ΤΟ ΒΘΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΥΡΟΓΛΩΣΣΛΟ 43 Ρλικοσ αγγζλων ψάλουςι. Άγιεσ μζρεσ ζρχονται κι αναμαςϊ ζνα παλαιότερο άρκρο μου. 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΒΘΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΥΡΟΓΛΩΣΣΛΟ 43 Ρλικοσ αγγζλων ψάλουςι. Άγιεσ μζρεσ ζρχονται κι αναμαςϊ ζνα παλαιότερο άρκρο μου. 1"

Transcript

1 Άγιεσ μζρεσ ζρχονται κι αναμαςϊ ζνα παλαιότερο άρκρο μου. 1 Πότε λϋμε τη φρϊση; Μα ςτα χριςτουγεννιάτικα Κάλαντα Εικόνα 1 - Νικηφ. Λφτρα (Τα κάλαντα) Καλιν εςπζραν άρχοντεσ, αν είναι οριςμόσ ςασ, Χριςτοφ τθ Κεία γζννθςθ, να πω ςτ' αρχοντικό ςασ. Χριςτόσ γεννάται ςιμερον, εν Βθκλεζμ τθ πόλθ, οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρεται θ φφςισ όλθ. Εν τω ςπθλαίω τίκτεται, εν φάτνθ των αλόγων, ο βαςιλεφσ των ουρανϊν, και ποιθτισ των όλων. Πλήθοσ αγγζλων ψάλλουςι, το Δόξα εν υψίςτοισ, και τοφτο άξιον εςτί, η των ποιμζνων πίςτισ. Εκ τθσ Ρερςίασ ζρχονται τρεισ μάγοι με τα δϊρα 1 Θ ςυγγραφι επί κεμάτων κρθςκευτικοφ χαρακτιρα γίνεται για λόγουσ γλωςςολογικισ, λαογραφικισ και ετυμολογικισ ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ. Δεν ςθμαίνει αναγκαςτικά, αποδοχι από πλευράσ μου, των κρθςκευτικϊν απόψεων, κζςεων, πεποικιςεων που ςυνάδουν ι απορρζουν από τθν κρθςκεία. Copyright Aris Stougiannidis Σελ 1

2 άςτρο λαμπρό τουσ οδθγεί χωρίσ να λείψει ϊρα. Σ' αυτό το ςπίτι που 'ρκαμε, πζτρα να μθ ραγίςει κι ο νοικοκφρθσ του ςπιτιοφ χρόνια πολλά να ηιςει. υντακτικό Το ορκό κα ιταν «ψάλλει» (το πλικοσ ψάλλει). Είναι πάντωσ παραδεκτι ςαν ςυνεκδοχι 2. Ρρβλ. «ο κόςμοσ χτίηουν εκκλθςιζσ» (Δθμοτικό Ροιιμα) ι «Στου παπα-λάμπρου τθν αυλι κόςμοσ είναι μαηεμζνοι» (Θ παπα-λάμπραινα Δθμοτικό Τραγοφδι) Ψϊλλω ιμα επιτατικό του ψάω : ψαφω, ψθλαφϊ, εγγίηω, κίγων τι το κζτω ςε κίνθςθ, ζλκω τι και είτα το αφίνω να επανζλκει εισ τθν κζςιν του. (πχ. «τόξου νευράν ψάλλω») Ψϊλτης ο ψάλλων, ο παίηων ζγχορδον 3 όργανον, ο κικαριςτισ. Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ, Λεξικόν τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςθσ. ςελ Τϊρα κατάντθςε ο ψάλτθσ να είναι αυτόσ που τραγουδάει ςτθν εκκλθςιά και μόνο, χωρίσ να κάνει χριςθ μουςικϊν οργάνων. Εκ παραδόςεωσ δεν χρθςιμοποιοφνται μουςικά όργανα ςτισ ορκόδοξεσ εκκλθςιζσ 4. Θ βυηαντινι μουςικι δεν μπορεί να αποδοκεί από όργανα με ςτακερζσ νότεσ (πλικτρα ι τάςτα), αλλά μόνο από αδιαβάκμθτθσ κλίμακασ όργανα (ταμπουρά ο οποίοσ ζχει κινθτά τάςτα,βιολί, λφρα κλπ). Ετςι οι εφευρζτεσ βυηαντινοί δεν κράτθςαν το εφεφρθμα τουσ εκκλθςιαςτικό όργανο, αλλά το χάριςαν ςτουσ δυτικοφσ. Στισ εκκλθςίεσ των κακολικϊν χρθςιμοποιείται τϊρα το Εκκλθςιαςτικό όργανο, ςυνικωσ το 2 Θ ςυνεκδοχι είναι λεκτικόσ τρόποσ κατά τον οποιο ςτενεφει ι ευρφνεται θ αρχικι ςθμαςία τθσ λζξθσ, πχ. το μζροσ αντί του όλου και αντίςτροφα. 3 Ζγχορδα ονομάηονται τα μουςικά όργανα τα οποία διακζτουν χορδζσ για τθν παραγωγι του ιχου. Τζτοια όργανα είναι: θ κικάρα, το μπάςο, το βιολί, το βιολοντςζλο, θ βιόλα, το ςαντοφρι, το ψαλτήριο ι κανονάκι, το μπουηοφκι, θ άρπα, θ λφρα κ.α. 4 Το 1905, το όργανο ιταν το μεγαλφτερο ςτθ Γερμανία. Διακζτει 7269 αυλοφσ και 113 ρετηίςτρο, κατανεμθμζνα ςε 4 πλθκτρολόγια και μια ςειρά ποδοπλικτρων. Σιμερα, το όργανο αυτό είναι το μεγαλφτερο εκκλθςιαςτικό όργανο τθσ φςτερθσ ωμανικισ περιόδου που ζχει επιηιςει αναλλοίωτο ωσ τισ θμζρεσ μασ. Copyright Aris Stougiannidis Σελ 2

3 λζμε ςκζτο «όργανο» που όμωσ είναι πνευςτό. Βλ. Εικόνα 2 - Εκκλθςιαςτικό όργανο ςτθν κακεδρικι εκκλθςιά του Βερολίνου. Το εκκλθςιαςτικό όργανο ζχει τισ ρίηεσ του ςτο παλαιότερο αρχαιοελλθνικό πνευςτό όργανο, που ζφερε το όνομα φδραυλισ. Μετά τουσ Ζλλθνεσ, το πρωτοπόρο αυτό ακουςτικό και τεχνολογικό καταςκεφαςμα ταξίδεψε και υιοκετικθκε πρόκυμα από πολλοφσ, φτάνοντασ μζχρι τουσ ωμαίουσ και ζπειτα τουσ Βυηαντινοφσ. Τον 7ο και 8ο αιϊνα θ φδραυλισ ονομάςτθκε πλζον Πργανο και άκμαηε ςτο Βυηάντιο αλλά και ςε όλα τα μεγάλα κζντρα καταςκευισ και παραγωγισ τθσ όπωσ θ Κωνςταντινοφπολθ. Αξιομνθμόνευτο είναι το περιςτατικό τθσ αποςτολισ ενόσ εκκλθςιαςτικοφ οργάνου ωσ δϊρο το 757 μ.χ. από τον βυηαντινό αυτοκράτορα Κωνςταντίνο τον Κοπρϊνυμο ςτον αυτοκράτορα των Φράγκων Ρεπίνο τον Βραχφ, πατζρα του Καρλομάγνου. Λίγο αργότερα, το 812 μ.χ., οι βυηαντινοί χάριςαν και ζνα δεφτερο ςτον ίδιο τον Καρλομάγνο. Τον 10ο αιϊνα καταςκευάςτθκε με ζξοδα τθσ εκκλθςίασ το αγγλικό εκκλθςιαςτικό όργανο του Γουίντςεςτερ, με αςυνικιςτο μζγεκοσ και με 26 φυςερά που απαιτοφςαν 70 άτομα*3+, διακζτοντασ επίςθσ 40 νότεσ, με 10 αυλοφσ για κάκε νότα. Εικόνα 2 - Εκκληςιαςτικό όργανο ςτην καθεδρική εκκληςιά του Βερολίνου Μια τζτοια ανάλογθ μετάπτωςθ του νοιματοσ τθσ λζξθσ ζχουμε και ςτθν «αίκουςα». Λζγαμε πχ. «Απαγορεφεται το καπνίηειν εντόσ τθσ αικοφςθσ» ενϊ αίκουςα *εννοείται ςτοά+ είναι μεχτοχθ του αίκω=φλζγομαι, με καπνό δθλ.ςθμαίνει «αυτι που καπνίηει» βλ αίκω, αικάλθ, Αίτνα κλπ., και θ φράςθ λεει: «μθν καπνίηετε ςε αυτιν που καπνιηει!» Ψαλτόριο To ψαλτιριο είναι ζνα ζγχορδo νυκτό 5 μουςικό όργανο τθσ οικογζνειασ τθσ άρπασ ι του ςαντουριοφ. Το ψαλτιριο τθσ Αρχαία Ελλάδασ (επιγόνειο) χρονολογείται τουλάχιςτον από το 2800 π.χ., όταν ιταν ζνα οργανο ςαν άρπα. Ετυμολογικά θ λζξθ προζρχεται από τθν 5 Νυκτά όργανα: ονομάηονται τα ζγχορδα μουςικά όργανα από τα οποία ο ιχοσ παράγεται με τθ νφξθ των χορδϊν τουσ (δθλ. το τράβθγμά τουσ) που γίνεται είτε με τα δάχτυλα είτε με πζνα. Τζτοιο όργανο είναι το ψαλτιριο αλλά και : θ κικάρα (κλαςςικι κικάρα, ακουςτικι κικάρα, ιςπανικι κικάρα, θλεκτρικι κικάρα), το μπάςο, το μπουηοφκι, ο ταμπουράσ (θ αρχαία πανδουρίσ) κ.α. Copyright Aris Stougiannidis Σελ 3

4 αρχαία ελλθνικι ψαλτιριον «ζγχορδο μζςο, ψαλτιριο, άρπα» και αυτό από το ριμα ψάλλω. (κν. Κανονάκι). Ψϊλλω Ψάλλω ςθμαίνει "αγγίηω απότομα, κτυπϊ, ζλκω, τραβϊ". Στθν περίπτωςθ των εγχόρδων μουςικϊν οργάνων, "το να παιηεισ μουςικι με ζγχορδα μζςω των δάκτυλων, και οχι με το πλικτρο". Ρχ. το πιάνο ειναι ζγχορδο αλλά παίηεται μζςω πλικτρων και οχι με απ ευκείασ επαφι των δακτφλων με τθν χορδι. Ζγχορδα τοξωτά ονομάηονται τα ζγχορδα μουςικά όργανα από τα οποία ο ιχοσ παράγεται με τθ χριςθ δοξαριοφ 6, το οποίο κζτει ςε παλμικι κίνθςθ τισ χορδζσ. Τζτοια όργανα είναι: το βιολί, το βιολοντςζλο, θ βιόλα, το κοντραμπάςο, θ κρθτικι λυρα, ο ποντικακόσ κεμεντηζσ είναι ζγχορδα τοξοτά. Στθν Βίβλο το "ψαλτιριο", και πλθκυντικό του, "ψαλτιρια", χρθςιμοποιείται για να (כלי) μεταφράςει τθν keliy Εβραϊκά Ψαλμού 22 καὶ γὰρ ἐγὼ ἐξομολογήςομαί ςοι ἐν ςκεύει ψαλμοῦ τὴν ἀλήκειάν ςου, ὁ Κεόσ ψαλῶ ςοι ἐν κικάρᾳ, ὁ ἅγιοσ τοῦ Λςραήλ 33:2 ἐξομολογεῖςκε τῷ Κυρίῳ ἐν κικάρᾳ, ἐν ψαλτηρίῳ δεκαχόρδῳ ψάλατε αὐτῷ. 70:22 2 καὶ γὰρ ἐγὼ ἐξομολογιςομαί ςοι ἐν ςκεφει ψαλμοῦ τὴν ἀλικειάν ςου, ὁ Κεόσ ψαλῶ ςοι ἐν κικάρᾳ, ὁ ἅγιοσ τοῦ Ἰςραιλ. 81:3 3 λάβετε ψαλμὸν καὶ δότε τφμπανον, ψαλτήριον τερπνὸν μετὰ κικάρασ 92:4 4 ἐν δεκαχόρδῳ ψαλτηρίῳ μετ ᾠδῆσ ἐν κικάρᾳ. 108:2 ᾄςομαι καὶ ψαλῶ ἐν τῇ δόξῃ μου. 3 ἐξεγζρκθτι, ψαλτήριον καὶ κικάρα ἐξεγερκιςομαι ὄρκρου. 4 ἐξομολογιςομαί ςοι ἐν λαοῖσ, 144:9 9 ὁ Κεόσ, ᾠδὴν καινὴν ᾄςομαί ςοι, ἐν ψαλτηρίῳ δεκαχόρδῳ ψαλῶ ςοι 10 τῷ διδόντι τὴν ςωτθρίαν τοῖσ βαςιλεῦςι, τῷ λυτρουμζνῳ Δαυΐδ τὸν δοῦλον αὐτοῦ ἐκ ρομφαίασ πονθρᾶσ. 150:3 3 αἰνεςάτωςαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν χορῷ, ἐν τυμπάνῳ καὶ ψαλτθρίῳ ψαλάτωςαν αὐτῷ, Ο Δανιιλ περιγράφει τθν ειδολωλατρικι διαταγι του Ναβουχοδονόςωρα: 3:5 5 ᾗ ἂν ὥρᾳ ἀκούςθτε τῆσ φωνῆσ τῆσ ςάλπιγγοσ, ςύριγγόσ τε καὶ κικάρασ, ςαμβύκθσ τε καὶ ψαλτηρίου, ςυμφωνίασ καὶ παντὸσ γένουσ μουςικῶν, πίπτοντεσ προςκυνεῖτε τῇ εἰκόνι τῇ χρυςῇ, ᾗ ἔςτθςε Ναβουχοδονόςορ ὁ βαςιλεύσ 6 καὶ ὃσ ἂν 6 Πλα τα τοξωτά μποροφν να παιχκοφν περιςταςιακά και ςαν τα νυκτά όταν το απαιτεί ο ςυνκζτθσ, ςυνικωσ με τθ χριςθ των δακτφλων. Τότε το παίξιμο λζγεται pizzicato. Copyright Aris Stougiannidis Σελ 4

5 μὴ πεςὼν προςκυνήςῃ, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐμβλθκήςεται εἰσ τὴν κάμινον τοῦ πυρὸσ τὴν καιομένθν. 7 καὶ ἐγένετο ὅταν ἤκουον οἱ λαοὶ τῆσ φωνῆσ τῆσ ςάλπιγγοσ, ςύριγγόσ τε καὶ κικάρασ, ςαμβύκθσ τε καὶ ψαλτηρίου καὶ ςυμφωνίασ καὶ παντὸσ γένουσ μουςικῶν, πίπτοντεσ πάντεσ οἱ λαοί, φυλαί, γλῶςςαι, προςεκύνουν τῇ εἰκόνι τῇ χρυςῇ, ᾗ ἔςτθςε Ναβουχοδονόςορ ὁ βαςιλεύσ. 8 τότε προςήλκοςαν ἄνδρεσ Χαλδαῖοι καὶ διέβαλον τοὺσ Λουδαίουσ 9 τῷ βαςιλεῖ Ναβουχοδονόςορ βαςιλεῦ, εἰσ τοὺσ αἰῶνασ ηῆκι. 10 ςὺ βαςιλεῦ, ἔκθκασ δόγμα πάντα ἄνκρωπον, ὃσ ἂν ἀκούςῃ τῆσ φωνῆσ τῆσ ςάλπιγγοσ, ςύριγγόσ τε καὶ κικάρασ, ςαμβύκθσ καὶ ψαλτηρίου καὶ ςυμφωνίασ καὶ παντὸσ γένουσ μουςικῶν 11 καὶ μὴ πεςὼν προςκυνήςῃ τῇ εἰκόνι τῇ χρυςῇ, ἐμβλθκήςεται εἰσ τὴν κάμινον τοῦ πυρὸσ τὴν καιομένθν. 12 εἰςὶν ἄνδρεσ Λουδαῖοι, οὓσ κατέςτθςασ ἐπὶ τὰ ἔργα τῆσ χώρασ Βαβυλῶνοσ, Σεδράχ, Μιςάχ, Αβδεναγώ, οἳ οὐχ ὑπήκουςαν, βαςιλεῦ, τῷ δόγματί ςου, τοῖσ κεοῖσ ςου οὐ λατρεύουςι, καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυςῇ, ᾗ ἔςτθςασ, οὐ προςκυνοῦςι. 13 τότε Ναβουχοδονόςορ ἐν κυμῷ καὶ ὀργῇ εἶπεν ἀγαγεῖν τὸν Σεδράχ, Μιςὰχ καὶ Αβδεναγώ, καὶ ἤχκθςαν ἐνώπιον τοῦ βαςιλέωσ. 14 καὶ ἀπεκρίκθ Ναβουχοδονόςορ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ εἰ ἀλθκῶσ Σεδράχ, Μιςάχ, Αβδεναγώ, τοῖσ κεοῖσ μου οὐ λατρεύετε καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυςῇ, ᾗ ἔςτθςα, οὐ προςκυνεῖτε; 15 νῦν οὖν εἰ ἔχετε ἑτοίμωσ, ἵνα ὡσ ἂν ἀκούςθτε τῆσ φωνῆσ τῆσ ςάλπιγγοσ, ςύριγγόσ τε καὶ κικάρασ, ςαμβύκθσ τε καὶ ψαλτηρίου καὶ ςυμφωνίασ καὶ παντὸσ γένουσ μουςικῶν, πεςόντεσ προςκυνήςθτε τῇ εἰκόνι τῇ χρυςῇ, ᾗ ἐποίθςα ἐὰν δὲ μὴ προςκυνήςθτε, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐμβλθκήςεςκε εἰσ τὴν κάμινον τοῦ πυρὸσ τὴν καιομένθν. καὶ τίσ ἐςτι Κεόσ, ὃσ ἐξελεῖται ὑμᾶσ ἐκ τῶν χειρῶν μου; 16 καὶ ἀπεκρίκθςαν Σεδράχ, Μιςάχ, Αβδεναγὼ λέγοντεσ τῷ βαςιλεῖ Ναβουχοδονόςορ οὐ χρείαν ἔχομεν ἡμεῖσ περὶ τοῦ ρήματοσ τούτου ἀποκρικῆναί ςοι 17 ἔςτι γὰρ Κεὸσ ἡμῶν ἐν οὐρανοῖσ, ᾧ ἡμεῖσ λατρεύομεν, δυνατὸσ ἐξελέςκαι ἡμᾶσ ἐκ τῆσ καμίνου τοῦ πυρὸσ τῆσ καιομένθσ, καὶ ἐκ τῶν χειρῶν ςου, βαςιλεῦ, ρύςεται ἡμᾶσ. 7 Απο τά κφρια ςθμεία του μφκου των τριϊν παίδων Σεδράχ, Μιςάχ, Αβδεναγώ που εβλικθςαν ςτθν κάμινον του πυρόσ διότι βαροφςε το ψαλτιριον και αυτοί ζκαναν τθν πάπια, ι το κουνζλι. Θ ορκόδοξθ εκκλθςία ζχει αποδεχκεί το μφκο και το αναφζρει ςτο «Ρ» του κανόνοσ του Ακακίςτου. Στθν χριςτιανικι εποχι ζνα ψαλτιριο αποτελείται από ζνα επίπεδο θχείο με πολλζσ προςυντονιςμζνεσ χορδζσ που ζνυςςαν (γρατςουνοφςαν) οι ψάλτεσ με τα νφχια. Ιταν επίςθσ γνωςτό ωσ «κανϊν», όνομα από τθν ελλθνικι λζξθ κανϊν που ςθμαίνει κράτοσ (κάτι που επικρατεί, και, επίςθσ, "τρόποσ"). Θ ςφγχρονθ ελλθνικι λαϊκι εκδοςθ του όργανου καλείται από το υποκοριςτικό τθσ, κανονάκι. Το όργανο είναι ςυνικωσ αρκετά μικρό και είναι φορθτό. Απεικονίηεται ςε μια ςειρά από ζργα τζχνθσ από τθν Μεςαιωνικι Ρερίοδο. Βλ. Εικόνα 3 7 Ραρατθριςτε πωσ με τθν ςυχνι επανάλθψθ τθσ φράςθσ-κλιςε «φωνιν ςλαπιγγοσ, ςυριγγοσ...» ο ποιθτισ προςπακεί να παραμυκιάςει τουσ ακροατζσ του και να κανει να τουσ εντυπωκει ο μφκοσ. Copyright Aris Stougiannidis Σελ 5

6 Εικόνα 3 - Ψαλτήριον ή Κανονάκι Το κανονάκι ζλκει πικανότατα το όνομά του από τον γνωςτό μουςικό «Κανόνα» του Ρυκαγόρα. Ραλιότερα, κυρίωσ ςτουσ μεςαιωνικοφσ χρόνουσ, ιταν γνωςτό με τθν ονομαςία «ψαλτιριο». Οι αρχζσ του ψαλτθρίου ανιχνεφονται ςτον αςιατικό χϊρο, πολλοφσ αιϊνεσ πριν από τουσ αρχαιοελλθνικοφσ κλαςικοφσ χρόνουσ. Στθν αρχαία Ελλάδα, από πολλοφσ ςυγγραφείσ ζχουμε μαρτυρίεσ για μουςικά όργανα πικανόν του τφπου του ψαλτθρίου, με ονομαςίεσ όπωσ τρίγωνον ψαλτιριον, επιγόνειον, μάγαδισ, χωρίσ να όμωσ να υπάρχουν εικονογραφθμζνεσ μαρτυρίεσ. Γι'αυτό μόνο υποκζςεισ ζχουν γίνει ζωσ ςιμερα για τθ ακριβι ςχζςθ του αρχαιοελλθνικοφ ψαλτθρίου με το κανονάκι. Αντίκετα, ςτουσ βυηαντινοφσ και μεταβυηαντινοφσ χρόνουσ, τα ιςτορθμζνα χειρόγραφα και οι τοιχογραφίεσ των εκκλθςιϊν ζχουν πολλζσ πλθροφορίεσ για το ψαλτιριο ςε ςχιμα τριγϊνου ι τραπεηίου και για τον τρόπο με τον οποίο κρατιζται και παίηεται. Τον 19ο αιϊνα διάφορεσ μορφζσ τζκθκαν ςε χριςθ, κυρίωσ το ςαντοφρι και θ κικάρα το ςιτάρ. Στον 20ο αιϊνα, το ψαλτιριο ζχει τεκεί ςε ευρεία χριςθ. Ζχει ζνα τραπεηοειδζσ ςχιμα που επιτρζπει να χτυπθκεί κάκε χορδι. Ρρβλ. το ςχετικό τραγοφδάκι του Διον. Σαβόπουλου: Τοφτοσ ο κανόνασ με το κανονάκι, αν δεν είχε λόγο χαριςμζνο κα 'τανε ψωμί ςκουλθκιαςμζνο. Ροφκεν ζρχεται και που κε ξεχειλίηει, μζς' από το ρεφμα και το χρόνο μζς' απ' τθ ςυνικεια και το νόμο. Κανονάκι, κανονάκι δεν υπάρχει ορόςθμο κόβονται τα γόνατά μου ςτο τρελό τθσ δόςιμο. Είναι θ χάρθ που μασ παίρνει, ςκάει κι απογειϊνεται βρίςκει τθν καινοφργια βία και ξαναςαρκϊνετα Copyright Aris Stougiannidis Σελ 6

7 ΤΟ ΒΘΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΥΡΟΓΛΩΣΣΛΟ 43 Ρλικοσ αγγζλων ψάλουςι Σο Βιβλύο «ΨΑΛΣΗΡΙΟΝ» Θ λζξθ Ψαλτιριον ςυνθκζςτερα Ψαλτιρι χρθςιμοποιείται ςτθν κακομιλουμζνθ για να δθλϊςει ςυλλογι ψαλμϊν που αποδίδεται ςτον Δαυίδ. Αυτό είναι λάκοσ! Μια ςυλλογι ψαλμϊν όφειλε να λζγεται «Ψαλμολόγιον» (όπωσ ανκολόγιον, εορτολόγιον, υμνολόγιον). Φράςθ «μου άρχιςε παλι το ψαλτήρι» εννοϊντασ άρχιςε να μου αραδίαηει ςειρά νουκεςιϊν και παραινζςεων ςαν κιϋαυτζσ που αναφζρουν οι ψαλμοί. «Ειδικού» ψαλμού Ο εξϊψαλμος Ο εξάψαλμοσ (ςφνολο απο 6 ψαλμουσ του Δαβιδ) που αναγινϊςκεται ςτθν αρχι του Πρκρου ο Εξάψαλμοσ. Κατά τουσ παπάδεσ8 : ό χρόνοσ αυτόσ τισ αναγνϊςεωσ προεικονίηει το χρόνο τισ Δευτζρασ Ραρουςίασ του Κυρίου, κατά τθ διάρκεια του οποίου με φόβο και τρόμο κα αναμζνουμε τθν τελικι κρίςθ Του για εμάσ. Φράςθ: Ακουςε τον εξάψαλμο. Σθμαίνει άκουςε ςχοινοτενι και ανιαρι παράκεςθ επιπλιξεων και ςυμβουλϊν Ρρβλ. χριςθ τθ φράςθσ ςτιν πιο προςφατθ δθμοςιογραφικι γλϊςςα: Ο εξϊψαλμος στο Βερολίνο κατϊ 5 Ελλήνων βουλευτών Ο εξάψαλμοσ του Χζλμουτ Σμιτ ςτθν Άνγκελα Μζρκελ! Ο αναβαλλόμενος Ο αναβαλλόμενορ είναι ο Ψαλμός 103 (Μασορίτικο κείμενο Νο 104) Εςλόγει, ἡ τςσή μος, ηὸν Κύπιον. Κύπιε ὁ Θεόρ μος, ἐμεγαλύνθηρ ζθόδπα, ἐξομολόγηζιν καὶ μεγαλοππέπειαν ἐνεδύζυ 2 ἀναβαλλόμενος θῶρ ὡρ ἱμάηιον, ἐκηείνυν ηὸν οὐπανὸν ὡζεὶ δέππιν. Φπάζη: Τος έταλε ηον αναβαλλόμενο ζήμαινε όηι και «ακοςζε ηον εξάταλμο». Ο «αναβαλλόμενορ» είναι πολύ υπαίο ζηισούπγημα, ςμνεί ηον θεο και δεν πεπιέσει πολλέρ παπαινέζειρ. Μάλλον επελέγη γιαηί ειναι ζσεηικά μεγάλορ. Αναβαλλόμενοσ Φόροσ Ειςοδιματοσ λογιςτικόσ νεολογιςμόσ που ςθμαινει μάλλον «αυτόσ που ανεβλικθ θ καταβολι του». Τελείωσ άςχετοσ με τθν ςθμαςία του «αναβαλλόμενοσ» των Ψαλμϊν που ςθμαίνει αυτόσ που φοράει κατι. (εν προκειμενω «το φϊσ ωσ ιμάτιον»). Βλ. 300 λ. Αναβάλλω ςθμαςία 9: περιβάλλομαι, ενδφομαι. 8 Βλζπε το site Ακιβολζσ Copyright Aris Stougiannidis Σελ 7

8 Ο Αριςτοφάνθσ βάηει τον Βδελυκλζωνα να λζει: τὸν τρίβων ἄφεσ, τηνδὶ δὲ χλαῖναν ἀναβαλοῦ τριβωνικῶσ. Ρζτα αυτι τθν κάπα και καπακϊςου (ντφςου) με τοφτθ τθ χλαίνα. 655 Αριςτοφάνθσ Σφικεσ 1130 ψϋλνω Ρολλζσ φράςεισ ςϊηωνται ςτθν κακθμερινι γλϊςςα από το εκκλθςιαςτικό ψάλςιμο: αςε να ζρκει και κα του τα ψάλλω, τον ειχε μια ωρα ςτο γραφείο και τον ζψελνε, του τα ζψαλε, του τά πε χφμα (παλι απο τον τρόπο ψαλςίματοσ βλ. Υπογλϊςςιο 42 Χειμϊνασ) και Κατ αρχάσ ιταν ουςιαςτικό 9, μετά πιρε επιρθματικι ςθμαςία του "τά 'ςυρε" (τα ζςυρε, τα είπε ςυρτά ι ςουρτά με παρατεινόμενθ φωνθ,του τα ζψαλλε αργϊσ δθλαδι επιςιμωσ, ςοβαρά, όπωσ ςτο "αργόν" ψάλςιμο), Τον περνάσ για φίλο! Ρου νά ξζρεσ τι ςου ςοφρνει πίςω απο τιν πλάτθ ςου. Αρχιςε παλι το ψάλςιμο Κα του τα ψάλλω ζνα χεράκι 10. Απο ολλεσ αυτζσ τισ φράςεισ γίνεται φανερό πωσ ο λαοσ δεν ζχει και ςε πολλι υπόλθψθ τουσ ψαλμοφσ γιατί: κυρίωσ δεν τουσ κατανοεί, δεν είναι ιδιαίτερα μελωδικοί οφτε είναι χαρμόςυνοι και διαρκουν πολφ. Ραρακζτω μια χαριτωμζνθ, καυςτικι αλλα ςχετικι παρατιρθςθ του μακαρίτθ Εμμ. οϊδθ απο τιν «Ράπιςα Λωάννα» Τθν πρωίαν εκείνθν, ωσ ςυνζβαινε πάντοτε τθν επιοφςαν εορτισ, βαρφθχοι ρογχαςμοί αντιχθςαν αντί φμνων υπό τουσ κόλουσ τθσ εκκλθςίασ, και εκ τοφτου, λζγουςι, παρζμεινεν εισ τουσ καλογιρουσ θ ςυνικεια του να ψάλλωςι και ζξυπνοι 11 όντεσ διά των μυκτιρων 12. Η ςυνήθεια αφτη, εξοριςθείςα των εκκληςιϊν τησ Δφςεωσ μετά τησ εορτήσ του Όνου και των άλλων γοτθικϊν λειψάνων του μεςαιϊνοσ, κατζφυγε παρ ημίν, όπου διατηρείται ακζραιοσ και ακμαία, 9 «ςυνορῶντεσ γὰρ τὸ χῦμα τῶν ἀριθμῶν καὶ τὴν οὖςαν δυςχέρειαν τοῖσ θέλουςιν εἰςκυκλεῖςθαι τοῖσ τῆσ ἱςτορίασ διηγήμαςι διὰ τὸ πλῆθοσ τῆσ ὕλησ», Μακ. Β Κεφ Το χεράκι ςθμαίνει τθν δια χειρόσ επεξεργαςία, φορά, επανάλθψθ, αλλά και τθν επάλλειψθ. «Ενα χζρι αςτάρι πριν το βάψιμο». «Εφαγε ζνα χζρι ξφλο». «Ρρζπει να το περάςεισ τρια χζρια για να ςτρϊςει θ μπογιά». Ανάλογο το αλλάγι. 11 Εξυπνοσ= ξφπνιοσ, εν εγρθγόρςει, μθ κοιμϊμενοσ. 12 Μυκτιρεσ = τα ρουκουνια απο όπου και το ρ. μυκτθρίηω = ςκυςπϊ τα ρουκοφνια περιφρονθτικϊσ. Copyright Aris Stougiannidis Σελ 8

9 καθιςτϊςα καθ ημζραν 13 ερημοτζρουσ τουσ ναοφσ, ψυχροτζραν την ευλάβειαν και ελαφρότερα τα ελζη 14 των ορθοδόξων. Ψϊλτης Ο ψάλτθσ και ο πρωτοψάλτθσ είναι «υποφργθμα» που ανικει ςτιν κατθγορία του κατϊτερου κλιρου. Ο ψάλτησ αναλαμβάνει το υποφργθμα τθσ κζςθσ του με ειδικι τελετι που λζγεται «ακολουκία τθσ προχειρίςεωσ». Ραλιότερα ςτο ψάλςιμο ςυμμετείχε όλο το εκκλθςίαςμα. Κατά τον Ευςζβιο ( μχ) ο ψάλτθσ ψζλνει και ο λαόσ, το εκκλθςίαςμα «υποψάλλει» ι «υπθχεί» επαναλαμβάνει δθλαδι τισ τελευταίεσ λζξεισ που λζγονται ακροςτοίχια ι ακροτελεφτια. Μετά τθν ςφνοδο τθσ Λαοδικείασ (360 μ.χ.) κακιερϊκθκε θ Αντιφωνία, όπου ψάλτθσ και λαόσ (χορωδία) ζψελναν εναλλάξ. Το δε κείμενο των ψαλμϊν ζγινε «κανονικόν», καταχωρίςτικε ςε βιβλία. Εωσ τότε ο κακζνασ ζψελνε οπωσ ικελε ςε ο,τι ςκοπό ι γλϊςςα ικελε. (πρβλ. «Αυτόσ το χαβά 15 του») Μετά τον 10 μ.χ. αιωνα κακιερϊκθκε ο τίτλοσ του Πρωτοψάλτη ι Μεγάλου Δομζςτικου που ιταν ο επί κεφαλισ των ψαλτϊν : κάτι ανάλογο με τον κορυφαίο του χοροφ των αρχαίων τραγωδιϊν. Σθμερα ςτα Ρατριαρχεία ονομαηεται «Άρχων Πρωτοψάλτησ» ενϊ ο εξ αριςτερϊν βοθκόσ του ονομάηεται «Λαμπαδάριοσ» Επϊνυμα: Ψάλτθσ (Θκοποιόσ), Ρρωτοψάλτθ Αλκθςτισ (Τραγουδίςτρια), Ρζτροσ Λαμπαδάριοσ (Υμνογράφοσ) Παροιμύες Απορία ψάλτου βηξ. Ραναπεί όταν ο ψάλτθσ βρίςκεται ςε δυςκολία βιχει για να κερδιςει χρόνο, Λζγεται αναφορικα με προςχιματα. Οι Ψαλμού Αποτελοφν ιδιαίτερο βιβλίο τθσ παλαιάσ διακικθσ (κλικ ΕΔΩ για αναγνωςθ τθσ Μετάφραςθσ των εβδομικοντα) Οἱ ψαλμοὶ εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου Ρνεφματοσ. Ἕνασ ἁγιορείτθσ γζροντασ κρατϊντασ τὸ ψαλτήρι ἔλεγε: "Ὁ Κεόσ ἔςκυψε καὶ εἶπε ςτὸ παιδί του τὸν Δαβίδ αὐτά ποὺ κζλει *ο Κεόσ+ ν' ἀκοφθ"! (πρβλ. τθν παλαιά ραδιοφωνικι εκπομπι τθσ ΕΛ «Τι ηθτοφν οι ςτρατευμζνοι μασ» ) 13 Κακϋθμζραν= μζρα με τθ μζρα, ολοζνα, οςθμζραι 14 Ελζθ = εδϊ εννοεί ζλεθμοςφνεσ, δωρεζσ. 15 Χαβάσ: Απο το Τοφρκικο hava : αζρασ αλλά και ςκοπόσ. Ρρβλ. το Γαλλικό air populaire. Copyright Aris Stougiannidis Σελ 9

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Θ Ραλαιά Διακικθ Εμμ. οϊδθσ Ράπιςα Λωάννα 254 Λ. ΡΘΛΛΛΘ - ΤΛΤΛΟΛ, ΟΦΦΛΚΛΑ και ΑΞΛΩΜΑΤΑ ΕΝ ΤΘ ΒΥΗΑΝΤΛΝΘ ΑΥΤΟΚΑΤΟΛΑ και τθ ΧΛΣΤΛΑΝΛΚΘ ΟΚΟΔΟΞΩ ΕΚΚΛΘΣΛΑ - ΑΣΤΘ 261 ΛΕΞΛΚΟΝ ΤΘΣ ΑΧΑΛΑΣ ΕΛΛΛΘΝΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΘΣ, Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ, ΦΟΛΝΛΞ, Δ.ΔΘΜΘΤΑΚΟΣ - ΜΕΓΑ ΛΕΞΛΚΟΝ ΟΛΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΘΣ Copyright Aris Stougiannidis Σελ 10

Κατηχητικό έτος 2012-2013

Κατηχητικό έτος 2012-2013 Κατηχητικό έτος 2012-2013 «Τωμ Προφητώμ το κήρυγμα...» Συμαμτήσεις για Παιδιά Δημοτικού Σχολείου Βοηθητικό υλικό για τομ Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κασηφησικό έσξρ 2012-2013 «Σψμ Ππξυησώμ σξ κήπτγμα...» τμαμσήςειρ

Διαβάστε περισσότερα

ημαςύα Οςςε και αττικωσ οττε. Δυϊκοσ αρικμοσ. Σθμαίνει και οι δφο οφκαλμοί.

ημαςύα Οςςε και αττικωσ οττε. Δυϊκοσ αρικμοσ. Σθμαίνει και οι δφο οφκαλμοί. ημαςύα 1. Το όργανο τθσ οράςεωσ. Ζνα απο τα αικθτιρια όργανα του ανκρωπινου ςωματοσ. Αλλά και θ οραςθ, το βλζφαρο ι ιριδα 2. Σθμείο του φυτοφ, με μπουμποφκι, που μπορει να χρθςιμεφςει για τον πολλαπλαςιαςμό

Διαβάστε περισσότερα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα Τα πλήκηρα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα τα πλικτρα! 1. Τι είναι πλικτρο και τι εννοοφμε όταν λζμε «πλικτρα»; Στθν αρχαία Ελλάδα πλικτρο είναι κάτι με το οποίο χτυπάμε μια χορδι.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΥΡΟΓΛΩΣΣΙΟ 45 Ματαιότθσ ματαιοτιτων

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΥΡΟΓΛΩΣΣΙΟ 45 Ματαιότθσ ματαιοτιτων Ειςαγωγή Αφοφ μιλάμε επί παντόσ επιςτθτοφ δεν είναι μάταιο να μιλιςουμε και για τιν ματαιότθτα (αφοφ τα πάντα είναι ματαιότθσ 1 ) αλλά και για τθν «μθ ματαιότθτα». Δθλαδι για πράγματα που γίνονται επαξίωσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι

Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Ο Μουτότο ςτθν Λωνίδειο Σχολι Θ Σοφία Χατηι ςυγγραφζασ του Μουτότο παρουςίαςε το βιβλίο τθσ ςτα παιδιά των τμθμάτων Α1 και Α2 Γυμναςίου τθσ Λωνιδείου Σχολισ. ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΡΑ ΠΟΤ ΗΡΘΕ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ Ο ΜΟΤΣΟΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Στα γαλλικά air ςθμαίνει αζρασ αλλά και ςκοπόσ. Ετςι και ςτα τουρκικα hava ςθμαινει αζρασ και ςκοπόσ πχ. Fantaise sur un air populaire Breton, Op 18

Στα γαλλικά air ςθμαίνει αζρασ αλλά και ςκοπόσ. Ετςι και ςτα τουρκικα hava ςθμαινει αζρασ και ςκοπόσ πχ. Fantaise sur un air populaire Breton, Op 18 Τετάρτθ, 7 Δεκεμβρίου 2011 Χαβάσ Σκοπόσ μελωδία άςματοσ τουρκ. Hava (αζρασ, καιρόσ, ςκοπόσ) (πρβλ. Havayollari 145.138 = Αερογραμμζσ (κυρλ. του αζρα δρόμοι) Yol = μονοπάτι, δρόμοσ και το κομμα Dev Yol

Διαβάστε περισσότερα

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ

ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ΛΟΝΛΟ ΧΟΛΘ το περιοδικό του ςχολείου μασ ην ηξερνύκελν κειάλη ΜΑΤΛΟΣ 2011 Λουκι Ακρίτα 10 15237, Φιλοκζθ 210 6857130 www.ionios.gr e-mail: info@ionios.gr E d i t o r i a l Αγαπητού αναγνώςτεσ, Μϋςα από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΙΣΑΘ ΣΘΝ ΚΑΣΟΧΘ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΘ ΕΙΑΓΩΓΘ

ΑΝΣΙΣΑΘ ΣΘΝ ΚΑΣΟΧΘ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΘ ΕΙΑΓΩΓΘ ΑΝΣΙΣΑΘ ΣΘΝ ΚΑΣΟΧΘ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΘ ΕΙΑΓΩΓΘ Θ αντίςταςθ του ελλθνικοφ λαοφ, των ελλινων πολιτϊν ςτθ γερμανικι κατοχι δεν εκφράςτθκε με ζνα τρόπο οφτε με ενιαίο. Θ κακολικότθτα και ζκταςθ τθσ αντίςταςθσ, παρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς πήρε το όνομά της η Αραδίππου

Πώς πήρε το όνομά της η Αραδίππου Πώς πήρε το όνομά της η Αραδίππου Ονοματολογία ονομάηεται θ επιςτιμθ των κφριων ονομάτων και αποτελεί ξεχωριςτό κλάδο τθσ Γλωςςολογίασ. Η επιςτιμθ αυτι διαιρείται ςε δυο κλάδουσ, ςτθν Ανκρωπωνυμικι ι επιςτιμθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΑΡΥΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΣΟΤ ΜΕΓΑΛΟΤ ΛΟΓΟ ΚΑΣΑ ΕΙΔΩΛΩΝ

ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΑΡΥΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΣΟΤ ΜΕΓΑΛΟΤ ΛΟΓΟ ΚΑΣΑ ΕΙΔΩΛΩΝ ΑΘΑΝΑΙΟΤ ΑΡΥΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΣΟΤ ΜΕΓΑΛΟΤ ΛΟΓΟ ΚΑΣΑ ΕΙΔΩΛΩΝ Εισαγωγή - Περίληψη Μεηάθξαζε (Αξρηκ. Δσξόζενο Πάπαξεο) Ο ιόγνο απηόο ηνπ Μ. Αζαλαζίνπ γξάθηεθε πηζαλόλ πεξί ηα έηε 317-319 κ.χ., θαη όπσο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Αντίκρουςθ. Δθμοςιεφκθκε ςτο ΑΝΣΙΒΑΡΟ τον Μάρτιο του 2008 http://www.antibaro.gr/node/395

Αντίκρουςθ. Δθμοςιεφκθκε ςτο ΑΝΣΙΒΑΡΟ τον Μάρτιο του 2008 http://www.antibaro.gr/node/395 Αντίκρουςθ Παρακάτω ακολουκοφν ντοκουμζντα που αντικροφουν τα εξισ: Καλοπζραςθ(!) των Ελλινων κατά τθν περίοδο τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ Μφκοσ τθσ Εκκλθςίασ το «Κρυφό χολειό» Μθδαμινζσ αναφορζσ για

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ.

Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ. Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου ΑΡΤΑ 2010 ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ. Σ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΛΑΪΚΗ & ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ ΜΟΤΙΚΗ ΑΡΤΑ 2010 Η διδαςκαλία των παραδοςιακών μουςικών οργάνων ςτο Μουςικό χολείο Αλίμου Πτυχιακι εργαςία Ψωμόπουλοσ Αλζξανδροσ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Ράπτθσ Θεοχάρθσ

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΘΜΑ ΤΘΣ ΓΕΩΓΑΦΙΑΣ ΘΕΜΑ : Η ΜΕΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΗΗ ΣΑΞΗ Α ΣΜΗΜΑ 3 ΜΠΗΛΙΩΝΗΔΕΣΠΟΙΝΑ 2013 Το κλίμα είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθ ςφνκεςθ ειδϊν μιασ περιοχισ. Οι περιοχζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ»

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» 2011 Ρτυχιακι Εργαςία Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» υγγραφεύσ Αποςτολύδησ Κωνςταντύνοσ Σζαννόσ Γεώργιοσ Επιβλϋπουςα Καθηγότρια Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #78 ΟΡΓΑΝΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΒΙΩΜΑΤΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ. 15 Ιανουαρίου 2013. και αυτός το βιολί του

ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #78 ΟΡΓΑΝΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΒΙΩΜΑΤΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ. 15 Ιανουαρίου 2013. και αυτός το βιολί του ΟΡΓΑΝΑ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΒΙΩΜΑΤΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ 15 Ιανουαρίου 2013 ΥΠΟΓΛΩΣΣΙΟ #78 και αυτός το βιολί του Εισαγωγή Πολλοί είναι αυτοί που παίζουν το όργανο τους ανά τον

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΘΦΛΑΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΨΘΦΛΑΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2011 ΨΘΦΛΑΚΘ ΡΑΟΥΣΛΑΣΘ ΜΟΥΣΕΛΟΥ ΚΑΡΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ Το Μουςείο Καπνοφ Καβάλασ είναι το μοναδικό ςτθν Ευρϊπθ. Ο καπνόσ αποτελεί τθ βάςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ και ιδιαίτερα για τθν περιοχι μασ. Το λιμάνι τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ 6 ο Παγκφπριο Μαθητικό υνζδριο για τα Μαθηματικά 5-7 Φεβρουαρίου 2010 Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ταςίνου 36, Γραφ. 102, τρόβολοσ 2003 Λευκωςία, Κφπροσ Σ. 22378101,

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα