ΤΟ ΒΘΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΥΡΟΓΛΩΣΣΛΟ 43 Ρλικοσ αγγζλων ψάλουςι. Άγιεσ μζρεσ ζρχονται κι αναμαςϊ ζνα παλαιότερο άρκρο μου. 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΟ ΒΘΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΥΡΟΓΛΩΣΣΛΟ 43 Ρλικοσ αγγζλων ψάλουςι. Άγιεσ μζρεσ ζρχονται κι αναμαςϊ ζνα παλαιότερο άρκρο μου. 1"

Transcript

1 Άγιεσ μζρεσ ζρχονται κι αναμαςϊ ζνα παλαιότερο άρκρο μου. 1 Πότε λϋμε τη φρϊση; Μα ςτα χριςτουγεννιάτικα Κάλαντα Εικόνα 1 - Νικηφ. Λφτρα (Τα κάλαντα) Καλιν εςπζραν άρχοντεσ, αν είναι οριςμόσ ςασ, Χριςτοφ τθ Κεία γζννθςθ, να πω ςτ' αρχοντικό ςασ. Χριςτόσ γεννάται ςιμερον, εν Βθκλεζμ τθ πόλθ, οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρεται θ φφςισ όλθ. Εν τω ςπθλαίω τίκτεται, εν φάτνθ των αλόγων, ο βαςιλεφσ των ουρανϊν, και ποιθτισ των όλων. Πλήθοσ αγγζλων ψάλλουςι, το Δόξα εν υψίςτοισ, και τοφτο άξιον εςτί, η των ποιμζνων πίςτισ. Εκ τθσ Ρερςίασ ζρχονται τρεισ μάγοι με τα δϊρα 1 Θ ςυγγραφι επί κεμάτων κρθςκευτικοφ χαρακτιρα γίνεται για λόγουσ γλωςςολογικισ, λαογραφικισ και ετυμολογικισ ενθμζρωςθσ και πλθροφόρθςθσ. Δεν ςθμαίνει αναγκαςτικά, αποδοχι από πλευράσ μου, των κρθςκευτικϊν απόψεων, κζςεων, πεποικιςεων που ςυνάδουν ι απορρζουν από τθν κρθςκεία. Copyright Aris Stougiannidis Σελ 1

2 άςτρο λαμπρό τουσ οδθγεί χωρίσ να λείψει ϊρα. Σ' αυτό το ςπίτι που 'ρκαμε, πζτρα να μθ ραγίςει κι ο νοικοκφρθσ του ςπιτιοφ χρόνια πολλά να ηιςει. υντακτικό Το ορκό κα ιταν «ψάλλει» (το πλικοσ ψάλλει). Είναι πάντωσ παραδεκτι ςαν ςυνεκδοχι 2. Ρρβλ. «ο κόςμοσ χτίηουν εκκλθςιζσ» (Δθμοτικό Ροιιμα) ι «Στου παπα-λάμπρου τθν αυλι κόςμοσ είναι μαηεμζνοι» (Θ παπα-λάμπραινα Δθμοτικό Τραγοφδι) Ψϊλλω ιμα επιτατικό του ψάω : ψαφω, ψθλαφϊ, εγγίηω, κίγων τι το κζτω ςε κίνθςθ, ζλκω τι και είτα το αφίνω να επανζλκει εισ τθν κζςιν του. (πχ. «τόξου νευράν ψάλλω») Ψϊλτης ο ψάλλων, ο παίηων ζγχορδον 3 όργανον, ο κικαριςτισ. Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ, Λεξικόν τθσ Αρχαίασ Ελλθνικισ Γλϊςςθσ. ςελ Τϊρα κατάντθςε ο ψάλτθσ να είναι αυτόσ που τραγουδάει ςτθν εκκλθςιά και μόνο, χωρίσ να κάνει χριςθ μουςικϊν οργάνων. Εκ παραδόςεωσ δεν χρθςιμοποιοφνται μουςικά όργανα ςτισ ορκόδοξεσ εκκλθςιζσ 4. Θ βυηαντινι μουςικι δεν μπορεί να αποδοκεί από όργανα με ςτακερζσ νότεσ (πλικτρα ι τάςτα), αλλά μόνο από αδιαβάκμθτθσ κλίμακασ όργανα (ταμπουρά ο οποίοσ ζχει κινθτά τάςτα,βιολί, λφρα κλπ). Ετςι οι εφευρζτεσ βυηαντινοί δεν κράτθςαν το εφεφρθμα τουσ εκκλθςιαςτικό όργανο, αλλά το χάριςαν ςτουσ δυτικοφσ. Στισ εκκλθςίεσ των κακολικϊν χρθςιμοποιείται τϊρα το Εκκλθςιαςτικό όργανο, ςυνικωσ το 2 Θ ςυνεκδοχι είναι λεκτικόσ τρόποσ κατά τον οποιο ςτενεφει ι ευρφνεται θ αρχικι ςθμαςία τθσ λζξθσ, πχ. το μζροσ αντί του όλου και αντίςτροφα. 3 Ζγχορδα ονομάηονται τα μουςικά όργανα τα οποία διακζτουν χορδζσ για τθν παραγωγι του ιχου. Τζτοια όργανα είναι: θ κικάρα, το μπάςο, το βιολί, το βιολοντςζλο, θ βιόλα, το ςαντοφρι, το ψαλτήριο ι κανονάκι, το μπουηοφκι, θ άρπα, θ λφρα κ.α. 4 Το 1905, το όργανο ιταν το μεγαλφτερο ςτθ Γερμανία. Διακζτει 7269 αυλοφσ και 113 ρετηίςτρο, κατανεμθμζνα ςε 4 πλθκτρολόγια και μια ςειρά ποδοπλικτρων. Σιμερα, το όργανο αυτό είναι το μεγαλφτερο εκκλθςιαςτικό όργανο τθσ φςτερθσ ωμανικισ περιόδου που ζχει επιηιςει αναλλοίωτο ωσ τισ θμζρεσ μασ. Copyright Aris Stougiannidis Σελ 2

3 λζμε ςκζτο «όργανο» που όμωσ είναι πνευςτό. Βλ. Εικόνα 2 - Εκκλθςιαςτικό όργανο ςτθν κακεδρικι εκκλθςιά του Βερολίνου. Το εκκλθςιαςτικό όργανο ζχει τισ ρίηεσ του ςτο παλαιότερο αρχαιοελλθνικό πνευςτό όργανο, που ζφερε το όνομα φδραυλισ. Μετά τουσ Ζλλθνεσ, το πρωτοπόρο αυτό ακουςτικό και τεχνολογικό καταςκεφαςμα ταξίδεψε και υιοκετικθκε πρόκυμα από πολλοφσ, φτάνοντασ μζχρι τουσ ωμαίουσ και ζπειτα τουσ Βυηαντινοφσ. Τον 7ο και 8ο αιϊνα θ φδραυλισ ονομάςτθκε πλζον Πργανο και άκμαηε ςτο Βυηάντιο αλλά και ςε όλα τα μεγάλα κζντρα καταςκευισ και παραγωγισ τθσ όπωσ θ Κωνςταντινοφπολθ. Αξιομνθμόνευτο είναι το περιςτατικό τθσ αποςτολισ ενόσ εκκλθςιαςτικοφ οργάνου ωσ δϊρο το 757 μ.χ. από τον βυηαντινό αυτοκράτορα Κωνςταντίνο τον Κοπρϊνυμο ςτον αυτοκράτορα των Φράγκων Ρεπίνο τον Βραχφ, πατζρα του Καρλομάγνου. Λίγο αργότερα, το 812 μ.χ., οι βυηαντινοί χάριςαν και ζνα δεφτερο ςτον ίδιο τον Καρλομάγνο. Τον 10ο αιϊνα καταςκευάςτθκε με ζξοδα τθσ εκκλθςίασ το αγγλικό εκκλθςιαςτικό όργανο του Γουίντςεςτερ, με αςυνικιςτο μζγεκοσ και με 26 φυςερά που απαιτοφςαν 70 άτομα*3+, διακζτοντασ επίςθσ 40 νότεσ, με 10 αυλοφσ για κάκε νότα. Εικόνα 2 - Εκκληςιαςτικό όργανο ςτην καθεδρική εκκληςιά του Βερολίνου Μια τζτοια ανάλογθ μετάπτωςθ του νοιματοσ τθσ λζξθσ ζχουμε και ςτθν «αίκουςα». Λζγαμε πχ. «Απαγορεφεται το καπνίηειν εντόσ τθσ αικοφςθσ» ενϊ αίκουςα *εννοείται ςτοά+ είναι μεχτοχθ του αίκω=φλζγομαι, με καπνό δθλ.ςθμαίνει «αυτι που καπνίηει» βλ αίκω, αικάλθ, Αίτνα κλπ., και θ φράςθ λεει: «μθν καπνίηετε ςε αυτιν που καπνιηει!» Ψαλτόριο To ψαλτιριο είναι ζνα ζγχορδo νυκτό 5 μουςικό όργανο τθσ οικογζνειασ τθσ άρπασ ι του ςαντουριοφ. Το ψαλτιριο τθσ Αρχαία Ελλάδασ (επιγόνειο) χρονολογείται τουλάχιςτον από το 2800 π.χ., όταν ιταν ζνα οργανο ςαν άρπα. Ετυμολογικά θ λζξθ προζρχεται από τθν 5 Νυκτά όργανα: ονομάηονται τα ζγχορδα μουςικά όργανα από τα οποία ο ιχοσ παράγεται με τθ νφξθ των χορδϊν τουσ (δθλ. το τράβθγμά τουσ) που γίνεται είτε με τα δάχτυλα είτε με πζνα. Τζτοιο όργανο είναι το ψαλτιριο αλλά και : θ κικάρα (κλαςςικι κικάρα, ακουςτικι κικάρα, ιςπανικι κικάρα, θλεκτρικι κικάρα), το μπάςο, το μπουηοφκι, ο ταμπουράσ (θ αρχαία πανδουρίσ) κ.α. Copyright Aris Stougiannidis Σελ 3

4 αρχαία ελλθνικι ψαλτιριον «ζγχορδο μζςο, ψαλτιριο, άρπα» και αυτό από το ριμα ψάλλω. (κν. Κανονάκι). Ψϊλλω Ψάλλω ςθμαίνει "αγγίηω απότομα, κτυπϊ, ζλκω, τραβϊ". Στθν περίπτωςθ των εγχόρδων μουςικϊν οργάνων, "το να παιηεισ μουςικι με ζγχορδα μζςω των δάκτυλων, και οχι με το πλικτρο". Ρχ. το πιάνο ειναι ζγχορδο αλλά παίηεται μζςω πλικτρων και οχι με απ ευκείασ επαφι των δακτφλων με τθν χορδι. Ζγχορδα τοξωτά ονομάηονται τα ζγχορδα μουςικά όργανα από τα οποία ο ιχοσ παράγεται με τθ χριςθ δοξαριοφ 6, το οποίο κζτει ςε παλμικι κίνθςθ τισ χορδζσ. Τζτοια όργανα είναι: το βιολί, το βιολοντςζλο, θ βιόλα, το κοντραμπάςο, θ κρθτικι λυρα, ο ποντικακόσ κεμεντηζσ είναι ζγχορδα τοξοτά. Στθν Βίβλο το "ψαλτιριο", και πλθκυντικό του, "ψαλτιρια", χρθςιμοποιείται για να (כלי) μεταφράςει τθν keliy Εβραϊκά Ψαλμού 22 καὶ γὰρ ἐγὼ ἐξομολογήςομαί ςοι ἐν ςκεύει ψαλμοῦ τὴν ἀλήκειάν ςου, ὁ Κεόσ ψαλῶ ςοι ἐν κικάρᾳ, ὁ ἅγιοσ τοῦ Λςραήλ 33:2 ἐξομολογεῖςκε τῷ Κυρίῳ ἐν κικάρᾳ, ἐν ψαλτηρίῳ δεκαχόρδῳ ψάλατε αὐτῷ. 70:22 2 καὶ γὰρ ἐγὼ ἐξομολογιςομαί ςοι ἐν ςκεφει ψαλμοῦ τὴν ἀλικειάν ςου, ὁ Κεόσ ψαλῶ ςοι ἐν κικάρᾳ, ὁ ἅγιοσ τοῦ Ἰςραιλ. 81:3 3 λάβετε ψαλμὸν καὶ δότε τφμπανον, ψαλτήριον τερπνὸν μετὰ κικάρασ 92:4 4 ἐν δεκαχόρδῳ ψαλτηρίῳ μετ ᾠδῆσ ἐν κικάρᾳ. 108:2 ᾄςομαι καὶ ψαλῶ ἐν τῇ δόξῃ μου. 3 ἐξεγζρκθτι, ψαλτήριον καὶ κικάρα ἐξεγερκιςομαι ὄρκρου. 4 ἐξομολογιςομαί ςοι ἐν λαοῖσ, 144:9 9 ὁ Κεόσ, ᾠδὴν καινὴν ᾄςομαί ςοι, ἐν ψαλτηρίῳ δεκαχόρδῳ ψαλῶ ςοι 10 τῷ διδόντι τὴν ςωτθρίαν τοῖσ βαςιλεῦςι, τῷ λυτρουμζνῳ Δαυΐδ τὸν δοῦλον αὐτοῦ ἐκ ρομφαίασ πονθρᾶσ. 150:3 3 αἰνεςάτωςαν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν χορῷ, ἐν τυμπάνῳ καὶ ψαλτθρίῳ ψαλάτωςαν αὐτῷ, Ο Δανιιλ περιγράφει τθν ειδολωλατρικι διαταγι του Ναβουχοδονόςωρα: 3:5 5 ᾗ ἂν ὥρᾳ ἀκούςθτε τῆσ φωνῆσ τῆσ ςάλπιγγοσ, ςύριγγόσ τε καὶ κικάρασ, ςαμβύκθσ τε καὶ ψαλτηρίου, ςυμφωνίασ καὶ παντὸσ γένουσ μουςικῶν, πίπτοντεσ προςκυνεῖτε τῇ εἰκόνι τῇ χρυςῇ, ᾗ ἔςτθςε Ναβουχοδονόςορ ὁ βαςιλεύσ 6 καὶ ὃσ ἂν 6 Πλα τα τοξωτά μποροφν να παιχκοφν περιςταςιακά και ςαν τα νυκτά όταν το απαιτεί ο ςυνκζτθσ, ςυνικωσ με τθ χριςθ των δακτφλων. Τότε το παίξιμο λζγεται pizzicato. Copyright Aris Stougiannidis Σελ 4

5 μὴ πεςὼν προςκυνήςῃ, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐμβλθκήςεται εἰσ τὴν κάμινον τοῦ πυρὸσ τὴν καιομένθν. 7 καὶ ἐγένετο ὅταν ἤκουον οἱ λαοὶ τῆσ φωνῆσ τῆσ ςάλπιγγοσ, ςύριγγόσ τε καὶ κικάρασ, ςαμβύκθσ τε καὶ ψαλτηρίου καὶ ςυμφωνίασ καὶ παντὸσ γένουσ μουςικῶν, πίπτοντεσ πάντεσ οἱ λαοί, φυλαί, γλῶςςαι, προςεκύνουν τῇ εἰκόνι τῇ χρυςῇ, ᾗ ἔςτθςε Ναβουχοδονόςορ ὁ βαςιλεύσ. 8 τότε προςήλκοςαν ἄνδρεσ Χαλδαῖοι καὶ διέβαλον τοὺσ Λουδαίουσ 9 τῷ βαςιλεῖ Ναβουχοδονόςορ βαςιλεῦ, εἰσ τοὺσ αἰῶνασ ηῆκι. 10 ςὺ βαςιλεῦ, ἔκθκασ δόγμα πάντα ἄνκρωπον, ὃσ ἂν ἀκούςῃ τῆσ φωνῆσ τῆσ ςάλπιγγοσ, ςύριγγόσ τε καὶ κικάρασ, ςαμβύκθσ καὶ ψαλτηρίου καὶ ςυμφωνίασ καὶ παντὸσ γένουσ μουςικῶν 11 καὶ μὴ πεςὼν προςκυνήςῃ τῇ εἰκόνι τῇ χρυςῇ, ἐμβλθκήςεται εἰσ τὴν κάμινον τοῦ πυρὸσ τὴν καιομένθν. 12 εἰςὶν ἄνδρεσ Λουδαῖοι, οὓσ κατέςτθςασ ἐπὶ τὰ ἔργα τῆσ χώρασ Βαβυλῶνοσ, Σεδράχ, Μιςάχ, Αβδεναγώ, οἳ οὐχ ὑπήκουςαν, βαςιλεῦ, τῷ δόγματί ςου, τοῖσ κεοῖσ ςου οὐ λατρεύουςι, καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυςῇ, ᾗ ἔςτθςασ, οὐ προςκυνοῦςι. 13 τότε Ναβουχοδονόςορ ἐν κυμῷ καὶ ὀργῇ εἶπεν ἀγαγεῖν τὸν Σεδράχ, Μιςὰχ καὶ Αβδεναγώ, καὶ ἤχκθςαν ἐνώπιον τοῦ βαςιλέωσ. 14 καὶ ἀπεκρίκθ Ναβουχοδονόςορ καὶ εἶπεν αὐτοῖσ εἰ ἀλθκῶσ Σεδράχ, Μιςάχ, Αβδεναγώ, τοῖσ κεοῖσ μου οὐ λατρεύετε καὶ τῇ εἰκόνι τῇ χρυςῇ, ᾗ ἔςτθςα, οὐ προςκυνεῖτε; 15 νῦν οὖν εἰ ἔχετε ἑτοίμωσ, ἵνα ὡσ ἂν ἀκούςθτε τῆσ φωνῆσ τῆσ ςάλπιγγοσ, ςύριγγόσ τε καὶ κικάρασ, ςαμβύκθσ τε καὶ ψαλτηρίου καὶ ςυμφωνίασ καὶ παντὸσ γένουσ μουςικῶν, πεςόντεσ προςκυνήςθτε τῇ εἰκόνι τῇ χρυςῇ, ᾗ ἐποίθςα ἐὰν δὲ μὴ προςκυνήςθτε, αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἐμβλθκήςεςκε εἰσ τὴν κάμινον τοῦ πυρὸσ τὴν καιομένθν. καὶ τίσ ἐςτι Κεόσ, ὃσ ἐξελεῖται ὑμᾶσ ἐκ τῶν χειρῶν μου; 16 καὶ ἀπεκρίκθςαν Σεδράχ, Μιςάχ, Αβδεναγὼ λέγοντεσ τῷ βαςιλεῖ Ναβουχοδονόςορ οὐ χρείαν ἔχομεν ἡμεῖσ περὶ τοῦ ρήματοσ τούτου ἀποκρικῆναί ςοι 17 ἔςτι γὰρ Κεὸσ ἡμῶν ἐν οὐρανοῖσ, ᾧ ἡμεῖσ λατρεύομεν, δυνατὸσ ἐξελέςκαι ἡμᾶσ ἐκ τῆσ καμίνου τοῦ πυρὸσ τῆσ καιομένθσ, καὶ ἐκ τῶν χειρῶν ςου, βαςιλεῦ, ρύςεται ἡμᾶσ. 7 Απο τά κφρια ςθμεία του μφκου των τριϊν παίδων Σεδράχ, Μιςάχ, Αβδεναγώ που εβλικθςαν ςτθν κάμινον του πυρόσ διότι βαροφςε το ψαλτιριον και αυτοί ζκαναν τθν πάπια, ι το κουνζλι. Θ ορκόδοξθ εκκλθςία ζχει αποδεχκεί το μφκο και το αναφζρει ςτο «Ρ» του κανόνοσ του Ακακίςτου. Στθν χριςτιανικι εποχι ζνα ψαλτιριο αποτελείται από ζνα επίπεδο θχείο με πολλζσ προςυντονιςμζνεσ χορδζσ που ζνυςςαν (γρατςουνοφςαν) οι ψάλτεσ με τα νφχια. Ιταν επίςθσ γνωςτό ωσ «κανϊν», όνομα από τθν ελλθνικι λζξθ κανϊν που ςθμαίνει κράτοσ (κάτι που επικρατεί, και, επίςθσ, "τρόποσ"). Θ ςφγχρονθ ελλθνικι λαϊκι εκδοςθ του όργανου καλείται από το υποκοριςτικό τθσ, κανονάκι. Το όργανο είναι ςυνικωσ αρκετά μικρό και είναι φορθτό. Απεικονίηεται ςε μια ςειρά από ζργα τζχνθσ από τθν Μεςαιωνικι Ρερίοδο. Βλ. Εικόνα 3 7 Ραρατθριςτε πωσ με τθν ςυχνι επανάλθψθ τθσ φράςθσ-κλιςε «φωνιν ςλαπιγγοσ, ςυριγγοσ...» ο ποιθτισ προςπακεί να παραμυκιάςει τουσ ακροατζσ του και να κανει να τουσ εντυπωκει ο μφκοσ. Copyright Aris Stougiannidis Σελ 5

6 Εικόνα 3 - Ψαλτήριον ή Κανονάκι Το κανονάκι ζλκει πικανότατα το όνομά του από τον γνωςτό μουςικό «Κανόνα» του Ρυκαγόρα. Ραλιότερα, κυρίωσ ςτουσ μεςαιωνικοφσ χρόνουσ, ιταν γνωςτό με τθν ονομαςία «ψαλτιριο». Οι αρχζσ του ψαλτθρίου ανιχνεφονται ςτον αςιατικό χϊρο, πολλοφσ αιϊνεσ πριν από τουσ αρχαιοελλθνικοφσ κλαςικοφσ χρόνουσ. Στθν αρχαία Ελλάδα, από πολλοφσ ςυγγραφείσ ζχουμε μαρτυρίεσ για μουςικά όργανα πικανόν του τφπου του ψαλτθρίου, με ονομαςίεσ όπωσ τρίγωνον ψαλτιριον, επιγόνειον, μάγαδισ, χωρίσ να όμωσ να υπάρχουν εικονογραφθμζνεσ μαρτυρίεσ. Γι'αυτό μόνο υποκζςεισ ζχουν γίνει ζωσ ςιμερα για τθ ακριβι ςχζςθ του αρχαιοελλθνικοφ ψαλτθρίου με το κανονάκι. Αντίκετα, ςτουσ βυηαντινοφσ και μεταβυηαντινοφσ χρόνουσ, τα ιςτορθμζνα χειρόγραφα και οι τοιχογραφίεσ των εκκλθςιϊν ζχουν πολλζσ πλθροφορίεσ για το ψαλτιριο ςε ςχιμα τριγϊνου ι τραπεηίου και για τον τρόπο με τον οποίο κρατιζται και παίηεται. Τον 19ο αιϊνα διάφορεσ μορφζσ τζκθκαν ςε χριςθ, κυρίωσ το ςαντοφρι και θ κικάρα το ςιτάρ. Στον 20ο αιϊνα, το ψαλτιριο ζχει τεκεί ςε ευρεία χριςθ. Ζχει ζνα τραπεηοειδζσ ςχιμα που επιτρζπει να χτυπθκεί κάκε χορδι. Ρρβλ. το ςχετικό τραγοφδάκι του Διον. Σαβόπουλου: Τοφτοσ ο κανόνασ με το κανονάκι, αν δεν είχε λόγο χαριςμζνο κα 'τανε ψωμί ςκουλθκιαςμζνο. Ροφκεν ζρχεται και που κε ξεχειλίηει, μζς' από το ρεφμα και το χρόνο μζς' απ' τθ ςυνικεια και το νόμο. Κανονάκι, κανονάκι δεν υπάρχει ορόςθμο κόβονται τα γόνατά μου ςτο τρελό τθσ δόςιμο. Είναι θ χάρθ που μασ παίρνει, ςκάει κι απογειϊνεται βρίςκει τθν καινοφργια βία και ξαναςαρκϊνετα Copyright Aris Stougiannidis Σελ 6

7 ΤΟ ΒΘΜΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΥΡΟΓΛΩΣΣΛΟ 43 Ρλικοσ αγγζλων ψάλουςι Σο Βιβλύο «ΨΑΛΣΗΡΙΟΝ» Θ λζξθ Ψαλτιριον ςυνθκζςτερα Ψαλτιρι χρθςιμοποιείται ςτθν κακομιλουμζνθ για να δθλϊςει ςυλλογι ψαλμϊν που αποδίδεται ςτον Δαυίδ. Αυτό είναι λάκοσ! Μια ςυλλογι ψαλμϊν όφειλε να λζγεται «Ψαλμολόγιον» (όπωσ ανκολόγιον, εορτολόγιον, υμνολόγιον). Φράςθ «μου άρχιςε παλι το ψαλτήρι» εννοϊντασ άρχιςε να μου αραδίαηει ςειρά νουκεςιϊν και παραινζςεων ςαν κιϋαυτζσ που αναφζρουν οι ψαλμοί. «Ειδικού» ψαλμού Ο εξϊψαλμος Ο εξάψαλμοσ (ςφνολο απο 6 ψαλμουσ του Δαβιδ) που αναγινϊςκεται ςτθν αρχι του Πρκρου ο Εξάψαλμοσ. Κατά τουσ παπάδεσ8 : ό χρόνοσ αυτόσ τισ αναγνϊςεωσ προεικονίηει το χρόνο τισ Δευτζρασ Ραρουςίασ του Κυρίου, κατά τθ διάρκεια του οποίου με φόβο και τρόμο κα αναμζνουμε τθν τελικι κρίςθ Του για εμάσ. Φράςθ: Ακουςε τον εξάψαλμο. Σθμαίνει άκουςε ςχοινοτενι και ανιαρι παράκεςθ επιπλιξεων και ςυμβουλϊν Ρρβλ. χριςθ τθ φράςθσ ςτιν πιο προςφατθ δθμοςιογραφικι γλϊςςα: Ο εξϊψαλμος στο Βερολίνο κατϊ 5 Ελλήνων βουλευτών Ο εξάψαλμοσ του Χζλμουτ Σμιτ ςτθν Άνγκελα Μζρκελ! Ο αναβαλλόμενος Ο αναβαλλόμενορ είναι ο Ψαλμός 103 (Μασορίτικο κείμενο Νο 104) Εςλόγει, ἡ τςσή μος, ηὸν Κύπιον. Κύπιε ὁ Θεόρ μος, ἐμεγαλύνθηρ ζθόδπα, ἐξομολόγηζιν καὶ μεγαλοππέπειαν ἐνεδύζυ 2 ἀναβαλλόμενος θῶρ ὡρ ἱμάηιον, ἐκηείνυν ηὸν οὐπανὸν ὡζεὶ δέππιν. Φπάζη: Τος έταλε ηον αναβαλλόμενο ζήμαινε όηι και «ακοςζε ηον εξάταλμο». Ο «αναβαλλόμενορ» είναι πολύ υπαίο ζηισούπγημα, ςμνεί ηον θεο και δεν πεπιέσει πολλέρ παπαινέζειρ. Μάλλον επελέγη γιαηί ειναι ζσεηικά μεγάλορ. Αναβαλλόμενοσ Φόροσ Ειςοδιματοσ λογιςτικόσ νεολογιςμόσ που ςθμαινει μάλλον «αυτόσ που ανεβλικθ θ καταβολι του». Τελείωσ άςχετοσ με τθν ςθμαςία του «αναβαλλόμενοσ» των Ψαλμϊν που ςθμαίνει αυτόσ που φοράει κατι. (εν προκειμενω «το φϊσ ωσ ιμάτιον»). Βλ. 300 λ. Αναβάλλω ςθμαςία 9: περιβάλλομαι, ενδφομαι. 8 Βλζπε το site Ακιβολζσ Copyright Aris Stougiannidis Σελ 7

8 Ο Αριςτοφάνθσ βάηει τον Βδελυκλζωνα να λζει: τὸν τρίβων ἄφεσ, τηνδὶ δὲ χλαῖναν ἀναβαλοῦ τριβωνικῶσ. Ρζτα αυτι τθν κάπα και καπακϊςου (ντφςου) με τοφτθ τθ χλαίνα. 655 Αριςτοφάνθσ Σφικεσ 1130 ψϋλνω Ρολλζσ φράςεισ ςϊηωνται ςτθν κακθμερινι γλϊςςα από το εκκλθςιαςτικό ψάλςιμο: αςε να ζρκει και κα του τα ψάλλω, τον ειχε μια ωρα ςτο γραφείο και τον ζψελνε, του τα ζψαλε, του τά πε χφμα (παλι απο τον τρόπο ψαλςίματοσ βλ. Υπογλϊςςιο 42 Χειμϊνασ) και Κατ αρχάσ ιταν ουςιαςτικό 9, μετά πιρε επιρθματικι ςθμαςία του "τά 'ςυρε" (τα ζςυρε, τα είπε ςυρτά ι ςουρτά με παρατεινόμενθ φωνθ,του τα ζψαλλε αργϊσ δθλαδι επιςιμωσ, ςοβαρά, όπωσ ςτο "αργόν" ψάλςιμο), Τον περνάσ για φίλο! Ρου νά ξζρεσ τι ςου ςοφρνει πίςω απο τιν πλάτθ ςου. Αρχιςε παλι το ψάλςιμο Κα του τα ψάλλω ζνα χεράκι 10. Απο ολλεσ αυτζσ τισ φράςεισ γίνεται φανερό πωσ ο λαοσ δεν ζχει και ςε πολλι υπόλθψθ τουσ ψαλμοφσ γιατί: κυρίωσ δεν τουσ κατανοεί, δεν είναι ιδιαίτερα μελωδικοί οφτε είναι χαρμόςυνοι και διαρκουν πολφ. Ραρακζτω μια χαριτωμζνθ, καυςτικι αλλα ςχετικι παρατιρθςθ του μακαρίτθ Εμμ. οϊδθ απο τιν «Ράπιςα Λωάννα» Τθν πρωίαν εκείνθν, ωσ ςυνζβαινε πάντοτε τθν επιοφςαν εορτισ, βαρφθχοι ρογχαςμοί αντιχθςαν αντί φμνων υπό τουσ κόλουσ τθσ εκκλθςίασ, και εκ τοφτου, λζγουςι, παρζμεινεν εισ τουσ καλογιρουσ θ ςυνικεια του να ψάλλωςι και ζξυπνοι 11 όντεσ διά των μυκτιρων 12. Η ςυνήθεια αφτη, εξοριςθείςα των εκκληςιϊν τησ Δφςεωσ μετά τησ εορτήσ του Όνου και των άλλων γοτθικϊν λειψάνων του μεςαιϊνοσ, κατζφυγε παρ ημίν, όπου διατηρείται ακζραιοσ και ακμαία, 9 «ςυνορῶντεσ γὰρ τὸ χῦμα τῶν ἀριθμῶν καὶ τὴν οὖςαν δυςχέρειαν τοῖσ θέλουςιν εἰςκυκλεῖςθαι τοῖσ τῆσ ἱςτορίασ διηγήμαςι διὰ τὸ πλῆθοσ τῆσ ὕλησ», Μακ. Β Κεφ Το χεράκι ςθμαίνει τθν δια χειρόσ επεξεργαςία, φορά, επανάλθψθ, αλλά και τθν επάλλειψθ. «Ενα χζρι αςτάρι πριν το βάψιμο». «Εφαγε ζνα χζρι ξφλο». «Ρρζπει να το περάςεισ τρια χζρια για να ςτρϊςει θ μπογιά». Ανάλογο το αλλάγι. 11 Εξυπνοσ= ξφπνιοσ, εν εγρθγόρςει, μθ κοιμϊμενοσ. 12 Μυκτιρεσ = τα ρουκουνια απο όπου και το ρ. μυκτθρίηω = ςκυςπϊ τα ρουκοφνια περιφρονθτικϊσ. Copyright Aris Stougiannidis Σελ 8

9 καθιςτϊςα καθ ημζραν 13 ερημοτζρουσ τουσ ναοφσ, ψυχροτζραν την ευλάβειαν και ελαφρότερα τα ελζη 14 των ορθοδόξων. Ψϊλτης Ο ψάλτθσ και ο πρωτοψάλτθσ είναι «υποφργθμα» που ανικει ςτιν κατθγορία του κατϊτερου κλιρου. Ο ψάλτησ αναλαμβάνει το υποφργθμα τθσ κζςθσ του με ειδικι τελετι που λζγεται «ακολουκία τθσ προχειρίςεωσ». Ραλιότερα ςτο ψάλςιμο ςυμμετείχε όλο το εκκλθςίαςμα. Κατά τον Ευςζβιο ( μχ) ο ψάλτθσ ψζλνει και ο λαόσ, το εκκλθςίαςμα «υποψάλλει» ι «υπθχεί» επαναλαμβάνει δθλαδι τισ τελευταίεσ λζξεισ που λζγονται ακροςτοίχια ι ακροτελεφτια. Μετά τθν ςφνοδο τθσ Λαοδικείασ (360 μ.χ.) κακιερϊκθκε θ Αντιφωνία, όπου ψάλτθσ και λαόσ (χορωδία) ζψελναν εναλλάξ. Το δε κείμενο των ψαλμϊν ζγινε «κανονικόν», καταχωρίςτικε ςε βιβλία. Εωσ τότε ο κακζνασ ζψελνε οπωσ ικελε ςε ο,τι ςκοπό ι γλϊςςα ικελε. (πρβλ. «Αυτόσ το χαβά 15 του») Μετά τον 10 μ.χ. αιωνα κακιερϊκθκε ο τίτλοσ του Πρωτοψάλτη ι Μεγάλου Δομζςτικου που ιταν ο επί κεφαλισ των ψαλτϊν : κάτι ανάλογο με τον κορυφαίο του χοροφ των αρχαίων τραγωδιϊν. Σθμερα ςτα Ρατριαρχεία ονομαηεται «Άρχων Πρωτοψάλτησ» ενϊ ο εξ αριςτερϊν βοθκόσ του ονομάηεται «Λαμπαδάριοσ» Επϊνυμα: Ψάλτθσ (Θκοποιόσ), Ρρωτοψάλτθ Αλκθςτισ (Τραγουδίςτρια), Ρζτροσ Λαμπαδάριοσ (Υμνογράφοσ) Παροιμύες Απορία ψάλτου βηξ. Ραναπεί όταν ο ψάλτθσ βρίςκεται ςε δυςκολία βιχει για να κερδιςει χρόνο, Λζγεται αναφορικα με προςχιματα. Οι Ψαλμού Αποτελοφν ιδιαίτερο βιβλίο τθσ παλαιάσ διακικθσ (κλικ ΕΔΩ για αναγνωςθ τθσ Μετάφραςθσ των εβδομικοντα) Οἱ ψαλμοὶ εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου Ρνεφματοσ. Ἕνασ ἁγιορείτθσ γζροντασ κρατϊντασ τὸ ψαλτήρι ἔλεγε: "Ὁ Κεόσ ἔςκυψε καὶ εἶπε ςτὸ παιδί του τὸν Δαβίδ αὐτά ποὺ κζλει *ο Κεόσ+ ν' ἀκοφθ"! (πρβλ. τθν παλαιά ραδιοφωνικι εκπομπι τθσ ΕΛ «Τι ηθτοφν οι ςτρατευμζνοι μασ» ) 13 Κακϋθμζραν= μζρα με τθ μζρα, ολοζνα, οςθμζραι 14 Ελζθ = εδϊ εννοεί ζλεθμοςφνεσ, δωρεζσ. 15 Χαβάσ: Απο το Τοφρκικο hava : αζρασ αλλά και ςκοπόσ. Ρρβλ. το Γαλλικό air populaire. Copyright Aris Stougiannidis Σελ 9

10 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Θ Ραλαιά Διακικθ Εμμ. οϊδθσ Ράπιςα Λωάννα 254 Λ. ΡΘΛΛΛΘ - ΤΛΤΛΟΛ, ΟΦΦΛΚΛΑ και ΑΞΛΩΜΑΤΑ ΕΝ ΤΘ ΒΥΗΑΝΤΛΝΘ ΑΥΤΟΚΑΤΟΛΑ και τθ ΧΛΣΤΛΑΝΛΚΘ ΟΚΟΔΟΞΩ ΕΚΚΛΘΣΛΑ - ΑΣΤΘ 261 ΛΕΞΛΚΟΝ ΤΘΣ ΑΧΑΛΑΣ ΕΛΛΛΘΝΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΘΣ, Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ, ΦΟΛΝΛΞ, Δ.ΔΘΜΘΤΑΚΟΣ - ΜΕΓΑ ΛΕΞΛΚΟΝ ΟΛΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΛΚΘΣ ΓΛΩΣΣΘΣ Copyright Aris Stougiannidis Σελ 10

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά

Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά Τα νύλιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα ξφλινα πνευςτά τα ξφλινα! 1. Γιατί τα λζμε ξφλινα πνευςτά; Πνευςτά ονομάηονται τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται μζςα ςε ζνα ςωλινα απ όπου περνάει ο

Διαβάστε περισσότερα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα

τα πλικτρα! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα Τα πλήκηρα! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα πλθκτροφόρα όργανα τα πλικτρα! 1. Τι είναι πλικτρο και τι εννοοφμε όταν λζμε «πλικτρα»; Στθν αρχαία Ελλάδα πλικτρο είναι κάτι με το οποίο χτυπάμε μια χορδι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ.

ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. ΕΓΓΡΑΦΕ ςτα μακιματα του Κ.Ε.Π.Ε.Μ. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου και για όλο το εκπαιδευτικό ζτοσ για τα ατομικά μακιματα. Δευτζρα-Πζμπτθ, 5-8 μ.μ., ςτθν ζδρα του Κζντρου, μζχρι τζλθ

Διαβάστε περισσότερα

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά

τα κρουςτά! Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά Τα κροσζηά! ΧΟΡΗΓΟΣ Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά τα κρουςτά! 1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα; Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι

ΘΥ101: Ειςαγωγι ςτθν Πλθροφορικι Παράςταςη κινητήσ υποδιαςτολήσ ςφμφωνα με το πρότυπο ΙΕΕΕ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης το πρότυπο ΙΕΕΕ 754 ζχει χρθςιμοποιθκεί ευρζωσ ςε πραγματικοφσ υπολογιςτζσ. Το πρότυπο αυτό κακορίηει δφο βαςικζσ μορφζσ κινθτισ

Διαβάστε περισσότερα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα

τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα Τα χάλκιμα! ΧΟΡΗΓΟΣ τα χάλκινα! 9 ερωτιςεισ & 10 απαντιςεισ για τα χάλκινα όργανα 1. Γιατί τα λζμε χάλκινα πνευςτά όργανα; Πνευςτά χαρακτθρίηονται όλα τα όργανα ςτα οποία ο ιχοσ παράγεται από τθν (ανα)πνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ

ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΕΤΧΕ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ & ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΧΡΟΝΙΑ ΣΙΧΑΚΙΑ ΓΙΑ ΣΑ ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΑ Χριςτουγεννιάτικεσ ευχζσ κα βγάλω και κα ςτείλω από τα βάκθ τςθ καρδιάσ όπου κι 'αν ζχω φίλο κι ασ γίνει κάκε μου ευχι ςτον

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ

Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Μαρίλια Διόλα Ιωςθφίνα Πεαηίνου Στ τάξθ Στθν Ιταλία θ περίοδοσ των Χριςτουγζννων ζχει τθ μεγαλφτερθ διάρκεια από όλεσ τισ άλλεσ των χριςτιανικών χωρών. Αρχίηει από τισ 8 Δεκεμβρίου και ολοκλθρώνεται ςτισ

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V

Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η. Statisticum collegium V Σ ΤΑΤ Ι Σ Τ Ι Κ Η i Statisticum collegium V Στατιςτική Συμπεραςματολογία Ι Σημειακζσ Εκτιμήςεισ Διαςτήματα Εμπιςτοςφνησ Στατιςτική Συμπεραςματολογία (Statistical Inference) Το πεδίο τθσ Στατιςτικισ Συμπεραςματολογία,

Διαβάστε περισσότερα

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ

Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Σφντομεσ Οδθγίεσ Χριςθσ Περιεχόμενα 1. Επαφζσ... 3 2. Ημερολόγιο Επιςκζψεων... 4 3. Εκκρεμότθτεσ... 5 4. Οικονομικά... 6 5. Το 4doctors ςτο κινθτό ςου... 8 6. Υποςτιριξθ... 8 2 1. Επαφζσ Στισ «Επαφζσ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!!

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΟ ΠΛΑΣΙΚΟ!!! ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΙ ΠΛΑΣΙΚΕ ΑΚΟΤΛΕ!!! Το πλαςτικό ζχει γίνει αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ κακθμερινισ μασ ηωισ, πλαςτικά μπουκάλια, πλαςτικά παιχνίδια, πλαςτικά ποτιρια, πλαςτικζσ ςακοφλεσ. Πλαςτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 1 ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΘ ΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΣΘΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΘ ΑΚΟΤΣΙΚΘ ΜΝΘΜΘ- ΒΑΘΜΙΔΑ 2 και αρχζσ 3 Δεξιότητεσ: τακερόσ παλμόσ, ςυντονιςμόσ χεριοφ-ματιοφ, εςτιαςμόσ προςοχισ, ςυγκζντρωςθ, ακουςτικι μνιμθ

Διαβάστε περισσότερα

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και

25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ. Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και 25. Ποια είναι τα ψυκτικά φορτία από εξωτερικζσ πθγζσ Α) Τα ψυκτικά φορτία από αγωγιμότθτα. Β) Τα ψυκτικά φορτία από ακτινοβολία και Γ) Τα ψυκτικά φορτία από είςοδο εξωτερικοφ αζρα. 26. Ποιζσ είναι οι

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΙΙ μέρος Α ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 ΚΜ: Κλιματιςτικι μονάδα Ορολογία ΚΚΜ: Κεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΗΚΜ: Ημικεντρικι κλιματιςτικι μονάδα ΤΚΜ: Σοπικι κλιματιςτικι μονάδα Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5

Περιεχόμενα. Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1. Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2. Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Περιεχόμενα Τι Είναι Ζνα Domain Name;.1 Λάκθ Που Πρζπει Να Αποφφγετε.2 Φόρμουλα Για Ζνα Πετυχθμζνο Domain Name..5 Επιλογι Domain Name Βιμα Προσ Βιμα 7 Τι Είναι Ένα Domain Name; Το domain name (ςτα ελλθνικά

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria

Ενεργειακά Τηάκια. Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.energeiaka-ktiria.gr www.facebook.com/energeiaka.ktiria Ενεργειακά Τηάκια Πουκεβίλ 2, Ιωάννινα Τθλ. 26510.23822 www.facebook.com/energeiaka.ktiria Σελ. 2 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία Ενεργειακά Κτίρια δραςτθριοποιείται ςτθν παροχι ολοκλθρωμζνων υπθρεςιϊν και ςτθν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ - ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ, 1912 Το 1912 ξζςπαςε ο Αϋ Βαλκανικόσ Πόλεμοσ, ςτον οποίο θ Βουλγαρία, θ Σερβία, θ Ελλάδα και το Μαυροβοφνιο ςυμμάχθςαν εναντίον τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ Διδάςκοντασ με τθ βοικεια λογιςμικοφ παρουςίαςθσ papastasos@gmail.com Το λογιςμικό παρουςιάςεων Το Microsoft

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ MICRO WORLDS PRO Το Micro Worlds Pro είναι ζνα ολοκλθρωμζνο περιβάλλον προγραμματιςμοφ. Χρθςιμοποιεί τθ γλϊςςα προγραμματιςμοφ Logo (εξελλθνιςμζνθ) Το Micro Worlds Pro περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Αςφυξία και πνιγμονθ

Αςφυξία και πνιγμονθ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ Ηλικιακθ ωριμότητα 0-3 ετϊν: τα περιςςότερα παιδιά κάτω των τριϊν ετϊν δεν μποροφν να αντιλθφκοφν τθν επικινδυνότθτα μιασ πράξθσ ι να κυμθκοφν μια ςυμβουλι για πρόλθψθ ατυχιματοσ. Γι

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα

Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Ακολουκιακά Λογικά Κυκλώματα Τα ψθφιακά λογικά κυκλϊματα που μελετιςαμε μζχρι τϊρα ιταν ςυνδυαςτικά κυκλϊματα. Στα ςυνδυαςτικά κυκλϊματα οι ζξοδοι ςε κάκε χρονικι ςτιγμι εξαρτϊνται αποκλειςτικά και μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών

Μζρη διαςκζδαςησ παιδιών ΚΙΜΩΛΟΣ Αξιοθζατα Εχει ωραία αξιοκζατα όπωσ το κάςτρο, ο βράχοσ μανιτάρι και ο μεγάλοσ βράχοσ ελζφαντασ, από όπου ςκαρφαλϊνουν και κάνουν πολλζσ βουτιζσ τα παιδιά το καλοκαίρι!! Φαγητό διαςκζδαςη Τα εςτιατόρια

Διαβάστε περισσότερα

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM

1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM 1 0 ΕΠΑΛ ΞΑΝΘΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ : ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Β ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑ : ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΟΜΠΟΤ FM ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΟΜΠΟ FM; Πρόκειται για μια θλεκτρονικι διάταξθ που ςκοπό ζχει τθν εκπομπι ραδιοςυχνότθτασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΘ ΝΕΡΟΤ!!!! Χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει ανκρϊπινθ ηωι! Ζνασ μζςοσ άνκρωποσ μπορεί να αντζξει χωρίσ τροφι 2 μινεσ, ενϊ χωρίσ νερό μόνο 2-3 μζρεσ. Αν ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ χάςει μεγάλθ ποςότθτα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του

Αυτόνομοι Πράκτορες. Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου. Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Αυτόνομοι Πράκτορες Αναφορά Εργασίας Εξαμήνου Το αστέρι του Aibo και τα κόκαλα του Jaohar Osman Η πρόταςθ εργαςίασ που ζκανα είναι το παρακάτω κείμενο : - ξ Aibo αγαπάει πάρα πξλύ ρα κόκαλα και πάμρα ρα

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη

Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ. Πόπη Σουρμαΐδου. Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Μάρκετινγκ V Κοινωνικό Μάρκετινγκ Πόπη Σουρμαΐδου Σεμινάριο: Αναπτφςςοντασ μια κοινωνική επιχείρηςη Σφνοψη Τι είναι το Marketing (βαςικι ειςαγωγι, swot ανάλυςθ, τα παλιά 4P) Τι είναι το Marketing Plan

Διαβάστε περισσότερα

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία

Slide 1. Εισαγωγή στη ψυχρομετρία Slide 1 Εισαγωγή στη ψυχρομετρία 1 Slide 2 Σφντομη ειςαγωγή ςτη ψυχρομετρία. Διάγραμμα Mollier (πίεςησ-ενθαλπίασ P-H) Σο διάγραμμα Mollier είναι μία γραφικι παράςταςθ ςε ζναν άξονα ςυντεταγμζνων γραμμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství

Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ. Tři osobnosti řeckého malířství Νεότερη ελληνικθ ζωγραφικθ Τρία μεγάλα πρόςωπα τησ ελληνικθσ ζωγραφικθσ Tři osobnosti řeckého malířství Δομθνικοσ Θεοτοκόπουλοσ Ο Δομινικοσ Θεοτοκόπουλοσ (Χάνδακασ 1541-Σολζδο 1614), γνωςτόσ επίςθσ με

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ

Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Ερευνα: Δείκτες [ποσοτικοί/ποιοτικοί] τηλεοπτικών δελτίων. ΕΙΔΘΣΕΙΣ Δίκτυο: ΝΕΤ MEGA ALTER SKAI σφνολο ειδήσεων: 6 15 1η Είδηση Διλωςθ του υπουργοφ Υγείασ, Ανδρζα Λοβζρδου "Δεν ζχω κζςθ ςε αντιφατικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL)

ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΡΤΘΜΙΗ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΟΤ ΣΟ GOOGLE (G-MAIL) Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Αν θ αρχικι ςελίδα του προγράμματοσ δεν είναι θ ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ

Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Ρροςκφνθμα ςτο Άγιον Προσ Το Άγιον Προσ είναι θ μεγαλφτερθ και ςθμαντικότερθ ορκόδοξθ κοινότθτα ςτθν Ελλάδα. Είναι θ πθγι τθσ πίςτεωσ, για εκατομμφρια πιςτϊν Ορκοδόξων Χριςτιανϊν, και είναι επίςθσ μζροσ

Διαβάστε περισσότερα

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων)

Η θεωρία τησ ςτατιςτικήσ ςε ερωτήςεισ-απαντήςεισ Μέροσ 1 ον (έωσ ομαδοποίηςη δεδομένων) 1)Πώσ ορύζεται η Στατιςτικό επιςτόμη; Στατιςτικι είναι ζνα ςφνολο αρχϊν και μεκοδολογιϊν για: το ςχεδιαςμό τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ δεδομζνων τθ ςυνοπτικι και αποτελεςματικι παρουςίαςι τουσ τθν ανάλυςθ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο

Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Θζμα : Ανακαίνιςη κοςμηματοπωλείου ςε διατηρητζο κτίριο Πτυχιακι εργαςία : Ζλενα Αλυφαντάρου Επιβλζπουςα κακθγιτρια : κα Χριςτίνα Πανουτςοποφλου [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ειςαγωγι. Ζρευνα για το διατθρθτζο Γεωγραφικι

Διαβάστε περισσότερα

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2

Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Παράςταςη ακεραίων ςτο ςυςτημα ςυμπλήρωμα ωσ προσ 2 Δρ. Χρήζηος Ηλιούδης Μθ Προςθμαςμζνοι Ακζραιοι Εφαρμογζσ (ςε οποιαδιποτε περίπτωςθ δεν χρειάηονται αρνθτικοί αρικμοί) Καταμζτρθςθ. Διευκυνςιοδότθςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μόδα είναι και αλλάηει

Μόδα είναι και αλλάηει Μόδα είναι και αλλάηει Οριςμόσ μόδασ Παροδικι ςυνικεια που για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα γενικεφεται ςε μεγάλο φάςμα τθσ κοινωνίασ, ςε ότι αφορά τθν ενδυμαςία, τθν κόμμωςθ, τθ μουςικι. Κακρεφτίηει τισ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων

Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Ανάπτυξη Εφαρμογών με Σχεςιακέσ Βάςεισ Δεδομένων Δρ. Θεοδώρου Παύλοσ theodorou@uoc.gr Περιεχόμενα Τι είναι οι Βάςεισ Δεδομζνων (DataBases) Τι είναι Σφςτθμα Διαχείριςθσ Βάςεων Δεδομζνων (DBMS) Οι Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL»

«1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» PHOTO RELEASE Θεατρική Ομάδα «1 st ATHENS BAR THEATRE FESTIVAL» Η θεατρική Ομάδα ΛΩΤΟΦΑΓΟΙ και ο Πολυχώροσ STAVLOS ςυν διοργανώνουν το πρώτο Bar Theatre Festival ςτην Αθήνα. 1,2 ΟΝΕΙΡΟΠΩΛΕΙΟ Θ ομάδα Ονειροφιλόφυλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint

Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Τεχνικι Παρουςιάςεων με PowerPoint Δρ. Παφλοσ Θεοδϊρου Ανϊτατθ Εκκλθςιαςτικι Ακαδθμία Ηρακλείου Κριτθσ Περιεχόμενα Ειςαγωγι Γιατί πρζπει να γίνει παρουςίαςθ τθσ εργαςίασ μου Βαςικι προετοιμαςία Δομι παρουςίαςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ

ΤΙΤΛΟΣ: SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath. Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ ΤΙΤΛΟΣ: "SWITCH-ΠΩ ΝΑ ΚΑΣΑΦΕΡΕΙ ΣΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΟΣΑΝ Η ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΤΚΟΛΗ" Σσγγραφείς: Chip Heath & Dan Heath Εκδόζεις: Κσριάκος Παπαδόποσλος/ΕΕΔΕ www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΣΡΕΙ ΑΝΑΠΑΝΣΕΧΕ ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ

Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport. Ξεκινώντασ Μακαίνοντασ τα ακουςτικά BlueBAND Sport 1. Πλικτρο αφξθςθσ ιχου (+) / SRS πλικτρο 2. Ενδεικτικι Λυχνία 3. Πλικτρο Πολλαπλϊν Λειτουργιϊν (MFB) / Play/ Pause 4. Rewind 5. Fast Forward 6. Πλικτρο μείωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00

4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ. Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 ΕΝΩΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΙΚΩΝ 4η ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΔΑ ΕΠΙΣΗΜΗ Γ ΣΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ Κυριακή, 7 Ιουνίου 2015, ώρα: 10:00-11:00 Οδηγίερ: 1) Το εξεηαζηικό δοκίμιο αποηελείηαι από 6 ζελίδερ και πεπιλαμβάνει 25 θέμαηα. 2)

Διαβάστε περισσότερα

Η μουςική τον Μεςαίωνα. Πρώιμοσ Μεςαίωνασ Μονοφωνική μουςική

Η μουςική τον Μεςαίωνα. Πρώιμοσ Μεςαίωνασ Μονοφωνική μουςική Η μουςική τον Μεςαίωνα Ιςτορικό πλαίςιο Μεςαίωνασ ονομάηεται θ χρονικι περίοδοσ τθσ ανκρϊπινθσ ιςτορίασ που διαδζχεται τθν περίοδο τθσ Αρχαιότθτασ και τελειϊνει με τθν περίοδο τθσ Αναγζννθςθσ. Γενικά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΩΝ: ΕΡΙΛΕΞΤΕ ΜΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΘΕΤΕ ΣΕ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ ΣΕ 8-10 ΕΡΑΝΑΛΗΨΕΙΣ (ΔΕΙΤΕ ΡΩΤΑ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΡΟΥ ΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΚΙΒΩΣ ΑΡΟ ΚΑΤΩ, ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΡΟ ΤΟΥΣ ΡΙΝΑΚΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΟΡΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΙΚΟΝΕΣ. ΑΡΟ ΚΑΤΩ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΧΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014

ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 ΑΣΛΑΝΣΙΚΗ ΕΝΩΗ ΠΑΝΕΤΡΩΠΑΪΚΟ STRESS TEST ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 2014 τθ διάρκεια του τρζχοντοσ ζτουσ εξελίχκθκε θ ευρωπαϊκι άςκθςθ προςομοίωςθσ ακραίων καταςτάςεων για τισ Αςφαλιςτικζσ Εταιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) ΕΠΙΠΕΔΟ 11 12 (Β - Γ Λυκείου) 19 Μαρτίου 2011 10:00-11:15 3 point/μονάδες 1) Στθν πιο κάτω εικόνα πρζπει να υπάρχει αρικμόσ ςε κάκε κουκκίδα ϊςτε το άκροιςμα των αρικμϊν ςτα άκρα κάκε ευκφγραμμου τμιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015

ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΣΕΣΑΡΣΗ 20 ΜΑΪΟΤ 2015 Α1. - γ. ςφφιλθ Α2. - α. ερυκρόσ μυελόσ των οςτών Α3. - β. εντομοκτόνο Α4. - β. καταναλωτζσ 1θσ τάξθσ Α5. - δ. μία οικογζνεια ΘΕΜΑ Β Β1. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες

Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ. Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Αλάγλωζε εηθαζηηθώλ έργωλ ως ηζηορηθώλ πεγώλ Γεκήηρηος Βιάτος, Στοιηθός Σύκβοσιος Φηιοιόγωλ Ροδόπες Ανάγνωςθ εικαςτικϊν ζργων ωσ ιςτορικϊν πθγϊν Τρία επίπεδα ερμθνείασ που αντιςτοιχοφν, κατά τον Ζρβιν

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ

A/A ΕΙΚΟΝΑ ΟΡΘΗ ΑΠΑΝΣΗΗ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ. Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. Αςτυνομικόσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 2 Σχολικόσ Τροχονόμοσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 3 Ρυροςβζςτθσ Αναγνωρίςτε τον πιο κάτω άνκρωπο. 4 Ρεηόσ Αναγνωρίςτε

Διαβάστε περισσότερα

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ

Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Internet a jeho role v našem životě Το Διαδίκτυο και ο ρόλοσ του ςτθ ηωι μασ Διαδίκτυο: μια πόρτα ςτον κόςμο Πϊσ μπορεί κανείσ ςε λίγα λεπτά να μάκει ποιεσ ταινίεσ παίηονται ςτουσ κινθματογράφουσ, να ςτείλει

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS

Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Μθχανι του Χρόνου: Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων. Σουνίτεσ - Σιίτεσ, Ταλιμπάν και ISIS Το ςχίςμα των Μουςουλμάνων και θ πολφνεκρθ διαμάχθ τουσ. Ποιοι είναι οι Σουνίτεσ και ποιοι οι Σιίτεσ. Ποιο δόγμα ακολουκοφν

Διαβάστε περισσότερα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα

Ζπειτα κάναμε μια ςυηιτθςθ και εκφράςαμε τισ απορίεσ που είχαμε. Όλεσ οι ερωτιςεισ που κάναμε ςτον κ. Γιάννθ είναι: Επ : Πωρ μοξπώ μα Στα πλαίςια του προγράμματοσ Κυκλοφοριακισ Αγωγισ : «Ασ μάκουμε τα ςιματα, μθν πάκουμε ατυχιματα» που υλοποιεί θ τάξθ μασ κατά τθ φετινι ςχολικι χρονιά, τθν Τρίτθ 17 Φεβρουαρίου 2015 πραγματοποιιςαμε επίςκεψθ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.

Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Ένα παιχνίδι ρόλων για την αποτροπή του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. Πρωτότυπο: The bullying prevention roll play Game. Πθγι : Social Skills Central. Μετάφραςθ: Μουρελάτου ταμοφλα - Εργοκεραπεφτρια Δφο ι περιςςότεροι

Διαβάστε περισσότερα

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com

Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Moshi Moshi 04 Bluetooth Wireless speaker-handset Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ επιςκεφκείτε το site μασ www.nativeunion.com Περιεχόμενα ςυςκευαςίασ: 1. Ζνα αςφρματο ακουςτικό Bluetooth Moshi Moshi 04 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά

ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ. Τρίγωνα, κάλαντα σκόρπισαν παντού. κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού. ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά ΤΡΙΓΩΝΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Τρίγωνα, κάλαντα, σκόρπισαν παντού κάθε σπίτι μια φωλιά του μικρού Χριστού, τρίγωνα κάλαντα μες στη γειτονιά ήρθαν τα Χριστούγεννα κι η Πρωτοχρονιά Άστρο φωτεινό, θα βγει γιορτινό μήνυμα

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία

Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν. Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Ρανεμιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Σχολι Καλϊν Τεχνϊν Φλϊρινασ Τμιμα Εικαςτικϊν και Εφαρμοςμζνων Τεχνϊν Ο καπνόσ ωσ υλικό για δθμιουργία Μάκθμα : Τεχνολογία Υλικϊν - Νζεσ Τεχνολογίεσ & Διαγνωςτικι Ζργων Τζχνθσ

Διαβάστε περισσότερα

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου!

Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 4ο Δημοτικό Σχολείο Νζασ Ευκαρπίασ Αρχαιολογικό Μουςείο Θεςςαλονίκησ Σπίτι μου, ςπιτάκι μου! 1 Συμμετζχοντεσ Σχολείο: 4 ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ευκαρπίασ Τάξη / Τμήμα: Β1 Αριθμόσ μαθητών: 19 Αριθμόσ παλιννοςτοφντων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ορ Πανελλήνιορ Διαγωνιζμόρ «Λέμε ΟΧΙ ζηο ζσολικό εκθοβιζμό» (Μια διαζκεςή παπαμςθιού από ηοςρ μαθηηέρ) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΛΕΙΟ ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ επτέμβπιορ- Νοέμβπιορ

Διαβάστε περισσότερα

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων

Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Υπερβαίνοντασ τουσ Ενεργειακοφσ Στόχουσ μζςω αφξθςθσ τθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Δθμόςιων Κτιρίων Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων πολιτών Πζτροσ Χριςτοδουλίδησ Ειδικευμζνοσ Εμπειρογνώμονασ για κατοικίεσ και μη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Ι Ν Σ Ι Σ Ο Τ Σ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Τ Σ Ι Κ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΣΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΜΒΑΕΩΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ TAMEIO Σαχ. Δ/νςη : Αν. Τςόχα 36 Σ. Κ. Πόλη : 115 21- Αμπελόκθποι,

Διαβάστε περισσότερα

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ

DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ DAILY TOURS -ΠΗΛΙΟ- Full Day: From 9 30.. TO 17 00 ΜΑΚΡΤΝΙΣΑ ΠΟΡΣΑΡΙΑ ΧΑΝΙΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ ΧΟΡΕΤΣΟ ΚΙΟ ΣΑΓΚΑΡΑΔΑ ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟ ΜΗΛΙΕ ΑΦΗΟ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ Κάντε κράτηση Παρασκευή, άββατο, Κυριακή καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας

Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας Γ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ Ὁκταηχία» Τετάρτη 18 Ὀκτωβρίου 2006 Ἡδιά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε Ἀθανάσιος Ἰ. Παϊβανᾶς www.paivanas.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο

Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Ο ήχοσ ωσ φυςικό φαινόμενο Φφλλο Εργαςίασ Ονοματεπώνυμο. Παραγωγή και διάδοςη του ήχου Ήχοσ παράγεται όταν τα ςωματίδια κάποιου υλικοφ μζςου αναγκαςκοφν να εκτελζςουν ταλάντωςθ. Για να διαδοκεί ο ιχοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΗΜΕΙΩΕΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΕΙΗΓΗΣΗ: ΚΑΡΑΒΕΛΗ ΓΡΗΓΟΡΗ 1 ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ 2 ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΣΟΤ ΣΕΡΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ ΧΩΡΙ ΜΠΑΛΑ ΑΜΤΝΣΙΚΗ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ

Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ 1 ο Ειδικό Δ.Σ. Ρειραιά 2013 χολικό Βοικθμα Μζροσ Α Αςκιςεισ και παιχνίδια με ευρϊ Γεράςιμοσ Σπίνοσ Πλγα Σουρίδθ Αντί για πρόλογο Οι αςκιςεισ που κα ακολουκιςουν, αναφζρονται ςτθν εκμάκθςθ των χρθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου

Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Απόδραςη ςτον Εθνικό Δρυμό Βάλια Κάλντα και ςτα Βλαχοχϊρια τησ Πίνδου Κείμενο - Φωτογραφίεσ: Θζμιδα Ναςοποφλου Ξεναγόσ Εθνικϊν Δρυμϊν & Υγροτόπων MSc Biological Diversity Ελάτε μαηί μασ να περπατιςουμε

Διαβάστε περισσότερα

Στα γαλλικά air ςθμαίνει αζρασ αλλά και ςκοπόσ. Ετςι και ςτα τουρκικα hava ςθμαινει αζρασ και ςκοπόσ πχ. Fantaise sur un air populaire Breton, Op 18

Στα γαλλικά air ςθμαίνει αζρασ αλλά και ςκοπόσ. Ετςι και ςτα τουρκικα hava ςθμαινει αζρασ και ςκοπόσ πχ. Fantaise sur un air populaire Breton, Op 18 Τετάρτθ, 7 Δεκεμβρίου 2011 Χαβάσ Σκοπόσ μελωδία άςματοσ τουρκ. Hava (αζρασ, καιρόσ, ςκοπόσ) (πρβλ. Havayollari 145.138 = Αερογραμμζσ (κυρλ. του αζρα δρόμοι) Yol = μονοπάτι, δρόμοσ και το κομμα Dev Yol

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΑ ΡΑΑΜΥΘΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Ένασ από τουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ που μίλθςε για τθν ικανότθτα των παιδιϊν να ςκζφτονται αφθρθμζνα ιταν ο ιδρυτισ τθσ Φιλοςοφίασ για παιδιά Matthew Lipman.

Διαβάστε περισσότερα

Joomla! - User Guide

Joomla! - User Guide Joomla! - User Guide τελευταία ανανέωση: 10/10/2013 από την ICAP WEB Solutions 1 Η καταςκευι τθσ δυναμικισ ςασ ιςτοςελίδασ ζχει ολοκλθρωκεί και μπορείτε πλζον να προχωριςετε ςε αλλαγζσ ι προςκικεσ όςον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά

Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά Οι περιπέτειεσ των πουλιών ςτη λίμνη Κουρνά (Παραμφκι δθμιουργθμζνο από τα παιδιά του Παιδικοφ τακμοφ «Παιδικό Χαμόγελο», Εκπαιδευτικός: Αλζξανδρος Πανταηις, Ρζκυμνο 2013) -«Καλθμζρα αράχνθ!» Είπε λαχανιαςμζνοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ ΙΙ ΚΟΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΕ12.04 1 Κανόνασ: Χειμϊνασ οι κερμότθτασ από το χϊρο ςτο περιβάλλον Θερμικζσ απϊλειεσ Αναπλθρϊνονται από τισ κερμαντικζσ ςυςκευζσ (αερόκερμα, κερμαντικά ςϊματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας 1 ΓΕΦΤΡΟΠΟΙΪΑ: ΜΟΝΙΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΑ ΦΟΡΣΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ε. ΜΠΙΣΚΙΝΗΣ Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας Μόνιμα Φορτία Ίδιον Βάροσ (για Οπλιςμζνο Σκυρόδεμα): g=25 KN/m 3 Σε οδικζσ γζφυρεσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ

Θερμοδυναμική ΑΕ. Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ Θερμοδυναμική ΑΕ Ηαφειρίδθσ Ε. Χριςτοσ Μθχανικόσ παραγωγισ & Διοίκθςθσ Διευκφνων φμβουλοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. 40 χρόνια τϊρα θ Kombi ζχει εδραιωκεί ωσ ζνα από τα πιο δυναμικά ςυγκροτήματα ςτον τομζα τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1]

Πωσ δημιουργώ μάθημα ςτο e-class του ΠΣΔ [επίπεδο 1] Το e-class του Πανελλινιου Σχολικοφ Δίκτυου [ΠΣΔ/sch.gr] είναι μια πολφ αξιόλογθ και δοκιμαςμζνθ πλατφόρμα για αςφγχρονο e-learning. Ανικει ςτθν κατθγορία του ελεφκερου λογιςμικοφ. Αρχίηουμε από τθ διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ

ΕΚΘΕΗ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΜΕΣΡΗΕΩΝ Σελίδα 1 από 31 Ιςχφει από : 04/07/2011. Ραπανικολάου Νικόλαοσ Σελίδα 1 από 31 Τίτλοσ Εγγράφου: ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΗΣΕΩΝ ΑΔΙΟΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΛΑΤΟΣΡΗΛΑΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 Συντάκτθσ Ζκκεςθσ: Ραπανικολάου Νικόλαοσ Απαγορεφεται η μερική αναπαραγωγή τησ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

Ιςτορία τθσ Μουςικισ: υμπλθρωματικό υλικό

Ιςτορία τθσ Μουςικισ: υμπλθρωματικό υλικό Ιςτορία τησ μουςικήσ/ Οι εποχέσ και τα χαρακτηριςτικά τουσ Εποχι πότε τι ποφ ποιοσ πώσ Πρώιμοσ 5 οσ -9 οσ αιϊνασ Γρθγοριανό μζλοσ/ Βυηαντινι Ιερείσ, μοναχοί Μονοφωνία Μεςαίωνασ μουςικι μοναςτιρια Μεςαίωνασ

Διαβάστε περισσότερα

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype.

Κάνουμε κλικ ςτθν επιλογι του οριηόντιου μενοφ «Get Skype»για να κατεβάςουμε ςτον υπολογιςτι μασ το πρόγραμμα του Skype. ΟΔΗΓΙΕ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΤ ΣΟ SKYPE Ανοίγουμε το πρόγραμμα περιιγθςθσ ιςτοςελίδων (εδϊ Internet Explorer). Κάνουμε κλικ ςτθ γραμμι διεφκυνςθσ του προγράμματοσ και πλθκτρολογοφμε: www.skype.com Κάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΕΚΘΕΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΩΝ ΑΘΕΝΩΝ ΣΩΝ ΕΞΩΣΕΡΙΚΩΝ ΙΑΣΡΕΙΩΝ ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2012 ελίδα 1 από 24 ΤΝΟΨΗ ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΩΝ 26% κακζσ εντυπϊςεισ από τθν τθλεφωνικι εξυπθρζτθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES

ZAGORI SUITES ALL SUITE HOTEL & LUXURY RESIDENCES Ζνα ςυναρπαςτικό Luxury Boutique Hotel, το Zagori Suites, είναι ςκαρφαλωμζνο ςε υψόμετρο 1000 μζτρων, ςτθ Βίτςα Κεντρικοφ Ηαγορίου, δίπλα ςτο περίφθμο Φαράγγι του Βίκου και ςτα πζτρινα γεφφρια του Βοϊδομάτθ

Διαβάστε περισσότερα

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014

τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 τατιςτικά ςτοιχεία ιςτότοπου Κ.Ε.Π.Α. Α.Ν.Ε.Μ, www.e-kepa.gr για τθν περίοδο 1/1/2011-31/12/2014 Ειςαγωγι Στο παρόν κείμενο παρουςιάηονται και αναλφονται τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του ιςτοτόπου τθσ ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ

Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Οδηγόσ εγκατάςταςησ και ενεργοποίηςησ Ευχαριςτοφμε που επιλζξατε το memoq 4.5, το πρωτοκλαςάτο περιβάλλον μετάφραςθσ για ελεφκερουσ επαγγελματίεσ μεταφραςτζσ, μεταφραςτικά γραφεία και επιχειριςεισ. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers

Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers Qualifiers: Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν ςε κάκε qualifier είναι 128. Δίνεται θ δυνατότθτα ςτισ ομάδεσ να επιλζξουν ςε ποιο από τα 2 qualifiers επικυμοφν να διαγωνιςτοφν κατά τθ διάρκεια τθσ ςυμπλιρωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν

ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ. Θζλω ςε αυτό το κομμάτι, να μιλιςουμε λίγο για τουσ φυςικοφσ νόμουσ που υπάρχουν ςτο ςϊμα μασ και πϊσ το επθρεάηουν ΕΩΣΕΡΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΜΟΙ Όςο κι αν με «τάραηε» το μάκθμα τθσ «φυςικισ» ςτο ςχολείο, όπου κι αν το ςυνάντθςα αυτό, (γυμνάςιο, λφκειο, ςχολι, διαιτολογία κλπ), το ίδιο και θ «βιολογία-βιοχθμεία», τόςο τα εκτίμθςα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Γραπτι Εξζταςθ ςτο μάκθμα Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιςτικό Περιβάλλον Όνομα: Επϊνυμο: Τμιμα: Ημερομθνία: 20/02/11 Θζμα 1 ο Α. Να χαρακτθρίςετε κακεμιά από τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ Σωςτι (Σ) ι Λάκοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων.

Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Σί είναι η ακράτεια οφρων; Ακράτεια οφρων είναι οποιαςδιποτε μορφισ ακοφςια απώλεια οφρων. Ποιά είναι η επίπτωςή τησ ςτο γυναικείο πληθυςμό; Γενικά 27% των γυναικών κα παρουςιάςουν κάποιο τφπο ακράτειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web

Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web. Πρόζβαζη ζηο EndNote Web Οδηγίες Πρόζβαζης ζηο EndNote Web Το EndNote Web είναι εργαλείο διαχείριςθσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν, ενςωματωμζνο ςτθ βάςθ Web of Science. Απαιτείται εγγραφι και δθμιουργία password (Sign in / Register)

Διαβάστε περισσότερα

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ

Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ Δθμόςια Κεντρικι Βιβλιοκικθ Κζρκυρασ 28 Σεπτεμβρίου 2010 Εργαςτιριο και παρουςίαςθ με κζμα: Δικτφωςθ με τοπικοφσ ςυνεργάτεσ: κοινζσ δράςεισ για προϊκθςθ των δεξιοτιτων ανάγνωςθσ Ομιλιτρια: Ute Hachmann,

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα

Aux.Magazine Μπιλμπάο, Βιηκάγια, Ιςπανία www.auxmagazine.com Προςωπικά δεδομζνα Προςωπικά δεδομζνα Η Λείρ Ναγιάλα, θ Σίλβια Αντρζσ, θ Χουάνα Γκαλβάν και θ Γερμάν Καςτανζντα δθμιοφργθςαν τθ δικι τουσ εταιρία, τθν AUXILIARTE FACTORIA το 2004. Ζχοντασ και ςυνειδθτοποίθςαν ότι μοιράηονταν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ

ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ. ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΣΑΞΗ : Α ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ: ΒΙΩΜΑΣΙΚΕ ΔΡΑΕΙ ΘΕΜΑ: ΧΟΛΙΚΟ ΕΚΦΟΒΙΜΟ 3 ο ΣΡΙΜΗΝΟ ΟΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΘΣ ΒΙΑΣ Κατάςταςθ κατά τθν οποία αςκείται εςκεμμζνθ, απρόκλθτθ, ςυςτθματικι και επαναλαμβανόμενθ βία και επικετικι

Διαβάστε περισσότερα