ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ USER-INTERFACES ΣΕ JAVA ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ SWING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ USER-INTERFACES ΣΕ JAVA ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ SWING"

Transcript

1 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ USER-INTERFACES ΣΕ JAVA ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ SWING ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α. Ε. Μ ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Εκπονηθείσα πτυχιακή εργασία απαραίτητη για την κτήση του βασικού πτυχίου

2 Περιεχόµενα Εισαγωγή σελ. 2 Ε ισκό ηση του Swing σελ. 4 Ε ισκό ηση του Layout Manager σελ. 10 Χειρισµός Συµβάντων σελ. 12 ηµιουργία µιας Α λής Εφαρµογής Swing σελ. 14 Καθορισµός του Layout Manager του Τοµέα Περιεχοµένων σελ. 20 Εργασία µε την JLabel σελ. 23 ηµιουργία ενός Α λού Κουµ ιού σελ. 29 Χρήση Εικονιδίων, HTML, και Μνηµονικών µε την JButton σελ. 33 ηµιουργία ενός Κουµ ιού Εναλλαγής σελ. 37 ηµιουργία Πλαισίων Ελέγχου σελ. 41 ηµιουργία Κουµ ιών Ε ιλογής σελ. 44 Εισαγωγή Κειµένου µε την JTextField σελ. 48 Εργασία µε την JList σελ. 54 Χρήση µιας Γραµµής Κύλισης σελ. 61 Χρήση της JScrollPane για Χειρισµό της Κύλισης σελ. 68 Εµφάνιση εδοµένων µέσα σε µια JTable σελ. 73 Χειρισµός Συµβάντων JTable σελ. 81 Εµφάνιση εδοµένων µέσα σε µία JTree σελ. 89 ηµιουργία ενός Κύριου Μενού σελ. 99 Συµ έρασµα σελ. 107 Βιβλιογραφία σελ

3 Εισαγωγή Αυτή η εργασία αρουσιάζει µια σειρά εφαρµογών οι ο οίες ε ιδεικνύουν το Swing, την κύρια εργαλειοθήκη GUI της Java. Το Swing, το ο οίο έχει οριστεί α ό ένα λούσιο σύνολο ο τικών συστατικών και έχει µια α ολύτως ενσωµατωµένη και άκρως ροσαρµοσµένη αρχιτεκτονική, σας δίνει την δυνατότητα να δηµιουργήσετε οµαλές, αλλά και ταυτόχρονες συζεύξεις χρηστών. Το Swing ε ιτρέ ει ένα υψηλό βαθµό ροσαρµογής και υ οστηρίζει ολλά ροχωρηµένα χαρακτηριστικά µε τα ο οία µ ορείτε να εξειδικεύσετε τις εσωτερικές του εργασίες. Παρόλο ου είναι ολύ σηµαντικά αυτά τα χαρακτηριστικά δεν χρησιµο οιούνται καθηµερινά α ό τους ρογραµµατιστές και αντί αυτών σε αυτή την εργασία αρουσιάζονται θεµελιώδεις τεχνικές και συστατικά τα ο οία χρησιµο οιούνται ολύ συχνά. Παράλληλα, στόχος είναι να δείξουµε βασικά κοµµάτια του συνόλου συστατικών του Swing ου χρησιµο οιούνται σε καθηµερινή βάση στον ρογραµµατισµό. Μερικές α ό τις εφαρµογές ου θα αναλύσουµε είναι οι εξής: ηµιουργία µιας Α λής Εφαρµογής Swing Καθορισµός του Layout Manager του Τοµέα Περιεχοµένου Εργασία µε την JLabel ηµιουργία ενός Α λού Κουµ ιού Χρήση Εικονιδίων, HTML και Μνηµονικών µε την JButton ηµιουργία ενός Κουµ ιού Εναλλαγής ηµιουργία Πλαισίων Ελέγχου ηµιουργία Κουµ ιών Ε ιλογής Εισαγωγή Κειµένου µε την JTextField 2

4 Εργασία µε την JList Χρήση µιας Γραµµής Κύλισης Χρήση της JScrollPane για Χειρισµό της Κύλισης Εµφάνιση εδοµένων µέσα σε µια JTable Χειρισµός Συµβάντων JTable Εµφάνιση εδοµένων µέσα σε µία JTree ηµιουργία ενός Κύριου Μενού 3

5 Ε ισκό ηση του Swing Το Swing α οτέλεσε την α άντηση στις ανε άρκειες του αρχικού υ οσυστήµατος GUI Java, του Abstract Window Toolkit (AWT). Το AWT ορίζει ένα βασικό σύνολο συστατικών ου υ οστηρίζουν µια εύχρηστη, αλλά εριορισµένη σύζευξη γραφικών. Το AWT µεταφράζει τα διάφορα ο τικά συστατικά του, στα αντίστοιχα ισοδύναµα ή οµότιµα συστατικά για συγκεκριµένες λατφόρµες. Αυτό σηµαίνει ως η εµφάνιση και η αίσθηση ενός συστατικού AWT ορίζεται α ό την λατφόρµα και όχι α ό την Java. Για αυτό τον λόγω τα συστατικά του AWT χρησιµο οιούν εγγενείς όρους κώδικα και αναφέρονται ως βαρέος τύ ου. Η χρήση των εγγενών οµότιµων οδήγησε σε αρκετά ροβλήµατα. Αρχικά, λόγω των διαφορών ανάµεσα σε λειτουργικά συστήµατα, ένα συστατικό µ ορούσε να έχει διαφορετική εµφάνιση ή ακόµα και να λειτουργεί διαφορετικά σε διαφορετικές λατφόρµες. Αυτή η διαφορά α ειλούσε την γενική φιλοσοφία της Java : γράφεται µια φορά, εκτελείται αντού. Ε ίσης, η εµφάνιση και η αίσθηση κάθε συστατικού ήταν σταθερή ε ειδή οριζόταν α ό την λατφόρµα και δεν µ ορούσε να αλλάξει εύκολα. Ακόµη, η χρήση συστατικών βαρέος τύ ου έθετε κά οιους εριορισµούς ό ως: ένα συστατικό βαρέος τύ ου είναι άντα ορθογώνιο και αδιαφανές. Λίγο µετά την αρχική έκδοση της Java, έγινε ροφανές ότι οι εριορισµοί ου έθετε το AWT ήταν αρκετά σοβαροί και ως χρειαζόταν µια καλύτερη ροσέγγιση. Την λύση ήρθε να δώσει το Swing το ο οίο εισήχθη το 1997 και εριλαµβανόταν σαν τµήµα του Java Foundation Classes (JFC). Το Swing ήταν αρχικά διαθέσιµο για χρήση µε την Java 1.1 σαν µια ξεχωριστή βιβλιοθήκη, ωστόσο α ό την Java 1.2, το Swing ενσωµατώθηκε λήρως στην Java. Το Swing ε ιλύει τους εριορισµούς ου σχετίζονται µε τα συστατικά του AWT µέσω της χρήσης δύο βασικών χαρακτηριστικών : συστατικά ελαφρού τύ ου και συνδέσιµη εµφάνιση και αίσθηση. Παρόλο ου αυτά τα δύο 4

6 χαρακτηριστικά είναι διαφανή στον ρογραµµατιστή είναι τα θεµέλια της φιλοσοφίας σχεδίασης του Swing και ο λόγος ου υ άρχει δύναµη και ευελιξία. Με ορισµένες εξαιρέσεις τα συστατικά του Swing είναι ελαφρού τύ ου. Αυτό σηµαίνει ως ένα συστατικό είναι γραµµένο εξ ολοκλήρου σε Java δεν βασίζεται σε οµότιµα για συγκεκριµένες λατφόρµες. Τα συστατικά ελαφρού τύ ου έχουν κά οια λεονεκτήµατα τα ο οία εριλαµβάνουν την α οδοτικότητα και την ευελιξία. Για αράδειγµα ένα συστατικό ελαφρού τύ ου µ ορεί να είναι διαφανές, κάτι ου ε ιτρέ ει την χρήση µη ορθογώνιων σχηµάτων. Ε ίσης ε ειδή τα συστατικά ελαφρού τύ ου δεν µεταφράζονται οµότιµα για συγκεκριµένη λατφόρµα η εµφάνιση, αλλά και η αίσθηση κάθε συστατικού καθορίζεται α ό το Swing και όχι α ό το υ οκείµενο λειτουργικό σύστηµα, αυτό σηµαίνει ως κάθε συστατικό θα εργάζεται µε έναν συγκεκριµένο τρό ο σε όλες τις λατφόρµες. Ε ίσης, κάθε συστατικό Swing α οδίδεται α ό κώδικα Java και όχι α ό οµότιµα για κάθε συγκεκριµένη λατφόρµα και είναι ολύ λογικό να διαχωρίσετε την εµφάνιση και την αίσθηση ενός συστατικού ου αυτό είναι ακριβώς ότι κάνει το Swing. Ένα ολύ σηµαντικό λεονέκτηµα ου αρέχει ο διαχωρισµός της εµφάνισης και της αίσθησης είναι εφικτό να αλλάξει τον τρό ο ου α οδίδεται ένα συστατικό χωρίς να ε ηρεάσει κανένα άλλο χαρακτηριστικό. Πιο α λά, µ ορείτε να συνδέσετε µια νέα εµφάνιση και αίσθηση για ένα δεδοµένο συστατικό χωρίς να δηµιουργηθεί κά οια αρενέργεια στον κώδικα ου ήδη χρησιµο οιεί αυτό το συστατικό. Η Java αρέχει εµφανίσεις και αισθήσεις ό ως το µεταλλικό (metal) και το Motif, τα ο οία διατίθεται σε όλους τους χρήστες του Swing. Η µεταλλική εµφάνιση και αίσθηση καλείται ε ίσης αίσθηση και εµφάνιση της Java. Είναι µια εµφάνιση και αίσθηση ανεξάρτητη λατφόρµας ου διατίθεται σε όλα τα εριβάλλοντα εκτέλεσης της Java. Η συνδέσιµη εµφάνιση και αίσθηση του Swing γίνεται δυνατή ε ειδή το Swing χρησιµο οιεί µια τρο ο οιηµένη έκδοση της κλασικής αρχιτεκτονικής µοντέλου ροβολής ελεγκτή (model view controller, MVC). Στην ορολογία MVC το µοντέλο αντιστοιχεί στις 5

7 ληροφορίες κατάστασης οι ο οίες σχετίζονται µε το συστατικό. Στην ερί τωση ενός λαισίου ελέγχου, το µοντέλο εριέχει ένα εδίο το ο οίο δηλώνει αν το λαίσιο είναι ε ιλεγµένο ή όχι. Η ροβολή καθορίζει ως εµφανίζεται το συστατικό στην οθόνη, εριλαµβανοµένων και των χαρακτηριστικών της ροβολής ου ε ηρεάζονται α ό την τρέχουσα κατάσταση του µοντέλου. Ο ελεγκτής καθορίζει ως το συστατικό αντιδρά στον χρήστη. Αν ο ελεγκτής κάνει κλικ σε ένα λαίσιο ελέγχου, ο ελεγκτής αντιδρά αλλάζοντας το µοντέλο µε τέτοιο τρό ο ώστε να αντανακλά την ε ιλογή του χρήστη (ε ιλεγµένο ή µη ε ιλεγµένο). Αυτό έχει ως α οτέλεσµα να ενηµερώνεται η ροβολή. ιαχωρίζοντας ένα συστατικό σε µοντέλο, ροβολή και ελεγκτή η υλο οίηση κάθε στοιχείου µ ορεί να αλλάξει δίχως να ε ηρεάσει κά οιο άλλο. Αν και η αρχιτεκτονική MVC και οι αρχές ου την διέ ουν είναι σαφείς ωστόσο, το ε ί εδο διαχωρισµού ανάµεσα στην ροβολή και τον ελεγκτή δεν ήταν ε ωφελές για τα συστατικά του Swing. Το Swing χρησιµο οιεί µια τρο ο οιηµένη έκδοση του MVC ου συνδυάζει την ροβολή και τον ελεγκτή σε µια λογική οντότητα η ο οία λέγεται αντι ρόσω ος UI (UI delegate). Η ροσέγγιση του Swing καλείται είτε αρχιτεκτονική µοντέλου αντι ροσώ ου, είτε αρχιτεκτονική διασ άσιµου µοντέλου. Το Swing εξαλείφει αρκετούς α ό τους εριορισµούς του AWT, το Swing όµως δεν µ ορεί να αντικαταστήσει το AWT. Μ ορεί όµως να κτίσει άνω στα θεµέλια ου αρέχονται α ό το AWT. Το Swing χρησιµο οιεί τον ίδιο µηχανισµό χειρισµού συµβάντων µε το AWT, έτσι το AWT συνεχίζει να α οτελεί ένα κρίσιµο σηµείο της Java. Ένα Swing GUI α οτελείται α ό δύο βασικά στοιχεία, τα συστατικά και τους υ οδοχείς. Η διαφορά αυτών των στοιχείων έγκειται στον σκο ό χρήσης τους. Ό ως αναφέραµε, ένα συστατικό είναι ένας ανεξάρτητος ο τικός 6

8 µηχανισµός ό ως ένα κουµ ί ή ένα εδίο κειµένου. Ένας υ οδοχέας εριέχει µια οµάδα συστατικών, είναι ένας ειδικός τύ ος συστατικού ου έχει σχεδιαστεί ροκειµένου να εριέχει και άλλα συστατικά. Ε ίσης για να εµφανιστεί ένα συστατικό θα ρέ ει να εριέχεται µέσα σ έναν υ οδοχέα. Με αυτό τον τρό ο όλα τα Swing θα έχουν και έναν υ οδοχέα και ε ειδή οι υ οδοχείς είναι συστατικά, ένας υ οδοχέας µ ορεί να εριέχει και άλλους υ οδοχείς. Αυτό ε ιτρέ ει στο Swing να ορίζει κάτι ου καλείται ιεραρχία υ οδοχέων, στην κορυφή της ο οίας ρέ ει να βρίσκεται ο υ οδοχέας ανώτατου ε ι έδου. Τα συστατικά Swing αράγονται α ό την κλάση JComponent η ο οία αρέχει την λειτουργικότητα ου είναι συνηθισµένη σε όλα τα συστατικά και υ οστηρίζει την συνδέσιµη εµφάνιση και αίσθηση. Η JComponent κληρονοµεί τις κλάσεις AWT Container και Component. Έτσι ένα συστατικό Swing κτίζεται ε ί ενός συστατικού AWT και είναι συµβατό µ αυτό. Όλα τα συστατικά Swing αρίστανται α ό κλάσεις οι ο οίες ορίζονται µέσα στο ακέτο javax.swing. Ο ίνακας δείχνει ορισµένες κλάσεις για συστατικά Swing εριλαµβανοµένων και αυτών ου χρησιµο οιούνται σαν υ οδοχείς. JApplet JButton JComponent JFrame JOptionPane JTextArea JRadioButton JTextField JCheckBox JLabel JTable JPanel JList JPanel JTree JSlider JSpinner JToggleButton JScrollPane JRootPane JTabbedPane 7

9 Υ οδοχείς Το Swing ορίζει δύο τύ ους υ οδοχέων. Ο ρώτος τύ ος είναι οι υ οδοχείς ανώτατου ε ι έδου: JFrame, JApplet, JWindow και JDialog οι ο οίοι δεν κληρονοµούν τις κλάσεις AWT Container και Component. Αντίθετα µε τα άλλα συστατικά Swing τα ο οία είναι ελαφρού τύ ου, οι υ οδοχείς ανώτατου ε ι έδου είναι µια ειδική ερί τωση στην βιβλιοθήκη συστατικών Swing. Ένας υ οδοχέας ανώτατου ε ι έδου ρέ ει να βρίσκεται στην κορυφή µιας ιεραρχίας υ οδοχέων και οτέ δεν εριέχεται µέσα σε έναν άλλο υ οδοχέα. Ε ίσης, κάθε ιεραρχία υ οδοχέων ρέ ει να αρχίζει µε έναν υ οδοχέα ανώτατου ε ι έδου. Ο υ οδοχέας ανώτατου ε ι έδου ου χρησιµο οιείται συχνά είναι ο JFrame ενώ αυτός ου χρησιµο οιείται για applets είναι ο JApplet. Ο δεύτερος τύ ος υ οδοχέων είναι οι υ οδοχείς ελαφρού τύ ου, οι ο οίοι κληρονοµούν την JComponent ό ως είναι οι : JPanel, JScrollPane και JRootPane. Οι υ οδοχείς ελαφρού τύ ου χρησιµο οιούνται συχνά ώστε να οργανώνουν οµαδικά και να διαχειρίζονται οµάδες σχετικών συστατικών και αυτό γιατί ένας υ οδοχέας ελαφρού τύ ου µ ορεί να εριέχεται µέσα σ ένα άλλον υ οδοχέα. Οι Τοµείς Υ οδοχέα Ανώτατου Ε ι έδου Κάθε υ οδοχέας ανώτατου ε ι έδου ορίζει ένα σύνολο τοµέων. Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται ένα στιγµιότυ ο JRootPane. Το JRootPane είναι ένας υ οδοχέας ελαφρού τύ ου ου σκο ό έχει να διαχειρίζεται άλλους τοµείς. Ακόµα βοηθά στη διαχείριση της ροαιρετικής γραµµής µενού. Οι τοµείς ου α οτελούν τον ριζικό τοµέα καλούνται τοµέας καθρέ της, τοµέας εριεχοµένου και διαστρωµατωµένος τοµέας. Ο τοµέας καθρέ της είναι ο τοµέας ανώτατου ε ι έδου ο ο οίος βρίσκεται άνω α ό όλους τους άλλους τοµείς τους ο οίους καλύ τει λήρως. Ε ιτρέ ει την διαχείριση συµβάντων οντικιού και ε ηρεάζει όλο τον υ οδοχέα. Συνήθως δεν χρειάζεται να χρησιµο οιείτε τον τοµέα καθρέ τη α ευθείας. Ο 8

10 διαστρωµατωµένος τοµέας ε ιτρέ ει στα συστατικά να έχει µια τιµή βάθους η ο οία καθορίζει οιο συστατικό ε ικαλύ τει το άλλο. Ε ίσης εριέχει τον τοµέα εριεχοµένου και την γραµµή µενού. Παρόλο ου ο τοµέας καθρέ της και ο διαστρωµατωµένος τοµέας είναι ανα όσ αστα τµήµατα της λειτουργίας ενός υ οδοχέα ανώτατου ε ι έδου και εξυ ηρετούν σηµαντικούς σκο ούς το µεγαλύτερο κοµµάτι της λειτουργίας τους γίνεται στο αρασκήνιο. Η εφαρµογή αλληλε ιδρά ερισσότερο µε τον τοµέα εριεχοµένου και αυτό γιατί είναι ο τοµέας στον ο οίο ροστίθεται ο τικά συστατικά. (.χ. ένα κουµ ί σε έναν υ οδοχέα ανώτατου ε ι έδου ροστίθεται στον τοµέα εριεχοµένου, έτσι ο τοµέας εριεχοµένου έχει τα συστατικά εκείνα τα ο οία αλληλε ιδρά ο χρήστης. 9

11 Ε ισκό ηση του Layout Manager Στην Java η το οθέτηση συστατικών µέσα σε σ έναν υ οδοχέα ελέγχεται α ό έναν διαχειριστή διάταξης (layout manager). Η Java ροσφέρει αρκετούς διαχειριστές διάταξης ολλοί α ό τους ο οίους αρέχονται α ό το AWT (µέσα στο java.awt) αλλά το Swing ροσθέτει µερικούς δικούς του µέσα στο javax.swing. Όλοι οι διαχειριστές διάταξης είναι στιγµιότυ α µιας κλάσης ου υλο οιεί την σύζευξη layout manager. Μερικοί α ό τους διαχειριστές διάταξης είναι: java.awt.flowlayout : µια α λή διάταξη η ο οία το οθετεί τα συστατικά α ό τα αριστερά ρος τα δεξιά και α ό ε άνω ρος τα κάτω. java.awt.borderlayout : το οθετεί συστατικά στο κέντρο ή στα άκρα του υ οδοχέα και είναι ροε ιλεγµένη διάταξη για ένα τοµέα εριεχοµένου. java.awt.gridlayout : διατάσσει συστατικά µέσα σ ένα λέγµα java.swing.boxlayout : διατάσσει συστατικά κατακόρυφα οριζόντια µέσα σ ένα λαίσιο. ή FlowLayout: είναι ο διαχειριστής διάταξης ροής ό ου διατάσσει τα συστατικά γραµµή ρος γραµµή, α ό άνω ρος τα κάτω. Όταν γεµίσει µια γραµµή η διάταξη ροχωρεί στην ε όµενη γραµµή. BorderLayout: είναι ο ροε ιλεγµένος διαχειριστής διάταξης για τον τοµέα εριεχοµένου. Υλο οιεί ένα στυλ διάταξης το ο οίο ορίζει έντε θέσεις ό ου µ ορεί να ροστεθεί ένα συστατικό. Η ρώτη είναι το κέντρο ενώ οι υ όλοι ες τέσσερις λευρές καλούνται βοράς, νότος, ανατολή και δύση. GridLayout: δηµιουργεί ένα λέγµα ορθογωνίων κελιών µέσα στα ο οία το οθετούνται τα συστατικά. Τα µεγέθη των κελιών µέσα στο λέγµα είναι 10

12 ίδια και ένα συστατικό ου το οθετείται µέσα σ ένα κελί αίρνει το µέγεθος ου α αιτείται ώστε να γεµίσει τις διαστάσεις του κελιού. Οι διαστάσεις του λέγµατος καθορίζονται µε την έκφραση: new GridLayout (5,2) ου δηµιουργεί ένα λέγµα µε 5 γραµµές και 2 στήλες. BoxLayout: ο διαχειριστής διάταξης BoxLayout αρέχει έναν εύκολο τρό ο δηµιουργίας οµάδων συστατικών, τα ο οία οργανώνονται σε λαίσια. Συνήθως ο BoxLayout δεν χρησιµο οιείται σαν διαχειριστής διάταξης για τον τοµέα εριεχοµένου, αλλά αντί για αυτόν θα δηµιουργείται ένα ή ερισσότερα άνελ ου χρησιµο οιούν τον BoxLayout και θα ροσθέτουν συστατικά στο άνελ και στη συνέχεια θα ροσθέτουν τα άνελ στον τοµέα εριεχοµένου. 11

13 Χειρισµός Συµβάντων Ο χειρισµός συµβάντων α οτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι στα ερισσότερα ρογράµµατα Swing. Τα ιο ολλά συστατικά Swing α οκρίνονται σε είσοδο α ό τον χρήστη και τα συµβάντα ου αράγονται α ό αυτές τις αλληλε ιδράσεις ρέ ει να τύχουν χειρισµού. Ό ως είναι γνωστό ένα συµβάν αράγεται όταν ο χρήστης κάνει κλικ σ ένα κουµ ί, ατήσει ένα λήκτρο α ό το ληκτρολόγιο ή αν ε ιλέξει ένα στοιχείο α ό µια λίστα. Ε ίσης, συµβάντα αράγονται µε τρό ους οι ο οίοι δεν σχετίζονται άµεσα µε είσοδο α ό τον χρήστη, ό ως όταν χτυ ά ένα χρονόµετρο. Ο µηχανισµός συµβάντων ου χρησιµο οιείται α ό την Swing καλείται µοντέλο αντι ροσώ ευσης συµβάντος. Πιο α λά, µια ηγή αράγει ένα συµβάν και το στέλνει σε έναν ή ερισσότερους ακροατές. Με βάση αυτό το σχήµα, ο ακροατής εριµένει µέχρι να λάβει ένα συµβάν. Μόλις φτάσει το συµβάν ο ακροατής ε εξεργάζεται το συµβάν και µετά ε ιστρέφει. Η σχεδίαση αυτή αρέχει ένα ολύ σηµαντικό λεονέκτηµα : η λογική της εφαρµογής ου ε εξεργάζεται συµβάντα είναι ξεχωριστή α ό την λογική της σύζευξης χρήστη ου αράγει τα συµβάντα. Συµβάντα Στο µοντέλο αντι ροσώ ευσης, ένα συµβάν είναι ένα αντικείµενο το ο οίο εριγράφει µια αλλαγή κατάστασης σε µια ηγή. Μ ορεί να αραχθεί ως συνέ εια του γεγονότος ότι ένα άτοµο αλληλε ιδρά µε ένα στοιχείο σε µια γραφική σύζευξη χρήστη ή µ ορεί να αραχθεί υ ό τον έλεγχο του ρογράµµατος. Η υ ερκλάση για όλα τα συµβάντα είναι η java.util.eventobject. Πολλά συµβάντα δηλώνονται στην java.awt.event. Αυτά είναι τα συµβάντα ου ορίζονται α ό το AWT, αν και το Swing χρησιµο οιεί εξίσου αυτά τα συµβάντα, ορίζει ε ίσης και αρκετά δικά του τα ο οία βρίσκονται στην java.swing.event. 12

14 Πηγές Συµβάντων Μια ηγή συµβάντος είναι ένα αντικείµενο το ο οίο αράγει ένα συµβάν. Όταν µια ηγή αράγει ένα συµβάν ρέ ει να στείλει το συµβάν αυτό σε όλους τους εγγεγραµµένους ακροατές. Για να δεχτεί λοι όν ένας ακροατής ένα συµβάν ρέ ει ρώτα να κάνει εγγραφή αυτού του συµβάντος. Οι ακροατές εγγράφονται σε µια ηγή καλώντας την µέθοδο addtypelistener() στο αντικείµενο ηγής συµβάντος. Η γενική µορφή είναι : public void addtypelistener(typelistener el) ό ου Type είναι το όνοµα του συµβάντος και el είναι µια αναφορά στον ακροατή συµβάντος. Μια ηγή ρέ ει να αρέχει και µια µέθοδο η ο οία να ε ιτρέ ει σε έναν ακροατή να ακυρώνει την εγγραφή του σ ένα συγκεκριµένο τύ ο συµβάντος. Η µέθοδος ου υλο οιεί κάτι τέτοιο είναι η : public void remove TypeListener(TypeListener el). Οι µέθοδοι ου ροσθέτουν ή αφαιρούν ακροατές αρέχοντα α ό την ηγή ου αράγει συµβάντα. Έτσι, η κλάση JButton αρέχει µια µέθοδο µε όνοµα addactionlistener(), η ο οία ροσθέτει έναν ακροατή ενέργειας ου χειρίζεται το συµβάν ενέργειας το ο οίο αράγεται όταν ατιέται το κουµ ί. Ακροατές Συµβάντων Ένας ακροατής είναι ένα αντικείµενο το ο οίο ειδο οιείται όταν συµβαίνει ένα συµβάν. Ο ακροατής έχει δύο βασικές α αιτήσεις. Η ρώτη είναι ως ρέ ει να εγγραφεί σε µία ή ερισσότερες ηγές ροκειµένου να δέχεται ειδο οιήσεις για ένα συγκεκριµένο τύ ο συµβάντος ενώ η δεύτερη είναι ως ρέ ει να υλο οιεί µια µέθοδο για να δέχεται και να ε εξεργάζεται αυτό το συµβάν. Γενικότερα υ άρχει µια γενική και ολύ σηµαντική αρχή ου ρέ ει να ισχύει για χειριστές συµβάντων. Ένας χειριστής συµβάντος ρέ ει να κάνει τη δουλειά του γρήγορα και µετά να ε ιστρέφει. εν ρέ ει να εµ λακεί σε µια χρονοβόρα εργασία και αν το κάνει αυτό θα ε ιβραδύνει όλη τη εφαρµογή. 13

15 ηµιουργία µια α λής Εφαρµογής Swing Υ άρχουν δυο τύ οι ρογραµµάτων Java στα ο οία χρησιµο οιείται συνήθως το Swing. Ο ρώτος τύ ος είναι το applet ενώ ο δεύτερος είναι οι εφαρµογές ε ιφάνειας εργασίας. Παρόλο ου το Swing είναι εύκολο στη χρήση, τα ρογράµµατα Swing διαφέρουν α ό τα ρογράµµατα ου βασίζονται στην κονσόλα και α ό τα ρογράµµατα GUI τα ο οία βασίζονται στο AWT. Έτσι ένα ρόγραµµα Swing χρησιµο οιεί το σύνολο συστατικών Swing για System.in και System.out ό ως συµβαίνει σε µια εφαρµογή ου βασίζεται στην κονσόλα, αλλά α ό ο τικούς µηχανισµούς ό ως κουµ ιά, µηχανισµοί αυξοµείωσης και οι γραµµές κύλισης. Ε ίσης το Swing έχει ειδικές α αιτήσεις ου σχετίζονται µε την ε εξεργασία νηµάτων. Βήµα ρος Βήµα Για να δηµιουργήσετε µια εφαρµογή Swing ε ιφάνειας εργασίας ακολουθείστε τα εξής βήµατα: 1. ηµιουργήστε έναν υ οδοχέα ανώτατου ε ι έδου για το ρόγραµµα. Αυτός θα είναι ένα στιγµιότυ ο JFrame 2. Ορίστε το µέγεθος του λαισίου, καλώντας την setsize() 3. Ορίστε την ροε ιλεγµένη λειτουργία κλεισίµατος καλώντας την setdefaultclose-operation() 4. ηµιουργήστε ένα ή και αρα άνω συστατικά 5. Προσθέστε τα συστατικά στον τοµέα εριεχοµένου του λαισίου καλώντας την add() 6. Εµφανίστε το λαίσιο καλώντας την setvisible() 7. Σε όλες τις ερι τώσεις το Swing GUI ρέ ει να δηµιουργηθεί ε ί του νήµατος α οστολής συµβάντος µέσω της χρήσης της invokelater(). 14

16 Έτσι τα ροηγούµενα βήµατα θα ρέ ει να εκτελεστούν α ό το νήµα α οστολής συµβάντος. Όλες οι εφαρµογές Swing ρέ ει να έχουν ένα υ οδοχέα βαρέος τύ ου στην κορυφή της ιεραρχίας υ οδοχέων. Ο υ οδοχέας αυτός ανώτατου ε ι έδου εριέχει όλους τους άλλους υ οδοχείς και τα συστατικά ου σχετίζονται µε την κάθε εφαρµογή. Μια εφαρµογή Swing θα χρησιµο οιεί τυ ικά ένα στιγµιότυ ο JFrame ως υ οδοχέα ανώτατου ε ι έδου. Η JFrame κληρονοµεί τις αρακάτω κλάσεις : Component, Container, Window και Frame και ορίζει ολλούς δηµιουργούς. JFrame(String name): ο τίτλος του αραθύρου µεταβιβάζεται µέσα στη name. Το µέγεθος ου λαισίου µ ορεί να τεθεί καλώντας την setsize() ό ως φαίνεται αρακάτω: void setsize(int width, int height) : οι αράµετροι width και height καθορίζουν το λάτος και το ύψος του αραθύρου σε pixels. Συνήθως, όταν κλείνει ένα αράθυρο ανώτατου ε ι έδου (ό ως όταν ένας χρήστης ατήσει το κουµ ί κλεισίµατος - εξόδου) το αράθυρο αφαιρείται µεν α ό την οθόνη, αλλά η εφαρµογή συνεχίζει να τρέχει, δεν τερµατίζει. Υ άρχουν δύο τρό οι ροκειµένου να τερµατίζει η εφαρµογή µόλις κλείσει το αράθυρο. Ο ιο εύκολος τρό ος είναι να καλέσετε την setdefaultcloseoperation() ου η γενική της µορφή είναι : void setdefaultcloseoperation(int what), η τιµή ου µεταβιβάζεται στην what καθορίζει τι θα συµβεί όταν κλείσει το αράθυρο. Οι έγκυρες τιµές ου µ ορεί να άρει είναι οι εξής: 15

17 JFrame.DISPOSE_ON_CLOSE JFrame.EXIT_ON_CLOSE JFrame_HIDE_ON_CLOSE JFrame_DO_NOTHING_ON_CLOSE Αυτές οι σταθερές δηλώνονται στην WindowConstants ου είναι µια σύζευξη η ο οία δηλώνεται στην java.swing, η ο οία υλο οιείται α ό την JFrame και ορίζει ολλές σταθερές οι ο οίες σχετίζονται µε την Swing. Για να τερµατίσει ένα ρόγραµµα όταν κλείσει το αράθυρο χρησιµο οιείται η EXIT_ON_CLOSE. Το Swing ορίζει ολλές κλάσεις συστατικών οι ο οίες υ οστηρίζουν κουµ ιά, λαίσια ελέγχου, εδία κειµένου κ.ά. Στο αράδειγµα ου ακολουθεί χρησιµο οιείται µόνο η JLabel. Αυτό είναι το ιο α λό συστατικό του Swing διότι, δεν δέχεται είσοδο α ό τον χρήστη αλλά, εµφανίζει ληροφορίες οι ο οίες µ ορούν και α οτελούνται α ό κείµενο, α ό ένα εικονίδιο ή και α ό τα δυο ταυτόχρονα. JLabel (String str): δηµιουργείται µια ετικέτα η ο οία εµφανίζει το string ου µεταβιβάζεται µέσα στη str. Αφού δηµιουργήσετε ένα συστατικό, ρέ ει να ροστεθεί σ έναν υ οδοχέα. Όλοι οι υ οδοχείς ανώτατου ε ι έδου έχουν ένα τοµέα εριεχοµένου στον ο οίο α οθηκεύονται τα συστατικά. Προκειµένου λοι όν να ροσθέσουµε ένα συστατικό σ ένα λαίσιο θα ρέ ει να το α οθηκεύσουµε στον τοµέα εριεχοµένου του λαισίου. Για να είναι αυτό εφικτό ρέ ει να καλέσετε την add() ε ί µιας αναφοράς της JFrame Component add (Component comp): όταν το λαίσιο γίνει ορατό, εµφανίζεται το συστατικό comp ου η θέση του θα καθοριστεί α ό τον διαχειριστή διάταξης. Προε ιλεγµένα, ο τοµέας εριεχοµένου ου σχετίζεται µε µια JFrame χρησιµο οιεί µια διάταξη εριθωρίου(border). Η 16

18 συγκεκριµένη έκδοση της add() σας ε ιτρέ ει να καθορίσετε µία α ό τις εριοχές εριθωρίου. Όταν το συστατικό ροστίθεται στο κέντρο, το µέγεθός του ρυθµίζεται αυτόµατα για να ταιριάζει µε το µέγεθος του κέντρου. Αν θέλετε να εµφανίσετε το λαίσιο και τα συστατικά ου έχει, ρέ ει να καλέσετε την setvisible() µε τον εξής τρό ο: void setvisible(boolean show), αν η show είναι true τότε το λαίσιο εµφανίζεται, αν όχι (δηλαδή είναι false) τότε το λαίσιο είναι κρυµµένο. Υ άρχει ένας σηµαντικός εριορισµός ου ρέ ει να τηρείτε όταν χρησιµο οιείται το Swing. Όλη η αλληλε ίδραση µε τα ο τικά συστατικά του Swing ρέ ει να γίνεται µέσω του νήµατος α οστολής συµβάντος και όχι στο κύριο νήµα της εφαρµογής. Αυτό εριλαµβάνει την αρχική δηµιουργία του GUI. Ο λόγος είναι ο εξής: τα ρογράµµατα Swing καθοδηγούνται α ό συµβάντα. Όταν ένας χρήστης αλληλε ιδρά µ ένα συστατικό αράγεται ένα συµβάν. Ένα συµβάν µεταβιβάζεται στην εφαρµογή καλώντας ένα χειριστή συµβάντος, ο ο οίος ορίζεται α ό την εφαρµογή. Αυτό σηµαίνει ως ο χειριστής εκτελείται στο νήµα α οστολής συµβάντος ου αρέχεται α ό το Swing και όχι στο κύριο νήµα της εφαρµογής. Έτσι λοι όν αν και οι χειριστές συµβάντων ορίζονται α ό το ρόγραµµά σας καλούνται ε ί ενός νήµατος ου δεν δηµιουργήθηκε α ό το δικό σας ρόγραµµα. Για να µην υ άρχουν αυτά τα ροβλήµατα ό ως το ρόβληµα να υ άρχουν δύο διαφορετικά νήµατα ου ροσ αθούν να ενηµερώσουν το ίδιο συστατικό ταυτόχρονα, όλα τα συστατικά GUI του Swing ρέ ει να δηµιουργούνται και να ενηµερώνονται α ό το νήµα α οστολής συµβάντος και όχι α ό το κύριο νήµα της εφαρµογής. Όµως η main() εκτελείται στο κύριο νήµα και γι αυτό το λόγω δεν µ ορεί να υλο οιήσει α ευθείας ένα Swing GUI. Αντί γι αυτό λοι όν το ρόγραµµα ρέ ει να δηµιουργήσει ένα αντικείµενο Runnable ου να εκτελείται ε ί ενός νήµατος α οστολής συµβάντος και να υ οχρεώσει το αντικείµενο να δηµιουργεί το GUI. Για να ε ιτρέψετε στον κώδικα GUI να δηµιουργηθεί στο νήµα α οστολής συµβάντος ρέ ει να χρησιµο οιήσετε 17

19 µία α ό τις δύο µεθόδους οι ο οίες ορίζονται α ό την κλάση Swing-Utilities. Αυτές οι µέθοδοι είναι οι invokelater() και invokeandwait() και µ ορείτε να τις καλέσετε µε τον εξής τρό ο: static void invokelater(runnable obj) και static void invokeandwait(runnable obj) throws InterruptedException, InvocationTargetException, εδώ obj είναι ένα αντικείµενο Runnable, η µέθοδος run() του ο οίου θα καλείται α ό το νήµα συµβάντος. Η διαφορά στις δυο µεθόδους είναι ότι η invokelater() ε ιστρέφει αµέσως ενώ η invokeandwait() εριµένει έως ότου να ε ιστρέψει η obj.run(). Ε ιλογές και Εναλλακτικές Λύσεις Ο ροε ιλεγµένος διαχειριστής διάταξης για τον τοµέα εριεχοµένου ενός JFrame είναι ο BorderLayout ο ο οίος χρησιµο οιεί ένα στυλ διάταξης ου ορίζει έντε θέσεις στις ο οίες ροσθέτει ένα συστατικό. Η ρώτη είναι στο κέντρο (center), ενώ οι άλλες τέσσερις είναι οι λευρές, δηλαδή τα εριθώρια ου λέγονται βορράς(north), νότος(south), ανατολή(east) και δύση(west). Προε ιλεγµένα, όταν ροσθέτετε ένα συστατικό στον τοµέα εριεχοµένου, ροσθέτετε το συστατικό στο κέντρο. Εάν θέλετε να καθορίσετε µια α ό τις άλλες θέσεις µ ορείτε να χρησιµο οιήσετε την εξής µορφή της add(), void add(component comp, Object loc) εδώ comp είναι το συστατικό ου θα ροστεθεί και loc καθορίζει την θέση στην ο οία θα ροστεθεί. Η τιµή loc ρέ ει να είναι: BorderLayout. CENTER BorderLayout. NORTH BorderLayout. SOUTH BorderLayout. EAST BorderLayout.WEST 18

20 Γενικά το BorderLayout είναι ολύ χρήσιµο, όταν χρησιµο οιείται ένα JFrame το ο οίο εριέχει ένα συγκεκριµένο συστατικό και έχει ένα συστατικό κεφαλίδας και/ή ένα υ οσέλιδου το ο οίο σχετίζεται µε αυτό. 19

21 Καθορισµός του Layout Manager του Τοµέα Περιεχοµένων Προε ιλεγµένα, ο τοµέας εριεχοµένου ου σχετίζεται µε ένα JFrame ή µε ένα JApplet, χρησιµο οιεί µια διάταξη εριθωρίων ου ενθυλακώνεται στον διαχειριστή διάταξης BorderLayout. Παρόλο ου µια διάταξη εριθωρίων είναι χρήσιµη σε ολλές εφαρµογές υ άρχουν ερι τώσεις, ου ένας α ό τους άλλους διαχειριστές διάταξης είναι ιο βολικός. Σε µια τέτοια ερί τωση, ένας διαχειριστής διάταξης µ ορεί να αλλάξει setlayout(). καλώντας την Βήµα ρος Βήµα Για να αλλάξετε τον διαχειριστή διάταξης κάντε τα εξής βήµατα: 1. Αν είναι α αραίτητο εισάγετε την java.awt για να ροσ ελάσετε τον διαχειριστή διάταξης ου θέλετε. 2. ηµιουργήστε ένα στιγµιότυ ο του νέου διαχειριστή διάταξης. 3. Καλέστε την setlayout() ε ί του στιγµιότυ ου JFrame ή JApplet, µεταβιβάζοντας σ αυτό το νέο διαχειριστή διάταξης. Συζήτηση Ε ίσης ένας α ό τους σηµαντικότερους και δηµοφιλέστερους διαχειριστές διάταξης είναι ο FlowLayout. Ο εν λόγω διαχειριστής διάταξης διατάσσει αυτόµατα τα συστατικά γραµµή ρος γραµµή α ό άνω ρος τα κάτω. Όταν γεµίσει µια γραµµή η διάταξη ροχωρεί στην ε όµενη γραµµή. υστυχώς όµως υ άρχουν δύο µειονεκτήµατα. Πρώτον δίνει τον ελάχιστο έλεγχο ε ί της ακριβούς το οθέτησης των συστατικών και δεύτερον σε ερί τωση ου αλλάξετε το µέγεθος του λαισίου, αυτοµάτως αλλάζει και η θέση των συστατικών. Ο FlowLayout αρά τους εριορισµούς ου έχει είναι συχνά κατάλληλος για α λά GUI. Ακόµη ο FlowLayout δηµιουργεί µια διάταξη ροής ου κεντράρει αυτόµατα τα συστατικά στην γραµµή και χωρίζει κάθε συστατικό α ό το ε όµενο µε έντε pixels και ρος τις τέσσερις διευθύνσεις. 20

22 Για να ορίσετε τον διαχειριστή διάταξης θα ρέ ει να καλέσετε την setlayout() ό ως αρακάτω void setlayout(layoutmanager Im) ο νέος διαχειριστής διάταξης µεταβιβάζεται µέσα στην Im. Όταν καλέσετε την setlayout() ε ί ενός υ οδοχέα ανώτατου ε ι έδου εριλαµβανοµένων των JFrame και JApplet, έχει ως α οτέλεσµα τον καθορισµό του τοµέα εριεχοµένου. Ε ιλογές και Εναλλακτικές Λύσεις Προε ιλεγµένα το FlowLayout κεντράρει συστατικά µέσα σε µια γραµµή και χωρίζει κάθε συστατικό α ό το ε όµενο σε έντε pixels. Χρησιµο οιώντας έναν α ό τους αρακάτω δηµιουργούς FlowLayout µ ορούµε να αλλάξουµε αυτές τις ροε ιλογές α) FlowLayout(int horizalign) και β) FlowLayout (int horizalign, int horizsep, int VertSep). Η οριζόντια στοίχιση συστατικών µέσα σε µια γραµµή καθορίζεται α ό την horizalign η ο οία ρέ ει να έχει µια α ό τις εξής τιµές : FlowLayout.CENTER FlowLayout.LEADING FlowLayout.LEFT FlowLayout.RIGHT FlowLayout.TRAILING. Οι τιµές LEADING και TRAILING είναι ίδιες µε τις LEFT και RIGHT και είναι ροε ιλεγµένες. Αυτές διατηρούνται µέσα σε υ οδοχείς και ο ροσανατολισµός τους διαµορφώνεται για γλώσσες ου διαβάζονται α ό 21

23 δεξιά ρος τα αριστερά και όχι α ό τα αριστερά ρος τα δεξιά. Αντίστοιχα η οριζόντια και η κατακόρυφη α όσταση ανάµεσα σε αυτά τα συστατικά καθορίζεται σε pixels α ό την horizsep και VertSep. Εκτός α ό τον BorderLayout και τον FlowLayout η Java αρέχει και άλλους διαχειριστές διάταξης. GridLayout: Ο διαχειριστής διάταξης GridLayout συσκευάζεται µέσα στο java.awt και δηµιουργεί ένα λέγµα ορθογώνιων κελιών µέσα στα ο οία το οθετούνται µεµονωµένα συστατικά. Ο αριθµός των γραµµών και των κελιών µέσα στο λέγµα καθορίζεται µόλις δηµιουργηθεί η διάταξη. Μέσα στο λέγµα το µέγεθος όλων των κελιών είναι το ίδιο και ένα συστατικό το ο οίο το οθετείται µέσα σε ένα κελί αίρνει τέτοιο µέγεθος ώστε να γεµίζει τις διαστάσεις του κελιού. GridBagLayout: Είναι µια συλλογή λεγµάτων. Σας δίνει την δυνατότητα να καθορίσετε την το οθέτηση συστατικών καθορίζοντας τις θέσεις τους µέσα σε κελιά, µέσα σε κάθε λέγµα. Η ουσία είναι ως κάθε συστατικό µ ορεί να έχει διαφορετικό µέγεθος και κάθε γραµµή µέσα στο λέγµα µ ορεί να έχει διαφορετικό αριθµό στηλών. Έτσι µ ορείτε να ελέγχετε τον τρό ο διάταξης των συστατικών µέσα σε έναν υ οδοχέα. Το GridBagLayout συσκευάζεται µέσα στο java.awt. BoxBagLayout: Σας ε ιτρέ ει να δηµιουργήσετε µια οµάδα συστατικών τα ο οία διατάσσονται είτε κατακόρυφα, είτε οριζόντια σαν µια οµάδα. Το BoxBagLayout δεν χρησιµο οιείται συχνά σαν διαχειριστής διάταξης για τον τοµέα εριεχοµένου. Αντί γι αυτό χρησιµο οιείται σαν διαχειριστής διάταξης για ένα ή ερισσότερα άνελ (ό ως τα στιγµιότυ α JPanel) έτσι τα συστατικά ροστίθενται σε αυτά τα άνελ και κατό ιν τα άνελ ροστίθενται µε την σειρά τους στον τοµέα εριεχοµένου. Σε ερί τωση ου θέλετε να αλλάξετε τον διαχειριστή διάταξης για τον τοµέα εριεχοµένου ου σχετίζεται µ έναν υ οδοχέα JApplet καλέστε α λά την setlayout() ε ί του στιγµιότυ ου JApplet. 22

24 Εργασία µε την JLabel Η JLabel δηµιουργεί µια ετικέτα Swing. Είναι το ιο α λό συστατικό του Swing ε ειδή δεν α οκρίνεται σε αλληλε ίδραση α ό τον χρήστη. Παρόλο ου η JLabel είναι ολύ εύκολη στη χρήση υ οστηρίζει ολλά χαρακτηριστικά και ε ιτρέ ει ολλή εξειδίκευση κάνοντας δυνατή τη δηµιουργία ιδιαίτερα ερίτεχνων ετικετών. Βήµα ρος Βήµα Για να δηµιουργήσετε και να διαχειριστείτε µια ετικέτα Swing ακολουθήστε τα εξής βήµατα : 1. ηµιουργήστε ένα στιγµιότυ ο JLabel καθορίζοντας το κείµενο και/ή το εικονίδιο ου θα εµφανιστεί µέσα στην ετικέτα. 2. Για να το οθετήσετε ένα ερίγραµµα γύρω α ό µια ετικέτα καλέστε την setborder(). 3. Για να αντιστοιχίσετε τα εριεχόµενα της ετικέτας κατακόρυφα, καλέστε την setveticalalignment(), ενώ για να θέσετε την οριζόντια στοίχιση µετά τη δηµιουργία της ετικέτας καλέστε την sethorizontalaligment(). 4. Για να ενεργο οιήσετε ή να α ενεργο οιήσετε µια ετικέτα καλέστε την setenabled(). 5. Για να αλλάξετε το κείµενο µέσα σε µια ετικέτα καλέστε την settext() και αν θέλετε να άρετε το κείµενο µέσα σε µια ετικέτα, µ ορείτε να καλέσετε την gettext(). 6. Για να χρησιµο οιήσετε HTML µέσα σε µια ετικέτα αρχίστε µε το κείµενο <html>. 23

25 Συζήτηση Η JLabel ορίζει αρκετούς δηµιουργούς οι ο οίοι είναι αρακάτω : JLabel () JLabel (Icon icon), JLabel (String str), JLabel (Icon icon, int horizalign), JLabel (String str, int horizalign), JLabel (String str, Icon icon, int horzalign). Εδώ, str και icon είναι το κείµενο και το εικονίδιο ου χρησιµο οιούνται στην ετικέτα. Προε ιλεγµένα, το κείµενο και/ή το εικονίδιο µέσα στην ετικέτα στοιχίζονται α ό αριστερά. Ε ίσης, χρησιµο οιώντας την αράµετρο horzalign σας δίνετε η δυνατότητα να αλλάξετε την οριζόντια στοίχιση. Οι τιµές ου µ ορεί να άρει είναι εξής : SwingConstants.LEFT SwingConstants.CENTER SwingConstants.TRAILING SwingConstants.RIGHT SwingConstants.LEADING Η σύζευξη SwingConstants ορίζει ολλές σταθερές οι ο οίες σχετίζονται µε το Swing. Η σύζευξη αυτή υλο οιείται α ό την JLabel, αλλά και α ό άλλα συστατικά. Τα εικονίδια καθορίζονται α ό αντικείµενα τύ ου Icon τα ο οία είναι µια σύζευξη ου ορίζεται α ό το Swing. ο ιο εύκολος τρό ος ροκειµένου να άρετε ένα εικονίδιο είναι µε την κλάση ImageIcon. Η 24

26 ImageIcon υλο οιεί την Icon και ενθυλακώνει µια εικόνα. Έτσι ένα αντικείµενο τύ ου ImageIcon µ ορεί να µεταβιβαστεί σαν όρισµα στην αράµετρο Icon του δηµιουργού JLabel. ImageIcon (String filename): ο ImageIcon αίρνει την εικόνα ου είναι µέσα στο αρχείο µε όνοµα filename. Μ ορείτε να το οθετήσετε ένα ερίγραµµα γύρω α ό µια ετικέτα, τα εριγράµµατα είναι χρήσιµα όταν θέλετε να εµφανίσετε τα όρια της ετικέτας. Πρέ ει να γνωρίζετε ως όλα τα εριγράµµατα του Swing είναι στιγµιότυ α της σύζευξης javax.swing.border.border. Βέβαια το Swing αρέχει αρκετά ροκαθορισµένα στυλ εριγραµµάτων τα ο οία διατίθενται µέσω της javax.swing.border.factory. Η κλάση αυτή ορίζει αρκετούς τύ ους εριγραµµάτων, α ό α λές γραµµές εριγραµµάτων µέχρι εριγράµµατα µε λοξοτοµή, ανάγλυφα, µε τίτλο, ή και µε λεζάντα. Για να δηµιουργήσετε ένα ερίγραµµα γραµµής: static Border createlineborder (Color linecolor) : linecolor, καθορίζει το χρώµα της γραµµής, το ο οίο χρησιµο οιείται σαν ερίγραµµα. Αν θέλετε να σχεδιάσετε ένα µαύρο ερίγραµµα µεταβιβάστε την αράµετρο Color.BLACK η ο οία δηµιουργεί ένα ερίγραµµα γραµµής µε το ροε ιλεγµένο άχος. void setborder (Border border): border, καθορίζει το ερίγραµµα ου θα χρησιµο οιηθεί. εν είναι α αραίτητο να δηµιουργήσετε ένα νέο αντικείµενο Border για κάθε ετικέτα στη ο οία θα καθορίσετε το ερίγραµµα. sethorizontalalignment (int horzalign): horzalign, ρέ ει να είναι µια α ό τις σταθερές οριζόντιας στοίχισης. 25

27 Για να ορίσετε την κατακόρυφη στοίχιση µιας ετικέτας καλέστε την : void setverticalalignment (int vertalign): η τιµή ου µεταβιβάζεται στην vertalign ρέ ει να είναι: SwingConstants.TOP SwingConstants.CENTER SwingConstants.BOTTOM Το κείµενο ροε ιλεγµένα κεντράρεται α ό άνω ρος τα κάτω ο ότε θα χρησιµο οιήσετε την CENTER µόνο αν ε αναφέρετε την κατακόρυφη στοίχιση στην ροε ιλογή της. Γενικότερα, η στοίχιση της ετικέτας ε ηρεάζει µόνο εκείνες τις ετικέτες οι ο οίες αίρνουν µεγαλύτερο µέγεθος α ό τα εριεχόµενά τους. Ο διαχειριστής διάταξης GridLayout ρυθµίζει το µέγεθος µιας ετικέτας αυτόµατα και έτσι γεµίζει τον διαθέσιµο χώρο. void setenabled(boolean state): όταν η state είναι false η ετικέτα α ενεργο οιείται, εάν θέλετε να την ενεργο οιήσετε µεταβιβάστε την σε true. void settext(string newmsg), String gettext(): το string ου µεταβιβάζεται στην newmsg εµφανίζεται µέσα στην ετικέτα αντικαθιστώντας το ροηγούµενο string. Για να άρετε ή να αλλάξετε τα εριεχόµενα µιας ετικέτας κατά τον χρόνο εκτέλεσης, για να θέσετε το κείµενο καλέστε την settext(), ενώ για να άρετε κείµενο καλέστε την gettext(). Ε ίσης µ ορείτε να χρησιµο οιήσετε ένα string ου εριέχει HTML σαν το κείµενο εκείνο ου θα εµφανιστεί α ό µια ετικέτα. Για να γίνει αυτό αρχίστε το string µε <html>, έτσι το κείµενο µορφο οιείται αυτόµατα και η HTML σας δίνει την δυνατότητα να εµφανίσετε κείµενο σε δύο ή σε ερισσότερες γραµµές. 26

28 Ε ιλογές και Εναλλακτικές Λύσεις Εκτός α ό τον καθορισµό ή α ό την λήψη του κειµένου µέσα σε µια ετικέτα, µ ορείτε να άρετε ή να θέσετε το εικονίδιο χρησιµο οιώντας τις µεθόδους : Icon geticon(), void seticon(icon icon).η icon καθορίζει το εικονίδιο το ο οίο θα εµφανιστεί µέσα στην ετικέτα. Ε ειδή το εικονίδιο µ ορεί να καθοριστεί κατά την δηµιουργία της ετικέτας, θα χρειαστεί να χρησιµο οιήσουµε µόνο την seticon() αν θέλουµε να αλλάξουµε το εικονίδιο εφόσον δηµιουργηθεί η ετικέτα. Όταν µια ετικέτα α ενεργο οιείτε, αυτοµάτως τα εριεχόµενά της εµφανίζονται αµυδρά. Μ ορείτε να καθορίσετε µια ξεχωριστή εικόνα η ο οία θα χρησιµο οιείται όταν α ενεργο οιείται η ετικέτα καλώντας την setdisabledicon() ως εξής : void setdisabledicon(icon icon), icon είναι η εικόνα ου εµφανίζεται όταν α ενεργο οιείται η ετικέτα. Σε ερί τωση ου µια ετικέτα εριέχει ένα εικονίδιο και κείµενο, ροε ιλεγµένα το εικονίδιο εµφανίζεται στα αριστερά. Καλώντας µια α ό τις αρακάτω µεθόδους ή ακόµα και τις δυο αυτό µ ορεί να αλλάξει: void setverticaltextposition(int loc), void set HorizontalTextPosition(int loc). Για την setverticaltextposition() η loc να είναι µια α ό τις σταθερές κατακόρυφης στοίχισης ενώ για την set HorizontalTextPosition() η loc είναι µια α ό τις σταθερές οριζόντιας στοίχισης. Ορισµένες φορές, µια ετικέτα εριγράφει τον σκο ό ή τη σηµασία ενός άλλου συστατικού, ό ως ενός εδίου κειµένου. Σ ένα εδίο κειµένου το ο οίο δέχεται ένα όνοµα, µ ορεί να ροηγείται µια ετικέτα η ο οία να εµφανίζει την εριγραφή Name (όνοµα). Ακόµη είναι συνηθισµένο η ετικέτα να εµφανίζει µια συντόµευση ληκτρολογίου ου ως α οτέλεσµα έχει να µεταφέρει την εστίαση στο άλλο συστατικό. Με αυτό τον τρό ο, το εδίο Name µ ορεί να έχει συντόµευση το Ν. Μόλις καθοριστεί µια συντόµευση, το άτηµα του συγκεκριµένου λήκτρου µαζί µε το Alt, µεταφέρει την εστίαση της εισόδου στο εδίο κειµένου. Για να ροσθέσετε µια συντόµευση σε µια 27

29 ετικέτα ρέ ει: α) να καθορίσετε τον χαρακτήρα της συντόµευσης, καλώντας την setdisplayedmnemonic() και β)να συνδέσετε το συστατικό το ο οίο θα δεχτεί την εστίαση µε την ετικέτα καλώντας την setlabelfor(). Και οι δύο µέθοδοι ορίζονται µε την JLabel. Μια α ό τις δύο εκδόσεις της setdisplayedmnemonic() είναι: void setdisplayedmnemonic(char ch), εδώ ch καθορίζει τον χαρακτήρα ου θα εµφανιστεί σαν συντόµευση ληκτρολογίου. Αυτό σηµαίνει ως ο χαρακτήρας θα είναι υ ογραµµισµένος και σε ερί τωση ου υ άρχουν ερισσότεροι α ό ένας ροκαθορισµένοι χαρακτήρες µέσα στο κείµενο της ετικέτας τότε υ ογραµµίζεται η ρώτη εµφάνιση. Τέλος, ο χαρακτήρας ου µεταβιβάζεται µέσω της ch µ ορεί να είναι είτε εζός, είτε κεφαλαίος. Α ό την στιγµή ου ορίσετε την συντόµευση, ρέ ει να συνδέσετε την ετικέτα µε το συστατικό το ο οίο θα δεχτεί την εστίαση όταν θα ατιέται το λήκτρο της συντόµευσης. Αυτό ραγµατο οιείται µε την µέθοδο setlabelfor() : void setlabelfor(component comp), εδώ comp είναι µια αναφορά στο συστατικό ου θα δεχτεί την εστίαση όταν ατιέται το λήκτρο συντόµευσης µαζί µε το λήκτρο ALT. 28

30 ηµιουργία ενός Α λού Κουµ ιού Ο ιο συνηθισµένος µηχανισµός της GUI ου χρησιµο οιείται, είναι το κουµ ί. Ένα κουµ ί είναι ένα στιγµιότυ ο JButton ου χρησιµο οιεί την αφαιρετική κλάση AbstractButton η ο οία ορίζει την λειτουργικότητα ου είναι κοινή σε όλα τα κουµ ιά. Το µοντέλο ου χρησιµο οιείται α ό το JButton είναι το ButtonModel. Τα κουµ ιά του Swing αρέχουν µια µεγάλη λειτουργικότητα. Ένα JButton µ ορεί να εριέχει κείµενο, εικόνα ή ακόµα και τα δύο. Το κουµ ί έχει την δυνατότητα να ενεργο οιείται ή να α ενεργο οιείται υ ό τον έλεγχο του ρογράµµατος. Το κείµενο µ ορεί να αλλάζει δυναµικά, ανάλογα µε την κατάσταση του κουµ ιού. Το κουµ ί µ ορεί να εµφανίζει ένα εικονίδιο όταν αυτό ερνάει το οντίκι α ό άνω του και ένα άλλο εικονίδιο, όταν ατιέται ή όταν α ενεργο οιείται. Βήµα ρος Βήµα Για να δηµιουργήσετε και να διαχειριστείτε ένα κουµ ί κάντε τα εξής: 1. ηµιουργήστε ένα στιγµιότυ ο JButton. 2. Ορίστε ένα ActionListener για το κουµ ί. Αυτός ο ακροατής θα χειρίζεται τα συµβάντα ατήµατος του οντικιού µέσα στη µέθοδο του actionperformed(). 3. Προσθέστε ένα στιγµιότυ ο ActionListener στο κουµ ί καλώντας την addactionlistener(). 4. Για να βρείτε ιο κουµ ί αρήγαγε ένα ActionEvent ρέ ει να καλέσετε την getactioncommand() η ο οία ε ιστρέφει στο string εντολής ενέργειας ου σχετίζεται µε το κουµ ί. 5. Για να ενεργο οιήσετε ή να α ενεργο οιήσετε ένα κουµ ί καλέστε την setenable(). 29

31 6. Για να καθορίσετε αν ένα κουµ ί είναι ενεργό ή ανενεργό καλέστε την isenabled(). Συζήτηση Για να δηµιουργήσετε ένα κουµ ί, δηµιουργήστε ένα στιγµιότυ ο του JButton. JButton (String msg), εδώ msg καθορίζει το µήνυµα ου εµφανίζεται µέσα στο κουτί. Όταν ατιέται ένα κουµ ί, αράγει ένα ActionEvent ου συσκευάζεται µέσα στο java.awt.event. Για να κάνετε ακρόαση ενός συµβάντος ρέ ει ρώτα να δηµιουργήσετε µια υλο οίηση της σύζευξης ActionListener η ο οία ε ίσης συσκευάζεται µέσα στην java.awt.event. και κατό ιν να εγγράψετε αυτό τον ακροατή µε το κουµ ί. Στη συνέχεια µεταβιβάζεται στον εγγεγραµµένο ακροατή ένα ActionEvent κάθε φορά ου ατιέται το κουµ ί. Η σύζευξη ActionListener ορίζει µια µόνο µέθοδο την actionperformed(). void actionperformed(actionevent ae), αυτή η µέθοδος καλείται όταν ατιέται ένα κουµ ί. Αν θέλετε να εγγράψετε ένα ακροατή ενέργειας για ένα κουµ ί χρησιµο οιήστε την µέθοδο addactionlistener(), ου αρέχεται α ό το JButton: void addactionlistener(actionlistener al): το αντικείµενο ου µεταβιβάζεται στην al θα δέχεται ειδο οιήσεις συµβάντων, και αυτό το αντικείµενο ρέ ει να είναι ένα στιγµιότυ ο µιας κλάσης ου υλο οιεί τη σύζευξη ActionListener. Χρησιµο οιώντας το αντικείµενο ActionEvent ου µεταβιβάζεται στην actionperformed() µ ορείτε να άρετε αρκετές χρήσιµες ληροφορίες ου σχετίζονται µε το συµβάν ατήµατος κουµ ιού. Ένα string εντολής ενέργειας σχετίζεται µε όλα τα κουµ ιά. Προε ιλεγµένα, αυτό το string είναι 30

32 εκείνο ου εµφανίζεται µέσα στο κουµ ί. Το string εντολής ενέργειας λαµβάνεται καλώντας την getactioncommand() ε ί του αντικειµένου συµβάντος. Η δήλωση του είναι η εξής: String getactioncommand(), όταν χρησιµο οιείτε δύο ή και ερισσότερα κουµ ιά µέσα στην ίδια εφαρµογή το string εντολής ενέργειας σας αρέχει έναν εύκολο τρό ο αναγνώρισης του οιο κουµ ί αρήγαγε το συµβάν. ηλαδή µ ορείτε να χρησιµο οιήσετε το string εντολής ενέργειας ροκειµένου να καθορίσετε οιο κουµ ί ατήθηκε. Ε ίσης µ ορείτε να ενεργο οιήσετε ή να α ενεργο οιήσετε ένα κουµ ί υ ό τον έλεγχο του ρογράµµατος καλώντας την setenabled(). void setenabled(boolean state), αν η state είναι false τότε το κουµ ί α ενεργο οιείται. Αυτό σηµαίνει ως δεν µ ορείτε να το ατήσετε και εµφανίζεται αµυδρό. Αν όµως η state είναι true τότε το κουµ ί ενεργο οιείται. Προκειµένου να καθορίσετε την κατάσταση ενεργού ή ανενεργού κουµ ιού καλέστε την isenabled() ως εξής: boolean isenabled(), και ε ιστρέφει true αν είναι ενεργό το κουµ ί, ή false αν είναι ανενεργό. Ε ιλογές και Εναλλακτικές Λύσεις Το JButton αρέχει δηµιουργούς οι ο οίοι σας ε ιτρέ ουν να καθορίσετε ένα εικονίδιο ή ένα εικονίδιο µε κείµενο µέσα στο κουµ ί. Ε ίσης µ ορείτε να καθορίσετε ρόσθετα εικονίδια τα ο οία να δηλώνουν ότε ερνά το οντίκι άνω α ό το κουµ ί, ότε το κουµ ί είναι ανενεργό και ότε είναι ατηµένο. Ακόµη, µ ορείτε να χρησιµο οιήσετε HTML µέσα στο κείµενο ου εµφανίζεται µέσα στο κουµ ί. Υ άρχει η δυνατότητα να καθορίσετε το κείµενο µέσα σ ένα κουµ ί, αφού το δηµιουργήσετε καλώντας την settext() ενώ, µ ορείτε να άρετε το κείµενο ου βρίσκεται µέσα σ ένα κουµ ί καλώντας την gettext(). void settext(string msg) String gettext() 31

33 Σε ερί τωση ου έχει τεθεί ρητά η εντολή ενέργειας για το κουµ ί, τότε ο καθορισµός του κειµένου δεν θα ε ηρέαζε την εντολή ενέργειας. ιαφορετικά, η αλλαγή κειµένου αλλάζει την εντολή ενέργειας. Προε ιλεγµένα το string της εντολής ενέργειας ου σχετίζεται µ ένα κουµ ί είναι το string ου εµφανίζεται µέσα στο κουµ ί. Όµως, είναι εφικτό, αν θέσετε την εντολή ενέργειας σ ένα άλλο string καλώντας την setactioncommamd(). void setactioncommamd(string newcmd) το string ου µεταβιβάζεται στην newcmd γίνεται η εντολή ενέργειας για το κουµ ί. Το κείµενο µέσα στο κουµ ί δεν ε ηρεάζεται. 32

34 Χρήση Εικονιδίων, HTML Και Μνηµονικών µε την JButton Το JButton υ οστηρίζει ολλές ε ιλογές και εξειδικεύσεις, τέσσερις α ό αυτές είναι: 1. Προσθήκη εικονιδίων σ ένα κουµ ί, 2. Χρήση HTML σ ένα κουµ ί, 3. Ορισµός ενός ροε ιλεγµένου κουµ ιού, 4. Προσθήκη ενός µνηµονικού σ ένα κουµ ί. Τα αρα άνω χαρακτηριστικά σας δίνουν την δυνατότητα να δώσετε στην εφαρµογή σας µια διακεκριµένη εµφάνιση καθώς και να βελτιώσετε την δυνατότητα χρησιµο οίησής της. Συζήτηση Για να δηµιουργήσετε ένα κουµ ί ου να εριέχει ένα εικονίδιο ρέ ει να χρησιµο οιήσετε τον αρακάτω δηµιουργό JButton : JButton(Icon icon), το icon καθορίζει το εικονίδιο ου χρησιµο οιείται για το κουµ ί. Για να δηµιουργήσετε ένα κουµ ί το ο οίο να εριέχει ένα εικονίδιο και κείµενο: JButton(String str, Icon icon): όταν υ άρχει κείµενο και ένα εικονίδιο, το εικονίδιο βρίσκεται στην αρχή και το κείµενο στο τέλος. Όµως, µ ορείτε να αλλάξετε τις σχετικές θέσεις της εικόνας, αλλά και του κειµένου. Το εικονίδιο ου καθορίζεται σε αυτές τις εντολές, είναι το ροε ιλεγµένο εικονίδιο. Αυτό είναι το εικονίδιο ου θα χρησιµο οιηθεί για όλες τις χρήσεις, αν δεν καθοριστούν άλλα εικονίδια. Το ροε ιλεγµένο εικονίδιο ε ίσης µ ορεί να καθοριστεί ή και να αλλαχθεί µετά τη δηµιουργία του, καλώντας την seticon(). 33

35 void seticon(icon deficon) : το ροε ιλεγµένο εικονίδιο καθορίζεται α ό την deficon. Το JButton σας ε ιτρέ ει ε ίσης να καθορίσετε εικονίδια τα ο οία θα εµφανίζονται όταν το κουµ ί α ενεργο οιείται, ατιέται ή ερνάει α ό άνω του το οντίκι. Προκειµένου να θέσετε αυτά τα εικονίδια, χρησιµο οιήστε τις αρακάτω µεθόδους: void setdisabledicon (Icon disabledicon) void setpressedicon (Icon pressedicon) void setrollovericon (Icon rollovericon) Αφού ορίσετε το ροε ιλεγµένο εικονίδιο αυτό θα εµφανίζεται ό οτε συµβεί ένα α ό τα συµβάντα. Να γνωρίζετε ως, το εικονίδιο ου εµφανίζεται όταν ερνά το οντίκι ε άνω α ό το κουµ ί, ιθανών, να µην υ οστηρίζεται α ό όλα τα εριβάλλοντα εργασίας σας. Μ ορείτε να καθορίσετε αν αυτό το χαρακτηριστικό είναι ενεργο οιηµένο καλώντας την isrolloverenabled(). Αν καθορίσετε αυτό το εικονίδιο, αυτό ενεργο οιείται αυτόµατα, αλλά µ ορείτε να θέσετε ρητά την ιδιότητα rollover-enabled, καλώντας την setrollonerenabled(true). Όταν ο χρήστης ατά ENTER α ό το ληκτρολόγιο µ ορείτε να ορίσετε ένα κουµ ί το ο οίο θα ατιέται αυτόµατα και αυτό λέγεται ροε ιλεγµένο κουµ ί. Για να δηµιουργήσετε ένα ροε ιλεγµένο κουµ ί καλέστε την setdefaultbutton() ε ί του αντικειµένου JRootPane ου εριέχει το κουµ ί. Με την εξής µέθοδο: void setdefaultbutton(jbutton button), button είναι το κουµ ί το ο οίο θα ε ιλεγεί σαν ροε ιλεγµένο. Η µέθοδος ορίζεται α ό την JRootPane και έτσι ρέ ει να καλείται α ό τον ριζικό τοµέα. Μια αναφορά α ό τον ριζικό τοµέα µ ορείτε να άρετε καλώντας την getrootpane() στον υ οδοχέα ανώτατου ε ι έδου. Ε ίσης µ ορείτε να ροσθέσετε ένα µνηµονικό στο κείµενο ου εµφανίζεται µέσα σ ένα κουµ ί καλώντας της setmnemonic(). Όταν ατιέται 34

36 αυτό το κουµ ί σε συνδυασµό µε το λήκτρο alt, το κουµ ί θα είναι ατηµένο. Η µέθοδος είναι: void setmnemonic(int mnemkey), mnemkey καθορίζει το µνηµονικό το ο οίο ρέ ει να εριέχει µια α ό τις αρακάτω σταθερές ου ορίζονται α ό την java.awt.event.keyevent δηλαδή VK_A, VK_X ή VK_S. Η κλάση KeyEvent ορίζει σταθερές VK_ για όλα τα λήκτρα του ληκτρολογίου. Έτσι, αν υ οθέσετε ότι ένα JButton κάλεσε την jbtn µ ορείτε να ορίσετε το µνηµονικό ληκτρολογίου σε Τ, µε την αρακάτω ρόταση: jtbn.setmnemonic(keyevent.vk_t); Μετά την εκτέλεση αυτής της ρότασης το κουµ ί ρέ ει να ατηθεί όταν ληκτρολογείτε ALT-T. Ε ιλογές και Εναλλακτικές Λύσεις Μ ορείτε να καθορίσετε αν ένα κουµ ί είναι το ροε ιλεγµένο, καλώντας την isdefaultbutton() ως εξής: boolean isdefaultbutton() Ε ίσης, µ ορείτε να δηλώσετε ότι ένα κουµ ί δεν ρέ ει να χρησιµο οιείται ως ροε ιλεγµένο κουµ ί καλώντας την setdefaultcapable(): void setdefaultcapable(boolean on) Αν η on είναι true τότε το κουµ ί µ ορεί να χρησιµο οιηθεί ως ροε ιλεγµένο, αν είναι false τότε δεν ρέ ει να χρησιµο οιείται ως ροε ιλεγµένο. Για να γίνει αυτό θα ρέ ει να καλέσετε την isdefaultcapable() ό ως αρακάτω: boolean isdefaultcapable( ) Αν το κουµ ί χρησιµο οιείται ως ροε ιλεγµένο τότε ε ιστρέφει true διαφορετικά ε ιστρέφει false. Εξ ορισµού, τα κουµ ιά έχουν τη δυνατότητα να είναι ροε ιλεγµένα, αλλά αυτή η ιδιότητα µ ορεί να τεθεί σε false αν η εµφάνιση και η αίσθηση του συστήµατός σας δεν υ οστηρίζει ροε ιλεγµένα κουµ ιά. Όταν καθορίζετε ένα ροε ιλεγµένο κουµ ί, ρέ ει να είστε ιδιαίτερα ροσεκτικοί ε ειδή είναι εύκολο να ατηθεί κατά λάθος α ό τον χρήστη. Μια µικρή συµβουλή είναι η εξής: αν το ροε ιλεγµένο κουµ ί ρόκειται ας ούµε να αλλάξει ένα αρχείο, τότε ρέ ει να έχετε ένα έλεγχο 35

37 ασφαλείας ου να α οτρέ ει τον χρήστη να αντικαταστήσει κατά λάθος ένα υ άρχον αρχείο. 36

38 ηµιουργία ενός Κουµ ιού Εναλλαγής Το JToggleButton µοιάζει µε ένα α λό κουµ ί, αλλά λειτουργεί διαφορετικά διότι έχει δύο καταστάσεις: ατηµένο και α ελευθερωµένο. Όταν ατάτε ένα κουµ ί εναλλαγής, αραµένει ατηµένο, αντί να έρθει στην αρχική του κατάσταση, ό ως κάνει το α λό κουµ ί. Όταν το κουµ ί εναλλαγής το ατήσετε για δεύτερη φορά, αυτό α ελευθερώνεται. Έτσι κάθε φορά ου ατιέται ένα κουµ ί εναλλαγής, εναλλάσσεται ανάµεσα σε δύο καταστάσεις. Βήµα ρος Βήµα Για να χρησιµο οιήσετε ένα κουµ ί εναλλαγής κάντε τα αρακάτω βήµατα: 1. ηµιουργήστε ένα στιγµιότυ ο JToggleButton. 2. Εγγράψτε ένα ItemListener για το κουµ ί και χειριστείτε συµβάντα στοιχείων ου αράγονται α ό το κουµ ί. 3. Για να καθορίσετε αν το κουµ ί είναι ενεργό ή όχι καλέστε την isselected() ε ί του στιγµιότυ ου JButton. Αν το κουµ ί είναι ατηµένο αυτή η µέθοδος θα ε ιστρέψει true. ιαφορετικά καλέστε την getstatechange() ε ί του στιγµιότυ ου ItemEvent η ο οία ε ιστρέφει την τρέχουσα κατάσταση του κουµ ιού. 4. Μ ορείτε να ε ιλέξετε (δηλαδή να ατήσετε) ένα κουµ ί εναλλαγής υ ό τον έλεγχο του ρογράµµατος, καλώντας την setselected(). 37

39 Συζήτηση Τα κουµ ιά εναλλαγής είναι αντικείµενα της κλάσης JToggleButton. H JToggleButton ε εκτείνει την AbstractButton. Η JToggleButton ορίζει αρκετούς δηµιουργούς, οι ο οίοι σας ε ιτρέ ουν να καθορίσετε το κείµενο και/ή την εικόνα ου εµφανίζεται µέσα στο κουµ ί. Ε ίσης µ ορείτε να θέσετε την αρχική του κατάσταση: JToggleButton(String str, boolean state), ο αρα άνω δηµιουργός, δηµιουργεί ένα κουµ ί εναλλαγής ου εριέχει το κείµενο ου µεταβιβάζεται στην str. Αν η state είναι true τότε το κουµ ί είναι αρχικά ατηµένο (ε ιλεγµένο), διαφορετικά, είναι α ελευθερωµένο(µη ε ιλεγµένο). Η JToggleButton αράγει ένα συµβάν ενέργειας κάθε φορά ου ατιέται. Ακόµη, αράγει ένα συµβάν στοιχείου ου είναι ένα αντικείµενο τύ ου ItemEvent. Ένα συµβάν στοιχείου, χρησιµο οιείται α ό εκείνα τα συστατικά τα ο οία υ οστηρίζουν την έννοια της ε ιλογής. Όταν ατιέται ένα JToggleButton αυτό ε ιλέγεται, όταν α ελευθερώνεται σηµαίνει ως δεν είναι ε ιλεγµένο. Αν και έχετε την δυνατότητα να διαχειριστείτε ένα κουµ ί εναλλαγής χειριζόµενοι τα συµβάντα ενεργειών τους, ένα κουµ ί εναλλαγής τυ ικά τυχαίνει διαχείρισης, χειριζόµενο τα συµβάντα των στοιχείων τους. Ο χειρισµός των συµβάντων στοιχείων ραγµατο οιείται µε υλο οίηση της σύζευξης ItemListener. Αυτή η σύζευξη καθορίζει µόνο µία µέθοδο, την itemstatechanged: void itemstatechanged(itemevent ie), το συµβάν στοιχείου λαµβάνεται µέσα στην ie. Για να άρετε µια αναφορά στο στοιχείο ου άλλαξε, καλέστε την getitem() ε ί του αντικειµένου ItemEvent. Η µέθοδος φαίνεται αρακάτω: Object getitem( ), η αναφορά ου ε ιστρέφεται ρέ ει να γίνει cast στην κλάση συστατικού ου χειρίζεστε η ο οία είναι η JToggleButton. Η µέθοδος getitem είναι ολύ χρήσιµη σε ερι τώσεις ου αρα άνω α ό δύο ή και ερισσότερα συστατικά µοιράζονται τον ίδιο χειριστή ItemEvent και αρέχει 38

ημιουργία Γραφικού Περιβάλλοντος

ημιουργία Γραφικού Περιβάλλοντος Γραφικό Περιβάλλον Χρήστη. Πλαίσια και παράθυρα. Κουμπιά. Ετικέτες και πεδία κειμένου. Πλαίσια ελέγχου. Σύνθετα πλαίσια. Περιοχές κειμένου. Πάνελς. Διαχειριστές Διάταξης. Απόκριση σε δεδομένα που εισάγει

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 4 - Άσκηση - Ανάλυση

Εργαστήριο 4 - Άσκηση - Ανάλυση Εργαστήριο 4 - Άσκηση - Ανάλυση Εκφώνηση: ηµιουργείστε την εφαρµογή «Audio Player» σε Java Swing µε χρήση NetBeans ακολουθώντας τις αρακάτω οδηγίες. 1. Η εφαρµογή θα σχεδιασθεί σε ένα εξωτερικό υ οδοχέα

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος ΙΙ Εφαρμογές γραφικών με το πακέτο swing - 5. Περιεχόμενα

Μέρος ΙΙ Εφαρμογές γραφικών με το πακέτο swing - 5. Περιεχόμενα Μέρος ΙΙ Εφαρμογές γραφικών με το πακέτο swing - 5 Περιεχόμενα 1 Βασικές Έννοιες σε Εφαρμογές με Γραφικά... 12 1.1 Οι συνιστώσες τηs Java... 12 1.2 Tα πακέτα για συνιστώσες.... 12 1.3 Η κλάσεις στο πακέτο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 7 - Άσκηση - Ανάλυση

Εργαστήριο 7 - Άσκηση - Ανάλυση Εργαστήριο 7 - Άσκηση - Ανάλυση Εκφώνηση: ηµιουργείστε την εφαρµογή «simple editor» σε Java Swing µε χρήση NetBeans. Στην εφαρµογή αυτή ο χρήστης θα µ ορεί να φορτώνει, α οθηκεύει α λό αρχείο κειµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Graphical User Interfaces (GUI) SWING

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. Graphical User Interfaces (GUI) SWING ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Graphical User Interfaces (GUI) SWING Swing Τα GUIs (Graphical User Interfaces) είναι τα συνηθισμένα interfaces που χρησιμοποιούν παράθυρα, κουμπιά, menus,

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 5 - Άσκηση - Ανάλυση

Εργαστήριο 5 - Άσκηση - Ανάλυση Εργαστήριο 5 - Άσκηση - Ανάλυση Εκφώνηση: ηµιουργείστε την εφαρµογή «ιακο ές» σε Java Swing µε χρήση NetBeans, χρησιµο οιώντας τις εικόνες ου θα βρείτε στο moodle και ακολουθώντας τις αρακάτω οδηγίες:

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 6 - Άσκηση - Ανάλυση

Εργαστήριο 6 - Άσκηση - Ανάλυση Εργαστήριο 6 - Άσκηση - Ανάλυση Εκφώνηση: ηµιουργείστε την εφαρµογή «fastfood» σε Java Swing µε χρήση NetBeans χρησιµο οιώντας τις εικόνες ου θα βρείτε στο moodle. Στην εφαρµογή ο υ άλληλος του µαγαζιού

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ JAVA. 2 η ιάλεξη

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ JAVA. 2 η ιάλεξη ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ JAVA 2 η ιάλεξη ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗ ΠΡΟΓ/ΣΜΟ Περισσότερος έλεγχος ροής ρογράµµατος Enumerators Εισαγωγή στον αντικειµενοστραφή ρογραµµατισµό Παραδείγµατα ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ- SWING (1)

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ- SWING (1) ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ- SWING (1) Πλεονεκτήματα έναντι του awt Περισσότερα συστατικά Επεκτεταμένα χαρακτηριστικά συστατικών Καλύτερη εμφάνιση και αίσθηση Καλύτερος χειρισμός συμβάντων Πιο συμβατά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Θεωρίας και Μέθοδοι. Κεφάλαιο: Παράγωγοι. και Cgδυο συναρτήσεων f και g εργαζόµαστε ως εξής: x,f(x ) και ( ) ó a

Σηµειώσεις Θεωρίας και Μέθοδοι. Κεφάλαιο: Παράγωγοι. και Cgδυο συναρτήσεων f και g εργαζόµαστε ως εξής: x,f(x ) και ( ) ó a Κοινή εφα τοµένη Αν θέλουµε να βρούµε τη κοινή εφα τοµένη ( ε ) : y=α +β των γραφικών αραστάσεων gδυο συναρτήσεων g εργαζόµαστε ως εξής:,( ) ( ) Έστω ( ),g( ) τα κοινά σηµεία της (ε) µε την εφα τοµένη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικές ιεπαφές Χρήστη και Γραφικά

Γραφικές ιεπαφές Χρήστη και Γραφικά Κεφάλαιο 18 Γραφικές ιεπαφές Χρήστη και Γραφικά Νοηµοσύνη είναι η ικανότητα να δηµιουργούµε τεχνητά αντικείµενα, ιδιαίτερα εργαλεία που φτιάχνουν εργαλεία. Henri Bergson Η ζωγραφική είναι µόνο µια γέφυρα

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πρόλογος...15

Περιεχόµενα. Πρόλογος...15 Περιεχόµενα Πρόλογος...15 Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή...17 Τι είναι η Java... 17 Η ιστορία της Java... 21 Εκδόσεις της Java... 23 Ξεκίνηµα µε την Java... 24 Το περιβάλλον της γλώσσας... 28 ηµιουργία µιας εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

Week 10: Graphical User Interfaces

Week 10: Graphical User Interfaces Week 10: Graphical User Interfaces Έννοιες του προγραµµατισµού ΓΠΕ [GUI] Εβδοµάδα 10: Εισαγωγή στα Γραφικά Περιβάλλοντα Επικοινωνίας [Graphical User Interfaces] Συστατικά [components] ιάταξη [layout] [event-driven

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα 5: Οξύμετρο (OxyPro Project) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας. Λουρί. Ηχείο

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Φωτεινή Ένδειξη Λειτουργίας. Λουρί. Ηχείο ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Στη συσκευασία του ροϊόντος εριλαµβάνονται τα κάτωθι: o Κίτρινο, αδιάβροχο κολάρο φέρµας (δέκτης) o Τηλεχειριστήριο ( οµ ός) o Μία µ αταρία λιθίου ( CR2430) για το τηλεχειριστήριο o Μία µ αταρία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ

KΕΦΑΛΑΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ KΕΦΑΛΑΙΟ 17 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΕΠΑΦΗΣ ΧΡΗΣΤΗ Στόχοι Να εισηγηθούµε κάποιες γενικές αρχές σχεδίασης για διεπαφή χρήστη Περιγραφή διεπαφών άµεσου χειρισµού Παράγοντες που πρέπει να λάβουµε υπόψιν όταν σχεδιάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ EVITA ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ερµούπολη, Σύρος 27/10/2010 Βασίλειος Πα ανικολάου ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α Ο στόχος αυτής της διαδικασίας είναι να ροσελκύσει «στοχο οιηµένες»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM

ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM ΠΥΘΙΑ BUSINESS FORECASTING SYSTEM Ενηµερωτικό Φυλλάδιο FORECASTING SYSTEM UNIT Ενηµερωτικό Φυλλάδιο ΠΥΘΙΑ 1 Πυθία Ολοκληρωµένο Σύστηµα Ε ιχειρηµατικών Προβλέψεων Το εδίο των ροβλέψεων έχει σηµειώσει σηµαντική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης

Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Τεχνολογικό Εκ αιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή Εργασία "Σχεδίαση και Υλο οίηση Ιστοσελίδας της Ψυχιατρικής Κλινικής Βενιζελείου

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Διάλεξη 12 : ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ GUI AWT ΚΑΙ

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Διάλεξη 12 : ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ GUI AWT ΚΑΙ Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Διάλεξη 12 : ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ GUI AWT ΚΑΙ SWING Βασικά στοιχεία ενός GUI Ένα Graphical User Interface-GUI (στα ελληνικά Γραφική Διεπαφή με το Χρήστη) είναι το μέρος του

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 8 - Άσκηση - Ανάλυση

Εργαστήριο 8 - Άσκηση - Ανάλυση Εργαστήριο 8 - Άσκηση - Ανάλυση Εκφώνηση: ηµιουργείστε την εφαρµογή «Simple Menu Editor» σε Java Swing µε χρήση NetBeans. Στην εφαρµογή αυτή ο χρήστης θα µ ορεί να φορτώνει, α οθηκεύει α λό αρχείο κειµένου

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 9 - Άσκηση - Ανάλυση

Εργαστήριο 9 - Άσκηση - Ανάλυση Εργαστήριο 9 - Άσκηση - Ανάλυση Εκφώνηση: ηµιουργείστε ένα αντίγραφο της άσκησης της 8ης εργαστηριακής εβδοµάδας. Κάντε τις α αραίτητες τρο ο οιήσεις ώστε να αντικαταστήσετε τα δύο jdialog ου χρησιµο οιήσατε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 1-1 η Άσκηση - Ανάλυση

Εργαστήριο 1-1 η Άσκηση - Ανάλυση Εργαστήριο 1-1 η Άσκηση - Ανάλυση Εκφώνηση: Δημιουργείστε εφαρμογή σε Java Swing με χρήση του IDE NetBeans όπου θα παρουσιάζεται ποιο κουμπί πατήθηκε. Η εφαρμογή θα μοιάζει ως εξής: Πρώτο Βήμα: Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO

ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO H φόρµα µε τίτλο «ΜΑΚΗS, θα περιέχει ένα ΤabbedPane µε 2 Καρτέλες. Στο 1 ο tab θα επιλέγεις τι θα πάρεις, και στο 2 ο θα τυπώνεται ο λογαριασμός σου 1. Θα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ

ροστίθεται το εριθώριο διανοµής, το ο οίο αραµένει σταθερό (σε ανά kwh) καθ 16.03.2009 Α. Ι ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Η Εταιρεία Παροχής Αερίου Θεσσαλονίκης Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 2000 µε την συµµετοχή κατά 51% της ηµόσιας Ε ιχείρησης Αερίου ( ΕΠΑ) και κατά

Διαβάστε περισσότερα

Οντοκεντρικός Προγραμματισμός

Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Ενότητα 4: JAVA: ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΡΑΦΙΚΑ, APPLETS Γραφικές Διεπαφές Χρήστη - Swing ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ιωάννης Χατζηλυγερούδης, Χρήστος Μακρής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

Οντοκεντρικός Προγραμματισμός

Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Οντοκεντρικός Προγραμματισμός Ενότητα 4: JAVA: ΔΙΕΠΑΦΕΣ ΧΡΗΣΤΗ, ΓΡΑΦΙΚΑ, APPLETS Γραφικές Διεπαφές Χρήστη - awt ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Ιωάννης Χατζηλυγερούδης, Χρήστος Μακρής Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανικών Η/Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 4 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΕΜΒΟΛΈΣ ΣΤΟ ΑΣΎΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ Οµοδιαυλική αρεµβολή (co-channel interference):

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Top-Level Swing Containers και Swing Components

8.1 Top-Level Swing Containers και Swing Components Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού Java 59 8. Γραφικές διεπαφές τύπου Swing (Swing GUIs) Τα πακέτα που αρχίζουν με το πρόθεμα javax.swing παρέχουν ευέλικτα και ισχυρά εργαλεία ανάπτυξης GUI. Ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Μ.Ν. Ντυκέν, Πανε ιστήµιο Θεσσαλίας Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α. ΙΑΛΕΞΗ 05 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Βόλος, 04-05 . Μέτρα ιασ οράς - Μεταβλητότητας . Εύρος e Max -M Ε ηρεάζεται α ό τον λήθος των αρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

VK -14/10/2016 Σελίς 1

VK -14/10/2016 Σελίς 1 Ο Source Kώδικας της JFrame Φόρµας µε όνοµα Αsk1 Με δεξί κλικ στο Source Packages του project Ergastirio1 µε New -> JFrame Form επιλέξαµε να δηµιουργηθεί η JFrame φόρµα (πλαίσιο) µε όνοµα κλάσης Class

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε στο λαίσιο του ρογράµµατος IP4Inno και ροσαρµόστηκε α ό τον ΟΒΙ για τα ελληνικά δεδοµένα α ό το αρχικό του IP4Inno

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Πρόλογος... 13

Περιεχόμενα ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ. Πρόλογος... 13 Περιεχόμενα Πρόλογος... 13 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Κεφ. 1 Περί προγραμματισμού και γλωσσών προγραμματισμού Προγράμματα και Λειτουργικά Συστήματα... 17 Γλώσσες προγραμματισμού και εργαλεία ανάπτυξης προγραμμάτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Υ ΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΠΟΥΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΕΣ - ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2010-2011 1. Γενικές Πληροφορίες Η Υ ΑΣ έχει, ήδη, α ό το έτος 2002, υιοθετήσει το Πρόγραµµα Χορήγησης Υ οτροφιών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2 η ιάλεξη

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. 2 η ιάλεξη ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 2 η ιάλεξη ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ- ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΩΝ Entity-Relationship ER Οι βασικές (θεµελιώδεις) έννοιες του µοντέλου αυτού είναι οι εξής : ΟιΟντότητες, που περιέχουν τα δεδοµένα της δοµής και

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός Διαδικτύου

Προγραμματισμός Διαδικτύου 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Προγραμματισμός Διαδικτύου Ενότητα 11 : Το πακέτο SWING Ιωάννης Τσούλος 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ηπείρου Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ» Μ οζίκης Παντελής ΑΕΜ 772 Ε ιβλέ ων : Νικο

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Ενηµέρωση Υ οψηφίων Φοιτητών ευτέρα Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών www.ece.tuc.gr Περίγραµµα Τι; Που; Ποιος; Πως; Γιατί; ΗΜΜΥ Υ οδοµές Προσω

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 07 Σε τεµβρίου 2016 ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : 71579/20080 / & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού

Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού Ενότητα 7: Abstract Window Toolkit (AWT) Μιχάλας Άγγελος Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

VK -14/10/2016 Σελίς 1

VK -14/10/2016 Σελίς 1 ΑΛΛΗΛΕΠΙ ΡΑΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΗΧΑΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Προγραµµατισµός µε Γραφικά (Εισαγωγή στη JavaSwing και γνωριµία µε το εργαλείο NetBeans) Εξαιρετικό παράδειγµα που συνδυάζει όλες τις έννοιες του αντικειµενοστρεφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED αντικειμενοστραφής προγραμματισμός ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED αντικειμενοστραφής προγραμματισμός ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ADVANCED αντικειμενοστραφής προγραμματισμός ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ADVANCED Οι Advanced θεματικές ενότητες είναι είναι κατάλληλες για άτομα που επιθυμούν να συνεχίσουν σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 3 - Άσκηση - Ανάλυση

Εργαστήριο 3 - Άσκηση - Ανάλυση Εργαστήριο 3 - Άσκηση - Ανάλυση Εκφώνηση: Δημιουργείστε την εφαρμογή «Αγορά Σπιτιού» σε Java Swing με χρήση NetBeans ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. 1. Η εφαρμογή θα σχεδιασθεί σε ένα εξωτερικό υποδοχέα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΙΝΗΤΕΣ & ΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΉ Συµβατικά συστήµατα: µεγάλη εριοχή κάλυψης υψηλή εκ εµ όµενη ισχύ αρεµβολές αδυναµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΤΡΟ «ΣΥΝΤΑΓΜΑ» ΤΟ ΙΑΣΤΗΜΑ 02.01.17 29.04.17 Η ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι για τη µίσθωση του Χώρου Πολλα λών Χρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ Φ/Β ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αθανάσιος Α. Γραµµατικό ουλος Μηχ/γος Μηχ/κός - M.Sc. Μέλος Μόνιµης Ε ιτρο ής E-mail: a.grammatikopoulos@teemail.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Βασικές έννοιες Java Κεφάλαιο 3: Χρήση της Java στις σελίδες σας Κεφάλαιο 4: Οι πρώτες σας μικροεφαρμογές...

Εισαγωγή. Κεφάλαιο 2: Βασικές έννοιες Java Κεφάλαιο 3: Χρήση της Java στις σελίδες σας Κεφάλαιο 4: Οι πρώτες σας μικροεφαρμογές... ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... ix Κεφάλαιο 1: Τι είναι η Java;... 1 Ένα σύντομο μάθημα Ιστορίας...2 Γιατί να μάθει κανείς Java;...4 Διαδεδομένοι μύθοι για την Java...5 Τι θα χρειαστείτε...8 Οι διαφορετικές εκδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προµήθεια Αναλωσίµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. Κωδ.Προϋ /σµού: 10/6474.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΜΟΣ : ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΠ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: Προµήθεια Αναλώσιµων Ειδών Κυλικείου Κ.Α.Π.Η. (Συµ εριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ) Έργο: Προµήθεια Αναλωσίµων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον»

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην ηµερίδα για τα «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Αγα ητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι Σας ευχαριστώ για την αρουσία σας και σας καλωσορίζω στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

7. Ανάπτυξη GUI σε Java

7. Ανάπτυξη GUI σε Java 7. Ανάπτυξη GUI σε Java Όταν ολοκληρώσετε αυτό το κεφάλαιο, θα μπορείτε: Να περιγράφετε το πακέτο AWT και τις συνιστώσες του. Να εξηγείτε τους containers (περιέκτες), components (συνιστώσες) και layout

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός Ενότητα 9: Γραφικές Διεπαφές Χρήστη Γρηγόρης Τσουμάκας, Επικ. Καθηγητής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ρώτη µέρα του αιδιού στον αιδικό σταθµό ή το νη ιαγωγείο συνε άγεται συνήθως τον ρώτο α οχωρισµό του α ό τα ρόσω α φροντίδας και κυρίως τη µητέρα και συχνά σηµαδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση. Χρήση Ηλεκτρονικών Υ ολογιστών. Username και Password. Ηλεκτρονικοί Υ ολογιστές

Σύνδεση. Χρήση Ηλεκτρονικών Υ ολογιστών. Username και Password. Ηλεκτρονικοί Υ ολογιστές Σύνδεση Χρήση Ηλεκτρονικών Υ ολογιστών Quick Guide Όνοµα χρήστη username Κωδικός password Προσοχή: Αυτό σηµαίνει ότι είναι ολύ σηµαντική η ασφαλής φύλαξη του κωδικού ρόσβασής σας. Υ ενθύµιση: Ο οιαδή οτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟ Τ ΚΟ Κ Λ Ο ΛΟ Λ Ι Ρ

ΠΡΩΤΟ Τ ΚΟ Κ Λ Ο ΛΟ Λ Ι Ρ 1 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΙΡ 2 Το ρωτόκολλο IP βρίσκεται στο ε ί εδο ικτύου του µοντέλου TCP/IP. Η λειτουργία του ρωτοκόλλου IP βασίζεται στην ιδέα των αυτοδύναµων ακέτων (datagrams). Αυτοδύναµα ακέτα:τα ακέτα µεταφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία:

Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: Α.Π. εγγράφου: Πληροφορίες: Ηµεροµηνία: 20027/08/2.9 Ζ. Ρώσσιου, Μ. Α οστόλου 5/2/2013 1.Γραφείο Υ ουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής 2. Γραφείο Ανα ληρωτή Υ ουργού 3. Γραφείο Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού Αριθ. Πρωτ.:11366 Ηµεροµηνία:10/6/2015 Πληροφορίες: Χ.Πανταζή Τηλέφωνο: 214-414-1365 E-mail: cpantazi@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ρελέ ασφαλείας και ιενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση Μεταλλικών Ραφιών και ιενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR 271747) Αριθ. Πρωτ.:22480 Ηµεροµηνία:13/11/2015 Πληροφορίες: Κατσικαβέλα Κατερίνα Τηλέφωνο: 214-414-1153 E-mail: kkatsikavela@stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Προµήθεια και Το οθέτηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Θωµαΐδης Π. 1, Χαραλαµ ίδης Σ.-Μ. 2, Λευκαδίτης Σ. 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Υ εύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου panosthom@sch.gr 2 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Έγκριση όµησης. αναθέσεων αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου.

1. Έγκριση όµησης. αναθέσεων αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου. Άρθρο 1 Ορισµοί της έγκρισης δόµησης και της άδειας δόµησης Για την εφαρµογή του αρόντος νόµου οι ακόλουθοι όροι έχουν τo εξής εριεχόµενο: α) έγκριση δόµησης: η ιστο οίηση του δικαιώµατος δόµησης σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεταγραφικάσ ε Java

Σύνθεταγραφικάσ ε Java Σύνθεταγραφικάσ ε Java ΙωάννηςΓ.Τσ ούλος May 15, 2013 1 Δημιουργία απλών παραθύρων Τοεπόμενοπαράδειγμαδημιουργείέναπαράθυρομεδύοσ τατικάκείμενασ εαυτό. Στοπρώτοσ τατικόκείμενοτοκείμενοείναιαπλόκαισ τοδεύτερογίνεταιχρήσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός ρο ής αδράνειας κυλίνδρου ή σφαίρας ου κυλίεται χωρίς ολίσθηση σε κεκλιµένο ε ί εδο

Προσδιορισµός ρο ής αδράνειας κυλίνδρου ή σφαίρας ου κυλίεται χωρίς ολίσθηση σε κεκλιµένο ε ί εδο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Καθηγητές: Σφαέλος Ι. Φύττας Γ. Προσδιορισµός ρο ής αδράνειας κυλίνδρου ή σφαίρας ου κυλίεται

Διαβάστε περισσότερα

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Πλ. Ελευθερίας, 85100 Ρόδος, τηλ. 22413. 60609, φαξ: 22410. 44431 E-mail: press@nad.gr Ρόδος, 5 Φεβρουαρίου 2010 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα