МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА"

Transcript

1 Република Србија Аутономна покрајина Војводина Град Нови Сад Градска управа за заштиту животне средине П Р О Ј Е К А Т МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА Директор Департмана за уређење вода Декан Пољопривредног факултета Проф. др Атила Салваи Проф. др Милан Крајиновић Руководилац Пројекта Проф. др Радован Савић Универзитет у Новом Саду, Пољопривредни факултет Департман за уређење вода Нови Сад, децембар 28.

2 Основни подаци о реализацији пројекта: "МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА" Пројекат "МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА" реализован је по Уговору закљученом између: Градске управе за заштиту животне средине, Град Нови Сад, Аутономна покрајина Војводина, Република Србија и Пољопривредног факултета, Департмана за уређење вода из Новог Сада, као Корисника - Извршиоца. Поменути Уговор се води код Наручиоца под бр. VI-51-2/28-12 од године, а код Извршиоца под бројем 8-38/1 од године. Учесници у реализацији Пројекта: Проф. др Радован Савић, руководилац израде Пројекта, Проф. др Анђелка Белић, Асс. мр Јасмина Јосимов-Дунђерски, Милан Здравић, дипл. инж., Радмила Рајић, инж.. сви са Департмана за уређење вода, Пољопривредног факултета, Нови Сад.

3 С А Д Р Ж А Ј Увод... 1 Анализа квалитета воде... 7 Растворени кисеоник... 7 Биохемијска потрошња кисеоника - БПК Хемијска потрошња кисеоника - ХПК Суспендоване материје Суви остатак Нитрати Нитрити Амонијум јон... 2 Дискусија резултата Упоредни приказ просечних вредности најважнијих параметара квалитета воде у периоду Квалитет воде са аспекта употребљивости за наводњавање Закључак Литература Резиме... 57

4 УВОД Акватични екосистеми су интегрални део људског живљења и представљају основне ресурсе за задовољавање елементарних и многиг других потреба. Незагађени и здрави водени екосистеми, као и остали делови природе су битна основа за људско благостање. Због тога, заштита ових ресурса мора постати и остати кључ одрживог развоја у циљу очувања квалитета животне средине, социјалног благостања и економске сигурности, области које су у основи испреплетане и међузависне. Водени екосистеми морају бити под адекватном заштитом, поред осталог и због њихових својствених вредности. Притисци на ове екосистеме су стално присутни и прилично добро разумљиви а мониторинг њиховог стања је неопходност која треба аргументовано да укаже на евентуалне изворе загађења и опасност од деградације акваторија. На многим водотоцима, њиховим појединим деоницама или другим акваторијама квалитет воде је последњих деценија драматично погоршан. Загађење комуналним, индустријским отпадом, високим концентрацијама нутријената, таложењем, бактеријама и другим факторима пратећи је проблем сваког развоја. Овим погоршањем квалитета вода озбиљно је угрожен биодиверзитет акватичних екосистема, па су многе врсте престале да постоје. Свест о значају овог проблема све је присутнија. Постоји помак у деловању на овом пољу, пре свега у оквиру нових концепција и глобалних приступа одрживог развоја, најбољих управљачких пракси, интегралног управљања водним ресурсима и сл., али и локалних акционих планова за заштиту животне средине. Ипак, веома често ни такви ставови не успевају да обуздају генерално погоршање услова у воденим екосистемима јер заштита водених екосистема мора да укључи усклађивање бројних, различитих чак и међусобно опречних интереса у области вода. Отпадне воде које се без претходних третмана испуштају у реципијенте угрожавају квалитет ових водопријемника и њихову даљу употребљивост. Тако се многи водни ресурси доводе у стање незадовољавајућег квалитета, представљајући при том потенцијалну опасност за здравље људи и живог света у њима и око њих. Први корак у очувању задовољавајућег квалитета водних ресурса свакако је пречишћавање отпадних загађених вода. Квалитет површинских вода Града Новог Сада условљен је квалитетом воде појединих водотока на улазу на подручје града и загађивачима који директно или индиректно на тај квалитет утичу. Да би се стекао увид у обим и размере - 1 -

5 поменутог проблема 26. године започет је мониторинг квалитета површинских вода на подручју Града Новог Сада, који је настављен и током 27. и 28. године. Мониторинг квалитета површинских вода спроводи се на изабраним карактеристичним деоницама и мерним профилима, имајући у виду њихову репрезентативност и значај за добијање реалне слике стања квалитета површинских вода на подручју Новог Сада. Истраживањем су обухваћене 4 деонице на којима је успостављено 6 мерних профила: ДУНАВ два локалитета, Камењар (узводни профил) и након излива црпне станице "Калиште" (низводни профил) КАНАЛ ТАТАРНИЦА један локалитет, на улазу на територију Новог Сада КАНАЛ САВИНО СЕЛО НОВИ САД два локалитета, улаз на територију Новог Сада (узводни профил) и пре улива у Дунав (низводни профил) КАНАЛ СУБИЋ један локалитет, низводно од депоније пре улива у Дунав (код ц.с. "Калиште") Локације узорковања воде за праћење квалитета приказане су на скици - карти подручја Града Новог Сада (прилог 1). На мерним профилима одабраних деоница анализирани су релевантни физичко-хемијски параматри: температура, рн, електропроводљивост, суспендоване материје, укупна тврдоћа, растворене материје, суви остатак, Na, K, Ca, Mg, ХПК, БПК 5, укупан P, укупан N, органски N, NH 4, NO 2, NO 3, укупан неоргански N, и растворени кисеоник. За оцену употребљивости воде са аспекта наводњавања примењене су класификације које се најчешће користе у агрономској пракси: класификација Нејгебауера и класификација Америчке лабораторије за заслањена земљишта (US Salinity Laboratory). Истраживања у претходним годинама су показала да површинске воде на подручју града Новог Сада у појединим случајевима имају квалитет испод захтеваних вредности (канал Субић IV класа по БПК 5 и ХПК, III класа по раствореном О 2 ; ДТД на улазу у Нови Сад, ДТД код ушћа и Татарница III класа по БПК 5 ). Овакви подаци указују на неопходност даљег мониторинга и усклађивања активности на сливном подручју са захтевима очувања квалитета вода и животне средине. Анализа стања квалитета поменутих деоница у току 28. године даје се у наставку овог извештаја

6 Прилог 1. Локације узорковања воде на подручју Града Новог Сада - 3 -

7 Фото 1. Локалитет узорковања Дунав - Камењар (узводни профил) Фото 2. Локалитет узорковања Дунав - Калиште (низводни профил) Фото 3. Локалитет узорковања Канал ДТД - Планта (узводни профил) - 4 -

8 Фото 4. Локалитет узорковања Канал ДТД - Лука Нови Сад (низводни профил) Фото 5. Локалитет узорковања канал Татарница Фото 6. Локалитет узорковања канал Субић - 5 -

9 Фото 7. Захватање и обрада узорака воде на терену - 6 -

10 АНАЛИЗА КВАЛИТЕТА ВОДЕ Праћење квалитета површинских вода на подручју Града Новог Сада, на одабраним деоницама и профилима, настављено је и током 28. године. Узорковање је вршено једном месечно. Квалитативном и квантитативном анализом обухваћени су следећи параметри: Растворени кисеоник [mg/l] Петодневна биохемијска потрошња кисеоника (BPK 5 ) при температури од 2 С [mg/l] Хемијска потрошња кисеоника (HPK) из KMnO 4 [mg/l] Суспендоване материје [mg/l] Суви остатак филтриране воде [mg/l] Нитрати (NO 3 ) [mg/l] Нитрити (NO 2 ) [mg/l] Амонијум (NH 4 + ) [mg/l] Хемијске анализе узорака, применом стандардних метода, рађене су у Лабораторији за животну средину Републичког хидрометеоролошког завода Србије у Сремској Каменици. Пошто је Дунав сврстан у II бонитетну класу квалитета воде, сви водотоци на подручју Новог Сада који се у њега уливају не би смели да излазе из захтеваних оквира I и II класе. Растворени кисеоник Према графикону кретања раствореног кисеоника на посматраним локацијама у току периода истраживања (слика 1.) највећа вредност забележена је на каналу ДТД - Планта у IV месецу (15.3 mg/l), а најнижа на каналу Субић у IX месецу (2.2 mg/l). На осталим локалитетима се не бележе веће осцилације вредности и у току 28. године оне се крећу у границама прве класе. Просечне вредности раствореног кисеоника указују да вода на свим локалитетима припада I класи бонитета осим на каналу Субић где се констатује II класа (слика 2.)

11 2 Растворени О2 (mg/l) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 28 Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Слика 1. Промене вредности раствореног кисеоника на анализираним деоницама, 28. година Слика 2. Класификација воде анализираних деоница на основу просечних вредности раствореног О 2, 28. година 2 Растворени О2 (mg/l) I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Слика 3. Промене вредности раствореног кисеоника на анализираним деоницама у периоду

12 Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Растворени O2 (mg/l) Слика 4. Класификација воде анализираних деоница на основу просечних вредности раствореног О 2 у периоду У периоду од највећа вредност раствореног кисеоника забележена је на каналу ДТД - Планта у IV месецу 28. године (15.3 mg/l), а најнижа на каналу Субић у I месецу 27.године (1.3 mg/l), како је приказано на слици 3. У истом периоду, просечне вредности раствореног кисеоника на свим локалитетима, осим на каналу Субић, се крећу у границама прве и друге класе. Квалитет воде канала Субић, према раствореном кисеонику, прешао је из IV (26. година) у III класу бонитета (27. и 28. година), како је приказано на слици Биохемијска потрошња кисеоника (БПК 5 ) На графикону (слика 5.) дате су вредности БПК 5 на посматраним локалитетима у току 28. године. Најниже и најстабилније вредности БПК 5 бележе се на локалитетима на Дунаву и каналу ДТД, док су највише вредности и највеће осцилације констатоване на локалитетима Субић и Татарница. Минимална вредност БПК 5 од 1. mg/l је забележена на Дунаву на локалитету Калиште у IX месецу и каналу ДТД на локалитету Планта (X и XI месец), а максимална на каналу Субић у VII месецу (19.1 mg/l). Према просечним вредностима БПК 5 вода на локалитетима на Дунаву и каналу ДТД припада II класи бонитета, на каналу Татарница III класи, а на каналу Субић IV класи (слика 6.). Највеће оптерећење органским материјама трпи канал Субић. Однос БПК 5 и ХПК за канал Субић показује неповољнију биоразградљивост органских материја. Канал Субић: БПК 7,3 5 = =,51 <,7 ХПК 14,3-9 -

13 2 БПК5 (mg/l) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 28 Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Слика 5. Промене вредности БПК 5 на анализираним деоницама, 28. година Слика 6. Класификација воде анализираних деоница на основу просечних вредности БПК 5, 28. годинa 4 БПК5 (mg/l) I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Слика 7. Промене вредности БПК 5 на анализираним деоницама у периоду У периоду од најповољнија, најнижа вредност БПК 5 од 1. mg/l измерена је на Дунаву, локалитет Калиште у XI месецу 26. и IX 28., и на каналу ДТД - Планта у X и XI месецу 28. године, а највиша на каналу Субић у VIII месецу 27.године (32,3 mg/l), како је приказано на слици

14 У истом периоду, према просечним вредностима БПК 5, квалитет воде Дунава на локалитету Камењар је у границама II класе, на локалотету Калиште прешао је из III (26. година) у II класу бонитета (27. и 28. година). Квалитет воде канала ДТД показује побољшање у 28. години и налази се у II класи. Квалитет воде канала Татарница, према БПК 5 у укупном периоду истраживања је у III класи, а канала Субић у IV класи, како је приказано на слици 8. Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић БПК5 (mg/l) Слика 8. Класификација воде анализираних деоница на основу просечних вредности БПК 5 у периоду Хемијска потрошња кисеоника (ХПК) Добијени резултати ХПК по месецима у току 28. године (слика 9.) указују да су на локалитетима Дунава и канала ДТД стабилне вредности које се крећу у границама I класе. На каналу Татарница у току летњег периода ХПК је већа и прелази у II класу бонитета. Највише вредности и највеће осцилације констатоване су на каналу Субић. Максимална вредност ХПК забележена је на каналу Субић у V месецу (28,1 mg/l), а најнижа на Дунаву, локалитет Калиште, у VIII месецу (2,4 mg/l). Просечне вредности ХПК (слика 1.) на свим локалитетима припадају I класи бонитета осим на каналу Субић где је у III класи. 3 ХПК (mg/l) 2 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 28 Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Слика 9. Промене вредности HPK на анализираним деоницама, 28. година

15 Слика 1. Класификација воде анализираних деоница на основу просечних вредности ХПК, 28. годинa 5 4 ХПК (mg/l) I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Слика 11. Промене вредности ХПК на анализираним деоницама у периоду Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић ХПК (mg/l) Слика 12. Класификација воде анализираних деоница на основу просечних вредности ХПК у периоду У периоду од најнижа вредност ХПК од 2,4 mg/l измерена је на Дунаву, локалитет Калиште у VIII месецу 28. године, а највиша на каналу Субић у IX месецу 27.године (43,5 mg/l), како је приказано на слици 11. У истом периоду, просечне вредности ХПК на свим локалитетима, осим на каналу

16 Субић, се крећу у границама прве класе. Квалитет воде канала Субић, према ХПК, прешао је из IV (26. и 27. година) у III класу бонитета (28. година), како је приказано на слици 12. Суспендоване материје Према графикону кретања суспендованех материја у току периода истраживања (слика 13.) на већини локалитета концентрације варирају са високим амплитудама. Најниже вредности измерене су на локалитетима канал ДТД -Планта у I месецу (1.9 mg/l) и каналу Татарница у VII месецу (1.9 mg/l), где је измерена и највећа концентрација у II месецу (19 mg/l). 15 Сусп. материје (mg/l) 1 5 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 28 Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Слика 13. Кретање вредности суспендованих материја на анализираним деоницама, 28. годинa Просечне вредности концентрације суспендованих материја указују да вода на свим локалитетима припада II класи бонитета осим на каналу Татарница где се констатује III класа (слика 14.). Слика 14. Класификација воде анализираних деоница на основу просечних вредности суспендованих материја, 28. годинa

17 У периоду од најнижа концентрација суспендованих материја измерена је на локалитетима Дунава у XI месецу 26. године (.9 mg/l), а највиша на каналу Татарница у II месецу 28. године (19. mg/l), како је приказано на слици 15. Просечне вредности суспендованих материја указују на различита оптерећења по локалитетима у току периода (I, II и III класа бонитета) Према овом показатељу квалитет воде канала Татарница се погоршао, а на каналу Субић се констатује смањење концентрације у току 28. године (слица 16.). 15 Сусп. материје (mg/l) 1 5 I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Слика 15. Промене вредности суспендованих материја на анализираним деоницама у периоду Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Сусп. материје (mg/l) Слика 16. Класификација воде анализираних деоница на основу просечних вредности суспендованих материја у периоду Суви остатак филтриране воде Најмање и најстабилније вредности сувог остатка у току 28. године уочене су на локалитетима на Дунаву и каналу ДТД, док су вредности на локалитету Татарница високе. На каналу Субић високе вредности су забележене у првом делу године, али од јула месеца вредности овог параметра су значајно

18 смањене (слика 17.). Минимум је забележен у VII месецу на низводном профилу Дунава (21 mg/l), а максимум у II месецу на каналу Татарница (914 mg/l). 1 Суви остатак (mg/l) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 28 Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Слика 17. Кретање вредности сувог остатка на анализираним деоницама, 28. годинa Слика 18. Класификација воде анализираних деоница на основу просечних вредности сувог остатка, 28. годинa 12 Суви остатак (mg/l) I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Слика 19. Промене вредности сувог остатка на анализираним деоницама у периоду

19 Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Суви остатак (mg/l) Слика 2. Класификација воде анализираних деоница на основу просечних вредности сувог остатка у периоду Просечне вредности сувог остатка (слика 18.) воду на локалитетима на Дунаву сврставају у I класу, док на осталим локалитетима вода припада II класи бонитета. У периоду од највећа вредност сувог остатка забележена је на каналу Субић у VIII месецу 27. године (118 mg/l), а најнижа на низводном профилу Дунава у VII месецу 28. године (21 mg/l), како је приказано на слици 19. У истом периоду, просечне вредности сувог остатка се само на локалитетима Дунава крећу у границама прве класе. Вода према сувом остатку на осталим локалитетима припада II класи бонитета, како је приказано на слици 2. Нитрати Нитрати су присутни у готово свим природним водама у концентрацијама од 1-1 mg/l. Настају потпуном оксидацијом анонијумовог јона уз помоћ микроорганизама. 3 Нитрати NO3-N (mg/l) 2 1 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 28 Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Слика 21. Кретање вредности нитрата на анализираним деоницама, 28. годинa

20 Слика 22. Класификација воде анализираних деоница на основу просечних вредности нитрата, 28. годинa 3 Нитрати NO3-N (mg/l) 2 1 I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Слика 23. Промене вредности нитрата на анализираним деоницама у периоду Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Нитрати NO3 - N (mg/l) Слика 24. Класификација воде анализираних деоница на основу просечних вредности нитрата у периоду На већини локалитета (слика 21.) мање концентрације нитрата се бележе у летњим месецима. Највећа вредност нитрата јавља се на каналу Татарница у II

21 месецу (2.86 mg/l). Минимална вредност је, такође, забележена на каналу Татарница у IV месецу (.1 mg/l). На основу просечних вредности (слика 22.) квалитет воде по овом параметру на свим локалитетима припада I / II класи. Највећа вредност нитрата у периоду од забележена је на низводном профилу Дунава у III месецу 26. године (3.3 mg/l), а најнижа на каналу Татарница у IV месецу 28. године (.1 mg/l), како је приказано на слици 23. У истом периоду, просечне вредности нитрата на свим локалитетима крећу се у границама прве / друге класе (слика 24). Нитрити Нитрити обично нису присутни у природним водама, или су њихове концентрације веома мале. Штетни су за људе због свог специфичног афинитета према хемоглобину у крви и његовог превођења у облик метхемоглобина који не може да транспортује кисеоник..6 Нитрити NO2-N (mg/l).4.2. I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 28 Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Слика 25. Кретање вредности нитрита на анализираним деоницама, 28. годинa Слика 26. Класификација воде анализираних деоница на основу просечних вредности нитрита, 28. годинa

22 Концентрација нитрита, у узорцима на свим локалитетима, у току 28. године била је у границама I/II класе. Највећа концентрација забележена је на каналу Субић у XII месецу (.52 mg/l), док су минималне вредности од.1 mg/l констатоване на локалитетима: канал Татарница у VII, VIII, IX и X месецу и канал Субић у VII месецу (слика 25.). Просечне вредности нитрита сврставају воду на свим локалитетима у I/II класу (слика 26.). Максимална вредност нитрита у периоду од забележена је на низводном профилу канала ДТД (пре улива у Дунав) у XI месецу 26. године (.73 mg/l). Минималне вредности од.1 mg/l јављале су се на локалитетима канал Татарница (VII, VIII, IX и X месец 28. године) и канал Субић (II месец 26. године и VII месец 28.године), како је и приказано на слици 27. Просечне вредности овог параметра на свим локалитетима су у границама прве / друге класе (слика 28)..8 Нитрити NO2-N (mg/l) I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Слика 27. Промене вредности нитрита на анализираним деоницама у периоду Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Нитрити NO2 - N (mg/l) Слика 28. Класификација воде анализираних деоница на основу просечних вредности нитрита у периоду

23 Амонијум У већини вода присутан је амонијум јон као резултат присуства амонијака у води, који је продукт биолошке разградње азотних органских једињења. У току 28. године, највећа концентрација амонијума забележена је на каналу Субић у I месецу (4.34 mg/l), док су минималне вредности од.1 mg/l забележене на локалитетима канал Татарница у V месецу и канал Субић, такође у V месецу (слика 29.). Просечне вредности амонијума сврставају воду на свим локалитетима у I/II класу (слика 3.). 1. Амонијум NH4-N (mg/l) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 28 Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Слика 29. Кретање вредности амонијума на анализираним деоницама, 28. годинa Слика 3. Класификација воде анализираних деоница на основу просечних вредности амонијума, 28. годинa Највиша вредност амонијума у периоду од забележена је на каналау Субић у I месецу 27. године (6.16 mg/l). Најниже вредности од.1 mg/l јављале су се на локалитетима канал Татарница (V месец 28. године) и канал Субић (V месец 27. године и V месец 28. године), како је и приказано на слици 31. У истом периоду, просечне вредности амонијума на каналу Субић - 2 -

24 прелазе из III/IV у I/II, док су на осталим локалитетима у I/II класи бонитета, како је приказано на слици Амонијум NH4-N (mg/l) 4 2 I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Слика 31. Промене вредности амонијума на анализираним деоницама у периоду Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница Субић Амонијум NH4 - N (mg/l) Слика 32. Класификација воде анализираних деоница на основу просечних вредности амонијума у периоду

25 ДИСКУСИЈА РЕЗУЛТАТА Дунав Анализирајући просечне концентрације одабраних параметара на узводном и низводном мерном профилу на Дунаву (слика 33.) може се констатовати следеће: Просечна вредност раствореног О 2 узводно износи 9.6 mg/l, а низводно 9.5 mg/l (растворени О 2 показује сталност) Просечна вредност БПК 5 узводно износи 2.5 mg/l, а низводно 2.1 mg/l (БПК 5 као носилац органског загађења је у опадању) Просечна вредност суспендованих материја узводно износи 25.7 mg/l, а низводно 2.6 mg/l (суспендоване материје су у опадању) Просечна вредност нитрата узводно износи 1.62 mg/l, а низводно 1.61 mg/l (уједначене вредности нитрата на оба мерна профила) Просечна вредност ХПК узводно износи 4.3 mg/l, а низводно 4. mg/l (ХПК је у благом опадању) Вредности параметра (mg/l) Дунав - Камењар Дунав - Калиште БПК5 ХПК Нитрати Раствор. О2 Сусп. материје Слика 33. Просечне вредности појединих параметара на узводном и низводном мерном профилу Дунава Просечне вредности параметара се не повећавају на низводном профилу. На разматраној деоници, према већини параметара Дунав се налази у захтеваној II класи квалитета. Овакво стање указује да отпадне воде Новог Сада преко излива канализације, који су највећи носиоци загађења у праћеном периоду нису проузроковале значајније промене квалитета воде Дунава. Канал ДТД Нови Сад - Савино Село На основу поређења просечних концентрација појединих параметара на узводнoм и низводном мерном профилу на каналу ДТД Нови Сад-Савино Село (слика 34.), може се констатовати следеће:

26 Просечна вредност раствореног О 2 узводно износи 8.4 mg/l, а низводно 9. mg/l (растворени О 2 је у благом порасту) Просечна вредност БПК 5 узводно износи 3.6 mg/l, а низводно 3.8 mg/l (БПК 5 као носилац органског загађења је у благом порасту) Просечна вредност суспендованих материја узводно износи 16.4 mg/l, а низводно 14.6 mg/l (суспендоване материје су у опадању) Просечна вредност нитрата узводно износи.42 mg/l, а низводно.62 mg/l (нитрати су у благом порасту). Просечна вредност ХПК узводно износи 6.3 mg/l, а низводно 5.8 mg/l (ХПК је у благом опадању) 3 Вредности параметра (mg/l) ДТД - Планта ДТД - Лука НС БПК5 ХПК Нитрати Раствор. О2 Сусп. материје Слика 34. Просечне вредности појединих параметара на узводном и низводном мерном профилу канала ДТД Нови Сад-Савино Село Вредности анализираних параметара на узводном и низводном локалитету канала ДТД Нови Сад-Савино Село не указују на значајније промене квалитета воде у каналу дуж тока на подручју Града Новог Сада. Приметна је једино разлика у концентрацији суспендованих материја, мада се и те промене одвијају у оквиру II класе бонитета. Канал Татарница На овом локалитету забележене вредности суспендованих материја и БПК 5 припадају III класи бонитета, тако да постоји опасности од ширења загађења на Бегечку јаму, која представља јединствену еколошку целину. Канал Субић На каналу Субић забележено је лоше стање квалитета воде на основу вредности ХПК (III класа) и БПК 5 (IV класа) што указује на велику загађеност органском материјом. Загађење потиче од три загађивача, лоцирана на сливу, као и од процедних вода градске депоније

27 УПОРЕДНИ ПРИКАЗ ПРОСЕЧНИХ ВРЕДНОСТИ НАЈВАЖНИЈИХ ПАРАМЕТАРА КВАЛИТЕТА ВОДЕ У ПЕРИОДУ Дунав код Камењара (узводни профил) Упоредном анализом резултата из периода 26-28, на локалитету Дунав код Камењара (слика 35.) констатује се да не постоје значајне разлике у квалитету воде. Изузетак су суспендоване материје, чије вредности у 27. години излазе из оквира II класе бонитета. На сликама приказане су вредности појединих параметара у периоду Вредности параметра (mg/l) БПК5 ХПК Нитрати Раствор. О2 Сусп. материје Дунав - Камењар Слика 35. Упоредни приказ просечних вредности најважнијих параметара квалитета воде у 26., 27. и 28. години на локалитету Дунав код Камењара 8 БПК5 (mg/l) Дунав - Камењар Слика 36. Промене вредности БПК 5 на локалитету Дунав код Камењара у периоду

28 8 6 ХПК (mg/l) 4 2 I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII Дунав - Камењар Слика 37. Промене вредности ХПК на локалитету Дунав код Камењара у периоду NO3 (mg/l) 2 1 I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII Дунав - Камењар Слика 38. Промене вредности нитрата на локалитету Дунав код Камењара у периоду NO2 (mg/l) Дунав - Камењар Слика 39. Промене вредности нитрита на локалитету Дунав код Камењара у периоду

29 .4.3 NH4 (mg/l) Дунав - Камењар Слика 4. Промене вредности амонијума на локалитету Дунав код Камењара у периоду Растворени O2 (mg/l) Дунав - Камењар Слика 41. Промене вредности раствореног кисеоника на локалитету Дунав код Камењара у периоду Сусп. материје (mg/l) Дунав - Камењар Слика 42. Промене вредности суспендованих материја на локалитету Дунав код Камењара у периоду

30 5 Суви остатак (mg/l) Дунав - Камењар Слика 43. Промене вредности сувог остатка на локалитету Дунав код Камењара у периоду Дунав после цс Калиште (низводни профил) На локалитету Дунав после цс Калиште, просечне вредности ХПК и БПК 5 имају тренд опадања у трогодишњем периоду. Нитрати показују стагнацију, растворени кисеоник благи пораст, док су суспендоване материје са незнатним променама у оквиру II класе бонитета. На слици 44. дат је упоредни приказ просечних вредности најважнијих параметара квалитета воде у 26., 27. и 28. години на локалитету Дунав после цс Калиште. На сликама приказане су вредности појединих параметара у периоду Вредности параметра (mg/l) БПК5 ХПК Нитрати Раствор. О2 Сусп. материје Дунав - Калиште Слика 44. Упоредни приказ просечних вредности најважнијих параметара квалитета воде у 26., 27. и 28. години на локалитету Дунав после цс Калиште

31 2 БПК5 (mg/l) I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII Дунав - Калиште Слика 45. Промене вредности БПК 5 на локалитету Дунав после цс Калиште у периоду ХПК (mg/l) Дунав - Калиште Слика 46. Промене вредности ХПК на локалитету Дунав после цс Калиште у периоду NO3 (mg/l) 2 1 I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII Дунав - Калиште Слика 47. Промене вредности нитрата на локалитету Дунав после цс Калиште у периоду

32 .4.3 NO2 (mg/l) Дунав - Калиште Слика 48. Промене вредности нитрита на локалитету Дунав после цс Калиште у периоду NH4 (mg/l) Дунав - Калиште Слика 49. Промене вредности амонијума на локалитету Дунав после цс Калиште у периоду Растворени O2 (mg/l) Дунав - Калиште Слика 5. Промене вредности раствореног кисеоника на локалитету Дунав после цс Калиште у периоду

33 8 Сусп. материје (mg/l) Дунав - Калиште Слика 51. Промене вредности суспендованих материја на локалитету Дунав после цс Калиште у периоду Суви остатак (mg/l) Дунав - Калиште Слика 52. Промене вредности сувог остатка на локалитету Дунав после цс Калиште у периоду Канал ДТД - Планта, улаз на подручје града Новог Сада (узводни профил) Квалитет воде канала ДТД на улазу у Нови Сад, према просечним вредностима параметара из периода (слика 53.) указује на стабилно стање. Суспендоване материје су променљивих вредности, али у оквирима II класе. Вредности појединих параметара у периоду приказане су на сликама

34 Вредности параметра (mg/l) БПК5 ХПК Нитрати Раствор. О2 Сусп. материје ДТД - Планта Слика 53. Упоредни приказ просечних вредности најважнијих параметара квалитета воде у 26., 27. и 28. години на локалитету канала ДТД код улаза у Нови Сад 15 БПК5 (mg/l) 1 5 I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII ДТД - Планта Слика 54. Промене вредности БПК 5 на локалитету канала ДТД код улаза у Нови Сад у периоду ХПК (mg/l) ДТД - Планта Слика 55. Промене вредности ХПК на локалитету канала ДТД код улаза у Нови Сад у периоду

35 3 NO3 (mg/l) 2 1 I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII ДТД - Планта Слика 56. Промене вредности нитрата на локалитету канала ДТД код улаза у Нови Саду периоду NO2 (mg/l) ДТД - Планта Слика 57. Промене вредности нитрита на локалитету канала ДТД код улаза у Нови Сад у периоду NH4 (mg/l) ДТД - Планта Слика 58. Промене вредности амонијума на локалитету канала ДТД код улаза у Нови Сад у периоду

36 2 Растворени O2 (mg/l) ДТД - Планта Слика 59. Промене вредности раствореног кисеоникана локалитету канала ДТД код улаза у Нови Саду периоду Сусп. материје (mg/l) I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII ДТД - Планта Слика 6. Промене вредности суспендованих материја на локалитету канала ДТД код улаза у Нови Сад у периоду Суви остатак (mg/l) ДТД - Планта Слика 61. Промене вредности сувог остатка на локалитету канала ДТД код улаза у Нови Сад у периоду

37 ДТД - Лука, код ушћа у Дунав (низводни профил) Квалитет воде канала ДТД на низводном профилу, пре улива у Дунав (лука Нови Сад), према просечним вредностима параметара припада II класи сем у случају БПК 5 који је у III класи 26. и 27. године (слика 62.). Констатује се и променљива вредност суспендованих материја тако да просечна концентрација у 27. години припада III класи. Вредности појединих параметара у периоду приказане су на сликама Вредности параметра (mg/l) БПК5 ХПК Нитрати Раствор. О2 Сусп. материје ДТД - Лука НС Слика 62. Упоредни приказ просечних вредности најважнијих параметара квалитета воде у 26., 27. и 28. години на локалитету канала ДТД код луке Нови Сад 15 БПК5 (mg/l) 1 5 I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII ДТД - Лука НС Слика 63. Промене вредности БПК 5 на локалитету канала ДТД код луке Нови Сад у периоду

38 15 ХПК (mg/l) ДТД - Лука НС Слика 64. Промене вредности ХПК на локалитету канала ДТД код луке Нови Сад у периоду NO3 (mg/l) 2 1 I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII ДТД - Лука НС Слика 65. Промене вредности нитрата на локалитету канала ДТД код луке Нови Сад у периоду NO2 (mg/l) ДТД - Лука НС Слика 66. Промене вредности нитрита на локалитету канала ДТД код луке Нови Сад у периоду

39 1.5 NH4 (mg/l) ДТД - Лука НС Слика 67. Промене вредности амонијума на локалитету канала ДТД код луке Нови Сад у периоду Растворени O2 (mg/l) ДТД - Лука НС Слика 68. Промене вредности раствореног кисеоника на локалитету канала ДТД код луке Нови Сад у периоду Сусп. материје (mg/l) ДТД - Лука НС Слика 69. Промене вредности суспендованих материја на локалитету канала ДТД код луке Нови Сад у периоду

40 8 Суви остатак (mg/l) ДТД - Лука НС Слика 7. Промене вредности сувог остатка на локалитету канала ДТД код луке Нови Сад у периоду Канал Татарница Упоредном анализом резултата из периода 26-28, на каналу Татарница (слика 71.) констатује се повећање БПК 5, мада је према овом параметру канал Татарница константно у III класи бонитета. Вредности суспендованих материја, такође, указују да водоток у последњој години истраживања припада III класи бонитета. Приметно је и повећање раствореног кисеоника у 28. години (I класа). Вредности појединих параметара у периоду приказане су на сликама Вредности параметра (mg/l) БПК5 ХПК Нитрати Раствор. О2 Сусп. материје Татарница Слика 71. Упоредни приказ просечних вредности најважнијих параметара квалитета воде у 26., 27. и 28. години на локалитету канал Татарница

41 2 БПК5 (mg/l) I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII Татарница Слика 72. Промене вредности БПК 5 на локалитету канал Татарница у периоду ХПК (mg/l) Татарница Слика 73. Промене вредности ХПК на локалитету канал Татарница у периоду NO3 (mg/l) 2 1 I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII Татарница Слика 74. Промене вредности нитрата на локалитету канал Татарница у периоду

42 .5.4 NO2 (mg/l) Татарница Слика 75. Промене вредности нитрита на локалитету канал Татарница у периоду NH4 (mg/l) Татарница Слика 76. Промене вредности амонијума на локалитету канал Татарница у периоду Растворени O2 (mg/l) Татарница Слика 77. Промене вредности раствореног кисеоника на локалитету канал Татарница у периоду

43 2 Сусп. материје (mg/l) Татарница Слика 78. Промене вредности суспендованих материја на локалитету канал Татарница у периоду Суви остатак (mg/l) Татарница Слика 79. Промене вредности сувог остатка на локалитету канал Татарница у периоду Канал Субић Упоредном анализом резултата из периода 26-28, на каналу Субић (слика 8.) констатује се према већини параметара боље стање у 28. години. Међутим, оно се за поједине параметре догађа у оквирима IV (БПК 5 ) и III и IV класе бонитета (ХПК). Ово указује да је канал Субић загађен претежно органским материјама и то у континуитету током трогодишњег истраживања. Вредности појединих параметара у периоду приказане су на сликама

44 Вредности параметра (mg/l) БПК5 ХПК Нитрати Раствор. О2 Сусп. материје Субић Слика 8. Упоредни приказ просечних вредности најважнијих параметара квалитета воде у 26., 27. и 28. години на локалитету канал Субић 4 БПК5 (mg/l) I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII Субић Слика 81. Промене вредности БПК 5 на локалитету канал Субић у периоду ХПК (mg/l) Субић Слика 82. Промене вредности ХПК на локалитету канал Субић у периоду

45 3 NO3 (mg/l) 2 1 I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII Субић Слика 83. Промене вредности нитрата на локалитету канал Субић у периоду NO2 (mg/l) Субић Слика 84. Промене вредности нитрита на локалитету канал Субић у периоду NH4 (mg/l) 4 2 I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIIIIX X XI XII I II III IV V VI VIIVIII IX X XI XII Субић Слика 85. Промене вредности амонијума на локалитету канал Субић у периоду

46 2 Растворени O2 (mg/l) Субић Слика 86. Промене вредности раствореног кисеоника на локалитету канал Субић у периоду Сусп. материје (mg/l) Субић Слика 87. Промене вредности суспендованих материја на локалитету канал Субић у периоду Суви остатак (mg/l) Субић Слика 88. Промене вредности сувог остатка на локалитету канал Субић у периоду

47 КВАЛИТЕТ ВОДЕ СА АСПЕКТА УПОТРЕБЉИВОСТИ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ Повољни педолошки и хидрометеоролошки услови на подручју Града Новог Сада омогућавају примену и развој наводњавања као неопходне мелиоративне мере која обезбеђује интензивнију пољопривредну производњу, квалитетније и стабилније приносе гајених кутура. Ова констатација од нарочитог је значаја за поједина ободна подручја Града која су, поред ратарске, превасходно оријентисана на високопродуктивну повртарску производњу намењену за задовољење потреба становништва. У општем је интересу да квалитет пољопривредних производа буде на задовољавајућем нивоу уз очување основних тешко обновљивих природних ресурса, као што су земљиште, површинске и подземене воде и сл. Један од услова за постизање ових циљева је употреба воде за наводњавање одговарајућег квалитета. Са друге стране, употреба воде неадекватних својстава може да доведе до значајних процеса деградације наводњаваног обрадивог земљишта и до низа секундарних нежељених појава са потенцијално далекосежним последицама по животну средину. На опасност од употребе воде за наводњавање неодговарајућег квалитета се указује и у Закону о пољопривредном земљишту (Сл. Гласник РС, 62/6). У појединим члановима овог Закона, забрањује се испуштање и одлагање опасних и штетних материја на пољопривредном земљишту и у каналима за одводњавање и наводњавање. Прописује се да треба спроводити испитивање пољопривредног земљишта и воде за наводњавање у циљу утврђивања количина опасних и штетних материја. Ако се испитивањем утврди постојање опасних и штетних материја у недозвољеним количинама, треба забранити, односно ограничити производњу пољопривредних култура на том пољопривредном земљишту, односно употребу воде за наводњавање. У нашој законској регулативи не дефинишу се специфичне, строго наменске, класификације за оцену употребљивости воде за наводњавање, а ова проблематика се само помиње у Уредби о бонитетним класама (Сл. Лист СФРЈ, бр.6/78) и у Правилнику о опасним и штетним материјама у земљишту и води за наводњавање (Сл. Гласник РС, 31/82) и (Сл. гласник РС, бр. 23/94). Стога се, у овом Извештају, за оцену погодности воде за наводњавање користе две класификације које имају најширу примену у агрономској пракси: класификација Нејгебауера и класификација Америчке лабораторије за заслањена земљишта (US Salinity Laboratory). Обе класификације се заснивају на: укупној минерализацији воде (исказано преко електропроводљивости или сувог остатка), као и на садржају и међусобном односу концентрација катјона и анјона

48 Електропроводљивост (Електрични Кондуктивитет - EC) је параметар квалитета воде који указује на концентрацију растворених соли у води и у директној је вези са сумом катјона и анјона. Односно, има чврсту корелацију са укупном минерализацијом воде и сувим остаком. Један је од најважнијих параметара за оцену квалитета воде са аспекта наводњавања. Повишене вредности електропроводљивости указују на могуће неповољне последице употребе такве воде на гајене биљке и на наводњавано земљиште. Као један од кључних параметара квалитета воде за наводњавање издваја се и натријум, пре свега због могућег негативног утицаја на земљиште, али и на саме пољопривредне културе. Натријум у сувишку утиче на процесе деградације структуре земљишта и нарушавање његових водно-ваздушних карактеристика. Најчешћи показатељ опасности од натријума је вредност SAR (Sodium Adsorption Ratio), која доводи у везу концентрацију овог елемента у односу на садржај калцијума и магнезијума (изражено у mmol/l). SAR одсликава реалну активност водорастворљивог натријума у адсорпционим реакцијама са земљиштем, његова већа вредност указује на повећану опасност од алкализације (натријума), а одређује се према изразу: SAR = Na Ca + Mg 2 Параметри од значаја за укупну минерализацију воде на локалитетима на којима је вршен мониторинг и оцена квалитета воде са аспекта наводњавања према класификацијама Нејгебауера и US Salinity Laboratory (US SL) дати су у табели 1 и приказани на сликама 89 до 92, за вегетациони период 28. године (од почетка априла до краја септембра), када за наводњавање најчешће и постоје реалне основе. Након извршених лабораторијских анализа захваћених узорака у оквиру мониторинга спроведеног током 28. године на изабраним локлалитетима на подручју Града Новог Сада (табела 1. и слике 89-92), даје се следећа оцена квалитета воде са аспекта наводњавања: Од разматраних локалитета, воде најбољег квалитета са аспекта наводњавања, током читавог вегетационог периода 28 године, констатоване су на профилима на реци Дунав, узводном Дунав - Камењар и низводном Дунав - Калиште. На овим мерним профилима концентрације натријума (1-19 односно mg/l) и SAR вредност (,34 -,56 односно,42 -,71) биле су константно најниже, као и електропроводљивост ( односно μs/cm). Према класификацији Нејгебауера вода на профилима реке Дунав је стабилног веома доброг квалитета у класи "I-а, беспрекорне воде". Према класификацији US SL воду на овим профилима константно одликује класа C2- S1 (C2 - средње слана вода која се у већини случајева може користити за наводњавање гајених биљака без посебних мера за сузбијање заслањивања; S1 - мали садржај натријума, погодна за наводњавање већине земљишта са малом опасношћу од штетног нивоа адсорбованог натријума.) Вода у каналу ДТД, деоница на подручју Града, такође се може оценити као добра за наводњавање. Приближно је уједначеног квалитета на оба локалитета током анализираног периода. Садржај натријума је mg/l на узводном профилу Планта, а на низводном профилу Лука Нови Сад, код ушћа у Дунав

49 - 4 mg/l. Вредности SAR на разматраним профилима су такође приближне (,69-1,4 односно,51-1,4 редом по профилима), што важи и за електропроводљивост, узводно - код Планте μs/cm, и низводно у луци μs/cm. Према Нејгебауеру воде ове деонице канала ДТД припадају I и повремено II класи, односно "беспрекорне" и "добре воде" за наводњавање. Према US SL ради се константно, као и на Дунавским профилима, о водама класе C2-S1. Лошији квалитет воде, у односу на остале локалитете, констатован је у каналима Татарница - Бегеч и поготово Субић - Калиште. Опсег садржаја натријума био је mg/l (Татарница), односно од 49 до веома високих 167 mg/l (Субић). Сходно високом садржају натријума вредност SAR кретала се између 1,17-1,97 за Татарницу, односно 1,43-3,46 за Субић. Електропроводљивост је била у дијапазону , односно μs/cm, истим редом. На основу ових параметара воде на наведена два канала сврставају се, према Нејгебауеру, у I и нешто чешће у II класу на Татарници, односно у II и III класу на Субићу (III класа - воде које се могу примењивати за наводњавање уз опрез), док према US SL воде припадају класама C2-S1 и C3- S1 (C3 - слана вода која се може користити уз посебне мере на добро дренираним земљиштима уз адекватан избор гајених култура). Дакле, у погледу употребљивости површинских вода са аспекта наводњавања констатовано је углавном задовољавајуће стање на подручју Града. Воде Дунава и канала ДТД, као потенцијално најзначајнијих захвата воде за наводњавање, и на узводним и на низводним профилима су константно веома доброг квалитета, са ниском електропроводљивошћу и вредностима SAR, као и малим садржајем натријума. Ове воде се без ограничења могу користити за потребе наводњавања јер припадају I и само повремено II класи по Нејгебауеру, односно, константно C2-S1 класи према US SL. Воде нешто лошијег квалитета констатоване су на преостала два мерна профила, каналима Татарница и Субић. Канал Татарница одликују воде претежно II и повремено I класе по Нејгебауеру, односно C3-S1 према US SL, док су на каналу Субић заступњене II и III класа по Нејгебауеру, односно класе C2-S1 и C3-S1 према US SL. Код ова два водотока, током вегетационог периода 28. године ради се о стално или повремено заслањеним водама које се могу користити за наводњавање само уз посебне мере и услове

50 Табела 1. Параметари минерализације и квалитет воде за наводњавање према класификацијама Нејгебауер и US Salinity Laboratory (US SL) на анализираним локалитетима на подручју Града Новог Сада током вегетационог периода 28. године Локација Дунав - Камењар (узводни профил) Дунав - Калиште (низв. профил) ДТД - Планта (узводни профил) ДТД - Лука НС (низв. профил) Татарница - Бегеч Субић - Калиште Датум SO (mg/l) EC (μs/cm) Ca (mg/l) Mg (mg/l) Na (mg/l) K (mg/l) SAR Нејгебауер US SL apr I a C2-S1 maj I a C2-S1 jun I a C2-S1 jul I a C2-S1 avg I a C2-S1 sep I a C2-S1 apr I a C2-S1 maj I a C2-S1 jun I a C2-S1 jul I a C2-S1 avg I a C2-S1 sep I a C2-S1 apr I b C2-S1 maj II C2-S1 jun I a C2-S1 jul II C2-S1 avg I a C2-S1 sep I a C2-S1 apr I a C2-S1 maj I a C2-S1 jun I b C2-S1 jul I a C2-S1 avg II C2-S1 sep I a C2-S1 apr I a C3-S1 maj II C3-S1 jun I a C3-S1 jul II C2-S1 avg II C3-S1 sep II C3-S1 apr III b C3-S1 maj III b C3-S1 jun II C3-S1 jul II C3-S1 avg II C2-S1 sep II C2-S1-47 -

51 16 12 EC (μs/cm) 8 4 apr.8 maj.8 jun.8 jul.8 avg.8 sep.8 apr.8 maj.8 jun.8 jul.8 avg.8 sep.8 apr.8 maj.8 jun.8 jul.8 avg.8 sep.8 apr.8 maj.8 jun.8 jul.8 avg.8 sep.8 apr.8 maj.8 jun.8 jul.8 avg.8 sep.8 apr.8 maj.8 jun.8 jul.8 avg.8 sep.8 Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница - Бегеч Субић - Калиште 2 15 Na (mg/l) 1 5 apr.8 maj.8 jun.8 jul.8 avg.8 sep.8 apr.8 maj.8 jun.8 jul.8 avg.8 sep.8 apr.8 maj.8 jun.8 jul.8 avg.8 sep.8 apr.8 maj.8 jun.8 jul.8 avg.8 sep.8 apr.8 maj.8 jun.8 jul.8 avg.8 sep.8 apr.8 maj.8 jun.8 jul.8 avg.8 sep.8 Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница - Бегеч Субић - Калиште 4 3 SAR 2 1 apr.8 maj.8 jun.8 jul.8 avg.8 sep.8 apr.8 maj.8 jun.8 jul.8 avg.8 sep.8 apr.8 maj.8 jun.8 jul.8 avg.8 sep.8 apr.8 maj.8 jun.8 jul.8 avg.8 sep.8 apr.8 maj.8 jun.8 jul.8 avg.8 sep.8 apr.8 maj.8 jun.8 jul.8 avg.8 sep.8 Дунав - Камењар Дунав - Калиште ДТД - Планта ДТД - Лука НС Татарница - Бегеч Субић - Калиште Слика 89. Основни параметри квалитета воде за наводњавање (EC, Na, SAR) на анализираним локалитетима на подручју Града Новог Сада током вегетационог периода 28. године

52 16 EC SAR EC (μs/cm) 8 4 C2-S1 C2-S1 C2-S1 C2-S1 C2-S1 C2-S1 4 2 SAR apr.8 maj.8 jun.8 jul.8 avg.8 sep.8 Дунав - Камењар 16 EC SAR EC (μs/cm) 8 4 C2-S1 C2-S1 C2-S1 C2-S1 C2-S1 C2-S1 4 2 SAR apr.8 maj.8 jun.8 jul.8 avg.8 sep.8 Дунав - Калиште Слика 9. Параметари квалитета воде за наводњавањеи класе воде према класификацијама Нејгебауер и US Salinity Laboratory (US SL) на анализираним локалитетима на подручју Града Новог Сада, вегетациони период 28. године: Дунав - Камењар (узводни профил) и Дунав - Калиште (низводни профил)

МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА

МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА Република Србија Аутономна покрајина Војводина Град Нови Сад Градска управа за заштиту животне средине П Р О Ј Е К А Т МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА НОВОГ САДА Директор Департмана

Διαβάστε περισσότερα

1.2. Сличност троуглова

1.2. Сличност троуглова математик за VIII разред основне школе.2. Сличност троуглова Учили смо и дефиницију подударности два троугла, као и четири правила (теореме) о подударности троуглова. На сличан начин наводимо (без доказа)

Διαβάστε περισσότερα

КВАЛИТЕТ ВОДЕ РЕКЕ ЂЕТИЊЕ

КВАЛИТЕТ ВОДЕ РЕКЕ ЂЕТИЊЕ geographical INSTITUTE JOVAN CVIJIĆ SASA Journal of the... N O 59 Vol. 1 YEAR 2009 911.2: 556.1 (497.11) КВАЛИТЕТ ВОДЕ РЕКЕ ЂЕТИЊЕ Драгана Милијашевић 1*, Тамара Јојић Главоњић * * Географски институт

Διαβάστε περισσότερα

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ.

Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама r и ϕ. VI Савијање кружних плоча Положај сваке тачке кружне плоче је одређен са поларним координатама и ϕ слика 61 Диференцијална једначина савијања кружне плоче је: ( ϕ) 1 1 w 1 w 1 w Z, + + + + ϕ ϕ K Пресечне

Διαβάστε περισσότερα

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ

7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7. ЈЕДНОСТАВНИЈЕ КВАДРАТНЕ ДИОФАНТОВE ЈЕДНАЧИНЕ 7.1. ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ху = n (n N) Диофантова једначина ху = n (n N) има увек решења у скупу природних (а и целих) бројева и њено решавање није проблем,

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА МАТЕМАТИКА ТЕСТ УПУТСТВО ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ ОПШТА УПУТСТВА 1. Сваки

Διαβάστε περισσότερα

6.2. Симетрала дужи. Примена

6.2. Симетрала дужи. Примена 6.2. Симетрала дужи. Примена Дата је дуж АВ (слика 22). Тачка О је средиште дужи АВ, а права је нормална на праву АВ(p) и садржи тачку О. p Слика 22. Права назива се симетрала дужи. Симетрала дужи је права

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Тест Математика Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 00/0. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

УРЕДБУ О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ПРИОРИТЕТНИХ И ПРИОРИТЕТНИХ ХАЗАРДНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ЗАГАЂУЈУ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ

УРЕДБУ О ГРАНИЧНИМ ВРЕДНОСТИМА ПРИОРИТЕТНИХ И ПРИОРИТЕТНИХ ХАЗАРДНИХ СУПСТАНЦИ КОЈЕ ЗАГАЂУЈУ ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ И РОКОВИМА ЗА ЊИХОВО ДОСТИЗАЊЕ На основу члана 93. став 2. тачка 2) Закона о водама ( Службени гласник РС, бр. 30/10 и 93/12) и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05, 101/07, 5/08,

Διαβάστε περισσότερα

НИВОИ НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ОКОЛИНИ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА 110/X kv

НИВОИ НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ОКОЛИНИ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА 110/X kv НИВОИ НЕЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА У ОКОЛИНИ ТРАНСФОРМАТОРСКИХ СТАНИЦА /X kv М. ГРБИЋ, Електротехнички институт Никола Тесла 1, Београд, Република Србија Д. ХРВИЋ, Електротехнички институт Никола Тесла, Београд,

Διαβάστε περισσότερα

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0

Предмет: Задатак 4: Слика 1.0 Лист/листова: 1/1 Задатак 4: Задатак 4.1.1. Слика 1.0 x 1 = x 0 + x x = v x t v x = v cos θ y 1 = y 0 + y y = v y t v y = v sin θ θ 1 = θ 0 + θ θ = ω t θ 1 = θ 0 + ω t x 1 = x 0 + v cos θ t y 1 = y 0 +

Διαβάστε περισσότερα

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1

Слика 1. Слика 1.2 Слика 1.1 За случај трожичног вода приказаног на слици одредити: а Вектор магнетне индукције у тачкама А ( и ( б Вектор подужне силе на проводник са струјом Систем се налази у вакууму Познато је: Слика Слика Слика

Διαβάστε περισσότερα

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x,

РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, РЕШЕЊА ЗАДАТАКА - IV РАЗЕД 1. Мањи број: : x, Већи број: 1 : 4x + 1, (4 бода) Њихов збир: 1 : 5x + 1, Збир умањен за остатак: : 5x = 55, 55 : 5 = 11; 11 4 = ; + 1 = 45; : x = 11. Дакле, први број је 45

Διαβάστε περισσότερα

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде

7.3. Површина правилне пирамиде. Површина правилне четворостране пирамиде математик за VIII разред основне школе 4. Прво наћи дужину апотеме. Како је = 17 cm то је тражена површина P = 18+ 4^cm = ^4+ cm. 14. Основа четворостране пирамиде је ромб чије су дијагонале d 1 = 16 cm,

Διαβάστε περισσότερα

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима

4.4. Паралелне праве, сечица. Углови које оне одређују. Углови са паралелним крацима 50. Нацртај било које унакрсне углове. Преношењем утврди однос унакрсних углова. Какво тврђење из тога следи? 51. Нацртај угао чија је мера 60, а затим нацртај њему унакрсни угао. Колика је мера тог угла?

Διαβάστε περισσότερα

1. Функција интензитета отказа и век трајања система

1. Функција интензитета отказа и век трајања система f(t). Функција интензитета отказа и век трајања система На почетку коришћења неког система јављају се откази који као узрок имају почетне слабости или пропуштене дефекте у току производње и то су рани

Διαβάστε περισσότερα

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА

МАТРИЧНА АНАЛИЗА КОНСТРУКЦИЈА Београд, 21.06.2014. За штап приказан на слици одредити најмању вредност критичног оптерећења P cr користећи приближан поступак линеаризоване теорије другог реда и: а) и један елемент, слика 1, б) два

Διαβάστε περισσότερα

Испитивања електричних и магнетских поља у околини трансформаторских станица 110/x kv

Испитивања електричних и магнетских поља у околини трансформаторских станица 110/x kv Стручни рад UDK:621.317.42:621.317.32:621.311.42 BIBLID: 0350-8528(2016),26 p.151-163 doi:10.5937/zeint26-12319 Испитивања електричних и магнетских поља у околини трансформаторских станица 110/x kv Маја

Διαβάστε περισσότερα

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ

АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ КАТЕДРА ЗА ЕЛЕКТРОНИКУ АНАЛОГНА ЕЛЕКТРОНИКА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ ВЕЖБА БРОЈ 2 ПОЈАЧАВАЧ СНАГЕ У КЛАСИ Б 1. 2. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ БР. ИНДЕКСА ГРУПА ОЦЕНА ДАТУМ ВРЕМЕ ДЕЖУРНИ

Διαβάστε περισσότερα

Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у години

Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у години Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у 2009. години МЕРНА МЕСТА ЗА УЗОРКОВАЊЕ ЈЕДНОЧАСОВНИХ УЗОРАКА АЗОТДИОКСИДA, УГЉЕНМОНОКСИДА И УГЉЕНДИОКСИДА А1. Поликлиника, Хајдук Вељкова 2, Нови Сад ГВИ

Διαβάστε περισσότερα

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010.

УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА. август 2010. УПУТСТВО ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ВРСТЕ ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ИЗРАЂУЈЕ ОПЕРАТЕР СЕВЕСО ПОСТРОЈЕЊА август 2010. I. УВОД Сврха овог Упутства је да помогне оператерима који управљају опасним материјама, како да одреде да

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни

3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни ТАЧКА. ПРАВА. РАВАН Талес из Милета (624 548. пре н. е.) Еуклид (330 275. пре н. е.) Хилберт Давид (1862 1943) 3.1. Однос тачке и праве, тачке и равни. Одређеност праве и равни Настанак геометрије повезује

Διαβάστε περισσότερα

Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске

Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске Ротационо симетрична деформација средње површи ротационе љуске слика. У свакој тачки посматране средње површи, у општем случају, постоје два компонентална померања: v - померање у правцу тангенте на меридијалну

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2010/2011. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице.

КРУГ. У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. КРУГ У свом делу Мерење круга, Архимед је први у историји математике одрeдио приближну вред ност броја π а тиме и дужину кружнице. Архимед (287-212 г.п.н.е.) 6.1. Централни и периферијски угао круга Круг

Διαβάστε περισσότερα

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре

6.1. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре 0 6.. Осна симетрија у равни. Симетричност двеју фигура у односу на праву. Осна симетрија фигуре У обичном говору се често каже да су неки предмети симетрични. Примери таквих објеката, предмета, геометријских

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1

1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1 1. 2. МЕТОД РАЗЛИКОВАЊА СЛУЧАЈЕВА 1 Метод разликовања случајева је један од најексплоатисанијих метода за решавање математичких проблема. У теорији Диофантових једначина он није свемогућ, али је сигурно

Διαβάστε περισσότερα

10.3. Запремина праве купе

10.3. Запремина праве купе 0. Развијени омотач купе је исечак чији је централни угао 60, а тетива која одговара том углу је t. Изрази површину омотача те купе у функцији од t. 0.. Запремина праве купе. Израчунај запремину ваљка

Διαβάστε περισσότερα

Тест за 7. разред. Шифра ученика

Тест за 7. разред. Шифра ученика Министарство просвете Републике Србије Српско хемијско друштво Окружно/градско/међуокружно такмичење из хемије 28. март 2009. године Тест за 7. разред Шифра ученика Пажљиво прочитај текстове задатака.

Διαβάστε περισσότερα

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011

Аксиоме припадања. Никола Томовић 152/2011 Аксиоме припадања Никола Томовић 152/2011 Павле Васић 104/2011 1 Шта је тачка? Шта је права? Шта је раван? Да бисмо се бавили геометријом (и не само геометријом), морамо увести основне појмове и полазна

Διαβάστε περισσότερα

Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у години

Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у години Мониторинг квалитета ваздуха Града Новог Сада у 2010. години МЕРНА МЕСТА ЗА УЗОРКОВАЊЕ ЈЕДНОЧАСОВНИХ УЗОРАКА АЗОТДИОКСИДA, УГЉЕНМОНОКСИДА И УГЉЕНДИОКСИДА А1. Поликлиника, Хајдук Вељкова 2, Нови Сад NO

Διαβάστε περισσότερα

УТИЦАЈ УКУПНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА СЕТВЕНУ СТРУКТУРУ ЗНАЧАЈНИЈИХ РАТАРСКИХ УСЕВА

УТИЦАЈ УКУПНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА СЕТВЕНУ СТРУКТУРУ ЗНАЧАЈНИЈИХ РАТАРСКИХ УСЕВА ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ Број 2/2006. УДК: 631.153 УТИЦАЈ УКУПНЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА СЕТВЕНУ СТРУКТУРУ ЗНАЧАЈНИЈИХ РАТАРСКИХ УСЕВА Беба Мутавџић 1, Н. Новковић 1, Емилија Николић-Ђорић 1, В. Радојевић 2 Aбстракт:

Διαβάστε περισσότερα

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2

8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х 2 + у 2 = z 2 8. ПИТАГОРИНА ЈЕДНАЧИНА х + у = z Један од најзанимљивијих проблема теорије бројева свакако је проблем Питагориних бројева, тј. питање решења Питагорине Диофантове једначине. Питагориним бројевима или

Διαβάστε περισσότερα

ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ

ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ ПИТАЊА ЗА КОЛОКВИЈУМ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ 1. Удео снаге и енергије ветра у производњи електричне енергије - стање и предвиђања у свету и Европи. 2. Навести називе најмање две међународне организације

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И НАУКЕ ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ НА КРАЈУ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА школска 2011/2012. година ТЕСТ 3 МАТЕМАТИКА УПУТСТВО

Διαβάστε περισσότερα

5.2. Имплицитни облик линеарне функције

5.2. Имплицитни облик линеарне функције математикa за VIII разред основне школе 0 Слика 6 8. Нацртај график функције: ) =- ; ) =,5; 3) = 0. 9. Нацртај график функције и испитај њен знак: ) = - ; ) = 0,5 + ; 3) =-- ; ) = + 0,75; 5) = 0,5 +. 0.

Διαβάστε περισσότερα

Семинарски рад из линеарне алгебре

Семинарски рад из линеарне алгебре Универзитет у Београду Машински факултет Докторске студије Милош Живановић дипл. инж. Семинарски рад из линеарне алгебре Београд, 6 Линеарна алгебра семинарски рад Дата је матрица: Задатак: a) Одредити

Διαβάστε περισσότερα

ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАМПЕ. Слика А.1 - (а) приказ рампе у основи, (б) подужни пресек рампе

ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАМПЕ. Слика А.1 - (а) приказ рампе у основи, (б) подужни пресек рампе ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАМПЕ Рампа представља косу подземну просторију која повезује хоризонте или откопне нивое, и тако је пројектована и изведена да омогућује кретање моторних возила. Приликом пројектовања рампе

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 014/01. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα

Енергетски трансформатори рачунске вежбе

Енергетски трансформатори рачунске вежбе 16. Трофазни трансформатор снаге S n = 400 kva има временску константу загревања T = 4 h, средњи пораст температуре после једночасовног рада са номиналним оптерећењем Â " =14 и максимални степен искоришћења

Διαβάστε περισσότερα

Теорија одлучивања. Циљеви предавања

Теорија одлучивања. Циљеви предавања Теорија одлучивања Бајесово одлучивање 1 Циљеви предавања Увод у Бајесово одлучивање. Максимална а постериори класификација. Наивна Бајесова класификација. Бајесове мреже за класификацију. 2 1 Примене

Διαβάστε περισσότερα

УПОРЕДНА АНАЛИЗА УПИЈАЊА И ДЕБЉИНСКОГ БУБРЕЊА ИВЕРИЦЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД МЕТОДА ИСПИТИВАЊА

УПОРЕДНА АНАЛИЗА УПИЈАЊА И ДЕБЉИНСКОГ БУБРЕЊА ИВЕРИЦЕ У ЗАВИСНОСТИ ОД МЕТОДА ИСПИТИВАЊА ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД, 2008, бр. 98, стр. 65-74 BIBLID: 0353-4537, (2008), 98, p 65-74 Điporović-Momčilović M., Popović M., Gavrilović-Grmuša I., Miljković J. 2008. Comparative analyses

Διαβάστε περισσότερα

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НИШУ предмет: ОСНОВИ МЕХАНИКЕ студијски програм: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПРЕДАВАЊЕ БРОЈ 2. Садржај предавања: Систем сучељних сила у равни

Διαβάστε περισσότερα

КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ И ПОГОНЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1

КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ И ПОГОНЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ И ПОГОНЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРЕТВАРАЧЕ ЕНЕРГЕТСКИ ПРЕТВАРАЧИ 1 Лабораторијска вежба број 1 МОНОФАЗНИ ФАЗНИ РЕГУЛАТОР СА ОТПОРНИМ И ОТПОРНО-ИНДУКТИВНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ

Διαβάστε περισσότερα

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ОБРАЗАЦ Д 4 УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ЗАВРШЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ОБРАЗАЦ Д 4 УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ЗАВРШЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ ОБРАЗАЦ Д УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ЗАВРШЕНЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ I ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ: 1. Датум и назив органа који је именовао

Διαβάστε περισσότερα

Штампарске грешке у петом издању уџбеника Основи електротехнике, 1. део, Електростатика

Штампарске грешке у петом издању уџбеника Основи електротехнике, 1. део, Електростатика Штампарске грешке у петом издању уџбеника Основи електротехнике део Страна пасус први ред треба да гласи У четвртом делу колима променљивих струја Штампарске грешке у четвртом издању уџбеника Основи електротехнике

Διαβάστε περισσότερα

РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK 628.4(497.11)(094.9) Стручни рад

РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK 628.4(497.11)(094.9) Стручни рад РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK 628.4(497.11)(094.9) Стручни рад Технички факултет у Бору Универзитет у Београду, В.Ј. 12, 19210 Бор, Србија Катедра за минералне и рециклажне технологије Тел. +381 30 424

Διαβάστε περισσότερα

УТИЦАЈ КЛОЗАПИНА И РИСПЕРИДОНА НА МЕТАБОЛИЧКЕ ПАРАМЕТРЕ И ФУНКЦИЈУ ЈЕТРЕ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ШИЗОФРЕНИЈОМ

УТИЦАЈ КЛОЗАПИНА И РИСПЕРИДОНА НА МЕТАБОЛИЧКЕ ПАРАМЕТРЕ И ФУНКЦИЈУ ЈЕТРЕ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ШИЗОФРЕНИЈОМ STRUČNI RAD УТИЦАЈ КЛОЗАПИНА И РИСПЕРИДОНА НА МЕТАБОЛИЧКЕ ПАРАМЕТРЕ И ФУНКЦИЈУ ЈЕТРЕ КОД ПАЦИЈЕНАТА СА ШИЗОФРЕНИЈОМ Катарина Радоњић Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, Крагујевац CLOZAPINE

Διαβάστε περισσότερα

КРИТИЧКА АНАЛИЗА САВРЕМЕНИХ МЕТОДА ЗА ПРО- РАЧУН РЕФЕРЕНТНЕ ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЈЕ

КРИТИЧКА АНАЛИЗА САВРЕМЕНИХ МЕТОДА ЗА ПРО- РАЧУН РЕФЕРЕНТНЕ ЕВАПОТРАНСПИРАЦИЈЕ ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД, 2012, бр. 106, стр. 57-70 BIBLID: 0353-4537, (2012), 106, p 57-70 Đukić V., Mihailović V. 2012. Critical analysis of the contemporary methods for estimating reference

Διαβάστε περισσότερα

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом).

ТАНГЕНТА. *Кружница дели раван на две области, једну, спољашњу која је неограничена и унутрашњу која је ограничена(кружницом). СЕЧИЦА(СЕКАНТА) ЦЕНТАР ПОЛУПРЕЧНИК ТАНГЕНТА *КРУЖНИЦА ЈЕ затворена крива линија која има особину да су све њене тачке једнако удаљене од једне сталне тачке која се зове ЦЕНТАР КРУЖНИЦЕ. *Дуж(OA=r) која

Διαβάστε περισσότερα

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Маје Глоговац

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ. Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Маје Глоговац УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Факултет организационих наука НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ Предмет: Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Маје Глоговац Одлуком 05-01 бр. 3/59-6 од 08.06.2017. године, именовани

Διαβάστε περισσότερα

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА

ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА Република Србија ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ИЗВЕШТАЈ О СПОЉАШЊЕМ ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛА (школска 2012/13. и школска 2013/14. година) Београд, децембар 2014. Завод за

Διαβάστε περισσότερα

2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван

2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван 2.1. Права, дуж, полуправа, раван, полураван Човек је за своје потребе градио куће, школе, путеве и др. Слика 1. Слика 2. Основа тих зграда је често правоугаоник или сложенија фигура (слика 3). Слика 3.

Διαβάστε περισσότερα

БИОАКУМУЛАЦИЈА ЖЕЉЕЗА И МАНГАНА КОД НЕКИХ ВОДЕНИХ МАКРОФИТА НА ПОДРУЧЈУ РИБЊАКА БАРДАЧА

БИОАКУМУЛАЦИЈА ЖЕЉЕЗА И МАНГАНА КОД НЕКИХ ВОДЕНИХ МАКРОФИТА НА ПОДРУЧЈУ РИБЊАКА БАРДАЧА Скуп, 7 (2): Зборник радова III Симпозијума биолога и еколога Републике Српске (СБЕРС 2015) II, Бања Лука, 12 14. новембар 2015. Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, 2016. DOI: 10.7251/SKP1607087M

Διαβάστε περισσότερα

ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА

ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА ПОГЛАВЉЕ 3: РАСПОДЕЛА РЕЗУЛТАТА МЕРЕЊА Стандардна девијација показује расподелу резултата мерења око средње вредности, али не указује на облик расподеле. У табели 1 су дате вредности за 50 поновљених одређивања

Διαβάστε περισσότερα

I Линеарне једначине. II Линеарне неједначине. III Квадратна једначина и неједначина АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ

I Линеарне једначине. II Линеарне неједначине. III Квадратна једначина и неједначина АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ Штa треба знати пре почетка решавања задатака? АЛГЕБАРСКЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ I Линеарне једначине Линеарне једначине се решавају по следећем шаблону: Ослободимо се разломка Ослободимо се заграде Познате

Διαβάστε περισσότερα

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГОДИНА XVI - БРОЈ 326 - АПРИЛ 2007. - БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК САДРЖАЈ: - Утврђивање и праћење квалитета воде јавних купалишта на реци Дунав на потезу

Διαβάστε περισσότερα

Утицај шећерног алкохола сорбитола на развој изданака Dianthus serotinus Waldst. et Kit. у култури in vitro

Утицај шећерног алкохола сорбитола на развој изданака Dianthus serotinus Waldst. et Kit. у култури in vitro ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА, БЕОГРАД, 2014, бр. 109, стр. 113-124 BIBLID: 0353-4537, (2014), 109, p 113-124 Marković M., Grbić M., Đukić M. 2014. Effect of sugar alcohol sorbitol on in vitro shoot development

Διαβάστε περισσότερα

Динамика. Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе:

Динамика. Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе: Њутнови закони 1 Динамика Описује везу између кретања објекта и сила које делују на њега. Закони класичне динамике важе: када су објекти довољно велики (>димензија атома) када се крећу брзином много мањом

Διαβάστε περισσότερα

4. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА Савремена достигнућа у грађевинарству 22. април Суботица, СРБИЈА

4. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА Савремена достигнућа у грађевинарству 22. април Суботица, СРБИЈА 4. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА Савремена достигнућа у грађевинарству 22. април 2016. Суботица, СРБИЈА ПРИКАЗ МЕТОДА ЗА ПРОРАЧУН ПЛОЧА ДИРЕКТНО ОСЛОЊЕНИХ НА СТУБОВЕ Никола Мирковић 1 Иван Милићевић 2 Драгослав

Διαβάστε περισσότερα

6.3. Паралелограми. Упознајмо још нека својства паралелограма: ABD BCD (УСУ), одакле је: а = c и b = d. Сл. 23

6.3. Паралелограми. Упознајмо још нека својства паралелограма: ABD BCD (УСУ), одакле је: а = c и b = d. Сл. 23 6.3. Паралелограми 27. 1) Нацртај паралелограм чији је један угао 120. 2) Израчунај остале углове тог четвороугла. 28. Дат је паралелограм (сл. 23), при чему је 0 < < 90 ; c и. c 4 2 β Сл. 23 1 3 Упознајмо

Διαβάστε περισσότερα

3. Емпиријске формуле за израчунавање испаравања (4)

3. Емпиријске формуле за израчунавање испаравања (4) 3.1 3. Емпиријске формуле за израчунавање испаравања (4) 3.1 Основни појмови o испаравању 3.2 Кружење воде у природи У атмосфери водена пара затвара један круг који је познат под именом кружење воде или

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ПРОБНИ ЗАВРШНИ ИСПИТ школска 016/017. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА УПУТСТВО ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ

Διαβάστε περισσότερα

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА

ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИХ ШКОЛА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДВАДЕСЕТ ДРУГО РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ОДГОВОРИ И РЕШЕЊА ИЗ ЕЛЕКТРОНИКЕ ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ

Διαβάστε περισσότερα

ЗНАЧАЈ ФАКТОРА ПРОИЗВОДЊЕ У МЕРЕЊУ ПРОДУКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ (ТЕОРИЈСКИ АСПЕКТ)

ЗНАЧАЈ ФАКТОРА ПРОИЗВОДЊЕ У МЕРЕЊУ ПРОДУКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ (ТЕОРИЈСКИ АСПЕКТ) Оригинални научни рад Економика пољопривреде Број 1/2008. УДК: 631.153 ЗНАЧАЈ ФАКТОРА ПРОИЗВОДЊЕ У МЕРЕЊУ ПРОДУКТИВНОСТИ У ПОЉОПРИВРЕДИ (ТЕОРИЈСКИ АСПЕКТ) М. Дробац 1 Абстракт: Аутор у свом раду сагледава

Διαβάστε περισσότερα

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ''АРАНЂЕЛОВАЦ 2026'' Н А Ж И В О Т Н У С Р Е Д И Н У

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ''АРАНЂЕЛОВАЦ 2026'' Н А Ж И В О Т Н У С Р Е Д И Н У СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ И З В Е Ш Т А Ј О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ГЕНЕРАЛНОГ ПЛАНА ''АРАНЂЕЛОВАЦ 2026'' Н А Ж И В О Т Н У С Р Е Д И Н У ИНФОПЛАН ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ПЛАНИРАЊЕ,

Διαβάστε περισσότερα

Хомогена диференцијална једначина је она која може да се напише у облику: = t( x)

Хомогена диференцијална једначина је она која може да се напише у облику: = t( x) ДИФЕРЕНЦИЈАЛНЕ ЈЕДНАЧИНЕ Штa треба знати пре почетка решавања задатака? Врсте диференцијалних једначина. ДИФЕРЕНЦИЈАЛНА ЈЕДНАЧИНА КОЈА РАЗДВАЈА ПРОМЕНЉИВЕ Код ове методе поступак је следећи: раздвојити

Διαβάστε περισσότερα

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXVI - Бр. 2 YEAR 2006 TOME LXXXVI - N о 2

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXVI - Бр. 2 YEAR 2006 TOME LXXXVI - N о 2 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2006. СВЕСКА LXXXVI - Бр. 2 YEAR 2006 TOME LXXXVI - N о 2 Оригиналан научни рад UDC 911.2:551.4(497.11) СЛАВОЉУБ

Διαβάστε περισσότερα

ENVI TECH ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ Д.О.О.

ENVI TECH ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ Д.О.О. ENVI TECH ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ, УСЛУГЕ И ПОСРЕДОВАЊЕ Д.О.О. ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ Београд, децембар 2010. године ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ

Διαβάστε περισσότερα

ВОЈИСЛАВ АНДРИЋ МАЛА ЗБИРКА ДИОФАНТОВИХ ЈЕДНАЧИНА

ВОЈИСЛАВ АНДРИЋ МАЛА ЗБИРКА ДИОФАНТОВИХ ЈЕДНАЧИНА ВОЈИСЛАВ АНДРИЋ МАЛА ЗБИРКА ДИОФАНТОВИХ ЈЕДНАЧИНА ВАЉЕВО, 006 1 1. УВОД 1.1. ПОЈАМ ДИОФАНТОВЕ ЈЕДНАЧИНЕ У једној земљи Далеког истока живео је некад један краљ, који је сваке ноћи узимао нову жену и следећег

Διαβάστε περισσότερα

LIST GRADA BEOGRADA ПРОГРАМ. Година LIX Број новембар године Цена 265 динара

LIST GRADA BEOGRADA ПРОГРАМ. Година LIX Број новембар године Цена 265 динара ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LIX Број 72 30. новембар 2015. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда, на седници одржаној 30. новембра 2015. године, на основу члана 68. акона

Διαβάστε περισσότερα

Класификација и класе опасности

Класификација и класе опасности На основу члана 10. став 4, члана 16. став 6, члана 17. став 2. и члана 30. став 6. Закона о хемикалијама ( Службени гласник РС, број 36/09) и тачке 8. став 5. подтачка 11) Одлуке о оснивању Агенције за

Διαβάστε περισσότερα

РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK : Научни рад

РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK : Научни рад РЕЦИКЛАЖА И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ UDK 628.477:666.91 Научни рад Технички факултет у Бору Универзитета у Београду, В. Ј. 12, 19210 Бор, Србија Катедра за минералне и рециклажне технологије Тел. +381 30 424 555,

Διαβάστε περισσότερα

АКТУЕЛНО СТАЊЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА НА ЗЕМЉИ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА СРБИЈУ

АКТУЕЛНО СТАЊЕ ОЗОНСКОГ ОМОТАЧА НА ЗЕМЉИ СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА СРБИЈУ Зборник радова, св. LVI, 2008. Collection of the Papers, vol. LVI, 2008 Оригинални научни рад УДК 551.510.534:504.12 502.17 Original scientific article Владан Дуцић Снежана Ђурђић Наташа Мартић Бурсаћ

Διαβάστε περισσότερα

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА

ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5. школска 2016/2017. ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА ЗАВРШНИ РАД КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 5 ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање 1. Јасмина Кнежевић

Διαβάστε περισσότερα

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова

4. Троугао. (II део) 4.1. Појам подударности. Основна правила подударности троуглова 4 Троугао (II део) Хилберт Давид, немачки математичар и логичар Велики углед у свету Хилберту је донело дело Основи геометрије (1899), у коме излаже еуклидску геометрију на аксиоматски начин Хилберт Давид

Διαβάστε περισσότερα

РАЗВОЈ УПИТНИКА ЗА МЕРЕЊЕ СТРАХА ОД ИНФЕКЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ ХЕПАТИТИСА Б DEVELOPMENT OF THE SCALE FOR MEASURING FEAR FROM HEPATITIS B INFECTION

РАЗВОЈ УПИТНИКА ЗА МЕРЕЊЕ СТРАХА ОД ИНФЕКЦИЈЕ ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ ХЕПАТИТИСА Б DEVELOPMENT OF THE SCALE FOR MEASURING FEAR FROM HEPATITIS B INFECTION Рационална терапија 2016, Vol. VIII, No. 1, стр. 11-18 / UDK: 59.9.075-057.875:616.36-002 DOI: 10.5937/racter8-9852 Оригинални научни рад/original article РАЗВОЈ УПИТНИКА ЗА МЕРЕЊЕ СТРАХА ОД ИНФЕКЦИЈЕ

Διαβάστε περισσότερα

Objektno orijentisano programiranje

Objektno orijentisano programiranje Matematički fakultet, Univerzizet u Beogradu Katedra za računarstvo i informatiku Objektno orijentisano programiranje vežbe školska 2016/ 2017 Biljana Stojanović Nemanja Mićović Nikola Milev 1 Наслеђивање

Διαβάστε περισσότερα

Писмени испит из Теорије плоча и љуски. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама.

Писмени испит из Теорије плоча и љуски. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама. Београд, 24. јануар 2012. 1. За континуалну плочу приказану на слици одредити угиб и моменте савијања у означеним тачкама. = 0.2 dpl = 0.2 m P= 30 kn/m Линијско оптерећење се мења по синусном закону: 2.

Διαβάστε περισσότερα

ОПТИМИЗАЦИЈА ЦЕНЕ КОШТАЊА ВОЈНЕ ОПЕРАЦИЈЕ ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ

ОПТИМИЗАЦИЈА ЦЕНЕ КОШТАЊА ВОЈНЕ ОПЕРАЦИЈЕ ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ П DOI: 10.5937/vojdelo1404093Z В ОПТИМИЗАЦИЈА ЦЕНЕ КОШТАЊА ВОЈНЕ ОПЕРАЦИЈЕ ПРИМЕНОМ МЕТОДЕ ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКЕ АНАЛИЗЕ Малиша Жижовић Универзитет Сингидунум, Пословни факултет Ваљево Ксенија Келеменис Универзитет

Διαβάστε περισσότερα

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXVII - Бр. 2 YEAR 2007 TOME LXXXVII - N о 2

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXVII - Бр. 2 YEAR 2007 TOME LXXXVII - N о 2 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2007. СВЕСКА LXXXVII - Бр. 2 YEAR 2007 TOME LXXXVII - N о 2 Оригиналан научни рад UDC 911.2:551.58(497.11) ''2007''

Διαβάστε περισσότερα

РЕЗУЛТАТИ КВАНТИТАТИВНЕ СТУДИЈЕ УТИЦАЈА НОВИХ СТАНДАРДА О КАПИТАЛУ, РИЗИЧНОЈ АКТИВИ И ЛЕВЕРИЏ РАЦИЈУ

РЕЗУЛТАТИ КВАНТИТАТИВНЕ СТУДИЈЕ УТИЦАЈА НОВИХ СТАНДАРДА О КАПИТАЛУ, РИЗИЧНОЈ АКТИВИ И ЛЕВЕРИЏ РАЦИЈУ РЕЗУЛТАТИ КВАНТИТАТИВНЕ СТУДИЈЕ УТИЦАЈА НОВИХ СТАНДАРДА О КАПИТАЛУ, РИЗИЧНОЈ АКТИВИ И ЛЕВЕРИЏ РАЦИЈУ август 2015. године Садржај: I. УВОД 2 II. РЕЗУЛТАТИ КВАНТИТАТИВНЕ СТУДИЈЕ УТИЦАЈА 6 1. Показатељи адекватности

Διαβάστε περισσότερα

Теорија одлучивања. Анализа ризика

Теорија одлучивања. Анализа ризика Теорија одлучивања Анализа ризика Циљеви предавања Упознавање са процесом анализе ризика Моделовање ризика Монте-Карло Симулација Предности и недостаци анализе ризика 2 Дефиниција ризика (квалитативни

Διαβάστε περισσότερα

6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c

6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c 6. ЛИНЕАРНА ДИОФАНТОВА ЈЕДНАЧИНА ах + by = c Ако су а, b и с цели бројеви и аb 0, онда се линеарна једначина ах + bу = с, при чему су х и у цели бројеви, назива линеарна Диофантова једначина. Очигледно

Διαβάστε περισσότερα

Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела. Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу пикнометра

Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела. Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу пикнометра Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела Густина : V Специфична запремина : V s Q g Специфична тежина : σ V V V g Одређивање специфичне тежине и густине чврстих и течних тела помоћу

Διαβάστε περισσότερα

4. ЗАКОН ВЕЛИКИХ БРОЈЕВА

4. ЗАКОН ВЕЛИКИХ БРОЈЕВА 4. Закон великих бројева 4. ЗАКОН ВЕЛИКИХ БРОЈЕВА Аксиоматска дефиниција вероватноће не одређује начин на који ће вероватноће случајних догађаја бити одређене у неком реалном експерименту. Зато треба наћи

Διαβάστε περισσότερα

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА. Влажен воздух 3/22/2014

Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА. Влажен воздух 3/22/2014 Проф. д-р Ѓорѓи Тромбев ГРАДЕЖНА ФИЗИКА Влажен воздух 1 1 Влажен воздух Влажен воздух смеша од сув воздух и водена пареа Водената пареа во влажниот воздух е претежно во прегреана состојба идеален гас.

Διαβάστε περισσότερα

АНАЛИЗА РЕЖИМА И БИЛАНС ВОДА ДОЈКИНАЧКЕ РЕКЕ ANALYSIS OF THE REGIME AND WATER BALANCE DOJKINACKA RIVER

АНАЛИЗА РЕЖИМА И БИЛАНС ВОДА ДОЈКИНАЧКЕ РЕКЕ ANALYSIS OF THE REGIME AND WATER BALANCE DOJKINACKA RIVER Пиротски зборник, бр. 40, 183-201 УДК: 556.5(497.11) DOI: 10.5937/pirotzbor1540183R оригиналан рад original work Весна Ристић Вакањац, Универзитет у Београду, Рударскогеолошки факултет, Департман за хидрогеологију,

Διαβάστε περισσότερα

ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЕКОБИЛТЕН

ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЕКОБИЛТЕН ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЕКОБИЛТЕН II Међународни Дан Дунава у Новом Саду Еко тура Дунавом до Бегечке јаме...људи који долазе на Дунав не требају да бацају смеће, јер не

Διαβάστε περισσότερα

Универзитет у Београду Математички факултет. Јована Поповић. Анализа повезаности секундарне структуре протеина и различитих

Универзитет у Београду Математички факултет. Јована Поповић. Анализа повезаности секундарне структуре протеина и различитих Универзитет у Београду Математички факултет Јована Поповић Анализа повезаности секундарне структуре протеина и различитих начина класификација аминокиселина Мастер рад Београд 2016 Универзитет у Београду

Διαβάστε περισσότερα

Р Е Ш Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА године

Р Е Ш Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА године СРБИЈА И ЦРНА ГОРА МИНИСТАРСТВО ЗА УНУТРАШЊЕ ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ ЗАВОД ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, пошт.фах 384 тел. (011) 32-82-736, телефакс: (011) 181-668 На основу члана 36.

Διαβάστε περισσότερα

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXV - Бр. 1 YEAR 2005 TOME LXXXV - N о 1

ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА СВЕСКА LXXXV - Бр. 1 YEAR 2005 TOME LXXXV - N о 1 ГЛАСНИК СРПСКОГ ГЕОГРАФСKОГ ДРУШТВА BULLETIN OF THE SERBIAN GEOGRAPHICAL SOCIETY ГОДИНА 2005. СВЕСКА LXXXV - Бр. 1 YEAR 2005 TOME LXXXV - N о 1 Оригинални научни рад UDC 911.2:551.58 ЈУГОСЛАВ НИКОЛИЋ ВЛАДАН

Διαβάστε περισσότερα

АНАЛИЗА ТОПЛОТНИХ ТАЛАСА ПОМОЋУ КЛИМАТСКОГ ИНДЕКСА У БЕОГРАДУ И НИШУ

АНАЛИЗА ТОПЛОТНИХ ТАЛАСА ПОМОЋУ КЛИМАТСКОГ ИНДЕКСА У БЕОГРАДУ И НИШУ geographical INSTITUTE JOVAN CVIJIĆ SASA Journal of the... N O 59 Vol. 1 YEAR 2009 АНАЛИЗА ТОПЛОТНИХ ТАЛАСА ПОМОЋУ КЛИМАТСКОГ ИНДЕКСА У БЕОГРАДУ И НИШУ Валентина Дрљача *, Ивана Тошић **, Мирослава Ункашевић

Διαβάστε περισσότερα

EFFECT OF NaCl AND PHYTOHORMONES ON SEED GERMINATION OF WHEAT, CHAMOMILE AND BASIL

EFFECT OF NaCl AND PHYTOHORMONES ON SEED GERMINATION OF WHEAT, CHAMOMILE AND BASIL УТИЦАЈ NaCl И ФИТОХОРМОНA НА КЛИЈАЊЕ СЕМЕНА ПШЕНИЦЕ, КАМИЛИЦЕ И БОСИЉКА EFFECT OF NaCl AND PHYTOHORMONES ON SEED GERMINATION OF WHEAT, CHAMOMILE AND BASIL Кандидат: АЛЕКСА МИЋИЋ Друга крагујевачка гимназија,

Διαβάστε περισσότερα

Испитвање тока функције

Испитвање тока функције Милош Станић Техничка школа Ужицe 7/8 Испитвање тока функције Испитивање тока функције y f подразумева да се аналитичким путем дође до сазнања о понашању функције, као и њеним значајним тачкама у координантном

Διαβάστε περισσότερα

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. НАЗИВ ФАКУЛТЕТА Медицински факултет

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. НАЗИВ ФАКУЛТЕТА Медицински факултет УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 6. НАЗИВ ФАКУЛТЕТА Медицински факултет ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ -oбавезна садржина- свака рубрика мора бити попуњена (сви подаци уписују се у одговарајућу

Διαβάστε περισσότερα

Математички модел осциловања система кугли око равнотежног положаја под утицајем гравитационог поља

Математички модел осциловања система кугли око равнотежног положаја под утицајем гравитационог поља Универзитет у Машински факултет Београду Математички модел осциловања система кугли око равнотежног положаја под утицајем гравитационог поља -семинарски рад- ментор: Александар Томић Милош Живановић 65/

Διαβάστε περισσότερα

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СУПСТАНЦИ И СМЕША ДЕО 1. ОПШТИ ПРИНЦИПИ КЛАСИФИКАЦИЈЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊА Дефиниције

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СУПСТАНЦИ И СМЕША ДЕО 1. ОПШТИ ПРИНЦИПИ КЛАСИФИКАЦИЈЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊА Дефиниције КРИТЕРИЈУМИ ЗА КЛАСИФИКАЦИЈУ И ОБЕЛЕЖАВАЊЕ СУПСТАНЦИ И СМЕША ПРИЛОГ. ДЕО. ОПШТИ ПРИНЦИПИ КЛАСИФИКАЦИЈЕ И ОБЕЛЕЖАВАЊА.0. Дефиниције Гас је супстанца која: ) на 50 С има напон паре већи од 300 kpa (апсолутни)

Διαβάστε περισσότερα

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИСПИТИВАЊА И ПОСТУПКУ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА

ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИСПИТИВАЊА И ПОСТУПКУ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА Булевар Краља Александра 282, Београд Број: БС 05 ТЕХНИЧКО УПУТСТВО О НАЧИНУ ИСПИТИВАЊА И ПОСТУПКУ ОЦЕЊИВАЊА УСАГЛАШЕНОСТИ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Διαβάστε περισσότερα

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Република Србија МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗАВРШНИ ИСПИТ У ОСНОВНОМ ОБРАЗОВАЊУ И ВАСПИТАЊУ школска 0/06. година ТЕСТ МАТЕМАТИКА

Διαβάστε περισσότερα