Γισζζηθόο Έιεγρνο. (κε βάζε ηνλ Οδεγό γισζζηθήο επηκέιεηαο ηεο Γξάζεο) ηακαηίλα Κνπηζηιένπ, Φηιόινγνο ΚΟΤ, Γξάζε «Κάιιηπνο», ΔΑΒ ΔΜΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γισζζηθόο Έιεγρνο. (κε βάζε ηνλ Οδεγό γισζζηθήο επηκέιεηαο ηεο Γξάζεο) ηακαηίλα Κνπηζηιένπ, Φηιόινγνο ΚΟΤ, Γξάζε «Κάιιηπνο», ΔΑΒ ΔΜΠ"

Transcript

1 3 ν πλάληεζε Δλεκέξσζεο γηα ηερληθά ζέκαηα 15 Μαΐνπ 2015 ΣΔΗ Αζήλαο Γισζζηθόο Έιεγρνο (κε βάζε ηνλ Οδεγό γισζζηθήο επηκέιεηαο ηεο Γξάζεο) ηακαηίλα Κνπηζηιένπ, Φηιόινγνο ΚΟΤ, Γξάζε «Κάιιηπνο», ΔΑΒ ΔΜΠ Αλζξσπηζηηθέο θαη Ννκηθέο Δπηζηήκεο, Δπηζηήκεο Σερλώλ θαη Γξακκάησλ Δπηζηήκεο Μεραληθώλ θαη Πιεξνθνξηθή Ηαηξηθέο Δπηζηήκεο θαη Δπηζηήκεο ηεο Εσήο Οηθνλνκηθέο, Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Γεσπνληθέο Δπηζηήκεο Φπζηθέο Δπηζηήκεο

2 Γισζζηθή επηκέιεηα θαη γισζζηθόο επηκειεηήο Ο γλυζζικόρ επιμεληηήρ είλαη εθείλνο πνπ παπαδίδει για ζελιδοποίηζη (παιηόηεξα γηα ζηνηρεηνζεζία) ένα κείμενο με καλά ελληνικά, ζηπυηή, «ζυζηή» γλώζζα. Με όζο ηο δςναηόν λιγόηεπα λάθη. Η δοςλειά ηος γλυζζικού επιμεληηή, η γλυζζική επιμέλεια, είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ έθδνζε ελόο βηβιίνπ, ςπεύθςνη ζε κεγάιν βαζκό για ηο ηελικό αποηέλεζμα, σζηόζν αθανήρ θαη παπαγνυπιζμένη. Άξαγε είναι πανεπιζηήμοναρ ή αλάνθαζηορ ο επιμεληηήρ; Μποπεί να ςποκαηαζηήζει ηον ζςγγπαθέα, ηνλ εηδηθό επηζηήκνλα; Καηαξρήλ, όρη. Πξάγκαηη, είλαη αδηαλόεην λα αμηώλεη θάπνηνο από ηνλ επηκειεηή πεξηζζόηεξεο απαηηήζεηο από όζεο έρεη από ηνλ ζπγγξαθέα ελόο θεηκέλνπ. Ο επιμεληηήρ δεν μεηαμοπθώνει ζε καλό ένα κακό κείμενο. Ωζηόζν, ο επιμεληηήρ βλέπει ππάγμαηα ηα οποία ή δεν ηα έσει δει ή δεν μποπεί να ηα αξιολογήζει ο ζςγγπαθέαρ. Τν λα επηζεκάλεη ν επηκειεηήο ηα ηξσηά ηνπ ζπγγξαθέα απνβαίλεη επεξγεηηθό γηα όινπο, θπξίσο γηα ηνλ αλαγλώζηε, εθόζνλ από ηο δικαίυμα ηος αναγνώζηη αποππέοςν οι ςποσπεώζειρ ηος επιμεληηή. Ο γλυζζικόρ επιμεληηήρ, σο ενδιάμεζορ μεηαξύ ζςγγπαθέα και αναγνώζηη, αθελόο λειηοςπγεί υρ έναρ ακόμη «κπιηικόρ αναγνώζηηρ» ηος κειμένος (ζύμμασορ ηος δημιοςπγού), αθεηέξνπ διαθέηει ηην απαιηούμενη ηεσνογνυζία (π.ρ. γισζζηθή θαηάξηηζε), ώζηε λα πξνζδίδεη ζε νπνηνδήπνηε «αδηακόξθσην (πξσηνγελέο) πιηθό» κνξθή ηαηξηαζηή κε ην ζέκα θαη απαιιαγκέλε από γισζζηθά θαη ηππνγξαθηθά ιάζε. 2

3 Γισζζηθή επηκέιεηα, ηα όξηα (1/2) Δπίπεδα ζηα νπνία ζπληειείηαη ε επηκέιεηα: απνζαθήληζε λνήκαηνο, βειηίσζε γιώζζαο, έιεγρνο θαη δηόξζσζε πθνινγηθώλ επηπέδσλ, έιεγρνο ηεο ζπλνρήο ησλ γισζζηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ, νκαινπνίεζε κεηξηθνύ ζπζηήκαηνο (π.ρ. αξηζκνί, εκεξνκελίεο θ.ά.), έιεγρνο θαη επηκέιεηα αλαγξαθήο θεθαιίδσλ, επξεηεξίσλ, παξαζεκάησλ θ.ά., έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ βηβιίνπ θαη ηεο ιίζηαο ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ έξγνπ, έιεγρνο βηβιηνγξαθίαο (παξαπνκπώλ θαη αλαθνξώλ), αλαδηνξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ σο πξνο ην πεξηερόκελν θαη ηε δηάξζξσζή ηνπ, έλεγσορ ππαγμαηολογικών ζηοισείυν θαη ζςνέπειαρ ηυν δεδομένυν. Απώηεξνο ζηόρνο ε ομοιογένεια όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ «ρεηξνγξάθνπ/δνθηκίνπ». 3

4 Γισζζηθή επηκέιεηα, ηα όξηα (2/2) Tππνγξαθηθή επηκέιεηα-δηόξζσζε: (ηςπογπαθικά λάθη/errata, αβλετίερ, παποπάμαηα, παπαλείτειρ, λάθη ζελιδοποίηζηρ) εηζαγσγή ηίηισλ θαη πιαγηόηηηισλ, ηνπνζέηεζε γξαθηθώλ ζηνηρείσλ (π.ρ. ζρεκάησλ), επηκέιεηα πηλάθσλ, δηαγξακκάησλ θαη θαηαιόγσλ (π.ρ. ιεδάληεο, ηίηινη θ.ά.), ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θεηκέλνπ ζηε ζειίδα, έιεγρνο θεθαιίδσλ, έιεγρνο ζειηδαξίζκσλ όπνπ αλαθέξνληαη (π.ρ. πεξηερόκελα) θαη ελδερόκελε ζπκπιήξσζή ηνπο, έιεγρνο θνπηζώλ, νξθαλώλ θ.ά. αξάδσλ, έιεγρνο ησλ «δνθηκίσλ» ηνπ επηκειεκέλνπ θαη ζειηδνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ όζνλ αθνξά ηε ζπλέπεηα σο πξνο ην «ζηήζηκν», ηοποθέηηζη εικονογπαθικού ςλικού θαη έιεγρνο ηεο ζσζηήο ελζσκάησζήο ηνπ ζην θείκελν, δηακόξθσζε θαηαιόγνπ εηθόλσλ. 4

5 Οδεγόο γισζζηθήο επηκέιεηαο Γξάζεο Η γιώζζα είλαη σθεαλόο απέξαληνο θαη θαλέλαο δελ κπνξεί λα πινεγεζεί κε ζηγνπξηά ζε αραξηνγξάθεηα λεξά. Δθ ησλ σλ νπθ άλεπ έλαο Οδεγόο πνπ λα θαηαγξάθεη ηα ακθηιεγόκελα γισζζηθά δεηήκαηα, σο ππμίδα. Αθελόο βνεζά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη έλα δήηεκα είλαη ακθηιεγόκελν, αθεηέξνπ ζπλδξάκεη ζηελ πξνζεθηηθή επηινγή ηεο πξνζθνξόηεξεο (γξακκαηηθά, ζπληαθηηθά, ζεκαζηνινγηθά θ.ά.) γισζζηθήο ρξήζεο. Δπίζεο, θαηαξγεί ηε «γισζζηθή αλαξρία», ηδίσο ζε βηβιία από πνιινύο ζπγγξαθείο, εθόζνλ γηα πξνβιεκαηηθά ζέκαηα, όπσο π.ρ. ε γξαθή ησλ μέλσλ δαλείσλ, ππαγνξεύεη εληαία ζηάζε. απηό ην πλεύκα έρνπλ εθδνζεί νη Οδεγνί γηα πγγξαθείο, πλ-ζπγγξαθείο, Κξηηηθνύο Αλαγλώζηεο θαη πληειεζηέο, αλάκεζά ηνπο ν Οδεγόο Γισζζηθήο Δπηκέιεηαο - 1ε Έθδνζε, έλαο ρξεζηηθόο Οδεγόο (κε «καλέρ γλυζζικέρ ππακηικέρ» γηα ηνπο Σπγγξαθείο ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ζπγγξακκάησλ). Γελ ππνθαζηζηά ηε θηινινγηθή επηκέιεηα από ηνπο επαγγεικαηίεο επηκειεηέο/δηνξζσηέο θεηκέλσλ, ε νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε δηόξζσζε ζθαικάησλ πεξηερνκέλνπ (ζεκαζηνινγηθώλ, λνεκαηηθήο αιιεινπρίαο, ζπλνρήο θαη ζπλεθηηθόηεηαο, αθξίβεηαο ζηελ έθθξαζε) ή/θαη γισζζηθώλ αζηνρηώλ (ιόγσ απόθιηζεο από ηνπο θαλόλεο). 5

6 «Γισζζηθόο Έιεγρνο» κε βάζε ηνλ Οδεγό (1/3) «Γισζζηθόο Έιεγρνο» θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ Πξσηνγελνύο Τιηθνύ ζηελ Δλδηάκεζε Αλαθνξά Καηαγξάθνληαη: ζεκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ, απνηειέζκαηα γισζζηθνύ ειέγρνπ (ηεξνύληαη πιήξσο, κεξηθώο, δελ ηεξνύληαη νη πξνδηαγξαθέο), ππνδείμεηο γηα ηε γισζζηθή επηκέιεηα ησλ θεηκέλσλ (κε ππεξζπλδέζκνπο πνπ παξαπέκπνπλ ζε θαιέο γισζζηθέο πξαθηηθέο), ζύκθσλα θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ απνηππώλνληαη ζηνλ Οδεγό γισζζηθήο επηκέιεηαο ηεο Γξάζεο. 6

7 «Γισζζηθόο Έιεγρνο» κε βάζε ηνλ Οδεγό (2/3) 7

8 «Γισζζηθόο Έιεγρνο» κε βάζε ηνλ Οδεγό (3/3) 8

9 Γισζζηθή επηκέιεηα θαη γισζζηθή δαπάλε 9

10 εκεία Γισζζηθνύ Διέγρνπ - ηίμε 1. ηίμε ηειεία (.) θόκκα (,) άλσ ηειεία ( ) δηπιή ηειεία (:) παξέλζεζε ( ) αγθύιεο [ ] εηζαγσγηθά () ελσηηθό (-) παύια κεζαίνπ κεγέζνπο ( ) κεγάιε παύια (δηπιή ή κνλή) ( ) απνζησπεηηθά ( ) θάζεηνο (/) 10

11 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ πληνκνγξαθίεο θαη Αξθηηθόιεμα 2. πληνκνγξαθίεο Γηα ηελ ίδια έννοια ε ίδια ζςνηομογπαθία ζε όιν ην θείκελν, π.ρ. πάληα θ.ιπ. (ή θιπ.) ή θ.η.ι. (ή θηι.) θαη όρη αιινύ θ.ιπ. θαη αιινύ θ.η.ι. ή θηι. Έπεηηα από ζπληνκνγξαθία πνπ ηειεηώλεη κε ηειεία δελ εηζάγεηαη θαη άιιε ηειεία. [πληνκνγξαθίεο (ελδεηθηηθά): δει. (δειαδή), κ.φ. (κεηά Υξηζηόλ), ζ. (ζειίδα), η.κ. (ηεηξαγσληθά κέηξα), Απξ. (Απξίιηνο), ζεκ. (ζεκείσζε), θ. (θύξηνο), ό.π. (όπνπ παξαπάλσ), ΥΓ. (Τζηεξόγξαθν), βι. (βιέπε), αξ. (αξηζκόο) θ.ά.] 3. Αξθηηθόιεμα Σα αθξσλύκηα θαη αξθηηθόιεμα είλαη ζπληνκνγξαθίεο πνπ απνηεινύληαη κόλν από ηα αξρηθά (αξθηηθά ή άθξα) γξάκκαηα (π.ρ..δ.α.β., Δ.Μ.Π., ΔΛ.ΣΑ., ΠΡΟ.ΠΟ.). Σελ πξώηε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην αξθηηθόιεμν πξέπεη λα γξάθεηαη εληόο παξελζέζεσο κεηά ηελ πιήξε νλνκαζία πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αληηθαζηζηά. Σα αξθηηθόιεμα δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα πξνέξρνληαη από ηελ ειιεληθή γιώζζα [Παγθόζκην Δπηζηηηζηηθό Πξόγξακκα (WFP), Σακείν ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Παηδηά (UNICEF), Παγθόζκηα Οξγάλσζε Τγείαο (WHO), Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα ηνπ ΟΖΔ (UNDP), Γξαθείν γηα ηνλ πληνληζκό Αλζξσπηζηηθώλ Τπνζέζεσλ (OCHA), Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα (OHCHR), Γηεζλήο Δπηηξνπή ηνπ Δξπζξνύ ηαπξνύ (ICRC), Γηεζλήο Οξγαληζκόο Μεηαλάζηεπζεο (IOM)]. 11

12 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ - Αξθηηθόιεμα Ξελόγισζζα αξθηηθόιεμα Σα αξθηηθόιεμα έσο θαη πέληε γξάκκαηα γξάθνληαη κε όια ηα γξάκκαηα θεθαιαία (π.ρ. CEN / European Committee for Standardization). Όζα απνηεινύληαη από έμη ή πεξηζζόηεξα γξάκκαηα γξάθνληαη κε ην αξρηθό θεθαιαίν θαη κε ηα ππόινηπα γξάκκαηα πεδά (Eurostat, Unesco), εθηόο αλ δελ πξνθέξνληαη, νπόηε γξάθνληαη κε όια ηα γξάκκαηα θεθαιαία (CCAMLR). Διιεληθά αξθηηθόιεμα Γξάθνληαη κε όια ηα γξάκκαηα θεθαιαία θαη ρσξίο ηειείεο: ΟΣΔ, ΤΠΔΥΧΓΔ. Γηα ηε δηάθξηζε ελόο λένπ αξθηηθόιεμνπ από όκνην πθηζηάκελν από πξηλ, ηα πξόζζεηα γξάκκαηα γξάθνληαη πεδά, όπσο: ΔΣΔπ (Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ, γηα δηάθξηζε από ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο). Γξάθνληαη κε πεδό γξάκκα ηα ζηνηρεία ηνπ αξθηηθόιεμνπ ηα νπνία αληηζηνηρνύλ ζε αξρηθό άξζξνπ, όπσο: ηδ (πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο). Σα αξθηηθόιεμα λόκσλ, επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ θαη ζπλαθώλ έξγσλ, όπσο θαη ηα αξθηηθόιεμα δηθαζηηθώλ ζσκάησλ, γξάθνληαη ζύκθσλα κε ηελ θαζηεξσκέλε ζηελ ηδηόιεθην ηνπ ζρεηηθνύ θιάδνπ γξαθή ηνπο (π.ρ. ΔηζΝΑΚ: Δηζαγσγηθόο λόκνο Αζηηθνύ Κώδηθα, ΔΔπξΚ: Δπηζεώξεζε Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ, ΔθΑζ: Δθεηείν Αζελώλ θ.ά.). 12

13 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ - Οξζνγξαθία 4. Οξζνγξαθία Ζ νξζνγξαθία κέζα ζην θείκελν λα είλαη εληαία, δειαδή ε ίδηα ιέμε λα γξάθεηαη παληνύ κε ηνλ ίδην ηξόπν Οξζνγξαθία νκόερσλ ιέμεσλ (π.ρ. παξάιεηςε= παξάβιεςε, απνθιεηζκόο, ελώ παξάιεςε= παξαιαβή θ.ιπ.), γηαηί ην ζύζηεκα νξζνγξαθηθνύ θαη γξακκαηηθνύ ειέγρνπ δελ αλαγλσξίδεη ηέηνηνπ είδνπο ιάζε Οξζνγξαθία ζύλζεησλ ιέμεσλ ην δεύηεξν ζπλζεηηθό ησλ νπνίσλ αξρίδεη από ξν Οξζνγξαθία ζειπθώλ νπζηαζηηθώλ ζε ηα/-εηα Γξαθή γ εληθνύ ιόγησλ ξεκάησλ ζε -όυ > -ώ Μνλνιεθηηθή ή κε γξαθή πξνζεηηθώλ εθθξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ σο επηξξήκαηα ή ζύλδεζκνη Γξαθή ησλ πξνζέζεσλ με, ζε, για θαη από κε έθζιηςε. Να γξάθνληαη κε έθζιηςε, όηαλ, γηα παξάδεηγκα, αθνινπζεί ε αλησλπκία αςηόρ Γηαηήξεζε ηεο νξζνγξαθίαο θαη ηνπ αιθαβήηνπ πξνέιεπζεο ζηηο ζηεξεόηππεο εθθξάζεηο 13

14 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ - Μεηαγξαθή μέλσλ νλνκάησλ 5. Ξεληθά θύξηα νλόκαηα Γεληθά, ηα αλζξσπσλύκηα θαη ηνπσλύκηα γξάθνληαη ζηε γιώζζα πξνέιεπζήο ηνπο. Γηαθνξεηηθά, ηζρύνπλ ηα εμήο: Ανθπυπυνύμια Απινγξάθεζε, δει. όζν ην δπλαηόλ απινύζηεξε γξαθή ζηα ειιεληθά θαη αθξηβέζηεξε απόδνζε ηνπ απζεληηθνύ ηξόπνπ πξνθνξάο ησλ ελ ιόγσ αλζξσπσλπκίσλ από ηελ μέλε ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Πξαθηηθά: ηα δηπιά ζύκθσλα γίλνληαη κνλά (π.ρ. Barroso Μπαξόδν), νη θζόγγνη πνπ πιεζηάδνπλ θσλεηηθά ην ειιεληθό [i] γξάθνληαη πάληα κε <η> (π.ρ. Sarkozy Σαξθνδί), νη θζόγγνη πνπ πιεζηάδνπλ θσλεηηθά ην ειιεληθό [e] γξάθνληαη πάληα κε <ε> (π.ρ. Blair Μπιεξ) θαη νη θζόγγνη πνπ πιεζηάδνπλ θσλεηηθά ην ειιεληθό [o] γξάθνληαη πάληα κε <ν> (π.ρ. Baudouin Μπνληνπέλ) Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε επηζηεκνληθή, θαιιηηερληθή, ηζηνξηθή ή πνιηηηθή πξνζσπηθόηεηα ηνπ παξειζόληνο πνπ έρεη θαζηεξσζεί ζηα ειιεληθά κε ηελ ειιεληθή γξαθή, ρξεζηκνπνηείηαη ε θαζηεξσκέλε ειιεληθή γξαθή θαη όρη ή μέλε, π.ρ.: Γαξβίλνο, Νεύησλ, Λνύζεξνο, Καξινκάγλνο, Βίζκαξθ θ.ά. Σα κόξηα von, de θ.ιπ. ζε άιιεο πεξηπηώζεηο γξάθνληαη κε πεδό αξρηθό θαη ζε άιιεο κε θεθαιαίν (βαλ Γθνγθ ή Βαλ Γθνγθ, ληα Βίληζη ή Νηα Βίληζη, ληε Γθνι ή Νηε Γθνι, θνλ Μπξάνπλ ή Φνλ Μπξάνπλ θ.ά.). πλήζσο, ηα ελ ιόγσ κόξηα γξάθνληαη κε θεθαιαίν αξρηθό όηαλ αλαθέξεηαη κόλν ην επώλπκν, ρσξίο ην όλνκα. Μάιηζηα, ζηελ πεξίπησζε απηή ηα κόξηα απηά ελίνηε παξαιείπνληαη (Ludwig van Beethoven Μπεηόβελ). 14

15 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ - Μεηαγξαθή μέλσλ νλνκάησλ Τοπυνύμια (νκνηνκνξθία ζηελ απόδνζε ηνπ ίδηνπ ηνπσλπκίνπ) Γηα όζα ηνπσλύκηα έρεη θαζηεξσζεί από θαηξό κηα εμειιεληζκέλε γξαθή ή κηα ζπγθεθξηκέλε νξζνγξαθία, απηή παξακέλεη ακεηάβιεηε. Κιίζε ησλ ηνπσλπκίσλ: ηα επξέσο θαη από παιηά γλσζηά μεληθά ηνπσλύκηα πνπ ε κνξθή ηνπο αληαπνθξίλεηαη ζην ηππηθό ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θιίλνληαη (π.ρ. ε Κέλπα, ηεο Κέλπαο ην Μεμηθό, ηνπ Μεμηθνύ). Γελ θιίλνληαη αλ έρεη θαζηεξσζεί ε άθιηηε κνξθή (π.ρ. ην Σνξόλην, ηνπ Σνξόλην). 6. Σνληζκόο (πξνζνρή ζηελ έγθιηζε ηόλνπ) Θέζε ηνπ ηόλνπ ζηε γεληθή θάπνησλ πξνπαξνμύηνλσλ νπζηαζηηθώλ, κεηνρώλ ή επηζέησλ 15

16 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ - Γξακκαηηθή 7. Γξακκαηηθή Πξνζνρή ζηελ πολςηςπία θαη ηελ αποθςγή σπήζηρ ηύπυν ηηρ καθαπεύοςζαρ, ηδίσο όηαλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δόθηκνη ηύπνη ηεο δεκνηηθήο. Γεληθή πηώζε ιόγησλ ηύπσλ (επηζέησλ ή κεηνρώλ) Γεληθή επηζεηηθνπνηεκέλσλ ή νπζηαζηηθνπνηεκέλσλ κεηνρώλ ζε -υν Δζσηεξηθή αύμεζε ησλ ζύλζεησλ ξεκάησλ ζηνλ παξαηαηηθό θαη ηνλ αόξηζην Γόθηκνη ηύπνη ηνπ παζεηηθνύ ανξίζηνπ (εηζάρζεθε ή ειζήσθη, εμάρζεθαλ ή εξήσθηζαν, ιήθζεθε ή ελήθθη, ζπκπεξηιήθζεθε ή ζςμπεπιελήθθη, ππνγξάθεθε, ππνγξάθηεθε, ππνγξάθζεθε ή ςπεγπάθη θ.ιπ.) Δπηινγή εμαθνινπζεηηθώλ ή ζηηγκηαίσλ ηύπσλ ζύλζεησλ ξεκάησλ ηα νπνία έρνπλ σο δεύηεξν ζπλζεηηθό ην ξήκα άγυ ή ην ξήκα βάλλυ (ή θαη ην έσυ) Πξαθηηθόο θαλόλαο: Γηα απνθπγή ιάζνπο, ζπληζηάηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ξήκαηνο κε έλα ζπλώλπκό ηνπ, ώζηε λα γίλεη αληηιεπηή ε δηαθνξά, γηα παξάδεηγκα: ην λα θαηαζέζεηο (ζηηγκηαία) κήλπζε, ηζνδπλακεί κε ην λα ππνβάλεηο κήλπζε ην λα θαηαζέηεηο (εμαθνινπζεηηθά) αγσγέο, ηζνδπλακεί κε ην λα ππνβάλλεηο αγσγέο. 16

17 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ πληαθηηθό (1/2) 8. πληαθηηθό Δζθαικέλε ρξήζε ησλ κεηνρώλ ζε -νληαο/-ώληαο, ζπλήζσο ζηε ζέζε πξνζεηηθώλ θξάζεσλ Αδηθαηνιόγεην ππεξβαηό ρήκα έιμεο θάικαηα ζηε ζύληαμε νξηζκέλσλ ξεκάησλ (ξ. αθνξά) Αδηθαηνιόγεηε ζύληαμε νξηζκέλσλ ιόγησλ ξεκάησλ κε γεληθή αληί ηεο (νξζήο) αηηηαηηθήο Παξάιεηςε ηνπ νξηζηηθνύ άξζξνπ ή ρξήζε ηνπ αόξηζηνπ άξζξνπ ζηε ζέζε ηνπ νξηζηηθνύ πζζώξεπζε ιέμεσλ, ηδίσο αθεξεκέλσλ νπζηαζηηθώλ, ζε γεληθή πηώζε 17

18 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ πληαθηηθό (2/2) Υξήζε (εζθαικέλε) ησλ απνζεηηθώλ ξεκάησλ. Απνζεηηθά ραξαθηεξίδνληαη ηα ξήκαηα πνπ έρνπλ «απνζέζεη» (αθήζεη) ηνπο ηύπνπο ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο, άξα έρνπλ κόλν παζεηηθνύο ηύπνπο. ηελ παζεηηθή ηνπο ζύληαμε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πεξίθξαζε κε ηα ξήκαηα ηπγράλσ, πθίζηακαη, γίλνκαη, απνηειώ θ.ιπ. Απεξίζθεπηε ρξήζε ηνπ νκνησκαηηθνύ ζαν, πνπ ή πεξηηηεύεη ή εζθαικέλα ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε ηνπ κνξίνπ υρ Αλαθνξηθό πος 18

19 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ Σειηθό λη, θεθαιαία θαη πεδά (1/3) 9. Σν ηειηθό λη (πξνζνρή, άιινηε δηαηεξείηαη, άιινηε απνβάιιεηαη) 10. Κεθαιαία θαη πεδά Με θεθαιαίν ην αξρηθό γξάκκα γξάθνληαη: Κύξηα νλόκαηα πξνζώπσλ (αλζξσπσλύκηα), κόλν ην πξώην γξάκκα. Δπίζεο, ζπλήζσο ην όλνκα γξάθεηαη πξώην θαη ην επώλπκν δεύηεξν. Κύξηα νλόκαηα δώσλ (δσσλύκηα). Κύξηα νλόκαηα πξαγκάησλ όπσο θηεξίσλ, εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθώλ, πινίσλ θ.ά. Δζληθά θαη παηξηδσλπκηθά, ησλ νπνίσλ κάιηζηα, ην αξρηθό γξάκκα, (ζπζηήλεηαη) λα γξάθεηαη κε θεθαιαίν αθόκα θαη όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο επίζεηα (θαη όρη σο νπζηαζηηθά). Με κηθξό αξρηθό γξάθνληαη ηα επίζεηα πνπ παξάγνληαη από εζληθά ή παηξηδσλπκηθά (ειιεληθόο θαθέο), ελώ ζπζηήλεηαη λα γξάθνληαη έηζη θαη ηα νλόκαηα ησλ γισζζώλ, π.ρ. ε ειιεληθή (γιώζζα). Σνπσλύκηα θαη γεσγξαθηθέο νλνκαζίεο, πόιεηο θαη θξάηε, νδνί, πιαηείεο, λνκνί, ηνπνζεζίεο, πνηακνί, βνπλά, ιίκλεο. Ζκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη κήλεο. Σα νλόκαηα ησλ επνρώλ γξάθνληαη κε κηθξό αξρηθό: άλνημε, θαινθαίξη. Ολόκαηα ησλ ενξηώλ (ενξησλύκηα). Ζ ιέμε Θεόο θαη ηα ζπλώλπκά ηεο. Σα νλόκαηα ησλ ζξεζθεηώλ θαη ησλ νπαδώλ ηνπο γξάθνληαη κε κηθξό αξρηθό: ρξηζηηαληζκόο, ρξηζηηαλόο θ.ά. 19

20 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ Κεθαιαία θαη πεδά (2/3) Σίηινη ζπγγξακκάησλ, ινγνηερληθώλ έξγσλ θαη έξγσλ ηέρλεο. Σηκεηηθνί ηίηινη. Δθθιεζηαζηηθνί ζεζκνί, λανί. Θεζκηθά θαηνρπξσκέλνη αζιεηηθνί αγώλεο. εκεία ηνπ νξίδνληα. Oπξάληα ζώκαηα: Ο Ήιηνο είλαη ν αζηέξαο ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο. Όηαλ, όκσο, νη ελ ιόγσ όξνη δελ ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ νπξάληνπ ζώκαηνο αιιά κε άιιε έλλνηα, γξάθνληαη κε κηθξό αξρηθό: Η ειιεληθή γε είλαη εύθνξε. Δηδηθά, γηα ηε ιέμε ήιηνο, γξάθεηαη κε θεθαιαίν κόλν ζε αζηξνλνκηθά, αζηξνθπζηθά θαη ζπλαθή επηζηεκνληθά θείκελα. ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο, γξάθεηαη κε κηθξό αξρηθό: Εθκεηάιιεπζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, όπσο ην λεξό, ν ήιηνο θαη ε βηνκάδα. Ολνκαζίεο ησλ ρξνληθώλ ππνδηαηξέζεσλ ηεο γεσινγίαο, ηεο παιαηνληνινγίαο, ηεο πξντζηνξίαο, ηεο πξσηντζηνξίαο θαη ηεο ηζηνξίαο: ε Γεσκεηξηθή, ν Μεζαίσλαο, ε Αλαγέλλεζε, ν Μεζνπόιεκνο. Όηαλ, όκσο, νη ιέμεηο απηνύ ηνπ είδνπο ρξεζηκνπνηνύληαη σο επίζεηα ή κεηαθνξηθά, γξάθνληαη κε κηθξό αξρηθό: Η θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο θπιαθέο ηεο πξναλαθεξζείζαο ρώξαο είλαη πξαγκαηηθόο κεζαίσλαο. Ολνκαζίεο επηζηεκώλ θαη ηερλώλ ζε επίζεκνπο ηίηινπο: θαζεγήηξηα Αζηηθνύ Δηθαίνπ, δηδάθηνξαο Φεκείαο. 20

21 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ Κεθαιαία θαη πεδά, πιάγηνη ραξαθηήξεο (3/3) Ολνκαζίεο επηζηεκνληθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζεζκώλ θαη δηνηθεηηθώλ θαη πνιηηηθώλ ηδξπκάησλ: Εζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν. Όηαλ, όκσο, δελ πξνζδηνξίδεηαη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα, ηόηε νη ζρεηηθέο ιέμεηο γξάθνληαη κε κηθξό αξρηθό: Τα παλεπηζηήκηα θαη ηα πνιπηερλεία ηεο ρώξαο καο είλαη πςεινύ επηπέδνπ. Δπηζηεκνληθέο νλνκαζίεο θπηώλ θαη δώσλ, όηαλ δειώλνπλ ην γέλνο ή ηαμηλνκηθό άζξνηζκα κεγαιύηεξν από ην γέλνο (δειαδή: νηθνγέλεηα, ηάμε, νκνηαμία, ζπλνκνηαμία, βαζίιεην). Σα θαηά ην πξσηόθνιιν νλόκαηα θξαηώλ (γξάθνληαη κε θεθαιαία ηα αξρηθά γξάκκαηα όισλ ησλ ιέμεσλ νη νπνίεο θαη απνηεινύλ ην όλνκα ηνπ ζρεηηθνύ θξάηνπο, πιελ ησλ άξζξσλ, ησλ πξνζέζεσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ). Δπίζεκεο νλνκαζίεο δηεζλώλ νξγαληζκώλ ή νξγαλώζεσλ, θαζώο θαη νξγάλσλ, ππεξεζηώλ θαη δηνηθεηηθώλ κνλάδσλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ ή νξγαλώζεσλ. Δπίζεκεο νλνκαζίεο θξαηηθώλ ζεζκηθώλ θνξέσλ, ππεξεζηώλ θαη δηνηθεηηθώλ κνλάδσλ ηεο εθηειεζηηθήο, λνκνζεηηθήο ή δηθαζηηθήο εμνπζίαο (γξάθνληαη κε θεθαιαία ηα αξρηθά γξάκκαηα όισλ ησλ ιέμεσλ νη νπνίεο ζπλαπνηεινύλ ηε ζρεηηθή νλνκαζία πιελ ησλ άξζξσλ, ησλ πξνζέζεσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ). Δπίζεκεο νλνκαζίεο εζληθώλ, δηεζλώλ ή ελσζηαθώλ ζσκάησλ, ηδξπκάησλ, νξγαλώζεσλ, θνκκάησλ, ηακείσλ θ.ά. 11. Πιάγηνη ραξαθηήξεο (γηα παξάζεζε απηνιεμεί απνζπαζκάησλ) 21

22 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ Μεηξηθό ζύζηεκα 12. Μεηξηθό ζύζηεκα (αξηζκνί, εκεξνκελίεο θαη ώξεο) Σα απόιπηα αξηζκεηηθά κέρξη ην δεθαελλέα, νη δεθάδεο, νη εθαηνληάδεο, ην ρίιηα γξάθνληαη κνλνιεθηηθά. Σα ππόινηπα απόιπηα αξηζκεηηθά γξάθνληαη πεξηθξαζηηθά. Γηα ηε δήισζε ζειίδσλ ηνπ θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά θαλόλα απόιπηα αξηζκεηηθά πνπ γξάθνληαη κε αξηζκό, π.ρ. ζηε ζειίδα 9 (όρη ζηελ έλαηε ζειίδα). Δηζάγεηαη ηειεία κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ ηξηώλ ςεθίσλ. Δελ ηζρύεη γηα ηα ηεηξαςήθηα έηε, γηα ηνπο αξηζκνύο λνκηθώλ πξάμεσλ, γηα ηνπο αξηζκνύο ηειεθώλνπ θαη θαμ, γηα ηνπο αξηζκνύο ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ [ηόηε νη αθέξαηνη αξηζκνί πξέπεη λα ρσξίδνληαη θαηά ηκήκαηα ηξηώλ ςεθίσλ κε ζηαζεξό (πξνζηαηεπκέλν) δηάζηεκα (Control + Shift + space), π.ρ θαη όρη νύηε 230,000]. ηνπο δεθαδηθνύο αξηζκνύο ηα δεθαδηθά ςεθία λα ρσξίδνληαη από ηα αθέξαηα κε ππνδηαζηνιή θαη όρη κε ηειεία. ε θείκελν ηα θιάζκαηα λα γξάθνληαη νινγξάθσο θαη όρη αξηζκεηηθά. ε πίλαθεο, καζεκαηηθνύο ή ρεκηθνύο ηύπνπο θαη ζπλαθή πιαίζηα επηηξέπεηαη λα γξάθνληαη αξηζκεηηθά. Οη πνζόηεηεο, ηα πνζά, ηα κέηξα, ηα ζηαζκά, νη δηαζηάζεηο, νη ζεξκνθξαζίεο, ηα πνζνζηά θ.ιπ. γξάθνληαη κε απόιπηνπο αξηζκνύο, όηαλ αθνινπζνύληαη από ην αληίζηνηρν ζύκβνιν, θαζώο επίζεο ζε πίλαθεο θαη ζε θαηαιόγνπο, π.ρ. ζπληειεζηήο 2,2 %. Όηαλ όκσο ε κνλάδα κέηξεζεο ή ε λνκηζκαηηθή κνλάδα γξάθεηαη νινγξάθσο, ηόηε ν αξηζκόο κπνξεί λα γξαθηεί είηε νινγξάθσο είηε αξηζκεηηθώο, π.ρ. 100 επξώ ή εθαηό επξώ. 22

23 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ Μεηξηθό ζύζηεκα Γηα ηα πνζνζηά θαη ηε ζεξκνθξαζία δελ εηζάγεηαη δηάζηεκα κεηαμύ αξηζκνύ θαη ζπκβόινπ. Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο: ηα ζύκβνια ησλ κνηξώλ θαη ησλ ππνδηαηξέζεώλ ηνπο (πξώηα θαη δεύηεξα ιεπηά) είλαη θνιιεκέλα ζηνλ αληίζηνηρν αξηζκό ( ), αιιά κεηαμύ ησλ κνηξώλ θαη ησλ πξώησλ θαη (όηαλ ππάξρνπλ) δεύηεξσλ ιεπηώλ άιινηε αθήλεηαη ( Β) θαη άιινηε δελ αθήλεηαη δηάζηεκα ( ). Πάλησο, όηαλ αθήλεηαη δηάζηεκα, πξνζνρή, ώζηε όιε ε ζπληεηαγκέλε λα βξίζθεηαη πάληα ζηελ ίδηα ζεηξά. Γελ ρσξίδνληαη ζηνλ ζπιιαβηζκό ηα αξηζκεηηθώο εθθξαδόκελα πνζά. Tα αξηζκεηηθά κεγέζε γξάθνληαη ζπλήζσο κε αξηζκνύο θαη όρη νινγξάθσο: ζε αλαθνξέο ζηαηηζηηθνύ ραξαθηήξα (ζην εξσηεκαηνιόγην απάληεζαλ 50 επηρεηξήζεηο), ζε ςεθνθνξίεο (από ηνπο ζπιιόγνπο, 22 ςήθηζαλ ππέξ, 14 θαηά) θαη ζε δηαζηήκαηα πνπ ρσξίδνληαη κε παύια (άηνκα ειηθίαο 9-14 εηώλ). Αληίζεηα, νη αξηζκνί πνπ δειώλνπλ πξνζεζκίεο ζπζηήλεηαη λα γξάθνληαη νινγξάθσο. Μηα/κία. Ο άηνλνο ηύπνο ρξεζηκνπνηείηαη σο αόξηζην άξζξν θαη ν ηνληζκέλνο σο αξηζκεηηθό. Δθαηνκκύξην/-α, δηζεθαηνκκύξην/-α. Όηαλ γξάθνληαη νινγξάθσο, ηα αξηζκεηηθά πνπ ηηο ζπλνδεύνπλ γξάθνληαη είηε κε ςεθία είηε κε γξάκκαηα, π.ρ. ηξία εθαηνκκύξηα ή 3 εθαηνκκύξηα. 23

24 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ Μεηξηθό ζύζηεκα Οη εκέξεο, νη ώξεο θαη ηα έηε γξάθνληαη θαηά θαλόλα κε αξηζκνύο, ελώ ν κήλαο αλαθέξεηαη ζρεδόλ πάληα νινγξάθσο. Γηα ηε δήισζε ηεο εκέξαο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θαλόλα ην άξζξν «ηηο» (π.ρ. ζηηο 9 Μαξηίνπ 2002, έσο ηηο 19 Ηνπλίνπ 2006 θ.ιπ.). Μπνξεί όκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην άξζξν «ηελ» (π.ρ. ηελ 10ε Ηνπιίνπ 2008). Όκσο, όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε εκέξα ηνπ κήλα, ρξεζηκνπνηείηαη πάληα ην άξζξν ηελ (π.ρ. ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2010). Γηα ηηο ώξεο πξέπεη λα πξνηηκάηαη ην εηθνζηηεηξάσξν από ην δσδεθάσξν ζύζηεκα (π.ρ θαη όρη κ.κ.). Μεηαμύ ηνπ αξηζκνύ πνπ εθθξάδεη ηηο ώξεο θαη ηνπ αξηζκνύ πνπ εθθξάδεη ηα ιεπηά εηζάγεηαη ηειεία ή δηπιή ηειεία. Οη δεθαεηίεο γξάθνληαη είηε νινγξάθσο (π.ρ. ε δεθαεηία ηνπ εβδνκήληα) είηε ζπληεηκεκέλα (ε δεθαεηία ηνπ 70). Σα ηξία ηειεπηαία ςεθία ησλ εηώλ δελ ρσξίδνληαη πνηέ νύηε κε δηάζηεκα νύηε κε ηειεία. Γηα ηνπο αηώλεο ρξεζηκνπνηνύληαη ηαθηηθά αξηζκεηηθά, ηα νπνία κπνξνύλ λα γξάθνληαη είηε νινγξάθσο (εηθνζηόο πξώηνο αηώλαο) είηε ζπληεηκεκέλα (21όο αηώλαο). Όηαλ ηα κεζάλπρηα ρξεζηκνπνηνύληαη σο ζεκείν ιήμεο κηαο πξνζεζκίαο ή, γεληθόηεξα, κηαο ρξνληθήο πεξηόδνπ, γξάθνληαη: Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο αθεηεξία ηεο, γξάθνληαη:

25 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ Απαξίζκεζε 13. Λίζηεο θαη απαξίζκεζε (ιέμεηο, θξάζεηο, πξνηάζεηο) Α) Γηα απιή απαξίζκεζε νλνκάησλ ή θξάζεσλ, κεηά ηελ άλσ θαη θάησ ηειεία, γξάςηε ην πξώην γξάκκα πεδό, ρσξίζηε κε θόκκα θαη βάιηε ηειεία κεηά ην ηειεπηαίν ζηνηρείν: έλα, δύν, ηξία. ή πξώην ζηνηρείν, δεύηεξν ζηνηρείν, ηξίην ζηνηρείν. Β) Γηα απιή απαξίζκεζε νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ, μεθηλήζηε θάζε πξόηαζε κε θεθαιαίν θαη ζην ηέινο ηεο βάιηε ηειεία: Δδώ αξρίδεη ε ιίζηα. Δδώ ζπλερίδεηαη ε ιίζηα. Δδώ νινθιεξώλεηαη ε ιίζηα. 25

26 εκεία Γισζζηθνύ Διέγρνπ Δπξεηήξηα όξσλ, βηβιηνγξαθία 14. Γισζζάξηα επηζηεκνληθώλ όξσλ i. Πίλαθαο κε ηελ αλάιπζε όισλ ησλ αθξσλπκίσλ-αξθηηθόιεμσλ [ν ειιεληθόο όξνο ολογπάθυρ και ηα απσικά ηνπ (ειιεληθνί ραξαθηήξεο), ν αγγιηθόο όξνο νινγξάθσο θαη ηα αξρηθά ηνπ (ιαηηληθνί ραξαθηήξεο)] ii. Δπξεηήξην κε ηελ αληηζηνίρηζε ειιελόγισζζσλ-μελόγισζζσλ επηζηεκνληθώλ όξσλ 15. Βηβιηνγξαθία Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη παξαπνκπέο ζπληάζζνληαη κε βάζε έλα, θαη κόλν, από ηα δηεζλή πξόηππα βηβιηνγξαθίαο, π.ρ. APA (6 ε έθδνζε, ΗΔΔΔ (2006), Harvard-Anglia (2008), Chicago (16ε έθδνζε), MLA (7ε έθδνζε). Ζ κνξθνπνίεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξέπεη λα είλαη εληαία, δειαδή λα εθαξκόδεηαη κε ζπλέπεηα από ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηνπ ζπγγξάκκαηνο (https://owl.english.purdue.edu/media/pdf/ _949.pdf). 26

27 Βηβιηνγξαθία βάζεη APA (1/3) Υξήζε ηνπ βηβιηνγξαθηθνύ πξνηύπνπ APA (6 ε έθδνζε) Γίλνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο κνξθνπνηήζεηο (πνηα ζηνηρεία ηεο αλαθνξάο κνξθνπνηνύληαη κε πιάγηνπο ραξαθηήξεο θαη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο). Γεληθά, παξέρνπκε όζν κπνξνύκε πεξηζζόηεξε πιεξνθνξία θαη γηα ηελ ειεθηξνληθή αλάθηεζε κηαο πεγήο. Όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε έξγα ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε δηαθνξεηηθά έηε, ηόηε αλαθέξνπκε ηα έξγα ηνπ θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, μεθηλώληαο από ην παιαηόηεξν πξνο ην πην ζύγρξνλν, κε βάζε πάληα ην έηνο δεκνζίεπζεο. Όηαλ πεξηζζόηεξεο από κία πεγέο πξνέξρνληαη από ηνλ ίδην ζπγγξαθέα θαη έρνπλ δεκνζηεπηεί ην ίδην έηνο, ηόηε ηηο αλαθέξνπκε ζύκθσλα κε ηελ αιθαβεηηθή ζεηξά ηνπ ηίηινπ ηνπο. 27

28 Βηβιηνγξαθία βάζεη APA (2/3) ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ (in-text citations) Σν ΑΡΑ ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ζπγγξαθέαο-έηνο (author-date) γηα ηηο παξαπνκπέο, δειαδή ζε θαηάιιειν ζεκείν εληόο ηνπ θεηκέλνπ εηζάγεηαη ην επίζεην ηνπ ζπγγξαθέα θαη ην έηνο δεκνζίεπζεο ηεο πεγήο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. Όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε κία πεγή ή όηαλ ηε ζπλνςίδνπκε, παξαπέκπνπκε ζηνλ ζπγγξαθέα θαη ην έηνο δεκνζίεπζεο ηνπ έξγνπ ηνπ, ζπλήζσο ζην ηέινο ηεο πξόηαζήο καο. Όηαλ εληόο κίαο παξέλζεζεο παξαπέκπνπκε ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο πεγέο, ηόηε ηηο παξνπζηάδνπκε κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ηειηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο (δειαδή, αιθαβεηηθά θαη κεηά ρξνλνινγηθά). ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ (references) Πεξηέρεη όιεο ηηο πεγέο γηα ηηο νπνίεο έγηλε παξαπνκπή εληόο ηνπ θεηκέλνπ. Φέξεη ηνλ ηίηιν «Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο». Οη πεγέο θαηαγξάθνληαη αιθαβεηηθά, κε βάζε ην επίζεην ηνπ ζπγγξαθέα. Γελ αξηζκνύληαη νη αλαθνξέο νύηε ηίζεληαη ζε ιίζηα κε θνπθθίδεο. Έληνλα γξάκκαηα δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θαλέλα ζεκείν ησλ αλαθνξώλ νύηε εηζαγσγηθά αιιά νύηε θαη ππνγξακκίζεηο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ζεκεία ζηίμεο πόηε κπαίλεη θόκκα, πόηε ηειεία. (Πεγή: 28

29 Βηβιηνγξαθία βάζεη APA (3/3) Η οπγάνυζη ζηην αλθαβηηική παπάθεζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ Αα Aa Ηε -- Νλ Nn Υπ Uu Ββ Bb -- Hh Ξμ Vv Γγ Cc Θζ -- Ον Oo -- Ww Γδ Dd Ηη Ii Ππ Pp Φθ -- Δε Ee -- Jj -- Qq Υρ Xx -- Ff Κθ Kk Ρξ Rr Φς -- Εδ -- Λι Ll ο Ss Χσ Gg Μκ Mm Ση Tt -- Zz [Πεγή: (ζει. 16)]. 29

30 Δπίινγνο Η γλυζζική επιμέλεια είναι ςποσπευηική γηα θάζε επηζηεκνληθό ζύγγξακκα, η γλυζζική δαπάνη κπίνεηαι καηά πεπίπηυζη. Η επιμέλεια δεν είναι παπέμβαζη, είναι ζςνεπγαζία, πνπ όκσο ζπλαληά θαη εκπόδηα. Γηα λα αξζνύλ, είλαη απαξαίηεην λα ζπλαθζνύλ ζσέζειρ αμοιβαίαρ εκηίμηζηρ και εμπιζηοζύνηρ μεηαξύ ηος επιμεληηή, ηυν μελών ηυν Σςγγπαθικών Ομάδυν και ηυν λοιπών Σςνηελεζηών ηεο έθδνζεο ελόο βηβιίνπ. Εςσαπιζηώ πολύ για ηην πποζοσή ζαρ! 30

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι

Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα. Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Πξώην εξγαζηεξηαθό κάζεκα Αξρηηεθηνληθή Η/Υ Ι Σςζηήμαηα αναπαπάζηαζηρ Έλα αξηζκεηηθό ζύζηεκα αλαπαξάζηαζεο δεδνκέλσλ, απνηειείηαη από έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκό ραξαθηήξσλ (π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεθαδηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΑΓΟΡΑ ΖΜΔΡΗΓΑ ΓΗΑ ΣΖΝΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΖΖ ΔΟΓΩΝ ΑΠΟ ΔΓΚΛΖΜΑΣΗΚΔ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ 1 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΜΟΙ ΚΑΙ ΤΝΗΘΔΙ ΑΓΤΝΑΜΙΔ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔ ΣΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΔΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΠΑΡΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ 1 ΘΔΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 υρ Α5 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ηη θπάζη, πος ζςμπληπώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»:

Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: Ελόηεηα 16 ε Α.Να σαπακηηπίζεηε ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ υρ ζυζηέρ ή λανθαζμένερ, γπάθονηαρ δίπλα ζηον απιθμό κάθε ππόηαζηρ ηη λέξη «ζυζηό» ή «λάθορ»: 1. Αθνινπζίεο πξνο ηηκήλ ηεο Θενηόθνπ είλαη ν Μεγάινο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα