ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ"

Transcript

1 CRPMNTP A3 CONFERENCE DES REGIONS PERIPHERIQUES MARITIMES D EUROPE CONFERENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS OF EUROPE 6, rue Saint-Martin RENNES - F Tel. : + 33 (0) Fax : + 33 (0) e.mail : web : ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Εισαγωγή: Η εδαφική συνεργασία, ένα διακύβευµα στην Ευρώ η και στα σύνορά της Η Ευρω αϊκή Ένωση, οι ολίτες της και τα εδάφη της αντιµετω ίζουν σήµερα ολυάριθµες ροκλήσεις. Ορισµένες, ήδη καταγεγραµµένες, γίνονται ιο έντονες, άλλες ροκύ τουν α ό την όλο και λιγότερο ελεγχόµενη αγκοσµιο οίηση, και όλες οξύνονται α ό την αγκόσµια κρίση ου αντιµετω ίζει ο κόσµος και οι οικονοµίες. Οι νέες αυτές ροκλήσεις δεν µ ορούν να αντιµετω ιστούν µόνο µέσα στα ισχύοντα σύνορα (κλιµατικές αλλαγές, ναυτιλιακά ζητήµατα ό ως η ασφάλεια στην ναυσι λοΐα...) ή µέσω ροσεγγίσεων - ου ισχύουν ακόµα- για κάθε τοµέα χωριστά, ανεξάρτητα α ό το ε ί εδο της εκάστοτε κυβέρνησης (µεταφορές, εριβάλλον, γεωργία, καινοτοµία κ.α...). Εξάλλου, τίθενται τόσο σε ε ί εδο ΕΕ, ό ου η εργασία και οι µελέτες ρέ ει να οδηγούνται έρα α ό τα εσωτερικά σύνορα, όσο και στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. Έτσι, η ΕΕ δεν έχει λέον την ολυτέλεια να εξετάζει τις ολιτικές της ροτάσεις δίχως να λαµβάνει υ όψη της το γεω ολιτικό εριβάλλον µέσα στο ο οίο βρίσκεται. Για να είναι η ΕΕ δυνατή σε ολιτικό και οικονοµικό ε ί εδο, για να µ ορέσει να διασφαλίσει την ευηµερία και την ασφάλεια των ληθυσµών της, οφείλει αράλληλα να συνεισφέρει στην ανά τυξη των χωρών και των Περιφερειών ου γειτονεύουν µε τα σύνορά της. Η ανά τυξη µίας γεωστρατηγικής και οικονοµικής εριοχής 800 εκατοµµυρίων κατοίκων (Ευρω αϊκή Ένωση και γείτονες χώρες) ροϋ οθέτει ε ίσης την οικονοµική και κοινωνική ανά τυξη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια των Περιφερειών ου βρίσκονται εκατέρωθεν των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ. Τα µεθοριακά αυτά εδάφη καθώς και οι ληθυσµοί τους, αντιµετω ίζουν µε ιδιαίτερο τρό ο τις νέες ροκλήσεις και είναι ροτιµότερο να λάβουµε υ όψη αυτές τις ιδιάζουσες συνθήκες και να αντα εξέλθουµε µέσω µελλοντικών ολιτικών ου θα έχουν σαν στόχο την διασφάλιση της οικονοµικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης. Οι Περιφέρειες είναι οι ρωταρχικοί αράγοντες στις λύσεις ου ρέ ει να εφαρµοστούν, και ε ίσης ρέ ει να εµ λακούν στον ορισµό αυτών των ολιτικών. Μεταξύ των µέσων στην υ ηρεσία της συνοχής, αρµόζει να τονίσουµε την σ ουδαιότητα, το ενδιαφέρον και την χρησιµότητα της εδαφικής συνεργασίας, είτε αυτή γίνεται µέσα στην Ευρω αϊκή Ένωση (3 ος στόχος της ολιτικής συνοχής) είτε στα σύνορα της ΕΕ (διασυνοριακή συνεργασία του µηχανισµού γειτονίας και εταιρικής σχέσης και σχέδιο δράσης για την ευρύτερη γειτονία όσον αφορά τις εξόχως α όκεντρες Περιφέρειες - ΕΑΠ). Το ενηµερωτικό αυτό σηµείωµα έχει σαν στόχο να αρουσιάσει συνο τικά το εν λόγω µέσο, το διακύβευµα ου αντι ροσω εύει για τις Περιφέρειες CRPM, καθώς και τις εργασίες και τις σκέψεις ου έγιναν στα λαίσια της οµάδας εργασίας «εξωτερικές συνεργασίες» για όλες τις Περιφέρειες-µέλη ου αφορά. 1. Συνο τική αρουσίαση του µηχανισµού ευρω αϊκής γειτονίας και εταιρικής σχέσης (IEVP) Πριν το 2004, υ ήρχαν ήδη διάφορα ρογράµµατα εταιρικής σχέσης, συνεργασιών άνω σε κοινό θέµα, ό ως και γεωγραφικών συνεργασιών µε τα Κράτη, τις Περιφέρειες κι ε ίσης µε την κοινωνία των ολιτών των γειτόνων χωρών της Ευρω αϊκής Ένωσης, α ό το Βορρά της Ρωσίας µέχρι τα νότια αράλια της Μεσογείου ερνώντας α ό τον Καύκασο και τα Βαλκάνια [MEDA (Συνοδευτικά µέτρα), TACIS (Τεχνική Βοήθεια στην Κοινο ολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών), ΕDDH (Εuropean Drug Development Hub ]. Α ό το 2004, η Ευρω αϊκή Ένωση ξεκινά την ευρω αϊκή ολιτική γειτονίας 1 µε σκο ό να ενισχύσει τις σχέσεις της µε τους εταίρους της στην Ανατολική Ευρώ η, το Νότιο Καύκασο και το Νότο της Μεσογείου. Στα λαίσια διµερών σχέσεων, η Ευρω αϊκή Ένωση τους ροτείνει στήριξη στις µεταρρυθµίσεις ου α οσκο ούν στο να τονώσουν την οικονοµική και κοινωνική ανά τυξη καθώς και ε ι λέον αροτρύνσεις ό ως συµµετοχή στην 1 Αφορά τις ακόλουθες χώρες: Αλγερία, Αρµενία, Αζερµ αϊτζάν, Λευκορωσία, Αίγυ το, Γεωργία, Ισραήλ, Ιορδανία, Λίβανο, Λιβύη, Μολδαβία, Μαρόκο, Κατεχόµενα Παλαιστινιακά εδάφη, Συρία, Τυνησία και Ουκρανία ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ - Reference CRPMNTP A3 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 p. 1

2 εσωτερική ευρω αϊκή αγορά. Κάθε χώρα εταίρος δεσµεύεται σε αντάλλαγµα, να ροβεί σε µεταρρυθµίσεις σε ε ί εδο εκδηµοκρατισµού και Κράτους ικαίου, µετάβασης στην οικονοµία της αγοράς, συνεργασίας σε θέµατα εξωτερικής ολιτικής, καθώς ε ίσης να ενισχύσει τις συνεργασίες της σε θέµατα ό ως η µάχη ενάντια στο οργανωµένο έγκληµα. Στην ερί τωση της Ρωσίας, ήδη α ό το 2003 συνέρχεται η σύνοδος κορυφής της Αγίας Πετρού ολης ου ροσβλέ ει στην δηµιουργία στρατηγικής εταιρικής σχέσης µεταξύ της Ένωσης και της Ρωσίας και η ο οία εριλαµβάνει τέσσερα κοινά εδία 2 ου ροσφέρουν στις σχέσεις της ΕΕ µε τη Ρωσία µία ολιτική διάσταση και µία το ική έκφραση της εταιρικής αυτής σχέσης, κυρίως στην Περιφέρεια της Βαλτικής. A Νοµικό λαίσιο : διµερείς συµφωνίες ΕΕ/Χώρα Εταίρος Το νοµικό λαίσιο των ενεργειών ου διεξήχθησαν στο εσωτερικό της l IEVP ορίζεται στις διµερείς συµφωνίες µε την ονοµασία «συµφωνίες σύµ ραξης και συνεργασίας» για την Ανατολική Ευρώ η, το Νότιο Καύκασο και τη Ρωσία και «συµφωνίες σύνδεσης» για τις χώρες της νότιας Μεσογείου. Ανεξάρτητα σχέδια δράσης ροσαρµοσµένα σε κάθε χώρα εταίρο, ροσδιορίζουν στη συνέχεια λε τοµερή ρογράµµατα ολιτικών και οικονοµικών µεταρρυθµίσεων ου υιοθετούνται α ό κοινού. Το µέτρο και ο ρυθµός ροόδου των σχέσεων του κάθε εταίρου µε την ΕΕ εξαρτάται α ό τη ίδια του την ικανότητα και την ολιτική βούληση ου έχει ώστε να υλο οιήσει τις ροτεραιότητες ου έχουν σχεδιαστεί. B Οι διαφορετικές µορφές δράσης της IEVP Με βάση τις διµερείς συµφωνίες, διάφορες µορφές δράσης έχουν εφαρµοστεί στην IEVP : ιµερείς δράσεις µεταξύ της ΕΕ και του Κράτους εταίρου ή συνδεδεµένου ου κινητο οιούν το µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής ενίσχυσης 3. Η Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή εκδίδει τακτικά ένα κατάλογο µε τις ολιτικές και τοµεακές µεταρρυθµίσεις ου είναι ήδη σε ισχύ στις διάφορες χώρες καθώς και µε τα α οτελέσµατα µε όρους οικονοµικής ανά τυξης (βλ. ιστοσελίδα ; Πολυµερείς διακυβερνητικές δράσεις γεωγραφικής (Βαλτική, Καύκασος, Μεσόγειος) ή θεµατικής φύσεως ; ράσεις «διασυνοριακές» (µε την έννοια του διασυνοριακού και διακρατικού του 3 ου στόχου της εριφερειακής ολιτικής της ΕΕ) ου συνδέουν τις εριφερειακές και το ικές αρχές. Σχήµα σύνθεσης: ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Συµφωνίες συνεργασίας και σύµ ραξης (χώρες του Καυκάσου και της Ανατολικής Ευρώ ης, Ρωσίας) Ή Συµφωνίες σύνδεσης (χώρες των νοτίων ακτών της Μεσογείου) ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ιµερείς (διακυβερνητικές) Πολυµερείς (διακυβερνητικές) «ιασυνοριακές» (Περιφερειακές και το ικές Αρχές) ιµερή Προγράµµατα δράσης Γεωγραφική -Βαλτική -Καύκασος -Μεσόγειος Θεµατική ιασυνορια κή θαλάσσια και χερσαία Θαλάσσια λεκάνη : -Βαλτική -Μαύρη θάλασσα -Μεσόγειος. 2 Κοινός χώρος οικονοµίας, κοινός χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, ένας χώρος συνεργασίας στο εδίο εξωτερικής ασφάλειας και ένας χώρος έρευνας και αιδείας, ου εριλαµβάνει στοιχεία ολιτιστικού χαρακτήρα 3 Περί ου το 75% των 5,621 εκατοµµυρίων ου διατίθενται για την ερίοδο ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ - Reference CRPMNTP A3 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 p. 2

3 2. Συµµετοχή των υ οεθνικών αρχών: η διασυνοριακή τυχή της IEVP Γνωρίζοντας την σ ουδαιότητα ου έχει ο ρόλος των εδαφών στην ανά τυξη των συνόρων της Ευρω αϊκής Ένωσης και την αναγκαιότητα ου υ άρχει να ενισχυθεί ο ενεργός ρόλος των ρωταγωνιστών σε αυτά τα εδάφη, η Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή εισήγαγε στο µηχανισµό γειτονίας και εταιρικής σχέσης µία τυχή «διασυνοριακής συνεργασίας». Η τυχή αυτή έχει σαν στόχο να αναδείξει τις ροκλήσεις ου τίθενται σε ε ί εδο γειτονικών εδαφών εκατέρωθεν των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και να ενθαρρύνει την συνεργασία µεταξύ εριφερειακών και το ικών αρχών, καθώς και ανάµεσα στις τελευταίες και την κοινωνία των ολιτών. Η ροώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας διασφαλίζεται έτσι α ό τα ακόλουθα 15 διασυνοριακά ρογράµµατα «IEVP-CTF»: Προγράµµατα ου έχουν συγκροτηθεί σε σχέση µε ένα χερσαίο σύνορο: - Πρόγραµµα Kolarctic Ρωσία - Πρόγραµµα Καρελία/ Ρωσία - Πρόγραµµα Νοτιοανατολική Φινλανδία/ Ρωσία - Πρόγραµµα Εσθονία/Λετονία/ Ρωσία - Πρόγραµµα Λετονία/Λιθουανία/ Ρωσία - Πρόγραµµα Λιθουανία/Πολωνία / Ρωσία - Πρόγραµµα Πολωνία/Λευκορωσία/Ουκρανία - Πρόγραµµα Ουγγαρία/Σλοβακία/Ρουµανία/Ουκρανία - Πρόγραµµα Ρουµανία/Ουκρανία/ ηµοκρατία της Μολδαβίας Προγράµµατα ου καλύ τουν τις θαλάσσιες λεκάνες: - Πρόγραµµα της Βαλτικής θάλασσας - Πρόγραµµα της Μαύρης θάλασσας - Πρόγραµµα της Μεσογείου θάλασσας Προγράµµατα ου έχουν συγκροτηθεί σε σχέση µε ένα θαλάσσιο έρασµα: - Πρόγραµµα Ισ ανία/μαρόκο - Πρόγραµµα ιασυνοριακή Συνεργασία/Ατλαντικός - Πρόγραµµα Ιταλία/Τυνησία Ο χορηγούµενος ροϋ ολογισµός στην IEVP για την ερίοδο φτάνει στα 12 ερί ου δισεκατοµµύρια ευρώ. Το 90% ερί ου των χρηµάτων θα διατεθούν σε διµερείς και εριφερειακές ενέργειες (µε την έννοια των ολυεθνικών ενεργειών). 3. Οι ροκλήσεις του σήµερα και του αύριο Εργασίες της CRPM και της οµάδας εργασίας «Εξωτερικές συνεργασίες» A. Συµµετοχή των Περιφερειών στα ισχύοντα ρογράµµατα «IEVP CTF» Πριν α ό όλα, συνιστάται να αρακολουθούµε και να ροωθούµε τα ρογράµµατα ου έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή, ειδικότερα τα τρία ρογράµµατα ου καλύ τουν τις θαλάσσιες λεκάνες (Βαλτική, Μαύρη θάλασσα, Μεσόγειος), έτσι ώστε να διασφαλίσουµε ως οι Περιφέρειες µέλη της Ευρω αϊκής Ένωσης και οι εταίροι τους στις γείτονες χώρες θα λάβουν ενεργά µέρος στα εν λόγω ρογράµµατα και θα ε ωφεληθούν α ό τις διαθέσιµες χρηµατοδοτήσεις έτσι ώστε να εξελίξουν την συνεργασία µεταξύ των Περιφερειών. Στις εργασίες ου η CRPM έχει να ραγµατο οιήσει, είναι χρήσιµο να συµ εριλάβει τη δηµιουργία στενού δεσµού µε τις ενδιαφερόµενες γεωγραφικές ε ιτρο ές, την ροώθηση ρογραµµάτων µαζί µε τις Περιφέρειες µέλη, αρακολούθηση και συνεδριάσεις ανταλλαγής ληροφοριών σχετικά µε τα ισχύοντα ρογράµµατα, τα ε ί εδα συµµετοχής των εριφερειακών αρχών, τις δυσκολίες ου αρουσιάστηκαν, τα ρωτεύοντα εξεταζόµενα θέµατα, κ.ά. Τα εξεταζόµενα θέµατα έχουν άντα την ολιτική βλέψη να συνεισφέρουν στην συνοχή των εδαφών και στην ανά τυξη των εν λόγω εδαφών εκατέρωθεν των συνόρων της Ένωσης. Για να ε ιτευχθεί αυτό, ροτάθηκε η εργασιακή οµάδα της CRPM να ροσεγγίσει το ρόγραµµα Interact το ο οίο ροωθεί και υ οστηρίζει την σωστή διαχείριση των ευρω αϊκών ρογραµµάτων εδαφικής συνεργασίας. Οµοίως, τα µέλη της εργασιακής οµάδας θα ροσεγγίσουν το δίκτυο ORATE ( ικτυακό Παρατηρητήριο της Ευρω αϊκής Χωροταξίας) µε σκο ό την ροώθηση σκέψεων κοινής δράσης. Κρίνεται σκό ιµο να υ ογραµµιστεί ως, µεταξύ των ΕΑΠ, µόνο τα Κανάρια Νησιά εµ λέκονται ε ί του αρόντος στην IEVP µέσω του ρογράµµατος Ισ ανία-μαρόκο. Τα σύνορα ωστόσο της Ευρω αϊκής Ένωσης δεν εριορίζονται σε αυτά ου καλύ τονται α ό την IEVP, αλλά αντιθέτως, οι ΕΑΠ διαµορφώνουν οι ίδιες τα σύνορα της Ένωσης στο εσωτερικό των γεωγραφικών χώρων στους ο οίους υ άγονται. Στο λαίσιο αυτό, οι ΕΑΠ ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ - Reference CRPMNTP A3 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 p. 3

4 ριµοδοτούνται µε ένα Σχέδιο ράσης για την Ευρύτερη Γειτονία, το ο οίο θα ρέ ει ε ίσης να α οτελέσει αντικείµενο αρακολούθησης και σχετικών ροτάσεων µελλοντικά. B. Προετοιµασία ροτάσεων για το µέλλον : Ό ως αναφέρθηκε ήδη, θα ρέ ει να υ άρχει µία ραγµατική ανά τυξη στα σύνορά της Ένωσης ούτως ώστε η τελευταία να µ ορέσει να ε ιδιώξει την δική της ανά τυξη και να συνεχίσει να είναι υ ολογίσιµη οικονοµική και ολιτική δύναµη σε αγκόσµιο ε ί εδο. Η Ευρω αϊκή Ένωση των 27 µελών αριθµεί σήµερα λίγο ερισσότερο α ό 400 εκατοµµύρια κατοίκους. Με τους γείτονές της, α οτελεί ένα οικονοµικό και γεωστρατηγικό χώρο µε 800 εκατοµµύρια κατοίκους. Η κρίση ου διανύει ο κόσµος σήµερα δεν θέτει υ ό αµφισβήτηση αυτήν την ροο τική. Αντιθέτως, η αναδί λωση και το κλείσιµο της Ένωσης δεν είναι µία βιώσιµη λύση και θα α οτελούσε µεσο ρόθεσµα και µακρο ρόθεσµα ένα σοβαρό σφάλµα. Σε αυτό το λαίσιο, η Ευρω αϊκή Ένωση θα έχει άντα, όλο και ερισσότερο, συµφέρον να ενσωµατώσει στο µέγιστο δυνατόν τις γείτονες χώρες και τις εριφερειακές αρχές, για θέµατα ασφαλείας, οικονοµικής ανά τυξης, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής. Οι Περιφέρειες αντι ροσω εύουν τα α οθέµατα ανά τυξης της Ευρω αϊκής Ένωσης. Είναι ε ίσης τα ρώτα εδάφη ου λήττονται α ό τις ε ι τώσεις των δυσκολιών και των «καθυστερήσεων» ου σηµειώνονται στην ανά τυξη των γειτόνων τους. Πλήττονται ε ίσης α ό τις ε ι τώσεις των εθνικών και διεθνών γεωστρατηγικών θεµάτων ου ερι λέκουν ή διευκολύνουν τους δεσµούς µεταξύ γειτονικών εριοχών. Για όλους αυτούς τους λόγους, ρέ ει να συµµετέχουν στον ορισµό νέων ολιτικών γειτονίας και εταιρικής σχέσης ιο φιλόδοξων και να τους ε ιτρα εί να συνεισφέρουν στην ευρω αϊκή ανά τυξη α ό το 2014 κι έ ειτα. Σε αυτό το στάδιο ανά τυξης, το ρόγραµµα IEVP-CTF ου βρίσκεται στα ρώτα του βήµατα, δεν είναι ακόµα δυνατόν να ροτείνει σαφείς και συγκεκριµένες κατευθύνσεις για το 2013 κι έ ειτα, αρόλα αυτά, ορισµένα σηµεία εµφανίζονται ήδη ως α αραίτητα. Η εργασία ου διεξάγεται ήδη α ό τώρα α ό την CRPM θα ρέ ει να ε ιτρέψει την κρίσιµη στιγµή την σύσταση ολιτικών και τεχνικών ροτάσεων για ένα νέο µέσο εδαφικής συνεργασίας στα σύνορα της Ένωσης. Φαίνεται ήδη ως οι ροτεινόµενες κατευθύνσεις θα ρέ ει να οικίλουν ανάλογα µε τις γεωγραφικές εριοχές, γνωρίζοντας ως τα ροβλήµατα και τα στοιχήµατα είναι ιδιαίτερα διαφορο οιηµένα στην εριοχή της Βαλτικής, του Ατλαντικού, νοτιοανατολικά ή στη Νότια Μεσόγειο. Οι ροτάσεις θα ρέ ει ε ίσης να λάβουν υ όψη την ροέκταση ορισµένων σκέψεων: βαλτική στρατηγική και βορινή διάσταση στο Βορά, ανατολική εταιρική σχέση και στρατηγική α ό τη Μαύρη Θάλασσα ως τα ανατολικά, Ένωση για την Μεσόγειο και δηµιουργία της ARLEM 4, µεταξύ άλλων, για το Νότο. Πρέ ει, έραν τούτου, να λάβουν υ όψη το ραγµατικό ε ί εδο ανά τυξης και την ικανότητα κινητο οίησης των συνοριακών Περιφερειών µελών της Ευρω αϊκής Ένωσης. Στα λαίσια των µελετών σχετικά µε τις εδαφικές συνεργασίες, τέθηκε σε λειτουργία στις αρχές Μαΐου µία οµάδα εργασίας CRPM ad hoc. Η οµάδα αυτή εξετάζει το µέλλον του 3 ου στόχου της ολιτικής συνοχής. Χρειάζεται να συµ εριληφθούν οι ροβληµατικές συνεργασίας µε το σύνολο των γειτόνων στις συζητήσεις της οµάδας αυτής και να διασφαλιστούν οι α αραίτητες συνέργειες µεταξύ των δύο οµάδων «εδαφική συνεργασία» και «εξωτερικές συνεργασίες». Πέρα α ό αυτές τις συνέργειες, η οµάδα εργασίας «εξωτερικές συνεργασίες» διεξάγει τις δικές µελέτες µε σκο ό την κρίσιµη στιγµή (τέλη 2009/µέσα 2010) να οδηγηθεί σε ροτάσεις ροτάσεις ου θα κατατεθούν για έγκριση στα µέλη της CRPM και θα ενσωµατωθούν στο «ακέτο» δια ραγµατεύσεων CRPM για το Στις ροτάσεις της ρέ ει να συµ εριλαµβάνονται ορισµένα σηµεία: ιαφορο οίηση ροσέγγισης µεταξύ των εριοχών στις ο οίες αναφέρονται δεν µ ορούµε ούτε να ροτείνουµε τα ίδια θέµατα, ούτε τις ίδιες µεθόδους, ούτε τους ίδιους κανόνες λειτουργίας και ροϋ οθετότητας ανάλογα µε την κάθε εριοχή ; Αναγνώριση της ευρύτερης γειτονίας στο εριεχόµενο των νέων ροτάσεων ; Πρόταση κανόνων διακυβέρνησης ου να εριλαµβάνει το εριφερειακό ε ί εδο, ήδη α ό την εξαγγελία ολιτικών και µελλοντικών ρογραµµάτων ; εσµός ου ρέ ει να ενισχυθεί µεταξύ του ρογράµµατος «διασυνοριακής» συνεργασίας και των ενεργειών IEVP ου διεξάγονται σε διµερές και εριφερειακό ε ί εδο (µε την έννοια των ολυεθνικών εριοχών). 4 ARLEM : Ευρω-Μεσογειακή Περιφερειακή και Το ική Συνέλευση ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ - Reference CRPMNTP A3 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 p. 4

5 Σηµ. : Η CRPM υ ερασ ίστηκε α ό το 2008 την διεύρυνση των στοχασµών σχετικά µε την ολιτική ευρω αϊκής συνοχής ενσωµατώνοντας σε αυτήν, την ροβληµατική των συνοριακών χωρών στα ανατολικά και στα νότια η ανά τυξη των χωρών αυτών ούσα ευρέως ροσαρµοσµένη στις συνθήκες της µακρο ρόθεσµα ανά τυξης της Ευρω αϊκής Ένωσης. Σήµερα, το κυρίαρχο ευρω αϊκό µέσο για ενέργειες µε αυτές τις εριοχές, είτε ρόκειται στον οικονοµικό, κοινωνικό, εριβαλλοντικό ή κατάρτισης κ.ά. είναι η IEVP, κυρίως στους διµερείς και ολυεθνικούς της τοµείς ( εριφερειακός). Το γεγονός ως υ άρχει α έχει ολύ α ό το να µ ορεί να αντα εξέρχεται µε α οτελεσµατικό και κατάλληλο τρό ο στις ροκλήσεις ου εµφανίζονται και γίνονται ολοένα και ιο έντονες, ειδικότερα εξαιτίας της δυσαναλογίας µεταξύ των χορηγούµενων χρηµατικών οσών και τους κανόνες ροϋ οθετότητας. Πέρα α ό τις ροτάσεις σχετικά µε τη βελτίωση του µηχανισµού «διασυνοριακής» συνεργασίας, ρέ ει λοι όν η οµάδα εργασίας να αρακολουθήσει το ισχύον ρόγραµµα IEVP στο σύνολό του και να ετοιµάσει ροτάσεις για µία ραγµατική «σύγκλιση γειτνίασης» στα σύνορα της Ένωσης, ερικλείοντας τις εδαφικές ροβληµατικές. Ό ως και στην ερί τωση της µελέτης σχετικά µε το σηµερινό ρόγραµµα, ροτείνεται η οµάδα εργασίας της CRPM να ροσεγγίσει το ρόγραµµα Interact ου ροωθεί και στηρίζει την σωστή διαχείριση των ευρω αϊκών ρογραµµάτων εδαφικής συνεργασίας. Οµοίως, τα µέλη της οµάδας εργασίας θα έρθουν ιο κοντά µε το δίκτυο ORATE ( ικτυακό Παρατηρητήριο της Ευρω αϊκής µε σκο ό την ροώθηση ιδεών ου θα εφαρµοστούν α ό κοινού. 4. Ενδεικτικό ρόγραµµα: Ιούνιος Αύγουστος 2009 Ιούνιος Αύγουστος 2009 Τέλη 2009 αρχές 2010 (ανάλογα µε την εξέλιξη του Προγράµµατος και της ευρω αϊκής ατζέντας) Συµµετοχή στις ιδέες της οµάδας εργασίας ad hoc σχετικά µε τις εδαφικές συνεργασίες (Στόχος 3) Ολοκλήρωση ενηµερωτικού σηµειώµατος σχετικά µε την ροβληµατική IEVP- CTF για την Γενική Συνέλευση της CRPM (Οκτώβριος 2009 στο Γκέτεµ οργκ) Πολιτικό σηµείωµα αναφορικά µε την ενσωµάτωση της θεµατικής «εδαφική συνεργασία/σύνολο των γειτόνων» στις ευρω αϊκές ολιτικές µετά το ο εξάµηνο 2010 Σεµινάριο benchmarking (συγκριτική αξιολόγηση) στο ισχύον ρόγραµµα, αρουσίαση ροτάσεων για το µέλλον Θα οργανωθεί σε συνδυασµό µε την µελέτη σχετικά µε την «εσωτερική» εδαφική συνεργασία. ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ - Reference CRPMNTP A3 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 p. 5

6 ANNEX: Information on the various ENPI and wider neighbourhood programmes concerning CPMR regions 1/ Cross-border cooperation pursued by the outermost regions through the European Neighbourhood and Partnership Instrument (ENPI) and the wider neighbourhood action plan for the outermost regions The outermost regions are a group of seven regions (Madeira and the Azores, the Canary Islands and the four French overseas departments 5 ), which are part of three member states (Portugal, Spain and France) and are located in three specific geographical areas (the Atlantic, the Caribbean and the Indian Ocean). They are in a very particular and unique situation within the EU, due to their remoteness from EU territory, their isolation, and proximity to other continents. This specific situation is recognised by Article 299(2) of the Treaty on European Union, which acknowledged the need to adopt specific measures, first to help these regions overcome the problems related to their disadvantaged situation compared to continental regions, and second to develop their potential. On the basis of Article 299(2) of the Treaty, the European Commission has for some years been developing an EU strategy for the outermost regions, which is set out in its Communication entitled A stronger partnership for the outermost regions of May This strategy has three priorities: to increase their accessibility (internal and external), to improve their competitiveness and to integrate them into their specific regional areas. 2/ The outermost regions and cross-border cooperation: the specific example of the Canary Islands through the ENPI the Spain (Canaries)/ southern Morocco Programme As far as the EU s approach to territorial cooperation at its external borders is concerned, the specific situation of the outermost regions has been largely neglected. They (and even then just the Canary Islands) were only allowed to get involved in cross-border cooperation under ENPI as from The Canary Islands had not been allowed to participate in cross-border cooperation before then as they had not been considered as external maritime borders of the EU and could therefore not join the Spain-Morocco cooperation programme under Interreg IIIA ( ), which only involved certain Andalusian provinces, Ceuta and Melilla. It was not until the period that the Canaries Islands finally came to be considered as external maritime borders of the EU and therefore became eligible to participate in cross-border cooperation, which, during this time, was incorporated into the wider context of neighbourhood policy. The Canary Islands now constitute the Atlantic fringe of neighbourhood policy. The Spain/Morocco cross-border cooperation programme has two strands: one for Spain and northern Morocco, which involves Andalusia, and one for Spain and southern Morocco, which involves the Canary Islands. Negotiations with the Commission began in The Spain-southern Morocco strand involving the Canary Islands has a 32 million budget, of which 50% is funded by the ERDF and the ENPI. In order to establish this cooperation, and until the neighbourhood programme was approved, another cross-border cooperation programme involving just the ERDF is in preparation. 3/ The wider neighbourhood action plan This plan was originally proposed in the above-mentioned Communication from the Commission of May 2004, which set out an EU strategy for the outermost regions based on three priorities: to increase their accessibility (internal and external), to improve their competitiveness and to integrate them into their specific regional areas. As mentioned before, one of the specific characteristics of the outermost regions is their remoteness from EU territory, their isolation, and proximity to other continents. They therefore have to a dual challenge: membership of the EU and integration within the Single Market on the one hand, and membership of their specific regional area, remote from EU territory and close to other, usually poorer countries, with which they have economic, historic and cultural ties. 5 Martinique, Guadeloupe, Guyana, La Réunion 6 COM (2004) 343 final, ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ - Reference CRPMNTP A3 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 p. 6

7 Because of their specific geographical location, cooperation with neighbouring third countries is essential for the outermost regions, as cooperation inevitably has to be with them. Such cooperation is far from easy and several difficulties have to be overcome, especially the lack of any single financial management instrument that is can be used on both sides of the border. In this context, the wider neighbourhood action plan aims to help the outermost regions to integrate more easily with their socio-economic and cultural area by removing obstacles which limit the opportunities for exchanges with the surrounding regional area. To achieve this, it is necessary to promote the free movement of goods, services and people in a coherent fashion, including by facilitating exchanges of experiences. The Commission is proposing that the action plan should have two main strands: firstly transnational and cross-border cooperation; and secondly trade and customs measures. The action plan should also include measures to inform all those concerned, including Commission delegations in third countries, about the extent of the challenge which the outermost regions and countries in their regional area face. The latest Commission Communication on the outermost regions, entitled The outermost regions: an asset for Europe, 7 emphasises their specific geostrategic and geographical position and the need to continue developing the wider neighbourhood action plan in the future, bearing in mind the major importance of cooperation for the outermost regions, for whom this is not a matter of choice but one of need. 4/ Contribution from the Balkans and Black Sea Commission (Information provided by the Canary Islands regional authorities) Despite of the solid political and regulatory framework developed over a decade for the cooperation between the EU members and its neighbouring countries, it is profound that the EU still has in its checklist major challenges to respond to. Starting from the currently operating programme in the Black Sea Basin, which after overcoming a number of difficulties and consecutive consultations published its first call for cooperation proposals in the second semester of 2009 for the current programming period, a number of considerations are aggregated. On top of the already limited budget of a bit over 17 million till 2013, the currently pending signing of bilateral agreements with the partner countries do also cause a feeling of uncertainty mainly to the beneficiaries. The remaining EU partners to sign the bilateral agreements are obliged to do so by December 31 st this year but if they fail to, the Commission claims to consider alternative scenarios to the relief of the successful beneficiaries. The European regions, the development motors in the Union, especially those located in the eastern neighbourhood and dependant on their central governments, are deeply concerned by the climate of uncertainty, despite of the good will of both the European and the partner regions. The national governments need to take more solid steps to be taken towards the successful cooperation of their territories and will be asked in collaboration with the EU to refine and define their targets for the next programming period. (Information provided by Kentriki Makedonia Region) 5/ European Neighbourhood and Partnership Instrument - Cross-border Cooperation - Mediterranean (ENPI-CBC-MED) The ENPI - CBC - Mediterranean Sea Basin Programme is a multilateral cooperation programme that provides a framework for carrying out cross-border activities in the context of the Mediterranean Neighbourhood Policy, alongside efforts led as part of the Euro-Mediterranean Partnership. ENPI is cofinanced through the Neighbourhood Fund (ENP) and the European Regional Development Fund (ERDF). One of the innovative and special features resides in the simplification of procedures, similar to those of the Structural Funds, with multi-annual programming, territorial partnerships and matched funding. The crossborder strand allows for cooperation led by national, regional or local government, public bodies, international organisations, businesses, NGOs and other economic operators. 7 COM (2008) 642 final, ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ - Reference CRPMNTP A3 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 p. 7

8 The first call for proposals concerns the 4 Priorities of the programme: Promotion of socio-economic development and enhancement of territories; Promotion of environmental sustainability at the basin level; Promotion of better conditions and modalities for ensuring the mobility of persons, goods and capitals; Promotion of cultural dialogue and local governance. The budget allocated to this first call amounts to 32,811,784 euros. The deadline is 20 October It is important to note that this call for proposals is issued with a suspension clause since most of the Mediterranean Partner Countries have not yet signed the Programme Financing Agreement (the deadline for this is 31 December 2009). This must be signed before project leaders can receive co-funding. Despite the willingness of all the partners, this situation is generating a feeling of uncertainty on the part of regional stakeholders. The role played by local actors in cooperation within the Mediterranean countries remains one of the major challenges for addressing global economic changes, climate change and migration phenomena. The EU needs to respond using all the instruments at its disposal, including the ENPI-CBC-MED programme. Despite this, it is important to note that there is no mention of a reference document on the Union for the Mediterranean among the key documents indicated in the guidelines for project applicants for the first ENPI-CBC-MED call. The ENPI-CBC-MED programme should aim to act as a lever for implementing the Euro-Mediterranean Policy / Union for the Mediterranean at local level. National governments within the Sea Basin should make firmer commitments with regard to cooperation in their territories. The national delegations of the Programme Steering Committee should undertake to strengthen the link between the programme and all that has so far been achieved through the Euro- Mediterranean Partnership / Union for the Mediterranean to continue ensuring complementarity and coherence between strategies and projects under the different priorities. It would be interesting for the CPMR/IMC to organise a Seminar on this issue. (Information provided by Campania Region) ΚΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ - Reference CRPMNTP A3 ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 p. 8

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010:

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΩΝΑΣ 2008-2010: Ο ρόλος της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών Συνοπτική Έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (13 και 14 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014/2214(INI) 29.5.2015 Eυρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 2014/2214(INI) 29.5.2015 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια και του Ιονίου Πελάγους (2014/2214 (INI)) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ναυτιλίας Πειραιάς, 28-29 Μαΐου 2015. European Maritime Day Piraeus, 28-29 May 2015 ΕΕ ΛΛ ΛΛΗΗΝΝΙ ΙΙ ΚΚΗΗ ΔΔ ΗΗΜΜ ΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙ ΙΙΑΑ ΥΥΠΠ ΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ KKAAI II ΔΔΙ ΙΙΟΟΙ ΙΙΚΚΗΗΤΤΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ ΑΑΝΝ ΑΑΣΣΥΥΓΓΚΚΡΡΟΟΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ HH E L L E NN II ICC RR EPP E UUBBL LII ICC

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Διεύθυνση Συμβουλευτικών Εργασιών ΕΥΡΩΠΑΙΚΉ ΕΝΩΣΗ Μονάδα 3 Δίκτυα και Επικουρικότητα Επιτροπή των Περιφερειών ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων

Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τον Πολίτη και τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων Ελληνική ΕΕΛΛ ΛΛΗΗ ΝΝΙ ΙΚΚΗΗ ΔΔΗΗΜΟ ΚΚΡΡΑΑ ΤΤΙ ΙΑΑ ΥΥΠΟΥΥΡΡ ΓΓΕΕΙ ΙΟ ΕΕΣΣΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΚΚΩΝΝ HH EE E LL LLL L EE E NN II ICC R EE EPP P UU B LL LII I CC MM II INN II SS IST R Y OO FF FII I NN T EE ER II IOO

Διαβάστε περισσότερα

ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 7-8 3 2014

ATHENS. European Recovery Local Solutions. Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη Τοπική Υλοποίηση. 6 th EUROPEAN SUMMIT OF REGIONS AND CITIES 7-8 3 2014 EUROPEAN UNION Committee of the Regions 6 th EUROPEAN Πρόγραμμα 6 th European Summit of Regions and Cities European Recovery Local Solutions www.cor.europa.eu/athens2014 6 η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΥΔ ΠΚΠ Interreg III KYΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ REGIO ΕΧ-ΑΝΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΤΕΛΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu 22-23 MAY 2010 PROCEEDINGS EDITED BY VASILEIOS A. VLACHOS INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERNATIONAL BUSINESS www.icib.eu Thessaloniki, 22-23

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors

Περιεχόμενα Contents. Αποστολή Mission. Ταυτότητα του Οργανισμού Profile. Διάρθρωση Organisation Chart. Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors Περιεχόμενα Contents Αποστολή Mission 3 Ταυτότητα του Οργανισμού Profile 4 Διάρθρωση Organisation Chart 5 Διοικητικό Συμβούλιο Board of Directors 7 Αναγνώριση Υπηρεσιών Our appreciation to those who left

Διαβάστε περισσότερα

Research and Innovation performance in

Research and Innovation performance in Research and Innovation performance in Cyprus Country Profile 2013 Research and Innovation EUROPEAN COMMISSION Directorate General for Research and Innovation Directorate C Research and Innovation Unit

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2012-13 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ε ίναι ατυχής συγκυρία ότι τη χρονική περίοδο που η Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004)

Θέµα : Ανά τυξη Συστήµατος Στρατηγικής ιοίκησης (ν. 3230/2004) Αθήνα, 1 Μαρτίου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace

Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Local Action Plan for the Region of Eastern Macedonia and Thrace Midterm Report / Annex 7.3.9: Local Action Plan for the region of Eastern Macedonia and Thrace 1 Επιλογές ιαχείρισης Αποβλήτων για τον Έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ COMISSÃO INTERMEDITERRÂNICA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA COMISIÓN INTERMEDITERRÁNEA ΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ COMMISSION INTERMEDITERRANEENNE اللجنة المتوسطية المشترکة Γενική Συνέλευση ιαµεσογειακής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS

ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS ΕΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ UNION OF GREEK SHIPOWNERS Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η 2010-11 A n n u a l R e p o r t T ο χρονικό διάστημα που καλύπτει η παρούσα ετήσια έκδοση της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών, παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κ. ΜΙΧΑΛΗ ΙΩΑΝΝΙ Η Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ µαζί σας µε την παρούσα έκδοση. Σκοπός της παρούσας έκδοσης είναι να ενηµερώσει τον αναγνώστη για όσα η Ένωση µας έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ. Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εφαρµογή της Οδηγίας-Πλαίσιο για τα Νερά (2000/60/ΕΚ) σε Περιφερειακό Επίπεδο Επιβλέπουσα: ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

cyprus ports authority ετήσια έκθεση 10annual report

cyprus ports authority ετήσια έκθεση 10annual report cyprus ports authority ετήσια έκθεση 1annual report περιεχόμενα / index 1. Μήνυμα Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 2 Message by the Chairman of the Board of Directors 2. Διοίκηση 7 Board of Directors 3.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12

Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε Ν Ω Σ Ι Σ Ε Λ Λ Η Ν Ω Ν Ε Φ Ο Π Λ Ι Σ Τ Ω Ν U N I O N O F G R E E K S H I P O W N E R S 2011-12 Ε τ ή σ ι α Έ κ θ ε σ η A n n u a l R e p o r t Ο χρόνος αυτός ήταν ο πιο κρίσιμος σε εθνικό και διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS

& THE CASE OF EUROPEAN ISLANDS Σε συνεργασία με την Διάσκεψη των Μη Κεντρικών Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης (CPMR) In cooperation with the Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ / INTERNATIONAL CONFERENCE

Διαβάστε περισσότερα

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia

International Meeting 10-11 October 2014. Athens and Stymfalia International Meeting 10-11 October 2014 Athens and Stymfalia SCIENTIFIC COMMITTEE Chair Constantinos Cartalis Assoc. Professor, National and Kapodistrian University of Athens, Scientific Adviser of PIOP

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Κρυσταλλία Ευαγγελάτου Περιβαλλοντολόγος ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Γ : Τελική Έκθεση εκ των προτέρων αξιολόγησης και Στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 Δεκέμβριος 2014 1 Σ ε λ ί δ α Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΜΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΑ ΚΕΙΜΕΝΑ - ΣΧΟΛΙΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ Διονύσης Κλάδης Καθηγητής Εκπαιδευτικής Πολιτικής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και Ειδικός Γραμματέας

Διαβάστε περισσότερα

For More Information

For More Information CHILDREN AND FAMILIES EDUCATION AND THE ARTS ENERGY AND ENVIRONMENT HEALTH AND HEALTH CARE INFRASTRUCTURE AND TRANSPORTATION The RAND Corporation is a nonprofit institution that helps improve policy and

Διαβάστε περισσότερα

Survive into the tourist...jungle!

Survive into the tourist...jungle! Survive into the tourist...jungle! Ανταγωνιστικότητα µέσω Αειφορίας Ευκαιρίες και Προκλήσεις για τους Μεσογειακούς Τουριστικούς Προορισούς Competitiveness through Sustainability Opportunities & Challenges

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis

Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis Message by SETE s President of the Board of Directors, Dr. Andreas Andreadis During 2012, Greek tourism remained a strong supporter of the country's GDP, achieving its original targets for 16 million international

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ

ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς website: www.sed.gr e-mail: info@sed.gr ΜΕΤΟΧΙΚΟΣ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ Το Ηλεκτρονικό Περιοδικό του ΣΕΔ 7ο τεύχος (επετειακό)

Διαβάστε περισσότερα