ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΣΟ ΝΔΡΟ - ΘΔΡΜΑΝΖ ΥΩΡΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ ΠΗΗΝΩΝ ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ ΜΔ ΑΔΡΑ, ΒΡΟΥΖ ΚΑΗ ΥΩΡΗ ΖΛΗΟ ΓΗΑ 365 ΖΜΈΡΔ EcoSolutions ΕΠΕ ΜΔΝΔΛΑΟΤ ΠΑΡΛΑΜΑ 65, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ, ΣΗΛ: , ΦΑΞ: , ΚΙΝ: Web: 1 ε ι ί δ α

2 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Σα ηειεπηαία ρξόληα, ε ζηαζεξή άλνδνο ζην νξπθηό θαύζηκν νη ηηκέο, ην πςειό επίπεδν ηεο πεξηβαιινληηθήο ξύπαλζεο, ε παγθόζκηα αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ιόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θ.ιπ., έρνπλ θέξεη ζην θσο ηηο λέεο ηερλνινγίεο, όπσο απηέο ηηο βαζηζκέλεο ζηε ζεξκνδπλακηθή - πνπ αλαθαιύθηεθε από ην γαιιηθό θπζηθό Carnot ην ώζηε λα κεησζεί ε ρξήζε ή, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, λα απαιιαρζνύλ από ηνπο παξαδνζηαθνύο ιέβεηεο. Γηα απηόλ ηνλ πεξηβαιινληηθά-επαίζζεην ζθνπό ππάξρνπλ ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα όπσο απηά πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζεξκηθά ζηνηρεία, ηηο αληιίεο ζεξκόηεηαο, ηα γεσζεξκηθά θαη ζπζηήκαηα πδξνγόλνπ, θαη ηειηθά ηα ζεξκνδπλακηθά ζπζηήκαηα ζπιιεθηώλ, έλα κίγκα ησλ παξαδνζηαθώλ ζεξκηθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ γλσζηώλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο. Τπό νξηζκέλνπο όξνπο ηα ζεξκνδπλακηθά ζπζηήκαηα ζπιιεθηώλ κπνξνύλ λα παξάγνπλ κέρξη θαη 80 ηνηο εθαηό απνηακίεπζε ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ειεθηξηθή ζέξκαλζε, ή ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ηξνθνδνηνύκελα από πεηξέιαην ε άιιε θαύζηκε ύιε. Σα ζεξκνδπλακηθά ζπζηήκαηα κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζε πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη δεζηό λεξό κέρξη 60 βαζκνύο Κέιζηνπ, όπσο π.ρ, ζέξκαλζε παησκάησλ, κνλάδεο fan coil, ζεξκάζηξεο, ζέξκαλζε πηζίλσλ,θ.ιπ Ζ βαζηθή παγθόζκηα παηέληα είλαη Γαιιηθή, θαηνρεηξσκέλε πξίλ 20 ρξόληα από ηελ εηαηξεία Energie, θαη ε Solar-PST κνηξάδεηε απηή ηελ παηέληα ENERGIE-Solar PST. 2 ε ι ί δ α

3 ΒΑΙΚΑ Θεπμότητα και θεπμοκπασία Όπσο ζπκβαίλεη κε πνιιέο βαζηθέο έλλνηεο ζηε θπζηθή, κεξηθέο θνξέο ν θαζνξηζκόο ηεο ζεξκόηεηαο δελ είλαη πνιύ ζαθήο. Ζ έλλνηα ηεο ζεξκόηεηαο ζπλδέεηαη ζηελά κε απηήλ ηεο ζεξκνθξαζίαο, αιιά δελ είλαη ην ίδην πξάγκα. Ζ ζεξκόηεηα εμαξηάηαη επίζεο από ηε κάδα ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζσκαηηθώλ ηδηνηήησλ ηνπο. θεθηείηε απηό ην πείξακα: Πάξηε 1 θηιό ηνπ ζηδήξνπ θαη 1 θηιό κνιύβδνπ θαη ζεξκάλεηε κέρξη 100 βαζκνύο Κειζίνπ. Καηόπηλ ηνπνζεηήζηε θαζέλα από απηά ζε ρσξηζηά δνρεία κε 2 ιίηξα λεξνύ ζε 20 βαζκνύο Κειζίνπ ην θαζέλα, θαη πεξηκέλεηε ην ζεξκηθό απνηέιεζκα. Θα παξαηεξήζνπκε όηη ν παξαιήπηεο πνπ πεξηέρεη ην ζίδεξν θζάλεη ζε κηα πςειόηεξε ζεξκνθξαζία από απηή πνπ έρεη ν κόιπβδνο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμύ ηεο έλλνηαο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο ζεξκόηεηαο. πλεπώο είλαη ινγηθό λα ζεσξεζεί όηη ην ζώκα πνπ παξήγαγε ηελ πςειόηεξε ζεξκνθξαζία ήηαλ απηό «κε» ηελ πςειόηεξε απόδνζε ζεξκόηεηαο. Ζ κνλάδα γηα λα κεηξήζνπκε ηελ απόδνζε ζεξκόηεηαο είλαη ε «ζεξκίδα». Γεδνκέλνπ όηη δελ είλαη κηα πνιύ κεγάιε κνλάδα κέηξεζεο, ε ρηιηνζεξκίδα ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ ζπρλά. Δπίζεο ζήκεξα ρξεζηκνπνηνύκε ηα βάη(w) ή ην θηινβάη (KW). Ζ κνλάδα ηεο ζεξκόηεηαο νξίδεηαη σο: η ποσότητα θεπμότηταρ πος απαιτείται για να αςξήσοςμε, από 1 βαθμό, τη θεπμοκπασία μιαρ ποσότηταρ νεπού σε 15 βαθμούρ. Ηζνδπλακίεο: 1 kcal = kjoule ή 1 kcal = Watt/ώξα ΑΡΦΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Σα ζεξκνδπλακηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο είλαη βαζηζκέλα ζηνπο λόκνπο ηεο ζεξκνδπλακηθήο, επεηδή εθκεηαιιεύνληαη ηηο ζσκαηηθέο ηδηόηεηεο ελόο αεξίνπ. Σν αέξην απηό, όηαλ αιιάδεη θαηάζηαζε (πγξό-αέξην, πγξνπνηεκέλν αέξην), ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαθέξεη ηε ζεξκόηεηα πνπ απνξξνθάηε από ηνπο ζπιιέθηεο, πξνο ζην λεξό πνπ ζέινπκε λα ζεξκάλνπκε. Υξεζηκνπνηνύκε δύν γλσζηά αέξηα, 134-α θαη 407-γ, θαη ηα δπν είλαη ζπκκνξθσκέλα κε ηνπο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο θαη είλαη από ηα πην δεκνθηιή αέξηα κέρξη ζήκεξα. Σν ζύζηεκά καο ιεηηνπξγεί παξνκνίσο όπσο έλα θαλνληθό ςπγείν. Γειαδή ππάξρεη έλα θξύν κέξνο, έλα δεζηό κέξνο, θαη έλαλ ζπκπηεζηή αεξίνπ - ρξεζηκνπνηνύκε ην γεξκαληθό ζπκπηεζηή Copeland-. Σν θξύν κέξνο απνηειείηαη από ηνπο ζπιιέθηεο, θαη ην δεζηό κέξνο από ηνλ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. Σν ζύζηεκα δνπιεύεη σο εμήο: Όηαλ μεθηλάεη ην ζεξκνδπλακηθό ζύζηεκα, ν ζπκπηεζηήο ζπκπηέδεη ην αέξην, κε ζπλέπεηα λα απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ έσο 120 βαζκνύο Κειζίνπ πεξίπνπ. Απηό ην αεξίν κεηαθέξεη όιε ηελ ζεξκόηεηά ηνπ ζην λεξό κε ηε βνήζεηα ελόο ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. Δδώ ην αέξην κεηαηξέπεηαη ζε πγξό σο ζπλέπεηα ηεο πςειήο πίεζεο, (22 αηκόζθαηξεο πεξίπνπ). Μόιηο πγξνπνηεζεί, ην ςπθηηθό πγξό ξέεη ζε κηα δεμακελή απνθαινύκελε «πγξό θηβώηην». Καηόπηλ δηαξξέεη κέζνπ κηαο βαιβίδαο, πνπ ξπζκίδεη ηελ έμνδν ηνπ πγξνύ πξνο ζηνπο ζπιιέθηεο, αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπο. Απηή ε βαιβίδα θαιείηαη «βαιβίδα εθηόλσζεο». Σν πγξό, ζε κνξθή ζηαγνληδίσλ, πεξλάεη κέζσ 3 ε ι ί δ α

4 ηεο αθπδαησκέλεο ζσιήλσζεο ραιθνύ ζηνπο ζπιιέθηεο, όπνπ ηα κηθξά ζηαγνλίδηα, ππό ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκόηεηαο ησλ ζπιιεθηώλ, πθίζηαληαη κηα μαθληθή αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηνπο θαη κεηαηξέπνληαη ζε ζεξκό αέξην. Όηαλ ην αέξην βγαίλεη από ηνπο ζπιιέθηεο ε ζεξκνθξαζία ηνπ κπνξεί λα είλαη κεηαμύ 10 θαη 60 βαζκώλ Κειζίνπ, ιόγσ ηεο ζεξκόηεηαο πνπ απνξξνθάηε από ηνλ ήιην, ηε βξνρή θαη ηνλ αέξα. Καηόπηλ ζηέιλεηαη κέζσ ηνπ ζσιήλα αλαξξόθεζεο ηνπ ζπκπηεζηή, όπνπ ζα ζπκπηεζηεί μαλά, επαλαιακβάλνληαο θαηά ζπλέπεηα ηνλ θύθιν κέρξη ην λεξό πνπ ζθνπεύνπκε λα δεζηάλνπκε λα θηάζεη ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ησλ 40 ή 60 βαζκώλ θειζίνπ. ΧΤΚΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Μηα ςπθηηθή νπζία είλαη κηα νπνηαδήπνηε νπζία κε έλα ρακειό ζεκείν βξάζεο, ηθαλή λα απνξξνθήζεη κεγάιεο πνζόηεηεο ζεξκόηεηαο εμαηηίαο ηεο κεηαβνιήο ηεο θαηάζηαζεο ηεο. Φπζηθά, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κηιάκε γηα ηα πγξά πνπ κεηαηξέπνληαη ζε αέξηα θαη αληίζηξνθα. Τπάξρνπλ πνιιέο ςπθηηθέο νπζίεο πγξά θαη αέξηα, ην πην δεκνθηιέο είλαη ην λεξό, αιιά κπνξεί κόλν λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ςύμεη ζπζηήκαηα κε ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ 0 θαη 100 βαζκώλ Κειζίνπ. Μηα άιιε γλσζηή νπζία γηα ηε βηνκεραληθή ςύμε είλαη ακκσλία. Δίλαη έλα πνιύ απνδνηηθό ςπθηηθό κέζν, αιιά πνιύ ηνμηθό θαη δηαβξσηηθό. ηελ πεξίπησζή καο ρξεζηκνπνηνύκε ηα αέξηα 134-Α θαη 407-C, κε ηα ζεκεία βξάζεο θνληά ζε -30 βαζκνύο Κέιζηνπ, έηζη είλαη ηδαληθά γηα λα κεηαθέξνπλ ηε ζεξκόηεηα ζην επίπεδν ζεξκνθξαζίαο θνληά ζε -5 βαζκνύο Κέιζηνπ. Τπάξρνπλ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα από απηά ηα αέξηα: Άθιεθηα. Αληηδηαβξσηηθά. Με ηνμηθά. Υεκηθά ζηαζεξά ζε πςειέο πηέζεηο θαη ζεξκνθξαζίεο. Αβιαβή πξνο ζηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηάιιειν γηα ηα ιηπαληηθά ησλ ζπκπηεζηώλ. Έρνπλ κεγάιε ζεξκόηεηα αηκνπνίεζεο. Γελ πεξηέρνπλ ριώξην, κηα νπζία επηβιαβήο γηα ην ζηξώκα ηνπ όδνληνο. Αληρλεύνληαη εύθνια από νπνηνδήπνηε θνηλό αληρλεπηή δηαξξνώλ. Δίλαη εύθνιν λα ρεηξηζζνύλ από ηνπο ηερληθνύο. 4 ε ι ί δ α

5 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Ο εμνπιηζκόο απνηειείηαη από ηα αθόινπζα ζηνηρεία: Ο εμνπιηζκόο δεζηνύ λεξνύ πεξηιακβάλεη έλα ζεξκνζπζζσξεπηή, έλαλ ειηθνεηδή ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο, έλαλ ζεξκνδπλακηθό ζύζηεκα ζπκπίεζεο (ζεξκνζπκπηεζηή) θαη ηνπο ζπιιέθηεο. Ο εμνπιηζκόο ζέξκαλζεο ρώξνπ πεξηιακβάλεη έλαλ πςειήο απόδνζεο ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο ιακαξίλαο, ζεξκνζπκπηεζηή θαη ηνπο ζπιιέθηεο. Ο εμνπιηζκόο ζέξκαλζεο πηζίλαο πεξηιακβάλεη δύν ζσιελνεηδείο ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο ηηηαλίνπ, έλαλ ζεξκνζπκπηεζηή θαη ηνπο ζπιιέθηεο. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Οη ζεξκνδπλακηθνί ειηαθνί ζπιιέθηεο PST είλαη πνιύ εύθνιν λα εγθαηαζηαζνύλ, επεηδή δπγίδνπλ κόλν 8 θηιά. Οη δηαζηάζεηο ηνπο είλαη 2 κέηξα κήθνο από 80 εθαηνζηά ύςνο, θαη δεδνκέλνπ όηη απνξξνθνύλ ηε ζεξκόηεηα θαη από ηηο δύν πιεπξέο, πξνζθέξνληαη κε κηα επηθάλεηα ζπιινγήο 3.20 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ. Καηαζθεπάδνληαη από θύιια αινπκηλίνπ κε θπιηλδξηθό πεξηκεηξηθό θύθισκα εζσηεξηθά από όπνπ πεξλάεη ην ςπθηηθό πγξό. Δίλαη εθνδηαζκέλνη κε 30 κηθξνόμεηδνηηθέο επηζηξώζεηο, νη νπνίεο εγγπώληαη ηελ πξνζηαζία ελάληηα ζηε δηάβξσζε θαη ηελ ζπνπδαία ηθαλόηεηα απνξξόθεζεο ηεο ζεξκόηεηαο. Οη ζπιιέθηεο θαη ν ζεξκνζπκπηεζηήο ζπλδένληαη κε ηε βνήζεηα κηαο αθπδαησκέλεο ζσιήλαο ραιθνύ, ελώλνληαη ζηελά θαη θαιύπηνληαη κε κηα ειαζηηθή κόλσζε ζσιήλσλ. Οη ζπιιέθηεο πξέπεη λα εθηεζνύλ πιήξσο ζηα ζηνηρεία - ήιηνο, βξνρή θαη αέξαο, έηζη πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ κε κία θιίζε από 30º σο 90º πξνο ηνλ Νόην. Οπνηαδήπνηε απόθιηζε πξνο Αλαηνιή-Γύζε κπνξεί λα κεηώζεη πεξηζζόηεξν από 2 ηνηο εθαηό ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ ζπιιεθηώλ. Ζ απόζηαζε κεηαμύ ηνπ ζεξκνζπκπηεζηή θαη ησλ ζπιιεθηώλ κπνξεί λα πνηθίιεη από 1 κέηξν έσο θαη 25 κέηξα, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ ζεξκνδπλακηθνύ ζπζηήκαηνο. Αληίζεηα από ηηο ζπκβαηηθά ζεξκηθά ζηνηρεία θαη ηηο αληιίεο ζεξκόηεηαο, νη ζεξκνδπλακηθόο ειηαθόο εμνπιηζκόο ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια ηελ ζεξκόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο, είηε δηακέζνπ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο είηε δηακέζνπ ηνπ αέξα ή ηεο βξνρήο. ΚΙΝΔΤΝΟ Οη ζπιιέθηεο καο δελ ππεξζεξκαίλνληαη ην θαινθαίξη, θαη κπνξνύλ λα αληέμνπλ ζε αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα. Δίλαη πιήξσο αλζεθηηθνί ζηελ εζσηεξηθή δηάβξσζε, πεξηέρνπλ 30 κηθξνόμεηδνηηθέο επηζηξώζεηο. Δίλαη πνιύ ειαθξηνί (8 θηιά). Γελ ρξεηάδνληαη νπνηαδήπνηε βνεζεηηθή πεγή ελέξγεηαο γηα απόςπμε. Γελ επεξεάδνληαη από ην ζθιεξό λεξό (πνπ πεξηέρεη αζβέζηην). Απαηηείηαη ε ειάρηζηε ζπληήξεζε. ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΠΛΑΙΙΑ Σα ζπκβαηηθά ειηαθά πιαίζηα παξνπζηάδνπλ ηα αθόινπζα κεηνλεθηήκαηα: Απαηηείηαη έλαο ηεξάζηηνο αξηζκόο πιαηζίσλ. Δίλαη βαξηνί. Μεηαμύ θηιώλ αλά πιαίζην. Απνξξνθνύλ ζεξκόηεηα κόλν από ηε κηα πιεπξά. ηακαηνύλ όηαλ δελ ππάξρεη θσο ηνπ ήιηνπ. Απαηηνύλ κηα βνεζεηηθή πεγή ελέξγεηαο όηαλ απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπο. Απαηηνύλ ηε ζπλερή ζπληήξεζε. Δίλαη εύζξαπζηα. Μπνξεί λα παγώζνπλ. Μπνξεί λα ππεξζεξκάλνπλ ην θαινθαίξη. Σν ζθιεξό λεξό κπνξεί λα ηα θξάμεη. 5 ε ι ί δ α

6 ΑΝΣΛΗΔ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ Απαηηνύληαη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: ύζηεκα απόςπμεο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην 15 ηνηο εθαηό ηεο παξαρζείζαο ελέξγεηαο. ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΜΔΡΗΜΟ ΣΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ Τπάξρνπλ δηάθνξα γλσζηά ζπζηήκαηα ηα νπνία θάλνπλ θαηακεξηζκό ηεο ζεξκόηεηαο θαη ησλ δηαζηεκάησλ πξνζέξκαλζεο. Σα δεκνθηιέζηεξα είλαη: Θεξκελόκελα παηώκαηα Θεξκαληηθά ζώκαηα αινπκηλίνπ Μηα ζπζθεπή εμαεξηζκνύ, ε νπνία μνδεύεη πνιιή ελέξγεηα θαη παξάγεη ζόξπβν. πζθεπέο γηα λα αληηζηξαθεί ν θύθινο ςύμεο, νη νπνίεο έρνπλ επηπηώζεηο ζηελ αμηνπηζηία. Ζιεθηξηθά ζηνηρεία ζέξκαλζεο, ηα νπνία απμάλνπλ ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη κηθξαίλνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Θεξκάζηξεο ή Fan Coils 6 ε ι ί δ α

7 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΖΛΗΑΚΟΤ ΤΛΛΔΚΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ. Οη ειηαθνί ζεξκνδπλακηθνί ζπιιέθηεο PST κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε έλα επξύ θάζκα ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ απαηηνύλ ην δεζηό λεξό. Οη πην ζεκαληηθέο είλαη, ην δεζηό πγεηνλνκηθό λεξό, νηθηαθή ζέξκαλζε, εζσηεξηθή θαη ππαίζξηα ζέξκαλζε πηζίλαο, θ.ιπ. Κάζε νηθηαθόο εζσηεξηθό ζεξκνζπζζσξεπηήο πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 1. Θεξκνδπλακηθόο ειηαθόο ζπιιέθηεο (2 X 0.80 κ). 2. Θεξκνζπζζσξεπηήο. 3. ζεξκνζπκπηεζηήο 4. Τπνζηήξημε ηνπ ειεθηξηθνύ ζηνηρείνπ ζέξκαλζεο (ζπκπεξηιακβάλεηαη). 5. Δμσηεξηθή θνπηί κε ελζσκαησκέλν πιαίζην ειέγρνπ 6. Αινπκηλέληνο εμνπιηζκόο βάζεο γηα ηνλ ζπιιέθηε. 7. Άλνδνο καγλεζίνπ. 8. Βαιβίδα αζθάιεηαο. 9. Βαιβίδα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο πίεζεο. 10. Έλσζε λενπξελίνπ. 11. Δμαξηήκαηα θαη βίδεο από αλνμείδσην αηζάιη. 7 ε ι ί δ α

8 SPECIFICATIONS FOR DOMESTIC HEATERS (HSW) Equipment Αέριο 134-Α ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΝΕΛ ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ PST L 1.40 x 0.55 m SST** w 1,690-2,510 w PST 200IS L 1.40 x 0.55 m SST w 2,800-3,650 w PST L 1.50 x 0.58 m vitro w 1,690-2,510 w PST L 1.80 x 0.55 m SST w 1,690-2,510 w PST 300 IS L 1.80 x 0.55 m SST w 2,800-3,650 w PST L 1.95 x 0.80 m SST w 2,800-3,650 w SPECIFICATIONS FOR GREAT VOLUME HEATERS (HSW) Equipment Αέριο 134-Α ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΝΕΛ ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ PST L 2.14 x 0.75 m SST 960-1,800 w 3,600-7,290 w PST L 2.19 x 0.85 m SST 960-1,800 w 3,600-7,290 w PST L 2.50 x 0.95 m SST 1,230-2,220 w 4,900-9,680 w PST L 2.60 x 1.10 m SST 1,440-2,625 w 5,500-11,240 w PST L 2.90 x 1.25 m SST 2,010-3,120 w 9,215-16,580 w PST 3000 B L 2.90 x 1.25 m SST 3,210-5,156 w 14,190-24,200 w PST L 2.96 x 1.45 m SST w 16,495-31,430 w PST L 3.10 x 1.60 m SST w 24,090-42,600 w PST L 2 x 2.90 x 1.25 m SST w 32,540-52,970 w * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds 8 ε ι ί δ α

9 **SST= Stainless Steel ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΤΩΡΔΤΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΗΥΤΟ 1. Θεξκνδπλακηθνί ειηαθνί ζπιιέθηεο (2.00 X 0.80 κ). 2. ζεξκνζπζζσξεπηήο. 3. ζεξκνζπκπηεζηήο, κε θνπηί από αλνμείδσην αηζάιη. 4. Ζιεθηξηθό ζηνηρείν ζέξκαλζεο (πξναηξεηηθό). 5. Σα ζηεξίγκαηα γηα ηνπο ζπιιέθηεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη. 6. Άλνδνο καγλήζηνπ. 7. Ζ βαιβίδα αζθάιεηαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη. 8. Ζ βαιβίδα ηζνξξνπίαο πίεζεο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη. 9. Δλαιιάθηεο ζεξκόηεηαο. Δμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα κηα βέιηηζηε εγθαηάζηαζε: Καηά ηε ζύλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ καο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ζσιελώζεσλ πξέπεη πάληα λα ρξεζηκνπνηνύληαη γαιβαληζκέλεο ζσιήλεο. Δπίζεο ρξεηάδεηαη βαιβίδεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο πίεζεο θαζώο θαη βαιβίδεο αζθαιείαο. Ο ηερληθόο ζα πξέπεη λα ζπκάηαη λα εγθαηαζηήζεη ην δνρείν δηαζηνιήο γηα ην πγεηνλνκηθό λεξό, κε ηνλ ειάρηζην όγθν ίζν κε εθείλνλ ηνπ 5% ηνπ ζεξκνζπζζσξεπηή θαηά ηελ εηζαγσγή ην θξύνπ λεξνύ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη ηνπο θαλνληζκνύο. 9 ε ι ί δ α

10 SPECIFICATIONS FOR THERMODYNAMIC BLOCKS Models: PST 750, PST 1000, PST 4 space heating and PST 4 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Nbr. of collectors Exposed collecting surface 4, total weight = 32 kg. 6,4 m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 700 mm, A = 600 mm, P = 450 mm, weight 50 kg approx. Triphasic model 400 V or monophasic model 230 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 1,5 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 1/2 Suction tube Dehydrated copper, Ø 5/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 4 C, min. volume 0.5 m3/h., p.c. m.c.a. = 2.5 m Titanium heat exchanger Model PST 4 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 750 y PST 1000 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. **SST= Stainless Steel 10 ε ι ί δ α

11 Models: PST 1500, PST 6 space heating and PST 6 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Nbr. of collectors Exposed collecting surface 6, total weight = 48 kg. 9,6 m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 700 mm, A = 600 mm, P = 450 mm, weight 60 kg approx. Triphasic model 400 V or monophasic model 230 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 1,6 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 1/2 Suction tube Dehydrated copper, Ø 5/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 6 C, min. volume 0.7 m3/h., p.c. m.c.a. = 2.5 m Titanium heat exchanger Model PST 6 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 1500 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. 11 ε ι ί δ α

12 Models: PST 2000, PST 8 space heating and PST 8 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Nbr. of collectors Exposed collecting surface 8, total weight = 64 kg. 12,8 m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 700 mm, A = 600 mm, P = 450 mm, weight 70 kg approx. Triphasic model 400 V or monophasic model 230 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 1,8 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 1/2 Suction tube Dehydrated copper, Ø 5/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 6 C, min. volume 0.8 m3/h., p.c. m.c.a. = 2.7 m Titanium heat exchanger Model PST 6 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 1500 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. **SST= Stainless Steel 12 ε ι ί δ α

13 Models: PST 3000, PST 12 space heating and PST 12 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Nbr. of collectors Exposed collecting surface 12, total weight = 96 kg. 19,2 m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 700 mm, A = 600 mm, P = 450 mm, weight 80 kg approx. Triphasic model 400 V or monophasic model 230 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 2,0 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 1/2 Suction tube Dehydrated copper, Ø 5/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 12 C, min. volume 1.0 m3/h., p.c. m.c.a. = 3.0 m Titanium heat exchanger Model PST 12 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 3000 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. **SST= Stainless Steel 13 ε ι ί δ α

14 Models: PST 3000 B, PST 16 space heating and PST 16 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Nbr. of collectors Exposed collecting surface 16, total weight = 128 kg. 26,6 m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 900 mm, A = 800 mm, P = 500 mm, weight 100 kg approx. Triphasic model 400 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 2.8 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 3/4 Suction tube Dehydrated copper, Ø 7/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 16 C, min. volume 1.5 m3/h., p.c. m.c.a. = 3.5 m Titanium heat exchanger Model PST 16 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 3000 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. **SST= Stainless Steel 14 ε ι ί δ α

15 Models: PST 4000, PST 24 space heating and PST 24 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Nbr. of collectors Exposed collecting surface 24, total weight = 192 kg m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 900 mm, A = 800 mm, P = 500 mm, weight 120 kg approx. Triphasic model 400 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 3.0 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 3/4 Suction tube Dehydrated copper, Ø 1 1/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 24 C, min. volume 2.8 m3/h., p.c. m.c.a. = 5 m Titanium heat exchanger Model PST 24 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 4000 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. **SST= Stainless Steel 15 ε ι ί δ α

16 Models: PST 5000, PST 32 space heating and PST 32 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR Nbr. of collectors 32, total weight = 256 kg. H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Exposed collecting surface 51.2 m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 900 mm, A = 800 mm, P = 500 mm, weight 120 kg approx. Triphasic model 400 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 3.5 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 7/8 Suction tube Dehydrated copper, Ø 1 1/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 32 C, min. volume 4.0 m3/h., p.c. m.c.a. = 6 m Titanium heat exchanger Model PST 32 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 5000 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. **SST= Stainless Steel 16 ε ι ί δ α

17 Models: PST 6000, PST 40 space heating and PST 40 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Nbr. of collectors Exposed collecting surface 40, total weight = 320 kg m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 900 mm, A = 800 mm, P = 500 mm, weight 120 kg approx. Triphasic model 400 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 5.5 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 7/8 Suction tube Dehydrated copper, Ø 1 3/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 40 C, min. volume 5.0 m3/h., p.c. m.c.a. = 6 m Titanium heat exchanger Model PST 40 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 6000 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. **SST= Stainless Steel 17 ε ι ί δ α

18 ΖΕΣΟ ΝΕΡΟ ΦΡΗΗ 18 ε ι ί δ α

19 ΤΣΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΖΕΣΟΤ ΝΕΡΟΤ 19 ε ι ί δ α

20 ΤΣΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΖΕΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΜΕ BACKUP ΙΦΤ 20 ε ι ί δ α

21 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΗ 21 ε ι ί δ α

22 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΗ + ΖΕΣΟ ΝΕΡΟ ΦΡΗΗ 22 ε ι ί δ α

23 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΗ + ΖΕΣΟ ΝΕΡΟ ΦΡΗΗ + ΠΙΙΝΑ 23 ε ι ί δ α

24 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΗ + ΖΕΣΟ ΝΕΡΟ ΦΡΗΗ + BACKUP ΙΦΤ 24 ε ι ί δ α

25 ΠΙΙΝΑ ΦΨΡΟΙ 25 ε ι ί δ α

26 ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ (FAQs) Δάλ είλαη λεθειώδεο, βξνρεξόο ή πνιύ ζπειιώδεο γηα αξθεηέο εκέξεο ζε κηα ζεηξά θαη ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη κόλν 5 ή 10 βαζκνί, ην δεζηό λεξό ζα είλαη δηαζέζηκν; Ναη. Δίλαη απαξαίηεην κηα πξόζζεηε εγθαηάζηαζε πδξαπιηθώλ; Όρη, ζπλδένπκε απιά ηνλ ζεξκαληήξα κε ηελ εγθαηάζηαζε δεζηνύ λεξνύ ε αιιάδνπκε ηνλ παιηό ζεξκαληήξα, κε έλαλ δηθό καο. Μπνξεί απηό ην ζύζηεκα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θεληξηθή ζέξκαλζε; Ναη, θαηά πξνηίκεζε κε ηα ζεξκαηλόκελα παηώκαηα, ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα αινπκηλίνπ θαη ηηο ζεξκάζηξεο. Πξέπεη απηνί νη ζπιιέθηεο λα ηνπνζεηνύληαη ζε ζηέγε; όρη, κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε πξνζόςεηο θηηξίσλ ή ζε ηνίρνπο, θαη δελ ρξεηάδνληαη νπνηαδήπνηε πξνζηαζία ελάληηα ζηνλ αέξα. Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο PST ιεηηνπξγνύλ κε βξνρή, ήιην θαη αέξα. Απηνί νη ζπιιέθηεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ζέξκαλζε πηζίλσλ ή γηα κεγάιε θαηαλάισζε δεζηνύ λεξνύ; Ναη, δείηε ην θνκκάηη γηα ηελ κεγάιε θαηαλάισζε. Θα έπξεπε ε ζηέγε λα εληζρπζεί ή ρξεηάδνκαη έλαλ αξρηηέθηνλα γηα λα πξνβάισ έλα ζρέδην γηα ηελ εγθαηάζηαζε; Όρη, ιαβαίλνληαο ππ όςηλ όηη ν ζπιιέθηεο δπγίδεη κόλν 8 θηιά θαη κε κεησκέλεο δηαζηάζεηο, ηόηε θακία ελίζρπζε θαη θακία αξρηηεθηνληθή παξεκβνιή δελ απαηηείηαη. Παίξλνπκε πεξηζζόηεξε ζεξκόηεηα εάλ εγθαηαζηήζνπκε δύν ζπιιέθηεο; Όρη, ην ζύζηεκα δελ ζεξκαίλεη πεξηζζόηεξν, αιιά θηάλεη ηνπο 50 βαζκνύο Κειζίνπ ζην κηζό ρξόλν. Ο ζεξκνζπζζσξεπηήο ρξεηάδεηαη πνιύ ρώξν? Όρη. Ο 300 ιίηξα ζεξκνζπζζσξεπηήο είλαη 180 εθαη. ςειόο θαη 55 εθαηνζηά θαξδύο. Μπνξνύλ απηνί νη ζπιιέθηεο λα παξαγάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα; Όρη, ζεξκαίλνπλ κόλν ην λεξό. Πξεπεη απηνί νη ζπιιέθηεο λα ηνπνζεηεζνύλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν? Ναη, πξέπεη λα βιέπνπλ πξνο ην λόην, κε κηα γσλία θιίζεο κεηαμύ 45 θαη 90 κνηξώλ. ε πεξίπησζε δηαξξνήο αεξίνπ, είλαη επηθίλδπλν; Όρη, απηό είλαη 100% νηθνινγηθό θαη κε ηνμηθό. Δίλαη ε θαλνληθή ζπληήξεζε απαξαίηεηε; Όρη, κόλν εάλ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε δηαξξνέο ε πεξίπησζε κεγαιύηεξεο από ηεο αλακελόκελεο θαηαλάισζεο λεξνύ ή θάπνηνπ ιάζνπο ηνπ ζεξκνζπζζσξεπηή ηη γίλεηαη? Ο ειηαθόο ζεξκνζπζζσξεπηήο PST (εζσηεξηθό HSW) εθνδηάδεηαη κε έλα ειεθηξηθό ζύζηεκα back up πνπ κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία ρεηξνθίλεηα ή ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ή κηαο αζπλήζηζηεο θαηαλάισζε δεζηνύ λεξνύ. Δίλαη απαξαίηεην νπνηαδήπνηε επηπιένλ ππνδνρή ηζρύνο; Όρη, απιώο ηελ θαλνληθή, ν θαηάιιεινο ηύπνο γηα έλα κηθξό ςπγείν. Πνηα απόζηαζε ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ν ζπιιέθηεο από ηνλ ζεξκνζπζζσξεπηή; Ζ απόζηαζε κεηαμύ ηνπο δελ πξέπεη πνηέ λα μεπεξάζεη 10 κέηξα καθξύ. ε κεγαιύηεξεο 26 ε ι ί δ α

27 απνζηάζεηο ζα πξέπεη λα απαηηεζεί έλαο ηζρπξόηεξνο ζπκπηεζηήο. Ο εμνπιηζκόο έρεη εγγύεζε; Ναη. Σν ζεξκνδπλακηθό ζύζηεκα ζπκπίεζεο έρεη εγγύεζε 2 εηώλ θαη νη ζπιιέθηεο έρνπλ εγγύεζε 15 ρξόλσλ. Ο εμνπιηζκόο θαηαλαιώλεη πνιιή ειεθηξηθή ελέξγεηα; Όρη, έλαο ειεθηξηθόο ζεξκνζπζζσξεπηήο 50 Λ. θαηαλαιώλεη W. Ο δηθόο καο ζεξκνζπζζσξεπηήο θαηαλαιώλεη καδη κε ηνπο ζπιιέθηεο, αθξηβώο 390 W. Δίλαη απηόο ν εμνπιηζκόο θαηάιιειν θίλεηξν γηα ηηο απηόλνκεο θνηλόηεηεο? Ναη. Κάζε απηόλνκε θνηλόηεηα επηδνηείηε γηα εγθαηαζηάζεηο ηέηνηαο κνξθήο ελαιιαθηηθήο ελέξγεηαο. Γηα παξάδεηγκα: ε Κνηλόηεηα ηεο Μαδξίηεο πξνζθέξεη επξώ γηα θάζε εγθαηάζηαζε ηέηνηνπ είδνπο. Ζ, Γαιιηθή θαη άιιεο θαιύπηνπλ κέρξη ην 40% ηεο επέλδπζεο, αλάινγα κε ην κέζν θαη ηνπο πόξνπο ηνπ. Από ηη πιηθό είλαη θηηαγκέλνο ν εμνπιηζκόο θαη νη ζπιιέθηεο? Οη ζπιιέθηεο απνηεινύληαη από ην 30 κηθξόμεηδσκέλν αινπκίλην, ην θνπηί απνηειείηαη από αλνμείδσην αηζάιη, θαη ην εμσηεξηθή πεξίβιεκα είλαη από πςειήο αληνρήο πνιπζηεξίλε. Απηνί νη ζπιιέθηεο κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ ζε βνπλά, όπνπ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη πνιύ ρακειέο; Ναη, αλ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζπκβαηηθά ειηαθά ζηνηρεία, ζα παξάγνπλ ζεξκόηεηα κόλν όηαλ ζα ππάξρεη ν ήιηνο, αιιά δελ ζα ππάξμεη θαλέλαο θίλδπλνο παγώκαηνο ζπζηεκάησλ. Δίλαη εθηθηή ε αιιαγή ρξώκαηνο ησλ ζπιιεθηώλ; Γελ ην ζπζηήλνπκε, επεηδή ε απνδνηηθόηεηά ηνπο είλαη θαιύηεξε ζην αξρηθό αδηαθαλέο καύξν ρξώκα ηνπο, αιιά κπνξεί λα ρξσκαηηζηεί ζε έλα βαζύ θόθθηλν ρξώκα ζηηο ζεξκόηεξεο πεξηνρέο Απηόο ν εμνπιηζκόο ιεηηνπξγεί σο αληιία ζεξκόηεηαο; ΟΥΗ. Μηα αληιία ζεξκόηεηαο απαηηεί ην κεραληθό εμαεξηζκό κε κηα ηεξάζηηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη παξάγεη ππεξβνιηθό ζόξπβν. ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ρξεηάδεηαη ειεθηξηθά ζηνηρεία ζέξκαλζεο, πνπ κεηώλνπλ ηελ απόδνζε ηνπ. Δίλαη απηόο ν εμνπιηζκόο ζπκκνξθσκέλνο κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο? Δίλαη ζπκκνξθσκέλνο κε ηηο νδεγίεο 93/68 θαη 73/23 ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο. 27 ε ι ί δ α

28 28 ε ι ί δ α

29 29 ε ι ί δ α

30 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΗ + ΖΕΣΟ ΝΕΡΟ ΦΡΗΗ + ΠΙΙΝΑ 23 ε ι ί δ α

31 31 ε ι ί δ α

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΕΡΑ, ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΗΛΙΟ ΓΙΑ 365 ΗΜΈΡΕΣ 1 Σ ε λ ί δ α ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1

Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ. Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Λέβηηας πεηρελαίοσ-αερίοσ Enersave ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΥΡΗΗ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΔΟΣΗ: 1.1 Πεξηερόκελα 1 ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΟΓΔΙΞΔΙ ΑΦΑΛΔΙΑ... 3 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΔΓΓΡΑΦΟΤ... 3 3 ΓΔΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ... 4 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ... 4 5 ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΛΙΔ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΝΓΟΓΑΠΔΓΙΑ ΘΔΡΜΑΝΗ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ

ΑΝΣΛΙΔ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΝΓΟΓΑΠΔΓΙΑ ΘΔΡΜΑΝΗ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ: ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ Επιβλέπων: ΠΕΣΡΟ Γ. ΒΕΡΝΑΔΟ, Καθηγητής ΑΝΣΛΙΔ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΝΓΟΓΑΠΔΓΙΑ ΘΔΡΜΑΝΗ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ Φ.Α. και ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: ΑΤΣΟΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ PELLET ΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ Α.Δ.Μ.4396 ΥΡΟΝΗ ΑΠΟΣΟΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν

ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν ηνλ παηέξα κνπ ηαύξν 2 Θα ήζεια λα εσταρηζηήζω όιοσς ηοσς θίιοσς κοσ ποσ κε ζηερίδοσλ ζε θάζε κοσ προζπάζεηα θαζώς θαη ηο ζύλοιο ηωλ αλζρώπωλ ποσ βρίζθοληαη ζηο οηθογελεηαθό κοσ περηβάιιολ. Αθόκα ζα ήζεια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking

Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΠΣΤΧΙΑΚΗ 2015 Αναβάθμισης υπολείμματος σε μονάδα flexicoking ΤΝΣΑΚΣΗ : ΟΡΕΙΟ ΑΙΝΣΙΝ, ΓΕΡΟΔΗΜΟ ΕΤΑΓΓΕΛΟ ΣΕΧΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΔΡΙΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ: ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

Αληιίεο ζεξκόηεηαο Αέξα Νεξνύ & Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο. Μεηζάθεο Δπάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Θεξκνγθάδ Α.Δ.

Αληιίεο ζεξκόηεηαο Αέξα Νεξνύ & Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο. Μεηζάθεο Δπάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Θεξκνγθάδ Α.Δ. Αληιίεο ζεξκόηεηαο Αέξα Νεξνύ & Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο Μεηζάθεο Δπάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Θεξκνγθάδ Α.Δ. Σν θόζηνο ελέξγεηαο ζήκεξα 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452

πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452 πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ - ΟΡΗΜΟ Με ηνλ όξν γεσζεξκηθή ελέξγεηα ελλννύκε ηελ ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη ζην εζσηεξηθό ηεο γεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών

Μεπικά εξαπηήμαηα μησανών 1) Πόηε έγηλε αηζζεηό ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ηεο αηκόζθαηξαο από ην απηνθίλεην; Από πνηόλ ; Πνύ; Σε ηη ζπλίζηαηαη ην πξόβιεκα; Τη κέηξα ειήθζεζαλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ; Πνηεο αξρέο έιαβαλ ηα πξώηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΝΧΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Έιεγρνο θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο, γηα βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε. Καηαγξαθή κεηξήζεσλ θαη παξακέηξσλ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC»

«ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔXNOΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔ «ΤΣΖΜΑ ΤΝΑΓΔΡΜΟΤ ΒΗΒΛΗΟΘΖΚΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΟ ΑΠΟ PLC» «LIBRARY ALARM SYSTEM CONTROLLED BY A PLC»

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1 Εηζαγωγή. Μνλάδεο θαη δηαζηάζεηο

Κεθάιαην 1 Εηζαγωγή. Μνλάδεο θαη δηαζηάζεηο ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ Πρόχειρες µη εγκεκριµένες σηµειώσεις από τις παραδόσεις Θεωρίας του Ε Κατσόγιαννου, που περιέχουν την εξεταστέα ύλη και ασκήσεις Τα θέµατα θα αφορούν ορισµούς, ερωτήσεις κατανόησης και

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΒΡΙΔΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ: ΟΔΗΓΗΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΗΡΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΝΟΜΑ: ΚΑΣΣΟ ΑΝΔΡΕΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Δρ. ΧΑΣΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα