ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΗΚΟ ΦΑΚΔΛΟ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΣΟ ΝΔΡΟ - ΘΔΡΜΑΝΖ ΥΩΡΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ ΠΗΗΝΩΝ ΑΚΟΜΖ ΚΑΗ ΜΔ ΑΔΡΑ, ΒΡΟΥΖ ΚΑΗ ΥΩΡΗ ΖΛΗΟ ΓΗΑ 365 ΖΜΈΡΔ EcoSolutions ΕΠΕ ΜΔΝΔΛΑΟΤ ΠΑΡΛΑΜΑ 65, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ, ΣΗΛ: , ΦΑΞ: , ΚΙΝ: Web: 1 ε ι ί δ α

2 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Σα ηειεπηαία ρξόληα, ε ζηαζεξή άλνδνο ζην νξπθηό θαύζηκν νη ηηκέο, ην πςειό επίπεδν ηεο πεξηβαιινληηθήο ξύπαλζεο, ε παγθόζκηα αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ιόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θ.ιπ., έρνπλ θέξεη ζην θσο ηηο λέεο ηερλνινγίεο, όπσο απηέο ηηο βαζηζκέλεο ζηε ζεξκνδπλακηθή - πνπ αλαθαιύθηεθε από ην γαιιηθό θπζηθό Carnot ην ώζηε λα κεησζεί ε ρξήζε ή, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, λα απαιιαρζνύλ από ηνπο παξαδνζηαθνύο ιέβεηεο. Γηα απηόλ ηνλ πεξηβαιινληηθά-επαίζζεην ζθνπό ππάξρνπλ ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα όπσο απηά πνπ πεξηιακβάλνπλ ηα ζεξκηθά ζηνηρεία, ηηο αληιίεο ζεξκόηεηαο, ηα γεσζεξκηθά θαη ζπζηήκαηα πδξνγόλνπ, θαη ηειηθά ηα ζεξκνδπλακηθά ζπζηήκαηα ζπιιεθηώλ, έλα κίγκα ησλ παξαδνζηαθώλ ζεξκηθώλ ζηνηρείσλ θαη ησλ γλσζηώλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο. Τπό νξηζκέλνπο όξνπο ηα ζεξκνδπλακηθά ζπζηήκαηα ζπιιεθηώλ κπνξνύλ λα παξάγνπλ κέρξη θαη 80 ηνηο εθαηό απνηακίεπζε ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ειεθηξηθή ζέξκαλζε, ή ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ηξνθνδνηνύκελα από πεηξέιαην ε άιιε θαύζηκε ύιε. Σα ζεξκνδπλακηθά ζπζηήκαηα κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ ζε πεξηπηώζεηο πνπ απαηηείηαη δεζηό λεξό κέρξη 60 βαζκνύο Κέιζηνπ, όπσο π.ρ, ζέξκαλζε παησκάησλ, κνλάδεο fan coil, ζεξκάζηξεο, ζέξκαλζε πηζίλσλ,θ.ιπ Ζ βαζηθή παγθόζκηα παηέληα είλαη Γαιιηθή, θαηνρεηξσκέλε πξίλ 20 ρξόληα από ηελ εηαηξεία Energie, θαη ε Solar-PST κνηξάδεηε απηή ηελ παηέληα ENERGIE-Solar PST. 2 ε ι ί δ α

3 ΒΑΙΚΑ Θεπμότητα και θεπμοκπασία Όπσο ζπκβαίλεη κε πνιιέο βαζηθέο έλλνηεο ζηε θπζηθή, κεξηθέο θνξέο ν θαζνξηζκόο ηεο ζεξκόηεηαο δελ είλαη πνιύ ζαθήο. Ζ έλλνηα ηεο ζεξκόηεηαο ζπλδέεηαη ζηελά κε απηήλ ηεο ζεξκνθξαζίαο, αιιά δελ είλαη ην ίδην πξάγκα. Ζ ζεξκόηεηα εμαξηάηαη επίζεο από ηε κάδα ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ζσκαηηθώλ ηδηνηήησλ ηνπο. θεθηείηε απηό ην πείξακα: Πάξηε 1 θηιό ηνπ ζηδήξνπ θαη 1 θηιό κνιύβδνπ θαη ζεξκάλεηε κέρξη 100 βαζκνύο Κειζίνπ. Καηόπηλ ηνπνζεηήζηε θαζέλα από απηά ζε ρσξηζηά δνρεία κε 2 ιίηξα λεξνύ ζε 20 βαζκνύο Κειζίνπ ην θαζέλα, θαη πεξηκέλεηε ην ζεξκηθό απνηέιεζκα. Θα παξαηεξήζνπκε όηη ν παξαιήπηεο πνπ πεξηέρεη ην ζίδεξν θζάλεη ζε κηα πςειόηεξε ζεξκνθξαζία από απηή πνπ έρεη ν κόιπβδνο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη απαξαίηεην λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμύ ηεο έλλνηαο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο ζεξκόηεηαο. πλεπώο είλαη ινγηθό λα ζεσξεζεί όηη ην ζώκα πνπ παξήγαγε ηελ πςειόηεξε ζεξκνθξαζία ήηαλ απηό «κε» ηελ πςειόηεξε απόδνζε ζεξκόηεηαο. Ζ κνλάδα γηα λα κεηξήζνπκε ηελ απόδνζε ζεξκόηεηαο είλαη ε «ζεξκίδα». Γεδνκέλνπ όηη δελ είλαη κηα πνιύ κεγάιε κνλάδα κέηξεζεο, ε ρηιηνζεξκίδα ρξεζηκνπνηείηαη πνιύ ζπρλά. Δπίζεο ζήκεξα ρξεζηκνπνηνύκε ηα βάη(w) ή ην θηινβάη (KW). Ζ κνλάδα ηεο ζεξκόηεηαο νξίδεηαη σο: η ποσότητα θεπμότηταρ πος απαιτείται για να αςξήσοςμε, από 1 βαθμό, τη θεπμοκπασία μιαρ ποσότηταρ νεπού σε 15 βαθμούρ. Ηζνδπλακίεο: 1 kcal = kjoule ή 1 kcal = Watt/ώξα ΑΡΦΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Σα ζεξκνδπλακηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο είλαη βαζηζκέλα ζηνπο λόκνπο ηεο ζεξκνδπλακηθήο, επεηδή εθκεηαιιεύνληαη ηηο ζσκαηηθέο ηδηόηεηεο ελόο αεξίνπ. Σν αέξην απηό, όηαλ αιιάδεη θαηάζηαζε (πγξό-αέξην, πγξνπνηεκέλν αέξην), ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κεηαθέξεη ηε ζεξκόηεηα πνπ απνξξνθάηε από ηνπο ζπιιέθηεο, πξνο ζην λεξό πνπ ζέινπκε λα ζεξκάλνπκε. Υξεζηκνπνηνύκε δύν γλσζηά αέξηα, 134-α θαη 407-γ, θαη ηα δπν είλαη ζπκκνξθσκέλα κε ηνπο επξσπατθνύο θαλνληζκνύο θαη είλαη από ηα πην δεκνθηιή αέξηα κέρξη ζήκεξα. Σν ζύζηεκά καο ιεηηνπξγεί παξνκνίσο όπσο έλα θαλνληθό ςπγείν. Γειαδή ππάξρεη έλα θξύν κέξνο, έλα δεζηό κέξνο, θαη έλαλ ζπκπηεζηή αεξίνπ - ρξεζηκνπνηνύκε ην γεξκαληθό ζπκπηεζηή Copeland-. Σν θξύν κέξνο απνηειείηαη από ηνπο ζπιιέθηεο, θαη ην δεζηό κέξνο από ηνλ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. Σν ζύζηεκα δνπιεύεη σο εμήο: Όηαλ μεθηλάεη ην ζεξκνδπλακηθό ζύζηεκα, ν ζπκπηεζηήο ζπκπηέδεη ην αέξην, κε ζπλέπεηα λα απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ έσο 120 βαζκνύο Κειζίνπ πεξίπνπ. Απηό ην αεξίν κεηαθέξεη όιε ηελ ζεξκόηεηά ηνπ ζην λεξό κε ηε βνήζεηα ελόο ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο. Δδώ ην αέξην κεηαηξέπεηαη ζε πγξό σο ζπλέπεηα ηεο πςειήο πίεζεο, (22 αηκόζθαηξεο πεξίπνπ). Μόιηο πγξνπνηεζεί, ην ςπθηηθό πγξό ξέεη ζε κηα δεμακελή απνθαινύκελε «πγξό θηβώηην». Καηόπηλ δηαξξέεη κέζνπ κηαο βαιβίδαο, πνπ ξπζκίδεη ηελ έμνδν ηνπ πγξνύ πξνο ζηνπο ζπιιέθηεο, αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπο. Απηή ε βαιβίδα θαιείηαη «βαιβίδα εθηόλσζεο». Σν πγξό, ζε κνξθή ζηαγνληδίσλ, πεξλάεη κέζσ 3 ε ι ί δ α

4 ηεο αθπδαησκέλεο ζσιήλσζεο ραιθνύ ζηνπο ζπιιέθηεο, όπνπ ηα κηθξά ζηαγνλίδηα, ππό ηελ επίδξαζε ηεο ζεξκόηεηαο ησλ ζπιιεθηώλ, πθίζηαληαη κηα μαθληθή αιιαγή ηεο θαηάζηαζεο ηνπο θαη κεηαηξέπνληαη ζε ζεξκό αέξην. Όηαλ ην αέξην βγαίλεη από ηνπο ζπιιέθηεο ε ζεξκνθξαζία ηνπ κπνξεί λα είλαη κεηαμύ 10 θαη 60 βαζκώλ Κειζίνπ, ιόγσ ηεο ζεξκόηεηαο πνπ απνξξνθάηε από ηνλ ήιην, ηε βξνρή θαη ηνλ αέξα. Καηόπηλ ζηέιλεηαη κέζσ ηνπ ζσιήλα αλαξξόθεζεο ηνπ ζπκπηεζηή, όπνπ ζα ζπκπηεζηεί μαλά, επαλαιακβάλνληαο θαηά ζπλέπεηα ηνλ θύθιν κέρξη ην λεξό πνπ ζθνπεύνπκε λα δεζηάλνπκε λα θηάζεη ηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία ησλ 40 ή 60 βαζκώλ θειζίνπ. ΧΤΚΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Μηα ςπθηηθή νπζία είλαη κηα νπνηαδήπνηε νπζία κε έλα ρακειό ζεκείν βξάζεο, ηθαλή λα απνξξνθήζεη κεγάιεο πνζόηεηεο ζεξκόηεηαο εμαηηίαο ηεο κεηαβνιήο ηεο θαηάζηαζεο ηεο. Φπζηθά, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε κηιάκε γηα ηα πγξά πνπ κεηαηξέπνληαη ζε αέξηα θαη αληίζηξνθα. Τπάξρνπλ πνιιέο ςπθηηθέο νπζίεο πγξά θαη αέξηα, ην πην δεκνθηιέο είλαη ην λεξό, αιιά κπνξεί κόλν λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ςύμεη ζπζηήκαηα κε ζεξκνθξαζίεο κεηαμύ 0 θαη 100 βαζκώλ Κειζίνπ. Μηα άιιε γλσζηή νπζία γηα ηε βηνκεραληθή ςύμε είλαη ακκσλία. Δίλαη έλα πνιύ απνδνηηθό ςπθηηθό κέζν, αιιά πνιύ ηνμηθό θαη δηαβξσηηθό. ηελ πεξίπησζή καο ρξεζηκνπνηνύκε ηα αέξηα 134-Α θαη 407-C, κε ηα ζεκεία βξάζεο θνληά ζε -30 βαζκνύο Κέιζηνπ, έηζη είλαη ηδαληθά γηα λα κεηαθέξνπλ ηε ζεξκόηεηα ζην επίπεδν ζεξκνθξαζίαο θνληά ζε -5 βαζκνύο Κέιζηνπ. Τπάξρνπλ πνιιά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα από απηά ηα αέξηα: Άθιεθηα. Αληηδηαβξσηηθά. Με ηνμηθά. Υεκηθά ζηαζεξά ζε πςειέο πηέζεηο θαη ζεξκνθξαζίεο. Αβιαβή πξνο ζηα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο. Καηάιιειν γηα ηα ιηπαληηθά ησλ ζπκπηεζηώλ. Έρνπλ κεγάιε ζεξκόηεηα αηκνπνίεζεο. Γελ πεξηέρνπλ ριώξην, κηα νπζία επηβιαβήο γηα ην ζηξώκα ηνπ όδνληνο. Αληρλεύνληαη εύθνια από νπνηνδήπνηε θνηλό αληρλεπηή δηαξξνώλ. Δίλαη εύθνιν λα ρεηξηζζνύλ από ηνπο ηερληθνύο. 4 ε ι ί δ α

5 ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Ο εμνπιηζκόο απνηειείηαη από ηα αθόινπζα ζηνηρεία: Ο εμνπιηζκόο δεζηνύ λεξνύ πεξηιακβάλεη έλα ζεξκνζπζζσξεπηή, έλαλ ειηθνεηδή ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο, έλαλ ζεξκνδπλακηθό ζύζηεκα ζπκπίεζεο (ζεξκνζπκπηεζηή) θαη ηνπο ζπιιέθηεο. Ο εμνπιηζκόο ζέξκαλζεο ρώξνπ πεξηιακβάλεη έλαλ πςειήο απόδνζεο ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο ιακαξίλαο, ζεξκνζπκπηεζηή θαη ηνπο ζπιιέθηεο. Ο εμνπιηζκόο ζέξκαλζεο πηζίλαο πεξηιακβάλεη δύν ζσιελνεηδείο ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο ηηηαλίνπ, έλαλ ζεξκνζπκπηεζηή θαη ηνπο ζπιιέθηεο. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Οη ζεξκνδπλακηθνί ειηαθνί ζπιιέθηεο PST είλαη πνιύ εύθνιν λα εγθαηαζηαζνύλ, επεηδή δπγίδνπλ κόλν 8 θηιά. Οη δηαζηάζεηο ηνπο είλαη 2 κέηξα κήθνο από 80 εθαηνζηά ύςνο, θαη δεδνκέλνπ όηη απνξξνθνύλ ηε ζεξκόηεηα θαη από ηηο δύν πιεπξέο, πξνζθέξνληαη κε κηα επηθάλεηα ζπιινγήο 3.20 ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ. Καηαζθεπάδνληαη από θύιια αινπκηλίνπ κε θπιηλδξηθό πεξηκεηξηθό θύθισκα εζσηεξηθά από όπνπ πεξλάεη ην ςπθηηθό πγξό. Δίλαη εθνδηαζκέλνη κε 30 κηθξνόμεηδνηηθέο επηζηξώζεηο, νη νπνίεο εγγπώληαη ηελ πξνζηαζία ελάληηα ζηε δηάβξσζε θαη ηελ ζπνπδαία ηθαλόηεηα απνξξόθεζεο ηεο ζεξκόηεηαο. Οη ζπιιέθηεο θαη ν ζεξκνζπκπηεζηήο ζπλδένληαη κε ηε βνήζεηα κηαο αθπδαησκέλεο ζσιήλαο ραιθνύ, ελώλνληαη ζηελά θαη θαιύπηνληαη κε κηα ειαζηηθή κόλσζε ζσιήλσλ. Οη ζπιιέθηεο πξέπεη λα εθηεζνύλ πιήξσο ζηα ζηνηρεία - ήιηνο, βξνρή θαη αέξαο, έηζη πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ κε κία θιίζε από 30º σο 90º πξνο ηνλ Νόην. Οπνηαδήπνηε απόθιηζε πξνο Αλαηνιή-Γύζε κπνξεί λα κεηώζεη πεξηζζόηεξν από 2 ηνηο εθαηό ηελ απνδνηηθόηεηα ησλ ζπιιεθηώλ. Ζ απόζηαζε κεηαμύ ηνπ ζεξκνζπκπηεζηή θαη ησλ ζπιιεθηώλ κπνξεί λα πνηθίιεη από 1 κέηξν έσο θαη 25 κέηξα, αλάινγα κε ηνλ ηύπν ηνπ ζεξκνδπλακηθνύ ζπζηήκαηνο. Αληίζεηα από ηηο ζπκβαηηθά ζεξκηθά ζηνηρεία θαη ηηο αληιίεο ζεξκόηεηαο, νη ζεξκνδπλακηθόο ειηαθόο εμνπιηζκόο ρξεζηκνπνηεί θαηάιιεια ηελ ζεξκόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο, είηε δηακέζνπ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο είηε δηακέζνπ ηνπ αέξα ή ηεο βξνρήο. ΚΙΝΔΤΝΟ Οη ζπιιέθηεο καο δελ ππεξζεξκαίλνληαη ην θαινθαίξη, θαη κπνξνύλ λα αληέμνπλ ζε αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα. Δίλαη πιήξσο αλζεθηηθνί ζηελ εζσηεξηθή δηάβξσζε, πεξηέρνπλ 30 κηθξνόμεηδνηηθέο επηζηξώζεηο. Δίλαη πνιύ ειαθξηνί (8 θηιά). Γελ ρξεηάδνληαη νπνηαδήπνηε βνεζεηηθή πεγή ελέξγεηαο γηα απόςπμε. Γελ επεξεάδνληαη από ην ζθιεξό λεξό (πνπ πεξηέρεη αζβέζηην). Απαηηείηαη ε ειάρηζηε ζπληήξεζε. ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΠΛΑΙΙΑ Σα ζπκβαηηθά ειηαθά πιαίζηα παξνπζηάδνπλ ηα αθόινπζα κεηνλεθηήκαηα: Απαηηείηαη έλαο ηεξάζηηνο αξηζκόο πιαηζίσλ. Δίλαη βαξηνί. Μεηαμύ θηιώλ αλά πιαίζην. Απνξξνθνύλ ζεξκόηεηα κόλν από ηε κηα πιεπξά. ηακαηνύλ όηαλ δελ ππάξρεη θσο ηνπ ήιηνπ. Απαηηνύλ κηα βνεζεηηθή πεγή ελέξγεηαο όηαλ απαηηείηαη ε ρξήζε ηνπο. Απαηηνύλ ηε ζπλερή ζπληήξεζε. Δίλαη εύζξαπζηα. Μπνξεί λα παγώζνπλ. Μπνξεί λα ππεξζεξκάλνπλ ην θαινθαίξη. Σν ζθιεξό λεξό κπνξεί λα ηα θξάμεη. 5 ε ι ί δ α

6 ΑΝΣΛΗΔ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ Απαηηνύληαη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: ύζηεκα απόςπμεο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην 15 ηνηο εθαηό ηεο παξαρζείζαο ελέξγεηαο. ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΜΔΡΗΜΟ ΣΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ Τπάξρνπλ δηάθνξα γλσζηά ζπζηήκαηα ηα νπνία θάλνπλ θαηακεξηζκό ηεο ζεξκόηεηαο θαη ησλ δηαζηεκάησλ πξνζέξκαλζεο. Σα δεκνθηιέζηεξα είλαη: Θεξκελόκελα παηώκαηα Θεξκαληηθά ζώκαηα αινπκηλίνπ Μηα ζπζθεπή εμαεξηζκνύ, ε νπνία μνδεύεη πνιιή ελέξγεηα θαη παξάγεη ζόξπβν. πζθεπέο γηα λα αληηζηξαθεί ν θύθινο ςύμεο, νη νπνίεο έρνπλ επηπηώζεηο ζηελ αμηνπηζηία. Ζιεθηξηθά ζηνηρεία ζέξκαλζεο, ηα νπνία απμάλνπλ ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη κηθξαίλνπλ ηελ απνδνηηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. Θεξκάζηξεο ή Fan Coils 6 ε ι ί δ α

7 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΖΛΗΑΚΟΤ ΤΛΛΔΚΣΔ ΚΑΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΟΤ. Οη ειηαθνί ζεξκνδπλακηθνί ζπιιέθηεο PST κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε έλα επξύ θάζκα ησλ δηαδηθαζηώλ πνπ απαηηνύλ ην δεζηό λεξό. Οη πην ζεκαληηθέο είλαη, ην δεζηό πγεηνλνκηθό λεξό, νηθηαθή ζέξκαλζε, εζσηεξηθή θαη ππαίζξηα ζέξκαλζε πηζίλαο, θ.ιπ. Κάζε νηθηαθόο εζσηεξηθό ζεξκνζπζζσξεπηήο πεξηιακβάλεη ηα αθόινπζα ζηνηρεία: 1. Θεξκνδπλακηθόο ειηαθόο ζπιιέθηεο (2 X 0.80 κ). 2. Θεξκνζπζζσξεπηήο. 3. ζεξκνζπκπηεζηήο 4. Τπνζηήξημε ηνπ ειεθηξηθνύ ζηνηρείνπ ζέξκαλζεο (ζπκπεξηιακβάλεηαη). 5. Δμσηεξηθή θνπηί κε ελζσκαησκέλν πιαίζην ειέγρνπ 6. Αινπκηλέληνο εμνπιηζκόο βάζεο γηα ηνλ ζπιιέθηε. 7. Άλνδνο καγλεζίνπ. 8. Βαιβίδα αζθάιεηαο. 9. Βαιβίδα ζηαζεξνπνίεζεο ηεο πίεζεο. 10. Έλσζε λενπξελίνπ. 11. Δμαξηήκαηα θαη βίδεο από αλνμείδσην αηζάιη. 7 ε ι ί δ α

8 SPECIFICATIONS FOR DOMESTIC HEATERS (HSW) Equipment Αέριο 134-Α ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΝΕΛ ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ PST L 1.40 x 0.55 m SST** w 1,690-2,510 w PST 200IS L 1.40 x 0.55 m SST w 2,800-3,650 w PST L 1.50 x 0.58 m vitro w 1,690-2,510 w PST L 1.80 x 0.55 m SST w 1,690-2,510 w PST 300 IS L 1.80 x 0.55 m SST w 2,800-3,650 w PST L 1.95 x 0.80 m SST w 2,800-3,650 w SPECIFICATIONS FOR GREAT VOLUME HEATERS (HSW) Equipment Αέριο 134-Α ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΝΕΛ ΧΩΡΗΣΙΚΟΣΗΣΑ ΕΞΩΣΕΡΙΚΕ ΔΙΑΣΑΕΙ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ PST L 2.14 x 0.75 m SST 960-1,800 w 3,600-7,290 w PST L 2.19 x 0.85 m SST 960-1,800 w 3,600-7,290 w PST L 2.50 x 0.95 m SST 1,230-2,220 w 4,900-9,680 w PST L 2.60 x 1.10 m SST 1,440-2,625 w 5,500-11,240 w PST L 2.90 x 1.25 m SST 2,010-3,120 w 9,215-16,580 w PST 3000 B L 2.90 x 1.25 m SST 3,210-5,156 w 14,190-24,200 w PST L 2.96 x 1.45 m SST w 16,495-31,430 w PST L 3.10 x 1.60 m SST w 24,090-42,600 w PST L 2 x 2.90 x 1.25 m SST w 32,540-52,970 w * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds 8 ε ι ί δ α

9 **SST= Stainless Steel ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΘΔΡΜΟΤΩΡΔΤΣΖ ΜΔΓΑΛΖ ΗΥΤΟ 1. Θεξκνδπλακηθνί ειηαθνί ζπιιέθηεο (2.00 X 0.80 κ). 2. ζεξκνζπζζσξεπηήο. 3. ζεξκνζπκπηεζηήο, κε θνπηί από αλνμείδσην αηζάιη. 4. Ζιεθηξηθό ζηνηρείν ζέξκαλζεο (πξναηξεηηθό). 5. Σα ζηεξίγκαηα γηα ηνπο ζπιιέθηεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη. 6. Άλνδνο καγλήζηνπ. 7. Ζ βαιβίδα αζθάιεηαο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη. 8. Ζ βαιβίδα ηζνξξνπίαο πίεζεο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη. 9. Δλαιιάθηεο ζεξκόηεηαο. Δμαξηήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα κηα βέιηηζηε εγθαηάζηαζε: Καηά ηε ζύλδεζε ησλ ζπζηεκάησλ καο κε ηηο εγθαηαζηάζεηο ζσιελώζεσλ πξέπεη πάληα λα ρξεζηκνπνηνύληαη γαιβαληζκέλεο ζσιήλεο. Δπίζεο ρξεηάδεηαη βαιβίδεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο πίεζεο θαζώο θαη βαιβίδεο αζθαιείαο. Ο ηερληθόο ζα πξέπεη λα ζπκάηαη λα εγθαηαζηήζεη ην δνρείν δηαζηνιήο γηα ην πγεηνλνκηθό λεξό, κε ηνλ ειάρηζην όγθν ίζν κε εθείλνλ ηνπ 5% ηνπ ζεξκνζπζζσξεπηή θαηά ηελ εηζαγσγή ην θξύνπ λεξνύ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο πγηεηλήο θαη ηνπο θαλνληζκνύο. 9 ε ι ί δ α

10 SPECIFICATIONS FOR THERMODYNAMIC BLOCKS Models: PST 750, PST 1000, PST 4 space heating and PST 4 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Nbr. of collectors Exposed collecting surface 4, total weight = 32 kg. 6,4 m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 700 mm, A = 600 mm, P = 450 mm, weight 50 kg approx. Triphasic model 400 V or monophasic model 230 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 1,5 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 1/2 Suction tube Dehydrated copper, Ø 5/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 4 C, min. volume 0.5 m3/h., p.c. m.c.a. = 2.5 m Titanium heat exchanger Model PST 4 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 750 y PST 1000 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. **SST= Stainless Steel 10 ε ι ί δ α

11 Models: PST 1500, PST 6 space heating and PST 6 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Nbr. of collectors Exposed collecting surface 6, total weight = 48 kg. 9,6 m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 700 mm, A = 600 mm, P = 450 mm, weight 60 kg approx. Triphasic model 400 V or monophasic model 230 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 1,6 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 1/2 Suction tube Dehydrated copper, Ø 5/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 6 C, min. volume 0.7 m3/h., p.c. m.c.a. = 2.5 m Titanium heat exchanger Model PST 6 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 1500 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. 11 ε ι ί δ α

12 Models: PST 2000, PST 8 space heating and PST 8 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Nbr. of collectors Exposed collecting surface 8, total weight = 64 kg. 12,8 m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 700 mm, A = 600 mm, P = 450 mm, weight 70 kg approx. Triphasic model 400 V or monophasic model 230 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 1,8 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 1/2 Suction tube Dehydrated copper, Ø 5/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 6 C, min. volume 0.8 m3/h., p.c. m.c.a. = 2.7 m Titanium heat exchanger Model PST 6 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 1500 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. **SST= Stainless Steel 12 ε ι ί δ α

13 Models: PST 3000, PST 12 space heating and PST 12 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Nbr. of collectors Exposed collecting surface 12, total weight = 96 kg. 19,2 m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 700 mm, A = 600 mm, P = 450 mm, weight 80 kg approx. Triphasic model 400 V or monophasic model 230 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 2,0 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 1/2 Suction tube Dehydrated copper, Ø 5/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 12 C, min. volume 1.0 m3/h., p.c. m.c.a. = 3.0 m Titanium heat exchanger Model PST 12 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 3000 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. **SST= Stainless Steel 13 ε ι ί δ α

14 Models: PST 3000 B, PST 16 space heating and PST 16 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Nbr. of collectors Exposed collecting surface 16, total weight = 128 kg. 26,6 m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 900 mm, A = 800 mm, P = 500 mm, weight 100 kg approx. Triphasic model 400 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 2.8 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 3/4 Suction tube Dehydrated copper, Ø 7/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 16 C, min. volume 1.5 m3/h., p.c. m.c.a. = 3.5 m Titanium heat exchanger Model PST 16 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 3000 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. **SST= Stainless Steel 14 ε ι ί δ α

15 Models: PST 4000, PST 24 space heating and PST 24 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Nbr. of collectors Exposed collecting surface 24, total weight = 192 kg m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 900 mm, A = 800 mm, P = 500 mm, weight 120 kg approx. Triphasic model 400 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 3.0 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 3/4 Suction tube Dehydrated copper, Ø 1 1/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 24 C, min. volume 2.8 m3/h., p.c. m.c.a. = 5 m Titanium heat exchanger Model PST 24 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 4000 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. **SST= Stainless Steel 15 ε ι ί δ α

16 Models: PST 5000, PST 32 space heating and PST 32 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR Nbr. of collectors 32, total weight = 256 kg. H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Exposed collecting surface 51.2 m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 900 mm, A = 800 mm, P = 500 mm, weight 120 kg approx. Triphasic model 400 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 3.5 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 7/8 Suction tube Dehydrated copper, Ø 1 1/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 32 C, min. volume 4.0 m3/h., p.c. m.c.a. = 6 m Titanium heat exchanger Model PST 32 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 5000 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. **SST= Stainless Steel 16 ε ι ί δ α

17 Models: PST 6000, PST 40 space heating and PST 40 swimming-pools Technical features Description THERMODYNAMIC SOLAR COLLECTOR H = 800 mm, A = 200 mm, P = 20 mm, weight 8 kg approx. 30 micron anodized aluminium, molded-in roll-bond refrigeration circuit Nbr. of collectors Exposed collecting surface 40, total weight = 320 kg m2 THERMODYNAMIC BLOCK **SST case with sound insulation Imput power Hermetic compressor COPELAND, Scroll* type Noise emission 1 m. from the thermodynamical block Refrigerant gas type H = 900 mm, A = 800 mm, P = 500 mm, weight 120 kg approx. Triphasic model 400 V, 50 Hz Electric power kw - Caloric power kw dba 407 C, system load = 5.5 kg Pipe for liquid Dehydrated copper, Ø 7/8 Suction tube Dehydrated copper, Ø 1 3/8 Expansion valve Dehydrating filter Oil separator Refrigerant container Sight glass Pressure controllers, HP and LP Digital thermostat Flow control valve Motor protector switch Phase detector (triphasics only) General circuit breaker Control panel with indicator lights Power connections to external water pump Connections to external thermostats Water pump SST** welded plate heat exchanger Danfoss, HP = 2.5 MPa max., LP = 0.2 MPa min. Optional No Model PST 40 C, min. volume 5.0 m3/h., p.c. m.c.a. = 6 m Titanium heat exchanger Model PST 40 P, two exchangers model Immersed serpentine heat exchanger Models PST 6000 * The electric power corresponds to the electric consumption depending on the water temperature, from 30 to 50 C, and the caloric power generated corresponds to the solar radiation quantity on the panel. **SST= Stainless Steel 17 ε ι ί δ α

18 ΖΕΣΟ ΝΕΡΟ ΦΡΗΗ 18 ε ι ί δ α

19 ΤΣΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΖΕΣΟΤ ΝΕΡΟΤ 19 ε ι ί δ α

20 ΤΣΗΜΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΟΣΗΣΑ ΖΕΣΟΤ ΝΕΡΟΤ ΜΕ BACKUP ΙΦΤ 20 ε ι ί δ α

21 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΗ 21 ε ι ί δ α

22 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΗ + ΖΕΣΟ ΝΕΡΟ ΦΡΗΗ 22 ε ι ί δ α

23 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΗ + ΖΕΣΟ ΝΕΡΟ ΦΡΗΗ + ΠΙΙΝΑ 23 ε ι ί δ α

24 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΗ + ΖΕΣΟ ΝΕΡΟ ΦΡΗΗ + BACKUP ΙΦΤ 24 ε ι ί δ α

25 ΠΙΙΝΑ ΦΨΡΟΙ 25 ε ι ί δ α

26 ΤΦΝΕ ΕΡΨΣΗΕΙ (FAQs) Δάλ είλαη λεθειώδεο, βξνρεξόο ή πνιύ ζπειιώδεο γηα αξθεηέο εκέξεο ζε κηα ζεηξά θαη ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη κόλν 5 ή 10 βαζκνί, ην δεζηό λεξό ζα είλαη δηαζέζηκν; Ναη. Δίλαη απαξαίηεην κηα πξόζζεηε εγθαηάζηαζε πδξαπιηθώλ; Όρη, ζπλδένπκε απιά ηνλ ζεξκαληήξα κε ηελ εγθαηάζηαζε δεζηνύ λεξνύ ε αιιάδνπκε ηνλ παιηό ζεξκαληήξα, κε έλαλ δηθό καο. Μπνξεί απηό ην ζύζηεκα λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θεληξηθή ζέξκαλζε; Ναη, θαηά πξνηίκεζε κε ηα ζεξκαηλόκελα παηώκαηα, ηα ζεξκαληηθά ζώκαηα αινπκηλίνπ θαη ηηο ζεξκάζηξεο. Πξέπεη απηνί νη ζπιιέθηεο λα ηνπνζεηνύληαη ζε ζηέγε; όρη, κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε πξνζόςεηο θηηξίσλ ή ζε ηνίρνπο, θαη δελ ρξεηάδνληαη νπνηαδήπνηε πξνζηαζία ελάληηα ζηνλ αέξα. Οη ειηαθνί ζπιιέθηεο PST ιεηηνπξγνύλ κε βξνρή, ήιην θαη αέξα. Απηνί νη ζπιιέθηεο ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ ζέξκαλζε πηζίλσλ ή γηα κεγάιε θαηαλάισζε δεζηνύ λεξνύ; Ναη, δείηε ην θνκκάηη γηα ηελ κεγάιε θαηαλάισζε. Θα έπξεπε ε ζηέγε λα εληζρπζεί ή ρξεηάδνκαη έλαλ αξρηηέθηνλα γηα λα πξνβάισ έλα ζρέδην γηα ηελ εγθαηάζηαζε; Όρη, ιαβαίλνληαο ππ όςηλ όηη ν ζπιιέθηεο δπγίδεη κόλν 8 θηιά θαη κε κεησκέλεο δηαζηάζεηο, ηόηε θακία ελίζρπζε θαη θακία αξρηηεθηνληθή παξεκβνιή δελ απαηηείηαη. Παίξλνπκε πεξηζζόηεξε ζεξκόηεηα εάλ εγθαηαζηήζνπκε δύν ζπιιέθηεο; Όρη, ην ζύζηεκα δελ ζεξκαίλεη πεξηζζόηεξν, αιιά θηάλεη ηνπο 50 βαζκνύο Κειζίνπ ζην κηζό ρξόλν. Ο ζεξκνζπζζσξεπηήο ρξεηάδεηαη πνιύ ρώξν? Όρη. Ο 300 ιίηξα ζεξκνζπζζσξεπηήο είλαη 180 εθαη. ςειόο θαη 55 εθαηνζηά θαξδύο. Μπνξνύλ απηνί νη ζπιιέθηεο λα παξαγάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα; Όρη, ζεξκαίλνπλ κόλν ην λεξό. Πξεπεη απηνί νη ζπιιέθηεο λα ηνπνζεηεζνύλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξόπν? Ναη, πξέπεη λα βιέπνπλ πξνο ην λόην, κε κηα γσλία θιίζεο κεηαμύ 45 θαη 90 κνηξώλ. ε πεξίπησζε δηαξξνήο αεξίνπ, είλαη επηθίλδπλν; Όρη, απηό είλαη 100% νηθνινγηθό θαη κε ηνμηθό. Δίλαη ε θαλνληθή ζπληήξεζε απαξαίηεηε; Όρη, κόλν εάλ ππάξρνπλ νπνηεζδήπνηε δηαξξνέο ε πεξίπησζε κεγαιύηεξεο από ηεο αλακελόκελεο θαηαλάισζεο λεξνύ ή θάπνηνπ ιάζνπο ηνπ ζεξκνζπζζσξεπηή ηη γίλεηαη? Ο ειηαθόο ζεξκνζπζζσξεπηήο PST (εζσηεξηθό HSW) εθνδηάδεηαη κε έλα ειεθηξηθό ζύζηεκα back up πνπ κπαίλεη ζε ιεηηνπξγία ρεηξνθίλεηα ή ζε πεξίπησζε απνηπρίαο ή κηαο αζπλήζηζηεο θαηαλάισζε δεζηνύ λεξνύ. Δίλαη απαξαίηεην νπνηαδήπνηε επηπιένλ ππνδνρή ηζρύνο; Όρη, απιώο ηελ θαλνληθή, ν θαηάιιεινο ηύπνο γηα έλα κηθξό ςπγείν. Πνηα απόζηαζε ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζεί ν ζπιιέθηεο από ηνλ ζεξκνζπζζσξεπηή; Ζ απόζηαζε κεηαμύ ηνπο δελ πξέπεη πνηέ λα μεπεξάζεη 10 κέηξα καθξύ. ε κεγαιύηεξεο 26 ε ι ί δ α

27 απνζηάζεηο ζα πξέπεη λα απαηηεζεί έλαο ηζρπξόηεξνο ζπκπηεζηήο. Ο εμνπιηζκόο έρεη εγγύεζε; Ναη. Σν ζεξκνδπλακηθό ζύζηεκα ζπκπίεζεο έρεη εγγύεζε 2 εηώλ θαη νη ζπιιέθηεο έρνπλ εγγύεζε 15 ρξόλσλ. Ο εμνπιηζκόο θαηαλαιώλεη πνιιή ειεθηξηθή ελέξγεηα; Όρη, έλαο ειεθηξηθόο ζεξκνζπζζσξεπηήο 50 Λ. θαηαλαιώλεη W. Ο δηθόο καο ζεξκνζπζζσξεπηήο θαηαλαιώλεη καδη κε ηνπο ζπιιέθηεο, αθξηβώο 390 W. Δίλαη απηόο ν εμνπιηζκόο θαηάιιειν θίλεηξν γηα ηηο απηόλνκεο θνηλόηεηεο? Ναη. Κάζε απηόλνκε θνηλόηεηα επηδνηείηε γηα εγθαηαζηάζεηο ηέηνηαο κνξθήο ελαιιαθηηθήο ελέξγεηαο. Γηα παξάδεηγκα: ε Κνηλόηεηα ηεο Μαδξίηεο πξνζθέξεη επξώ γηα θάζε εγθαηάζηαζε ηέηνηνπ είδνπο. Ζ, Γαιιηθή θαη άιιεο θαιύπηνπλ κέρξη ην 40% ηεο επέλδπζεο, αλάινγα κε ην κέζν θαη ηνπο πόξνπο ηνπ. Από ηη πιηθό είλαη θηηαγκέλνο ν εμνπιηζκόο θαη νη ζπιιέθηεο? Οη ζπιιέθηεο απνηεινύληαη από ην 30 κηθξόμεηδσκέλν αινπκίλην, ην θνπηί απνηειείηαη από αλνμείδσην αηζάιη, θαη ην εμσηεξηθή πεξίβιεκα είλαη από πςειήο αληνρήο πνιπζηεξίλε. Απηνί νη ζπιιέθηεο κπνξνύλ λα εγθαηαζηαζνύλ ζε βνπλά, όπνπ νη ζεξκνθξαζίεο είλαη πνιύ ρακειέο; Ναη, αλ θαη ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο ζπκβαηηθά ειηαθά ζηνηρεία, ζα παξάγνπλ ζεξκόηεηα κόλν όηαλ ζα ππάξρεη ν ήιηνο, αιιά δελ ζα ππάξμεη θαλέλαο θίλδπλνο παγώκαηνο ζπζηεκάησλ. Δίλαη εθηθηή ε αιιαγή ρξώκαηνο ησλ ζπιιεθηώλ; Γελ ην ζπζηήλνπκε, επεηδή ε απνδνηηθόηεηά ηνπο είλαη θαιύηεξε ζην αξρηθό αδηαθαλέο καύξν ρξώκα ηνπο, αιιά κπνξεί λα ρξσκαηηζηεί ζε έλα βαζύ θόθθηλν ρξώκα ζηηο ζεξκόηεξεο πεξηνρέο Απηόο ν εμνπιηζκόο ιεηηνπξγεί σο αληιία ζεξκόηεηαο; ΟΥΗ. Μηα αληιία ζεξκόηεηαο απαηηεί ην κεραληθό εμαεξηζκό κε κηα ηεξάζηηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη παξάγεη ππεξβνιηθό ζόξπβν. ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ρξεηάδεηαη ειεθηξηθά ζηνηρεία ζέξκαλζεο, πνπ κεηώλνπλ ηελ απόδνζε ηνπ. Δίλαη απηόο ν εμνπιηζκόο ζπκκνξθσκέλνο κε ηηο νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο? Δίλαη ζπκκνξθσκέλνο κε ηηο νδεγίεο 93/68 θαη 73/23 ηεο Δπξσπατθήο Δλσζεο. 27 ε ι ί δ α

28 28 ε ι ί δ α

29 29 ε ι ί δ α

30 ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΗ + ΖΕΣΟ ΝΕΡΟ ΦΡΗΗ + ΠΙΙΝΑ 23 ε ι ί δ α

31 31 ε ι ί δ α

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Η ΝΕΑ ΓΕΝΝΙΑ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΠΙΣΙΝΩΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΑΕΡΑ, ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΗΛΙΟ ΓΙΑ 365 ΗΜΈΡΕΣ 1 Σ ε λ ί δ α ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Τα

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ

Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δμάηκηζε πκπύθλσζε Βξαζκόο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΟΙ ΦΤΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΣΗΝ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 2: ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΞΑΣΜΙΗ ΤΜΠΤΚΝΩΗ ΒΡΑΜΟ ΔΞΑΣΜΙΗ Καηά ηελ εμάηκηζε ηα κόξηα ηνπ πγξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΖΑΚΙ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Διπλ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τηλ Fax: 25410-26494 Κιν: 6937204580 Τν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING)

ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Γ. Σούτσου 9 Αθήνα Τ.Κ. 115 21 Τηλ. 210-64 36 902 Fax 210-64 28 184 e-mail: mebika@tee.gr ΚΝΛΑΓΑ ΘΔΟΚΗΘΖΠ ΑΓΟΑΛΝΞΝΗΖΠΖΠ ΞΝΞΟΝΦΝΛΡΥΛ ΠΦΑΓΖΠ (RENDERING) Η κνλάδα θαηαζθεπάδεηαη από ηνλ Ιζπαληθό νίθν BIGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα

HYUNDAI. Η δηαγλσζηηθή θίζζα ησλ Hyundai έρεη 12 επαθέο θαη ηνπνζεηείηαη ζηνλ ρώξν ηνπ θηλεηήξα HYUNDAI ηα κνληέια ηεο Hyundai ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ζπλδπαζκνί θσδηθώλ βιάβεο: κνλνςήθηνη, δηςήθηνη ηεηξαςήθηνη θαη θσδηθνί πνπ αθνινπζνύλ ηα πξσηόθνιια EOBD. Γιαγνωζηική Φίζζα Η δηαγλσζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( )

1. Άζξνηζκα. Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: ( ) ( ) 1. Άζξνηζκα Να ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα κε ηελ ηερληθή ηεο εμίζσζεο αζξνίζκαηνο. Χξεζηκνπνηνύκε ηνλ ηύπν: Θέινπκε λα εθθξάζνπκε ην άζξνηζκα ζαλ ζπλάξηεζε ηνπ. Δπνκέλσο έρνπκε: 2. Άζξνηζκα Ξεθηλάκε κε δύν

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ

ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Page1 ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙKΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ. ΗΜΕΡΑ. ΩΡΑ. ΟΜΑΔΑ... ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΦΤΛΟ ΕΡΓΟΤ Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ 1 Άσκηση 3 η ύζηεκα ηξνθνδνζίαο θαπζίκνπ Ειζαγφγή. Σν ζύζηεκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ στα ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.2 και 1.3 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : ΘΕΜΑ 1 A. Να δηαηππώζεηε ην δεύηεξν λόκν ηνπ Νεύησλα κε ιόγηα θαη λα γξάςεηε ηελ αληίζηνηρε καζεκαηηθή ζρέζε (ηύπν) πνπ

Διαβάστε περισσότερα