ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ Αλζηκία-Αηθαηεξίλε Μπαηξίλνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ Αλζηκία-Αηθαηεξίλε Μπαηξίλνπ"

Transcript

1 1 Ονομα: ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ Αλζηκία-Αηθαηεξίλε Μπαηξίλνπ 1. Πηπρίν ΠΣΤΥΗΟ ΒΗΟΛΟΓΗΑ, Σκήκα Βηνινγίαο ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (εηζαγσγή ην 1983 έπεηηα από Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, κε ζεηξά επηηπρίαο 6 ε ) Ημερομηνία Λήυης: 26 Ηνπιίνπ 1988 (βαζκόο πηπρίνπ: 8,01) Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη 2.1.MASTER OF SCIENCE IN BIOTECHNOLOGY Imperial College of Science and Technology and Medicine, University of London (Παλεπηζηήκην Λνλδίλνπ). Ημερομηνία Λήυης: 18 Οθησβξίνπ 1989 (απνλεκήζεθε κε Distinction) Αρ. Αναγνώριζης ΓΙΚΑΤΣΑ: 3/ MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT Imperial College of Science and Technology and Medicine, University of London (Παλεπηζηήκην Λνλδίλνπ). Ημερομηνία Λήυης: 20 Φεβξνπαξίνπ 1991 Αρ. Αναγνώριζης ΓΙΚΑΤΣΑ: 7/ Γηδαθηνξηθό Σίηινο Γηδαθηνξηθνύ: «Ζ ζπκβνιή ηεο βηνηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγή θαξκάθσλ θαη ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο» Ηαηξηθή ρνιή- ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Ζκεξνκελία Λήςεο: 18 Ηνπλίνπ 1997 (απνλεκήζεθε κε Αξηζηα) 4. Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα Johnson & Johnson Hellas AE, ππεύζπλε γηά ηελ ππνζηήξημε θαη πξνώζεζε βηνηαηξηθώλ πξνηόλησλ (Product Manager) από 15/4/1991 σο 8/9/1995 (ζπλνιηθή δηάξθεηα 4 ½ έηε) 5. Γηδαθηηθή εκπεηξία ζε ηδξύκαηα αλώηαηεο εθπαίδεπζεο 5.α. ΣΔΗ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Σερλνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ Με ζύκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ από Οθηώβξην 1997 εώο ζήκεξα (πιήξεο σξάξην) αλ Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο: «Βηνηερλνινγία Σξνθίκσλ» Θεσξία, ( ) «Βηνινγία», Θεσξία ( ).

2 2 αλ Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο: «Βηνκεραληθή Μηθξνβηνινγία» Δξγαζηήξην ( ), «Μηθξνβηνινγία Η» Δξγαζηήξην ( ) «Μηθξνβηνινγία ΗΗ» Δξγαζηήξην ( ) «Βηνρεκεία» Δξγαζηήξην ( θαη ) «Βηνηερλνινγία Σξνθίκσλ» Δξγαζηήξην ( ), «Σερλνινγία Επκσκέλσλ Σξνθίκσλ» Δξγαζηήξην ( ). Σκήκα Οηλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Πνηώλ αλ Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο: «Γεληθή Μηθξνβηνινγία» Θεσξία, ( ) αλ Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο: «Γεληθή Μηθξνβηνινγία» Δξγαζηήξην ( ) ρνιή Δπαγγεικάηωλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο Σκήκα Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίωλ αλ Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο: «Βηνηερλνινγία» Θεσξία, ( θαη ). «Αλάιπζε Τδάησλ θαη Σξνθίκσλ», Θεσξία ( ) Σκήκα Οδνληηαηξηθήο Σερλνινγίαο αλ Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο: «Βηνινγία» Θεσξία, ( ). 5.β. ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ, Με ζύκβαζε εξγαζίαο Ηδσηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ από Οθηώβξην 1996 εώο Ηνύιην 2007 Καηεγνξία: Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο «πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ Γηνίθεζεο (ΠΓ)» Δξγαζηήξην, πλνιηθή δηάξθεηα: 2164 ώξεο (ρσξίο ηηο ώξεο ηνπ αθαδ.έηνπο ) 6.Γεκνζηεύζεηο 6.1.Σε διεθνή περιοδικά αναγνφριζμένοσ κύροσς με κριηές 1. Katsoyannos E., Batrinou A., Chatzilazarou A., Bratakos SM., Stamatopoulos K and Sinanoglou V.J. (2015) Quality parameters of olive oil from stoned and nonstoned Koroneili and Megaritiki Greek olive varieties at different maturity levels, Grasas y Aceites, 66(1) January March 2015, e067, ISSN-L: , doi: 2. Kanapitsas A., Batrinou A., Aravantinos A., Markaki P. (2015) Effect of γ-irradiation on the production of aflatoxin b1 by Aspergillus parasiticus in dried vine fruits (Vitis vinifera L.) originated from Greece, Radiation Physics and Chemistry, 106: Vassilia Sinanoglou, Anthimia Batrinou, Fotis Mantis, Iossif Bizelis, Sofia Miniadou- Meimaroglou (2013) Lipid quality indices: Differentiation of suckling lamb and kid

3 3 breeds reared by traditional sheep farming, Small Ruminant Research, Volume 113, Issue 1, Pages 1-10, June Vassilia Sinanoglou, Anthimia Batrinou, Fotis Mantis, Iossif Bizelis, Sofia Miniadou- Meimaroglou (2013) Lipid quality indices: Differentiation of suckling lamb and kid breeds reared by traditional sheep farming, Small Ruminant Research, Volume 113, Issue 1, Pages 1-10, June Panagiotis Zoumpoulakis, PhD; Vassilia J Sinanoglou, Ph.D.; Anthimia Batrinou, PhD;Irini F Strati; Sofia Miniadis-Meimaroglou, PhD; Konstantinos Sflomos, PhD (2012) A combined methodology to detect γ-irradiated white sesame seeds and evaluate the effects on fat content, physicochemical properties and protein allergenicity, Food Chemistry 131: Sinanoglou V, Konteles S, Batrinou A, Mantis F, Sflomos, K, (2009) Effects of γ- irradiation on microbiological status, fatty acid composition and color of vacuum packaged cold stored fresh pork meat Journal of Food Protection, 72 (3): Konteles S, Sinanoglou V, Batrinou A, Sflomos K (2009) Effect of γ-irradiation on Listeria monocytogenes population, colour, texture and organoleptic properties of feta cheese during cold storage, Food Microbiology 26(2): Batrinou A and Kanellou A (2009) Healthy food options and advertising in Greece, Nutrition and Food Science, 39(5): Batrinou A., Koraki D., Sinanoglou V., Karagouni A., Sflomos K., Pletsa V. (2008), Effect of ionizing radiation on the quantification of genetically modified foods, Food Biotechnology, 22: Batrinou A., Spiliotis V, Sakellaris G (2008) Acceptability of genetically modified maize by young people, British Food Journal, Vol 110 (3): Sinanoglou, V.J., Batrinou A.M., Konteles S., and Sflomos, K. (2007) Microbial population, physicochemical quality and allergenicity of molluscs and shrimp treated with Cobalt-60 γ-irradiation, Journal of Food Protection, Vo.70, No.4, Batrinou A.M., Dimitriou E., Liatsos D., Pletsa V. (2005) Genetically modified foods: the effect of information, Nutrition and Food Science, Vol.35 (3): Batrinou, A.M., Katsogiannos, E.D., Koustoumpardis, E.D., Spiliotis, V.K., (2005) Estimation of microbial population of bitter chocolate mix by impedance measurement, ERNAHRUNG/NUTRITION, Vol29/NR.6: Gerolimatou C.N., Batrinou A.M., Tsaknis J.P. and Spiliotis V.K. (2004) Comparison of the Impedance Splitting Method to the Agar Dilution method for the estimation of the antimicrobial activity of Food Preservatives, Journal of Rapid Methods and Automation in Microbiology, 12: Batrinou, A.M. (2003) «The impact of genetically modified foods on quality of life» Journal of Quality of Life Research, 1 (4)

4 4 16. Hamodrakas, SJ, Batrinou, A. and Christophoratou, T (1989) «Structural and functional features of Drosophila chorion proteins s36 and s38 from analysis of primary structure and infrared spectroscopy». International Journal of Biological Macromolecules, 11 (5) Σε διεθνή ζσνέδρια με κριηές: 1. Batrinou A., Karathanos V., Proestos C., Sigala K., Sflomos K (2013) Detection of ochratoxin in grapes and vine products, International Conference on Food and Biosystems Engineering, 30 May-02 June 2013, Skiathos Island, Greece. 2. A. Batrinou, D. Houhoula, K.Sigala, C. Proestos, K.Sflomos (2013) Effect of gamma irradiation on the allergenicity of macadamia nuts, EuroFoodChem Congress, May , Istanbul 3. D. Houhoula, A. Batrinou, M. Athanasopoulou, G. Malogiannis, E. Nikolaidis, K.Sflomos, S. Koussissis (2013) Quantitation of aflatoxins, ochratoxins and fumonisins with the direct competitive ELISA in foods, EuroFoodChem Congress, May , Istanbul 4. Kanapitsas A., Batrinou A., Aravantinos A, Markaki P (2013) Effect of gamma irradiation on the production of aflatoxin B1 by Aspergillus parasiticus in currants originated from Greece, EuroFoodChem Congress, May , Istanbul 5. S. J. Konteles, A. Batrinou, I.F.Strati, D. Valta, I. Dimopoulou, V. Spiliotis (2011) Viability studies of Salmonella Typhimurium in simulated gastric and enteric fluid by flow cytometry, 7th International Conference "IMA 2011-Instrumental Methods of Analysis-Modern Trends and Applications" Sept. 2011, Chania, Crete Greece 6. Batrinou A., K. Sflomos, A. Aravantinos, P. Zoumpoulakis, G. Hatziandreou (2010) Elimination of allergenic proteins with electromagnetic irradiation, 2nd International Conference on Radiation Sciences and Applications, Egypt, 28/3-1/4/ Batrinou, A., Koraki, D., Sinanoglou, V., Pletsa, V. (2007), Quantification of genetically modified soy in processed foods by Real-Time PCR, in 5 th International Congress on Food Technology, 9-11 March 2007, Thessaloniki, Greece. 8. Sinanoglou, V., Batrinou, A., Tzimas, S., Panopoulou, N., Sflomos, K. (2007) Changes in colour characteristics of irradiated foods, in 5 th International Congress on Food Technology, 9-11 March 2007, Thessaloniki, Greece. 9. Batrinou, A., Sinanoglou, V., Konteles,, S., Seiragakis, G., Sflomos, K., (2007) Application of electromagnetic energy for inhibition of food allergy in 5 th International Congress on Food Technology, 9-11 March 2007, Thessaloniki, Greece. 10. Batrinou, A., Paschou, M., Stavroulakis, V., Sinanoglou, V. (2007) The influence of information in shaping attitudes towards genetically modified foods, in 5 th International Congress on Food Technology, 9-11 March 2007, Thessaloniki, Greece 11. Batrinou A., Sinanoglou, V., Gogkou A., Sakellaris G. (2006), Genetically modified maize: exploring consumer acceptance, Πξνθνξηθή αλαθνίλσζε ζην 98 th EAAE Seminar, 29/7-2/7 2006, Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Crete, Greece 12. V.J. Sinanoglou, A. Batrinou,, D.Timbis and K. Sflomos, (2006), Effects of γ- irradiation on a range of specially selected foods. Πξνθνξηθή αλαθνίλσζε ζην: 2nd biennial International Congress on Bioprocessing in Food Industries, ICBF2006, June 2006, Patras, Greece

5 Κεθάλαια ζε ζσλλογικούς ηόμοσς 1. πειηώηεο Β θαη Μπαηξίλνπ Α (2014), Βηνκεραληθή Μηθξνβηνινγία, Δθδόζεηο Γίζηγκα, Θεζζαινλίθε 2. Μπαηξίλνπ Α. θαη Πιέηζα Β. (2010) «Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλα Σξόθηκα: Πόζν απεηινύλ ηελ δεκόζηα πγεία;», θεθάιαην 25 ζην βηβιίν «Κιηληθή Γηαηξνθή» Β Δθδνζε, Ν. Καηζηιάκπξνο, Δθδόζεηο Βήηα, Αζήλα. 3. Μπαηξίλνπ Α. (2005) «Παξαγσγή γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπ θξέαηνο», ζην «Σν Κξέαο θαη ηα πξνηόληα ηνπ: παξαγσγή-ηερλνινγία-πγηεηλή», ζει , Θεζζαινλίθε 2005, Δκδόζεις Σύγτρονη Παιδεία 4. Μπαηξίλνπ Α. θαη Ρακαληάλεο.Β. (2005) «Μνξηαθή Βηνινγία ηεο πξσηείλεο prion», ζην βηβιίν «Σν Κξέαο θαη ηα πξνηόληα ηνπ: παξαγσγή-ηερλνινγία-πγηεηλή», ζει , Θεζζαινλίθε 2005, Δκδόζεις Σύγτρονη Παιδεία. 5..Β. Ρακαληάλεο, Α. Μπαηξίλνπ θαη Ν. Πόγγαο (2005) Γεληθή παζνγέλεηα ησλ κεηαδνηηθώλ ζπνγγηόκνξθσλ εγθεθαινπαζεηώλ. Κίλδπλνη γηά ηελ δεκόζηα πγεία από ηελ ππνθιηληθή ινίκσμε αλζξώπνπ θαη δώσλ» ζει , Θεζζαινλίθε 2005, Δκδόζεις Σύγτρονη Παιδεία. 6. Βαγηαλνύ-Αγγειάθε, Γ., Μπαηξίλνπ, Α, Αγξαθηώηεο, Γ. (2003) «Μειινληηθέο επηπηώζεηο ηεο Βηνηερλνινγίαο ζηελ Γεσξγία θαη ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ-έξεπλα Bio-Delphi» ζην «Τγεία, Αξξώζηηα, Κνηλσλία: ηόπνη θαη ηξόπνη ζύκπιεμεο» ηνπ Γ. Αγξαθηώηε, Δθδόζεηο Γαξδάλνο, ζει Μονογραθίες 1. Α. Μπαηξίλνπ (2011) «ύγρξνλε Βηνηερλνινγία Σξνθίκσλ: Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλα Σξόθηκα», Ηαηξηθέο Δθδόζεηο Π.Υ. Παζραιίδεο, Αζήλα, (ζειίδεο 196), Κσδηθόο Δύδνμνπ Α. Μπαηξίλνπ (2001) «Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλα Σξόθηκα», Ηαηξηθέο Δθδόζεηο Π.Υ. Παζραιίδεο, Αζήλα (100 ζειίδεο). Κσδηθόο Δύδνμνπ Α. Μπαηξίλνπ (1998) «Γνληδηαθή Θεξαπεία», Ηαηξηθέο Δθδόζεηο Π.Υ. Παζραιίδεο, Αζήλα (170 ζειίδεο) Γηαζέζηκν ζηα βηβιηνπσιεία «Διεπζεξνπδάθεο» θαη ζην δηαδίθηπν ζηηο παξαθάησ δηεπζύλζεηο: 4. Batrinou A. (1989) University-industry link in Biotechnology: the opinion of UK academics, MSc Thesis, Imperial College, London, UK (106 pages) 5. Batrinou A. (1990) The location, development and expansion of the global pharmaceutical industry, MSc Thesis, Imperial College, London, UK (80 pages) Ζ εξγαζία απηή αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ησλ Lesley Richmond, Julie Stevenson θαη Alison Turton «The Pharmaceutical Industry: a guide to historical records» 2003, Ashgate Publishing Ltd, 561 ζει. A+Batrinou+&source=web&ots=jZAydYJW8y&sig=fpUi3EeW6FQMAykUGd gzu65fwkw&hl=el#ppa57,m1

6 Δημοζιεύζεις ζε άλλα περιοδικά 1. Μπαηξίλνπ Α.Μ (2003) «Μεηαιιαγκέλα: Δπινγία ή παγίδα», Ιαηρικά, Δβδνκαδηαία Δπηζηεκνληθή Δθδνζε ηεο Διεπζεξνηππίαο, ηεύρνο 75, ζει Εκπαιδεσηικές ζημειώζεις και δραζηηριόηηηες (TEI ΑΘΗΝΑΣ) 1. Μπαηξίλνπ, Α. (2008) «Δηζαγσγή ζηελ Βηνηερλνινγίαο Σξνθίκσλ», εκεηώζεηο γηα ην κάζεκα ηεο «Βηνηερλνινγίαο Σξνθίκσλ» ζην Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ ΣΔΗ ΑΘΖΝΧΝ, Αζήλα, ζειίδεο Μπαηξίλνπ Α (2009) «Δηζαγσγή ζηελ Βηνηερλνινγία», εκεηώζεηο γηα ην κάζεκα ηεο «Βηνηερλνινγίαο» ζην Σκήκα Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ ΣΔΗ ΑΘΖΝΧΝ, Αζήλα, ζειίδεο πειηώηεο Β θαη Μπαηξίλνπ Α (2010) «Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Βηνκεραληθήο Μηθξνβηνινγίαο,» εκεηώζεηο γηα ην εξγαζηήξην ηεο Βηνκεραληθήο Μηθξνβηνινγίαο ζην Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ ΣΔΗ ΑΘΖΝΧΝ, Αζήλα 4. Αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηελ πιαηθόξκα e-class ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο (https://eclass.teiath.gr/) Ανάληυη επίβλευης πηστιακών εργαζιών (Τμήμα Τετνολογίας Τροθίμφν TEI ΑΘΗΝΑΣ) 1. «Δθαξκνγέο κνξηαθώλ κεζόδσλ ηαπηνπνίεζεο βαθηεξίσλ γαιαθηηθνύ νμέσο ζε γηανύξηηα», νύξζνπ Α θαη Νάθνπ Ν, εκ/ληα αλάιεςεο 30/5/ «Δθαξκνγή ηεο κεζόδνπ PCR ζηελ αληρλεπζηκόηεηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ», Εεζηάδε Π θαη Καινγεξήο Α, εκ/ληα αλάιεςεο «Πξόζθαηεο εθαξκνγέο γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ζε ηξόθηκα» Ρέηζε Α. Καη Γηαλλαθνπνύινπ Δ., εκ/ληα αλάιεςεο «Αλίρλεπζε κπθνηνμηλώλ ζε δείγκαηα ηξνθίκσλ κε ηαρεία αλνζναλαιπηηθή κέζνδν (ELISA)». Παληειή Μ θαη Μπαθαηζέινπ., εκ/ληα αλάιεςεο «Δθαξκνγέο ELISA γηα αλίρλεπζε αιιεξγηνγόλνπ ζνπζακηνύ ζε ηξόθηκα», Καηέξε Δ. εκ/ληα αλάιεςεο 9/12/ «Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ζπρλόηεηα θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ: εθηίκεζε ζπκκόξθσζεο ζύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο», Κνπζνπινύ Δ., εκ/ληα αλάιεςεο «Γελεηηθά ηξόθηκα θπηηθήο πξνέιεπζεο», Αλδξνπιηδάθεο Ε., εκ/ληα αλάιεςεο «Σαρείεο κέζνδνη ηαπηνπνίεζεο παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζε ηξόθηκα» Αγξίηε Κ., εκ/ληα αλάιεςεο «Δθαξκνγέο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο ζε γαιαθηνθνκηθά πξνηόληα», Βξάηιαο Κ θαη Δξκηδίδνπ Α, εκεξνκελία αλάιεςεο «Πξάζηλε Βηνηερλνινγία, Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα θαη θιηκαηηθή αιιαγή», αβνπηδάθεο Γ., εκ/ληα αλάιεςεο «Αλάιπζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ κε αλίρλεπζε πξσηείλεο ή DNA: ζύγθξηζε δύν κεζόδσλ», Θενδώξνπ Α. Καη Γξάθνπ Α., εκ/ληα αλάιεςεο «Δπηζήκαλζε λενθαλώλ ηξνθίκσλ κε ηζρπξηζκνύο δηαηξνθήο θαη πγείαο: επηζθόπεζε ηεο Διιεληθήο αγνξάο», Γθηλνζάηεο θαη Ραθειέηνο Κ, εκ/ληα αλάιεςεο

7 7 13. «Αλίρλεπζε ηπραίαο παξνπζίαο αιιεξγηνγόλσλ θηζηηθηνύ ζε ηξόθηκα κε ηελ κέζνδν ELISA», ηξίθνπ Γ., εκ/ληα αλάιεςεο «Δθαξκνγή ηαρείαο αλνζναλαιπηηθήο κεζόδνπ (ELISA) γηα ηελ αλίρλεπζε ηζηακίλεο ζε ηρζπεξά, Γηαλλάθεο Γ θαη Κσλζηαληίλνο Φ, εκ/ληα αλάιεςεο Δξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα 1. Πξόγξακκα «Αξρηκήδεο ΗΗΗ-Δλίζρπζε Δξεπλεηηθώλ Οκάδσλ ζην ΣΔΗ Αζήλαο», ππνέξγν 42 κε ηίηιν «Λεηηνπξγηθά θαη δπλεηηθώο επηβιαβή ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ. Δπίδξαζε ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο κε ζηόρν ηελ παξαγσγή αζθαιώλ πξνηόλησλ», δηάξθεηα 1/5/2012 σο 30/9/ Πξόγξακκα «Βηνιεηηνπξγηθά Σξόθηκα», ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΗ Αζήλαο, επηθεληξώλεηαη ζε κηθξνβηνινγηθέο αλαιύζεηο παζηεξησκέλσλ πξάζηλσλ ειηώλ ζε άικε, Γηάξθεηα 1 έηνο ( ) 3. Πξόγξακκα Co-Extra (Traceability of GMOs and Coexistence with conventional products to preserve consumer s choice), Integrated Project of the European Commission through its FP6, based on the farm to fork approach. πκκεηνρή κέζσ ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Δξεπλώλ. ( ) πλνιηθή δηάξθεηα: 4 έηε 4. Πξόγξακκα ΔΠΔΑΚ ΗΗ, «Αξρηκήδεο», (ζπλεξγαζία ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο κε ην Δζληθό Ηδξπκα Δξεπλώλ) «Μειέηε παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή ΤΓΗΔΗΝΧΝ & ΑΦΑΛΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ κε πξνεγκέλεο ηερλνινγηθέο κεζόδνπο» ( ). Δθαξκνγή κεζόδσλ γηά ηελ αλίρλεπζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ (κέζνδνο PCR). πλνιηθή δηάξθεηα: 2 έηε από 2/2004 σο 2/ Πξόγξακκα ΠΑΒΔ (ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΗ Αζήλαο) γηά ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε λένπ πξνηόληνο ζνθνιαηνπνηίαο πνπ πεξηέρεη δσληαλνύο κηθξννξγαληζκνύο Bifidobacterium ( ) πλνιηθή δηάξθεηα: 1 έηνο 6. Πξόγξακκα ΠΑΒΔ (ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΗ Αζήλαο) γηά ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε λένπ πξνηόληνο ηύπνπ πηξνζθί καθξάο δηάξθεηαο δσήο κε ρξήζε ηξνπνπνηεκέλσλ αηκνζθαηξώλ ( ) πλνιηθή δηάξθεηα: 1 έηνο 7. Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ηκήκα ηρζπνινγίαο: κειέηε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ιηπαξά νμέα δηαθόξσλ ηρζύσλ (1999) πλνιηθή δηάξθεηα: 3 κήλεο 8. Δξεπλα Delphi: «Μειινληηθέο επηπηώζεηο ηεο Βηνηερλνινγίαο ζηελ Γεσξγία, Παξαγσγή θαη Δπεμεξγαζία Σξνθίκσλ», DGXII, Πξόγξακκα Γεσξγίαο θαη Αιηείαο (FAIR) Δπξσπαηθή Δπηηξνπή, Δζληθή ρνιή Γεκόζηαο Τγείαο ( ) πλνιηθή δηάξθεηα: 1 έηνο 8. Αλαθνηλώζεηο ζε ζπλέδξηα κε θξηηέο (Διιεληθά) 1. Α. Μπαηξίλνπ, Σ. Υξηζηνθνξάηνπ,. Υακόδξαθαο (1988) «Γνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά γλσξίζκαηα ησλ πξσηεηλώλ S36 θαη S38 ηνπ ρνξίνπ ηεο Γξνζόθηιαο, όπσο πξνέθπςαλ

8 από ηελ αλάιπζε ησλ ακηλνμηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ», 10 ν πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, Πάηξα Γ. Αγξαθηώηεο, Ν. Παζράιε, Γ. Βαγηαλνύ-Αγγειάθε, Α. Μάηλα, Α. Μπαηξίλνπ (1998) Η ζύγτρονη Βιοηετνολογία ζηην Αζθάλεια και ποιόηηηα ηφν ηροθίμφν: Δρεσνα Delphi, 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξίαο Δπηζηεκόλσλ Σερλνιόγσλ Σξνθίκσλ θαη 3ν Παλειιήλην πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξίαο Γηαηξνθήο θαη Σξνθίκσλ, Βηνκεραλία Σξνθίκσλ, Γηαηξνθή θαη Γεκόζηα Τγεία, Θεζζαινλίθε Ννεκβξίνπ Γ. Αγξαθηώηεο, Ν. Παζράιε, Γ. Βαγηαλνύ-Αγγειάθε, Α. Μάηλα, Α. Μπαηξίλνπ (1998) Ζ Θεηηθή ζηάζε ζηηο επηπηώζεηο ηεο ζύγρξνλεο Βηνηερλνινγίαο ζηελ Γεσξγία θαη Γηαηξνθή Δξεπλα Delphi, 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Πξναγσγήο θαη Αγσγήο Τγείαο, Αζήλα Γεθεκβξίνπ Γ.Αγξαθηώηεο, Ν. Παζράιε, Γ. Βαγηαλνύ-Αγγειάθε, Α. Μάηλα, Α. Μπαηξίλνπ (1998), Δπηπηώζεηο ηεο ζύγρξνλεο Βηνηερλνινγίαο ζηελ Γηαηξνθή θαη Τγεία,2 ν Παλειιήλην πλέδξην Πξναγσγήο θαη Αγσγήο Τγείαο, Αζήλα Γεθεκβξίνπ Γ.Αγξαθηώηεο, Ν. Παζράιε, Γ. Βαγηαλνύ-Αγγειάθε, Α. Μάηλα, Α. Μπαηξίλνπ (1998). Μειινληηθέο επηπηώζεηο ηεο Βηνηερλνινγίαο-Γελεηηθήο Μεραληθήο ζηνπο ηνκείο Γεσξγίαο θαη Σξνθίκσλ: Οθέιε θαη θίλδπλνη γηα ην πεξηβάιινλ, 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Πξναγσγήο θαη Αγσγήο Τγείαο, Αζήλα Γεθεκβξίνπ Α. Μπαηξίλνπ (2002) «Αζθάιεηα θαη πνηόηεηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ: ηα πξόζθαηα δεδνκέλα γηά ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ», 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Πξναγσγήο θαη Αγσγήο Τγείαο, Αζήλα, 5-7 Γεθεκβξίνπ Α.Μ. Μπαηξίλνπ (2004) «Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα: επηπηώζεηο ζηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ», 3 o Παλειιήλην πκπόζην Τγηεηλήο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Α.Μ. Μπαηξίλνπ, Δ. Γεκεηξίνπ, Γ. Ληάηζνο (2004) «Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα: έξεπλα γλώκεο ζπνπδαζηώλ Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο», 3 ν Παλειιήλην πκπόζην Τγηεηλήο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Κ.θιώκνο, Α. Μπαηξίλνπ, Β. Πιέηζα, Β. ηλάλνγινπ, Κ.Φπρήο (2005) «Δπίδξαζε ηεο γ-αθηηλνβνιίαο ζηελ αληρλεπζηκόηεηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ», 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Αζήλα 31/3 θαη 1-2/4/ Β. ηλάλνγινπ, Κ. θιώκνο, Ν. Παλνπνύινπ,. Λάιαο, Α. Μπαηξίλνπ, Η. Καλδαξάθεο (2005) «Δπίδξαζε ηεο γ-αθηηλνβνιίαο ζηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ ιηπηδηθή ζύζηαζε ηνπ θξόθνπ ηνπ απγνύ», 1 ν Παλειιήλην πλέδξην ύγρξνλεο Σάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ιηπώλ θαη ειαίσλ, Αζήλα 8-9/6/ Α. Μπαηξίλνπ, Γ. Κνξάθε, Α. Καξαγθνύλε, Β. ηλάλνγινπ, Κ.θιώκνο, Β. Πιέηζα. (2007), «Δπίδξαζε ηεο ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο ζηελ αλίρλεπζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ζπζηαηηθώλ ζηα ηξόθηκα», 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Αζήλα 29-31/3/ Α. Μπαηξίλνπ (2008), «Δθαξκνγέο γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ζε παξαγσγηθά δώα», 1 ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ην θξέαο θαη ηα πξνηόληα ηνπ, Αζήλα 10-12/10/ Β. ηλάλνγινπ, Α. Μπαηξίλνπ,. Κνληειέο, Δ. ηξαηή, Κ. θιώκνο (2009) «Δπίδξαζε ηεο γ-αθηηλνβνιίαο ζην κηθξνβηαθό θνξηίν, ζηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηε ζύζηαζε ησλ ιηπαξώλ νμέσλ θαη ζηελ αιιεξγηνγόλν δξάζε βξώζηκσλ καιαθίσλ», Ζκέξεο Υεκείαο Σξνθίκσλ, Αζήλα Φεβ Μπαηξίλνπ Α θαη Κνξάθε Θ (2009) Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλν θαιακπόθη: πξόζθαηα δεδνκέλα ζηελ ΔΔ, 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Ρέζπκλν, Οθη Μπαηξίλνπ Α, Υαηδεαλδξένπ Γ, ηξίθνπ Γ, ηλάλνγινπ Β, θιώκνο Κ (2010) «Αλίρλεπζε ηπραίαο παξνπζίαο αιιεξγηνγόλσλ θηζηηθηνύ ζε ηξόθηκα κε ηαρείεο αλνζνρεκηθέο κεζόδνπο», 3 ν Παλειιήλην πλέδξην ΓΔΓΤΣ (Γηεπηζηεκνληθή Δηαηξία 8

9 9 Γηαζθάιηζεο Τγηεηλήο Σξνθίκσλ) ύγρξνλεο Αληηιήςεηο αζθάιεηαο θαη πνηόηεηαο ηξνθίκσλ: ε ζύγθιηζε ησλ επηζηεκώλ, Θεζζαινλίθε 4-6 Ηνπλίνπ Α. Μπαηξίλνπ (2010), «Κισλνπνίεζε παξαγσγηθώλ δώσλ: πξόζθαηα δεδνκέλα», 2 ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ην θξέαο θαη ηα πξνηόληα ηνπ, Αζήλα 24-26/11/ Β. ηλάλνγινπ, Θ. πειησηόπνπινο, Α. Μπαηξίλνπ, Δ. ηξαηή, Φ. Μάληεο, Η. Μπηδέιεο (2010), «Ληπαξά νμέα ελδνκπηθνύ θαη ελδνθνηιηαθνύ ιίπνπο. πγθξηηηθή κειέηε ζε παξαγσγηθά δώα», 2 ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ην θξέαο θαη ηα πξνηόληα ηνπ, Αζήλα 24-26/11/ Μπαηξίλνπ Α, ηακαηέινπ Γ, Φνπληνύιε Σ (2012) Αλίρλεπζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο ζόγηαο ζε δσνηξνθέο κε ηαρεία αλνζναλαιπηηθή κέζνδν, Παλειιήλην πλέδξην Meat Days 2012, επ θαη 1 Οθη 2012, Αζήλα. 19. Μπαηξίλνπ Α., Κνινθπζά Κ., Παλαγή Α., Δξκηδίδνπ Α., Βξάηιαο Κ, πειηώηεο Β. Δθαξκνγέο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο ζηελ κειέηε βησζηκόηεηαο πξνβηνηηθώλ κηθξννξγαληζκώλ ζε γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, 4o Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα. 20. Μπαηξίλνπ Α., Υνύρνπια Γ., Κακπαλνπνύινπ Μ., Μαθξπγηάλλεο Κ., Μαξθάθε Π. Αλίρλεπζε αθιαηνμίλεο κε ηαρεία αλνζναλαιπηηθή κέζνδν ζε θαξπθεύκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. 4o Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα 21. A.Batrinou, V. Sinanoglou, V.Spiliotis, Antimicrobial effect of pomegranate juice (Punica granatum L.) on Staphylococcus aureus strains. 4o Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα. 22. Σζέθνπ Υξήζηνο, Καηζνύθε ηακαηίλα, ηξαηή Δηξήλε, Μπαηξίλνπ Αλζηκία θαη Κνπζίζεο ηακάηεο, Αλάθηεζε θαη αλάιπζε θαξνηελνεηδώλ κεηά από ελδπκηθή θαηεξγαζία απνβιήησλ βηνκεραληθήο ηνκάηαο. 4o Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα. 23. Υνύρνπια Γ.Π., Μπαηξίλνπ Α., Γηαλλάθεο Γ., Φίιηνο Κ., ίζθνο Δ., Σνύιεο Γ., Κπξαλά Β.Ρ., Λνπγθνβόεο Β.Π., Δπίπεδα ηζηακίλεο ζε ηππνπνηεκέλα θαη θνλζεξβνπνηεκέλα πξντόληα ηρζπεξώλ πνπ θαηαλαιώλνληαη επξέσο ζηελ Διιάδα», 4o Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα 24. D.P. Houhoula, A. Batrinou, P. Chaniotis, L. Grafas, D. Kizis, V.R. Kyrana, V.P. Lougovois and S. Koussissis, Quantification of Aflatoxins in Foods using the direct competitive ELISA Techique. (πξνθνξηθή αλαθνίλσζε) 4o Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα 25. Batrinou A., Lantzouraki D., Sinanoglou V.J., Fragkouli C., Spiliotis V. (2013) Antimicrobial effect of pomegranate juice (Punica granatum L.) on Staphylococcus aureus strains., αλαθνίλσζε ζην 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα. 26. Μπαηξίλνπ Α., Υνύρνπια Γ., Κακπαλνπνύινπ Μ., Μαθξπγηάλλεο Κ., Μαξθάθε Π. (2013) Αλίρλεπζε αθιαηνμίλεο κε ηαρεία αλνζναλαιπηηθή κέζνδν ζε θαξπθεύκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο, αλαθνίλσζε ζην 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα. 27. Μπαηξίλνπ Α, Κνινθπζά Κ., Παλαγή Α., Δξκηδίδνπ Α., Βξάηιαο Κ., πειηώηεο Β. (2013) Δθαξκνγέο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο ζηελ κειέηε βησζηκόηεηαο πξνβηνηηθώλ κηθξννξγαληζκώλ ζε γαιαθηνθνκηθά πξνηόληα, αλαθνίλσζε ζην 4 ν Παλειιήλην

10 10 πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα. 28. Houhoula D.P., Batrinou A., Giannakis G., Filios K., Siskos E., Toulis D., Kyrana V.R., Lougovois V.P. (2013) Histamine levels in commercial cured canned fish products commonly consumed in Greece, πξνθνξηθή αλαθνίλσζε ζην 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα. 29. Houhoula D.P., Batrinou A., Chaniotis P. Grafas L., Kizis D., Kyrana V.R., Lougovois V.P. Koussissis S. (2013) Quantification of aflatoxins in foods using the direct competitive ELISA technique, αλαθνίλσζε ζην 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα. 30. Σζέθνπ Υ., Καηζνύθε., ηξαηή Δ.,Μπαηξίλνπ Α,. Κνπζίζεο. (2013) Αλάθηεζε θαη αλάιπζε θαξνηελνεηδώλ κεηά από ελδπκηθή θαηεξγαζία απνβιήησλ βηνκεραληθήο ηνκάηαο, αλαθνίλσζε ζην 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα. 31. Μπαηξίλνπ Α., Xνπρνύια Γ., Μαπξίδνπ Α. «Αλίρλεπζε κπθνηνμηλώλ κε ηαρεία αλνζναλαιπηηθή κέζνδν ζε ηξόθηκα ηεο Διιεληθήο αγνξάο», 9ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο ΠΔΒ «Σν πεξηβάιινλ θαη ν άλζξσπνο», 5 Γεθεκβξίνπ 2014, Ηδξπκα Ηαηξνβηνινγηθώλ Δξεπλώλ Αθαδεκίαο Αζελώλ πλέδξηα ρωξίο θξηηέο (Διιεληθά) 1. Α. Μπαηξίλνπ, Β. ηλάλνγινπ,.β. Ρακαληάλεο, Γ. Κνξάθε, Α. Λνπίδε-θπιιάθνπ, Β. Πιέηζα (2005) «Δθαξκνγή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο RT-PCR γηά ηελ αλίρλεπζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί γ-αθηηλνβόιεζε», 1 ν πλέδξην ΔΠΔΑΚ «Αξρηκήδεο» Καηλνηόκνο Αλάπηπμε θαη Σερλνινγία: Πνζνηηθή θαη Πνηνηηθή αληηκεηώπηζε, ΣΔΗ Αζήλαο, Ννεκβξίνπ Γ. Σπκπήο, Β. Η. ηλάλνγινπ, Α. Μπαηξίλνπ,. Κνληειέο, Κ.. θιώκνο (2005), «Δπίδξαζε ηεο γ-αθηηλνβνιίαο ζηνλ θξόθν ηνπ απγνύ (κηθξνβηαθό θνξηίν, νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ιηπηδηθή ζύζηάζε ηνπ θξόθνπ», 1 ν πλέδξην ΔΠΔΑΚ «Αξρηκήδεο» Καηλνηόκνο Αλάπηπμε θαη Σερλνινγία: Πνζνηηθή θαη Πνηνηηθή αληηκεηώπηζε, ΣΔΗ Αζήλαο, Ννεκβξίνπ Α. Μπαηξίλνπ, Γ. Σπκπήο, Β. ηλάλνγινπ (2009) «Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλε όγηα: πξόζθαηα δεδνκέλα», Ζκεξίδα ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ΣΔΗ Αζήλαο, 11 Ηνπλίνπ 2009, 4. Α. Μπαηξίλνπ (2011): «Ηρλειαζηκόηεηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ ζηελ ΔΔ», εκεξίδα πνπ δηεμάρζεθε ζην Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο, 16 Μαξηίνπ Ξέλεο γιώζζεο ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΑΛΛΗΚΑ ΖΛ.ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ Αξηζηε γλώζε (Μεηαπηπρηαθά δηπιώκαηα, First Certificate in English, General Certificate of Education Examination) Αξηζηε γλώζε, Γηπιώκαηα SORBONNE I & SORBONNE ΗΗ (επάξθεηα γαιιηθήο γιώζζαο) Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), ηαηηζηηθό πξόγξακκα SPSS 16.0

11 Αιιν επηζηεκνληθό έξγν 1. Δηζήγεζε ζε εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην κε ηίηιν «Ηδξπζε θαη Γηαπίζηεπζε Δξγαζηεξίσλ Διέγρνπ Πνηόηεηαο Σξνθίκσλ», Παλειιήληα Δλσζε Βηνεπηζηεκόλσλ (ΠΔΒ) Αζήλα Οθη Δηζήγεζε ζε εκεξίδα κε ηίηιν: «Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα: επηπηώζεηο ζηελ Τγεία θαη ζην Πεξηβάιινλ» ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΜ "Πεξηβάιινλ θαη Τγεία. Γηαρείξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Θεκάησλ κε Δπηπηώζεηο ζηελ Τγεία» ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζε ζύκπξαμε κε ηελ ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο ηνπ Σ.Δ.Η. Αζελώλ", 18/1/2013, Αίζνπζα Κσζηήο Παιακάο, Αζήλα 3. Δηζεγήζεηο ζε κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα: i. Θεσξία θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζην ΜΠ «Σερλνινγία Σξνθίκσλ», ηνπ ηκήκαηνο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο ( ). ii. Δηζεγήζεηο θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζην ΜΠ «Πεξηβάιινλ θαη Τγεία. Γηαρείξηζε πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ κε επηπηώζεηο ζηελ πγεία», 1/3/2013 σο 31/5/2014 κε ζέκα «εθαξκνγή κεζόδνπ ELISA ζε ηξόθηκα» iii. Δηζεγήζεηο θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζην ΜΠ «Πεξηβάιινλ θαη Τγεία. Γηαρείξεζε πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ κε επηπηώζεηο ζηελ πγεία», 1/3/2012 σο 31/5/2012 κε ζέκα «εθαξκνγή κεζόδνπ ELISA ζε ηξόθηκα» iv. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ «Δπηζηήκε Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθή», Δηδίθεπζε: «Πνηόηεηα θαη Αζθάιεηα Σξνθίκσλ», Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ΣΔΗ Αζήλαο, Αθαδ. Δηνο , Δηζήγεζε: «Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλα Σξόθηκα», 23/3/2010, «Αλίρλεπζε αιιεξγηνγόλσλ ζε ηξόθηκα κε ηελ κέζνδν ELISA», Αθαδ. Δηνο , Δηζήγεζε «Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλα Σξόθηκσλ» 4. Δηζήγεζε ζε επηζηεκνληθή εκεξίδα κε ζέκα «πλάληεζε θνξέωλ γηα ζπδήηεζε ζε ζέκαηα πλύπαξμεο κεηαμύ Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλωλ θαιιηεξγεηώλ θαη κε Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλωλ θαιιηεξγεηώλ ζηελ Διιάδα», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ηλζηηηνύην Βηνινγηθώλ Δξεπλώλ θαη Βηνηερλνινγίαο ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Δξεπλώλ ζηηο 15/3/2007 ζηα πιαίζηα ηνπ Δξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο Co-Extra ηεο Δπξσπαηθήο Δλσζεο. 5. Δηζήγεζε ζηελ ηειενπηηθή εθπνκπή «Δηο Τγείαλ» πνπ πξνβιήζεθε από ην ALTER ζηηο 13/6/2006 ώξα κε ζέκα «Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα» 6. Οκηιία κε ζέκα «Genetically Modified Food ζηα αγγιηθά ζην Women s International Club Athens, 23/11/ Δηζήγεζε ζε ζηξνγγπιό ηξαπέδη κε ζέκα «Βηνηερλνινγία θαη θνηλωλία» ζηα πιαίζηα ηεο «Δβδνκάδαο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο», 5/7/2005, Εάπεην Μέγαξν, Αζήλα, Θέκα παξνπζίαζεο: «Βηνηερλνινγία ζηα ηξόθηκα: αηηία αλεζπρίαο ή ζηγνπξηάο;»

12 12 8. Δηζήγεζε ζε επηζηεκνληθή δηεκεξίδα «Οη πξνθιήζεηο ηεο Βηνηερλνινγίαο ζηνλ ζύγρξνλν θόζκν» ζηελ αίζνπζα ηειεηώλ Παξλαζζόο. Αζήλα 27-28/5/2005. Θέκα: «Βηνηερλνινγία θαη δηαηξνθή θαηά ηνλ 21 ν αηώλα» 9. Δηζήγεζε ζε Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Διζήγηζη με θέμα: Βιοηετνολογία Τροθίμφν-Γενεηικά Τροποποιημένα ηρόθιμα, ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο Γεκόζηα Τγεία θαη Γηαηξνθηθή Πνιηηηθή, ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο, Δδξα Γηαηξνθήο θαη Βηνρεκείαο, Ηαλνπαξίνπ Δηζήγεζε ζε Πξνπηπρηαθό πξόγξακκα Διζήγηζη με θέμα: Μεηαλλαγμένα ηρόθιμα, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο Γεληθέο αξρέο πγηεηλήο δηαηξνθήο, θιηληθή δηαηξνθή, ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο, Δδξα Γηαηξνθήο θαη Βηνρεκείαο, 8/11/ Δπηκέιεηα επηζηεκνληθνύ-εθπαηδεπηηθνύ ζπγγξάκκαηνο ηίηινο: «Απηνεθπαίδεπζε ζηελ Βηνηερλνινγία» κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο θαη ηελ επηρνξήγεζε ηνπ θνηλνηηθνύ πξνγξάκκαηνο Commet (1997) 12. Μέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Βηνηερλνινγίαο (ΔΛΔΒ)

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών Μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Φςσικοθεπαπείαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Φσσικοθεραπεία Εσωτεπικά Μέλη 1. Βαξζακίδεο Κωλζηαληίλνο, Καζεγεηήο, ηνπ Σκήκαηνο Φπζηθνζεξαπείαο κε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 logotherapeia.sotiropoulou@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΩΣΗΡΟΠΟΤΛΟΤ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ (ΠΔΝΤ) ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 11/07/1986 ΣΗΛΔΦΩΝΟ 6978928162, 210-9884908 E-MAIL logotherapeia.sotiropoulou@hotmail.gr ΠΟΤΓΔ 9/2011 έσο ζήκεξα

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Αισθητικήρ & Κοσμητολογίαρ ανά γνωστικό αντικείμενο Ι. Αιζθηηική αποκαηάζηαζη δερμαηικών - ενδοκρινικών προβλημάηων αληηθείκελν «Αηζζεηηθή - Απνηξίρωζε»,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ειρήνη Φ. Στρατή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ειρήνη Φ. Στρατή 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ειρήνη Φ. Στρατή Διεύθυνση: Μαρκορά 31-33, Αθήνα 11141 Τηλ. 210-2235268, 6936794383 E-mail: estrati@teiath.gr, strati@chemeng.ntua.gr, irinistrati@yahoo.gr 1. Εκπαίδευση 1.1 Πτυχίο

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο

Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο Μητπώο Εσωτεπικών και Εξωτεπικών μελών Ε.Π. τος Τμήματορ Ιατπικών Επγαστηπίων ανά γνωστικό αντικείμενο I. Βιοπαθολογία (Ιατρική Μικροβιολογία, Εργαστηριακή Αιματολογία, Κλινική Χημεία, Ιατρική Μσκητολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ.Α. ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΧΡΔ/ΔΒΓΟΜΑΓΑ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣA Γ. Φ. Δ. Γ.Μ. ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΥΜ100 Μαζεκαηηθά Ι 3 2-4 ΥΜ115 Αλαιπηηθή Υεκεία 2 1-3 ΥΜ101 Γξακκηθή Αιγεβξα 3 1-4 ΥΜ130 Φπζηθή Ι 3 1-4 ΥΜ132 Δξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ

Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ Αλαθνηλώζεηο ζε Διιεληθά ζπλέδξηα πλεδξίεο επηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ 1. D.O.L.I.S ζύζηεκα ιηζνηξηςίαο.ζ εκπεηξία από ζε κνλήξε ιηζίαζε ηνπ νπξνπνηεηηθνύ.η.υαηξέηεο,β.αδακόπνπινο,γ.γειαθάο,γ.γαζθαιόπνπι νο,γ.αγγειηδάθεο,φ.νθξάο.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. (Μάιος 2011) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ (Μάιος 2011) ΙΩΑΝΝΑ ΓΟΤΔΣΗ Κοινφνιολόγος, ΜΓΔ Δγκλημαηολογίας, Τπουήθια Γιδάκηφρ ζηο Σμήμα Κοινφνιολογίας ηοσ Πανηείοσ Πανεπιζηημίοσ Προζφπικές Πληροθορίες Γηεύζπλζε: Βνύιγαξε 75 Πεηξαηάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011

Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 Θεζζαινλίθε, 16-12-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ-ΦΔΒΡΟΤΑΡΙΟΤ 2012 ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΗ ΥΟΛΗ ΝΟΜΙΚΧΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Α. ΤΠΟΥΡΔΧΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09

ΠΔ09.00. ή Οηθνλνκηθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κύπξνπ ή Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ Δ.Α.Π. ΠΔ09 Γ Γ - Γ- - - - Μ Γ- Γ Γ Γ- Γ Ξ Γ - Γ 09.00 09 ηπρίν ηθνλνκηθώλ πηζηεκώλ ή ηθνλνκηθήο πηζηήκεο ή Γηεζλώλ θαη πξωπαϊθώλ ηθνλνκηθώλ πνπδώλ ή Γηεζλώλ ηθνλνκηθώλ ρέζεωλ θαη λάπηπμεο ή ξγάλωζεο θαη Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

PRELIMINARY PROGRAMME

PRELIMINARY PROGRAMME 3 rd JOINT GREEK TURKISH CONGRESS PRELIMINARY PROGRAMME ΠΑΡΑΚΔΤΖ 29ΗΟΤΝΗΟΤ 2012 FRIDAY 29 th JUNE 2012 18.00 20.00 Α ηρογγσιόσραπέδη RoundTableA Μσοθαρδηοπάζεηες Cardiomyopathies Πξόεδξνη: Γ. Παρταρίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα

Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Σπανού Άννα Βιογραφικό Σημείωμα Προσωπικές Πληροφορίες Όνομα Σπανού Άννα Εθνικότητα Ελληνική Ημερομηνία Γέννησης 18.04.1982 Διευθύνσεις Ζηργάνου 41Β τ.κ. 55134, Καλαμαριά-Θεσσαλονίκη Τηλέφωνα 6973616490

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΔΡΙΑΝΑ Γ.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Διεύθυνση: Νικοπόλεως 24, Υμηττός, Αθήνα, ΤΚ: 17237 Τηλέφωνο: 210-9732005, 6945-736528 E-mail: andrianadima@aueb.gr, andrianadima@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1

Στράτος Στρατηγάκης Σελίδα 1 1o Πεδίν ΟΝΟΜΑΗΑ ΥΟΛΖ ΗΓΡΤΜΑ Δθηίκεζε ΒΑΖ 2014 2015 90% Γηαθνξά Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Αζήλα) ΔΚΠΑ 20200 19964 236 Αγγιηθήο Γιώζζαο θαη Φηινινγίαο (Θεζζαινλίθε) ΑΠΘ 20700 20759-59 Αξρεηνλνκίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima

Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima http://www.eeae.gr Μεηξήζεηο ζε πεξηβαιινληηθά δείγκαηα θαη ζε αλζξώπνπο ζην Σκήκα Ραδηελέξγεηαο Πεξηβάιινληνο ηεο ΔΔΑΔ κεηά ην αηύρεκα ηεο Fukushima Δρ. Κ. Ποηηριάδης ΔΔΑΔ θαη ζπλεξγαδόκελα εξγαζηήξηα

Διαβάστε περισσότερα

Νίκος Κατσαρός Διευθυντής Τμήματος Διατροφολογίας, New York College Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Νίκος Κατσαρός Διευθυντής Τμήματος Διατροφολογίας, New York College Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ MΔΟΓΔΙΑΚΗ - ΓΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΑΣΡΟΝΟΜΙΑ Ω ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Νίκος Κατσαρός Διευθυντής Τμήματος Διατροφολογίας, New York College Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΚΕΦΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό.

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό. Καζεγεηήο Θαλάζεο Αιεμίνπ E-Mail: A.Alexiou@soc.aegean.gr ΠΟΤΓΔ 1994: Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο/Παλεπηζηήκην Münster. Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Zur Frage der Enstehung und Formierung der

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Κ. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Τεχνολογίας & Συστηµάτων Παραγωγής Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Καραολή ηµητρίου 80, 18534 Πειραιάς Τηλ. 210 414-2147, e-mail: sofianop@unipi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00

Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium 10:00 14:00 Συμπόσιο Πάλης Wrestling Symposium Προφορικές Ανακοινώσεις Oral Presentations Σάββατο, 21 Μαΐου 2011 Saturday, 21 st May 2011 10:00 14:00 ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ TELE CONFERENCE CONGRESS ROOM «Συμπόσιο Πάλης»

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr. Εκπαίδευση ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Προσωπικά στοιχεία Τσερκέζου Πέρσα Ημερομηνία γέννησης: 23/06/1982 e-mail: petserke@med.uth.gr Εκπαίδευση Ακαδημαϊκός τίτλος Γεωπονία Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012

ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΦΟΗΣΖΣΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΘΔΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΔΑΡΗΝΟ ΔΞΑΜΖΝΟ 2011-2012 Οθηώβρηος 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΣΜΖΜΑ ΓΑΛΛΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΩΝ ΓΛΩΩΝ... 3 2. ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΚΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Χριστίνα Α. Παππά Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Οικονοµολόγος Βοηθός έρευνας Υποψήφια διδάκτωρ Μάιος 2007 Περιεχόµενα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Προσωπικά στοιχεία...1 2. Ακαδηµαϊκές σπουδές...1 3. Ξένες γλώσσες...1 4. Χειρισµός Η/Υ...1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words)

TUESDAY 13/05/2014. Your name and Professional title. 2. Title of your Seminar Topic. A summary of your Seminar Topic (50-100 words) TUESDAY 13/05/2014 Your Seminar Topic Please insert your information in the empty cell under the required item or prepare a separate Microsoft Word document. Your name and Professional title 2. Title of

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Ευσταθία Τσάκαλη Τεχνολόγος Τροφίμων

Δρ Ευσταθία Τσάκαλη Τεχνολόγος Τροφίμων Δρ Ευσταθία Τσάκαλη Τεχνολόγος Τροφίμων Ημερομηνία Γέννησης: 05/08/1978 : Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Τ.Ε.Ι. Αθήνας Αγ. Σπυρίδωνα - 12210 ΑΙΓΑΛΕΩ : 210 53 85 507

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ

Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ Η ΗΥΩΚΑΡΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΗΝ ΔΚΣΙΜΗΗ ΣΗ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν.ΒΛΑΔΡΟ ΚΑΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΔΙΟ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΤΣΟΛΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΌΣΗΣΑ ΣΗ ΑΡΙΣΔΡΗ ΚΟΙΛΙΑ θαηξηθή Σκεκαηηθή ηνηρωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ.

θαη Κνηλωληθήο Αιιειεγγύεο, ζηα πιαίζηα ηεο Γ Πξνγξακκαηηθήο Πεξηόδνπ. Αγαπεηνί πλεξγάηεο, ΘΕΜΑ: ςνάνηηζη Επγαζίαρ (workshop) μεηαξύ μελών ηος θοπέα εθαπμοζμένηρ ηεσνολογίαρ HL7 Hellas, επισειπήζευν πληποθοπικήρ & επικοινυνιών και ηος ΤΤΚΑ, ενότει ηος Δ ΚΠ αο ελεκεξώλνπκε

Διαβάστε περισσότερα

4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοτεχνολογία και Τεχνολογία Τροφίμων

4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοτεχνολογία και Τεχνολογία Τροφίμων 4 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοτεχνολογία και Τεχνολογία Τροφίμων -3 Οκτωβρίου 03 ΜΕC Παιανίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Παρασκευή Οκτωβρίου 4:30 Εγγραφές 5:30 Έναρξη-Χαιρετισμοί Συνεδρία η 6:30 6:45 7:00 7:5 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΘΩΜΑΡΕΪΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΘΩΜΑΡΕΪΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Σ. ΘΩΜΑΡΕΪΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο: Θωμάρεϊς Όνομα: Απόστολος Όνομα πατέρα: Σοφοκλής Ημερομηνία γέννησης: 25 Οκτωβρίου 1957 Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

27! "# www.haoms2013.org

27! # www.haoms2013.org Τελικό Πρόγραμμα 27 Hilton Cyprus - - 3 27 - - - - - - - --, - - - - - Nic Jung Jung Nic - 4 27 Fiehrs Gerhard Anastassov Youri - Anastassov George 19:00 BALLROOM C OTHELLO BALLROOM B 08:00-09:00 08:00-09:00

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη

Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Κανόνες Γεονηολογίας για ηους Δπαγγελμαηίες ζηην Διδική Δκπαίδευζη Οη επαγγεικαηίεο εηδηθνί παηδαγσγνί θαζνδεγνύληαη από ηηο επαγγεικαηηθέο δενληνινγηθέο αξρέο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάγκη για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων

Ανάγκη για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων Ανάγκη για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων Εξουδετέρωση των εποχικών και κυκλικών διακυμάνσεων των πωλήσεων. Παρακολούθηση των ανταγωνιστών Χρησιμοποίηση της αργούσας παραγωγικής δυναμικότητας. Συγχρονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Χ. ΔΡΟΣΙΝΟΣ Ενδιαφέροντα Η μελέτη των επικίνδυνων παραμέτρων (hazards) των τροφίμων, οι οποίοι ενδεχόμενα προξενούν διαταραχές στην υγεία του ανθρώπου με την κατανάλωση των. Ειδικότερα τα συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Δξγαζηεξηαθό Κέληξν Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ Αγίωλ Αλαξγύξωλ 2/4/08 Τπεύζπλνο Δξγ. Κέληξνπ: Καιιίληθνο Υαξαθόπνπινο Δπηκέιεηα Παξνπζίαζε : Λακπξηλή ηαθάθα ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΔ ΑΚΖΔΗ ΒΗΟΛΟΓΗΑ Γ ΛΤΚΔΗΟΤ (ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ) Α. Δπίδξαζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. Δξγαζίεο παξνπζηάζεηο ζε ειιεληθά ζπλέδξηα ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟ ΛΗΦΗ ΔΙΓΙΚΟΣΗΣΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν : Παλαγηώηεο ηεξγίνπ Όλνκα Παηξόο : Θωκάο Δηδηθόηεηα : Αθηηλνδηαγλωζηηθή E-mail : stergioupanos@gmail.com ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Απόθνηηνο 27 νπ Λπθείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην

Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ. Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Καιωζήξζαηε! Η ηαπηόηεηα ηεο ΔΔΓΔ Ιδξύζεθε ην 1962 Δίλαη ωκαηείν Με Κεξδνζθνπηθνύ Υαξαθηήξα Έδξα: Αζήλα Παξαξηήκαηα: Θεζζαινλίθε Λάξηζα Πάηξα Ηξάθιεην Απνζηνιή ηεο ΔΔΓΔ Δίλαη ε κειέηε, δηάδνζε θαη εμάπιωζε

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima

Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima Ζ αληαπόθξηζε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Ππξεληθήο Σερλνινγίαο ηνπ ΔΜΠ ζην αηύρεκα Fukushima Μ.Ι.Σάββα, Κ.Λ.Καρθόποσλος, Γ.Ι.Καράγγελος, Μ.Ι.Αναγνφζηάκης, Σ.Δ.Σιμόποσλος Εθνικό Μετσόβιο Πολστετνείο Τομέας Πσρηνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων

Δ4.3. Μια Δημοσίευση σε έγκυρο περιοδικό και δυο Ανακοινώσεις Δημοσιεύσεις στα Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-Υποέργο 07 Επιστροφή του Αρχιμήδη: Συμβολή στην Μελέτη της Υδραυλικής Μηχανικής και Υδροδυναμικής Συμπεριφοράς των Αρχιμήδειων Κοχλιωτών Υδροτροχών για Ανάκτηση του Υδροδυναμικού Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972

Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Eπώνυμο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2102634615 6945468751 Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Έτος Γέννησης 1972 Πατρώνυμο: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμος με 2 τέκνα Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ»

«Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» «Χωπικά μονηέλα για ηην εκηίμηζη ηηρ διείζδςζηρ ηων Ανανεώζιμων Πηγών Δνέπγειαρ ζηο δίκηςο Ηλεκηπικήρ Δνέπγειαρ» N. ακελλαπίδηρ, A. Ρηγόποςλορ, Π. ηπαηήρ, Ι. Μάνηζαπηρ, Β. Κίλιαρ, Κ. Σίγκαρ Κένηπο Ανανεώζιμων

Διαβάστε περισσότερα