10η Επιζηημονική Σσνάνηηζη ηης Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιαηρικής. «Αθληηιζμός και παιδί»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10η Επιζηημονική Σσνάνηηζη ηης Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιαηρικής. «Αθληηιζμός και παιδί»"

Transcript

1

2

3

4 10η Επιζηημονική Σσνάνηηζη ηης Ελληνικής Ακαδημίας Παιδιαηρικής «Αθληηιζμός και παιδί» Γεωργία Παναγοπούλοσ Παιδίαηρος-Σσνη.Διεσθύνηρια Γεν. Νοζοκομ. Αργολίδας Νοζηλ. Μον. Νασπλίοσ

5

6 Ο αθληηιζμός είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Κάθε άηομο πρέπει να έτει ηη δσναηόηηηα να αθλείηαι, τωρίς να σθίζηαηαι διακρίζεις με βάζη ηο Ολσμπιακό πνεύμα, ποσ απαιηείηαι αμοιβαία καηανόηζη, ζηο θρόνημα ηης θιλίας, ηης αλληλεγγύης και ηης εσγενούς άμιλλας Ολσμπιακός Καηαζηαηικός Χάρηης

7

8

9

10

11

12

13 Οθέιε ηεο Άζθεζεο ηελ θαξδηαθή ζπρλφηεηα εξεκίαο, ηελ ΑΠ, ρνιεζηεξίλε θαη ηξηγιπθεξίδηα ην άγρνο ηα επίπεδα ελδνξθηλψλ Ειέγρεη ηε γιπθφδε ηνπ αίκαηνο ζε δηαβεηηθά άηνκα

14 Τα νθέιε ηεο άζιεζεο Διαηηρεί ηην καλή λειηοσργία ηοσ μσοζκελεηικού ζσζηήμαηος. Προλαμβάνει ηρασμαηιζμούς μσών και αρθρώζεων. Ενιζτύει ηην ασηοπειθαρτία. Ενιζτύει ηην ικανόηηηα ανηοτής. Καηαπολεμά ηην παιδική πατσζαρκία Προάγει ηην ασηοεκηίμηζη.

15 O «χάρτης» δικαιωμάτων των παιδιών στον αθλητισμό: 1. Το δικαίωμα να παίζει ως παιδί και όχι ως ενήλικος 2. Το δικαίωμα να συμμετέχει σε αθλήματα, άσχετα με το επίπεδο της ικανότητας του 3. Το δικαίωμα να παίρνει μέρος σε επίπεδο αντίστοιχο με το επίπεδο ανάπτυξής του 4. Το δικαίωμα της ισότιμης ευκαιρίας να αγωνιστεί για την επιτυχία 5. Το δικαίωμα να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια από όλους τους εμπλεκομένους 6. Το δικαίωμα να διασκεδάζει με το αθλητισμό

16 Σα είδε ηεο άζθεζεο Αεξφβηα άζθεζε Αζθήζεηο επιπγηζίαο Αζιήκαηα δχλακεο Πνιεκηθέο ηέρλεο Άζιεκα δεμηνηερλίαο Αζθήζεηο ηφλσζεο κπψλ

17 Αεξφβηα άζθεζε Σν έληνλν πεξπάηεκα Σν ηδόθηλγθ Σν αλέβαζκα ζθάιαο Σν πνδήιαην Σν ζθνηλάθη Ο ρνξόο Ζ θσπειαζία Σν θνιύκπη Σν κπάζθεη, ην βόιετ, ην πνδόζθαηξν, ην ηέληο Σν παηηλάδ

18

19

20

21 Σα είδε ηεο άζθεζεο Αεξφβηα άζθεζε Αζθήζεηο επιπγηζίαο Αζιήκαηα δχλακεο Πνιεκηθέο ηέρλεο Άζιεκα δεμηνηερλίαο Αζθήζεηο ηφλσζεο κπψλ

22

23

24

25

26

27 Σα αίηηα επεηζνδίνπ απώιεηαο ζπλείδεζεο Δμσθαξδηαθά: επηιεςία, θξάηεκα αλαπλνήο, κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο (ππνγιπθαηκία), εκηθξαλία, θαη ε πζηεξία. Καξδηαθά: ζηέλσζε ανξη.βαιβίδαο, ππεξηξνθηθή κπνθαξδηνπάζεηα, ε πλεπκνληθή ππέξηαζε, νη δπζξπζκίεο, (long QT, WPW, ε λόζνο ηνπ θιεβνθόκβνπ, ν πιήξεο θνιπνθνηιηαθόο απνθιεηζκόο θαη ε θνηι. ηαρπθαξδία ζε κεηεγρεηξεηηθνύο αζζελείο. παξαζπκπαζεηηθνηνλία.

28 Ύπνπην θαξδηαθό επεηζόδην πλέβε ελώ ην παηδί ήηαλ μαπισκέλν. Απνπζηάδνπλ πξόδξνκα ζπκπηώκαηα ή ζεκεία. Απώιεηα ζπλείδεζεο 5 ιεπηώλ. Παξνπζία έληνλνπ ζσξαθηθνύ πόλνπ ή αηζζήκαηνο παικώλ. Οηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ζπγγελνύο θαξδηνπάζεηαο ή αηθληδίνπ ζαλάηνπ. πλέβε θαηά ηελ άζθεζε.

29 Αίηηα αηθλίδηνπ θαξδηαθνχ ζαλάηνπ ζηνπο λένπο Μπνθαξδηνπάζεηεο (ππεξηξνθηθέο, δηαηαηηθέο) Μπνθαξδίηηδεο πγγελείο αλσκαιίεο ησλ ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ ύλδξνκν Marfan ηέλσζε ηζζκνύ ηεο ανξηήο ηέλσζε ηεο ανξηηθήο βαιβίδαο Αξξπζκηνγόλνο δπζπιαζία ηεο δεμηάο θνηιίαο Πξόπησζε ηεο κηηξνεηδνύο βαιβίδνο ύλδξνκν πξνδηέγεξζεο (WPW) ύλδξνκν καθξνύ Q-T Υεηξνπξγεζείζεο θπαλσηηθέο ζπγγελείο θαξδηνπάζεηεο

30 Ο πιήξεο θαξδηνινγηθόο έιεγρνο Κιηληθή εμέηαζε πεξηιακβάλεη Ζιεθηξνθαξδηνγξάθεκα Τπεξερνγξάθεκα θαξδηάο Ζolter Ρπζκνύ (επί δηαθόξσλ ππνςηώλ, όπσο αξξπζκίεο) Σέζη θνπώζεσο

31

32

33

34 Η ζσζηή δηαηξνθή βνεζάεη: στη διατήρηση υγιών ιστών του σώματος στη διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης στην πρόληψη προβλημάτων του νευρικού και ανοσοποιητικού συστήματος

35

36 ΓΗΑΣΡΟΦΖ θαη ΑΚΖΖ

37 Ζ δηαηξνθή ηνπ αζιεηή ζηνρεύεη Κάιπςε ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ Ρύζκηζε ηνπ βάξνπο, κε παξάιιειε αύμεζε κπτθήο κάδαο, θαη εκπινπηηζκό ησλ κπώλ ζε γιπθνγόλν Κάιπςε ησλ αλαγθώλ ζε βηηακίλεο, αλόξγαλα ζπζηαηηθά θαη λεξό.

38

39 Σεκαληηθά ζεκεία ζηε δηαηξνθή ελφο λεαξνχ αζιεηή. Καηαλάισζε πξσηλνχ. Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα. Ελδηάκεζα ζλαθ. Έκθαζε ζηα θπξίσο γεχκαηα. Νεξφ. Πνηθηιία ηξνθίκσλ. Πξν- αγσληζηηθά γεχκαηα. Μεηα- αγσληζηηθά γεχκαηα

40 Γηαηξνθή ζε πνζόηεηα 2-3 ηζνδύλακα γαιαθηνθνκηθώλ 2-3 ηζνδύλακα θξέαηνο θαη ςαξηώλ 4 ηζνδύλακα ιαραληθώλ 3 ηζνδύλακα θξνύησλ 9 ηζνδύλακα δεκεηξηαθώλ θαη ςσκηνύ.

41 Βαζηθά ζπζηαηηθά Πξσηεΐλε Τδαηάλζξαθεο Λίπνο Μέηαιια θαη ηρλνζηνηρεία Βηηακίλεο

42 Ππξακίδα Γηαηξνθήο

43

44 ίδεξνο Απμεκέλεο απαηηήζεηο ιόγσ αλάπηπμεο. Μεησκέλε ελεξγεηαθή θαη πξσηετληθή πξόζιεςε. Μεησκέλε ηθαλόηεηα απνξξόθεζεο. Ζ αηκόιπζε θαη απώιεηα αίκαηνο ιόγσ ηξαπκαηηζκώλ. Έκκελνο ξύζε γηα ηα θνξίηζηα. Σν άγρνο ησλ αγώλσλ. Ζ θαθή δηαηξνθή.

45

46 ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ 1.Δλεξγεηαθή θάιπςε-εύγηζκα 2.Λήςε πγξώλ-δλπδάησζε 3.Πξσηλό 4.σζηή ζύλζεζε ηξνθίκσλ-5 νκάδεο 5.Ώξα γεύκαηνο-2hπξηλ ηελ άζιεζε 6.Σξόθηκα-όρη ζπκπιεξώκαηα 7.Δθπαίδεπζε ζηε δηαηξνθή (δηαηηνιόγνοςπρνι. ηήξημε)

47

48

49

50

51

52

53

54

55 Οξζνπεδηθά πξνβιήκαηα.θάηαγκα ηεο επηθπζηαθήο πιάθαο Καηάγκαηα.θόπσζεο.νζηενρόλδξηλα θαηάγκαηα Οζηενρνλδξίηηδεο.Σξαπκαηηζκόο Οζθπαιγίεο.Αλαηνκηθέο παξαιιαγέο.πνλδπινιίζζεζε

56 πληεξεηηθή ζεξαπεία Σνπνζέηεζε πάγνπ γηα πξόιεςε ή πεξηνξηζκό ηνπ αηκαηώκαηνο Αθηλεηνπνίεζε ηνπ ηξαπκαηηζκέλνπ κέινπο Αλάξξνπε ζέζε ηνπ κέινπο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ αηκαηώκαηνο Αλάπαπζε Αλάηαμε θαη αθηλεηνπνίεζε Αληηθιεγκνλώδε θαη θπζηθνζεξαπεία

57 Πξνζηαηεπηηθά κέζα ε θαιή θπζηθή θαηάζηαζε ε θαιή πξνεηνηκαζία ε ζσζηή δηαηξνθή ε ρξήζε θαηαιιήισλ ππνδεκάησλ ε ρξήζε θεδεκόλσλ ε απνθπγή θαξκαθεπηηθώλ νπζηώλ γηα ηε βειηίσζε ηεο απνδόζεσο ηνπ αζιεηή

58 Οδεγίεο Ακεξηθ. Αθαδεκίαο Παηδηαηξηθήο Χξφλνο εθηφο πξνπφλεζεο Ρεπό Δηαιείκκαηα Χξήζε ζσζηνχ εμνπιηζκνχ Αξθεηφ λεξφ Ελδπλάκσζε ησλ κπψλ Αχμεζε ηεο επειημίαο (Stretching) Αζθάιεηα

59

60

61 Αλαβνιηθά Καξδηαγγεηαθά Πξνβιήκαηα Ζπαηηθέο Γηαηαξαρέο Οξκνληθέο Γηαηαξαρέο Μπνζθειεηηθέο Βιάβεο Φπρηθέο Γηαηαξαρέο

62 Ψπρηθέο Δηαηαξαρέο κε ηα Αλαβνιηθά απμεκέλε ζεμνπαιηθφηεηα, επεξεζηζηφηεηα, ππεξδηέγεξζε, αυπλία θαζψο θαη άιιεο ζνβαξέο δηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο-κεηαβνιέο ηνπ ζπκηθνχ (απφ απιή θαηάζιηςε κέρξη καληνθαηαζιηπηηθή ςχρσζε)

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 Ο ξφινο ηνπ αζιεηηζκνχ Εσνοχκή επίδραζη ζηην υστοζφμαηική σγεία Ανηιμεηώπιζη πατσζαρκίας Ενίζτσζη ασηοπειθαρτίας Ενίζτσζη ασηοεκηίμηζης Ενίζτσζη αιζθήμαηος εσγενούς άμιλλας Βεληίφζη ζτολικής απόδοζης Εκηόνφζη απομάκρσνζη από ζσμπεριθορές συηλού κινδύνοσ

74

75

76 Γεληθέο νδεγίεο Επηιέμηε πνην ή πνηα αζιήκαηα ΟΚ ηνπ γηαηξνχ Καηάιιεινο πξνπνλεηήο-θαζ. Φ. Α. Καιή πγεία ή πξσηαζιεηηζκφο Σπλδπαζκφο αζιεκάησλ Καλφλεο αζθαιείαο θαη ζσζηή ηερληθή Σσζηφο εμνπιηζκφο γηα ην θάζε άζιεκα

77 Κάζε κνξθή Αζιεηηζκνχ είλαη ε Αξκνλία ε Δχλακε ε Ψπρή ηνπ Αλζξψπνπ.

78

79

80

81 2004

82

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία

Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία 2 ν ΛΤΚΔΙΟ ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΚΘΔΗ Άζθεζε θαη Γηαηξνθή ζηελ Δθεβηθή Ηιηθία πγγξαθηθή Οκάδα ΚΗΔΕΟΤ ΟΦΗΑ ΕΟΤΚΑ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΤΚΑ ΜΑΡΗΑ ΛΗΟΤΚΑ ΥΡΗΣΗΝΑ ΜΠΑΛΑΚΑ ΗΧΑΝΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΤ ΔΛΠΗΓΑ ΚΟΤΣΟΚΧΣΑ ΝΗΚΟΛΔΣΑ ΛΗΧΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαηροθή ηου αζθενή με χρόνια αποθρακηική πνευμονοπάθεια

Η διαηροθή ηου αζθενή με χρόνια αποθρακηική πνευμονοπάθεια Η διαηροθή ηου αζθενή με χρόνια αποθρακηική πνευμονοπάθεια Ο αζζελήο κε Χ.Α.Π. παξνπζηάδεη απώιεηα βάξνπο Σπρλόηεξα ζε εκθπζεκαηηθνύο αζζελείο 43% Βξνγρηηηδηθνί αζζελείο 3% Αίηηα ππνζξεςίαο 1. Η ειαηησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ

Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ Πξόιεςε ηεο Οζηενπόξσζεο & ησλ Καηαγκάησλ Γξ. ΗΧΑΝΝΖ ΔΛ. ΓΗΟΝΤΗΧΣΖ ΦΤΗΑΣΡΟ - ΗΑΣΡΟ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ Γηεπζπληήο Κέληξνπ Απνζεξαπείαο Φπζηθήο & Κνηλσληθήο Απνθαηάζηαζεο (ΚΑΦΚΑ) Ακπληαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο

Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΑΝΑΣ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΥΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ Τπ.Καζεγεηήο: Δεκήηξηνο Μαδπηηλόο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο Η ζεκαζία ηνπ βάξνπο ζε νξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

Πατσζαρκία και Εθιζμός ζε αζθενείς με Κάκωζη Νωηιαίοσ Μσελού. Σαραμάνηος Ιωάννης - Παπαδάκη Ελένη ειδ/μενοι κλινικής Φ.Ι.Α.Π νοζοκομείοσ Κ.Α.

Πατσζαρκία και Εθιζμός ζε αζθενείς με Κάκωζη Νωηιαίοσ Μσελού. Σαραμάνηος Ιωάννης - Παπαδάκη Ελένη ειδ/μενοι κλινικής Φ.Ι.Α.Π νοζοκομείοσ Κ.Α. Πατσζαρκία και Εθιζμός ζε αζθενείς με Κάκωζη Νωηιαίοσ Μσελού Σαραμάνηος Ιωάννης - Παπαδάκη Ελένη ειδ/μενοι κλινικής Φ.Ι.Α.Π νοζοκομείοσ Κ.Α.Τ Χξόληα,ππνηξνπηάδνπζα,λεπξνρεκηθή πάζεζε πνπ πξνθαιείηαη από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ Άλζξσπνο θαη Γηαηξνθή : Πσο επεξεάδεη ε δηαηξνθή ηνλ άλζξσπν

ΘΔΜΑ Άλζξσπνο θαη Γηαηξνθή : Πσο επεξεάδεη ε δηαηξνθή ηνλ άλζξσπν ΘΔΜΑ Άλζξσπνο θαη Γηαηξνθή : Πσο επεξεάδεη ε δηαηξνθή ηνλ άλζξσπν Γθέικπεζεο Άγγεινο Γξαθνπιέιεο Κσλζηαληίλνο Μπνπξηδίια Καιιηφπε ίκνπ Διπίδα Υάια Υξπζνχια Καζεγεηέο : 1. Παπιάθεο Γηάλλεο 2. Ακαξησηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ

Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Τα πολύτιμα Ω-3 λιπαπά οξέα (ΕΡΑ & DHA): Nεώτεπερ επιστημονικέρ σςστάσειρ ------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ:

ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑΙΣΟΛΟΓΙΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΔ ΖΜΔΗΧΔΗ ΓΗΑ ΣΟ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΜΑΘΖΜΑ: ΚΛΗΝΗΚΖ ΓΗΑΣΡΟΦΖ Η ΚΑΡΑΓΚΗΟΕΟΓΛΟΤ-ΛΑΜΠΟΤΓΖ ΘΧΜΑΖ ΜΑΡΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα

O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα O Παηδίαηξνο αληηκέησπνο κε ην θνληό αλάζηεκα ΓΗΜΗΣΡΗ Θ. ΠΑΠΑΓΗΜΗΣΡΙΟΤ Οη κεηξήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρνληαη ε αχμεζε θαη ν ξπζκφο ηεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δεπηεξνγελψλ ραξαθηεξηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ

ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ ΠΕΡΙΛΗΦΗ ΣΧΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΠΡΟΨΟΝΣΟ BREVIBLOC 10 mg/ml Γηάιπκα γηα ελδνθιέβηα έγρπζε 2. ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΤΝΘΕΗ Esmolol hydrochloride 10 mg/ml Η σζκσηηθόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ)

Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ) Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ) Δλ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε (DVT) Πλεπκνληθή εκβνιή (ΡΔ) Δπηπινθέο: Α) κεηαθιεβηηηθφ ζχλδξνκν Β) πλεπκνληθή ππέξηαζε, ΓΚΑ Γ) ζάλαηνο 2-3 ζηνπο 1000 ζην γεληθφ πιεζπζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΙ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Βαγγέιεο Καιπίαο. Μαζεηέο: Λνπληκίια Κνληξεάλνπ, ηαύξνο Παπαδάθεο, Εσή Καζηνύκε

ΓΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΙ. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Βαγγέιεο Καιπίαο. Μαζεηέο: Λνπληκίια Κνληξεάλνπ, ηαύξνο Παπαδάθεο, Εσή Καζηνύκε ΓΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΦΗΒΟΙ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Βαγγέιεο Καιπίαο Μαζεηέο: Λνπληκίια Κνληξεάλνπ, ηαύξνο Παπαδάθεο, Εσή Καζηνύκε Αγγειηθή Κνθθίλνπ, Υαξάιακπνο Υαβέινο, Μάξηνο Μπελεηάηνο, Διέλε Κνληνύ Διέλε Καπίξε,

Διαβάστε περισσότερα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

9 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 9 o Ξεξηερόκελα 9.1 ΠΡΔΦΑΛΗΑΗΑ ΛΝΠΝΠ... 246 9.1.1 ΟΡΙΜΟΙ ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟΤ... 246 9.1.2 Η ΣΔΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΟ ΣΟ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΟ ΑΘΔΝΗ... 247 9.1.3 ΟΞΤ ΈΜΦΡΑΓΜΑ ΜΤΟΚΑΡΓΙΟΤ...

Διαβάστε περισσότερα

N e w s l e t t e r L i k e σ τ η ν Τ γ ε ί α

N e w s l e t t e r L i k e σ τ η ν Τ γ ε ί α N e w s l e t t e r L i k e σ τ η ν Τ γ ε ί α Σεύχος - 1 Υεβρουάριος - Μάρτιος 2014 Βπείηε μαρ ζηο διαδίκηςο: www.likestinygeia.eu Βπείηε μαρ ζηο facebook: metavoliko.sindromo Ε Α Τ Σ Ο Σ Ο Σ Ε Τ Φ Ο 1

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ

ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖ ΓΗΔΘΝΟΤ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΠΤΓΜΑΥΗΑ (ΑΗΒΑ) ΗΑΣΡΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΣΟΤ ΟΛΤΜΠΗΑΚΟΤ ΣΤΛ ΠΤΓΜΑΥΗΑ ΔΒΓΟΜΖ ΔΚΓΟΖ 2009 Ζιεθηξνληθή πξνζαξκνγή ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: Σημείωζη ζςνηάκηη 3 Ειζαγωγή 4 Ειζαγωγή 5 Η ιαηπική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ

ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ ΑΝΓΡΙΚΔ ΔΞΟΤΑΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ - ΔΙΑΣΑΡΑΥΕ ΕΠΙΘΤΜΙΑ - ΣΤΣΙΚΗ ΔΤΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ - ΠΡΟΩΡΗ ΕΚΠΕΡΜΑΣΙΗ Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ σηήξεο Κ. Αλδξεαδάθεο Αβξαάκ Γξαθφπνπινο πλεξγάζηεθαλ: Υξηζηίλα Γξαθνπνχινπ, Σέζζα Υξηζηνδνχινπ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ

Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηζκόο ηωλ νζηώλ Μεηαβνιηθέο θαη ελδνθξηλείο παζήζεηο ηωλ νζηώλ Σα νζηά ππνζηεξίδνπλ θαη πξνζηαηεύνπλ ηα καιαθά κόξηα, κεηαθέξνπλ θνξηία θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε. Ο νζηίηεο ηζηόο είλαη απνζήθε

Διαβάστε περισσότερα

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias

ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias 1 Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζιηπηδαηκηώλ ηεο Δπξσπατθήο Καξδηνινγηθήο Δηαηξείαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Δηαηξείαο Αζεξνζθιήξσζεο. Αλαθνηλώζεθαλ ζην 79 th EAS Congress, Gothenburg, Sweden,

Διαβάστε περισσότερα

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας

«Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας «Αλλαγή ηρόποσ ζωής, για ηην πρόληψη και ανηιμεηώπιζη ηης καρδιαγγειακής νόζοσ: O ρόλος ηης Γίαιηας Γράθει ο ΥΑΡΗ ΔΗΜΟΘΓΝΟΠΟΤΛΟ, MMedSci. SRD Κλιμικός διαιηολόγος-βιολόγος, Προϊζηάμεμος ηοσ Διαιηολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο

Οη θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ηεο παηδηθήο επηιεςίαο 25 o Σπλέδξην Διιεληθήο Δηαηξείαο Θνηλσληθήο Παηδηαηξηθήο, Ηζάθε, 29.8-1.9. 2013 «Ζ Θνηλσληθή Παηδηαηξηθή ζην δξόκν γηα ηελ Ηζάθε: αγσγή πγείαο θαη πεξίζαιςε ζηηο απνκνλσκέλεο λεζησηηθέο πεξηνρέο» Οη θνηλσληθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 2012-2013 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ. 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ

ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ 2012-2013 ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ. 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 ου ΣΕΣΡΑΜΗΝΟΤ ΣΑΞΗ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΦΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2012-2013 ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΑΝΔΡΟΤΑ ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΚΑΘΗΓΗΣΗ : ΠΑΝΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ κλ. ΠΕ19 1. ΔΙΑΣΡΟΥΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 ΟΞΕΙΑ ΔΤΠΝΟΙΑ 4 ο Δπηκέιεηα Κεθαιαίνπ: Γεώξγηνο ηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπατσάλλνπ Πεξηερόκελα 4.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 100 4.1.1 ΟΡΙΜΟΙ... 100 4.1.2 ΤΜΠΣΩΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100 4.1.3 ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ ΓΤΠΝΟΙΑ... 100

Διαβάστε περισσότερα

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη

Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Τπόπορ ζωήρ και απηηπιοζκλήπςνζη Οκάδα: 4Μ Μαξθνπνπιηώηε Λπδία Μνπιίλνπ Ειέλε Μπαιακπέθνο Γηάλλεο Μπειή Ξέλε Σκήκα : Α 2 Τπεύζπλνο θαζεγεηήο: θ. Κηηζαληάο Ειεπζέξηνο Γομή και πόλορ απηηπιών Μπαλαμπέκορ

Διαβάστε περισσότερα