Η έννοια της μαρτυρίας (σαχάντα) Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η έννοια της μαρτυρίας (σαχάντα) Η"

Transcript

1 Αραβικό Δημοκρατύα τησ Αιγύπτου 1 του μηνόσ Ρϊτζαμπ 1440 Τπουργεύου των Βακουφύων 8 Μαρτύου 2019 )1( Η έννοια της μαρτυρίας (σαχάντα) Η δόξα ανόκει ςτον Αλλϊχ τον Κύριο όλων των δημουργημϊτων, ο Οπούοσ τονύζει ςτο Ιερό του Βιβλύο, «Μην θεωρεύτε νεκρούσ εκεύνοι που πεθαύνουν ςτον δρόμο του Αλλϊχ, αντιθϋτωσ εύναι ζωντανού αλλϊ εςεύσ δεν το αντιλαμβϊνεςτε». Μαρτυρώ ότι δεν υπϊρχει ϊλλοσ Θεόσ παρϊ μονϊχα ο Αλλϊχ, και μαρτυρώ ότι Μουχϊμμαντ εύναι Δούλοσ Σου και Απεςταλμϋνοσ Σου. Σην ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχουν ο Προφότησ, η Οικογϋνειϊ του, όλοι του οι ςύντροφοι και όλοι εκεύνοι που τουσ ακολουθούν πιςτϊ μϋχρι την ημϋρα τησ κρύςεωσ. Ήθελε ο Παντοδύναμοσ Αλλϊχ να διαλϋξει ανϊμεςα από τουσ δούλουσ Σου όποιουσ επιθυμεύ, για να τουσ τοποθετόςει ςε κορυφαύα θϋςη, τιμώντϊσ τουσ και χαρύζοντϊσ τουσ από τισ εύνοιεσ Σου. Η θϋςη τησ μαρτυρύασ θεωρεύται η πιο κορυφαύα επιλογό, καθώσ αναφϋρει το Κορϊνι, «Εκεύνοσ που υπϊρχει ςτον Αλλϊχ και ς αυτόν τον Απεςταλμϋνο Σου, θα βρεθεύ μεταξύ εκεύνων ςτουσ οπούουσ ο Αλλϊχ δύνει τισ ευλογύεσ Σου, δηλαδό μεταξύ Προφητών, φιλαληθών, Μαρτύρων και Δικαύων. Και αυτού εύναι εξαιρετικού ςύντροφοι», (αλ- Νιςϊ 69). Ο Αλλϊχ χαρύζει ςτουσ μϊρτυρεσ πολλϋσ εύνοιεσ, όπωσ: Πρώτον, κατϋχουν κορυφαύα θϋςη και θα ϋχουν μεγϊλη ανταμοιβό, «Όςοι πιςτεύουν ςτον Αλλϊχ και ςτον Απεςταλμϋνο Σου και εύναι Ειλικρινεύσ και οι Μϊρτυρεσ ςτα μϊτια του Κυρύου, θα ϋχουν την ανταμοιβό τουσ και το φωσ τουσ. οι ϊπιςτοι όμωσ που αρνούνται τα ημϊδια Μασ, αυτού θα κατοικόςουν ςτην κόλαςη», (αλ-φαντύντ 19). Πϋρα από την μεγϊλη τιμό που ϋχουν οι μϊρτυρεσ θα ϋχουν και διϊχυτο φωσ ςτην πορεύα τουσ. ημεύο αναφορϊσ εύναι εκεύνο που εύπε ο Μαςρούκ (Θεόσ ςχωρϋςτον): «Αυτό η θϋςη των μαρτύρων εύναι πολύ ιδιαύτερη. Ο Πεοφότησ πϊντα όθελε αυτό την μεγϊλη τιμό, και αυτό δεύχνει την ξεχωριςτό θϋςη που κατϋχει».

2 )2( το ςημεύο αυτό κρύνουμε χρόςιμο να αναφϋρουμε αυτό που εύπε ο ύδιοσ ο Προφότησ, (την ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει), «Μα τον Αλλϊχ που ϋχει την ζωό μου ςτα χϋρια Σου, θα όθελα να πεθϊνω για χϊρη του Αλλϊχ και να αναςτηθώ και να πεθϊνω ξανϊ και να αναςτηθώ και να ξαναπεθϊνω και να αναςτηθώ». Ο Προφότησ όθελε αυτό, γνωρύζοντασ την μεγϊλη ανταμοιβό που θα ϋχουν οι μϊρτυρεσ. Δεύτερον, Αυτού ζουν κοντϊ ςτον Αλλϊχ και απολαμβϊνουν τισ εύνοιϋσ Σου. Ζουν όχι με τον τρόπο που ζουν οι ζωντανού ϊνθρωποι ςε τούτη την ζωό, αλλϊ ϋχουν μια ζωό που ξεπερνϊ τα όρια τησ ανθρώπινησ κατανόηςησ. Σρύτον, παραμϋνουν πϊντα ςτο υποςυνεύδητο τησ ούμμα, και δεν ληςμονούνται ποτϋ, «Και μην λϋτε για εκεύνουσ που ςκοτώνονται για χϊρη του Αλλϊχ ότι εύναι νεκρού όχι, εκεύνοι ζουν αλλϊ εςεύσ δεν το αντιλαμβϊνεςτε», (αλ-πϊκαρα 154). Φαρακτηριςτικό εύναι αυτό που αφηγόθηκε ο Σζϊμπερ ιμπν Αμπντουλλϊχ, (την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει) λϋγοντασ, «Με ςυνϊντηςε ο Προφότησ του Αλλϊχ (την ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει) και με ρώτηςε «Ω Σχϊμπερ, γιατύ ςε βλϋπω ταλαιπωρημϋνο;». Σου απϊντηςα, «Ω Προφότα του Αλλϊχ, μαρτύρηςε ο Πατϋρασ μου και μου ϊφηςε παιδιϊ και χρεόσ. Σου εύπε, «Θϋλεισ να ςου πω το τι χϊριςε ο Αλλϊχ ςτον πατϋρα ςου;». Σου εύπα, «Μϊλιςτα Προφότα του Αλλϊχ», και τότε μου εύπε, «Ο Αλλϊχ δεν μύληςε ποτϋ ςε κανϋναν χωρύσ διαχωριςτικό, όμωσ ανϋςτηςε τον πατϋρα ςου και του μύληςε απευθεύασ, λϋγοντϊσ του: Ω δούλε μου, ευχόςου ό,τι θϋλεισ να ςου το δώςω». Σου εύπε, «Να με αναςτόςεισ Θεϋ μου για να πεθϊνω ξανϊ για χϊρη ςου». Σότε εύπε ο Θεόσ, «Έχω αποφαςύςει από πριν ότι δεν θα γυρύςουν ξανϊ ςε τούτη την ζωό, και αποκϊλυψαν αυτό το εδϊφιο, «Και μην λϋτε για εκεύνουσ που ςκοτώνονται για χϊρη του Αλλϊχ ότι εύναι νεκρού όχι, εκεύνοι ζουν αλλϊ εςεύσ δεν το αντιλαμβϊνεςτε». Σϋταρον, ο Αλλϊχ θα τουσ ευνοόςει με τισ χαρϋσ, ϋτςι όπωσ τόνιςε ο Προφότησ (την ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει), και θα ϋχει ϋξι χαρακτηριςτικϊ ςτοιχεύα, «Ο Αλλϊχ θα τον ςυγχωρόςει με την πρώτη ςταγόνα του αύματόσ του που θα χυθεύ. Θα βλϋπει επύςησ την θϋςη του ςτον παρϊδειςο. Δεν θα τιμωρηθεύ ςτον τϊφο. Θα ϋχει πλόρη αςφϊλεια την ημϋρα που θα επικρατόςει μεγϊλοσ τρόμοσ. Θα ςτολιςτεύ

3 )3( με την τόβεννο τησ πύςτησ. Θα παντρευτεύ από τα ουρύ τησ παραδεύςου, και θα μεςολαβόςει ζητώντασ ϋλεοσ και ςυγχώρηςη για εβδομόντα από τουσ ςυγγενεύσ του». Επύςησ εκεύνο που εύπε ο Προφότησ, «Μα τον Αλλϊχ όταν κϊποιοσ ςκοτώνεται για χϊρη του Αλλϊχ- ο Αλλϊχ γνωρύζει καλϊ ποιον ςκοτώνεται για χϊρη Σου- τότε την ημϋρα τησ θα ϋρθει την ημϋρα τησ κρύςεωσ και το αύμα του ϋχει χρώμα αύματοσ ενώ μυρύζει μόςχο». Επιβεβαιώνουμε ότι αυτό η υψηλό θϋςη και την μεγϊλη ανταμοιβό την προςφϋρει ο Αλλϊχ ςτουσ μϊρτυρεσ, ςτουσ πραγματικούσ μϊρτυρεσ, τονύζουμε αυτό διότι υπϊρχουν αληθινού μϊρτυρεσ και ψεύτικοι. Ο πραγματικόσ μϊρτυρασ εύναι εκεύνοσ που γνωρύζει την αλόθεια και θυςιϊζει την ζωό του για χϊρη του Αλλϊχ. Ο πραγματικόσ μϊρυρασ εύναι εκεύνοσ που υπεραςπύζεται την πατρύδα του, και θυςιϊζει την ζωό του για χϊρη τησ, για όλουσ τουσ ςυμπολύτεσ του και για όλουσ εκεύνουσ που ζουν μϋςα τησ. Η πατρύδα και η τιμό δεν κατϋχουν λιγοτϋρη ςημαςύα από την θρηςκεύα και την περιουςύα. Εύναι από τα πιο ςημαντικϊ πρϊγματα που επιβϊλλει η αρύ α να τα φυλϊξουμε. Φαρακτηριςτικό εύναι αυτό που εύπε ο Προφότησ, (την ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει), «Όποιοσ ςκοτώνεται ενώ υπεραςπύζεται την περιουςύα του, εύναι μϊρτυρασ. Όποιοσ ςκοτώνεται υπεραςπύζοντασ την οικογϋνειϊ του, εύναι μϊρτυρασ. Και όποιοσ ςκοτώνεται υπεραςπύζοντασ την ζωό του και την θρηςκεύα του, εύναι επύςησ μϊρτυρασ». Άξιον αναφορϊσ εύναι ότι όρθε κϊποιοσ ςτον Προφότη (την ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει και τον ρώτηςε, «Σι να κϊνω ςε περύπτωςη που κϊποιοσ θϋλει να πϊρει την περιουςύα μου;». Σου απϊντηςε, «Μην τον αφόνεισ να πϊρει την περιουςύα ςου». Σότε τον ρώτηςε, «Και αν μϊχεται μαζύ μου;». Σου εύπε, «Να ςυγκρουςτεύσ μαζύ του». Σον ρώτηςε, «Και αν με ςκοτώςει;» Σου απϊντηςε, «Θα μπεισ ςτον παρϊδειςο». Σον ρώτηςε, «Και αν τον ςκοτώςω εγώ;». Σότε εύπε, «Και ειςϋλθει ςτην κόλαςη». Ο ψεύτικοσ μϊρτυρασ εύναι εκεύνοσ που ςκοτώνει τουσ αθώουσ ανθρώπουσ ϊδικα, και διαςκορπύζει τον τρόπο μεταξύ των ςυμπολιτών του και απειλεύ την αςφϊλειϊ τουσ. διαςκορπύζει την φθορϊ και το χϊοσ, να τρομοκρατόςει τουσ αθώουσ ανθρώπουσ με επιθϋςεισ

4 )4( αυτοκτονύασ, τρομοκρατικϋσ βομβιςτικϋσ επιθϋςεισ που δεν δϋχεται καμύα θρηςκεύα, ούτε λογικό. Όποιοσ κϊνει τϋτοιεσ πρϊξεισ δεν θεωρεύται καθόλου μϊρτυρασ, και δεν ιςχύει καθόλου αυτό ςτην δικό του περύπτωςη. Η δόλωςη του αλ-άζχαρ αλ-αρεύφ που ϋγινε ςτισ 24/2/ 2019 που διαψεύδει τουσ ιςχυριςμούσ τησ τρομοκρατικόσ οργϊνωςησ και επιβεβαιώνει ότι οι αληθινού μϊρτυρεσ εύναι εκεύνοι που υπεραςπύζονται τισ χώρεσ τουσ ενϊντια ςτον κϊθε επιθετικό. Θυςιϊζει την ζωό του για να υπεραςπιςτεύ το χώμα τησ, τουσ πολύτεσ τησ και όλουσ εκεύνουσ που ζουν μϋςα τησ. Μϊρτυρασ δεν εύναι εκεύνοσ που τρομοκρατεύ τουσ ςυμπολύτεσ του και που απειλεύ την αςφϊλειϊ τουσ και διαςκορπύζει την διαφθορϊ και το χϊοσ. Εύναι γνωςτό ότι εύναι το καθόκον ενόσ μουςουλμϊνου να εύναι πιςτόσ και να αγαπϊει την χώρα του, να την προςτατεύει και να την υπεραςπύζεται με τον λόγο ό τισ πρϊξεισ του. Η αγϊπη τησ πατρύδα εύναι ϋνα ςτοιχεύο τησ πύςτησ, και αυτό υποςτηρύζεται από την Ιςλαμικό πύςτη και την ούννα του Προφότη. Ο Αιγυπτιακόσ Ούκοσ του Υετφϊ ϋχει εκδώςει πολλούσ φετφϊδεσ που περιγρϊφουν τϋτοιεσ πρϊξεισ ωσ τρομοκρατικϋσ και ότι εύναι μια μορφό αυτοκτονύασ, που εύναι μύα από τισ μεγαλύτερεσ αμαρτύεσ κατϊ την κρύςη του Αλλϊχ. Διότι όποιοσ κϊνει αυτό, απειλεύ την ζωό του ύδιου του του εαυτού. ημεύο αναφορϊσ εύναι εκεύνο που εύπε ο Παντοδύναμοσ Αλλϊχ, «Μην ςκοτώνετε τουσ εαυτούσ ςασ». Ο Προφότησ (την ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει) επύςησ εύπε, «Όποιοσ ςκοτώνει τον εαυτό του με ϋνα αντικεύμενο, θα ϋρθει την ημϋρα τησ κρύςεωσ, κρατώντασ το αντικεύμενο αυτό ςτο χϋρι του, και θα ανούξει την κοιλιϊ του με αυτό και θα παραμϋνει αιωνύωσ ςτην κόλαςη». Ο Ιμϊμησ αλ-ναουϊουι, ςτην ερμηνεύα που ϋγραψε για το αχύχ Μούςλεμ, ϋγραψε ϋνα όλοκληρο κεφϊλαιο με τύτλο: (Απαγορεύετα η αυτοκτονύα και όποιοσ αυτοκτονεύ χρηςιμοποιώντασ κϊποιο αντικεύμενο θα τιμωρθεύ με αυτό ςτην κόλαςη». ημεύο αναφορϊσ εύναι και το εξόσ κορανικό εδϊφιο, «Μοιϊζει εκεύνοσ, του οπούου οι χυδαύεσ πρϊξεισ φαύνονται αγαθϋσ, μ εκεύνον που πιςτεύει και κϊνει ϋργα αγαθϊ; Ο Αλλϊχ καταδικϊζει ςτην πλϊνη εκεύνον που θϋλει και καθοδηγεύ όποιον θϋλει».

5 )5( Πρϋπει να καταςτόςουμε ςαφϋσ ότι αυτού που κϊνουν αυτϋσ τισ επιθϋςεισ αυτοκτονύασ, εύναι εκεύνοι που ακολουθούν τα δόγματα των εξτρεμιςτών και εκεύνων που ακολούθηςαν μετϊ από αυτούσ. Εννούμε δηλαδό τουσ οπαδούσ των παραπλανητικών ομϊδων, που πιςτεύουν ότι η κοινωνύα και όλοι οι πολύτεσ τησ εύναι ϊπιςτοι, και το θεωρούν ότι ϋχουν δύκαιο να δολοφονόςουν όποιον επιθυμούν. Η χρόςη των βομβιςτικών επιθϋςεων, καταςτροφόσ, τησ δολοφονύασ και αυτοκτονύασ απαγορεύεται από την αρύ α, και δεν υπϊρχει καμύα αντύρρηςη ς αυτό. Διότι όλεσ αυτϋσ οι πρϊξεισ αντιτύθενται ςτισ διατϊξεισ τησ αρύ α, που επιβϊλλει ςτον ϊνθρωπο να φυλϊξει την ζωό του, την πατρύδα και την περιουςύα του. Αν ο ϊνθρωποσ αυτοκτονόςει ό ευθύνεται ςτην απώλεια των ζωών των ϊλλων, και διαςκορπύζει την φθορϊ ςτην γη, τότε παραβιϊζει τουσ βαςικούσ ςκοπούσ τησ αρύ α. Σο Ιςλϊμ υπογραμμύζει την ρητό απαγόρευςη τησ αιματοχυςύασ, και επιβεβαιώνει ότι πρϋπει να φυλϊξουμε την ανθρώπινη ζωό. ημειωτϋον εύναι αυτό που εύπε ο Προφότησ ςτο κόρυγμϊ του ςτο αποχαιρετηςτόριο προςκόνυμϊ του, «Απαγορεύονται η λεηλαςύα των περιουςιών, η καταπϊτηςη τησ τιμόσ και η αιματοχυςύα. Η διαφύλαξό τουσ ϋχουν μια ιερότητα, όπωσ την ιερότητα τησ Ημϋρασ αυτόσ, του Μηνόσ αυτού και τησ χώρασ αυτόσ. Θα ξαναγυρύζετε ςτον Θεό ςασ, και θα ςασ κρύνει για τισ πρϊξεισ ςασ. Μην αλλαξοπιςτόςετε μετϊ από μϋνα, και μην παραπλανηθεύτε ςκοτώνανοντασ ο ϋνασ από ςασ τον ϊλλον. Εύπε επύςησ ο Προφότησ, (την ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχει), «Η θρηςκεύα παρϋχει ϊνεςη ςτον ϊνθρωπο, εκτόσ και αν πρϊττει αιματοχυςύα). Ο ιμπν Ομϊρ εύπε, «Εύδα τον Απεςταλμϋνο του Αλλϊχ να κϊνει ταουϊφ γύρω από την Κϊαμπα, λϋγοντασ, «ϋχεισ καλό ευωδιϊ ιερότητα, παρ όλ αυτϊ ορκύζουμε ςτον Αλλϊχ που ϋχει την ζωό μου ςτα χϋρια του, η ιερότητα του μουςουλμϊνου ξεπερνϊ την δικό ςου. Απαγορεύεται να λεηλατεύται η περιουςύα του και να ςκοτώνεται. Πρϋπει να ςκεφτόμαςτε μόνο το καλό για τον μουςουλμϊνο». Σο Ιςλϊμ απαγορεύει να ςκοτώνεται κανϋνασ ϊνθρωποσ, εκτόσ αν ο ύδιοσ πρϊττει κϊτι που επιβϊλλει αυτό, το Κορϊνι υπογραμμύζει, «και όποιοσ ςκοτώνει ϋναν πιςτό εςκεμμϋνα, θα ϋχει ωσ ανταμοιβό την κόλαςη ςτην οπούα θα παραμϋνει αιώνια. Και ο Αλλϊχ θα εύναι

6 )6( εξοργιςμϋνοσ μαζύ του, θα τον καταραςτεύ και θα ετοιμϊςει γι αυτόν μεγϊλη τιμωρύα», (αλ-νιςϊ 93). Ζητώ ςυγχώρηςη από τον Αλλϊχ * * Η δόξα ανόκει ςτον Αλλϊχ τον Κύριο όλων των δημιουργημϊτων. Σην ειρόνη και την ευλογύα του Αλλϊχ να ϋχουν ο Προφότησ, τα μϋλη τησ οικογϋνειϊσ του και όλοι του οι ςύντροφοι και όλοι εκεύνοι που ακολουθούν πιςτϊ την πορεύα τουσ μϋχρι την ημϋρα τησ κρύςεωσ. Η αδελφοςύνη ςτο Ιςλϊμ: Για πραγματοποιόςει κανεύσ τουσ ςτόχουσ τουσ, χρειϊζεται να κϊνει θυςύεσ που αναλογούν με τουσ υπϋρτατουσ ςκοπούσ. Η θυςύα τησ ύδια τησ ζωό του ανθρώπου, ϋρχετι πϊντα ςτην κορυφό όλων των πρϊξεων που κϊνει ο ϊνθρωποσ όταν την θυςιϊζει ο ϊνθρωποσ υπεραςπύζοντασ την πατρύδα του για χϊρη του Αλλϊχ. όμερα που εορτϊζουμε την Ημϋρα των Μαρτύρων, τονύζω ότι πρϋπει να θυμόμαςτε τουσ ανθρώπουσ εκεύνουσ από τισ ϋνοπλεσ δυνϊμεισ και την αςυνομύα που θυςύαςαν τισ ζωϋσ τουσ για χϊρη του Αλλϊχ. Αυτού οι ϊνθρωποι, μαζύ με τουσ ϋντιμουσ πολύτεσ, αποτελούν την πρώτη γραμμό αντιμετώπιςησ τησ τρομοκρατύασ και του κακού. Αυτού οι ηρωικού μϊρτυρεσ εύναι οι πραγματικού μϊρτυρεσ. Τπϊρχει μεγϊλη διαφορϊ ανϊμεςα ςτην αλόθεια και τον ιςχυριςμό: αυτού οι όρωεσ ϋχουν αναβιώςει μϋςα μασ το πνεύμα τησ αξιοπρϋπειασ, τησ περηφϊνειασ και τησ γενναιότητασ. Κατϊφεραν να διατηρόςει την θϋςη και το κύροσ τησ Αιγύπτου. Οι προςτϊτεσ τησ πατρύδασ ςυνεχύζουν να αγωνύζονται ενϊντια ςτη βύαιη και ςκοτεινό τρομοκρατύα, και τισ εξτρεμιςτικϋσ οργανώςεισ, και εύμαςτε ςύγουροι ότι ο Παντοδύναμοσ Αλλϊχ θα τουσ χαρύςει την νύκη. Ευχόμαςτε να πεθϊνουμε και εμεύσ ωσ μϊρτυρεσ για χϊρη του Αλλϊχ και τησ πατρύδασ, και αυτό μπορεύ να γύνει διότι ο Προφότησ εύπε, «Όποιοσ ζητϊ αληθινϊ την μαρτυρύα, θα φτϊςει ςτην θϋςη αυτό ακόμα και αν πεθϊνει ςτον χώρο που κοιμϊται». Σο καθόκον μασ ς αυτό την περύοδο που περνϊει η ακριβό μασ χώρα, εύναι να την προςτατεύςουν όλοι και να την υπεραςπιςτούμε *

7 )7( από οποιονδόποτε εχθρό ό κύνδυνο που απειλούν την αςφϊλεια και τη ςταθερότητϊ τησ. Πρϋπει να ςυνεργαςτούμε πολύ δυναμικϊ για να ςυνεχύςουμε την πορεύα τησ ανοικοδόμηςησ, διότι η θρηςκεύα καλεύ τον ϊνθρωπο να δημιουργόςει ζωό και όχι να θλανατο. Εύναι θρηςκεύασ τησ ανοικοδόμηςησ και όχι τησ καταςτροφόσ. πρϋπει όλοι να ενώςουν τισ δυνϊμεισ μασ για να υπεραςπύςουμε την πατρύδα μασ ενϊντια ςε εκεύνουσ που επιδιώκουν το κακό του. Πρϋπει να ενώςουμε τισ δυνϊμεισ μασ για να ματαιώςουμε όλα τα ςχϋδια, που ϋχουν ςκοπό να βλϊψουν την Αύγυπτο και τουσ πολύτεσ τησ. τϋκονται οι πιςτού και θυςιϊζουν τισ ζωϋσ τουσ και τισ περιουςύεσ τουσ για να προςτατεύουν το χώμα τησ, διότι Αιγύπτοσ εύναι εύναι η αςπύδα του αραβιςμού και την καρδιϊ του Ιςλϊμ. Η υπερϊςπιςη τησ Αιγύπτου εύναι θρηςκευτικό καθόκον, και το κακό που μπορεύ να βλϊψει την την Αύγυπτο θα βλϊψει και το Ιςλϊμ, και θα οδηγόςει ςτην αποδυνϊμωςη των μουςουλμϊνων ςε όλεσ τισ χώρεσ. Ασ ςταθούμε όλοι ενωμϋνοι για να την υπεραςπιςτούμε από το κακό και από τα καταςτροφικϊ ςχϋδια. Θεϋ μου δϋξου μασ ωσ μϊρτυρεσ για χϊρη ςου Κϊνε μασ πιςτούσ για ϋνα και φύλαξε την χώρα μασ από κϊθε κακό.

Αραβικθ Δημοκρατία της Αιγφπτου 12 Ραμαζανίου 1440 Υπουγρείο των Βακουφίων 17 Μαΐου 2019

Αραβικθ Δημοκρατία της Αιγφπτου 12 Ραμαζανίου 1440 Υπουγρείο των Βακουφίων 17 Μαΐου 2019 Αραβικθ Δημοκρατία της Αιγφπτου 12 Ραμαζανίου 1440 Υπουγρείο των Βακουφίων 17 Μαΐου 2019 )1( Το Ραμαζάνι είναι μήνας της νίκης και των καλών πράξεων Η δόξα ανόκει ςτον Αλλϊχ τον Κύριο του ύμπαντοσ, ο οπούοσ

Διαβάστε περισσότερα

Η μαρτυρία του Προφήτη (ΕΕΑΕ) για τουσ ςυντρόφουσ του Το καλό που είχαν

Η μαρτυρία του Προφήτη (ΕΕΑΕ) για τουσ ςυντρόφουσ του Το καλό που είχαν Αραβική Δημοκρατία της Αιγφπτου 10 Σαουάλ 1440 Υπουργείο Βακουφίων 14 Ιουνίου 2019 )1( Η μαρτυρία του Προφήτη (ΕΕΑΕ) για τουσ ςυντρόφουσ του Το καλό που είχαν Η δόξα ανόκει ςτον Αλλϊχ τον Κύριο του ςύμπαντοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Αραβικθ Δημοκρατία της Αιγφπτου 51 του μηνός Ράτζαμπ 5441 Υπουργείο των Βακουφίων 22 Μαρτίου 2159

Αραβικθ Δημοκρατία της Αιγφπτου 51 του μηνός Ράτζαμπ 5441 Υπουργείο των Βακουφίων 22 Μαρτίου 2159 Αραβικθ Δημοκρατία της Αιγφπτου 51 του μηνός Ράτζαμπ 5441 Υπουργείο των Βακουφίων 22 Μαρτίου 2159 )1( Ο κίνδυνοσ των ναρκωτικών και ο εθιςμόσ ςτο άτομο και την κοινωνία Η δόξα ανόκει ςτον Αλλϊχ ο οπούοσ

Διαβάστε περισσότερα

Αραβικθ Δημοκρατία της Αιγφπτου 5 Ραμαζανίου 0441 Υπουργείο των Βακουφίων 01 Μαΐου 9102

Αραβικθ Δημοκρατία της Αιγφπτου 5 Ραμαζανίου 0441 Υπουργείο των Βακουφίων 01 Μαΐου 9102 Αραβικθ Δημοκρατία της Αιγφπτου 5 Ραμαζανίου 0441 Υπουργείο των Βακουφίων 01 Μαΐου 9102 )1( Σο Ραμαζϊνι εύναι ο μόνασ τησ απαλλαηόσ απϐ την φωτιϊ τησ κολϊςησ Η δϐξα ανόκει ςτον Αλλϊχ τον Κϑριο του ςϑμπαντοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Η καλή ςυμπεριφορά προσ την μητέρα φέρνει Άφθονεσ ευνοίεσ του Θεού ςε τού τη ζωή και έλεοσ την ημέρα τησ κρίςεωσ

Η καλή ςυμπεριφορά προσ την μητέρα φέρνει Άφθονεσ ευνοίεσ του Θεού ςε τού τη ζωή και έλεοσ την ημέρα τησ κρίςεωσ Η Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου 8 του μηνός Ρατζάμπ 5440 Το Υπουργείο των Βακουφίων 51 Μαρτίου 2059 )1( Η καλή ςυμπεριφορά προσ την μητέρα φέρνει Άφθονεσ ευνοίεσ του Θεού ςε τού τη ζωή και έλεοσ την

Διαβάστε περισσότερα

Το Ραμαζάνι είναι Μθνασ λατρείασ και εργαςίασ

Το Ραμαζάνι είναι Μθνασ λατρείασ και εργαςίασ Αραβικθ Δημοκρατία τησ Αιγφπτου 3 Μαΐου 9102 Υπουργείο Βακουφίων )1( Το Ραμαζάνι είναι Μθνασ λατρείασ και εργαςίασ Η δόξα ανόκει ςτον Αλλϊχ τον Κύριο του ύμπαντοσ, που εύπε ςτο Ιερό του Κορϊνι, «Ω εςεύσ

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ

Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Το Σύμβολο τησ Πίςτεωσ Σο ύμβολο τησ Πύςτεωσ εύναι ςύντομη ομολογύα τησ πύςτεώσ μασ μϋςα ςτην οπούα παρουςιϊζονται περιληπτικϊ, με ςαφόνεια και αυθεντικϊ τα βαςικϊ δόγματα του χριςτιανιςμού. Σο «Πιςτεύω»

Διαβάστε περισσότερα

Αραβικθ Δημοκρατία τησ Αιγφπτου 19 Ραμαζανίου Υπουργείο των Βακουφίων 24 Μαΐου 2019

Αραβικθ Δημοκρατία τησ Αιγφπτου 19 Ραμαζανίου Υπουργείο των Βακουφίων 24 Μαΐου 2019 Αραβικθ Δημοκρατία τησ Αιγφπτου 19 Ραμαζανίου 1440 Υπουργείο των Βακουφίων 24 Μαΐου 2019 )1( Το Ραμαζάνι είναι ο μθνασ τησ πίςτησ και δημιουργίασ των ανδρών Η δϐξα ανόκει ςτον Αλλϊχ τον Κϑριο του ςϑμπαντοσ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρυσόκαρδη Ξανθομαλλούσα

Η Χρυσόκαρδη Ξανθομαλλούσα Η Χρυσόκαρδη Ξανθομαλλούσα Πϋρα ςτο μεγϊλο δϊςοσ κατοικούςε μια μεγϊλη νερϊιδα μαζύ με τισ κόρεσ τησ που εύχαν όλεσ κατϊμαυρα μαλλιϊ. Όλεσ εκτόσ από την μικρότερη που όταν ξανθομαλλούςα και που τα μαλλιϊ

Διαβάστε περισσότερα

Σι και ποία είναι τα Μυςτήρια τησ Εκκληςίασ;

Σι και ποία είναι τα Μυςτήρια τησ Εκκληςίασ; Σι και ποία είναι τα Μυςτήρια τησ Εκκληςίασ; Σα μϋλη τησ Εκκληςύασ για να αγιαςτούν, εύναι απαραύτητο να μετϋχουν ςτα Μυςτόριϊ τησ. Μυςτόρια ςτη χριςτιανικό ορολογύα εύναι ιερϋσ τελετϋσ, με τισ οπούεσ

Διαβάστε περισσότερα

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών

Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών Το παζάρι των λοιμώξεων ςτον 'κατεχόμενο' κόςμο των χρηςτών "Η κρυμϋνη και ξεχαςμϋνη μϊςτιγα". Αυτόσ όταν ο τύτλοσ του εξαιρετικού ντοκυμαντϋρ που φτιϊχτηκε από το ουηδικό ωματεύο χρηςτών για να φϋρει

Διαβάστε περισσότερα

Περί εληστύσεως τοσ ποιητησκού

Περί εληστύσεως τοσ ποιητησκού Υπουργείο Βακουφίων Ανότατο Συμβοφλιο Ιςλαμικών Υποθέςεων Περί εληστύσεως τοσ ποιητησκού Άρζρα περί βίοσ θαη ζρεσθείας Καζεγετής Μοστάκαλτ Μοσττάρ Τδούκαα Υποσργός Βαθοσυίωλ θαη κέιος τοσ Σσκβοσιίοσ τωλ

Διαβάστε περισσότερα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα

Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 2 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα SAMAEL AUN WEOR 3 4 Γάμος, Διαζύγιο και Τάντρα Εύναι αξιοθρόνητη, η παρακμό των καλών εθύμων ςτισ χώρεσ που καυχώνται ότι εύναι πολιτιςμϋνεσ.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του

Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του ειε Επίδραςη του κτηριού Ματςάγγου ςτην πόλη του Βόλου καθώσ και ςτην κοινωνία του Η ανϊπτυξη τησ βιομηχανύασ Ματςϊγγου για τον Βόλο, το νομό Μαγνηςύασ και την Ελλϊδα, όταν τόςο ςημαντικό όςο και για την

Διαβάστε περισσότερα

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ

Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Μαύροσ Γιϊννησ Μαθηματικόσ Ποιοσ εύναι ο οριςμόσ του ςυνόλου; Γιατύ μαθαύνουμε οριςμούσ; Αν ςκεφτεύ κανεύσ ότι τα μαθηματικϊ εύναι μια γλώςςα, όπωσ τα ελληνικϊ ό τα αγγλικϊ, και ο ςκοπόσ τησ εύναι να διευκολύνει

Διαβάστε περισσότερα

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ;

Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ. Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Παθήςεισ του θυροειδή ςε άτομα με ςύνδρομο Down: Πληροφορίεσ για γονείσ και δαςκάλουσ Τι είναι ο θυροειδήσ αδένασ; Dr. jennifer Dennis, Ιατρική Σύμβουλοσ του Συλλόγου για το Σύνδρομο Down (1993) Ο αδϋνασ

Διαβάστε περισσότερα

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο».

«Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». «Δυνατότητεσ και προοπτικϋσ του επαγγϋλματοσ που θϋλω να ακολουθόςω μϋςα από το Διαδύκτυο». Επαγγελματικόσ Τομϋασ: Ιατρικό Συμμετϋχοντεσ: Χαώκϊλησ Δημότρησ Κεραμιδϊσ Δημότρησ Κατςικονούρησ Θανϊςησ Λαμπρόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερύδα για τη Διαφορετικότητα ςτα Σχολεύα. Σϊββατο 6 Οκτωβρύου π.μ μ.μ. ImpactHub Athens. Τϊνια Μϊνεςη, Νηπιαγωγόσ & Δαςκϊλα, Med

Ημερύδα για τη Διαφορετικότητα ςτα Σχολεύα. Σϊββατο 6 Οκτωβρύου π.μ μ.μ. ImpactHub Athens. Τϊνια Μϊνεςη, Νηπιαγωγόσ & Δαςκϊλα, Med Ημερύδα για τη Διαφορετικότητα ςτα Σχολεύα Σϊββατο 6 Οκτωβρύου 2018 10.00 π.μ. 13.00 μ.μ. ImpactHub Athens Τϊνια Μϊνεςη, Νηπιαγωγόσ & Δαςκϊλα, Med «όταν ςε γνωρύςουν καλύτερα, δε θα τουσ ενδιαφϋρεισ πώσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ. - Θέςη υπεύθυνου προςώπου για την ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου: Ερωτηματολόγιο

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ. - Θέςη υπεύθυνου προςώπου για την ςυμπλήρωςη του ερωτηματολογίου: Ερωτηματολόγιο ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ Γενικέσ Πληροφορίεσ για το ςχολείο/τον οργανιςμό - Όνομα του ςχολείου: - Διεύθυνςη: - Είδοσ Σχολείου: - Δημοτικό Σχολεύο - Δημοτικό Σχολεύο Ειδικόσ Εκπαύδευςησ

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 5 ΠΙΝΑΚΕΣ. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 5 1

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 5 ΠΙΝΑΚΕΣ. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 5 1 Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 5 ΠΙΝΑΚΕΣ Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 5 1 Περιεχόμενα Πύνακεσ Αλφαριθμητικϊ Σκοπόσ μαθόματοσ: Να αναγνωρίζετε πότε είναι απαραίτητη η χρήςη του τύπου του πίνακα, Να δώςετε παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Το τςάϊ ςυντροφιά ςτην δουλειά

Το τςάϊ ςυντροφιά ςτην δουλειά Το τςάϊ ςυντροφιά ςτην δουλειά Το τςϊώ μασ αρϋςει επειδό υπϊρχει ςε διϊφορεσ γεύςεισ, ςυν το ότι ϋχει τόςα οφϋλη για τον οργανιςμό μασ. Το θϋλουμε και ςτην δουλειϊ, αλλϊ κϊθε φορϊ το αναβϊλλουμε όχι για

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α.

Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου. Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου Δρ Ζωή Καραμπατζάκη, Σχολική Σύμβουλος 21 ης Περιφέρειας Π.Α. Γιατύ νϋο Πρόγραμμα; Επειδό η λογικό πορεύα των προγραμμϊτων ςπουδών εύναι η επικαιροπούηςη και η βελτύωςη,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ

ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ ΣΟ ΠΡΟΥΙΛ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΕ ΣΟΤ ΕΘΕΛΟΝΣΙΜΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΓΑΛΑΙΟ 1 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Ο ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΡΓΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Αρχικϊ θϋςαμε κϊποια ερωτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΠΙΣΙ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΠΙΣΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ ΣΟ ΠΙΣΙ Το ςπύτι εύναι ϋνα μϋροσ ςτο οπούο ςυμβαύνουν πολλϊ ατυχόματα για αυτόν τον λόγο προςϋξτε τα παρακϊτω: Τα αιχμηρϊ αντικεύμενα πρϋπει να φυλϊςςονται ςε αςφαλϋσ μϋροσ μακριϊ από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ»

ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΙΛΟΟΥΙΚΗ ΦΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ- ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΓΨΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΤΑ: Κα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: «ΕΠΙΛΗΨΙΑ» Υοιτότρια: Κωνςταντύνα Μπαλτϊ ΚΑΡΠΕΝΗΙ 2012 Σι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΜΘ-Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ

ΤΕΙ ΑΜΘ-Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ ΤΕΙ ΑΜΘ-Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : Σιώπη Ευαγγελύα Καβϊλα Οκτώβριοσ 2018 Θεωρία χαρτοφυλακίου Η θεωρύα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα»

ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ «Νηπίων αναγνώσματα και βιβλιοκαμώματα» Τπεύθυνη εκπαιδευτικόσ : ΕΤΘΤΜΙΑ ΣΑΤΡΟΘΕΟΔΩΡΟΤ υνεργαζόμενη εκπαιδευτικόσ: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΕΡΗ 28 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ τμόμα ολοόμερο ςχολ.

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012

Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2012 ΑΝΑΛΤΕΙ / 17 Δελτίο κρίςησ: Αύγουςτοσ- επτέμβριοσ 2012 ΓΙΑΝΗ ΒΑΡΟΤΥΑΚΗ, ΦΡΗΣΟ ΚΟΤΣΟΠΕΣΡΟ, ΣΑΟ ΠΑΣΩΚΟ ΚΑΙ ΛΕΤΣΕΡΗ ΣΕΡΚΕΖΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1. Ειςαγωγή Ο Αύγουςτοσ και ο Σεπτϋμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

Πότε και πωσ νηςτεύουμε;

Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Πότε και πωσ νηςτεύουμε; Η λϋξη νηςτεύα εύναι ςύνθετη και προϋρχεται από το αρνητικό μόριο νη και το ρόμα εςθίω, που εύναι ϊλλοσ τρόποσ του έςθω και του έδω και που ςημαύνει τρώγω. Νόςτισ η πρώτη λϋξη

Διαβάστε περισσότερα

Αντύ Επιλόγου. Ειςαγωγό Ρομποτικό Ιατρικό ΠροηγμϋνεσΣεχνολογύεσ: Τποκεφϊλαια:

Αντύ Επιλόγου. Ειςαγωγό Ρομποτικό Ιατρικό ΠροηγμϋνεσΣεχνολογύεσ: Τποκεφϊλαια: Ειςαγωγό Ρομποτικό Ιατρικό ΠροηγμϋνεσΣεχνολογύεσ: Τποκεφϊλαια: α) Σεχνολογύα Watson β) Μύα περύληψη για το πώσ εξυπηρετεύ την Ιατρικό γ) Χειρουργικό ςύςτημα Da Vinci δ) Μύα επύδειξη του ςυςτόματοσ πϊνω

Διαβάστε περισσότερα

Αιτίεσ - Συνέπειεσ - Τρόποι αντιμετώπιςησ. Χριστίνα Μαυροϊδάκη Κωνσταντίνα Μαρκάκη

Αιτίεσ - Συνέπειεσ - Τρόποι αντιμετώπιςησ. Χριστίνα Μαυροϊδάκη Κωνσταντίνα Μαρκάκη Αιτίεσ - Συνέπειεσ - Τρόποι αντιμετώπιςησ Χριστίνα Μαυροϊδάκη Κωνσταντίνα Μαρκάκη Αιτίεσ Η αιτύα δημιουργύασ του φαινομϋνου εύναι η εκπομπό χημικών ενώςεων ςτην ατμόςφαιρα όπωσ για παρϊδειγμα οι χλωροφθοράνθρακες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιϊ εύναι η σημασύα των μνημοσύνων;

Ποιϊ εύναι η σημασύα των μνημοσύνων; Ποιϊ εύναι η σημασύα των μνημοσύνων; Η Εκκληςύα μασ διδϊςκει ότι ο ϊνθρωποσ εδημιουργόθηκε με ιδιαύτερη δημιουργικό πρϊξι του Θεού από ςώμα και ψυχό ( Γϋνεςισ Β 7), με την δυνατότητα να μη αποθϊνη εισ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύοντασ την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ. Κατερύνα Κουτςογιϊννη ύλλογοσ Ρευματοπαθών Κρότησ

Αναλύοντασ την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ. Κατερύνα Κουτςογιϊννη ύλλογοσ Ρευματοπαθών Κρότησ Αναλύοντασ την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ Κατερύνα Κουτςογιϊννη ύλλογοσ Ρευματοπαθών Κρότησ Οι ανϊγκεσ Προκειμϋνου να αναλύςουμε την ολοκληρωμϋνη φροντύδα του ρευματοπαθούσ θα πρϋπει πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΩΝΤΜΑ. ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ λϋγεται το ςύμβολο, ςυνόθωσ γρϊμμα, του οπούου το πεδύο οριςμού ορύζεται ϋτςι ώςτε να ιςχύει κϊποια προώπόθεςη.

ΠΟΛΤΩΝΤΜΑ. ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ λϋγεται το ςύμβολο, ςυνόθωσ γρϊμμα, του οπούου το πεδύο οριςμού ορύζεται ϋτςι ώςτε να ιςχύει κϊποια προώπόθεςη. ΠΟΛΤΩΝΤΜΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ λϋγεται ϋνα ςύμβολο, ςυνόθωσ γρϊμμα, το οπούο παύρνει τιμϋσ μϋςα από ϋνα ςύνολο Α. Σο Α λϋγεται πεδύο οριςμού. Αν το πεδύο οριςμού εύναι υποςύνολο του ςυνόλου των πραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ

Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ Καραγιάννη Θεοδοςία Msc Ψυχολόγοσ, υντονύςτρια ομϊδασ αλληλοώποςτόριξησ υπογόνιμων ζευγαριών ςτο ςωματεύο ΚΤΒΕΛΗ ΟΜΑΔΑ : γιατί χρειάηεται; ΠΛΗΡΟΥΟΡΗΗ Γενικϊ θϋματα τησ Τ.Α. Ειδικϊ θϋματα (δανεικϊ ωϊρια,απώλεια

Διαβάστε περισσότερα

ημειώςεισ των αςκόςεων του μαθόματοσ Κεφαλαιαγορϋσ- Επενδύςεισ Ενότητα: Χρηματοοικονομικόσ Κύνδυνοσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ

ημειώςεισ των αςκόςεων του μαθόματοσ Κεφαλαιαγορϋσ- Επενδύςεισ Ενότητα: Χρηματοοικονομικόσ Κύνδυνοσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ημειώςεισ των αςκόςεων του μαθόματοσ Κεφαλαιαγορϋσ- Επενδύςεισ Ενότητα: Χρηματοοικονομικόσ Κύνδυνοσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ υνεργϊτησ :ιώπη Ευαγγελύα Κίνδυνοσ Ωσ κύνδυνο θα µπορούςαµε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Για την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και Συμβουλύου τησ 22ασ Οκτωβρύου 2013 ςχετικϊ με το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ και

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021

Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Η ΕΛΕΤΙΝΑ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΠΡΩΣΕΤΟΤΑ ΣΗ ΕΤΡΩΠΗ 2021 Πριν από τρεισ δεκαετύεσ, με εφαλτόριο την πρωτοβουλύα τησ ηθοποιού Μελύνασ Μερκούρη, που εκεύνη την εποχό όταν η Ελληνύδα Τπουργόσ Πολιτιςμού, η Ευρωπαώκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΜΘ-Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : Σιώπη

ΤΕΙ ΑΜΘ-Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : Σιώπη ΤΕΙ ΑΜΘ-Σχολό Διούκηςησ και Οικονομύασ-Τμόμα Λογιςτικόσ και Χρηματοοικονομικόσ Διδϊςκων : Αγγελϊκησ Γιώργοσ Εργαςτηριακόσ ςυνεργϊτησ : Σιώπη Ευαγγελύα Καβϊλα Οκτώβριοσ 2018 Είδη Παραγώγων 1.Προθεςμιακ

Διαβάστε περισσότερα

και Νομοθετικό Πλαίςιο Προφορικήσ Εξέταςησ Δρ.Καββαδά Ευρυρδίκη Εκπαιδευτικόσ Α ΚΕΔΔΤ

και Νομοθετικό Πλαίςιο Προφορικήσ Εξέταςησ Δρ.Καββαδά Ευρυρδίκη Εκπαιδευτικόσ Α ΚΕΔΔΤ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ και Νομοθετικό Πλαίςιο Προφορικήσ Εξέταςησ Δρ.Καββαδά Ευρυρδίκη Εκπαιδευτικόσ Α ΚΕΔΔΤ Μαθητϋσ που εξετϊζονται προφορικϊ 1. Μαθητϋσ με ειδικϋσ μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ: (δυςλεξύα, δυςγραφύα,

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο

Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο Τεχνικόσ Μαγειρικόσ Τϋχνησ Αρχιμϊγειρασ (Chef) Β Εξϊμηνο 1 Οριςμοί Ζννοια τησ Λογιςτικήσ Εύναι μϋςο παροχόσ οικονομικών πληροφοριών προσ διϊφορεσ ομϊδεσ ενδιαφερομϋνων για την πορεύα μιασ επιχεύρηςησ που

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Αειφόρου Σχολείου και Χώρων Παιχνιδιοφ

Μονάδα Αειφόρου Σχολείου και Χώρων Παιχνιδιοφ ΣΕΓΣΣΔ / Σμ. Σετνολόγων Γεωπόνων / Καη. Ανθοκομίας Αρτιηεκηονικής Σοπίοσ Μονάδα Αειφόρου Σχολείου και Χώρων Παιχνιδιοφ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ / NEWSLETTER Newsletter 06, Ιανουάριοσ 2014 υντάκτεσ: Ανδριανού

Διαβάστε περισσότερα

Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ

Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ Ατλαντο-αξονικό αςτϊθεια ςτα ϊτομα με ςύνδρομο Ντϊουν: Πληροφορύεσ για γονεύσ και παιδαγωγούσ Τι εύναι η ατλαντοαξονικό αςτϊθεια; Dr. jennifer, Ιατρικό Σύμβουλοσ του Συλλόγου Συνδρόμου Ντϊουν (Οκτώβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο

1. ΕΙΑΓΩΓΗ ~ 1 ~ τυλιανού. 1 Σο ςχϋδιο μαθόματοσ ςυζητόθηκε με το ςύμβουλο του μαθόματοσ τησ Νϋασ Ελληνικόσ Γλώςςασ κ. Μϊριο ΔΙΚΣΤΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Οικείοσ επιθεωρητήσ: Δρ Ανδρέασ Κυθραιώτησ Α' ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΙΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΤΝΑΝΣΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα θαλϊςςια θηλαςτικϊ ζουν ςτη θϊλαςςα. Περύπου 12 εύδη θαλϊςςιων θηλαςτικών εύναι καταγεγραμμϋνα ςτον κόςμο, ενώ ςτην Ελλϊδα ζουν εννϋα μόνιμα και

Τα θαλϊςςια θηλαςτικϊ ζουν ςτη θϊλαςςα. Περύπου 12 εύδη θαλϊςςιων θηλαςτικών εύναι καταγεγραμμϋνα ςτον κόςμο, ενώ ςτην Ελλϊδα ζουν εννϋα μόνιμα και Τα θαλϊςςια θηλαςτικϊ ζουν ςτη θϊλαςςα. Περύπου 12 εύδη θαλϊςςιων θηλαςτικών εύναι καταγεγραμμϋνα ςτον κόςμο, ενώ ςτην Ελλϊδα ζουν εννϋα μόνιμα και πϋντε περιςταςιακϊ. Αν και πολύ μικρϋσ ςε μϋγεθοσ και

Διαβάστε περισσότερα

Η Διαύρεςη 134:5. Η Διαύρεςη 134:5. Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ

Η Διαύρεςη 134:5. Η Διαύρεςη 134:5. Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 4 ο Η διαίρεςη (ςυνέχεια) Είδη ερωτήςεων Η Διαύρεςη 134:5 Μεριςμού Θϋλω να μοιρϊςω 134 ςε 5 Μέτρηςησ Θϋλω να βρω πόςεσ ομϊδεσ των 5 υπϊρχουν ςτο 134 Αντίςτροφη του πολλαπλαςιαςμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΟΟΛ & ΟΔΗΓΗΣΗ. Μ.Κ.Ο. Νηυάλιοι στην υγειά μας

ΑΛΚΟΟΛ & ΟΔΗΓΗΣΗ. Μ.Κ.Ο. Νηυάλιοι στην υγειά μας ΑΛΚΟΟΛ & ΟΔΗΓΗΣΗ Ασ ξεκινόςουμε με μια παραδοχό που δεν αμφιςβητεύται: Τόςο η κατανϊλωςη οινοπνευματωδών ποτών όςο και η οδόγηςη αποτελούν εκφρϊςεισ τησ κοινωνικόσ πραγματικότητασ. Το αλκοόλ εύναι παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ A Α. Μονάδεσ 10 Μονάδεσ 5 Μονάδεσ 4 4 Ε. 1 Μονάδεσ 2 Ε. 2 Μονάδεσ 5 ΣΕΛΟ 1Η ΕΛΙΔA

ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΘΕΜΑ A Α. Μονάδεσ 10 Μονάδεσ 5 Μονάδεσ 4 4 Ε. 1 Μονάδεσ 2 Ε. 2 Μονάδεσ 5 ΣΕΛΟ 1Η ΕΛΙΔA ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙΔΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΑΣΑ Β ΛΤΚΕΙΟΤ ΚΤΡΙΑΚΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΤ 2016 ΕΞΕΣΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΥΑΡΜΟΓΨΝ Ε ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟΤ ΠΟΤΔΨΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΤΝΟΛΟ ΕΛΙΔΨΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ

ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ΣΑΞΙΔΙ ΣΗN ΟΜΟΡΥΗ ΚΤΠΡΟ ϊββατο 14 Φεβρουαρύου 2015 Πολύ νωρύσ το πρωύ ςυγκεντρωθόκαμε ςτο αεροδρόμιο και δεν μπορούςαμε να ςυγκρατόςουμε τον ενθουςιαςμό μασ που πηγαύναμε πρώτη φορϊ ςτο εξωτερικό όλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ. < Ιανουάριος Απρίλιος, 2019 >

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ. < Ιανουάριος Απρίλιος, 2019 > ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΥΙΑ < Ιανουάριος Απρίλιος, 2019 > «ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΚΌ ΙΔΕΑΜΌ/ ΣΆΕΙ» Π Ω ΔΙΑΦΕΙΡΊΖΟΝΣΑΙ; Μ Π Ω Ν Κ Ο Β Ι Β Ω Ν Χ Τ Φ Ο Λ Ό Γ Ο Γ Ν Ψ Ι Α Κ Ή Τ Μ Π Ε Ρ Ι Υ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Υπεριώδεισ ακτίνεσ: ωφέλεια και βλάβη από αυτέσ

Υπεριώδεισ ακτίνεσ: ωφέλεια και βλάβη από αυτέσ Υπεριώδεισ ακτίνεσ: ωφέλεια και βλάβη από αυτέσ από την μαθήτρια Κοττέ Αγγελική Εργαςία ςτη Φυςική Γενικήσ Παιδείασ Γ Λυκείου Υπεύθυνοσ Καθηγητήσ: Αλέξανδροσ Κατέρησ Η ηλιακό υπεριώδησ ακτινοβολύα (UV)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά

Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά Εγχειρίδιο Χρήσης των Εργαλείων Αναγνώρισης Χαρισματικών Μαθητών στα Μαθηματικά ΕΓΦΕΙΡΙΔΙΟ ΦΡΗΗ ΕΡΓΑΛΕΙΨΝ ΑΝΑΓΝΨΡΙΗ ΕΙΑΓΨΓΗ Η ύπαρξη ϋγκυρων και αξιόπιςτων εργαλεύων αναγνώριςησ χαριςματικών μαθητών κρύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΑΡΧΑΙΟΤ ΧΡΟΝΟΤ Β ΛΤΚΕΙΟΤ 1 Ο ΛΤΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑ 2 Ο ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΑΡΧΑΙΟΤ ΧΡΟΝΟΤ Β ΛΤΚΕΙΟΤ 1 Ο ΛΤΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑ 2 Ο ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ: ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΑΡΧΑΙΟΤ ΧΡΟΝΟΤ Β ΛΤΚΕΙΟΤ 1 Ο ΛΤΚΕΙΟ ΜΙΚΡΑ 2 Ο ΣΕΣΡΑΜΗΝΟ ΕΡΑΣΟΘΕΝΗ :ΜΕΣΡΗΗ ΣΟΤ ΙΗΜΕΡΙΝΟΤ ΣΗ ΓΗ ΑΔΑΜΑΡΑ ΡΑΥΑΗΛ ΓΕΨΡΓΑΝΣΖΙΔΟΤ ΦΡΙΣΙΝΑ ΔΕΡΕΜΠΕΪΔΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΨΝΑΙΟΤ ΛΗΔΑ ΕΡΑΣΟΘΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμϋλεια: Ιωάννησ Τςιουράκησ Copyright: Ιωάννησ Τςιουράκησ, Θεςςαλονίκη 2011

Επιμϋλεια: Ιωάννησ Τςιουράκησ Copyright: Ιωάννησ Τςιουράκησ, Θεςςαλονίκη 2011 Ιωάννησ Τςιουράκησ Δρομολόγια τρένων Θεςςαλονίκη 2011 Δρομολόγια Τρένων Δρομολόγια Τρένων Επιμϋλεια: Ιωάννησ Τςιουράκησ Copyright: Ιωάννησ Τςιουράκησ, Θεςςαλονίκη 2011 ηλεκτρονικό διεύθυνςη: http://hxosplagiosmonos.blogspot.com

Διαβάστε περισσότερα

α = 2q + r με 0 r < 2 Πιθανϊ υπόλοιπα: r = ο: α = 2q r = 1: α = 2q + 1 Ευκλεύδεια διαύρεςη Ειςαγωγό ςτισ βαςικϋσ ϋννοιεσ των Μαθηματικών Διαιρετότητα

α = 2q + r με 0 r < 2 Πιθανϊ υπόλοιπα: r = ο: α = 2q r = 1: α = 2q + 1 Ευκλεύδεια διαύρεςη Ειςαγωγό ςτισ βαςικϋσ ϋννοιεσ των Μαθηματικών Διαιρετότητα Ειςαγωγό ςτισ βαςικϋσ ϋννοιεσ των Μαθηματικών 8 ο Μάθημα Διαιρετότητα Ευκλεύδεια διαύρεςη Για κϊθε ζεύγοσ ακεραύων αριθμών α, β με β 0, υπϊρχει μοναδικό ζεύγοσ ακεραύων q, r ϋτςι ώςτε: α = βq + r με 0

Διαβάστε περισσότερα

Επίκαιρη Ανάλυςη. Quo Vadis, Ουκρανία; Δρ. Κωνςταντίνοσ Φίλησ Διευθυντόσ Ερευνών Ινςτιτούτου Διεθνών χϋςεων

Επίκαιρη Ανάλυςη. Quo Vadis, Ουκρανία; Δρ. Κωνςταντίνοσ Φίλησ Διευθυντόσ Ερευνών Ινςτιτούτου Διεθνών χϋςεων Επίκαιρη Ανάλυςη Quo Vadis, Ουκρανία; Δρ. Κωνςταντίνοσ Φίλησ Διευθυντόσ Ερευνών Ινςτιτούτου Διεθνών χϋςεων 1 Οι τελευταύεσ εξελύξεσ ςτην Ουκρανύα κρύνονται ανηςυχητικϋσ για το μϋλλον τησ. Πιθανόν δεν θα

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Χρήσης. Διδακτική Μαθηματικών I. Πρόσθεση-αφαίρεση. Διδάσκων: Επίκουρος Καθ. Κ. Τάτσης

Άδειες Χρήσης. Διδακτική Μαθηματικών I. Πρόσθεση-αφαίρεση. Διδάσκων: Επίκουρος Καθ. Κ. Τάτσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Διδακτική Μαθηματικών I Πρόσθεση-αφαίρεση Διδάσκων: Επίκουρος Καθ. Κ. Τάτσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογύα & Λυμϋνεσ Αςκόςεισ

Μεθοδολογύα & Λυμϋνεσ Αςκόςεισ Τρίγωνα -Κφρια και δευτερεφοντα στοιχεία τριγώνου Μεθοδολογύα & Λυμϋνεσ Αςκόςεισ τόχοσ 1 : Κύρια ςτοιχεύα τριγώνου Αςκόςεισ 1. Να ςχεδιϊςετε ϋνα τρύγωνο ΑΒΓ. Να ορύςετε τα κύρια ςτοιχεύα του. Να βρεύτε

Διαβάστε περισσότερα

H γάηα διαβάδει! Μ ένα. βιβλίο. πεηάυ! Πεοιξδικό θιλαμαγμωζίαπ. Σάξη Ε 1 9ο Δημ. χολείο Καρδίτςασ. 1ξ ηεύςξπ Ιαμξράοιξπ 2012

H γάηα διαβάδει! Μ ένα. βιβλίο. πεηάυ! Πεοιξδικό θιλαμαγμωζίαπ. Σάξη Ε 1 9ο Δημ. χολείο Καρδίτςασ. 1ξ ηεύςξπ Ιαμξράοιξπ 2012 Μ ένα Σάξη Ε 1 9ο Δημ. χολείο Καρδίτςασ H γάηα διαβάδει! 1ξ ηεύςξπ Ιαμξράοιξπ 2012 βιβλίο Διαμέμεηαι δωοεάμ πεηάυ! Περιοδικό φιλαναγνωςίασ Πεοιξδικό θιλαμαγμωζίαπ Τάξη Ε1 9ο Δημ. Σχολείο Καπδίηζαρ - Γεια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠΣΙΗ: Σο «διαβατήριο» μυστήριο στο «Μυστήριο» της Εκκλησίας

ΒΑΠΣΙΗ: Σο «διαβατήριο» μυστήριο στο «Μυστήριο» της Εκκλησίας ΒΑΠΣΙΗ: Σο «διαβατήριο» μυστήριο στο «Μυστήριο» της Εκκλησίας Και αφού βρϋφοσ και μητϋρα ςαραντύςουν, δηλαδό, η μεν μητϋρα ξαναεκκληςιαςτεύ (=ξαναρχύςει να ςυμμετϋχει ςτη ςυνϊθροιςη τησ τοπικόσ ενορύασ

Διαβάστε περισσότερα

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου

Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Πανεπιςτήμιο Πελοποννήςου Τμήμα Επιςτήμησ και Τεχνολογίασ Τηλεπικοινωνιών Διαχείριςη και Αςφάλεια Δικτύων Επιςκόπηςη Τεχνολογιών Διαδικτύου Αρχιτεκτονικέσ δικτύωςησ: OSI & TCP/IP Επύπεδο Εφαρμόγόσ Επύπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:25/1/2016 ΜΑΘΗΣΗ:ΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΟ ΘΕΜΑ: ΚΙΑΓΡΑΥΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:25/1/2016 ΜΑΘΗΣΗ:ΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΟ ΘΕΜΑ: ΚΙΑΓΡΑΥΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:25/1/2016 ΜΑΘΗΣΗ:ΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΟ ΘΕΜΑ: ΚΙΑΓΡΑΥΗΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΣΗΣΩΝ Σο 404π.Φ ϋφταςαν ςτην Αθόνα τα θλιβερϊ νϋα τησ ςυντριβόσ του αθηναώκού ςτόλου από τον ςπαρτιατικό ςτουσ Αιγόσ Ποταμούσ. Μετϊ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων

Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων Ενημερωτικό ημείωμα Θεςμική Αναμόρφωςη τησ Προ-πτωχευτικήσ Διαδικαςίασ Εξυγίανςησ Επιχειρήςεων -Σι προβλέπει η νομοθετική ρύθμιςη για την προ-πτωχευτική διαδικαςία εξυγίανςησ επιχειρήςεων; Με την προτεινόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά Προγραμματιστικής Άσκησης μαθήματος Τεχνητής Νοημοσύνης 1

Αναφορά Προγραμματιστικής Άσκησης μαθήματος Τεχνητής Νοημοσύνης 1 Αναφορά Προγραμματιστικής Άσκησης μαθήματος Τεχνητής Νοημοσύνης 1 Κοφινϊσ Νύκοσ Α.Μ.: 2007030111 Σε αυτό την εργαςύα υλοποιόςαμε ϋναν πρϊκτορα ο οπούοσ παύζει το παιχνύδι othello. Η γλώςςα την όποια προτιμόςαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ

ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΔΤΝΑΣΟΣΗΣΕ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ Ιατρική και νζεσ προοπτικζσ Ιατρικό : ϋνα από τα πιο δημοφιλό και αγαπητϊ επαγγϋλματα ςτη χώρα μασ Η εικόνα του γιατρού όμωσ ϋχει αλλϊξει από αυτόν Σε αυτήν τα

Διαβάστε περισσότερα

Άδειες Χρήσης. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών. Μαθηματικά στην εκπαίδευση: Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά

Άδειες Χρήσης. Ειδικά Θέματα Μαθηματικών. Μαθηματικά στην εκπαίδευση: Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Άδειες Χρήσης Ειδικά Θέματα Μαθηματικών Μαθηματικά στην εκπαίδευση: Επίλυση προβλήματος - Ρεαλιστικά Μαθηματικά Διδάσκων : Επίκουρος Καθηγητής Κ. Τάτσης

Διαβάστε περισσότερα

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4

Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4. Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 Βαγγϋλησ Οικονόμου Διϊλεξη 4 Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 1 Περιεχόμενα Προτϊςεισ επανϊληψησ Προτϊςεισ Διακλϊδωςησ Δομ. Προγραμ. - Διϊλεξη 4 2 Προτάςεισ επανάληψησ Οι προτϊςεισ επανϊληψησ (iterative ό loop

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη

ΤΠΟΜΝΗΜΑ. Επεξήγηςη Συντμήςεων: Α.Φ.= Αυτιςτικό Φάςμα - Π.Σ.= Παράλληλη Στήριξη www.asperger.gr Κωνσταντινοσπόλεως 29 155.62 Χολαργός Τηλ. 210.6535666 info@asperger.gr Α.Π. 7331/7-7-2010 Χολαργόσ, 28 Ιουνύου 2010 ΤΠΟΜΝΗΜΑ Θέμα: «Κατάργηςη τησ παράνομησ και αντιςυνταγματικήσ εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ενθαρρύνοντασ τη ςυνέχιςη των προβλημάτων

ενθαρρύνοντασ τη ςυνέχιςη των προβλημάτων ενθαρρύνοντασ τη ςυνέχιςη των προβλημάτων Η τεχνικό αυτό ςυνύςταται ςτην ενθϊρρυνςη για τη ςυνϋχιςη τησ προβληματικήσ ςυμπεριφοράσ, με τον όρο ότι θα γίνεται: για διαφορετικό λόγο, ςε διαφορετικό χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ

ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΠΡΩΣΟ ΕΣ ΑΚΗΕΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ Τμθμα: Χρηματοοικονομικθς και Τραπεζικθς Διοικητικθς Εξάμηνο: Γ Μ. Ανθρωπέλοσ. Άςκηςη 1 α) Γρϊψτε το πρόβλημα ςτην τυποποιημϋνη του μορφό.

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνύα. twitter: tatsis_kostas Τηλϋφωνο: Ώρεσ ςυνεργαςύασ: κλειδύ: did2009

Επικοινωνύα. twitter: tatsis_kostas Τηλϋφωνο: Ώρεσ ςυνεργαςύασ:  κλειδύ: did2009 Διδακτική Μαθηματικών ΙΙ Μάθημα 1 ο Εισαγωγή Περιεχόμενο μαθόματοσ Επανϊληψη Παρϊγοντεσ που επιδρούν ςτο διδακτικό ςχεδιαςμό 2-3 προαιρετικϋσ εργαςύεσ Σχϋδια διδαςκαλύασ Εργαςύα ςε ομϊδεσ 2-4 ατόμων Βαθμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

22/11/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ. Αυτή την βδομάδα...

22/11/2009. Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ. Αυτή την βδομάδα... Προηγοφμενη βδομάδα... Δεδομζνα απο Δευτερεφουςεσ πηγζσ Πρωτογενό δεδομϋνα Αρχϋσ και τεχνικϋσ που χρηςιμοποιούνται ςτην ςυλλογό γεωγραφικών δεδομϋνων Πωσ χρηςιμοποιούμε το GPS και την Τηλεπιςκόπηςη ςαν

Διαβάστε περισσότερα

Πώς να δημιουργήσετε το δικό σας KATANA καινοτόμο βίντεο

Πώς να δημιουργήσετε το δικό σας KATANA καινοτόμο βίντεο Πώς να δημιουργήσετε το δικό σας KATANA καινοτόμο βίντεο Χρήστος Παπαλεξίου Επιμελητήριο Έβρου 10/2/2017, Αλεξάνδρούπολη 1 Ένα δύλεπτο βύντεο εύναι το μόνο που χρειϊζεται για την υποβολό αύτηςησ ςτο ΚΑΣΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΥΤΙΚΗ B ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΥΤΙΚΗ B ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ Ημερομηνύα: Ονοματεπώνυμο: ΔΙΑΓΩΝΙΜΑ ΥΤΙΚΗ B ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΜΑ 1 0 : (25 μονάδεσ) τισ ερωτόςεισ 1-5 να γρϊψετε τον αριθμό τησ ερώτηςησ ςτο τετρϊδιό ςασ και δύπλα ςε κϊθε αριθμό το γρϊμμα

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ

Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ 1 Η πρακτικό τησ διεύρυνςησ και το μϋλλον τησ ΕΕ Δρ. Ιωϊννησ Παρύςησ 1 yiannis@parisi.g http://parisis.wordpress.com Ειςαγωγό Για 50 χρόνια, υπό την ςκϋπη τησ αμερικανικόσ ομπρϋλασ αςφϊλειασ, η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών

Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Αναλυτικό Πρόγραμμα Θρηςκευτικών Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ Ειςαγωγό Στόχοι Περιεχόμενο Δεύκτεσ επιτυχύασ Διδακτικό Μεθοδολογύα Αξιολόγηςη 1 Ειςαγωγό Σκοπόσ του μαθόματοσ: Να γνωρύςουν οι μαθητϋσ/τριεσ: την

Διαβάστε περισσότερα

Εντολζς του Λειτουργικοφ Συστήματος UNIX

Εντολζς του Λειτουργικοφ Συστήματος UNIX Παράδειγμα Δζνδρου Συστήματος Αρχείων Εντολζς του Λειτουργικοφ Συστήματος UNIX Στα παραδεύγματα που ακολουθούν υποθϋτουμε την παρακϊτω δενδρικό δομό Τμόμα Τεχνολογύασ Πληροφορικόσ και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ.

ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΘΗΛΑΜΟΤ ΣΖΕΛΑΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ ΜΑΙΑ ΙΠΠΟΚΡΑΣΕΙΟ Γ.Π.Ν.Θ. Σϐςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εγκυμοςϑνησ ϐςο και κατϊ τη διϊρκεια του θηλαςμοϑ οι γυναύκεσ δϋχονται πολλϋσ ςυμβουλϋσ για τη

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Άρκτος είναι ο πιο εύκολα εντοπιζόμενοσ αςτεριςμόσ. Έχει το ςχήμα τετράγωνου τηγανιού με χερούλι. Το τηγάνι αποτελείται από 4 αςτέρια και το

Η Μεγάλη Άρκτος είναι ο πιο εύκολα εντοπιζόμενοσ αςτεριςμόσ. Έχει το ςχήμα τετράγωνου τηγανιού με χερούλι. Το τηγάνι αποτελείται από 4 αςτέρια και το Η Μεγάλη Άρκτος είναι ο πιο εύκολα εντοπιζόμενοσ αςτεριςμόσ. Έχει το ςχήμα τετράγωνου τηγανιού με χερούλι. Το τηγάνι αποτελείται από 4 αςτέρια και το "χερούλι" από 3. Εύκολα παρατηρούμε ότι το μεςαίο αςτέρι

Διαβάστε περισσότερα

Οριςμόσ προβλήματοσ. Θεωρία Γράφων 2

Οριςμόσ προβλήματοσ. Θεωρία Γράφων 2 Θεωρία Γράφων 1 Οριςμόσ προβλήματοσ Οποιοδόποτε επιφϊνεια που χωρύζεται ςε περιοχϋσ, όπωσ ϋνασ πολιτικόσ χϊρτησ των νομών ενόσ κρϊτουσ, μπορούν να χρωματιςτούν χρηςιμοποιώντασ λιγότερα από τϋςςερα χρώματα

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργύα ενόσ Business Plan

Δημιουργύα ενόσ Business Plan ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΦΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ Δημιουργύα ενόσ Business Plan Παύγνια Αποφϊςεων 2012-2013 Σι εύναι; Ένα business

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΗ ΙΛΙΑΔΑ. ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΟΚΕΥΑΛΟΤ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΦΟΤΠΗ 40 Γυμνϊςιο πϊρτησ «Γιϊννησ Ρύτςοσ» χολ. ϋτοσ

ΣΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΗ ΙΛΙΑΔΑ. ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΟΚΕΥΑΛΟΤ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΦΟΤΠΗ 40 Γυμνϊςιο πϊρτησ «Γιϊννησ Ρύτςοσ» χολ. ϋτοσ ΣΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΗ ΙΛΙΑΔΑ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΚΟΚΕΥΑΛΟΤ ΦΑΡΑΛΑΜΠΟ ΦΟΤΠΗ 40 Γυμνϊςιο πϊρτησ «Γιϊννησ Ρύτςοσ» χολ. ϋτοσ 2011-12 1 Η ΗΜΕΡΑ ΣΗ ΙΛΙΑΔΑ ΠΡΟΟΙΜΙΟ. ΙΚΕΙΑ ΣΟΤ ΦΡΤΗ. ΟΡΓΗ ΣΟΤ ΥΟΙΒΟΤ- ΛΟΙΜΟ. Ο Αγαμϋμνονασ

Διαβάστε περισσότερα

"ΓΤΝΑΙΚΕ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΙ ΣΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΟ" Ερευνητικό εργαςύα Α λυκεύου 1 ο ΓΕΛ Ναυπϊκτου

ΓΤΝΑΙΚΕ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΙ ΣΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΟ Ερευνητικό εργαςύα Α λυκεύου 1 ο ΓΕΛ Ναυπϊκτου "ΓΤΝΑΙΚΕ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΙ ΣΗ ΑΡΦΑΙΟΣΗΣΟ" Ερευνητικό εργαςύα Α λυκεύου 1 ο ΓΕΛ Ναυπϊκτου ΕΙΑΓΩΓΗ Άρωμα γυναύκασ εύχαν τα μαθηματικϊ ςτην αρχαύα Ελλϊδα, όπωσ αποδεικνύει ϋρευνα του μαθηματικού πανδϊγου.μπορεύ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώςεισ των μαθητών κατϊ τη διϊρκεια τησ εξϋταςησ

Υποχρεώςεισ των μαθητών κατϊ τη διϊρκεια τησ εξϋταςησ Υποχρεώςεισ των μαθητών κατϊ τη διϊρκεια τησ εξϋταςησ Προςϋρχονται ςτισ αύθουςεσ μϋχρι τισ 8.00 Κατϊ την εύςοδο ςτην τϊξη, οι μαθητϋσ δεν επιτρϋπεται να ϋχουν: Βιβλύα Τετρϊδια Σημειώςεισ Blanco Κινητό

Διαβάστε περισσότερα

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ.

Θϋμα: Άνιςη μεταχεύριςη των ανθρώπων με τετραπληγύα, απώλεια ακοόσ ό ϐραςησ ςτο νϋο νομοςχϋδιο ΕΑΕ. Αθόνα, 15 Μαύου 2014 Η παρακάτω επιςτολή, εςτάλη μέςω φαξ και μέςω email ςτον Προΰςτάμενο τησ Διεύθυνςησ Ειδικήσ Αγωγήσ κο Λολίτςα, την Τρίτη 14 Μααου 2014. Παρακαλούμε να ςτηρίξετε με την υπογραφή ςασ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 4 (ϊρθρα 5, 7, 8 και 13 τησ οδηγύασ) Στον Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ προςτύθεται ϊρθρο 99 Β ωσ εξόσ:

ΑΡΘΡΟ 4 (ϊρθρα 5, 7, 8 και 13 τησ οδηγύασ) Στον Κώδικα Ποινικόσ Δικονομύασ προςτύθεται ϊρθρο 99 Β ωσ εξόσ: ΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ Για την ενςωμϊτωςη τησ Οδηγύασ 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και υμβουλύου τησ 22ασ Οκτωβρύου 2013 ςχετικϊ με το δικαύωμα πρόςβαςησ ςε δικηγόρο ςτο πλαύςιο ποινικόσ διαδικαςύασ και

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ» Κεφϊλαιο2: Βαςικϊ ςτοιχεύα τησ γλώςςασ

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ» Κεφϊλαιο2: Βαςικϊ ςτοιχεύα τησ γλώςςασ «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ» Κεφϊλαιο2: Βαςικϊ ςτοιχεύα τησ γλώςςασ 1 2.1. Μεταβλητζσ, Τφποι, Τελεςτζσ και Εκφράςεισ H Java είναι μια αντικειμενοςτρεφήσ γλώςςα προγραμματιςμού. Τα πάντα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ

Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα Ναυτικοϑ Μουςεύου Ελλϊδοσ Πειραιϊσ 2014 «Ζει ο βαςιλιάσ Αλέξανδροσ;» Σχολικέσ ομάδεσ: Νηπιαγωγεύο, Α -Β Δημοτικοϑ Μϋςα απϐ ϋνα παραμϑθι με όρωα ϋνα παιδύ των προώςτορικών χρϐνων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΟΙΚΣΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Ενότητα 9: Θεολογία του κατά Ιωάννθν (εκκλθςιολογία και εςχατολογία) Αικατερίνθ Τςαλαμποφνθ Άδειες Χρήσης Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Ο ΟΓΙΚΟΣ ΦΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΣΑΚΦΑΡΩΓΗ ΓΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 1 Ο Σακχαρώδησ Διαβότησ (ΣΔ) εύναι μια μεταβολικό διαταραχό και αποτελεύ ϋνα από τα ςυχνότερα χρόνια νοςόματα και μια από τισ ςημαντικότερεσ αιτύεσ πρόωρησ

Διαβάστε περισσότερα

= 8 ενώ Shift + = * * 8

= 8 ενώ Shift + = * * 8 ΌΛΑ τα πλόκτρα του πληκτρολογύου μασ εύναι ΣΙΓΜΙΑΙΟΤ ΠΑΣΗΜΑΣΟ, εκτόσ από τα εξόσ Shift, Ctrl (Control) και Alt Σα πλόκτρα αυτϊ τα «πατϊμε» πρώτα, τα κρατϊμε πατημϋνα και τα «αφόνουμε» τελευταύα. Αλλαγό

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

«ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 1 2 3.1 Συμβολοςειρζσ Ένασ πολύ χρόςιμοσ τύποσ εύναι η κλάςη String, του πακϋτου java.lang, η οπούα χρηςιμεύει ςτην αναπαρϊςταςη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΛΑ-ΚΤΡΣΑ-ΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗ

ΚΟΙΛΑ-ΚΤΡΣΑ-ΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗ Πληκτρολογόςτε την εξύςωςη εδώ. ΚΤΡΣΟΣΗΣΑ ΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗ ΟΡΙΣΜΟΣ Έςτω ςυνϊρτηςη f ςυνεχόσ ςε ϋνα διϊςτημα Δ και παραγωγύςιμη ςτο εςωτερικό του Δ. Θα λϋμε ότι : Η ςυνϊρτηςη f εύναι κυρτό ό ςτρϋφει τα κούλα

Διαβάστε περισσότερα

υμπεριφορϊ Προςεκτικόσ Παρακολούθηςησ Μαρύα Ιωϊννα Αργυροπούλου Έλενα Παππϊ

υμπεριφορϊ Προςεκτικόσ Παρακολούθηςησ Μαρύα Ιωϊννα Αργυροπούλου Έλενα Παππϊ υμπεριφορϊ Προςεκτικόσ Παρακολούθηςησ Μαρύα Ιωϊννα Αργυροπούλου Έλενα Παππϊ Δεξιότητεσ προςεκτικόσ παρακολούθηςησ & Ενςυναύςθηςη Ενςυναύςθηςη: η ικανότητα να ακούει κανείσ με ακρίβεια και να αιςθάνεται

Διαβάστε περισσότερα

Αδϊμου Εβύτα Βύτςη Γωγώ Κουτρομϊνου Ευαγγελύα Κωςτακοπούλου Έλενα

Αδϊμου Εβύτα Βύτςη Γωγώ Κουτρομϊνου Ευαγγελύα Κωςτακοπούλου Έλενα Αδϊμου Εβύτα Βύτςη Γωγώ Κουτρομϊνου Ευαγγελύα Κωςτακοπούλου Έλενα Οριςμόσ: η εκτϋλεςη ϋργου ό εργαςύασ με τη θϋληςη κϊποιου και με μοναδικό κύνητρο ϋνα ςυναύςθημα κοινωνικόσ αλληλεγγύησ και αλτρουιςμού.

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΓΕ.Λ ΠΑΡΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΘΙΜΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

2ο ΓΕ.Λ ΠΑΡΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΘΙΜΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 2ο ΓΕ.Λ ΠΑΡΣΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟ ΕΘΙΜΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Α ΣΑΞΗ 2016-2017 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγό... 3 2.Αιτύεσ Ηλεκτρονικού Εθιςμού... 3 3. Tα ςυμπτώματα των ατόμων του ηλεκτρονικού εθιςμού... 4 3.1 Tα ϊτομα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Φράγκικα Κάστρα στο Αγιονόρι, τον Άγιο Βασίλειο και το Πεντεσκούφι Κορινθίας. Γιώργος Πρίμπας

Τα Φράγκικα Κάστρα στο Αγιονόρι, τον Άγιο Βασίλειο και το Πεντεσκούφι Κορινθίας. Γιώργος Πρίμπας Τα Φράγκικα Κάστρα στο Αγιονόρι, τον Άγιο Βασίλειο και το Πεντεσκούφι Κορινθίας Γιώργος Πρίμπας Στα μϋρη τησ νότιασ κυρύωσ Ελλϊδασ (ηπειρωτικόσ και νηςιωτικόσ) και ιδύωσ τησ Πελοποννόςου, που οι Φρϊγκοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΕ ΣΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Νηπιαγωγόσ ςτο 2/ι Νηπιαγωγείο Ν.Ποτίδαιασ Χαλκιδικθσ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ Τίτλος: «Βιβλίο, ένασ παντοτινόσ φίλοσ» ΓΝΩΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΩΝ αγωνιςτικόσ περιόδου

ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΜΕΣΕΓΓΡΑΥΩΝ αγωνιςτικόσ περιόδου OAKA, Ανοικτό Κολυμβητήριο, Σπφρου Λοφη, 151 23 Μαροφςι, AΘΗΝΑ Tel.: +30.210.6801950 Fax: +30.210.6801960 OAKA, Olympic Aquatic Center, Spyrou Loui Ave., 151 23 Athens, GREECE Web: www.volleyball.gr mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Σελίδα 1 ΑΠΟ ΣΟ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ 4 Διϊγνωςη των γνώςεων και ικανοτότων των παιδιών που ϋρχονται από το Δημοτικό ςτο Γυμνϊςιο. Ο καθηγητόσ με διαγνωςτικϊ

Διαβάστε περισσότερα