ΝΔΧΣΔΡΔ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΘΡΟΜΒΟΦΗΛΗΑ. Α. Γιαλεπάκη Δπίκοςπη καθηγήηπια ΔΚΠΑ Αιμαηολογικό Δπγαζηήπιο ΑΣΣΗΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΔΧΣΔΡΔ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΘΡΟΜΒΟΦΗΛΗΑ. Α. Γιαλεπάκη Δπίκοςπη καθηγήηπια ΔΚΠΑ Αιμαηολογικό Δπγαζηήπιο ΑΣΣΗΚΟ"

Transcript

1 ΝΔΧΣΔΡΔ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΘΡΟΜΒΟΦΗΛΗΑ Α. Γιαλεπάκη Δπίκοςπη καθηγήηπια ΔΚΠΑ Αιμαηολογικό Δπγαζηήπιο ΑΣΣΗΚΟ

2 ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΘΡΟΜΒΧΖ Αγγειακό ηοίσυμα: δπζιεηηνπξγία/βιάβε ελδνζειίνπ, ελεξγνπνίεζε ζπζηήκαηνο επαθήο, απειεπζέξσζε ηζηηθνύ παξάγνληα, ειηθία, παρπζαξθία, θιεγκνλή, θαξθίλνο, δηαβήηεο, αληηθσζθνιηπηδηθό ζύλδξνκν Ροή αίμαηορ: θιεβηθή ζηάζε/αλεπάξθεηα, αθηλεηνπνίεζε, θνιπηθή καξκαξπγή, ανξηηθή ζηέλσζε, κεραληθή βαιβίδα, ρεηξνπξγείν,ηξαύκα ςζηαηικά αίμαηορ: αηκνπεηάιηα, παξάγνληεο πήμεο θαη ηλσδόιπζεο, αλεπάξθεηα θπζηθώλ αλαζηαιηώλ, θπηηαξηθά ζηνηρεία Αλληλεπίδπαζη ζςγγενών και επίκηηηυν παπαγόνηυν, ανάγκη ζςνεκηίμηζηρ κλινικών, απεικονιζηικών και επγαζηηπιακών δεδομένυν

3 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΓΗΑΓΝΧΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ Γηάγλσζε ζπγγελήο/επίθηεηε Παξαθνινύζεζε απνηειεζκαηηθόηεηαο αγσγήο Με ηδαληθνί αζζελείο (λεθξηθή/επαηηθή αλεπάξθεηα, θύεζε, παηδηά, ππέξβαξνη) πγρνξήγεζε θαξκάθσλ Νεώηεξα αληηπεθηηθά

4 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ aptt PT FXII,FXI, FIX FVIII FVII ΖΠΑΡΗΝΖ FV,FX, FII ΚΟΤΜΑΡΗΝΗΚΑ LMWH ινυδογψνο antixa ινϊδερ

5 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΤΜΒΑΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Πξνζδηνξίδεηαη κέξνο κόλν ηνπ αληηπεθηηθνύ κνλνπαηηνύ Γελ ζπλππνινγίδνληαη ε ζπκκεηνρή ησλ αηκνπεηαιίσλ, άιισλ θπηηαξηθώλ ζηνηρείσλ, ηνπ ηλσδνιπηηθνύ κεραληζκνύ Παξάηαζε PT, aptt παξαηεξείηαη θαη ιόγσ ζπγρνξήγεζεο θαξκάθσλ, ΓΔΠ, επαηηθήο λόζνπ ΟΜΧ Αποηελεί ηο κύπιο επγαλείο για ηην παπακολούθηζη αποηελεζμαηικόηηηαρ ανηιπηκηικήρ αγυγήρ

6 ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΟ ΔΛΔΓΥΟ Φςζικοί αναζηαληέρ ηηρ πήξηρ (AT, PrC, PrS) Ανηίζηαζη ζηην ενεπγοποιημένη PC Πποπηκηικέρ ππυηεïνερ (FVIII, FIX) Ηνυδογόνο Αιμοπεηάλια (αξίζκεζε, κνξθνινγία, ιεηηνπξγηθόηεηα) Aνηιπηκηικό ηος λύκος (LA), APA Heparin-PF4 ζύκπινθα (HIT) Δπίπεδα νκνθπζηεïλεο Πξσηεïλεο ζπζηήκαηνο ηλσδόιπζεο (PAI, t-pa, α2 αληηπιαζκίλε)

7 ΦΤΗΚΟΗ ΑΝΑΣΑΛΣΔ

8 2006

9 ΓΤΗΝΧΓΟΓΟΝΑΗΜΗΑ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΦΗΛΗΑ Τςειά επίπεδα ηλσδνγόλνπ >5g/l ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν ζξόκβσζεο Υακειά επίπεδα ηλσδνγόλνπ <1g/l ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν ζξόκβσζεο (20% αζζελώλ) 9 αλαδξνκηθέο κειέηεο (2376 αζζελείο) κε θιεβηθή ζξόκβσζε πρλόηεηα ζπγγελνύο δπζηλσδνγνλαηκίαο 0.8% Αλεπαξθήο ώζηε λα ζεκειησζεί ζρέζε αηηίνπ-αηηηαηνύ κεηαμύ ζπγγελνύο δπζηλσδνγνλαηκίαο θαη ζξόκβσζεο Hayes T. Dysfibrinogenemia and thrombosis. Arch Pathol Lab Med Nov;126(11):

10 FVIII/FIX ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΦΗΛΗΑ BLOOD,

11

12 ΣΔΥΝΗΚΔ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΣ PR C PR S APC res Ηνυδογόνο FV LEIDEN FΗΗ FVIII Βηνινγηθή δξαζηηθόηεηα (αληηγόλν κόλν όηαλ απαηηείηαη) Βηνινγηθή δξαζηηθόηεηα (αληηγόλν κόλν όηαλ απαηηείηαη) Διεύζεξν αληηγόλν APTT κέζνδνο παξνπζία θαη απνπζία FVελδενύο πιάζκαηνο Clauss, ρξόλνη ζξνκβίλεο θαη ξεπηηιάζεο Μνξηαθή αλάιπζε Μνξηαθή αλάιπζε Βηνινγηθή Γξαζηηθόηεηα

13 k XII k Ca phosph k XI IX ΠΖΞΗΟΛΟΓΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ VIII Ca phosph Xa Va Xa Va aptt thrombin k καολίνη

14 OD ΥΡΧΜΟΓΟΝΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ pna λ

15 ΑΝΟΟΔΝΕΤΜΗΚΔ ΜΔΘΟΓΟΗ

16 ΜΟΡΗΑΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ

17 ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ Σαμηλόκεζε ππνηύπσλ (Κξπζηαιινγξαθία Φαζκαηνκεηξία κάδαο) Άκεζε ηαπηνπνίεζε κεηαιιάμεσλ (sequencing) Έκκεζε παξαθνινύζεζε κνξηαθήο βιάβεο κέζσ κνξηαθώλ δεηθηώλ ( SNPs, RFLPs, VNTRs)

18 ΒΗΟΛΟΛΟΓΗΚΑ ΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΗΑ ΔΛΔΓΥΟ ΘΡΟΜΒΟΦΗΛΗΑ Πιήξεο αίκα EDTA:Απνκόλσζε DNA γηα κνξηαθό έιεγρν Πιήξεο αίκα ζε θηηξηθό λάηξην: απνκόλσζε πιάζκαηνο γηα ιεηηνπξγηθέο θαη πξσηεηληθέο δνθηκαζίεο ΠΡΟΟΥΖ!!! Κοςμαπινικά :Όρη PrC, PrS, παξάγνληεο πήμεο Ζπαπίνη:Όρη Αληηζξνκβίλε Ανηιβιοηικά,ανηιθλεγμονώδη, ανηιζςλληπηικά Αληηπεθηηθή αγσγή δηαθνπή >10 εκέξεο Πξναλαιπηηθέο ζπλζήθεο (αηκνιεςία, επεμεξγαζία θαη ζπληήξεζε δεηγκαηνο)

19 ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΗΜΧΝ ΑΝΑΦΟΡΑ J.Throm.Hemost.2004,2(10) 1727

20 ΔΠΗΚΣΖΣΖ ΔΛΛΔΗΦΖ ΦΤΗΚΧΝ ΑΝΑΣΑΛΣΧΝ Αλεπάξθεηα βηηακίλεο Κ Αληηπεθηηθά Ηπαηηθή λόζνο Μεηεγρεηξεηηθά ΓΔΠ Καηαλάισζε ζε νμέα ζξνκβσηηθά επεηζόδηα Κύεζε Νεθξσζηθό ζύλδξνκν

21 ΦΑΗΡΗΚΔ ΓΟΚΗΜΑΗΔ Θξνκβνειαζηνγξαθία (πιήξεο αίκα) Δλδνγελέο δπλακηθό ζξνκβίλεο (PRP) ΤΝΤΠΛΟΓΗΕΔΣΑΗ Ζ ΓΡΑΖ ΣΧΝ ΑΗΜΟΠΔΣΑΛΗΧΝ

22 ΘΡΟΜΒΟΔΛΑΣΟΓΡΑΦΗΑ Αιμοπεηάλια Παπάγονηερ πήξηρ Ινωδόλςζη θπομβοελαζηογπαθία

23 ΘΡΟΜΒΟΔΛΑΣΟΓΡΑΦΗΑ θςζιολογικψ Υπεπινυδψλςζη Θπομβοπενία ή σαμηλψ ινυδογψνο Λήτη ηπαπίνηρ ή έλλειτη παπάγονηα

24 ΘΡΟΜΒΟΦΗΛΗΑ: ΚΤΖΖ Τέλορ εγκςμοζωνηρ ΡΡ αιμοππαγία (απσή) ΡΡ αιμοππαγία (2 ϊπερ) Εκηψρ εγκςμοζωνηρ Τέλορ ηοκεηοω Οι θςζιολογικέρ ηιμέρ εγκωυν και επιηψκυν διαθέποςν πάπα πολω απψ εκείνερ ηυν γςναικϊν εκηψρ εγκςμοζωνηρ

25 ΔΝΓΟΓΔΝΔ ΓΤΝΑΜΗΚΟ ΘΡΟΜΒΗΝΖ Endogenous Thrombin Potential PT aptt

26 ΓΔΙΓΜΑΣΑ ΜΔ ΦΤΙΟΛΟΓΙΚΟ PT και a PTT ETP: hyper- and hypocoagulability n ETP (nm.min) ETP (% of NC*) Normal Controls % DVT % CAD % AT III deficiency % PT and APTT were normal in all cases! Wielders et al., Thromb Haemost, 1997, 77(4)

27 MULTPLATE PLATELET ANALYSER Η ηερληθή κηκείηαη ηελ θπζηνινγηθή δηαδηθαζία πξνζθόιιεζεο θαη ζπζζώξεπζεο Απαηηεί πνιύ κηθξή πνζόηεηα αίκαηνο θαη είλαη πνιύ ζύληνκε Γηαζέηεη έλα κεγάιν πάλει αγσληζηώλ ΟΜΧ Δίλαη λέα κέζνδνο, εθαξκόδεηαη ζε πνιύ ιίγα εξγαζηήξηα πηινηηθά Γελ ππάξρνπλ αθόκα επαξθείο κειέηεο ζπζρέηηζεο

28

29 TRAPtest ASPItest ADPtest ADPtest HS θςζιολογική ζςζζϊπεςζη 113 U 102 U 89 U 81 U 17 U 100 mg αζπιπίνηρ ημεπηζίυρ 139 U 134 U 112 U 75 mg κλοπιδογπέληρ ημεπηζίυρ 31 U 18 U 98 U 89 U 100 mg αζπιπίνηρ + 75 mg κλοπιδογπέληρ ημεπηζίυρ 88 U 8 U 17 U 3 U Aggrastat i.v. 7 U 3 U 3 U 2 U

30 ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΦΑΗΡΗΚΧΝ ΓΟΚΗΜΑΗΧΝ Πξνηύπσζε πξναλαιπηηθώλ ζπλζεθώλ Σηκέο αλαθνξάο (γεληθόο πιεζπζκόο, εηδηθέο νκάδεο) Γηαθύκαλζε ηηκώλ κεηαμύ εξγαζηεξίσλ

31 ΚΤΣΣΑΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

32 ΚΤΣΣΑΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Μηθξνζσκαηίδηα από : αηκνπεηάιηα αιιά θαη ιεπθά, εξπζξά Παξνπζία ηνπο ζρεηίδεηαη κε: απμεκέλν θίλδπλν DVT, CHD, ζπκπαγείο όγθνπο, κεηαζηαηηθό θαξθίλν Δξγαζηεξηαθόο έιεγρνο :θπηηαξνκεηξία ξνήο κε πεξηνξηζκνύο ζηηο πξναλαιύηηθέο ζπλζήθεο, πξνηύπσζε ησλ ηερληθώλ

33 ΚΤΣΣΑΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Ομεία πξνκπεινθπηηαξηθή ιεπραηκία: Αύμεζε αξηζκνύ κηθξνζσκαηηδίσλ πνπ πξνέξρνληαη από ιεπραηκηθά θύηηαξα θαη εθθξάδνπλ ηζηηθό παξάγνληα παξαηεξείηαη θαηά ηελ πνξεία ηεο λόζνπ θαη ζρεηίδεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν γηα ζξόκβσζε ελώ κείσζε παξαηεξείηαη ζε ύθεζε ηεο λόζνπ

34 ΜΗΚΡΟΤΣΟΗΥΗΔ Ital.Heart Journal 2001,(2)

35 Can J Cardiol ; 23: 7A 15A.

36

37 ΗΝΧΓΟΛΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ Πιαζκίλε, t-pa, PAI :δηαηαξαρέο ηνπο είλαη ζπάληεο θαη ν έιεγρνο δελ ζπληζηάηαη ζε Καπθάζηνπο Γελεηηθνί πνιπκνξθηζκνί ζηνλ PAI πνπ ζπλνδεύνληαη από απμεκέλα επίπεδα πξσηείλεο: OR<1.7 θαη ν έιεγρνο ακθηζβεηείηαη θαηξηθέο δνθηκαζίεο :επαίζζεηεο ζε αηκνξξαγηθέο δηαζέζεηο κόλν

38

39 ΔΛΔΓΥΟ ΘΡΟΜΒΟΦΗΛΗΑ Σν πξόβιεκα δελ είλαη πνηέο δνθηκαζίεο ζα εθηειέζνπκε (ε ηερλνγλσζία ππάξρεη θαη νη αλαιπηέο/αληηδξαζηήξηα είλαη δηαζέζηκα) Σν εξώηεκα είλαη πνηνί αζζελείο, ζε πνηά θάζε (πόηε), κε πνηέο ηερληθέο (πώο) Λήςε ιεπηνκεξνύο αηνκηθνύ θαη νηθνγελεηαθνύ ηζηνξηθνύ Γηεξεύλεζε επίθηεησλ παξαγόλησλ θηλδύλνπ, ππνθείκελεο λόζνπ

40 VTE<50εηώλ ΔΛΔΓΥΟ ΘΡΟΜΒΟΦΗΛΗΑ ΤπνηξνπηάδνπζαVTE VTE κε ζεηηθό νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό VTE ζε αζπλήζεηο ζέζεηο αλεμάξηεηα από ειηθία VTE ζε γπλαίθεο θαηά ηελ θύεζε, ηε ινρεία ή ηε ιήςε αληζπιιεπηηθώλ/νξκνληθήο ζεξαπείαο ππνθαηάζηαζεο Μαηεπηηθέο επηπινθέο πξόσξνο ηνθεηόο, fetal growth restriction????

41 ΚΟΣΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΓΟΚΙΜΑΙΑ ΚΟΣΟ ΑΣ, PC, PS: $ FV Leiden, FII G20210A: $600 Antiphospholipid antibodies: $ Other (factor VIII, homocysteine): $200 TOTAL: $ * Duke Coagulation Laboratory

42

43

44 + ΚΑΗ ΣΟΝ ΔΛΔΓΥΟ ΘΡΟΜΒΟΦΗΛΗΑ Ζ γνώζη είναι δύναμη Αλίρλεπζε παζνθπζηνινγηθήο βάζεο ζξόκβσζεο πκβνπιεπηηθή γηα απνθπγή κειινληηθνύ θηλδύλνπ Σαπηνπνίεζε ζπγγελώλ κε απμεκέλν θίλδπλν Δπίδξαζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε δηάξθεηα ηεο αγσγήο Ζ γνώζη μποπεί να γίνει επικίνδςνη Αδπλακία δηαρείξηζεο ηεο πιεξνθνξίαο από ηνλ αζζελή θαη ηνπο ζπγγελείο Γηαθξίζεηο από αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο Κόζηνο (ακθηζβεηνύκελν θόζηνο/όθεινο) Κίλδπλνο ππεξζεξαπείαο Αξλεηηθόο έιεγρνο δελ εμαζθαιίδεη από κειινληηθέο ζξνκβώζεηο Θεηηθόο έιεγρνο δελ πξνεμνθιεί κειινληηθέο ζξνκβώζεηο

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή

Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή ΝΟΗΜΑΣΑ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ: Πλεπκνληθή εκβνιή Δγθπκνζύλε θαη πλεπκνληθή εκβνιή Ελένη Καπέτση Πνεςμονολογική Κλινική Πανεπιστημίος Θεσσαλίαρ Γπλαίθα 24 εηώλ ζηελ 19 εβδνκάδα θύεζεο πξνζέξρεηαη αηηηώκελε

Διαβάστε περισσότερα

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο»

Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο. Τκήκα Ηαηξηθήο. Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Σρνιή Δπηζηεκώλ Υγείαο Τκήκα Ηαηξηθήο Πξόγξακκα Κεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ «Θιηληθέο Θιηληθνεξγαζηεξηαθέο Ηαηξηθέο Δηδηθόηεηεο» Καηεπηηθή - Γπλαηθνινγηθή Θιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Γηεπζπληήο: Θαζεγεηήο Γεώξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ)

Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ) Φιεβηθή Θξνκβνεκβνιηθή Νφζνο (ΦΘΝ) Δλ ησ βάζεη θιεβηθή ζξφκβσζε (DVT) Πλεπκνληθή εκβνιή (ΡΔ) Δπηπινθέο: Α) κεηαθιεβηηηθφ ζχλδξνκν Β) πλεπκνληθή ππέξηαζε, ΓΚΑ Γ) ζάλαηνο 2-3 ζηνπο 1000 ζην γεληθφ πιεζπζκφ

Διαβάστε περισσότερα

Η εμέιημε ηεο αληηζξνκβσηηθήο αγσγήο ζην ρξόλν

Η εμέιημε ηεο αληηζξνκβσηηθήο αγσγήο ζην ρξόλν Η εμέιημε ηεο αληηζξνκβσηηθήο αγσγήο ζην ρξόλν ΠΑΠΑο ΘΔΟΦΑ Ν Ηο M D, PHD, M S C Α ΓΓΔΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΟο Α ΓΓΔΙΟΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ Κ Λ ΙΝΙΚΗ Ν ΟοΟΚΟΜΔΙΟ ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ -ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΟ: «Από

Διαβάστε περισσότερα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα

10 o ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Ξεξηερόκελα ΠΕΡΙΕΓΦΕΙΡΗΣΙΚΗ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΑΝΑΠΝΕΤΣΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ 10 o Ξεξηερόκελα 10.1 ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ... 280 10.2 ΠΑΡΑΓΟΛΣΔ ΘΗΛΓΤΛΟΤ ΓΗΑ ΚΔΣΔΓΥΔΗΡΖΣΗΘΔ ΠΛΔΤΚΟΛΗΘΔ ΔΠΗΠΙΟΘΔ... 280 10.3 ΘΑΠΛΗΚΑ ΘΑΗ ΑΛΑΗΘΖΗΑ... 282 10.3.1 ΠΑΘΟΦΤΙΟΛΟΓΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ)

ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ) ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΕΜΒΟΛΗ Γεωργία Γ. Πίτςιου,, MD, PhD Πνευμονολόγοσ- Εντατικολόγοσ Λέκτορασ ΑΠΘ ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΝΔΤΜΟΝΙΚΗ ΔΜΒΟΛΗ (ΠΔ) Εηήζηα επίπησζε ΗΠΑ: 600 000 πεξηζηαηηθά Τα 2/3 ησλ ΠΕ παξακέλνπλ αδηάγλσζηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ιατρικές, κοινωνικές, οικονομικές σσνέπειες

ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ιατρικές, κοινωνικές, οικονομικές σσνέπειες ΦΛΕΒΙΚΗ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Ιατρικές, κοινωνικές, οικονομικές σσνέπειες ΚΣΔΝΙΓΗ Γ. ΚΤΡΙΑΚΟ, MD, PhD, EBSQ-VASC Αλαπι. Καζεγεηήο Αγγεηνρεηξνπξγηθήο Α.Π.Θ Πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Αγγεηνινγηθήο Δηαηξίαο ΔΙΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ

ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα. Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ ΧΑΠ: Γηαγλσζηηθά θαη ζεξαπεπηηθά πξνβιήκαηα Aζαλάζηνο Κσλζηαληηλίδεο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Πλεπκνλνινγίαο Ηαηξηθή ρνιή Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ Παξνπζίαζε Οξηζκόο θαη επηδεκηνινγία Παζνθπζηνινγία Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012

ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΑΙΜΟΓΥΝΑΜΙΚΟ MONITORING ΣΤΗ ΜΔΘ ΚΤΡΗΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΓΓΑΛΖΝΖ ΜΟΝΑΓΑ ΔΝΣΑΣΗΚΖ ΘΔΡΑΠΔΗΑ ΝΝΘΑ Ζ ΧΣΖΡΗΑ ΑΠΡΗΛΗΟ 2012 ΟΡΗΜΟΗ Σν monitoring ζηε ΜΔΘ νξίδεηαη σο ε ζπλερήο ή δηαιείπνπζα παξαηήξεζε θαη θαηαγξαθή δηαθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε νζηενπόξσζεο

Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε νζηενπόξσζεο Γηαγλσζηηθή Πξνζέγγηζε νζηενπόξσζεο Μαρία Σώμαλη Ενδοκρινολόγος Οζηενπόξσζε Μία από ηηο πην ππνδηαγλσζκέλεο αζζέλεηεο. Δπηδεκηνινγία > 28 εκαη. Αμεπικανοί, ςτηλού κινδύνος για οζηεοπόπυζη (3:1, γςναίκερ:

Διαβάστε περισσότερα

Έναρ καινοηόμορ μησανιζμόρ θπόμβωζηρ ζηο ύνδπομο Ανηιθωζθολιπιδίων

Έναρ καινοηόμορ μησανιζμόρ θπόμβωζηρ ζηο ύνδπομο Ανηιθωζθολιπιδίων Έναρ καινοηόμορ μησανιζμόρ θπόμβωζηρ ζηο ύνδπομο Ανηιθωζθολιπιδίων Κωνζηανηίνα Γ. Γιαμανηή*, Ιωάννηρ Γ. Ρούηζιαρ**, Παναγιώηηρ Γ. Βλασογιαννόποςλορ*** *,***Τμήμα Παθολογικής Φσζιολογίας, Ιαηρική Στολή

Διαβάστε περισσότερα

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ

Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Παθοθσζιολογία ηης αθηροζκλήρφζης Χριζηίνα Χρσζοτόοσ Καρδιολόγος Επιμ Β Α Πανεπιζηημιακής Καρδιολογικής κλινικής ΙΓΝΑ Η θαξδηναγγεηαθή λόζνο απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα ηελ αλζξώπηλε δσή θαη πγεία,

Διαβάστε περισσότερα

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε

Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Γπλαίθεο θαη αζεξνζθιήξσζε Μηθξναγγεηνπάζεηα ζηεθαληαίσλ αξηεξηώλ Dr Φξίζηνο Αλαζηαζίνπ Ληόιηνο Γηεπζπληήο Καξδηνινγηθήο Κιηληθήο Ννζνθνκείνπ Γξεβελώλ Θεζζαινλίθε 15 Μαξηίνπ 2012 Λεηηνπξγηθή Αλαηνκηθή

Διαβάστε περισσότερα

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157

.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ... 157 ΟΞΤ ΘΩΡΑΚΙΚΟ ΑΛΓΟ 6 ο Δπιμέλεια Κεθαλαίος: Γεώξγηνο Σηεθαλάθεο Αιεμάλδξα Παπαϊωάλλνπ Πεπιεσόμενα.1 ΔΗΑΓΩΓΗΚΑ... 156 6.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΩΡΑΚΗΚΟΤ ΑΛΓΟΤ... 157 6.2.1 ΤΝΣΟΜΟ ΗΑΣΡΗΚΟ ΗΣΟΡΗΚΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΖ ΔΞΔΣΑΖ...

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα

Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Γηαηαξαρέο ζηνλ ύπλν θαη λπρηεξηλή νμπγνλνζεξαπεία ζε αζζελείο κε Υξόληα Απνθξαθηηθή Πλεπκνλνπάζεηα Α. Παηάθα Λέθηνξαο Πλεπκνλνινγίαο Μνλάδα Αλαπλεπζηηθήο Αλεπάξθεηαο ΓΠΝ Γ Παπαληθνιάνπ Ο ύπλνο επεξεάδεη

Διαβάστε περισσότερα

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά

Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο θιηληθήο πξαθηηθήο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο παιηλδξόκεζεο ζηα παηδηά ΑΠΟ ΚΟΗΝΟΤ ΤΣΑΔΗ ΣΖ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΤΡΧΠΑΪΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΓΑΣΡΔΝΣΔΡΟΛΟΓΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία

Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία Οζηηθή Νόζνο ζηε Μεζνγεηαθή αλαηκία Καηεξίλα αξηδάθε Δλδνθξηλνιόγνο Απηή ήηαλ ε εηθόλα ηνπ θξαλίνπ θξαλίνπ άθξσλ πιελνκεγαιία Κιαζηθή εηθόλα αζζελνύο ζηνλ Θάιακν Οηθνγέλεηα κε Μεζνγεηαθή Αλαηκία Υσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr

ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ. ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr ΟΡΜΟΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΗ ΑΚΜΗ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΑΒΔΣΗ Γεξκαηνιόγνο- Αθξνδηζηνιόγνο asvesmed@otenet. gr ΙΑΣΡΙΚΗ ΔΣΙ ΠΡΟΘΔΙ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΔΙ. ΑΦΑΙΡΔΙ ΜΔΝ ΣΩΝ ΤΠΔΡΒΑΛΛΟΝΣΩΝ, ΠΡΟΘΔΙ ΓΔ ΣΩΝ ΔΛΔΙΠΟΝΣΩΝ. Ο ΓΔ ΣΟΤΣΟ ΠΟΔΙΝ, ΑΡΙΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν.

ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ. Η Γ. Ν. αλαιόγσο ηεο βαξύηεηαο ηεο ηαμηλνκείηαη ζε πέληε ζηάδηα. Κιηληθή πνξεία Γ. Ν. ΚΤΡΙΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ Η Γηαβεηηθή Νεθξνπάζεηα (Γ. Ν.) είλαη κηα εθ ησλ επηπινθώλ ηνπ αθραξώδε Γηαβήηε (. Γ.), ε νπνία νξίδεηαη σο κηα θαηάζηαζε θαη παξάιιεια κηα εμειεθηηθή πησηηθή πνξεία πνπ έρεη σο ηειηθή

Διαβάστε περισσότερα

The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen

The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen The culture of lower respiratory specimens may result in more unnecessary microbiologic effort than any other type of specimen Bartlett RC, Medical Microbiology: Quality Cost and Clinical Relevance To

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΔΝΓΟΚΡΙΝΙΚΑ ΝΟΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ αλ νζηενπόξσζε νξίδεηαη ε ειάηησζε ηεο πνζόηεηαο ηνπ νζηνύ θαη ε δηαηαξαρή ηεο κηθξν-αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζε ηέηνην βαζκό, ώζηε λα είλαη επηξξεπέο ζηελ πξόθιεζε θαηάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21.

ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3. χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4. ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή. γελεηηθνχ ειέγρνπ. Γηάγλσζε 21. ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛΙΓΔ 1 ΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ GnRH 2-3 χλδξνκν Kallmann Γηάγλσζε 4 Κιηληθή εηθφλα 4-10 Μνξηαθή γελεηηθφο έιεγρνο 11-15 ηξαηεγηθή θαηά ηε δηεμαγσγή 16-20 γελεηηθνχ ειέγρνπ Ιδηνπαζήο Γηάγλσζε

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο

ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ. Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο ΑΝΓΡΙΚΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Η οστεοπόρωση δεν αποτελεί αποκλειστικά γυναικεία νόσο.. Ση είλαη ε νζηενπόξωζε; Η νζηενπόξσζε ( νζηά + πώξνη ) απνηειεί κία λόζν ζηελ νπνία ηα θόθαια γίλνληαη αδύλακα θαη εκθαλίδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ. Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο. 6 ε Άζθεζε Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο. Eιέλε Πεηξίδνπ. epetrid@med.uoa.

ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ. Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο. 6 ε Άζθεζε Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο. Eιέλε Πεηξίδνπ. epetrid@med.uoa. «ΑΤΣΟΤΜΠΛΖΡΟΤΜΔΝΟ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΓΙΔΙΝΗ, ΔΠΙΓΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΚAI IATΡΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΔΙΟ ΚΑΡΣΑ ΤΓΔΙΑ:ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΤΓΔΙΑ ΦΟΙΣΖΣΩΝ» ΔΛΔΝΗ ΠΔΣΡΙΓΟΤ Ζιεθηξνληθή εθαξκνγή πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο 6 ε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ

ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΕΧΖ» ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΔΤΦΤΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΑΘΖΔΧΝ ΣΟΤ ΠΡΟΣΑΣΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Μαξία Ν. Σζηκάξα 1151 Δηδηθεπόκελε ηαηξόο

Διαβάστε περισσότερα