ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ"

Transcript

1 ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά τα κυριότερα συµπεράσµατα επιχειρησιακής έρευνας, σχετικά µε το καυτό δίληµµα του «outsourcing» στις διεργασίες logistics (αποθήκευση, διαχείριση αποθήκης, µεταφορές-διανοµές) των εµπορικών και παραγωγικών επιχειρήσεων διάθεσης τροφίµων στην Ελλάδα. Oλοκληρώθηκε τον Νοέµβριο του 2005, στα πλαίσια της διπλωµατικής µου εργασίας, στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα Μ.Β.Α. του Kingston University, σε συνεργασία µε την Ψυγεία Αλάσκα ΑΕΒΤΕ. Η συγκεκριµένη έρευνα συντάχθηκε βάσει συλλογής πρωτογενών στοιχείων, από την επεξεργασία ερωτηµατολογίων τα οποία απεστάλησαν στις επιχειρήσεις τροφίµων και από δευτερογενή δεδοµένα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίαςαρθρογραφίας και λοιπών πηγών (Κλαδικές Μελέτες, Κρατικοί Φορείς, Οργανισµοί κλπ), που οδήγησαν στο θεωρητικό µοντέλο (conceptual framework) που αποτέλεσε τον κορµό της έρευνας. Το θεωρητικό µοντέλο το οποίο αναφέρεται και στην ιστοσελίδα του ιεθνή Οργανισµού Βιοµηχανιών Ψύξης (I.A.R.W.), εστιάζεται σε πέντε σηµαντικά πλεονεκτήµατα Το Οικονοµικό Της Τεχνογνωσίας Το Τεχνολογικό Της ιανοµής Της Προστιθέµενης Αξίας που εισπράττουν οι επιχειρήσεις µε την χρήση ενός third party προµηθευτή (warehouse & distribution based), και τα οποία θα πρέπει να αξιολογούνται εκ των αποτελεσµάτων τους. Τα συµπεράσµατα της έρευνας κατέληξαν ότι η επιλογή των επιχειρήσεων για outsourcing logistics µε την ανάθεση του έργου σε third party προµηθευτή δύναται να προσδώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην επιχείρηση. Το κυριότερο πλεονεκτήµατα που εισπράττουν οι επιχειρήσεις από την ανάθεση, είναι το οικονοµικό λόγω µείωσης του κόστους των παγίων και της εξοικονόµησης προσωπικού από µη «κύριες» δραστηριότητες, µε αποτέλεσµα την ευκολότερη ανάπτυξη και επικέντρωση στο κύριο αντικείµενο τους «core business». Λοιπά πλεονεκτήµατα από την χρήση third party προµηθευτών, που προσδίδουν προστιθέµενη αξία δεν γίνονται σήµερα ιδιαίτερα αντιληπτά από τις επιχειρήσεις, πελάτες τους, µε αποτέλεσµα το κριτήριο της επιλογής του προµηθευτή να γίνεται µε βάση το κόστος των υπηρεσιών του και την ζητούµενη-απαιτούµενη ποιότητα από τους πελάτες του και τους Κρατικούς φορείς. Η έρευνα αφορά κατά κύριο λόγο Μικροµεσαίες επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.), που δραστηριοποιούνται στο κλάδο των τροφίµων. Τα θέµατα που αναπτύσσονται στην έρευνα αφορούν τις σχέσεις των επιχειρήσεων µε τους 3PLs, την ικανοποίηση τους από την προσφορά των παρεχόµενων υπηρεσιών των 3PL, τα κριτήρια επιλογής 3PL προµηθευτή, την λογική ανάλυση για την δηµιουργία απόφασης «outsourcing», και τις προοπτικές εξέλιξης των σχέσεων κάτω από τις αρχές ολικής ποιότητας. Παρακάτω αναφέρονται τα κυριότερα συµπεράσµατα των αποτελεσµάτων της έρευνας και προτάσεις βελτίωσης. 1

2 Περίληψη συµπερασµάτων: Από την πρωτογενή έρευνα που διεξήχθη και την ανάλυση και κριτική σκέψη συλλέξαµε τα παρακάτω συµπεράσµατα : Υπάρχει έντονος ανταγωνισµός στον χώρο των Μ.Μ.Ε. διάθεσης τροφίµων. Μεγάλο µέρος των επιχειρήσεων δεν διαθέτει κάποιο σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας. Οι Μ.Μ.Ε. τροφίµων θεωρούν πιο σηµαντικές λειτουργίες την διοίκηση και την οικονοµική διαχείριση. Οι Μ.Μ.Ε. τροφίµων θεωρούν σηµαντικές λειτουργίες τις προµήθειες, την παραγωγή, την διανοµή και τις πωλήσεις. Οι Μ.Μ.Ε. τροφίµων θα επένδυαν περισσότερο στις υποστηρικτικές λειτουργίες και στις πωλήσεις. Το µεγαλύτερο µέρος των επιχειρήσεων αναφέρει κόστος logistics < 10% επί των συνολικών εξόδων. Σηµαντικά προβλήµατα δηµιουργούνται από το σύστηµα παραγγελιοληψίας. Μεγάλο µέρος των Μ.Μ.Ε. τροφίµων δεν διαθέτουν σύστηµα ελέγχου των υπηρεσιών των τρίτων. Υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον από τις Μ.Μ.Ε. τροφίµων σχετικά µε την εξέλιξη του κλάδου των logistics. Οι Μ.Μ.Ε. τροφίµων θεωρούν ως «core activities» το µάρκετινγκ και τις πωλήσεις. Μεγάλο µέρος των Μ.Μ.Ε. τροφίµων κάνουν µικτή χρήση στις διεργασίες logistics, δηλαδή και ίδια µέσα και µέσα τρίτων. Οι αποθηκευτικές δραστηριότητες και ετοιµασία των παραγγελιών αποτελεί το κύριο µέρος των προσφερόµενων υπηρεσιών 3PL. Τις διανεµητικές δραστηριότητες, δηλαδή παράδοση στον τελικό «χρήστη» προτιµούν να τις κάνουν οι Μ.Μ.Ε. µε ίδια µέσα. Το επίπεδο της βαθµολόγησης των προσφερόµενων υπηρεσιών logistics από τρίτους κυµαίνεται σε «καλές» και «µέτριες». Οι Μ.Μ.Ε. τροφίµων θεωρούν ότι η ανταπόκριση και αξιοπιστία των παραδόσεων από τους 3PL είναι σε µέτριο επίπεδο. Τα µεγαλύτερα παράπονα των Μ.Μ.Ε. αναφέρονται στην κακή πληροφόρηση και επικοινωνία µε τους τρίτους. Οι Μ.Μ.Ε. τροφίµων βλέπουν τις σχέσεις τους µε τους 3PL συνεργατικές, αλλά µεγάλο µέρος αυτών έχουν επισυνάψει απλή προσφορά και όχι συµβόλαιο. Οι Μ.Μ.Ε τροφίµων θεωρούν ως πρώτο λόγο για χρήση υπηρεσιών 3PL την βελτίωση του κόστους, που προκύπτει από την αποδέσµευση παγίων κοστών λειτουργικών απαιτήσεων, από εξοικονόµηση προσωπικού, από τo «φτηνό» κόστος των υπηρεσιών 3PL. Οι Μ.Μ.Ε. τροφίµων θεωρούν σηµαντικό κριτήριο επιλογής εκτός από το κόστος των προσφερόµενων υπηρεσιών από 3PL, και την ποιότητα των υπηρεσιών. Οι Μ.Μ.Ε τροφίµων θεωρούν ότι η χρήση outsourcing τους προσδίδει ευελιξία στην ανάπτυξή τους και επικέντρωση στο κύριο αντικέιµενό τους. Οι Μ.Μ.Ε τροφίµων θεωρούν ότι σηµαντικός λόγος µη χρήσης υπηρεσιών 3PL είναι η µικρή ανταπόκριση στις απαιτήσεις τους και ο κίνδυνος απώλειας πελατών τους από κακή ποιότητα υπηρεσιών. 2

3 Από την δευτερογενή έρευνα συλλέξαµε τα παρακάτω συµπεράσµατα : Η διοίκηση logistics αποτελεί σήµερα κρίσιµο παράγοντα επιτυχίας στις επιχειρήσεις. Σκοπός της διοίκησης logistics είναι η βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη κάτω από το πνεύµα της ολικής ποιότητας και της βελτιστοποίησης τους κόστους. Οι αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων οδήγησαν στην αναθεώρηση της στρατηγικής των logistics στην επιχείρηση. Ο σχεδιασµός της εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να πηγάζει από την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, γι αυτό η αναδιοργάνωση η συνεχής βελτίωση και η µέτρηση της αποδοτικότητας και αποτελεσµατικότητάς της πρέπει να γίνονται συνεχώς. Η αξιολόγηση της εφοδιαστικής αλυσίδας πρέπει να στηρίζεται τόσο σε οικονοµικά όσο και σε µη οικονοµικά κριτήρια. Η αξιοπιστία η ανταπόκριση και οι σχέσεις αποτελούν σηµαντικό παράγοντα «σωστής» εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε κάθε στάδιο της εφοδιαστικής αλυσίδας κατά µήκος της ροής των υλικών δηµιουργείται κόστος ποιότητας, κόστος διοικητικό, κόστος αποθεµάτων. Στόχος είναι η αύξηση του περιθωρίου «margin» στην αλυσίδα αξίας της επιχείρησης. Το outsourcing αποτελεί κρίσιµη επιλογή τόσο από πλευράς επιλογής προµηθευτή όσο και από πλευράς επιλογής της δραστηριότητας προς εξωτερίκευση. Το outsourcing µπορεί να προσφέρει σειρά πλεονεκτηµάτων στην επιχείρηση αλλά και µειονεκτηµάτων και κινδύνων που πρέπει να εξεταστούν. Στο πνεύµα αυτό οι 3PL δύναται να προσδώσουν πλεονεκτήµατα και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, λόγω του ότι επενδύουν σε παραγωγικούς χώρους, µέσα, και πληροφορική διότι το κόστος επιµερίζεται σε πολλούς πελάτες. Η επιλογή ενός 3PL προµηθευτή πρέπει να γίνεται βάσει κριτηρίων, να προδιαγράφονται εξαρχής οι αναγκαιότητες, τα όρια ευθύνης και το προσφερόµενο επίπεδο των υπηρεσιών, να γίνεται συνεχής από κοινού έλεγχος της απόδοσης και να ορίζονται δείκτες και στόχοι βελτίωσης. Το µέγεθος των σχέσεων του outsourcing καθορίζεται τόσο από τον όγκο αλλά και το χρονικό διάστηµα της συνεργασίας, που προσδίδει ασφάλεια και µειώνει το ρίσκο. Εκπλήρωση σκοπών και στόχων της έρευνας: Η συγκεκριµένη έρευνα διεξήχθη µε σκοπό την επαλήθευση του προτεινόµενου µοντέλου το οποίο κατέληξε η βιβλιογραφική ανασκόπηση για το «outsourcing logistics». Το προτεινόµενο µοντέλο έχε σαν στόχο να υποδείξει τα πλεονεκτήµατα στις Μ.Μ.Ε τροφίµων στην Ελλάδα από την χρήση third party logistics. Τα πλεονεκτήµατα αυτά αναφέρθηκαν σαν πλεονεκτήµατα κόστους και πλεονεκτήµατα διαφοροποίησης τα οποία οδηγούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Από την πρωτογενή έρευνα που έγινε άλλες έννοιες του µοντέλου γίνονται αισθητά αντιληπτές από τους πελάτες και άλλες λιγότερο. Η έρευνα κατέληξε σε µία κατάταξη των εννοιών του µοντέλου, των κριτηρίων επιλογής 3PL και των λόγων µη χρήσης 3PL, αναλόγως µε τον βαθµό σηµαντικότητας που κρίθηκε από τις Μ.Μ.Ε. Η κατάταξη των εννοιών αξιολογήθηκε µε παλιότερες έρευνες για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της έρευνας. Επίσης η έρευνα κατέγραψε σηµαντικά συµπεράσµατα από την ανάλυση των ερωτηµατολογίων που αφορούσαν τόσο την «ευχαρίστηση» από τις προσφερόµενες υπηρεσίες 3PL όσο και λοιπά προβλήµατα της αγοράς και των επιχειρήσεων. 3

4 Υποδείξεις-Βελτιώσεις: Σήµερα οι επιχειρήσεις δρουν κάτω από ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ειδικά στο χώρο των τροφίµων που τα περιθώρια κέρδους είναι σχετικώς µικρά και ο ανταγωνισµός έντονος πρέπει οι επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές για να µπορέσουν να επιβιώσουν. Η βελτίωση της εφοδιαστικής τους αλυσίδας από πλευράς διαφοροποίησης και κόστους µπορεί να οδηγήσει σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Για το λόγο αυτό προτάθηκε το εννοιολογικό µας µοντέλο που στηρίζεται σε τέσσερα πλεονεκτήµατα (το οικονοµικό, της τεχνογνωσίας, της τεχνολογίας, της διανοµής και της προστιθέµενης αξίας) τα οποία «εισπράττουν» οι Μ.Μ.Ε. µε την συνεργασία ενός Third party προµηθευτή. Επιπροσθέτως οι Μ.Μ.Ε. τροφίµων πρέπει να : Εξετάσουν προσεκτικά τις διεργασίες logistics της επιχείρησής τους να επιλέξουν µε προσοχή τις δραστηριότητες που θα εξωτερικευτούν και να δουν κατά πόσο είναι δυνατή, η ολοκληρωµένη συνεργασία µε έναν third party, τόσο των αποθηκευτικών όσο και των διανεµητικών δραστηριοτήτων. Να αξιολογήσουν τον προµηθευτή µε ένα σύνολο κριτηρίων που πρέπει να προσεχτεί ιδιαίτερα διότι ο 3PL έρχεται πολλές φορές σε άµεση επαφή µε τον πελάτη του πελάτη του. Να επικεντρώσουν την δυναµικότητά τους στις διοικητικές λειτουργίες, την οικονοµική διαχείριση και στις πωλήσεις, µε στόχο την ανάπτυξη τους και την επένδυση σε νέα προϊόντα. Να γίνει προσπάθεια βελτίωσης του τρόπου παραγγελιοληψίας και να χρησιµοποιηθούν οι νέες µέθοδοι του διαδικτύου και της τηλεµατικής. Αυτό θα βελτιώσει σηµαντικά και το χρονικό διάστηµα τοποθέτησης παραγγελίας σε ένα 3PL, και θα αυξήσει την ανταπόκριση και την αξιοπιστία των παραδόσεων από τους 3PL. Να αναπτύξουν σύστηµα ελέγχου των υπηρεσιών των 3PL, από εξειδικευµένους ανθρώπους στον κλάδο, να ελέγχουν από κοινού την απόδοση των υπηρεσιών των τρίτων, να θέτουν στόχους και δείκτες βελτίωσης µαζί µε τον συνεργάτη 3PL, καθώς και να ελέγχουν την ικανοποίηση των πελατών τους. Να δηµιουργούν εξαρχής ένα σύστηµα σχέσεων µε το third party, µε καθορισµό των αναγκαιοτητών τους και των προσδοκιών τους, να καθορίζουν από κοινού τα όρια ευθύνης των τρίτων και να επισυνάπτουν µακροχρόνια συµβόλαια µε σκοπό την εξασφάλιση του 3PL, που οδηγεί στην αναβάθµιση την εξέλιξή και την βελτίωση των υπηρεσιών του. Μέσα στα πλαίσια της συνεχής βελτίωσης και της ολικής ποιότητας το κριτήριο επιλογής προµηθευτή 3PL δεν θα πρέπει να είναι µόνο το κόστος, αλλά η επένδυση στην βελτίωση των διαδικασιών µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του τελικού χρήστη. Να µην προχωρήσουν στη εξωτερίκευση δραστηριοτήτων από την στιγµή που αυτές αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, η που η αξιολόγησή τους υπερτερεί της εντός εφαρµογής τους, η εάν δεν καταλήξουν σε κάποιο αξιόπιστο προµηθευτή που θα τους εξασφαλίσει τα προσδοκώµενα. 4

5 Οι third party logistics πρέπει : Nα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τις προσφερόµενες υπηρεσίες τους και να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους µιας και το κόστος αποτελεί βασικό κριτήριο επιλογής τους. Να αυξήσουν το επίπεδο της επικοινωνίας και σωστής πληροφόρησης επενδύοντας σε προηγµένα συστήµατα πληροφορικής και online ενηµέρωσης. Να ενηµερώνουν τους πελάτες τους (Μ.Μ.Ε.) για τα οφέλη προστιθέµενης αξίας που προσδίδουν οι υπηρεσίες τους, όπως την εξασφάλιση της ιχνηλασιµότητας, την τήρηση του FEFO, την διατήρηση της ψυκτικής αλυσίδας, τον ποιοτικό έλεγχο, το διοικητικό κόστος τήρησης αποθεµάτων και στατιστικών στοιχείων. Να προσπαθούν να βελτιώνουν τις διαδικασίες τους, να προσανατολίζονται προς την εξυπηρέτηση των πελατών τους, να συλλέγουν και να επεξεργάζονται τα παράπονά τους µε στόχο την βελτίωση και την ολική ποιότητα. Να εξετάσουν τις προσδοκίες των πελατών τους καθώς και να γνωρίσουν και τους πελάτες των πελατών τους ώστε να εκµεταλλευτούν νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Να ενηµερώνουν τις Μ.Μ.Ε. για το πολύπλοκο και δύσκολο έργο τους καθώς κάποια ζηµιά σε προϊόντα είναι ανεπανόρθωτη, γι αυτό να ορίζουν και να καταγράφουν εξαρχής τις προσδιοριζόµενες ανάγκες την δυνατότητά εξυπηρέτησης, και να διαθέτουν αποδεικτικά στοιχεία της διασφάλισης ποιότητας. Να οργανώσουν τµήµατα εξυπηρέτησης πελατών µε αµεσότητα στην επικοινωνία και διευκόλυνση στην πληροφόρηση. Οι κρατικοί φορείς πρέπει : Να αυξήσουν τους ελέγχους «παράνοµων» από πλευράς υγιεινής διακινήσεων, να επιβάλλουν την εφαρµογή των νόµων της Ε.Ε. για την διακίνηση των τροφίµων, έτσι ώστε να ξεκαθαριστεί ο χώρος από τις επιχειρήσεις που δεν καταβάλουν κόστος για την ποιότητα, να γίνουν µητρώα ελέγχου των επιχειρήσεων. Να συνεργαστούν µε τις Μ.Μ.Ε τόσο στον τοµέα της ενηµέρωσης όσο και στον τοµέα της παροχής συµβουλών, καθώς και να δοθούν κίνητρα ανάπτυξης και αύξησης της παραγωγής. Καθότι φαίνεται υπάρχουν προοπτικές και δυνατότητες συνεργασίας στο επίπεδο third party, αλλά θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα προβλήµατα που αναγνώρισαν οι επιχειρήσεις και αναφέρονται στην ανταπόκριση και επικοινωνία και να αλλάξει ο τρόπος που κινείται γενικά η αγορά. Θα πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο της δέσµευσης από κοινού, να ορίζονται συνεργασίες µε στόχο την αµοιβαία αποδοχή και επίτευξη των σκοπών και στόχων των εµπλεκοµένων επιχειρήσεων. Με εκτίµηση, Γιώργος Παπαλόης 5

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 2 1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS... 3 2. ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ... 15 2.1. Γενικά Στοιχεία Επιχειρήσεων...15

Διαβάστε περισσότερα

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ

Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες και καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας μπορεί να προσφέρουν μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για να το κάνουν αυτό, πρέπει οι ίδιες να είναι διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-Μ.Β.Α)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τομέας: Οργάνωση και Διοίκηση Διατριβή που υπεβλήθη για την μερική ικανοποίηση των απαιτήσεων για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

Β κύκλος εργασιών. «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας»

Β κύκλος εργασιών. «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας» Β κύκλος εργασιών Οµάδα Εργασίας OE B2 «e-marketplaces προοπτικές, η στάση της Πολιτείας» Συντονιστές: Πουλυµενάκου Aγγελική (Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών) Raporteurs: ηµητρακόπουλος Γιώργος (Eλληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΜΜΕ Απόσπασµα της συνολικής Μελέτης που αφορά στην ανάπτυξη ενός «Οδηγού/ Πρότυπου ιεθνοποίησης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Εφαρμογή ERP συστημάτων σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ - ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΘΩΜΑΣ ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ»

«ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» «ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ» Οδηγός ανάπτυξης εξαγωγών Δεκέμβριος 2014 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος

Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή, 3070. Επιβλέπων: Κουκάκης Γεώργιος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Νέες Τεχνικές Επιλογής Προσωπικού ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητής: Σαλούστρου Μαρία έσποινα, 2707 Ραπτάκη Στυλιανή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: Logistics ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ERP) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΠΩΣ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΙΣΤΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. ΕΠ-ΕΝ ΥΣΗ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑ ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑ Ο ΤΗΣ ΕΝ ΥΣΗΣ ΡΑΣΗ 2 Πιλοτικές εφαρµογές νέων µορφών οργάνωσης εργασίας ΕΡΓΑΣΙΑ 2.5 Αναπροσαρµογή µοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ:

«ON LINE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ» ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΘΕΜΑ: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ : ΒΡΕΤΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ (ΑΜ 3402) ΣΑΒΒΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΑΜ 4535) ΘΕΜΑ: «ON LINE

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών Δρ. Δημήτρης Φωλίνας Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ Copyright Δημήτρης Φωλίνας Τηλ: +30 23510.20940 Φαξ: +30 23510.47860 Email: dfolinas@gmail.com Με επιφύλαξη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΧΡΥΣΗ, ΑΜ 4873 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2010 Η Διοίκηση

Διαβάστε περισσότερα

Χαρτογράφηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον κλάδο των τροφίμων Η περίπτωση του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων (ΠΙΝΔΟΣ)

Χαρτογράφηση Εφοδιαστικών Αλυσίδων στον κλάδο των τροφίμων Η περίπτωση του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων (ΠΙΝΔΟΣ) ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε το διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2010 και Ιουνίου 2011 στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Υπηρεσιών του τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ. Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟ ΜΑΚΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΓΑΛΑΝΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική Εργασία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΕΣΩ SERVQUAL ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (2000-2006) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α κύκλος εργασιών: ΟΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ (5 FORCES) ΤΟΥ MICHAEL PORTER ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΕ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΓΚΙΩΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ Α.Μ: 7622 ΠΑΓΙΑΪ ΓΚΛΕΝΤΙΣΙΑΝΑ Α.Μ: 7910

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΠΑΛΙ Η Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου

ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου ΙΟΙΚΗΣΗΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Βιβλίο: «Βελτίωση Ποιότητας» Γ. Τσιότρα Σηµειώσεις κ. Καθ. Ν. Μπλέσιου ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Τα τελευταία χρόνια η ποιότητα καθιερώνεται ως βασικό κριτήριο καταναλωτικής και επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εφαρμογή της Διοίκησης των Logistics στην ΜΑΡΚΟ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγικό Σημείωμα σελ.1 1. Η Διοίκηση των Logistics (Logistics Management) 1.1. Ορισμός των logistics σελ.3 1.2. Ιστορική Εξέλιξη σελ.4 1.3. Ο ρόλος των logistics στην οικονομία σελ.5 1.4.

Διαβάστε περισσότερα

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης

Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Τελική Έκθεση Προς τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης Έργο Μέτρηση της Επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα: Κατάρτιση Συστήµατος εικτών και Προτάσεις Ένταξής τους στο Εθνικό Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας

Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Πώς να ξεκινήσετε εξαγωγές του προϊόντος σας Για να κάνουμε εξαγωγές πρέπει πρώτα να δημιουργήσουμε το προϊόν μας ή ακόμα καλύτερα την γκάμα των προϊόντων μας. Ένα σωστά μελετημένο προϊόν πρέπει να καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα