ΜΑΘΗΜΑ 3 ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΑΘΗΜΑ 3 ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ"

Transcript

1 ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 3 ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ ΛΙΛΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΤ Σμήμα ΠΜ & ΜΣΓ

2 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ Χαξαθηεξίδνπλ νηθηζκνύο, πόιεηο θαη πεξηνρέο πνπ είλαη πξντόλ ρσξηθνύ (πνιενδνκηθνύ) ζρεδηαζκνύ. Δίλαη θαηλόκελν όισλ ησλ ηζηνξηθώλ πεξηόδσλ από ηνπο Πξντζηνξηθνύο ρξόλνπο κέρξη ζήκεξα. Η πνηθηιία ησλ κνξθώλ γεσκεηξηθνύ ηζηνύ ζηελ ζπληξηπηηθή ηεο πιεηνςεθία ηεο παξάγεηαη από ηελ ζπζηεκαηηθή «παξακόξθσζε» (δει. κε ζπγθεθξηκέλνπο θαλόλεο, ηξόπνπο) ηνπ ηδεαηνύ θαλνληθνύ πιέγκαηνο δξόκσλ. Οη δηάθνξεο ηζηνξηθέο νκάδεο πόιεσλ ή/θαη πεξηνρώλ κε γεσκεηξηθό ηζηό, παξνπζηάδνπλ κνξθνινγηθέο νκνηόηεηεο

3 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ θαηά ηελ Πξντζηνξηθή Πεξίνδν 2ε ρηι. π.υ Οη πξώηεο κνξθέο γεσκεηξηθνύ ηζηνύ εκθαλίδνληαη ζε πόιεηο ησλ Αηγππηίσλ. Η γεσκεηξηθόηεηα θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη κε 2 ζηόρνπο σο πξνο ηε ρσξηθή δνκή: α) ην δηαρσξηζκό ησλ θνηλσληθώλ ηάμεσλ β) ηελ νκνηνγελνπνίεζε ηνπ ρώξνπ εληόο ησλ «γεηηνληώλ» θάζε ηάμεο

4 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα από ηελ Πξντζηνξηθή Πεξίνδν 2ε ρηι. π.υ Kahun, Egypt

5 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα από ηελ Πξντζηνξηθή Πεξίνδν 2ε ρηι. π.υ El Amarna, Egypt Το πποάζηειο ηων επγαηών

6

7

8 Καηά ηνλ Αξηζηνηέιε εκπλεπζηήο ηνπ ρεδίνπ πόιεσο πνπ ζηεξίδεηαη ζε επξείο θαη επζείο δξόκνπ πνπ ηέκλνλαηαη θαζέησο θαη νξηδνληίσο θαη δεκηνπξγνύλ απνιύησο ηεηξαγσληζκέλα (νξζνγώληα) νηθνδνκηθά πνιύγσλα ήηαλ ν Ιππόδακνο ν Μηιήζηνο ( π.υ ην Ιππνδάκεην ζύζεηκα ε γε ρσξηδεηαη ζε κεγάια ΟΠ πνπ απνθαινύληαη λεζίδεο, ηα νπνηά νξίδληαη από ιεςγόξνπο επζπγξακκεο πιάξηνπο εσο 30 κ. Κάζε κεγάιν ΟΠ ππνδηαηξείηαη θαηά θαλόλα ζε κηθξόηεξα, νξηδόκελα από ζηελνύο δξόκνο (πνπ απνθαινύληαη αγπηέο ή ζηελσπνί) απνηεινύελν από δέθα νηθόπεδα ίζνπ εκβαδνύ. Μεηαμύ ησλ νηθνπέδσλ πξνβιεπόηαλ ζηελή ηδησηηθή νδόο, πιάηνπο 1,2 κ πνπ ρξεζίκεπε θπξίσο γηα ηελ απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ (από ηηο ζηέγεο)

9 Ιππνδάκεην ύζηεκα Οκσο ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Ιππνδάκεηνπ ζπζηήκαηνο εθηόο από ην ζπγθεθηξκκέλν «θαλνληθό» ζρέδην θαζνξίδεη θαη ρξήζεηο γεο κε δώλεο ζπγθεθηξκκέλσλ ρξήζεσλ θαηά πεξηνρέο, ηνλ νξζό πξνζλαηνιηζκό (γηα ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ) ηελ εγγύηεηα κε πεγέο λεξνύ, ηελ δπλαηόηεηα αλεθνδηαζκνύ (από μεξά θαη ζάιαζζα ), ηελ δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε άιιεο πόιεηο Θεσξνύζε δε ηδαληθή πόιε από πιεπξάο κεγέζνπο (άξξελεο) θαηνίθνπο Μίιεηνο, Πξηήλε, Πεηξαηάο, Ρόδνο (Κλίδνο), Θνύξην (ηθειία) Οιύλζνο Χαιθηδηθήο (αξρέο Ιππνδάκνπ) Ο Ρόδηνο Γεηλνθξάηεο ην 331 πχ ηελ Αιεμαλδξεηα ηεο Αηγύπηνπ (αξρέο Ιππνδάκνπ)

10 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα από ηελ Κιαζζηθή Αξραηόηεηα 5νο π.υ- 3νο κ.υ Ιππνδάκεηεο ειιεληθέο πόιεηο Ο ηζηόο ζπλζέηεη έλα γεσκεηξηθά θαλνληθό πιέγκα νξηδνληίσλ θαη θαζέησλ αμόλσλ (δξόκσλ). Σν πεξίγξακκα ηνπ ηζηνύ δελ έρεη γεσκεηξηθόηεηα αιιά πξνζαξκόδεηαη ζηελ ηνπνγξαθία ηνπ εδάθνπο. Η θαηάηκεζε ζε νηθνδνκηθέο λεζίδεο ζρεκαηίδεη θαλνληθά νξζνγώληα θαη εαθνινπζεί ηνλ θαλόλα: Η κηθξόηεξε πιεπξά ηνπ νξζνγσλίνπ είλαη παξάιιειε κε ηνλ κεγαιύηεξν άμνλα (ρ, ς) ηνπ ηζηνύ. Η Αγνξά απαξηίδεηαη από ζύλνιν ζηνώλ ζε ζρήκα Π Σα δεκόζηα θηίξηα είλαη δηάζπαξηα ζηνλ ηζηό κε ηάζε ζπγθέληξσζεο γύξσ από ηελ Αγνξά. Δληάζζνληαη αξκνληθά ζηελ γεσκεηξηθόηεηα ηνπ ηζηνύ: Σα θηίξηα παξαιιειίδνληαη κε ηνπο άμνλεο (ρ, ς) θαη θαηαιακβάλνπλ ζπλήζσο έλα νιόθιεξν νηθ. ηεηξάγσλν, ή, ηκήκα ηνπ νηθ. ηεηξαγώλνπ ην νπνίν κνηξάδνληαη κε θηίξηα θαηνηθίαο. πλήζσο νπηζζνρσξνύλ από ην όξην ηνπ νηθ. ηεηξαγώλνπ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηθξό ππάηζξην ρώξν κπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ δεκνζίνπ θηηξίνπ.

11 Υσξηθή Γνκή & δηαθνξέο κεηαμύ νκάδσλ Ιππνδάκεησλ πόιεσλ Γύν βαζηθνύο ηύπνπο: ηηο Ιππνδάκεηεο πόιεηο ηεο ελδνρώξαο (π.ρ Πξηήλε), ε Αγνξά απνηειεί ηνλ ρσξηθό ππξήλα ηνπ ηζηνύ αθνύ βξίθεηαη ρσξνζεηεκέλε ζην γεσκεηξηθό θέληξν ηνπ ηζηνύ θαη νη κεγαιύηεξνη ζε κήθνο άμνλεο θαη ζηηο 2 θαηεπζύλζεηο ηνπ θαλάβνπ (ρ, ς) δηαζρίδνπλ ηνλ ππαίζξην ρώξν ηεο Αγνξάο. ηηο παξαζαιάζζηεο Ιππνδάκεηεο πόιεηο (π.ρ. Κλίδνο, Μίιεηνο, Αιεμάλδξεηα), ε Αγνξά δελ απνηειεί ηνλ ρσξηθό ππξήλα αιιά είλαη ρσξνζεηεκέλε ζηηο παξπθέο ηνπ θαλλάβνπ πάλσ ζην ζαιάζζην κέησπν δίπια ζην ιηκάλη εμππεξεηώληαο εκπνξηθνύο ζθνπνύο.

12 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα από ηελ Κιαζζηθή Αξραηόηεηα ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΠΟΛΔΙ κε Ιππνδάκεην ηζηό 5νο π.υ- 3νο κ.υ Ππιήνη

13 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα από ηελ Κιαζζηθή Αξραηόηεηα 5νο π.υ- 3νο κ.υ ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΠΟΛΔΙ κε Ιππνδάκεην ηζηό Μίληηορ

14 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα από ηελ Κιαζζηθή Αξραηόηεηα ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΠΟΛΔΙκε Ιππνδάκεην ηζηό 5νο π.υ- 3νο κ.υ Κνίδορ

15 Πεηξαηάο (ζρέδην ηνπ Ιππόδακνπ)

16 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: ΡΩΜΑΪΚΔ ΠΟΛΔΙ ηεο πεξηόδνπ 1νο π.υ 3νο κ.υ Ο ηζηόο ζπλζέηεη έλα γεσκεηξηθά θαλνληθό πιέγκα νξηδνληίσλ θαη θαζέησλ αμόλσλ (δξόκσλ), πξνζαλαηνιηζκέλσλ ΒΝ, ΑΓ. Σν πεξίγξακκα ηνπ ηζηνύ έρεη γεσκεηξηθά θαλνληθό ζρήκα (ηεηξάγσλν, νξζνγώλην). Η θαηάηκεζε ζε νηθνδνκηθέο λεζίδεο ζρεκαηίδεη θαλνληθά νξζνγώληα θαη αθνινπζεί ηνλ αληίζεην θαλόλα από όηη ζηνλ Ιππνδάκεην ηζηό: Η κεγαιύηεξε πιεπξά ηνπ νξζνγσλίνπ είλαη παξάιιειε κε ηνλ κεγαιύηεξν άμνλα (ρ, ς) ηνπ ηζηνύ. Σν Forum είλαη ρσξνζεηεκέλν ζηε δηαζηαύξσζε ησλ 2 θαξδύηεξσλ δξόκσλ (ρ, ς) πνπ νδεγνύλ ζηηο 4 Πύιεο ησλ ηεηρώλ. Σν Forum απαξηίδεηαη από ζύλνιν ζηνώλ ζε θιεηζηό νξζνγώλην ζρεκαηηζκό κε εηζόζνπο πνπ θιείλνπλ. Σα δεκόζηα θηίξηα έρνπλ ζπρλά κεγάιν κέγεζνο θαη θαηαιακβάλνπλ ζπλήζσο πεξηζζόηεξα από έλα νηθ. ηεηξάγσλν,ζπλήζσο 2 ή ηέζζεξα νηθ. ηεηξάγώλα, αιινηώλνληαο ηελ θαλνληθόηεηα ηνπ πιέγκαηνο. πλήζσο νπηζζνρσξνύλ από ην όξην ηνπ νηθ. ηεηξαγώλνπ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηθξό ππάηζξην ρώξν κπξνζηά ζηελ είζνδν ηνπ δεκνζίνπ θηηξίνπ.

17 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα από ηελ Κιαζζηθή Αξραηόηεηα ΡΩΜΑΪΚΔ ΠΟΛΔΙ ηεο απηνθξαηνξηθήο πεξηόδνπ 1νο π.υ 3νο κ.υ Aosta

18 ΡΩΜΑΪΚΔ ΠΟΛΔΙ ηεο απηνθξαηνξηθήο πεξηόδνπ 1νο π.υ 3νο κ.υ Υσξηθή Γνκή Γύν βαζηθνύο ηύπνπο: 1νο Σύπνο: Λόγσ ηνύ κεγέζνπο ησλ θηηξίσλ πνπ θαηαιαβάλνπλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο νηθ. ηεηξάγσλα, ζε πόιεηο όπνπ ηα δεκόζηα θηίξηα είλαη δηάζπαξηα κέζα ζηνλ ηζηό θαη δεκηνπξγνύληαη πνιιέο κηθξέο αιινώζεηο ηνπ γεσκεηξηθνύ θαλλάβνπ θαη έλα νκνηνγελέο αζηηθό ηνπίν.

19 ΡΩΜΑΪΚΔ ΠΟΛΔΙ ηεο απηνθξαηνξηθήο πεξηόδνπ 1νο π.υ 3νο κ.υ Υσξηθή Γνκή 2νο ηύπνο: Λόγσ ηνύ κεγέζνπο ησλ θηηξίσλ πνπ θαηαιαβάλνπλ πεξηζζόηεξα ηνπ ελόο νηθ. ηεηξάγσλα, ζε πόιεηο όπνπ ηα δεκόζηα θηίξηα είλαη είλαη ρσξνζεηεκέλα ζε έλαλ ηνκέα ηνπ ηζηνύ, δεκηνπξγνύληαη αιινηώζεηο ηνπ γεσκεηξηθνύ θαλλάβνπ κόλνλ ζε απηό ηνκέα θαη θαηά ζπλέπεηα έρνπκε δηάθξηζε αλάκεζα ζηνλ ηνκέα θαηνηθίαο (νπδέηεξν αζηηθό ηνπίν) θαη ζηνλ δεκόζην ηνκέα ( ζπκβνιηθό αζηηθό ηνπίν).

20 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα Δπξσπατθώλ πόιεσλ θαηά ηνλ Μεζαίσλα 5νο-15νο κ.υ ΝΔΔ ΠΟΛΔΙ πνπ ηδξύνληαη γηα πνιηηηθνζηξαηησηηθνύο ζθνπνύο: Νέεο Πόιεηο Bastides ζηε λνηηνδπηηθή Γαιιία Νέεο Πόιεηο Zahrigen ζηελ Ρελαλία Νέεο Πόιεηο Terra Murata ζηελ πεξηνρή ηεο Σνζθάλεο, Ιηαιία.

21 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα Δπξσπατθώλ πόιεσλ θαηά ηνλ Μεζαίσλα 5νο-15νο κ.χ Νέεο Πόιεηο Bastides Ννηηνδπηηθή Γαιιία 12νο αηώλαο Οκνηνγελήο ηζηόο κε ίζα νηθ. ηεηξάγσλα (ηεηξάγσλνπ ζρήκαηνο) 1 θεληξηθή πιαηεία ζηελ θαξδηά ηνπ ηζηνύ πνπ δεκηνπξγείηαη από 1 αδόκεην νηθ. Σεηξάγσλν Γύξσ από ηελ πιαηεία, ππάξρνπλ ην Γεκαξρείν, ε Κιεηζηή αγνξά θαη ν Καζεδξηθόο Ναόο Grenade sur Garonne

22

23 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα Δπξσπατθώλ πόιεσλ θαηά ηνλ Μεζαίσλα 5νο-15νο κ.χ Νέεο Πόιεηο Bastides Ννηηνδπηηθή Γαιιία 12νο αηώλαο Villeneuve sur Lot

24 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα Δπξσπατθώλ πόιεσλ θαηά ηνλ Μεζαίσλα 5νο-15νο κ.χ Πεξηνρή Σνζθάλεο: Νέεο Πόιεηο Terra Murata, 13νο-14νο αηώλαο Υσξηθή δνκή: Γεσκεηξηθέο Ρσκατθέο πόιεηο Castefranco Scarperia Terranuova

25 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα Δπξσπατθώλ πόιεσλ θαηά ηνλ Μεζαίσλα 5νο-15νο κ.χ Terranuova

26 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα Δπξσπατθώλ πόιεσλ θαηά ηνλ Μεζαίσλα 5νο-15νο κ.χ Νέεο Πόιεηο πνπ ηδξύζεθαλ από ηνλ Γνύθα Zahringen ζηελ Ρελαλία (12νο αηώλαο) Μνξθνινγία - Γνκή 5 παξάιιεινη δξόκνη ρσξίο θεληξηθή πιαηεία κε θεληξηθή Λεσθόξν ηελ κεζνπαξάιιειν Βέπνη

27 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Μνληέια Νέσλ Πόιεσλ θαηά ηελ Αλαγέλλεζε 15νο-16νο Vitruvius model Barbaro s model Ιζηόο ζε ζρήκα θαλνληθνύ νθηάγσλνπ, Αθηηλσηή δηάηαμε δξόκσλ ή πιέγκα Κεληξηθή Πιαηεία ζην γεσκεηξηθό θέληξν ηνπ νθηαγώλνπ Πιαηείεο γεηηνληάο κε δηαζπνξά δεκνζίσλ θηηξίσλ Filarete s Sforzinda Lorini s model Cataneo s Model

28 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα Δπξσπατθώλ Νέσλ Πόιεσλ θαηά ηελ Αλαγέλλεζε 15νο-16νο ρεδηαζκόο ησλ Νέσλ Πόιεσλ ζύκθσλα κε ην Αλαγελλεζηαθό κνληέιν ηεο ηδαληθήο πόιεο Palma Nova, Italy

29 Palma Nova, Italy

30 Plan New Brisach

31 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα Δπξσπατθώλ Νέσλ Πόιεσλ θαηά ηελ Αλαγέλλεζε 15νο-16νο ρεδηαζκόο ησλ Νέσλ Πόιεσλ ζύκθσλα κε ην Αλαγελλεζηαθό κνληέιν ηεο ηδαληθήο πόιεο Avola, Sicily

32 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα Δπξσπατθώλ Νέσλ Πόιεσλ θαηά ηελ Αλαγέλλεζε 15νο-16νο ρεδηαζκόο ησλ Νέσλ Πόιεσλ ζύκθσλα κε ην Αλαγελλεζηαθό κνληέιν ηεο ηδαληθήο πόιεο Charleville, France

33 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα Δπξσπατθώλ Νέσλ Πόιεσλ θαηά ηελ Αλαγέλλεζε 15νο-16νο ρεδηαζκόο ησλ Νέσλ Πόιεσλ ζύκθσλα κε ην Αλαγελλεζηαθό κνληέιν ηεο ηδαληθήο πόιεο Neuf Brisach

34 Nimes 1569 κx

35 Βξέκε

36 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα Νέσλ Πόιεσλ ζηελ Δπξώπε ηελ πεξίνδν Baroque 17νο-18νο Τπεξβνιή ηεο ρξήζεο ηνπ άμνλα, απεξηόξηζηε πξννπηηθή, γηγάληηα θιίκαθα, πκκεηξηθή δηάηαμε αμόλσλ θαη πιαηεηώλ Η κλεκεηαθή ζύλζεζε ησλ 3 αμόλσλ πνπ ζπγθιίλνπλ ζηελ πιαηεία Versailles

37 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα Νέσλ Πόιεσλ ζηελ Δπξώπε ηελ πεξίνδν Baroque 17νο-18νο 32 αθηηλσηνί άμνλεο 9 κέζα ζε πεξηαζηηθό δάζνο 23 αζηηθόο ηζηόο Η ζύλζεζε ησλ 3 αμόλσλ πνπ ζπγθιίλνπλ ζηελ είζνδν ηεο πόιεο Karlsruhe

38 Παξαδείγκαηα Νέσλ Πόιεσλ ζηελ Δπξώπε ηελ πεξίνδν Baroque 17νο-18νο Karlsruhe

39 ΓΔΩΜΔΣΡΙΚΟΙ ΙΣΟΙ: Παξαδείγκαηα Μλεκεηαθώλ αμόλσλ θαηά ην ζρεδηαζκό ηεο επέθηαζεο ησλ Δπξσπατθώλ πόιεσλ ηελ πεξίνδν Baroque 17νο-18νο Champs Elysees, 7km, Paris 1740

40 Παξαδείγκαηα Μλεκεηαθώλ αμόλσλ θαηά ην ζρεδηαζκό ηεο επέθηαζεο ησλ Δπξσπατθώλ πόιεσλ ηελ πεξίνδν Baroque 17νο-18νο Berlin 1737: Δπέθηαζε κε 2 λέεο πεξηνρέο: Friedrichstadt Dorothennstadt Οη 3 κλεκεηαθνί άμνλεο πνπ ζπγθιίλνπλ ζηελ πιαηεία Η κεγάιε Λεσθόξνο Friedrichstrasse

41 Παξαδείγκαηα Μλεκεηαθώλ αμόλσλ θαηά ην ζρεδηαζκό ηεο επέθηαζεο ησλ Δπξσπατθώλ πόιεσλ ηελ πεξίνδν Baroque 17νο-18νο Η κεγάιε ιεσθόξνο Friedrichstrasse

42 Παξαδείγκαηα Μλεκεηαθώλ αμόλσλ θαη πιαηεηώλ θαηά ην ζρεδηαζκό Νέσλ πόιεσλ ζηελ Δπξώπε θαηά ηελ πεξίνδν Baroque 17νο-18 νο : Αγία Πεηξνύπνιε Ρσζίαο Οη 3 κλεκεηαθνί άμνλεο πνπ ζπγθιίλνπλ ζηελ Βαζηιηθή πιαηεία

43

44

45 ΝΔΟΚΛΑΙΚΙΜΟ 18νο & 19νο αηώλαο: Ο ζρεδηαζκόο ησλ Νέσλ Πόιεσλ ζηελ Ακεξηθή Γεσκεηξηθόο θάλλαβνο: Μνλαδηθή «αιινίσζε» ηνπ πιέγκαηνο είλαη ε θεληξηθή πιαηεία Philadelphia, Pennsylvania

46 ΝΔΟΚΛΑΙΚΙΜΟ 18νο &19νο αηώλαο: Ο ζρεδηαζκόο ησλ Νέσλ Πόιεσλ ζηελ Ακεξηθή Γεσκεηξηθόο θάλλαβνο παξαιιήισλ θαη θαζέησλ δξόκσλ πνπ δηαθόπηεηαη θαη αιινηώλεηαη από θπζηθά όξηα (αθηνγξακκή, πνηάκηα, βνπλά) Chicago, Illinois, 1892

47 ΝΔΟΚΛΑΙΚΙΜΟ 18νο & 19νο αηώλαο: Ο ζρεδηαζκόο ησλ Νέσλ Πόιεσλ ζηελ Ακεξηθή Manhattan, New York

48 ΝΔΟΚΛΑΙΚΙΜΟ 18νο & 19νο αηώλαο: The city beautiful movement Γεσκεηξηθόο θάλλαβνο παξαιιήισλ θαη θαζέησλ δξόκσλ πνπ δηαθόπηεηαη θαη αιινηώλεηαη από δηαγσλίνπο πνπ θαηαιήγνπλ ζε κλεκεία, δεκόζηα θηίξηα θαη πιαηείεο Washington

49 ΝΔΟΚΛΑΙΚΙΜΟ 18νο & 19νο αηώλαο: Ο ζρεδηαζκόο ησλ Νέσλ Πόιεσλ ζηελ Ακεξηθή Washington

50 ΝΔΟΚΛΑΙΚΙΜΟ 18νο & 19νο αηώλαο: Ο ζρεδηαζκόο ησλ Νέσλ Πόιεσλ ζηελ Ακεξηθή Chicago

51 ΝΔΟΚΛΑΙΚΙΜΟ 18νο & 19νο αηώλαο: Βαξθειώλε 1858

52 ΝΔΟΚΛΑΙΚΙΜΟ 18νο &19νο αηώλαο: Αλάπιαζε θαη επέθηαζε ησλ Δπξσπατθώλ πόιεσλ Paris, Ανάπλαζη ηος ιζηού ζηο κένηπο ηηρ πόληρ. Σσέδιο νέων Λεωθόπων από ηο Νομάπση Βαπώνο Haussmann, 1850 Καηεδαθίζειρ ηος παλιού Μεζαιωνικού ιζηού ζηο κένηπο και σάπαξη ηηρ νέαρ Λεωθόπος Rue de l Opera

53 ΝΔΟΚΛΑΙΚΙΜΟ 18νο & 19νο αηώλαο: Το πεπιμεηπικό οικοδομικό ηεηπάγωνο

54 Βηνκεραληθή πόιε: Tony Garnier

55 Linear City

56

57 Brazilia

58 πλύπαξμε

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών».

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». 1 «Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». Γιώργος Νηέλλας, Καηερίνα Μανούζοσ-Νηέλλα, Αρτιτέκτονες τοσ ΥΠΠΟ Ζ Ρόδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ηππηθό

Διαβάστε περισσότερα

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ.

Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. ΥΡΙΣΙΝΑ ΠΙΔΡΡΟΠΟΤΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΔΡΟΛΤΜΟΤ Απσιηεκηονική παπάδοζη και ζύγσπονη δόμηζη ζηο πλαίζιο ηηρ πποζηαζίαρ και ανάδειξηρ ηυν μνημείυν ζηην Άνυ Πόλη Κςπαπιζζίαρ. (Φ1-Φ3) Η Κππαξηζζία απνηειεί κηα αθόκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ

ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΣΧΝ ΑΝΑΚΣΟΡΧΝ, ΔΠΑΤΛΔΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΗΜΧΝ ΣΖ ΜΗΝΧΨΚΖ ΚΡΖΣΖ. ΥΧΡΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ Λίιηαλ Άγα Νίθνο Καξαληθόιαο Πέξπ Λαθαδάλε Λακπξηλή ηάκνπ Λέθηνξαο ΔΜΠ Γξ Μεραληθόο ΑΠΘ Δπίθ. Καζεγήηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηςσιακή διαηπιβή ΜΔΛΔΣΗ ΔΠΙΠΛΧΗ ΣΗ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΙΑΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ Αγγειηθή Παύινπ Λεκεζόο 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΤΓΥΡΟΝΕ ΟΤΣΟΠΙΕ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ Ζ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ: EΝΑ ΣΑΞΗΓΗ ΣΖΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΟΤΣΟΠΗΑ ΓΗΓΑΚΧΝ: ΝΗΚΟΛΑΟ ΗΧΝ ΣΔΡΕΟΓΛΟΤ ΠΟΤΓΑΣΖ: ΜΠΑΡΓΑΚΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ ΑΜ: 04105661 Διάλογοι Φιλοζοθίας και Αρχιηεκηονικής: Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ

ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ ΓΗΔΚΓΗΚΧΝΣΑ ΥΧΡΟ: ΜΗΚΡΟ-ΓΔΧΓΡΑΦΗΔ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΓΡΑΖ ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ Νηίνα Βαΐος 1, Άπηρ Καλανηίδηρ 2 1. ΔΜΠ, divaiou@central.ntua.gr 2. Georg Simmel Centre for Metropolitan Studies, Παλεπηζηήκην Humboldt, Βεξνιίλν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 1/ ΔΗΑΓΩΓΖ 2/ ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ

ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ 1/ ΔΗΑΓΩΓΖ 2/ ΓΗΑΠΗΣΩΔΗ ΔΙΑΠΛΕΚΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ ΓΡΑΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΑΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΜΔ ΣΖΝ ΕΜΠΛΟΚΗ ΣΟΠΗΚΩΝ ΓΗΚΣΤΩΝ ΠΟΛΗΣΩΝ Δ ΓΗΑΡΚΖ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΒΑΖ ύκβνπινο: Θάλνο Παγώλεο Οκάδα ζπλεξγαηώλ: Θνδσξήο Γξνπζόπνπινο Υξήζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηνπ θνηηεηή ηνπ Tκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο του Πορθμού του Ευρίπου. Αντώνιος Α. Αντωνίου Δρ Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Το φαινόμενο του Πορθμού του Ευρίπου. Αντώνιος Α. Αντωνίου Δρ Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών Το φαινόμενο του Πορθμού του Ευρίπου Αντώνιος Α. Αντωνίου Δρ Αστροφυσικής Πανεπιστημίου Αθηνών Γεσζειεληαθά θαηλόκελα 1. Μεηάπησζε θαη θιόλεζε ηνπ άμνλα ηεο Γεο 2. Η θίλεζε ησλ πόισλ ηεο Γεο 3. Δθιείςεηο

Διαβάστε περισσότερα

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ»

«ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» «ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ-ΣΑΤΡΟΔΡΟΜΙ ΠΟΛΙΣΙΜΩΝ» Εβραϊκοί τόποι τησ Θεςςαλονίκησ: Εβραϊκέσ ςυνοικίεσ, υναγωγέσ και Δημογραφική εξέλιξη του εβραϊκοφ πληθυςμοφ τησ Θεςςαλονίκησ Ονοματεπώνυμο:Σαρτζετάκησ Ζαχαρίασ Τμθμα Οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2 ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΑΡΙΘΜΗΗ πλδπαζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηακέηξεζε (απαξίζκεζε) ησλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ ζπλόισλ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζπλδπαζηηθή απνηειεί ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua. ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ Θάνος Παγώνης Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.gr ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε απηή επηρεηξεί, κε αθνξκή ηε ζπγθπξία

Διαβάστε περισσότερα

Αηομική Δπγαζία Β Δξαμήνος

Αηομική Δπγαζία Β Δξαμήνος ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Μάθημα: Ιζηοπία και θεωπία ηηρ Απσιηεκηονικήρ 2 ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΣΟ 2008-09 Β ΔΞΑΜΗΝΟ ΓΙΓΑΚΟΝΣΔ: ΑΜΑΛΙΑ ΚΩΣΑΚΗ ΝΙΚΟ ΠΑΣΑΒΟ Αηομική Δπγαζία Β Δξαμήνος ύγκπιζη δςο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ

ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ 516 9 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΕΝΣΑΞΗ ΣΟΙΥΕΙΩΝ ΜΟΡΦΟΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΣΟΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΥΕΔΙΑΜΟ Μανούηζογλος Εμμανοςήλ 1, και κοςηέληρ Νικόλαορ 2 1 Αναπληρωτής Καθηγητής, Πολστετνείο Κρήτης, Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Βηνθιηκαηηθά ηνηρεία Παξαδνζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο - Πνιηηηθνύ Βάληα Αζελνδώξνπ, Μαξία Πξνδξόκνπ Πιαηεία Ηξώσλ Πνιηηηθνύ ππό κειέηε θαηνηθίεο πνπ αλαιύνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία

Οικιζμοί. Απσαιολογικοί σώποι / Μνημεία Οικιζμοί ε όιε ηελ ελόηεηα ππάξρνπλ δηάζπαξηνη γξαθηθνί νηθηζκνί αγξνηηθνύ θπξίσο ραξαθηήξα, κηθξνύ κεγέζνπο θαη ήπηαο δόκεζεο, όπσο ε Λαύθα, νη Καιιηαλνί, ην Καίζαξη, ε θνηεηλή θ.α. Αξθεηνί νηθηζκνί έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ

ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΜEΛΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΕΠΙΠΣΩΕΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΑΜΜΟΛΖΦΗΑ ΣΟΤ ΠΟΣΑΜΟΤ ΠΑΜΗΟΤ ΣΖ ΘΔΖ ΠΑΛΗΑ ΦΑΓΔΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΟΤΕΑΚΗΟΤ ΤΝΟΛΗΚΟ ΜΖΚΟ: 179,94 κ ΚΑΡΓΗΣΑ ΜΑΨΟ 2014 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 2. ΔΗΑΓΧΓΖ Γεσγξαθηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ»

ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ» ΟΓΗΓΟ «ΡΤΘΜΙΗ ΑΤΘΑΙΡΔΣΩΝ» ΑΘΗΝΑ 2011 Ρύζκηζε ασζαηρέηφλ Σηηο 21-09-2011 δεκνζηεύζεθε ν λόκνο 4014/2011 ν νπνίνο αθνξά ζηε λέα ξύζκηζε γηα ηα απζαίξεηα, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα αλαζηέιιεηαη γηα 30 ρξόληα ε

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ

Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Ναύπλιο: οι επικίνδςνοι αηπαποί ηηρ ανάπηςξηρ Μαξία Π. Γνληά Φηιόινγνο, Υπεύζπλε Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ Γ.Γ.Δ. Αξγνιίδαο madonda@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΦΗ Η δηεξεύλεζε ηωλ πξνβιεκάηωλ ζρεδηαζκνύ κηαο ηνπηθήο αεηθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΔΙ Καβάιαο, Σκήκα Γαζνπνλίαο θαη Γηαρείξηζεο Φπζηθνύ Πεξηβάιινληνο Μάζεκα Μεηεσξνινγίαο-Κιηκαηνινγίαο Τπεύζπλε : Γξ Μάξζα Λαδαξίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ

Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Η ΜΟΝΑΓΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΦΤΗ, ΔΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΝΑΟΤ Σα Δθνικά Πάπκα Η μοναδικόηηηα ηηρ ελληνικήρ θύζηρ Ξαξά ηε ζρεηηθά κηθξή ηεο έθηαζε (131.944 ηεηξ. ρικ.), ε Διιάδα δηαζέηεη εμαηξεηηθά πινύζηα θύζε.

Διαβάστε περισσότερα

Αζηηθόο Πξνγξακκαηηζκόο Αζηηθόο ρεδηαζκόο: Μεζνδνινγία

Αζηηθόο Πξνγξακκαηηζκόο Αζηηθόο ρεδηαζκόο: Μεζνδνινγία Αζηηθόο Πξνγξακκαηηζκόο Αζηηθόο ρεδηαζκόο: Μεζνδνινγία Γύν δηαζηάζεηο ηνπ πνιενδνκηθνύ ζρεδηαζκνύ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ Οξγάλσζε ηνπ θνηλσληθνύ ρώξνπ ηεο πόιεο Αληηθείκελν: ηνπηθό παξαγσγηθό ζύζηεκα, πιεζπζκόο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014

ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. 2 ο Εξάμηνο 2014 1 ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑ ΚΡΗΤΗΣ 2 ο Εξάμηνο 2014 2 Πίνακας Περιετομένων 1. Οικονομική επισκόπηση... 3 2. Αγορά γραυείων... 4 3. Αγορά κατοικιών... 9 4. Αγορά καταστημάτων... 14 5. Logistics & Βιομητανία... 19 6.

Διαβάστε περισσότερα

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ

Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΕΩΖ Eγθεθαινγξαθηθή κειέηε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ππληθώλ αηξάθησλ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ ΓΙΧΡΓΟΤ ΓΑΜΑΚΟΤ Δθπνλήζεθε ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΕΠΑΝΑΥΡΗΘΜΟΠΟΘΗΗ ΚΑΘ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΔΟΜΘΚΩΝ ΤΛΘΚΩΝ ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΩΦΕΛΘΜΗ ΣΟΤ ΖΩΗ Νηθόιανο Μνπζηόπνπινο Καθηγηηήρ, Επγαζηήπιο Μεηάδοζηρ Θεπμόηηηαρ και Πεπιβαλλονηικήρ Μησανικήρ, ΑΠΘ Διεπζέξηνο Ιαθώβνπ

Διαβάστε περισσότερα