2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών"

Transcript

1 Στοιχεία Πολυδιάστατων Κατανοµών Είναι φανερό ότι έως τώρα η µελέτη µας επικεντρώνεται κάθε φορά σε πιθανότητες που αφορούν µία τυχαία µεταβλητή Σε αρκετές όµως περιπτώσεις ενδιαφερόµαστε να εξετάσουµε µία πιθανότητα που αφορά συγχρόνως δύο ή περισσότερες τµ που προέρχονται από το ίδιο στοχαστικό πείραµα µε δχ Ω Για την καλύτερη αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων γενικεύουµε την έννοια της κατανοµής µιας τµ και ορίζουµε την από κοινού συνάρτηση κατανοµής δύο τµ ως εξής: F R Χ Υ {ω Ω: Χω και Υω } Η κατανοµή της τµ Χ µπορεί να εξαχθεί από την από κοινού κατανοµή των Χ Υ ως εξής: F lm lm F F και αντίστοιχα F F R R ιακριτές διδιάστατες κατανοµές Στην περίπτωση που οι τµ ΧΥ είναι διακριτές A B τότε µπορούµε να ορίσουµε την από κοινού συνάρτηση πιθανότητας των ΧΥ ως εξής: A B Αν πχ Α Β { } τότε F {} Η συνάρτηση πιθανότητας της τµ Χ µπορεί να εξαχθεί από την από κοινού συνάρτηση πιθανότητας των ΧΥ από την σχέση: B B B και όµοια A Συνεχείς διδιάστατες κατανοµές Θα λέµε ότι η από κοινού κατανοµή δύο τµ ΧΥ είναι συνεχής αν υπάρχει συνάρτηση ΧΥ έτσι ώστε F u v dv du Η συνάρτηση ΧΥ θα καλείται από κοινού συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας των ΧΥ Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας της Χ προκύπτει από την από κοινού σππ ως εξής: d d d F F u v dv du v dv d d d d ισχύει γενικά ότι g u du g και όµοια u du d Boutskas M 3 Σηµειώσεις Στατιστικής ΙΙΙ Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστήµιο Πειραιώς 4

2 Μέση τιµή συνάρτησης δύο ή περισσότερων τµ Αν ΧΥ είναι δύο τµ και Ζ g τότε αποδεικνύεται ότι η µέση τιµή της Ζ δίνεται από την σχέση Z g g αν ΧΥ είναι διακριτές τµ A B A B Z g g d d αν ΧΥ είναι συνεχείς τµ Ιδιαίτερα αν g ΧΥ τότε για συνεχείς τµ ισχύει ότι Z d d d d d d d d d d d d και το ίδιο ισχύει και για διακριτές τµ Άρα γενικότερα χρησιµοποιώντας και την γνωστή ιδιότητα a a θα ισχύει ότι για διακριτές και συνεχείς τµ a b a b a b R Από κοινού κατανοµές µπορούν γενικότερα να ορισθούν για τµ Οι τεχνικές λεπτοµέρειες είναι ανάλογες µε αυτές που είδαµε παραπάνω για Ιδιαίτερα η παραπάνω σχέση µπορεί να γενικευτεί για τµ Συγκεκριµένα αν Χ Χ Χ είναι τµ τότε αποδεικνύεται ότι a a a a για οποιεσδήποτε σταθερές α α α a a a a Παράδειγµα Ας θεωρήσουµε το τυχαίο πείραµα της ρίψης δύο κύβων Αν Χ είναι το αποτέλεσµα της πρώτης ρίψης και Χ το αποτέλεσµα της δεύτερης ρίψης τότε η από κοινού συνάρτηση πιθανότητας των Χ Χ θα είναι 3 Αν πχ τώρα Ζ Χ Χ είναι το άθροισµα των δύο ρίψεων τότε Z Επίσης η από κοινού σπ των Χ Ζ θα είναι Z z Z z z z για z και Z z διαφορετικά 3 Boutskas M 3 Σηµειώσεις Στατιστικής ΙΙΙ Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστήµιο Πειραιώς 5

3 Παράδειγµα Έστω Χ ο αριθµός των επιτυχιών σε ανεξάρτητες δοκιµές η κάθε µία από τις οποίες είναι «επιτυχία» µε πιθανότητα και «αποτυχία» µε πιθανότητα q Είναι γνωστό ότι η τµ Χ ακολουθεί διωνυµική κατανοµή µε µέση τιµή Ας δούµε πως µπορούµε εναλλακτικά να βρούµε την µέση τιµή της Χ χωρίς να χρειαστεί να υπολογίσουµε την κατανοµή της Έστω Χ Χ Χ οι τυχαίες µεταβλητές οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα αποτελέσµατα των πειραµάτων Ειδικότερα θα είναι ή ανάλογα µε το αν το -πείραµα είναι επιτυχία ή όχι Προφανώς θα ισχύει ότι και εποµένως επειδή q θα είναι όπως ήταν αναµενόµενο Άσκηση Μία γραµµατέας τοποθετεί στην τύχη διαφορετικά γράµµατα σε φακέλους µε διαφορετικές διευθύνσεις Κάθε γράµµα ταιριάζει µόνο σε έναν φάκελο Ποιο είναι το αναµενό- µενο µέσο πλήθος των γραµµάτων που θα πάνε στο σωστό παραλήπτη; Λύση Θεωρούµε τις τµ Χ Χ Χ έτσι ώστε Χ ή ανάλογα µε το αν το -γράµµα τοποθετηθεί στο σωστό φάκελο ή όχι Το πλήθος των γραµµάτων που θα πάνε στο σωστό παραλήπτη θα είναι ίσο µε Παρατηρούµε ότι η πιθανότητα το -γράµµα να τοποθετηθεί στο σωστό φάκελο να διαλέξει στην τύχη η γραµµατέας το σωστό φάκελο για το -γράµµα είναι ίση µε / γιατί µόνο ένας φάκελος από τους ταιριάζει στο -γράµµα ο κάθε φάκελος έχει την ίδια πιθανότητα επιλογής Εποµένως και άρα τελικά Εποµένως όσα και αν είναι τα γράµµατα κατά µέσο όρο θα τοποθετηθεί σε σωστό φάκελο Ανεξάρτητες τυχαίες µεταβλητές Υπενθυµίζεται ότι δύο ενδεχόµενα A Α καλούνται ανεξάρτητα αν ισχύει ότι A I A A A Θα λέµε ότι δύο τµ είναι στοχαστικά ανεξάρτητες όταν µπορεί να θεωρηθεί ότι προέρχονται από ανεξάρτητα µεταξύ τους πειράµατα Αυστηρότερα δύο τµ Χ Υ : Ω R θα καλούνται στοχαστικά ανεξάρτητες όταν τα ενδεχόµενα [Χ Β ] και [Υ Β ] είναι ανεξάρτητα για κάθε δύο υ- ποσύνολα Β Β του R ηλαδή ισχύει ότι Boutskas M 3 Σηµειώσεις Στατιστικής ΙΙΙ Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστήµιο Πειραιώς

4 Αποδεικνύεται ότι αρκεί να ισχύει B B B για κάθε Β Β B για κάθε δηλαδή F F F για κάθε Αν οι ΧΥ είναι διακριτές τότε είναι ανεξάρτητες αν και µόνο αν για κάθε Το ίδιο ισχύει και για συνεχείς τµ αυτή τη φορά θεωρώντας συναρτήσεις πυκνότητας πιθανότητας αντί για συναρτήσεις πιθανότητας Παρατηρούµε ότι αν Χ Υ είναι ανεξάρτητες τότε B B B B B B B για κάθε Β Β B B Σύµφωνα µε την παραπάνω σχέση η πιθανότητα να ισχύει Χ Β δεν αλλάζει εάν γνωρίζουµε ότι Υ Β και αντίστροφα Εποµένως διαισθητικά µπορούµε να πούµε ότι δύο τµ είναι ανεξάρτητες εάν οποιαδήποτε γνώση για την τιµή της µίας τµ δεν αλλάζει την κατανοµή της άλλης τµ δηλ την πιθανότητα της άλλης να πάρει κάποια συγκεκριµένη τιµή Άσκηση Ας θεωρήσουµε το τυχαίο πείραµα της ρίψης δύο κύβων Αν Χ Χ είναι τα αποτελέσµατα των δύο ρίψεων να εξετάσετε αν οι Χ Χ είναι ανεξάρτητες Αν Ζ Χ Χ είναι το ά- θροισµα των δύο ρίψεων είναι οι τµ Χ Ζ ανεξάρτητες; Λύση Από παραπάνω παράδειγµα γνωρίζουµε ότι η από κοινού συνάρτηση κατανοµής των Χ Χ θα είναι Και επειδή 3 και επαληθεύουµε ότι για κάθε και άρα οι Χ Χ είναι ανεξάρτητες Αντίθετα οι τµ Ζ Χ δεν είναι ανεξάρτητες διότι πχ και Z Z και Z Z µε συνέπεια να ισχύει ότι Z Z 3 3 Παραδείγµατα ανεξάρτητων τµ: - το ύψος δύο φοιτητών που εκλέγονται τυχαία από την αίθουσα - ο χρόνος ζωής δύο διαφορετικών λαµπτήρων κα - οι τιµές ενός προϊόντος σε δύο διαφορετικά εµπορικά καταστήµατα κοκ Παραδείγµατα εξαρτηµένων τµ: - Το ύψος Χ και το βάρος Υ ενός τυχαία επιλεγµένου ανθρώπου Boutskas M 3 Σηµειώσεις Στατιστικής ΙΙΙ Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστήµιο Πειραιώς 7

5 - Αν Χ είναι η τιµή ενός προϊόντος µία συγκεκριµένη ηµέρα και Υ η τιµή του ίδιου προϊόντος στο ίδιο κατάστηµα µία ηµέρα του επόµενου µήνα τότε οι τµ Χ Υ µπορούν να θεωρηθούν ε- ξαρτηµένες ιότι αν πχ γνωρίζουµε ότι η Χ είναι αρκετά υψηλή τότε συνήθως αυξάνεται και η πιθανότητα να είναι και η Υ υψηλή - Σε ένα δοχείο έχουµε αριθµηµένες σφαίρες από έως και εκλέγουµε στην τύχη δύο σφαίρες χωρίς επανάθεση Αν Χ Υ είναι οι αριθµοί των δύο αυτών σφαιρών τότε πχ και άρα οι Χ Υ είναι εξαρτηµένες κοκ / Για ανεξάρτητες τµ ισχύει η επόµενη χρήσιµη πρόταση Πρόταση Αν Χ Υ είναι ανεξάρτητες τµ τότε για κάθε συναρτήσεις h g ισχύει ότι h g g h Απόδειξη Θα το αποδείξουµε για την περίπτωση που οι Χ Υ είναι συνεχείς Θα είναι h g h g d d h g g d h d g h d d Η απόδειξη για διακριτές τµ είναι παρόµοια χρησιµοποιώντας αθροίσµατα αντί ολοκληρώµατα Η έννοια της ανεξαρτησίας µπορεί να γενικευτεί και για περισσότερες από δύο τµ Συγκεκριµένα οι τµ Χ Χ Χ θα καλούνται ανεξάρτητες αν προέρχονται από ανεξάρτητα πειράµατα Πιο αυστηρά θα καλούνται ανεξάρτητες αν ισχύει ότι B B B B B B για κάθε Β Β Β Αν τµ είναι ανεξάρτητες τότε είναι και ανά δύο ανεξάρτητες το αντίστροφο δεν ισχύει Συνδιακύµανση τυχαίων µεταβλητών Ως συνδιακύµανση Covarace δύο τµ Χ Υ ορίζουµε την ποσότητα Cov [ ] Παρατηρούµε ότι Cov Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι Cov Επίσης για αb R ισχύει ότι Cov a b ab a b abcov Από την Πρόταση προκύπτει ότι αν ΧΥ είναι ανεξάρτητες τότε Cov Το αντίστροφο δεν ισχύει πάντα δηλαδή αν Cov δεν έπεται πάντα ότι οι ΧΥ είναι ανεξάρτητες τµ Για παράδειγµα ας εξετάσουµε την ειδική περίπτωση που οι τµ ΧΥ παίρνουν τις Τότε Cov Boutskas M 3 Σηµειώσεις Στατιστικής ΙΙΙ Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστήµιο Πειραιώς 8

6 Από αυτήν την σχέση µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι αν Υ > Cov > > > ηλαδή η συνδιακύµανση αυτών των τµ είναι θετική αν η πραγµατοποίηση του ενδεχοµένου Υ κάνει πιο πιθανή την πραγµατοποίηση του ενδεχοµένου Χ Γενικότερα για οποιεσδήποτε τµ Χ Υ µπορεί να δειχθεί ότι µία θετική τιµή της Cov αποτελεί ένδειξη για το ότι οι τµ Χ Υ παρουσιάζουν «παρόµοια συµπεριφορά» Με άλλα λόγια - Αν Cov > : Γνωρίζοντας ότι η τµ Υ πήρε µια «µεγάλη» τιµή τότε συνήθως αυξάνεται η πιθανότητα να πάρει και η Χ «µεγάλη» τιµή και αντίστροφα Ενώ γνωρίζοντας η τµ Υ πήρε µια «µικρή» τιµή τότε συνήθως αυξάνεται η πιθανότητα να πάρει και η Χ «µικρή» τιµή και αντίστροφα Όταν Cov > λέµε ότι η Χ και η Υ είναι θετικά συσχετισµένες Στην αντίθετη περίπτωση µία αρνητική τιµή της Cov αποτελεί ένδειξη για το ότι οι τµ Χ Υ παρουσιάζουν «αντίθετη συµπεριφορά» Με άλλα λόγια - Αν Cov < : Γνωρίζοντας ότι η τµ Υ πήρε µια «µεγάλη» τιµή τότε συνήθως αυξάνεται η πιθανότητα να πάρει η Χ µια «µικρή» τιµή και αντίστροφα Ενώ γνωρίζοντας η τµ Υ πήρε µια «µικρή» τιµή τότε συνήθως αυξάνεται η πιθανότητα να πάρει η Χ µια «µεγάλη» τιµή και αντίστροφα Όταν Cov < λέµε ότι η Χ και η Υ είναι αρνητικά συσχετισµένες Για παράδειγµα αν Χ είναι η τιµή ενός προϊόντος τον ένα µήνα και Υ η τιµή του τον επόµενο µήνα τότε περιµένουµε ότι Cov > Αντίθετα αν Χ Υ είναι οι αριθµοί των δύο σφαιρών που επιλέγουµε χωρίς επανάθεση τότε CovΧΥ < βλ παραδείγµατα εξαρτηµένων τµ παραπάνω Μία πολύ χρήσιµη έκφραση για την διασπορά ενός αθροίσµατος τµ ΧΥ µπορεί να εξαχθεί χρησιµοποιώντας τη συνδιακύµανση των Χ Υ Συγκεκριµένα θα είναι: Cov Εποµένως αν Χ Υ είναι ανεξάρτητες τότε Σε αυτό το σηµείο µπορούµε να παρατηρήσουµε ότι η διακύµανση του αθροίσµατος δύο θετικά συσχετισµένων τµ είναι Cov > δηλαδή µεγαλύτερη από την διασπορά του αθροίσµατος των Χ Υ στην περίπτωση που αυτές ήταν ανεξάρτητες Αυτό συνάδει µε τις παρατηρήσεις που έγιναν παραπάνω αναφορικά µε την θετική εξάρτηση τµ Πράγµατι αν CovΧ Υ > τότε οι Χ Υ θα έχουν «παρόµοια συµπεριφορά» και εποµένως το ά- θροισµά τους ΧΥ θα λαµβάνει πιο ακραίες τιµές περισσότερο αποµακρυσµένες από την ΕΧΥ σε σχέση µε την περίπτωση που οι Χ Υ ήταν ανεξάρτητες αυτό συµβαίνει διότι στην περίπτωση που CovΧ Υ > οι δύο τµ συνήθως λαµβάνουν «µεγάλες» και «µικρές» τιµές ταυτόχρονα Παρόµοια σχόλια µπορούν να γίνουν και για την περίπτωση αρνητικά συσχετισµένων τµ Γενικότερα για τµ µπορεί να αποδειχθεί ότι Cov ενώ αν Χ Χ Χ είναι ανεξάρτητες τµ Υπογραµµίζεται ότι παρόµοια σχέση ισχύει και για την µέση τιµή η µέση τιµή αθροίσµατος είναι Boutskas M 3 Σηµειώσεις Στατιστικής ΙΙΙ Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστήµιο Πειραιώς 9

7 ίση µε το άθροισµα των µέσων τιµών Για την µέση τιµή όµως το αποτέλεσµα αυτό ισχύει πάντοτε είτε είναι εξαρτηµένες οι Χ είτε όχι Αρκετά χρήσιµη είναι η επόµενη πρόταση που αφορά ανεξάρτητες τµ που ακολουθούν κανονική κατανοµή Πρόταση Αν ΧΥ είναι ανεξάρτητες τµ που ακολουθούν κανονική κατανοµή τότε και η τµ ΧΥ ακολουθεί κανονική κατανοµή Γενικότερα αν Χ Χ Χ είναι ανεξάρτητες τµ που ακολουθούν κανονική κατανοµή τότε η τµ Χ Χ Χ ακολουθεί και αυτή κανονική κατανοµή Αποµένει τώρα να βρούµε τις παραµέτρους της κανονικής τµ ΧΥ γνωρίζοντας τις παραµέτρους των Χ Υ Έστω λοιπόν ότι Χ ~ Nµ σ Υ ~ Nµ σ τότε µ µ Boutskas M 3 Σηµειώσεις Στατιστικής ΙΙΙ Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστήµιο Πειραιώς σ σ η δεύτερη ισότητα ισχύει διότι οι ΧΥ είναι ανεξάρτητες και εποµένως Cov Άρα ~ Nµ µ σ σ Γενικότερα ισχύει η επόµενη πρόταση η οποία αποτελεί απλή συνέπεια των Προτάσεων και Πρόταση 3 Αν Χ~Nµ σ Υ~Nµ σ ανεξάρτητες τµ και α b R τότε a b~ N αµ bµ a σ b σ Γενικότερα αν Χ Χ Χ ανεξάρτητες κανονικές τµ ~ Nµ σ τότε a ~ N a µ Απόδειξη Σύµφωνα µε την Πρόταση οι τµ αχ και bυ αb R ακολουθούν και αυτές κανονική κατανοµή Συνεπώς από την Πρόταση η τµ Ζ αχbυ ακολουθεί κανονική κατανοµή µε a σ a b a b aµ bµ Επίσης εφόσον οι ΧΥ είναι ανεξάρτητες το ίδιο θα ισχύει και για τις αχ b και εποµένως a b a b a σ b a σ b από όπου προκύπτει το πρώτο αποτέλεσµα για δύο τµ Με τον ίδιο τρόπο αποδεικνύεται και το δεύτερο γενικότερο αποτέλεσµα που αφορά τυχαίες µεταβλητές Άσκηση 3 Το µέγιστο ασφαλές βάρος που µπορεί να µεταφέρει ένας ανελκυστήρας προσωπικού είναι kgr Αν το βάρος των ατόµων που τον χρησιµοποιούν ακολουθεί κανονική κατανοµή N8449 α να βρεθεί η πιθανότητα ώστε το συνολικό βάρος 5 τυχαία επιλεγµένων α- τόµων που χρησιµοποιούν ταυτόχρονα τον ανελκυστήρα να είναι µικρότερο από το µέγιστο α- σφαλές βάρος β Να βρεθεί το πλήθος των ατόµων που επιτρέπεται να τον χρησιµοποιούν ταυτόχρονα ώστε η πιθανότητα το συνολικό βάρος τους να είναι µικρότερο από το µέγιστο ασφαλές βάρος να είναι τουλάχιστο 99% Λύση Έστω Χ Χ Χ 5 το βάρος των 5 ατόµων Από την εκφώνηση είναι γνωστό ότι ~ N8449 ενώ οι Χ Χ Χ 5 είναι µεταξύ τους ανεξάρτητες τµ Εποµένως αν W 5 είναι το συνολικό βάρος των 5 ατόµων τότε σύµφωνα µε την Πρόταση 3 η W ακολουθεί κανονική κατανοµή µε

8 και 5 5 W W Άρα W ~ N5 N35 και συνεπώς η τµ W ~ N 35 Ζητείται η πιθανότητα W W < < Φ Φ 85 Φ β Έστω ότι το ζητούµενο πλήθος των ατόµων είναι ίσο µε Θα πρέπει το συνολικό βάρος τους < Kg 99% ή ισοδύναµα < 99 Όµοια µε το α θα ισχύει ότι και συνεπώς η τµ ~ N 84 Z ~ N 7 Εποµένως το να είναι τέτοιο ώστε να ισχύει ότι N < 99 < Φ Φ Θέτοντας τελικά θα πρέπει και συνεπώς το θα πρέπει να βρίσκεται µεταξύ των ριζών του παραπάνω πολυωνύµου 3± ± και επειδή > θα πρέπει να είναι < 4 78 ή ισοδύναµα < 84 Άρα τελικά θα πρέπει Άσκηση 4 συνέχεια του παραδείγµατος Έστω και πάλι ο αριθµός Χ των επιτυχιών σε ανεξάρτητες δοκιµές η κάθε µία από τις οποίες είναι «επιτυχία» µε πιθανότητα και «αποτυχία» µε πιθανότητα q Η τµ Χ ακολουθεί διωνυµική κατανοµή µε µέση τιµή και διασπορά Όµοια µε το παράδειγµα ας δούµε πως µπορούµε εναλλακτικά να βρούµε τη διασπορά της Χ χωρίς να χρειαστεί να υπολογίσουµε την κατανοµή της Έστω και πάλι οι τµ Χ Boutskas M 3 Σηµειώσεις Στατιστικής ΙΙΙ Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστήµιο Πειραιώς

9 Boutskas M 3 Σηµειώσεις Στατιστικής ΙΙΙ Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης Πανεπιστήµιο Πειραιώς Χ Χ έτσι ώστε ή ανάλογα µε το αν το -πείραµα είναι επιτυχία ή όχι Προφανώς θα ι- σχύει ότι και Οι τµ Χ Χ Χ είναι ανεξάρτητες µεταξύ τους αφού προέρχονται από ανεξάρτητα πειράµατα Συνεπώς όπως ήταν αναµενόµενο Παρατηρούµε ότι κάτι ανάλογο δεν µπορεί εύκολα να εφαρµοστεί και στην περίπτωση της Άσκησης εν µπορούµε δηλαδή εκεί άµεσα να υπολογίσουµε την διασπορά της Χ από τις διασπορές των Χ διότι οι Χ που απαρτίζουν το άθροισµα δεν είναι ανεξάρτητες Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται να υπολογίσουµε και τις συνδιακυµάνσεις µεταξύ των Χ Αλλά ας δούµε α- ναλυτικότερα το πρόβληµα Άσκηση 5 Μία γραµµατέας τοποθετεί στην τύχη διαφορετικά γράµµατα σε φακέλους µε διαφορετικές διευθύνσεις Κάθε γράµµα ταιριάζει µόνο σε έναν φάκελο Αν Χ εκφράζει πλήθος των γραµµάτων που θα πάνε στο σωστό παραλήπτη ποια η διασπορά της τµ Χ; Λύση Θεωρούµε και πάλι τις τµ Χ Χ Χ έτσι ώστε Χ ή ανάλογα µε το αν το -γράµµα τοποθετηθεί στο σωστό φάκελο ή όχι Θα είναι Η διασπορά της τµ µπορεί να υπολογιστεί από την σχέση Cov και εποµένως θα πρέπει να υπολογίσουµε τα Cov Γνωρίζουµε από την λύση της άσκησης ότι ΕΧ / Επίσης Χρησιµοποιώντας τον τύπο g g Z B A θα έχουµε ότι Άρα Cov και τελικά Cov Εποµένως όσα και αν είναι τα γράµµατα η διασπορά του πλήθους των σωστά τοποθετηµένων φακέλων θα είναι

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων

1. Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων . Βασικές Έννοιες - Προτάσεις Θεωρίας Πιθανοτήτων Με σκοπό την καλύτερη μελέτη τους και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, τα διάφορα επιστημονικά μοντέλα ή πειράματα ή γενικότερα τα φυσικά φαινόμενα μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες

Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών Πρόχειρες σηµειώσεις στις Πιθανότητες Νίκος Λαζαρίδης Για το µάθηµα Εφαρµοσµένα Μαθηµατικά (ΤΕΤΥ 116) Αναθεώρηση, συµπληρώσεις : Μαρία Καφεσάκη 1 Κεφάλαιο 1: Η έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς

Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Σηµειώσεις στους πραγµατικούς και µιγαδικούς αριθµούς Τα βασικά αριθµητικά σύνολα Οι πρώτοι αριθµοί που διδάσκεται ο µαθητής στο δηµοτικό σχολείο είναι οι φυσικοί αριθµοί Αυτοί είναι οι 0,,,, 4, κτλ Το

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί.

Κεφάλαιο 2: ιατάξεις και Συνδυασµοί. Κεφάλαιο : ιατάξεις και Συνδυασµοί. Περιεχόµενα Εισαγωγή Βασική αρχή απαρίθµησης ιατάξεις µε και χωρίς επανατοποθέτηση Συνδυασµοί Ασκήσεις Εισαγωγή Μέχρι το τέλος αυτού του κεφαλαίου ϑα ϑεωρούµε πειράµατα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις

Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Σύντομη Εισαγωγή στις Στοχαστικές Ανελίξεις Αν το αποτέλεσμα ενός τυχαίου πειράματος είναι - ένας αριθμός R, τότε μπορεί να εκφραστεί με μία τ.μ. Χ R - αριθμοί R τότε μπορεί να εκφραστεί με ένα τ.δ. Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ A.0. Σύνολα Μια οποιαδήποτε συλλογή αντικειμένων λέγεται * ότι είναι ένα σύνολο και τα αντικείμενα λέγονται στοιχεία του συνόλου. Αν με Α συμβολίσουμε ένα σύνολο και α είναι

Διαβάστε περισσότερα

, y 1. y y y y = x ( )

, y 1. y y y y = x ( ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΕΥΘΕΙΑ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ. ΕΞΙΣΩΣΗ ΓΡΑΜΜΗΣ Μία εξίσωση µε αγνώστους x, y λέγεται εξίσωση µίας γραµµής C, όταν οι συντεταγµένες των σηµείων της C και µόνο αυτές την επαληθεύουν. Αν έχουµε

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2.

Κεφάλαιο 17. Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. Κεφάλαιο 17 Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ 2 17.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ 17.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 17.3. ΤΟ χ 2 ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 17.3.1. Ένα ερευνητικό παράδειγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ .Φουσκάκης- Περιγραφική Στατιστική ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Οι µεταβλητές µιας στατιστικής έρευνας αποτελούνται συνήθως από ένα µεγάλο πλήθος στοιχείων που αφορούν τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει. Για να

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008.

Πρόλογος. Η νέα έκδοση των παρόντων σημειώσεων θα ολοκληρωθεί κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Αύγουστος 2008. Πρόλογος Οι παρούσες σημειώσεις αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που διδάχτηκε στις παραδόσεις του προπτυχιακού μαθήματος της Αριθμητικής Ανάλυσης, το εαρινό εξάμηνο 7-8, στο Μαθηματικό τμήμα του

Διαβάστε περισσότερα

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων

Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Διαγράμματα διασποράς (scattergrams) Συσχέτιση μεταξύ δύο συνόλων δεδομένων Η οπτική απεικόνιση δύο συνόλων δεδομένων μπορεί να αποκαλύψει με παραστατικό τρόπο πιθανές τάσεις και μεταξύ τους συσχετίσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95

Αθ.Κεχαγιας. Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας. Θ. Κεχαγιας. Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Σηµειωσεις Αναλυτικης Γεωµετριας Θ. Κεχαγιας Σεπτεµβρης 2009, υ.0.95 Περιεχόµενα Εισαγωγη 1 Επιπεδα στον Τρισδιαστατο Χωρο 1 1.1 Θεωρια.................................... 1 1.2 Λυµενες Ασκησεις..............................

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο κύριος στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να δείξουµε ότι η ολοκλήρωση είναι η αντίστροφη πράξη της παραγώγισης και να δώσουµε τις βασικές µεθόδους υπολογισµού των ολοκληρωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall

3.4.2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall 3..2 Ο Συντελεστής Συσχέτισης τ Του Kendall Ο συντελεστής συχέτισης τ του Kendall μοιάζει με τον συντελεστή ρ του Spearman ως προς το ότι υπολογίζεται με βάση την τάξη μεγέθους των παρατηρήσεων και όχι

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής

Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα της Σύγχρονης Φυσικής ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστηµών ιπλωµατική Εργασία της Ευθυµίας- Βικτωρίας Σιούτα Σύµβουλος Καθηγητής: ΣΠΥΡΟΣ ΕΥΣΤ. ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ Μηχανικά και Κλασσικά Ανάλογα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ Ή ΔΥΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (Methods Based on Ranks) Στο κεφάλαιο αυτό, εξετάζονται ορισμένες τεχικές ανάλυσης δεδομένων, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ

ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ Όταν ενδιαφερόμαστε να συγκρίνουμε δύο πληθυσμούς, η φυσιολογική προσέγγιση είναι να προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014

Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήσ τος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Σημειώσεις μαθήματος Μ1113 Επίπεδο και Χώρος Χρήστος Κουρουνιώτης ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2014 Εισαγωγή Θα συμπληρωθεί 1 Κεφάλαιο 1 Γεωμετρικά διανύσματα στο επίπεδο Ενα γεωμετρικό διάνυσμα

Διαβάστε περισσότερα

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr

Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.p-theodoropoulos.gr Οι πράξεις της πρόσθεσης, της αφαίρεσης και του πολλαπλασιασµού στο σύνολο των ακεραίων µε εποπτικό τρόπο: Ένα µοντέλο ή ένα παιχνίδι; ρ. Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ03 www.ptheodoropoulos.gr

Διαβάστε περισσότερα

3. Χαρακτηριστικές Παράμετροι Κατανομών

3. Χαρακτηριστικές Παράμετροι Κατανομών . Χαρακτηριστικές Παράμετροι Κατανομών - Αναμενόμενη ή μέση τιμή μιας διακριτής τυχαίας μεταβητής. Θα ήταν αρκετά χρήσιμο να γνωρίζουμε γύρω από ποια τιμή «κυμαίνεται» η τ.μ. Χ. γύρω από την οποία «απώνεται»

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής

1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής ε ν ό τ η τ α 1 1.1. Η Χρησιμότητα της Στατιστικής Οι εφαρμογές των μεθόδων της στατιστικής είναι ευρείες. Πριν την αναφορά μας για τη χρησιμότητα της στατιστικής, είναι σκόπιμο να παραθέσουμε τους παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ

ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÉÙÁÍÍÉÍÙÍ ÓïöïêëÞò Ä. ÃáëÜíçò ÁíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÉÓÁÃÙÃÇ ÓÔÇÍ ÁÑÉÈÌÇÔÉÊÇ ÁÍÁËÕÓÇ É Ù Á Í Í É Í Á 0 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ. Γενικά. Αλγόριθμος του Συμπληρώματος 6.3

Διαβάστε περισσότερα

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου

Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ. Μαθηματικά Γενικής Παιδείας. Γ.Λυκείου Γ. ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΘΗΜΤΙΚ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΙΔΕΙΣ ΠΙΘΝΟΤΗΤΕΣ Μαθηματικά Γενικής Παιδείας Γ.Λυκείου Π Ι Θ Ν Ο Τ Η Τ Ε Σ ΟΡΙΣΜΟΙ Πείραμα τύχης λέγεται το πείραμα το οποίο όσες φορές και αν επαναληφθεί (φαινομενικά τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩ. ΔΑΡΑ ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΜΟΣ ος ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΠΛΩΝ www.armscontrol.nfo 7 ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις

Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Κεϕάλαιο 1 Προτάσεις, Σύνολα, Απεικονίσεις Το κεϕάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό και έχει σκοπό να υπενθυµίσει και να γενικεύσει κάποιες εν µέρει γνωστές έννοιες καθώς και τη σχετική ορολογία και το συµβολισµό.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ. Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Νώντας Κεχαγιάς Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Ιωάννινα, 2008 ii Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...................... vii 1.1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ......... vii

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. του ΠΕΤΡΟΥ Ι. ΒΕΝΕΤΗ. Καθηγητής Ε..Μ.Π. ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Αποδοτικά ευρετήρια για ερωτήματα ομοιότητας σε τυχαίους υποχώρους πολυδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή

Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Μια µατιά στην Κβαντοµηχανική 0.1 Εισαγωγή Είναι χρήσιµο να ξεκινήσουµε πρώτα µε κάποιες γενικές παρατηρήσεις και υπενθυµίσεις. Η Φυσική είναι η επιστήµη που µελετάει τη δοµή της ύλης και τις αλληλεπιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΑΛΓΕΒΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΜΟΝΩΝΥΜΑ-ΠΟΛΥΩΝΥΜΑ- ΒΑΣΙΚΕΣΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 9 40 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. Να βρείτε την αριθµητική τιµή των παραστάσεων. i) α -α 6α, ii) 4α, για α iii) αβ α β (αβ),

Διαβάστε περισσότερα