Μελέτη Πρότυπων Καταλυτικών Συστηµάτων. µε Επιφανειακά Ευαίσθητες Τεχνικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη Πρότυπων Καταλυτικών Συστηµάτων. µε Επιφανειακά Ευαίσθητες Τεχνικές"

Transcript

1 Μελέτη Πρότυπων Καταλυτικών Συστηµάτων µε Επιφανειακά Ευαίσθητες Τεχνικές ιδακτορική διατριβή Υποβληθείσα στο Τµήµα Χηµικών Μηχανικών Του Πανεπιστηµίου Πατρών Υπό ΣΤΑΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΚΑΛΟΥ του Πέτρου Για την απόκτηση του τίτλου του ιδάκτορα του Πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΤΡΑ

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα διατριβή µελετήθηκαν δύο πρότυπα συστήµατα µε ενδιαφέρον για την ετερογενή κατάλυση. Για την µελέτη αυτή χρησιµοποιήθηκε µία σειρά από επιφανειακά ευαίσθητες τεχνικές, κυρίως παραλλαγές της φασµατοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες-χ (XPS, SRPES, XAES). Παράλληλα έγιναν πειράµατα µε τις τεχνικές: περίθλαση ηλεκτρονίων χαµηλής ενέργειας (LEED), φασµατοσκοπία σκέδασης ιόντων (ISS), θερµοπρογραµµατισµένη εκρόφηση (TPD) και µέτρησης των µεταβολών του δυναµικού επαφής (CPD). To πρώτο υπόδειγµα πρότυπου συστήµατος µε καταλυτικό ενδιαφέρον που µελετήθηκε εισαγωγικά, είναι το διµεταλλικό σύστηµα Sn/Ni. Αρχικά µελετήθηκαν οι συνθήκες επιφανειακής κραµατοποίησης του Sn στην επιφάνεια Ni(111). Βρέθηκε ότι για να σχηµατιστεί το πλήρες επιφανειακό κράµα µε δοµή ( 3x 3)R30 και µε κάλυψη ακριβώς 0,33ΜΣ Sn, απαιτείται αρχική ποσότητα Sn µεγαλύτερη του ενός ισοδύναµου µονοστρώµατος και θέρµανσή του στους C για µερικά λεπτά. Στη συνέχεια µελετήθηκαν οι διατεταγµένες δοµές c(4x2) και c(2x2) και βρέθηκε ότι αποτελούν ένα ενδιάµεσο στάδιο της επιφανειακής κραµατοποίησης. Τέλος, η αλληλεπίδραση του Sn µε την επιφάνεια Ni(111) επιβεβαιώθηκε φασµατοσκοπικά µε την παρατήρηση χηµικής µετατόπισης της κορυφής Sn4d κατά 0,27eV και µε την παρουσία νέων συνεισφορών στη ζώνη σθένους, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν από θεωρητικούς υπολογισµούς από πρώτες αρχές. Το δεύτερο υπόδειγµα πρότυπου καταλυτικού συστήµατος, η µελέτη του οποίου καλύπτει το µεγαλύτερο µέρος της παρούσας διατριβής, είναι η σύνθεση ρεαλιστικών πρόδροµων καταλυτικών συστηµάτων Ziegler Natta (ZN), τα οποία είναι συµβατά για µελέτη σε ατοµικό επίπεδο µε χρήση επιφανειακά ευαίσθητων τεχνικών. Λόγω της πολυπλοκότητας των παραπάνω συστηµάτων, επιδιώχθηκε να µελετηθούν χωριστά οι κυριότερες περιπτώσεις δεπιφανειών που µπορούν να εµφανισθούν στην τελική µορφή του καταλύτη. Η δηµιουργία των διεπιφανειών που µελετήθηκαν έγινε κυρίως µε εξάχνωση MgCl 2 σε υποστρώµατα Si(111)7 7, Ti(0001) και SiO 2, που αποτελούν συστατικά στοιχεία του καταλύτη. Ως πρώτο υπόστρωµα χρησιµοποιήθηκε η αναδοµηµένη επιφάνεια Si(111)7 7. Βρέθηκε ότι ο τρόπος ανάπτυξης του MgCl 2 στο συγκεκριµένο

3 υπόστρωµα είναι στρωµατικός ενώ σε θερµοκρασία δωµατίου αλληλεπιδρά ασθενώς µε το υπόστρωµα. εν εµφανίζονται χηµικές µετατοπίσεις στις φωτοκορυφές και σε χαµηλές καλύψεις διατηρείται η αναδόµηση της επιφάνειας του υποστρώµατος. Η ασθενής αλληλεπίδραση λαµβάνει χώρα κυρίως µέσω των ατόµων Mg, τα οποία σε χαµηλές καλύψεις συµµετέχουν στη δηµιουργία της διατεταγµένης δοµής ( 3x 3)R30. Η υπερδοµή αυτή παρατηρείται και µετά από θέρµανση µεγαλύτερων καλύψεων MgCl 2. Η αλληλεπίδραση του MgCl 2 µε το Si(111)7 7 γίνεται ισχυρότερη µετά τη θέρµανση, όπου συµβαίνει εκρόφηση και διάσπαση του MgCl 2 αφήνοντας στην επιφάνεια υποµονοστρωµατική ποσότητα Mg. Η αναδόµηση 7 7 εξαφανίζεται και εµφανίζεται µία νέα συνεισφορά στη ζώνη σθένους χαρακτηριστική της αλληλεπίδρασης. Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκε σταδιακή απόθεση MgCl 2 σε επιφάνεια Ti(0001). Βρέθηκε ότι το MgCl 2, ακόµα και σε θερµοκρασία δωµατίο, αλληλεπιδρά ισχυρά µε το υπόστρωµα, κυρίως µέσω των ατόµων Cl που τείνουν να ενωθούν µε το Ti της επιφάνειας. Η αλληλεπίδραση των δύο συστατικών παραµένει ισχυρή και µετά από θέρµανση της επιφάνειας η οποία έχει ως αποτέλεσµα την εκρόφηση και διάσπαση του MgCl 2, αφήνοντας στην επιφάνεια, σε αντίθεση µε την επιφάνεια Si(111)7 7, ποσότητα Cl συνδεδεµένη µε Ti και καθόλου Mg. Να σηµειωθεί ότι δεν παρατηρήθηκε η δηµιουργία κάποιας νέας υπερδοµής, ενώ η αλληλεπίδραση είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση µιας νέας συνεισφοράς στη ζώνη σθένους. Απόθεση υµενίων MgCl 2 πραγµατοποιήθηκε επίσης και σε επιφάνεια SiO 2, η οποία προσοµοιάζει το πορώδες µικτό υπόστρωµα που χρησιµοποιείται στους βιοµηχανικούς καταλύτες Ziegler-Natta. Παρατηρήθηκε ασθενής αλληλεπίδραση µεταξύ MgCl 2 και SiO 2, ενώ η θέρµανση του δείγµατος είχε ως αποτέλεσµα εκρόφηση και διάσπαση του MgCl 2 αφήνοντας στην επιφάνεια υποµονοστρωµατική ποσότητα οξειδωµένου Mg. Σε ένα τελικό σύνθετο πείραµα, αποτέθηκε µεταλλικό Ti σε µικτό υπόστρωµα προαποτεθέντος MgCl 2 / SiO 2 σε µια προσπάθεια να δηµιουργηθούν κατά το δυνατόν τα χαρακτηριστικά της ενεργούς φάσης των καταλυτών Ziegler-Natta. Πράγµατι το Ti ακόµα και σε θερµοκρασία δωµατίου παρουσιάζει οξειδωτικές καταστάσεις, οι οποίες οφείλονται από κοινού στην ύπαρξη ατόµων Cl και O στην επιφάνεια. Θέρµανση του δείγµατος σε αυτή την περίπτωση έχει ως αποτέλεσµα να µην

4 εκροφάται τελείως το Cl και να παραµένουν επιφανειακά είδη µε τη συµµετοχή Mg, Cl, Ti και O. ABSTRACT In the present thesis two model systems, important in heterogeneous catalysis, were investigated. The study was mainly performed using surface sensitive spectroscopies, which are variations of x-ray photoelectron spectroscopy, namely XPS, SRPES and XAES. Other surface sensitive techniques employed were: Low Energy Electron Difraction (LEED), Ion Scattering Spectroscopy (ISS), Temperature Programmed Desorption (TPD) and Contact Potential Difference (CPD) measurements. The bi-metallic system Sn/Ni was initially investigated, starting with the study of surface alloying conditions of Sn on Ni(111). It was found that the necessary condition for the formation of an epitaxial surface alloy with structure ( 3x 3) R30 and 0.3 ML coverage on the Ni(111) surface, is to have an initial Sn coverage higher than one ML which then has to be annealed at C for some minutes. Next, the c(4x2) and c(2x2) ordered structures were studied and found to be an intermediate step of the surface alloying process. The interaction between Sn and the Ni(111) surface was spectroscopically asserted by the 0,27 ev chemical shift of the Sn4d XPS peak and the appearance of new components at the valence band spectrum, which were also predicted by first principle calculations. The main part of the thesis was the study of surface science compatible model catalysts of the Ziegler-Natta (ZN) system. In order to study these highly complex catalytic systems in an atomic level using surface sensitive spectroscopies, the interfaces between the main components of the real catalyst were considered separately. In this concept the interface formation during evaporation of MgCl 2 on Si(111)7 7, Ti(0001) and SiO 2 and during the evaporation of Ti on MgCl 2 /SiO 2 mixed substrate were investigated. Considering the growth of MgCl 2 on Si(111)7 7, it was found that it follows a layer by layer mode, while the interaction between the two materials at room temperature is rather weak. The interaction takes place through the Mg atoms, which at low coverage form a new surface structure, namely ( 3x 3)R30. At higher MgCl 2 coverage the same superstructure could be observed after annealing. The interaction

5 of MgCl 2 with Si(111)7 7 was stronger after annealing, where desorption of molecular MgCl 2 takes place, followed by decomposition of the remaining MgCl 2 leaving submonolayer coverage of Mg atoms on the surface. The 7 7 reconstruction vanishes while a new component characteristic of the interfacial reaction products appears in the valence band. During step by step deposition of MgCl 2 on Ti(0001) in was found that MgCl 2 interacts strongly with the substrate even at room temperature. The interaction takes place via Cl atoms of the deposit that tend to form chemical bonds with the Ti atoms of the substrate. Annealing of the surface causes the desorption of molecular MgCl 2 followed by decomposition that leaves on the surface only Cl atoms attached to Ti. Contrary to the case of the Si(111)7 7 substrate, no Mg atoms remain on the Ti(0001) surface after annealing and no new superstructure is observed. Nevertheless, the interaction leads to the appearance of a new component at the valence band spectrum. The MgCl 2 / SiO 2 interface models the porous mixed substrate used at the industrial ZN catalysts. Only a weak interaction was observed between MgCl 2 and SiO 2 while annealing the sample resulted again to the desorption and decomposition of MgCl 2 leaving on the surface a sub-monolayer coverage of oxidized Mg. A final experiment was designed in order to investigate the interaction between three different components of the real ZN catalyst. Ti was evaporated on the mixed MgCl 2 / SiO 2 support. It was found that even at room temperature Ti appears at higher oxidation states due to the reaction with Cl and O atoms at the surface. Annealing in this case causes the partial desorption of Cl while the remaining surface chemical species contain Mg, Cl, Ti and O.

Database of electron inelastic mean free path for elemental solids

Database of electron inelastic mean free path for elemental solids Database of electron inelastic mean free path for elemental solids 1. Electron inelastic mean free path (IMFP) 2. Calculation method of electron inelastic mean free path 3. Figures for electron inelastic

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα. Β. Ακαδημαϊκές θέσεις Διδασκαλία μαθημάτων Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

Βιογραφικό σημείωμα. Β. Ακαδημαϊκές θέσεις Διδασκαλία μαθημάτων Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Προσωπικά στοιχεία Βιογραφικό σημείωμα Ονοματεπώνυμο : Δημήτριος-Νικόλαος Παγώνης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών ΤΕ, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, ΤΕΙ Αθηνών Διεύθυνση : Τμ. Ναυπηγών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERIÉI ÉÏÕËÉÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ JULY - SEPTEMBER

ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERIÉI ÉÏÕËÉÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ JULY - SEPTEMBER ÔÏÌÏÓ ÔÅÕ ÏÓ VOLUME 25 NUMBERIÉI ÉÏÕËÉÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ JULY - SEPTEMBER 2013 ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÇ Ôñéìçíéáßá Ýêäïóç ìå èýìáôá Öáñìáêåõôéêþí Åðéóôçìþí Ôüìïò 25, Ôåý ïò III, Éïýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2013 ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ

Διαβάστε περισσότερα

Palavras Chaves: Lantanídeos, Luminescência, Compostos de Coordenação Keywords: Lanthanides, Luminescence, Coordination Compounds 7928

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΧΧΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήµης Υλικών, Λευκωσία, 28-31 Αυγούστου 2005 15

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΧΧΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικής Στερεάς Κατάστασης και Επιστήµης Υλικών, Λευκωσία, 28-31 Αυγούστου 2005 15 ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 15 ΟΜΙΛΙΕΣ ευτέρα 29 Αυγούστου 2005, 08:45-19:00, Αίθουσα Τελετών 08:45-12:30 Μικροηλεκτρονική και Οπτοηλεκτρονική 12:30-13:00 Φωτονική και Οπτικές ιδιότητες 13:00-13:15 Αρχαιοµετρικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ATMOSPHERIC ORGANIC AEROSOL WATER INTERACTIONS. Dissertation. Submitted to the. Department of Chemical Engineering. University of Patras

ATMOSPHERIC ORGANIC AEROSOL WATER INTERACTIONS. Dissertation. Submitted to the. Department of Chemical Engineering. University of Patras ATMOSPHERIC ORGANIC AEROSOL WATER INTERACTIONS Dissertation Submitted to the Department of Chemical Engineering University of Patras by MAGDALINI PSICHOUDAKI In Partial Fulfillment of the Requirements

Διαβάστε περισσότερα

Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses

Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses European Territorial Cooperation Operational Programme Greece Bulgaria 2007-2013 Project: WETLAB-USE (B1.33.03) Network of reference Labs assessing environmental quality for water uses WP3: Joint Methodological

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ. Πηπρηαθή κειέηε ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΧΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πηπρηαθή κειέηε IR ΚΑΙ UV/VIS ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΚΟ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΣΟΤ ΤΜΠΛΟΚΟΤ Co-BLM ΠΑΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΑ DNA Υανάθαιπμξ Υνζζημδμφθμο

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 11. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΕΕΓΜ σας στέλνει τις Θερμότερες Ευχές της για Ευτυχισμένο και Δημιουργικό Νέο Χρόνο

Τα Νέα 11. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΕΕΓΜ σας στέλνει τις Θερμότερες Ευχές της για Ευτυχισμένο και Δημιουργικό Νέο Χρόνο Τα Νέα Αρ. - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΕΕΕΓΜ σας στέλνει τις Θερμότερες Ευχές της για Ευτυχισμένο και Δημιουργικό Νέο Χρόνο Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Άρθρα (συμμετοχές μελών

Διαβάστε περισσότερα

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer

Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer MILJÖRIKTIG ANVÄNDNING AV ASKOR 1112 Modelling of leaching and geochemical processes in an aged MSWIBA subbase layer David Bendz, Pascal Suer, Hans van der Sloot, David Kosson, Peter Flyhammar Modelling

Διαβάστε περισσότερα

REHABILITATION OF CONCRETE PAVEMENTS UTILIZING RUBBLIZATION AND CRACK AND SEAT METHODS

REHABILITATION OF CONCRETE PAVEMENTS UTILIZING RUBBLIZATION AND CRACK AND SEAT METHODS REHABILITATION OF CONCRETE PAVEMENTS UTILIZING RUBBLIZATION AND CRACK AND SEAT METHODS Sponsored by the Iowa Highway Research Board (IHRB Project TR-473) and the Iowa Department of Transportation (CTRE

Διαβάστε περισσότερα

Στο Κεφάλαιο 1 δίνεται το μαθηματικό υπόβαθρο μοντελοποίησης των τριφασικών ηλεκτρικών μηχανών στο σύστημα φασικών συντεταγμένων (a b c ).

Στο Κεφάλαιο 1 δίνεται το μαθηματικό υπόβαθρο μοντελοποίησης των τριφασικών ηλεκτρικών μηχανών στο σύστημα φασικών συντεταγμένων (a b c ). XIII. ANAΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Α1. Ανάλυση δυναμικής συμπεριφοράς ηλεκτρομηχανολογικού συστήματος Πολλών Μηχανών με φασικές συντεταγμένες (a b c ), Δ.Π.Θ., Πολυτεχνική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

A real time selective rendering algorithm based on spatial cognition

A real time selective rendering algorithm based on spatial cognition A real time selective rendering algorithm based on spatial cognition Alexandros Zotos A thesis submitted in fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Electronic and Computer

Διαβάστε περισσότερα

CO 2 Risk Assessment & Monitoring methodologies

CO 2 Risk Assessment & Monitoring methodologies ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» CO 2 Risk Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Essays on the role of Internationalization on the R&D Activities

Essays on the role of Internationalization on the R&D Activities University of Patras Doctoral Thesis Essays on the role of Internationalization on the R&D Activities Patras 2013 Acknowledgements This PhD Thesis encompasses the candidate s traits and competencies as

Διαβάστε περισσότερα

ADDITIONAL DESIGN REQUIREMENTS OF STEEL COMMERCIAL GREENHOUSES IN HIGH SEISMIC HAZARD EU COUNTRIES

ADDITIONAL DESIGN REQUIREMENTS OF STEEL COMMERCIAL GREENHOUSES IN HIGH SEISMIC HAZARD EU COUNTRIES ADDITIONAL DESIGN REQUIREMENTS OF STEEL COMMERCIAL GREENHOUSES IN HIGH SEISMIC HAZARD EU COUNTRIES Evmorfia Dova Civil Engineer MSc, PE Department of Agriculture Crop Production and Rural Environment School

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΙΚΤΥΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΥΝΑΜΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Φ. ΖΙΩΓΟΥ Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ 2 Muon Spectroscopy in Semiconductors E A Davis Department of Materials Science and Metallurgy, University of Cambridge, Cambridge CB2 3QZ, UK Although muons have a mass one-ninth

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 7 Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 7 Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ ΕΝΩΣΗ EURATOM ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ 7 Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ Βόλοςς 14--19 Απριιλίίου 2008 -- Παννεεπιισττήμιιο Θεεσσαλίίαςς (Αμφιθέατρα Μηχανολόγων & Χωροταξίας) ABSTRACTS 7

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα 49. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Συνεργασία Επιχειρήσεων - Πανεπιστημίων

Τα Νέα 49. της Ε Ε Ε Ε Γ Μ. Συνεργασία Επιχειρήσεων - Πανεπιστημίων Τα Νέα 49 της Ε Ε Ε Ε Γ Μ Συνεργασία Επιχειρήσεων - Πανεπιστημίων Τον περασμένο μήνα η Πρεσβεία του Ηνωμένου Βασιλείου διοργάνωσε στην Αθήνα εκδήλωση για την παρουσίαση από τον Professor Sir Tim Wilson

Διαβάστε περισσότερα

WAVELET-BASED OUTLIER DETECTION AND DENOISING OF AIRBORNE LASER SCANNING DATA

WAVELET-BASED OUTLIER DETECTION AND DENOISING OF AIRBORNE LASER SCANNING DATA WAVELET-BASED OUTLIER DETECTION AND DENOISING OF AIRBORNE LASER SCANNING DATA A THESIS SUBMITTED TO GRADUATE SCHOOL OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY TOLGA AKYAY IN

Διαβάστε περισσότερα

Tsenka Lazarova Stoyanova

Tsenka Lazarova Stoyanova ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΡΑΔΙΟ-ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΡΑΔΙΟ-ΣΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

Διαβάστε περισσότερα

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract

ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) Abstract ehealth Consumer Trends Survey in Greece: Results of the 1 st phase FORTH-ICS TR-365, December 2005 (Updated July 2006) C. E. Chronaki MSc 1, A. Kouroubali PhD 1, L. Esterle MD, PhD 1,3, E. Orphanoudaki

Διαβάστε περισσότερα

NUCLEAR WALLET CARDS

NUCLEAR WALLET CARDS NUCLEAR WALLET CARDS October 2011 Jagdish K. Tuli National Nuclear Data Center www.nndc.bnl.gov Brookhaven National Laboratory P.O. Box 5000 Upton, New York 11973 5000 U.S.A. Disclaimer This report was

Διαβάστε περισσότερα

CONTENTS. GENERAL ASPECTS OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF MEDICINE Herophilus and vivisection: a re-appraisal... 5 J. Ganz

CONTENTS. GENERAL ASPECTS OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF MEDICINE Herophilus and vivisection: a re-appraisal... 5 J. Ganz CONTENTS GENERAL ASPECTS OF HISTORY AND PHILOSOPHY OF MEDICINE Herophilus and vivisection: a re-appraisal....................................... 5 J. Ganz HISTORY OF MEDICAL DISCIPLINES Philippe Ricord

Διαβάστε περισσότερα

ISBN 978-960-7511-32-4

ISBN 978-960-7511-32-4 Η παρούσα έκδοση εκπονήθηκε από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στο πλαίσιο του έργου «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με

Διαβάστε περισσότερα

College Readiness Systems Longitudinal Evaluation: EXCELerator Program Impact, Year 2 Report

College Readiness Systems Longitudinal Evaluation: EXCELerator Program Impact, Year 2 Report College Readiness Systems Longitudinal Evaluation: EXCELerator Program Impact, Year 2 Report August 2011 Deborah J. Holtzman Frances Stancavage 2800 Campus Drive, Suite 200 San Mateo, CA 94403 800-356-2735

Διαβάστε περισσότερα

Discovery probability of transiting extragalactic planets and habitable exoplanet statistics in the Milky Way

Discovery probability of transiting extragalactic planets and habitable exoplanet statistics in the Milky Way Aristotle University of Thessaloniki Faculty of Science Department of Physics Section of Astrophysics, Astronomy and Mechanics Laboratory of Astronomy Diploma Thesis: Discovery probability of transiting

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS. Dissertation ECONOMIES OF SCALE AND OPTIMAL SIZE SHIP IN LNG CARRIERS

CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS. Dissertation ECONOMIES OF SCALE AND OPTIMAL SIZE SHIP IN LNG CARRIERS CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS Dissertation ECONOMIES OF SCALE AND OPTIMAL SIZE SHIP IN LNG CARRIERS Prokopis Appios Limassol 2013 CYPRUS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Διαβάστε περισσότερα

Effect of waves generated by passing ships on a beach close to the port of Mytilene (Lesvos Island)

Effect of waves generated by passing ships on a beach close to the port of Mytilene (Lesvos Island) 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 751 Effect of waves generated by passing ships on a beach close to the port of Mytilene (Lesvos Island) Vagenas M.A., Vousdoukas M., Velegrakis A.F, Zarkadas

Διαβάστε περισσότερα