Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010"

Transcript

1 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ πνπ απεηθνλίδεη ηελ επηθάλεηα ηνπ πξνο κειέηε δείγκαηνο ζαξώλνληαο ηε κε κηα δέζκε ειεθηξνλίσλ πςειήο ελέξγεηαο (ζπλήζσο 0.5 kev κε 40 kev). Έλα κηθξνζθόπην ηέηνηνπ είδνπο κπνξεί λα πεηύρεη πνιύ κεγαιύηεξε κεγέζπλζε από έλα νπηηθό κηθξνζθόπην, αθνύ ηα ειεθηξόληα έρνπλ κήθνο θύκαηνο πεξίπνπ θνξέο κηθξόηεξν από ην νξαηό θσο. Έηζη, είλαη εθηθηή κεγέζπλζε κέρξη θαη x ελώ έλα νπηηθό κηθξνζθόπην κπνξεί λα θηάζεη 2000x. Έλα ζρήκα κηαο δηάηαμεο SEM δίλεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα. Τα ειεθηξόληα ηεο δέζκεο παξάγνληαη ζεξκηνληθά από ζεξκαηλόκελε θάζνδν θαη ζηε ζπλέρεηα επηηαρύλνληαη από δηαθνξά δπλακηθνύ. Η δέζκε ησλ ειεθηξνλίσλ θαηεπζύλεηαη θαη εζηηάδεηαη κε ειεθηξνληθνύο θαθνύο γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο εηθόλαο. Οη θαθνί απνηεινύληαη από πελία γηα παξαγσγή καγλεηηθνύ πεδίνπ θαη θαηεπζύλνπλ ηε δέζκε ησλ ειεθηξνλίσλ βάζεη ηεο δύλακεο Lorentz. Σηε ζπλέρεηα, ηα ειεθηξόληα αιιειεπηδξνύλ κε ηα άηνκα ηνπ δείγκαηνο παξάγνληαο θάπνην ζήκα (δεπηεξνγελή θαη νπηζζνζθεδαδόκελα ειεθηξόληα, αθηίλεο Χ, ειεθηξόληα Auger) από ην νπνίν παίξλνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κνξθνινγία ηεο επηθάλεηάο ηνπ, ηε ζύζηαζή ηνπ θαζώο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο όπσο ηελ ειεθηξηθή ηνπ αγσγηκόηεηα. Όηαλ ηα ειεθηξόληα ηεο δέζκεο αιιειεπηδξάζνπλ κε ην δείγκα, ράλνπλ ελέξγεηα από ζθεδάζεηο θαη απνξξνθήζεηο θαζώο εηζρσξνύλ ζην εζσηεξηθό ηνπ, ζε βάζνο 100nm κε 5κm από ηελ επηθάλεηά ηνπ. Τν βάζνο δηείζδπζεο εμαξηάηαη από ηελ ελέξγεηα ηεο δέζκεο θαη ηελ ππθλόηεηα (αηνκηθά αξηζκό) ηνπ πιηθνύ. Τα είδε ησλ αιιειεπηδξάζεσλ πνπ παξαηεξνύληαη είλαη ειαζηηθή ζθέδαζε (ζθέδαζε Rutherford), αλειαζηηθή ζθέδαζε πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εθπνκπή ησλ δεπηεξνγελώλ ειεθηξνλίσλ από ην δείγκα θαη εθπνκπή ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο (νξαηή θαη αθηίλεο Χ) από ηηο δηεγέξζεηο θαη ηηο απνδηεγέξζεηο ησλ αηόκσλ ηνπ δείγκαηνο. Τόζν ηα ζθεδαδόκελα ειεθηξόληα όζν θαη ε αθηηλνβνιία κπνξνύλ λα κεηξεζνύλ από θαηάιιεινπο αληρλεπηέο. Η θειίδα κηαο νζόλεο CRT ζαξώλεη ηελ νζόλε ζε ζπγρξνληζκό κε ηε δέζκε ησλ ειεθηξνλίσλ θαη ε θσηεηλόηεηά ηεο δηακνξθώλεηαη από ην εληζρπκέλν ζήκα ηνπ αληρλεπηή. Από ηελ θαηαλνκή ηεο έληαζεο ησλ ζεκάησλ, θαη θπξίσο από ηνλ αξηζκό ησλ δεπηεξνγελώλ ειεθηξνλίσλ, κπνξνύκε λα θαηαζθεπάζνπκε κηα εηθόλα ηεο επηθάλεηάο ηνπ δείγκαηνο. 1

2 ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Σηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο κειεηήζεθαλ εηθόλεο SEM από κεηαιιηθό δείγκα, ζε έλα κέξνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ νπνίνπ έρεη γίλεη επηκεηάιισζε. Από ηηο εηθόλεο SEM νη νπνίεο δίλνληαη παξαθάησ, θαζώο θαη από ηελ αλάιπζε ησλ αθηίλσλ X πνπ πξνέθπςαλ, ζα γίλεη ραξαθηεξηζκόο ηεο επηκεηάιισζεο θαη ηεο ζύζηαζεο ηνπ δείγκαηνο. Αξρηθά παξαηίζεληαη νη εηθόλεο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ αλίρλεπζε ησλ δεπηεξνγελώλ ειεθηξνλίσλ. Σηηο εηθόλεο απηέο θαίλεηαη ην αλάγιπθν ηεο επηθάλεηαο ηνπ δείγκαηνο. Σε θάζε εηθόλα θαίλνληαη θαη νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, όπσο ην spot size, ην πνζνζηό κεγέζπλζεο θαη ν ρξόλνο ζάξσζεο. Οη δύν πξώηεο εηθόλεο δείρλνπλ κηα θάηνςε ηεο επηκεηαιισκέλεο επηθάλεηαο ηνπ δείγκαηνο γηα κεγέζπλζε 100x θαη ρξόλν ζάξσζεο 30κsec, αιιά κε δηαθνξεηηθό spot size. Σηελ εηθόλα 1 έρνπκε πςειήο δηαθξηηηθήο ηθαλόηεηα ιόγσ ηνπ ζπλδπαζκνύ ρακειήο κεγέζπλζεο θαη κεγάινπ spot size. Παξαηεξνύκε επίζεο όηη από κόιηο 100x κεγέζπλζε αξρίδνπλ λα γίλνληαη εκθαλείο θειίδεο θαη αηέιεηεο ζηελ επηθάλεηα πνπ έγηλε επηκεηάιισζε. Σηελ εηθόλα 2, παξόιν πνπ έρνπκε ην ίδην dt, ιόγσ ηνπ κηθξνύ spot size δελ παίξλνπκε αξθεηέο πιεξνθνξίεο από ηα δεπηεξνγελή ειεθηξόληα, κε απνηέιεζκα ην ζήκα πνπ παίξλνπκε από ηνλ αληρλεπηή λα ράλεηαη κέζα ζηνλ ειεθηξνληθό ζόξπβν. Έρνπκε δειαδή ρακειό ιόγν ζήκαηνο πξνο ζόξπβν. 2

3 Σηηο εηθόλεο 3 θαη 4 θαίλεηαη ε πιάγηα όςε ηνπ δείγκαηνο. Καη εδώ, ην κόλν πνπ αιιάδεη είλαη ην spot size. Οη εηθόλεο είλαη εζηηαζκέλεο ζε δηαθνξεηηθό ζεκείν ε θαζεκία θαη είλαη θαλεξό ην κηθξό βάζνο πεδίνπ. 3

4 Σηηο εηθόλεο 5 θαη 6 έρνπκε αθόκα κεγαιύηεξε κεγέζπλζε θαη κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε ην πκέλην ηεο επηκεηάιισζεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο. Η εηθόλα 5 είλαη θαιά εζηηαζκέλε θαη έρεη πςειή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα. Σηελ εηθόλα 6 ε δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα κεηώλεηαη εκθαλώο, ιόγσ ηεο κεγάιεο κεγέζπλζεο ζε ζπλδπαζκό κε κεγάιν spot size=7. Επίζεο ιόγσ ηνπ κηθξνύ ρξόλνπ ζάξσζεο dt=1κsec έρνπκε ρακειή ζρέζε ζήκαηνο πξνο ζόξπβν ρακειόηεξε από όηη ζηελ εηθόλα 5 όπνπ έρνπκε dt=10κsec. Οη εηθόλεο 7 θαη 8 είλαη θαη νη δύν θαιά εζηηαζκέλεο, έρνπλ dt=30κsec θαη έρνπλ θαιό ιόγν ζήκαηνο πξνο ζόξπβν. Είλαη θαη εδώ εκθαλείο νη αηέιεηεο, νη πόξνη θαη ην κεηαβιεηό πάρνο ηεο επίζηξσζεο. 4

5 Σηηο παξαπάλσ εηθόλεο, όπσο θαη ζηελ εηθόλα 8 γίλεηαη πξνζπάζεηα λα κεηξεζεί ην πάρνο ηεο κεηαιιηθήο επίζηξσζεο. Σηελ εηθόλα 9 θαη ηδηαίηεξα ζηελ εηθόλα 11 έρνπκε πνιύ κηθξή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα, αθνύ έρνπκε κεγάιε κεγέζπλζε θαη κεγάιν spot size. Η εηθόλα 10 έρεη θαιή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα θαη εζηίαζε θαη εδώ, ζε κεγέζπλζε 5000x είλαη εκθαλείο ζρηζκέο θαη πνιιέο αηέιεηεο ζην κεηαιιηθό πκέλην. Επηπιένλ, από ηηο ηειεπηαίεο εηθόλεο παξαηεξνύκε όηη ην πάρνο ηηο επίζηξσζεο κεηαβάιιεηαη παίξλνληαο ηηκέο από 4.3κm κέρξη 12.6κm. Είλαη πξνθαλέο δειαδή όηη έρεη γίλεη κηα θαθή επηκεηάιισζε. 5

6 Σηε ζπλέρεηα δίλνληαη δύν αθόκα εηθόλεο, πνπ πξνέθπςαλ από ηα νπηζζνζθεδαδόκελα ειεθηξόληα. Τα ειεθηξόληα απηά πξνέξρνληαη από κεγαιύηεξν βάζνο θαη εμαξηώληαη από ηνλ αηνκηθό αξηζκό ηνπ πιηθνύ. Μπνξνύλ έηζη λα δώζνπλ κηα εηθόλα ηεο ρεκηθήο ηνπ ζύζηαζεο. Σηηο παξαπάλσ εηθόλεο θαίλεηαη όηη ην πκέλην απνηειείηαη από πην βαξύ πιηθό από όηη ην ππόζηξσκα, ελώ ζην εζσηεξηθό ηνπ ππνζηξώκαηνο έρνπκε πεξηνρέο κε πςειή ζπγθέληξσζε πιηθνύ κε κεγάιν Ζ (κνιύβδνπ όπσο ζα δνύκε ζηε ζπλέρεηα). Γηα άιιε κηα θνξά είλαη εκθαλήο ε αλνκνηνγέλεηα θαη ην κεηαβιεηό πάρνο ηεο επίζηξσζεο. Καηά ηελ ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία, ιόγσ ηεο επηβξάδπλζεο ηεο δέζκεο ησλ ειεθηξνλίσλ από ην δείγκα, παξάγνληαη θαη αθηίλεο Χ. Τν θάζκα ηνπο είλαη ζπλερέο, ιόγσ ηεο επηβξάδπλζεο ησλ ειεθηξνλίσλ, θαη γξακκηθό, ιόγσ ησλ δηεγέξζεσλ απνδηεγέξζεσλ ησλ αηόκσλ ηνπ ζηόρνπ δείγκαηνο. Τν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο αλάιπζεο πεξηιακβάλεη ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηε ραξηνγξάθεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο από ην (γξακκηθό) θάζκα ησλ αθηίλσλ Χ, ην νπνίν είλαη ραξαθηεξηζηηθό γηα θάζε ειεθηξνληαθή κεηάβαζε, επνκέλσο γηα θάζε ζηνηρείν. Παξαθάησ δίλνληαη ηα θάζκαηα αθηίλσλ Χ γηα ην πκέλην, ην ππόζηξσκα θαη γηα ηηο ιεπθέο (ππθλέο) πεξηνρέο ηνπ ππνζηξώκαηνο πνπ θαίλνληαη ζηηο εηθόλεο από ηα νπηζζνζθεδαδόκελα ειεθηξόληα. 6

7 7

8 Όπσο θαίλεηαη ζηα θάζκαηα, ην δείγκα (ζηηο πεξηνρέο εθηόο ηνπ εμσηεξηθνύ πκελίνπ) πεξηέρεη ζε κεγάιν πνζνζηό Cu, Zn θαη Ni. Σε πνιύ κηθξόηεξν πνζνζηό έρνπκε Fe, Pb θαη Al. Σηηο ιεπθέο πεξηνρέο πνπ θαίλνληαη ζηηο εηθόλεο 12 θαη 13, έρνπκε ηα ίδηα ζηνηρεία κε απηά πνπ ππάξρνπλ ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ πιηθνύ, κε δηαθνξεηηθέο όκσο ζπγθεληξώζεηο. Σπγθεθξηκέλα, έρνπκε πνιύ κεγάιε ζπγθέληξσζε Pb πνπ είλαη βαξύ ζηνηρείν, γη απηό παξαηεξνύληαη θαη ηόζα πνιιά νπηζζνζθεδαδόκελα ειεθηξόληα ζηηο πεξηνρέο απηέο. Σην κεηαιιηθό πκέλην έρνπκε πνιύ κεγάιε ζπγθέληξσζε Sn, ελώ νη θνξπθέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζηα Fe, Cu, Zn δηαθξίλνληαη ειάρηζηα. Έρνπκε δειαδή κηα επηθαζζηηέξσζε. Ο θαζζίηεξνο βξίζθεηαη ζην πκέλην ζε πνζνζηό 95%. 8

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο

Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο Εμαζζέλεζε αθηηλνβνιίαο γ Μέηξεζε ζπληειεζηή εμαζζέλεζεο 1.θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηε ξαδηελέξγεηα, λα κεηξήζνπλ κε κεηξεηή Geiger-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΗ ΑΖΟΒΕΝΖΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Ειδική ερευνητική εργαςία ΛΙΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Επιβλέπων καθηγητήσ: ΚΟΤΡΗ ΣΤΛΙΑΝΟ ΠΑΤΡΑ 11 ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ

ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΙΑ ΣΟ 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΘΔΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΔΞΔΣΑΗ: 27/09/2014 ΦΡΟΝΣΙΣΗΡΙΟ: ΚΟΡΤΦΑΙΟ ΘΔΜΑ 1 Ο 1. γ 2. δ 3. α 4. δ 5. δ ΘΔΜΑ 2 Ο Α) Τν γελεηηθό πιηθό ησλ πξνθαξπσηηθώλ θπηηάξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΗ ΣΑΛΑΝΣΩΔΗ ΠΔΡΗΟΓΗΚΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ Πεξηνδηθά θαηλόκελα, ιέγνληαη ηα θαηλόκελα πνπ επαλαιακβάλνληαη κε ηνλ ίδην ηξόπν ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε πεξηνδηθώλ θαηλνκέλωλ Πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη

Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη Ζ επίδραζη ηης παροσζίας σπολειμμαηικών σλικών ζηην εσζηάθεια πρανών ζε μεηαμορθωμένα πεηρώμαηα με ένηονη αποζάθρωζη και καηαπόνηζη The effect of residual materials on the stability of slopes in highly

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>>

ΣΙΣΛΟ: <<ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΣΟΤ ΡΑΓΔΡΦΟΡΝΣ ΚΑΙ ΣΟΤ ΜΠΟΡ>> Δξγαζία ζην κάζεκα ηεο Υεκείαο ΣΙΣΛΟ: Οκάδα: Μήηζηνο Υξήζηνο, Μειηώηεο Βαζίιεο, Σζηκπνύθεο Κσλζηαληίλνο. Τπεύζπλνο Καζεγεηήο: Κνξθήο Άγγεινο 1 ν Γεληθό Λύθεην

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση

Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Φως, Χρώμα και Ανθρώπινη Όραση Σν ρξώκα νπζηαζηηθά δελ «ππάξρεη» Σν κάηη-εγθέθαιόο καο «αληηιακβάλεηαη» σο δηαθνξεηηθό ρξώκα ηε δηαθνξεηηθή ζπρλόηεηα ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο Σν κάηη δελ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας.

1. Calonectris diomedea Καθεστώς παροσσίας. 2. Phalacrocorax aristotelis Καθεστώς παροσσίας. 3. Ixobrychus minutus Καθεστώς παροσσίας. 1. Calonectris diomedea (Αξηέκεο) Καθεστώς παροσσίας. Σηελ πεξηνρή κειέηεο ην είδνο παξαηεξείηαη θπξίσο ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα όπνπ έρνπλ θαηαγξαθεί κεκνλσκέλα άηνκα θαη κηθξέο νκάδεο. Τν είδνο θσιηάδεη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young

Μέτρηση μέτροσ ελαστικότητας Young 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη λα εμνηθεησζνύλ νη ζπνπδαζηέο κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ ειαζηηθή παξακόξθσζε ησλ πιηθώλ θαη λα κεηξήζνπλ ην κέηξν ειαζηηθόηεηαο Τoung ελόο πιηθνύ. 2. Γεληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α. ΔΗΑΓΧΓΖ Έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εξγαζηεξίσλ αθηηλνβνιηώλ ηαηξηθώλ εθαξκνγώλ θαη ηε βειηηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ

Σερληθή Ηκεξίδα. Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ Σερληθή Ηκεξίδα Ηιεθηξνθίλεζε Σερλνινγίεο Τβξηδηθώλ Ορεκάησλ 1 πζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο KERS -Kinetic Energy Recovery System Σπζηήκαηα αλάθηεζεο θηλεηηθήο ελέξγεηαο. Απηή ε ηερλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο

Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Βαγγέιεο Ν. Μαξθνπιήο Αποηέλεζμα δοκιμαζηικής λειηοσργίας κάμερας Foscam FI8905w ποσ παρατωρήθηκε από ηην novatron. Παξάξηεκα: Κξηηήξην επηινγήο IP θάκεξαο θαη Μεηεσξνινγηθνύο ζηαζκνύο. 2 Ειζαγωγή H ζπγθεθξηκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

ΤΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΤΛΙΚΑ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Ι ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Άδειεσ Χρήςησ -Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται ςτην άδεια χρήςησ Creative Commons και ειδικότερα Αναφορά - Μη εμπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ Τα πεξηζζόηεξα ζήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ πξαθηηθό ελδηαθέξνλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε νκηιία, ηα βηνινγηθά ζήκαηα, ηα ζεηζκηθά ζήκαηα, θ.ά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα