ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ"

Transcript

1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 1 2/16/09 12:10:18 PM

2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης με την αρμοδιότητα του Εθνικού Φορέα Διαπίστευσης δραστηριοποιείται σε σημαντικούς τομείς που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής, προσφέροντας υπηρεσίες διαπίστευσης. Με τη χρήση εξειδικευμένου προσωπικού χορηγεί διαπιστεύσεις, βεβαιώνει δηλαδή για την τεχνική επάρκεια, την αμεροληψία και την καταλληλότητα φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης στον τομέα του περιβάλλοντος όπως: Φορείς πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO Περιβαλλοντικούς επαληθευτές σύμφωνα με τον Kανονισμό 761:2001 (EMAS) Εργαστήρια δοκιμών σε περιβαλλοντικά πεδία (νερά, έδαφος, χώροι εργασίας, ατμόσφαιρα, απόβλητα, λύματα, εκπομπές) Φορείς επαλήθευσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με την Οδηγία 2003/87/ΕΚ Οι παραπάνω φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης (φορείς πιστοποίησης, επαληθευτές και εργαστήρια δοκιμών) επιτελούν δραστηριότητες σχετικές με την υποστήριξη υλοποίησης της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής και ακόμη αποτελούν μέρος των δομών ελέγχου και ποιότητας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Για την παροχή υπηρεσιών διαπίστευσης, το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε., βάσει του ιδρυτικού του νόμου (3066/2002), λειτουργεί ένα πλαίσιο διαδικασιών διαπίστευσης που υποστηρίζεται από εξειδικευμένους αξιολογητές/εμπειρογνώμονες και αρμόδιες κατά τομέα τεχνικές επιτροπές. Οι διαδικασίες διαπίστευσης, τα εξειδικευμένα κατά τομέα τεχνικά έγγραφα, οι κανονισμοί διαπίστευσης και τα στοιχεία των διαπιστευμένων φορέων είναι διαθέσιμα στο κοινό στο διαδικτυακό τόπο του Ε.ΣΥ.Δ. (www.esyd.gr). H συμμετοχή του Ε.ΣΥ.Δ. στις Ευρωπαϊκές και διεθνείς δομές συνεργασίας για τη διαπίστευση ( European Co-Operation for Accreditation-EA, Forum of Accreditation Bodies - FAB, International Accreditation Forum, IAF και Ιnternational Laboratory Accreditation Co-Operation, ILAC) είχε ως αποτέλεσμα την ένταξή του στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης, εξασφαλίζοντας έτσι τη διεθνή αποδοχή των πιστοποιητικών διαπίστευσης του Ε.ΣΥ.Δ. Το παρόν ενημερωτικό έντυπο καταγράφει τις δραστηριότητες του Ε.ΣΥ.Δ. στο πεδίο του περιβάλλοντος, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και των ενδιαφερομένων αρχών για τον τρόπο με τον οποίον συνεισφέρει στη διαρκή προσπάθεια για την προστασία του περιβάλλοντος και στη διατήρηση δομών ελέγχου της ποιότητας. Περιεχόμενα Ενότητα Α: Διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Ενότητα Β: Διαπίστευση Περιβαλλοντικών Επαληθευτών (EMAS) Ενότητα Γ: Διαπίστευση Εργαστηρίων περιβαλλοντικών δοκιμών Ενότητα Δ: Διαπίστευση Φορέων Επαλήθευσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 2 2/16/09 12:10:23 PM

3 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης προέκυψε ως μία επιτακτική ανάγκη για την αντιμετώπιση των διαρκώς αυξανόμενων δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον, εξαιτίας των βιομηχανικών και λοιπών οικονομικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Η αντιμετώπιση των επιβαρύνσεων που προκαλεί στο περιβάλλον η ανθρώπινη επιχειρηματική δραστηριότητα, μέσω της εφαρμογής ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, επιτρέπει τη συστηματική προσέγγιση του προβλήματος και την εξασφάλιση, στο μέτρο του δυνατού, του περιορισμού των επιβαρύνσεων αυτών. Για το σκοπό αυτό, η τυποποίηση μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (International Organization for Standardization ISO) ανταποκρίθηκε στη συγκεκριμένη ανάγκη της αγοράς, αναπτύσσοντας το πρότυπο ISO 14001, η πρώτη έκδοση του οποίου δημοσιεύθηκε το Το εν λόγω πρότυπο αναφέρεται στις απαιτήσεις που θα πρέπει να ικανοποιεί ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης προκειμένου να είναι δυνατή η πιστοποίησή του, υπέστη δε αναθεώρηση το 2004 και έκτοτε είναι σε ισχύ μέχρι και σήμερα η πρώτη αναθεωρημένη έκδοση του προτύπου. Η εφαρμογή ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001, αποτελεί ένα σύγχρονο πρακτικό εργαλείο διαχείρισης που αφορά: στην αναγνώριση και στον έλεγχο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τις δραστηριότητες παραγωγής προϊόντων ή/και παροχής υπηρεσιών και τις λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης, στη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης, στην καθιέρωση περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, στην επίτευξη αυτών και την παροχή αντικειμενικών αποδείξεων σχετικά με την επίτευξη των ανωτέρω. Όπως προαναφέρθηκε, η ικανοποίηση των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO επιτρέπει την πιστοποίηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. Εν τούτοις, θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η πιστοποίηση ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO είναι προαιρετική και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της εκάστοτε επιχείρησης, εκτός των περιπτώσεων που αυτή προβλέπεται ως υποχρεωτική βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Αντίστοιχα, προαιρετική είναι και η διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης από φορείς διαπίστευσης, προκειμένου να είναι σε θέση να ασκούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Εν τούτοις, η διαπίστευση συνιστά εχέγγυο για την αξιόπιστη λειτουργία και τη σύμφωνη, με τα εκάστοτε ισχύοντα πρότυπα, παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης από τους δραστηριοποιούμενους στο αντικείμενο φορείς. Επισημαίνεται ότι το Ε.ΣΥ.Δ. έχει ενταχθεί από το Μάρτιο του 2005 στη Συμφωνία Αμοιβαίας Ισότιμης Αναγνώρισης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ- MLA) όσον αφορά τη δραστηριότητα της διαπίστευσης φορέων πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, με προφανή οφέλη για τους διαπιστευμένους από το Ε.ΣΥ.Δ., φορείς αναφορικά με την αναγνώριση, ως ισότιμων, των πιστοποιητικών που εκδίδουν, από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην ΕΑ. Η εν λόγω, δε, αναγνώριση καθίσταται παγκόσμια βάσει των διμερών συμφωνιών που ισχύουν μεταξύ της ΕΑ και των φορέων διαπίστευσης των βιομηχανικά ανεπτυγμένων χωρών. Τα βασικά στάδια για την ανάπτυξη ενός συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001, συνίστανται στα κάτωθι: καθιέρωση της περιβαλλοντικής πολιτικής, η οποία περιλαμβάνει δέσμευση της διοίκησης της επιχείρησης για συμμόρφωση με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία και για συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης, αναγνώριση των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και των επιπτώσεων αυτών στο περιβάλλον, αξιολόγηση για τον εντοπισμό των σημαντικότερων μεταξύ των αναγνωρισμένων περιβαλλοντικών πλευρών, καθιέρωση περιβαλλοντικών σκοπών, στόχων και προγραμμάτων, καθιέρωση διαδικασιών για την υλοποίηση υπό ελεγχόμενες συνθήκες των λειτουργιών εκείνων της επιχείρησης που συνδέονται με τις αναγνωρισμένες ως σημαντικές περιβαλλοντικές πλευρές, καθιέρωση διαδικασιών για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των κρίσιμων χαρακτηριστικών των λειτουργιών της επιχείρησης που έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 3 2/16/09 12:10:31 PM

4 Ο Κανονισμός 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) αποτελεί την πρώτη αναθεώρηση του Κανονισμού 1836/93 με τον οποίο καθιερώνονται απαιτήσεις για τη λειτουργία ενός Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (Eco- Management and Audit Scheme - EMAS) σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ως ένας μηχανισμός αναγνώρισης των οργανισμών που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις σε διαρκή βάση. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα διαχειριστικό εργαλείο, το οποίο δύναται να αξιοποιηθεί από πάσης φύσεως και ανεξαρτήτως αντικειμένου δραστηριότητας οργανισμούς, για την αξιολόγηση, την καταγραφή και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης. Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο εν λόγω σύστημα είναι εθελοντική και οδηγεί, μέσα από μία σειρά διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, στην καταχώρησή τους στο Μητρώο EMAS. Η καταχώρηση αυτή συνιστά επίσημη αναγνώριση ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία, έχει εντοπίσει τις επιπτώσεις στο περιβάλλον που απορρέουν από την καθημερινή του λειτουργία και έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σύστημα διαχείρισης με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων αυτών. Οι οργανισμοί που επιθυμούν την καταχώρησή τους στο Μητρώο EMAS οφείλουν να καταρτίζουν περιβαλλοντική δήλωση στην οποία καταχωρούνται τα αποτελέσματα από τη μέτρηση και παρακολούθηση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης καθώς επίσης και οι ενέργειες που προβλέπεται να αναληφθούν για τη συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων αυτών. Όπως προαναφέρθηκε, οι εν λόγω οργανισμοί προκειμένου να καταχωρηθούν στο Μητρώο EMAS υπόκεινται σε διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις του Κανονισμού EMAS, οι οποίες προβλέπεται να διενεργούνται από ανεξάρτητα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τους επονομαζόμενους Περιβαλλοντικούς Επαληθευτές. Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης του οργανισμού που επιθυμεί καταχώρηση στο Μητρώο EMAS από τον Περιβαλλοντικό Επαληθευτή, η επαληθευμένη περιβαλλοντική δήλωση του πρώτου υποβάλλεται στην Επιτροπή EMAS του ΥΠΕΧΩΔΕ προς έλεγχο και, εφόσον κριθεί ικανοποιητική, ο οργανισμός καταχωρείται στο Μητρώο EMAS. Τα οφέλη που δύναται να αποκομίσει μια επιχείρηση ως συνέπεια της ένταξής της στο Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS είναι πολλαπλά και εν γένει συνίστανται στη μείωση του κόστους λειτουργίας της, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων, την εξοικονόμηση και βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων, κ.λ.π. Για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης που παρέχονται από τους Περιβαλλοντικούς Επαληθευτές προβλέπεται, βάσει του Κανονισμού EMAS ως υποχρεωτική η διαπίστευσή τους από Φορείς Διαπίστευσης ή άλλο αρμόδιο φορέα με κατάλληλο νομικό καθεστώς που ορίζεται από το εκάστοτε κράτος μέλος. Στην Ελλάδα, το Ε.ΣΥ.Δ. είναι ο αρμόδιος, κατά νόμο, οργανισμός για τη διαπίστευση Περιβαλλοντικών Επαληθευτών όπως προβλέπεται τόσο στον ιδρυτικό του νόμο όσο και σε σχετική κοινή υπουργική απόφαση για την εφαρμογή του Κοινοτικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου. Ως τέτοιος εκ των αρμοδιοτήτων του, συμβάλλει στην εύρυθμη εφαρμογή του εν λόγω συστήματος σε εθνικό επίπεδο μέσω της εποπτείας τόσο των διαπιστευμένων από το ίδιο περιβαλλοντικών επαληθευτών όσο και των διαπιστευμένων από οργανισμούς της αλλοδαπής περιβαλλοντικών επαληθευτών που ασκούν δραστηριότητα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) και προκειμένου για την εναρμόνιση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών αξιολόγησης για τη διαπίστευση περιβαλλοντικών επαληθευτών όπως αυτές εφαρμόζονται από τους αρμόδιους σε κάθε κράτος μέλος οργανισμούς ή φορείς διαπίστευσης, πραγματοποιείται σε εξαμηνιαία βάση συνεδρίαση του φόρουμ των φορέων διαπίστευσης (Forum of Accreditation Bodies - FAB), με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Κοινότητας, φορέων διαπίστευσης και άλλων ενδιαφερομένων μερών, στο οποίο εκπροσωπείται ενεργά και το Ε.ΣΥ.Δ. ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 4 2/16/09 12:10:31 PM

5 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Για την παρακολούθηση της κατάστασης του περιβάλλοντος αλλά και για την τεκμηρίωση λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητες οι διενέργειες δοκιμών, αναλύσεων και ελέγχων στο περιβάλλον από κατάλληλα για το σκοπό αυτό εργαστήρια. Μια έκθεση δοκιμών από ένα εργαστήριο που έχει πραγματοποιήσει π.χ. έναν έλεγχο αξιολόγησης της συμμόρφωσης για τις εκπομπές ρύπων από μια βιομηχανία, για την επιμόλυνση του πόσιμου νερού, για την παρουσία βαρέων μετάλλων μπορεί να δημιουργήσει στον αναγνώστη της τα ακόλουθα ερωτήματα: Ποια είναι η τεχνική επάρκεια του προσωπικού του εργαστηρίου, η εκπαίδευση και τα προσόντα του και πώς τεκμηριώνεται η αμεροληψία του; Χρησιμοποιήθηκαν οι κατάλληλες για τον σκοπό της ανάλυσης ή/και της δειγματοληψίας μέθοδοι; Είναι σε εφαρμογή στο εργαστήριο επαρκή συστήματα ελέγχου ποιότητας των αποτελεσμάτων; Είναι οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός κατάλληλες; Πόσο κοντά είναι το αποτέλεσμα στο όριο λήψης απόφασης/συμμόρφωσης και ποια η αβεβαιότητα της μέτρησης; Ποιά η ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων του εργαστηρίου σε διεθνή μετρολογικά πρότυπα; Η διαπίστευση του εργαστηρίου κατά το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 απαντά σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα, παρέχοντας την απόδειξη ότι το Ε.ΣΥ.Δ., ένας φορέας διαπίστευσης, έχει αξιολογήσει το εργαστήριο για τη συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου. Η διαδικασία διαπίστευσης Η διαδικασία ξεκινά με αίτηση από το Εργαστήριο, η οποία περιλαμβάνει το αιτούμενο πεδίο διαπίστευσης και την τεκμηρίωση του συστήματος διαχείρισης. Ακολουθεί ο ορισμός ομάδας αξιολόγησης από το Ε.ΣΥ.Δ με την κατάλληλη, για το αιτούμενο πεδίο, τεχνική επάρκεια. Μετά την αποδοχή της ομάδας από το εργαστήριο γίνεται προαιρετικά, προαξιολόγηση του εργαστηρίου από τον Επικεφαλής Αξιολογητή της ομάδας αξιολόγησης, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ελλείψεις. Ακολουθεί η κύρια αξιολόγηση από την ομάδα αξιολόγησης. Δίνεται προθεσμία μέχρι 3 μήνες για την αποκατάσταση των μη συμμορφώσεων που τυχόν θα ανευρεθούν, με κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες. Η ομάδα αξιολόγησης εισηγείται για την άρση των μη συμμορφώσεων. Την εισήγηση της ομάδας αξιολόγησης εξετάζει η αρμόδια τεχνική επιτροπή, η οποία εισηγείται σχετικά στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης που παίρνει και την τελική απόφαση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.Δ. επικυρώνει την απόφαση. Χορηγείται πιστοποιητικό διαπίστευσης, διάρκειας 4 ετών, με την προϋπόθεση ότι το εργαστήριο εκπληρώνει τα κριτήρια και τους κανονισμούς του Ε.ΣΥ.Δ. Για το σκοπό αυτό, το εργαστήριο επιτηρείται κάθε χρόνο από το Ε.ΣΥ.Δ. Διοικητικές και Τεχνικές απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/ IEC για τα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων: Διοικητικές απαιτήσεις Οργάνωση Σύστημα Διαχείρισης Έλεγχος εγγράφων και αρχείων Ανασκόπηση αιτήσεων και συμβάσεων Υπεργολαβίες Αγορά υπηρεσιών και προμηθειών Εξυπηρέτηση πελατών Παράπονα Έλεγχος μη συμμορφούμενης εργασίας Βελτίωση του συστήματος Διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες Εσωτερικές Επιθεωρήσεις Ανασκοπήσεις από τη Διοίκηση Τεχνικές απαιτήσεις Προσωπικό Εγκαταστάσεις και έλεγχος συνθηκών Μέθοδοι Εξοπλισμός Ιχνηλασιμότητα Μετρήσεων Χρήση προτύπων και υλικών αναφοράς Δειγματοληψία Χειρισμός δειγμάτων Διασφάλιση ποιότητας αποτελεσμάτων Αναφορά αποτελεσμάτων Εκθέσεις δοκιμών ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 5 2/16/09 12:10:38 PM

6 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΛΟΤ CΕΝ ΤS 15675:2007 ΕΣΥΔ ΚΟ-ΔΕΙΓΜ ΕΣΥΔ ΚΟ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΛ ΕΣΥΔ-ΠΔΙ ΕΣΥΔ ΚΟ1-ΚΡΙΤΕ ΕΣΥΔ ΚΟ2-ΚΡΙΤΕ ΕΣΥΔ-ΔΔΕΠΤ Έγγραφο Περιγραφή Εφαρμογή Eφαρμογή του ISO/IEC 17025:2005 σε εργαστήρια δοκιμών σε απαέρια απαγωγών Κατευθυντήρια Οδηγία για τη Διαπίστευση Δραστηριοτήτων σχετικών με τη Δειγματοληψία κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC Κατευθυντήρια Οδηγία για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων για Μικροβιολογικές Δοκιμές σε δείγματα νερού και τροφίμων Διαδικασίες Προγραμμάτων Δοκιμών Ικανότητας Διακρίβωση Ιχνηλασιμότητα Διαδικασίες Διαπίστευσης Εργαστηρίων Πολλαπλών Τοποθεσιών Εξειδικεύονται οι απαιτήσεις του ISO/ IEC 17025:2005 για τη συγκεκριμένη κατηγορία δοκιμών Περιγράφονται οι απαιτήσεις του Ε.ΣΥ.Δ. για τη διαπίστευση δειγματοληπτικών δραστηριοτήτων Εφαρμόζεται για τη διαπίστευση μικροβιολογικών μεθόδων νερού Εφαρμόζεται για τις απαιτήσεις του Ε.ΣΥ.Δ. σχετικά με τη συμμετοχή σε διεργαστηριακές συγκριτικές δοκιμές ικανότητας Περιγράφει τις απαιτήσεις για τη διακρίβωση και τον έλεγχο του εξοπλισμού Περιγράφει τις απαιτήσεις για την ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων Περιγράφει τις διαδικασίες για τη διαπίστευση εργαστηρίων που λειτουργούν σε πολλαπλές τοποθεσίες Γιατί να επιλέξω ένα διαπιστευμένο εργαστήριο για τον έλεγχο περιβάλλοντος; Η χρησιμοποίηση διαπιστευμένου εργαστηρίου εξασφαλίζει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: -ένας φορέας τρίτου μέρους, ο φορέας διαπίστευσης έχει με τα κατάλληλα μέσα αξιολογήσει την τεχνική επάρκεια του εργαστηρίου για το συγκεκριμένο τεχνικό πεδίο που αναφέρεται η διαπίστευσή του και την ικανότητά του να παράγει έγκυρα αποτελέσματα με αμεροληψία -αυξάνεται η εμπιστοσύνη, τόσο στα κέντρα λήψης αποφάσεων, όσο και στο κοινό στα παρακάτω σημεία: α) Οι αποφάσεις που λαμβάνονται έχουν βασιστεί σε έγκυρα και συγκρίσιμα δεδομένα β) Τα κόστη που σχετίζονται με εργαστηριακά προβλήματα όπως επανάληψη δοκιμών, δειγματοληψιών και απώλεια χρόνου, ελαχιστοποιούνται γ) Τα ψευδώς θετικά και ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα που μπορούν απευθείας να επηρεάσουν τη συμμόρφωση δειγμάτων με τη νομοθεσία, ελαχιστοποιούνται Πεδία περιβαλλοντικών δοκιμών Το Ε.ΣΥ.Δ. διαπιστεύει εργαστήρια σε όλους τους τομείς ελέγχου του περιβάλλοντος: Έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού και επιφανειακών υδάτων Δειγματοληψία νερών Δειγματοληψία και έλεγχος ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα Έλεγχος εκπομπών απαερίων εγκαταστάσεων Δειγματοληψία και έλεγχος αποβλήτων Το Ε.ΣΥ.Δ. διαθέτει διαδικασίες για την επέκταση της τεχνικής του επάρκειας σε νέα πεδία, αλλά και για τη συνεχή προσαρμογή σε νέες απαιτήσεις της νομοθεσίας και σε νέες συνθήκες που διαμορφώνονται από την εξέλιξη των αναλυτικών τεχνικών. Έλεγχος ποιότητας υδάτων-αποβλήτων Η διαπίστευση εργαστηρίων ελέγχου νερού ως απόδειξη της τεχνικής τους επάρκειας και εξασφάλιση της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων ζητείται με συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα από τις Ευρωπαϊκές, Εθνικές και τοπικές αρχές, αλλά και από άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (τοπικοί φορείς, Επιστημονικές Ενώσεις, Επαγγελματικά Επιμελητήρια) στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. Η χρήση διαπιστευμένων κατά ΕΛΟΤ ISO/IEC 17025:2005 εργαστηρίων στο συγκεκριμένο τεχνικό πεδίο, έχει ζητηθεί στους παρακάτω τομείς: Επίσημος έλεγχος επιφανειακών υδάτων στα πλαίσια εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά Έλεγχος ποιότητας νερών κολύμβησης Μικροβιολογικός έλεγχος νερών κολύμβησης στο πλαίσιο του Προγράμματος Γαλάζιας Σημαίας Έλεγχος επικινδυνότητας αποβλήτων Έλεγχος ποιότητας πόσιμου νερού Η Οδηγία 98/83/ΕΚ ορίζει τις απαιτήσεις τόσο για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, για την ύπαρξη συστήματος διαχείρισης της ποιότητας στα εργαστήρια που επιτελούν τις αναλύσεις καθώς και κριτήρια επίδοσης των αναλυτικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται. Η διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC για τον χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο του πόσιμου νερού είναι απόδειξη της συμμόρφωσης του εργαστηρίου με τις απαιτήσεις της Οδηγίας. Παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου H απόφαση EC 2007/589 περιλαμβάνει κατευθύνσεις για την παρακολούθηση και αναφορά των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με την οδηγία ΕΕ 2003/87 για την περίοδο Τα εργαστήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του συντελεστή εκπομπής, της θερμογόνου δύναμης, του περιεχόμενου άνθρακα, του κλάσματος βιομάζας και των δεδομένων σύστασης για τις καύσιμες ύλες πρέπει να είναι διαπιστευμένα κατά ISO/IEC 17025:2005. Η χρήση μη διαπιστευμένων ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 6 2/16/09 12:10:38 PM

7 εργαστηρίων είναι πιθανή, αλλά πρέπει να περιοριστεί σε περιπτώσεις που ο λειτουργός της εγκατάστασης μπορεί να αποδείξει ότι το μη διαπιστευμένο εργαστήριο εκπληρώνει απαιτήσεις ισοδύναμες αυτών του ISO/IEC Oι λειτουργοί των εγκαταστάσεων κατονομάζουν τα εργαστήρια που χρησιμοποίησαν και προσκομίζουν στοιχεία απόδειξης της τεχνικής τους επάρκειας Έλεγχος ινών αμιάντου Το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζεται από το ΠΔ212/2006 προσδιορίζει ότι η δειγματοληψία και η ανάλυση των δειγμάτων ελέγχου περιβάλλοντος του χώρου των εργασιών γίνεται από ανεξάρτητο εργαστήριο με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και κατάλληλα όργανα και με συνιστώμενη από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας μέθοδο ή άλλη ισοδύναμη. Η διαπίστευση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 εργαστηρίων που πραγματοποιούν δειγματοληψίες και δοκιμές ινών αμιάντου είναι ένδειξη συμμόρφωσης με τις παραπάνω απαιτήσεις. Εκπομπές ρύπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις Το Ε.ΣΥ.Δ. διαπιστεύει εργαστήρια δοκιμών σε απαέρια εκπομπών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 17025:2005 όπως αυτές εξειδικεύονται στην εφαρμογή CEN TS 15675:2007. Τα αποτελέσματα από διαπιστευμένα εργαστήρια μπορούν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη του κοινού: Στον έλεγχο του πόσιμου νερού Στον έλεγχο της παρουσίας αμιάντου Στην ποιότητα των νερών κολύμβησης Στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση υδάτινων πόρων Στην παρακολούθηση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των περιπτώσεων διασυνοριακής ρύπανσης Στον έλεγχο των αποβλήτων Στην παρακολούθηση των εκπομπών ρύπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις Στην αξιοπιστία των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τις εκθέσεις εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ΔΙΑΠIΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡEΩΝ ΕΠΑΛHΘΕΥΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡIΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠIΟΥ ΣYΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓIΑ 2003/87/ΕΚ Σύμφωνα με την Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της Οδηγίας 96/61/ ΕΚ του Συμβουλίου, καθιερώνεται κοινοτικό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, μέσω της εφαρμογής του οποίου προωθείται η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό. Η εν λόγω Οδηγία εκπονήθηκε σε συνέχεια της έγκρισης από την Κοινότητα, του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις κλιματικές αλλαγές και της δέσμευσής της για μείωση των συνολικών ανθρωπογενών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στα πλαίσια του Πρωτοκόλλου αυτού και αποσκοπεί, μέσω μιας εύρυθμης ευρωπαϊκής αγοράς δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, στην αποτελεσματικότερη εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Κοινότητας και των κρατών μελών της και στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων. Το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών συνιστά έναν εκ των τριών μηχανισμών που βάσει του Πρωτοκόλλου του Κιότο προβλέπεται να αξιοποιηθούν για τον περιορισμό του κόστους μείωσης των εκπομπών, το δε κοινοτικό σύστημα εμπορίας τέθηκε για πρώτη φορά σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2005 καλύπτοντας αρχικά μόνον τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα για τις κατηγορίες δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας. Με την ΚΥΑ Η.Π /2632/2004 (ΦΕΚ 1931 Β ) το εθνικό μας δίκαιο εναρμονίστηκε με την Οδηγία 2003/87/ ΕΚ και τέθηκαν οι προδιαγραφές για τη λειτουργία του συστήματος εμπορίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ, απαιτείται ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης στην οποία πραγματοποιούνται δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι αυτής, με αποτέλεσμα την παραγωγή εκπομπών που σχετίζονται με τις εν λόγω δραστηριότητες, να διαθέτει άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, χορηγούμενη από την αρμόδια αρχή, που ως τέτοια ορίζεται το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και συγκεκριμένα το Γραφείο Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Γ.Ε.Δ.Ε.) της Δ/ νσης Ελέγχου Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Θορύβου (Ε.Α.Ρ.Θ.). Επιπροσθέτως, ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης οφείλει να παρακολουθεί τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την εγκατάσταση και να πράττει τούτο σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙV της ΚΥΑ και στην Απόφαση 2004/156/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από 1ης Ιανουαρίου 2008 από την Απόφαση 2007/589/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης, υποχρεούται να υποβάλλει στο Γ.Ε.Δ.Ε. σε ετήσια βάση και μάλιστα μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, επαληθευμένη από διαπιστευμένους φορείς επαλήθευσης έκθεση. Η εν λόγω έκθεση θα αφορά στις εκπομπές του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η διαπίστευση των φορέων επαλήθευσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται από φορέα διαπίστευσης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 45011, την Κατευθυντήρια Οδηγία της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση ΕΑ6-03, την Οδηγία 2003/87/ΕΚ, την Απόφαση 2007/589/ΕΚ και την κείμενη εθνική νομοθεσία. Επιπλέον, στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ προβλέπεται η κατάρτιση, από κάθε κράτος μέλος για κάθε περίοδο, εθνικού σχεδίου με τη συνολική ποσότητα δικαιωμάτων που σκοπεύει να κατανείμει για την περίοδο αυτή και τον τρόπο κατανομής, το οποίο δημοσιεύεται και κοινοποιείται στην Επιτροπή. Τα δικαιώματα αυτά είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται. Το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) σε συνεργασία με το Γ.Ε.Δ.Ε. καταρτίζει και τηρεί μητρώο για την επακριβή καταγραφή της εκχώρησης, της κατοχής, της μεταβίβασης και της ακύρωσης δικαιωμάτων. Το μητρώο συντονίζεται με το αυτόματο σύστημα του κεντρικού διαχειριστή της Επιτροπής ΕΚ όπως προβλέπεται στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ. ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 7 2/16/09 12:10:39 PM

8 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α.Ε. ENHMEROTIKO XRHSH LOGO.indd 8 2/16/09 12:10:39 PM

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΣΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 05/02 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Παραδοτέο Φάσης 1 Σελ. 1 από 53 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ... 4 Α1. Γενικά... 4 Α2. Οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Σελίδα 1 από 34 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Α.Ε.» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Έκδοση : 3Β Σύνταξη/Έγκριση από: Παντόπουλος Πέτρος, Γεωπόνος Α.Π.Θ. Διευθύνων Σύμβουλος Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9000 & ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9000 & ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ISO 9000 & ISO 14001 ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ : ΑΡ. ΕΙΔ.

Διαβάστε περισσότερα

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις»

«Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Απλοποίηση Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων, Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων, Επιχειρηματικών Πάρκων και λοιπές διατάξεις» Σκοπός του παρόντος σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 1 από 43 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Κωδικός: ΕΠ Έκδοση: 04 Σελ. 2 από 43 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Αρ. Έκδοσης Ημερομηνία Περιγραφή Παράγραφοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε. ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΣ ΥΑΕ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Παραδοτέο Φάσης 1 Σελ. 1 από 53 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ...4 Α1. Γενικά...4 Α2. Οφέλη

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. ιαπίστευση τί, πότε και από ποιόν ιαπίστευση είναι η επίσηµη αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΠ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 03/01 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Ξ. Παπαϊωάννου / Α. Ρεµούνδου Ηµεροµηνία Τροποποίησης: 2009-09-27

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σκοπός και πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Οδηγός Εφαρμογής του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών στην Ελλάδα ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η έκδοση αυτή αποτελεί μέρος μιας σειράς τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD 2006-07-04 ICS: 03.120.20 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 2 η Έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων General requirements for the

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 30.11.2010/4 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΠΟΓ-R-01/4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Π.Ο.Π) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ (Π.Γ.Ε) Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 ΑΠΣ AT Ε.01 ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΠΣ ΑΤ Ε.01 Έκδοση/ Τροποποίηση : 02/03 Τροποποιήθηκε από/ Υπογραφή : Α.

Διαβάστε περισσότερα

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Το Εθνικό Σύστημα Ποιοτικού Ελέγχου των Τροφίμων» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με τη διεθνή ορολογία με τον όρο «τρόφιμα» νοούνται όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τροφή από τον άνθρωπο. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα κάθε είδους ποτά

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ

Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Αριθμός Ημερομηνία Δ.Α. Α Β Γ Χ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φορέας: Απόφαση Επιβεβαίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας (Μεταβατικό Σύστημα) Τύπος Επιβεβαίωσης Δ/νση: Τηλ Fax: e-mail: Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής Σούτσου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 35 Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.7.2001 COM(2001) 274 τελικό ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ όσον αφορά το εφαρµοστέο κοινοτικό δίκαιο στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων και τις δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα