Γισζζηθόο Έιεγρνο. (κε βάζε ηνλ Οδεγό γισζζηθήο επηκέιεηαο ηεο Γξάζεο) ηακαηίλα Κνπηζηιένπ, Φηιόινγνο ΚΟΤ, Γξάζε «Κάιιηπνο», ΔΑΒ ΔΜΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γισζζηθόο Έιεγρνο. (κε βάζε ηνλ Οδεγό γισζζηθήο επηκέιεηαο ηεο Γξάζεο) ηακαηίλα Κνπηζηιένπ, Φηιόινγνο ΚΟΤ, Γξάζε «Κάιιηπνο», ΔΑΒ ΔΜΠ"

Transcript

1 3 ν πλάληεζε Δλεκέξσζεο γηα ηερληθά ζέκαηα 15 Μαΐνπ 2015 ΣΔΗ Αζήλαο Γισζζηθόο Έιεγρνο (κε βάζε ηνλ Οδεγό γισζζηθήο επηκέιεηαο ηεο Γξάζεο) ηακαηίλα Κνπηζηιένπ, Φηιόινγνο ΚΟΤ, Γξάζε «Κάιιηπνο», ΔΑΒ ΔΜΠ Αλζξσπηζηηθέο θαη Ννκηθέο Δπηζηήκεο, Δπηζηήκεο Σερλώλ θαη Γξακκάησλ Δπηζηήκεο Μεραληθώλ θαη Πιεξνθνξηθή Ηαηξηθέο Δπηζηήκεο θαη Δπηζηήκεο ηεο Εσήο Οηθνλνκηθέο, Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Γεσπνληθέο Δπηζηήκεο Φπζηθέο Δπηζηήκεο

2 Γισζζηθή επηκέιεηα θαη γισζζηθόο επηκειεηήο Ο γλυζζικόρ επιμεληηήρ είλαη εθείλνο πνπ παπαδίδει για ζελιδοποίηζη (παιηόηεξα γηα ζηνηρεηνζεζία) ένα κείμενο με καλά ελληνικά, ζηπυηή, «ζυζηή» γλώζζα. Με όζο ηο δςναηόν λιγόηεπα λάθη. Η δοςλειά ηος γλυζζικού επιμεληηή, η γλυζζική επιμέλεια, είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ έθδνζε ελόο βηβιίνπ, ςπεύθςνη ζε κεγάιν βαζκό για ηο ηελικό αποηέλεζμα, σζηόζν αθανήρ θαη παπαγνυπιζμένη. Άξαγε είναι πανεπιζηήμοναρ ή αλάνθαζηορ ο επιμεληηήρ; Μποπεί να ςποκαηαζηήζει ηον ζςγγπαθέα, ηνλ εηδηθό επηζηήκνλα; Καηαξρήλ, όρη. Πξάγκαηη, είλαη αδηαλόεην λα αμηώλεη θάπνηνο από ηνλ επηκειεηή πεξηζζόηεξεο απαηηήζεηο από όζεο έρεη από ηνλ ζπγγξαθέα ελόο θεηκέλνπ. Ο επιμεληηήρ δεν μεηαμοπθώνει ζε καλό ένα κακό κείμενο. Ωζηόζν, ο επιμεληηήρ βλέπει ππάγμαηα ηα οποία ή δεν ηα έσει δει ή δεν μποπεί να ηα αξιολογήζει ο ζςγγπαθέαρ. Τν λα επηζεκάλεη ν επηκειεηήο ηα ηξσηά ηνπ ζπγγξαθέα απνβαίλεη επεξγεηηθό γηα όινπο, θπξίσο γηα ηνλ αλαγλώζηε, εθόζνλ από ηο δικαίυμα ηος αναγνώζηη αποππέοςν οι ςποσπεώζειρ ηος επιμεληηή. Ο γλυζζικόρ επιμεληηήρ, σο ενδιάμεζορ μεηαξύ ζςγγπαθέα και αναγνώζηη, αθελόο λειηοςπγεί υρ έναρ ακόμη «κπιηικόρ αναγνώζηηρ» ηος κειμένος (ζύμμασορ ηος δημιοςπγού), αθεηέξνπ διαθέηει ηην απαιηούμενη ηεσνογνυζία (π.ρ. γισζζηθή θαηάξηηζε), ώζηε λα πξνζδίδεη ζε νπνηνδήπνηε «αδηακόξθσην (πξσηνγελέο) πιηθό» κνξθή ηαηξηαζηή κε ην ζέκα θαη απαιιαγκέλε από γισζζηθά θαη ηππνγξαθηθά ιάζε. 2

3 Γισζζηθή επηκέιεηα, ηα όξηα (1/2) Δπίπεδα ζηα νπνία ζπληειείηαη ε επηκέιεηα: απνζαθήληζε λνήκαηνο, βειηίσζε γιώζζαο, έιεγρνο θαη δηόξζσζε πθνινγηθώλ επηπέδσλ, έιεγρνο ηεο ζπλνρήο ησλ γισζζηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ, νκαινπνίεζε κεηξηθνύ ζπζηήκαηνο (π.ρ. αξηζκνί, εκεξνκελίεο θ.ά.), έιεγρνο θαη επηκέιεηα αλαγξαθήο θεθαιίδσλ, επξεηεξίσλ, παξαζεκάησλ θ.ά., έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ βηβιίνπ θαη ηεο ιίζηαο ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ έξγνπ, έιεγρνο βηβιηνγξαθίαο (παξαπνκπώλ θαη αλαθνξώλ), αλαδηνξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ σο πξνο ην πεξηερόκελν θαη ηε δηάξζξσζή ηνπ, έλεγσορ ππαγμαηολογικών ζηοισείυν θαη ζςνέπειαρ ηυν δεδομένυν. Απώηεξνο ζηόρνο ε ομοιογένεια όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ «ρεηξνγξάθνπ/δνθηκίνπ». 3

4 Γισζζηθή επηκέιεηα, ηα όξηα (2/2) Tππνγξαθηθή επηκέιεηα-δηόξζσζε: (ηςπογπαθικά λάθη/errata, αβλετίερ, παποπάμαηα, παπαλείτειρ, λάθη ζελιδοποίηζηρ) εηζαγσγή ηίηισλ θαη πιαγηόηηηισλ, ηνπνζέηεζε γξαθηθώλ ζηνηρείσλ (π.ρ. ζρεκάησλ), επηκέιεηα πηλάθσλ, δηαγξακκάησλ θαη θαηαιόγσλ (π.ρ. ιεδάληεο, ηίηινη θ.ά.), ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θεηκέλνπ ζηε ζειίδα, έιεγρνο θεθαιίδσλ, έιεγρνο ζειηδαξίζκσλ όπνπ αλαθέξνληαη (π.ρ. πεξηερόκελα) θαη ελδερόκελε ζπκπιήξσζή ηνπο, έιεγρνο θνπηζώλ, νξθαλώλ θ.ά. αξάδσλ, έιεγρνο ησλ «δνθηκίσλ» ηνπ επηκειεκέλνπ θαη ζειηδνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ όζνλ αθνξά ηε ζπλέπεηα σο πξνο ην «ζηήζηκν», ηοποθέηηζη εικονογπαθικού ςλικού θαη έιεγρνο ηεο ζσζηήο ελζσκάησζήο ηνπ ζην θείκελν, δηακόξθσζε θαηαιόγνπ εηθόλσλ. 4

5 Οδεγόο γισζζηθήο επηκέιεηαο Γξάζεο Η γιώζζα είλαη σθεαλόο απέξαληνο θαη θαλέλαο δελ κπνξεί λα πινεγεζεί κε ζηγνπξηά ζε αραξηνγξάθεηα λεξά. Δθ ησλ σλ νπθ άλεπ έλαο Οδεγόο πνπ λα θαηαγξάθεη ηα ακθηιεγόκελα γισζζηθά δεηήκαηα, σο ππμίδα. Αθελόο βνεζά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη έλα δήηεκα είλαη ακθηιεγόκελν, αθεηέξνπ ζπλδξάκεη ζηελ πξνζεθηηθή επηινγή ηεο πξνζθνξόηεξεο (γξακκαηηθά, ζπληαθηηθά, ζεκαζηνινγηθά θ.ά.) γισζζηθήο ρξήζεο. Δπίζεο, θαηαξγεί ηε «γισζζηθή αλαξρία», ηδίσο ζε βηβιία από πνιινύο ζπγγξαθείο, εθόζνλ γηα πξνβιεκαηηθά ζέκαηα, όπσο π.ρ. ε γξαθή ησλ μέλσλ δαλείσλ, ππαγνξεύεη εληαία ζηάζε. απηό ην πλεύκα έρνπλ εθδνζεί νη Οδεγνί γηα πγγξαθείο, πλ-ζπγγξαθείο, Κξηηηθνύο Αλαγλώζηεο θαη πληειεζηέο, αλάκεζά ηνπο ν Οδεγόο Γισζζηθήο Δπηκέιεηαο - 1ε Έθδνζε, έλαο ρξεζηηθόο Οδεγόο (κε «καλέρ γλυζζικέρ ππακηικέρ» γηα ηνπο Σπγγξαθείο ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ζπγγξακκάησλ). Γελ ππνθαζηζηά ηε θηινινγηθή επηκέιεηα από ηνπο επαγγεικαηίεο επηκειεηέο/δηνξζσηέο θεηκέλσλ, ε νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε δηόξζσζε ζθαικάησλ πεξηερνκέλνπ (ζεκαζηνινγηθώλ, λνεκαηηθήο αιιεινπρίαο, ζπλνρήο θαη ζπλεθηηθόηεηαο, αθξίβεηαο ζηελ έθθξαζε) ή/θαη γισζζηθώλ αζηνρηώλ (ιόγσ απόθιηζεο από ηνπο θαλόλεο). 5

6 «Γισζζηθόο Έιεγρνο» κε βάζε ηνλ Οδεγό (1/3) «Γισζζηθόο Έιεγρνο» θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ Πξσηνγελνύο Τιηθνύ ζηελ Δλδηάκεζε Αλαθνξά Καηαγξάθνληαη: ζεκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ, απνηειέζκαηα γισζζηθνύ ειέγρνπ (ηεξνύληαη πιήξσο, κεξηθώο, δελ ηεξνύληαη νη πξνδηαγξαθέο), ππνδείμεηο γηα ηε γισζζηθή επηκέιεηα ησλ θεηκέλσλ (κε ππεξζπλδέζκνπο πνπ παξαπέκπνπλ ζε θαιέο γισζζηθέο πξαθηηθέο), ζύκθσλα θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ απνηππώλνληαη ζηνλ Οδεγό γισζζηθήο επηκέιεηαο ηεο Γξάζεο. 6

7 «Γισζζηθόο Έιεγρνο» κε βάζε ηνλ Οδεγό (2/3) 7

8 «Γισζζηθόο Έιεγρνο» κε βάζε ηνλ Οδεγό (3/3) 8

9 Γισζζηθή επηκέιεηα θαη γισζζηθή δαπάλε 9

10 εκεία Γισζζηθνύ Διέγρνπ - ηίμε 1. ηίμε ηειεία (.) θόκκα (,) άλσ ηειεία ( ) δηπιή ηειεία (:) παξέλζεζε ( ) αγθύιεο [ ] εηζαγσγηθά () ελσηηθό (-) παύια κεζαίνπ κεγέζνπο ( ) κεγάιε παύια (δηπιή ή κνλή) ( ) απνζησπεηηθά ( ) θάζεηνο (/) 10

11 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ πληνκνγξαθίεο θαη Αξθηηθόιεμα 2. πληνκνγξαθίεο Γηα ηελ ίδια έννοια ε ίδια ζςνηομογπαθία ζε όιν ην θείκελν, π.ρ. πάληα θ.ιπ. (ή θιπ.) ή θ.η.ι. (ή θηι.) θαη όρη αιινύ θ.ιπ. θαη αιινύ θ.η.ι. ή θηι. Έπεηηα από ζπληνκνγξαθία πνπ ηειεηώλεη κε ηειεία δελ εηζάγεηαη θαη άιιε ηειεία. [πληνκνγξαθίεο (ελδεηθηηθά): δει. (δειαδή), κ.φ. (κεηά Υξηζηόλ), ζ. (ζειίδα), η.κ. (ηεηξαγσληθά κέηξα), Απξ. (Απξίιηνο), ζεκ. (ζεκείσζε), θ. (θύξηνο), ό.π. (όπνπ παξαπάλσ), ΥΓ. (Τζηεξόγξαθν), βι. (βιέπε), αξ. (αξηζκόο) θ.ά.] 3. Αξθηηθόιεμα Σα αθξσλύκηα θαη αξθηηθόιεμα είλαη ζπληνκνγξαθίεο πνπ απνηεινύληαη κόλν από ηα αξρηθά (αξθηηθά ή άθξα) γξάκκαηα (π.ρ..δ.α.β., Δ.Μ.Π., ΔΛ.ΣΑ., ΠΡΟ.ΠΟ.). Σελ πξώηε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην αξθηηθόιεμν πξέπεη λα γξάθεηαη εληόο παξελζέζεσο κεηά ηελ πιήξε νλνκαζία πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αληηθαζηζηά. Σα αξθηηθόιεμα δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα πξνέξρνληαη από ηελ ειιεληθή γιώζζα [Παγθόζκην Δπηζηηηζηηθό Πξόγξακκα (WFP), Σακείν ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Παηδηά (UNICEF), Παγθόζκηα Οξγάλσζε Τγείαο (WHO), Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα ηνπ ΟΖΔ (UNDP), Γξαθείν γηα ηνλ πληνληζκό Αλζξσπηζηηθώλ Τπνζέζεσλ (OCHA), Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα (OHCHR), Γηεζλήο Δπηηξνπή ηνπ Δξπζξνύ ηαπξνύ (ICRC), Γηεζλήο Οξγαληζκόο Μεηαλάζηεπζεο (IOM)]. 11

12 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ - Αξθηηθόιεμα Ξελόγισζζα αξθηηθόιεμα Σα αξθηηθόιεμα έσο θαη πέληε γξάκκαηα γξάθνληαη κε όια ηα γξάκκαηα θεθαιαία (π.ρ. CEN / European Committee for Standardization). Όζα απνηεινύληαη από έμη ή πεξηζζόηεξα γξάκκαηα γξάθνληαη κε ην αξρηθό θεθαιαίν θαη κε ηα ππόινηπα γξάκκαηα πεδά (Eurostat, Unesco), εθηόο αλ δελ πξνθέξνληαη, νπόηε γξάθνληαη κε όια ηα γξάκκαηα θεθαιαία (CCAMLR). Διιεληθά αξθηηθόιεμα Γξάθνληαη κε όια ηα γξάκκαηα θεθαιαία θαη ρσξίο ηειείεο: ΟΣΔ, ΤΠΔΥΧΓΔ. Γηα ηε δηάθξηζε ελόο λένπ αξθηηθόιεμνπ από όκνην πθηζηάκελν από πξηλ, ηα πξόζζεηα γξάκκαηα γξάθνληαη πεδά, όπσο: ΔΣΔπ (Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ, γηα δηάθξηζε από ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο). Γξάθνληαη κε πεδό γξάκκα ηα ζηνηρεία ηνπ αξθηηθόιεμνπ ηα νπνία αληηζηνηρνύλ ζε αξρηθό άξζξνπ, όπσο: ηδ (πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο). Σα αξθηηθόιεμα λόκσλ, επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ θαη ζπλαθώλ έξγσλ, όπσο θαη ηα αξθηηθόιεμα δηθαζηηθώλ ζσκάησλ, γξάθνληαη ζύκθσλα κε ηελ θαζηεξσκέλε ζηελ ηδηόιεθην ηνπ ζρεηηθνύ θιάδνπ γξαθή ηνπο (π.ρ. ΔηζΝΑΚ: Δηζαγσγηθόο λόκνο Αζηηθνύ Κώδηθα, ΔΔπξΚ: Δπηζεώξεζε Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ, ΔθΑζ: Δθεηείν Αζελώλ θ.ά.). 12

13 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ - Οξζνγξαθία 4. Οξζνγξαθία Ζ νξζνγξαθία κέζα ζην θείκελν λα είλαη εληαία, δειαδή ε ίδηα ιέμε λα γξάθεηαη παληνύ κε ηνλ ίδην ηξόπν Οξζνγξαθία νκόερσλ ιέμεσλ (π.ρ. παξάιεηςε= παξάβιεςε, απνθιεηζκόο, ελώ παξάιεςε= παξαιαβή θ.ιπ.), γηαηί ην ζύζηεκα νξζνγξαθηθνύ θαη γξακκαηηθνύ ειέγρνπ δελ αλαγλσξίδεη ηέηνηνπ είδνπο ιάζε Οξζνγξαθία ζύλζεησλ ιέμεσλ ην δεύηεξν ζπλζεηηθό ησλ νπνίσλ αξρίδεη από ξν Οξζνγξαθία ζειπθώλ νπζηαζηηθώλ ζε ηα/-εηα Γξαθή γ εληθνύ ιόγησλ ξεκάησλ ζε -όυ > -ώ Μνλνιεθηηθή ή κε γξαθή πξνζεηηθώλ εθθξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ σο επηξξήκαηα ή ζύλδεζκνη Γξαθή ησλ πξνζέζεσλ με, ζε, για θαη από κε έθζιηςε. Να γξάθνληαη κε έθζιηςε, όηαλ, γηα παξάδεηγκα, αθνινπζεί ε αλησλπκία αςηόρ Γηαηήξεζε ηεο νξζνγξαθίαο θαη ηνπ αιθαβήηνπ πξνέιεπζεο ζηηο ζηεξεόηππεο εθθξάζεηο 13

14 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ - Μεηαγξαθή μέλσλ νλνκάησλ 5. Ξεληθά θύξηα νλόκαηα Γεληθά, ηα αλζξσπσλύκηα θαη ηνπσλύκηα γξάθνληαη ζηε γιώζζα πξνέιεπζήο ηνπο. Γηαθνξεηηθά, ηζρύνπλ ηα εμήο: Ανθπυπυνύμια Απινγξάθεζε, δει. όζν ην δπλαηόλ απινύζηεξε γξαθή ζηα ειιεληθά θαη αθξηβέζηεξε απόδνζε ηνπ απζεληηθνύ ηξόπνπ πξνθνξάο ησλ ελ ιόγσ αλζξσπσλπκίσλ από ηελ μέλε ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Πξαθηηθά: ηα δηπιά ζύκθσλα γίλνληαη κνλά (π.ρ. Barroso Μπαξόδν), νη θζόγγνη πνπ πιεζηάδνπλ θσλεηηθά ην ειιεληθό [i] γξάθνληαη πάληα κε <η> (π.ρ. Sarkozy Σαξθνδί), νη θζόγγνη πνπ πιεζηάδνπλ θσλεηηθά ην ειιεληθό [e] γξάθνληαη πάληα κε <ε> (π.ρ. Blair Μπιεξ) θαη νη θζόγγνη πνπ πιεζηάδνπλ θσλεηηθά ην ειιεληθό [o] γξάθνληαη πάληα κε <ν> (π.ρ. Baudouin Μπνληνπέλ) Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε επηζηεκνληθή, θαιιηηερληθή, ηζηνξηθή ή πνιηηηθή πξνζσπηθόηεηα ηνπ παξειζόληνο πνπ έρεη θαζηεξσζεί ζηα ειιεληθά κε ηελ ειιεληθή γξαθή, ρξεζηκνπνηείηαη ε θαζηεξσκέλε ειιεληθή γξαθή θαη όρη ή μέλε, π.ρ.: Γαξβίλνο, Νεύησλ, Λνύζεξνο, Καξινκάγλνο, Βίζκαξθ θ.ά. Σα κόξηα von, de θ.ιπ. ζε άιιεο πεξηπηώζεηο γξάθνληαη κε πεδό αξρηθό θαη ζε άιιεο κε θεθαιαίν (βαλ Γθνγθ ή Βαλ Γθνγθ, ληα Βίληζη ή Νηα Βίληζη, ληε Γθνι ή Νηε Γθνι, θνλ Μπξάνπλ ή Φνλ Μπξάνπλ θ.ά.). πλήζσο, ηα ελ ιόγσ κόξηα γξάθνληαη κε θεθαιαίν αξρηθό όηαλ αλαθέξεηαη κόλν ην επώλπκν, ρσξίο ην όλνκα. Μάιηζηα, ζηελ πεξίπησζε απηή ηα κόξηα απηά ελίνηε παξαιείπνληαη (Ludwig van Beethoven Μπεηόβελ). 14

15 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ - Μεηαγξαθή μέλσλ νλνκάησλ Τοπυνύμια (νκνηνκνξθία ζηελ απόδνζε ηνπ ίδηνπ ηνπσλπκίνπ) Γηα όζα ηνπσλύκηα έρεη θαζηεξσζεί από θαηξό κηα εμειιεληζκέλε γξαθή ή κηα ζπγθεθξηκέλε νξζνγξαθία, απηή παξακέλεη ακεηάβιεηε. Κιίζε ησλ ηνπσλπκίσλ: ηα επξέσο θαη από παιηά γλσζηά μεληθά ηνπσλύκηα πνπ ε κνξθή ηνπο αληαπνθξίλεηαη ζην ηππηθό ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θιίλνληαη (π.ρ. ε Κέλπα, ηεο Κέλπαο ην Μεμηθό, ηνπ Μεμηθνύ). Γελ θιίλνληαη αλ έρεη θαζηεξσζεί ε άθιηηε κνξθή (π.ρ. ην Σνξόλην, ηνπ Σνξόλην). 6. Σνληζκόο (πξνζνρή ζηελ έγθιηζε ηόλνπ) Θέζε ηνπ ηόλνπ ζηε γεληθή θάπνησλ πξνπαξνμύηνλσλ νπζηαζηηθώλ, κεηνρώλ ή επηζέησλ 15

16 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ - Γξακκαηηθή 7. Γξακκαηηθή Πξνζνρή ζηελ πολςηςπία θαη ηελ αποθςγή σπήζηρ ηύπυν ηηρ καθαπεύοςζαρ, ηδίσο όηαλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δόθηκνη ηύπνη ηεο δεκνηηθήο. Γεληθή πηώζε ιόγησλ ηύπσλ (επηζέησλ ή κεηνρώλ) Γεληθή επηζεηηθνπνηεκέλσλ ή νπζηαζηηθνπνηεκέλσλ κεηνρώλ ζε -υν Δζσηεξηθή αύμεζε ησλ ζύλζεησλ ξεκάησλ ζηνλ παξαηαηηθό θαη ηνλ αόξηζην Γόθηκνη ηύπνη ηνπ παζεηηθνύ ανξίζηνπ (εηζάρζεθε ή ειζήσθη, εμάρζεθαλ ή εξήσθηζαν, ιήθζεθε ή ελήθθη, ζπκπεξηιήθζεθε ή ζςμπεπιελήθθη, ππνγξάθεθε, ππνγξάθηεθε, ππνγξάθζεθε ή ςπεγπάθη θ.ιπ.) Δπηινγή εμαθνινπζεηηθώλ ή ζηηγκηαίσλ ηύπσλ ζύλζεησλ ξεκάησλ ηα νπνία έρνπλ σο δεύηεξν ζπλζεηηθό ην ξήκα άγυ ή ην ξήκα βάλλυ (ή θαη ην έσυ) Πξαθηηθόο θαλόλαο: Γηα απνθπγή ιάζνπο, ζπληζηάηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ξήκαηνο κε έλα ζπλώλπκό ηνπ, ώζηε λα γίλεη αληηιεπηή ε δηαθνξά, γηα παξάδεηγκα: ην λα θαηαζέζεηο (ζηηγκηαία) κήλπζε, ηζνδπλακεί κε ην λα ππνβάλεηο κήλπζε ην λα θαηαζέηεηο (εμαθνινπζεηηθά) αγσγέο, ηζνδπλακεί κε ην λα ππνβάλλεηο αγσγέο. 16

17 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ πληαθηηθό (1/2) 8. πληαθηηθό Δζθαικέλε ρξήζε ησλ κεηνρώλ ζε -νληαο/-ώληαο, ζπλήζσο ζηε ζέζε πξνζεηηθώλ θξάζεσλ Αδηθαηνιόγεην ππεξβαηό ρήκα έιμεο θάικαηα ζηε ζύληαμε νξηζκέλσλ ξεκάησλ (ξ. αθνξά) Αδηθαηνιόγεηε ζύληαμε νξηζκέλσλ ιόγησλ ξεκάησλ κε γεληθή αληί ηεο (νξζήο) αηηηαηηθήο Παξάιεηςε ηνπ νξηζηηθνύ άξζξνπ ή ρξήζε ηνπ αόξηζηνπ άξζξνπ ζηε ζέζε ηνπ νξηζηηθνύ πζζώξεπζε ιέμεσλ, ηδίσο αθεξεκέλσλ νπζηαζηηθώλ, ζε γεληθή πηώζε 17

18 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ πληαθηηθό (2/2) Υξήζε (εζθαικέλε) ησλ απνζεηηθώλ ξεκάησλ. Απνζεηηθά ραξαθηεξίδνληαη ηα ξήκαηα πνπ έρνπλ «απνζέζεη» (αθήζεη) ηνπο ηύπνπο ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο, άξα έρνπλ κόλν παζεηηθνύο ηύπνπο. ηελ παζεηηθή ηνπο ζύληαμε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πεξίθξαζε κε ηα ξήκαηα ηπγράλσ, πθίζηακαη, γίλνκαη, απνηειώ θ.ιπ. Απεξίζθεπηε ρξήζε ηνπ νκνησκαηηθνύ ζαν, πνπ ή πεξηηηεύεη ή εζθαικέλα ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε ηνπ κνξίνπ υρ Αλαθνξηθό πος 18

19 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ Σειηθό λη, θεθαιαία θαη πεδά (1/3) 9. Σν ηειηθό λη (πξνζνρή, άιινηε δηαηεξείηαη, άιινηε απνβάιιεηαη) 10. Κεθαιαία θαη πεδά Με θεθαιαίν ην αξρηθό γξάκκα γξάθνληαη: Κύξηα νλόκαηα πξνζώπσλ (αλζξσπσλύκηα), κόλν ην πξώην γξάκκα. Δπίζεο, ζπλήζσο ην όλνκα γξάθεηαη πξώην θαη ην επώλπκν δεύηεξν. Κύξηα νλόκαηα δώσλ (δσσλύκηα). Κύξηα νλόκαηα πξαγκάησλ όπσο θηεξίσλ, εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθώλ, πινίσλ θ.ά. Δζληθά θαη παηξηδσλπκηθά, ησλ νπνίσλ κάιηζηα, ην αξρηθό γξάκκα, (ζπζηήλεηαη) λα γξάθεηαη κε θεθαιαίν αθόκα θαη όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο επίζεηα (θαη όρη σο νπζηαζηηθά). Με κηθξό αξρηθό γξάθνληαη ηα επίζεηα πνπ παξάγνληαη από εζληθά ή παηξηδσλπκηθά (ειιεληθόο θαθέο), ελώ ζπζηήλεηαη λα γξάθνληαη έηζη θαη ηα νλόκαηα ησλ γισζζώλ, π.ρ. ε ειιεληθή (γιώζζα). Σνπσλύκηα θαη γεσγξαθηθέο νλνκαζίεο, πόιεηο θαη θξάηε, νδνί, πιαηείεο, λνκνί, ηνπνζεζίεο, πνηακνί, βνπλά, ιίκλεο. Ζκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη κήλεο. Σα νλόκαηα ησλ επνρώλ γξάθνληαη κε κηθξό αξρηθό: άλνημε, θαινθαίξη. Ολόκαηα ησλ ενξηώλ (ενξησλύκηα). Ζ ιέμε Θεόο θαη ηα ζπλώλπκά ηεο. Σα νλόκαηα ησλ ζξεζθεηώλ θαη ησλ νπαδώλ ηνπο γξάθνληαη κε κηθξό αξρηθό: ρξηζηηαληζκόο, ρξηζηηαλόο θ.ά. 19

20 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ Κεθαιαία θαη πεδά (2/3) Σίηινη ζπγγξακκάησλ, ινγνηερληθώλ έξγσλ θαη έξγσλ ηέρλεο. Σηκεηηθνί ηίηινη. Δθθιεζηαζηηθνί ζεζκνί, λανί. Θεζκηθά θαηνρπξσκέλνη αζιεηηθνί αγώλεο. εκεία ηνπ νξίδνληα. Oπξάληα ζώκαηα: Ο Ήιηνο είλαη ν αζηέξαο ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο. Όηαλ, όκσο, νη ελ ιόγσ όξνη δελ ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ νπξάληνπ ζώκαηνο αιιά κε άιιε έλλνηα, γξάθνληαη κε κηθξό αξρηθό: Η ειιεληθή γε είλαη εύθνξε. Δηδηθά, γηα ηε ιέμε ήιηνο, γξάθεηαη κε θεθαιαίν κόλν ζε αζηξνλνκηθά, αζηξνθπζηθά θαη ζπλαθή επηζηεκνληθά θείκελα. ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο, γξάθεηαη κε κηθξό αξρηθό: Εθκεηάιιεπζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, όπσο ην λεξό, ν ήιηνο θαη ε βηνκάδα. Ολνκαζίεο ησλ ρξνληθώλ ππνδηαηξέζεσλ ηεο γεσινγίαο, ηεο παιαηνληνινγίαο, ηεο πξντζηνξίαο, ηεο πξσηντζηνξίαο θαη ηεο ηζηνξίαο: ε Γεσκεηξηθή, ν Μεζαίσλαο, ε Αλαγέλλεζε, ν Μεζνπόιεκνο. Όηαλ, όκσο, νη ιέμεηο απηνύ ηνπ είδνπο ρξεζηκνπνηνύληαη σο επίζεηα ή κεηαθνξηθά, γξάθνληαη κε κηθξό αξρηθό: Η θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο θπιαθέο ηεο πξναλαθεξζείζαο ρώξαο είλαη πξαγκαηηθόο κεζαίσλαο. Ολνκαζίεο επηζηεκώλ θαη ηερλώλ ζε επίζεκνπο ηίηινπο: θαζεγήηξηα Αζηηθνύ Δηθαίνπ, δηδάθηνξαο Φεκείαο. 20

21 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ Κεθαιαία θαη πεδά, πιάγηνη ραξαθηήξεο (3/3) Ολνκαζίεο επηζηεκνληθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζεζκώλ θαη δηνηθεηηθώλ θαη πνιηηηθώλ ηδξπκάησλ: Εζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν. Όηαλ, όκσο, δελ πξνζδηνξίδεηαη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα, ηόηε νη ζρεηηθέο ιέμεηο γξάθνληαη κε κηθξό αξρηθό: Τα παλεπηζηήκηα θαη ηα πνιπηερλεία ηεο ρώξαο καο είλαη πςεινύ επηπέδνπ. Δπηζηεκνληθέο νλνκαζίεο θπηώλ θαη δώσλ, όηαλ δειώλνπλ ην γέλνο ή ηαμηλνκηθό άζξνηζκα κεγαιύηεξν από ην γέλνο (δειαδή: νηθνγέλεηα, ηάμε, νκνηαμία, ζπλνκνηαμία, βαζίιεην). Σα θαηά ην πξσηόθνιιν νλόκαηα θξαηώλ (γξάθνληαη κε θεθαιαία ηα αξρηθά γξάκκαηα όισλ ησλ ιέμεσλ νη νπνίεο θαη απνηεινύλ ην όλνκα ηνπ ζρεηηθνύ θξάηνπο, πιελ ησλ άξζξσλ, ησλ πξνζέζεσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ). Δπίζεκεο νλνκαζίεο δηεζλώλ νξγαληζκώλ ή νξγαλώζεσλ, θαζώο θαη νξγάλσλ, ππεξεζηώλ θαη δηνηθεηηθώλ κνλάδσλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ ή νξγαλώζεσλ. Δπίζεκεο νλνκαζίεο θξαηηθώλ ζεζκηθώλ θνξέσλ, ππεξεζηώλ θαη δηνηθεηηθώλ κνλάδσλ ηεο εθηειεζηηθήο, λνκνζεηηθήο ή δηθαζηηθήο εμνπζίαο (γξάθνληαη κε θεθαιαία ηα αξρηθά γξάκκαηα όισλ ησλ ιέμεσλ νη νπνίεο ζπλαπνηεινύλ ηε ζρεηηθή νλνκαζία πιελ ησλ άξζξσλ, ησλ πξνζέζεσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ). Δπίζεκεο νλνκαζίεο εζληθώλ, δηεζλώλ ή ελσζηαθώλ ζσκάησλ, ηδξπκάησλ, νξγαλώζεσλ, θνκκάησλ, ηακείσλ θ.ά. 11. Πιάγηνη ραξαθηήξεο (γηα παξάζεζε απηνιεμεί απνζπαζκάησλ) 21

22 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ Μεηξηθό ζύζηεκα 12. Μεηξηθό ζύζηεκα (αξηζκνί, εκεξνκελίεο θαη ώξεο) Σα απόιπηα αξηζκεηηθά κέρξη ην δεθαελλέα, νη δεθάδεο, νη εθαηνληάδεο, ην ρίιηα γξάθνληαη κνλνιεθηηθά. Σα ππόινηπα απόιπηα αξηζκεηηθά γξάθνληαη πεξηθξαζηηθά. Γηα ηε δήισζε ζειίδσλ ηνπ θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά θαλόλα απόιπηα αξηζκεηηθά πνπ γξάθνληαη κε αξηζκό, π.ρ. ζηε ζειίδα 9 (όρη ζηελ έλαηε ζειίδα). Δηζάγεηαη ηειεία κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ ηξηώλ ςεθίσλ. Δελ ηζρύεη γηα ηα ηεηξαςήθηα έηε, γηα ηνπο αξηζκνύο λνκηθώλ πξάμεσλ, γηα ηνπο αξηζκνύο ηειεθώλνπ θαη θαμ, γηα ηνπο αξηζκνύο ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ [ηόηε νη αθέξαηνη αξηζκνί πξέπεη λα ρσξίδνληαη θαηά ηκήκαηα ηξηώλ ςεθίσλ κε ζηαζεξό (πξνζηαηεπκέλν) δηάζηεκα (Control + Shift + space), π.ρ θαη όρη νύηε 230,000]. ηνπο δεθαδηθνύο αξηζκνύο ηα δεθαδηθά ςεθία λα ρσξίδνληαη από ηα αθέξαηα κε ππνδηαζηνιή θαη όρη κε ηειεία. ε θείκελν ηα θιάζκαηα λα γξάθνληαη νινγξάθσο θαη όρη αξηζκεηηθά. ε πίλαθεο, καζεκαηηθνύο ή ρεκηθνύο ηύπνπο θαη ζπλαθή πιαίζηα επηηξέπεηαη λα γξάθνληαη αξηζκεηηθά. Οη πνζόηεηεο, ηα πνζά, ηα κέηξα, ηα ζηαζκά, νη δηαζηάζεηο, νη ζεξκνθξαζίεο, ηα πνζνζηά θ.ιπ. γξάθνληαη κε απόιπηνπο αξηζκνύο, όηαλ αθνινπζνύληαη από ην αληίζηνηρν ζύκβνιν, θαζώο επίζεο ζε πίλαθεο θαη ζε θαηαιόγνπο, π.ρ. ζπληειεζηήο 2,2 %. Όηαλ όκσο ε κνλάδα κέηξεζεο ή ε λνκηζκαηηθή κνλάδα γξάθεηαη νινγξάθσο, ηόηε ν αξηζκόο κπνξεί λα γξαθηεί είηε νινγξάθσο είηε αξηζκεηηθώο, π.ρ. 100 επξώ ή εθαηό επξώ. 22

23 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ Μεηξηθό ζύζηεκα Γηα ηα πνζνζηά θαη ηε ζεξκνθξαζία δελ εηζάγεηαη δηάζηεκα κεηαμύ αξηζκνύ θαη ζπκβόινπ. Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο: ηα ζύκβνια ησλ κνηξώλ θαη ησλ ππνδηαηξέζεώλ ηνπο (πξώηα θαη δεύηεξα ιεπηά) είλαη θνιιεκέλα ζηνλ αληίζηνηρν αξηζκό ( ), αιιά κεηαμύ ησλ κνηξώλ θαη ησλ πξώησλ θαη (όηαλ ππάξρνπλ) δεύηεξσλ ιεπηώλ άιινηε αθήλεηαη ( Β) θαη άιινηε δελ αθήλεηαη δηάζηεκα ( ). Πάλησο, όηαλ αθήλεηαη δηάζηεκα, πξνζνρή, ώζηε όιε ε ζπληεηαγκέλε λα βξίζθεηαη πάληα ζηελ ίδηα ζεηξά. Γελ ρσξίδνληαη ζηνλ ζπιιαβηζκό ηα αξηζκεηηθώο εθθξαδόκελα πνζά. Tα αξηζκεηηθά κεγέζε γξάθνληαη ζπλήζσο κε αξηζκνύο θαη όρη νινγξάθσο: ζε αλαθνξέο ζηαηηζηηθνύ ραξαθηήξα (ζην εξσηεκαηνιόγην απάληεζαλ 50 επηρεηξήζεηο), ζε ςεθνθνξίεο (από ηνπο ζπιιόγνπο, 22 ςήθηζαλ ππέξ, 14 θαηά) θαη ζε δηαζηήκαηα πνπ ρσξίδνληαη κε παύια (άηνκα ειηθίαο 9-14 εηώλ). Αληίζεηα, νη αξηζκνί πνπ δειώλνπλ πξνζεζκίεο ζπζηήλεηαη λα γξάθνληαη νινγξάθσο. Μηα/κία. Ο άηνλνο ηύπνο ρξεζηκνπνηείηαη σο αόξηζην άξζξν θαη ν ηνληζκέλνο σο αξηζκεηηθό. Δθαηνκκύξην/-α, δηζεθαηνκκύξην/-α. Όηαλ γξάθνληαη νινγξάθσο, ηα αξηζκεηηθά πνπ ηηο ζπλνδεύνπλ γξάθνληαη είηε κε ςεθία είηε κε γξάκκαηα, π.ρ. ηξία εθαηνκκύξηα ή 3 εθαηνκκύξηα. 23

24 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ Μεηξηθό ζύζηεκα Οη εκέξεο, νη ώξεο θαη ηα έηε γξάθνληαη θαηά θαλόλα κε αξηζκνύο, ελώ ν κήλαο αλαθέξεηαη ζρεδόλ πάληα νινγξάθσο. Γηα ηε δήισζε ηεο εκέξαο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θαλόλα ην άξζξν «ηηο» (π.ρ. ζηηο 9 Μαξηίνπ 2002, έσο ηηο 19 Ηνπλίνπ 2006 θ.ιπ.). Μπνξεί όκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην άξζξν «ηελ» (π.ρ. ηελ 10ε Ηνπιίνπ 2008). Όκσο, όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε εκέξα ηνπ κήλα, ρξεζηκνπνηείηαη πάληα ην άξζξν ηελ (π.ρ. ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2010). Γηα ηηο ώξεο πξέπεη λα πξνηηκάηαη ην εηθνζηηεηξάσξν από ην δσδεθάσξν ζύζηεκα (π.ρ θαη όρη κ.κ.). Μεηαμύ ηνπ αξηζκνύ πνπ εθθξάδεη ηηο ώξεο θαη ηνπ αξηζκνύ πνπ εθθξάδεη ηα ιεπηά εηζάγεηαη ηειεία ή δηπιή ηειεία. Οη δεθαεηίεο γξάθνληαη είηε νινγξάθσο (π.ρ. ε δεθαεηία ηνπ εβδνκήληα) είηε ζπληεηκεκέλα (ε δεθαεηία ηνπ 70). Σα ηξία ηειεπηαία ςεθία ησλ εηώλ δελ ρσξίδνληαη πνηέ νύηε κε δηάζηεκα νύηε κε ηειεία. Γηα ηνπο αηώλεο ρξεζηκνπνηνύληαη ηαθηηθά αξηζκεηηθά, ηα νπνία κπνξνύλ λα γξάθνληαη είηε νινγξάθσο (εηθνζηόο πξώηνο αηώλαο) είηε ζπληεηκεκέλα (21όο αηώλαο). Όηαλ ηα κεζάλπρηα ρξεζηκνπνηνύληαη σο ζεκείν ιήμεο κηαο πξνζεζκίαο ή, γεληθόηεξα, κηαο ρξνληθήο πεξηόδνπ, γξάθνληαη: Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο αθεηεξία ηεο, γξάθνληαη:

25 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ Απαξίζκεζε 13. Λίζηεο θαη απαξίζκεζε (ιέμεηο, θξάζεηο, πξνηάζεηο) Α) Γηα απιή απαξίζκεζε νλνκάησλ ή θξάζεσλ, κεηά ηελ άλσ θαη θάησ ηειεία, γξάςηε ην πξώην γξάκκα πεδό, ρσξίζηε κε θόκκα θαη βάιηε ηειεία κεηά ην ηειεπηαίν ζηνηρείν: έλα, δύν, ηξία. ή πξώην ζηνηρείν, δεύηεξν ζηνηρείν, ηξίην ζηνηρείν. Β) Γηα απιή απαξίζκεζε νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ, μεθηλήζηε θάζε πξόηαζε κε θεθαιαίν θαη ζην ηέινο ηεο βάιηε ηειεία: Δδώ αξρίδεη ε ιίζηα. Δδώ ζπλερίδεηαη ε ιίζηα. Δδώ νινθιεξώλεηαη ε ιίζηα. 25

26 εκεία Γισζζηθνύ Διέγρνπ Δπξεηήξηα όξσλ, βηβιηνγξαθία 14. Γισζζάξηα επηζηεκνληθώλ όξσλ i. Πίλαθαο κε ηελ αλάιπζε όισλ ησλ αθξσλπκίσλ-αξθηηθόιεμσλ [ν ειιεληθόο όξνο ολογπάθυρ και ηα απσικά ηνπ (ειιεληθνί ραξαθηήξεο), ν αγγιηθόο όξνο νινγξάθσο θαη ηα αξρηθά ηνπ (ιαηηληθνί ραξαθηήξεο)] ii. Δπξεηήξην κε ηελ αληηζηνίρηζε ειιελόγισζζσλ-μελόγισζζσλ επηζηεκνληθώλ όξσλ 15. Βηβιηνγξαθία Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη παξαπνκπέο ζπληάζζνληαη κε βάζε έλα, θαη κόλν, από ηα δηεζλή πξόηππα βηβιηνγξαθίαο, π.ρ. APA (6 ε έθδνζε, ΗΔΔΔ (2006), Harvard-Anglia (2008), Chicago (16ε έθδνζε), MLA (7ε έθδνζε). Ζ κνξθνπνίεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξέπεη λα είλαη εληαία, δειαδή λα εθαξκόδεηαη κε ζπλέπεηα από ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηνπ ζπγγξάκκαηνο (https://owl.english.purdue.edu/media/pdf/ _949.pdf). 26

27 Βηβιηνγξαθία βάζεη APA (1/3) Υξήζε ηνπ βηβιηνγξαθηθνύ πξνηύπνπ APA (6 ε έθδνζε) Γίλνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο κνξθνπνηήζεηο (πνηα ζηνηρεία ηεο αλαθνξάο κνξθνπνηνύληαη κε πιάγηνπο ραξαθηήξεο θαη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο). Γεληθά, παξέρνπκε όζν κπνξνύκε πεξηζζόηεξε πιεξνθνξία θαη γηα ηελ ειεθηξνληθή αλάθηεζε κηαο πεγήο. Όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε έξγα ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε δηαθνξεηηθά έηε, ηόηε αλαθέξνπκε ηα έξγα ηνπ θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, μεθηλώληαο από ην παιαηόηεξν πξνο ην πην ζύγρξνλν, κε βάζε πάληα ην έηνο δεκνζίεπζεο. Όηαλ πεξηζζόηεξεο από κία πεγέο πξνέξρνληαη από ηνλ ίδην ζπγγξαθέα θαη έρνπλ δεκνζηεπηεί ην ίδην έηνο, ηόηε ηηο αλαθέξνπκε ζύκθσλα κε ηελ αιθαβεηηθή ζεηξά ηνπ ηίηινπ ηνπο. 27

28 Βηβιηνγξαθία βάζεη APA (2/3) ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ (in-text citations) Σν ΑΡΑ ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ζπγγξαθέαο-έηνο (author-date) γηα ηηο παξαπνκπέο, δειαδή ζε θαηάιιειν ζεκείν εληόο ηνπ θεηκέλνπ εηζάγεηαη ην επίζεην ηνπ ζπγγξαθέα θαη ην έηνο δεκνζίεπζεο ηεο πεγήο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. Όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε κία πεγή ή όηαλ ηε ζπλνςίδνπκε, παξαπέκπνπκε ζηνλ ζπγγξαθέα θαη ην έηνο δεκνζίεπζεο ηνπ έξγνπ ηνπ, ζπλήζσο ζην ηέινο ηεο πξόηαζήο καο. Όηαλ εληόο κίαο παξέλζεζεο παξαπέκπνπκε ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο πεγέο, ηόηε ηηο παξνπζηάδνπκε κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ηειηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο (δειαδή, αιθαβεηηθά θαη κεηά ρξνλνινγηθά). ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ (references) Πεξηέρεη όιεο ηηο πεγέο γηα ηηο νπνίεο έγηλε παξαπνκπή εληόο ηνπ θεηκέλνπ. Φέξεη ηνλ ηίηιν «Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο». Οη πεγέο θαηαγξάθνληαη αιθαβεηηθά, κε βάζε ην επίζεην ηνπ ζπγγξαθέα. Γελ αξηζκνύληαη νη αλαθνξέο νύηε ηίζεληαη ζε ιίζηα κε θνπθθίδεο. Έληνλα γξάκκαηα δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θαλέλα ζεκείν ησλ αλαθνξώλ νύηε εηζαγσγηθά αιιά νύηε θαη ππνγξακκίζεηο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ζεκεία ζηίμεο πόηε κπαίλεη θόκκα, πόηε ηειεία. (Πεγή: 28

29 Βηβιηνγξαθία βάζεη APA (3/3) Η οπγάνυζη ζηην αλθαβηηική παπάθεζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ Αα Aa Ηε -- Νλ Nn Υπ Uu Ββ Bb -- Hh Ξμ Vv Γγ Cc Θζ -- Ον Oo -- Ww Γδ Dd Ηη Ii Ππ Pp Φθ -- Δε Ee -- Jj -- Qq Υρ Xx -- Ff Κθ Kk Ρξ Rr Φς -- Εδ -- Λι Ll ο Ss Χσ Gg Μκ Mm Ση Tt -- Zz [Πεγή: (ζει. 16)]. 29

30 Δπίινγνο Η γλυζζική επιμέλεια είναι ςποσπευηική γηα θάζε επηζηεκνληθό ζύγγξακκα, η γλυζζική δαπάνη κπίνεηαι καηά πεπίπηυζη. Η επιμέλεια δεν είναι παπέμβαζη, είναι ζςνεπγαζία, πνπ όκσο ζπλαληά θαη εκπόδηα. Γηα λα αξζνύλ, είλαη απαξαίηεην λα ζπλαθζνύλ ζσέζειρ αμοιβαίαρ εκηίμηζηρ και εμπιζηοζύνηρ μεηαξύ ηος επιμεληηή, ηυν μελών ηυν Σςγγπαθικών Ομάδυν και ηυν λοιπών Σςνηελεζηών ηεο έθδνζεο ελόο βηβιίνπ. Εςσαπιζηώ πολύ για ηην πποζοσή ζαρ! 30

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο:

H FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: H "FRIGOGLASS ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΦΤΚΣΙΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΑΝΧΝΤΜΟ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ" (ε «Εηαιρεία»), πιεξνθνξεί ην θνηλό αλαθνξηθά κε ηα εμήο: 1. Γηα ηεο από 14 Μαΐνπ 2010 απόθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org

PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org PEOPLECERT Φνξέαο Πηζηνπνίεζεο Αλζξώπηλνπ Δπλακηθνύ e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πλεπκαηηθά Δηθαηώκαηα 2011 PEOPLECERT Α.Ε. Όια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο ηνπ παξόληνο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML

Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός. Η γιώζζα XML Σημαζιολογικός Παγκόζμιος Ιζηός Η γιώζζα XML Ειζαγωγή (1/2) XML Γιώζζα Σήκαλζεο - Markup Language extensible Markup Language Γεκηνπξγία ηνπ W3C Μεγάιε απόδνρή θαη ελζσκάησζε κεηά ηελ εκθάληζή ηεο ζηα ηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Content. Management. System

Content. Management. System Content Management System / Corporate / B2B / B2C 1 Atlantis CMS - Corporate/ B2B / B2C ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 3 Γενική δομή τησ οντότητασ 3 Απλή ςχηματική απεικόνιςη τησ αρχιτεκτονικήσ 5 ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ

ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΩΝ Ε01, Ε02 ΚΑΙ Ε03: ΣΟΙΥΕΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΙΚΑ ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΕΠΕΤ Σα ππνδείγκαηα πνπ αθνξνύλ ηα Μεγάια Υξεκαηνδνηηθά Αλνίγκαηα είλαη ηα αθόινπζα ηξία: Τπόδεηγκα

Διαβάστε περισσότερα

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013

DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 DIGI-RETAIL Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ Δ.Π.Ξ.Α. 2007-2013 ΑΘΖΛΑ 2010 Δ.Ξ. ΤΖΦΗΑΘΖ ΠΓΘΙΗΠΖ DIGI RETAIL «Δνίζσςζη λιανεμποπίος για ηην ςλοποίηζη τηθιακών επενδύζευν» ΔΞΗΙΔΜΗΚΔΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ ΠΔΙ 3 ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΞΝΒΝΙΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

φιλικές προς το περιβάλλον

φιλικές προς το περιβάλλον H εηαηξεία καο παξέρεη θαηαζθεπέο θαη εξγαζίεο εθαξκνζκέλεο κεραληθήο κε ηηο δηθέο ηεο δεκηνπξγηθέο θαη πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο φιλικές προς το περιβάλλον όηη ζα κπνξνύζαηε λα εθθξάζεηε ηα ζπλαηζζήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by

Telenoisis TAXI. Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί. Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis TAXI Τν πην έκπηζην ζύζηεκα Κιήζεο θαη Δηαρείξηζεο Ταμί Εμεηδηθεπκέλα ζπζηήκαηα ηειεκαηηθήο by Telenoisis Taxi Τν ζύζηεκα Telenoisis TAXI απνηειεί ην πην εμειηγκέλν, νινθιεξωκέλν θαη αμηόπηζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ

ΕΞΟΔΑ ΚΑΘ ΠΡΟΜΗΘΕΘΕ ΣΡΑΠΕΖΘΚΩΝ ΕΡΓΑΘΩΝ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. 0,20% ειαρ. 20-κεγ. 150 3 3 πιένλ 5-15 1 ATTICA BANK ΑΝΩΝΤΜΗ ΣΡΑΠΕΖΘΚΗ ΕΣΑΘΡΕΘΑ ΜΕΩ ΑΝΣΑΠΟΚΡΘΣΩΝ 0,30% κε ειαρ. 15 + έμνδα SWIFT 10 0 0 3 15/10/2010 page 1 of 19 BANK SADERAT IRAN

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γυμνάσιο

Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γυμνάσιο Άρης Γιαβρής Γλωσσικές Ασκήσεις για το Γυμνάσιο Από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ www.kedros.gr Παρουσίαση του βιβλίου www.arisgiavris.gr 2 ΓΛΩΙΚΔ ΑΚΗΔΙ ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ: Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αζήλα, Αύγνπζηνο 2010

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) TETAPTH 4 IOYNIOY 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηινγή Θέκαηνο Αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο Γηεπθξίληζε Τπνζέζεσλ Αληηθείκελν Έξεπλαο ρεδηαζκόο Έξεπλαο - Πξσηόθνιιν : - Ηζηθή θαη Γενληνινγία -

Δπηινγή Θέκαηνο Αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο Γηεπθξίληζε Τπνζέζεσλ Αληηθείκελν Έξεπλαο ρεδηαζκόο Έξεπλαο - Πξσηόθνιιν : - Ηζηθή θαη Γενληνινγία - Αξγπξίνπ Γεώξγηνο Δπηινγή Θέκαηνο Αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο Γηεπθξίληζε Τπνζέζεσλ Αληηθείκελν Έξεπλαο ρεδηαζκόο Έξεπλαο - Πξσηόθνιιν : - Ηζηθή θαη Γενληνινγία - Πιεζπζκόο Δξγαιείν πιινγήο δεδνκέλσλ - πιινγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ----- ΣΤΠΟΤ ----- Ταχ. Δ/νςη: Α. Παπανδρζου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 1 ΣΧΟΛΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ Μπηιαλάθε Διεπζεξία ΚΔΤΠ ΠΔΡΙΣΔΡΙΟΤ 2 http://www.ntua.gr/undergraduate.html ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ρνιή Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ ρνιή Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ ρνιή Ηιεθηξνιόγωλ

Διαβάστε περισσότερα