώλ βιαβώλ θαη αληηθαηάζηαζεο ή αιιαγήο ζεκαληηθώλ εμαξηεκάησλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ αλειθπζηήξα. Γηα θάζε αλειθπζηήξα, ν δηαρεηξηζηήο ή ηδηνθηήηεο ηεο νηθνδνκήο ππνρξενύηαη λα ηεξεί βηβιίν ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα. Γηα θάζε αλειθπζηήξα, ν δηαρεηξηζηήο ή ηδηνθηήηεο ηεο νηθνδνκήο ππνρξενύηαη λα ηεξεί βηβιίν ζπληήξεζεο ηνπ αλειθπζηήξα ζεσξεκέλα από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ ΤΒΔΣ. Δπίζεο ππνρξενύηαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε, ζε εκθαλέο ζεκείν ηνπ ζαιάκνπ ή ηεο εηζόδνπ ηνπ αλειθπζηήξα πηλαθίδαο, πνπ λα αλαγξάθεη ηνλ αξηζκό αδείαο ηνπ ζπλεξγείνπ ζπληήξεζεο ηε δηεύζπλζε θαη ην ηειέθσλό ηνπ. ηηο αληίζηνηρεο ζέζεηο ηνπ βηβιίνπ ηνπ θαηαρσξνύληαη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ αλειθπζηήξα, ν αξηζκόο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή ε έλδεημε ειεθηξνδόηεζεο, νη πξάμεηο αλάζεζεο - αλάιεςεο ηεο ζπληήξεζεο, νη πξάμεηο δηαθνπήο ηεο ζπληήξεζεο, ζνβαξέο επηζθεπέο, αηπρήκαηα, επαλέιεγρνη, ππνδείμεηο ηνπ ζπληεξεηή πξνο ηνλ δηαρεηξηζηή θαη θάζε άιιε ζρεηηθή ιεπηνκέξεηα. 6.4.Οη πεξηνδηθνί έιεγρνη δελ επηηξέπεηαη, κε ηελ επαλάιεςε ησλ δηαδηθαζηώλ ειέγρνπ, λα πξνθαινύλ ππεξβνιηθή θζνξά ή λα νδεγνύλ ζε θαηαπνλήζεηο, πνπ ζέηνπλ ζε ακθηβνιία ηελ αζθάιεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ αλειθπζηήξα ( 81.1 παξ. Δ.1 ) 6.5. εκαληηθέο κεηαηξνπέο, πνπ ζα γίλνληαη κεηά ηελ παξάδνζε ηνπ αλειθπζηήξα, πξέπεη λα κειεηώληαη, απνθαζίδνληαη θαη θαηαζθεπάδνληαη από αξκόδηα πξόζσπα. Κάζε ηέηνηα κεηαηξνπή ή αηύρεκα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζην ηερληθό κέξνο ηνπ κεηξώνπ ή ηνπ θαθέιινπ ηνπ αλειθπζηήξα ( ΔΛΟΣ ΔΝ 81.2 παξ. Δ.2. ) 7. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ. 7.1 Ο κειεηεηήο κεραληθόο, πνπ ππνγξάθεη ηε κειέηε, έρεη ηελ επζύλε ηεο εγθαηάζηαζεο, κόλν εάλ ε θαηαζθεπή είλαη απόιπηα ζύκθσλε κε ηελ παξαπάλσ ηερληθή πεξηγξαθή ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο θαη αιιαγέο, νη νπνίεο κπνξνύλ λα γίλνπλ κόλν κε γξαπηή έγθξηζε ηνπ κειεηεηή Σελ εγθαηάζηαζε ζα πινπνηήζνπλ εηδηθνί ηερλίηεο, θάηνρνη άδεηαο εγθαηάζηαζεο αλειθπζηήξσλ θαη πεπεηξακέλνη ζε παξόκνηεο θαηαζθεπέο θαη εγθαηαζηάζεηο Κάζε πξόβιεκα πνπ ζα πξνθύπηεη θαηά ηελ εγθαηάζηαζε, ζα ιύλεηαη από ηνλ κειεηεηή, αλ αθνξά ηε κειέηε θαη από ηνλ επηβιέπνληα αλ αθνξά θείκελν πνπ ζα πεξηγξάθεη θαη ζα αηηηνινγεί ηελ αιιαγή θαη ζα ππνγξάθεηαη από αξκόδην, ζα θπιάζζεηαη δε ζην θάθειν ηνπ έξγνπ. Ο ΤΝΣΑΞΑ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα

Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Παλεπηζηήκην Κξήηεο Τκήκα Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο Υιηθώλ Ασκήσεις Οπτική και Κύματα Δηδάζθσλ: Δεκήηξεο Παπάδνγινπ Email: dpapa@materials.uc.gr Άλυτες Ασκήσεις: 1. Να πξνζδηνξίζεηε αλ νη αθόινπζεο ζπλαξηήζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο :

ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ. Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη Εήηημα 1 ο : ΓΗΑΓΩΝΗΣΜΑ ΣΤΑ ΜΑΘΖΜΑΤΗΚΑ Ον/μο:.. Γ Λσκείοσ Ύλη: Μιγαδικοί-Σσναρηήζεις-Παράγωγοι Θεη.-Τετν. Καη. 11-1-11 Εήηημα 1 ο : Α. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f, λα βξείηε ην δηάζηεκα ζην νπνίν είλαη παξαγσγίζηκε θαζώο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ ΥΔΓΗΟΤ ΑΡΗΘΜ. 1 ΒΟΤΣΑΗΟ 7,5Υ40m ΑΓΔΛΑΓΩΝ ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΣΑΒΛΗΜΟΤ ΜΔ 48 ΑΣΟΜΗΚΔ ΘΔΔΗ Τν άξκεγκα ελδείθλπηαη λα γίλεηαη ζε αξκεθηήξην ηύπνπ ςαξνθόθθαιν 2Χ4 ζέζεσλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο

α) ηε κεηαηόπηζε x όηαλ ην ζώκα έρεη κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ζέζεο δ) ην κέγηζην ξπζκό κεηαβνιήο ηεο ηαρύηεηαο Έξγν ελέξγεηα 3 (Λύζε) Σώκα κάδαο m = 4Kg εξεκεί ζηε βάζε θεθιηκέλνπ επηπέδνπ γσλίαο θιίζεο ζ κε εκζ = 0,6 θαη ζπλζ = 0,8. Τν ζώκα αξρίδεη λα δέρεηαη νξηδόληηα δύλακε θαη μεθηλά λα αλεβαίλεη ζην θεθιηκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ. Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ Είμαζηε ηυχεροί που είμαζηε δάζκαλοι Ον/μο:.. A Λσκείοσ Ύλη: Εσθύγραμμη Κίνηζη 8-11-2015 Θέμα 1 ο : 1. Η εμίζωζε θίλεζεο ελόο θηλεηνύ πνπ θηλείηαη επζύγξακκα είλαη ε x = 5t. Πνηα

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο

Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος. Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Φςζική Πποζαναηολιζμού Γ Λςκείος Αζκήζειρ Ταλανηώζειρ 1 ο Φςλλάδιο Επιμέλεια: Αγκανάκηρ Α. Παναγιώηηρ Επωηήζειρ Σωζηό- Λάθορ Να χαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηω πποηάζειρ ωρ ζωζηέρ ή λάθορ: 1. Η ηαιάλησζε είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οξηδόληηα θαη θαηαθόξπθε κεηαηόπηζε παξαβνιήο 1 ε Δξαζηεξηόηεηα Αλνίμηε ην αξρείν «Μεηαηόπηζε παξαβνιήο.ggb». Με ηε καύξε γξακκή παξηζηάλεηαη ε γξαθηθή παξάζηαζε ηεο f(x)=αx 2 πνπ ζα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης

ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης Μ ηροθική ηαλάνηωζη-μέηρηζη μέηροσ διάημηζης 1. κοπός ηελ άζθεζε γίλεηαη κέηξεζε ηνπ κέηξνπ δηάηκεζεο ελόο κεηαιιηθνύ ζύξκαηνο από ηελ πεηξακαηηθά κεηξεκέλε πεξίνδν ηαιάλησζεο ελόο ζηξνθηθνύ ηαιαλησηή.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΗΕΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ Ι

ΑΚΗΕΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ Ι ΑΚΗΕΙ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΩΝ Ι ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΣΕ 1. Σν δεπηεξεύσλ ηύιηγκα κεηαζρεκαηηζηή έρεη ηάζε 282,8sin377 v t tv. Ο ιόγνο ησλ ζπεηξώλ ηνπ κεηαζρεκαηηζηή είλαη 100:200 (α=0,5). Αλ ην ξεύκα ζην δεπηεξεύσλ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου

Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Άσκηση 1 - Μοπυοποίηση Κειμένου Σηηο παξαθάησ γξακκέο εθαξκόζηε ηε κνξθνπνίεζε πνπ πεξηγξάθνπλ Γξακκή κε έληνλε γξαθή Γξακκή κε πιάγηα γξαθή Γξακκή κε ππνγξακκηζκέλε γξαθή Γξακκή κε Arial Font κεγέζνπο

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α

Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano) ΘΔΜΑ Α Γ ΣΑΞΖ ΔΝΗΑΗΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΘΔΣΗΚΩΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΤΝΑΡΣΖΔΗ ΟΡΗΑ ΤΝΔΥΔΗΑ (έως Θ.Bolzano). Να δηαηππώζεηε ην Θ.Bolzano. 5 ΘΔΜΑ Α μονάδες A. Να απνδείμεηε όηη γηα θάζε πνιπωλπκηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ 1 Σ. Δ. Ι. ΓΤ Σ Ι Κ Η Μ Α Κ Δ Γ Ο Ν Ι Α ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ Σ Μ Η Μ Α Μ Η Υ Α Ν ΟΛΟ Γ Ι Α Δξγαζηήξην Μεραλνπξγηθώλ Καηεξγαζηώλ & CAD ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΔΓΙΟ ΙΙ ΜΑΘΗΜΑ 2: Πνηόηεηα Δπηθάλεηαο Γξ. Βαξύηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΓΚΤΠΡΙΟ ΓΙΑΓΩΝΙ ΜΟ Α ΛΤΚΔΙΟΤ Ζμεπομηνία: 18/12/10 Ώπα εξέτασηρ: 09:30-12:30 ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤ ΕΙ 1. Δίλεηαη ην πνιπώλπκν Αλ θαη., λα βξείηε ην ηειεπηαίν ςεθίν ηνπ αξηζκνύ έρνπκε:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΗΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Νο : 23

ΑΚΗΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Νο : 23 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ ΕΛ. 109 1 ο ΣΕΕ Λάπιζαρ Σσολική Χπονιά: 200 200. Ονομαηεπώνςμο μαθηηή:. ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΩΝ Ομάδα:. ΣΑΞΗ Β Ηλεκηπ. Δγκαη. Κηιπίων. ΚΑΘΗΓΗΣΕ: Μίραο Παλαγηώηεο. Ημεπομηνία: ΑΚΗΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ

Ζαχαρίας Μ. Κοντοπόδης Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων ΙΙ Διαφάνεια 1 η ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ BIOS UITILITY Τν ζπλεζέζηεξν πιήθηξν γηα ηελ είζνδν ζην BIOS Utility είλαη ην πιήθηξν Del. Παξόια απηά δηαθνξεηηθνί θαηαζθεπαζηέο, ρξεζηκνπνηνύλ δηαθνξεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε:

Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: 1 ΟΡΙΜΟΙ MONOTONIA AKΡOTATA Μηα ζπλάξηεζε κε πεδίν νξηζκνύ ην Α, ζα ιέκε όηη παξνπζηάδεη ηοπικό μέγιζηο ζην, αλ ππάξρεη δ>0, ηέηνην ώζηε: Σν ιέγεηαη ζέζε ή ζεκείν ηνπ ηνπηθνύ κεγίζηνπ θαη ην ( ηνπηθό κέγηζην.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ(1) ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΔΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΔΦΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΔΙΟΥ ΤΔΣΤ() ΣΤΑ ΓΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΔΜΑ : Αλ ηζρύεη 3 3, λα δείμεηε όηη ηα ζεκεία Μ, Ν ηαπηίδνληαη. ΘΔΜΑ : Α Β Μ Γ Σην παξαπάλσ ζρήκα είλαη 3. α) Γείμηε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο:

Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων. 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: Ασκήσειρ μησανικών ταλαντώσεων 1. Σώκα κάδαο m = 4 kg εθηειεί α.α.η. κε εμίζωζε απνκάθξπλζεο: x = 8ημ(πt+π/6) 1. Να ππνινγίζεηε ηε ζηαζεξά επαλαθνξάο ηνπ. 2. Να παξαζηήζεηε γξαθηθά ηελ απνκάθξπλζή ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ

Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Αιγόξηζκνη 2.2.7.4 Γοκή επαλάιευες Δληοιές Όζο & Μέτρης_όηοσ Εηζαγσγή ζηηο Αξρέο ηεο Επηζηήκεο ησλ Η/Υ 1 Άζθεζε 34 ζει 53 Έλα ςεθηαθό θσηνγξαθηθό άικπνπκ έρεη απνζεθεπηηθό ρώξν N Mbytes. Να αλαπηύμεηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ

ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 61 Ον/μο:.. Β Λσκείοσ Ύλη: Ηλεκηρικό ρεύμα Το Φως Γενικής Παιδείας 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Μία ειεθηξηθή ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα ρξνληθή δηάξθεηα 0,5h θαη θαηαλαιώλεη 2kWh ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα.

Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο κεηά ηηο γηνξηέο ηνπ Πάζρα. Οι Πανελλαδικέρ Δξεηάζειρ για ηην ειζαγωγή ζηην ηπιηοβάθμια εκπαίδεςζη θα ππαγμαηοποιηθούν ππιν ηιρ απολςηήπιερ ενδοζσολικέρ εξεηάζειρ ηων μαθηηών και ηων μαθηηπιών. Τν Πξόγξακκα ζα αλαθνηλσζεί, ακέζσο

Διαβάστε περισσότερα

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση

Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Κευάλαιο 8 Μονοπωλιακή Συμπεριφορά- Πολλαπλή Τιμολόγηση Πώς πρέπει να τιμολογεί ένα μονοπώλιο; Μέρξη ζηηγκήο ην κνλνπώιην έρεη ζεσξεζεί ζαλ κηα επηρείξεζε ε νπνία πσιεί ην πξντόλ ηεο ζε θάζε πειάηε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Δημήτρης Χασάπης ΧΩΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οη γεσκεηξηθέο ζρέζεηο κεηξηθή ζεώξεζε ηνπ ρώξνπ - Απόζηαζε αλάκεζα ζε δύν ζεκεία / κήθνο - Επηθάλεηα / επίπεδα ζρήκαηα /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη: Έργο - Ενέργεια

Ύλη: Έργο - Ενέργεια ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ 32 Ον/μο:... Α Λσκείοσ Ύλη: Έργο - Ενέργεια 22-3-2015 Θέμα 1 ο : 1. Τν έξγν ηνπ βάξνπο ελόο ζώκαηνο: α) Δίλαη πάληα ίζν κε κεδέλ όηαλ ην ζώκα θηλείηαη επζύγξακκα. β) Απμάλεηαη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.)

ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) ΣΤΠΟΛΟΓΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΤΑΛΑΝΤΏΣΕΙΣ ΑΠΛΗ ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ (Α.Α.Σ.) x t t Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (ρωξίο αξρηθ θάζε) Δμηζώζεηο Α.Α.Σ. (κε αξρηθ θάζε) Γύλακε ζηελ Α.Α.Σ. a a t α ρέζε επηηάρπλζεο απνκάθξπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ Α Α. καινούργιο σχολ. σελ 35 / παλιό σχολ. 53 Α. Ψευδής, σελ.99 / παλιό σχολ. σελ. 7 αντιπαράδειγμά, f ( ) Α3. σελ 73, παλιό σχολ. σελ. 9 Α. α) Λάθος β)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ SSANGYONG ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ANGYONG Πποηεινόμενερ Σιμέρ Λιανικήρ με Φ.Π.Α & - 50% ζηο Δ.Σ.Σ Actyon 2.3lt Βενζίνη 2.3lt Basic 23.850 2.3lt tandard 25.160 2.3lt pecial 25.340 2.3lt pecial unroof

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A

ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΛΤΔΙ ΘΔΜΑ A ΜΑΘΗΜΑ / ΣΑΞΗ: ΦΤΙΚΗ / Α ΛΤΚΔΙΟΤ ΔΙΡΑ: ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ: 24/02/2013 ΘΔΜΑ A ΛΤΔΙ ηις ημιηελείς προηάζεις Α 1 -Α 4 να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό ηης πρόηαζης και δίπλα ηο γράμμα ποσ ανηιζηοιτεί ζηη θράζη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016

Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / 2016 Τκήκα : ΓΘΕΤΘΚΗΣ Ηκ/ληα : 30 / 11 / Ολνκαηεπώλπκν : ΘΔΜΑ Α : Σηηο παξαθάησ εξσηήζεηο Α1 Α4 λα επηιέμεηε ηε ζσζηή απάληεζε Δηάξθεηα 3h Α1. Έλα ζύζηεκα κάδαο ειαηεξίνπ εθηειεί εμαλαγθαζκέλε ηαιάλησζε. Η

Διαβάστε περισσότερα

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη

Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Εςθςή ζςζηήμαηα επισειπήζεων και αξιολόγηζη Μάθημα 11 Τμήμα Μάπκεηινγκ και Διοίκηζηρ Λειηοςπγιών Τα δηαγξάκκαηα θαηάζηαζεο (state diagrams) ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα βνεζήζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζηή λα θαηαιάβεη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα