Για ηο Βιβλίο ηος Thomas Piketty: «Το Κεθάλαιο ζηον 21 ο Αιώνα» *

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Για ηο Βιβλίο ηος Thomas Piketty: «Το Κεθάλαιο ζηον 21 ο Αιώνα» *"

Transcript

1 Για ηο Βιβλίο ηος Thomas Piketty: «Το Κεθάλαιο ζηον 21 ο Αιώνα» * Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, θαη Ιλζηηηνχην Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ Γεκήηξεο Μπάηζεο 1. Ειζαγωγή Η αγγιηθή έθδνζε (Μάξηηνο 2014, Harvard University Press) ηνπ βηβιίνπ «Σν Κεθάιαην ζηνλ 21 ν Αηψλα» ηνπ Γάιινπ Καζεγεηή Οηθνλνκηθψλ Thomas Piketty (Σνκά Πηθεηηί) πξνθαιεί ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο, εθηελείο ζπδεηήζεηο θαη ζηνλ αγγιφθσλν θφζκν. Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ ηνπ Καζεγεηή Piketty είλαη νη καθξνρξφληεο ηάζεηο ηνπ θεθαιαηνθξαηηθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο, ηηο νπνίεο πξαγκαηεχεηαη, ηφζν εκπεηξηθά φζν θαη ζεσξεηηθά, εζηηάδνληαο ζηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηελ επηζψξεπζε ηνπ θεθαιαίνπ, ζηε κεγέζπλζε ηνπ πξντφληνο θαη ζηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Σν θεληξηθφ ζπκπέξαζκα είλαη φηη (i) ν θαπηηαιηζκφο ζπληζηά ζχζηεκα εγγελνχο δηεχξπλζεο ηεο «ανιζοκαηανομήρ ηος ειζοδήμαηορ», ε νπνία ζα εληαζεί ζηνλ 21 ν αηψλα, θαη (ii) πξνυπφζεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ δεηήκαηνο είλαη ε επηβνιή θφξνπ επί ηνπ πλούηος ζε παγκόζμιο επίπεδν. Σν παξφλ ζεκείσκα απνηειεί κία πξψηεο πξνζέγγηζεο θξηηηθή πξαγκάηεπζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππξήλα ηνπ έξγνπ ηνπ Piketty, ππνζέηνληαο (ζε αληηζηνηρία κε ηα βαζικά ζεσξεηηθά ηκήκαηα ηεο αλάιπζήο ηνπ) κία θιεηζηή νηθνλνκία, ρσξίο θξαηηθφ ηνκέα, θαη κε πιήξε απαζρφιεζε ηνπ επελδεδπκέλνπ θεθαιαίνπ. 2. Οι Θεμελιώδειρ Εξιζώζειρ και Πποηάζειρ ηος Piketty Η ζχλνιε ζεσξεηηθή αλάιπζε ηνπ ζπγγξαθέα εδξάδεηαη ζηηο αθφινπζεο δχν, «απιέο» εμηζψζεηο: Ε1. Δάλ ην β δειψλεη ην ιφγν απνζέκαηνο θεθαιαίνπ (Κ)-πξντφληνο (Υ) ηνπ ζπζηήκαηνο, ην s ην ηκήκα ηνπ εηζνδήκαηνο (= πξντφληνο), ην νπνίν απνηακηεχεηαηεπελδχεηαη (ε κέγηζηε, ζεσξεηηθά, ηηκή ηνπ s είλαη, πξνθαλψο, ην 1), θαη ην g ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ πποϊόνηορ, ηφηε ηζρχεη: β = s/g. Ε2. Δάλ ην r δειψλεη ην κέζν πνζνζηφ θέξδνπο ηνπ ζπζηήκαηνο (δειαδή, ην ιφγν ησλ ζπλνιηθψλ θεξδψλ πξνο ην ζπλνιηθφ απφζεκα θεθαιαίνπ), ηφηε ην γηλφκελν a = βr ηζνχηαη κε ηα ζπλνιηθά θέξδε πξνο ην πξντφλ ή, κε άιια ιφγηα, κε ην κεξίδην ησλ θεξδψλ ζην πξντφλ (ε κέγηζηε, ζεσξεηηθά, ηηκή ηνπ a είλαη, πξνθαλψο, ην 1). Δάλ ιάβνπκε ππφςε ηελ Ε1, ηφηε κπνξνχκε λα γξάςνπκε: a = s (r/g). Απφ απηέο ηηο εμηζψζεηο ν Piketty εμάγεη, θαη αληηζηνηρία, ηηο αθφινπζεο πξνηάζεηο: Π1. Όζν κηθξφηεξν είλαη ην g (θαη φζν κεγαιχηεξν είλαη ην s), ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην β. Υξεζηκνπνηψληαο ηελ νξνινγία ηνπ Marx, ην ζπκπέξαζκα ζα κπνξνχζακε λα * πλνπηηθή εθδνρή ηνπ παξφληνο παξνπζηάζηεθε ζε ζπλάληεζε ηνπ Study Group on Sraffian Economics, ηνλ Μάην ηνπ 2014: Δίκαη ππφρξενο ζηνπο Νίθν Ρνδνπζάθε θαη Γηψξγν ψθιε γηα ζπδεηήζεηο, ζρφιηα θαη πξνηάζεηο. Πεξαηηέξσ, επραξηζηψ ηνλ πχξν Βαζηιάθε γηα ην αξρηθφ εξέζηζκα, θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα εθηελνχο πιηθνχ γχξσ απφ ην έξγν ηνπ Piketty. 1

2 δηαηππσζεί σο εμήο: Σφζν ε «ρξεζηκνπνηνχκελε παξσρεκέλε (ή λεθξή) εξγαζία» (δειαδή, ε εξγαζία, ε νπνία έρεη «απνθξπζηαιισζεί» ζηελ παξαγσγή ηνπ Κ) απμάλεηαη έλαληη ηεο «ρξεζηκνπνηνχκελεο δσληαλήο εξγαζίαο» (δειαδή, ηεο εξγαζίαο, ε νπνία «απνθξπζηαιιψλεηαη» ζηελ παξαγσγή ηνπ Υ). Παξάδεηγκα: Δάλ g = 1.5-2% θαη s = 10%, ηφηε β = Δάλ, φκσο, g = 6.5-7% (à la Κίλα, αο πνχκε), ηφηε β = Π2. Γηα θάζε ηηκή ηνπ r, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην β, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην κεξίδην ησλ θεξδψλ ζην πξντφλ (θαη, άξα, ηφζν κηθξφηεξν είλαη ην κεξίδην ησλ κηζζψλ) ή, εάλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε καξμηθή νξνινγία, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην «πνζνζηφ εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο» (= ν ιφγνο θεξδψλ-κηζζψλ). Παξαιιαγή ηεο πξφηαζεο: Όζν πεξηζζφηεξν ην r ππεξβαίλεη ην g, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην θιάζκα r/g θαη, επνκέλσο, ηφζν κεγαιχηεξν είλαη ην κεξίδην ησλ θεξδψλ ην πξντφλ (γηα δεδνκέλε ηηκή ηνπ s). Παξάδεηγκα: Με βάζε ηα θαηά ζεηξά πξψηα δεδνκέλα ηνπ πξνεγνχκελνπ αξηζκεηηθνχ παξαδείγκαηνο, εάλ r = 5%, ηφηε a = %, ελψ εάλ r = 10%, ηφηε a = 50-67%. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ην καξμηθφ «πνζνζηφ εθκεηάιιεπζεο ηεο εξγαζηαθήο δχλακεο» (= a/(1 a)) ηζνχηαη κε %, ελψ ζηελ δεχηεξε πεξίπησζε ηζνχηαη κε %. 3. Κπιηική 3.1. Η Ε1 ηνπ Piketty, ήηνη β = s/g, ηζρχεη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ιφγνο Κ/Υ είλαη δηαρξνληθά αμεηάβληηορ, δειαδή φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ ηζνχηαη κε ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ πξντφληνο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, δειαδή φηαλ ν ιφγνο Κ/Υ είλαη κεηαβιεηφο, ε Ε1 ηζρχεη κφλνλ κε ηε δηφξζσζε φηη ην g δελ δειψλεη ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ πξντφληνο αιιά ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ αποθέμαηορ κεθαλαίος (γηα ηηο/ηνπο κε εηδηθνχο, ε απφδεημε δίλεηαη ζην Παξάξηεκα, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην ηέινο ηνπ παξφληνο θεηκέλνπ). Ο Piketty έρεη, ρσξίο ακθηβνιία, επίγλσζε ηνπ δεηήκαηνο, θαη γηα απηφ επηζεκαίλεη (pp ) φηη ε Ε1 ηζρχεη καθξνρξνλίσο. Σν πξφβιεκα είλαη, φκσο, φηη: (i). Γελ δηεπθξηλίδεη, πάληνηε, πφηε ελλνεί ηελ Ε1 κε ηε κία εθδνρή ηεο θαη πφηε κε ηελ άιιε. (ii). Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ έξγνπ ηνπ είλαη λα εμεγήζεη ηε δηαρξνληθή θίλεζε ηνπ β = Κ/Υ θαη ηνπ a (σο δείθηε ηεο (αληζν-) θαηαλνκήο εηζνδήκαηνο), θαη, εηδηθφηεξα, ην θαηά ηνλ ίδην εκπεηξηθφ εχξεκα φηη, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη κεηά, ν ιφγνο Κ/Υ αςξάνεηαι ζπλερψο (ζηηο θεθαιαηνθξαηηθά πξσηεχνπζεο ρψξεο), ηείλνληαο, «ζήκεξα», ζηηο ηηκέο πνπ εκθάληδε θαηά ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα (ελψ θαηά ηελ πεξίνδν μειωνόηαν αηζζεηά, ζχκθσλα, πάληνηε, κε ηα δηθά ηνπ εκπεηξηθά επξήκαηα). (iii). Γελ απνδέρνληαη φιεο νη ρνιέο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο φηη ν ιφγνο Κ/Υ ηείλεη, καθξνρξνλίσο, ζε κία ζηαζεξή ηηκή. Γηα παξάδεηγκα, απηφ απνηειεί ζεψξεκα ηεο Νενθιαζηθήο ζεσξίαο ηεο κεγέζπλζεο (ηχπνπ R. M. Solow) αιιά φρη ηεο 2

3 Μαξμηθήο ζεσξίαο. Πάλησο, ν ηίηινο ηνπ βηβιίνπ ηνπ Piketty παξαπέκπεη επζέσο (κπνξνχκε λα πνχκε) ζηνλ Marx, ελψ ν ίδηνο κάιινλ δελ εκθαλίδεηαη σο λενθιαζηθφο νηθνλνκνιφγνο Σψξα, αο ππνζέζνπκε-παξαδερζνχκε φηη ν ιφγνο Κ/Υ φλησο ηείλεη, καθξνρξνλίσο, ζε κία ζηαζεξή ηηκή. Αθφκα θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, νη δηάθνξεο ρνιέο δελ «δηαβάδνπλ» ηε Ε1 κε ηνλ ίδην ηξφπν. Δλ ζπληνκία (αλαιπηηθά, βιέπε Kurz and Salvadori, 1995, θαη, 1998): - Η Νενθιαζηθή ρνιή ζεσξεί φηη ην g πξνζδηνξίδεηαη απφ θαη ηζνχηαη κε ην ξπζκφ κεγέζπλζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ (= κεδεληθή αλεξγία) θαη, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμσγελψο δεδνκέλε ηηκή ηνπ s, νδεγεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ β (ππάξρνπλ νξηζκέλεο λενθιαζηθέο παξαιιαγέο πξνζδηνξηζκνχ, νη νπνίεο ελέρνπλ ηνλ ελδνγελή πξνζδηνξηζκφ ηνπ s, αιιά δελ ζεσξψ ζθφπηκν λα επηκείλσ ζε απηφ). Σέινο, ε θαη απηφλ ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηδφκελε ηηκή ηνπ β νδεγεί, δεδνκέλσλ ησλ ηερληθψλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο (νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη κέζσ κίαο «ζπλάξηεζεο παξαγσγήο»), ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ θέξδνπο, r, θαη, άξα, ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ, a. - Η Μεηαθευλζηαλή ρνιή δηαθνξίδεηαη, εδψ, απφ ηε Νενθιαζηθή κφλνλ ζην εμήο: Θεσξεί φηη ην g πξνζδηνξίδεηαη απφ θαη ηζνχηαη κε ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ, ν νπνίνο θαζνξίδεηαη απφ ηνπο θεθαιαηνθξάηεο, ελψ δελ ππάξρεη θαλέλαο a priori ιφγνο λα ηζνξξνπεί ην ζχζηεκα ζε θαζεζηψο κεδεληθήο αλεξγίαο. - Η Κιαζηθή ρνιή ζεσξεί φηη ε εμσγελψο δεδνκέλε κεηαβιεηή ηνπ ζπζηήκαηνο δελ είλαη ην g αιιά ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην. Σν πξαγκαηηθφ σξνκίζζην θαη νη δεδνκέλεο ηερληθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο (ήηνη ε παξαγσγηθφηεηα εξγαζίαο θαη ν ιφγνο K/Y) πξνζδηνξίδνπλ ηα a θαη r, ελψ ην r, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εμσγελψο δεδνκέλε ηηκή ηνπ s, νδεγεί ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ g. - ηε ξαθθαταλή ρνιή δελ αληηζηνηρεί έλα ακεηάβιεην Κ/Υ, αιιά φηαλ ην αμηψλεη (γηα αλαιπηηθνχο ιφγνπο) είηε αθνινπζεί ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο Κιαζηθήο ρνιήο είηε ππνζηεξίδεη φηη ην πνζνζηφ θέξδνπο πξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηνπ επηηνθίνπ, ην νπνίν θαζνξίδεηαη απφ ηηο αξρέο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο (ή/θαη ηελ αγνξά ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ). Καη ν Marx; Αθνινπζεί, θαηαξράο, ην «βέινο» πξνζδηνξηζκνχ ηεο Κιαζηθήο ρνιήο, αιιά δελ ζεσξεί φηη ππάξρεη ηάζε δηακφξθσζεο ακεηάβιεηνπ Κ/Υ. Καηά απηφλ, ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην είλαη εμσγελψο δεδνκέλν αιιά έρεη ηελ ηάζε λα απμάλεηαη ζπλερψο, ελψ ε παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ν ιφγνο K/Y απμάλνληαη ζπλερψο, ιφγσ ηεσνικήρ μεηαβολήρ, κε ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο λα απμάλεηαη πνζνζηηαία πεξηζζφηεξν απφ φζν απμάλεηαη ην πξαγκαηηθφ σξνκίζζην. Έηζη, πξψηνλ, ην a έρεη ηελ ηάζε λα απμάλεηαη ζπλερψο, δεχηεξνλ, απφ κία ρξνληθή ζηηγκή θαη μεηά, ην πνζνζηφ αλεξγίαο απμάλεηαη ζπλερψο, θαη, ηξίηνλ, ην r αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία (κέζσ δηαθπκάλζεσλ), ηείλνληαο, ηειηθά θαη αλαπφθεπθηα, πξνο ην κεδέλ («λφκνο ηεο πησηηθήο ηάζεο ηνπ κέζνπ πνζνζηνχ θέξδνπο»). Ό,ηη ελδηαθέξεη, εδψ, δελ είλαη ε (κεηα-) ζεσξεηηθή επζηάζεηα ή/θαη ε εκπεηξηθή ηζρχο ησλ πξνηάζεσλ ησλ δηαθφξσλ ρνιψλ αιιά ε απάληεζε ηνπ 3

4 κπίζιμος εξσηήκαηνο: ε πνηα απφ απηέο ηηο ρνιέο ππάγεηαη ε αλάιπζε ηνπ Piketty; Δάλ δελ ππάγεηαη ζε θακία απφ απηέο (ή ζε παξαιιαγέο ηνπο), ηφηε πνην λέν ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ πξνηείλεη; Απφ φ,ηη είκαη ζε ζέζε λα αληηιεθζψ, νχηε ππάγεηαη κνλνζήκαληα ζε θάπνηα ρνιή νχηε πξνηείλεη θάπνην λέν ζχζηεκα πξνζδηνξηζκνχ. Τπάξρεη, ινηπφλ, αζάθεηα, σο πξνο απηφ ην θνκβηθφ δήηεκα Μάιινλ φιεο νη ρνιέο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο ππνζηεξίδνπλ φηη (i) ζηνλ κεθαλαιοκπαηικό ηξφπν παξαγσγήο, ην πνζνζηφ θέξδνπο ππεξβαίλεη ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ, ήηνη r > g, θαη (ii) ηζρχεη r = g φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, νη θεθαιαηνθξάηεο απνηακηεχνπλ-επελδχνπλ φιν ην εηζφδεκά ηνπο, θαη, επνκέλσο, ε θαηαλάισζή ηνπο ηζνχηαη κε ην κεδέλ. Η δεχηεξε πεξίπησζε, r = g, ε νπνία δχλαηαη λα αληηζηνηρεί ζε ζχζηεκα ζοζιαλιζηικού ηχπνπ, είλαη γλσζηή σο «Υξπζφο Καλφλαο (Golden Rule) ηεο επηζψξεπζεο θεθαιαίνπ», δηφηη ζπλεπάγεηαη, ζε θαζεζηψο ηζφξξνπεο θαη αλαινγηθήο κεγέζπλζεο, ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο αλά απαζρνινχκελν (νη Samuelson and von Weizsäcker, 1971, δχν πνιχ ζεκαληηθνί κε-καξμηζηέο νηθνλνκνιφγνη, ππνζηήξημαλ, βάζεη πξνηάζεσλ ηεο Απζηξηαθήο ρνιήο, φηη ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζε ην καξμηθφ πνζνζηφ εθκεηάιιεπζεο ηζνχηαη κε κεδέλ). Σέινο, ε ξαθθαταλή ρνιή ππνζηεξίδεη φηη, αθφκα θαη φηαλ ππάξρνπλ απνηακηεχζεηο-επελδχζεηο απφ φιεο ηηο κνξθέο εηζνδήκαηνο (κηζζνί, ηφθνη, επηρεηξεκαηηθά θέξδε, πξφζνδνη), ηα κεγέζε r θαη g ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κέζσ ηεο απιήο (θαη θαηλνκεληθά παξάδνμεο!) εμίζσζεο g = ζr, φπνπ ην ζ (< 1) δειψλεη ην ηκήκα ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θεθαιαηνθξαηψλ, ην νπνίν απνηακηεχεηαη-επελδχεηαη (Pasinetti Theorem γελίθεπζε ηνπ ζεσξήκαηνο δφζεθε απφ ηνλ Steedman, 1972). Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πξνο ηα άλσ απφθιηζε ηνπ r απφ ην g θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηελ αλάιπζε ηνπ Piketty. πλεπψο, ην δεχηεξν εμίζνπ θξίζηκν εξψηεκα είλαη εάλ ν Piketty βαζίδεηαη ζε ή πξνθέξεη θάπνηα ζεσξία πξνζδηνξηζκνχ απηήο ηεο απφθιηζεο. Απφ φ,ηη είκαη ζε ζέζε λα αληηιεθζψ, ππάξρεη αζάθεηα θαη σο πξνο απηφ ην δήηεκα. Έηζη, παξακέλεη ζεσξεηηθά αζαθήο θαη ε δηαρξνληθή θίλεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ θεξδψλ. Δλ θαηαθιείδη, ν Piketty εηζάγεη ηελ νηνλεί-ηαπηνηηθή εμίζσζε Ε1 θαη ηελ εμίζσζε νξηζκνχ Ε2. Δάλ ππνηεζεί φηη ην s είλαη εμσγελψο δεδνκέλν, ηφηε πξφθεηηαη γηα ζχζηεκα δχν εμηζψζεσλ κε ηέζζεξηο αγλψζηνπο (β, a, r, g), θαη, άξα, κε δχν «βαζκνχο ειεπζεξίαο». Υσξίο λα εμεγεί πψο αθξηβψο απηφ ην ζχζηεκα «θιείλεη», ν Piketty θαίλεηαη λα κεηαβαίλεη, κε θπθιηθφ ηξφπν, απφ ηα εκπεηξηθά επξήκαηά ηνπ ζηηο δχν εμηζψζεηο, θαη απφ ηηο δχν εμηζψζεηο ζηα εκπεηξηθά επξήκαηά ηνπ. Καηά ηελ άπνςή κνπ, ην «αξρηκήδεην ζεκείν» δηεξεχλεζεο ηνπ δεηήκαηνο δελ νξίδεηαη, θαηαξρήλ, παξά απφ εθείλε ηε ζεσξία ησλ ελδνγελψλ νηθνλνκηθψλ δηαθπκάλζεσλ, ε νπνία αθνινπζεί ηελ παξάδνζε ηνπ R. M. Goodwin (βιέπε Μαξηφιεο, 2014) ηα φλησο εμαηξεηηθά ελδηαθέξνληα εκπεηξηθά δηαγξάκκαηα ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο ηνπ ιφγνπ K/Y, ηα νπνία πξνζθέξεη ν Piketty, θαη είλαη θεληξηθά ζηελ φιε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ (πεξί «αληζνθαηαλνκήο εηζνδήκαηνο»), ην κέγεζνο Κ δειψλεη ηνλ «ζπλνιηθφ (ηδησηηθφ θαη δεκφζην) θαζαξφ πλούηο» (δειαδή, ηελ θαζαξή ρξεκαηηθή αμία ησλ νηθνλνκηθψλ θαη απηψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ). Έηζη, φκσο, 4

5 ππεηζέξρεηαη έλα πξφζζεην πξφβιεκα ζηε ρξήζε ηεο Ε1, ε νπνία πξνυπνζέηεη φηη ην Κ δειψλεη ην απφζεκα ηνπ επελδεδπκέλνπ ζηελ παξαγσγή θεθαιαίνπ (θαη ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ ηζνχηαη κε ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο θαζαξέο επελδχζεηο). Αο ηνληζηεί, επίζεο, φηη, θαηά ηελ πιεηνςεθία ησλ κειεηεηψλ (δηαθφξσλ ρνιψλ), ν ιφγνο K/Y, φπνπ Κ ην απφζεκα ηνπ επελδεδπκέλνπ ζηελ παξαγσγή θεθαιαίνπ, εκθάληζε ηάζε μείωζηρ θαηά κήθνο ηνπ 20 νπ αηψλα (ή, γηα ηελ αθξίβεηα, απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910 θαη κεηά), ελψ ην ανηίζηοισο κεξίδην ησλ θεξδψλ κεηψζεθε πνιχ ειαθξά καθξνπξφζεζκα, θαίηνη θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο εθείλνπ ηνπ αηψλα παξέκεηλε ζηαζεξφ ή εκθάληζε αχμεζε (βιέπε, γηα παξάδεηγκα, ηελ πνιχ ελδηαθέξνπζα ζχλνςε ησλ Samuelson θαη Nordhaus, 2000, η. 2, ζζ ) Όηαλ ε νηθνλνκηθή επηζηήκε πξαγκαηεχεηαη ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο, δηαθξίλεη (φρη ηπραία) κεηαμχ (i) αηνκηθήο, θαη (ii) ιεηηνπξγηθήο θαηαλνκήο. Η θαηά ζεηξά πξψηε αθνξά ζηελ θαηαλνκή ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο κεηαμχ αηφκσλ (ή λνηθνθπξηψλ), ελψ ε δεχηεξε ζηελ θαηαλνκή κεηαμχ «θαηφρσλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο» (λενθιαζηθή δηαηχπσζε) ή «θνηλσληθψλ ηάμεσλ» (θιαζηθή-καξμηζηηθήζξαθθαταλή δηαηχπσζε). Γηα παξάδεηγκα, ην κεξίδην ησλ θεξδψλ ή ην καξμηθφ πνζνζηφ εθκεηάιιεπζεο είλαη δείθηεο ηεο ιεηηνπξγηθήο (φρη ηεο αηνκηθήο) θαηαλνκήο. ηελ αλάιπζε ηνπ Piketty, πεξί αληζνθαηαλνκήο, απηή ε δηάθξηζε δελ είλαη ζαθήο, θαη, εηδηθφηεξα, ζηε ζεσξεηηθή δηάζηαζή ηεο αλαθέξεηαη (θπξίσο) ζηε ιεηηνπξγηθή θαηαλνκή, ελψ ζηελ εκπεηξηθή δηάζηαζή ηεο αλαθέξεηαη (θπξίσο) ζηελ αηνκηθή θαηαλνκή. Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ζην πιαίζην θάζε δηεξεχλεζεο, ε νπνία αθνινπζεί, κε απζηεξφηεηα, ηνλ Marx (βιέπε, γηα παξάδεηγκα, ηελ «Κξηηηθή ηνπ Πξνγξάκκαηνο ηεο Γθφηα»), ε έλλνηα «αληζνθαηαλνκή» ζηεξείηαη λνήκαηνο. Γηφηη, γηα λα νξηζηεί ε «αληζνθαηαλνκή» πξέπεη, πξψηα, λα νξηζηεί ε «ηζνθαηαλνκή», ελψ θάζε εγρείξεκα νξηζκνχ ηεο ηειεπηαίαο, εληφο ηνπ καξμηθνχ ζπζηήκαηνο ελλνηψλ θαη ζπζρεηηζκψλ, ζα βξεζεί ζε αδηέμνδν. Καη δελ είλαη ζχκπησζε, λνκίδσ, φηη ζε νκφινγε θαηάζηαζε βξέζεθε θαη ε νηθνλνκηθή επηζηήκε, γεληθά, φπνηε επηρείξεζε λα πξνζδηνξίζεη ην βέιηηζην επίπεδν θάπνηνπ δείθηε θαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο. Η πιένλ παξαδεηγκαηηθή πεξίπησζε είλαη κάιινλ απηή ηεο εμίζσζεο ηνπ Johann Heinrich von Thünen ( ), γηα ην βέιηηζην επίπεδν ηνπ πξαγκαηηθνχ κηζζνχ (ή, αιιηψο, ακνηβαίσο επσθειέο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο και ηνπο θεθαιαηνθξάηεο!), εμίζσζε ηελ νπνία ράξαμαλ, φπσο ν ίδηνο επηζπκνχζε, ζηνλ ηάθν ηνπ. 4. Επίλογορ Σν βηβιίν ηνπ Καζεγεηή Piketty δηαζέηεη ηα αθφινπζα γλσξίζκαηα: (i). Ρέεη εχθνια, θαηά ηελ αλάγλσζε. (ii). Πεξηέρεη εμαηξεηηθά κεγάιν φγθν εκπεηξηθνχ πιηθνχ θαη αληηζηνίρσλ επξεκάησλ. (iii). Γηέξρεηαη κέζα απφ δηάθνξεο ρνιέο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο, ρσξίο λα ππάγεηαη κνλνζήκαληα ζε θάπνηα απφ απηέο. (iv). Δκθαλίδεη ζεσξεηηθή αζάθεηα ζε θνκβηθά ζεκεία ηνπ. (v). Πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ην «δήηεκα ηεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο», ην νπνίν ζπγθηλεί. 5

6 (vi). Πξνηείλεη ηελ επηβνιή θφξνπ επί ηνπ πινχηνπ ζε παγθφζκηα θιίκαθα, θαη πξνηάζεηο ηέηνηνπ είδνπο δελ αθνχγνληαη σο δπζάξεζηεο ή ηφζν νπηνπηθέο, ελψ δελ είλαη αληηζεηηθέο ζηελ ηδενινγία ηεο «παγθνζκηνπνίεζεο». (vii). Παξαπέκπεη επζέσο (θαίηνη δηα ηνπ ηίηινπ ηνπ) ζην έξγν ηνπ Marx, ζε κία επνρή φπνπ πξνάγεηαη (ηδίσο απφ ηα «Αξηζηεξά») ε αληίιεςε φηη νη θπξίαξρεο εθδνρέο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο έρνπλ έξζεη αληηκέησπεο κε αλππέξβιεηα πξνβιήκαηα, γηα ηα νπνία αλαδεηνχλ ελαγσλίσο ιχζεηο κέζσ «ελαιιαθηηθψλ επηζηεκνληθψλ παξαδεηγκάησλ». Ωο εθ ηνχηνπ, πξφθεηηαη γηα έλα βηβιίν, ην νπνίν δελ κπνξεί παξά λα έρεη κεγάιε δηάδνζε. Διπίδσ λα κελ θιείζεη ηνλ θχθιν ηνπ πξνηνχ αλαιπζεί δηεμνδηθά ην πξαγκαηεπφκελν ζεκειηψδε δεηήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο πεξηερφκελφ ηνπ. Παπάπηημα: Σημείωζη ζηην Ππώηη Εξίζωζη ηος Piketty Έζησ g = ΓΚ/Κ ν πνζνζηηαίνο ξπζκφο κεηαβνιήο ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ, φπνπ ην ζχκβνιν «ΓΚ» δειψλεη ηε κεηαβνιή ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ. Έζησ, επίζεο, S νη θαζαξέο απνηακηεχζεηο, θαη s = S/Y ην ηκήκα ηνπ εηζνδήκαηνο-πξντφληνο (Υ), ην νπνίν απνηακηεχεηαη-επελδχεηαη. Γεδνκέλνπ φηη ΓΚ = Ι θαη Ι = S, φπνπ ην I παξηζηά ηηο θαζαξέο επελδχζεηο, έπεηαη φηη: (Κ/Υ)(ΓΚ/Κ) = ΓΚ/Υ = Ι/Υ = S/Y = s Δπνκέλσο, ζέηνληαο β = Κ/Υ, ιακβάλνπκε βg = s ή β = s/g. Άξα, ε Ε1 ηνπ Piketty ηζρχεη φηαλ ην g παξηζηά ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ απνζέκαηνο θεθαιαίνπ. Γηα λα ηζρχεη θαη φηαλ ην g παξηζηά ηνλ πνζνζηηαίν ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ πξντφληνο, ήηνη g = ΔΥ/Υ, πξέπεη, θαη αξθεί, ΔK/Κ = ΓΥ/Y. Όκσο, ε ηειεπηαία ηζφηεηα είλαη αιεζήο φηαλ, θαη κφλνλ φηαλ, ν ιφγνο Κ/Υ είλαη δηαρξνληθά ακεηάβιεηνο. Αναθοπέρ Kurz, H. D. and Salvadori, N. (1995) Theory of Production. A Long - Period Analysis, Cambridge, Cambridge University Press. Kurz, H. D. and Salvadori, N. (Eds) (1998) Understanding Classical Economics. Studies in Long-Period Theory, London and New York, Routledge. Μαξηφιεο, Θ. (2014) Η ζεσξία νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ ηνπ Karl Marx, Δηζήγεζε ζην 16 ν Δηήζην πλέδξην Διιήλσλ Ιζηνξηθψλ ηεο Οηθνλνκηθήο θέςεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, Αζήλα, 6-7 Ινπλίνπ Samuelson, P. A. θαη Nordhaus, W. D. (2000) Οικονομική, Αζήλα, Παπαδήζεο. Samuelson, P. A. and v. Weizsäcker, C. C. (1971) A new labor theory of value for rational planning through use of the bourgeois profit rate, Proceedings of the National Academy of Science, 68, pp Steedman, I. (1972) The State and the outcome of the Pasinetti process, Economic Journal, 82, pp

Απιζηεπέρ Παπαμςθίερ πεπί Κεπδών-Μεγέθςνζηρ και η πεπίπηωζη ηηρ Ελληνικήρ Οικονομίαρ

Απιζηεπέρ Παπαμςθίερ πεπί Κεπδών-Μεγέθςνζηρ και η πεπίπηωζη ηηρ Ελληνικήρ Οικονομίαρ Απιζηεπέρ Παπαμςθίερ πεπί Κεπδών-Μεγέθςνζηρ και η πεπίπηωζη ηηρ Ελληνικήρ Οικονομίαρ Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Δθδνρή ηνπ παξφληνο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ο Νόκνο ηεο Πηωηηθήο Σάζεο ηνπ Πνζνζηνύ Κέξδνπο ηνπ

10 Ο Νόκνο ηεο Πηωηηθήο Σάζεο ηνπ Πνζνζηνύ Κέξδνπο ηνπ Σν παξόλ είλαη ην Δνθίκην 10 ηνπ βηβιίνπ: Μαξηόιεο, Θ. (2010) Δοκίμια στη Λογική Ι- στορία της Πολιτικής Οικονομίας, Αζήλα, Matura. 10 Ο Νόκνο ηεο Πηωηηθήο Σάζεο ηνπ Πνζνζηνύ Κέξδνπο ηνπ K. Marx: Καηαλνκή

Διαβάστε περισσότερα

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ

Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Δςναμική ηηρ ανεπγίαρ, σπημαηοδόηηζη ηος εξωηεπικού ηομέα, και αναδιάπθπωζη ηηρ ελληνικήρ οικονομίαρ Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Θεφδσξνο Μαξηφιεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κψζηαο Παπνπιήο, Αλεμάξηεηνο Δξεπλεηήο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σν παξφλ άξζξν δηεξεπλά

Διαβάστε περισσότερα

Αναμνήζεις από ηο Μέλλον: Ο «Νέος» Διεθνής Καηαμεριζμός Εργαζίας

Αναμνήζεις από ηο Μέλλον: Ο «Νέος» Διεθνής Καηαμεριζμός Εργαζίας Αναμνήζεις από ηο Μέλλον: Ο «Νέος» Διεθνής Καηαμεριζμός Εργαζίας Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Προλογικό Σημείωμα Σν παξφλ θείκελν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΤ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ.

Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΤ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΤ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Μονηέλα Οικονομικήρ Μεγέθςνζηρ Δπιβλέπων: ηαζινόποςλορ Γεώπγιορ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΦΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΦΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΦΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Οικονομική και Κοινυνιολογία ηηρ Τεσνολογίαρ Διδακηικέρ Σημειώζειρ Αναζηαζία Κυνζηανηέλος Επικ. Καθηγήηπια ΧΙΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Θ. ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2011 Πξφινγνο Οη ζεκεηψζεηο απηέο γξάθηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο Γεκνζίαο Οηθνλνκηθήο. Οξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β

ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΘΔΧΡΗΑ ΓΔΟ 34 ΣΟΜΟ Β Δπηκέιεηα Βνπθειαηνο Αληωλεο 2008-2009 1 1 ΜΑΘΖΜΑ 1 ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΑ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ κειέηε ηεο καθξννηθνλνκίαο γίλεηαη κέζσ ηεο αλάιπζεο νηθνλνκηθψλ ππνδεηγκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΡΙΗ ΣΟΤ ΜΟΝΔΣΑΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ

Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 2012-13: ΔΝΓΔΙΞΔΙ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΣΗ ΜΙΚΡΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ; ηαύπορ Ιυαννίδηρ. Ιυάννηρ Γιυηόποςλορ ΙΓΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΡΔΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία

ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία ύλνςε Εθηηκήζεσλ θαη Πξνηάζεσλ ηνπ Θλζηηηνύηνπ Δεκήηξεο Μπάηζεο γηα ηελ Ειιεληθή Οηθνλνκία Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο Πάληεην Παλεπηζηήκην ΜΑΡΣΘΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Νόμιζμα, Οικονομική Ανάπηςξη και Ζώνη ηος Εςπώ *

Εθνικό Νόμιζμα, Οικονομική Ανάπηςξη και Ζώνη ηος Εςπώ * Εθνικό Νόμιζμα, Οικονομική Ανάπηςξη και Ζώνη ηος Εςπώ * Θεόδωπορ Μαπιόληρ ** 1. Ειζαγωγή Γελ είλαη δπλαηόλ λα εηπσζεί όηη δηαζέηνπκε, κέρξη ζηηγκήο, κία νινθιεξσκέλε «Γεληθή Θεσξία ηνπ Γηεζλνύο Οηθνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΠΟΛΤΣΗ ΦΣΩΥΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. Γιώπγορ Λαμππινίδηρ, Θανάζηρ Μανιάηηρ Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, ΔΚΠΑ

ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΠΟΛΤΣΗ ΦΣΩΥΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ. Γιώπγορ Λαμππινίδηρ, Θανάζηρ Μανιάηηρ Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ, ΔΚΠΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΠΟΛΤΣΗ ΦΣΩΥΔΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ

ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΠΛΕΤΡΑ ΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΡΘΡΩΣΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ :ΜΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΗΡΟΩΝ-ΔΚΡΟΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ 1997-2005

ΓΗΑΡΘΡΩΣΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ :ΜΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΗΡΟΩΝ-ΔΚΡΟΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ 1997-2005 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΓΗΑΡΘΡΩΣΗΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ :ΜΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΗΡΟΩΝ-ΔΚΡΟΩΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ 1997-2005 Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα: ΠΑΡΝΑΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Δπιβλέπων Καθηγηηήρ: Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ρέζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξψλ. Σκήκα Φηινζνθίαο. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Φηινζνθία Ηζηθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία Αθαδεκατθά έηε 2007-2009

Παλεπηζηήκην Παηξψλ. Σκήκα Φηινζνθίαο. Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Φηινζνθία Ηζηθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία Αθαδεκατθά έηε 2007-2009 Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σκήκα Φηινζνθίαο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηε Φηινζνθία Ηζηθή θαη Πνιηηηθή Φηινζνθία Αθαδεκατθά έηε 2007-2009 Γηπισκαηηθή εξγαζία Θέκα Δξγαζίαο Σν εζηθφ, ην λφκηκν, ην πνιηηηθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Τμήμα Πολιηικήρ Επιζηήμηρ και Δημόζιαρ Διοίκηζηρ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ι: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

David Harvey - Οη αστεαθέο θαταβνιέο τωλ νηθνλνκηθώλ θξίσεωλ

David Harvey - Οη αστεαθέο θαταβνιέο τωλ νηθνλνκηθώλ θξίσεωλ David Harvey - Οη αστεαθέο θαταβνιέο τωλ νηθνλνκηθώλ θξίσεωλ Τα ζσμβαηικά οικονομικά ανηιμεηωπίζοσν ζσνήθως ηην επένδσζη ζηο δομημένο περιβάλλον όπως και ηην αζηικοποίηζη, ως δεσηερεύοσζας ζημαζίας ζηηήμαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΜΒΑ) Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΜΒΑ) Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ (ΜΒΑ) Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ ΣΟΤ ΣΑΜΔΗΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ω ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ & ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ

ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ & ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Θ. ΠΑΠΑΖΛΗΑ ΠΑΡΑΓΟΔΗ ΜΑΚΡΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΑΜΟΡΦΩΖ ΣΟΤ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ & ΣΖ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΑΘΖΝΑ 1999 Εηζαγσγή Δ Πνιηηηθή Οηθνλνκία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 16νπ 17νπ αηψλα είρε κνξθνπνηεζεί σο κηα ηερληθή ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ

Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ Σμήμα Ψηφιακών υςτημάτων Κατεύθυνςη «Δικτυοκεντρικά υςτήματα» Η ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΣΗΗ GOOGLE Περιγραφή λειτουργίασ, επιθέςεισ και τρόποι αντιμετώπιςησ Λαμπρόπουλος Μιχάλης Επιβλέπων Καθηγητήσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ζηε ρώξα καο ζήκεξα» Δπηβιέπσλ: αθθάο Θσκάο πνπδάζηξηα: Καινγήξνπ νθία ΑΘΖΝΑ

Διαβάστε περισσότερα