ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟ- ΓΙΑΣ RFID ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟ- ΓΙΑΣ RFID ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS"

Transcript

1 1 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟ- ΓΙΑΣ RFID ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS Μπουχούνας Τριαντάφυλλος Μηχανολόγος Μηχανικός Παπαϊωάννου Νικόλαος Μηχανολόγος Μηχανικός Τζάνας Κωνσταντίνος Data Consulting Services Στατιστικός, ΜΑ Περίληψη: Στην εισήγηση που ακολουθεί, παρουσιάζεται η υφιστάµενη κατάσταση αναφορικά µε την παρουσία της τεχνολογίας ιχνηλασιµότητας µε ραδιοκύµατα (RFID) στις ελληνικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics, ενώ ταυτόχρονα γίνεται και µια προσπάθεια αποτύπωσης τάσεων και καθορισµού του µελλοντικού ρόλου που θα παίξει το RFID στον συγκεκριµένο κλάδο. Τα αποτελέσµατα προήλθαν από έρευνα που διενεργήθηκε κατά τους µήνες Απρίλιο Ιούλιο 2005 σε πανελλαδικό δείγµα 33 εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της παροχής υπηρεσιών logistics (περίπου το 30% του συνόλου). Τον κεντρικό πυρήνα της έρευνας αποτέλεσε η προσπάθεια εντοπισµού του βαθµού ενσωµάτωσης της τεχνολογίας RFID στον χώρο αυτών των ελληνικών εταιρειών, η διάγνωση του επιπέδου πληροφόρησης και κατάρτισης των αρµόδιων στελεχών επάνω στο αντικείµενο, καθώς και οι γενικότερες τάσεις αποδοχής της τεχνολογίας αυτής και η µελλοντική της πορεία στην ελληνική πραγµατικότητα. Λέξεις κλειδιά: RFID, Ιχνηλασιµότητα, Παροχείς Υπηρεσιών Logistics, Εφοδιαστική Αλυσίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µη σταθερή ζήτηση προϊόντων, η ανάγκη για πιο συχνούς και πιο µικρούς χρόνους παραγγελιοληψίας, καθώς επίσης και οι πιο αυστηρές απαιτήσεις των εταιρειών στις διαδικασίες της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελούν τις βασικές παραµέτρους, οι οποίες σχηµατίζουν την αγορά και τους τρόπους συναλλαγής του 21 ου αιώνα 1. Ως εκ τούτου, οι εταιρείες του κλάδου των logistics, σε µια προσπάθεια να γίνουν πιο αποτελεσµατικές και αποδοτικές, επανεξετάζουν διαρκώς τους τρόπους συναλλαγής τους µε την πελατειακή τους βάση, καταφεύγοντας ολοένα και περισσότερο στην εφαρµογή και υιοθέτηση τεχνολογιών αυτόµατης αναγνώρισης 2. Οι τεχνολογίες αυτόµατης αναγνώρισης χρησιµοποιούνται ευρέως προκειµένου να βελτιωθεί η ακρίβεια δεδοµένων αλλά και για να µειωθεί το σύνολο του χρόνου και της εργασίας που απαιτούνται για την συλλογή των δεδοµένων αυτών. Ίσως η πιο πολλά υποσχόµενη τεχνολογία αυτόµατης αναγνώρισης µε τη µεγαλύτερη δυναµική και προοπτικές εξέλιξης, είναι αυτή του RFID (Radio Frequency IDentification) ή «Αναγνώριση Ταυτότητας Αντικειµένων µε Ραδιοκύµατα (ΑΤΑΡ)» όρος ο οποίος εφ εξής θα χρησιµοποιηθεί. Η τεχνολογία ΑΤΑΡ (η οποία αναφέρεται και ως τεχνολογία αυτόµατης αναγνώρισης 1 ), είναι ένας γενικός όρος που χρησιµοποιείται προκειµένου να περιγραφεί ένα σύστηµα που αναµεταδίδει τα στοιχεία ταυτότητας ενός αντικειµένου, προϊόντος ή ανθρώπου, µε τη χρήση ραδιοκυµάτων 3. Η ΑΤΑΡ αποτελεί µια επανάσταση για τη σύγχρονη εφοδιαστική αλυσίδα, αυτοµατοποιώντας και µετασχηµατίζοντας κοµβικές επιχειρηµατικές διαδικασίες. Η τεχνολογία έχει γνωρίσει τέτοια άνθηση τα τελευταία χρόνια που, από πολλούς, θεωρείται ως ο διάδοχος των barcodes, τα οποία σήµερα είναι η de facto χρησιµοποιούµενη τεχνολογία σήµανσης προϊόντων. Με την ενσωµάτωση ετικετών ΑΤΑΡ σε

2 2 µεµονωµένα προϊόντα θα υπάρχει η δυνατότητα να προσδιορίζεται, πέραν των δεδοµένων ταυτότητας, η ακριβής θέση και κατάσταση ενός προϊόντος στην εφοδιαστική αλυσίδα, παρέχοντας πλήρη ορατότητα από το σηµείο παραγωγής έως και το σηµείο κατανάλωσης. Κάτι τέτοιο, θα επιτρέψει στις εταιρείες να µειώσουν τα αποθέµατά τους, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι το προϊόν θα είναι πάντα στην κατάλληλη θέση την κατάλληλη στιγµή. Ταυτόχρονα, αναµένεται να µειωθούν σηµαντικά τα εργατικά κόστη και να µειωθεί δραστικά ο παράγοντας του ανθρώπινου λάθους 4. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ Εύλογα γεννιούνται ερωτήµατα για το πώς αντιµετωπίζεται µια τόσο πολλά υποσχόµενη τεχνολογία στον ελλαδικό χώρο, γεγονός που οδήγησε και στη διεξαγωγή µιας πρωτογενούς έρευνας. Σκοπός της έρευνας αυτής, είναι ο καθορισµός της υφιστάµενης κατάστασης αναφορικά µε την παρουσία της τεχνολογίας ιχνηλασιµότητας ΑΤΑΡ στις ελληνικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics, ενώ ταυτόχρονα, γίνεται και µια προσπάθεια αποτύπωσης τάσεων και καθορισµού του µελλοντικού ρόλου που θα παίξει η ΑΤΑΡ στον συγκεκριµένο κλάδο. Τον κεντρικό πυρήνα της έρευνας αποτέλεσε η προσπάθεια εντοπισµού του βαθµού ενσωµάτωσης της τεχνολογίας ΑΤΑΡ στον χώρο αυτών των ελληνικών εταιρειών, η διάγνωση του επιπέδου πληροφόρησης και κατάρτισης των αρµόδιων στελεχών επάνω στο αντικείµενο, καθώς και οι γενικότερες τάσεις αποδοχής της τεχνολογίας αυτής και η µελλοντική της πορεία στην ελληνική πραγµατικότητα. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Η έρευνα διενεργήθηκε από τον Απρίλιο έως και τον Ιούλιο του 2005, διαχωριζόµενη ουσιαστικά σε δύο ξεχωριστά τµήµατα. Προηγήθηκε µια δευτερογενής έρευνα, που σκοπό είχε να προσδιορίσει τον συνολικό πληθυσµό των εταιρειών παροχής υπηρεσιών logistics πανελλαδικά ο οποίος και καθορίστηκε τελικά στις 101 επιχειρήσεις. Ως «εταιρείες παροχής υπηρεσιών Logistics» ορίστηκαν εκείνες οι εταιρείες στις οποίες γίνεται ανάθεση δραστηριοτήτων αποθήκευσης και διανοµής καθώς και υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας (π.χ. ανασυσκευασία, cross-docking), ενώ αποκλείστηκαν οι διαµεταφορείς. Η πρωτογενής έρευνα που ακολούθησε επιχειρεί να δώσει απαντήσεις σε όλα τα προαναφερθέντα ερωτήµατα και εµπίπτει στη κατηγορία των εµπειρικών µελετών (empirical studies) και στην ο- µάδα των διερευνητικών ερευνών (exploratory research) 7. Βασικό εργαλείο, που χρησιµοποιήθηκε για την απόκτηση των απαραίτητων πληροφοριών, αποτέλεσε ένα ερωτηµατολόγιο 16 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και µιας ερώτησης ελεύθερης απάντησης. Η τρόπος συλλογής των ερευνητικών δεδοµένων ήταν µικτός καθώς έγινε µέσω αποστολής του ερωτηµατολογίου µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή µε fax, αφού είχε προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία µε τις επιλεγείσες εταιρείες, αλλά και κατόπιν προσωπικής συνέντευξης. Η µέθοδος δειγµατοληψίας ανήκει στην κατηγορία των µη τυχαίων δειγµατοληψιών ευκολίας 7 (non probability, at convenience). Η αποστολή των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2005 και ακολούθησε επαναληπτική προσπάθεια επικοινωνίας (follow up) µε τις εταιρείες που δεν ανταποκρίθηκαν αρχικά. Ελήφθησαν απαντήσεις από 33 εταιρείες (ποσοστό απόκρισης 33%), αριθµός που κρίνεται ικανοποιητικός για την εξαγωγή αξιόπιστων συµπερασµάτων, ενώ πρέπει να σηµειωθεί ότι το σύνολο των ερωτηµατολογίων έχει συµπληρωθεί από ανώτερα και ανώτατα διευθυντικά στελέχη. Στο στάδιο της επεξεργασίας των συλλεγµένων πληροφοριών, υπολογίστηκαν κατανοµές των απαντήσεων ανά ερώτηση (ανάλυση µιας µεταβλητής), καθώς και συσχετίσεις µεταξύ δύο µεταβλητών (διµεταβλητή ανάλυση). Για τον έλεγχο ύπαρξης στατιστικά σηµαντικής διαφοράς µεταξύ δύο µεταβλητών, λόγω της φύσης των δεδοµένων (ονοµαστικά στοιχεία ποιοτικές µεταβλητές), εφαρµόστηκε ο X 2 έλεγχος ανεξαρτησίας. Το επίπεδο σηµαντικότητας επιλέχθηκε στο 5%. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Από τους υπεύθυνους που κλήθηκαν να συµπληρώσουν το ερωτηµατολόγιο, το 36,4% είναι στελέχη µηχανογράφησης, το 27,3% στελέχη logistics, το 12,1% διευθύνοντες σύµβουλοι, ενώ ένα 24,2% αυτών κατέχει άλλες θέσεις µέσα στις εταιρείες τους. Η πλειοψηφία των εταιρειών που ανταποκρίθηκαν (36,4%) απασχολεί προσωπικό που ο αριθµός του κυµαίνεται µεταξύ των 26 και 75 ατό-

3 3 µων. Οι εταιρείες µε προσωπικό που υπερβαίνει τα 75 άτοµα συγκεντρώνουν ένα αντίστοιχα µεγάλο ποσοστό ενώ η κατηγορία των εταιρειών που στελεχώνεται από προσωπικό λιγότερο από 25 άτοµα αποτελεί το 27,3% του δείγµατος. Ένα 15% του δείγµατος απασχολεί πάνω από 150 άτοµα. Το ένα τρίτο σχεδόν των ερωτηθέντων είχε ετήσιο κύκλο εργασιών, για το έτος 2004, µεγαλύτερο από ενώ µικρότερο από έχει µόλις το 15,2%. Πάνω από 50% των εταιρειών α- πασχολεί προσωπικό περισσότερο των 25 ατόµων και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών µεγαλύτερο των , οπότε και µπορεί να θεωρηθεί ότι οι εταιρείες αυτές ανήκουν στην κατηγορία των µεσαίων και των µεγάλων εταιρειών. Οι δύο κυρίαρχες υπηρεσίες που παρέχονται από τις εταιρείες αυτές είναι η µεταφορά και διανοµή καθώς και η αποθήκευση προϊόντων, σε ποσοστά 93,9% και 87,9% αντίστοιχα. Ένα µεγάλο µέρος των εταιρειών (περίπου 60%), προσφέρει συσκευασία ή ανασυσκευασία και cross docking των προϊόντων των πελατών ενώ ακολουθούν οι εκτελωνισµοί σε ποσοστό 36,4%, η κατάψυξη σε ποσοστό 18,2% και η διαχείριση πληρωµών για λογαριασµό των πελατών σε ποσοστό 15,2%. Η πλειοψηφία των εταιρειών, εδρεύει στον ευρύτερο χώρο του αττικού λεκανοπεδίου, καθώς µόνο το 30,3% έχουν την έδρα τους σε άλλα ελληνικά αστικά κέντρα. Οι περισσότερες εταιρείες που ανήκουν στο ποσοστό αυτό έχουν την έδρα τους στον Νοµό Θεσσαλονίκης. ΓΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΤΑΡ Η τεχνολογία ΑΤΑΡ δεν είναι πρόσφατη ανακάλυψη και χρησιµοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στο εξωτερικό, βρίσκοντας πάµπολλες εφαρµογές. Η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας αποτελεί ήδη, για έναν σεβαστό αριθµό εταιρειών του Γνώση τεχνολογίας RFID εξωτερικού, την βασική αιτία για την οποία έχουν ενσωµατώσει την ΑΤΑΡ. εδοµένου ότι Καθόλου στην Ελλάδα η ΑΤΑΡ δεν χρησιµοποιείται επί Λίγο του παρόντος από εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics, κρίθηκε σκόπιµο να ερευνηθεί η Σχετικά καλά 9,09% 3,03% Πολύ καλά Πάρα πολύ καλά πληροφόρηση και η κατάρτιση των στελεχών 27,27% τους σχετικά µε το αντικείµενο. Είναι χαρακτηριστικό ότι µόλις ένα 3% των ερωτηθέντων 21,21% δηλώνει άγνοια για την τεχνολογία (Σχήµα 1) τη στιγµή που ένας στους τρεις σχεδόν γνωρίζει µε λεπτοµέρειες τεχνικά χαρακτηριστικά 39,39% και εφαρµογές. Γράφηµα 1: Πόσο γνωρίζετε την τεχνολογία RFID; Το γεγονός ότι η έννοια της ΑΤΑΡ δεν είναι άγνωστη στο χώρο των logistics, συνάδει µε την άποψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των ερωτηθέντων ότι η ΑΤΑΡ θα προσφέρει σηµαντική βοήθεια στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Χαρακτηριστικό είναι ότι, στην ερώτηση αν θεωρούν ότι η τεχνολογία ΑΤΑΡ θα βοηθήσει στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, κανένας από τους ερωτηθέντες δεν απάντησε αρνητικά. Το µεγαλύτερο µέρος των συµµετεχόντων στην έρευνα πιστεύουν ότι µε τον έναν ή άλλο τρόπο µια ενδεχόµενη εµπλοκή ενός τέτοιου συστήµατος στις διαδικασίες µιας εταιρείας παροχής υπηρεσιών logistics θα συνεισέφερε σηµαντικά. Ένα ποσοστό της τάξης του 15,2% δεν έχει σαφή άποψη για τη συνεισφορά αυτή, ενώ οι υπόλοιποι ερωτηθέντες έχουν την πεποίθηση ότι η διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας θα γίνει αποδοτικότερη και αποτελεσµατικότερη µε τη συνδροµή της ΑΤΑΡ.

4 4 ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΧΗΣ Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες και τα οφέλη της ΑΤΑΡ, ένα 42,4% του δείγµατος επιδεικνύει υψηλό ενδιαφέρον ενσωµάτωσης της τεχνολογία αυτής στις επιχειρήσεις τους. Οι Ενδιαφέρον ενσωµάτωσης RFID απόψεις των υπολοίπων όµως, όπως φαίνεται και στο Σχήµα 2, παρουσιάζονται αρκετά Καθόλου Λίγο διαφορετικές. Ένα µεγάλο µέρος των Σχετικά 3,03% ερωτηθέντων, (45,5%) δείχνει να 9,09% Πολύ 21,21% Πάρα πολύ αµφιταλαντεύεται δηλώνοντας σχετικό ενδιαφέρον ενώ το εναποµείναν 12,1% δηλώνει απερίφραστα πως δεν ενδιαφέρεται για µια τέτοια επένδυση. 21,21% 45,45% Γράφηµα 2: Πόσο ενδιαφέρει την εταιρεία σας να ενσωµατώσει την τεχνολογία RFID στις επιχειρηµατικές της διαδικασίες; Στην περίπτωση της τεχνολογίας ΑΤΑΡ, κρίνεται απαραίτητη για τις ενδιαφερόµενες εταιρείες η αρχική συµµετοχή τους σε κάποιο πιλοτικό πρόγραµµα εφαρµογής του, προτού γίνει προσπάθεια να ενσωµατωθεί αυτό πλήρως. Στο Γράφηµα 3 διακρίνεται ότι το 65,6% του δείγµατος αποτελείται από εταιρείες που σχεδιάζουν να συµµετάσχουν µελλοντικά σε κάποιο πρόγραµµα τέτοιου είδους. Μόνο το 15,6% επί του συνόλου του δείγµατος δήλωσε ότι τηρεί αδιάφορη στάση απέναντι στην τεχνολογία ΑΤΑΡ, και κατ επέκταση δεν ενδιαφέρεται να αποκτήσει περαιτέρω γνώση σχετικά µε τη χρήση του. Συµµετοχή σε πιλοτικά προγράµµατα ενσωµάτωσης RFID Η εταιρεία τηρεί αδιάφορη στάση απέναντι στην τεχνολογία RFID 15,62% Η εταιρεια σκοπέυει να συµµετάσχει µελλοντικά σε καποιο πιλοτικό πρόγραµµα 65,62% Η εταιρεια συµµετέχει αυτή την περίοδο σε πιλοτικό πρόγραµµα 6,25% Η εταιρεια έχει συµµετάσχει ήδη σε πιλοτικό πρόγραµµα 12,5% Ποσοστό % Γράφηµα 3: Η εταιρεία σας έχει συµµετάσχει ή σκοπεύει να συµµετάσχει σε κάποιο πιλοτικό πρόγραµµα που χρησιµοποιεί την τεχνολογία RFID;

5 5 Στη συνέχεια της έρευνας, οι συµµετέχοντες που απάντησαν ότι έχουν σκοπό να συµµετάσχουν µελλοντικά σε κάποιο πιλοτικό πρόγραµµα, κλήθηκαν να διευκρινίσουν τον χρονικό ορίζοντα µέσα στον οποίο σκοπεύουν να υλοποιήσουν την απόφασή τους. Το 8,7% απάντησε ότι είναι άµεση προτεραιότητά τους η συµµετοχή σε κάποιο πιλοτικό πρόγραµµα ενώ 21,7% θα κάνει κάτι τέτοιο τους επό- µενους 12 µήνες (Γράφηµα 4). Το 43,5% των εταιρειών απάντησε ότι τα σχέδιά τους περιλαµβάνουν τη συµµετοχή σε πιλοτικό πρόγραµµα στα επόµενα 3 χρόνια ενώ µόνο το 25% περίπου, απάντησε πως θα ενεργήσει προς αυτή την κατεύθυνση µετά το πέρας 3 ετών. Γράφηµα 4: Εφ όσον απαντήσατε ότι σκοπεύετε να συµ- µετάσχετε µελλοντικά σε προγράµµατα εφαρµογής της τεχνολογίας RFID, ποιος είναι ο χρονικός ορίζοντας; Χρονικός ορίζοντας συµετοχής σε πιλοτικό πρόγραµµα Ποσοστό % ,48% 10 21,74% 21,74% 0 8,7% Άµεσα Μέσα στους επόµενους 12 µήνες Μέσα στα επόµενα 3 χρόνια Μέσα στα επόµενα 5 χρόνια 4,35% Μετά από 5 χρόνια ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΤΑΡ - ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ Το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι ελληνικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics, σε ποσοστό 23,3%, είναι η αναποτελεσµατική αξιοποίηση πόρων λόγω έλλειψης πληροφοριών. Ακολουθεί η αδυναµία ακριβούς πρόβλεψης της ζήτησης σε ποσοστό 17,9% ενώ υπολογίσιµα είναι και τα λάθη κατά τη διαδικασία επιστροφών, τα προβλήµατα ανεπαρκούς ιχνηλασιµότητας, καθώς και τα λάθη που συµβαίνουν κατά τις παραλαβές των προϊόντων 5. Η τεχνολογία ΑΤΑΡ καλείται και δύναται να δώσει λύση στα προβλήµατα αυτά, δεδοµένου ότι θα αλλάξει τον τρόπο ροής και το µέγεθος των πληροφοριών κατά µήκος της εφοδιαστική αλυσίδας. εν θα πρέπει όµως, να παραβλεφθούν και µειονεκτήµατα της ΑΤΑΡ όπως το υψηλό κόστος της, το θολό ακόµα τοπίο αναφορικά µε τις τυποποιήσεις και τα πρότυπα που την αφορούν και η συµβατότητα του εξοπλισµού µιας εταιρείας µε µιαν άλλη 6. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα ερωτήθηκαν για το ποιοι είναι οι πιθανοί λόγοι για τους οποίους θα ενσωµάτωναν την τεχνολογία ΑΤΑΡ στην εταιρεία τους. Ουσιαστικά, ερωτήθηκαν για το αν η αιτία που θα τους ωθούσε σε µια τέτοια ενέργεια θα ήταν η δική τους πρωτοβουλία ή ο έµµεσος εξαναγκασµός από «ισχυρούς» πελάτες, οι οποίοι προκειµένου να συνεχίσουν την συνεργασία µαζί τους θα απαιτούσαν την ύπαρξη ετικετών ΑΤΑΡ. Μετά από ανάλυση των απαντήσεων, όπως φαίνεται και στο Γράφηµα 5, προέκυψε ότι οι ερωτηθέντες δεν πιστεύουν ότι θα υποχρεωθούν έµµεσα ή άµεσα να χρησιµοποιούν ΑΤΑΡ. Αυτό φαίνεται από τις απαντήσεις τους στους λόγους «υποχρέωση από πελάτες» και «συµβατότητα µε συνεργαζόµενες εταιρείες», οι οποίες έλαβαν ποσοστά γύρω στο 32%. Ο κυριότερος λόγος ενσωµάτωσης της ΑΤΑΡ είναι η βελτίωση των λειτουργιών της επιχείρησης, µε ποσοστό 85,7%, ακολουθούµενη από την αύξηση της κερδοφορίας που συγκέντρωσε ποσοστό 67,9%.

6 6 Λόγοι ενσωµάτωσης τεχνολογίας RFID Ποσοστο % ,71% 67,86% 20 32,14% 32,14% 3,57% 0 Βελτίωση λειτουργιών επιχείρησης Απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος Πιθανή υποχρέωση από πελάτες Συµβατότητα µε συνεργαζόµενες εταιρείες Άλλο Γράφηµα 5: Για ποιους λόγους σκέφτεστε να εισάγετε την τεχνολογία RFID στις λειτουργίες τις επιχείρησής σας; Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την λήψη µίας απόφασης ενσωµάτωσης της τεχνολογίας ΑΤΑΡ στις λειτουργίες µιας επιχείρησης, ενώ λογικό είναι να εγείρονται ανησυχίες για διάφορα προβλήµατα που ενδεχοµένως να παρουσιαστούν. Αυτό που απασχολεί περισσότερο τους ερωτηθέντες είναι το κατά πόσον η νέα αυτή τεχνολογία µπορεί να είναι συµβατή µε τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα και τις γενικότερες υποδοµές των εταιρειών τους (Πίνακας 1). Μεγάλη βαρύτητα δίνεται τόσο σε οικονοµικά ζητήµατα όπως το αυξηµένο κόστος υλοποίησης ενός συστήµατος ΑΤΑΡ και η ύπαρξη κινήτρων από τη πλευρά της πολιτείας, όσο και σε τεχνικά ζητήµατα (π.χ. εξασφάλιση 100% αναγνωσιµότητας καθώς και συµβατότητας µεταξύ των συνεργαζοµένων εταιρειών). Λιγότερη σηµασία δίνεται επί του παρόντος στο ότι δεν υπάρχουν ακόµα εφαρµογές και επιτυχηµένα παραδείγµατα που να αποδεικνύουν τα οφέλη της τεχνολογίας καθώς και στην αβεβαιότητα που υπάρχει στα προσδοκώµενα οφέλη από µια τέτοια πιθανή επένδυση. Πίνακας 1: Παράγοντες που επηρεάζουν την εφαρµογή της τεχνολογίας ΑΤΑΡ Συµβατότητα της τεχνολογίας µε τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήµατα και υποδοµές Σηµαντικότητα Μεγάλη Σχετική Μικρή 85,7% 10,7% 3,6% Κόστος υλοποίησης ενός συστήµατος RFID 80% 16 % 4% Εξασφάλιση 100% αναγνωσιµότητας από τους αναγνώστες Ύπαρξη κινήτρων από την πολιτεία για την ενσωµάτωση της τεχνολογίας RFID Συµβατότητα των αναγνωστών και των ετικετών από διαφορετικούς πελάτες Έλλειψη επιτυχηµένων παραδειγµάτων που καταδεικνύουν την αποδοτικότητα της τεχνολογίας 79,3% 13,8% 6,9% 78,9% 24,2% 6,9% 75% 14,3% 10,7% 51,8% 33,3% 14,9% Αβεβαιότητα στα οφέλη από την επένδυση 39,3% 32,2% 28,5%

7 7 ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να κάνουν τις προβλέψεις τους σχετικά µε τον χρονικό ορίζοντα στον οποίο πιστεύουν ότι η ΑΤΑΡ θα έχει ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά. Τα αποτελέσµατα φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα 2. Η κρατούσα πεποίθηση λέει πως τα containers και οι παλέτες θα είναι αυτά που θα εφοδιαστούν αρχικά µε τις ετικέτες ΑΤΑΡ, είναι. Το 68% του δείγµατος πιστεύει ότι µέχρι το 2010, ετικέτες ΑΤΑΡ θα τοποθετούνται στα περισσότερα container ενώ για τις παλέτες την άποψη αυτή συµµερίζεται το 50%. Αντίθετα, η ευρεία χρήση της ΑΤΑΡ σε επίπεδο κιβωτίου και προϊόντος θα καθυστερήσει µέχρι περίπου το Συγκεκριµένα το 69% έχει τη γνώµη ότι η ΑΤΑΡ θα χρησιµοποιείται ευρέως σε επίπεδο κιβωτίου µέχρι το 2015 ενώ το 60% εικάζει ότι το ίδιο χρονικό διάστηµα τα περισσότερα προϊόντα θα είναι εφοδιασµένα µε τις ετικέτες αυτές. Πίνακας 2: Προβλέψεις όσον αφορά την ευρεία χρήση της ΑΤΑΡ στην Ελλάδα Έως το 2010 Έως το 2015 Μετά το 2015 Σε επίπεδο container 68% 24% 8% Σε επίπεδο παλέτας 50% 46,4% 3,6% Σε επίπεδο κιβωτίου 27,6% 69% 3,4% Σε επίπεδο προϊόντος 20 % 60% 20% Βέβαια, η εµπιστοσύνη που δείχνει το δείγµα στην τεχνολογία του barcode είναι ακόµα µεγάλη. Θεωρείται ότι η µετάβαση από το barcode στην ΑΤΑΡ δεν θα είναι µια απλή και γρήγορη διαδικασία που θα ολοκληρωθεί µέσα σε µερικούς µήνες. Αντίθετα, υποστηρίζεται από την πλειοψηφία ότι οι δύο τεχνολογίες, σε βάθος δεκαετίας τουλάχιστον, θα χρησιµοποιούνται µε τέτοιο τρόπο ώστε τα µειονεκτήµατα της µιας να αντιµετωπίζονται µε τα πλεονεκτήµατα της άλλης. Μπορεί να είναι ελάχιστοι (3,5% ) αυτοί που υποστηρίζουν ότι σε 10 χρόνια «θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά το barcode αλλά είναι χαρακτηριστικό ότι το 62,1% των αρµόδιων που απάντησαν στο ερωτηµατολόγιο θεωρούν ότι η ΑΤΑΡ θα έχει ταυτόχρονη συνύπαρξη µε το Barcode. Το 27,6% και το 6,9% πιστεύουν ότι η ΑΤΑΡ θα έχει πρωτεύοντα ρόλο και ότι θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά η ΑΤΑΡ, αντίστοιχα. ΑΤΑΡ ΓΙΑ «ΜΙΚΡΟΥΣ» ΚΑΙ «ΜΕΓΑΛΟΥΣ» Κρίθηκε σκόπιµο και ιδιαίτερα ενδιαφέρον να προσδιορισθεί η συσχέτιση του µεγέθους µιας επιχείρησης µε παράγοντες όπως η γνώση της τεχνολογίας, το ενδιαφέρον ενσωµάτωσής της, οι προσδοκίες και οι πεποιθήσεις για το µέλλον. Οι εταιρείες διαχωρίστηκαν µε βάση τα δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος. Έτσι λοιπόν, διαχωρίστηκαν σε «µικρές» και «µεγάλες» βάσει του αριθµού των εργαζοµένων (έγινε παραδοχή πως οι «µικρές» εταιρείες απασχολούν µέχρι 25 άτο- µα ενώ οι «µεγάλες» πάνω από 25), όσο και βάσει ετήσιου τζίρου (µέχρι για τις «µικρές», πάνω από για τις «µεγάλες»). Η µοναδική ίσως συσχέτιση που παρατηρήθηκε, παρ ότι δεν κρίθηκε στατιστικά σηµαντική, ήταν αυτή του τζίρου των εταιρειών σε σχέση µε το πόσο γνωστή είναι η τεχνολογία ΑΤΑΡ από τα αρµόδια στελέχη της. ιαφάνηκε µια τάση των µεγάλων εταιρειών να είναι καλύτερα πληροφορηµένες για τα χαρακτηριστικά και τις εφαρµογές της τεχνολογίας ΑΤΑΡ. Παρόλ αυτά οι υπολογιζόµενες συσχετίσεις δεν έδειξαν πουθενά ύπαρξη στατιστικά σηµαντικής διαφοράς, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπάρχει µια γενικώς ενιαία άποψη για την ΑΤΑΡ, ανεξάρτητα µεγέθους της επιχείρησης. Παρ όλο που η ΑΤΑΡ αποτελεί µια ακριβή -ακόµα- τεχνολογία, το κόστος της οποίας, όπως είδαµε και προηγουµένως, προβληµατίζει έντονα τους υπεύθυνους των εταιρειών, οι µικρές εταιρείες εµφανίζονται το ίδιο διατεθειµένες να ασχοληθούν µαζί της και να

8 8 διεκδικήσουν τα οφέλη τους, µε τις µεγάλες. Φαίνεται λοιπόν πως η τεχνολογία ΑΤΑΡ είναι υ- πόθεση όλων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ΑΤΑΡ είναι µια τεχνολογία που ενώ έχει ανακαλυφθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες, µόλις πρόσφατα ξεκίνησε να βρίσκει εφαρµογές στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παρ ότι στην Ελλάδα η χρήση της τεχνολογίας είναι ακόµα ουσιαστικά µηδαµινή, εκτιµάται ότι η εποχή κατά την οποία η ΑΤΑΡ θα χρησιµοποιείται σε υψηλό βαθµό δεν απέχει και τόσο πολύ. Από την έρευνα που διεξήχθη, φάνηκε ότι ένα µεγάλο µέρος των ελληνικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών logistics γνωρίζει την τεχνολογία ΑΤΑΡ καθώς και τα οφέλη που µπορούν να αποκοµισθούν από τη χρήση της. Επιπροσθέτως, κυριαρχεί η άποψη στους επιχειρηµατικούς κύκλους ότι η ενσωµάτωση των συστηµάτων ΑΤΑΡ στις διαδικασίες µιας επιχείρησης θα βοηθήσει πολύ στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Σε γενικές γραµµές, η ΑΤΑΡ δεν αποτελεί «άγνωστη λέξη» για την πλειονότητά των ελληνικών εταιρειών παροχής υπηρεσιών logistics, γεγονός ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Η συντριπτική πλειοψηφία (πάνω από το 80%), υποστηρίζει ότι η τεχνολογία ΑΤΑΡ αποτελεί ένα πολύτιµο εργαλείο, το οποίο θα προσφέρει πολλά πλεονεκτήµατα. Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι οι δυνατότητες της ΑΤΑΡ χαίρουν της εκτίµησης του επιχειρηµατικού κόσµου στον συγκεκριµένο κλάδο. Αυτό, µπορεί να σηµαίνει και την εξασφαλισµένη είσοδο της τεχνολογίας στις περισσότερες εταιρείες. εδοµένης της επικρατούσας άποψης ότι η ΑΤΑΡ θα βοηθήσει στην διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα ήταν λογικό να αναµένει κανείς ανάλογες απαντήσεις και στην ερώτηση του κατά πόσο υπάρχει η πρόθεση ενσωµάτωσης της τεχνολογίας στις επιχειρηµατικές διαδικασίες κάθε εταιρείας. Παρ όλα αυτά, η στάση του δείγµατος απέναντι στο ενδεχόµενο ενσωµάτωσης της ΑΤΑΡ στην εταιρεία τους είναι διστακτική. Μια λύση στην άρση αυτής της διστακτικότητας είναι η εφαρµογή πιλοτικών προγραµµάτων ενσωµάτωσης της τεχνολογίας ΑΤΑΡ. Η πλειονότητα των εταιρειών επιδεικνύει ενδιαφέρον για την εµπειρία και τη γνώση που προσφέρει η συµµετοχή σε ένα πρόγραµµα αυτού του είδους. Το γεγονός ότι ένα µεγάλο µέρος των εταιρειών προτίθεται να συµµετάσχει µελλοντικά σε ένα πιλοτικό πρόγραµµα, υποδηλώνει σαφώς ότι οι ερωτηθέντες αναγνωρίζουν τις µεγάλες πιθανότητες ευρείας εφαρ- µογής της ΑΤΑΡ και κάθε άλλο παρά απροετοίµαστες θέλουν να βρει η νέα εποχή τις εταιρείες τους. Αρκετά µεγάλο είναι το ποσοστό που θεωρεί ότι µε την ενσωµάτωση της ΑΤΑΡ θα αποκτήσει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα το οποίο θα του χαρίσει προβάδισµα σε σχέση µε τις υπόλοιπες εταιρείες. Εποµένως, δεν θα ήταν εικασία να έλεγε κανείς ότι πολλές εταιρείες θα σπεύσουν να αποτελέσουν τους πρώτους χρήστες ΑΤΑΡ επιδιώκοντας να αυξήσουν το µερίδιό τους στην αγορά. Ο κυρίαρχος λόγος που θα τους οδηγήσει στην ενσωµάτωση της ΑΤΑΡ είναι η βελτίωση των διαδικασιών της εφοδιαστικής αλυσίδας και κατ επέκταση της κερδοφορίας της επιχείρησης, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πλειοψηφία πιστεύει στην δυναµική της τεχνολογίας ΑΤΑΡ. Όµως, ανεξάρτητα από τα γενικά χαρακτηριστικά και τα οφέλη που µπορούν να προκύψουν από τη χρήση της, υπάρχουν συγκεκριµένα θέµατα που προβληµατίζουν τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών logistics. Το γεγονός ότι υπάρχουν ακόµη τεχνικά προβλήµατα αλλά και αδυναµία καθορισµού παγκοσµίως αποδεκτών προτύπων, δεν φαίνεται να είναι άγνωστο στην επιχειρηµατική κοινότητα. Η συµβατότητα επίσης του συστήµατος ΑΤΑΡ που ενδεχοµένως να ενσωµατώσουν µε το υπάρχον πληροφοριακό σύστηµα τους προκαλεί προβληµατισµό. Για το λόγο αυτό πριν από την υλοποίηση ενός συστήµατος ΑΤΑΡ πρέπει να προηγείται κατάλληλη µελέτη. Η τεχνολογία αυτή δεν αποτελεί πανάκεια για κάθε περίπτωση. Απαιτείται η προσεκτική προσαρµογή της στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης. Επίσης, αφ ενός µεν το υψηλό κόστος υλοποίησης ενός συστήµατος ΑΤΑΡ, αφ ετέρου δε η απόδοση της επένδυσης από ένα τέτοιο σύστηµα (κάτι που δεν µπορεί ακόµα να προσδιορισθεί εύκολα) δικαιολογεί σε µεγάλο βαθµό το δισταγµό των υπευθύνων να προχωρήσουν στην απόφαση ενσω- µάτωσης του συστήµατος. Έτσι, καθίσταται δύσκολη για τις επιχειρήσεις η υιοθέτηση της τεχνολογίας πριν από την ευρύτερη διάδοση της. Εκτιµάται όµως ότι καθοριστικό ρόλο στην επίλυση των προβληµάτων αυτών θα διαδραµατίσει η κρατική βοήθεια. Επιχορηγήσεις, χρηµατοδοτικά προγράµµατα, πιλοτικές εφαρµογές και φορολογικά κίνητρα ενδεχοµένως, θα «λύσουν τα χέρια» των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων, µειώνοντας την πιθανότητα µιας αποτυχηµένης εφαρµογής της τεχνολογίας ΑΤΑΡ. Το κόστος ενσωµάτωσης ενός συστήµατος ΑΤΑΡ είναι σε κάθε περίπτωση ακόµα υψηλό και κάθε

9 9 επιχειρηµατίας θα ήθελε να είναι κατά το δυνατόν εξασφαλισµένος σε µια τέτοια επένδυση. Είναι προφανές ότι λόγω του σχετικά µικρού πλήθους των containers και των παλετών, αλλά και της µεγάλης αξίας τους σε σχέση µε τα µεµονωµένα προϊόντα, αποτελεί περισσότερο συµφέρουσα λύση να τοποθετηθούν, αρχικά τουλάχιστον, πρώτα σ αυτά οι ετικέτες ΑΤΑΡ. Κατ αυτό τον τρόπο από τη µία θα ελεγχθεί η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητά τους ενώ παράλληλα, µε το πέρασµα του χρόνου, χάρη στην πρόοδο των ερευνών η τιµή της ετικέτας θα µειώνεται σταδιακά. Παρ όλα αυτά, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η κοινή στάση που τηρούν απέναντι σε ενδεχόµενο ενσωµάτωσης της τεχνολογίας, µικροµεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις. Με απλά λόγια, η ΑΤΑΡ δεν είναι υπόθεση αποκλειστικά των «µεγάλων». Το γεγονός αυτό, δηµιουργεί µια δυναµική ευρείας διάδοσης, ενώ επιτρέπει στις εταιρείες παροχής λύσεων και εφαρµογών ΑΤΑΡ, να απευθύνονται σε όλη την αγορά. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Γιαγλής Γ., Κονταράτος Ι., Ζεϊµπέκης Β., Κουρουθανάσης Π., 2004, Τεχνολογίες Αυτόµατης Αναγνώρισης Προϊόντων για την Ολοκλήρωση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τελικό Πόρισµα, E- business Forum, Ζ Κύκλος Εργασιών Οµάδα Εργασίας ΟΕ Ζ2, (διαθέσιµο στο 2. Κλαδική Μελέτη ICAP, Μάιος 2005, Third Party Logistics, Αθήνα 3. RFID Journal, 4. Smith A. D., 2005, Exploring Radio Frequency Identification Technology and its Impact On Business Systems, Information Management & Computer Security, Vol. 13, No. 1, pp Μπουχούνας Τ., Παπαϊωάννου Ν., 2005, Το RFID στις Ελληνικές Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Logistics, Θεσσαλονίκη 6. Κακαρέλης Σ., 2005, Από τους γραµµωτούς κώδικες στην τεχνολογία RFID: οι εξελίξεις στην κωδικοποίηση και σήµανση των προϊόντων, Συνάντηση Ελληνικής Εταιρείας Logistics Παράρτηµα Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 7. Aaker D. A., V. Kumar, George S. Day, 1995, Marketing Research, Fifth Edition, John Wiley & Sons Inc., New York 8. The ID Newsletter,

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS ΣΤΙΣ ΜΜΕ Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ

Περιεχόµενο. «ιοικώ σηµαίνει διαχειρίζοµαι πληροφορίες για να πάρω αποφάσεις» Βασικότερες πηγές πληροφοριών. Τι είναι η Έρευνα Μάρκετινγκ ΕΠΕΑΕΚ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Φ.Α.Α.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕ 0111 «Σύγχρονα Θέµατα ιοίκησης Αθλητισµού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ OUTSOURCING LOGISTICS ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΧΡ.ΠΑΠΑΛΟΗ ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΑΣΚΑ Α.ΕΒ.Τ.Ε ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.Β.Α. ΑΘΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Η παρακάτω αναφορά αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις

Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις Ποσοτική Έρευνα: Η Επίδραση της Οικονομικής Κρίσης στις Επιχειρήσεις ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Υπεύθυνος: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ Ερευνήτρια: Χριστίνα Γιακουμάκη Στόχος της έρευνας ήταν η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Επιστημονικός Υπεύθυνος Έρευνας : Καθηγητής Επαμεινώνδας Πανάς Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2010 2 3 4 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ρ. Ευάγγελος Θεοδώρου, Managing Director της Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ etheod@theodorou.gr Φίλιππος Σφυρής, MSc, Marketing Manager της Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή

Final doc. ΕΑΣΕ CEO-Index Αποτελέσματα έρευνας 4-22 Δεκεμβρίου 2008. 1. Εισαγωγή 1. Εισαγωγή Η στενή παρακολούθηση και ανάλυση της οικονομικής συγκυρίας αποτελεί, σήμερα περισσότερο ίσως από ποτέ άλλοτε, αδήριτη ανάγκη. Τόσο οι φορείς άσκησης οικονομικής πολιτικής, οι κοινωνικοί εταίροι,

Διαβάστε περισσότερα

Προσδίδοντας ευφυΐα στην εφοδιαστική αλυσίδα

Προσδίδοντας ευφυΐα στην εφοδιαστική αλυσίδα Προσδίδοντας ευφυΐα στην εφοδιαστική αλυσίδα Υφιστάµενη κατάσταση και τάσεις αποδοχής της τεχνολογίας RFID στην Ελληνική αγορά Π. Κουρουθανάσης, B. Ζεϊµπέκης, Γ. Γιαγλής Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2

ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 1 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ σ. 2 Α. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 Β. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 1. Γενικά Έννοιες.. 2 2. Πρακτικός Οδηγός Ανάλυσης εδοµένων.. 4 α. Οδηγός Λύσεων στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Created by : Market Research Team. Market Research Team

Created by : Market Research Team. Market Research Team Υπηρεσίες Έρευνας Αγοράς 2 0 0 9 Created by : Έρευνα Αγοράς Σήµερα που οι συνθήκες ανταγωνισµού στην αγορά γίνονται όλο και πιο απαιτητικές, οι επιχειρήσεις έχουν ολοένα και µεγαλύτερη ανάγκη για αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.»

«Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» «Στρατηγικό μάνατζμεντ εν καιρώ κρίσης και ολοκληρωμένη στρατηγική μάρκετινγκ χαμηλού κόστους.» Ονοματεπώνυμο: Πιπικάκης Γεώργιος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριτσωτάκης Γεώργιος Δεκέμβριος 2012 Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών

Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα. Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Οδικά Τροχαία Ατυχήµατα Συµβολή στην Έρευνα Συµπεριφοράς των Οδηγών Α. Κιµούνδρης Λέκτορας, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Φ. Κεχαγιά ιπλωµατούχος Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, υποψήφια διδάκτορας Α. Σατραζέµης

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ

Έρευνα και Ανάλυση ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ Έρευνα και Ανάλυση Μάϊος 2001 ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΥΝΟΨΗ Β. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΙΧΜΗΣ 1. Τα ερωτήµατα και το δείγµα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος

Εισαγωγή. Προφίλ του δείγματος ΕΡΕΥΝΑ Stedima: ΤΟ COACHING ΣΕ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Αναστασία Μπαλάρη, Ανάλυση στοιχείων & Επεξεργασία ερωτηματολογίου Εισαγωγή Η Stedima παρουσιάζει παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com

Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off. Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Η επιχειρηματική ιδέα και η εταιρία spin off Βασίλης Μουστάκης Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης vmoustakis@gmail.com Έρευνα αγοράς (Ι) Ανάγκη στην αγορά (κάτι που η αγορά θέλει αλλά δεν το έχει) Σύλληψη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Γιώργος Μιχαήλ Κλήµης, ΜΒΑ, PhD ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ι.Ο.Α.Σ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Α.Ε. 1 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Το συνολικό δείγµα απαριθµεί 918 ερωτηµατολόγια που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ε ΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙ Η Ε ΟΜΕΝΩΝ, ΣΥΛΛΟΓΗ, ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βασικές µορφές Ερωτήσεων - απαντήσεων Ανοιχτές Κλειστές Κλίµακας ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΘ 2 Ανοιχτές ερωτήσεις Ανοιχτές

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές

Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα: Προχωρηµένες Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες για το Επιχειρηµατικό Εµπόριο και Συναλλαγές Καθ. Γεώργιος ουκίδης και Λευτέρης Κιοσές Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ.

Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Έρευνα εξέτασης της συµπεριφοράς των εµπορικών επιχειρήσεων ως προς την εισαγωγή του Ευρώ. Ετοιµάστηκε ειδικά από την ICAP για την Τράπεζα της Ελλάδος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑ :ICAP A.E. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή

Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Έρευνα Εμπιστοσύνης του Καταναλωτή Τριμηνιαία Έρευνα Γ Τρίμηνο 2014 Αθήνα, Οκτώβριος 2014 2 Έρευνα Εμπιστοσύνης του

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητική Εργασία Β2

Ερευνητική Εργασία Β2 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΠΑΤΡΑΣ Ερευνητική Εργασία Β2 Σχολικό έτος 2014-15 Β τετράμηνο Θέμα: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και επαγγελματική αποκατάσταση» Ερευνητικό υποερώτημα: «Ποια τα Κριτήρια για την επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» ιαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας N. Ξάνθης www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος έργου: Φωτόπουλος Χρήστος: Καθηγητής Marketing

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ο ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΩΝ 7.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήµανε ένα σύνολο δράσεων προτεραιότητας που είναι απαραίτητες για την προώθηση των στόχων που έθεσε η ιάσκεψη

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης 1 ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ιανουάριος Μάρτιος 2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE

Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Αξιολόγηση της εκστρατείας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου LIFE+PURE Περιεχόμενα Περιεχόμενα Διαγραμμάτων...2 Εισαγωγή...3 Το δείγμα της έρευνας...3 Τα εργαλεία ενημέρωσης...4

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού :

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές Αρωµατικών-Φαρµακευτικών και Ενεργειακών φυτών» Ανάλυση της Απόδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Εξαµηνιαία Έρευνα Συγκυρίας στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις 2 1. Εισαγωγή Το ΙΤΕΠ άρχισε να διεξάγει δύο φορές το χρόνο Έρευνα Συγκυρίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Σηµαντική έρευνα διεξήχθη από την Ευρωπαϊκή Οµοσπονδία Συµβούλων Μάνατζµεντ (FEACO-European Federation of Management Consultancies

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II

Case Study. Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II Case Study Η διαδικασία μέτρησης ικανοποίησης πελατών στο πρότυπο ISO 9001: Εφαρμογή σε εταιρεία Πληροφορικής II ΕΡΕΥΝΑ Η έρευνα ικανοποίησης που πραγματοποιήθηκε αφορά µία εταιρεία πληροφορικής. Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη

Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Αναφορές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα Μία Εμπειρική Μελέτη Tων Νικόλαου Α. Παναγιώτου Λέκτορα ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Eρευνας* και Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey)

Pharmacists on Pharmaceutical Companies (PoPC 2008 Survey) Pharmacists n Pharmaceutical Cmpanies (PPC 2008 Survey) Έρευνα για τις σχέσεις των φαρμακοποιών με τις φαρμακευτικές εταιρίες & τις φαρμακαποθήκες ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014

ΑΤΤΙΚΗ. Οκτώβριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 09/07/2013 30/09/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Οκτώβριος 2013 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 4/7/2013-25/9/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Πρόληψη και Καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες Από τον Φεβρουάριο του 2006, που ιδρύθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα για

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα

Επιτελική Σύνοψη. Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα Επιτελική Σύνοψη 20 Χρόνια Κινητή Τηλεφωνία στην Ελλάδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ), με αφορμή τη συμπλήρωση των είκοσι χρόνων τoυ Κλάδου στην Ελλάδα, πραγματοποίησε έρευνα κοινής

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013-21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος

Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων. Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Γυμναστηρίων Ονοματεπώνυμο: Μαστρογιάννης Παύλος Σειρά: 7 η Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος 2011 Εισαγωγή Σκοπός έρευνας: αν τα γυμναστήρια στην Αττική εφαρμόζουν

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας

Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Ελληνική Εφοδιαστική Αλυσίδα: Προοπτικές ενός σύγχρονου τρόπου ενίσχυσης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας Μπάμπης Σιαφλάς: Supply Chain & Commercial Director Ταυτότητα SARMED (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Οκτώβριος Ιούλιος Οκτώβριος 1 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Θωρακείστε την επιχείρηση σας

Θωρακείστε την επιχείρηση σας Θωρακείστε την επιχείρηση σας Χαµηλό κόστος Γρήγορη εκµάθηση w.agrosoft.gr Άµεσα αποτελέσµατα Εισαγωγή Το προϊόν Itemtracker, έκδοση 1.0, είναι η σύγχρονη και µοντέρνα λύση στην Ιχνηλασιµότητα των τροφίµων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1

Executive Summary. Οι 44 εταιρείες ϖου συµµετείχαν στην έρευνα. IT Skills: The Business Gain 1 Executive Summary Είναι γεγονός ϖως τα τελευταία χρόνια η καλή γνώση ϖληροφορικής και γνώσης χειρισµού Η/Υ αϖοτελεί σηµαντικό εφόδιο στη ϖροσϖάθεια των εργαζοµένων να ανελιχθούν στον εϖαγγελµατικό στίβο.

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.

Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα. ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh. Ποσοτική Έρευνα στο Κοινό του Money Show 2013 στην Αθήνα ή ς 42-44, 161 21 ή.210-7455900, Fax 210-7488713 E-mail: hrh@otenet.gr, http://www.hrh.gr Εισαγωγή / Στόχος της Έρευνας Στα πλαίσια της μεγαλύτερης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ CYPRUS COLLEGE ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (µε αποτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος 2014 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ2 ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝNΗΣΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013

Διαβάστε περισσότερα

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν

Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Πανεπιστήμιο Πειραιά Τα logistics και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες που προσφέρουν Κουκουράκης Δημήτρης MSc Logistics ΕΜΠ-Πανεπιστήμιο Πειραιά Μάϊος 2012 Logistics (business) Είναι το τμήμα της επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα έρευνας:

Αποτελέσµατα έρευνας: ελτίο Τύπου Έρευνα της Adecco Ελλάδος µε θέµα: «Work-life Balance» Αθήνα, 10 Μαρτίου 2010 Ο όµιλος Adecco, η µεγαλύτερη εταιρία στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναµικού παγκοσµίως, ανακοίνωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης

Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Από την Ζύγιση στην Ιχνηλασιµότητα Ό,τι πρέπει να ξέρει µια Βιοµηχανία Τροφίµων για τα σύγχρονα συστήµατα ζύγισης και σήµανσης Φίλιππος Σφυρής, MSc. Marketing Manager, Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ psfiris@theodorou.gr

Διαβάστε περισσότερα

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες

οικονομικές τάσεις Εκτεταμένη συνεργασία της εφοδιαστικής αλυσίδας. έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Παγκόσμιες Συνοπτική παρουσίαση του ευνητικού έργου FLUID-WIN το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Ενοποίηση τρίτων παρόχων υπηρεσιών με ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα σε πολυλειτουργικές πλατφόρμες

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου

J-GANNO. Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β, Φεβ.1998) Χάρης Γεωργίου J-GANNO ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΑΚΕΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ JAVA Σύντοµη αναφορά στους κύριους στόχους σχεδίασης και τα βασικά χαρακτηριστικά του πακέτου (προέκδοση 0.9Β,

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Χρόνου Το πιο σημαντικό σε θέματα αποτελεσματικότητας είναι όχι μόνο να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά και τι επίδραση είχε στους

Διαχείριση Χρόνου Το πιο σημαντικό σε θέματα αποτελεσματικότητας είναι όχι μόνο να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα αλλά και τι επίδραση είχε στους Η σωστή διαχείριση του χρόνου είναι πολύ σημαντική γιατί μας βοηθά στο να γίνουμε αποτελεσματικοί. Πράγματι από τις βασικές δραστηριότητες του management είναι ο χρόνος. Συγκεκριμένα οι βασικές συνιστώσες

Διαβάστε περισσότερα

RFID. Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία

RFID. Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία RFID Σύντοµη Αναφορά στην Τεχνολογία Περιεχόµενα Γενική Εισαγωγή Η Ιστορία του RFID Τι είναι το RFID; Σύγκριση RFID µε Barcodes Ποµποδέκτες Ενεργοί & Παθητικοί Αναγνώστες RFID (Σταθεροί και Φορητοί) Πως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Ιανουάριος ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/10/2013 21/12/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010

Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας. Μάρτιος 2010 Ισότητα Ισοµισθία στοχώροεργασίας Μάρτιος 2010 Περιεχόµενα Ταυτότητα έρευνας 4 Συµπεράσµατα 5 Συνοπτικά αποτελέσµατα Μέρος Α: Απόψεις εργαζοµένων 10 1. Γενικά χαρακτηριστικά εταιρείας 11 Προφίλ εργατικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ Διδάσκων: Ιωάννης Ψαρράς 1) Με την ενεργειακή διαχείριση: α) εξασφαλίζονται οι αναγκαίες συνθήκες και υπηρεσίες με μικρή υποβάθμιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Κεφάλαιο 5 Συλλογή Δεδομένων & Δειγματοληψία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Εργαστήριο Λήψης Αποφάσεων & Επιχειρησιακού Προγραμματισμού Καθηγητής Ι. Μητρόπουλος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΝ. (ΕΚ) 800/2008) ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΜΕ Άρθρο 1 Επιχείρηση Επιχείρηση θεωρείται κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΥΣΗΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8 Σελίδα από Πληροφορίες «Παρατηρητήριο Ποιότητας & Επιχειρηµατικής Αρίστευσης» www.quality-observatory.gr info@quality-observatory.gr marketing@quality-observatory.gr Ινστιτούτο Βιοµηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΑΝΟΥΡΓΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM

LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM LABORATORY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM Σύστημα Διαχείρισης των Πληροφοριών του Εργαστηρίου (LIMS) Κωνσταντίνος Παπανώτας Τεχνικός Διευθυντής Εργαστηρίων Appert A.E. Επικεφαλής Αξιολογητής Ε.ΣΥ.Δ. LIMS

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 13/5/2013 1/7/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ... 15 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ... 19 Τι μπορεί να κάνει η Διοίκηση για τη μείωση του κόστους... 19 Ο συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων

Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Περιβαλλοντική Πολιτική των Ελληνικών Επιχειρήσεων Δημήτρης Μανιατάκης Διευθύνων Σύμβουλος ΙCAP A.E. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο της Διεθνούς Οργάνωσης Βιοπολιτικής, την Δρ. Αγνή Βλαβιανού-Αρβανίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ:

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης»

«Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» «Καθοριστικοί παράγοντες της αποτελεσματικότητας της από στόμα-σε-στόμα επικοινωνίας στις ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης» Ονοματεπώνυμο: Ταχταρά Κατερίνα Σειρά: 8 η Επιβλέπων Καθηγητής: Βρεχόπουλος Αδάμ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων

Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων 1 η Συµβουλευτική συνεδρία Οργάνωση Συµβουλευτικής Υποστήριξης Ενδεικτική Agenda Συναντήσεων Γνωριµία Συµβούλου Στελεχών και Επιχείρησης Ανάλυση του ρόλου της συµβουλευτικής για το συστηµατικό σχεδιασµό

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας

Μαρία Φιλιοπούλου. Η ταυτότητα της έρευνας Στοιχεία για τον σχεδιασµό και την υλοποίηση της έρευνας «Ανίχνευση των Εκπαιδευτικών & Επιµορφωτικών Αναγκών των Συνδικαλιστικών Στελεχών που εκπροσωπούν Εργαζόµενους στο ηµόσιο» Μαρία Φιλιοπούλου Η ταυτότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ιάγραµµα 1

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ. ιάγραµµα 1 ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ιάγραµµα Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Τύπος και µέθοδος: Περιοχή: Πληθυσµός: Μέγεθος δείγµατος: ειγµατοληψία: Ποσοτική Έρευνα, µε τηλεφωνικές συνεντεύξεις, στα νοικοκυριά των

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Προέδρου Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Γραφείο Προέδρου Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Μητροπόλεως 12 14 Τ.Κ. 10563 Αθήνα, Τηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 Γραφείο Προέδρου Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Περισσότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Μέρος 13 Εταιρείες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ανάπτυξη νέων προϊόντων-υπηρεσιών 13.1.1 Χρηµατοδότηση λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α): A. εν υπάρχει προϋπολογισµός για Ε&Α. Η λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ Ε.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01: «ΜΈΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΌΘΕΣΜΗ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ ΠΟΥ ΥΦΊΣΤΑΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΩΝ ΤΟΠΙΚΏΝ Ή ΤΟΜΕΑΚΏΝ ΚΡΊΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΈΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων

Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία. Τα 5 Cs: Οι 5 κατηγορίες κινδύνου αποτελεσματικής διαχείρισης ταλέντων Παγκόσμια Έρευνα Κινδύνου Αποτελεσματικής Διαχείρισης Ταλέντων Γενικά Στοιχεία Από το Μάιο έως τον Αύγουστο του 2013, η KPMG International σε συνεργασία με την διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία ερευνών Brandon

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη

Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη Διάλεξη 4 η (2014 15) Έρευνα μάρκετινγκ & κατανόηση του πελάτη 1 Η σημασία της έρευνας μάρκετινγκ Χώρα Τζίρος σε εκατομμύρια $ Μ. Βρετανία 2332 52,55 Γαλλία 1930 42,94 Σουηδία 261 39,38 Γερμανία 2080 35,32

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 4: Συστήματα Πληροφοριών Μάρκετινγκ και Μέθοδοι Έρευνας Αγοράς Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΕΠΙΔΡΩΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Το Μάρκετινγκ αποτελεί μια βασική επιχειρηματική λειτουργία που έχει στόχο την ανάπτυξη, την οργάνωση και των έλεγχο ανταλλακτικών διαδικασιών μεταξύ της επιχείρησης και των

Διαβάστε περισσότερα