Νανοτεχνολογία και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νανοτεχνολογία και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία"

Transcript

1 ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ινστιτούτο Επιστήµης Υλικών Νανοτεχνολογία και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Ν. Μπούκος Αυτός ο κόσµος ο µικρός, ο µέγας.

2 Περίγραµµα Εισαγωγή - Κίνητρα Νανοτεχνολογία Σχέση παρασκευής-µικροδοµήςιδιοτήτων Ηλεκτρονική Μικροσκοπία ιέλευσης Πληροφορίες Αρχή λειτουργίας Παραδείγµατα ανάπτυξης και χαρακτηρισµού νανοΰλικών

3 Εισαγωγή Νανοτεχνολογία Υλικά και διατάξεις όπου εµφανίζονται δοµικά στοιχεία µε διαστάσεις <50nm Εξωτερική µορφολογική διαµόρφωση ή Αυτοοργάνωση δοµικών στοιχείων Κίνητρα Ανάγκη σµίκρυνσης διαστάσεων Υλικά µε νέεςή/και βελτιωµένες ιδιότητες

4 Εισαγωγή Σχέση παρασκευής-µικροδοµής-ιδιοτήτων Παρασκευή Μικροδοµή Εφαρµογές Ιδιότητες Ο χαρακτηρισµός της µικροδοµής σε κλίµακα nm αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη των νανοΰλικών

5 Γιατί χρησιµοποιούµε µικροσκόπια; Για να βελτιώσουµε την διακριτική µας ικανότητα. Η ελάχιστη απόσταση, do, ανάµεσα σε δύο σηµεία ενός αντικειµένου, που αυτά διακρίνονται χωριστά. d o Σχέση του Abbe d o =0.61λ /n sinα 2α αντικείµενο d o =0.91(C s λ 3 ) 1/4 TEM λ= µήκος κύµατος ακτινοβολίας µάτι Οπτικό µικροσκόπιο Ηλεκτρονικό µικροσκόπιο λ 0.5µm 0.5µm nm d o 100µm 0.3µm 0.2nm

6 Σύγκριση οπτικού και ηλεκτρονικού µικροσκοπίου διέλευσης (ΤΕΜ)

7

8 Αλληλεπίδραση δέσµης ηλεκτρονίων και υλικού

9 Περίθλαση ηλεκτρονίων d L 2θ Νόµος του Bragg 2 d sinθ =Ν λ λ =0.0025nm θ ~1 0 λ/d=2sinθ~2θ L~1m R/L=tan2θ~2θ R Rd=λL

10 Μονοκρύσταλλος πυριτίου Περίθλαση ηλεκτρονίων (111) (111) Si (011) Σχηµατική αναπαράσταση Εικόνα περίθλασης Si από ηλεκτρονικό µικροσκόπιο

11 Περίθλαση ηλεκτρονίων από πολυκρυσταλλικό υλικό Μέγεθος κρυσταλλιτών µειώνεται

12 Σχηµατισµός εικόνας έσµη ηλεκτρονίων είγµα Αντικειµενικό διάφραγµα Εικόνα φωτεινού πεδίου Φακός Εικόνα Εικόνα σκοτεινού πεδίου

13 Ηλεκτρονική µικροσκοπία υψηλής διακριτικής ικανότητας (HREM) δέσµη e δείγµα Si [011] αντικειµενικό διάφραγµα φακός εικόνα

14 Εικόνα ΗRΕΜ Si κατά την διεύθυνση [110] Προσοµοίωση εικόνας ΗRΕΜ και ατόµων Si κατά την διεύθυνση [110] Οι εικόνες HREM δεν απεικονίζουν άµεσαταάτοµα ενόςκρυστάλλου αλλά Με την βοήθεια προµοιόσεων είναι δυνατή η ανασύνθεση της διάταξης των θέσεων των ατόµων και κατά συνέπεια η απεικόνιση σε ατοµικό επίπεδο κρυστάλλων, διεπιφανειών και κρυσταλλικών ατελειών.

15 Απεικόνιση εξαρµόσεων Εικόνα φωτεινού πεδίου SiGe Τα κρυσταλλικά επίπεδα κοντά στην εξάρµοση δεν ικανοποιούν την συνθήκη Bragg Τα κρυσταλλικά επίπεδα κοντά στην εξάρµοση ικανοποιούν την συνθήκη Bragg Εικόνα σκοτεινού πεδίου ασθενούς δέσµης

16 Αλληλεπίδραση δέσµης ηλεκτρονίων και υλικού Inelastic electrons Electron Energy Loss Spectroscopy (EELS) Φασµατοσκοπία απώλειας ενέργειας ηλεκτρονίων

17 Mn Ga As Φάσµα EELS Σχηµατικό διάγραµµαενός ενεργειακού φίλτρου που τοποθετείται κάτω από την φθορίζουσα οθόνη ενός ΤΕΜ. Εικόνα φωτεινού Χαρτογράφηση πεδίου GaAs:MnAs

18 Επιταξιακή ανάπτυξη υµενίων ErSi 2-x /Si 1-x Ge x Εφαρµογές Si 1-x Ge x /Si transistor µεταλλικής βάσης διαµόρφωση του ενεργειακού χάσµατος ετεροδοµές υψηλής ευκινησίας strained και relaxed ετεροδοµές ανιχνευτές IR µεταβλητού µ.κ. κατωφλίου

19 Επιταξιακή ανάπτυξη υµενίων ErSi 2-x /Si 1-x Ge x Επιταξία µοριακής δέσµης (ΜΒΕ) ErSi 2-x 25nm 550 C Si 0.8 Ge nm 450 C Si buffer 200nm 650 C Si (001) υπόστρωµα tetr-ersi 2-x / strained SiGe ErSi 2-x 35nm 550 C Si 0.75 Ge nm 450 C tetr-ersi 2-x / relaxed SiGe Si 1-x Ge x 1000nm C x= step graded buffer Si buffer 200nm 650 C Si (001) υπόστρωµα

20 Επιταξιακή ανάπτυξη υµενίων ErSi 2-x /Si 1-x Ge x Εµφύτευση Ge / (ΜΒΕ) ErSi 2-x 35nm 550 C ανόπτηση 730 C Si 1-x Ge x nm x= ανόπτηση 800 C tetr-ersi 2-x / strained SiGe Si (001) υπόστρωµα Εµφύτευση 74 Ge σε θερµοκρασία δωµατίου Ενέργεια δέσµης 30, 70, 150 kev Πυκνότητα ρεύµατος 6.8 µa/ cm 2

21 Υµένια αναπτυγµένα µε MBE ErSi 2-x επάνω σε strained SiGe ErSi 2-x επάνω σε relaxed SiGe

22 Περίθλαση ηλεκτρονίων Bz=[011]SiGe Bz=[001]SiGe πείραµα προσοµοίωση

23 Εικόνα HREM της διεπιφάνειας Εικόνα ασθενούς δέσµης Er Si tetragonal ErSi 2 Καλή επιταξιακή ανάπτυξη Ικανοποιητική ποιότητα της διεπιφάνειας Αποκλεισµός των εξαρµόσεων Τάσεις στην διεπιφάνεια ErSi 2-x /SiGe

24 Στοιχειακή χαρτογράφηση υψηλής διακριτικής ικανότητας E=70 kev

25 Υµένια αναπτυγµένα µε εµφύτευση Ge / MBE E=70 kev E=30 kev SiGe SiGe Si Si ErSi 2 SiGe Si 0.85 Ge 0.15 ErSi 2 Si Επιταξιακή ανάπτυξη τετραγωνικών υµενίων ErSi 2-x επάνω σε υµένια Si 1-x Ge x που παρασκευάστηκαν µεεµφύτευση Ge Si 0.83 Ge 0.17

26 Εικόνα HREM της διεπιφάνειας

27 Συµπεράσµατα Επιταξιακή ανάπτυξη υµενίων ErSi 2-x επάνω σε strained & relaxed Si 1-x Ge x µε την χρήση στρώµατος οδηγού Προτιµητέα επιταξιακή φάση των υµενίων ErSi 2-x (δεν έχει παρατηρηθεί σε bulk ErSi 2-x ) Ησταθεράπλέγµατος του ErSi 2-x είναισταθερήκαιανεξάρτητητης πλεγµατικής σταθεράς του υποστρώµατος Si 1-x Ge x Υψηλότερη κρυσταλλική ποιότητα του ErSi 2-x όταν αναπτύσσεται σε relaxed Si 1-x Ge x εξαιτίας της µικρότερης πλεγµατικής ασυµφωνίας ErSi 2 / strained Si 1-x Ge x (δα /α ) ~ 2.8% ErSi 2 / relaxed Si 1-x Ge x (δα /α ) ~ 1.8%

28 Ανάπτυξη νανοδοµών MnAs σε υπόστρωµα GaAs Εφαρµογές Μαγνητο-οπτοηλεκτρονικές ιατάξεις Παρασκευή Επιταξία Μοριακής έσµης (ΜΒΕ) χαµηλής θερµοκρασίας Τυπική µικρογραφία φωτεινού πεδίου πριν από την ανόπτηση

29 Mn Ga As Φάσµα EELS Τυπική µικρογραφία φωτεινού πεδίου µετά από συµβατική θερµική ανόπτηση ΚατανοµήτουMn

30 είγµα Α (365 nm) GaAs:MnAs / GaAs (001) Παρασκευή (Ga,Mn)As µε ~4% Mn Συµβατική ανόπτηση in situ 600 ºC / 10 min ºC / 120 min Μικροδοµή Συσσωµατώµατα µε µηκαθορισµένο σχήµα και κρυσταλλική αταξία Μαγνητικές ιδιότητες Έλλειψη σιδηροµαγνητισµού

31 είγµα B (355 nm) GaAs:MnAs / GaAs (001) Παρασκευή (Ga,Mn)As µε ~3% Mn Συµβατική ανόπτηση in situ 600 ºC / 10 min Μικροδοµή Τριγωνικά συσσωµατώµατα MnAs µεδοµή ZnS σύµφωνη µετοπλέγµα Μαγνητικές ιδιότητες Ασθενής σιδηροµαγνητισµός

32 είγµα Γ (380 nm) GaAs:MnAs / GaAs (001) Παρασκευή (Ga,Mn)As µε ~7% Mn Ταχεία ανόπτηση ex situ 700 ºC / 20 sec Μικροδοµή Σφαιρικά συσσωµατώµατα MnAs µε εξαγωνική δοµήσύµφωνη µετο πλέγµα Μαγνητικές ιδιότητες Σιδηροµαγνητισµός για θερµοκρασίες έως 340Κ Ρύθµιση συνθηκών παρασκευής για την ανάπτυξη της κατάλληλης µικροδοµής ώστε να εµφανιστεί σιδηροµαγνητισµός

33 Οξείδια υψηλής διηλεκτρικής σταθεράς Λεπτά υµένια X 2 Ο 3 (X:Y, Hf) σε υπόστρωµα Si Ιδιότητες µικρό ισοδύναµο πάχος~2nm µικρή πλεγµατική ασυµφωνία δυνατότητα επιταξιακής ανάπτυξης Εφαρµογές Οξείδια πύλης για ULSI κυκλώµατα d V g NMOS PMOS Field n + n + oxide L P-type Si epilayer p + p + N-well P + Si substrate Επιταξία µοριακής δέσµης (ΜΒΕ) High-k Y 2 O 3 55nm 450 C Si buffer 20nm 650 C Si (001) substrate

34 Υµένια Y 2 O 3 επάνω σε υπόστρωµα Si(001) (110)Y 2 O 3 //(001)Si - [001]Y 2 O 3 //[110]Si (110)Y 2 O 3 //(001)Si [001]Y 2 O 3 //[110]Si Si Y 2 O [1 1 0] [001 ]

35 Υµένια Y 2 O 3 επάνω σε vicinal υπόστρωµα Si(001) Επιταξιακές σχέσεις ανάπτυξης (110)Y 2 O 3 //(001)Si - [001]Y 2 O 3 //[110]Si

36 Υπερδοµήσεεπιταξιακάυµένια Υ 2 Ο 3 10 a ss = a =1.326nm 8 Y 2 O 3

37 Προβολή των κυψελίδων Y 2 O 3 /υπερδοµής - στο (110)Y 2 O nm

38 Χαρακτηρισµός µε EELS a b c b a c Intensity (arbitr. units) Intensity (arbitr. units) Energy loss (ev) Energy loss (ev)

39 Ανάλυση φασµάτων EELS Ηλεκτρονική δοµή Y 2 O 3 Intensity (arb. units) E b (ev) Intensity (arbitr. units) a b c defect-free region superstructure region J.Yuan et al Micron 30, 141 (1999) Jollet et al JACS 74, 358 (1991) Energy loss (ev) Η αναλογία των κορυφών a και b εξαρτάται από την κατάληψη θέσεων Ο Ηυπερδοµή αντιστοιχεί σε υποστοιχειοµετρία Ο

40 Intensity (arbitr. units) a b c defect-free region superstructure region Energy loss (ev) Ποσοτική ανάλυση των φασµάτων Μετατόπιση 0.8 ev της ακµής απορρόφησης ~ 7% κενά O στις περιοχές της υπερδοµής Τοπική µείωση του ενεργειακού χάσµατος στις περιοχές της υπερδοµής

41 Γιατί τα κενά Ο δηµιουργούν υπερδοµή; - [110]Y 2 O [110]Si ασυµφωνία Y 2 O 3 /Si = 6d a 220Si a Y 2 O 3 Y 2 O 3 = 8% - [110]Si [001]Y 2 O 3 7d220Si a a sstr sstr ασυµφωνία sstr/si = = 1.3% Ηδηµιουργία υπερδοµής Ο ελαττώνει την πλεγµατική ασυµφωνία

42 Συµπεράσµατα Επιταξιακή ανάπτυξη υµενίων Y 2 O 3 επάνω σε Si (001) µε δύο διαφορετικούς προσανατολισµούς Επιταξιακή ανάπτυξη υµενίων Y 2 O 3 επάνω σε vicinal Si (001) µεένα προσανατολισµό ηµιουργία υπερδοµής κενών Ο η οποία αποδίδεται στην ελάττωση της πλεγµατικής ασυµφωνίας Η περιοδική διάταξη των κενών Ο µεταβάλλει την πυκνότητα καταστάσεων στην ζώνη αγωγιµότητας του Υ 2 Ο 3 και µειώνει το ενεργειακό χάσµακατά0.8ev

43 Ανάπτυξη επιταξιακών λεπτών υµενίων ZnO σε ζαφείρι Al 2 O 3. Εφαρµογές Οπτοηλεκτρονικές ιατάξεις LED-Laser ZnO αναπτυγµένο σε Al 2 O 3 (1120) ZnO Al 2 O 3 Ποιός είναι ο προσανατολισµός του ZnO σε σχέση µετοal 2 O 3 ; Ποιά είναι η µορφολογία του ZnO; Επίπεδη τοµή Εγκάρσια τοµή

44 Επίπεδη τοµή Εγκάρσια τοµή Το υµένιο ZnΟ είναι µονοκρυσταλλικό Ηδέσµη των ηλεκτρονίων είναι παράλληλη µετηνδιεύθυνση[0001] ZnO Το υµένιο ZnΟ είναι πολύ τραχύ. Η εικόνα HREM δείχνει την εξαγωνική συµµετρία του ZnO παράλληλα µε τηνδιεύθυνση[0001].

45 Σχέσεις επιταξίας 0001 [0001] ZnO // [1120] sapphire (0001) ZnO // (1120) sapphire [1210] ZnO [0001] sapphire

46 Οι κύριες κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις του ZnO σε σχέση µε τοal 2 O 3. Ο µετασχηµατισµός Fourier της εικόνας επιβεβαιώνει τις σχέσεις επιταξίας.

47 Ανάπτυξη µνηµών MOS µε νανοσωµατίδια Pt Source gate metal Metal dots Drain HfO Pt SiO 2 Si δέσµη e SiO 2 +npd Si Νανοσωµατίδια Pt

48 Μαγνητικά Νανοσωµατίδια για µαγνητικά αποθηκευτικά µέσα 10 8 cm -2 HDD~ 100GB cm HDD~ 50TB? M/M max // H (koe) CoPt/SiO 2

49 Περιορισµοί του ΤΕΜ Περιορισµένη ικανότητα δειγµατοληψίας Όγκος δείγµατος ~10-9 mm 3 Καταστροφή ευαίσθητων δειγµάτων από την δέσµη e 0sec 30sec 2-D προβολή 3-D αντικειµένων

50 Τα πραγµατικά υλικά αποτελούνται, συνήθως, από κρυστάλλους διαφόρων µεγεθών. Η µικροδοµή των υλικών καθορίζει τις ιδιότητές τους. Το ηλεκτρονικό µικροσκόπιο διέλευσης παρέχει την µοναδική δυνατότητα άµεσης παρατήρησης και µελέτης της µικροδοµής των υλικών.

51 Προετοιµασία δειγµάτων 3mm grinding 60µm 500µm dimpling 50nm ion beam 10µm

52 Ανάπτυξη µνηµών MOS µε νανοσωµατίδια Pt Source gate metal Metal dots Drain HfO Pt SiO Si Reversible storage of charge in metal dots results in memory effect C/C ox without ncs +/-2 V +/-2.5 V +/-3.5 V f =1 MHz V gate [V] Νανοσωµάτια Pt

53

54

55

Απορρόφηση ακτίνων Χ. Η απορρόφηση των ακτίνων Χ απορρόφηση στο ορατό νόμος. του Beer. Ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης μ cm -1.

Απορρόφηση ακτίνων Χ. Η απορρόφηση των ακτίνων Χ απορρόφηση στο ορατό νόμος. του Beer. Ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης μ cm -1. Απορρόφηση ακτίνων Χ Η απορρόφηση των ακτίνων Χ απορρόφηση στο ορατό νόμος του Beer. I = I x e μ Ο γραμμικός συντελεστής απορρόφησης μ cm -1. Ο ανηγμένος συντελεστής απορρόφησης (μ/ρ) (cm 2 /gr) μ λ 3

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή της δομής των ταινιών λόγω κραματοποίησης

Αλλαγή της δομής των ταινιών λόγω κραματοποίησης Αλλαγή της δομής των ταινιών λόγω κραματοποίησης Παράμετροι που τροποποιούν την δομή των ταινιών Σχηματισμός κράματος ή περισσοτέρων ημιαγωγών Ανάπτυξη ετεροδομών ή υπερδομών κβαντικός περιορισμός (quantum

Διαβάστε περισσότερα

Δηµιουργία νανοδοµών στην επιφάνεια πυριτίου µε laser για καινοτόµες οπτοηλεκτρονικές εφαρµογές

Δηµιουργία νανοδοµών στην επιφάνεια πυριτίου µε laser για καινοτόµες οπτοηλεκτρονικές εφαρµογές ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Δηµιουργία νανοδοµών στην επιφάνεια πυριτίου µε laser για καινοτόµες οπτοηλεκτρονικές εφαρµογές Μαρία Κάνδυλα, Δόκιµος Ερευνήτρια, Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών Παύλος Λαγουδάκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (.Π.Μ.Σ) ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΕΠΤΩΝ ΥΜΕΝΙΩΝ NiO ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟ Ο ΤΗΣ ΠΑΛΜΙΚΗΣ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΜΕ LASER (PLD) ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΙΙ: ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΛΙΘΟΓΡΑΦΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΑΚΡΙΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Ένα μονοχρωματικό, οδεύον, επίπεδο, κύμα μπορεί να παρασταθεί με ημιτονοειδές κύμα συγκεκριμένης συχνότητας και πλάτους που διαδίδεται με σταθερή ταχύτητα v ίση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες

Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών Οργανικών Ενώσεων & Εφαρμογή σε Χημικούς Αισθητήρες ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΑΡΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Μελέτη Ρόφησης Πολυμερικής Συστοιχίας Παρουσία Ατμών

Διαβάστε περισσότερα

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού.

Ύλη έκτου µαθήµατος. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. ιάλεξη 6 η Ύλη έκτου µαθήµατος Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ, Φασµατοσκοπία υπεριώδους ορατού. Φασµατοσκοπία φθορισµού ακτίνων - Χ Εισαγωγή Η τεχνική του φθορισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΔΟΜΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΔΟΜΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΔΟΜΩΝ Διπλωματική Εργασία Κουμπούρας Κωνσταντίνος (Α.Μ. 39) Τμήμα Επιστήμης των Υλικών Σχολή Θετικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Οπτοηλεκτρονική και εφαρµογές

Οπτοηλεκτρονική και εφαρµογές Οπτοηλεκτρονική και εφαρµογές Σπύρος Γαρδέλης Οπτοηλεκτρονική είναι η µελέτη της αλληλεπίδρασης του φωτός (στην περιοχή µηκών κύµατος από 0.2 µm-20 µm) µε την ύλη στην αέρια, την υγρή και τη στερεά µορφή

Διαβάστε περισσότερα

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ

Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Άσκηση 9 Φασματοσκοπία εκπομπής ακτίνων-χ Cu Kα 7x10 4 6x10 4 Ένταση φωτονίων 5x10 4 4x10 4 3x10 4 2x10 4 1x10 4 Ti Kα # 2 Ti Kβ 0 # 1 Cu Kβ # 5 # 4 # 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ενέργεια φωτονίου (kev)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O)

ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟ ΥΠΟΞΕΙ ΙΟ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ (Cu 2 O) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ

Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών. νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και. φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Ανάπτυξη και μελέτη ημιαγώγιμων και μεταλλικών νανοδομών για εφαρμογή σε φ/β κυψελίδες και φωτοηλεκτροχρωμικές διατάξεις Διδακτορική διατριβή του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΡΟΚΩΣΤΑ Υποβληθείσα στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δρ Αθ. Ρούτουλας Καθηγητής ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Με την συγγραφή των σημειώσεων αυτών ελπίζουμε να παρουσιάσουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΦΑΣΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ (X-RAY SPECTROMETRY) ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 1895: Ανακάλυψη ακτίνων Χ (Wilhelm Conrad). 1912: Οι ακτίνες Χ περιθλώνται από τα άτομα ενός κρυστάλλου όπως περιθλάται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ «ΥΒΡΙΔΙΚΟΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΧΑΜΗΛΟΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ - ΤΗΓΜΕΝΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΓΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1.1 ΦΥΣΙΚΈΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ 1. ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕ ΙΣΟΤΟΠΑ 1 x y 1. γ-κάµερα ή Κύκλωµα Πύλης Αναλυτής Ύψους Παλµών z κάµερα Anger (H. Anger, Berkeley, 1958) Λογικό Κύκλωµα Θέσης ιάταξη Φωτοπολλαπλασιαστών Μολύβδινη Θωράκιση

Διαβάστε περισσότερα

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ KΕΦΑΛΑΙΟ 1 0 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 1.1 Εισαγωγή Η επιστήµη των Μικροκυµάτων ξεκίνησε µε την ανάπτυξη του ραντάρ και επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια του 2 ου Παγκοσµίου Πολέµου. Η ανακάλυψη των µικροκυµατικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου

1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου 1. Εισαγωγή στις Μεθόδους Μη Καταστροφικού Ελέγχου Ο όρος «μη καταστροφική αξιολόγηση» (NDE) περιλαμβάνει πολλές επιμέρους έννοιες που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν διάφορες δραστηριότητες του εν

Διαβάστε περισσότερα

τα μεταλλικά Μια στρώμα. Για την έννοια πως αν και νανοσωματίδια (με εξάχνωση Al). πρέπει κανείς να τοποθετήσει τα μερικές δεκάδες nm πράγμα

τα μεταλλικά Μια στρώμα. Για την έννοια πως αν και νανοσωματίδια (με εξάχνωση Al). πρέπει κανείς να τοποθετήσει τα μερικές δεκάδες nm πράγμα Φραγή Coulomb σε διατάξεις που περιέχουν νανοσωματίδια. Ι. Φραγή Coulomb σε διατάξεις που περιέχουν μεταλλικά νανοσωματίδια 1. Περιγραφή των διατάξεων Μια διάταξη που περιέχει νανοσωματίδια μπορεί να αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ (Θ) Ι ΑΣΚΩΝ Ρ. ΧΑΤΖΗΕΥΦΡΑΙΜΙ ΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΛΚΙ Α 005-006 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...4 1.1 οµή του µαθήµατος... 4 1. Εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα

1.1. Ιστορική Εξέλιξη των Αντιλήψεων για τα Άτομα Περιεχόμενα 1.1. Ιστορική εξέλιξη των αντιλήψεων για τα άτομα 1.2. Η φύση του φωτός. Τα φάσματα των στοιχείων 1.3. Κυματομηχανική θεώρηση 1.4. Η εξίσωση Schröedinger 1.5. Πολυηλεκτρονικά άτομα 1.6. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΗΝΙΑ TESLA ΑΝ ΡΟΥΛΙ ΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΣΕΜΗΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ: ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:> ΑΝΤΩΝΙΑ ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΙΕΓΚΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ

Διαβάστε περισσότερα

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης

Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης HY 673 - Ιατρική Απεικόνιση Στέλιος Ορφανουδάκης Κώστας Μαριάς Σημειώσεις I: Κλασική Ακτινολογία: Εισαγωγή και βασικές αρχές απεικόνισης Σεπτέμβριος 2003-Φεβρουάριος 2004 Α. Εισαγωγή στην Κλασική Ακτινολογία

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ

Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή µετά από διαθλαστικές επεµβάσεις µε Excimer laser. ΠΕΝΤΑΡΗ ΗΡΩ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-2008 1 Μέτρηση της διαφάνειας του κερατοειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και υδρογόνου από τη φωτοκαταλυτική οξείδωση οργανικών ενώσεων σε µια φωτοηλεκτροχηµική κυψελίδα. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών

Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών 1 Τηλεπικοινωνιακά Συστήµατα Οπτικών Ινών ιαµορφω-τής Ηλεκτρικό Σήµα Ποµπός Οπτικός Ενισχυτής Η βασική διάταξη ενός τηλεπικοινωνιακού συστήµατος οπτικών ινών περιλαµβάνει: τον οπτικό ποµπό την οπτική ίνα,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Επεξεργασίας Σήματος

Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Επεξεργασίας Σήματος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & Η/Υ AUTH Σχεδιασμός Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων Επεξεργασίας Σήματος ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ του Θωμά Α. Νούλη

Διαβάστε περισσότερα