ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL AMANDA 9KW. Εγχειρίδιο χριςθσ"

Transcript

1 AMANDA 9KW Εγχειρίδιο χριςθσ Διαβάςτε προςεκτικά όλεσ τισ οδθγίεσ πριν από τθν εγκατάςταςθ, χριςθ και ςυντιρθςθ Σο εγχειρίδιο χριςθσ αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα του προϊόντοσ. Σελίδα 1

2 Αγαπθτζ πελάτθ, ευχαριςτοφμε για τθν εμπιςτοςφνθ ςασ και ςυγχαρθτιρια για τθν επιλογι ςασ! Ζχετε αγοράςει ζνα από τα πολλά προϊόντα τθσ εταιρείασ Gekas Metal, που προορίηονται για τθ κζρμανςθ ιδιωτικϊν και δθμοςίων χϊρων με τθ χριςθ ςτερεϊν καυςίμων. Μζςα από τθ μεγάλθ ποικιλία μασ, μπορείτε να βρείτε ζνα μοντζλο που ταιριάηει ςτισ δικζσ ςασ ανάγκεσ και απαιτιςεισ. Τϊρα είςτε κάτοχοσ μιασ ςόμπασ pellet τφπου αερόκερμθ τθσ Ελλθνικισ εταιρίασ GEKAS METAL. Θ ςόμπα pellet είναι μια ιδανικι λφςθ κζρμανςθσ. Χρθςιμοποιεί τθν πιο προθγμζνθ τεχνολογία και ζχει καταςκευαςτεί με τισ υψθλότερεσ προδιαγραφζσ, με ςφγχρονο ςχεδιαςμό, που ςασ επιτρζπει να απολαφςετε τθν ατμόςφαιρα και τθ ηεςταςιά με απόλυτθ αςφάλεια. Αυτό το εγχειρίδιο ςασ λζει πϊσ να χρθςιμοποιείτε ςωςτά τθ ςόμπα ςασ. Ραρακαλοφμε διαβάςτε ολόκλθρο το εγχειρίδιο προςεκτικά πριν χρθςιμοποιιςετε τθ ςόμπα ςασ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΘΕΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΤΘΘ...3 ΟΔΘΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...3 ΡΟΤΥΡΑ ΑΝΑΦΟΑΣ...5 ΟΟΙ ΕΓΓΥΘΣΘΣ...5 ΡΕΙΟΙΣΜΟΙ...5 ΕΞΑΙΕΣΕΙΣ ΟΔΘΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ...6 ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΘΓΙΕΣ...6 ΡΕΛΛΕΤ...6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ...6 ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ...7 ΑΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΩΝ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ...7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΚΟΘΣ ΚΑΡΝΟΥ (ΚΑΥΣΑΕΙΩΝ)...7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΕΙΣΑΓΩΓΘΣ ΑΕΑ ΚΑΥΣΘΣ...7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΣΤΟΦΙΓΓΑΣ Θ ΥΡΟΔΟΧΘΣ ΚΑΥΣΑΕΙΩΝ...8 ΣΥΝΔΕΣΘ ΜΕ ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ...8 ΤΕΧΝΙΚΘ ΤΕΚΜΘΙΩΣΘ ΤΘΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΣΘΜΑ ΕΚΚΕΝΩΘ ΚΑΠΝΩΝ...8 ΚΑΡΝΑΓΩΓΟΣ...9 ΡΟΣΘΕΤΕΣ ΡΟΥΡΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΡΛΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΘΛΕΚΤΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΤΘΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΑΡΟΒΟΛΘ ΤΩΝ ΚΑΡΝΩΝ...10 ΡΑΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΩΣΤΘΣ ΣΥΝΔΕΣΘΣ...10 ΑΡΟΡΛΘΞΕΙΣ ΚΑΡΝΟΔΟΧΟΥ...11 ΦΨΟΣ ΣΤΟΜΙΟΥ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΘΣ ΚΑΥΣΘΣ...11 Σελίδα 2

3 ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΘΜΑ ΕΚΚΕΝΩΣΘΣ ΤΩΝ ΚΑΡΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟ & ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΧΕΙΡΙΜΟ ΦΑΛΜΑΣΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΘΕΙ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΓΓΤΘΘ ΟΔΗΓΙΕ ΑΦΑΛΕΙΑ Θ εγκατάςταςθ, θλεκτρικι ςφνδεςθ, λειτουργικι επαλικευςθ και θ ςυντιρθςθ πρζπει να εκτελοφνται μόνο από εξειδικευμζνο και εξουςιοδοτθμζνο προςωπικό. Τοποκετιςτε το προϊόν ςφμφωνα με όλουσ τουσ τοπικοφσ και εκνικοφσ νόμουσ και τα πρότυπα που ιςχφουν ςτθ ςχετικι κζςθ, περιοχι ι χϊρα. Αυτό το προϊόν δεν προορίηεται για χριςθ από άτομα (ςυμπεριλαμβανομζνων παιδιϊν) με μειωμζνεσ ςωματικζσ, αιςκθτθριακζσ ι διανοθτικζσ ικανότθτεσ, ι ζλλειψθ εμπειρίασ και γνϊςθσ, εκτόσ και αν επιβλζπονται ι ζχουν εκπαιδευτεί για το πϊσ να χρθςιμοποιιςουν το προϊόν μζςω ενόσ υπεφκυνου ατόμου για τθν αςφάλειά τουσ. Ρρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνο οι προβλεπόμενεσ καφςιμεσ φλεσ. Το προϊόν δεν πρζπει να χρθςιμοποιθκεί ωσ ζνασ αποτεφρωτιρασ. Απαγορεφεται αυςτθρά να χρθςιμοποιθκοφν υγρά καφςιμα. Οι οδθγίεσ που παρζχονται ςε αυτό το εγχειρίδιο πρζπει πάντα να τθροφνται, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλιςτεί το γεγονόσ, ότι το προϊόν και κάκε θλεκτρονικι ςυςκευι που ςυνδζεται με αυτό, χρθςιμοποιοφνται ςωςτά και προλαμβάνονται τα ατυχιματα. Ο χριςτθσ, ι όποιοσ λειτουργεί το προϊόν, πρζπει να διαβάςει και να κατανοιςει πλιρωσ το περιεχόμενο του παρόντοσ εγχειριδίου χριςθσ πριν προβεί ςε οποιαδιποτε ενζργεια. Λάκθ ι λανκαςμζνεσ ρυκμίςεισ μπορεί να προκαλζςουν επικίνδυνεσ ςυνκικεσ ι / και κακι λειτουργία του προϊόντοσ. Τα παιδιά κα πρζπει να ελζγχονται ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται ότι δεν παίηουν με τθ ςυςκευι. Μθν αγγίηετε τθ γεννιτρια με γυμνά πόδια και με βρεγμζνα ι υγρά μζρθ του ςϊματοσ. Απαγορεφεται να τροποποιείται τισ ςυςκευζσ αςφαλείασ ι ρφκμιςθσ χωρίσ εξουςιοδότθςθ ι τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι. Μθν τραβάτε, αποςυνδζετε ι ςτρίβετε τα θλεκτρικά καλϊδια που προεξζχουν από τθ ςόμπα ακόμθ και είναι αποςυνδεδεμζνθ από το θλεκτρικό ρεφμα. Συνίςταται θ τοποκζτθςθ του θλεκτρικοφ καλωδίου ζτςι ϊςτε να μθν ζρχεται ςε επαφι με τα ηεςτά μζρθ τθσ ςυςκευισ. Θ πρίηα τροφοδοςίασ πρζπει να είναι προςβάςιμθ μετά τθν εγκατάςταςθ. Αποφεφγετε να κλείνετε ι να μειϊνετε τισ διαςτάςεισ των ανοιγμάτων αεριςμοφ του χϊρου εγκατάςταςθσ, τα ανοίγματα αεριςμοφ είναι απαραίτθτα για τθ ςωςτι καφςθ. Μθν αφινετε τα ςτοιχεία τθσ ςυςκευαςίασ κοντά ςτα παιδιά ι ςε άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ χωρίσ βοικεια. Κατά τθν κανονικι λειτουργία του προϊόντοσ θ πόρτα τθσ εςτίασ πρζπει να παραμζνει πάντα κλειςτι. Ελζγχετε για τθν παρουςία τυχόν εμποδίων πριν ενεργοποιιςετε τθ ςυςκευι μετά από μια μεγάλθ περίοδο μθ χριςθσ τθσ. Θ γεννιτρια ζχει ςχεδιαςτεί για να λειτουργεί ςε όλεσ τισ καιρικζσ ςυνκικεσ (ακόμθ και ακραίεσ), ςε περίπτωςθ πολφ δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν (δυνατό άνεμο, παγετό) μπορεί να επζμβουν τα ςυςτιματα αςφαλείασ τα οποία κα απενεργοποιιςουν τθ γεννιτρια. Αν επιςθμανκεί κάτι τζτοιο επικοινωνιςτε με τθν τεχνικι υπθρεςία υποςτιριξθσ και ςε κάκε περίπτωςθ μθν αποςυνδζςετε τα ςυςτιματα αςφαλείασ. Αυτι θ ςυςκευι δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται ωσ αποτεφρωτιρασ απορριμάτων. Μθ χρθςιμοποιείτε κανζνα τφπο εφφλεκτου υγροφ για τθν ανάφλεξθ Στθ φάςθ τθσ πλιρωςθσ μθ φζρνετε το ςακί του πζλετ ςε επαφι με το προϊόν Μθν χρθςιμοποιείτε το προϊόν ωσ ςκάλα ι αντικείμενο ςτιριξθσ. Σελίδα 3

4 Μθν τοποκετείτε ροφχα πάνω ςτο προϊόν για να ςτεγνϊςουν. Τυχόν ροφχα ι παρόμοια αντικείμενα (εφφλεκτα υλικά), πρζπει να φυλάςςονται ςε αςφαλι (τουλάχιςτον 1.5 μζτρο) απόςταςθ από το προϊόν. Υπάρχει κίνδυνοσ πυρκαγιάσ. Κάκε μθ ενδεδειγμζνθ χριςθ του προϊόντοσ βαρφνει αποκλειςτικά τον χριςτθ και απαλλάςςει τον καταςκευαςτι από κάκε αςτικι και ποινικι ευκφνθ. Κάκε είδουσ παραβίαςθ τθσ δομισ του προϊόντοσ ι μθ εξουςιοδοτθμζνθ αντικατάςταςθ με μθ γνιςια ανταλλακτικά κα μποροφςαν να είναι επικίνδυνα για τθν αςφάλεια του χειριςτι και απαλλάςςει τον καταςκευαςτι από οποιαδιποτε αςτικι και ποινικι ευκφνθ. Πταν θ ςυςκευι λειτουργεί oι περιςςότερεσ από τισ επιφάνειεσ του προϊόντοσ είναι πολφ ηεςτζσ, (πόρτα, χειρολαβι, τηάμι, ςωλινεσ εξόδου καπνοφ, κλπ.). Αποφφγετε τθν επαφι με αυτά τα μζρθ. Απαγορεφεται να λειτουργιςει το προϊόν με ανοιχτι τθν πόρτα ι ςπαςμζνο τηάμι. Το θλεκτρικό δίκτυο με το οποίο ςυνδζεται το προϊόν πρζπει να είναι γειωμζνο. Απενεργοποιιςτε το προϊόν ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι δυςλειτουργίασ. Μθν τοποκετείτε το προϊόν ςε ςτενοφσ χϊρουσ, μθν το προςκολλάτε ςτα τοιχϊματα, κακϊσ μπορεί να τεκεί ςε κίνδυνο θ ςωςτι ροι του αζρα, με ςυνζπεια τθν κακι λειτουργία του. Συςςωματϊματα - ςυςςωρευμζνα άκαυςτα pellets ςτον καυςτιρα μετά από κάκε αποτυχθμζνθ εκκίνθςθ πρζπει να αφαιρεκοφν πριν από τθν επομζνθ εκκίνθςθ. Μθν πλζνετε το προϊόν με νερό. Το νερό κα μποροφςε να διαπεράςει τθ ςυςκευι και να καταςτρζψει τθν θλεκτρικι μόνωςθ, προκαλϊντασ θλεκτροπλθξία. Μθν ςτζκεςτε μπροςτά από το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Αποφφγετε τθν υπερκζρμανςθ του δωματίου όπου είναι εγκατεςτθμζνο το προϊόν. Αυτό κα μποροφςε να επθρεάςει τθ φυςικι ςασ κατάςταςθ και να προκαλζςει προβλιματα υγείασ. Μθν τοποκετείτε κανζνα άλλο καφςιμο εκτόσ από πζλλετ ξφλου ςτθ χοάνθ. Μθν αφαιρείτε τθν προςτατευτικι ςχάρα τθσ δεξαμενισ πζλλετσ. Αν ξεςπάςει πυρκαγιά μζςα ςτθν καμινάδα, απενεργοποιιςτε τθ ςυςκευι, αποςυνδζςτε τθν από το ρεφμα και να μθν ανοίξετε τθν πόρτα. Στθ ςυνζχεια, επικοινωνιςτε με τισ αρμόδιεσ αρχζσ. Συνιςτάται να μθν αφαιρζςετε τα πόδια που ςτθρίηουν το προϊόν. Ειδικι ςυντιρθςθ πρζπει να γίνεται μόνο από εξουςιοδοτθμζνο και ειδικευμζνο προςωπικό. Λόγω του βάρουσ τθσ ςόμπασ, πριν από τθν εγκατάςταςθ βεβαιωκείτε ότι το δάπεδο είναι ςε κζςθ να αντζξει το βάροσ. Αν το ςθμείο όπου κα τοποκετθκεί το προϊόν είναι από εφφλεκτα υλικά (ξφλο, παρκζ), είναι απαραίτθτο να τοποκετθκεί μία μεταλλικι πλάκα, θ οποία να προεξζχει από το προϊόν 10cm από τα πλάγια και 30cm από μπροςτά. Μθν λειτουργείτε το προϊόν χωρίσ επίβλεψθ Σε περίπτωςθ δυςλειτουργιϊν - ςφαλμάτων (alarm), το προϊόν μπορεί να ενεργοποιθκεί μόνο μετά τθ λφςθ του προβλιματοσ. Κατά τθν εποχιακι χριςθ τθσ ςόμπασ, ςε περίπτωςθ κακοφ τραβιγματοσ ι δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν (κερμοκραςίεσ < 0 C), βεβαιωκείτε ότι θ καπνοδόχοσ είναι πλιρωσ μονωμζνθ και ότι δεν ζχει φράξει ζτςι ϊςτε να αποφφγετε το πάγωμα και τον κίνδυνο τθσ παλινδρόμθςθσ του καπνοφ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ: Ραρακαλϊ επικοινωνιςτε με τον πωλθτι ι με εξειδικευμζνο προςωπικό εξουςιοδοτθμζνο από τθν εταιρεία για τθν επίλυςθ ενόσ προβλιματοσ. Ρρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνο τα καφςιμα που προβλζπεται από τθν εταιρεία. Ελζγξτε και κακαρίςτε τουσ ςωλινεσ εξαγωγισ καπνοφ τακτικά. Το προϊόν δεν είναι ςυςκευι μαγειρζματοσ. Διατθρείτε πάντα το κάλυμμα τθσ χοάνθσ καυςίμου κλειςτι. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο ςε αςφαλζσ μζροσ, κακϊσ πρζπει να ςυνοδεφει το προϊόν κακ 'όλθ τθν διάρκεια ηωισ του. Εάν πουλθκεί ι μεταβιβαςτεί ςε ζναν άλλο χριςτθ, πάντα βεβαιωκείτε ότι το εγχειρίδιο ςυνοδεφει το προϊόν. Σελίδα 4

5 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΗ Το προϊόν λειτουργεί μόνο με πζλλετ ξφλου 6mm και πρζπει να εγκαταςτακεί ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ. ΠΡΟΣΤΠΑ ΑΝΑΦΟΡΑ Š Θ εγκατάςταςθ πρζπει να ςυμμορφϊνεται με: EN (2006) γεννιτριεσ κερμότθτασ που τροφοδοτοφνται με ξφλο ι με άλλα ςτζρεα καφςιμα Αυτό το Ευρωπαϊκό Ρρότυπο κακορίηει τισ απαιτιςεισ που ςχετίηονται με το ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι, τθν αςφάλεια και τθν απόδοςθ (απόδοςθ και τισ εκπομπζσ), οδθγίεσ και τθ ςιμανςθ κακϊσ και τισ ςυναφείσ μεκόδουσ δοκιμϊν και τα καφςιμα, για τθ δοκιμι οικιςτικοφ τφπου κερμάςτρεσ χϊρου που λειτουργοφν με ςυςςωματϊματα ξφλου, και ονομαςτικι κερμικι ιςχφ ζωσ 50 kw. Αυτζσ οι ςυςκευζσ μπορεί να είναι ανεξάρτθτεσ ι ζνκετεσ ςυςκευζσ για τθν παροχι κερμότθτασ μζςα ςτο χϊρο όπου είναι εγκατεςτθμζνεσ και μπορεί να λειτουργιςουν είτε με φυςικό ελκυςμό είτε με τθ βοικεια ανεμιςτιρα αζρα καφςθσ. Επιπλζον, όταν είναι εφοδιαςμζνεσ με ζνα λζβθτα, μποροφν επίςθσ να παρζχουν ηεςτό νερό ι / και κεντρικι κζρμανςθ. Αυτζσ οι ςυςκευζσ καίνε μόνο pellets ξφλου, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του καταςκευαςτι τθσ ςυςκευισ. Λειτουργοφν με κλειςτζσ πυρίμαχεσ πόρτεσ. Μθ μθχανικά τροφοδοτοφμενεσ ςυςκευζσ που καίνε ςτερεά ορυκτά καφςιμα, μπρικζτεσ τφρφθσ και φυςικά ι μεταποιθμζνα κορμοφσ δζντρων δεν περιλαμβάνονται ςε αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο, αλλά καλφπτονται από το EN και EN ΗΜΕΙΩΗ Αυτζσ οι ςυςκευζσ μπορεί να ζχουν αναπόςπαςτθ χοάνθ καυςίμου ι να ςυνδυάηονται με μια εξωτερικι χοάνθ των καυςίμων. ΟΡΟΙ ΕΓΓΤΗΗ Θ εταιρεία παρζχει εγγφθςθ προϊόντοσ, με εξαίρεςθ τα μζρθ που υπόκεινται ςε φυςιολογικι φκορά που ορίηεται παρακάτω, για χρονικό διάςτθμα δφο ετϊν από τθν θμερομθνία αγοράσ, θ οποία αποδεικνφεται από ζνα ςυνοδευτικό ζγγραφο που περιζχει το όνομα του πωλθτι και τθν θμερομθνία κατά τθν οποία πραγματοποιικθκε θ πϊλθςθ. Κάλυψθσ τθσ εγγφθςθσ είναι ζγκυρθ αν το προϊόν ζχει εγκαταςτακεί και ελεγχκεί από εξειδικευμζνο εγκαταςτάτθ, ςφμφωνα με τισ λεπτομερείσ οδθγίεσ που παρζχονται ςτο εγχειρίδιο χριςθσ και οδθγιϊν που παρζχεται με το προϊόν. Ο όροσ «εγγφθςθ» αναφζρεται ςτο (δωρεάν- χωρίσ χρζωςθ) αντικατάςταςθ ι επιςκευι των εξαρτθμάτων που αναγνωρίηονται ωσ ελαττωματικά από καταςκευισ. ΠΕΡΙΟΡΙΜΟΙ Θ προαναφερκείςα εγγφθςθ δεν καλφπτει τα μζρθ των θλεκτρικϊν και θλεκτρονικϊν εξαρτθμάτων και τα βεντιλατερ, οι οποίοι καλφπτονται για 1 χρόνο από όταν το προϊόν αγοράηεται, θ απόδειξθ τθσ οποίασ παρζχεται, όπωσ ορίηεται ανωτζρω. Θ εγγφθςθ δεν καλφπτει τα εξαρτιματα που υπόκεινται φυςιολογικι φκορά, όπωσ: φλάντηεσ, τηάμι και όλα τα μζρθ που μποροφν να αφαιρεκοφν από τθν εςτία. Τα αντικακιςτάμενα μζρθ κα πρζπει να καλφπτονται από τθν εγγφθςθ για το υπόλοιπο χρονικό διάςτθμα τθσ εγγφθςθσ που ιςχφει από τθν θμερομθνία τθσ αγοράσ τθσ προϊόντοσ. ΕΞΑΙΡΕΕΙ Θ εγγφθςθ δεν καλφπτει κανζνα μζροσ που μπορεί να ζχει φκαρεί ι καταςτραφεί, από αμζλεια ι απρόςεκτθ χριςθ, λανκαςμζνθ ςυντιρθςθ ι εγκατάςταςθ που δεν ςυμμορφϊνονται με τισ οδθγίεσ τθσ εταιρείασ (βλ. τα ςχετικά κεφάλαια του παρόντοσ εγχειριδίου χριςθσ ). Θ εταιρεία δεν φζρει καμία ευκφνθ για οποιαδιποτε ηθμία που μπορεί να προκλθκεί, άμεςα ι ζμμεςα, ςε πρόςωπα, ηϊα ι αντικείμενα, ωσ ςυνζπεια τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ με όλεσ τισ προδιαγραφζσ που κακορίηονται ςτο εγχειρίδιο, ιδιαίτερα τισ προειδοποιιςεισ ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ, τθ χριςθ και τθ ςυντιρθςθ τθσ ςυςκευισ. Εάν το προϊόν δεν λειτουργεί ςωςτά, επικοινωνιςτε με τον τοπικό προμθκευτι και / ι ειςαγωγζα ςασ. Ηθμιζσ που προκαλοφνται κατά τθ μεταφορά ι / και τον χειριςμό αποκλείονται από τθν εγγφθςθ. Το παρεχόμενο εγχειρίδιο είναι θ μοναδικι αναφορά για τθ χριςθ και τθν εγκατάςταςθ του προϊόντοσ. Θ εγγφθςθ κα καταςτεί άκυρθ ςε περίπτωςθ ηθμίασ που προκλικθκε από παραβίαςθ, ατμοςφαιρικοφσ παράγοντεσ, οι φυςικζσ καταςτροφζσ, θλεκτρικζσ εκκενϊςεισ, φωτιά, ανωμαλίεσ ςτο θλεκτρικό ςφςτθμα και μθ προβλεπομζνθ ςυντιρθςθ όπωσ αυτι υποδεικνφεται από τον καταςκευαςτι. Θ εταιρεία δεν φζρει καμία ευκφνθ εάν το προϊόν και κάκε άλλο εξάρτθμα χρθςιμοποιείται λανκαςμζνα ι ζχουν τροποποιθκεί χωρίσ άδεια. Πλα τα μζρθ πρζπει να αντικακίςτανται με γνιςια ανταλλακτικά. Θ αίτθςθ πρζπει να αποςταλεί ςτον πωλθτι λιανικισ, ο οποίοσ κα τθ διαβιβάςει ςτο Τμιμα Τεχνικισ Υποςτιριξθσ. Ρρζπει να χρθςιμοποιοφνται μόνο γνιςια ανταλλακτικά. Είναι ςθμαντικό να γίνεται τακτικι ςυντιρθςθ. Ρροειδοποιιςεισ για τθ ςωςτι διάκεςθ του προϊόντοσ ςφμφωνα με τθν ευρωπαϊκι οδθγία 2002/96/ΕΚ και τθσ μεταγενζςτερθσ τροποποίθςθσ 2003/108 ΕΚ. Στο τζλοσ τθσ διάρκειασ ηωισ του, το προϊόν δεν πρζπει να αποτίκεται με τα υπόλοιπα αςτικά απορρίμματα. Απόρριψθ του προϊόντοσ αποτρζπει αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για το περιβάλλον και τθν υγεία που απορρζουν από τθν ακατάλλθλθ διάκεςθ και επιτρζπει ςτα υλικά του να ανακυκλωκοφν ϊςτε να επιτυγχάνεται ςθμαντικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ και πόρων. Σελίδα 5

6 2. ΟΔΘΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΠΕΛΛΕΣ Τα πζλλετ ξφλου που προζρχονται από τθ ςυμπίεςθ πριονιδιοφ που παράγεται κατά τθν επεξεργαςία φυςικοφ ςτεγνοφ ξφλου. Θ πυκνότθτα του υλικοφ είναι εγγυθμζνθ από τθν λιγνίνθ που περιζχεται ςτο ίδιο το ξφλο και επιτρζπει τα πζλλετ να ςχθματίηονται χωρίσ κόλλα ι ςυνδετικά. Θ αγορά προςφζρει διαφορετικοφσ τφπουσ πζλλετ με χαρακτθριςτικά που ποικίλουν ανάλογα με το μίγμα ξφλου που χρθςιμοποιείται. Θ διάμετροσ κυμαίνεται μεταξφ 6 και 8 mm, με ζνα πρότυπο μικοσ που κυμαίνεται από 5 ζωσ 30 mm. Καλισ ποιότθτασ πζλλετ ζχουν μία πυκνότθτα που κυμαίνεται μεταξφ 600 kg/m3 και 750 kg/m3, με περιεκτικότθτα ςε υγραςία που κυμαίνεται από 5 % ζωσ 8 % του βάρουσ του. Το πζλλετ εκτόσ του ότι είναι ζνα οικολογικό καφςιμο, χρθςιμοποιείται όπωσ το υπόλοιπο ξφλο πλιρωσ, επιτυγχάνοντασ ζτςι κακαρότερθ καφςθ από εκείνθ των ορυκτϊν καυςίμων. Ξφλο καλισ ποιότθτασ ζχει κερμιδικι αξία των 4,4 kw/kg (15 % υγραςία, μετά από περίπου 18 μινεσ ξιρανςθσ), ενϊ αυτι των πζλλετ είναι 4,9 kw/kg. Για να εξαςφαλιςτεί καλι καφςθ, τα πζλλετ κα πρζπει να αποκθκεφονται ςε ξθρό μζροσ και προςτατεφεται από ακακαρςίεσ. Τα πζλλετ ςυνικωσ παρζχονται ςε ςάκουσ 15 kg, ζτςι ςτθν αποκικευςθ τουσ είναι πολφ βολικά. Ρζλλετ καλισ ποιότθτασ εγγυϊνται καλι καφςθ, μειϊνοντασ ζτςι τισ επιβλαβείσ εκπομπζσ ςτθν ατμόςφαιρα. ΠΡΟΟΧΗ: Η φτωχότερθ (κακι) ποιότθτα του καυςίμου, ζχει ςαν ςυνζπεια τον ςυχνότερο και τακτικότερο κακαριςμό των εςωτερικϊν μερϊν, του καλάμου καφςθσ και του ποτθριοφ. DIN 51731, EN PLUS είναι παραδείγματα υψθλισ ποιότθτασ πιςτοποιιςεων των πζλλετσ ςτθν ευρωπαϊκι αγορά και εγγυϊνται ότι τθροφνται τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: κερμιδικι αξία: 4,9 kwh / kg. Υγραςία: max 10% του βάρουσ. Ροςοςτό τζφρασ: max 0,5% του βάρουσ. Διάμετροσ: 5-6 mm. Μικοσ: max 30 mm. Ρεριεχόμενο: 100% ακατζργαςτο ξφλο χωρίσ πρόςκετα παράγοντεσ ςφνδεςθσ (μζγιςτο ποςοςτό του φλοιοφ: 5%). Συςκευαςία: ςε ςακοφλεσ καταςκευαςμζνεσ από φιλικά προσ το περιβάλλον ι βιολογικά αποςυντικζμενο υλικό. ΠΡΟΟΧΗ: Η εταιρεία ςυνιςτά ανεπιφφλακτα τθ χριςθ πιςτοποιθμζνων καυςίμων για τα προϊόντα τθσ. Κακισ ποιότθτασ πζλλετσ ι άλλα χαρακτθριςτικά που δεν ςυμμορφϊνονται με τα παραπάνω κζτει ςε κίνδυνο τθ λειτουργία του προϊόντοσ και μποροφν να καταςτιςουν άκυρθ τθν εγγφθςθ του προϊόντοσ. Προϊόντα χαμθλότερθσ κατθγορίασ ι προϊόντα που δεν κατατάςςονται ςε κατθγορία, προορίηονται για βιομθχανικι χριςθ, ενϊ είναι ακατάλλθλα για οικιακι. Αποτελεί επομζνωσ ςυμφζρον του καταναλωτι να αναηθτεί προϊόντα με τθ ςιμανςθ ENplus, προκειμζνου να απολαμβάνει τα παραπάνω προτεριματα που προςφζρουν τα πζλλετ, και όχι να χρθςιμοποιεί ακατάλλθλα προϊόντα. Χριςθ ακατάλλθλου πζλλετ μπορεί να δθμιουργιςει από κακι καφςθ ςτο μθχάνθμα ζωσ και πικανι βλάβθ ανάλογα βζβαια από το μθχάνθμα. Επίςθσ είναι πικανό μθν πλθρϊντασ τισ προαναφερκείςεσ παραμζτρουσ να μθν παράγει τθν κερμογόνο δφναμθ που κα ζπρεπε με αποτζλεςμα τθν υψθλότερθ κατανάλωςθ από το μθχάνθμα. Σα πζλλετσ κα πρζπει να αποκθκεφονται ςε ξθρό μζροσ. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Πλοι οι εκνικοί και τοπικοί κανονιςμοί και τα ευρωπαϊκά πρότυπα πρζπει να τθροφνται κατά τθν εγκατάςταςθ τθσ ςυςκευισ Είναι ςθμαντικό θ εγκατάςταςθ και θ ςυναρμολόγθςθ του προϊόντοσ να γίνεται από εξειδικευμζνο προςωπικό. Το προϊόν πρζπει να τοποκετθκεί ςε ζνα κατάλλθλο μζροσ, ϊςτε να μπορεί να γίνεται θ τακτικά προγραμματιςμζνθ ςυντιρθςθ του. Ζνα τζτοιο μζροσ πρζπει να ζχει κατάλλθλο ςφςτθμα απομάκρυνςθσ του καπνοφ, πρόςλθψθ εξαεριςμοφ από το εξωτερικό περιβάλλον. Ο αεριςμόσ κεωρείται επαρκισ όταν ο χϊροσ είναι εξοπλιςμζνοσ με αεραγωγοφσ με ελάχιςτθ κακαρι επιφάνεια ανοίγματοσ αγωγοφ αεριςμοφ 80cm 2. Είναι εξοπλιςμζνο με θλεκτρικι τροφοδοςία 230V 50 Hz με γείωςθ. Το προϊόν πρζπει να ςυνδεκεί με μια καμινάδα ι ζναν εςωτερικό ι εξωτερικό κατακόρυφο αγωγό, τα οποία είναι ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ. Το προϊόν πρζπει να τοποκετείται κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε θ θλεκτρικι πρίηα είναι προςβάςιμθ. Απαγορεφεται θ εγκατάςταςθ ςτο εςωτερικό χϊρων με κίνδυνο πυρκαγιάσ. Επίςθσ απαγορεφεται θ εγκατάςταςθ ςτο εςωτερικό οικιακϊν χϊρων (με εξαίρεςθ τισ ςυςκευζσ με ςτεγανι λειτουργία): ςτουσ οποίουσ υπάρχουν ςυςκευζσ υγρϊν καυςίμων ςυνεχοφσ ι αςυνεχοφσ λειτουργίασ που λαμβάνουν τον αζρα καφςθσ ςτο χϊρο όπου είναι εγκατεςτθμζνεσ, ι ςτουσ οποίουσ υπάρχουν ςυςκευζσ αερίου τφπου Β για τθ κζρμανςθ των χϊρων, με ι χωρίσ παραγωγι ηεςτοφ νεροφ οικιακισ χριςθσ και ςε χϊρουσ με τουσ οποίουσ γειτνιάηουν και επικοινωνοφν, ι ςτουσ οποίουσ ωςτόςο θ φφεςθ που μετριζται ςε λειτουργία μεταξφ εξωτερικοφ και εςωτερικοφ περιβάλλοντοσ είναι μεγαλφτερο από 4 Pa Σελίδα 6

7 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ Ε ΜΠΑΝΙΟ,ΤΠΝΟΔΩΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΓΚΑΡΟΝΙΕΡΕ Σε μπάνιο, υπνοδωμάτια και γκαρςονιζρεσ επιτρζπεται αποκλειςτικά θ ςτεγανι εγκατάςταςθ ι ςυςκευζσ κλειςτισ εςτίασ με λιψθ που διοχετεφεται από εξωτερικό αζρα καφςθσ. ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Τα ράφια ι/και τα ςθμεία ςτιριξθσ πρζπει να ζχουν τθ φζρουςα κατάλλθλθ χωρθτικότθτα για αντζχουν το ςυνολικό βάροσ τθσ ςυςκευισ, των εξαρτθμάτων και των επιςτρϊςεων τθσ.τα παρακείμενα πλευρικά και πίςω τοιχϊματα και θ επιφάνεια ςτιριξθσ ςτο δάπεδο πρζπει να καταςκευάηονται από άκαυςτο υλικό. Είναι αποδεκτι θ εγκατάςταςθ κοντά ςε εφφλεκτα υλικά ι υλικά ευαίςκθτα ςτθ κερμότθτα αρκεί να παρεμβάλλεται θ κατάλλθλθ απόςταςθ που για τισ ςόμπεσ πζλετ είναι: ΕΤΛΕΚΣΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΜΘ ΕΥΛΕΚΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 1500 mm 750 mm θ κερμοκραςία των παρακείμενων υλικϊν καφςθσ δεν πρζπει να φκάςει μία κερμοκραςία ίςθ ι μεγαλφτερθ από τθ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ που αυξικθκε ςε 65 C.Ο ελάχιςτοσ όγκοσ του χϊρου όπου πρόκειται να εγκαταςτακεί θ ςυςκευι πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από 15 m³ Σε περίπτωςθ πυρκαγιάσ του ςωλινα καπνοδόχου εξοπλιςτείτε με τα κατάλλθλα ςυςτιματα για να καταπνίξετε τισ φλόγεσ ι ηθτιςτε τθν επζμβαςθ τθσ πυροςβεςτικισ υπθρεςίασ ΑΕΡΙΜΟ ΚΑΙ ΕΞΑΕΡΙΜΟ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ Ο αεριςμόσ κεωρείται επαρκισ όταν ο χϊροσ είναι εξοπλιςμζνοσ με αεραγωγοφσ με βάςθ το Ρρότυπο αναφοράσ EN : Ελάχιςτθ κακαρι τιμι ανοίγματοσ αγωγοφ αεριςμοφ 80 cm² ο αεριςμόσ κεωρείται επαρκισ, όταν θ διαφορά τθσ πίεςθσ μεταξφ εξωτερικοφ και εςωτερικοφ χϊρου είναι ίςθ ι μικρότερθ από 4 Pa Αν υπάρχουν ςυςκευζσ αερίου τφπου Β με διακεκομμζνθ λειτουργία που δεν προορίηονται για κζρμανςθ κα πρζπει να υπάρχει ζνα άνοιγμα αεριςμοφ ι/και εξαεριςμοφ. Οι αεραγωγοί πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: να προςτατεφονται με ςχάρεσ, μεταλλικά δίχτυα, κλπ., χωρίσ να μειϊνεται ωςτόςο το χριςιμο ςαφζσ τμιμα. να καταςκευάηονται με τρόπο ϊςτε κακιςτοφν δυνατζσ τισ εργαςίεσ τθσ ςυντιρθςθσ, να τοποκετοφνται με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μθν υπάρχει περίπτωςθ να φράξουν, Θ ειςροι κακαροφ και χωρίσ ακακαρςίεσ αζρα μπορεί να γίνει και μζςω ενόσ χϊρου παρακείμενου ςε εκείνον τθσ εγκατάςταςθσ (ζμμεςοσ εξαεριςμόσ και αεριςμόσ) υπό τθν προχπόκεςθ θ ροι να είναι ελεφκερθ διαμζςου μόνιμων ανοιγμάτων που επικοινωνοφν με τον εξωτερικό χϊρο..ο παρακείμενοσ χϊροσ δεν πρζπει να χρθςιμοποιείται ωσ γκαράη, αποκικθ εφφλεκτων υλικϊν ι δραςτθριοτιτων με κίνδυνο πυρκαγιάσ, μπάνιο, υπνοδωμάτιο ι ωσ κοινόχρθςτοσ χϊροσ τθσ κατοικίασ. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΚΡΟΗ ΚΑΠΝΟΤ (ΚΑΤΑΕΡΙΩΝ) Ρριν κάνετε τθν εγκατάςταςθ τθσ εκροισ του καπνοφ, βεβαιωκείτε ότι δθμιουργείται ρεφμα αζρα από τθν καμινάδα, γιατί αυτό είναι ζνασ ςθμαντικόσ παράγοντασ για τθ ςωςτι λειτουργία τθσ ςόμπασ. Το ρεφμα του αζρα εξαρτάται από τθ ςωςτι κατάςταςθ τθσ καμινάδασ και τισ μετεωρολογικζσ ςυνκικεσ. Ζνασ από τουσ πιο απλοφσ τρόπουσ να ελζγξετε το ρεφμα του αζρα είναι με τθν βοικεια ενόσ αναπτιρα. Ρρζπει, όταν βάλετε τον αναπτιρα μπροςτά ςτο άνοιγμα τθσ καμινάδασ, θ φλόγα του να τείνει προσ τα μζςα, που ςθμαίνει ότι το ρεφμα του αζρα που δθμιουργείται ςτθν καμινάδα είναι ικανοποιθτικό. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, αν δεν κλίνει θ φλόγα προσ τα μζςα, ςθμαίνει ότι υπάρχει πρόβλθμα. Για να τοποκετιςετε τουσ ςωλινεσ εκροισ καπνοφ (καυςαερίων) με διάμετρο Φ80mm, κα πρζπει να χρθςιμοποιθκοφν μθ εφφλεκτα υλικά, ιδανικά για να αντζξουν ςτα προϊόντα καφςθσ και ςτισ τυχόν ςυμπυκνϊςεισ τουσ. Θ χριςθ των ςωλινων από εφκαμπτο μζταλλο και αμίαντο απαγορεφονται. Οι ςωλινεσ εκροισ καπνοφ Φ80mm δεν πρζπει να διαςχίηουν χϊρουσ όπου θ εγκατάςταςθ ςυςκευϊν καφςθσ δεν επιτρζπεται. Θ τοποκζτθςθ των ςωλινων εκροισ καπνοφ Φ80mm πρζπει να πραγματοποιείται με ςκοπό να εξαςφαλίηεται θ ςυγκράτθςθ των καπνϊν ςφμφωνα με τουσ όρουσ λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ, να περιορίηεται ο ςχθματιςμόσ ςυμπυκνωμάτων και να αποφεφγεται θ μεταφορά τουσ προσ τθ ςυςκευι. Ρρζπει να αποφεφγεται θ τοποκζτθςθ των οριηόντιων γραμμϊν. Ππου απαιτείται ςφνδεςθ με εξάρτθμα ΤΑΦ, τότε αυτό πρζπει να είναι εξοπλιςμζνο με καπάκι (τάπα) επικεϊρθςθσ. Για τισ ςυςκευζσ που παράγουν κερμότθτα με θλεκτρικό ανεμιςτιρα αποβολισ καπνοφ πρζπει : Οι οριηόντιεσ ςωλινεσ κα πρζπει να ζχουν ελάχιςτθ ανοδικι κλίςθ 3%, το μικοσ τθσ οριηόντιασ διαδρομισ πρζπει να είναι ελάχιςτο και, πάντωσ, όχι μεγαλφτερο από 3 μζτρα, ο αρικμόσ των αλλαγϊν κατεφκυνςθσ δεν πρζπει να είναι πάνω από 4. Θ τοποκζτθςθ των ςωλινων εκροισ καπνοφ Φ80mm μπορεί να γίνει είτε ςε εγκατάςταςθ με υπάρχουςα καπνοδόχο (με ελάχιςτθ επιφάνεια 200cm² και ζναν κάλαμο επικεϊρθςθσ ςτθ βάςθ για τον ετιςιο κακαριςμό), είτε ςε εγκατάςταςθ χωρίσ καπνοδόχο ςτθν τοιχοποιία, χρθςιμοποιϊντασ μια ςφνδεςθ με Tαφ (με καπάκι) θ γραμμι φτάνει οριηοντίωσ το εξωτερικό του κτιρίου. Ζπειτα ανεβαίνει κάκετα θ καπνοδόχοσ, που είναι πλιρωσ μονωμζνθ και με αντιανεμικό κάλυμμα μζχρι τθν οροφι. Πλεσ οι ςυνδζςεισ πρζπει να ςφραγίηονται. Στθν καμινάδα που είναι ςυνδεδεμζνθ θ ςυςκευι δεν μπορεί να ςυνδεκεί ςφςτθμα εξαγωγισ καπνοφ άλλθσ ςυςκευισ. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΕΙΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΤΗ Θ ςυςκευι πρζπει να είναι ςε κζςθ να χρθςιμοποιιςει τον αναγκαίο αζρα για να εξαςφαλίηει τθν κανονικι λειτουργία μζςω εξωτερικϊν αεραγωγϊν. Με ειςαγωγι αζρα κατευκείαν από ζξω μζςω ενόσ αγωγοφ (Φ εςωτερικό 38mm και μικοσ max 1,5 m) Σελίδα 7

8 ςυνδεδεμζνου με τθν ειδικι υποδοχι αζρα που υπάρχει ςτο πίςω μζροσ τθσ ςυςκευισ. Μια καμπφλθ προσ τα κάτω, πρζπει να τοποκετθκεί ςτο ςτόμιο του αγωγοφ ζξω για προςταςία ενάντια ςτον άνεμο. Θ ειςαγωγι αζρα μπορεί να γίνει και κατευκείαν από το χϊρο τθσ εγκατάςταςθσ υπό τθν προχπόκεςθ ότι κοντά ςτθ ςυςκευι ζχει πραγματοποιθκεί μια υποδοχι αζρα ςτο τοίχο που επικοινωνεί με το εξωτερικό με ελάχιςτθ επιφάνεια 80 cm². Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, πρζπει να γίνεται τακτικόσ ζλεγχοσ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηετε ότι δεν υπάρχει τίποτα που να φράηει το πζραςμα του αζρα. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΡΟΦΙΓΓΑ Η ΤΠΟΔΟΧΗ ΚΑΤΑΕΡΙΩΝ Θ ςτρόφιγγα καυςαερίων ι θ υποδοχι όπου απαιτείται για τθν εγκατάςταςθ κα πρζπει να ςχεδιαςτεί ζτςι ϊςτε να επιτρζπει τθν κατάλλθλθ ςφνδεςθ gaslight να γίνει μεταξφ του ςυνδετιρα καυςαερίων και τθσ ςυςκευισ. Το βφςμα ι υποδοχι να παρζχουν καλι προςαρμογι για το μζγεκοσ του ςωλινα που ςυνιςτάται από τον καταςκευαςτι. Ππου ο ςυνδετιρασ καυςαερίων προςαρμόηεται πάνω από ζνα πείρο εξόδου θ επικάλυψθ πρζπει να είναι μικουσ τουλάχιςτον 25 mm για διάμετρο ςωλινα 160 mm ι λιγότερο, και τουλάχιςτον 40 mm για διάμετρο ςωλινα που είναι μεγαλφτερο από 160 mm. Σε περίπτωςθ που ο ςφνδεςμοσ καυςαερίων ταιριάηει ςε μια υποδοχι, το βάκοσ τθσ ειςαγωγισ πρζπει να είναι τουλάχιςτον 25 mm. Οι προςαρμογείσ για τθν αφξθςθ τθσ διαμζτρου πείρου / υποδοχι καπναγωγοφ επιτρζπονται όταν αποτελοφν μζροσ τθσ ςόμπασ pellet. Θα πρζπει να είναι ςφιχτά ςυνδεδεμζνοι και να ταιριάηουν ςε κάκε ςφνδεςθ καμινάδασ καυςαερίων. ΗΜΕΙΩΗ Συνιςτάται να γίνεται πρόβλεψθ για τθ ςφράγιςθ εςωτερικϊν ςυνδζςεων με ανκεκτικό ςτθ κερμότθτα ςτεγανοποιθτικό υλικό ι / και τθ ςφράγιςθ με ςχοινί εφόςον απαιτείται. ΤΝΔΕΗ ΜΕ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ Ρριν τθ ςφνδεςθ τθσ ςυςκευισ με το θλεκτρικό δίκτυο ελζγξτε αν θ θλεκτρικι εγκατάςταςθ είναι εξοπλιςμζνθ με γείωςθ και διαφορικό διακόπτθ ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ νόμουσ. Συνδζςτε τθ ςυςκευι ςε μια θλεκτρικι πρίηα με τάςθ ςφμφωνθ των 230v 50Hz, αποφεφγοντασ τθ χριςθ ανταπτόρων, πολλαπλϊν πριηϊν ι καλωδίων επζκταςθσ. Βεβαιωκείτε ότι το καλϊδιο ςφνδεςθσ του δικτφου, δεν ζρχεται ςε επαφι με τα κερμά μζρθ τθσ ςόμπασ, και επιπλζον δεν ζχει υποςτεί οποιαδιποτε φκορά. Σασ υπενκυμίηουμε να βγάηετε πάντα τθ ςόμπα από τθν πρίηα πριν να εκτελζςετε οποιαδιποτε εργαςία ςυντιρθςθσ ι/και ελζγχου. ΣΕΧΝΙΚΘ ΣΕΚΜΘΡΙΩΘ ΣΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ Πταν τελειϊςει θ εγκατάςταςθ, ο εγκαταςτάτθσ πρζπει να παραδϊςει ςτον κάτοχο ι ςτο πρόςωπο που ενεργεί γ' αυτόν, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, τθ διλωςθ ςυμβατότθτασ τθσ εγκατάςταςθσ, που ςχετίηεται με: 1) το εγχειρίδιο χριςθσ και ςυντιρθςθσ τθσ ςυςκευισ και των ςυςτατικϊν μερϊν τθσ εγκατάςταςθσ 2) εγχειρίδιο εγκατάςταςθσ (όπου προβλζπεται). Συνιςτοφμε ςτον εγκαταςτάτθ να ηθτιςει απόδειξθ τθσ τεκμθρίωςθσ που ζχει παραδοκεί και να τθ φυλάξει μαηί με ζνα αντίγραφο τθσ τεχνικισ τεκμθρίωςθσ ςχετικά με τθν εγκατάςταςθ που ζχει γίνει. Εγκατάςταςθ που ζχει γίνει από άλλα πρόςωπα Αν οι επιμζρουσ φάςεισ τθσ εγκατάςταςθσ ζχουν εκτελεςτεί από διαφορετικά πρόςωπα, κακζνασ κα πρζπει να τεκμθριϊςει το μζροσ τθσ εργαςίασ που ζχει εκτελζςει προσ όφελοσ του πελάτθ και του υπεφκυνου τθσ επόμενθσ φάςθσ. ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ 3.ΤΣΘΜΑ ΕΚΚΕΝΩΘ ΚΑΠΝΩΝ Θ γεννιτρια κερμότθτασ λειτουργεί ςε υποπίεςθ και διακζτει ανεμιςτιρα εξόδου για τθν αφαίρεςθ των απαερίων.κάκε ςυςκευι πρζπει να είναι ςυνδεδεμζνθ με ζνα ςφςτθμα εκκζνωςθσ καπνϊν και να εξαςφαλίηει μια ςωςτι διαςκόρπιςθ ςτθν ατμόςφαιρα των προϊόντων τθσ καφςθσ. Θ εκκζνωςθ των προϊόντων τθσ καφςθσ πρζπει να είναι ςτθ ςτζγθ. Απαγορεφεται θ απευκείασ εκκζνωςθ ςτο τοίχωμα ι προσ κλειςτοφσ χϊρουσ ακόμθ και με ελεφκερο ουρανό. Συγκεκριμζνα δεν επιτρζπεται θ χριςθ των εφκαμπτων μεταλλικϊν εκτεινόμενων ςωλινων. Το τηάκι πρζπει να λαμβάνει τθν εκκζνωςθ από ζναν αγωγό διοχζτευςθσ καπνοφ ςυνδεδεμζνο ςτθ ςυςκευι, δεν επιτρζπονται επομζνωσ ςυλλογικοί ςωλινεσ καπνοδόχου ι θ τοποκζτθςθ ςτο ίδιο το τηάκι ι τον αγωγό διοχζτευςθσ καπνοφ απορροφθτιρων εκκζνωςθσ πάνω από τισ ςυςκευζσ μαγειρικισ κάκε είδουσ κακϊσ και εκκενϊςεισ που προζρχονται από άλλεσ γεννιτριεσ. Ο αγωγόσ διοχζτευςθσ καπνοφ και το τηάκι πρζπει ζχουν ςυνεχόμενθ ςφνδεςθ ζτςι ϊςτε να μθν ακουμπάει το τηάκι πάνω ςτθ ςυςκευι. Απαγορεφεται να περαςτοφν ςτο εςωτερικό του ςυςτιματοσ εκκζνωςθσ καπνϊν, ακόμθ και μεγάλου μεγζκουσ, άλλοι αεραγωγοί και ςωλθνϊςεισ παροχισ υπθρεςιϊν. Τα ςυςτατικά μζρθ του ςυςτιματοσ εκκζνωςθσ καπνϊν πρζπει να επιλζγονται με βάςθ τθν τυπολογία τθσ ςυςκευισ που πρόκειται να εγκαταςτακεί ςφμφωνα με: το EN : 2006 τθν κατθγορία τθσ κερμοκραςίασ, τθν κατθγορία τθσ πίεςθσ (ςτεγανότθτα των καπνϊν) που πρζπει να είναι ίςθ τουλάχιςτον με τθν απαιτοφμενθ ςτεγανότθτα τθσ ςυςκευισ τθν αντίςταςθ ςτθν υγραςία (ςτεγανότθτα ςτθ ςυμπφκνωςθ), τθν κατθγορία ι το επίπεδο διάβρωςθσ και τισ προδιαγραφζσ του υλικοφ του εςωτερικοφ τοιχϊματοσ που είναι ςε επαφι με τουσ καπνοφσ. τθν κατθγορία αντίςταςθσ ςτθ φωτιά τθσ αικάλθσ τθν ελάχιςτθ απόςταςθ από τα καφςιμα υλικά Σελίδα 8

9 Αν θ γεννιτρια αναπτφξει κερμοκραςία από τουσ καπνοφσ μικρότερθ των 160ο C+ κερμοκραςία περιβάλλοντοσ λόγω τθσ υψθλισ απόδοςθσ (ςυμβουλευτείτε τα τεχνικά ςτοιχεία) κα πρζπει να ζχει αντοχι ςτθν υγραςία. Ο εγκαταςτάτθσ του ςυςτιματοσ εκκζνωςθσ καπνϊν, όταν τελειϊςει τθν εγκατάςταςθ και κάνει τουσ ςχετικοφσ ελζγχουσ και επαλθκεφςεισ, κα πρζπει να ςτερεϊςει κατά τρόπο εμφανι, κοντά ςτο τηάκι, τθν πλάκα τηακιοφ που παρζχεται από τον καταςκευαςτι μαηί με το προϊόν, θ οποία κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί με τισ ακόλουκεσ πλθροφορίεσ: ονομαςτικι διάμετροσ απόςταςθ από τα καφςιμα υλικά, που υποδεικνφεται ςε χιλιοςτά, και ςυνοδεφεται από το ςφμβολο του βζλουσ και τθσ φωτιάσ, δεδομζνα του εγκαταςτάτθ και δεδομζνα τθσ εγκατάςταςθσ. Κάκε φορά που πρζπει να διαςχίςουν εφφλεκτα υλικά πρζπει να τθροφνται οι ακόλουκεσ οδθγίεσ: ΤΜΒΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΤΨΟ(mm) b B a Ελάχιςτθ απόςταςθ από τα εφφλεκτα υλικά από το εςωράχιο του ταβανιοφ/υποδαπζδου//τοιχϊματοσ Ελάχιςτθ απόςταςθ από τα εφφλεκτα υλικά από το εξωράχιο του ταβανιοφ/υποδαπζδου Ελάχιςτθ απόςταςθ από τα καφςιμα υλικά που προςδιορίηεται από τον καταςκευαςτι Μπορείτε να παρεκκλίνετε από το φψοσ Α μόνο ςτθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιείτε μια κατάλλθλθ οκόνθ (για παράδειγμα: ρόδακα) προςταςίασ από τθ κερμότθτα του εςωραχίου του ταβανιοφ/υποδαπζδου ΚΑΠΝΑΓΩΓΟ Γενικζσ απαιτιςεισ Οι καπναγωγοί πρζπει να τοποκετοφνται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ γενικζσ προχποκζςεισ: Θα πρζπει να διακζτει τουλάχιςτον μία ςτεγανι παροχι για τυχόν δειγματολθψία καπνϊν να είναι μονωμζνοι αν περνοφν μζςα από χϊρουσ που δεν κερμαίνουν ι ζξω από το κτίριο, δεν πρζπει να διζρχονται από χϊρουσ ςτουσ οποίουσ απαγορεφεται θ εγκατάςταςθ των ςυςκευϊν καφςθσ, θ άλλουσ χϊρουσ που είναι μονωμζνοι από τθ φωτιά ι με κίνδυνο πυρκαγιάσ, ι/και περιοχζσ που δεν επικεωροφνται, να τοποκετοφνται ζτςι ϊςτε να επιτρζπονται οι κανονικζσ κερμικζσ διαςτολζσ, να ςτερεϊνονται ςτο ςτόμιο του τηακιοφ χωρίσ να προεξζχουν ςτο εςωτερικό, δεν επιτρζπεται θ χριςθ εφκαμπτων μεταλλικϊν ςωλινων για τθ ςφνδεςθ τθσ ςυςκευισ, δεν επιτρζπονται τμιματα ςε αντίκετθ κλίςθ Σελίδα 9

10 οι καπναγωγοί πρζπει να ζχουν ςε όλο τουσ το μικοσ διάμετρο όχι μικρότερθ από εκείνθ τθσ ςφνδεςθσ του αγωγοφ εκκζνωςθσ τθσ ςυςκευισ. Τυχόν αλλαγζσ του τμιματοσ επιτρζπονται μόνο ςτθν είςοδο τθσ ςόμπασ να τοποκετοφνται ζτςι ϊςτε να περιορίηεται ο ςχθματιςμόσ ςυμπυκνϊματοσ και να αποφευχκεί θ διαρροι από τισ αρκρϊςεισ, πρζπει να τοποκετοφνται ςε απόςταςθ από τα καφςιμα υλικά όχι μικρότερθ από εκείνθ που αναφζρεται ςτθν περιγραφι του προϊόντοσ, ο καπναγωγόσ/αγωγόσ πρζπει να επιτρζπει τθν ανάκτθςθ τθσ αικάλθσ, να κακαρίηεται και να επικεωρείται μετά τθν αποςυναρμολόγθςθ ι μζςω των ανοιγμάτων τθσ επικεϊρθςθσ όταν δεν είναι προςβάςιμοσ από το εςωτερικό τθσ ςυςκευισ. ΠΟΘΕΣΕ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΓΙΑ ΤΚΕΤΕ ΕΞΟΠΛΙΜΕΝΕ ΜΕ ΘΛΕΚΣΡΙΚΟ ΑΝΕΜΙΣΘΡΑ ΓΙΑ ΣΘΝ ΑΠΟΒΟΛΘ ΣΩΝ ΚΑΠΝΩΝ Για τισ ςυςκευζσ που παράγουν κερμότθτα με θλεκτρικό ανεμιςτιρα για τθν αποβολι του καπνοφ, κα πρζπει να τθροφνται οι παρακάτω οδθγίεσ: Τα οριηόντια τμιματα κα πρζπει να ζχουν μία ελάχιςτθ κλίςθ του 3% προσ τα πάνω Το μικοσ του οριηόντιου τμιματοσ πρζπει να είναι ελάχιςτο και ςε καμιά περίπτωςθ ανϊτερο των 3 μζτρων Ο αρικμόσ των αλλαγϊν τθσ διεφκυνςθσ ςυμπεριλαμβανομζνου εκείνου από το αποτζλεςμα τθσ χριςθσ του ςτοιχείου ςε T δεν πρζπει να είναι ανϊτερο του 4. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΩΣΘ ΤΝΔΕΘ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΩΣΘ ΤΝΔΕΘ Σελίδα 10

11 Είναι υποχρεωτικι θ χριςθ των ςωλθνϊςεων ςτεγανότθτασ TZAKI Τα τηάκια για τθν εκκζνωςθ ςτθν ατμόςφαιρα των προϊόντων τθσ καφςθσ εκτόσ από τισ γενικζσ απαιτιςεισ που ορίηονται πρζπει: να λειτουργοφν με αρνθτικι πίεςθ (δεν επιτρζπεται θ κετικι πίεςθ), να ζχουν εςωτερικό τμιμα κατά προτίμθςθ κυκλικό. Τα τετράγωνα ι ορκογϊνια τμιματα πρζπει να ζχουν ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ με ακτίνα όχι μικρότερθ από 20 mm (τμιματα υδραυλικά ιςοδφναμα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν εφόςον θ αναλογία ανάμεςα ςτθ μεγαλφτερθ και τθ μικρότερθ πλευρά του ορκογωνίου, που περιβάλλει το ίδιο τμιμα, ωςτόςο, δεν είναι μεγαλφτερθ από 1,5). να χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για τθν εκκζνωςθ των καπνϊν, να ζχουν πορεία κυρίωσ κατακόρυφθ και να μθν ζχουν κανζνα ςτρίψιμο για όλο το μικοσ τουσ να μθν ζχουν περιςςότερο από δφο αλλαγζσ κατεφκυνςθσ με γωνία κλίςθσ όχι μεγαλφτερθ από 45 να διακζτουν, ςε περίπτωςθ υγρισ λειτουργίασ, μια ςυςκευι για τθν αποςτράγγιςθ των υγρϊν αποβλιτων (ςυμπφκνωμα, βρόχινο νερό), Διαςωλθνωμζνο ςφςτθμα Ζνα διαςωλθνωμζνο ςφςτθμα μπορεί να καταςκευαςτεί με ζνα ι περιςςότερουσ ςωλινεσ για ςωλινωςθ που λειτουργεί μόνο με αρνθτικι πίεςθ ςε ςχζςθ με το περιβάλλον και να είναι βάςθ τον EN (2006) Απολιξεισ καπνοδόχου Οι απολιξεισ καπνοδόχου πρζπει να πλθροφν τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: να διαμορφϊνονται ζτςι ϊςτε να εμποδίηεται θ διείςδυςθ τθσ βροχισ και του χιονιοφ ςτο διαςωλθνωμζνο ςφςτθμα, να ζχουν χριςιμο τμιμα εξόδου όχι μικρότερο από το διπλάςιο του διαςωλθνωμζνου ςφςτθματοσ ςτο οποίο ζχει ειςαχκεί. να καταςκευάηονται με τρόπο ζτςι ϊςτε, ακόμθ και ςτθν περίπτωςθ ανζμων παντόσ κατεφκυνςθσ και κλίςθσ, να εξαςφαλίηεται θ εκκζνωςθ των προϊόντων τθσ καφςθσ δεν πρζπει να ζχουν βοθκθτικοφσ μθχανιςμοφσ αναρρόφθςθσ ΥΨΟ ΣΟΜΙΟΤ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΘ ΚΑΤΘ Το φψοσ του ςτομίου κακορίηεται μετρϊντασ το ελάχιςτο φψοσ που μεςολαβεί μεταξφ του καλφμματοσ οροφισ και του χαμθλότερου τμιματοσ εξόδου των καπνϊν ςτθν ατμόςφαιρα. Αυτό το φψοσ πρζπει να είναι ζξω από τθν περιοχι ανταλλαγισ και ςε απόςταςθ κατάλλθλθ από τα εμπόδια που μπορεί να εμποδίςουν ι να δυςκολζψουν τθν εκκζνωςθ των προϊόντων τθσ καφςθσ ι από ανοίγματα ι περιοχζσ πρόςβαςθσ. Ρεριοχι ανταλλαγισ Το φψοσ του ςτομίου πρζπει να βρίςκεται εκτόσ τθσ περιοχισ ανταλλαγισ που υπολογίηεται με βάςθ τισ οδθγίεσ που αναφζρονται παρακάτω.σε γειτνίαςθ με τθν κορυφογραμμι κεωρείται το μικρότερο από τα δφο. Σελίδα 11

12 c ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL Περιοχι για το φψοσ του ςτομίου a b 90 Ρεριοχι τιρθςθσ για το φψοσ του ςτομίου πάνω από τθ ςτζγθ ςε κλίςθ ( ß >10 ) ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΦΡΑΦΘ ΑΠΟΣΑΘ Ε mm c Μετρθμζνθ απόςταςθ ςε 90 από τθν επιφάνεια τθσ ςτζγθσ 1300 a Φψοσ πάνω από τθν κορυφογραμμι τθσ ςτζγθσ. 500 Το ςτόμιο ενόσ διαςωλθνωμζνου ςυςτιματοσ δεν πρζπει να βρίςκεται κοντά ςε εμπόδια που μπορεί να δθμιουργιςουν ηϊνεσ ςτροβιλιςμοφ ι και να εμποδίςουν τθ ςωςτι εκκζνωςθ των προϊόντων τθσ καφςθσ και τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ που πρόκειται να γίνουν ςτθ ςτζγθ. Ελζγξτε για άλλεσ κορυφογραμμζσ ι φεγγίτεσ και ςοφίτεσ. ΑΠΑΙΣΘΕΙ ΣΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΟ ΤΣΘΜΑ ΕΚΚΕΝΩΘ ΣΩΝ ΚΑΠΝΩΝ Κατθγορία τθσ κερμοκραςίασ Σε περίπτωςθ ςυςκευισ pellet δεν επιτρζπονται κατθγορίεσ κερμοκραςίασ μικρότερθσ από T200. Κατθγορία αντίςταςθσ ςτθ φωτιά τθσ αικάλθσ Για το ςφςτθμα εκκζνωςθσ καπνϊν που ελζγχεται από ςυςκευζσ που τροφοδοτοφνται με ςτερεά καφςιμα απαιτείται θ πυροαντίςταςθ από τθν αικάλθ, επομζνωσ ο οριςμόσ πρζπει να ορίηεται με το γράμμα G ςυνοδευόμενοσ από τθν απόςταςθ από τα καφςιμα υλικά ςε χιλιοςτόμετρα (XX) (ςφμφωνα με EN (2006) Σε περίπτωςθ ςυςκευϊν pellet τα ςυςτιματα εκκζνωςθσ καπνϊν πρζπει να ζχουν ςτεγανότθτα, αν χρθςιμοποιοφνται ςτοιχεία διπλοφ οριςμοφ (G και O, με ι χωρίσ ελαςτομερζσ ςτεγάνωςθσ) για τθ ςφνδεςθ τθσ ςυςκευισ ςτο τηάκι, πρζπει να τθρείται θ ελάχιςτθ ταχφτθτα XX ςε χιλιοςτρόμετρα που ορίηεται με τον οριςμό G. Σε περίπτωςθ πυρκαγιάσ από αικάλθ κα πρζπει να φροντίςετε να αποκαταςτιςετε τισ αρχικζσ ςυνκικεσ (αντικατάςταςθ των τςιμουχϊν και των ςτοιχείων που ζχουν καταςτραφεί και κακαριςμό εκείνων που ζχουν μείνει για χριςθ) Δοκιμζσ ανάφλεξθσ Θ λειτουργία τθσ ςυςκευισ κα πρζπει να ελζγχεται με τθ δοκιμι τθσ ανάφλεξθσ, ι για τισ ςυςκευζσ μθχανικισ τροφοδοςίασ κα πρζπει να τελειϊςει θ φάςθ τθσ ανάφλεξθσ, να επαλθκευτεί θ ςωςτι λειτουργία τουλάχιςτον για τα επόμενα 15 λεπτά και θ ςωςτι απενεργοποίθςθ, Για τισ ςυςκευζσ που ζχουν ειςαχκεί ςε μια εγκατάςταςθ κζρμανςθσ με ηεςτό νερό (κερμικά τηάκια, κερμικζσ ςόμπεσ), ο ζλεγχοσ πρζπει να επεκτακεί επίςθσ και ςε ολόκλθρο το υδραυλικό ςφςτθμα. Επιςτρϊςεισ και φινιρίςματα Οι επιςτρϊςεισ και τα φινιρίςματα πρζπει να εφαρμόηονται μόνο μετά τθν επαλικευςθ τθσ ςωςτισ λειτουργίασ τθσ ςυςκευισ ςφμφωνα με τουσ τρόπουσ που ορίηονται Σελίδα 12

13 4. ΚΑΘΑΡΙΜΟ & ΤΝΣΘΡΘΘ Σφμφωνα με το διάταγμα τθσ 22 Ιανουαρίου 2008 Αρ. 37 άρκρο 2 θ τακτικι ςυντιρθςθ περιλαμβάνει επεμβάςεισ που ςτοχεφουν ςτο να περιορίηουν τθ φκορά τθσ κανονικισ χριςθσ, κακϊσ και τθν αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων που επιφζρουν τθν ανάγκθ των πρϊτων επεμβάςεων, οι οποίεσ ωςτόςο δεν μεταβάλλουν τθ δομι τθσ εγκατάςταςθ όπου γίνεται θ επζμβαςθ ι τον προοριςμό τθσ χριςθσ ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν κανονιςμϊν που ιςχφουν και του εγχειριδίου χριςθσ και ςυντιρθςθσ του καταςκευαςτι. Πλεσ οι εργαςίεσ κακαριςμοφ όλων των εξαρτθμάτων πρζπει να γίνονται όταν θ ςυςκευι είναι εντελϊσ κρφα κι ζχει αποςυνδεκεί από τθν πρίηα. Το προϊόν απαιτεί ελάχιςτθ ςυντιρθςθ εάν ζχουν χρθςιμοποιθκεί πιςτοποιθμζνα (καλισ ποιότθτασ) πζλλετσ. Κακθμερινό ι εβδομαδιαίο κακάριςμα γίνεται από τον χριςτθ πριν από κάκε εκκίνθςθ. Κακαρίςτε τθ ςτάχτθ και τυχόν ςυςςωματϊματα ςτο "ποτθράκι" που κα μποροφςαν να φράξουν τισ οπζσ διόδου του αζρα. Το "ποτθράκι" για να κακαριςτεί ςωςτά, πρζπει να το αφαιρζςετε από τθ κζςθ του εντελϊσ και να το βγάλετε από τθν ςχάρα. Κακαρίςτε καλά όλεσ τισ τρφπεσ και τθ ςχάρα ςτο κάτω μζροσ. Θ ςχάρα πρζπει να κακαριςτεί καλά με ιδιαίτερθ προςοχι ςτα ςθμεία που ζρχεται ςε επαφι με το "ποτθράκι" και ςτο "ποτθράκι" αντίςτοιχα. Κακθμερινά κακαρίςτε και αδειάςτε το δοχείο τθσ ςτάχτθσ, προςζχοντασ τθν καυτι ςτάχτθ. Μόνο αν θ ςτάχτθ είναι εντελϊσ κρφα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί θλεκτρικι ςκοφπα για να τθν αφαιρζςετε. Το τηάμι πρζπει να κακαριςτεί με ςτεγνό πανί. Αν χρειάηεται, μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε νερό και μαλακό απορρυπαντικό, αλλά μόνο όταν είναι κρφο το τηάμι. Μια φορά το χρόνο, κακαρίςτε το χϊρο πίςω ςτο δοχείο τθσ ςτάχτθσ βγάηοντασ το καπάκι (φωτογραφία). Το καπάκι αφαιρείται με το ξεβίδωμα 2 βιδϊν, αφοφ αφαιρεκεί το αριςτερό πλαϊνό. Κακαρίςτε με θλεκτρικι ςκοφπα. Ρριν κζςετε τθ ςυςκευι ςε λειτουργία, επανατοποκετιςτε το καπάκι ςτθν κζςθ του. Ραρακάτω είναι μια ςφνοψθ των απαραίτθτων ελζγχων ι / και ςυντιρθςθσ για το προϊόν για να λειτουργεί ςωςτά. ΣΜΘΜΑ \ ΧΡΟΝΟ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 2-3 ΜΕΡΕ 30 ΜΕΡΕ 90 ΜΕΡΕ ΕΣΘΙΩ ΠΟΣΘΡΑΚΙ # ΤΡΣΑΡΙ ΣΑΧΣΘ # ΣΗΑΜΙ # ΩΛΘΝΕ ΚΑΠΝΟΤ # ΕΞΑΡΣΘΜΑΣΑ ΚΑΜΙΝΑΔΑ # ΔΟΧΕΙΟ ΣΑΧΣΘ ΠΙΩ # ΚΟΡΔΟΝΙ ΠΟΡΣΑ # ΚΑΠΝΟΔΟΧΟ # Φυςικά ςυνίςταται ετιςια ςυντιρθςθ από εκπαιδευμζνο - εξειδικευμζνο προςωπικό. Ζκκεςθ ελζγχου και ςυντιρθςθσ Πταν τελειϊςουν οι εργαςίεσ ελζγχου ι/και ςυντιρθςθσ κα πρζπει να καταρτιςτεί μια ζκκεςθ που κα πρζπει να παραδοκεί ςτον ιδιοκτιτθ, ι ςτο πρόςωπο που ενεργεί γι' αυτόν, ο οποίοσ κα πρζπει να επιβεβαιϊςει γραπτϊσ τθν παραλαβι. Στθν ζκκεςθ κα πρζπει να αναφζρονται οι καταςτάςεισ που αντιμετωπίηονται, οι επεμβάςεισ που γίνονται, τα ενδεχόμενα ςυςτατικά μζρθ που αντικακίςτανται ι τοποκετοφνται και οι τυχόν παρατθριςεισ, ςυςτάςεισ και απαιτιςεισ. Σελίδα 13

14 ΟΜΠΕ ΠΕΛΛΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕ GEKASMETAL Θ ζκκεςθ κα πρζπει να φυλάςςεται μαηί με τθ ςχετικι τεκμθρίωςθ. Στθν ζκκεςθ ελζγχου και ςυντιρθςθσ κα πρζπει να αναφζρονται τα εξισ: ανωμαλίεσ που ζχουν διαπιςτωκεί και δεν ζχουν εξαλειφκεί, που κζτουν ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια του χριςτθ ι μπορεί να προκαλζςουν ςοβαρζσ υλικζσ ηθμιζσ ςυςτατικά μζρθ που ζχουν αλλοιωκεί. Σε περίπτωςθ που επιςθμανκοφν ανωμαλίεσ που αναφζρκθκαν παραπάνω ο ιδιοκτιτθσ, ι το πρόςωπο που ενεργεί γι' αυτόν, κα πρζπει να προειδοποιιςει εγγράφωσ, ςτθν ζκκεςθ ςυντιρθςθσ, για τθν ακαταλλθλότθτα χριςθσ τθσ εγκατάςταςθσ μζχρι τθν πλιρθ αποκατάςταςθ των ςυνκθκϊν αςφαλείασ. Στθν ζκκεςθ ελζγχου και ςυντιρθςθσ κα πρζπει να αναφζρονται τα ςχετικά ςτοιχεία του τεχνικοφ ι τθσ εταιρείασ που εκτζλεςε τισ εργαςίεσ ελζγχου ι/και ςυντιρθςθσ με τα ςτοιχεία επικοινωνίασ τουσ τθν θμερομθνία τθσ επζμβαςθσ και τθν υπογραφι του τεχνικοφ. MONTEΛO ΔΙΑΣΑΕΙ (ΤxΠxΒ) ΕΞΟΔΟ ΚΑΠΝΟΤ (Φ) ΥΨΟ ΑΠΟ ΣΟ ΔΑΠΕΔΟ ΕΩ ΣΘ ΤΝΔΕΘ ΜΕ ΣΟ ΩΛΘΝΑ ΕΞΑΓΩΓΘ ΚΑΠΝΟΤ ΣΑΘ ΟΝΟΜΑΣΙΚΘ ΙΧΤ 5. ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΘΡΙΣΙΚΑ ΜΕΓΙΣΘ ΑΠΟΔΟΘ 89% ΒΑΡΟ ΠΕΡΙΕΚΣΙΚΟΣΘΣΑ CO (ΜΕΙΩΜΕΝΕ Ε 13% O2) ΠΕΛΛΕΣ ΣΟΜΡΑ PELLET AMANDA 971x465x529 mm 80 mm (πίςω) 100 mm 230 V 2,5kW / 5kW / 8,5kW 114 kg 320PPM ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ ΚΑΤΑΕΡΙΩΝ 169,3 C ΕΛΑΧΙΣΘ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ ΜΕΓΙΣΘ ΚΑΣΑΝΑΛΩΘ 0,55 kg/h 1,85 kg/h Σελίδα 14

15 6. ΧΕΙΡΙΜΟ Θ βάςθ του CONTROLLER ζρχεται χωριςτά (αμοντάριςτθ) με δφο κοχλίεσ (βίδεσ) τθν οποία τοποκετείτε ςτθν βάςθ τθσ,ςτο πάνω μεροσ τθσ ςόμπασ, με τθν βοικεια ενόσ "κλειδιοφ" 1. Πλικτρο ON/OFF(ESC) Με απλό πάτθμα: - Ενεργοποιεί τον καυςτιρα, - Σε μενοφ, προκαλεί τθν ζξοδο τελείωσ από το μενοφ, - Κατά τθν επεξεργαςία κάποιασ τιμισ προκαλεί ζξοδο χωρίσ καταχϊρθςθ τθσ τιμισ. - Κατά τθν επεξεργαςία κειμζνου προκαλεί ζξοδο με καταχϊρθςθ του κειμζνου. Με παρατεταμζνο πάτθμα: - Σβινει τον καυςτιρα εκτελϊντασ όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ (ζναυςθ, κακαριςμόσ χϊρου καφςθσ κτλ) Με παρατεταμζνο πάτθμα 2θ φορά: - Σβινει και απενεργοποιεί τον καυςτιρα. 2. Πλικτρο MENU( ) Με απλό πάτθμα: - Ανοίγει το μενοφ του Χριςτθ (Ρυκμίςεισ). - Μζςα ςε κάποιο μενοφ προκαλεί ζξοδο από το μενοφ, - Κατά τθν επεξεργαςία κάποιασ τιμισ προκαλεί ζξοδο χωρίσ καταχϊρθςθ τθσ τιμισ. Με παρατεταμζνο πάτθμα: Σελίδα 15

16 - Ανοίγει το μενοφ επιλογισ γκρουπ ρυκμίςεων. 3. Πλικτρο Πάνω(+) Πλικτρο αφξθςθσ και πλοιγθςθσ. Με απλό πάτθμα: - Ενεργοποιεί τθν οκόνθ ρφκμιςθσ κερμοκραςίασ χϊρου - Σε μενοφ, προκαλεί κφλιςθ του μενοφ προσ τα πάνω - Κατά τθν ρφκμιςθ κάποιασ τιμισ, προκαλεί αφξθςθ τθσ τιμισ - Κατά τθν επιλογι μιασ τιμισ από λίςτα, προκαλεί κφλιςθ τθσ λίςτασ τιμϊν προσ τα πάνω. Με παρατεταμζνο πάτθμα: - Ενεργοποιεί τθν οκόνθ ταχείασ ρφκμιςθσ ιςχφοσ λειτουργίασ (Αυτόματο, κάλα 1, κάλα 2, κάλα 3). - Σε ςυνδυαςμό με το πλικτρο Κάτω(-), αλλάηει τθν τρζχουςα οκόνθ ενδείξεων (Κφρια Οκόνθ, Οκόνθ Ειςόδων, Οκόνθ Εξόδων). 4. Πλικτρο Κάτω(-) Πλικτρο μείωςθσ και πλοιγθςθσ. Με απλό πάτθμα: - Ενεργοποιεί τθν οκόνθ ρφκμιςθσ κερμοκραςίασ χϊρου - Σε μενοφ, προκαλεί κφλιςθ του μενοφ προσ τα κάτω, - Κατά τθν ρφκμιςθ κάποιασ τιμισ, προκαλεί μείωςθ τθσ τιμισ, - Κατά τθν επιλογι μιασ τιμισ από λίςτα, προκαλεί κφλιςθ τθσ λίςτασ τιμϊν προσ τα κάτω. Με παρατεταμζνο πάτθμα: - Ενεργοποιεί τθν οκόνθ ταχείασ ρφκμιςθσ ιςχφοσ λειτουργίασ (Αυτόματο, χειροκίνθτο κάλα 1, χειροκίνθτο κάλα 2, χειροκίνθτο κάλα 3). - Σε ςυνδυαςμό με το πλικτρο ΠΑΝΩ(+), αλλάηει τθν τρζχουςα οκόνθ ενδείξεων. (Κφρια Οκόνθ, Οκόνθ Ειςόδων, Οκόνθ Εξόδων). 5. Πλικτρο ENTER( ) Πλικτρο επιβεβαίωςθσ. Σελίδα 16

17 Με απλό πάτθμα: - Μζςα ςε κάποιο μενοφ, επιλζγει και ανοίγει το ςυγκεκριμζνα μενοφ. - Κατά τθν επεξεργαςία κάποιασ τιμισ, καταχωρεί τθν τιμι. Με παρατεταμζνο πάτθμα: -ε περίπτωςθ που ζχει αδειάςει θ αποκικθ καυςίμου τελείωσ κα αδειάςει και ο χϊροσ καφςθσ με αποτζλεςμα όταν τθν ξαναγεμίςει ο χειριςτισ με απλό πάτθμα του πλικτρου ON/OFF(ESK) θ ςυςκευι να βγάηει μινυμα error. Πατϊντασ παρατεταμζνα το πλικτρο ENTER όταν το ςφςτθμα είναι ςτθ φάςθ <ΚΛΕΙΣΟ> ι ςτθ φάςθ <ΑΔΡΑΝΕΙΑ>, ενεργοποιεί τθν οκόνθ ταχεία ενεργοποίθςθ ταχφτθτασ τροφοδότθ λειτουργίασ ελζγχου και κα γεμίςει με καφςιμο υλικό (πζλλετ) τον χϊρο καφςθσ δουλεφοντασ για 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα χωρίσ καφςθ. 6. Οκόνθ Θ οκόνθ όπου εμφανίηονται όλεσ οι πλθροφορίεσ και τα μενοφ του καυςτιρα. Θ οκόνθ μπορεί να απενεργοποιείται μετά από ρυκμιηόμενο χρόνο. Αν απενεργοποιθκεί, επανζρχεται με οποιοδιποτε πλικτρο. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ κανονικι λειτουργία του πλικτρου αγνοείται. 7. Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ Ανάβει όταν ο καυςτιρασ βρίςκεται ςε λειτουργία. Δθλαδι όταν εκτελεί εκκίνθςθ ι υπάρχει φωτιά ςτο χϊρο καφςθσ. 8. Ενδεικτικι λυχνία κατανάλωςθσ Ανάβει όταν κάποιοσ ανεμιςτιρασ χϊρου που είναι επιλεγμζνοσ από τθ διαμόρφωςθ είναι ενεργοποιθμζνοσ. 9. Ενδεικτικι λυχνία κερμοςτάτθ Ανάβει όταν κάποιοσ εξωτερικόσ κερμοςτάτθσ είναι ενεργοποιθμζνοσ. 10. Ενδεικτικι λυχνία ειδοποιιςεων Δεν αφορά ςτθν ςυγκεκριμζνθ ςυςκευι! 11. Ενδεικτικι λυχνία φάλματοσ Ανάβει όταν υπάρχει ςφάλμα. Ενεργοποίθςθ - Απενεργοποίθςθ Το ςφςτθμα ελζγχου, όςο λειτουργεί, βρίςκεται πάντα ςε κάποια φάςθ λειτουργίασ. Για να λειτουργιςει θ ςυςκευι και το ςφςτθμα ζλεγχου να βρίςκεται ςε κάποια φάςθ λειτουργίασ κα πρζπει πρϊτα να ενεργοποιθκεί. Το ςφςτθμα ελζγχου κεωρείται ενεργοποιθμζνο όταν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε φάςθ εκτόσ από τθ φάςθ <ΚΛΕΙΣΟ>. Πταν είναι απενεργοποιθμζνο ςτθν οκόνθ εμφανίηεται ωσ φάςθ λειτουργίασ θ ζνδειξθ ΚΛΕΙΣΟ. Ενϊ όςο είναι ενεργοποιθμζνο εμφανίηεται θ εκάςτοτε φάςθ ςτθν οποία βρίςκεται τθν κάκε ςτιγμι. Το ςφςτθμα ελζγχου μπορεί να ενεργοποιείται και να απενεργοποιείται με αρκετοφσ τρόπουσ που εξαρτϊνται από τισ ενζργειεσ του χριςτθ, τθ διαμόρφωςθ του ςυςτιματοσ ι κάποιο ςφάλμα. Ροιο ςυγκεκριμζνα, Όςο είναι κλειςτόσ ενεργοποιείται από: Πάτθμα του πλικτρου <ON/OFF(ESC)>. Τότε το ςφςτθμα ελζγχου μεταβαίνει ςτθν φάςθ <ΑΔΡΑΝΕΙΑ>. Στθν περίπτωςθ που θ εκκίνθςθ είναι απενεργοποιθμζνθ, τότε το ςφςτθμα ελζγχου παρακάμπτει τθν αδράνεια και μεταβαίνει κατευκείαν ςε εκκίνθςθ-λειτουργία (Αρχικόσ κακαριςμόσ-προκζρμανςθ-κλπ. Όςο είναι ενεργοποιθμζνοσ, απενεργοποιείται από: Παρατεταμζνο πάτθμα του πλικτρου <ON/OFF(ESC)>. Το ςφςτθμα ελζγχου ςε αυτι τθν περίπτωςθ κα μεταβεί ςτθ φάςθ <ΚΛΕΙΣΟ> μόνο αν ςτο χϊρο καφςθσ δεν υπάρχει καφςιμο. Αν υπάρχει τότε κα επιςτρζψει ςτθν φάςθ <ΚΛΕΙΣΟ> αφοφ εκτελζςει πρϊτα όλο το ςενάριο εκκίνθςθσ και το ςενάριο επιλόγου, χωρίσ τθν αναμονι. Πταν ςυμβεί αυτό ςτθν οκόνθ κα εμφανιςτεί για 5 sec θ ζνδειξθ ΒΗΙΜΟ. Για να απενεργοποιθκεί το ςφςτθμα ελζγχου κα πρζπει να πατθκεί παρατεταμζνα το πλικτρο <ON/OFF(ESC)> για ΔΕΤΣΕΡΘ φορά. Κάποιο ςφάλμα, όπωσ για παράδειγμα τα ςφάλματα αιςκθτθρίων. Μετά τθν αναγνϊριςθ/απομάκρυνςθ των εν λόγω ςφαλμάτων, το ςφςτθμα ελζγχου μεταβαίνει ςτθ φάςθ <ΚΛΕΙΣΟ>. Όςο είναι ςε κατάςταςθ ςβθςίματοσ, απενεργοποιείται από: Παρατεταμζνο πάτθμα του πλικτρου <ON/OFF(ESC)>. Σελίδα 17

18 Θ κατάςταςθ του ςυςτιματοσ ελζγχου διατθρείται ανάμεςα από τισ διακοπζσ τθσ τάςθσ τροφοδοςίασ (διακοπζσ ρεφματοσ). Ζτςι πχ αν το ςφςτθμα ελζγχου ιταν ενεργοποιθμζνο και διακοπεί θ τάςθ τροφοδοςίασ, όταν το ςφςτθμα επανζρκει και δεν υπάρχει φωτιά ςτο χϊρο καφςθσ, ο ελεγκτισ κα μεταβεί ςτθ φάςθ <ΑΔΡΑΝΕΙΑ> και όχι ςτθ φάςθ <ΚΛΕΙΣΟ>. Δεν οδθγοφν όλα τα ςφάλματα ςτθ φάςθ <ΚΛΕΙΣΟ>. (Δείτε και ςφάλματα). ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ & ΦΑΕΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Αφοφ ςυνδζςουμε τθ ςυςκευι με το ρεφμα, γυρίςτε το διακόπτθ, που βρίςκεται ςτθν πλάτθ τθσ ςυςκευισ, ςτθ κζςθ 1. Στθν οκόνθ εμφανίηονται τα εξισ: Πνομα - τφποσ τθσ ςυςκευισ και το πρόγραμμα λειτουργίασ (π.χ. Aeras 1). Με τθν εφαρμογι τθσ τάςθσ τροφοδοςίασ θ ςυςκευι πραγματοποιεί ζναν ΕΛΕΓΧΟ για τθν περίπτωςθ που υπάρχει φωτιά ςτο χϊρο καφςθσ. Θ οκόνθ ζχει τθν ακόλουκθ εικόνα: Αν υπάρχει φωτιά και θ κερμοκραςία καυςαερίων είναι μεγαλφτερθ από τθ κερμοκραςία Κάτω φάλματοσ, τότε θ ςυςκευι ανοίγει αυτόματα και μεταβαίνει ςτθν φάςθ <ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ>, χωρίσ να αποκθκεφςει τθν ενεργοποίθςθ ςτθν μνιμθ. Αν υπάρχει φωτιά και θ κερμοκραςία καυςαερίων είναι μικρότερθ από τθ κερμοκραςία Κάτω φάλματοσ, τότε θ ςυςκευι μεταβαίνει ςτθ φάςθ <ΣΕΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ> αν υπάρχει και μετά ςτθ φάςθ <ΑΔΡΑΝΕΙΑ> χωρίσ να αποκθκεφςει τθν ενεργοποίθςθ ςτθν μνιμθ. Αν δεν υπάρχει φωτιά τότε ο ελεγκτισ μεταβαίνει ςτθ φάςθ <ΑΔΡΑΝΕΙΑ> ι ςτθ φάςθ <ΚΛΕΙΣΟ>, ανάλογα με το αν ιταν ενεργοποιθμζνοσ ι απενεργοποιθμζνοσ πριν τθ διακοπι τθσ τάςθσ τροφοδοςίασ. Κατά τθν πρϊτθ ζναυςθ ενδζχεται να μεταβεί ςτθ φάςθ <ΚΛΕΙΣΟ>, λόγω των απαιτοφμενων ποιοτικϊν ελζγχων και δοκιμϊν που ζχουν εφαρμοςτεί ςτο εργοςτάςιο. Ρατϊντασ το πλικτρο ON/OFF(ESC) ςτθν οκόνθ εμφανίηεται θ φάςθ λειτουργίασ: <ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ> Στθ φάςθ αυτι θ ςυςκευι χρθςιμοποιεί τον ανεμιςτιρα καφςθσ για να κακαρίςει το χϊρο καφςθσ από υπολείμματα. Σε αυτι τθ φάςθ λειτουργεί ο ανεμιςτιρασ του χϊρου καφςθσ. Στθ ςυνζχεια, αυτόματα και μετά από κάποιο χρονικό διάςτθμα, μεταβαίνει ςτθ φάςθ λειτουργίασ: <ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΘ> Στθ φάςθ αυτι ενεργοποιείται θ αντίςταςθ ανάφλεξθσ, ϊςτε να τθν προετοιμάςει για τθν επόμενθ φάςθ. <ΣΡΟΦΟΔΟΙΑ> Σελίδα 18

19 Στθ φάςθ αυτι ενεργοποιείται θ τροφοδοςία με πζλλετ ςτο χϊρο καφςθσ, ϊςτε να δθμιουργιςει ζνα απόκεμα για να γίνει δυνατι θ ζναυςθ. Θ αντίςταςθ ανάφλεξθσ είναι ενεργοποιθμζνθ. <ΑΝΑΜΟΝΘ ΦΛΟΓΑ> Στθ φάςθ αυτι ειςζρχεται θ ςυςκευι μετά τθν τροφοδοςία. Σε αυτι τθ φάςθ μζνει το ςφςτθμα ελεγχου για κάποιο χρονικό διάςτθμα. Αν μζςα ςε αυτό το χρόνο αντιλθφκεί τθν φπαρξθ φλόγασ τότε μεταβαίνει ςτθ φάςθ <ΠΡΟΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ>. Αλλιϊσ το ςενάριο εκκίνθςθσ τερματίηεται και δθμιουργείται ςφάλμα Ε20, το οποίο εμφανίηεται ςτθν οκόνθ. Θ ςυςκευι αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει φλόγα αν μετριςει αφξθςθ ςτθ κερμοκραςία καυςαερίων. <ΠΡΟΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ> Σε αυτι τθ φάςθ γίνεται θ προετοιμαςία τθσ φλόγασ, ϊςτε ςτθν επόμενθ φάςθ που είναι θ <ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ>, θ φλόγα να είναι ικανοποιθτικι. Σε αυτι τθ φάςθ ακόμα, καίγεται και το αρχικό απόκεμα που δθμιουργικθκε για τθν ζναυςθ. Θ αντίςταςθ ανάφλεξθσ είναι απενεργοποιθμζνθ. <ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ> Αυτόματο Σ' αυτι τθ φάςθ ο καυςτιρασ λειτουργεί με ενεργοποιθμζνο το ςφςτθμα ελζγχου. Θ ταχφτθτα των τροφοδοτϊν και των ανεμιςτιρων καφςθσ ρυκμίηονται αυτόματα ϊςτε να επιτυγχάνεται θ επικυμθτι κερμοκραςία λειτουργίασ. Χειροκίνθτο Πταν είναι επιλεγμζνο κάποιο χειροκίνθτο πρόγραμμα, τότε το ςφςτθμα ελζγχου δεν είναι ενεργοποιθμζνο. Αντίκετα λειτουργεί με βάςθ τθν επιλεγμζνθ ςκάλα ιςχφοσ ςυνζχεια. Θ τιμι τθσ ιςχφοσ για κάκε ςκάλα ρυκμίηεται από τισ ρυκμίςεισ: Ιςχφ ςκάλασ 1 για τθ ςκάλα 1 Ιςχφ ςκάλασ 2 για τθ ςκάλα 2 Ιςχφ ςκάλασ 3 για τθ ςκάλα 3 Σελίδα 19

20 Τθν τιμι αυτι χρθςιμοποιεί θ ςυςκευι για να ορίςει τισ τρζχουςεσ τιμζσ των ανεμιςτιρων καφςθσ και των τροφοδοτϊν. <ΣΑΚΣΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ> Πςο θ ςυςκευι λειτουργεί ςε χαμθλι ιςχφ, λόγο τθσ χαμθλισ ροισ αζρα ςτο χϊρο καφςθσ και τθσ χαμθλισ κερμοκραςίασ, δθμιουργείται πρόβλθμα κακαριςμοφ. Ζνα μικρό μζτρο προςταςίασ είναι ο <ΣΑΚΣΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ>. Σ' αυτι τθ φάςθ το ςφςτθμα ζλεγχου ειςζρχεται περιοδικά όςο βρίςκεται ςτθ φάςθ <ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ>, και μζνει ςε αυτι τθ φάςθ για λίγα δευτερόλεπτα, ο ανεμιςτιρασ καφςθσ λειτουργεί ενϊ ο τροφοδότθσ είναι απενεργοποιθμζνοσ. <ΤΝΕΧΘ ΑΝΑΜΟΝΘ> Πταν θ κερμοκραςία χϊρου γίνει ίςθ με τθν ηθτοφμενθ (ι και ελάχιςτα μεγαλφτερθ κατά 0,5 ο C), τότε θ ςυςκευι ειςζρχεται ςτθ φάςθ <ΤΝΕΧΗ ΑΝΑΜΟΝΗ> για μερικά λεπτά. Αυτό ςυμβαίνει γιατί ζνα ςφςτθμα ςτερεοφ καυςίμου δεν ζχει τθν ίδια ευελιξία ςτθν ζναυςθ με ζνα υγροφ ι αζριου. Ζτςι κοινι τακτικι είναι θ προςπάκεια μείωςθσ των εναφςεων. Για να επιτευχκεί αυτό, το ςφςτθμα ζλεγχου μετά τθν απενεργοποίθςθ των εντολϊν λειτουργίασ ειςζρχεται ςε μια φάςθ αναμονισ, ςτθν οποία ςυντθρεί τθ φλόγα, οφτωσ ϊςτε θ επιςτροφι του ςτθ φάςθ <ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ> να είναι άμεςθ, μόλισ εμφανιςτεί κάποια εντολι. Στθ φάςθ αυτι είναι ενεργοποιθμζνοσ και ο καταςτολζασ καυςαερίων * από τθ φάςθ <ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ>. Ο τροφοδότθσ, ο ανεμιςτιρασ καφςθσ λειτουργοφν με βάςθ τθν ιςχφ εκείνθσ τθσ περιόδου. Μετά μεταβαίνει ςτθν επόμενθ φάςθ * Καταςτολζασ καυςαερίων Η ιςχφ του ςυςτιματοσ ςε αυτι τθ φάςθ, είτε θ ιςχφ ρυκμίηεται αυτόματα, είτε ρυκμίηεται χειροκίνθτα, επθρεάηεται και από το ςιμα τθσ κερμοκραςίασ καυςαερίων, αν αυτό είναι ενεργοποιθμζνο. ' αυτι τθν περίπτωςθ υπάρχει και ζνα ςφςτθμα που προςτατεφει από τθν πολφ υψθλι ι χαμθλι κερμοκραςία καυςαερίων. Σο ςφςτθμα αυτό ονομάηεται καταςτολζασ καυςαερίων. Οι ρυκμίςεισ αυτζσ αφοροφν ςε κάποια όρια κερμοκραςίασ που όταν το ςιμα τθσ κερμοκραςίασ καυςαερίων, τα υπερβεί το ςφςτθμα ελζγχου αρχίηει να αυξάνει ι να μειϊνει τθν ιςχφ του οφτωσ ϊςτε θ κερμοκραςία καυςαερίων να επανζρκει μζςα ςτα όρια. Η λειτουργία αυτι μπορεί καλφτερα να εξθγθκεί με ζνα παράδειγμα. <ΣΕΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΜΟ> Σ' αυτι τθ φάςθ το ςφςτθμα ελζγχου κακαρίηει το χϊρο καφςθσ από καφςιμο ϊςτε να είναι άδειοσ για τθν επόμενθ ζναυςθ. Το ςφςτθμα ελζγχου μζνει ςε αυτι τθ φάςθ τουλάχιςτον για κάποιο προγραμματιςμζνο χρόνο. Αν μζςα ςε αυτό το χρονικό διάςθμα θ κερμοκραςία καυςαερίων πζςει κάτω από κερμοκραςία απενεργοποίθςθσ, τότε θ φάςθ τερματίηεται και ο ελεγκτισ μεταβαίνει ςτθν φάςθ <ΑΔΡΑΝΕΙΑ>. Οι ανεμιςτιρεσ καφςθσ κατά τθν είςοδο του ςυςτιματοσ ελζγχου ςε αυτι τθ φάςθ και για λίγο χρόνο διατθροφν τθν ταχφτθτα που είχαν πριν. Μετά από αυτό το χρόνο και για όλθ τθν υπόλοιπθ διάρκεια τθσ φάςθσ ο ανεμιςτιρασ καφςθσ λειτουργεί με τθν μζγιςτθ ταχφτθτα ανεμιςτιρα. Ο τροφοδότθσ απενεργοποιείται. Κωδικοί ςφάλματοσ 7. ΦΑΛΜΑΣΑ Περιγραφι Αιτία Λειτουργία E01 Αποτυχία Μνιμθσ Δυςλειτουργία ςτο ςφςτθμα ελζγχου. Το ςφςτθμα δεν εκκινεί και όλεσ οι λειτουργίεσ του παραμζνουν απενεργοποιθμζνεσ. Σο ςφάλμα αυτό ΔΕΝ απενεργοποιείται. Αν το ςφάλμα δεν είναι μόνιμο, ο ελεγκτισ επανζρχεται μετά από επαναφορά τθσ τάςθσ τροφοδοςίασ. Ε05 Εξωτερικό ςφάλμα Θ επαφι του ςιματοσ ειςόδου εξωτερικό ςφάλμα άνοιξε. Ε11 Αιςκθτιριο Χϊρου 1 Το αιςκθτιριο κερμοκραςίασ χϊρου 1 είναι αποςυνδεμζνο, βραχυκυκλωμζνο ι ανοιχτό Ο λζβθτασ απενεργοποιείται. Οι λειτουργίεσ εξόδου απενεργοποιοφνται Τα ςιματα ειςόδου παραμζνουν ενεργά. Το ςφςτθμα δεν επανζρχεται ςε λειτουργία αν δεν αρκεί το ςφάλμα από το χριςτθ. Ο λζβθτασ απενεργοποιείται. Οι λειτουργίεσ εξόδου παραμζνουν ενεργά. Οι υπόλοιπεσ λειτουργίεσ εξόδου απενεργοποιοφνται Τα ςιματα ειςόδου παραμζνουν ενεργά. Σελίδα 20

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ.

ΟΡΟΙΑΔΗΡΟΤΕ ΕΡΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΟΥ ΑΡΑΙΤΕΙ ΑΦΑΙΕΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΠ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΡΟΣΩΡΙΚΟ. W88210DAP S88211DAP 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Αφιςτε αρκετά ανοίγματα για τον ςωςτό εξαεριςμό τθσ ςυςκευισ. 2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΗ Μθν χρθςιμοποιείτε μθχανικζσ διατάξεισ ι άλλα μζςα για να επιταχφνετε

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ

Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ. Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Εξοικονόμηςη ςτην πράξη : Αντικατάςταςη ςυςτήματοσ θζρμανςησ από πετρζλαιο ςε αντλία θερμότητασ Ενδεικτικό παράδειγμα 15ετίασ Οκτώβριοσ 2013 Η αντλία κερμότθτασ 65% οικονομία ςε ςχζςη με ζνα ςυμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν

Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, κατανομισ δαπανϊν. Αυτονομία διςωλθνίων ςυςτθμάτων, κατανομι δαπανϊν Siemens Set, Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ, Ο αςφρματοσ κερμιδομετρθτισ (1) προςαρμόηεται με ειδικό μοχλιςμό ςτιριξθσ επάνω ςτο κερμαντικό ςϊμα, χωρίσ να τρυπάει το ςϊμα και χωρίσ να μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν

Siemens Set Αςφρματο ςφςτθμα αυτονομίασ κζρμανςθσ-κατανομισ δαπανϊν Το Siemens SET προςφζρει: Άνεςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζωσ και 40%. Δίκαιθ κατανομι δαπανών βάςθ τθσ πραγματικισ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ. Ο κάκε ζνοικοσ ενεργοποιεί τθν κζρμανςθ ςτο χώρο του όποτε

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ

EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ EUROPEAN TRADESMAN PROJECT NOTES ON ELECTRICAL TESTS OF ELECTRICAL INSTALLATIONS ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ ΠΡΟΛΟΓΟ ΜΟΝΙΜΑ ΕΓΚΑΣΕΣΗΜΕΝΕ ΤΚΕΤΕ Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων χρόνων, ζχει αυξθκεί ο αρικμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ

ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 3 ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΗΝ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ - ΟΡΓΑΝΩΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ ΔΙΑΚΡΙΒΩΗ 06 Φεβρουαρίου 2010 θμεία Αναφοράσ Γενικά Ανκρϊπινοι Πόροι, Εργαςτθριακόσ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών

Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Οδηγίες αναβάθμισης χαρτών Για να κάνετε τθν αναβάκμιςθ χαρτϊν Ελλάδοσ κα πρζπει να εγγραφείτε ωσ νζο μζλοσ ςτθν ιςτοςελίδα http://www.mls.gr. 1) Εγγραφή νέου μέλουσ ςτην ιςτοςελίδα αναβαθμίςεων Α) Αντιγράψτε

Διαβάστε περισσότερα

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει

Ρομποτική. Η υγεία ςασ το αξίηει Ρομποτική Μάκετε γριγορά και εφκολα ό τι χρειάηεται να ξζρετε για τισ λαπαροςκοπικζσ μεκόδουσ αντιμετϊπιςθσ γυναικολογικϊν πακιςεων Ενθμερωκείτε ςωςτά και υπεφκυνα Η υγεία ςασ το αξίηει Μζκοδοσ και πλεονεκτιματα

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΙΑΓΩΓΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ & ΝΕΩΝ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΩΝ ΣΗΝ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΣΗ Δ.Δ.Ε. ΘΕΠΡΩΣΙΑ ΕΙΑΓΩΓΗ Ο νζοσ δικτυακόσ τόποσ τθσ Δ.Δ.Ε. Θεςπρωτίασ παρζχει πλζον τθ δυνατότθτα τθσ καταχϊρθςθσ νζων, ειδιςεων και

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100

Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 Οδθγίεσ εγκατάςταςθσ και ρυκμίςεισ του ηυγοφ DIGI SM100 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Είςοδοσ ςτο πρόγραμμα Ρυιμίςεισ ζυγοφ Αλλαγι IP διεφκυνςθσ ηυγοφ Ρυκμίςεισ επικοινωνίασ Αποκικευςθ Ρυιμίςεισ εφαρμογθσ DIGICOM

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΕΦΑΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΙΚΗΣ ΘΕΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 1) Αρχικά πρζπει να γίνει ζλεγχοσ του υποςτρϊματοσ για : ςκόνεσ, υγραςία, επιπεδότθτα. Ππου κρίνεται απαραίτθτο πρζπει να γίνεται κακαριςμόσ, υδροβολι,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ

Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Οδηγόσ αρχαρίων για το Φωτιςμό Χαμηλήσ Ενεργειακήσ Κατανάλωςησ Γιατί να μάκετε για το φωτιςμό χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι ςασ; Ζχει εκτιμθκεί ότι περνάμε το 90% τθσ ηωισ μασ ςε εςωτερικοφσ

Διαβάστε περισσότερα

GRILLI CAMINETTI. Η εςωτερικι επζνδυςθ από μαντζμι, μπορεί να αντικαταςτακεί από θφαιςτειογενζσ πζτρωμα (PEPERINO) για περιςςότερθ αυτονομία.

GRILLI CAMINETTI. Η εςωτερικι επζνδυςθ από μαντζμι, μπορεί να αντικαταςτακεί από θφαιςτειογενζσ πζτρωμα (PEPERINO) για περιςςότερθ αυτονομία. Τα ενεργειακά τηάκια τθσ ςειράσ AF 2000 και COMPACT είναι εςτίεσ τριπλοφ τοιχώματοσ από ατςάλι και μαντζμι ιταλικισ καταςκευισ. Όλα τα μοντζλα μποροφν να εφοδιαςτοφν με ventilater 116 Watt, με ροι αζρα

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST

ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST ΟΔΗΓΟ ΛΗΨΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ EDCAST 1 1.1 Ειςαγωγό Για να λάβετε τα δεδομζνα του Τπ. Παιδείασ μζςω του επίγειου ψθφιακοφ ςιματοσ τθσ ΝΕΡΙΣ κα πρζπει, εάν δεν διακζτετε ιδθ, να προμθκευτείτε, να εγκαταςτιςετε

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ

υνδζςου με το μζλλον ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ υνδζςου με το μζλλον net-metering ΤΝΔΕΜΟ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΩΝ net-metering ςτθ Ελλάδα Σο net-metering ι αλλιϊσ θ αυτοπαραγωγι επιτρζπει πλζον ςτον Ζλλθνα καταναλωτι να παράγει τθν θλεκτρικι ενζργεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ

Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Οδηγόσ αρχαρίων για τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ Γιατί να μάκετε για τα φωτοβολταϊκά πάνελ; Γιατί: Παράγουν κακαρι πθγι ενζργειασ Μπορείτε να αμειφκείτε για τθν ενζργεια που παράγετε ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION

Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION <Final> Εγχειρίδιο Χρήςησ Αυτοματοποίηςησ Κυκλώματοσ Πληρωμών ΟΛΠ μζςω e-banking VERSION Document Control File Name Εγχειρίδιο Χρήςτη Ebanking ΟΛΠ V2.Doc Prepared By Σωκράτησ καλαματιανόσ (skalamatianos@eurobank.gr)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00

ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ. 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 Οδηγίερ: ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 3η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Σ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 1 Ιουνίου 2014, ώρα: 11:00-12:00 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 7 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1: χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ Περιγραφή: Ο ςυγκεκριμζνοσ δείκτθσ αναφζρεται ςτον βακμό που οι υπάρχοντεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εγκατάστασης Βήμα-Βήμα ΚΙΤ ΑΙΑΣ112 σε αυτοκίνητο

Οδηγός Εγκατάστασης Βήμα-Βήμα ΚΙΤ ΑΙΑΣ112 σε αυτοκίνητο 18/06/2014 2012-2014 Σο κιτ ςυναρμολόγθςθσ τθσ ςυςκευισ AIAS Ydrogen GE καταςκευάηεται από τθν εταιρία: Δ.Λειβιδιϊτθσ ΜΟΝ. ΕΠΕ, ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΤ 83, 11743, ΝΕΟ ΚΟΜΟ, ΑΘΗΝΑ Σθλ.: 210.9014154, Fax: 210.9015947

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP

Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οδθγόσ Εγκατάςταςθσ και Διαμόρφωςθσ τθσ Τπθρεςίασ Σθλεομοιότυπου (Fax Service) ςε Λειτουργικά υςτιματα Windows XP ΤΠ ΕΔ/41 Αφγουςτοσ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

Τπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘ ΣΡΑΠΕΗΑ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ Μάκετε περιςςότερα για τθν υπθρεςία MasterCard SecureCode / Verified by VISA τθσ ΕΘΝΙΚΘΣ ΤΑΡΕΗΑΣ. Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ για να μεταβείτε ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ι να μετακινθκείτε

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων

Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Οδθγόσ αρχαρίων για τα Παράκυρα και τα υςτιματα Παρακφρων Γιατί να μάκετε για τα παράκυρα και τα ςυςτιματα παρακφρων; Η απάντθςθ είναι γιατί: Αποτελοφν μζροσ των μζτρων για ενεργειακι απόδοςθ που όταν

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ

Εγκατάσταση & Διαχείριση Joomla στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & ΚΕ.ΡΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. ΣΕΩΝ στο Π.Σ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ Ν. ΣΕΩΝ & Ν. ΣΕΩΝ Ιςτορικι Αναδρομι 1 Σεπτεμβρίου 2005: Γεννικθκε το όνομα Joomla, προιλκε από τθ λζξθ Jumla που ςτα Σουαχίλι ςθμαίνει «όλοι μαηί» 15 Σεπτεμβρίου 2005: Κυκλοφορεί

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος

CALLIDA 25 kw [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος CALLIDA 25 kw - [ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ, ΣΗ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ] Το εγτειρίδιο οδηγιών τρήζης αποηελεί αναπόζπαζηο μέρος ηοσ προϊόνηος Ρ Ε Λ Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΓΕΝΛΚΕΣ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ 3 1.0 ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΝΟΝΕΣ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ERT1557 ΓΓΦΓΙΡΙΔΙΟ ΖΓΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ERT1557 ΓΓΦΓΙΡΙΔΙΟ ΖΓΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ρ.ΡΙΤΤΑΣ-Α.ΔΑΓΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΕΣ & ΕΜΡΟΙΚΕΣ ΕΡΙΧΕΙΗΣΕΙΣ Χρ. Σμφρνθσ 124 183 46 Μοςχάτο - Ακινα Τθλ. 210 9408595 Fax 210 9408593 Web. www.pittas.gr Email. info@pittas.gr Bracken Hill, South West Industrial

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία

Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία Οδηγίεσ Εγκατάςταςησ Εφαρμογήσ Extra Λογιςτική Διαχείριςη & Extra Μιςθοδοςία (School Edition) Περιεχόμενα I. Εγκατάςταςθ Extra Λογιςτικι Διαχείριςθ (School Edition)...3 A. Eγκατάςταςθ εφαρμογϊν Σειράσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α

ΑΠΑΝΣΗ ΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕ ΙΕ ΕΠΕΚΣΑ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙ Η Α ΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙ Α Α ΑΠΑΝΣΗΕΙ Ε ΕΡΩΣΗΜΑΣΑ ΤΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΟΙΚΣΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ «ΣΗΛΕΜΑΣΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΠΕΚΣΑΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΣΙΚΟΤ ΚΣΕΛ ΛΑΡΙΑ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΕΠΙΒΑΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΟΤ» Ερώτηςη 1: A1.3, ςελ.

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.)

Αντιμετϊπιςη περιςτατικοφ μικρήσ ζκταςησ με ζκχυςη υδραργφρου (π.χ. θραφςη θερμομζτρου, λαμπτήρα φθοριςμοφ κ.λ.π.) Γενικζσ Πληροφορίεσ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΕΚΧΤΗ ΤΔΡΑΡΓΤΡΟΤ Ο ςτοιχειακόσ υδράργυροσ ανικει ςτα βαρζα μζταλλα και ζχει αργυρόλευκο χρϊμα. Είναι το μόνο μζταλλο που ςε ςυνικθ κερμοκραςία παραμζνει ςε υγρι

Διαβάστε περισσότερα

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία

Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Αςφάλεια & Υγεία ςτην Εργαςία Ευδοξία Κατςικογιάννθ Χθμικόσ Μθχανικόσ Ε.Μ.Π. Επικεωρθτισ Αςφάλειασ & Υγείασ ςτθν Εργαςία Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Πρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί)

TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) TAXI-TRACK (Driver) Σύστημα εύρεσης διαθέσιμων ταξί (για τους οδηγούς των ταξί) Σο ςφςτθμα TAXI-TRACK (Driver) αποτελεί μία ολοκλθρωμζνθ λφςθ για τον εντοπιςμό των 10 πλθςιζςτερων διακζςιμων ταξί, ωσ προσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων.

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ. Restaurant/bar app. (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ESHOP app Σο Ηλεκτρονικό ςασ Κατάςτθμα τϊρα και ςτο κινθτό ςασ Restaurant/bar app (για χϊρουσ ψυχαγωγίασ & εςτίαςθσ ) Hotel app Ξενοδοχειακι εφαρμογι παρουςίαςθσ και κρατιςεων δωματίων

Διαβάστε περισσότερα

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1

ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 ELVHX 2012: ΟΔΘΓΟΣ ΚΕΜΕΛΛΑΚΘΣ ΓΕΛΩΣΘΣ 1 Π Ε Ρ Ι Ε Φ Ο Μ Ε Ν Α 1. Ποιοι είμαςτε..ςελ.3-4 2. Ειςαγωγι...ςελ.5 3. Είδθ γείωςθσ.ςελ.6-10 4. ΕΛΟΣ HD 384 - Πλεονεκτιματα κεμελιακισ γείωςθσ ςελ.11 5. Η ειδικι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES 2011 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ TD-2300 SERIES SIGMA SECURITY 1 Oδηγίεσ χρήςησ TD-2304SE, TD-2308SE, TD-2316ME 2 1. Συνδζςεισ 1.1 Πίςω πλευρά TD-2304SE χιμα.2.1 πίςω πλευρά καταγραφικοφ 4 καναλιϊν 1

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη

Εφαρμογή. «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών. Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη Εφαρμογή «Βελτιώνω την πόλη μου» Αιτήματα Ρολιτών Εγχειρίδιο χρήςησ για τον πολίτη 1 Περιεχόμενα 1. Δθμιουργία λογαριαςμοφ... 3 2. Ειςαγωγι ςτο ςφςτθμα... 5 3. Υπενκφμιςθ κωδικοφ πρόςβαςθσ και Ονόματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ

Μθχανιματα Donuts. In.Con.Eq Hellas. Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ. Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Μθχανιματα Donuts Ο Νζοσ Κόςμοσ των Donuts κοντά ςασ Αυτόματεσ μθχανζσ κοπισ Donut Τθγανιζρεσ Γεμιςτικά Στόφεσ Γλαςιζρεσ Ταχυηυμωτιρια Σφολιατομθχανζσ Αξεςουάρ 2013 In.Con.Eq Hellas Μθχανζσ Κοπισ Donuts

Διαβάστε περισσότερα

Internet Café Administration

Internet Café Administration NetCredit Internet Café Administration Users Guide Gold Version LexiconSoftware Gonou Giota 2 Giannitsa 23820 24662 29865 http:/www.lexiconsoftware.gr E-mail info@lexiconsoftware.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email

1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email 1. ΕΝΗΜΕΡΩΗ My Cosmos Email Η υπθρεςία My Cosmos Email αναβακμίηεται λειτουργικά και αιςκθτικά από Σετάρτθ 05 Νοεμβρίου 2014. Αυτό ςθμαίνει ότι το My Cosmos Email κα λειτουργεί ολοκλθρωμζνα μζςα από ζνα

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

Follow the innovation leaders. Τιμοκατάλογοσ Νοεμβρίου 2013

Follow the innovation leaders. Τιμοκατάλογοσ Νοεμβρίου 2013 Follow the innovation leaders Τιμοκατάλογοσ Νοεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Κεντρικέσ Μονάδεσ Συναγερμού... Σελ.3 Πληκτρολόγια. Σελ.5 Μεταλλικά Κουτιά....Σελ.6 Ανιχνευτέσ....Σελ.7 Σειρήνεσ.. Σελ.10 Μπαταρίεσ.....

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία

AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ. Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία AΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ - ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Τ Προπτυχιακή Διπλωματική Εργαςία Με τίτλο : «Καταςκευή Ηλεκτρικήσ Εγκατάςταςησ με Σεχνολογία KNX ςε Κατοικία.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ YAHOO Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδώ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο

Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΟ ΔΘΜΟΤΛΚΟ ΣΧΟΛΕΛΟ ΜΑΩΝΛΟΥ- ΨΕΜΑΤΛΣΜΕΝΟΥ Κυκλοφορώ με αςφάλεια ςτο δρόμο Διαθεματική Εργαςία από τουσ μαθητέσ τησ Γ και Δ τάξησ. Δαςκάλα: Φρυςοβαλάντω Θουκυδίδου ΣΧΟΛΛΚΘ ΧΟΝΛΑ 2010 2011 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Paragon Alignment Tool

Paragon Alignment Tool PARAGON Software Group 15615 Alton Parkway, Suite 400, Irvine, California 92618 USA Τηλ. +1.949.825.6280 Φαξ +1.949.825.6279 Email sales-usa@paragon-software.com www.paragon-software.com Paragon Alignment

Διαβάστε περισσότερα

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers.

ESC CAMPS. To Esc Camp βαςίηεται ςτθ δόμθςθ με containers. ESC CAMPS H HELLENIC ROWING κζλει να δθμιουργιςει Esc Camps, ζνα ςε κάκε περιοχι των Πρωτακλθτϊν. Στόχοσ του camp είναι θ φιλοξενία νζων και ομάδων από το εξωτερικό, με απϊτερο ςκοπό τθν ακλθτικι τουριςτικι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ.

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΤΟ (02) ΣΑΧΤΠΛΟΩΝ ΚΑΦΩΝ ΠΝΕΤΣΟΤ ΣΤΠΟΤ (Ζως 11 μέτρων) Y.N.A./Α.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΙ.Π.ΧΕ.Μ. 1 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΡΟΣ.....3 2. ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΘΘΘΜΑΤΑ.3 3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΡΑΙΤΘΣΕΙΣ.....3 4. ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone

Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Οδθγόσ εγκατάςταςθσ προγραμμάτων για ανάπτυξθ εφαρμογών ςε iphone Ονοματεπώνυμο: Επιβλζπων: ιώπθσ πφροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ TUBE Ζκδοςη 1.2 1 Ειςαγωγή ςτο ςφςτημα Μπαίνουμε ςτο www.datalabs.edu.gr και με κλικ ςτθν καρτζλα tube μεταφερόμαςτε ςτθ ςελίδα του. Κάτω δεξιά μασ ηθτάει να ειςάγουμε το

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν

Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Δομικά Προϊόντα και Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Δφο παραδοςιακοί τομείσ ςε αναηιτθςθ νζων προϊόντων και αγορϊν Νζα δεδομζνα για τον τομζα δομικϊν προϊόντων Κυρίαρχθ επιλογι θ καινοτομία και οι εξαγωγζσ Είςοδοσ

Διαβάστε περισσότερα

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr

ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0. www.aratos.gr ECM PLUS TM Σφςτθμα Διαχείριςθσ Κρίςεων Σειςμϊν 2.0 www.aratos.gr 1 Η προςτικζμενθ αξία Η Άρατοσ Τεχνολογίεσ Α.Ε. μζςα από το ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ECM-PLUS παρζχει μια αποδοτικι λφςθ τθλεπικοινωνίασ για

Διαβάστε περισσότερα

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3.

My Tax Friend 3 Manual. Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3. Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. My Tax Friend 3 Manual Οδθγίεσ Χριςθσ My Tax Friend 3 Περιγραφι τθσ βαςικισ οκόνθσ και των κυριότερων λειτουργιϊν τθσ εφαρμογισ My Tax Friend 3. Λογιστικό γραφείο Βλαδίμηρου Ι. Ίτσιου copyright 2011-2014

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών

Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Εγτειρίδιο διατείριζης online ερεσνών Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 3 Δθμιουργία ερωτθματολογίων... 5 Δθμιουργία, Αντιγραφι ι Ειςαγωγι Νζου Ερωτθματολογίου... 6 Δθμιουργία Ομάδων Ερωτιςεων... 7 Δθμιουργία Ερωτιςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008

Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν Τροποποίθςθ και Κωδικοποίθςθ τθσ Απόφαςθσ τθσ ΕΕΤΤ ΑΠ. 480/017/13-05-2008 COMPUTERS, SOFTWARE / HARDWARE Λ. Βεϊκου 62 & Φαρρϊν 4 Γαλάτςι Τ.Κ. 11147 Τθλ: 210-2136815 / 2138228 Fax: 210-2136816 Email: info@info-world.gr web: www.info-world.gr Δθμόςια Διαβοφλευςθ αναφορικά με τθν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. File Systems

Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων. File Systems Εργαστήριο Λειτουργικών Συστημάτων File Systems Συνοπτικά Περιβάλλον MINIX φςτθμα Αρχείων Αρχεία υςκευών Σοποκζτθςθ Αποκθκευτικών Μονάδων 2 Γενικά Όλεσ οι οντότθτεσ που χειρίηεται το MINIX εμφανίηονται

Διαβάστε περισσότερα

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes)

Re 1 (3) (Νόμοσ Stokes) ΓΙΑ ΣΗΝ ΦΘΙΝΟΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΑΛΑΝΣΩΗ Το μακθματικό μοντζλο με το οποίο ςχεδόν πάντα περιγράφεται μια φκίνουςα μθχανικι ταλάντωςθ είναι θ ακόλουκθ γραμμικι ομογενισ διαφορικι εξίςωςθ θσ τάξθσ με ςτακεροφσ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΑΚΣΟΠΛΟΪΑ: ΕΠΙΒΑΣΗΓΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ε κρίςιμο ςθμείο βρίςκεται θ επιβατθγόσ ναυτιλία, ςφμφωνα με μελζτθ που εκπόνθςε θ ΣΟΧΑΙ φμβουλοι Επιχειριςεων ΑΕ, ςτο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ

7.6.2012. Δθμόςιοσ κιποσ 7.6.2012 Συνάντθςθ με κ. Χρφςθ Μιχαθλίδθ (Επιτροπι Προςβάςιμου Τουριςμοφ Κφπρου ΕΚΦΚ) και καταγραφι προβλθματικϊν ςθμείων προςβαςιμότθτασ ΑΜΕΑ ςτο Δθμόςιο κιπο Λεμεςοφ και το παραλιακό μονοπάτι. Δθμόςιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com

Νοζμβριοσ 2010. Part of TWES- Testware Exam System Platform. Copyright Seventron Limited 2009-2011. Web site: www.seventron.com Οδθγίεσ Χριςθσ testware Business Νοζμβριοσ 2010 Part of TWES- Testware Exam System Platform Copyright Seventron Limited 2009-2011 Web site: www.seventron.com Email: info@seventron.com ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...

Διαβάστε περισσότερα

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS

groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS groupsms Interface: Εργαλείο μαζικών αποζηολών SMS Έκδοζη: 27 Μαρηίου 2012 Τποδομι groupsms: Γενικά Πλεονεκτιματα Βελτιςτοποιθμζνθ διαδικαςία SMS αποςτολϊν Μαηικζσ αποςτολζσ μζςω πολλαπλϊν γραμμϊν που

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη

Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Εγχειρίδιο Χριςθσ και υντιρθςθσ τθσ Αίκουςασ Σθλεκπαίδευςθσ του Πανεπιςτθμίου Ιωαννίνων Σύγχρονη ηηλεκπαίδευζη Ιωάννινα 2007 Ζκδοςθ 1.0.0 Πίνακασ Περιεχομένων 1 χετικά με τα ςυςτιματα τθλεδιάςκεψθσ...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΣ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ

ΚΙΣ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ ΚΙΣ ΗΛΕΚΣΡΟΚΙΝΗΗ ΠΟΔΗΛΑΣΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ - ΙΟΤΛΙΟ 2012 Web site: http://www.actioncontrol.gr Email : genikesp@actioncontrol.gr ΠΑΠΟΤΛΑ 65-122 44 - ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΗΛ: 210 561 76 61 ΕΙΔΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ ΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο

η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο η τζχνη τησ εκπαίδευςησ ο καθηγητήσ ςτο ςπίτι, 24 ώρεσ το 24ωρο 210-9519043, info@odsk.gr Ειςαγωγή ιμερα, με τθν αλματϊδθ πρόοδο τθσ τεχνολογίασ και ειδικότερα ςτον τομζα των τθλεπικοινωνιϊν, ανοίγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων

Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων Ενθμερωτικό ζντυπο Αςφαλιςτικϊν Προγραμμάτων Κλάδου Αυτοκινιτων & Κλάδου Χερςαίων Οχθμάτων 1. Βαςικά πακζτα Αςφάλιςθσ Αςτικισ Ευκφνθσ οχιματοσ & οδθγοφ Σα τιμολόγια των Ε.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ., Φ.Ι.Χ. ΑΓΡΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445

Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Αθηνά (Νέλλη) Ζήκα Τσελεμέγκου Δ/νςθ: Πρ. Κορομθλά 26, 54622 Θεςςαλονίκθ, τθλ. επικοινωνίασ 6973550445 Ειςιγθςθ για το Συνζδριο ςτο Ηράκλειο Κριτθσ με κζμα :Γυναικεία απαςχόλθςθ ςε περίοδο οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ

Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ Ε & Α Δραςτθριότθτεσ Ομάδασ Κυματικισ Διάδοςθσ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Η Κριτθ είναι μία περιοχι υψθλοφ ςειςμικοφ κινδφνου. Η παρακολοφκθςθ τθσ ςειςμικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Κριτθ αποτελεί επομζνωσ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ

Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ Μια μοναδικι επιχειρθματικι πρόταςθ από ζνα από τα ιςχυρότερα δίκτυα ςτο χϊρο τθσ Ζνδυςθσ ROUGE PARIS είναι Μοντζρνα ροφχα, για όλεσ τισ ϊρεσ τθσ θμζρασ, για κάκε περίςταςθ από τα ψϊνια, τθ δουλειά ωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ

ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΟΥ ΕΕΥΝΑΣ & ΔΑΣΗΣ ΕΡΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ Η Ρολιτικι Αςφάλειασ περιλαμβάνει τον ςκοπό και τουσ ςτόχουσ τθσ αςφάλειασ, οδθγίεσ, διαδικαςίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

b a a s b u i l d i n g κ α τ α ς κ ε υ ι κ α τ ο ι κ ι ϊ ν υ ψ θ λ ϊ ν π ρ ο δ ι α γ ρ α φ ϊ ν

b a a s b u i l d i n g κ α τ α ς κ ε υ ι κ α τ ο ι κ ι ϊ ν υ ψ θ λ ϊ ν π ρ ο δ ι α γ ρ α φ ϊ ν Άρκρο 1. Αςφάλεια ζργου Για όλο το χρονικό διάςτθμα που κα ανεγείρεται θ οικοδομι, όλο το εργατοτεχνικό προςωπικό, κα καλφπτεται από αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο - τθσ εταιρίασ GENERALI - γενικισ αςτικισ ευκφνθσ,

Διαβάστε περισσότερα

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers»

«Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» «Ειςαγωγι ςτα Rebreathers» Βασική θεωρία και αρχές λειτουργίας Γιϊργοσ Καμαρινόσ [BSAC AD / CMAS ] Εςείσ τι Εικόνα Ζχετε ςτο Νου; 332 π.χ. Μζγασ Αλζξανδροσ Οι Πρϊτεσ Συςκευζσ Theodore Schwann 1853 Davis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 18 Δεκεμβρίου 2014 Δ Ε Λ Σ Ι Ο Σ Τ Π Ο Τ ΕΡΕΤΝΑ ΦΡΗΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ : 2014 Στο πλαίςιο τθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα