ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2007 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Περιγραφή της προόδου υλοποίησης του προγράμματος ανά σύνολο Αξόνων, Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο Άξονας Προτεραιότητας Άξονας Προτεραιότητας Άξονας Προτεραιότητας Άξονας Προτεραιότητας Άξονας Προτεραιότητας Ποσοτικοποίηση και ανάλυση των δεικτών υλοποίησης σε σχέση με τους στόχους του Προγράμματος Αιτιολόγηση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων του Προγράμματος και του Συμπληρώματος Προγραμματισμού Όροι εφαρμογής, δυσκολίες και ενέργειες αντιμετώπισης Ανάλυση χρηματοδοτικής προόδου, στοιχεία επηρεασμού εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ερμηνεία των χρηματοδοτικών δεικτών ως προς την πρόοδο υλοποίησης Σύγκριση της προόδου ως προς τις προβλέψεις που είχαν προγραμματισθεί εκ των προτέρων. Διορθωτικές ενέργειες Παρουσίαση χρηματοοικονομικών τεχνικών που εφαρμόστηκαν (κρατικές ενισχύσεις)

3 2.2. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Σύνδεση του Προγράμματος με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΩΝ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Παρουσίαση των ενεργειών παρακολούθησης και αξιολόγησης, προβλήματα κατά την υλοποίηση και ενέργειες αντιμετώπισής τους Κατάσταση, εξέλιξη και προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τις Επιτροπές Παρακολούθησης και Καθοδήγησης Παρουσίαση της κατάστασης και των προβλημάτων που έχουν ανακύψει κατά τη συλλογή στοιχείων για τη μέτρηση των δεικτών και τρόπος αντιμετώπισής τους Επιτευχθείσα πρόοδος σε ειδικά θέματα (περιβάλλον, ανταγωνισμός, ισότητα ευκαιριών) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΚΥΨΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙΙ : ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ Πίνακας 1: Διάρθρωση του ΠΚΠ Interreg IIIA Ελλάδα-Κύπρος μετά την αναθεώρηση... 8 Πίνακας 2: Δείκτες Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Πίνακας 3: Ενδεικτικός κατάλογος των κρατικών ενισχύσεων για το Μέτρο Πίνακας 4: Μήτρα Συνάφειας Μέτρων ΠKΠ INTERREG ΙΙΙΑ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ με Στόχους Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Λισσαβόνας (Απασχόληση και επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο) Πίνακας 5: Χρηματοδοτικός πίνακας ανά Άξονα Προτεραιότητας & Μέτρο (δαπάνες σωρευτικά) Πίνακας 6: Αιτήματα πληρωμών και εισροές της Κοινοτικής Συμμετοχής (ΕΤΠΑ) Πίνακας 7: Εφαρμογή Κανόνα Ν Πίνακας 9: Επιτόπιοι έλεγχοι κατά το Πίνακας 10: Συνοπτικά στοιχεία ελέγχων του Προγράμματος σε σχέση με τα ενταγμένα έργα Πίνακας 11: Μήτρα συνάφειας Συνάφεια με τις Κοινοτικές Πολιτικές

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δομή της έκθεσης Η Ετήσια Έκθεση Εκτέλεσης του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας «INTERREG III A / ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ » για το έτος 2007, σύμφωνα με το Άρθρο 37 του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 «Περί γενικών διατάξεων για τα Διαρθρωτικά Ταμεία», καθώς και σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Νόμου 2860/2000 «Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις», συντάσσεται από τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. και μετά την έγκρισή της από την Επιτροπή Παρακολούθησης, υποβάλλεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η παρούσα Έκθεση περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε κεφάλαια στα οποία παρουσιάζονται τα στοιχεία που καθορίζει για τις Ετήσιες Εκθέσεις ο Κανονισμός 1260/99 (άρθρο 37): Το πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζει τις σημαντικότερες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις που έλαβαν χώρα εντός του έτους 2007 καθώς και τις σημαντικότερες μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στις Εθνικές, Περιφερειακές και Τομεακές Πολιτικές, επιχειρώντας τη σκιαγράφηση των μεταβολών των γενικών όρων για την εκτέλεση του Προγράμματος. Το δεύτερο κεφάλαιο καταγράφει συνοπτικά την επιτευχθείσα πρόοδο στην εφαρμογή των Αξόνων Προτεραιότητας και των Μέτρων του Προγράμματος, τόσο κατά τη διάρκεια του 2007, όσο και από την έναρξη υλοποίησης του Προγράμματος (πορεία υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο, ποσοτικοποίηση στόχων και καθορισμός δεικτών εκροών και αποτελέσματος). Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει την δημοσιονομική εκτέλεση του Προγράμματος όπου παρατίθενται χρηματοδοτικά στοιχεία και Πίνακες για το σύνολο του Προγράμματος, αλλά και για κάθε Άξονα και Μέτρο ξεχωριστά. Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει τα μέτρα διασφάλισης της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ, καθώς επίσης τις αρμοδιότητες και τη διάρθρωση των φορέων που συμμετέχουν στη διαχείριση του 4

6 Προγράμματος. Επιπρόσθετα, παρατίθενται η πρόοδος του Προγράμματος ως προς τις διαδικασίες καθορισμού και έγκρισης των κριτηρίων ένταξης, παρακολούθησης και αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος καθώς και των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν εντός του Παρουσιάζονται επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά το 2007 και τα θέματα Τεχνικής Βοήθειας, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του Προγράμματος. Το πέμπτο κεφάλαιο εξετάζει τόσο τη συμβατότητα της εφαρμογής του Προγράμματος και των επιμέρους Αξόνων και Μέτρων με τις Κοινοτικές Πολιτικές, όσο και τη συνάφεια αυτού με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υλοποιούνται στην επιλέξιμη γεωγραφική περιοχή των εμπλεκόμενων κρατών. Ταυτότητα του Προγράμματος Tο Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ , εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις , σύμφωνα με την Απόφασή της με αριθμό Ε(2000) 55/ Για την Ελλάδα το συνολικό ύψος του προγράμματος ήταν Ευρώ (ΕΤΠΑ Ευρώ, Εθνική χρηματοδότηση Ευρώ, Ιδιωτική Συμμετοχή Ευρώ). Στη συνέχεια τροποποιήθηκε το Πρόγραμμα με την απόφαση C(2002)1703/26/07/02. Η Κύπρος συμμετείχε στο πρόγραμμα κατά την περίοδο με Εθνικούς πόρους. Με την υπ αριθμό C(2002)1703/26/07/02 απόφαση θεσπίστηκε επιπλέον χρηματοδότηση του προγράμματος κατά Ευρώ (από πόρους ΕΤΠΑ Ευρώ) με την οποία το συνολικό ύψος του προγράμματος ανήλθε στα Ευρώ ενώ μειώθηκε η ιδιωτική συμμετοχή κατά Από την στο πρόγραμμα συμμετέχει και η Κύπρος με πόρους ΕΤΠΑ ύψους Ευρώ. Το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα (Α Αναθεώρηση) Κ.Π. INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ , εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις , σύμφωνα με την Απόφασή της με αριθμό C(2004) 5451 / Με βάση τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν από την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος διαπιστώθηκε η ανάγκη για μια νέα αναθεώρηση 5

7 του Προγράμματος, (Β Αναθεώρηση) που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο Το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις , σύμφωνα με την υπ αριθμό C(2005)4970 απόφαση. Τον Νοέμβριο 2006 πραγματοποιήθηκε νέα Αναθεώρηση (Γ Αναθεώρηση) του Προγράμματος. Το Κοινό Προγραμματικό Έγγραφο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις , σύμφωνα με την Απόφασή της με αριθμό C(2007)1640. Στόχος της αναθεώρησης ήταν η προώθηση και ανάπτυξη δράσεων που αφορούν τις λιμενικές υποδομές μέσω της εισαγωγής του νέου Μέτρου 1.1 με τίτλο «Λιμενικές Υποδομές και Ανάπτυξη Υπηρεσιών», καθώς και η διασφάλιση των στρατηγικών στόχων του Προγράμματος. Επίσης, πραγματοποιήθηκε αποδέσμευση της ιδιωτικής συμμετοχής για το έτος 2006, με μηδενισμό των αντίστοιχων προβλεπόμενων ποσών από τους Χρηματοδοτικούς Πίνακες. Η αλλαγή αυτή προέκυψε μετά από συμφωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στις εγκρίθηκε από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Κ.Π. «INTERREG III A Ελλάδα Κύπρος» νέο αναθεωρημένο Κοινό Προγραμματικό Έγγραφο (Δ Αναθεώρηση). Οι αλλαγές που έγιναν σχετίζονται με την αποδέσμευση πόρων ΕΤΠΑ ύψους από το Μέτρο 1.2, λόγω εφαρμογής του Κανόνα Ν+2 για το έτος 2004 (Άρθρο 31 2 του Κανονισμού 1260/1999). Ως εκ τούτου, το νέο αναθεωρημένο Πρόγραμμα εγκρίθηκε με την υπ αριθ. Ε(2007)5652/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι παραπάνω αναθεωρήσεις συνοδεύτηκαν από αντίστοιχη αναθεώρηση του Συμπληρώματος Προγραμματισμού. Αποτέλεσμα των παραπάνω αναθεωρήσεων ήταν ο νέος συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος να διαμορφωθεί σε Ευρώ (ΕΤΠΑ Ευρώ, Εθνική χρηματοδότηση Ευρώ, Ιδιωτική Συμμετοχή Ευρώ). Οι επιλέξιμες περιοχές εφαρμογής του Προγράμματος για την Ελλάδα είναι: η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου), η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νομός Δωδεκανήσου) και η Περιφέρεια Κρήτης (Νομοί Ηρακλείου, Χανίων, Λασιθίου και Ρεθύμνου). Η Κύπρος είναι επιλέξιμη στο σύνολό της. ΣΤΟΧΟΙ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η στρατηγική του Προγράμματος επικεντρώνεται στην ανάδειξη του χώρου παρέμβασης σε χώρο επέκτασης του Ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και στην άρση των φυσικών εμποδίων λειτουργίας της περιοχής, με όρους ποιότητας ζωής (προστασία του περιβάλλοντος, αειφόρο 6

8 ανάπτυξη) συνεκτιμώντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των ως άνω περιοχών. Ως γενικός στόχος του Προγράμματος καθορίζεται «Η ανάδειξη της περιοχής σε πυρήνα και κομβικό σημείο της ειρήνης, της αειφόρου αναπτυξιακής διαδικασίας και της επέκτασης του Ευρωπαϊκού Χώρου στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο». Ο στόχος αυτός βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με την προτεραιότητα του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΙΝΤΕRREG III για την ανάπτυξη της διασυνοριακής συνεργασίας μέσω της προώθησης κοινών δράσεων για την ισόρροπη ανάπτυξη των τομέων της οικονομίας, την όσο το δυνατό μεγαλύτερη ενσωμάτωση των περιφερειακών οικονομιών, αλλά και στη διασφάλιση των όρων και προϋποθέσεων για την προώθηση της αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης. Ο γενικός στόχος που αναλύθηκε εξειδικεύεται στον ακόλουθο επιχειρησιακό στόχο: «Ενίσχυση της συνεργασίας της περιοχής στους κοινωνικοοικονομικούς τομείς κοινού ενδιαφέροντος για να καταστεί ανταγωνιστική στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται στη Μεσογειακή Λεκάνη». Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος που συμβάλλουν στην επίτευξη της στρατηγικής περιλαμβάνουν : Την αναβάθμιση των διασυνοριακών υποδομών με σκοπό να ενισχυθούν οι πύλες εξόδου-εισόδου ως συγκοινωνιακοί κόμβοι. Την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων Την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και την προώθηση της απασχόλησης, και Τη λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής με σκοπό την αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών επιδράσεων / επιπτώσεων. Οι τρεις προαναφερθέντες ειδικοί στόχοι του προγράμματος θα υλοποιηθούν μέσω παρεμβάσεων που εντάσσονται στους ακόλουθους άξονες προτεραιότητας: Ασφάλεια Συνόρων και Διασυνοριακές Υποδομές Οικονομική ανάπτυξη και προώθηση της Απασχόλησης Ποιότητα Ζωής / Περιβάλλον /Πολιτισμός 7

9 Ειδική Ενίσχυση για περιοχές που συνορεύουν με υποψήφιες χώρες Τεχνική Βοήθεια. Μετά την αναθεώρηση το ΠΚΠ Interreg IIIA Ελλάδα- Κύπρος διαρθρώνεται σε 5 Άξονες Προτεραιότητας και 11 Μέτρα όπως παρουσιάζονται παρακάτω: Πίνακας 1: Διάρθρωση του ΠΚΠ Interreg IIIA Ελλάδα-Κύπρος μετά την αναθεώρηση ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ Μ.1.1 Λιμενικές Υποδομές και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Μ.1.2 Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων ΑΞΟΝΑΣ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Μ 2.1 Ενίσχυση διασυνοριακής επιχειρηματικότητας Μ 2.2 Ανθρώπινοι Πόροι και προώθηση της απασχόλησης Μ 2.3 Συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μ 3.1 Προστασία της υγείας Μ 3.2 Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος Μ 3.3 Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών πόρων ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΝ ΜΕ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΞΟΝΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Μ 4.1 Κοινοτική Δράση για την ενίσχυση της Ασφάλειας των Εξωτερικών Συνόρων Μ 5.1 Διαχείριση του προγράμματος Μ 5.2 Τεχνική Υποστήριξη 8

10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Στον Πίνακα της επόμενης σελίδας, αποτυπώνονται τα Χρηματοοικονομικά Στοιχεία για το σύνολο του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας: 9

11 Πίνακας 1: Χρηματοοικονομικά Στοιχεία του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας ς ρημ μ χ ρ γρ μμ ς ξ ρ ρ η ς Δημόσια δαπάνη ΑΞΟΝΑΣ Συνολικός Προϋπολογισμός Σύνολο Δημόσιας Δαπάνης Κοινοτική Συμμετοχή Εθνική Συμμετοχή Σύνολο ΕΤΠΑ Σύνολο Εθνική Περιφ ερε ιακή Τοπική Λοιπή Ιδιω τική συμμετοχή 1(2+10) 2(3+5) 3(=4) 4 5( ) Σύνολο ΑΞΟΝΑΣ 1: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Μέτρο Μέτρο Σύνολο Μέτρο Μέτρο Μέτρο Σύνολο ΑΞΟΝΑΣ 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ Μέτρο ΖΩΗΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / Μέτρο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μέτρο ΑΞΟΝΑΣ 4: ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΡΕΥΟΥΝ ΜΕ Σύνολο ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ Μέτρο ΑΞΟΝΑΣ 5: ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Σύνολο ΣΥΝΟΛΟ Μέτρο Μέτρο

12 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Μορφοποιημένo: Κουκκίδες και αρίθμηση 1.1. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η Περιφερειακή Πολιτική καθ όλο το 2007 συνέχισε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ενισχύοντας τις υποδομές και τις επενδύσεις στις πιο μειονεκτικές περιοχές, παρά το γεγονός ότι όλο και μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών ασκούνταν σε συντονισμένο επίπεδο μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά το 2007 η ανάπτυξη στις εξεταζόμενες χώρες συνεχίσθηκε με ρυθμούς υψηλότερους του ευρωπαϊκού μ.ο. Σημειώνεται πάντως ότι, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Eurostat, το μέσο κατά κεφαλήν εισόδημα τόσο στην Ελλάδα όσο και Κύπρο παραμένει χαμηλότερο από τον αντίστοιχο μ.ο. στην Ε.Ε των 27. Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες ισοδύναμης αγοραστικής δύναμης / PPS, ισούται με το 98,6% του μέσου όρου της ΕΕ των 27 και στην Κύπρο με το 92,0 %. Αισιόδοξες είναι οι προβλέψεις, σύμφωνα με τις ως άνω εκτιμήσεις, για τον ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ σε Ελλάδα και Κύπρο, που για το 2007 κυμάνθηκε στο 4% και 4,4 % αντίστοιχα, υπερβαίνοντας σημαντικά τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (ΕΕ-27) που ανήλθε σε 2,9%. Παράλληλα, θετική είναι και η εικόνα σε σχέση με την εξέλιξη του πληθωρισμού, τόσο για την Ελλάδα, που παρουσιάζει πτωτική τάση στο 3,0% (έναντι 3,5% το 2005 και 3,3% το 2006 αντίστοιχα), και για την Κύπρο που δείχνει να επιτυγχάνει ποσοστό 2,2%, που είναι χαμηλότερο του ευρωπαϊκού μ.ο (2,3% για το 2007) Για την Κύπρο παρατίθεται αναδρομή στις ευρύτερες εξελίξεις που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια, με έμφαση στην πορεία των σημαντικών κοινωνικο-οικονομικών δεικτών κατά το 2007: 11

13 Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης (12-13 Δεκεμβρίου 2002), η Κύπρος, μαζί με άλλες εννέα υποψήφιες χώρες, πήρε πρόσκληση για ένταξη στην ΕΕ την 1η Μαΐου Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 21 Ιουνίου 2007 για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωζώνη την 1 η Ιανουαρίου 2008 και η υιοθέτηση του Ευρώ, αναμένεται να οδηγήσει σε χαμηλότερο πληθωρισμό, μείωση του συναλλαγματικού κόστους και συναλλαγματικού κινδύνου, χαμηλότερα επιτόκια και βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης. Επιπρόσθετα η Κύπρος θα ωφεληθεί από την αυξημένη οικονομική βοήθεια της ΕΕ. Το 2007, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης παρουσίασε αύξηση στο 4,4%, σε πραγματικούς όρους, σε σύγκριση με 3,8% το Από τη σκοπιά των συνθηκών ζήτησης, η ανάπτυξη προήλθε από την εγχώρια ζήτηση και ειδικότερα την ιδιωτική καταναλωτική ζήτηση και την επενδυτική ζήτηση για κατασκευαστικά έργα.. Από τη σκοπιά των συνθηκών προσφοράς, η ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας στηρίχτηκε κυρίως στους τριτογενείς τομείς των υπηρεσιών και ειδικότερα στους τομείς των ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, των τηλεπικοινωνιών, του εμπορίου, παράγωγη ηλεκτρισμού, αεροπορικών μεταφορών των άλλων επαγγελματικών υπηρεσιών, καθώς και στους τομείς των κοινωνικών υπηρεσιών. Θετική, επίσης, εξέλιξη αποτέλεσε η πολύ ικανοποιητική ανάπτυξη του τομέα των κατασκευών, ο οποίος συνέχισε την ανοδική του πορεία και κατά το 2007, καθώς και η περαιτέρω διεύρυνση του τομέα παραγωγής μεταποίησης. Διαγράφηκε: Η Ευρωπαϊκή πορεία που επέλεξε η Κύπρος διασφαλίζει την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία και ταυτόχρονα την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού. Τα οικονομικά οφέλη για την Κύπρο από την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολλά. Τα Κυπριακά προϊόντα και υπηρεσίες θα έχουν πρόσβαση σε μια τεράστια ενιαία αγορά που αποτελείται σήμερα από τις 15 πλέον οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και με την διεύρυνση της ΕΕ ο αριθμός τους θα ανέλθει σε 27. Μορφοποιήθηκε: Όχι Επισήμανση Μορφοποιήθηκε: Όχι Επισήμανση Για το 2007 το ποσοστό ανεργίας, με βάση την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού ανήλθε στο 3,9% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού (απασχολούμενοι και άνεργοι) σε σύγκριση με το 3,4% κατά το Ο αριθμός των ανέργων που παραμένουν άνεργοι πέρα των 12 μηνών αποτελούσε το 2007 περίπου το 20 % του συνολικού αριθμού ανέργων και αντιπροσωπεύει μόλις το 0.8% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Το στοιχείο αυτό είναι ενθαρρυντικό, αφού δείχνει ότι η ανεργία στην Κύπρο είναι κυρίως βραχυπρόθεσμης διάρκειας, με την μακροπρόθεσμη ανεργία να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. 12

14 Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) κυμάνθηκε στο 2.4% το 2007 σε σύγκριση με το 2.5% του Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι πέραν των έργων / δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Γ Προγραμματικής Περιόδου για τα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., η Κύπρος εφαρμόζει το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας Η πρόοδος που έχει σημειώσει η Κύπρος όσον αφορά την εφαρμογή του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας έχει χαρακτηριστεί ως «καλή πρόοδος» (good progress). Συγκεκριμένα σημαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στους τομείς της βελτίωσης της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, καθώς και στη δημιουργία στρατηγικής για την Καινοτομία, Έρευνα και Ανάπτυξη, Απασχόληση, Πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Βασικές Υποδομές και Επιχειρηματικό Περιβάλλον., Οι παραπάνω δράσεις είναι συναφείς με τις προβλεπόμενες από το Π.Κ.Π. INTERREG III A / ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ δράσεις και συμβάλλουν θετικά στην υλοποίησή τους ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ, ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Τα νομοθετήματα για τις διαδικασίες παραγωγής / εκτέλεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων που τέθηκαν σε ισχύ στην Ελλάδα το 2007 είναι τα εξής: Προεδρικό Διάταγμα 60 της 16 Μαρτίου 2007 για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 Νοεμβρίου Προεδρικό Διάταγμα 118 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) της 10 Ιουλίου 2007 Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά 13

15 1.3. ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ Όπως ήδη αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, κατά το έτος 2007 δεν υπήρξαν σημαντικές κοινωνικές, οικονομικές ή πολιτικές εξελίξεις στον ελληνικό, κυπριακό ή ευρωπαϊκό χώρο που να επηρεάζουν την εφαρμογή του Π.Κ.Π INTERREG III A / ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ. 14

16 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2.1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Περιγραφή της προόδου υλοποίησης του προγράμματος ανά σύνολο Αξόνων, Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρο. Η παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος, αποτυπώνει την πρόοδο που σημειώθηκε, τόσο σε σύνολο του Προγράμματος, όσο και σε επιμέρους Άξονες Προτεραιότητας και Μέτρα. Η παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του Προγράμματος ακολουθεί τη δομή που έχει το Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ, επιδιώκοντας με τον τρόπο αυτόν την αρτιότερη αποτύπωση της προόδου του Προγράμματος σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί και τον αρχικό προγραμματισμό. Αρχικά, σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρου, παρουσιάζονται οι στόχοι των προβλεπόμενων δράσεων, ο συνολικός προϋπολογισμός και η χρηματοοικονομική βαρύτητα του κάθε Άξονα Προτεραιότητας και Μέτρου. Στη συνέχεια, αποτυπώνεται η πορεία υλοποίησης βάσει του συνολικού προϋπολογισμού δημοσιευμένων προσκλήσεων προς Τελικούς Δικαιούχους, των ενταγμένων έργων και των δαπανών που είναι δηλωμένες στο ΟΠΣ έως 31/12/2007. Σύνολο του προγράμματος Από το σύνολο των έργων του Προγράμματος ήταν σε εξέλιξη 14 έργα, με συμμετοχή Ελλήνων και Κύπριων Εταίρων. Ο ρυθμός υλοποίησης των έργων κρίνεται ικανοποιητικός. Συγκεκριμένα το έργο που αφορά την Προμήθεια, 15

17 Εγκατάσταση και Συντήρηση του Συστήματος Παρακολούθησης Κυκλοφορίας των Πλοίων υπολογίζεται να ολοκληρωθεί τέλος Ιουνίου 2008 ενώ έργα όπως η Δημιουργία Δομών Στήριξης της Διασυνοριακής Επιχειρηματικότητας και Ενίσχυση της Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων στη Διασυνοριακή Περιοχή έχει μέχρι στιγμής ποσοστό απορρόφησης 70% και υπολογίζεται να ολοκληρωθεί τον Αύγουστο Επίσης, κατά το 2007 έχουν ολοκληρωθεί τα έργα με ποσοστό απορρόφησης 100% που αφορούν τη Δημιουργία Πάρκων Γλυπτικής στην Κύπρο και στην Κρήτη και τον Εξοπλισμό Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ελλάδας και Κύπρου. Ενεργοποίηση Μέτρων Η ενεργοποίηση των Αξόνων του προγράμματος για την περίοδο έχει ως εξής: Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 μέχρι το τέλος του 2007 παρουσιάζει ενεργοποίηση των δράσεών του σε ποσοστό 130% της Δημόσιας Δαπάνης του. Όσον αφορά στους Άξονες Προτεραιότητας 2 και 3, παρουσιάζουν ενεργοποίηση 131% και 163% της Δημόσιας Δαπάνης τους αντίστοιχα. Δέσμευση δημόσιας δαπάνης / ένταξη πράξεων Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΠΣ η δέσμευση της Δημόσιας Δαπάνης των ενταγμένων έργων έως τις 31/12/2007, ανέρχεται στο 124% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος με προϋπολογισμό Σχετικά με το ποσοστό αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς. Οικονομική / δημοσιονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες στο Ο.Π.Σ. δαπάνες μέχρι 31/12/2007 ανέρχονται σε ,55 (επιλέξιμη πιστοποιηθείσα Δημόσια Δαπάνη) και αντιστοιχούν στο 76% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης του Π.Κ.Π. INTERREG III Α / ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ. 16

18 Στον Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ εμφανίζονται τα παρακάτω δεδομένα ανά Μέτρο και Άξονα Προτεραιότητας, μέχρι το τέλος του 2007 (με βάση την ημερομηνία καταχώρησης στο ΟΠΣ, στοιχεία «Πίνακα 10»). τα στοιχεία ενεργοποίησης του Προγράμματος τα στοιχεία των ενταγμένων έργων στο ΟΠΣ οι δηλωθείσες και πιστοποιηθείσες δαπάνες στο ΟΠΣ. Επίσης στο Παράρτημα ΙΙ παρατίθεται ο πλήρης «Πίνακας 10» για το έτος 2007 και για το σύνολο της Προγραμματικής Περιόδου Στο Παράρτημα ΙV επισυνάπτεται πίνακας των ενταγμένων έργων και των πληρωμών τους για το σύνολο του Προγράμματος μέχρι τέλος Ιανουαρίου Επισημαίνεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στα οικονομικά στοιχεία με τα αντίστοιχα στοιχεία του Πίνακα 1 του Παραρτήματος ΙΙ επειδή, όπως ήδη αναφέρθηκε, στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι δηλώσεις δαπανών σε προγραμματικό επίπεδο μέχρι 31/12/

19 Άξονας Προτεραιότητας 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Στόχοι Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ είναι η δημιουργία μόνιμων δομών συνεργασίας που θα αποτελέσουν τους πυρήνες γύρω από τους οποίους θα εδραιωθεί σε μόνιμη βάση η διασυνοριακή συνεργασία καθώς και η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην επιτήρηση του θαλάσσιου χώρου για την πάταξη των φαινομένων λαθρεμπορίου και λαθρομετανάστευσης, αλλά και η καλύτερη διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, με στόχο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης εξυπηρέτησης στη διακίνηση αγαθών και πολιτών. Η ενδιάμεση αναθεώρηση ανέτρεψε ελαφρώς τον αρχικό σχεδιασμό καθόσον ο μεν στόχος της ασφάλειας των συνόρων εξακολουθεί να είναι πρωταρχικός στόχος αλλά χωρίς δράσεις του τομέα των μεταφορών. Περιεχόμενο Ο Άξονας υλοποιείται με δύο (2) Μέτρα: ΜΕΤΡΟ 1.1 ΜΕΤΡΟ 1.2 Λιμενικές υποδομές και ανάπτυξη υπηρεσιών Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Άξονα Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ 1 ανέρχεται στο 47% της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος. 18

20 Μέτρο 1.1: Λιμενικές Υποδομές και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Αντικείμενο Το Μέτρο 1.1 «Λιμενικές υποδομές και ανάπτυξη υπηρεσιών» αποσκοπεί στην ανάπτυξη δράσεων αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών της επιλέξιμης περιοχής για την ανάδειξη τους σε κομβικά σημεία του συστήματος μεταφορών εμπορευμάτων και προσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, με την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών διευκολύνεται η ανάπτυξη συνεργασιών τόσο μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, όσο και συνεργασιών των δύο χωρών με άλλες γειτονικές χώρες. Οι ενδεικτικές δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν από το Μ1.1 είναι η κατασκευή λιμενικών έργων, κτιρίων και έργων στην χερσαία ζώνη λιμένων, δράσεις ανάπτυξης λογισμικού για την παρακολούθηση και διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων, δράσεις ανάπτυξης τουριστικής υποδοχής, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τους λιμένες στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Επιπρόσθετες δράσεις αφορούν στην κατάρτιση προσωπικού των λιμενικών υπηρεσιών των επιλέξιμων περιοχών, με σκοπό την αντιμετώπιση φαινόμενων λαθρομετανάστευσης. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Μέτρου Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή ,00 Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μ1.1 ανέρχεται σε 19,54% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 1. Ενεργοποίηση Κατά το 2006 ενεργοποιήθηκε το Μέτρο 1.1 του Άξονα Προτεραιότητας 1 με τη δημοσίευση της πρόσκλησης με Κωδικό K1101/ /ΥΔ 10898/ 21/11/2006 με ημερομηνία έναρξης 27/11/2006 και λήξης 31/12/2006. Ο 19

21 προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανήλθε στα που αποτελεί ποσοστό ενεργοποίησης 107% της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε Ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 1.1 ΜΕΤΡΟ 1.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ. (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕ ΩΝ (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕ ΩΝ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣ ΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (2007) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Λιμενικές υποδομές και ανάπτυξη υπηρεσιών % 107% ΣΥΝΟΛΟ % 107%* Ένταξη Πράξεων Κατά το έτος 2006 εγκρίθηκε με γραπτή διαδικασία το έργο «Λιμένας Ακαντιάς Ρόδου-Αποπεράτωση Λιμενικών Έργων» με συνολικό προϋπολογισμό , το οποίο μεταφέρθηκε από το Μέτρο 1.2. ποσά σε Ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2007) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Λιμενικές υποδομές και ανάπτυξη υπηρεσιών % 104% ΣΥΝΟΛΟ % 104%* * Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς 20

22 Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 94% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε Ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Λιμενικές υποδομές και ανάπτυξη υπηρεσιών % 94% ΣΥΝΟΛΟ % 94% Μέτρο 1.2: Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων Αντικείμενο Το Μέτρο 1.2 «Βελτίωση της Ασφάλειας των Συνόρων» αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας της περιοχής, στην μείωση των θαλάσσιων ατυχημάτων καθώς και στην αντιμετώπιση φαινομένων λαθρομετανάστευσης, λαθρεμπορίου και συναφών παράνομων δραστηριοτήτων. Επίσης το μέτρο αποσκοπεί στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τη προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Οι ενδεικτικές δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν από το Μ1.2 «Βελτίωση της Ασφάλειας των Συνόρων» είναι ο εκσυγχρονισμός τόσο του εξοπλισμού όσο και η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας των αρμόδιων παραμεθόριων υπηρεσιών, η δημιουργία έργων συνεργασίας με στόχο την πάταξη του λαθρεμπορίου και της λαθρομετανάστευσης καθώς επίσης και έργων που θα βελτιώσουν την ασφάλεια 21

23 της ναυσιπλοΐας των πολιτών και των προϊόντων μέσω της επέκτασης /εγκατάστασης πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας πλοίων (VTMIS). Επιπρόσθετες δράσεις αφορούν στις μελέτες διασύνδεσης των συστημάτων των δύο χωρών. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Μέτρου Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή ,00 Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μ1.2 ανέρχεται σε 80,46% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 1. Ενεργοποίηση Κατά το 2007 δεν έχει δημοσιευτεί καμία πρόσκληση, επειδή το Μέτρο είχε ήδη ενεργοποιηθεί κατά 135%. ποσά σε Ευρώ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ( ) ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(3/2) Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων % ΣΥΝΟΛΟ %* 22

24 Ένταξη Πράξεων Κατά το 2006 απεντάχθηκε από το Μέτρο 1.2 και εντάχθηκε στο Μέτρο 1.1 το έργο «Λιμένας Ακαντιάς Ρόδου-Αποπεράτωση Λιμενικών Έργων». ποσά σε Ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2007) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ 2007 ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων % 147% ΣΥΝΟΛΟ % 147%* * Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Οικονομική πρόοδος Κατά το 2007 αφαιρέθηκε το ποσό που αφορά το έργο με κωδικό ΟΠΣ «Λιμένας Ακαντιάς Ρόδου-Αποπεράτωση Λιμενικών Έργων», λόγω της μεταφοράς του στο Μέτρο 1.1. Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 96% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε Ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Βελτίωση της ασφάλειας των συνόρων % 96% ΣΥΝΟΛΟ % 96% 23

25 Άξονας Προτεραιότητας 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ Στόχοι Οι στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2 - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ είναι να αναβαθμιστεί η διασυνοριακή επιχειρηματικότητα και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ της περιοχής. Επίσης, αποσκοπεί στην προώθηση της απασχόλησης με την ενίσχυση της τοπικής αγοράς εργασίας και στην δημιουργία ίσων ευκαιριών σε νέους και νέες για την προώθηση της εκπαίδευσής τους σε νέες ειδικότητες. Παράλληλα, ο εν λόγω Άξονας Προτεραιότητας αποσκοπεί στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για βέλτιστο συντονισμό, στην συμπληρωματικότητα και στην μεγαλύτερη συνεκτικότητα των κοινοτικών πόρων που προορίζονται για την ανάπτυξη των χωρών της Μεσογείου. Περιεχόμενα Ο Άξονας υλοποιείται με τρία (3) Μέτρα: ΜΕΤΡΟ 2.1 ΜΕΤΡΟ 2.2 ΜΕΤΡΟ 2.3 Ενίσχυση διασυνοριακής επιχειρηματικότητας Ανθρώπινοι Πόροι και προώθηση της απασχόλησης Συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Άξονα Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή

26 Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ 2 ανέρχεται στο 19% της Δημόσιας Δαπάνης του προγράμματος. Μέτρο 2.1: Ενίσχυση διασυνοριακής επιχειρηματικότητας Αντικείμενο Το Μέτρο 2.1 «Ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας» αποσκοπεί στην ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας με στόχο την ανάπτυξη συνεργασίας των ΜΜΕ της περιοχής. Επίσης στοχεύει αφενός στην ενίσχυση αντιπροσωπευτικών φορέων στήριξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη σταθερών εμπορικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών και αφετέρου στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μεταξύ των ΜΜΕ μέσω προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού τους. Οι ενδεικτικές δράσεις που προτείνονται στο Μ2.1«Ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας» είναι δράσεις που αφορούν στον τομέα του τουρισμού, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο τομέα της μεταποίησης, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Επιπρόσθετες δράσεις αφορούν στην ενίσχυση των φορέων στήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω προγραμμάτων κατάρτισης του προσωπικού τους. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Μέτρου Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή

27 Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μ2.1«Ενίσχυση της διασυνοριακής επιχειρηματικότητας» ανέρχεται σε 60% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 2. Ενεργοποίηση Δημοσιεύτηκε η κοινή πρόσκληση με Κωδικό Κ1/305882/ΥΔ14896/ προς τους Φορείς υλοποίησης του Μέτρου 2.1 με ημερομηνία έναρξης 04/12/2007 και λήξης 04/01/2008. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανήλθε στα που αποτελεί ποσοστό 9,7% ενεργοποίησης της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. To 2007, στο πλαίσιο του Μέτρου 2.1, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών δημοσιοποίησε πρόσκληση ύψους 3,7 εκ. Οι εν δυνάμει ωφελούμενοι κλήθηκαν να υποβάλουν τις επενδυτικές προτάσεις τους μέσω Πιστωτικών Ιδρυμάτων (τα οποία είχαν οριστεί ως τελικοί δικαιούχοι). Οι προτάσεις υποβλήθηκαν από 26/6 έως 11/10/07. Τα Πιστωτικά ιδρύματα και στην συνέχεια η Διατραπεζική Επιτροπή Αξιολόγησης δυνάμει του ρόλου τους (ΚΥΑ 26774/ΕΥΣ3675/ ), επέλεξαν δύο (2) προτάσεις, οι οποίες πληρούσαν τα κριτήρια χρηματοδότησης, μέσω μίας διαδικασίας που περιελάμβανε 3 φάσεις. Η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια του ποσά σε Ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛ. Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΕΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣ ΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗ ΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 2.1 ΔΑΠΑΝΗ (2007) (2007) (2000- (2007) ( ) 2007) % % =(4/2) 7=(5/2) Ενίσχυση διασυνοριακής επιχειρηματικό τητας % 152% ΣΥΝΟΛΟ % 152% 26

28 Ένταξη Πράξεων Κατά το έτος 2007 εγκρίθηκε μέσω γραπτής διαδικασίας προς την Επιτροπή Καθοδήγησης του Προγράμματος, αριθμό πρωτ /ΥΔ15382/ , το έργο με τίτλο «Διεθνές Συνέδριο στην ελληνική γαστρονομία και βιομηχανία τροφίμων, κρασιών και ποτών στην Κρήτη» με συνολικό προϋπολογισμό Κατά τη διάρκεια του έτους έχουν υπογραφεί συμβάσεις χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και των Επικεφαλής Εταίρων για έξι (6) έργα. Από τα έξι (6) έργα έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ τα τέσσερα (4) έργα με προϋπολογισμό Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά ποσά σε Ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ. 2007/ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔ. Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ Ν (2007) Π/Υ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ ΩΝ ΕΡΓΩΝ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Σ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Σ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Ενίσχυση διασυνοριακής επιχειρηματικότητ ας % 45% ΣΥΝΟΛΟ % 45% Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 10% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. 27

29 ποσά σε Ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Ενίσχυση διασυνοριακής επιχειρηματικότητας % 10% ΣΥΝΟΛΟ % 10% Επίσης, υπάρχουν δηλωμένες από τους Τελικούς Δικαιούχους δαπάνες ύψους που είναι σε διαδικασία πιστοποίησης. Εφόσον τελικά οι δαπάνες πιστοποιηθούν και καταχωρηθούν στο ΟΠΣ αναμένεται το ποσοστό απορρόφησης να ανέλθει σε 20% της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. Μέτρο 2.2: Ανθρώπινοι Πόροι και προώθηση της απασχόλησης Αντικείμενο Tο Μέτρο 2.2 «Ανθρώπινοι πόροι και προώθηση της απασχόλησης» αποσκοπεί στην προώθηση της απασχόλησης με την ενίσχυση της τοπικής αγοράς εργασίας με σκοπό την αντιμετώπιση της ανεργίας. Επίσης, δημιουργεί ίσες ευκαιρίες σε νέους και νέες για την προώθηση της εκπαίδευσής τους σε νέες ειδικότητες. Επιπρόσθετα μέσω δράσεων και προγραμμάτων κατάρτισης διασυνοριακού χαρακτήρα εξειδικεύει στελέχη σε τοπικές, εθνικές και περιφερειακές αρχές. Οι ενδεικτικές δράσεις που προτείνονται στο Μ2.2 «Ανθρώπινοι πόροι και προώθηση της απασχόλησης» είναι δράσεις που αφορούν αφενός σε πράξεις κατάρτισης στελεχών διοίκησης και αφετέρου στην παραγωγική διάρθρωση. Επίσης, αφορούν σε πράξεις οι οποίες συνδέονται με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και με την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε 28

30 θέματα στήριξης του Διοικητικού Τομέα. Επιπρόσθετα, ενισχύεται η συνεργασία φορέων, συλλογικών δομών και άλλων υπηρεσιών προώθησης της απασχόλησης στη διασυνοριακή περιοχή. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Μέτρου Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μ 2.2 «Ανθρώπινοι πόροι και προώθηση της απασχόλησης»ανέρχεται σε 21% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 2. Ενεργοποίηση Το 2007 δεν δημοσιεύτηκε καμία πρόσκληση, γιατί έχει ενεργοποιηθεί το 100% της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε Ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.2 ΜΕΤΡΟ 2.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΠΡΟΣΚ Λ. (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ Ν (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ (2007) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Ανθρώπινοι Πόροι και προώθηση της απασχόληση ς % 100% ΣΥΝΟΛΟ % 100% 29

31 Ένταξη Πράξεων Κατά το έτος 2007 υπογράφηκε σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής και του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου για το έργο με τίτλο «e-learning στη Δημόσια Διοίκηση: Κατάρτιση Δημοσίων Υπαλλήλων από την Ελλάδα και την Κύπρο μέσω πιλοτικών προγραμμάτων τηλεκπαίδευσης σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΕΣΔ» προϋπολογισμού ποσά σε Ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2007) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Σ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Ανθρώπινοι Πόροι και προώθηση της απασχόλησης % 111 % ΣΥΝΟΛΟ % 111%* *Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Οικονομική πρόοδος Με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία στο ΟΠΣ το Μέτρο 2.2 δεν παρουσιάζει απορρόφηση κατά τη διάρκεια του έτους Ωστόσο οι δηλωμένες από τους Τελικούς Δικαιούχους δαπάνες ύψους είναι σε διαδικασία πιστοποίησης. Εφόσον τελικά οι δαπάνες πιστοποιηθούν και καταχωρηθούν στο ΟΠΣ αναμένεται το ποσοστό απορρόφησης να ανέλθει σε 19,5%. 30

32 Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά Μέτρο 2.3: Συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων Αντικείμενο Το Μέτρο 2.3 «Συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων» αποσκοπεί στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τη δημιουργία πλαισίου διάχυσης γνώσεων και πληροφοριών καθώς επίσης και στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών κοινοτήτων της επιλέξιμης περιοχής σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Οι ενδεικτικές δράσεις που προτείνονται στο Μ2.3 «Συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων» είναι δράσεις που αφορούν αφενός στην ανάπτυξη και προώθηση κοινών προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και αφετέρου στη διοργάνωση συνεδρίων με αντικείμενο την καινοτομία την τεχνολογία και τις επιστημονικές ανταλλαγές. Επίσης προτείνονται οι δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη των διασυνοριακών συνεργασιών μεταξύ των ερευνητικών και εκπαιδευτικών φορέων, με στόχο τη δημιουργία κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε πράξεις κατάρτισης στελεχών διοίκησης και αφετέρου δράσεις που σχετίζονται με την παραγωγική διάρθρωση. Επιπρόσθετα, αφορούν σε πράξεις οι οποίες συνδέονται με την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα στήριξης του Διοικητικού Τομέα. Τέλος, ενισχύεται η συνεργασία φορέων, συλλογικών δομών και άλλων υπηρεσιών προώθησης της απασχόλησης στη διασυνοριακή περιοχή. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Μέτρου Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή

33 Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μ 2.3 «Συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων» ανέρχεται σε 19% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 2. Ενεργοποίηση Το 2007 δεν δημοσιεύτηκε καμία πρόσκληση ποσά σε Ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 2.3 ΜΕΤΡΟ 2.3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΠΡΟΣΚΛ. (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕ ΩΝ ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΜΕΤΡΟΥ (2007) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Συνεργασία εκπαιδευτικώ ν και ερευνητικών ιδρυμάτων % 100% ΣΥΝΟΛΟ % 100% Ένταξη Πράξεων O προϋπολογισμός των εγκεκριμένων/ενταγμένων έργων που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ είναι Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής Καθοδήγησης του Προγράμματος Interreg IIIA/Ελλάδα Κύπρος στις 17/12/2007 απεστάλη πρόταση της Υ.Δ. INTERREG για απένταξη της πράξης με τίτλο «Ηλεκτρονικός διαχρονικός Θησαυρός Κρητικού και Κυπριακού Λόγου» σε συνέχεια του με αρ. πρωτ 1962/ Εγγράφου της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Κρήτης. 32

34 ποσά σε Ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 2.3 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2007) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Σ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Συνεργασία εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων % 116% ΣΥΝΟΛΟ % 116* * Υπερδέσμευση υπάρχει για λόγους καθαρά λειτουργικούς Οικονομική πρόοδος Με βάση τα καταχωρημένα στοιχεία στο ΟΠΣ το Μέτρο 2.3 δεν παρουσιάζει απορρόφηση κατά τη διάρκεια του έτους Ωστόσο οι δηλωμένες από τους Τελικούς Δικαιούχους δαπάνες ύψους είναι σε διαδικασία πιστοποίησης. Εφόσον τελικά οι δαπάνες πιστοποιηθούν και καταχωρηθούν στο ΟΠΣ αναμένεται το ποσοστό απορρόφησης να ανέλθει σε 51% της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. 33

35 Άξονας Προτεραιότητας 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ / ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Στόχοι Ο Άξονας Προτεραιότητας 3- ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ αποσκοπεί στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στην βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και στην αξιοποίηση της κοινής πολιτισμικής κληρονομιάς μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, έχει ως σκοπό την προώθηση και καθιέρωση πολιτικών αειφόρου ανάπτυξης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην διασυνοριακή περιοχή και την ανάδειξη κοινής πολιτισμικής ταυτότητας με ορίζοντα την δημιουργία δικτύου πολιτισμικών ανταλλαγών. Περιεχόμενα Ο Άξονας υλοποιείται με τρία (3) Μέτρα: ΜΕΤΡΟ 3.1 ΜΕΤΡΟ 3.2 ΜΕΤΡΟ 3.3 Προστασία της υγείας Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος Ανάδειξη και προβολή πολιτιστικών πόρων Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Άξονα Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή

36 Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του ΑΠ 3 «ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ/ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» ανέρχεται σε 28% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος. Μέτρο 3.1: Προστασία της υγείας Αντικείμενο Το Μέτρο 3.1«Προστασία της Υγείας» αποσκοπεί στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας σε θέματα ποιότητας παροχής υπηρεσιών σε θέματα υγείας που αφορούν στον τοπικό πληθυσμό της χώρας με την υποστήριξη της επιστημονικής κοινότητας. Παράλληλα, στοχεύει στην βελτίωση του ευαίσθητου τομέα της υγείας προς την κατεύθυνση της δημιουργίας υψηλού επιπέδου υποδομών που θα επιτρέψουν την αντιμετώπιση, σε τοπικό επίπεδο, υγειονομικών ζητημάτων χωρίς την ανάγκη μετακίνησης του πληθυσμού προς τα μητροπολιτικά κέντρα. Οι ενδεικτικές δράσεις που προτείνονται στο Μ3.1 «Προστασία της Υγείας» είναι η αντιμετώπιση μεταδιδόμενων νόσων & προβλημάτων σχετιζόμενων με εξαρτησιογόνες ουσίες, ο έλεγχος ποιότητας εισαγομένων προϊόντων για τη διασφάλιση της υγείας καθώς και η ανάπτυξη Υπηρεσιών Υγείας με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών. Χρηματοοικονομικά στοιχεία Συνολικός Π/Υ Μέτρου Δημόσια Δαπάνη Εθνική Συμμετοχή Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ Ιδιωτική Συμμετοχή

37 Χρηματοδοτική Βαρύτητα Η χρηματοδοτική βαρύτητα του Μ3.1 «Προστασία της Υγείας» ανέρχεται σε 14% της Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 3. Ενεργοποίηση Το 2007 δεν δημοσιεύτηκε καμία πρόσκληση. ποσά σε Ευρώ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ 3.1 ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟ Σ ΠΡΟΣΚΛ. (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ (2007) Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΜΕΤΡΟΥ (2007) % ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ ( ) % =(4/2) 7=(5/2) Προστασία της υγείας % 224% ΣΥΝΟΛΟ % 224%* Ένταξη Πράξεων O προϋπολογισμός των εγκεκριμένων/ενταγμένων έργων που έχουν καταχωρηθεί στο ΟΠΣ είναι και αφορούν επτά έργα από τα οποία τα δύο έργα προϋπολογισμού είναι με την αρχή του Επικεφαλής Εταίρου. Μορφοποιήθηκε: Ελληνικά ποσά σε Ευρώ ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΝΟΛΙΚ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΤ. ΑΠΟΦ Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ (2007) Π/Υ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩ Ν ( ) ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Π/Υ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΕΣΜΕΥΣΗ Σ Π/Υ (4/2) 7(5/2) Προστασία της υγείας % 80% ΣΥΝΟΛΟ % 80% 36

38 Οικονομική πρόοδος Οι δηλωθείσες δαπάνες (δημόσια δαπάνη), που έχουν καταχωρηθεί στο Ο.Π.Σ. έως 31/12/2007, ανέρχονται σε , ήτοι ποσοστό 7,8% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Μέτρου. ποσά σε Ευρώ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΜΕΤΡΟ 3.1 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΔΗΛΩΘΕΙΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΤΟ Ο.Π.Σ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ (3/2) 6(4/2) Προστασία της υγείας % 8% ΣΥΝΟΛΟ % 8% Επίσης, υπάρχουν δηλωμένες από τους Τελικούς Δικαιούχους δαπάνες ύψους που είναι σε διαδικασία πιστοποίησης. Εφόσον τελικά οι δαπάνες πιστοποιηθούν και καταχωρηθούν στο ΟΠΣ αναμένεται το ποσοστό απορρόφησης να ανέλθει σε 23% της Δημόσιας Δαπάνης του Μέτρου. Μέτρο 3.2: Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος Αντικείμενο Το Μέτρο 3.2 «Προστασία ανάδειξη και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος» αποσκοπεί στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και στην κοινή συμμετοχή σε πιλοτικά έργα για την ανάπτυξη κοινών μεθοδολογιών που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα υψηλού ενδιαφέροντος (διαχείριση περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών, διαχείριση αποβλήτων, κ.λ.π.) καθώς και για στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών κινδύνων. Για την προστασία, ανάδειξη και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος προτείνονται ενδεικτικές δράσεις αναφορικά με τη διαχείριση υδάτινων πόρων, αντιμετώπιση προβλημάτων ερημοποίησης και πρόληψη ρύπανσης και σχεδιασμό ήπιων παρεμβάσεων σε προστατευόμενες περιοχές. Επίσης, παράλληλες πράξεις είναι η 37

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2006 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000 2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...2-10

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...2-10 INTERREG IIIA Ελλάδα - Κύπρος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2-4 1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ...2-4 1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...2-5 1.2.1 Εισαγωγή...2-5 1.2.2 Στόχοι, Στρατηγική, Άξονες Προτεραιότητας...2-6 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2004 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ INTERREG III Α /ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2000-2006 ΙΟΥΝΙΟΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΠΟΥΛΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρόγραμμα Γειτνίασης ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 0H1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 66H3 1H1.1 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΈΚΘΕΣΗΣ... 67H3 2H1.2 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... 68H4 3H1.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ... 69H6 4H2 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EQUAL ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 Ιούνιος 2007 1 Πίνακας Περιεχομένων 1 Εισαγωγή 4 2 Τροποποίηση των Γενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Γραμματεία ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2014 Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2008 ΤΟΥ Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΗΠΕΙΡΟΥ» ΕΑΣ, Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Μονάδα Διαχείρισης ΠΕΠ ΙΟΥΝΙΟΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ Ενότητα Α: Κοινωνικοοικονομική Κατάσταση και Τάσεις Η ελληνική οικονομία συνέχισε να αναπτύσσεται κυρίως λόγω επέκτασης της ιδιωτικής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2010 CCI: 2007CB163PO058

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2010 CCI: 2007CB163PO058 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2010 CCI: 2007CB163PO058 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2010 ΤΟΥ Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 2013 http://www.attikis.gr/ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού της Εφαρµογής των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων Μονάδα ιαχείρισης ΠΕΠ 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2007 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ Η έκδοση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ. Γραφείο Προγραμματισμού Σεπτέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Αθήνα εκέµβριος 2009 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ...6 Ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 2008 ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2008-2010 Οκτώβριος 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή...5 1.1 Διαδικασία Κατάρτισης Ε.Π.Μ....5 2 Μακροοικονομικές παρεμβάσεις...6 2.1 Εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

5.0 ΑΞΟΝΕΣ-ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

5.0 ΑΞΟΝΕΣ-ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 5.0 ΑΞΟΝΕΣ-ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α ΞΟΝΕΣ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 65 5.0. ΑΞΟΝΕΣ - ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το Πρόγραμμα αποτελείται από τρεις (3) Άξονες Προτεραιότητας που περιλαμβάνουν οκτώ (8) συνολικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ηράκλειο, Οκτώβριος 2008 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ, ΛΙΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ III 2 0 0 0-2 0 0 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 25-5-2011 Αρ. Πρωτ.:153.874/ΨΣ2420 /Δ

Διαβάστε περισσότερα

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2

σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ : ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 2 ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ... 5 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» 2007-2013 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Γ Κ.Π.Σ. (2000 2006) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα 2000-2006 2. ΑΠΟΦΑΣΗ της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013

3η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. για την κατάρτιση Επιχειρησιακών Προγραµµάτων. της προγραµµατικής περιόδου 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΣΠΑ 2007-2013 Από την Γ στην Δ προγραμματική περίοδο χρηματοδοτικής στήριξης της Ε.Ε. για την ανάπτυξη ανά τομέα και περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, 3/8/2010 Αριθμ.Πρωτ.:153364/ΨΣ6 734/ΔΦ308

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2000 2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ηράκλειο, Νοέμβριος 2007 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή Συνοπτική Περιγραφή των στόχων και της δομής 3 του προγράμματος 2. Τεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. Οκτώβριος 2007 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 2005-2008 ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007 Οκτώβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 1.1 Διακυβέρνηση 2. Βιωσιμότητα των Δημοσίων Οικονομικών 2.1 Πλαίσιο πολιτικής 2.2 Μακροοικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΤΟΥ ΕΠ «ΚΡΗΤΗΣ και ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ» 2007-2013 http://www.kriti-aigaio.gr/ Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων/ ΕΣΠΑ Εθνική Αρχή Συντονισμού Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα