ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΣΟ ΝΔΡΟ - ΘΔΡΜΑΝΖ ΥΩΡΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ ΠΗΗΝΩΝ ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ ΜΔ ΑΔΡΑ, ΒΡΟΥΖ ΚΑΗ ΥΩΡΗ ΖΛΗΟ ΓΗΑ 365 ΖΜΈΡΔ EcoSolutions ΕΠΕ ΜΔΝΔΛΑΟΤ ΠΑΡΛΑΜΑ 65, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ, ΣΗΛ: , ΦΑΞ: , ΚΙΝ: Web: 1 ε ι ί δ α

2 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Σα ηειεπηαία ρξόληα, ε ζηαζεξή άλνδνο ζην νξπθηό θαύζηκν νη ηηκέο, ην πςειό επίπεδν ηεο πεξηβαιινληηθήο ξύπαλζεο, ε παγθόζκηα αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ιόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θ.ιπ., έρνπλ θέξεη ζην θσο ηηο λέεο ηερλνινγίεο, όπσο απηέο ηηο βαζηζκέλεο ζηε ζεξκνδπλακηθή - πνπ αλαθαιύθηεθε από ην γαιιηθό θπζηθό Carnot ην ώζηε λα κεησζεί ε ρξήζε ή, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, λα απαιιαρζνύλ από ηνπο παξαδνζηαθνύο ιέβεηεο. Γηα απηόλ ηνλ πεξηβαιινληηθά-επαίζζεην ζθνπό ππάξρνπλ ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα όπσο απηά πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζεξκηθά ζηνηρεία, ηηο αληιίεο ζεξκόηεηαο, ηα γεσζεξκηθά θαη ζπζηήκαηα πδξνγόλνπ, θαη ηειηθά ηα ζεξκνδπλακηθά ζπζηήκαηα ζπιιεθηώλ, έλα κίγκα ησλ παξαδνζηαθώλ ζεξκηθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ γλσζηώλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο. Τπό νξηζκέλνπο όξνπο ηα ζεξκνδπλακηθά ζπζηήκαηα ζπιιεθηώλ κπνξνύλ λα παξάγνπλ κέρξη θαη 80 ηνηο εθαηό απνηακίεπζε ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ειεθηξηθή ζέξκαλζε, ή ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ηξνθνδνηνύκελα από πεηξέιαην ε άιιε θαύζηκε ύιε. Σα ζεξκνδπλακηθά ζπζηήκαηα κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζε πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη δεζηό λεξό κέρξη 60 βαζκνύο Κέιζηνπ, όπσο π.ρ, ζέξκαλζε παησκάησλ, κνλάδεο fan coil, ζεξκάζηξεο, ζέξκαλζε πηζίλσλ,θ.ιπ Ζ βαζηθή παγθόζκηα παηέληα είλαη Γαιιηθή, θαηνρεηξσκέλε πξίλ 20 ρξόληα από ηελ εηαηξεία Energie, θαη ε Solar-PST κνηξάδεηε απηή ηελ παηέληα ENERGIE-Solar PST. 2 ε ι ί δ α

3 ΒΑΙΚΑ Θεπμότητα και θεπμοκπασία Όπσο ζπκβαίλεη κε πνιιέο βαζηθέο έλλνηεο ζηε θπζηθή, κεξηθέο θνξέο ν θαζνξηζκόο ηεο ζεξκόηεηαο δελ είλαη πνιύ ζαθήο. Ζ έλλνηα ηεο ζεξκόηεηαο ζπλδέεηαη ζηελά κε απηήλ ηεο ζεξκνθξαζίαο, αιιά δελ είλαη ην ίδην πξάγκα. Ζ ζεξκόηεηα εμαξηάηαη επίζεο από ηε κάδα ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζσκαηηθώλ ηδηνηήησλ ηνπο. θεθηείηε απηό ην πείξακα: Πάξηε 1 θηιό ηνπ ζηδήξνπ θαη 1 θηιό κνιύβδνπ θαη ζεξκάλεηε κέρξη 100 βαζκνύο Κειζίνπ. Καηόπηλ ηνπνζεηήζηε θαζέλα από απηά ζε ρσξηζηά δνρεία κε 2 ιίηξα λεξνύ ζε 20 βαζκνύο Κειζίνπ ην θαζέλα, θαη πεξηκέλεηε ην ζεξκηθό απνηέιεζκα. Θα παξαηεξήζνπκε όηη ν παξαιήπηεο πνπ πεξηέρεη ην ζίδεξν θζάλεη ζε κηα πςειόηεξε ζεξκνθξαζία από απηή πνπ έρεη ν κόιπβδνο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμύ ηεο έλλνηαο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο ζεξκόηεηαο. πλεπώο είλαη ινγηθό λα ζεσξεζεί όηη ην ζώκα πνπ παξήγαγε ηελ πςειόηεξε ζεξκνθξαζία ήηαλ απηό «κε» ηελ πςειόηεξε απόδνζε ζεξκόηεηαο. Ζ κνλάδα γηα λα κεηξήζνπκε ηελ απόδνζε ζεξκόηεηαο είλαη ε «ζεξκίδα». Γεδνκέλνπ όηη δελ είλαη κηα πνιύ κεγάιε κνλάδα κέηξεζεο, ε ρηιηνζεξκίδα ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ ζπρλά. Δπίζεο ζήκεξα ρξεζηκνπνηνύκε ηα βάη(w) ή ην θηινβάη (KW). Ζ κνλάδα ηεο ζεξκόηεηαο νξίδεηαη σο: η ποσότητα θεπμότηταρ πος απαιτείται για να αςξήσοςμε, από 1 βαθμό, τη θεπμοκπασία μιαρ ποσότηταρ νεπού σε 15 βαθμούρ. Ηζνδπλακίεο: 1 kcal = kjoule ή 1 kcal = Watt/ώξα ΑΡΦΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Σα ζεξκνδπλακηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο είλαη βαζηζκέλα ζηνπο λόκνπο ηεο ζεξκνδπλακηθήο, επεηδή εθκεηαιιεύνληαη ηηο ζσκαηηθέο ηδηόηεηεο ελόο αεξίνπ. Σν αέξην απηό, όηαλ αιιάδεη θαηάζηαζε (πγξό-αέξην, πγξνπνηεκέλν αέξην), ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαθέξεη ηε ζεξκόηεηα πνπ απνξξνθάηε από ηνπο ζπιιέθηεο, πξνο ζην λεξό πνπ ζέινπκε λα ζεξκάλνπκε. Υξεζηκνπνηνύκε δύν γλσζηά αέξηα, 134-α θαη 407-γ, θαη ηα δπν είλαη ζπκκνξθσκέλα κε ηνπο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο θαη είλαη από ηα πην δεκνθηιή αέξηα κέρξη ζήκεξα. Σν ζύζηεκά καο ιεηηνπξγεί παξνκνίσο όπσο έλα θαλνληθό ςπγείν. Γειαδή ππάξρεη έλα θξύν κέξνο, έλα δεζηό κέξνο, θαη έλαλ ζπκπηεζηή αεξίνπ - ρξεζηκνπνηνύκε ην γεξκαληθό ζπκπηεζηή Copeland-. Σν θξύν κέξνο απνηειείηαη από ηνπο ζπιιέθηεο, θαη ην δεζηό κέξνο από ηνλ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. Σν ζύζηεκα δνπιεύεη σο εμήο: Όηαλ μεθηλάεη ην ζεξκνδπλακηθό ζύζηεκα, ν ζπκπηεζηήο ζπκπηέδεη ην αέξην, κε ζπλέπεηα λα απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ έσο 120 βαζκνύο Κειζίνπ πεξίπνπ. Απηό ην αεξίν κεηαθέξεη όιε ηελ ζεξκόηεηά ηνπ ζην λεξό κε ηε βνήζεηα ελόο ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. Δδώ ην αέξην κεηαηξέπεηαη ζε πγξό σο ζπλέπεηα ηεο πςειήο πίεζεο, (22 αηκόζθαηξεο πεξίπνπ). Μόιηο πγξνπνηεζεί, ην ςπθηηθό πγξό ξέεη ζε κηα δεμακελή απνθαινύκελε «πγξό θηβώηην». Καηόπηλ δηαξξέεη κέζνπ κηαο βαιβίδαο, πνπ ξπζκίδεη ηελ έμνδν ηνπ πγξνύ πξνο ζηνπο ζπιιέθηεο, αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπο. Απηή ε βαιβίδα θαιείηαη «βαιβίδα εθηόλσζεο». Σν πγξό, ζε κνξθή ζηαγνληδίσλ, πεξλάεη κέζσ 3 ε ι ί δ α

4 ηεο αθπδαησκέλεο ζσιήλσζεο ραιθνύ ζηνπο ζπιιέθηεο, όπνπ ηα κηθξά ζηαγνλίδηα, ππό ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκόηεηαο ησλ ζπιιεθηώλ, πθίζηαληαη κηα μαθληθή αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηνπο θαη κεηαηξέπνληαη ζε ζεξκό αέξην. Όηαλ ην αέξην βγαίλεη από ηνπο ζπιιέθηεο ε ζεξκνθξαζία ηνπ κπνξεί λα είλαη κεηαμύ 10 θαη 60 βαζκώλ Κειζίνπ, ιόγσ ηεο ζεξκόηεηαο πνπ απνξξνθάηε από ηνλ ήιην, ηε βξνρή θαη ηνλ αέξα. Καηόπηλ ζηέιλεηαη κέζσ ηνπ ζσιήλα αλαξξόθεζεο ηνπ ζπκπηεζηή, όπνπ ζα ζπκπηεζηεί μαλά, επαλαιακβάλνληαο θαηά ζπλέπεηα ηνλ θύθιν κέρξη ην λεξό πνπ ζθνπεύνπκε λα δεζηάλνπκε λα θηάζεη ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ησλ 40 ή 60 βαζκώλ θειζίνπ. ΧΤΚΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Μηα ςπθηηθή νπζία είλαη κηα νπνηαδήπνηε νπζία κε έλα ρακειό ζεκείν βξάζεο, ηθαλή λα απνξξνθήζεη κεγάιεο πνζόηεηεο ζεξκόηεηαο εμαηηίαο ηεο κεηαβνιήο ηεο θαηάζηαζεο ηεο. Φπζηθά, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κηιάκε γηα ηα πγξά πνπ κεηαηξέπνληαη ζε αέξηα θαη αληίζηξνθα. Τπάξρνπλ πνιιέο ςπθηηθέο νπζίεο πγξά θαη αέξηα, ην πην δεκνθηιέο είλαη ην λεξό, αιιά κπνξεί κόλν λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ςύμεη ζπζηήκαηα κε ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ 0 θαη 100 βαζκώλ Κειζίνπ. Μηα άιιε γλσζηή νπζία γηα ηε βηνκεραληθή ςύμε είλαη ακκσλία. Δίλαη έλα πνιύ απνδνηηθό ςπθηηθό κέζν, αιιά πνιύ ηνμηθό θαη δηαβξσηηθό. ηελ πεξίπησζή καο ρξεζηκνπνηνύκε ηα αέξηα 134-Α θαη 407-C, κε ηα ζεκεία βξάζεο θνληά ζε -30 βαζκνύο Κέιζηνπ, έηζη είλαη ηδαληθά γηα λα κεηαθέξνπλ ηε ζεξκόηεηα ζην επίπεδν ζεξκνθξαζίαο θνληά ζε -5 βαζκνύο Κέιζηνπ. Τπάξρνπλ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα από απηά ηα αέξηα: Άθιεθηα. Αληηδηαβξσηηθά. Με ηνμηθά. Υεκηθά ζηαζεξά ζε πςειέο πηέζεηο θαη ζεξκνθξαζίεο. Αβιαβή πξνο ζηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηάιιειν γηα ηα ιηπαληηθά ησλ ζπκπηεζηώλ. Έρνπλ κεγάιε ζεξκόηεηα αηκνπνίεζεο. Γελ πεξηέρνπλ ριώξην, κηα νπζία επηβιαβήο γηα ην ζηξώκα ηνπ όδνληνο. Αληρλεύνληαη εύθνια από νπνηνδήπνηε θνηλό αληρλεπηή δηαξξνώλ. Δίλαη εύθνιν λα ρεηξηζζνύλ από ηνπο ηερληθνύο. 4 ε ι ί δ α

5 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Ο εμνπιηζκόο απνηειείηαη από ηα αθόινπζα ζηνηρεία: Ο εμνπιηζκόο δεζηνύ λεξνύ πεξηιακβάλεη έλα ζεξκνζπζζσξεπηή, έλαλ ειηθνεηδή ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο, έλαλ ζεξκνδπλακηθό ζύζηεκα ζπκπίεζεο (ζεξκνζπκπηεζηή) θαη ηνπο ζπιιέθηεο. Ο εμνπιηζκόο ζέξκαλζεο ρώξνπ πεξηιακβάλεη έλαλ πςειήο απόδνζεο ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο ιακαξίλαο, ζεξκνζπκπηεζηή θαη ηνπο ζπιιέθηεο. Ο εμνπιηζκόο ζέξκαλζεο πηζίλαο πεξηιακβάλεη δύν ζσιελνεηδείο ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο ηηηαλίνπ, έλαλ ζεξκνζπκπηεζηή θαη ηνπο ζπιιέθηεο. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Οη ζεξκνδπλακηθνί ειηαθνί ζπιιέθηεο PST είλαη πνιύ εύθνιν λα εγθαηαζηαζνύλ, επεηδή δπγίδνπλ κόλν 8 θηιά. Οη δηαζηάζεηο ηνπο είλαη 2 κέηξα κήθνο από 80 εθαηνζηά ύςνο, θαη δεδνκέλνπ όηη απνξξνθνύλ ηε ζεξκόηεηα θαη από ηηο δύν πιεπξέο, πξνζθέξνληαη κε κηα επηθάλεηα ζπιινγήο 3.20 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ. Καηαζθεπάδνληαη από θύιια αινπκηλίνπ κε θπιηλδξηθό πεξηκεηξηθό θύθισκα εζσηεξηθά από όπνπ πεξλάεη ην ςπθηηθό πγξό. Δίλαη εθνδηαζκέλνη κε 30 κηθξνόμεηδνηηθέο επηζηξώζεηο, νη νπνίεο εγγπώληαη ηελ πξνζηαζία ελάληηα ζηε δηάβξσζε θαη ηελ ζπνπδαία ηθαλόηεηα απνξξόθεζεο ηεο ζεξκόηεηαο. Οη ζπιιέθηεο θαη ν ζεξκνζπκπηεζηήο ζπλδένληαη κε ηε βνήζεηα κηαο αθπδαησκέλεο ζσιήλαο ραιθνύ, ελώλνληαη ζηελά θαη θαιύπηνληαη κε κηα ειαζηηθή κόλσζε ζσιήλσλ. Οη ζπιιέθηεο πξέπεη λα εθηεζνύλ πιήξσο ζηα ζηνηρεία - ήιηνο, βξνρή θαη αέξαο, έηζη πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ κε κία θιίζε από 30º σο 90º πξνο ηνλ Νόην. Οπνηαδήπνηε απόθιηζε πξνο Αλαηνιή-Γύζε κπνξεί λα κεηώζεη πεξηζζόηεξν από 2 ηνηο εθαηό ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ ζπιιεθηώλ. Ζ απόζηαζε κεηαμύ ηνπ ζεξκνζπκπηεζηή θαη ησλ ζπιιεθηώλ κπνξεί λα πνηθίιεη από 1 κέηξν έσο θαη 25 κέηξα, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ ζεξκνδπλακηθνύ ζπζηήκαηνο. Αληίζεηα από ηηο ζπκβαηηθά ζεξκηθά ζηνηρεία θαη ηηο αληιίεο ζεξκόηεηαο, νη ζεξκνδπλακηθόο ειηαθόο εμνπιηζκόο ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια ηελ ζεξκόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο, είηε δηακέζνπ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο είηε δηακέζνπ ηνπ αέξα ή ηεο βξνρήο. ΚΙΝΔΤΝΟ Οη ζπιιέθηεο καο δελ ππεξζεξκαίλνληαη ην θαινθαίξη, θαη κπνξνύλ λα αληέμνπλ ζε αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα. Δίλαη πιήξσο αλζεθηηθνί ζηελ εζσηεξηθή δηάβξσζε, πεξηέρνπλ 30 κηθξνόμεηδνηηθέο επηζηξώζεηο. Δίλαη πνιύ ειαθξηνί (8 θηιά). Γελ ρξεηάδνληαη νπνηαδήπνηε βνεζεηηθή πεγή ελέξγεηαο γηα απόςπμε. Γελ επεξεάδνληαη από ην ζθιεξό λεξό (πνπ πεξηέρεη αζβέζηην). Απαηηείηαη ε ειάρηζηε ζπληήξεζε. ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΠΛΑΙΙΑ Σα ζπκβαηηθά ειηαθά πιαίζηα παξνπζηάδνπλ ηα αθόινπζα κεηνλεθηήκαηα: Απαηηείηαη έλαο ηεξάζηηνο αξηζκόο πιαηζίσλ. Δίλαη βαξηνί. Μεηαμύ θηιώλ αλά πιαίζην. Απνξξνθνύλ ζεξκόηεηα κόλν από ηε κηα πιεπξά. ηακαηνύλ όηαλ δελ ππάξρεη θσο ηνπ ήιηνπ. Απαηηνύλ κηα βνεζεηηθή πεγή ελέξγεηαο όηαλ απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπο. Απαηηνύλ ηε ζπλερή ζπληήξεζε. Δίλαη εύζξαπζηα. Μπνξεί λα παγώζνπλ. Μπνξεί λα ππεξζεξκάλνπλ ην θαινθαίξη. Σν ζθιεξό λεξό κπνξεί λα ηα θξάμεη. 5 ε ι ί δ α

6 ΑΝΣΛΗΔ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ Απαηηνύληαη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: ύζηεκα απόςπμεο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην 15 ηνηο εθαηό ηεο παξαρζείζαο ελέξγεηαο. ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΜΔΡΗΜΟ ΣΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ Τπάξρνπλ δηάθνξα γλσζηά ζπζηήκαηα ηα νπνία θάλνπλ θαηακεξηζκό ηεο ζεξκόηεηαο θαη ησλ δηαζηεκάησλ πξνζέξκαλζεο. Σα δεκνθηιέζηεξα είλαη: Θεξκελόκελα παηώκαηα Θεξκαληηθά ζώκαηα αινπκηλίνπ Μηα ζπζθεπή εμαεξηζκνύ, ε νπνία μνδεύεη πνιιή ελέξγεηα θαη παξάγεη ζόξπβν. πζθεπέο γηα λα αληηζηξαθεί ν θύθινο ςύμεο, νη νπνίεο έρνπλ επηπηώζεηο ζηελ αμηνπηζηία. Ζιεθηξηθά ζηνηρεία ζέξκαλζεο, ηα νπνία απμάλνπλ ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη κηθξαίλνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Θεξκάζηξεο ή Fan Coils 6 ε ι ί δ α

7 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΖΛΗΑΚΟΤ ΤΛΛΔΚΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ. Οη ειηαθνί ζεξκνδπλακηθνί ζπιιέθηεο PST κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε έλα επξύ θάζκα ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ απαηηνύλ ην δεζηό λεξό. Οη πην ζεκαληηθέο είλαη, ην δεζηό πγεηνλνκηθό λεξό, νηθηαθή ζέξκαλζε, εζσηεξηθή θαη ππαίζξηα ζέξκαλζε πηζίλαο, θ.ιπ. Κάζε νηθηαθόο εζσηεξηθό ζεξκνζπζζσξεπηήο πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 1. Θεξκνδπλακηθόο ειηαθόο ζπιιέθηεο (2 X 0.80 κ). 2. Θεξκνζπζζσξεπηήο. 3. ζεξκνζπκπηεζηήο 4. Τπνζηήξημε ηνπ ειεθηξηθνύ ζηνηρείνπ ζέξκαλζεο (ζπκπεξηιακβάλεηαη). 5. Δμσηεξηθή θνπηί κε ελζσκαησκέλν πιαίζην ειέγρνπ 6. Αινπκηλέληνο εμνπιηζκόο βάζεο γηα ηνλ ζπιιέθηε. 7. Άλνδνο καγλεζίνπ. 8. Βαιβίδα αζθάιεηαο. 9. Βαιβίδα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο πίεζεο. 10. Έλσζε λενπξελίνπ. 11. Δμαξηήκαηα θαη βίδεο από αλνμείδσην αηζάιη. 7 ε ι ί δ α

8 SPECIFICATIONS FOR DOMESTIC HEATERS (HSW) Equipment Αέριο 134-Α ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΝΕΛ ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ PST L 1.40 x 0.55 m SST** w 1,690-2,510 w PST 200IS L 1.40 x 0.55 m SST w 2,800-3,650 w PST L 1.50 x 0.58 m vitro w 1,690-2,510 w PST L 1.80 x 0.55 m SST w 1,690-2,510 w PST 300 IS L 1.80 x 0.55 m SST w 2,800-3,650 w PST L 1.95 x 0.80 m SST w 2,800-3,650 w SPECIFICATIONS FOR GREAT VOLUME HEATERS (HSW) Equipment Αέριο 134-Α ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΝΕΛ ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ PST L 2.14 x 0.75 m SST 960-1,800 w 3,600-7,290 w PST L 2.19 x 0.85 m SST 960-1,800 w 3,600-7,290 w PST L 2.50 x 0.95 m SST 1,230-2,220 w 4,900-9,680 w PST L 2.60 x 1.10 m SST 1,440-2,625 w 5,500-11,240 w PST L 2.90 x 1.25 m SST 2,010-3,120 w 9,215-16,580 w PST 3000 B L 2.90 x 1.25 m SST 3,210-5,156 w 14,190-24,200 w PST L 2.96 x 1.45 m SST w 16,495-31,430 w PST L 3.10 x 1.60 m SST w 24,090-42,600 w PST L 2 x 2.90 x 1.25 m SST w 32,540-52,970 w * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds 8 ε ι ί δ α

9 **SST= Stainless Steel ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΤΩΡΔΤΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΗΥΤΟ 1. Θεξκνδπλακηθνί ειηαθνί ζπιιέθηεο (2.00 X 0.80 κ). 2. ζεξκνζπζζσξεπηήο. 3. ζεξκνζπκπηεζηήο, κε θνπηί από αλνμείδσην αηζάιη. 4. Ζιεθηξηθό ζηνηρείν ζέξκαλζεο (πξναηξεηηθό). 5. Σα ζηεξίγκαηα γηα ηνπο ζπιιέθηεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη. 6. Άλνδνο καγλήζηνπ. 7. Ζ βαιβίδα αζθάιεηαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη. 8. Ζ βαιβίδα ηζνξξνπίαο πίεζεο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη. 9. Δλαιιάθηεο ζεξκόηεηαο. Δμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα κηα βέιηηζηε εγθαηάζηαζε: Καηά ηε ζύλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ καο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ζσιελώζεσλ πξέπεη πάληα λα ρξεζηκνπνηνύληαη γαιβαληζκέλεο ζσιήλεο. Δπίζεο ρξεηάδεηαη βαιβίδεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο πίεζεο θαζώο θαη βαιβίδεο αζθαιείαο. Ο ηερληθόο ζα πξέπεη λα ζπκάηαη λα εγθαηαζηήζεη ην δνρείν δηαζηνιήο γηα ην πγεηνλνκηθό λεξό, κε ηνλ ειάρηζην όγθν ίζν κε εθείλνλ ηνπ 5% ηνπ ζεξκνζπζζσξεπηή θαηά ηελ εηζαγσγή ην θξύνπ λεξνύ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη ηνπο θαλνληζκνύο. 9 ε ι ί δ α

10 SPECIFICATIONS FOR THERMODYNAMIC BLOCKS Models: PST 750, PST 1000, PST 4 space heating and PST 4 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Nbr. of collectors Exposed collecting surface 4, total weight = 32 kg. 6,4 m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 700 mm, A = 600 mm, P = 450 mm, weight 50 kg approx. Triphasic model 400 V or monophasic model 230 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 1,5 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 1/2 Suction tube Dehydrated copper, Ø 5/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 4 C, min. volume 0.5 m3/h., p.c. m.c.a. = 2.5 m Titanium heat exchanger Model PST 4 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 750 y PST 1000 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. **SST= Stainless Steel 10 ε ι ί δ α

11 Models: PST 1500, PST 6 space heating and PST 6 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Nbr. of collectors Exposed collecting surface 6, total weight = 48 kg. 9,6 m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 700 mm, A = 600 mm, P = 450 mm, weight 60 kg approx. Triphasic model 400 V or monophasic model 230 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 1,6 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 1/2 Suction tube Dehydrated copper, Ø 5/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 6 C, min. volume 0.7 m3/h., p.c. m.c.a. = 2.5 m Titanium heat exchanger Model PST 6 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 1500 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. 11 ε ι ί δ α

12 Models: PST 2000, PST 8 space heating and PST 8 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Nbr. of collectors Exposed collecting surface 8, total weight = 64 kg. 12,8 m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 700 mm, A = 600 mm, P = 450 mm, weight 70 kg approx. Triphasic model 400 V or monophasic model 230 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 1,8 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 1/2 Suction tube Dehydrated copper, Ø 5/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 6 C, min. volume 0.8 m3/h., p.c. m.c.a. = 2.7 m Titanium heat exchanger Model PST 6 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 1500 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. **SST= Stainless Steel 12 ε ι ί δ α

13 Models: PST 3000, PST 12 space heating and PST 12 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Nbr. of collectors Exposed collecting surface 12, total weight = 96 kg. 19,2 m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 700 mm, A = 600 mm, P = 450 mm, weight 80 kg approx. Triphasic model 400 V or monophasic model 230 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 2,0 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 1/2 Suction tube Dehydrated copper, Ø 5/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 12 C, min. volume 1.0 m3/h., p.c. m.c.a. = 3.0 m Titanium heat exchanger Model PST 12 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 3000 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. **SST= Stainless Steel 13 ε ι ί δ α

14 Models: PST 3000 B, PST 16 space heating and PST 16 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Nbr. of collectors Exposed collecting surface 16, total weight = 128 kg. 26,6 m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 900 mm, A = 800 mm, P = 500 mm, weight 100 kg approx. Triphasic model 400 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 2.8 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 3/4 Suction tube Dehydrated copper, Ø 7/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 16 C, min. volume 1.5 m3/h., p.c. m.c.a. = 3.5 m Titanium heat exchanger Model PST 16 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 3000 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. **SST= Stainless Steel 14 ε ι ί δ α

15 Models: PST 4000, PST 24 space heating and PST 24 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Nbr. of collectors Exposed collecting surface 24, total weight = 192 kg m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 900 mm, A = 800 mm, P = 500 mm, weight 120 kg approx. Triphasic model 400 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 3.0 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 3/4 Suction tube Dehydrated copper, Ø 1 1/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 24 C, min. volume 2.8 m3/h., p.c. m.c.a. = 5 m Titanium heat exchanger Model PST 24 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 4000 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. **SST= Stainless Steel 15 ε ι ί δ α

16 Models: PST 5000, PST 32 space heating and PST 32 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR Nbr. of collectors 32, total weight = 256 kg. H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Exposed collecting surface 51.2 m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 900 mm, A = 800 mm, P = 500 mm, weight 120 kg approx. Triphasic model 400 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 3.5 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 7/8 Suction tube Dehydrated copper, Ø 1 1/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 32 C, min. volume 4.0 m3/h., p.c. m.c.a. = 6 m Titanium heat exchanger Model PST 32 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 5000 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. **SST= Stainless Steel 16 ε ι ί δ α

17 Models: PST 6000, PST 40 space heating and PST 40 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Nbr. of collectors Exposed collecting surface 40, total weight = 320 kg m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 900 mm, A = 800 mm, P = 500 mm, weight 120 kg approx. Triphasic model 400 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 5.5 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 7/8 Suction tube Dehydrated copper, Ø 1 3/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 40 C, min. volume 5.0 m3/h., p.c. m.c.a. = 6 m Titanium heat exchanger Model PST 40 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 6000 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. **SST= Stainless Steel 17 ε ι ί δ α

18 ΖΕΣΟ ΝΕΡΟ ΦΡΗΗ 18 ε ι ί δ α

19 ΤΣΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΖΕΣΟΤ ΝΕΡΟΤ 19 ε ι ί δ α

20 ΤΣΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΖΕΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΜΕ BACKUP ΙΦΤ 20 ε ι ί δ α

21 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΗ 21 ε ι ί δ α

22 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΗ + ΖΕΣΟ ΝΕΡΟ ΦΡΗΗ 22 ε ι ί δ α

23 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΗ + ΖΕΣΟ ΝΕΡΟ ΦΡΗΗ + ΠΙΙΝΑ 23 ε ι ί δ α

24 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΗ + ΖΕΣΟ ΝΕΡΟ ΦΡΗΗ + BACKUP ΙΦΤ 24 ε ι ί δ α

25 ΠΙΙΝΑ ΦΨΡΟΙ 25 ε ι ί δ α

26 ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ (FAQs) Δάλ είλαη λεθειώδεο, βξνρεξόο ή πνιύ ζπειιώδεο γηα αξθεηέο εκέξεο ζε κηα ζεηξά θαη ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη κόλν 5 ή 10 βαζκνί, ην δεζηό λεξό ζα είλαη δηαζέζηκν; Ναη. Δίλαη απαξαίηεην κηα πξόζζεηε εγθαηάζηαζε πδξαπιηθώλ; Όρη, ζπλδένπκε απιά ηνλ ζεξκαληήξα κε ηελ εγθαηάζηαζε δεζηνύ λεξνύ ε αιιάδνπκε ηνλ παιηό ζεξκαληήξα, κε έλαλ δηθό καο. Μπνξεί απηό ην ζύζηεκα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θεληξηθή ζέξκαλζε; Ναη, θαηά πξνηίκεζε κε ηα ζεξκαηλόκελα παηώκαηα, ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα αινπκηλίνπ θαη ηηο ζεξκάζηξεο. Πξέπεη απηνί νη ζπιιέθηεο λα ηνπνζεηνύληαη ζε ζηέγε; όρη, κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε πξνζόςεηο θηηξίσλ ή ζε ηνίρνπο, θαη δελ ρξεηάδνληαη νπνηαδήπνηε πξνζηαζία ελάληηα ζηνλ αέξα. Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο PST ιεηηνπξγνύλ κε βξνρή, ήιην θαη αέξα. Απηνί νη ζπιιέθηεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ζέξκαλζε πηζίλσλ ή γηα κεγάιε θαηαλάισζε δεζηνύ λεξνύ; Ναη, δείηε ην θνκκάηη γηα ηελ κεγάιε θαηαλάισζε. Θα έπξεπε ε ζηέγε λα εληζρπζεί ή ρξεηάδνκαη έλαλ αξρηηέθηνλα γηα λα πξνβάισ έλα ζρέδην γηα ηελ εγθαηάζηαζε; Όρη, ιαβαίλνληαο ππ όςηλ όηη ν ζπιιέθηεο δπγίδεη κόλν 8 θηιά θαη κε κεησκέλεο δηαζηάζεηο, ηόηε θακία ελίζρπζε θαη θακία αξρηηεθηνληθή παξεκβνιή δελ απαηηείηαη. Παίξλνπκε πεξηζζόηεξε ζεξκόηεηα εάλ εγθαηαζηήζνπκε δύν ζπιιέθηεο; Όρη, ην ζύζηεκα δελ ζεξκαίλεη πεξηζζόηεξν, αιιά θηάλεη ηνπο 50 βαζκνύο Κειζίνπ ζην κηζό ρξόλν. Ο ζεξκνζπζζσξεπηήο ρξεηάδεηαη πνιύ ρώξν? Όρη. Ο 300 ιίηξα ζεξκνζπζζσξεπηήο είλαη 180 εθαη. ςειόο θαη 55 εθαηνζηά θαξδύο. Μπνξνύλ απηνί νη ζπιιέθηεο λα παξαγάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα; Όρη, ζεξκαίλνπλ κόλν ην λεξό. Πξεπεη απηνί νη ζπιιέθηεο λα ηνπνζεηεζνύλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν? Ναη, πξέπεη λα βιέπνπλ πξνο ην λόην, κε κηα γσλία θιίζεο κεηαμύ 45 θαη 90 κνηξώλ. ε πεξίπησζε δηαξξνήο αεξίνπ, είλαη επηθίλδπλν; Όρη, απηό είλαη 100% νηθνινγηθό θαη κε ηνμηθό. Δίλαη ε θαλνληθή ζπληήξεζε απαξαίηεηε; Όρη, κόλν εάλ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε δηαξξνέο ε πεξίπησζε κεγαιύηεξεο από ηεο αλακελόκελεο θαηαλάισζεο λεξνύ ή θάπνηνπ ιάζνπο ηνπ ζεξκνζπζζσξεπηή ηη γίλεηαη? Ο ειηαθόο ζεξκνζπζζσξεπηήο PST (εζσηεξηθό HSW) εθνδηάδεηαη κε έλα ειεθηξηθό ζύζηεκα back up πνπ κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία ρεηξνθίλεηα ή ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ή κηαο αζπλήζηζηεο θαηαλάισζε δεζηνύ λεξνύ. Δίλαη απαξαίηεην νπνηαδήπνηε επηπιένλ ππνδνρή ηζρύνο; Όρη, απιώο ηελ θαλνληθή, ν θαηάιιεινο ηύπνο γηα έλα κηθξό ςπγείν. Πνηα απόζηαζε ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ν ζπιιέθηεο από ηνλ ζεξκνζπζζσξεπηή; Ζ απόζηαζε κεηαμύ ηνπο δελ πξέπεη πνηέ λα μεπεξάζεη 10 κέηξα καθξύ. ε κεγαιύηεξεο 26 ε ι ί δ α

27 απνζηάζεηο ζα πξέπεη λα απαηηεζεί έλαο ηζρπξόηεξνο ζπκπηεζηήο. Ο εμνπιηζκόο έρεη εγγύεζε; Ναη. Σν ζεξκνδπλακηθό ζύζηεκα ζπκπίεζεο έρεη εγγύεζε 2 εηώλ θαη νη ζπιιέθηεο έρνπλ εγγύεζε 15 ρξόλσλ. Ο εμνπιηζκόο θαηαλαιώλεη πνιιή ειεθηξηθή ελέξγεηα; Όρη, έλαο ειεθηξηθόο ζεξκνζπζζσξεπηήο 50 Λ. θαηαλαιώλεη W. Ο δηθόο καο ζεξκνζπζζσξεπηήο θαηαλαιώλεη καδη κε ηνπο ζπιιέθηεο, αθξηβώο 390 W. Δίλαη απηόο ν εμνπιηζκόο θαηάιιειν θίλεηξν γηα ηηο απηόλνκεο θνηλόηεηεο? Ναη. Κάζε απηόλνκε θνηλόηεηα επηδνηείηε γηα εγθαηαζηάζεηο ηέηνηαο κνξθήο ελαιιαθηηθήο ελέξγεηαο. Γηα παξάδεηγκα: ε Κνηλόηεηα ηεο Μαδξίηεο πξνζθέξεη επξώ γηα θάζε εγθαηάζηαζε ηέηνηνπ είδνπο. Ζ, Γαιιηθή θαη άιιεο θαιύπηνπλ κέρξη ην 40% ηεο επέλδπζεο, αλάινγα κε ην κέζν θαη ηνπο πόξνπο ηνπ. Από ηη πιηθό είλαη θηηαγκέλνο ν εμνπιηζκόο θαη νη ζπιιέθηεο? Οη ζπιιέθηεο απνηεινύληαη από ην 30 κηθξόμεηδσκέλν αινπκίλην, ην θνπηί απνηειείηαη από αλνμείδσην αηζάιη, θαη ην εμσηεξηθή πεξίβιεκα είλαη από πςειήο αληνρήο πνιπζηεξίλε. Απηνί νη ζπιιέθηεο κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ ζε βνπλά, όπνπ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη πνιύ ρακειέο; Ναη, αλ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζπκβαηηθά ειηαθά ζηνηρεία, ζα παξάγνπλ ζεξκόηεηα κόλν όηαλ ζα ππάξρεη ν ήιηνο, αιιά δελ ζα ππάξμεη θαλέλαο θίλδπλνο παγώκαηνο ζπζηεκάησλ. Δίλαη εθηθηή ε αιιαγή ρξώκαηνο ησλ ζπιιεθηώλ; Γελ ην ζπζηήλνπκε, επεηδή ε απνδνηηθόηεηά ηνπο είλαη θαιύηεξε ζην αξρηθό αδηαθαλέο καύξν ρξώκα ηνπο, αιιά κπνξεί λα ρξσκαηηζηεί ζε έλα βαζύ θόθθηλν ρξώκα ζηηο ζεξκόηεξεο πεξηνρέο Απηόο ν εμνπιηζκόο ιεηηνπξγεί σο αληιία ζεξκόηεηαο; ΟΥΗ. Μηα αληιία ζεξκόηεηαο απαηηεί ην κεραληθό εμαεξηζκό κε κηα ηεξάζηηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη παξάγεη ππεξβνιηθό ζόξπβν. ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ρξεηάδεηαη ειεθηξηθά ζηνηρεία ζέξκαλζεο, πνπ κεηώλνπλ ηελ απόδνζε ηνπ. Δίλαη απηόο ν εμνπιηζκόο ζπκκνξθσκέλνο κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο? Δίλαη ζπκκνξθσκέλνο κε ηηο νδεγίεο 93/68 θαη 73/23 ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο. 27 ε ι ί δ α

28 28 ε ι ί δ α

29 29 ε ι ί δ α

30 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΗ + ΖΕΣΟ ΝΕΡΟ ΦΡΗΗ + ΠΙΙΝΑ 23 ε ι ί δ α

31 31 ε ι ί δ α

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΕΡΑ, ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΗΛΙΟ ΓΙΑ 365 ΗΜΈΡΕΣ 1 Σ ε λ ί δ α ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Τα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΑΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ κε ζέκα: ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΑΝΣΛΙΩΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΟΣΔΥΝΙΚΗ ΤΓΚΡΙΗ ΜΔ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΚΑΤΣΗΡΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο. Ηιεθηξνληθά ΙΙ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Ηιεθηξνληθά ΙΙ Γεπηέξα 14/3/2011 Δηδάζθσλ: Γηώξγνο Χαηδεησάλλνπ Τειέθσλν: 99653828 Ε-mail: georghios.h@cytanet.com.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Αληιίεο ζεξκόηεηαο Αέξα Νεξνύ & Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο. Μεηζάθεο Δπάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Θεξκνγθάδ Α.Δ.

Αληιίεο ζεξκόηεηαο Αέξα Νεξνύ & Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο. Μεηζάθεο Δπάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Θεξκνγθάδ Α.Δ. Αληιίεο ζεξκόηεηαο Αέξα Νεξνύ & Γεσζεξκηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο Μεηζάθεο Δπάγγεινο, Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Τπεύζπλνο πσιήζεσλ Θεξκνγθάδ Α.Δ. Σν θόζηνο ελέξγεηαο ζήκεξα 0,16 0,14 0,12 0,1 0,08 0,06 0,04 0,02

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης

TM ZX. Copeland EazyCool TM. ZX Digital. Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης TM ZX Copeland EazyCool TM ZX Digital Μηχανήµατα Εξωτερικής Χρήσης Copeland EazyCool TM ZX Αγορές Στόχοι Καταστήµατα Τροφίµων και πώλησης φαγητού, όπως Mini Markets Αλυσίδες Εστίασης / Γρήγορου Φαγητού

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας

Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας Ενεργά ζσζηήμαηα τρήζης ηης ηλιακής ενέργειας 1.0 Ηλιακοί ζσλλέκηες Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο, νη νπνίνη κεηαηξέπνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε ρξεζηκνπνηήζηκε ζεξκφηεηα, απνηεινχλ ήδε ηερληθά δνθηκαζκέλα ζπζηήκαηα.

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο

4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο 4.0 Φύμε κέζσ εμαέξσζεο Όηαλ αέξαο κε θνξεζκέλνο ζε πδξαηκνύο έξρεηαη ζε επαθή κε λεξό, πξαγκαηνπνηείηαη δηαξθώο εμαέξσζε. Ο βαζκόο θνξεζκνύ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ πίεζε ηνπ αέξα.

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια 500 ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ κάδων κομποζηοποίηζης Αρ. Μελ. 40/2015 ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 1.ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η κειέηε απηή αθνξά ηελ πξνκήζεηα θαηλνύξγησλ θάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο

Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο Λέβεηεο Αεξίνπ Λέβεηεο πκπύθλσζεο 5 Πεξηερόκελα Υπηνζηδεξνί Λέβεηεο De Dietrich εηξά GT 120 / GTU 120.........ζει. 5-1 εηξά GTU 1200.........ζει. 5-2 εηξά GT 1200........ζει. 5-3 εηξά

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452

πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακφξθσζε, 14452 πζηήκαηα Γεσζεξκίαο Γεσζεξκία σηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Αζήλα 15.09.2010 ΓΔΧΘΔΡΜΗΑ - ΟΡΗΜΟ Με ηνλ όξν γεσζεξκηθή ελέξγεηα ελλννύκε ηελ ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη ζην εζσηεξηθό ηεο γεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας

Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Χρήση Αποβλήτων ως Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας Κάηηα Λαδαξίδε Δπίθ. Καζεγήηξηα Τκ. Γεσγξαθίαο, Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Κλιματική Αλλαγή & Απόβλητα Γηηηή ζρέζε: 1. Η παξαγσγή, κεηαθνξά & δηαρείξηζε απνβιήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Υδπαςλικό Πλήγμα. 1.1 Ειζαγυγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 1.1 Ειζαγυγή Τν πδξαπιηθό πιήγκα ή πιήγκα θξηνύ είλαη έλα κε-κόληκν θαηλόκελν Υδξαπιηθήο πνπ δεκηνπξγείηαη από απόηνκεο κεηαβνιέο ηεο ηαρύηεηαο ή ηεο πίεζεο ζηνπο θιεηζηνύο αγσγνύο. Τέηνηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS

ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ. Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80. Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο G-25.00.000 PS AB MACHINERY FACTORY ASTRA 4580 Alytus, Ulonų 33, tel. (37035) 73212, 75612 fax. (37035) 75352 SPSŽ-01 ΛΔΒΗΣΔ ΑΔΡΙΟΠΟΙΗΗ ΞΤΛΟΤ Astra G-25 Astra G-31.5 Astra G-50 Astra G-80 Οδεγίεο ρξήζεο θαη εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο).

ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ. (Σα ζηνηρεία ππνινγηζκώλ πνπ δίλνληαη από ηνλ θ. νύηεξ δίλνληαη έηζη γηα λα πάξνπκε κηα ηδέα θαη όρη γηα... λα θάλνπκε κειέηεο). ΓΤΟ ΛΟΓΙΑ ΣΗ ΟΒΤΔ Η ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΒΙΟΣΔΥΝΧΝ ΤΓΡΑΤΛΙΚΧΝ ΔΛΛΑΓΑ (ΟΒΤΔ) ζπλερίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιύηεξε ηερληθή ελεκέξσζε ηνπ Κιάδνπ εθδίδεη ην δεύηεξν βνήζεκα γηα ηα θαύζηκα αέξηα. Σν θπιιάδην

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε

Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε 1 ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΑ ΑΕΡΙΑ.1 ΓΔΝΗΚΑ Δίδακε όηη ηα ηδαληθά αέξηα ππαθνύνπλ ζηελ θαηαζηαηηθή εμίζσζε P = RT (γηα έλα ol) Από ηε ζρέζε απηή παίξλνπκε Ζ = P / RT = 1 Γειαδή ν ιόγνο Ζ, πνπ νλνκάδεηαη παπάγονηαρ ζςμπιεζηόηηηαρ,

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηoλ Ηιεθηξηζκό Γιατί να μάκει κανείσ για τον θλεκτριςμό? Δπεηδή είλαη "θξπκκέλνο" ζηηο πξίδεο θαη ελώ είλαη αόξαηνο, ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο καο θαζεκεξηλά. ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ 1. Εηζαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61

Η επζεία πνπ πξνζαξκόζηεθε είλαη ηεο κνξθήο y=ax+b, (1) κε a=(-0.0072±0.0004)cm 2 /mg θαη b=8.61±0.25 δειαδή y=-0.0072x+8.61 Εξγαζηεξηαθή άζθεζε ζηελ Ππξεληθή Φπζηθή: 3 Απνξξόθεζε ζσκαηηδίσλ β Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 3/1/01 ΕΙΑΓΩΓΗ Σθνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κειέηε ηεο εκβέιεηαο ησλ ζσκαηηδίσλ β, δειαδή ησλ ειεθηξνλίσλ πνπ εθπέκπνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΠΣΣΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Με θέμα: ΟΧΗΜΑΣΑ ΤΓΡΑΕΡΙΟΤ LPG πνπδαζηήο: Μαξίλνο Αλδξένπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Μαηδηλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο

Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο. Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο Πόιεηο ρακεινύ άλζξαθα θαη πξάζηλεο ζπλνηθίεο Καθδέξε Φξηζηίλα, 20.01.2011 Μάζεκα 2Θ2 04: Θεσξίεο Αζηηθόηεηαο 1. Zero carbon city Masdar City Η πξώηε πόιε κε κεδεληθέο εθπνκπέο CO 2 Έθηαζε 6 km 2, 17 km

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό :

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Τν πξόγξακκα απηό : ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Τν πξόγξακκα απηό : Τν είλαη ην κεγαιύηεξν θαη πιένλ θηιόδνμν πξόγξακκα επέκβαζεο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα ζηελ Δπξώπε. Ξεθηλάεη ην 2011 θαη νινθιεξώλεηαη ην 2020 Σύκθσλα κε ηελ δέζκεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Ζιηνζεξκία. Γεψξγηνο Αλδξηαλφο Γηπι.Ζιεθ.Μερ.ΑΠΘ, MBA. Τξίπνιε 13 ΝΟΔ 2013. ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακόξθσζε, 14452

Ζιηνζεξκία. Γεψξγηνο Αλδξηαλφο Γηπι.Ζιεθ.Μερ.ΑΠΘ, MBA. Τξίπνιε 13 ΝΟΔ 2013. ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηντνπ 100, Μεηακόξθσζε, 14452 Ζιηνζεξκία Γεψξγηνο Αλδξηαλφο Γηπι.Ζιεθ.Μερ.ΑΠΘ, MBA Τξίπνιε 13 ΝΟΔ 2013 1.- Ζ αλαγθαηόηεηα ησλ Α.Π.Δ.. Γαπάλε Καηαλάισζεο Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο αλά έηνο γηα κνλνθαηνηθία 130 ηκ Σηνηρεία Eurostat ζε Παλεπξσπατθφ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην

Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε. πεξηβάιινλ. Σα ζπζηήκαηα Landi Renzo ζαο δηαθαιίδνπλ νηθνλνκία, λνκηκόηεηα, αζθάιεηα θαη θηιηθόηεηα πξνο ην Εγρεηξίδην Σειηθνύ Χξήζηε Αγαπεηέ πειάηε, ζαο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε ηε LandiRenzo γηα ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ηνπ νρήκαηόο ζαο. αο εγγπόκαζηε όηη ην ζύζηεκα πγξαεξηνθίλεζήο ζαο είλαη κηα αμηόπηζηε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα