Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή"

Transcript

1 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ησλ άξζξσλ ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα θαη άιισλ δηαηάμεσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηηο ππφ κειέηε άδεηεο ζην Γεκφζην Σνκέα, ηελ αλάιπζε ησλ ζρεηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ηδησηηθνχο ππαιιήινπο θαη ηελ κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθφιπλζεο ζε θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.). Απνηέιεζκα ηεο κειέηεο είλαη ε ζχγθξηζε ησλ αδεηψλ δηεπθφιπλζεο αθελφο κεηαμχ Γεκφζηνπ θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα ηεο ρψξαο καο, αθεηέξνπ αλάκεζα ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δ.Δ. Ζ εξγαζία ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξψην θεθάιαην αλαιχνληαη νη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ πνπ ηζρχνπλ ζηνλ ειιεληθφ Γεκφζην Σνκέα. Πεξηερφκελν ηνπ δεχηεξνπ θεθαιαίνπ είλαη νη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ηνπ ειιεληθνχ Ηδησηηθνχ Σνκέα ελψ ην ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηα ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ ηζρχνληα ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. ην ηειεπηαίν θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηε ζχγθξηζή ηνπο κε αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα ή άιισλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Δπίζεο δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ζρεηηθά κε νξηζκέλεο παξεθθιίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξηζε απηή θαζψο θαη κε θάπνηεο ειιείςεηο πνπ εκθαλίδνπλ κεξηθέο απφ ηηο ηζρχνπζεο ξπζκίζεηο. Σν βαζηθφ ζπκπέξαζκα ηεο εξγαζίαο είλαη φηη ζε γεληθέο γξακκέο νη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ πνπ θαηνρπξψλνληαη ζηνλ Γεκφζην ηνκέα εκθαλίδνπλ ζαθή πιενλεθηήκαηα έλαληη ηνπ Ηδησηηθνχ, ελψ φπνπ ηζρχεη ην αληίζηξνθν πξνηείλεηαη ε πηνζέηεζε απφ ην Γεκφζην ησλ ξπζκίζεσλ εθείλσλ πνπ ηζρχνπλ κφλν ζηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα. Δπηπξφζζεηα ε λνκνζεζία γηα ηηο ελ ιφγσ άδεηεο ζε νξηζκέλεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ππεξηεξεί ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο έλαληη ηεο 1

2 ειιεληθήο, δηαπίζησζε πνπ ζπλεγνξεί ζηελ πηνζέηεζε παξφκνησλ ξπζκίζεσλ θαη ζηε ρψξα καο. ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ Άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ, Δηδηθέο άδεηεο, Άδεηεο άλεπ απνδνρψλ, Άδεηα κεηξφηεηαο, Άδεηα Παηξφηεηαο, Άδεηα θχεζεο θαη ινρείαο, Άδεηα πηνζεζίαο, Άδεηεο νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, Άδεηα αλαηξνθήο, Μεησκέλν σξάξην εξγαζίαο, Γνληθέο άδεηεο, πκθηιίσζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο. 2

3 SUMMARY Object of this paper is the comparative study of Special Leaves granted to the employees of the Greek Public and Private Sector and those granted to the employees of the Private Sector in some European Union countries. The methodology includes the study and analysis of the articles of the Greek Public Employees Code and other regulations concerning Special Leaves in Public and Private Sector and those in chosen Member States of the European Union (E.U.). The outcome of the study includes the comparison of Special Leaves between Greek Public and Private Sector as well as those of the E.U. The paper is separated in four chapters. In the first chapter Special Leaves in Public Sector are analysed. The second chapter deals with Special Leaves in Private Sector, and the third chapter contains the same Leaves of the countries of the E.U. Additionaly, in the last chapter, the conclusions which came out of the study of these regulations and the comparison with Private Sector or other countries of the E.U. are quoted. Finally, proposals for the improvement of the existing situation regarding some cases are suggested. The conclusion of this paper is that Special Leaves which are granted to the employees of Greek Public Sector have in general clear advantages in comparison with those of Private Sector, while in case the opposite takes place the adoption of such regulations from Private Sector is proposed. Furthermore the legislation concerning these Leaves in specific areas of Private Sector in some E.U. countries, is considered better than those of the Greek one, and this points to the adoption of similar regulations in our country. KEY WORDS Special Leaves, Prenatal Leave, Postnatal Leave, Adoption Leave, Parental Leave, Maternity Leave, Paternity Leave, Unpaid Leave, Family Leave, Part time work, Reconciliation of Work and Family life, Childrearing Leave 3

4 ΤΝΣΔΣΜΗΜΔΝΟΙ ΣΙΣΛΟΙ Α.Μ.Δ.Α. Άηνκα Με Δηδηθέο Αλάγθεο Γ.Δ.Κ. Γηθαζηήξην Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ Γ.. Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Δ.Γ...Δ. Δζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο Δ.Δ. Δπξσπατθή Έλσζε Δ.Κ.Γ.Γ. Δζληθφ Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Δ..Γ.Α. Δζληθά ρέδηα Γξάζεο γηα ηελ Απαζρφιεζε Δ..Γ.Γ. Δζληθή ρνιή Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Δ..Τ. Δζληθφ χζηεκα Τγείαο Η/Τ Ζιεθηξνληθφο Τπνινγηζηήο Μ.Κ.Ο. Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο Ν.Α. Ννκαξρηαθή Απηνδηνίθεζε Ο.Α.Δ.Γ. Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ Ο.Ο..Α. Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο Ο.Σ.Α. Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Π.Η.Σ. Πηζαλή Ζκεξνκελία Σνθεηνχ Τ.Κ. Τπαιιειηθφο Κψδηθαο ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο H.R.Μ. Human Resources Management 4

5 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 1 SUMMARY... 3 ΤΝΣΔΣΜΖΜΔΝΟΗ ΣΗΣΛΟΗ... 4 ΔΗΑΓΧΓΖ... 9 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι : ΟΙ ΑΓΔΙΔ ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ ΔΗΓΗΚΔ ΑΓΔΗΔ Άδεηα γάκνπ θαη ζαλάηνπ ζπγγελνχο Άδεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο Άδεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δίθε Άδεηα γηα ηαθηηθέο κεηαγγίζεηο αίκαηνο Άδεηα ζε ππαιιήινπο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο Άιιεο εηδηθέο άδεηεο πλδηθαιηζηηθέο άδεηεο Άδεηα ζε ππαιιήινπο πνπ κεηέρνπλ ζε απνζηνιέο Μ.Κ.Ο Μεραλνγξαθηθή άδεηα Δζηκηθέο άδεηεο Αηκνδνηηθέο άδεηεο Άδεηεο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ή ησλ ΟΣΑ πνπ είλαη ππάιιεινη Άδεηεο γηα δηδαζθαιία ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ΑΓΔΗΔ ΑΝΔΤ ΑΠΟΓΟΥΧΝ Άδεηα γηα θάιπςε πξνζσπηθψλ αλαγθψλ Άδεηα γηα ζνβαξνχο ηδησηηθνχο ιφγνπο Άδεηα ιφγσ ππεξέηεζεο ζπδχγνπ ζην εμσηεξηθφ Άδεηα ιφγσ απνδνρήο ζέζεο ζηελ Δ.Δ

6 3. ΑΓΔΗΔ ΜΖΣΡΟΣΖΣΑ Άδεηεο θχεζεο θαη ινρείαο Αλάγθε εηδηθήο ζεξαπείαο ιφγσ εγθπκνζχλεο Άδεηα ιφγσ πηνζεζίαο Άδεηα γηα εμεηάζεηο πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ ΑΓΔΗΔ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ Άδεηα αλαηξνθήο Μείσζε σξαξίνπ εξγαζίαο Άδεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ ηέθλσλ Τηνζεζία θαη γνληθέο άδεηεο Σέθλα κε αλαπεξίεο θαη γνληθέο άδεηεο Άδεηα απνπζίαο γηα αζζέλεηα εμαξηψκελσλ κειψλ Ο ΝΔΟ ΤΠΑΛΛΖΛΗΚΟ ΚΧΓΗΚΑ

7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙ : ΟΙ ΑΓΔΙΔ ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΧΝ ΣΟΝ ΙΓΙΧΣΙΚΟ ΣΟΜΔΑ ΔΗΓΗΚΔ ΑΓΔΗΔ Άδεηα γάκνπ, γέλλεζεο ηέθλνπ θαη ζαλάηνπ ζπγγελνχο Άδεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο Άδεηα γηα ηαθηηθέο κεηαγγίζεηο Άδεηα ζε ππαιιήινπο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο Άιιεο εηδηθέο άδεηεο ΑΓΔΗΔ ΜΖΣΡΟΣΖΣΑ Άδεηεο θχεζεο θαη ινρείαο Αλάγθε εηδηθήο ζεξαπείαο ιφγσ εγθπκνζχλεο Άδεηα ιφγσ πηνζεζίαο Άδεηα γηα εμεηάζεηο πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ Άδεηα παηξφηεηαο ΑΓΔΗΔ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ Άδεηα αλαηξνθήο Μείσζε σξαξίνπ εξγαζίαο Άδεηα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζρνιηθήο επίδνζεο ησλ ηέθλσλ Τηνζεζία θαη γνληθέο άδεηεο Σέθλα κε αλαπεξίεο θαη γνληθέο άδεηεο Άδεηα απνπζίαο γηα αζζέλεηα εμαξηψκελσλ κειψλ Μνλνγνλετθή άδεηα

8 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ : ΟΙ ΑΓΔΙΔ ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΧΝ ΣΙ ΥΧΡΔ ΣΗ ΔΤΡΧΠΑΨΚΗ ΔΝΧΗ Αγγιία Απζηξία Βέιγην Γαιιία Γεξκαλία Γαλία Ηξιαλδία Ηζπαλία Ηηαιία Λνπμεκβνχξγν Μάιηα Ννξβεγία Οιιαλδία Οπγγαξία νπεδία Σζερία Φηλιαλδία ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΙV : ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΠΡΟΣΑΔΙ Βηβιηνγξαθία Παξάξηεκα

9 ΔΙΑΓΧΓΗ ε επξσπατθφ επίπεδν νη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ έρνπλ ηεζεί ζην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο θαζψο ζεσξνχληαη φηη κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηάο ησλ ππαιιήισλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ ζε δεδνκέλε ζηηγκή, θαη απφ ηηο ξπζκίζεηο απηέο λα απνθνκίζνπλ φθεινο φρη κφλν νη ππάιιεινη αιιά θαη ε ππεξεζία θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν ελ γέλεη. ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ H.R.M. 1 ηεο Δ.Δ. νη άδεηεο απηέο απνθαινχληαη «diversities» 2, δειαδή παξεθθιίζεηο απφ ηνλ θαλφλα πνπ ηζρχεη γηα ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ. ηηο άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ αλήθνπλ νη εηδηθέο άδεηεο, νη άδεηεο ρσξίο απνδνρέο, νη άδεηεο κεηξφηεηαο θαη νη άδεηεο νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ (γνληθέο θ.ι.π.). Οη άδεηεο απηέο είλαη ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο θαζψο αθελφο δηεπθνιχλνπλ ηνλ ππάιιειν, ζηα πιαίζηα ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο θαη ηεο ελδπλάκσζεο ηεο ηζφηεηαο, αθεηέξνπ ιακβάλνπλ ππφςε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ νη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ απνθηνχλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα, φρη κφλν γηα ηε ρψξα καο αιιά θαη γηα φια ηα θξάηε κέιε πνπ ελζσκαηψλνπλ ην θνηλνηηθφ δίθαην ζην ζεζκηθφ ηνπο πιαίζην θαη πινπνηνχλ ηηο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο, θαζψο δηεπθνιχλνπλ ηε ζπκθηιίσζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ επαλέληαμε ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο κεηά απφ έλα δηάζηεκα δηαθνπήο ηεο θαξηέξαο ηνπο, απμάλνληαο έηζη ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο ησλ ηειεπηαίσλ. 1 Human Resources Management : Οκάδα εξγαζίαο ε νπνία απνηειείηαη απφ αλσηέξνπο ππαιιήινπο, εθπξνζψπνπο θαηά θαλφλα δηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δ.Δ. θαη επηιακβάλεηαη ζεκάησλ ππαιιειηθψλ πνπ πξνηείλνληαη απφ ηελ πξνεδξεχνπζα ρψξα θαη ζπδεηνχληαη ζε 2-3 ζπλεδξηάζεηο θάζε πξνεδξίαο. 2 ηελ έλλνηα ησλ diversities πεξηιακβάλνληαη θαη άιια ζέκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ηδηαηηεξφηεηα φπσο π.ρ. νη ππνρξεσηηθέο κεηαηάμεηο ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο, ε δηεπθφιπλζε ζπλππεξέηεζεο ζπδχγσλ, νη κεηαηάμεηο ππαιιήισλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο απνθέληξσζεο θ.ι.π. ηελ παξνχζα εξγαζία σζηφζν ε πξνζνρή εζηηάδεηαη κφλν ζηηο άδεηεο. 9

10 Ζ δηαθνπή ηεο ζηαδηνδξνκία ησλ γπλαηθψλ ζρεηίδεηαη κε ηα «γεγνλφηα ηνπ θχθινπ δσήο 3», φπσο είλαη ν γάκνο θαη ε κεηξφηεηα. ηελ Διιάδα, αληίζεηα κε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο, νη γπλαίθεο πνπ εξγάδνληαη δηαηεξνχλ ηελ απαζρφιεζή ηνπο κέρξη έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο δσήο ηνπο, φπσο είλαη ν γάκνο ή ε γέλλεζε ηνπ πξψηνπ ηνπο παηδηνχ, αιιά ζηε ζπλέρεηα ζηακαηνχλ ρσξίο λα επαλέξρνληαη αξγφηεξα ζηελ αγνξά εξγαζίαο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί φηαλ ζειήζνπλ λα επαλέιζνπλ ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ κεηά απφ έλα δηάζηεκα απνπζίαο ζπλαληνχλ ζεκαληηθά εκπφδηα ιφγσ ησλ απμεκέλσλ νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. Ζ αζπκβαηφηεηα ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο κε ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο γπλαίθαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο απφθαζεο γηα δηαθνπή ή ζπλέρηζε ηεο εξγαζίαο θαη απμάλεη ην θφζηνο επαλέληαμήο ηεο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 4. χκθσλα κε ζρεηηθή έξεπλα 5, ε δπζθνιία ζπκθηιίσζεο ηεο νηθνγελεηαθήο θαη εξγαζηαθήο δσήο απνηειεί ην βαζηθφηεξν ιφγν δηαθνπήο ηεο εξγαζίαο γηα ηηο γπλαίθεο. πγθεθξηκέλα γηα ηε δηαθνπή ηεο πξψηεο εξγαζίαο νη ιφγνη πνπ ζπληζηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ζπκθηιίσζε (γάκνο, νηθνγέλεηα, θξνληίδα παηδηψλ, δνπιεηέο ζπηηηνχ) αλάγθαζαλ ην 51,8% ησλ εμεηαδφκελσλ γπλαηθψλ λα δηαθφςεη ηελ εξγαζία 6. Δπηπιένλ ε κεηξφηεηα επηδξά ζηε δηαθνπή ζηαδηνδξνκίαο ησλ γπλαηθψλ θαζψο ην πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ εξγάδνληαη κεηψλεηαη κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ 7. Γηα ην ιφγν απηφ νη πξνζπάζεηεο ησλ αξκφδησλ θνξέσλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο επαλέληαμεο ησλ γπλαηθψλ πξνθεηκέλνπ απηέο λα επαλέξρνληαη ζηελ εξγαζία ηνπο κεηά ην γάκν ή ηε κεηξφηεηα, εζηηάδνπλ ζηε ζπκθηιίσζε ηεο 3 «Ζ αζπκβαηφηεηα ηεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο ησλ γπλαηθψλ», πκεσλίδνπ Υ. (1994), Γίλε, Σεχρνο 7 4 Άιιεο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφθαζε ησλ γπλαηθψλ λα ζηακαηήζνπλ ηελ εξγαζία ηνπο είλαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γπλαηθψλ, ην εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ, ην επθαηξηαθφ θφζηνο θαζψο θαη νη ζηάζεηο ησλ γπλαηθψλ αιιά θαη ησλ ζπδχγσλ ηνπο γηα ηνπο ξφινπο ησλ δχν θχιισλ, πκεσλίδνπ Υ. (1994). 5 «Δπηζπκεηφ θαη πξαγκαηηθφ κέγεζνο νηθνγέλεηαο. Γεγνλφηα ηνπ θχθινπ δσήο. Μηα δηαρξνληθή πξνζέγγηζε : », πκεσλίδνπ Υ, Καβνπξηάξεο Δ, Καλδειψξνπ Δ, Μαγδαιελφο Μ, Μεηζφπνπινο Γ, Σζαραιίδεο Γ, Βεδπξγηάλλε Κ, Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ (ΔΚΚΔ), εηξά Γεκνγξαθηθψλ Μειεηψλ, Αζήλα Βιέπε Πίλαθα 1 Παξαξηήκαηνο 7 Βιέπε Πίλαθα 2 Παξαξηήκαηνο 10

11 νηθνγέλεηαο θαη ηεο εξγαζίαο θαη πεξηιακβάλνπλ κέηξα φπσο είλαη νη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ (γνληθέο, κεηξφηεηαο θ.ι.π) 8. Ζ ζπκθηιίσζε ηεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο Δ.Δ. 9 θαζψο κέζα απφ απηή πξνσζείηαη ε ηζφηεηα ησλ θχισλ θαη εληζρχεηαη ε αγνξά εξγαζίαο ησλ γπλαηθψλ. Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ππιψλεο ηεο ζπκθηιίσζεο νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο, ε νπνία ζπγθαηαιέγεηαη ζηα Δζληθά ρέδηα Γξάζεο γηα ηελ Απαζρφιεζε (ΔΓΑ) 10. Ζ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηελ Διιάδα ζρεηηθά κε ηηο άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ, ηφζν ζην Γεκφζην φζν θαη ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα, θαη ε ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε θαηάζηαζε ζε άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. ζα ζπλδξάκεη ζηελ απνηίκεζε ηνπ βαζκνχ πινπνίεζεο ησλ πνιηηηθψλ γηα ηελ ηζφηεηα θαη ηελ απαζρφιεζε αιιά θαη ζηνλ εληνπηζκφ ηπρφλ πξνβιεκάησλ πνπ επηδέρνληαη δηφξζσζε. θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα επηζεκαλζνχλ νη πηζαλέο αδπλακίεο ησλ ζρεηηθψλ, κε ηηο άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ, ξπζκίζεσλ ζηελ Διιάδα, κε ζηφρν ηελ βειηίσζή ηνπο, ηελ θαηάξγεζε ή αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ άιιεο πνπ δελ έρνπλ εθαξκνγή θαη νη νπνίεο δελ έρνπλ επηζεκαλζεί απφ ηελ Διιεληθή Γεκφζηα Γηνίθεζε, είηε εθαξκφδνληαη εθηφο απηήο, πιελ φκσο θξίλεηαη ζθφπηκν λα πεξηιεθζνχλ. 8 Άιια κέηξα γηα ηε ζπκθηιίσζε νηθνγελεηαθήο θαη επαγγεικαηηθήο δσήο είλαη νη δνκέο ζηήξημεο (νινήκεξα λεπηαγσγεία θαη δεκνηηθά, Κέληξα Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ θ.ι.π.), ε κεξηθή απαζρφιεζε θαζψο θαη πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επηκφξθσζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ γπλαηθψλ. 9 Reconciliation of work and family life and collective bargaining in the European Union, European Industrial Relations Observatory Online 10 Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ηελ Απαζρφιεζε

12 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Ι : ΟΙ ΑΓΔΙΔ ΓΙΔΤΚΟΛΤΝΔΧΝ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ ηελ ελφηεηα ηνπ Τ.Κ. (Νφκνο 2683/1999), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηα Γηθαηψκαηα θαη Θεκειηψδε Γηθαηψκαηα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, πεξηιακβάλεηαη μερσξηζηφ θεθάιαην πνπ πξνβιέπεη ηηο άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ. ηελ θαηεγνξία ησλ αδεηψλ απηψλ αλήθνπλ νη εηδηθέο άδεηεο (άξζξν 50), νη άδεηεο ρσξίο απνδνρέο (άξζξν 51), νη άδεηεο κεηξφηεηαο (άξζξν 52), νη άδεηεο γηα ηηο δηεπθνιχλζεηο ππαιιήισλ κε νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο (άξζξν 53) θαζψο θαη φζεο άιιεο νξίδνληαη απφ άιιεο δηαηάμεηο., ελψ δελ πεξηιακβάλνληαη θαηά θαλφλα νη θαλνληθέο, νη αλαξξσηηθέο θαη νη εθπαηδεπηηθέο άδεηεο. Ζ ρνξήγεζε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ, φπσο δειψλεη ν φξνο, είλαη πξνο φθεινο πξσηίζησο ηνπ ππαιιήινπ θαζψο ζηνρεχνπλ ζηε δηεπθφιπλζή ηνπ. Οη άδεηεο απηέο ζέβνληαη ηηο αλάγθεο πνπ έρεη ν ππάιιεινο ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, ιακβάλνπλ ππφςε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάπνηαο θαηάζηαζεο πνπ ελδερνκέλσο λα πξνθχςεη θαη δηεπθνιχλνπλ ηνλ ππάιιειν, κε απνηέιεζκα λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπ θαη θαηά επέθηαζε σθεινχλ θαη ηελ ίδηα ηελ ππεξεζία θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν ελ γέλεη. ην θεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ηα άξζξα ηνπ Γεκνζηνυπαιιειηθνχ Κψδηθα πνπ πξνβιέπνπλ ηηο άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ θαζψο επίζεο θαη άιιεο ξπζκίζεηο πνπ ηζρχνπλ ζπκπιεξσκαηηθά. 12

13 1. ΔΙΓΙΚΔ ΑΓΔΙΔ ε φηη αθνξά ηηο εηδηθέο άδεηεο, απηέο πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 50 ηνπ Τ.Κ. Ζ εηδηθή άδεηα απνηειεί έθθξαζε ησλ αξρψλ ηνπ άξζξνπ 1 1 ηνπ Τ.Κ. 11 θαη ηδίσο ηεο αξρήο ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. Ζ άδεηα απνπζίαο θαηά ην άξζξν 50 είλαη «εηδηθή» ζε ζρέζε κε ηελ θαλνληθή άδεηα πνπ είλαη «γεληθή», δηφηη δελ αθνξά πάληνηε φινπο ηνπο ππαιιήινπο, αιιά θαηά πεξίπησζε 12. Ζ άδεηα απνπζίαο ηνπ άξζξνπ 50 αθνξά φινπο φηαλ βξεζνχλ ζε θάπνηα αλάγθε γηα λα αζθήζνπλ θάπνην απφ ηα δηθαηψκαηα απηά Άδεηα γάκνπ θαη ζαλάηνπ ζπγγελνύο Με ηηο δηαηάμεηο ηεο 1 εδάθην α ηνπ άξζξνπ 50 ξπζκίδεηαη γηα πξψηε θνξά ην δηθαίσκα άδεηαο απνπζίαο ησλ ππαιιήισλ κε απνδνρέο πέληε εξγαζίκσλ εκεξψλ ζε πεξίπησζε γάκνπ θαη ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ζπδχγνπ ηνπο ή θαη ζπγγελνχο έσο θαη β' βαζκνχ 13. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ηελ άδεηα γάκνπ δηθαηνχηαη ν ππάιιεινο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πνιηηηθνχ αιιά θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ γάκνπ (φρη αζξνηζηηθά), αλεμάξηεηα φκσο αλ πξφθεηηαη γηα πξψην, δεχηεξν ή ηξίην γάκν. 11 «θνπφο ηνπ παξφληνο Κψδηθα είλαη ε θαζηέξσζε εληαίσλ θαη νκνηφκνξθσλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηελ πξφζιεςε θαη ηελ ππεξεζηαθή θαηάζηαζε ησλ πνιηηηθψλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αμηνθξαηίαο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο απφδνζεο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο.» 12 ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Human Resources Management ηεο E.E. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Αγγιηθήο Πξνεδξίαο ραξαθηεξίζηεθαλ σο diversities, δειαδή σο παξεθθιίζεηο απφ ηνλ θαλφλα πνπ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο ππαιιήινπο. Diversity Research Project, UK Presidency of the EU 2005, European Public Administration network, Cabinet Office. 13 Ζ ζπγγέλεηα β βαζκνχ αλαθέξεηαη ζηνπο γνλείο, ζηα ηέθλα, ζηα αδέιθηα, ζηα εγγφληα θαη ζηνπο παππνχδεο φπσο δηεπθξηλίδεηαη ζηε ζρεηηθή εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΓΓΑ γηα ηηο άδεηεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαηά ην Γεκνζηνυπαιιειηθφ Κψδηθα (Ν.2683/1999) (Αξ. Πξση. ΓΗΓΑΓ/Φ.53/319/8667, ). Δπίζεο ε ελ ιφγσ άδεηα αθνξά θαη ηνπο ζπγγελείο εμ αγρηζηείαο. «Δξκελεία Τπαιιειηθνχ Κψδηθα», Α.Η. Σάρνο Η.Λ. πκεσλίδεο, 2 ε έθδνζε, Δθδφζεηο άθθνπια, Αζήλα-Θεζζαινλίθε

14 1.2. Άδεηα γηα ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνύ δηθαηώκαηνο ην εδάθην β ηεο 1 ηνπ άξζξνπ 50, αλαθέξεηαη φηη νη ππάιιεινη δηθαηνχληαη θαηφπηλ ηεθκεξησκέλεο αίηεζεο εηδηθή άδεηα κε απνδνρέο δηάξθεηαο κηαο έσο ηξηψλ εκεξψλ, θαηά πεξίπησζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο. Ζ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο αθνξά φιεο ηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο, δειαδή ηηο βνπιεπηηθέο, ηηο λνκαξρηαθέο, ηηο θνηλνηηθέο θαη δεκνηηθέο εθινγέο θαζψο επίζεο θαη ηηο Δπξσεθινγέο. Με ηελ εθάζηνηε πξνθήξπμε ησλ εθινγψλ νξίδεηαη θαη ε ρνξήγεζε ζηνπο ππαιιήινπο άδεηαο γηα ηε κεηάβαζε ηνπο ζηνλ ηφπν πνπ ζα αζθήζνπλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα. Ο αξηζκφο ησλ εκεξψλ αδείαο απνπζίαο, πνπ ρνξεγείηαη γηα ηνλ αλσηέξσ ζθνπφ θαη πνπ θαιχπηεη ηνλ απνιχησο αλαγθαίν ρξφλν γηα ηε κεηάβαζε ησλ ππαιιήισλ ζηνλ ηφπν άζθεζεο ηνπ εθινγηθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο θαη ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ απηφλ δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηηο εκέξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο θαη κε ηελ απφζηαζε ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα αζθήζνπλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα. πγθεθξηκέλα 14 γηα ηνπο κηζζσηνχο γηα ηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη θαζεζηψο εμαήκεξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο ηζρχεη φηη φζνη κεηαθηλεζνχλ ζε απφζηαζε ρικ ζα ιάβνπλ κία εξγάζηκε εκέξα άδεηα, φζνη κεηαθηλεζνχλ ζε απφζηαζε ρικ ζα ιάβνπλ δχν εξγάζηκεο εκέξεο άδεηα, ελψ φζνη κεηαθηλεζνχλ απφ 401 ρικ θαη άλσ δηθαηνχληαη ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο άδεηα, εθφζνλ θηλεζνχλ εμ νινθιήξνπ νδηθψο, κε βάζε ππεχζπλε δήισζή ηνπο. Γηα φζνπο κεηαθηλνχληαη ζε λεζηά ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ άδεηαο πνπ ζα ιάβνπλ ζα εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε, αλάινγα κε ηελ απφζηαζε θαη ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο κεηαθίλεζεο, σζηφζν ε άδεηα ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο. Γηα ηνπο δε κηζζσηνχο γηα ηνπο νπνίνπο εθαξκφδεηαη θαζεζηψο πελζήκεξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο ρνξεγείηαη κία εξγάζηκε εκέξα άδεηα 14 Έγγξαθν ΤΠΔΓΓΑ, «Υνξήγεζε αδεηψλ ζηνπο ππαιιήινπο γηα ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ ηνπο δηθαηψκαηνο», Αξ. Πξσηνθφιινπ: ΓΗΓΑΓ/Φ.53/741/νηθ.2526, 06/02/

15 εθφζνλ κεηαθηλεζνχλ ζε απφζηαζε ρικ, δχν εξγάζηκεο εκέξεο άδεηα φηαλ ε απφζηαζε είλαη άλσ ησλ 401 ρικ θαη εθφζνλ θηλεζνχλ εμ νινθιήξνπ νδηθψο, ελψ φζνη κεηαθηλνχληαη ζε λεζηά, ν αξηζκφο ησλ εκεξψλ αδείαο πνπ ζα ιάβνπλ ζα εμεηάδεηαη θαηά πεξίπησζε, αιιά θαη πάιη ε άδεηα δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο ηξεηο εξγάζηκεο εκέξεο Άδεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δίθε ην εδάθην β ηεο 1 ηνπ άξζξνπ 50, πξνβιέπεηαη φηη νη ππάιιεινη δηθαηνχληαη θαηφπηλ ηεθκεξησκέλεο αίηεζεο εηδηθή άδεηα κε απνδνρέο γηα ηε ζπκκεηνρή ζε δίθε ελψπηνλ νπνηνπδήπνηε δηθαζηεξίνπ. Ζ ζπκκεηνρή ζε δίθε λνείηαη κε φιεο ηηο ηδηφηεηεο: ηνπ ελάγνληα ή ελαγφκελνπ, ηνπ κελπηή ή κελπζέληνο, ηνπ κάξηπξα ή πξαγκαηνγλψκνλα θαη θπζηθά ηνπ ελφξθνπ. Ζ ρνξήγεζε ηεο ελ ιφγσ άδεηαο πξνυπνζέηεη ηελ ππνβνιή ηεθκεξησκέλεο αίηεζεο, δειαδή ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ επίζεκσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ (ηελ θιήζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ή ηε βεβαίσζε ηεο πξνζέιεπζεο ηνπ ππαιιήινπ απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ). Ζ εηδηθή άδεηα ρνξεγείηαη επίζεο θαη γηα πεηζαξρηθέο ππνζέζεηο. Όπσο πξνβιέπεη ην άξζξν ηνπ Ν2683/1999 ε ππεξεζία ηνπ δησθφκελνπ ππνρξενχηαη λα ηνπ ρνξεγεί αλάινγε άδεηα γηα λα πξνζέιζεη ελψπηνλ ζπιινγηθνχ πεηζαξρηθνχ νξγάλνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο ππφζεζήο ηνπ Άδεηα γηα ηαθηηθέο κεηαγγίζεηο αίκαηνο ηελ 2 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Τ.Κ. αλαθέξεηαη πσο νη ππάιιεινη πνπ πάζρνπλ ή έρνπλ ηέθλα πνπ πάζρνπλ απφ λφζεκα, ην νπνίν απαηηεί ηαθηηθέο κεηαγγίζεηο αίκαηνο ή ρξήδεη πεξηνδηθήο λνζειείαο, δηθαηνχληαη άδεηα κε απνδνρέο έσο 22 εξγάζηκεο εκέξεο ην ρξφλν 15. Με βάζε ηε γλσκνδφηεζε 19/2003 ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο ε άδεηα απηή ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη (ρσξίο λα απαηηείηαη πιένλ ε έθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ λνζεκάησλ φπσο αλαθεξφηαλ ζηνλ Τ.Κ.) ζηνπο δηθαηνχρνπο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ππάξρεη γλσκάηεπζε 15 Ζ άδεηα απηή ήηαλ 11 εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ην Ν2683/

16 πξσηνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο θαη πξνζδηνξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν απαηηείηαη ε λνζειεία απηή 16. Ζ αλσηέξσ άδεηα ρνξεγείηαη ζηνλ έλα γνλέα φηαλ αθνξά πεξηνδηθή λνζειεία ηέθλνπ. Αλ θαη νη δχν γνλείο είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη, απνθαζίδνπλ κε θνηλή ζπκθσλία θάζε θνξά πνηνο απφ ηνπο δχν ζα θάλεη ρξήζε ηεο άδεηαο θαη γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα, πνπ πάλησο ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηηο 22 εξγάζηκεο εκέξεο εηεζίσο θαη γηα ηνπο δχν γνλείο. Ζ 2 ηνπ άξζξνπ 50 αθνξά ππαιιήινπο ή ηέθλα ηνπο ελψ δελ πξνβιέπεη κέξηκλα γηα ηνπο γνλείο ησλ ππαιιήισλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ζχδπγν ππαιιήινπ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο παξάιεηςε Άδεηα ζε ππαιιήινπο κε πνζνζηό αλαπεξίαο Καηά ηελ 3 ηνπ άξζξνπ 50, ππάιιεινη κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 50% θαη άλσ δηθαηνχληαη απφ ηελ ππεξεζία θάζε εκεξνινγηαθφ έηνο άδεηα κε απνδνρέο έμη εξγαζίκσλ εκεξψλ επηπιένλ ηεο θαλνληθήο ηνπο άδεηαο. Δπηπιένλ νη ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ, Ν.Π.Γ.Γ. ή Ο.Σ.Α. πνπ είλαη ηπθινί ή παξαπιεγηθνί-ηεηξαπιεγηθνί, δηθαηνχληαη κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο θαηά 1 ψξα ηελ εκέξα κε απνδνρέο Άιιεο εηδηθέο άδεηεο ηελ 4 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν2683/99 νξίδεηαη φηη εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ πξνβιέπνπλ θαη άιιεο πεξηπηψζεηο εηδηθψλ άδεηψλ απνπζίαο κε απνδνρέο, ζπλερίδνπλ λα ηζρχνπλ. ηηο εηδηθέο άδεηεο πεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζην ελ ιφγσ άξζξν θαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο, νη άδεηεο πνπ ρνξεγνχληαη ζε ππαιιήινπο πνπ κεηέρνπλ ζε απνζηνιέο Μ.Κ.Ο., νη κεραλνγξαθηθέο, νη εζηκηθέο, νη αηκνδνηηθέο, νη άδεηεο γηα ηελ άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ησλ ΟΣΑ ή ηεο Ν.Α. πνπ είλαη ππάιιεινη θαζψο επίζεο θαη νη άδεηεο γηα δηδαζθαιία ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 16 Έγγξαθν ΤΠΔΓΓΑ, «Υνξήγεζε εηδηθήο άδεηαο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 παξ. 2 ηνπ Τ.Κ. (ηαθηηθέο κεηαγγίζεηο αίκαηνο ή πεξηνδηθή λνζειεία)», Αξηζκφο πξσηνθφιινπ: ΓΗΓΑΓ/Φ.53/712/21870, άξζξν 16 5 ηνπ Ν2527/

17 πλδηθαιηζηηθέο άδεηεο Ζ ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε πξνζηαηεχεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο (άξζξν 23 1 ηνπ πληάγκαηνο 18 ). Σν άξζξν 23 1 ππνρξεψλεη ηελ πνιηηεία λα ιάβεη ηα «πξνζήθνληα κέηξα» γηα ηε δηαζθάιηζε θαη αλεκπφδηζηε άζθεζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο. ηα «πξνζήθνληα κέηξα» δελ αλήθνπλ κφλν λνκνζεηηθέο απαγνξεχζεηο θαηά ησλ πξνζβνιψλ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο αιιά θαη λνκνζεηηθέο επηηαγέο πξνο παξνρή δηεπθνιχλζεσλ γηα ηελ αθψιπηε άζθεζή ηεο 19. Οη ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο ξπζκίδνληαη κε ην άξζξν 17 1 ηνπ Ν1264/ , ην νπνίν ηζρχεη ηφζν γηα ην Γεκφζην φζν θαη γηα ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα. Οη δηεπθνιχλζεηο πνπ επηβάιιεη ν Ν1264/1982 αληαπνθξίλνληαη ζην πλεχκα ηνπ άξζξνπ 23 1 ηνπ πληάγκαηνο. Σν ελ ιφγσ άξζξν ζεζπίδεη ηελ ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε λα δηεπθνιχλεη ηα κέιε ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ, ησλ ειεγθηηθψλ επηηξνπψλ θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ θαηά ηελ άζθεζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ. Ο φξνο «δηεπθνιχλεη» ζεκαίλεη φηη ν εξγνδφηεο φρη κφλν πξέπεη λα παξαιείπεη πξάμεηο πνπ παξαθσιχνπλ ηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ησλ παξαπάλσ ζπλδηθαιηζηηθψλ ζηειερψλ (ππνρξέσζε πξνο παξάιεηςε) αιιά επηπιένλ πξέπεη λα ελεξγεί πξάμεηο πνπ θαζηζηνχλ δπλαηή ηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε (ππνρξέσζε πξνο πξάμε). Απφ ηε γεληθή απηή δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 17 1 πξνθχπηεη ε ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε λα αζθεί ην δηεπζπληηθφ δηθαίσκα αιιά θαη ηελ αμίσζε γηα παξνρή εξγαζίαο θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ν κηζζσηφο ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ηνπ θαζεθφλησλ «Σν θξάηνο νθείιεη λα ιακβάλεη ηα πξνζήθνληα κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο ειεπζεξίαο θαη ηελ αλεκπφδηζηε άζθεζε ησλ ζπλαθψλ κε απηή δηθαησκάησλ ελαληίνλ θάζε πξνζβνιήο ηνπο» 19 «πιινγηθφ Δξγαηηθφ Γίθαην», Γ. Λεβέληεο, Αζήλα 1996, Δθδφζεηο Γειηίνπ Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο, ζει έηζη φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ην Ν 2224/94 21 «πιινγηθφ Δξγαηηθφ Γίθαην», Γ. Λεβέληεο, Αζήλα 1996, Δθδφζεηο Γειηίνπ Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο, ζει

18 Ζ εθπιήξσζε ησλ εηδηθψλ θαζεθφλησλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ απαηηεί ρξφλν. Ο εθηφο ηνπ σξαξίνπ ρξφλνο δελ επαξθεί γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ απηψλ. Άιισζηε ε δηάζεζε ηνπ εθηφο σξαξίνπ ρξφλνπ πνιιέο θνξέο δελ πξνζθέξεηαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ θαζεθφλησλ (π.ρ. επηθνηλσλία κε δεκφζηεο ππεξεζίεο, ζπκκεηνρή ζε ζπλέδξηα) θαη νπσζδήπνηε εμνπζελψλεη ην άηνκν. Γηα ην ιφγν απηφ ε παξαρψξεζε ζηα ζπλδηθαιηζηηθά ζηειέρε ρξφλνπ απφ ην σξάξην εξγαζίαο ζεσξείηαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο δηεπθνιχλζεηο ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο 22. Οη εκέξεο ζπλδηθαιηζηηθήο άδεηαο ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν1264/82 λννχληαη σο πιήξεηο εξγάζηκεο εκέξεο, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη κε εξγάζηκεο εκέξεο ή νη αξγίεο πνπ ηπρφλ παξεκβάιινληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο άδεηαο. Σα ζπλδηθαιηζηηθή ζηειέρε δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ ζπλδηθαιηζηηθή άδεηα εθφζνλ θαηέρνπλ λφκηκα ηε ζέζε ηνπο, έρνπλ δειαδή λφκηκα εθιεγεί ή δηνξηζζεί, αιιά θαη φζνη αλαπιεξψλνπλ λφκηκα, ζχκθσλα δειαδή κε ην θαηαζηαηηθφ, ηα ζπλδηθαιηζηηθά ζηειέρε πνπ θσιχνληαη ή αδπλαηνχλ λα αζθήζνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο. Ζ εκέξα ηεο άδεηαο απνπζίαο επηιέγεηαη απφ ην ζπλδηθαιηζηή πνπ ηε δηθαηνχηαη. Πξέπεη φκσο λα πξνεηδνπνηείηαη έγθαηξα ν εξγνδφηεο ψζηε λα θξνληίδεη γηα ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ ζηελ εξγαζία. Σν άξζξν 17 ηνπ Ν1264/82 δελ πξνβιέπεη πξνεηδνπνίεζε ηνπ εξγνδφηε, ε ππνρξέσζε φκσο απηή πξνθχπηεη απφ ηελ θαιή πίζηε. Δθφζνλ πξνθχςεη αλάγθε άκεζεο άδεηαο απνπζίαο ρσξίο πξνεηδνπνίεζε, ηφηε ζα θξηζεί απφ ηηο ζπλζήθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο (π.ρ. ηελ επαγγεικαηηθή εηδηθφηεηα ηνπ ζπλδηθαιηζηή, ηε δπλαηφηεηα αληηθαηάζηαζήο ηνπ, ηηο επηπηψζεηο ηεο απνπζίαο ηνπ ζηελ επηρείξεζε, ην επείγνλ ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο απαζρνιήζεσο θ.ι.π) αλ ην δηθαίσκα γηα ζπλδηθαιηζηηθή άδεηα αζθείηαη λφκηκα ή θαηαρξεζηηθά. Δθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, ε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο απφ ηνλ εξγνδφηε είλαη ππνρξεσηηθή. Σν ζπλδηθαιηζηηθφ ζηέιερνο δελ έρεη 22 «πιινγηθφ Δξγαηηθφ Γίθαην», Γ. Λεβέληεο, Αζήλα 1996, Δθδφζεηο Γειηίνπ Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο, ζει

19 θαηαξρήλ ππνρξέσζε λα εμεγεί ζηνλ εξγνδφηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δεηά ηε ζπλδηθαιηζηηθή άδεηα. Γελ γίλεηαη φκσο λφκηκε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο φηαλ ε άδεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα άιινπο κε ζπλδηθαιηζηηθνχο ζθνπνχο (π.ρ. πξνζθνξά εξγαζίαο ζε άιιν εξγνδφηε) 23. Ο ρξφλνο απνπζίαο ιφγσ ζπλδηθαιηζηηθήο άδεηαο ζεσξείηαη ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο κε φια ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηή. Ζ ζπλδηθαιηζηηθή άδεηα δελ κπνξεί λα έρεη δπζκελείο ζπλέπεηεο ζηα δηθαηψκαηα ηνπ κηζζσηνχ απφ ηε εξγαζηαθή θαη αζθαιηζηηθή ηνπ ζρέζε. Ζ δηάξθεηα ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο άδεηαο θιηκαθψλεηαη αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο θαη ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε πνπ θαηέρεη ην ζπλδηθαιηζηηθφ ζηέιερνο. Γηα ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηζρχνπλ νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν2224/94 θαη ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν 2085/92. πγθεθξηκέλα ηα κέιε ηεο Γηνηθήζεσο ηεο πην αληηπξνζσπεπηηθήο ηξηηνβάζκηαο νξγάλσζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαζψο θαη ν Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ησλ νκνζπνλδηψλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ιακβάλνπλ ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 6 3 ηνπ Ν 2224/94. Σα κέιε ηεο Γηνηθήζεσο ηεο πην αληηπξνζσπεπηηθήο ηξηηνβάζκηαο ζπλδηθαιηζηηθήο νξγάλσζεο δηθαηνχληαη άδεηα απνπζίαο γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζεηεία ηνπο. Ο Πξφεδξνο ησλ εξγαηηθψλ θέληξσλ θαη νκνζπνλδηψλ δηθαηνχηαη άδεηα 15 εκεξψλ ην κήλα, εθφζνλ νη ππαγφκελεο ζην εξγαηηθφ θέληξν ή ζηελ νκνζπνλδία πξσηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο έρνπλ κέρξη 1500 κέιε αλ νη πξσηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο έρνπλ κέιε απφ , ηφηε ν Πξφεδξνο ηνπ εξγαηηθνχ θέληξνπ ή ηεο νκνζπνλδίαο δηθαηνχηαη άδεηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζεηεία ηνπ. Σέινο ν Πξφεδξνο θαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ησλ εξγαηηθψλ θέληξσλ θαη νκνζπνλδηψλ δηθαηνχληαη άδεηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε ζεηεία ηνπο εθφζνλ νη ππαγφκελεο ζην εξγαηηθφ θέληξν ή ζηελ νκνζπνλδία πξσηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο έρνπλ πεξηζζφηεξα απφ κέιε. Οη παξαπάλσ άδεηεο είλαη ακεηβφκελεο. Γηα ηα ινηπά κέιε ηνπ Γ.. ησλ δεπηεξνβάζκησλ νξγαλψζεσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ (φζα δελ θαιχπηνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 23 «πιινγηθφ Δξγαηηθφ Γίθαην», Γ. Λεβέληεο, Αζήλα 1996, Δθδφζεηο Γειηίνπ Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο, ζει

20 Ν2224/94) θαζψο θαη γηα ηα κέιε ησλ πξσηνβάζκησλ νξγαλψζεσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ ηζρχνπλ νη ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο πνπ ζεζπίδνληαη κε ην άξζξν 14 ηνπ Ν2085/92. πγθεθξηκέλα γηα ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ησλ δεπηεξνβάζκησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ πξνβιέπεηαη άδεηα 6 εκέξεο θαηά κήλα θαη 3 εκέξεο γηα ηα ινηπά κέιε ηνπ Γ.., εθφζνλ νη ππαγφκελεο ζε απηέο πξσηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο έρνπλ ζπλνιηθά άλσ ησλ κειψλ, 4 θαη 2 εκέξεο θαηά κήλα αληίζηνηρα αλ έρνπλ άλσ ησλ κειψλ, 2 θαη 1 εκέξα θαηά κήλα αληίζηνηρα αλ έρνπλ άλσ ησλ κειψλ, 1 εκέξα θαηά κήλα γηα ηνλ Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν, Γεληθφ Γξακκαηέα θαη Σακία αλ έρνπλ άλσ ησλ 500 κειψλ θαη 1 εκέξα θαηά δίκελν αλ έρνπλ κέρξη 500 κέιε. Γηα ηνλ Πξφεδξν, Αληηπξφεδξν θαη Γεληθφ Γξακκαηέα πξσηνβάζκησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ, 2 εκέξεο θαηά κήλα εθφζνλ έρνπλ άλσ ησλ 500 κειψλ θαη 1 εκέξα θαηά δίκελν, αλ έρνπλ κέρξη 500 κέιε. ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη θαη ε ρνξήγεζε άδεηαο ρσξίο απνδνρέο κέρξη ηνπ ηεηξαπιάζηνπ ηνπ θαηά πεξίπησζε νξίνπ πνπ αλαθέξνληαη ζε απηέο. Δπηπιένλ ζηα κέιε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πέξαλ ησλ πξνεγνχκελσλ αδεηψλ ρνξεγείηαη άδεηα πξνζσξηλήο απνπζίαο κε απνδνρέο πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί θαηά έηνο ηηο πέληε εκέξεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλδηθαιηζηηθά ζπλέδξηα πνπ νξγαλψλνληαη ζην εζσηεξηθφ ή ζην εμσηεξηθφ Άδεηα ζε ππαιιήινπο πνπ κεηέρνπλ ζε απνζηνιέο Μ.Κ.Ο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν2731/1999, ππάιιεινη ηνπ Γεκνζίνπ πνπ κεηέρνπλ εζεινληηθά ζε απνζηνιέο Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ (Μ.Κ.Ο.) γηα ηελ παξνρή βνήζεηαο επηηξέπεηαη λα ιάβνπλ άδεηα κε απνδνρέο δηάξθεηαο κέρξη δχν έηε πνπ κπνξεί λα αλαλεσζεί. Ζ άδεηα απηή ρνξεγείηαη κε θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Δμσηεξηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο νηθείαο Μ.Κ.Ο. Ο ρξφλνο αδείαο 24 Πεξηιακβάλεηαη θαη ν ρξφλνο κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο 20

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ Αζήλα, 25 Ηνπιίνπ 1990 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Αξηζκ. Πξση. ΣΜΗΜΑ Α ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΤΠΠΟ: ΓΗΟΗΚ 31503 ΠΡΟ: 1)- Όια ηα Γξαθεία Πεξηθεξεηαξρψλ ηεο Υψξαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Αξηζηείδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010

ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 ΑΝΑΓΝΩΡΗΕΟΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΗ ΟΡΗΑ ΖΛΗΚΗΑ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΖΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΜΔ ΣΟ Ν. 3865/2010 Τνπ Γηάλλε Μπαιάγθα Εηδηθνχ ζπλεξγάηε ηεο ΔΟΕ Α. ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΘΔΜΔΛΗΩΘΔΗ ΜΔΥΡΗ 31-12-2010 Γηα φζνπο έρνπλ ζεκειηψζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΚΤΡΙΑ ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ : Γ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Δίδνο: ΝΟΜΟ Αξηζκφο: 3865 Έηνο: 2010 ΦΔΚ: Α 120 20100721 Σέζεθε ζε ηζρχ: 21.07.2010 Ζκ.Τπνγξαθήο: 20.07.2010 Σίηινο Μεηαξξχζκηζε πληαμηνδνηηθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα

Οη αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ Ση ηζρχεη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ εηδηθνχ ζπλεξγάηε Γηάλλε Μπαιάγθα www.doe.gr Αζήλα 19 Ηνπιίνπ 2010 Η ΔΟΕ παξνπζηάδεη ζήκεξα 19/7/2010, κε άξζξν ηνπ εηδηθνύ ζπλεξγάηε ηεο Γηάλλε Μπαιάγθα, ηηο αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζην αζθαιηζηηθό ησλ Δεκνζίσλ Υπαιιήισλ θαη εηδηθόηεξα ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο)

ΝΟΜΟ. ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ Άξζξν 1 Αληηθείκελν (Άξζξν 1 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηεο Οδεγίαο) Άξζξν 2 Πεδίν Δθαξκνγήο (Άξζξν 1 6 θαη 7 ηεο Οδεγίαο) ΝΟΜΟ "Γηθαίωκα ηωλ εξγαδνκέλωλ ζηελ ελεκέξωζε θαη δηαβνύιεπζε ζε θνηλνηηθήο θιίκαθαο επηρεηξήζεηο θαη νκίινπο επηρεηξήζεωλ ζε ζπκκόξθωζε πξνο ηελ Οδεγία 2009/38/ΔΚ/6.5.2009" ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016)

ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΗ ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ (2015-2016) ηνλ Πεηξαηά, ζήκεξα, Σξίηε 24 Φεβξνπαξίνπ 2015 κεηαμχ ηεο εγθαηαζηεκέλεο ζηνλ Πεηξαηά θαη επί ηεο Αθηήο Κηανχιε 45 ηξαπεδηθήο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία The

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ Είδος: ΚΧΓΗΚΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΤΝΣΑΞΔΧΝ Έηος: 2007 ΦΕΚ: Α 210 20070831 Σέθηκε ζε ιζτύ: 31.08.2007 Ημ.Τπογραθής: 29.08.2007 ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρο: 1 Ημ/νία: 01.01.2011 Περιγραθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΙΥΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 169 Κωδικοποίηζη ζε ενιαίο κείμενο, με ηον ηίηλο «Κώδικαρ Πολιηικών και ηπαηιωηικών ςνηάξεων» ηων διαηάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκηζης και Οικονομίας Σμήμα Λογιζηικής Θέμα πηστιακής εργαζίας: «Οι εργαζιακές ζτέζεις ηων ζποσδαζηών ΣΔΙ καηά ηην διάρκεια ηων ζποσδών ηοσς» Τποβληθείζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΣΑ ΟΡΙΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΑΠΟΛΤΔΩΝ ΣΟΝ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΣΑ ΟΡΙΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΑΠΟΛΤΔΩΝ ΣΟΝ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ : ΣΑ ΟΡΙΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΑΠΟΛΤΔΩΝ ΣΟΝ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟ ΣΟΜΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ:ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΦΟΙΣΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 1. Βαζηθή ζύληαμε: Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δελ αλαινγεί ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ρνξεγείηαη κεηά ηελ 1.1.2018

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο. Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα Πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Απνδνρέο Σωλ Μηζζωηώλ θαη ε ύλδεζε ηνπο κε ηελ Παξαγωγηθόηεηα Τπνβιεζείζα ζηνλ θαζεγεηή

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ.

ΤΠΗΡΔΙΔ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΤΠΟΦΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΔΜΔΛΙΧΗ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟ / ΝΔΟ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟ Παιαηφο αζθαιηζκέλνο λνείηαη ν ππάιιεινο ν νπνίνο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν δηνξηζκνχ ηνπ ζην Γεκφζην, έρεη αζθαιηζζεί γηα πξψηε θνξά ζε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1 Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ

ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1 Ρύζκηζε ζπληαμηνδνηηθώλ ζεκάηωλ Γεκνζίνπ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ «ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ, ΔΝΙΑΙΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΔΦΔΓΡΔΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΜΔΟΠΡΟΘΔΜΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 2012-2015» ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία

Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Θυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππψζβαζη ζε δημψζια έγγπαθα και ζηοισεία Π.Γ.28/15 (ΦΔΚ 34 Α/23-03-2015) : Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για

Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για Η αναθεωρημένη συμφωνία-πλαίσιο για τη γονική άδεια Οδηγός ερμηνείας από την ΕΣΣ European Trade Union Confederation (ETUC) GREEK Η αλαζεσξεκέλε ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηε γνληθή άδεηα Οδεγφο εξκελείαο απφ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΔΗ ΚΑΒΑΛΑ / ΓΟ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΤΓΑΣΡΙΑ: ΠΑΝΣΔΛΔΡΗ ΓΛΤΚΔΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΒΑΛΑ 2007 1 Περιετόμενα Διζαγωγή 3 Μέρος I Η ιζόηηηα ηων δύο θύλων,

Διαβάστε περισσότερα