ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ Αλζηκία-Αηθαηεξίλε Μπαηξίλνπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ Αλζηκία-Αηθαηεξίλε Μπαηξίλνπ"

Transcript

1 1 Ονομα: ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ Αλζηκία-Αηθαηεξίλε Μπαηξίλνπ 1. Πηπρίν ΠΣΤΥΗΟ ΒΗΟΛΟΓΗΑ, Σκήκα Βηνινγίαο ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (εηζαγσγή ην 1983 έπεηηα από Παλειιαδηθέο εμεηάζεηο, κε ζεηξά επηηπρίαο 6 ε ) Ημερομηνία Λήυης: 26 Ηνπιίνπ 1988 (βαζκόο πηπρίνπ: 8,01) Μεηαπηπρηαθνί ηίηινη 2.1.MASTER OF SCIENCE IN BIOTECHNOLOGY Imperial College of Science and Technology and Medicine, University of London (Παλεπηζηήκην Λνλδίλνπ). Ημερομηνία Λήυης: 18 Οθησβξίνπ 1989 (απνλεκήζεθε κε Distinction) Αρ. Αναγνώριζης ΓΙΚΑΤΣΑ: 3/ MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT Imperial College of Science and Technology and Medicine, University of London (Παλεπηζηήκην Λνλδίλνπ). Ημερομηνία Λήυης: 20 Φεβξνπαξίνπ 1991 Αρ. Αναγνώριζης ΓΙΚΑΤΣΑ: 7/ Γηδαθηνξηθό Σίηινο Γηδαθηνξηθνύ: «Ζ ζπκβνιή ηεο βηνηερλνινγίαο ζηελ παξαγσγή θαξκάθσλ θαη ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο» Ηαηξηθή ρνιή- ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ Ζκεξνκελία Λήςεο: 18 Ηνπλίνπ 1997 (απνλεκήζεθε κε Αξηζηα) 4. Δπαγγεικαηηθή δξαζηεξηόηεηα Johnson & Johnson Hellas AE, ππεύζπλε γηά ηελ ππνζηήξημε θαη πξνώζεζε βηνηαηξηθώλ πξνηόλησλ (Product Manager) από 15/4/1991 σο 8/9/1995 (ζπλνιηθή δηάξθεηα 4 ½ έηε) 5. Γηδαθηηθή εκπεηξία ζε ηδξύκαηα αλώηαηεο εθπαίδεπζεο 5.α. ΣΔΗ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Σερλνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκωλ Με ζύκβαζε εξγαζίαο Ηδησηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ από Οθηώβξην 1997 εώο ζήκεξα (πιήξεο σξάξην) αλ Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο: «Βηνηερλνινγία Σξνθίκσλ» Θεσξία, ( ) «Βηνινγία», Θεσξία ( ).

2 2 αλ Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο: «Βηνκεραληθή Μηθξνβηνινγία» Δξγαζηήξην ( ), «Μηθξνβηνινγία Η» Δξγαζηήξην ( ) «Μηθξνβηνινγία ΗΗ» Δξγαζηήξην ( ) «Βηνρεκεία» Δξγαζηήξην ( θαη ) «Βηνηερλνινγία Σξνθίκσλ» Δξγαζηήξην ( ), «Σερλνινγία Επκσκέλσλ Σξνθίκσλ» Δξγαζηήξην ( ). Σκήκα Οηλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Πνηώλ αλ Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο: «Γεληθή Μηθξνβηνινγία» Θεσξία, ( ) αλ Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο: «Γεληθή Μηθξνβηνινγία» Δξγαζηήξην ( ) ρνιή Δπαγγεικάηωλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο Σκήκα Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίωλ αλ Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο: «Βηνηερλνινγία» Θεσξία, ( θαη ). «Αλάιπζε Τδάησλ θαη Σξνθίκσλ», Θεσξία ( ) Σκήκα Οδνληηαηξηθήο Σερλνινγίαο αλ Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο: «Βηνινγία» Θεσξία, ( ). 5.β. ΣΔΗ ΠΔΗΡΑΗΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ, Με ζύκβαζε εξγαζίαο Ηδσηηθνύ Γηθαίνπ Οξηζκέλνπ Υξόλνπ από Οθηώβξην 1996 εώο Ηνύιην 2007 Καηεγνξία: Δξγαζηεξηαθόο πλεξγάηεο «πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ Γηνίθεζεο (ΠΓ)» Δξγαζηήξην, πλνιηθή δηάξθεηα: 2164 ώξεο (ρσξίο ηηο ώξεο ηνπ αθαδ.έηνπο ) 6.Γεκνζηεύζεηο 6.1.Σε διεθνή περιοδικά αναγνφριζμένοσ κύροσς με κριηές 1. Katsoyannos E., Batrinou A., Chatzilazarou A., Bratakos SM., Stamatopoulos K and Sinanoglou V.J. (2015) Quality parameters of olive oil from stoned and nonstoned Koroneili and Megaritiki Greek olive varieties at different maturity levels, Grasas y Aceites, 66(1) January March 2015, e067, ISSN-L: , doi: 2. Kanapitsas A., Batrinou A., Aravantinos A., Markaki P. (2015) Effect of γ-irradiation on the production of aflatoxin b1 by Aspergillus parasiticus in dried vine fruits (Vitis vinifera L.) originated from Greece, Radiation Physics and Chemistry, 106: Vassilia Sinanoglou, Anthimia Batrinou, Fotis Mantis, Iossif Bizelis, Sofia Miniadou- Meimaroglou (2013) Lipid quality indices: Differentiation of suckling lamb and kid

3 3 breeds reared by traditional sheep farming, Small Ruminant Research, Volume 113, Issue 1, Pages 1-10, June Vassilia Sinanoglou, Anthimia Batrinou, Fotis Mantis, Iossif Bizelis, Sofia Miniadou- Meimaroglou (2013) Lipid quality indices: Differentiation of suckling lamb and kid breeds reared by traditional sheep farming, Small Ruminant Research, Volume 113, Issue 1, Pages 1-10, June Panagiotis Zoumpoulakis, PhD; Vassilia J Sinanoglou, Ph.D.; Anthimia Batrinou, PhD;Irini F Strati; Sofia Miniadis-Meimaroglou, PhD; Konstantinos Sflomos, PhD (2012) A combined methodology to detect γ-irradiated white sesame seeds and evaluate the effects on fat content, physicochemical properties and protein allergenicity, Food Chemistry 131: Sinanoglou V, Konteles S, Batrinou A, Mantis F, Sflomos, K, (2009) Effects of γ- irradiation on microbiological status, fatty acid composition and color of vacuum packaged cold stored fresh pork meat Journal of Food Protection, 72 (3): Konteles S, Sinanoglou V, Batrinou A, Sflomos K (2009) Effect of γ-irradiation on Listeria monocytogenes population, colour, texture and organoleptic properties of feta cheese during cold storage, Food Microbiology 26(2): Batrinou A and Kanellou A (2009) Healthy food options and advertising in Greece, Nutrition and Food Science, 39(5): Batrinou A., Koraki D., Sinanoglou V., Karagouni A., Sflomos K., Pletsa V. (2008), Effect of ionizing radiation on the quantification of genetically modified foods, Food Biotechnology, 22: Batrinou A., Spiliotis V, Sakellaris G (2008) Acceptability of genetically modified maize by young people, British Food Journal, Vol 110 (3): Sinanoglou, V.J., Batrinou A.M., Konteles S., and Sflomos, K. (2007) Microbial population, physicochemical quality and allergenicity of molluscs and shrimp treated with Cobalt-60 γ-irradiation, Journal of Food Protection, Vo.70, No.4, Batrinou A.M., Dimitriou E., Liatsos D., Pletsa V. (2005) Genetically modified foods: the effect of information, Nutrition and Food Science, Vol.35 (3): Batrinou, A.M., Katsogiannos, E.D., Koustoumpardis, E.D., Spiliotis, V.K., (2005) Estimation of microbial population of bitter chocolate mix by impedance measurement, ERNAHRUNG/NUTRITION, Vol29/NR.6: Gerolimatou C.N., Batrinou A.M., Tsaknis J.P. and Spiliotis V.K. (2004) Comparison of the Impedance Splitting Method to the Agar Dilution method for the estimation of the antimicrobial activity of Food Preservatives, Journal of Rapid Methods and Automation in Microbiology, 12: Batrinou, A.M. (2003) «The impact of genetically modified foods on quality of life» Journal of Quality of Life Research, 1 (4)

4 4 16. Hamodrakas, SJ, Batrinou, A. and Christophoratou, T (1989) «Structural and functional features of Drosophila chorion proteins s36 and s38 from analysis of primary structure and infrared spectroscopy». International Journal of Biological Macromolecules, 11 (5) Σε διεθνή ζσνέδρια με κριηές: 1. Batrinou A., Karathanos V., Proestos C., Sigala K., Sflomos K (2013) Detection of ochratoxin in grapes and vine products, International Conference on Food and Biosystems Engineering, 30 May-02 June 2013, Skiathos Island, Greece. 2. A. Batrinou, D. Houhoula, K.Sigala, C. Proestos, K.Sflomos (2013) Effect of gamma irradiation on the allergenicity of macadamia nuts, EuroFoodChem Congress, May , Istanbul 3. D. Houhoula, A. Batrinou, M. Athanasopoulou, G. Malogiannis, E. Nikolaidis, K.Sflomos, S. Koussissis (2013) Quantitation of aflatoxins, ochratoxins and fumonisins with the direct competitive ELISA in foods, EuroFoodChem Congress, May , Istanbul 4. Kanapitsas A., Batrinou A., Aravantinos A, Markaki P (2013) Effect of gamma irradiation on the production of aflatoxin B1 by Aspergillus parasiticus in currants originated from Greece, EuroFoodChem Congress, May , Istanbul 5. S. J. Konteles, A. Batrinou, I.F.Strati, D. Valta, I. Dimopoulou, V. Spiliotis (2011) Viability studies of Salmonella Typhimurium in simulated gastric and enteric fluid by flow cytometry, 7th International Conference "IMA 2011-Instrumental Methods of Analysis-Modern Trends and Applications" Sept. 2011, Chania, Crete Greece 6. Batrinou A., K. Sflomos, A. Aravantinos, P. Zoumpoulakis, G. Hatziandreou (2010) Elimination of allergenic proteins with electromagnetic irradiation, 2nd International Conference on Radiation Sciences and Applications, Egypt, 28/3-1/4/ Batrinou, A., Koraki, D., Sinanoglou, V., Pletsa, V. (2007), Quantification of genetically modified soy in processed foods by Real-Time PCR, in 5 th International Congress on Food Technology, 9-11 March 2007, Thessaloniki, Greece. 8. Sinanoglou, V., Batrinou, A., Tzimas, S., Panopoulou, N., Sflomos, K. (2007) Changes in colour characteristics of irradiated foods, in 5 th International Congress on Food Technology, 9-11 March 2007, Thessaloniki, Greece. 9. Batrinou, A., Sinanoglou, V., Konteles,, S., Seiragakis, G., Sflomos, K., (2007) Application of electromagnetic energy for inhibition of food allergy in 5 th International Congress on Food Technology, 9-11 March 2007, Thessaloniki, Greece. 10. Batrinou, A., Paschou, M., Stavroulakis, V., Sinanoglou, V. (2007) The influence of information in shaping attitudes towards genetically modified foods, in 5 th International Congress on Food Technology, 9-11 March 2007, Thessaloniki, Greece 11. Batrinou A., Sinanoglou, V., Gogkou A., Sakellaris G. (2006), Genetically modified maize: exploring consumer acceptance, Πξνθνξηθή αλαθνίλσζε ζην 98 th EAAE Seminar, 29/7-2/7 2006, Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Crete, Greece 12. V.J. Sinanoglou, A. Batrinou,, D.Timbis and K. Sflomos, (2006), Effects of γ- irradiation on a range of specially selected foods. Πξνθνξηθή αλαθνίλσζε ζην: 2nd biennial International Congress on Bioprocessing in Food Industries, ICBF2006, June 2006, Patras, Greece

5 Κεθάλαια ζε ζσλλογικούς ηόμοσς 1. πειηώηεο Β θαη Μπαηξίλνπ Α (2014), Βηνκεραληθή Μηθξνβηνινγία, Δθδόζεηο Γίζηγκα, Θεζζαινλίθε 2. Μπαηξίλνπ Α. θαη Πιέηζα Β. (2010) «Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλα Σξόθηκα: Πόζν απεηινύλ ηελ δεκόζηα πγεία;», θεθάιαην 25 ζην βηβιίν «Κιηληθή Γηαηξνθή» Β Δθδνζε, Ν. Καηζηιάκπξνο, Δθδόζεηο Βήηα, Αζήλα. 3. Μπαηξίλνπ Α. (2005) «Παξαγσγή γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνπ θξέαηνο», ζην «Σν Κξέαο θαη ηα πξνηόληα ηνπ: παξαγσγή-ηερλνινγία-πγηεηλή», ζει , Θεζζαινλίθε 2005, Δκδόζεις Σύγτρονη Παιδεία 4. Μπαηξίλνπ Α. θαη Ρακαληάλεο.Β. (2005) «Μνξηαθή Βηνινγία ηεο πξσηείλεο prion», ζην βηβιίν «Σν Κξέαο θαη ηα πξνηόληα ηνπ: παξαγσγή-ηερλνινγία-πγηεηλή», ζει , Θεζζαινλίθε 2005, Δκδόζεις Σύγτρονη Παιδεία. 5..Β. Ρακαληάλεο, Α. Μπαηξίλνπ θαη Ν. Πόγγαο (2005) Γεληθή παζνγέλεηα ησλ κεηαδνηηθώλ ζπνγγηόκνξθσλ εγθεθαινπαζεηώλ. Κίλδπλνη γηά ηελ δεκόζηα πγεία από ηελ ππνθιηληθή ινίκσμε αλζξώπνπ θαη δώσλ» ζει , Θεζζαινλίθε 2005, Δκδόζεις Σύγτρονη Παιδεία. 6. Βαγηαλνύ-Αγγειάθε, Γ., Μπαηξίλνπ, Α, Αγξαθηώηεο, Γ. (2003) «Μειινληηθέο επηπηώζεηο ηεο Βηνηερλνινγίαο ζηελ Γεσξγία θαη ηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ-έξεπλα Bio-Delphi» ζην «Τγεία, Αξξώζηηα, Κνηλσλία: ηόπνη θαη ηξόπνη ζύκπιεμεο» ηνπ Γ. Αγξαθηώηε, Δθδόζεηο Γαξδάλνο, ζει Μονογραθίες 1. Α. Μπαηξίλνπ (2011) «ύγρξνλε Βηνηερλνινγία Σξνθίκσλ: Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλα Σξόθηκα», Ηαηξηθέο Δθδόζεηο Π.Υ. Παζραιίδεο, Αζήλα, (ζειίδεο 196), Κσδηθόο Δύδνμνπ Α. Μπαηξίλνπ (2001) «Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλα Σξόθηκα», Ηαηξηθέο Δθδόζεηο Π.Υ. Παζραιίδεο, Αζήλα (100 ζειίδεο). Κσδηθόο Δύδνμνπ Α. Μπαηξίλνπ (1998) «Γνληδηαθή Θεξαπεία», Ηαηξηθέο Δθδόζεηο Π.Υ. Παζραιίδεο, Αζήλα (170 ζειίδεο) Γηαζέζηκν ζηα βηβιηνπσιεία «Διεπζεξνπδάθεο» θαη ζην δηαδίθηπν ζηηο παξαθάησ δηεπζύλζεηο: 4. Batrinou A. (1989) University-industry link in Biotechnology: the opinion of UK academics, MSc Thesis, Imperial College, London, UK (106 pages) 5. Batrinou A. (1990) The location, development and expansion of the global pharmaceutical industry, MSc Thesis, Imperial College, London, UK (80 pages) Ζ εξγαζία απηή αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ησλ Lesley Richmond, Julie Stevenson θαη Alison Turton «The Pharmaceutical Industry: a guide to historical records» 2003, Ashgate Publishing Ltd, 561 ζει. A+Batrinou+&source=web&ots=jZAydYJW8y&sig=fpUi3EeW6FQMAykUGd gzu65fwkw&hl=el#ppa57,m1

6 Δημοζιεύζεις ζε άλλα περιοδικά 1. Μπαηξίλνπ Α.Μ (2003) «Μεηαιιαγκέλα: Δπινγία ή παγίδα», Ιαηρικά, Δβδνκαδηαία Δπηζηεκνληθή Δθδνζε ηεο Διεπζεξνηππίαο, ηεύρνο 75, ζει Εκπαιδεσηικές ζημειώζεις και δραζηηριόηηηες (TEI ΑΘΗΝΑΣ) 1. Μπαηξίλνπ, Α. (2008) «Δηζαγσγή ζηελ Βηνηερλνινγίαο Σξνθίκσλ», εκεηώζεηο γηα ην κάζεκα ηεο «Βηνηερλνινγίαο Σξνθίκσλ» ζην Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ ΣΔΗ ΑΘΖΝΧΝ, Αζήλα, ζειίδεο Μπαηξίλνπ Α (2009) «Δηζαγσγή ζηελ Βηνηερλνινγία», εκεηώζεηο γηα ην κάζεκα ηεο «Βηνηερλνινγίαο» ζην Σκήκα Ηαηξηθώλ Δξγαζηεξίσλ ηνπ ΣΔΗ ΑΘΖΝΧΝ, Αζήλα, ζειίδεο πειηώηεο Β θαη Μπαηξίλνπ Α (2010) «Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Βηνκεραληθήο Μηθξνβηνινγίαο,» εκεηώζεηο γηα ην εξγαζηήξην ηεο Βηνκεραληθήο Μηθξνβηνινγίαο ζην Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ ΣΔΗ ΑΘΖΝΧΝ, Αζήλα 4. Αλάξηεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ζηελ πιαηθόξκα e-class ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο (https://eclass.teiath.gr/) Ανάληυη επίβλευης πηστιακών εργαζιών (Τμήμα Τετνολογίας Τροθίμφν TEI ΑΘΗΝΑΣ) 1. «Δθαξκνγέο κνξηαθώλ κεζόδσλ ηαπηνπνίεζεο βαθηεξίσλ γαιαθηηθνύ νμέσο ζε γηανύξηηα», νύξζνπ Α θαη Νάθνπ Ν, εκ/ληα αλάιεςεο 30/5/ «Δθαξκνγή ηεο κεζόδνπ PCR ζηελ αληρλεπζηκόηεηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ», Εεζηάδε Π θαη Καινγεξήο Α, εκ/ληα αλάιεςεο «Πξόζθαηεο εθαξκνγέο γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ζε ηξόθηκα» Ρέηζε Α. Καη Γηαλλαθνπνύινπ Δ., εκ/ληα αλάιεςεο «Αλίρλεπζε κπθνηνμηλώλ ζε δείγκαηα ηξνθίκσλ κε ηαρεία αλνζναλαιπηηθή κέζνδν (ELISA)». Παληειή Μ θαη Μπαθαηζέινπ., εκ/ληα αλάιεςεο «Δθαξκνγέο ELISA γηα αλίρλεπζε αιιεξγηνγόλνπ ζνπζακηνύ ζε ηξόθηκα», Καηέξε Δ. εκ/ληα αλάιεςεο 9/12/ «Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ζπρλόηεηα θαηαλάισζεο ηξνθίκσλ: εθηίκεζε ζπκκόξθσζεο ζύκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Μεζνγεηαθήο Γηαηξνθήο», Κνπζνπινύ Δ., εκ/ληα αλάιεςεο «Γελεηηθά ηξόθηκα θπηηθήο πξνέιεπζεο», Αλδξνπιηδάθεο Ε., εκ/ληα αλάιεςεο «Σαρείεο κέζνδνη ηαπηνπνίεζεο παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζε ηξόθηκα» Αγξίηε Κ., εκ/ληα αλάιεςεο «Δθαξκνγέο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο ζε γαιαθηνθνκηθά πξνηόληα», Βξάηιαο Κ θαη Δξκηδίδνπ Α, εκεξνκελία αλάιεςεο «Πξάζηλε Βηνηερλνινγία, Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα θαη θιηκαηηθή αιιαγή», αβνπηδάθεο Γ., εκ/ληα αλάιεςεο «Αλάιπζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ κε αλίρλεπζε πξσηείλεο ή DNA: ζύγθξηζε δύν κεζόδσλ», Θενδώξνπ Α. Καη Γξάθνπ Α., εκ/ληα αλάιεςεο «Δπηζήκαλζε λενθαλώλ ηξνθίκσλ κε ηζρπξηζκνύο δηαηξνθήο θαη πγείαο: επηζθόπεζε ηεο Διιεληθήο αγνξάο», Γθηλνζάηεο θαη Ραθειέηνο Κ, εκ/ληα αλάιεςεο

7 7 13. «Αλίρλεπζε ηπραίαο παξνπζίαο αιιεξγηνγόλσλ θηζηηθηνύ ζε ηξόθηκα κε ηελ κέζνδν ELISA», ηξίθνπ Γ., εκ/ληα αλάιεςεο «Δθαξκνγή ηαρείαο αλνζναλαιπηηθήο κεζόδνπ (ELISA) γηα ηελ αλίρλεπζε ηζηακίλεο ζε ηρζπεξά, Γηαλλάθεο Γ θαη Κσλζηαληίλνο Φ, εκ/ληα αλάιεςεο Δξεπλεηηθή δξαζηεξηόηεηα 1. Πξόγξακκα «Αξρηκήδεο ΗΗΗ-Δλίζρπζε Δξεπλεηηθώλ Οκάδσλ ζην ΣΔΗ Αζήλαο», ππνέξγν 42 κε ηίηιν «Λεηηνπξγηθά θαη δπλεηηθώο επηβιαβή ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ. Δπίδξαζε ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο κε ζηόρν ηελ παξαγσγή αζθαιώλ πξνηόλησλ», δηάξθεηα 1/5/2012 σο 30/9/ Πξόγξακκα «Βηνιεηηνπξγηθά Σξόθηκα», ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΗ Αζήλαο, επηθεληξώλεηαη ζε κηθξνβηνινγηθέο αλαιύζεηο παζηεξησκέλσλ πξάζηλσλ ειηώλ ζε άικε, Γηάξθεηα 1 έηνο ( ) 3. Πξόγξακκα Co-Extra (Traceability of GMOs and Coexistence with conventional products to preserve consumer s choice), Integrated Project of the European Commission through its FP6, based on the farm to fork approach. πκκεηνρή κέζσ ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Δξεπλώλ. ( ) πλνιηθή δηάξθεηα: 4 έηε 4. Πξόγξακκα ΔΠΔΑΚ ΗΗ, «Αξρηκήδεο», (ζπλεξγαζία ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο κε ην Δζληθό Ηδξπκα Δξεπλώλ) «Μειέηε παξαγόλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή ΤΓΗΔΗΝΧΝ & ΑΦΑΛΧΝ ΣΡΟΦΗΜΧΝ κε πξνεγκέλεο ηερλνινγηθέο κεζόδνπο» ( ). Δθαξκνγή κεζόδσλ γηά ηελ αλίρλεπζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ (κέζνδνο PCR). πλνιηθή δηάξθεηα: 2 έηε από 2/2004 σο 2/ Πξόγξακκα ΠΑΒΔ (ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΗ Αζήλαο) γηά ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε λένπ πξνηόληνο ζνθνιαηνπνηίαο πνπ πεξηέρεη δσληαλνύο κηθξννξγαληζκνύο Bifidobacterium ( ) πλνιηθή δηάξθεηα: 1 έηνο 6. Πξόγξακκα ΠΑΒΔ (ζε ζπλεξγαζία κε ην ΣΔΗ Αζήλαο) γηά ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ αλάπηπμε λένπ πξνηόληνο ηύπνπ πηξνζθί καθξάο δηάξθεηαο δσήο κε ρξήζε ηξνπνπνηεκέλσλ αηκνζθαηξώλ ( ) πλνιηθή δηάξθεηα: 1 έηνο 7. Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ηκήκα ηρζπνινγίαο: κειέηε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ιηπαξά νμέα δηαθόξσλ ηρζύσλ (1999) πλνιηθή δηάξθεηα: 3 κήλεο 8. Δξεπλα Delphi: «Μειινληηθέο επηπηώζεηο ηεο Βηνηερλνινγίαο ζηελ Γεσξγία, Παξαγσγή θαη Δπεμεξγαζία Σξνθίκσλ», DGXII, Πξόγξακκα Γεσξγίαο θαη Αιηείαο (FAIR) Δπξσπαηθή Δπηηξνπή, Δζληθή ρνιή Γεκόζηαο Τγείαο ( ) πλνιηθή δηάξθεηα: 1 έηνο 8. Αλαθνηλώζεηο ζε ζπλέδξηα κε θξηηέο (Διιεληθά) 1. Α. Μπαηξίλνπ, Σ. Υξηζηνθνξάηνπ,. Υακόδξαθαο (1988) «Γνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά γλσξίζκαηα ησλ πξσηεηλώλ S36 θαη S38 ηνπ ρνξίνπ ηεο Γξνζόθηιαο, όπσο πξνέθπςαλ

8 από ηελ αλάιπζε ησλ ακηλνμηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ», 10 ν πλέδξην ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Βηνινγηθώλ Δπηζηεκώλ, Πάηξα Γ. Αγξαθηώηεο, Ν. Παζράιε, Γ. Βαγηαλνύ-Αγγειάθε, Α. Μάηλα, Α. Μπαηξίλνπ (1998) Η ζύγτρονη Βιοηετνολογία ζηην Αζθάλεια και ποιόηηηα ηφν ηροθίμφν: Δρεσνα Delphi, 6 ν Παλειιήλην πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξίαο Δπηζηεκόλσλ Σερλνιόγσλ Σξνθίκσλ θαη 3ν Παλειιήλην πλέδξην Διιεληθήο Δηαηξίαο Γηαηξνθήο θαη Σξνθίκσλ, Βηνκεραλία Σξνθίκσλ, Γηαηξνθή θαη Γεκόζηα Τγεία, Θεζζαινλίθε Ννεκβξίνπ Γ. Αγξαθηώηεο, Ν. Παζράιε, Γ. Βαγηαλνύ-Αγγειάθε, Α. Μάηλα, Α. Μπαηξίλνπ (1998) Ζ Θεηηθή ζηάζε ζηηο επηπηώζεηο ηεο ζύγρξνλεο Βηνηερλνινγίαο ζηελ Γεσξγία θαη Γηαηξνθή Δξεπλα Delphi, 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Πξναγσγήο θαη Αγσγήο Τγείαο, Αζήλα Γεθεκβξίνπ Γ.Αγξαθηώηεο, Ν. Παζράιε, Γ. Βαγηαλνύ-Αγγειάθε, Α. Μάηλα, Α. Μπαηξίλνπ (1998), Δπηπηώζεηο ηεο ζύγρξνλεο Βηνηερλνινγίαο ζηελ Γηαηξνθή θαη Τγεία,2 ν Παλειιήλην πλέδξην Πξναγσγήο θαη Αγσγήο Τγείαο, Αζήλα Γεθεκβξίνπ Γ.Αγξαθηώηεο, Ν. Παζράιε, Γ. Βαγηαλνύ-Αγγειάθε, Α. Μάηλα, Α. Μπαηξίλνπ (1998). Μειινληηθέο επηπηώζεηο ηεο Βηνηερλνινγίαο-Γελεηηθήο Μεραληθήο ζηνπο ηνκείο Γεσξγίαο θαη Σξνθίκσλ: Οθέιε θαη θίλδπλνη γηα ην πεξηβάιινλ, 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Πξναγσγήο θαη Αγσγήο Τγείαο, Αζήλα Γεθεκβξίνπ Α. Μπαηξίλνπ (2002) «Αζθάιεηα θαη πνηόηεηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ: ηα πξόζθαηα δεδνκέλα γηά ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ», 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Πξναγσγήο θαη Αγσγήο Τγείαο, Αζήλα, 5-7 Γεθεκβξίνπ Α.Μ. Μπαηξίλνπ (2004) «Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα: επηπηώζεηο ζηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ», 3 o Παλειιήλην πκπόζην Τγηεηλήο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Α.Μ. Μπαηξίλνπ, Δ. Γεκεηξίνπ, Γ. Ληάηζνο (2004) «Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα: έξεπλα γλώκεο ζπνπδαζηώλ Σξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο», 3 ν Παλειιήλην πκπόζην Τγηεηλήο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Κ.θιώκνο, Α. Μπαηξίλνπ, Β. Πιέηζα, Β. ηλάλνγινπ, Κ.Φπρήο (2005) «Δπίδξαζε ηεο γ-αθηηλνβνιίαο ζηελ αληρλεπζηκόηεηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ», 1 ν Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Αζήλα 31/3 θαη 1-2/4/ Β. ηλάλνγινπ, Κ. θιώκνο, Ν. Παλνπνύινπ,. Λάιαο, Α. Μπαηξίλνπ, Η. Καλδαξάθεο (2005) «Δπίδξαζε ηεο γ-αθηηλνβνιίαο ζηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηελ ιηπηδηθή ζύζηαζε ηνπ θξόθνπ ηνπ απγνύ», 1 ν Παλειιήλην πλέδξην ύγρξνλεο Σάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ιηπώλ θαη ειαίσλ, Αζήλα 8-9/6/ Α. Μπαηξίλνπ, Γ. Κνξάθε, Α. Καξαγθνύλε, Β. ηλάλνγινπ, Κ.θιώκνο, Β. Πιέηζα. (2007), «Δπίδξαζε ηεο ηνλίδνπζαο αθηηλνβνιίαο ζηελ αλίρλεπζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ζπζηαηηθώλ ζηα ηξόθηκα», 2 ν Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Αζήλα 29-31/3/ Α. Μπαηξίλνπ (2008), «Δθαξκνγέο γελεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ζε παξαγσγηθά δώα», 1 ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ην θξέαο θαη ηα πξνηόληα ηνπ, Αζήλα 10-12/10/ Β. ηλάλνγινπ, Α. Μπαηξίλνπ,. Κνληειέο, Δ. ηξαηή, Κ. θιώκνο (2009) «Δπίδξαζε ηεο γ-αθηηλνβνιίαο ζην κηθξνβηαθό θνξηίν, ζηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζηε ζύζηαζε ησλ ιηπαξώλ νμέσλ θαη ζηελ αιιεξγηνγόλν δξάζε βξώζηκσλ καιαθίσλ», Ζκέξεο Υεκείαο Σξνθίκσλ, Αζήλα Φεβ Μπαηξίλνπ Α θαη Κνξάθε Θ (2009) Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλν θαιακπόθη: πξόζθαηα δεδνκέλα ζηελ ΔΔ, 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Ρέζπκλν, Οθη Μπαηξίλνπ Α, Υαηδεαλδξένπ Γ, ηξίθνπ Γ, ηλάλνγινπ Β, θιώκνο Κ (2010) «Αλίρλεπζε ηπραίαο παξνπζίαο αιιεξγηνγόλσλ θηζηηθηνύ ζε ηξόθηκα κε ηαρείεο αλνζνρεκηθέο κεζόδνπο», 3 ν Παλειιήλην πλέδξην ΓΔΓΤΣ (Γηεπηζηεκνληθή Δηαηξία 8

9 9 Γηαζθάιηζεο Τγηεηλήο Σξνθίκσλ) ύγρξνλεο Αληηιήςεηο αζθάιεηαο θαη πνηόηεηαο ηξνθίκσλ: ε ζύγθιηζε ησλ επηζηεκώλ, Θεζζαινλίθε 4-6 Ηνπλίνπ Α. Μπαηξίλνπ (2010), «Κισλνπνίεζε παξαγσγηθώλ δώσλ: πξόζθαηα δεδνκέλα», 2 ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ην θξέαο θαη ηα πξνηόληα ηνπ, Αζήλα 24-26/11/ Β. ηλάλνγινπ, Θ. πειησηόπνπινο, Α. Μπαηξίλνπ, Δ. ηξαηή, Φ. Μάληεο, Η. Μπηδέιεο (2010), «Ληπαξά νμέα ελδνκπηθνύ θαη ελδνθνηιηαθνύ ιίπνπο. πγθξηηηθή κειέηε ζε παξαγσγηθά δώα», 2 ν Παλειιήλην πλέδξην γηα ην θξέαο θαη ηα πξνηόληα ηνπ, Αζήλα 24-26/11/ Μπαηξίλνπ Α, ηακαηέινπ Γ, Φνπληνύιε Σ (2012) Αλίρλεπζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλεο ζόγηαο ζε δσνηξνθέο κε ηαρεία αλνζναλαιπηηθή κέζνδν, Παλειιήλην πλέδξην Meat Days 2012, επ θαη 1 Οθη 2012, Αζήλα. 19. Μπαηξίλνπ Α., Κνινθπζά Κ., Παλαγή Α., Δξκηδίδνπ Α., Βξάηιαο Κ, πειηώηεο Β. Δθαξκνγέο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο ζηελ κειέηε βησζηκόηεηαο πξνβηνηηθώλ κηθξννξγαληζκώλ ζε γαιαθηνθνκηθά πξντόληα, 4o Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα. 20. Μπαηξίλνπ Α., Υνύρνπια Γ., Κακπαλνπνύινπ Μ., Μαθξπγηάλλεο Κ., Μαξθάθε Π. Αλίρλεπζε αθιαηνμίλεο κε ηαρεία αλνζναλαιπηηθή κέζνδν ζε θαξπθεύκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο. 4o Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα 21. A.Batrinou, V. Sinanoglou, V.Spiliotis, Antimicrobial effect of pomegranate juice (Punica granatum L.) on Staphylococcus aureus strains. 4o Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα. 22. Σζέθνπ Υξήζηνο, Καηζνύθε ηακαηίλα, ηξαηή Δηξήλε, Μπαηξίλνπ Αλζηκία θαη Κνπζίζεο ηακάηεο, Αλάθηεζε θαη αλάιπζε θαξνηελνεηδώλ κεηά από ελδπκηθή θαηεξγαζία απνβιήησλ βηνκεραληθήο ηνκάηαο. 4o Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα. 23. Υνύρνπια Γ.Π., Μπαηξίλνπ Α., Γηαλλάθεο Γ., Φίιηνο Κ., ίζθνο Δ., Σνύιεο Γ., Κπξαλά Β.Ρ., Λνπγθνβόεο Β.Π., Δπίπεδα ηζηακίλεο ζε ηππνπνηεκέλα θαη θνλζεξβνπνηεκέλα πξντόληα ηρζπεξώλ πνπ θαηαλαιώλνληαη επξέσο ζηελ Διιάδα», 4o Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα 24. D.P. Houhoula, A. Batrinou, P. Chaniotis, L. Grafas, D. Kizis, V.R. Kyrana, V.P. Lougovois and S. Koussissis, Quantification of Aflatoxins in Foods using the direct competitive ELISA Techique. (πξνθνξηθή αλαθνίλσζε) 4o Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα 25. Batrinou A., Lantzouraki D., Sinanoglou V.J., Fragkouli C., Spiliotis V. (2013) Antimicrobial effect of pomegranate juice (Punica granatum L.) on Staphylococcus aureus strains., αλαθνίλσζε ζην 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα. 26. Μπαηξίλνπ Α., Υνύρνπια Γ., Κακπαλνπνύινπ Μ., Μαθξπγηάλλεο Κ., Μαξθάθε Π. (2013) Αλίρλεπζε αθιαηνμίλεο κε ηαρεία αλνζναλαιπηηθή κέζνδν ζε θαξπθεύκαηα ηεο Διιεληθήο αγνξάο, αλαθνίλσζε ζην 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα. 27. Μπαηξίλνπ Α, Κνινθπζά Κ., Παλαγή Α., Δξκηδίδνπ Α., Βξάηιαο Κ., πειηώηεο Β. (2013) Δθαξκνγέο θπηηαξνκεηξίαο ξνήο ζηελ κειέηε βησζηκόηεηαο πξνβηνηηθώλ κηθξννξγαληζκώλ ζε γαιαθηνθνκηθά πξνηόληα, αλαθνίλσζε ζην 4 ν Παλειιήλην

10 10 πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα. 28. Houhoula D.P., Batrinou A., Giannakis G., Filios K., Siskos E., Toulis D., Kyrana V.R., Lougovois V.P. (2013) Histamine levels in commercial cured canned fish products commonly consumed in Greece, πξνθνξηθή αλαθνίλσζε ζην 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα. 29. Houhoula D.P., Batrinou A., Chaniotis P. Grafas L., Kizis D., Kyrana V.R., Lougovois V.P. Koussissis S. (2013) Quantification of aflatoxins in foods using the direct competitive ELISA technique, αλαθνίλσζε ζην 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα. 30. Σζέθνπ Υ., Καηζνύθε., ηξαηή Δ.,Μπαηξίλνπ Α,. Κνπζίζεο. (2013) Αλάθηεζε θαη αλάιπζε θαξνηελνεηδώλ κεηά από ελδπκηθή θαηεξγαζία απνβιήησλ βηνκεραληθήο ηνκάηαο, αλαθνίλσζε ζην 4 ν Παλειιήλην πλέδξην Βηνηερλνινγίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, Οθησβξίνπ 2013, MEC Παηαλίαο, Αζήλα. 31. Μπαηξίλνπ Α., Xνπρνύια Γ., Μαπξίδνπ Α. «Αλίρλεπζε κπθνηνμηλώλ κε ηαρεία αλνζναλαιπηηθή κέζνδν ζε ηξόθηκα ηεο Διιεληθήο αγνξάο», 9ν Παλειιήλην πλέδξην ηεο ΠΔΒ «Σν πεξηβάιινλ θαη ν άλζξσπνο», 5 Γεθεκβξίνπ 2014, Ηδξπκα Ηαηξνβηνινγηθώλ Δξεπλώλ Αθαδεκίαο Αζελώλ πλέδξηα ρωξίο θξηηέο (Διιεληθά) 1. Α. Μπαηξίλνπ, Β. ηλάλνγινπ,.β. Ρακαληάλεο, Γ. Κνξάθε, Α. Λνπίδε-θπιιάθνπ, Β. Πιέηζα (2005) «Δθαξκνγή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο RT-PCR γηά ηελ αλίρλεπζε γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί γ-αθηηλνβόιεζε», 1 ν πλέδξην ΔΠΔΑΚ «Αξρηκήδεο» Καηλνηόκνο Αλάπηπμε θαη Σερλνινγία: Πνζνηηθή θαη Πνηνηηθή αληηκεηώπηζε, ΣΔΗ Αζήλαο, Ννεκβξίνπ Γ. Σπκπήο, Β. Η. ηλάλνγινπ, Α. Μπαηξίλνπ,. Κνληειέο, Κ.. θιώκνο (2005), «Δπίδξαζε ηεο γ-αθηηλνβνιίαο ζηνλ θξόθν ηνπ απγνύ (κηθξνβηαθό θνξηίν, νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ιηπηδηθή ζύζηάζε ηνπ θξόθνπ», 1 ν πλέδξην ΔΠΔΑΚ «Αξρηκήδεο» Καηλνηόκνο Αλάπηπμε θαη Σερλνινγία: Πνζνηηθή θαη Πνηνηηθή αληηκεηώπηζε, ΣΔΗ Αζήλαο, Ννεκβξίνπ Α. Μπαηξίλνπ, Γ. Σπκπήο, Β. ηλάλνγινπ (2009) «Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλε όγηα: πξόζθαηα δεδνκέλα», Ζκεξίδα ηνπ Σκήκαηνο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ, ΣΔΗ Αζήλαο, 11 Ηνπλίνπ 2009, 4. Α. Μπαηξίλνπ (2011): «Ηρλειαζηκόηεηα γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ ηξνθίκσλ ζηελ ΔΔ», εκεξίδα πνπ δηεμάρζεθε ζην Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο, 16 Μαξηίνπ Ξέλεο γιώζζεο ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΑΛΛΗΚΑ ΖΛ.ΤΠΟΛΟΓΗΣΔ Αξηζηε γλώζε (Μεηαπηπρηαθά δηπιώκαηα, First Certificate in English, General Certificate of Education Examination) Αξηζηε γλώζε, Γηπιώκαηα SORBONNE I & SORBONNE ΗΗ (επάξθεηα γαιιηθήο γιώζζαο) Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), ηαηηζηηθό πξόγξακκα SPSS 16.0

11 Αιιν επηζηεκνληθό έξγν 1. Δηζήγεζε ζε εθπαηδεπηηθό ζεκηλάξην κε ηίηιν «Ηδξπζε θαη Γηαπίζηεπζε Δξγαζηεξίσλ Διέγρνπ Πνηόηεηαο Σξνθίκσλ», Παλειιήληα Δλσζε Βηνεπηζηεκόλσλ (ΠΔΒ) Αζήλα Οθη Δηζήγεζε ζε εκεξίδα κε ηίηιν: «Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα: επηπηώζεηο ζηελ Τγεία θαη ζην Πεξηβάιινλ» ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΜ "Πεξηβάιινλ θαη Τγεία. Γηαρείξηζε Πεξηβαιινληηθώλ Θεκάησλ κε Δπηπηώζεηο ζηελ Τγεία» ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνύ θαη Καπνδηζηξηαθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ ζε ζύκπξαμε κε ηελ ρνιή Δπηζηεκώλ Τγείαο θαη Πξόλνηαο ηνπ Σ.Δ.Η. Αζελώλ", 18/1/2013, Αίζνπζα Κσζηήο Παιακάο, Αζήλα 3. Δηζεγήζεηο ζε κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα: i. Θεσξία θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζην ΜΠ «Σερλνινγία Σξνθίκσλ», ηνπ ηκήκαηνο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ηεο ρνιήο Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηνπ ΣΔΗ Αζήλαο ( ). ii. Δηζεγήζεηο θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζην ΜΠ «Πεξηβάιινλ θαη Τγεία. Γηαρείξηζε πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ κε επηπηώζεηο ζηελ πγεία», 1/3/2013 σο 31/5/2014 κε ζέκα «εθαξκνγή κεζόδνπ ELISA ζε ηξόθηκα» iii. Δηζεγήζεηο θαη εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο ζην ΜΠ «Πεξηβάιινλ θαη Τγεία. Γηαρείξεζε πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ κε επηπηώζεηο ζηελ πγεία», 1/3/2012 σο 31/5/2012 κε ζέκα «εθαξκνγή κεζόδνπ ELISA ζε ηξόθηκα» iv. Γηαηκεκαηηθό Πξόγξακκα Μεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ «Δπηζηήκε Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθή», Δηδίθεπζε: «Πνηόηεηα θαη Αζθάιεηα Σξνθίκσλ», Σκήκα Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ ΣΔΗ Αζήλαο, Αθαδ. Δηνο , Δηζήγεζε: «Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλα Σξόθηκα», 23/3/2010, «Αλίρλεπζε αιιεξγηνγόλσλ ζε ηξόθηκα κε ηελ κέζνδν ELISA», Αθαδ. Δηνο , Δηζήγεζε «Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλα Σξόθηκσλ» 4. Δηζήγεζε ζε επηζηεκνληθή εκεξίδα κε ζέκα «πλάληεζε θνξέωλ γηα ζπδήηεζε ζε ζέκαηα πλύπαξμεο κεηαμύ Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλωλ θαιιηεξγεηώλ θαη κε Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλωλ θαιιηεξγεηώλ ζηελ Διιάδα», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ηλζηηηνύην Βηνινγηθώλ Δξεπλώλ θαη Βηνηερλνινγίαο ηνπ Δζληθνύ Ηδξύκαηνο Δξεπλώλ ζηηο 15/3/2007 ζηα πιαίζηα ηνπ Δξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο Co-Extra ηεο Δπξσπαηθήο Δλσζεο. 5. Δηζήγεζε ζηελ ηειενπηηθή εθπνκπή «Δηο Τγείαλ» πνπ πξνβιήζεθε από ην ALTER ζηηο 13/6/2006 ώξα κε ζέκα «Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλα ηξόθηκα» 6. Οκηιία κε ζέκα «Genetically Modified Food ζηα αγγιηθά ζην Women s International Club Athens, 23/11/ Δηζήγεζε ζε ζηξνγγπιό ηξαπέδη κε ζέκα «Βηνηερλνινγία θαη θνηλωλία» ζηα πιαίζηα ηεο «Δβδνκάδαο Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο», 5/7/2005, Εάπεην Μέγαξν, Αζήλα, Θέκα παξνπζίαζεο: «Βηνηερλνινγία ζηα ηξόθηκα: αηηία αλεζπρίαο ή ζηγνπξηάο;»

12 12 8. Δηζήγεζε ζε επηζηεκνληθή δηεκεξίδα «Οη πξνθιήζεηο ηεο Βηνηερλνινγίαο ζηνλ ζύγρξνλν θόζκν» ζηελ αίζνπζα ηειεηώλ Παξλαζζόο. Αζήλα 27-28/5/2005. Θέκα: «Βηνηερλνινγία θαη δηαηξνθή θαηά ηνλ 21 ν αηώλα» 9. Δηζήγεζε ζε Μεηαπηπρηαθό πξόγξακκα Διζήγηζη με θέμα: Βιοηετνολογία Τροθίμφν-Γενεηικά Τροποποιημένα ηρόθιμα, ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο Γεκόζηα Τγεία θαη Γηαηξνθηθή Πνιηηηθή, ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο, Δδξα Γηαηξνθήο θαη Βηνρεκείαο, Ηαλνπαξίνπ Δηζήγεζε ζε Πξνπηπρηαθό πξόγξακκα Διζήγηζη με θέμα: Μεηαλλαγμένα ηρόθιμα, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο Γεληθέο αξρέο πγηεηλήο δηαηξνθήο, θιηληθή δηαηξνθή, ηεο Δζληθήο ρνιήο Γεκόζηαο Τγείαο, Δδξα Γηαηξνθήο θαη Βηνρεκείαο, 8/11/ Δπηκέιεηα επηζηεκνληθνύ-εθπαηδεπηηθνύ ζπγγξάκκαηνο ηίηινο: «Απηνεθπαίδεπζε ζηελ Βηνηερλνινγία» κε ηελ ζπλεξγαζία ηεο Αγξνηηθήο Σξάπεδαο θαη ηελ επηρνξήγεζε ηνπ θνηλνηηθνύ πξνγξάκκαηνο Commet (1997) 12. Μέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο Βηνηερλνινγίαο (ΔΛΔΒ)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340. Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΔΠΗΘΔΣΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΓΓΔΛΟΠΟΤΛΟ ΣΑΜΑΣΖ ΣΖΛ. ΔΠΗΚ: 2310791340 ΗΓΗΟΣΖΣΑ: ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΟ: ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ: ΓΝΧΣΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ: Δπίθ. Καζεγεηήο ΑΣΔΗΘ stamagg@farm.teithe.gr Έγγακνο

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

Γξ. AΡΔΣΖ Κ. ΣΟΓΚΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΑ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΑ Δξγαζηαθόο ρώξνο θαη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο-παξάγνληεο πγείαο, Γηαηξνθή θαη εθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, Γηαηξνθή θαη ρξόληα λνζήκαηα, Ο ξόινο ησλ ιεηηνπξγηθώλ θαη ησλ θαηλνθαλώλ ηξνθίκσλ

Διαβάστε περισσότερα

Σατσδρομική Διεύθσνζη. 2310-991797 (και Fax) - Γραθείο, 2310-991716 - Εργαζηήριο

Σατσδρομική Διεύθσνζη. 2310-991797 (και Fax) - Γραθείο, 2310-991716 - Εργαζηήριο Βιογπαθικό Σημείυμα Όνομα / Σίηλος Σατσδρομική Διεύθσνζη Κυνζηανηίνορ Γ. Μπιλιαδέπηρ Kαθηγηηής Επιζηήμης και Σετνολογίας Σροθίμφν - Υημεία και Φσζικοτημεία Σροθίμφν Δπγαζηήπιο Χημείαρ Βιοσημείαρ Τποθίμυν,

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο

Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Γεσπνληθό Παλ. Αζελώλ Δξγαζηήξην Γεσξγίαο Ηεξά Οδόο 75 Βνηαληθόο Αζήλα 11855 Σει- fax: 210529-4494 Κηλ.:6972 836692 Email: bilalis@aua.gr Γξ. Γεκήηξηνο Ι. Μπηιάιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα

1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1. Δκηενές Βιογραθικό Σημείφμα 1.1 Αηομικά ζηοιτεία ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Αλδξνλίθε Σζνπριαξάθε ηνπ Λεσλίδα ΖΜΔΡ. ΓΔΝΝΖΖ 5 Ηνπιίνπ 1966 ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΖΖ ΤΠΖΚΟΟΣΖΣΑ ΟΗΚΟΓ. ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ΣΡΔΥΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ. Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Ω Μ Α ΒΛΑΥΑΓΗ ΜΑΡΙΑ Λέθηνξαο,Σκ.Πνιηηηθήο Δπηζη.,Παλ/κην Κξεηεο 1 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ολνκαηεπώλπκν: Μαξία Θ. Βιαράδε Τπεθνόηεηα: Διιεληθή Ηζαγέλεηα: Διιεληθή Ζκεξνκελία Γέλλεζεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. Παναγιώηης Ανδριόποσλος Γενικός Ιαηρός Λέκηορας Δπιδημιολογίας και Πρόληψης Νοζημάηων Σμήμα Νοζηλεσηικής Πανεπιζηήμιο Πελοποννήζοσ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 14 Απξηιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΣΟΤ ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γ.Π.Θ ΟΡΔΣΗΑΓΑ, ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2014 I.1. ΠΡΟΩΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Έηνο γέλλεζεο: 1966 Σόπνο γέλλεζεο: Έδεζζα Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: Έγγακνο κε έλα παηδί

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 2008-2010.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ 2008-2010. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΔΠΩΝΤΜΟ : Πεηξωηόο ΟΝΟΜΑ : Kωλζηαληίλνο ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: Βαζίιεηνο ΟΝΟΜΑ ΜΗΣΡΟ: Βαζηιηθή ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΔΩ: Γόλλνη Λαξίζεο ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΔΝΝΗΔΩ: 1-1-1964 EΠΑΓΓΔΛΜΑ: Xεκηθόο Μεραληθόο Μεραληθόο

Διαβάστε περισσότερα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα

Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή. Κηίξην 5, πγθξόηεκα Πξνθιηληθώλ Δξγαζηεξίσλ, Σκήκα Ηαηξηθήο, Γξαγάλα Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα Μέιε ΓΔΠ Ολνκαηεπώλπκν Βαζκίδα Γλσζηηθό Αληηθείκελν Δξγαζηήξην/Κιηληθή Γξαθείν Δπαγγειία Νέλα Λέθηνξαο Γεκόζηα Τγηεηλή κε έκθαζε ζηελ Κνηλσληθή Ηαηξηθή Δξγαζηήξην Τγηεηλήο θαη Πξνζηαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. - Δεκζηυ φζηδια Γζαπίζηεοζδξ : Διπεζνμβκχιςκ Αλζμθμβδηήξ ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ 24/10/07-ζήι.

CURRICULUM VITAE. - Δεκζηυ φζηδια Γζαπίζηεοζδξ : Διπεζνμβκχιςκ Αλζμθμβδηήξ ζοζηδιάηςκ πμζυηδηαξ 24/10/07-ζήι. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ CURRICULUM VITAE Οκμιαηεπχκοιμ : Κςκζηακηίκμξ Κμηνμηυδξ Γζεφεοκζδ : Βμοηονά 55, Παηήζζα 111 43 Σδθέθ./mob./e-mail : 210-2286005 / 213-2010291 / 6937-056433 / kkotrokois@esdy.edu.gr Ζιεν/κία

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 05/2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ 05/2015 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 1. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Γπ. Παπάζσορ Γ. Μελίδηρ, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ Δξγαζηήξην Γηαρείξηζεο θαη Δπεμεξγαζίαο Τγξώλ Απνβιήησλ Σκήκα Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ

Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ θαη ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΩΝ ηεο Dr Δπζαιίαο Υαηδεζπκεώλ Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ A. ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ... 3 Α.1. Πξνζσπηθά ηνηρεία... 3 Α.2. Παλεπηζηεκηαθέο πνπδέο... 3 Α.3. Γηδαθηηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Υπιζηοθοπίδηρ Δ. Υπιζηόθοπορ Ημεπομηνία γέννηζηρ : 27/2/1980 Γιεύθςνζη καηοικίαρ : νπκειά 37, 55132, Καιακαξηά, Θεζζαινλίθε Σηλέθυνο επικοινυνίαρ : 2310 436716, 6976793313 e-mail :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010)

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) 1. ΑΣΟΜΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Ν.Κ. ΜΟΥΟΝΑ (Γεθέκβξηνο 2010) Όλνκα: Νηθόιανο Κ. Μνζρνλάο Ζκεξνκελία Γελλήζεσο: 21 Ννεκβξίνπ 1952 Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο, δύν παηδία 2. ΠΟΤΓΔ 1979-1981: Μεηαδηδαθηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΩΝ Α. Προπηστιακές ζποσδές 1. Πηστίο Γηαηηνινγίαο θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο 2. Πηστίο Δπηζηήκεο Φπζηθήο Αγσγήο θαη Αζιεηηζκνύ,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Μαρία Κ. Ληάλοσ Φεβροσάρηος 2014 ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ : ΣΟΠΟ ΓΔΝΝΗΗ : ΠΑΣΡΧΝΤΜΟ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ : email Μαξία Κ. Ληάλνπ Αζήλα Κσλζηαληίλνο Παληξεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΔΛΗΓΙΑΝΝΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΔΛΗΓΙΑΝΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ Γρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΔΛΗΓΙΑΝΝΗ ΛΑΡΙΣΑ 2013 2 ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Δπώλπκν : Γειεγηάλλεο Όλνκα : Κσλζηαληίλνο Σειέθσλν εξγαζίαο : 2410-684344, 24410-74703 E-mail : kdeli@teilar.gr ΠΟΤΓΔ ΣΗΣΛΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΥΑΗΛ ΑΘΑΝΑΙΟΤ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΥΑΗΛ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΙΥΑΗΛ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Σόπνο γελλήζεσο Λακία Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε Άγακνο Δπάγγεικα Δπηζηεκνληθόο πλεξγάηεο ΣΔΙ εξξώλ Σαρπδξνκηθή Γηεύζπλζε Ρσκαλνύ 12 έξξεο E-mail: athanasiou@teiser.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο

Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο. Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο Μηράιεο Ληλαξδάθεο Λέθηνξαο, γλσζηηθό αληηθείκελν «ηαηηζηηθή» Σκήκα Πξνζρνιηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκηνύπνιε, Γάιινο Ρέζπκλν, 74100 Σει. 28310 77703 e-mail: mlinardakis@edc.uoc.gr michalis.linardakis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό.

1991-1994 : Yπόηξνθνο ηνπ Iδξύκαηνο Kξαηηθώλ Yπνηξνθηώλ (IKY) γηα εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ζην εμσηεξηθό. Καζεγεηήο Θαλάζεο Αιεμίνπ E-Mail: A.Alexiou@soc.aegean.gr ΠΟΤΓΔ 1994: Γηδάθησξ ηνπ Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο/Παλεπηζηήκην Münster. Θέκα δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο: Zur Frage der Enstehung und Formierung der

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ. ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΝΣΧΝΗΟΤ Κ. ΣΡΑΤΛΟΤ (B.A., M.A., Ph.D.) Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΣΟΓΑ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ Καηάγεηαη από ην Φαλάξη Καξδίηζαο θαη είλαη πηπρηνύρνο ηεο Δζληθήο Αθαδεκίαο σκαηηθήο Αγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ

ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Γηεπζύλνπζα: Διέλε Καηζαξνύ, Δπίθ. Καζεγήηξηα Παηδαγσγηθήο ΝΟΔΜΒΡΙΟ 2013 1 1) Ιζηνξηθό Σν Δξγαζηήξην Γηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ. ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΔΙΡΗΝΗ I. ΝΙΚΑΝΓΡΟΤ, Ph.D Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Σκήκα Μάξθεηηλγθ θαη Δπηθνηλωλίαο Οηθνλνκηθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ nikandr@aueb.gr Ι. ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Α. Απαζρόιεζε ζην Οηθνλνκηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ηηρ Αναπλ. Καθηγήηπιαρ Δλένηρ Θεοδοζοπούλος ΠΟΤΓΔ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ A1.Βαζικοί ηίηλοι 1976 Λύθεην Αγίνπ Γεσξγίνπ Λακίαο 1979 Πηπρίν αλσηέξαο ρνιήο Ννζειεπηώλ ε «ΟΛΤΜΠΗΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ. Ιωάννη Χ. Μαρούλη ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ και ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΔΡΓΟ Ιωάννη Χ. Μαρούλη Δπίκοςπος Καθηγηηή Γενικήρ Υειποςπγικήρ και Μεηαμοζσεύζευν Ηαηπικήρ σολήρ Πανεπιζηημίος Παηπών Πάηπα, Ηούνιορ 2013 Πεπιεσόμενα 1. Βηνγξαθηθά ηνηρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΣΙΔΥΣΔΙΣ Γρ Σ.Α.Βεκιάρη. Α. Γιεθνή περιοδικά με κρίζη (με αζηερίζκο είναι ηα περιοδικά με

ΓΗΜΟΣΙΔΥΣΔΙΣ Γρ Σ.Α.Βεκιάρη. Α. Γιεθνή περιοδικά με κρίζη (με αζηερίζκο είναι ηα περιοδικά με ΓΗΜΟΣΙΔΥΣΔΙΣ Γρ Σ.Α.Βεκιάρη ISI) Α. Γιεθνή περιοδικά με κρίζη (με αζηερίζκο είναι ηα περιοδικά με 1. Vekiari, S.A., Oreopoulou, V., Tzia, Thomopoulos, C., 1993. Isolation of natural antioxidants from Oregano,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ

ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ ΔΛΔΝΗ ΘΔΟΓΟΟΠΟΤΛΟΤ - ΔΤΘΤΜΙΟΤ AΝΑΠΛΗΡΧΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΥΔΙΡΟΤΡΓΙΚΗ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟΤ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΧΝ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Δ Ι Χ Μ Α ΑΘΗΝΑ 2013 1 ΠEPIEXOMENA

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι.ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ηνηρεία: Δπώλπκν : ππξόπνπινο Όλνκα : Γεώξγηνο Ολ. Παηξόο : Υξήζηνο Δπάγγεικα : MScΜεραλνιόγνο Μεραληθόο Σ.Δ. Σειέθωλν : 210 5381237 / 6974269843 Οηθνγ. Καηάζηαζε: Άγακνο ηξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. 1998 2003 Απόθνηηνο ηκήκαηνο Μεραλνινγίαο ηνπ Σ.Δ.Ι. ΠΔΙΡΑΙΑ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πποζωπικά ηοισεία: Δπώνςμο : πςπόποςλορ Όνομα : Γεώπγιορ Ον. Παηπόρ : Υξήζηνο Δπάγγελμα : MSc Μησανολόγορ Μησανικόρ Σ.Δ. Γιεύθςνζη : Σ.Θ. 41046 Πεπιοσή : Αηγάιεσ, ΣΚ 12201 Πόλη : Αζήλα

Διαβάστε περισσότερα