Γισζζηθόο Έιεγρνο. (κε βάζε ηνλ Οδεγό γισζζηθήο επηκέιεηαο ηεο Γξάζεο) ηακαηίλα Κνπηζηιένπ, Φηιόινγνο ΚΟΤ, Γξάζε «Κάιιηπνο», ΔΑΒ ΔΜΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γισζζηθόο Έιεγρνο. (κε βάζε ηνλ Οδεγό γισζζηθήο επηκέιεηαο ηεο Γξάζεο) ηακαηίλα Κνπηζηιένπ, Φηιόινγνο ΚΟΤ, Γξάζε «Κάιιηπνο», ΔΑΒ ΔΜΠ"

Transcript

1 3 ν πλάληεζε Δλεκέξσζεο γηα ηερληθά ζέκαηα 15 Μαΐνπ 2015 ΣΔΗ Αζήλαο Γισζζηθόο Έιεγρνο (κε βάζε ηνλ Οδεγό γισζζηθήο επηκέιεηαο ηεο Γξάζεο) ηακαηίλα Κνπηζηιένπ, Φηιόινγνο ΚΟΤ, Γξάζε «Κάιιηπνο», ΔΑΒ ΔΜΠ Αλζξσπηζηηθέο θαη Ννκηθέο Δπηζηήκεο, Δπηζηήκεο Σερλώλ θαη Γξακκάησλ Δπηζηήκεο Μεραληθώλ θαη Πιεξνθνξηθή Ηαηξηθέο Δπηζηήκεο θαη Δπηζηήκεο ηεο Εσήο Οηθνλνκηθέο, Πνιηηηθέο, Κνηλσληθέο θαη Γεσπνληθέο Δπηζηήκεο Φπζηθέο Δπηζηήκεο

2 Γισζζηθή επηκέιεηα θαη γισζζηθόο επηκειεηήο Ο γλυζζικόρ επιμεληηήρ είλαη εθείλνο πνπ παπαδίδει για ζελιδοποίηζη (παιηόηεξα γηα ζηνηρεηνζεζία) ένα κείμενο με καλά ελληνικά, ζηπυηή, «ζυζηή» γλώζζα. Με όζο ηο δςναηόν λιγόηεπα λάθη. Η δοςλειά ηος γλυζζικού επιμεληηή, η γλυζζική επιμέλεια, είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ έθδνζε ελόο βηβιίνπ, ςπεύθςνη ζε κεγάιν βαζκό για ηο ηελικό αποηέλεζμα, σζηόζν αθανήρ θαη παπαγνυπιζμένη. Άξαγε είναι πανεπιζηήμοναρ ή αλάνθαζηορ ο επιμεληηήρ; Μποπεί να ςποκαηαζηήζει ηον ζςγγπαθέα, ηνλ εηδηθό επηζηήκνλα; Καηαξρήλ, όρη. Πξάγκαηη, είλαη αδηαλόεην λα αμηώλεη θάπνηνο από ηνλ επηκειεηή πεξηζζόηεξεο απαηηήζεηο από όζεο έρεη από ηνλ ζπγγξαθέα ελόο θεηκέλνπ. Ο επιμεληηήρ δεν μεηαμοπθώνει ζε καλό ένα κακό κείμενο. Ωζηόζν, ο επιμεληηήρ βλέπει ππάγμαηα ηα οποία ή δεν ηα έσει δει ή δεν μποπεί να ηα αξιολογήζει ο ζςγγπαθέαρ. Τν λα επηζεκάλεη ν επηκειεηήο ηα ηξσηά ηνπ ζπγγξαθέα απνβαίλεη επεξγεηηθό γηα όινπο, θπξίσο γηα ηνλ αλαγλώζηε, εθόζνλ από ηο δικαίυμα ηος αναγνώζηη αποππέοςν οι ςποσπεώζειρ ηος επιμεληηή. Ο γλυζζικόρ επιμεληηήρ, σο ενδιάμεζορ μεηαξύ ζςγγπαθέα και αναγνώζηη, αθελόο λειηοςπγεί υρ έναρ ακόμη «κπιηικόρ αναγνώζηηρ» ηος κειμένος (ζύμμασορ ηος δημιοςπγού), αθεηέξνπ διαθέηει ηην απαιηούμενη ηεσνογνυζία (π.ρ. γισζζηθή θαηάξηηζε), ώζηε λα πξνζδίδεη ζε νπνηνδήπνηε «αδηακόξθσην (πξσηνγελέο) πιηθό» κνξθή ηαηξηαζηή κε ην ζέκα θαη απαιιαγκέλε από γισζζηθά θαη ηππνγξαθηθά ιάζε. 2

3 Γισζζηθή επηκέιεηα, ηα όξηα (1/2) Δπίπεδα ζηα νπνία ζπληειείηαη ε επηκέιεηα: απνζαθήληζε λνήκαηνο, βειηίσζε γιώζζαο, έιεγρνο θαη δηόξζσζε πθνινγηθώλ επηπέδσλ, έιεγρνο ηεο ζπλνρήο ησλ γισζζηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θεηκέλνπ, νκαινπνίεζε κεηξηθνύ ζπζηήκαηνο (π.ρ. αξηζκνί, εκεξνκελίεο θ.ά.), έιεγρνο θαη επηκέιεηα αλαγξαθήο θεθαιίδσλ, επξεηεξίσλ, παξαζεκάησλ θ.ά., έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ βηβιίνπ θαη ηεο ιίζηαο ησλ πεξηερνκέλσλ ηνπ έξγνπ, έιεγρνο βηβιηνγξαθίαο (παξαπνκπώλ θαη αλαθνξώλ), αλαδηνξγάλσζε ηνπ θεηκέλνπ σο πξνο ην πεξηερόκελν θαη ηε δηάξζξσζή ηνπ, έλεγσορ ππαγμαηολογικών ζηοισείυν θαη ζςνέπειαρ ηυν δεδομένυν. Απώηεξνο ζηόρνο ε ομοιογένεια όισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ «ρεηξνγξάθνπ/δνθηκίνπ». 3

4 Γισζζηθή επηκέιεηα, ηα όξηα (2/2) Tππνγξαθηθή επηκέιεηα-δηόξζσζε: (ηςπογπαθικά λάθη/errata, αβλετίερ, παποπάμαηα, παπαλείτειρ, λάθη ζελιδοποίηζηρ) εηζαγσγή ηίηισλ θαη πιαγηόηηηισλ, ηνπνζέηεζε γξαθηθώλ ζηνηρείσλ (π.ρ. ζρεκάησλ), επηκέιεηα πηλάθσλ, δηαγξακκάησλ θαη θαηαιόγσλ (π.ρ. ιεδάληεο, ηίηινη θ.ά.), ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θεηκέλνπ ζηε ζειίδα, έιεγρνο θεθαιίδσλ, έιεγρνο ζειηδαξίζκσλ όπνπ αλαθέξνληαη (π.ρ. πεξηερόκελα) θαη ελδερόκελε ζπκπιήξσζή ηνπο, έιεγρνο θνπηζώλ, νξθαλώλ θ.ά. αξάδσλ, έιεγρνο ησλ «δνθηκίσλ» ηνπ επηκειεκέλνπ θαη ζειηδνπνηεκέλνπ θεηκέλνπ όζνλ αθνξά ηε ζπλέπεηα σο πξνο ην «ζηήζηκν», ηοποθέηηζη εικονογπαθικού ςλικού θαη έιεγρνο ηεο ζσζηήο ελζσκάησζήο ηνπ ζην θείκελν, δηακόξθσζε θαηαιόγνπ εηθόλσλ. 4

5 Οδεγόο γισζζηθήο επηκέιεηαο Γξάζεο Η γιώζζα είλαη σθεαλόο απέξαληνο θαη θαλέλαο δελ κπνξεί λα πινεγεζεί κε ζηγνπξηά ζε αραξηνγξάθεηα λεξά. Δθ ησλ σλ νπθ άλεπ έλαο Οδεγόο πνπ λα θαηαγξάθεη ηα ακθηιεγόκελα γισζζηθά δεηήκαηα, σο ππμίδα. Αθελόο βνεζά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη έλα δήηεκα είλαη ακθηιεγόκελν, αθεηέξνπ ζπλδξάκεη ζηελ πξνζεθηηθή επηινγή ηεο πξνζθνξόηεξεο (γξακκαηηθά, ζπληαθηηθά, ζεκαζηνινγηθά θ.ά.) γισζζηθήο ρξήζεο. Δπίζεο, θαηαξγεί ηε «γισζζηθή αλαξρία», ηδίσο ζε βηβιία από πνιινύο ζπγγξαθείο, εθόζνλ γηα πξνβιεκαηηθά ζέκαηα, όπσο π.ρ. ε γξαθή ησλ μέλσλ δαλείσλ, ππαγνξεύεη εληαία ζηάζε. απηό ην πλεύκα έρνπλ εθδνζεί νη Οδεγνί γηα πγγξαθείο, πλ-ζπγγξαθείο, Κξηηηθνύο Αλαγλώζηεο θαη πληειεζηέο, αλάκεζά ηνπο ν Οδεγόο Γισζζηθήο Δπηκέιεηαο - 1ε Έθδνζε, έλαο ρξεζηηθόο Οδεγόο (κε «καλέρ γλυζζικέρ ππακηικέρ» γηα ηνπο Σπγγξαθείο ησλ παλεπηζηεκηαθώλ ζπγγξακκάησλ). Γελ ππνθαζηζηά ηε θηινινγηθή επηκέιεηα από ηνπο επαγγεικαηίεο επηκειεηέο/δηνξζσηέο θεηκέλσλ, ε νπνία θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε δηόξζσζε ζθαικάησλ πεξηερνκέλνπ (ζεκαζηνινγηθώλ, λνεκαηηθήο αιιεινπρίαο, ζπλνρήο θαη ζπλεθηηθόηεηαο, αθξίβεηαο ζηελ έθθξαζε) ή/θαη γισζζηθώλ αζηνρηώλ (ιόγσ απόθιηζεο από ηνπο θαλόλεο). 5

6 «Γισζζηθόο Έιεγρνο» κε βάζε ηνλ Οδεγό (1/3) «Γισζζηθόο Έιεγρνο» θαηά ηελ ππνβνιή ηνπ Πξσηνγελνύο Τιηθνύ ζηελ Δλδηάκεζε Αλαθνξά Καηαγξάθνληαη: ζεκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ, απνηειέζκαηα γισζζηθνύ ειέγρνπ (ηεξνύληαη πιήξσο, κεξηθώο, δελ ηεξνύληαη νη πξνδηαγξαθέο), ππνδείμεηο γηα ηε γισζζηθή επηκέιεηα ησλ θεηκέλσλ (κε ππεξζπλδέζκνπο πνπ παξαπέκπνπλ ζε θαιέο γισζζηθέο πξαθηηθέο), ζύκθσλα θαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ απνηππώλνληαη ζηνλ Οδεγό γισζζηθήο επηκέιεηαο ηεο Γξάζεο. 6

7 «Γισζζηθόο Έιεγρνο» κε βάζε ηνλ Οδεγό (2/3) 7

8 «Γισζζηθόο Έιεγρνο» κε βάζε ηνλ Οδεγό (3/3) 8

9 Γισζζηθή επηκέιεηα θαη γισζζηθή δαπάλε 9

10 εκεία Γισζζηθνύ Διέγρνπ - ηίμε 1. ηίμε ηειεία (.) θόκκα (,) άλσ ηειεία ( ) δηπιή ηειεία (:) παξέλζεζε ( ) αγθύιεο [ ] εηζαγσγηθά () ελσηηθό (-) παύια κεζαίνπ κεγέζνπο ( ) κεγάιε παύια (δηπιή ή κνλή) ( ) απνζησπεηηθά ( ) θάζεηνο (/) 10

11 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ πληνκνγξαθίεο θαη Αξθηηθόιεμα 2. πληνκνγξαθίεο Γηα ηελ ίδια έννοια ε ίδια ζςνηομογπαθία ζε όιν ην θείκελν, π.ρ. πάληα θ.ιπ. (ή θιπ.) ή θ.η.ι. (ή θηι.) θαη όρη αιινύ θ.ιπ. θαη αιινύ θ.η.ι. ή θηι. Έπεηηα από ζπληνκνγξαθία πνπ ηειεηώλεη κε ηειεία δελ εηζάγεηαη θαη άιιε ηειεία. [πληνκνγξαθίεο (ελδεηθηηθά): δει. (δειαδή), κ.φ. (κεηά Υξηζηόλ), ζ. (ζειίδα), η.κ. (ηεηξαγσληθά κέηξα), Απξ. (Απξίιηνο), ζεκ. (ζεκείσζε), θ. (θύξηνο), ό.π. (όπνπ παξαπάλσ), ΥΓ. (Τζηεξόγξαθν), βι. (βιέπε), αξ. (αξηζκόο) θ.ά.] 3. Αξθηηθόιεμα Σα αθξσλύκηα θαη αξθηηθόιεμα είλαη ζπληνκνγξαθίεο πνπ απνηεινύληαη κόλν από ηα αξρηθά (αξθηηθά ή άθξα) γξάκκαηα (π.ρ..δ.α.β., Δ.Μ.Π., ΔΛ.ΣΑ., ΠΡΟ.ΠΟ.). Σελ πξώηε θνξά πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην αξθηηθόιεμν πξέπεη λα γξάθεηαη εληόο παξελζέζεσο κεηά ηελ πιήξε νλνκαζία πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα αληηθαζηζηά. Σα αξθηηθόιεμα δελ είλαη ππνρξεσηηθό λα πξνέξρνληαη από ηελ ειιεληθή γιώζζα [Παγθόζκην Δπηζηηηζηηθό Πξόγξακκα (WFP), Σακείν ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Παηδηά (UNICEF), Παγθόζκηα Οξγάλσζε Τγείαο (WHO), Αλαπηπμηαθό Πξόγξακκα ηνπ ΟΖΔ (UNDP), Γξαθείν γηα ηνλ πληνληζκό Αλζξσπηζηηθώλ Τπνζέζεσλ (OCHA), Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα (OHCHR), Γηεζλήο Δπηηξνπή ηνπ Δξπζξνύ ηαπξνύ (ICRC), Γηεζλήο Οξγαληζκόο Μεηαλάζηεπζεο (IOM)]. 11

12 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ - Αξθηηθόιεμα Ξελόγισζζα αξθηηθόιεμα Σα αξθηηθόιεμα έσο θαη πέληε γξάκκαηα γξάθνληαη κε όια ηα γξάκκαηα θεθαιαία (π.ρ. CEN / European Committee for Standardization). Όζα απνηεινύληαη από έμη ή πεξηζζόηεξα γξάκκαηα γξάθνληαη κε ην αξρηθό θεθαιαίν θαη κε ηα ππόινηπα γξάκκαηα πεδά (Eurostat, Unesco), εθηόο αλ δελ πξνθέξνληαη, νπόηε γξάθνληαη κε όια ηα γξάκκαηα θεθαιαία (CCAMLR). Διιεληθά αξθηηθόιεμα Γξάθνληαη κε όια ηα γξάκκαηα θεθαιαία θαη ρσξίο ηειείεο: ΟΣΔ, ΤΠΔΥΧΓΔ. Γηα ηε δηάθξηζε ελόο λένπ αξθηηθόιεμνπ από όκνην πθηζηάκελν από πξηλ, ηα πξόζζεηα γξάκκαηα γξάθνληαη πεδά, όπσο: ΔΣΔπ (Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδύζεσλ, γηα δηάθξηζε από ηελ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο). Γξάθνληαη κε πεδό γξάκκα ηα ζηνηρεία ηνπ αξθηηθόιεμνπ ηα νπνία αληηζηνηρνύλ ζε αξρηθό άξζξνπ, όπσο: ηδ (πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο). Σα αξθηηθόιεμα λόκσλ, επηζηεκνληθώλ πεξηνδηθώλ θαη ζπλαθώλ έξγσλ, όπσο θαη ηα αξθηηθόιεμα δηθαζηηθώλ ζσκάησλ, γξάθνληαη ζύκθσλα κε ηελ θαζηεξσκέλε ζηελ ηδηόιεθην ηνπ ζρεηηθνύ θιάδνπ γξαθή ηνπο (π.ρ. ΔηζΝΑΚ: Δηζαγσγηθόο λόκνο Αζηηθνύ Κώδηθα, ΔΔπξΚ: Δπηζεώξεζε Δπξσπατθώλ Κνηλνηήησλ, ΔθΑζ: Δθεηείν Αζελώλ θ.ά.). 12

13 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ - Οξζνγξαθία 4. Οξζνγξαθία Ζ νξζνγξαθία κέζα ζην θείκελν λα είλαη εληαία, δειαδή ε ίδηα ιέμε λα γξάθεηαη παληνύ κε ηνλ ίδην ηξόπν Οξζνγξαθία νκόερσλ ιέμεσλ (π.ρ. παξάιεηςε= παξάβιεςε, απνθιεηζκόο, ελώ παξάιεςε= παξαιαβή θ.ιπ.), γηαηί ην ζύζηεκα νξζνγξαθηθνύ θαη γξακκαηηθνύ ειέγρνπ δελ αλαγλσξίδεη ηέηνηνπ είδνπο ιάζε Οξζνγξαθία ζύλζεησλ ιέμεσλ ην δεύηεξν ζπλζεηηθό ησλ νπνίσλ αξρίδεη από ξν Οξζνγξαθία ζειπθώλ νπζηαζηηθώλ ζε ηα/-εηα Γξαθή γ εληθνύ ιόγησλ ξεκάησλ ζε -όυ > -ώ Μνλνιεθηηθή ή κε γξαθή πξνζεηηθώλ εθθξάζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πιένλ σο επηξξήκαηα ή ζύλδεζκνη Γξαθή ησλ πξνζέζεσλ με, ζε, για θαη από κε έθζιηςε. Να γξάθνληαη κε έθζιηςε, όηαλ, γηα παξάδεηγκα, αθνινπζεί ε αλησλπκία αςηόρ Γηαηήξεζε ηεο νξζνγξαθίαο θαη ηνπ αιθαβήηνπ πξνέιεπζεο ζηηο ζηεξεόηππεο εθθξάζεηο 13

14 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ - Μεηαγξαθή μέλσλ νλνκάησλ 5. Ξεληθά θύξηα νλόκαηα Γεληθά, ηα αλζξσπσλύκηα θαη ηνπσλύκηα γξάθνληαη ζηε γιώζζα πξνέιεπζήο ηνπο. Γηαθνξεηηθά, ηζρύνπλ ηα εμήο: Ανθπυπυνύμια Απινγξάθεζε, δει. όζν ην δπλαηόλ απινύζηεξε γξαθή ζηα ειιεληθά θαη αθξηβέζηεξε απόδνζε ηνπ απζεληηθνύ ηξόπνπ πξνθνξάο ησλ ελ ιόγσ αλζξσπσλπκίσλ από ηελ μέλε ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Πξαθηηθά: ηα δηπιά ζύκθσλα γίλνληαη κνλά (π.ρ. Barroso Μπαξόδν), νη θζόγγνη πνπ πιεζηάδνπλ θσλεηηθά ην ειιεληθό [i] γξάθνληαη πάληα κε <η> (π.ρ. Sarkozy Σαξθνδί), νη θζόγγνη πνπ πιεζηάδνπλ θσλεηηθά ην ειιεληθό [e] γξάθνληαη πάληα κε <ε> (π.ρ. Blair Μπιεξ) θαη νη θζόγγνη πνπ πιεζηάδνπλ θσλεηηθά ην ειιεληθό [o] γξάθνληαη πάληα κε <ν> (π.ρ. Baudouin Μπνληνπέλ) Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε επηζηεκνληθή, θαιιηηερληθή, ηζηνξηθή ή πνιηηηθή πξνζσπηθόηεηα ηνπ παξειζόληνο πνπ έρεη θαζηεξσζεί ζηα ειιεληθά κε ηελ ειιεληθή γξαθή, ρξεζηκνπνηείηαη ε θαζηεξσκέλε ειιεληθή γξαθή θαη όρη ή μέλε, π.ρ.: Γαξβίλνο, Νεύησλ, Λνύζεξνο, Καξινκάγλνο, Βίζκαξθ θ.ά. Σα κόξηα von, de θ.ιπ. ζε άιιεο πεξηπηώζεηο γξάθνληαη κε πεδό αξρηθό θαη ζε άιιεο κε θεθαιαίν (βαλ Γθνγθ ή Βαλ Γθνγθ, ληα Βίληζη ή Νηα Βίληζη, ληε Γθνι ή Νηε Γθνι, θνλ Μπξάνπλ ή Φνλ Μπξάνπλ θ.ά.). πλήζσο, ηα ελ ιόγσ κόξηα γξάθνληαη κε θεθαιαίν αξρηθό όηαλ αλαθέξεηαη κόλν ην επώλπκν, ρσξίο ην όλνκα. Μάιηζηα, ζηελ πεξίπησζε απηή ηα κόξηα απηά ελίνηε παξαιείπνληαη (Ludwig van Beethoven Μπεηόβελ). 14

15 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ - Μεηαγξαθή μέλσλ νλνκάησλ Τοπυνύμια (νκνηνκνξθία ζηελ απόδνζε ηνπ ίδηνπ ηνπσλπκίνπ) Γηα όζα ηνπσλύκηα έρεη θαζηεξσζεί από θαηξό κηα εμειιεληζκέλε γξαθή ή κηα ζπγθεθξηκέλε νξζνγξαθία, απηή παξακέλεη ακεηάβιεηε. Κιίζε ησλ ηνπσλπκίσλ: ηα επξέσο θαη από παιηά γλσζηά μεληθά ηνπσλύκηα πνπ ε κνξθή ηνπο αληαπνθξίλεηαη ζην ηππηθό ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θιίλνληαη (π.ρ. ε Κέλπα, ηεο Κέλπαο ην Μεμηθό, ηνπ Μεμηθνύ). Γελ θιίλνληαη αλ έρεη θαζηεξσζεί ε άθιηηε κνξθή (π.ρ. ην Σνξόλην, ηνπ Σνξόλην). 6. Σνληζκόο (πξνζνρή ζηελ έγθιηζε ηόλνπ) Θέζε ηνπ ηόλνπ ζηε γεληθή θάπνησλ πξνπαξνμύηνλσλ νπζηαζηηθώλ, κεηνρώλ ή επηζέησλ 15

16 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ - Γξακκαηηθή 7. Γξακκαηηθή Πξνζνρή ζηελ πολςηςπία θαη ηελ αποθςγή σπήζηρ ηύπυν ηηρ καθαπεύοςζαρ, ηδίσο όηαλ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δόθηκνη ηύπνη ηεο δεκνηηθήο. Γεληθή πηώζε ιόγησλ ηύπσλ (επηζέησλ ή κεηνρώλ) Γεληθή επηζεηηθνπνηεκέλσλ ή νπζηαζηηθνπνηεκέλσλ κεηνρώλ ζε -υν Δζσηεξηθή αύμεζε ησλ ζύλζεησλ ξεκάησλ ζηνλ παξαηαηηθό θαη ηνλ αόξηζην Γόθηκνη ηύπνη ηνπ παζεηηθνύ ανξίζηνπ (εηζάρζεθε ή ειζήσθη, εμάρζεθαλ ή εξήσθηζαν, ιήθζεθε ή ελήθθη, ζπκπεξηιήθζεθε ή ζςμπεπιελήθθη, ππνγξάθεθε, ππνγξάθηεθε, ππνγξάθζεθε ή ςπεγπάθη θ.ιπ.) Δπηινγή εμαθνινπζεηηθώλ ή ζηηγκηαίσλ ηύπσλ ζύλζεησλ ξεκάησλ ηα νπνία έρνπλ σο δεύηεξν ζπλζεηηθό ην ξήκα άγυ ή ην ξήκα βάλλυ (ή θαη ην έσυ) Πξαθηηθόο θαλόλαο: Γηα απνθπγή ιάζνπο, ζπληζηάηαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ ξήκαηνο κε έλα ζπλώλπκό ηνπ, ώζηε λα γίλεη αληηιεπηή ε δηαθνξά, γηα παξάδεηγκα: ην λα θαηαζέζεηο (ζηηγκηαία) κήλπζε, ηζνδπλακεί κε ην λα ππνβάλεηο κήλπζε ην λα θαηαζέηεηο (εμαθνινπζεηηθά) αγσγέο, ηζνδπλακεί κε ην λα ππνβάλλεηο αγσγέο. 16

17 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ πληαθηηθό (1/2) 8. πληαθηηθό Δζθαικέλε ρξήζε ησλ κεηνρώλ ζε -νληαο/-ώληαο, ζπλήζσο ζηε ζέζε πξνζεηηθώλ θξάζεσλ Αδηθαηνιόγεην ππεξβαηό ρήκα έιμεο θάικαηα ζηε ζύληαμε νξηζκέλσλ ξεκάησλ (ξ. αθνξά) Αδηθαηνιόγεηε ζύληαμε νξηζκέλσλ ιόγησλ ξεκάησλ κε γεληθή αληί ηεο (νξζήο) αηηηαηηθήο Παξάιεηςε ηνπ νξηζηηθνύ άξζξνπ ή ρξήζε ηνπ αόξηζηνπ άξζξνπ ζηε ζέζε ηνπ νξηζηηθνύ πζζώξεπζε ιέμεσλ, ηδίσο αθεξεκέλσλ νπζηαζηηθώλ, ζε γεληθή πηώζε 17

18 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ πληαθηηθό (2/2) Υξήζε (εζθαικέλε) ησλ απνζεηηθώλ ξεκάησλ. Απνζεηηθά ραξαθηεξίδνληαη ηα ξήκαηα πνπ έρνπλ «απνζέζεη» (αθήζεη) ηνπο ηύπνπο ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο, άξα έρνπλ κόλν παζεηηθνύο ηύπνπο. ηελ παζεηηθή ηνπο ζύληαμε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη πεξίθξαζε κε ηα ξήκαηα ηπγράλσ, πθίζηακαη, γίλνκαη, απνηειώ θ.ιπ. Απεξίζθεπηε ρξήζε ηνπ νκνησκαηηθνύ ζαν, πνπ ή πεξηηηεύεη ή εζθαικέλα ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε ηνπ κνξίνπ υρ Αλαθνξηθό πος 18

19 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ Σειηθό λη, θεθαιαία θαη πεδά (1/3) 9. Σν ηειηθό λη (πξνζνρή, άιινηε δηαηεξείηαη, άιινηε απνβάιιεηαη) 10. Κεθαιαία θαη πεδά Με θεθαιαίν ην αξρηθό γξάκκα γξάθνληαη: Κύξηα νλόκαηα πξνζώπσλ (αλζξσπσλύκηα), κόλν ην πξώην γξάκκα. Δπίζεο, ζπλήζσο ην όλνκα γξάθεηαη πξώην θαη ην επώλπκν δεύηεξν. Κύξηα νλόκαηα δώσλ (δσσλύκηα). Κύξηα νλόκαηα πξαγκάησλ όπσο θηεξίσλ, εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθώλ, πινίσλ θ.ά. Δζληθά θαη παηξηδσλπκηθά, ησλ νπνίσλ κάιηζηα, ην αξρηθό γξάκκα, (ζπζηήλεηαη) λα γξάθεηαη κε θεθαιαίν αθόκα θαη όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο επίζεηα (θαη όρη σο νπζηαζηηθά). Με κηθξό αξρηθό γξάθνληαη ηα επίζεηα πνπ παξάγνληαη από εζληθά ή παηξηδσλπκηθά (ειιεληθόο θαθέο), ελώ ζπζηήλεηαη λα γξάθνληαη έηζη θαη ηα νλόκαηα ησλ γισζζώλ, π.ρ. ε ειιεληθή (γιώζζα). Σνπσλύκηα θαη γεσγξαθηθέο νλνκαζίεο, πόιεηο θαη θξάηε, νδνί, πιαηείεο, λνκνί, ηνπνζεζίεο, πνηακνί, βνπλά, ιίκλεο. Ζκέξεο ηεο εβδνκάδαο θαη κήλεο. Σα νλόκαηα ησλ επνρώλ γξάθνληαη κε κηθξό αξρηθό: άλνημε, θαινθαίξη. Ολόκαηα ησλ ενξηώλ (ενξησλύκηα). Ζ ιέμε Θεόο θαη ηα ζπλώλπκά ηεο. Σα νλόκαηα ησλ ζξεζθεηώλ θαη ησλ νπαδώλ ηνπο γξάθνληαη κε κηθξό αξρηθό: ρξηζηηαληζκόο, ρξηζηηαλόο θ.ά. 19

20 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ Κεθαιαία θαη πεδά (2/3) Σίηινη ζπγγξακκάησλ, ινγνηερληθώλ έξγσλ θαη έξγσλ ηέρλεο. Σηκεηηθνί ηίηινη. Δθθιεζηαζηηθνί ζεζκνί, λανί. Θεζκηθά θαηνρπξσκέλνη αζιεηηθνί αγώλεο. εκεία ηνπ νξίδνληα. Oπξάληα ζώκαηα: Ο Ήιηνο είλαη ν αζηέξαο ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο. Όηαλ, όκσο, νη ελ ιόγσ όξνη δελ ρξεζηκνπνηνύληαη κε ηελ έλλνηα ηνπ νπξάληνπ ζώκαηνο αιιά κε άιιε έλλνηα, γξάθνληαη κε κηθξό αξρηθό: Η ειιεληθή γε είλαη εύθνξε. Δηδηθά, γηα ηε ιέμε ήιηνο, γξάθεηαη κε θεθαιαίν κόλν ζε αζηξνλνκηθά, αζηξνθπζηθά θαη ζπλαθή επηζηεκνληθά θείκελα. ηηο άιιεο πεξηπηώζεηο, γξάθεηαη κε κηθξό αξρηθό: Εθκεηάιιεπζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, όπσο ην λεξό, ν ήιηνο θαη ε βηνκάδα. Ολνκαζίεο ησλ ρξνληθώλ ππνδηαηξέζεσλ ηεο γεσινγίαο, ηεο παιαηνληνινγίαο, ηεο πξντζηνξίαο, ηεο πξσηντζηνξίαο θαη ηεο ηζηνξίαο: ε Γεσκεηξηθή, ν Μεζαίσλαο, ε Αλαγέλλεζε, ν Μεζνπόιεκνο. Όηαλ, όκσο, νη ιέμεηο απηνύ ηνπ είδνπο ρξεζηκνπνηνύληαη σο επίζεηα ή κεηαθνξηθά, γξάθνληαη κε κηθξό αξρηθό: Η θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηηο θπιαθέο ηεο πξναλαθεξζείζαο ρώξαο είλαη πξαγκαηηθόο κεζαίσλαο. Ολνκαζίεο επηζηεκώλ θαη ηερλώλ ζε επίζεκνπο ηίηινπο: θαζεγήηξηα Αζηηθνύ Δηθαίνπ, δηδάθηνξαο Φεκείαο. 20

21 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ Κεθαιαία θαη πεδά, πιάγηνη ραξαθηήξεο (3/3) Ολνκαζίεο επηζηεκνληθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ζεζκώλ θαη δηνηθεηηθώλ θαη πνιηηηθώλ ηδξπκάησλ: Εζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν. Όηαλ, όκσο, δελ πξνζδηνξίδεηαη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ίδξπκα, ηόηε νη ζρεηηθέο ιέμεηο γξάθνληαη κε κηθξό αξρηθό: Τα παλεπηζηήκηα θαη ηα πνιπηερλεία ηεο ρώξαο καο είλαη πςεινύ επηπέδνπ. Δπηζηεκνληθέο νλνκαζίεο θπηώλ θαη δώσλ, όηαλ δειώλνπλ ην γέλνο ή ηαμηλνκηθό άζξνηζκα κεγαιύηεξν από ην γέλνο (δειαδή: νηθνγέλεηα, ηάμε, νκνηαμία, ζπλνκνηαμία, βαζίιεην). Σα θαηά ην πξσηόθνιιν νλόκαηα θξαηώλ (γξάθνληαη κε θεθαιαία ηα αξρηθά γξάκκαηα όισλ ησλ ιέμεσλ νη νπνίεο θαη απνηεινύλ ην όλνκα ηνπ ζρεηηθνύ θξάηνπο, πιελ ησλ άξζξσλ, ησλ πξνζέζεσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ). Δπίζεκεο νλνκαζίεο δηεζλώλ νξγαληζκώλ ή νξγαλώζεσλ, θαζώο θαη νξγάλσλ, ππεξεζηώλ θαη δηνηθεηηθώλ κνλάδσλ δηεζλώλ νξγαληζκώλ ή νξγαλώζεσλ. Δπίζεκεο νλνκαζίεο θξαηηθώλ ζεζκηθώλ θνξέσλ, ππεξεζηώλ θαη δηνηθεηηθώλ κνλάδσλ ηεο εθηειεζηηθήο, λνκνζεηηθήο ή δηθαζηηθήο εμνπζίαο (γξάθνληαη κε θεθαιαία ηα αξρηθά γξάκκαηα όισλ ησλ ιέμεσλ νη νπνίεο ζπλαπνηεινύλ ηε ζρεηηθή νλνκαζία πιελ ησλ άξζξσλ, ησλ πξνζέζεσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ). Δπίζεκεο νλνκαζίεο εζληθώλ, δηεζλώλ ή ελσζηαθώλ ζσκάησλ, ηδξπκάησλ, νξγαλώζεσλ, θνκκάησλ, ηακείσλ θ.ά. 11. Πιάγηνη ραξαθηήξεο (γηα παξάζεζε απηνιεμεί απνζπαζκάησλ) 21

22 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ Μεηξηθό ζύζηεκα 12. Μεηξηθό ζύζηεκα (αξηζκνί, εκεξνκελίεο θαη ώξεο) Σα απόιπηα αξηζκεηηθά κέρξη ην δεθαελλέα, νη δεθάδεο, νη εθαηνληάδεο, ην ρίιηα γξάθνληαη κνλνιεθηηθά. Σα ππόινηπα απόιπηα αξηζκεηηθά γξάθνληαη πεξηθξαζηηθά. Γηα ηε δήισζε ζειίδσλ ηνπ θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά θαλόλα απόιπηα αξηζκεηηθά πνπ γξάθνληαη κε αξηζκό, π.ρ. ζηε ζειίδα 9 (όρη ζηελ έλαηε ζειίδα). Δηζάγεηαη ηειεία κεηαμύ ησλ ηκεκάησλ ηξηώλ ςεθίσλ. Δελ ηζρύεη γηα ηα ηεηξαςήθηα έηε, γηα ηνπο αξηζκνύο λνκηθώλ πξάμεσλ, γηα ηνπο αξηζκνύο ηειεθώλνπ θαη θαμ, γηα ηνπο αξηζκνύο ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ [ηόηε νη αθέξαηνη αξηζκνί πξέπεη λα ρσξίδνληαη θαηά ηκήκαηα ηξηώλ ςεθίσλ κε ζηαζεξό (πξνζηαηεπκέλν) δηάζηεκα (Control + Shift + space), π.ρ θαη όρη νύηε 230,000]. ηνπο δεθαδηθνύο αξηζκνύο ηα δεθαδηθά ςεθία λα ρσξίδνληαη από ηα αθέξαηα κε ππνδηαζηνιή θαη όρη κε ηειεία. ε θείκελν ηα θιάζκαηα λα γξάθνληαη νινγξάθσο θαη όρη αξηζκεηηθά. ε πίλαθεο, καζεκαηηθνύο ή ρεκηθνύο ηύπνπο θαη ζπλαθή πιαίζηα επηηξέπεηαη λα γξάθνληαη αξηζκεηηθά. Οη πνζόηεηεο, ηα πνζά, ηα κέηξα, ηα ζηαζκά, νη δηαζηάζεηο, νη ζεξκνθξαζίεο, ηα πνζνζηά θ.ιπ. γξάθνληαη κε απόιπηνπο αξηζκνύο, όηαλ αθνινπζνύληαη από ην αληίζηνηρν ζύκβνιν, θαζώο επίζεο ζε πίλαθεο θαη ζε θαηαιόγνπο, π.ρ. ζπληειεζηήο 2,2 %. Όηαλ όκσο ε κνλάδα κέηξεζεο ή ε λνκηζκαηηθή κνλάδα γξάθεηαη νινγξάθσο, ηόηε ν αξηζκόο κπνξεί λα γξαθηεί είηε νινγξάθσο είηε αξηζκεηηθώο, π.ρ. 100 επξώ ή εθαηό επξώ. 22

23 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ Μεηξηθό ζύζηεκα Γηα ηα πνζνζηά θαη ηε ζεξκνθξαζία δελ εηζάγεηαη δηάζηεκα κεηαμύ αξηζκνύ θαη ζπκβόινπ. Γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο: ηα ζύκβνια ησλ κνηξώλ θαη ησλ ππνδηαηξέζεώλ ηνπο (πξώηα θαη δεύηεξα ιεπηά) είλαη θνιιεκέλα ζηνλ αληίζηνηρν αξηζκό ( ), αιιά κεηαμύ ησλ κνηξώλ θαη ησλ πξώησλ θαη (όηαλ ππάξρνπλ) δεύηεξσλ ιεπηώλ άιινηε αθήλεηαη ( Β) θαη άιινηε δελ αθήλεηαη δηάζηεκα ( ). Πάλησο, όηαλ αθήλεηαη δηάζηεκα, πξνζνρή, ώζηε όιε ε ζπληεηαγκέλε λα βξίζθεηαη πάληα ζηελ ίδηα ζεηξά. Γελ ρσξίδνληαη ζηνλ ζπιιαβηζκό ηα αξηζκεηηθώο εθθξαδόκελα πνζά. Tα αξηζκεηηθά κεγέζε γξάθνληαη ζπλήζσο κε αξηζκνύο θαη όρη νινγξάθσο: ζε αλαθνξέο ζηαηηζηηθνύ ραξαθηήξα (ζην εξσηεκαηνιόγην απάληεζαλ 50 επηρεηξήζεηο), ζε ςεθνθνξίεο (από ηνπο ζπιιόγνπο, 22 ςήθηζαλ ππέξ, 14 θαηά) θαη ζε δηαζηήκαηα πνπ ρσξίδνληαη κε παύια (άηνκα ειηθίαο 9-14 εηώλ). Αληίζεηα, νη αξηζκνί πνπ δειώλνπλ πξνζεζκίεο ζπζηήλεηαη λα γξάθνληαη νινγξάθσο. Μηα/κία. Ο άηνλνο ηύπνο ρξεζηκνπνηείηαη σο αόξηζην άξζξν θαη ν ηνληζκέλνο σο αξηζκεηηθό. Δθαηνκκύξην/-α, δηζεθαηνκκύξην/-α. Όηαλ γξάθνληαη νινγξάθσο, ηα αξηζκεηηθά πνπ ηηο ζπλνδεύνπλ γξάθνληαη είηε κε ςεθία είηε κε γξάκκαηα, π.ρ. ηξία εθαηνκκύξηα ή 3 εθαηνκκύξηα. 23

24 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ Μεηξηθό ζύζηεκα Οη εκέξεο, νη ώξεο θαη ηα έηε γξάθνληαη θαηά θαλόλα κε αξηζκνύο, ελώ ν κήλαο αλαθέξεηαη ζρεδόλ πάληα νινγξάθσο. Γηα ηε δήισζε ηεο εκέξαο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θαλόλα ην άξζξν «ηηο» (π.ρ. ζηηο 9 Μαξηίνπ 2002, έσο ηηο 19 Ηνπλίνπ 2006 θ.ιπ.). Μπνξεί όκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην άξζξν «ηελ» (π.ρ. ηελ 10ε Ηνπιίνπ 2008). Όκσο, όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε εκέξα ηνπ κήλα, ρξεζηκνπνηείηαη πάληα ην άξζξν ηελ (π.ρ. ηελ 1ε Οθησβξίνπ 2010). Γηα ηηο ώξεο πξέπεη λα πξνηηκάηαη ην εηθνζηηεηξάσξν από ην δσδεθάσξν ζύζηεκα (π.ρ θαη όρη κ.κ.). Μεηαμύ ηνπ αξηζκνύ πνπ εθθξάδεη ηηο ώξεο θαη ηνπ αξηζκνύ πνπ εθθξάδεη ηα ιεπηά εηζάγεηαη ηειεία ή δηπιή ηειεία. Οη δεθαεηίεο γξάθνληαη είηε νινγξάθσο (π.ρ. ε δεθαεηία ηνπ εβδνκήληα) είηε ζπληεηκεκέλα (ε δεθαεηία ηνπ 70). Σα ηξία ηειεπηαία ςεθία ησλ εηώλ δελ ρσξίδνληαη πνηέ νύηε κε δηάζηεκα νύηε κε ηειεία. Γηα ηνπο αηώλεο ρξεζηκνπνηνύληαη ηαθηηθά αξηζκεηηθά, ηα νπνία κπνξνύλ λα γξάθνληαη είηε νινγξάθσο (εηθνζηόο πξώηνο αηώλαο) είηε ζπληεηκεκέλα (21όο αηώλαο). Όηαλ ηα κεζάλπρηα ρξεζηκνπνηνύληαη σο ζεκείν ιήμεο κηαο πξνζεζκίαο ή, γεληθόηεξα, κηαο ρξνληθήο πεξηόδνπ, γξάθνληαη: Όηαλ ρξεζηκνπνηνύληαη σο αθεηεξία ηεο, γξάθνληαη:

25 εκεία γισζζηθνύ ειέγρνπ Απαξίζκεζε 13. Λίζηεο θαη απαξίζκεζε (ιέμεηο, θξάζεηο, πξνηάζεηο) Α) Γηα απιή απαξίζκεζε νλνκάησλ ή θξάζεσλ, κεηά ηελ άλσ θαη θάησ ηειεία, γξάςηε ην πξώην γξάκκα πεδό, ρσξίζηε κε θόκκα θαη βάιηε ηειεία κεηά ην ηειεπηαίν ζηνηρείν: έλα, δύν, ηξία. ή πξώην ζηνηρείν, δεύηεξν ζηνηρείν, ηξίην ζηνηρείν. Β) Γηα απιή απαξίζκεζε νινθιεξσκέλσλ πξνηάζεσλ, μεθηλήζηε θάζε πξόηαζε κε θεθαιαίν θαη ζην ηέινο ηεο βάιηε ηειεία: Δδώ αξρίδεη ε ιίζηα. Δδώ ζπλερίδεηαη ε ιίζηα. Δδώ νινθιεξώλεηαη ε ιίζηα. 25

26 εκεία Γισζζηθνύ Διέγρνπ Δπξεηήξηα όξσλ, βηβιηνγξαθία 14. Γισζζάξηα επηζηεκνληθώλ όξσλ i. Πίλαθαο κε ηελ αλάιπζε όισλ ησλ αθξσλπκίσλ-αξθηηθόιεμσλ [ν ειιεληθόο όξνο ολογπάθυρ και ηα απσικά ηνπ (ειιεληθνί ραξαθηήξεο), ν αγγιηθόο όξνο νινγξάθσο θαη ηα αξρηθά ηνπ (ιαηηληθνί ραξαθηήξεο)] ii. Δπξεηήξην κε ηελ αληηζηνίρηζε ειιελόγισζζσλ-μελόγισζζσλ επηζηεκνληθώλ όξσλ 15. Βηβιηνγξαθία Οη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο θαη παξαπνκπέο ζπληάζζνληαη κε βάζε έλα, θαη κόλν, από ηα δηεζλή πξόηππα βηβιηνγξαθίαο, π.ρ. APA (6 ε έθδνζε, ΗΔΔΔ (2006), Harvard-Anglia (2008), Chicago (16ε έθδνζε), MLA (7ε έθδνζε). Ζ κνξθνπνίεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πξέπεη λα είλαη εληαία, δειαδή λα εθαξκόδεηαη κε ζπλέπεηα από ηελ αξρή έσο ην ηέινο ηνπ ζπγγξάκκαηνο (https://owl.english.purdue.edu/media/pdf/ _949.pdf). 26

27 Βηβιηνγξαθία βάζεη APA (1/3) Υξήζε ηνπ βηβιηνγξαθηθνύ πξνηύπνπ APA (6 ε έθδνζε) Γίλνπκε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο κνξθνπνηήζεηο (πνηα ζηνηρεία ηεο αλαθνξάο κνξθνπνηνύληαη κε πιάγηνπο ραξαθηήξεο θαη ζε πνηεο πεξηπηώζεηο). Γεληθά, παξέρνπκε όζν κπνξνύκε πεξηζζόηεξε πιεξνθνξία θαη γηα ηελ ειεθηξνληθή αλάθηεζε κηαο πεγήο. Όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε έξγα ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα πνπ έρνπλ δεκνζηεπηεί ζε δηαθνξεηηθά έηε, ηόηε αλαθέξνπκε ηα έξγα ηνπ θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, μεθηλώληαο από ην παιαηόηεξν πξνο ην πην ζύγρξνλν, κε βάζε πάληα ην έηνο δεκνζίεπζεο. Όηαλ πεξηζζόηεξεο από κία πεγέο πξνέξρνληαη από ηνλ ίδην ζπγγξαθέα θαη έρνπλ δεκνζηεπηεί ην ίδην έηνο, ηόηε ηηο αλαθέξνπκε ζύκθσλα κε ηελ αιθαβεηηθή ζεηξά ηνπ ηίηινπ ηνπο. 27

28 Βηβιηνγξαθία βάζεη APA (2/3) ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ (in-text citations) Σν ΑΡΑ ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ζπγγξαθέαο-έηνο (author-date) γηα ηηο παξαπνκπέο, δειαδή ζε θαηάιιειν ζεκείν εληόο ηνπ θεηκέλνπ εηζάγεηαη ην επίζεην ηνπ ζπγγξαθέα θαη ην έηνο δεκνζίεπζεο ηεο πεγήο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε. Όηαλ αλαθεξόκαζηε ζε κία πεγή ή όηαλ ηε ζπλνςίδνπκε, παξαπέκπνπκε ζηνλ ζπγγξαθέα θαη ην έηνο δεκνζίεπζεο ηνπ έξγνπ ηνπ, ζπλήζσο ζην ηέινο ηεο πξόηαζήο καο. Όηαλ εληόο κίαο παξέλζεζεο παξαπέκπνπκε ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο πεγέο, ηόηε ηηο παξνπζηάδνπκε κε ηε ζεηξά πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο ηειηθέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο (δειαδή, αιθαβεηηθά θαη κεηά ρξνλνινγηθά). ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ (references) Πεξηέρεη όιεο ηηο πεγέο γηα ηηο νπνίεο έγηλε παξαπνκπή εληόο ηνπ θεηκέλνπ. Φέξεη ηνλ ηίηιν «Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο». Οη πεγέο θαηαγξάθνληαη αιθαβεηηθά, κε βάζε ην επίζεην ηνπ ζπγγξαθέα. Γελ αξηζκνύληαη νη αλαθνξέο νύηε ηίζεληαη ζε ιίζηα κε θνπθθίδεο. Έληνλα γξάκκαηα δελ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θαλέλα ζεκείν ησλ αλαθνξώλ νύηε εηζαγσγηθά αιιά νύηε θαη ππνγξακκίζεηο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα ζεκεία ζηίμεο πόηε κπαίλεη θόκκα, πόηε ηειεία. (Πεγή: 28

29 Βηβιηνγξαθία βάζεη APA (3/3) Η οπγάνυζη ζηην αλθαβηηική παπάθεζη ηηρ βιβλιογπαθίαρ Αα Aa Ηε -- Νλ Nn Υπ Uu Ββ Bb -- Hh Ξμ Vv Γγ Cc Θζ -- Ον Oo -- Ww Γδ Dd Ηη Ii Ππ Pp Φθ -- Δε Ee -- Jj -- Qq Υρ Xx -- Ff Κθ Kk Ρξ Rr Φς -- Εδ -- Λι Ll ο Ss Χσ Gg Μκ Mm Ση Tt -- Zz [Πεγή: (ζει. 16)]. 29

30 Δπίινγνο Η γλυζζική επιμέλεια είναι ςποσπευηική γηα θάζε επηζηεκνληθό ζύγγξακκα, η γλυζζική δαπάνη κπίνεηαι καηά πεπίπηυζη. Η επιμέλεια δεν είναι παπέμβαζη, είναι ζςνεπγαζία, πνπ όκσο ζπλαληά θαη εκπόδηα. Γηα λα αξζνύλ, είλαη απαξαίηεην λα ζπλαθζνύλ ζσέζειρ αμοιβαίαρ εκηίμηζηρ και εμπιζηοζύνηρ μεηαξύ ηος επιμεληηή, ηυν μελών ηυν Σςγγπαθικών Ομάδυν και ηυν λοιπών Σςνηελεζηών ηεο έθδνζεο ελόο βηβιίνπ. Εςσαπιζηώ πολύ για ηην πποζοσή ζαρ! 30

Οδεγόο Δθπόλεζεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο

Οδεγόο Δθπόλεζεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο ΣΔΙ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΟΤ ΣΔΡΝΟΠΙΛ (ΟΤΚΡΑΝΙΑ) Γηηδξπκαηηθφ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ ΜΒΑ Οδεγόο Δθπόλεζεο Μεηαπηπρηαθήο Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX

Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX Κεθάιαην 5 H γιώζζα Assembly ηνπ ΜΗΥ 105 Η ΓΛΧΑ ASSEMBLY TOY MIX 5.1 Ζ πκβνιηθή Γιώζζα Μεραλήο MIXAL... 106 5.2 Πεξηγξαθή Δληνιώλ ΜΗΥΑL... 107 5.3 Γνκή πκβνινκεηαθξαζηή θαη ε Γηαδηθαζία Μεηάθξαζεο... 109

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Σάξη ΓΕ.Λ.

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Γ Σάξη ΓΕ.Λ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Κανίδησ Ε., Κωτςάκησ., Μόρμορησ Ε., Μπελεςιώτησ Β., Σαταράκη Α. ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΩΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ Σάξη ΓΕ.Λ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...

1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3. 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3. 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ... ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 1. ΠΡΟΛΟΓΟ...1 2. ΔΙΑΓΩΓΗ...3 2.1. Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαινγώλ...3 2.2. Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηνπ ηξαγνπδηνύ Σνπ λεθξνύ αδειθνύ...6 2.3. Μεζνδνινγία...14 3. ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΓΙ...15

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση

Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Δηζήγεζε ηνπ Θ. Λνπινύδε ζηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Αχαΐα: Οικισμοί, οικιστές, αυτοδιοίκηση Τν βηβιίν αζρνιείηαη κε ην λνκό Αραΐαο από ηε Φξαγθνθξαηία κέρξη ηηο κέξεο καο. Μειεηά ηνπο νηθηζηέο ηνπ, ηνπο

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΑΠΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διαδικησακή εθαρμογή διατείριζης δικηγορικού γραθείοσ ΠΑΓΩΝΗ ΚΤΠΑΡΙΙΑ ΑΕΜ.:1739 ΜΟΡΑΛΗ ΜΑΡΑΓΔΑ ΑΕΜ.:1902

Διαβάστε περισσότερα

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο

UDP. Δξγαζία γηα ην κάζεκα. Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν. Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο 1 Παλεπηζηήκην Παηξώλ Πνιπηερληθή ρνιή Σκήκα Μεραληθώλ Η/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο UDP Δξγαζία γηα ην κάζεκα Γίκηςα Γημόζιαρ Υπήζηρ και Γιαζύνδεζη Γικηύυν Γιδάζκυν: Μπνύξαο Υξήζηνο Ομάδα: Αξγπξνπνύινπ Δπαγγειία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet

Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Συμβουλές για την αναζήτηση στο Internet Ιανουάριος 2011 Kώςτασ Kωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο

Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο. Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Αιεμάλδξεην Τερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο Σρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Τκήκα Βηβιηνζεθνλνκίαο & Σπζηεκάησλ Πιεξνθόξεζεο Ο Αόξαηνο Ηζηόο θαη ν ξόινο ησλ βηβιηνζεθώλ ζηε κείσζε ηνπ: Ζ πεξίπησζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ

Η ΚΡΙΙΜΟΣΗΣΑ ΤΝΣΑΞΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΓΙΑΦΑΛΙΗ ΣΩΝ ΓΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ Αλαζηαζία Ηξ. ωηεξνπνύινπ Ληβαδεηά, 21 Ιαλνπαξίνπ 2012 Γηθεγόξνο Κνξίλεο 14, Ληβαδεηά 32 100 Τει/Fax 22610 21345, θηλ. 6972258023 E-mail: asotirop@otenet.gr ΗΜΔΡΙΓΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ Α.Σ.Μ. ΑΝ. ΣΔΡΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ

ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ ΔΘΑΖΤΓΘΟ ΚΑΘ ΔΕΤΣΕΡΟ ΓΑΜΟ ΟΘ ΛΟΓΟΘ ΣΟΤ ΘΗΟΤ ΥΡΘΣΟΤ Δίλαη γλσζηό πσο ε Υξηζηηαληθή παξάδνζε απαγνξεύεη ή βιέπεη πνιύ πεξηθξνλεηηθά ηνλ δεύηεξν γάκν, ζεσξώληαο πσο εθαξκόδεη πηζηά ηα ιόγηα ηνπ Υξηζηνύ (Μαηζ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ.

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ. ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΗ ΔΠΟΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΔΝΣΤΠΟ ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΑΣΟΜΑ ΣΖ ΣΡΗΣΖ ΖΛΗΚΗΑ Αλαζηαζία Λνύε Λεκεζόο 2011 ii ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι η λογοκλοπή;

1. Τι είναι η λογοκλοπή; Πεπί Λογοκλοπήρ (plagiarism) 1 1. Τι είναι η λογοκλοπή; Τν Τκήκα Κνηλσληθήο Δηνίθεζεο θαη Πνιηηηθήο Επηζηήκεο (ΤΚΔΠΕ) είλαη αθνζησκέλν ζηα ηδεώδε ηελ πλεπκαηηθήο ηηκηόηεηαο θαη ζέβεηαη ηελ πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ

ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Φεθηαθώλ πζηεκάησλ ΠΡΟΒΛΔΦΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΡΟΝΟΔΙΡΧΝ ΜΔ ΟΙΚΟΝΟΜΔΣΡΙΚΔ ΜΔΘΟΓΟΤ ΚΑΙ ΝΔΤΡΧΝΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΜΟΝΣΔΛΧΝ Δ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ PORTAL Καρξηκάλε Διεπζεξία Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2

i ηξόπνπο, κπνξεί λα ην επηιέμεη κε 1 2 ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΠΑΡΙΘΜΗΗ πλδπαζηηθή είλαη ν θιάδνο ησλ καζεκαηηθώλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ θαηακέηξεζε (απαξίζκεζε) ησλ ζηνηρείσλ δηαθόξσλ ζπλόισλ Σα ηειεπηαία ρξόληα ε ζπλδπαζηηθή απνηειεί ηκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο:

Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Θέκα δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: «Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ κέζσ επεμεξγαζίαο ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκαηνο ρξεζηκνπνηώληαο αλάιπζε πνιπδηάζηαηεο θαηεπζπλόκελεο πιεξνθνξίαο» Δθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο: Βάγηα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ

Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Η ΝΔΑ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΑ ΒΟΣΑΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΠΙΠΣΩΔΙ ΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΗ ΣΔΥΝΗ Κσλζηαληίλνο Γξίβαο Διεπζεξία Μαληδώξνπ Μνπρηληίλ Ρανπάλ «Καλείο δελ καο απαγνξεύεη λα ζθεθζνύκε όηη ηα ζπκθέξνληα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ Κεθάιαην 1 Βαζηθέο Αξρέο Αξρηηεθηνληθήο 1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ 1.1... 2 1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ησλ Αξρηηεθηνληθώλ... 4 1.4 Βαζηθή Γνκή... 10 1.5 Γιώζζα Μεραλήο... 15 1.6 Κύθινο απόθηεζεο-εθηέιεζεο εληνιώλ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ WORD ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ Άζζεξνο 2011 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΗΑΓΧΓΖ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1... 4 Δηζαγσγή θαη εμνηθείσζε κε ην Microsoft Word... 4 1.1 Δηζαγσγή... 4 1.2 Δηζαγσγή ζηελ επεμεξγαζία θεηµέλνπ... 5 1.3 Ξεθηλώληαο ην Word - Αξρηθή

Διαβάστε περισσότερα