ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ"

Transcript

1 ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ

2 Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα πνπ θαινύληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη θπζηθνζεξαπεπηέο. Πξόζθαηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ην 21% πεξίπνπ ηνπ ζπλόινπ ησλ θαθώζεσλ ζην γόλαην αλαθέξεηαη ζε άηππα επώδπλα ζπκπηώκαηα ζηελ επηγνλαηηδνκεξηαία άξζξσζε. Η επηγνλαηίδα ζπγθξαηείηαη ζηελ ζέζε ηεο από έλα ζύλνιν δπλακηθώλ θαη ζηαηηθώλ παξαγόλησλ έηζη όπσο απηέο δηακνξθώλνληαη από ηηο γύξσ κπτθέο ζπλδεζκηθέο θαη νζηηθέο θαηαζθεπέο. Δίλαη επλόεην όηη νπνηαδήπνηε δηαηαξαρή αλάκεζα ζηνπο κύεο, ηνλ ζύιαθα θαη ηνπο θαζεθηηθνύο ζπλδέζκνπο, θαζώο επίζεο θαη αλάκεζα ζηελ επηθάλεηα επαθήο ηεο επηγνλαηίδαο θαη ηεο κεξηαίαο αύιαθαο κόλε ή ζε ζπλδπαζκό κε γεληθόηεξεο ζθειεηηθέο απνθιίζεηο ηνπ θαησ αθξνπ, ζα επεξεάζεη ηνλ επηγνλαηηδνκεξηαίν ξπζκό θαη ζα νδεγήζνπλ ζε πόλν. Τπάξρνπλ δηάθνξεο αηηίεο πνπ κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζε δηαηαξαρή απηνύ ηνπ ξπζκνύ. Η ηζνξξνπία ησλ καιαθώλ κνξίσλ είλαη ηδηαίηεξα θξίζηκε ζηηο πξώηεο 20 ν ηεο θάκςεο ηνπ γόλαηνο, όπνπ ε ζέζε ηεο επηγνλαηίδαο ζε ζρέζε κε ην κεξό, θαζνξίδεηαη από ηελ ζπλεξγαζία ησλ έζσ θαη ησλ έμσ πιάγησλ δνκώλ. Μεηά ηηο 20 ν θάκςεο ηνπ γόλαηνο ε αξρηηεθηνληθή ησλ νζηώλ γίλεηαη πεξηζζόηεξν ππεύζπλε γηα ηελ ζηαζεξόηεηα ηεο άξζξσζεο. Οπνηαδήπνηε αληζνξξνπία ζηηο δνκέο ησλ καιαθώλ ηζηώλ ζηηο πξώηεο 20 ν θάκςεο ηνπ γόλαηνο ζεκαίλεη όηη ε επηγνλαηίδα δελ εηζέξρεηαη ζηελ ηξνρηιία κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη πηέζεηο ζηνπο δηάθνξνπο ηζηνύο γύξσ από ηελ άξζξσζε. Οη παζεηηθέο δνκέο είλαη πεξηζζόηεξν ηεηακέλεο θαη δπλαηόηεξεο ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά από όηη ζηελ εζσηεξηθή, κε ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ έμσ θαζεθηηθώλ ζπλδέζκσλ λα πξνέξρεηαη από ηελ ιαγνλνθλεκηαία ηαηλία. Αλ ε ιαγνλνθλεκηαία ηαηλία είλαη ζθηρηή κπνξεί λα ζπκβεί

3 ππεξβνιηθή ηξνρηά πξνο ηα έμσ ή εμσηεξηθή ζηξνθή ηεο επηγνλαηίδαο. Δλεξγεηηθή κεζν-πιάγηα ζηαζεξνπνίεζε παξέρεη ν ηεηξαθέθαινο κπο, ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ν εμσ πιαηύο θαη ζηελ εζσηεξηθή πιεπξά ν έζσ πιαηύο. Οη ίλεο ηνπ έμσ πιαηύ ηξαβνύλ άκεζα πιαγίσο ηελ επηγνλαηίδα ιόγσ ηεο ζύλδεζεο ηνπο κε ην έμσ κεζνκπην δηάθξαγκα. Ο έζσ πιαηύο είλαη ν κόλνο ελεξγόο έζσ ζηαζεξνπνηεηήο κπο ηεο επηγνλαηηδνκεξηαίαο άξζξσζεο. Άξα ν ζπγρξνληζκόο θαη ην πνζόλ ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ είλαη θξίζηκα ζηνλ επηγνλαηηδνκεξηαίν ξπζκό. Μηθξέο αιιαγέο απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ζα έρνπλ ζεκαηηθέο επηπηώζεηο ζηελ ζέζε ηεο επηγνλαηίδαο ζε ζρέζε κε ην κεξηαίν νζηό. Μηα κείσζε ηεο ηάζεο ηνπ έζσ πιαηύ θαηά 50% έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κεηαηόπηζε θαηά 5 mm ηεο επηγνλαηίδαο πξνο ηα έμσ. Μηθξό νίδεκα ζην γόλαην κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηεο ηάζεο ηνπ έζσ πιαηύ κπ αθνύ απηόο αλαζηέιιεηαη αθόκα θαη όηαλ 20 ml πγξνύ βξίζθνληαη ζηελ άξζξσζε ηνπ γόλαηνο, ελώ ν έμσ πιαηύο θαη ν νξζόο κεξηαίνο αλαζηέιινληαη όηαλ βξίζθεηαη ζηελ άξζξσζε πγξό πάλσ από 60 ml. Η επηιεθηηθή αηξνθία ηνπ ινμνύ έζσ πιαηύ επί νηδήκαηνο ηνπ γόλαηνο κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ απμεκέλε ζπρλόηεηα ησλ επηγνλαηηδνκεξηαίσλ ζπκπησκάησλ κεηά από ηξαπκαηηζκό ή παζνινγία ηνπ γόλαηνο. Ηιεθηξνκπνγξαθηθέο κειέηεο θπζηνινγηθώλ αηόκσλ απέδεημαλ όηη ε ζρέζε έζσ πιαηύ κε έμσ πιαηύ πξέπεη λα είλαη 1:1. Δάλ ε ηάζε ηνπ έζσ πιαηύ αδπλαηίζεη ή ε ηάζε ηνπ έμσ πιαηύ είλαη πην ηζρπξή από ηνλ έζσ ηόηε αιιάδεη ε θαηαλνκή ηεο πίεζεο ζηηο αξζξηθέο επηθάλεηεο ηεο επηγνλαηίδαο θαη ζπγθεληξώλεηαη ζηελ εμσηεξηθή αξζξηθή επηθάλεηα κε ζπλέπεηα λα επεξεάδεη δπζκελώο ηελ ζξέςε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ θαη λα εκθαλίδνληαη εθθπιηζηηθέο αιιαγέο. Δπνκέλσο έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηεο ζεξαπείαο είλαη λα δηεπθνιπλζεί ε ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο έζσ θαη έμσ δνκέο ώζηε ην θνξηίν κέζα ζηελ άξζξσζε λα θαηαλεκεζεί όζν ην δπλαηόλ πην νκαιά δεδνκέλνπ όηη ε ζπκπηεζηηθή δύλακε ζηελ επηγνλαηίδνκεξηαία άξζξσζε απμάλεη όζν απμάλεη ε θάκςε ηνπ γόλαηνο.

4 Άιινη παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ δπζκελώο ηνλ επηγνλαηηδνκεξηαίν ξπζκό θαη λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα είλαη : - Βιαηζνγσλία πνπ κεηαθηλεί ηελ επηγνλαηίδα πξνο ηα έμσ θαη απμάλεη ηελ γσλία Q. (ε γσλία Q ζρεκαηίδεηαη από ηελ ηνκή ηεο γξακκήο έιμεο ηνπ 4θαινπ θαη ηεο επζείαο πνπ ελώλεη ην θέληξν ηεο επηγνλαηίδαο κε ην θλεκηαίν θύξησκα. Φπζηνινγηθά όξηα γσλίαο Q= 15 ν κε 20 ν.) - θηρηέο δνκέο εμσηεξηθά ηνπ γόλαηνο - Διαηησκαηηθή κεραληθή ηνπ άθξνπ πόδα. Πρ. Πιαηππνδία, θπινπνδία θιπ. - Γηαηαξαρή ηνπ εθηαηηθνύ κεραληζκνύ ηνπ επηγνλαηηδηθνύ ηέλνληα πξνθαιεί ραιάξσζε ηεο επηγνλαηηδνκεξηαίαο άξζξσζεο - Αβαζήο κεξηαία αύιαθα - Δπζπαζκόο ηεο θπξηόηεηαο ηνπ έμσ πεξηαίνπ θνλδύινπ. - Μεγάιε έμσ ζηξνθή ηεο θλήκεο. - Γπζκνξθία επηγνλαηίδαο ε όιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο ε επηγνλαηίδα νδεγείηαη ζε ιάζνο ζέζε κε απνηέιεζκα ηα θνξηία πνπ δέρεηαη ε άξζξσζε λα ζπκπηέδνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ ρόλδξνπ πεξηζζόηεξν από όζν επηηξέπνπλ ηα όξηα ηεο αληνρήο ηνπ. Οπνηαδήπνηε όκσο θαη αλ είλαη ε αηηία,ν επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο εκθαλίδεηαη ζρεδόλ ζε θάζε θίλεζε ηεο άξζξσζεο ηεο επηγνλαηίδαο όηαλ απηή ππεξδξαζηεξηνπνηείηαη. Όζν παξαηείλεηαη ν ρξόλνο παξακνλήο ηεο αηηίαο πνπ πξνθαιεί ηνλ επηγνλαηηδνκεξηαίν πόλν πηζαλόηαηα ζα νδεγήζεη ζε ρνλδξνπάζεηα ηεο επηγνλαηίδαο ή αθόκα θαη ζε νζηεναξζξίηηδα απηεο. Κλινική Εξέταση

5 Η θιηληθή εμέηαζε δηαπηζηώλεη ηελ λεπξνκπνζθειεηηθή δηάγλσζε θαη θαζνξίδεη ηνπο αηηηνινγηθνύο παξάγνληεο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ αζζελνύο έηζη ώζηε λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε θαηάιιειε ζεξαπεία. ην ηζηνξηθό, ν θπζηθνζεξαπεπηήο πξέπεη λα αληρλεύζεη ηελ πεξηνρή ηνπ πόλνπ, ηνλ ηύπν, ην ηζηνξηθό έλαξμεο ηνπ πόλνπ, ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη αλ ππάξρεη ζρεηηθό νίδεκα,θξηγκόο ή ππνρώξεζε ηνπ γόλαηνο. Απηό καο δίλεη κηα έλδεημε ηεο δνκήο πνπ έρεη ηελ βιάβε θαη κηα πηζαλή δηάγλσζε. Ο αζζελήο κε επηγνλαηηδνκεξηαίν πόλν, ζπλήζσο παξαπνλείηαη γηα βαζύ δηάρπην πόλν ζηελ πξόζζηα επηθάλεηα ηνπ γόλαηνο, ν νπνίνο επηδεηλώλεηαη κε ην αλέβαζκα ζθάιαο θαη ην παξαηεηακέλν θάζηζκα κε ην γόλαην ζε θάκςε «ζύλδξνκν ζεάηξνπ». Ο θξηγκόο, ην ήπην νίδεκα, ην θιείδσκα είλαη θνηλά ζπκπηώκαηα πνπ όκσο, πξέπεη λα δηαθνξνδηαγλσζηνύλ από ελδναξζξηθή θλεκνκεξηαία παζνινγία. Δπίζεο πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη ε νζθπτθή κνίξα θαη ην ηζρίν κπνξνύλ κεξηθέο θνξέο λα αλαθέξνπλ ζπκπηώκαηα ζην γόλαην. Δπίζεο ζα εμεηάζνπκε ηελ επζπγξάκκηζε ησλ άθξσλ ζηελ όξζηα ζηάζε γηα ηπρόλ βηνκεραληθέο αζπκκεηξίεο. Όπσο ε έζσ ζηξνθή ηνπ κεξνύ, ε πξόζζηα θαη νπίζζηα θιίζε ηεο ιεθάλεο, ππεξεθηαηηθά γόλαηνο, ξαηβνγσλία ή βιαηζνγσλία θαη ν αλώκαινο πξεληζκόο ηνπ άθξνπ πόδα επεξεάδνπλ ην πξόηππν βάδηζεο ηνπ αζζελνύο. Γηα λα επηβεβαηώζνπκε ηελ δηάγλσζε πξνζπαζνύκε κε θιηκάθσζε ησλ δπλάκεσλ λα αλαπαξάγνπκε ηα ζπκπηώκαηα ρσξίο απηά λα γίλνληαη ζηξεζνγόλα. Πρ. Αλέβαζκα ζθάιαο ή βαζύ θάζηζκα. ηε ζπλέρεηα από ύπηηα ζέζε ζα εμεηάζνπκε γηα ηπρόλ ελδναξζξηθή παζνινγία ηεο άξζξσζεο. Μπνξνύκε λα εμεηάζνπκε ηηο παζεηηθέο θηλήζεηο ηεο άξζξσζεο. Δμεηάδνπκε ηνπο νπίζζηνπο κεξηαίνπο, ηνλ ιαγνλνςνίηε,ηνλ νξζό κεξηαίν, ηνλ ηείλνληα ηελ πιαηεία πεξηηνλία, ηνπο γαζηξνθλήκηνπο θαη ππνθλεκίδηνπο κύεο σο πξνο ηελ ειαζηηθόηεηα ηνπο. Δπίζεο κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε ηελ ζέζε ηεο επηγνλαηίδαο ζε ζρέζε κε ηνλ κεξό, εμεηάδνληαο ηελ νιίζζεζε, ηελ πιάγηα θιίζε, ηελ πξνζζηνπίζζηα θιίζε θαη ηελ ζηξνθή.

6 Θεραπεία Οη ζηόρνη ηεο ζεξαπείαο ησλ επηγνλαηηδνκεξηαίσλ πξνβιεκάησλ είλαη λα βειηηώζνπλ ηε ζέζε ηεο επηγνλαηίδαο θαη λα βειηηώζνπλ επίζεο ηελ κεραληθή ηνπ θάησ άθξνπ. Η θαιή ζέζε ηεο επηγνλαηίδαο επηηπγράλεηαη κε ηελ δηάηαζε ησλ ζθηρηώλ εμσηεξηθώλ δνκώλ θαη αιιάδνληαο ην πξόηππν ελεξγνπνίεζεο ηνπ έζσ ινμνύ κεξηαίνπ. Οη ζθηρηέο πιάγηεο δνκέο κπνξνύλ λα δηαηαζνύλ παζεηηθά θαη από ηνλ ζεξαπεπηή πνπ θηλεηνπνηεί ηνπο εμσηεξηθνύο θαζεθηηθνύο θαη ηελ ιαγνλνθλεκηαία ηαηλία θαη από ηνλ αζζελή ν νπνίνο δηαηείλεη κόλνο ηνπ κε επαλαιακβαλόκελεο θηλήζεηο. Η πιένλ απνηειεζκαηηθή δηάηαζε ζηνπο βξαρπκέλνπο θαζεθηηθνύο ζπλδέζκνπο επηηπγράλεηαη κε παξαηεηακέλε εθαξκνγή αλειαζηηθώλ tape. Οη δηαηάζεηο πξέπεη λα εθαξκόδνληαη θαη ζε άιιεο αλειαζηηθέο κπτθέο νκάδεο. Όπσο δηάηαζε νξζνύ κεξηαίνπ, νπίζζησλ κεξηαίσλ, γαζηξνθλεκίνπ θαη ππνθλεκηδίνπ ηείλνληα ηελ πιαηεία πεξηηνλία. ηα αξρηθά ζηάδηα ηεο απνθαηάζηαζεο πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηνλ ζπγρξνληζκό ηεο ζύζπαζεο ηνπ έζσ πιαηύ κπ ζε ζρέζε κε ηνλ έμσ πιαηύ κπ. Ο έζσ πιαηύο πξέπεη λα ζπζπαζηεί ιίγν λσξίηεξα από ηνλ έμσ πιαηύ. ηελ εθπαίδεπζε απηή κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ πνιύ ηα κεραλήκαηα biofeedback. Έρεη βξεζεί όηη ελεξγνπνηώληαο ηνλ κεγάιν πξνζαγσγό κπ ζα πξνθαιέζεη αύμεζε ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ έζσ πιαηύ κεξηαίνπ. Καιή άζθεζε ελεξγνπνίεζεο ηνπ έζσ πιαηύ κπ είλαη :ν αζζελήο θαζηζηόο, θάκςε γόλαηνο 30 ν. Ο αζζελήο θάλεη έθηαζε γόλαηνο θαη έζσ ζηξνθή θλήκεο. Η αληίζηαζε εθαξκόδεηαη ζηνλ άθξν πόδα θαη ζηελ θλήκε από ηνλ ζεξαπεπηή. ύζπαζε 10, ραιάξσζε 10, ζε 10 επαλαιήςεηο. Οη δξαζηεξηόηεηεο κε θόξηηζε πξέπεη λα αξρίζνπλ λσξίο θαηά ηελ απνθαηάζηαζε γηα λα βειηηώζνπλ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ έζσ πιαηύ κπόο ζηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Μηα ρξήζηκε άζθεζε είλαη κηθξνύ εύξνπο θηλήζεηο θάκςεο θαη έθηαζεο ηνπ γόλαηνο κε ηα πόδηα αλνηρηά, δειαδή κηθξά βαζηά

7 θαζίζκαηα από όξζηα ζηάζε. ηε ζπλέρεηα εθαξκόδνληαη θηλήζεηο κπξνο θαη πίζσ ηνπ θνξκνύ όπσο ζηελ μηθαζθία κε θάκςε γόλαηνο 70 ν. Δάλ ηα κηθξά βαζηά θαζίζκαηα είλαη αζπκπησκαηηθά πξνρσξνύκε ζην αλεβνθαηέβαζκα ζθαινπαηηνύ. Ο αξηζκόο ησλ επαλαιήςεσλ πνπ εθηειεί ν αζζελήο πξέπεη λα απμάλεηαη θαζώο ην επίπεδν ηθαλόηεηαο βειηηώλεηαη, επεηδή ν έμσ πιαηύο είλαη ζηαζεξνπνηόο κπο θαη ε εμάζθεζε ηεο αληνρήο ηνπ είλαη ν ηειηθόο ζηόρνο. Η αύμεζε ησλ δπλάκεσλ πξέπεη λα είλαη πξννδεπηηθή ρσξίο λα πξνθαινύληαη ηα ζπκπηώκαηα. Σειηθά νη αζθήζεηο ιεηηνπξγηθόηεηαο θαη ηδηνδεθηηθόηεηαο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε. Συμπερασματικά ε αλάγθε ηνπ ρεηξνπξγείνπ γηα ηνλ επηγνλαηηδνκεξηαίν πόλν έρεη ζρεδόλ παξακεξηζηεί ράξηλ ηεο αηηηνινγίαο ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ. Η δηόξζσζε ηεο ζέζεο ηεο επηγνλαηίδαο κε tape, ε δηάηαζε ησλ ζθηρηώλ δνκώλ, ε εμάζθεζε γηα ελδπλάκσζε ηνπ έζσ πιαηύ κεξηαίνπ θαη ε δηόξζσζε ηεο ειαηησκαηηθήο κεραλήο ηνπ θάησ άθξνπ δίλεη ηε ιύζε ζηα ζπκπηώκαηα. Ωζηόζν ν αζζελήο πξέπεη λα γλσξίδεη όηη ηα ζπκπηώκαηα ειέγρνληαη, δελ ζεξαπεύνληαη θαη όηη ν επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο κπνξεί λα ππνηξνπηάζεη, ηδίσο όηαλ έρεη απμεζεί ην επίπεδν ηεο δξαζηεξηόηεηαο θ έρεη ππάξμεη θελό ζην πξόγξακκα ζεξαπείαο.

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ

ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΓΜΑ ΙΥΙΟΤ Γρ. Ιωάννης Γιονσζιώηης Φσζίαηρος Ιαηρός Αποκαηάζηαζης Γιδάκηωρ Πανεπιζηημίοσ Αθηνών Μεηεκπαιδεσθείς ζηη Γερμανία Σηλ. 6946-469759 e-mail: yannis_dionyssiotis@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΔΜΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΚΤΚΛΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΔΞΧΣΔΡΙΚΗ ΟΣΔΟΤΝΘΔΗ ILIZAROV ΜΔ ΣΗ ΜΔΘΟΓΟ ΣΧΝ ΠΔΠΔΡΑΜΔΝΧΝ ΣΟΙΥΔΙΧΝ» ΓΔΧΡΓΑΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΓΔΩΡΓΟΤΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Α.Δ.Μ.: 14713 ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΚΑΚΩΔΙ Δ ΓΡΟΜΔΙ ΜΔΑΙΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΔΩΝ ΣΟΝ ΚΛΑΙΚΟ ΑΘΛΗΣΙΜΟ ΔΠΙΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Όζα ζα ζέιαηε λα κάζεηε γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο ΠΑΡΕ ΣΗ ΖΧΗ ΟΤ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΟΤ Απόιαπζε ηνλ ήιην κε πξνζηαζία Μάζε πώο κπνξείο λα κεηώζεηο ηνλ θίλδπλν γηα θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Θεπαπεςηικέρ δια σειπόρ ηεσνικέρ ζε απσόμενη

Θεπαπεςηικέρ δια σειπόρ ηεσνικέρ ζε απσόμενη 1 Επιζηημονική Αναζκόπηζη Θεπαπεςηικέρ δια σειπόρ ηεσνικέρ ζε απσόμενη οζηεοαπθπίηιδα ιζσίος Κορακάκης Γημήηριος 1 πσριδόποσλος Ιωακείμ 2 Λσρίηζης Μάρκος-Βαλζάμης 3 1 Φςζικοθεπαπεςηήρ, Dip OMT, Επγαζηηπιακόρ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα

ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ ΚΑΗ ΖΛ/ΒΔΛΟΝΗΣΜΟΣ Ο Βεινληζκόο είλαη κία παλάξραηα κέζνδνο, πνπ όκσο εμειίρζεθε ζεκαληηθά κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ, έρεη δε ζαλ ζηόρν, λα επηθέξεη ηελ ςπρνζσκαηηθή - δηαλνεηηθή εμηζνξξόπεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER

ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΠΤΡΗΝΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΑΚΗΗ 1 ΕΤΡΕΗ ΣΩΝ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΑΠΑΡΙΘΜΗΣΗ GEIGER-MULLER ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΕΙΑΓΩΓΗ Οη αθηίλεο γ αλαθαιύθζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1900 από ηνλ Vllard. Πξόθεηηαη γηα πνιύ δηεηζδπηηθή αθηηλνβνιία,

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα?

O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? O.A.. Τη είλαη ε νζηεναξζξίηηδα? Δίλαη κηα δηαηαξαρή ησλ αξζξώζεσλ ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη από: Γηαηαξαρή ζηελ ζύλζεζε ηνπ αξζξηθνύ ρόλδξνπ. Φιεγκνλή ηνπ αξζξηθνύ πκέλα. Οζηεόθπηα. Αλαθαηαζθεπή ηνπ ππν-ρόλδξηλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010

Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 Μέζνδνη ραξαθηεξηζκνύ πιηθώλ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 7: Ηιεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο (SEM) Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 9/6/2010 ΕΙΑΓΩΓΗ: Τν κηθξνζθόπην ειεθηξνληθήο ζάξσζεο είλαη έλα είδνο ειεθηξνληθνύ κηθξνζθνπίνπ

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28

2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 ΑΡΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ 2 ο Πεξηερόκελα 2.1 ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ... 28 2.1.1 ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΙΓΟΤΧΝ ΦΡΟΝΣΙΓΧΝ... 28 2.1.2 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΙΑΣΡΙΚΧΝ ΔΠΔΙΓΟΝΣΧΝ... 28 2.2 ΑΡΥΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ

Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Ο Σ Ε Ο Π Ο Ρ Ω Η Η οστεοπόρωση είλαη ρξόληα πάζεζε ηνπ κεηαβνιηζκνύ ησλ νζηώλ, θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηεο ππθλόηεηαο θαη πνηόηεηάο ηνπο ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ ΟΣΔΟΠΟΡΩΗ Δίλαη απνηέιεζκα: α) απμεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ

ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑ ΙΑ Εξγαζηεξηαθή άζθεζε 5: Μέηξεζε ηνπ ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ηξηβήο (ημώδνπο) πγξνύ κε ηε κέζνδν ηεο πηώζεο κηθξώλ ζθαηξώλ Ηκεξνκελία δηεμαγσγήο: 4/3/005 ΕΙΑΓΩΓΗ: Μηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηδηόηεηεο ησλ ξεπζηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1

Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Τα θωνολογικά λάθη ζηη διαγλώζζα ηων ρωζόθωνων μαθηηών ηης ελληνικής ως δεύηερης γλώζζας 1 Άννα Αναζηαζιάδη-Σσμεωνίδη*, Αικαηερίνη Εοσραβλιόβα**, Μαρία Μηηζιάκη* και Γεωργία Φωηιάδοσ* Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ

Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ. Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Ο ΔΒΓΟΜΑΓΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΦΤΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΜΔ ΚΑΙ ΥΩΡΙ ΜΠΑΛΑ Πήδνπιαο Γεώξγηνο M. sc Γπκλαζηήο θπζηθήο θαηάζηαζεο πνδνζθαίξνπ Η πνδνζθαηξηθή απόδνζε εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο. Από απηνύο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy

Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας. [Posterior reversible encephalopathy 84 Σύνδρομο αναζηρέψιμης οπίζθιας εγκεθαλοπάθειας [Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES)] ζε άνδρα ηλικίας ηριάνηα εηών. Παροσζίαζη περιζηαηικού και αναζκόπηζη ηης βιβλιογραθίας Χάζοσ Ε 1

Διαβάστε περισσότερα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα

13 o ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ. Ξεπιεσόμενα ΜΕΣΕΓΧΕΙΡΗΣΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΑΝΑΝΗΨΗ 13 o Ξεπιεσόμενα 13.1 ΑΗΘΟΤΑ ΚΔΣΑΛΑΗΘΖΣΗΘΖ ΑΛΑΛΖΦΖ (AΚA)... 372 13.1.1 ΞΝΓΝΣΖ ΑΠΘΔΛΝΠ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 373 13.1.2 ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ ΡΥΛ ΑΠΘΔΛΥΛ ΠΡΖΛ ΑΚΑ... 374 13.1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα