ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ PROLOG ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ PROLOG ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1"

Transcript

1 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ PROLOG ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 1 Έστω ότι µας ζητούν να γράψουµε ένα πρόγραµµα Prolog που να εκτυπώνει την οποιαδήποτε υπο-λίστα της παρακάτω λίστας: red blue green yellow gray χρησιµοποιώντας το κατηγόρηµα next/2 (που παίρνει σαν ορίσµατα δύο διπλανά στοιχεία). ΑΠΑΝΤΗΣΗ-ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ Με βάση το κατηγόρηµα next/2 αποτυπώνουµε τη λίστα ως γεγονότα διπλανών στοιχείων: next(red, blue). next(blue, green). next(green, yellow). next(yellow, gray). next(gray, nil). Στη συνέχεια, πρέπει να γράψουµε ένα κανόνα (ή περισσότερους), που να εκτυπώνει την οποιαδήποτε υπό-λίστα. Προφανώς, το κατηγόρηµα στο οποίο θα αναφέρεται ο κανόνας θα πρέπει να έχει σαν όρισµα το στοιχείο το οποίο θα είναι κεφαλή της υπολίστας, έστω το print_list/1. Ο κανόνας αυτός θα είναι ο εξής: print_list(x) :- next(x, Y), write(x), nl, print_list(y). Ας προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε αυτόν τον κανόνα. Ο κανόνας λοιπόν αυτός λέγει το εξής: Για να εκτυπώσεις την υπο-λίστα µε κεφαλή κάποιο στοιχείο X (print_list(x)), θα πρέπει (:-) (α) να βρεις το διπλανό στοιχείο του X, έστω Υ (next(x, Y)), (β) να εκτυπώσεις το Χ (write(x)), (γ) να πας στην επόµενη γραµµή και (δ) να εκτυπώσεις την υπο-λίστα µε κεφαλή το Υ. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για αναδροµικό ορισµό: η εκτύπωση µιας υπο-λίστας ορίζεται σαν η εκτύπωση της κεφαλής της συν την εκτύπωση της υπο-λίστας µε κεφαλή το επόµενο (διπλανό) στοιχείο της. Τα δύο ουσιαστικά στοιχεία στο δεξί µέρος του κανόνα, δηλ. αυτά που έχουν σχέση µε τη διαδικασία συλλογισµού της Prolog από τη βάση γνώσης του προβλήµατος, είναι τα next(x, Y) και print_list(y), τα υπόλοιπα παρεµβάλλονται για λόγους εκτύπωσης. Ας δούµε τώρα πώς εκτελεί αυτόν τον κανόνα η Prolog. Αν κάνουµε το ερώτηµα:?- print_list(red). δηλ. ζητήσουµε να εκτυπωθεί όλη η λίστα, τότε θα συµβούν τα παρακάτω.

2 Η Prolog αναζητεί να βρει γεγονός ή κανόνα που να ταιριάζει µε το ερώτηµα, παίρνοντάς τα µε τη σειρά. Όταν λέµε ότι ένα ερώτηµα, όπως το παραπάνω, «ταιριάζει» µ ένα γεγονός ή µε την κεφαλή ενός κανόνα, σηµαίνει ότι έχουν το ίδιο κατηγόρηµα και τα ίδια ή ενοποιούµενα ορίσµατα. ύο ορίσµατα είναι ενοποιούµενα. αν το ένα είναι σταθερά και το άλλο µεταβλητή ή αντίστροφα. Στην περίπτωσή µας δεν υπάρχει γεγονός που να ταιριάζει. Ταιριάζει µόνο ο κανόνας (δηλ. η κεφαλή του), οπότε και η µεταβλητή Χ (του κανόνα) παίρνει την τιµή red. Στη συνέχεια, εξετάζει αν εκπληρώνονται οι συνθήκες του κανόνα, δηλ. οι ατοµικές εκφράσεις που βρίσκονται στα δεξιά του συµβόλου :-. Ξεκινά µε την next(x, Y). Επειδή η Χ έχει πάρει την τιµή red, η έκφραση γίνεται next(red, Y). Η έκφραση αυτή ταιριάζει µε το γεγονός next(red, blue), οπότε η Υ παίρνει την τιµή blue. Μετά εξετάζει την write(x), η οποία ταιριάζει µε τον ενσωµατωµένο (στην Prolog) ορισµό του κατηγορήµατος write και έχει σαν αποτέλεσµα την εκτύπωση της τιµής της Χ, δηλ. εκτυπώνεται το red. Στη συνέχεια εξετάζει την nl, η οποία έχει σαν αποτέλεσµα την αλλαγή γραµµής για την επόµενη εκτύπωση. Τέλος, εξετάζει την print_list(y). Η ατοµική αυτή έκφραση δεν ταιριάζει µε κανένα γεγονός, αλλά ταιριάζει µε τον κανόνα. Οπότε ξεκινά ο ίδιος πάλι κύκλος, όπως περιγράφτηκε παραπάνω. Σε κάθε κύκλο, όπως φαίνεται, εκτυπώνεται και ένα στοιχείο της λίστας, αυτό που είναι κεφαλή της τρέχουσας υπο-λίστας. Στο τέλος του τελευταίου κύκλου αποµένει για ταίριασµα το print_list(nil), το οποίο ταιριάζει µε τον κανόνα. Η πρώτη συνθήκη που πρέπει να εκπληρωθεί τώρα είναι η next(nil, Y). Επειδή δεν υπάρχει γεγονός ή κανόνας που να ταιριάζει, σταµατά η διαδικασία και επιστρέφει Νο. Για να αποφύγουµε την επιστροφή του Νο, που φαίνεται σαν να έχει αποτύχει η διαδικασία, µπορούµε να προσθέσουµε τον παρακάτω κανόνα: print_list(x) :- next(x, nil), write(x), nl. ο οποίος θα µπει πριν από τον ήδη υπάρχοντα κανόνα. Ο κανόνας αυτός διαπραγµατεύεται την οριακή περίπτωση του τέλους της λίστας. Λέγει δηλ. ότι αν φτάσουµε στο τελευταίο στοιχείο της λίστας, οπότε δεν υπάρχει διπλανό στοιχείο (next(x, nil)), τότε εκτύπωση της υπο-λίστας σηµαίνει εκτύπωση του τελευταίου στοιχείου (write(x)) και µετάβαση στην επόµενη γραµµή (nl), µιας και επόµενη υπο-λίστα δεν υπάρχει. Εποµένως η απάντηση στο ερώτηµα:?- print_list(red). θα είναι red blue

3 green yellow gray Αν θέσουµε τώρα το ερώτηµα:?- print_list(green). green yellow gray

4 ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑ 2 ίνονται τα εξής γεγονότα: «Ο Παύλος είναι πατέρας του Γιάννη και της Γεωργίας» και «Η Ελένη είναι µητέρα της Μαρίας και του Πέτρου». Επίσης, µας δίνεται και η εξής γνώση τύπου κανόνα, που αφορά το πότε δύο άνθρωποι είναι αδέλφια: ύο άνθρωποι Χ, Υ είναι αδέλφια 1. Αν έχουν τον ίδιο πατέρα 2. Αν έχουν την ίδια µητέρα. Ζητείται να αναπαρασταθεί η παραπάνω γνώση στην Prolog, ώστε να δηµιουργηθεί αντίστοιχο πρόγραµµα. Το πρόγραµµα θα έχει ως εξής: ΑΠΑΝΤΗΣΗ is_sibling(x, Y) :- is_father(z, X), is_father(z, Y). is_sibling(x, Y) :- is_mother(z, X), is_mother(z, Y). Η ερµηνεία αυτών των κανόνων είναι αυτονόητη. Αν θέσουµε το ερώτηµα:?- is_sibling(georgia, john). Αν θέσουµε τώρα το ερώτηµα: X = john ; (Εδώ το σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες απαντήσεις-λύσεις). Όπως είναι φανερό, το πρόγραµµα εξάγει το συµπέρασµα ότι ο Γιάννης είναι αδελφός του εαυτού του, το οποίο δεν θα θέλαµε να εξάγεται, παρ ότι κατά µια έννοια δεν είναι λανθασµένο. Για να αποτρέψουµε τέτοιου είδους συµπεράσµατα, θα πρέπει να κάνουµε τις εξής προσθήκες: equal(john, john). equal(georgia, georgia).

5 equal(maria, maria). equal(peter, peter). is_sibling(x, Y) :- is_father(z, X), is_father(z, Y), not(equal(x, Y)). is_sibling(x, Y) :- is_mother(z, X), is_mother(z, Y), not(equal(x, Y)). Έχουµε προσθέσει το κατηγόρηµα equal/2, το οποίο χρησιµοποιούµε για να αποκλείσουµε τα τις παραπάνω περιπτώσεις. Τώρα, αν θέσουµε το ερώτηµα: Μια ευκολότερη λύση, που διαθέτει η Prolog, είναι η χρησιµοποίηση του κατηγορήµατος =. Ουσιαστικά γίνεται ό,τι και παραπάνω, αλλά ευκολότερα. Το πρόγραµµα θα γίνει τώρα ως εξής: is_sibling(x, Y) :- is_father(z, X), is_father(z, Y), not(x=y). is_sibling(x, Y) :- is_mother(z, X), is_mother(z, Y), not(x=y). Τώρα, αν ξαναθέσουµε το ερώτηµα: τότε πάλι θα εκτυπωθεί

(α) Ζητείται να αναπαρασταθεί η παραπάνω γνώση σε Prolog, ώστε να δημιουργηθεί αντίστοιχο πρόγραμμα.

(α) Ζητείται να αναπαρασταθεί η παραπάνω γνώση σε Prolog, ώστε να δημιουργηθεί αντίστοιχο πρόγραμμα. 1. Δίνονται τα εξής γεγονότα «Ο Παύλος είναι πατέρας του Γιάννη και της Γεωργίας» και «Η Ελένη είναι μητέρα της Μαρίας και του Πέτρου». Επίσης, μας δίνεται και η εξής γνώση τύπου κανόνα, που αφορά το πότε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Λύση Ασκήσεων 2007-2008

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ. Λύση Ασκήσεων 2007-2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ Λύση Ασκήσεων 2007-2008 Ιωάννης Χατζηλυγερούδης Αικατερίνη Μπαγουλή Όθων Μιχαήλ Πάτρα 2008 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα προγραµµατισµού Prolog Αλγόριθµοι αναζήτησης σε Prolog

Η γλώσσα προγραµµατισµού Prolog Αλγόριθµοι αναζήτησης σε Prolog Λογικός Προγραµµατισµός Η γλώσσα προγραµµατισµού Prolog Αλγόριθµοι αναζήτησης σε Prolog Προτάσεις Horn (1/2) Οι προτάσεις Horn ή Οριστικές Προτάσεις (Definite Clauses) αποτελούν ένα περιορισµένο υποσύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ PROLOG ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ PROLOG ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ PROLOG ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2004 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ PROLOG ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑ 1996 2 Πρόλογος Οι σηµειώσεις αυτές γράφτηκαν για τους φοιτητές του Εθνικού Μετσοβίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής:

Περιληπτικά, τα βήματα που ακολουθούμε γενικά είναι τα εξής: Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε, για να μη στεναχωριόμαστε, είναι πως τόσο στις εξισώσεις, όσο και στις ανισώσεις 1ου βαθμού, που θέλουμε να λύσουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα! Εκεί που πρεπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. ιδάσκων : Χαράλαµπος Κορνάρος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ. Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ. ιδάσκων : Χαράλαµπος Κορνάρος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Σηµειώσεις στο µάθηµα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΟΓΙΚΗ ιδάσκων : Χαράλαµπος Κορνάρος ηµιουργία του ηλεκτρονικού αρχείου Χρήστος Πηλιχός Φοιτητής του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Φώτης Φωτόπουλος Αριστοτέλης Χαραλαµπάκης ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΛΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ AΘΗΝΑ 1995 2 Περιεχόµενα Περιεχόµενα... 2 Πρόλογος... 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:Τα βασικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C

Τα παρακάτω σύνολα θα τα θεωρήσουμε γενικά γνωστά, αν και θα δούμε πολλές από τις ιδιότητές τους: N Z Q R C Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές έννοιες Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε σε ορισμένες έννοιες, οι οποίες ίσως δεν έχουν άμεση σχέση με τους διανυσματικούς χώρους, όμως θα χρησιμοποιηθούν αρκετά κατά τη μελέτη τόσο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ERGOWIN ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΟ ERGOWIN ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 3 1.1 ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 5 1.2 ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΕΣ 7 1.3 ΕΡΓΑ ΠΚΝΤΜ 8 1.4 ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 8 1.5 ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 9 2. ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ 10 2.1 ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 2η

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 2η ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ0 Ε ρ γ α σ ί α η Ε ρ ω τ ή µ α τ α Ερώτηµα 1. (1) Να διατυπώστε αλγόριθµο που θα υπολογίζει το ν-οστό όρο της ακολουθίας a ν : ν = 1,,3,..., όπου a 1 = 1, a

Διαβάστε περισσότερα

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

e-mail@p-theodoropoulos.gr

e-mail@p-theodoropoulos.gr Ασκήσεις Μαθηµατικών Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών e-mail@p-theodoropoulos.gr Στην εργασία αυτή ξεχωρίζουµε και µελετάµε µερικές περιπτώσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

* τη µήτρα. Κεφάλαιο 1o

* τη µήτρα. Κεφάλαιο 1o Κεφάλαιο 1o Θεωρία Παιγνίων Η θεωρία παιγνίων εξετάζει καταστάσεις στις οποίες υπάρχει αλληλεπίδραση µεταξύ ενός µικρού αριθµού ατόµων. Άρα σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν ο αριθµός των ατόµων που συµµετέχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Κεφάλαιο 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Κεφάλαιο 19 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 19.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 19.1.1 Οικονοµικά αγαθά Οικονοµικά αγαθά είναι τα µέσα µε τα οποία ικανοποιούνται οι ανάγκες των ανθρώπων. Τα αγαθά µπορεί να είναι υλικά αντικείµενα

Διαβάστε περισσότερα

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια

Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Υποθετικές προτάσεις και λογική αλήθεια Δρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύμβουλος κλάδου ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Περίληψη Στην εργασία αυτή επιχειρείται μια ερμηνεία της λογικής αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών TINΑ ΒΡΕΝΤΖΟΥ www.ma8eno.gr www.ma8eno.gr Σελίδα 1 Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών Στους πραγματικούς αριθμούς ορίστηκαν οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. ρ Χρήστου Νικολαϊδη

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. ρ Χρήστου Νικολαϊδη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ρ Χρήστου Νικολαϊδη Δεκέμβριος Περιεχόμενα Κεφάλαιο : σελ. Τι είναι ένας πίνακας. Απλές πράξεις πινάκων. Πολλαπλασιασμός πινάκων.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με ποιο τρόπο µπορείτε να εκκινήσετε τον Internet Explorer; Γνωρίζετε από ποια τµήµατα αποτελείται το παράθυρο του Ι.Ε.; Είναι συγκεκριµένη η µορφή των

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr

I. ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ. math-gr I ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ i e ΜΕΡΟΣ Ι ΟΡΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Α Ορισμός Ο ορισμός του συνόλου των Μιγαδικών αριθμών (C) βασίζεται στις εξής παραδοχές: Υπάρχει ένας αριθμός i για τον οποίο ισχύει i Το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές

Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Τύποι, Σταθερές και Μεταβλητές Η έννοια της μεταβλητής Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η έννοια της μεταβλητής στον προγραμματισμό είναι άμεσα συνδεδεμένη με την έννοια που αυτή έχει σε μαθηματικό

Διαβάστε περισσότερα

1.3 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων με ιδιομορφίες

1.3 Συστήματα γραμμικών εξισώσεων με ιδιομορφίες Κεφάλαιο Συστήματα γραμμικών εξισώσεων Παραδείγματα από εφαρμογές Παράδειγμα : Σε ένα δίκτυο (αγωγών ή σωλήνων ή δρόμων) ισχύει ο κανόνας των κόμβων όπου το άθροισμα των εισερχόμενων ροών θα πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1.1 Τί είναι Αριθµητική Ανάλυση Υπάρχουν πολλά προβλήµατα στη µαθηµατική επιστήµη για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικές εκφράσεις λύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 4 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ... 6 ΛΙΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ... 7 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ... 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 4 ΛΙΣΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ... 6 ΛΙΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΩΝ... 7 ΛΙΣΤΑ ΕΙΚΟΝΩΝ... 8 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...9 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΠΑΤΡΩΝ ιπλωµατική Εργασία για το Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στην «Επιστήµη και Τεχνολογία Υπολογιστών» ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα