057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23) !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4" name="description"> 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23) !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4"> 057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4">

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ / :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4"
057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transcript

1 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ / :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23) !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4 " %6735-., D3.µµ.;E.? "2);362F? (9;.=.:;G=, C36:HI8J= >.) C.4)==6:;6I=;J= 1 2.3EµK.:F µ67 L. 92)>9=;3JL95 :;<= 2.367:5.:< 63):µE=J=,M9J= ;67 H.)=6µE=67 ;<? 9µ2635.?.=L3G2J= µ9 :>62, ;<= 938.:).>F 9>µ9;A4497:<, F.44)G? ;67 H.)=6µE=67 ; :).>6I trafficking. 1 92)>3A;<:< 9=,? µ6=;e467 97E4)>;<? 6)>6=6µ5.?, K.:):µE=67 :;)? 7293J359? >.) :;<= 236:J3)=F >.) A;72<.2.:*,4<:<, <,46 >.) 2)6 E=;6=< 94.:;)>6265<:< ;J= 938.:).>G= :*E:9J= :9 :7=LF>9? 6)>6=6µ)>F? >35:<?, >.LG? >.) 6 9L):µ,?,.=,*) < >6)=J=)>F.26-6*F.=;)4FM9J= LA4267= ;<=.=6*F µ63hg= 938.:).>F? 9>µ9;A4497:<?, :9 293),-67?,267 ;. 26:6:;A ;<?.=9385.?.7NA=6=;.), < 938.;)>F.:HA49)..µH):K<;95;.) >.) ;. :7=-)>A;..26-7=.µG=6=;.), 49);67386I= µ9 ;3, :7:>6;5O9) ;<=,26). 236:2AL9). >.;.=,<:<? ;67 H.)=6µE=67 ;<? 9µ2635.?.=L3G2J=. (646=,;) ;6 H.)=,µ9=6 ;<? 9µ2635.? µ9 :>62, ;<= 938.:).>F 9>µ9;A4497:<,46 >.) 2)6 :7*=A 293)4.µKA=9;.) :;<=.;OE=;. ;J= 9L=)>G= >.) 973J2.P>G= :7O<;F:9J=, -).2):;G=9) >.=95?,;) ;6 =6µ)>, >.L9:;G? 267 -)E29) ;<= 9µ A >.) 6) 89=)>,;939?,M9)? ;67 H.)=6µE=67 95=.) A8=J:;9?. 1 >.;.=,<:< ;67 9= 4,8J H.)=6µE= µ26-5O9;.).2, ):*I67:9? 2.3.=6F:9)?,,2J? 95=.) 8). 2.3A-9)8µ. < ;.I;):< ;<? 9µ2635.? µ9 ;<= , >.).2, 92)>3.;6I:9?.:AH9)9?, 6) 62659? 9= µe39) 95=.) -)>.)6468<µE=9?,.H6I -9= 95=.) 2A=;. -).>3);A ;.,3). µ9;.ni.24f? 938.:).>F? 9>µ9;A4497:<? >.) 938.:).>6I trafficking, >.) -9= 95=.) 2A=;. N9>AL.36 2,;9 < -).2):;6Iµ9=< 938.:).>F 9>µ9;A4497:< 95=.) :;6)*956 -<4J;)>, ;<? 9µ2635.?.=L3G2J=. D). ;<= 944<=)>F =6µ6L9:5., J? LIµ..=.8=J35O9;.) >AL9 23,:J26 < 938.:5. ; =9;.).=;)>95µ9=6 9>µ9;A4497:<?.2, A446 23,:J26, ; ). ;6 :>62,.7;, E*9) *3<:)µ626)F:9) K5.,.29)4F F A446 µe:6 9N.=.8>.:µ6I, F E*9) 92)KA49) F >.;.*3A;.) ;<= :*E:< 9N67:5.? 267 ;6 :7=-E9) µ9 ;6 LIµ.. "-G.N5O9) =..=.H93L95 1

2 2,;) < 26)=)>F µ9;.*953):< ;67-3A:;< -9= -).H63626)95;.).>,µ. >.) 9A=, 8). ;<= 2.36*F 938.:5.?.2, ;6 LIµ., 6-3A:;<? 95*9 9N.:H.45:9) ;<= :7=.5=9:< ;67 LIµ.;6?, -9-6µE=67,;) < 9=-9*,µ9=< :7=.5=9:< ;67 LIµ.;6? µ26395 =. µ<= 95=.).26;E49:µ. 949IL93<?.2,H.:<?. Q6 938.:).>, trafficking 46)2,= -9= :7=):;A 2.3.K5.:< ;<? 938.:).>F? =6µ6L9:5.?,.44A.7;,=6µ6.-5><µ. >.>6738<µ.;)>6I *.3.>;F3., ;. LIµ.;. ; )>.)6I=;.) =. 4AK67=.2, ;<= C64);95..3J8F >.) 236:;.:5. 1. T. :;94E*< ;67 C.4)==6:;6I=;J= (9;.=.:;G=, 74626)G=;.?.2, ; µ). :9)3A -).>3.;)>G= µµA;J= 267.H636I:.=,.H9=,?, :;<= µ94e;< ;67 H.)=6µE=67 ;<? 9µ2635.? µ9 :>62, ;<= :9N67.4)>F 9>µ9;A4497:< >.),.H9;E367, :;< -)>;IJ:< µ9 638.=G:9)? :;<3)626)6I=;.) 9=938A :;6=.8G=. >.;A ;<? 9µ2635.?,.26HA:):.= =. 9:;)A:67= ;6 9397=<;)>, ;67? 9=-).HE36= :9 LEµ.;. 938.:).>6I trafficking. D). ;6 4,86.7;, :7µµ9;95*.=.2, ;6= %9>EµK3)6 ; EJ? ;6= (A3;)6 ; :;<= <:< ;67 C3683Aµµ.;6? Combating trafficking in human beings going beyond, ; *3<µ.;6-6;FL<>9.2, ;6 C3,83.µµ. C3,4<M<? >.) B.;.264Eµ<:<? ;67 "8>4Fµ.;6? ;<? D9=)>F? %)9IL7=:<? ":J;93)>G= R26LE:9J= ;<? "73J2.P>F? "2);362F?, µ9 :7=;6=):;F 9;.536 ;< «%)9>>4<:).:;)>F "2);362F 8). ;67? (9;.=A:;9? :;<= "73G2<» >.) 9;.5367? 638.=G:9)?.2, ;<= S67µ.=5., ;<= Q:9*5., ;<= ';.45., ;<= '34.=-5. >.LG? >.) ;< "38.;)>G= 24.5:)6 ; Aµµ.;6?.7;6I -)638.=GL<>.= :7=.=;F:9)? 638.=G:9J= >.) H63EJ=.2, ;)?.=J;E3J *G39?, µ9 :;,*6 ;<=.=;.44.8F.2,M9J= >.) 23.>;)>G= >.LG? >.) ;<= -).µ,3hj:< 9=,? 98*9)3)-567 >.4G= 23.>;)>G= >.) -)9NF*L<:.= E397=9? 8). ;6 1 Αναφορικά µε το ισχύον στην χώρα θεσµικό πλαίσιο, σηµειώνεται ότι, όπως συµβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η εµπορία ανθρώπων µε σκοπό την εργασιακή εκµετάλλευση ρυθµίζεται νοµοθετικά από τα ίδια νοµοθετικά κείµενα που ρυθµίζουν και την εµπορία ανθρώπων µε σκοπό την σεξουαλική εκµετάλλευση Το εργασιακό trafficking επιχειρείται να ρυθµιστεί πρώτη φορά µε τον Νόµου περί της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγής στα θύµατα των πράξεων αυτών Ν.3064/2002. Με το Προεδρικό Διάταγµα 233/2003 καθορίζονται οι φορείς, τα µέτρα και το τρόπος παροχής της αρωγής και της προστασίας των θυµάτων. Στον Νόµο 3386/2005 ορίζεται σαφώς η έννοια του θύµατος: µάλιστα η αναγνώριση του θύµατος είναι ανεξάρτητη από του εάν αυτό έχει εισέλθει νόµιµα ή παράνοµα στην χώρα. Με τον Νόµο 3536/2007 ορίζεται ότι τα αναγνωρισµένα θύµατα δεν απελαύνονται και ότι τυχόν απόφαση απέλασης αναστέλλεται. Επίσης, στον Ν.3907/2011 προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αναγνωρισµένα θύµατα τα οποία δεν συνεργάζονται µε τις διωκτικές αρχές. Τέλος, στις 31/08/2010 το ελληνικό κοινοβούλιο επικύρωσε την Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και των τριών συµπληρωµατικών της πρωτοκόλλων. 2

3 3 938.:).>, trafficking :9 12 "73J2.P>E? *G39? (;6 98*9)35-)6 >.) 6) 9>LE:9)? 95=.) -).LE:)µ. :;<= ):;6: Q6 46)2,= 95*9 µ9;.ni A44J= ;<= 97LI=< 8). ;<= :I=;.N< 9>LE:9J= 8). ;6 938.:).>, trafficking :;<= "44A-. >.) ;<= µ9 ;<= :74468F ;67 74)>6I ;<? E>L9:<? 8). ;<= "44A-. L. FL94. =. ;6=5:J,;) 6) :7=64)>E? -).LE:)µ9? 24<36H6359? :;<= "44A-..=.H63)>A µ9 ;<= 9µ2635..=L3G2J= 8). 938.:).>F 9>µ9;A4497:< >.) ;<=.=A2;7NF ;<? >AL9 *3,=6 95=.) 264I 293)63):µE=9?. $) (B$ :;<= "44A-. -9=.26;946I= µ). :<µ.=;)>f 2<8F 24<36H,3<:<?.=.H63)>A µ9 ;<= E>;.:< ;67 72, 9NE;.:< H.)=6µE=67,.H6I µ,=6 264I 23,:H.;. E*67= 236:HE39).3J8F :9 E=.= 293)63):µE=6.3)Lµ, L7µA;J=. "25:<?, -9= E*9) 9397=<L95 ;6 H.)=,µ9=6 :9 >.L.3A 92):;<µ6=)>, >.) -9= 72A3*67= :*9;)>E? E397=9?. "N.);5.?.7;6I A44J:;9 92)*9)3F:.µ9 =..N)626)F:67µ9 E397=9? :9 2.39µH93F LEµ.;., -)9N.8A8.µ9 :7=9=;9IN9)? µ9 638.=G:9)? >.).26-94;)G:.µ9 ;6= <µ93f:)6 >.) 293)6-)>, ;I26 ;J= ;9497;.5J= 10 "44A-., 6) µ,=9?.n),2):;9? :;.;):;)>E? 95=.) 9>95=9? E*9) < /:;7=6µ5., >.) 6) 62659?.H636I= :;)? 726LE:9)? 267 ;6 ;µfµ. ;67 Anti Trafficking -).*9)35:;<>9. +EK.).,.2, ;. -).LE:)µ. :;.;):;)>A ;<? /:;7=6µ5.?, -9= 95=.) -7=.;, =..=)*=9I:67µ9 µ). ;A:<,.2, ;< :;)8µF 267-9= 2.3Eµ9)=9 :;.L93,? 6I;9 6 ;3,26? :74468F? :;6)*95J= >.) >.;<863)6265<:<? ;J= 726LE:9J= >.;A ;<= ;J= 9;G=.44A 6I;9 >.) < -3.:;<3),;<;. ;<? /:;7=6µ5.?, < E*9) 9=;.L95 >.;A ;< -)A3>9). ;J= ;9497;.5J= *3,=J=. T;:),.7;65 6).3)Lµ65.29)>6=5O67= 293)::,;936 ;)? 9N945N9)? 267.H636I= :;< -3.:;<3),;<;. ;<? /:;7=6µ5.? >.) ;<= >.;.83.HF ;J= :;6)*95J=, >.) 4)8,;936 ;6 5-)6 ;6 H.)=,µ9=6. "25:<?, -9= E*9) 74626)<L95 ;6 236K492,µ9=6 :;6 %3A:<? 9L=)>, :I:;<µ. -9-6µE=J= ; L. 92);3E29) µ). :78>9=;3J;)>F 92):>,2<:< ;J= 726LE:9J= >.) ;<? ? ;67?. U.µKA=6=;.? 72,M)= ;)?.=;)>9)µ9=)>E? -7:>6459? >.;A ;<= :74468F ;67 74)>6I >.) ;6 8986=,?,;) < 9µ2635..=L3G2J= 95=.) µ). 2.3A=6µ< -3.:;<3),;<;. µ9 µ) «:>6;9)=F 24973A», >.) >.;A :7=E29). <,26)..=.H63A :;6 :I=646 ;67 H.)=6µE=67, 95;9 :;<= "44A-. 95;9.446I, -9= µ A =..26;9495 µ). 9>;5µ<:<,.=,*).24F 9)>.:5.,.=.8>.:;)>A 293)63)O,µ.:;9 :;<= 2.367:5.:< µ).? µ93)>f? 9)>,=.? :*9;)>A µ9 ;<= >45µ.>. >.) ;6 *.3.>;F3. ;67 >.) ;673):;)>, ;6µE. >.LG? >.) :;6 >4A-6 ;67 >.L.3):µ6I 9=;625:;<>.= 293):;.;)>A 938.:).>6I trafficking F -).2):;GL<>.= :7=LF>9? ;E;6)9? 267 µ.? 92);3E267= =. 726LE:67µ9,;) 92)>3.;6I= >.;.:;A:9)? trafficking. D). ;67? 3

4 4 72,46)267? ;6µ95? -9= >.;E:;< -7=.;, =. :744EN67µ9 2.3A µ,=6 -)A:2.3;9? 24<36H6359?, 6) 62659? -9= 92.3>6I= 8). =. L9µ94)G:67µ9 ;<= 2.367:5. trafficking. +EK.)., 6 23,:H.;6? 9=;62):µ,?.2, "2)L9J3<;E? "38.:5.? -9>A-J= 938.;G= L7µA;J= 9µ2635.? :;<= ";.)395. "44<=)>A C9;3E4.). -95*=9) 2A=J.2,,4.,;) ;6 -)>, µ.? E449)µµ. 24<36H,3<:<? -9=.26>4959) 2.367:5. 293)2;G:9J= trafficking :9 626)6-F26;9 ;6µE. ;<? 6)>6=6µ)>F? µ9 ;6=.836;)>, ;6µE. L. FL94. =. ;6=5:J,;) < 926*)>,;<;. 267 ;6= -).>35=9) :9 :7=-7.:µ, µ9 ;6 :<µ.=;)>, 26:6:;, µ9;.=.:;g= *J35? *.3;)A :*646I=;.) :9.7;,=, >.) 6) 62656) 95=.) 97A4J;6) :;6 =..26-9*;6I=.=925:<µ67? -).>.=6=):µ6I? 938.:5.?, -<µ)67386i= :7=LF>9? =66I= ;<= µ9 293)2;G:9)? 9µ2635.? 267 E4.K.= -<µ6:),;<;., < 92)K5J:< µ)>3f? E>;.:<? >.44)9389)G=.44A >.) ;6 6)>6=6µ)>, L.Iµ. 23J;62,3J= >.44)9389)G= -).2=9,µ9=J=.2, 973J2.P>F.=;54<M< :;<= 638A=J:< ;<? 2.3.8J8F?, >.) µ9 :<µ.=;)>, 26:6:;, ;<? 2.3.8J8F? =. 95=.) 9N.8G8)µ6, :7*=A :*9;5O6=;.) µ9 ;<=.2.:*,4<:< :*9-,=.26>49):;)>A µ9;.=.:;g=, :;<= 249)6M<H5. ;67? *J35? *.3;)A, F >6)=6;)>G= µ9;.=.:;g=, >735J? S67µA=J= >.) +6I48.3J=, 267 E3*6=;.) -).µe:67 23.>;6395J= >.) 6) 62656) 938AO6=;.) 72, AL4)9? :7=LF>9? >.) -).µe=67= :;<= I2.)L36, :9 98>.;.4949)µµE=. 726:;.;)>A F : F8µ.;. 267 ;67? -).LE;67= 925 µ):lg:9), :7*=A 6) 5-)6) 6) 9386-,;9? ;67?, *J35? >.;.=A8><= =. 9N.:H.45O9;.) < 2.36*F 39Iµ.;6?, 2,:)µ67 =936I >.) < 23,:K.:< :9 *G367? ;673):;)>, ;6µE. -).2):;G=9;.),;) ;.N)-)J;)>A 23.>;6395. >.) 83.H95. 9I39:<? 938.:5.?, );67386I= 2.3A=6µ. :;)? *G39? 236E497:<? ;J= L7µA;J=, 236:94>I67=, µ9 ;6 -E49.3 >.4624<3JµE=J= 938.:)G= >.) 9=-9*6µE=J? :7=-7.:µ6I ;67? µ9.=en6-9? -).>62E?, B6)=6;)>6I? >.) I? >735J?.2, ;. =E. >3A;< µe4< ;<? "." 8). =. 938.:;6I= :9 N9=6-6*9).>A :78>36;Fµ.;. >.) :9 *G367? 9:;5.:<?. 1 µ9;.h63a ;J= L7µA;J= >.) < >A47M< ;J= :*9;)>G= 9N,-J=.=.4.µKA=6=;.).2, ;. 2.3A=6µ..7;A 83.H95., 267,µJ? E*67= 236<867µE=J? -9:µ9I:9) ;. ;. LIµ.; AH67= A;72. :7µK,4.)., µ9 ; :µ9I6=;.) =..2624<3G:67= ;µ<µ.;)>a ;6 *3E6? ;67?,.26:;E446=;.? :;. 83.H95., :9 ;.>;A *36=)>A -).:;Fµ.;., µe36? ;J= µ9446=;)>g= ;67? µ):lg=. Q. LIµ.;. >.;.4F867= =. 938AO6=;.) 24E6= ;J= 12 J3G=, *J35? 392, >.) :7=FLJ?, 9A= -9= E*67= 236:4<HL95 J? µ.l<;97,µ9=6), *J35? =. E*67= 72683AM9) :*9;)>E? :7µKA:9)? 4F89) < :9O,=, 6) 9386-,;9? 95;9-9= >.;.KA467= :9 4

5 5.7;6I? ; µE=., µ9 ;6= ):*73):µ,,;) 6) :7=64)>E? 9):23AN9)? ;<? :9O,= -9= F;.= )>.=626)<;)>E?, 95;9, µ9 ;<= *3F:<.29)4G=,.=.8>AO67= ;67? 938.O,µ9=67? =. 98>.;.495M67= ;<= *G3. *J35? =. -)9>-)>F:67= ; µE=.. /=.H63)>A µ9 ;6= >4A-6 >.L.3):µ6I, < -).2):;6Iµ9=< :7:;<µ.;)>F 2.3.K5.:< ;<? 938.;)>F? =6µ6L9:5.?, < 2.36*F.µ6)KG= :7*=A *.µ<4,;93j=.2, ;<= :*9;)>F :74468)>F :IµK.:< 938.:5.?, < >.L7:;93<µE=< >.;.K64F µE=J= F < ;µ<µ.;)>f.2624<3jµf ;67?, < M97-F? -F4J:< 938.O6µE=J= 24F367?.2.:*,4<:<? J? 938.O6µE=J= µ93)>f?.2.:*,4<:<? (8986=,? 267 L589).:H.4):;)>A -)>.)Gµ.;. 938.O6µE=J= 267 -)>.)6I=;.) E=:<µ. K.3E. >.).=L78)9)=A), <.267:5. µe3)µ=.? 8). ;<= 78)9)=F >.) ;<=.:HA49). ;J= 938.O6µE=J= (:9 :<µ ,;9? =. µ<= -):;AO67= =..264I67= 938.O,µ9=67?, 2.3A=6µ67? I?, 2.3,;).7;65 95*.= 726:; ;)>,.;I*<µ. 4,8J.=92.3>G= µe;3j=.:h.495.?), < 9H.3µ6O,µ9=< 23.>;)>F ;<? µ6=6µ936i? K4.2;)>F? µ9;.k64f? ;J=,3J= 938.:5.?, < N.:H.45O9;.) A446;9 «:)J2<3A» >.) A446;9 µ9 E883.H< «.26-6*F» ;J= 938.O6µE=J=, < :7*=A.26:2A;.) µ9 -,46 >.) < 9N97;94):;)>F ;<? 236:J2)>,;<;.? µ9;.*953):< g= 267-9= -).LE;67= =6µ)µ626)<;)>A E883.H.,,4..7;A 726-<4G=67= :7=LF>9? 938.:).>6I trafficking. /=.H63)>A µ9 ;)? µ63he? 9>µ9;A4497:<? -).2):;GL<>9,;).7;E? 26)>54467=. /= >.) E*67= 9=;62):;95.2, ;)?.3*E? 293)2;G:9)?,267 ;. LIµ.;., 72, ;<=.29)4F >.;A ;<? OJF? ;67? >.) ;<? 6)>68E=9)A? ;67? F >.) µ9 ;< *3F:< :Jµ.;)>F? >.) M7*6468)>F? K5.?, 72,>9)=;.) :9 98>49):µ,, 2.3A=6µ< 2.3.>3A;<:< >.) ;.29)=J;)>F µ9;.*953):< 236>9)µE=67 =. 2.3E*67= >.;.=.8>.:;)>F 938.:5., 6) 293)2;G:9)?.7;E? -9= 95=.) ;,:6 :7*=E?. C)6 :7*=E? 95=.) 6) 293)2;G:9)?, H :5.? :;<= F 9N.:H.45O67= 726;)LEµ9=. :7µK,4.). 938.:5.? :9 µ9;.=a:;9?, 6) 62656),,;.= 9):E3*6=;.) :;<= *G3., -).2):;G=67=,;),*) µ,=6-9= ):*I67= ;. :7µK,4.)..44A 6I;9 >.= 72A3*67= 6) 236>9)µE=67 =. >.4IM67= ;6 >,:;6? ;<? µ9;.>5=<:f? ;67?, 95=.) 97A4J;6) :;6 =..26-9*;6I= 938.:59? :;<=.=925:<µ< 6)>6=6µ5., µ9 )-).5;93..29*L95?,367? >.).µh5k64< >.;.K64F µE=J=. (). A44< µ63hf 9>µ9;A4497:<? 95=.).7;F ;<? 2.36*F? >.;.=.8>.:;)>F? 938.:5.? 236>9)µE=67 =..2624<3JL6I= :;6= 4.L3Eµ2636 ;. *3E< µ).? 2.3A=6µ<? µ9;.h63a?. "25:<?, E*67= 4AK9) -<µ6:),;<;. 293):;.;)>A,267 µ j865,*) µ,=6 =6)>)AO67= :;67? 938A;9? ;67? 2.3.2F8µ.;..2, =A)46= >.) >.4Aµ).,,267 < 2.36*F =936I >.) <49>;3)>6I 95=.) 726;72G-<? >.) 6) :7=LF>9? 78)9)=F? -9= 95=.).:H.495?,.44A )24E6= ;67? 726*39G=67= =..863AO67= 264I.>3)KA K.:)>A 5

6 6 95-< -).;36HF?.2, 2.3A=6µ. «µ5=) µa3>9;» 267 E*67= 98>.;.:;F:9) :;67? >.;.74):µ6I?.7;6I?. Q. 7293K64)>A 2,: *396I=;.) =. >.;.KA4467= 6) 938A;9? :;67? 9386-,;9? 8). ;< -).;36HF, ;< -).µ6=f >.) 8). 2.36*F «236:;.:5.?» E*67= J?.26;E49:µ. =. 4.µKA=67= >.L,467 F 94A*):;<.µ6)KF.2, ;67? 9386-,;9? ;67?. "I>64. >.=95?.=;)4.µKA=9;.) ;)? -7:>6459? 267.=;)µ9;J25O67= 6).3*E? 236>9)µE=67 =. -).2):;G:67= 2,;9 < 938.:).>F 9>µ9;A4497:< 95=.) :;6)*956 -<4J;)>, ;<? 9µ2635.?, -9-6µE=67,;), :;<= A;72< 6)>6=6µ5., :7*=A 95=.) 63).>E? 6) -).H63E? µ9;.ni µ63hg= 9µ2635.? >.) µ63hg= 938.:).>F? 9>µ9;A4497:<?. "2.=93*,µ9=< :;6 LEµ. ;J= 925:<µJ= :;.;):;)>G= ;<? /:;7=6µ5.?, L. FL94. =. ;6=5:J,;) ;6 8986=,?,;) < /:;7=6µ5. 2 >.;A ;. E;< 2005 EJ? ).*9)35:;<> LE:9)? 938.:).>6I trafficking -9= µ26395 =. 9>4<HL95 J? :;6)*956 -<4J;)>, ;<? 293)63):µE=<? E>;.:<? ;67 H.)=6µE=67 F ;<? :*9;)>A 23,:H.;<? 9µHA=):F? ;67. "=-9*6µE=J? =. :7=-E9;.) µ9 ;6= µ< 92.3>F :7=;6=):µ, ;J= :7=.3µ,-)J= H63EJ=, µ9 ;)? 9= ? 8=J:;E? -6µ)>E?.=92A3>9)9? ;J= 9498>;)>G= µ<*.=):µg=,.44a >.) µ9 ;<= 944)2F 97.):L<;6265<:< ;J=.3µ6-5J= H63EJ=. ()4G=;.? 2)6 :78>9>3)µE=., ;6 E449)µµ. 92.3>6I? 24<36H,3<:<? >.) 926µE=J? <.-7=.µ5. >.;.=,<:<? ;67 H.)=6µE=67.2, ;67? "2)L9J3<;E? "38.:5.?.44A >.) ;. :;94E*< ;62)>G=.:;7=6µ)>G= ;µ<µa;j=, ;J= 6265J= < :7µK64F :;<=.=;)µ9;g2):< ;67 H.)=6µE=67 >35=9;.) J? )-).5;93. >35:)µ<, -9-6µE=67,;) ;. 9N9)-)>97µE=. >4)µA>). ;67 Anti-trafficking -9= µ2636i= =. >.4IM67= ;6 :I=646 ;<? *G3.?, E*67= :7=E29)9?,*) µ,=6 :;6= 9=;62):µ,.44A >.) :;<= L9µ945J:< µ).? 72,L9:<? 9µ2635.?. &.3.>;<3):;)>A.=.HE3J,;) 6).:;7=6µ)>65 ;67 Anti-trafficking, 9)-)>A :;<= 92.3*5.,.=;)µ9;J25O67= :6K.3E? -7:>6459? :;<= 9N.:HA4):< µ.3;73)g= )>.=G= =. L9µ94)G:67= µ). 72,L9:< 293)2;G:9)?,µJ?,267 6 HA>946? ;<? 72,L9:<? -9= -).LE;9) 24F3< :;6)*95., 6 "):.8894E.? C3J;6-)>G= -9= µ26395 =. 236K95 :;<=.=.8=G3):< ;67 LIµ.;6?, µ9.26;e49:µ. ;6 ;9497;.56 =. :;9395;.) ;<= 236:;.:5. >.) ;<=.3J8F ;<? µ9 µ.3;7359? :;949*G= "38.;)>G= BE=;3J=, >35:)µ6 95=.) ;6 8986=,?,;) 6) , 4,8J ;67,;) -9= 8=J35O67= ;<= "44<=)>F 84G::. F 4,8J A=<:<?, 72683AH67= E883.H., :7*=A µa4):;. >9=A, 267 ;67? 2.3E*67= 6) 9386-,;9? ;67? ; ,;93. 92)>.46I=;.) 6) ;9497;.56) J?.26-9)>;)>, :;6)*956 ;<? ;F3<:<? ;J=,3J= 938.:5.?, 2 Παρότι από το 2002, µε την υιοθέτηση της νοµοθεσίας περί εµπορίας ανθρώπων, ξεκίνησε η καταγραφή στις στατιστικές περί εγκληµατικότητας της Αστυνοµίας των αδικηµάτων που σχετίζονται µε την εµπορία ανθρώπων, µόλις το 2005 γίνεται η διάκριση των υποθέσεων εµπορίας ανθρώπων ανά είδος εκµετάλλευσης. 6

7 7 2.3,;) >A;) ;E;6)6-9= -).:H.45:;<>9. CE3.=,µJ? ;<? A=<:<? ;J= µ9;.=.:;g= >.) ;<? A8=6).? ;J=,3J= )>3.;6I= :;<=.863A 938.:5.?, ;J= 938.:).>G= -)>.)JµA;J= >.) ;<? -7=.;,;<;.? >.; ? ;J=,3J= 938.:5.?, 6).3*E? :7*=A.=;)µ9;J25O67= ;<= 92)H74.>;)>,;<;. >.) ;<=.236L7µ5. ;J= µ9;.=.:;g= L7µA;J= =. :7=938.:;6I= µ.o5 ;67?. $) µ9;.=a:;9? 267-9= -).LE;67= *.3;)A, H6K6Iµ9=6) µ). 9=-9*,µ9=<.2E4.:<, -9= 236K.5=67= :9 :*9;)>E? >.; ?. (9;.=A:;9? 267 -).LE;67= =6µ)µ626)<;)>A E883.H., 236>9)µE=67 =. -).;<3F:67= ;<= 938.:5. ;67? >.) A3. ;<= =,µ)µ< 2.3.µ6=F ;67? :;<= *G3.,.26-E*6=;.) 92.*L95? :7=LF>9? 938.:5.?. #,µ)µ6) µ9;.=a:;9? 267 Eµ9)=.= A=9386).=.8>.:;)>A :7=.)=6I= :9,367? 938.:5.? K)>G= 9;.)39)G= >.L.3):µ6I F.297LI=6=;.) :9 83.H :5.? 267 9=-9*6µE=J? 49);67386I= µ9.-).h.=95? :7=LF>9?. D). >A26)67? A4467? µ9;.=a:;9?, < "44A-..26;9495,*) ):µ,?.44A E=. 2E3.:µ. ;<? µ9;.=.:;97;)>f? ;67? -).-36µF?, >.), >.;A ;<= -)A3>9). ;<?.=.8>.:;)>F? 2.3.µ6=F? ;67? :;<= *G3., 95=.) -).;9L9)µE=6) =. >A=67= 626).-F26;9 938.:5. 236>9)µE=67 =. 9N.:H.45:67= :;67? 4.L3Eµ26367? ;6 >,:;6? ;<? µ9446=;)>f? µ9;.>5=<:<?. B495=6=;.? ;<= 2.3EµK.:F µ67.7;f, L. FL94. =. ;6=5:J,;), 8). ;<=.=;)µ9;g2):< ;67 H.)=6µE=67, 2E3.= ;<?,26).? :7=E389).? ;J= :7=.3µ,-)J= H63EJ= >.) 9=-9*6µE=J? µ).? 2939;.53J 9N9)-5>97:F? ;67?, 95=.).2.3.5;<;< < 264);)>F K6I4<:< 92.=9NE;.:<? ;<? µ9;.=.:;97;)>f? 264);)>F? :9 973J2.P>, >.) :9 9L=)>, >9)µE=67 =..3L6I= 293)63):µ >.L):;6I= ;67? µ9;.=a:;9? 97A4J;67? :9 >AL9 µ63hf? 9>µ9;A4497:<. +EK.).,,:6, µ9-9-6µe=9? ;)? 92)2;G:9)? ;<? -<µ6:)6=6µ)>f? >35:<?, -9= 72A3*9) (F -9= µ26395 =. 72A3*9)) 264);)>F K6I4<:<.=;)µ9;G2):<? ;<?,46 >.) 2)6 E=;6=<? 2.3.K5.:<? >.) >.;.:;3.;F8<:<? ;J= 938.:).>G= -)>.)JµA;J= >.) ;<? 2.3A=6µ<? 9794)N5.?, 95=.) 2)L.=F < 925;.:< ;J= H.)=6µE=J= 9µ2635.?.=L3G2J=,*) µ,=6 :;6= ,.44A >.) :;6 8<89=F 24<L7:µ,. 7

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 Φ092.22/1394 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Βαρσοβία, 16.5.2005 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡ Π Ν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων. εμπορίας στην

Κατευθυντήριες. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων. εμπορίας στην Κατευθυντήριες οδηγίες για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας στην Ευρώπη Ιούνιος 2013 Η δέσμευσή μας για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

και κρατούσαν τέτοια θύματα για αδικήματα που είχαν σχέση με την πορνεία, χωρίς να εξετάζουν αν υπήρχαν ενδείξεις εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων.

και κρατούσαν τέτοια θύματα για αδικήματα που είχαν σχέση με την πορνεία, χωρίς να εξετάζουν αν υπήρχαν ενδείξεις εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. -------------------------------------------------------------------------------------- Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων στην Ελλάδα 2015 --------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Tο νομικό καθεστώς για τις αλλοδαπές γυναίκες θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διεθνούς διακίνησης ΙΙΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ

Tο νομικό καθεστώς για τις αλλοδαπές γυναίκες θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διεθνούς διακίνησης ΙΙΙ. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΕΠΕΑΕΚ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ ΦΥΛΟ ΙΣΟΤΗΤΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Tο νομικό καθεστώς για τις αλλοδαπές γυναίκες θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διεθνούς διακίνησης

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 23.12.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2011/98/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με ενιαία διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ, ΤΗ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Εγκληµατικότητα και την. Καταπολέµηση των Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων Ουσιών για το θέµα που

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Εγκληµατικότητα και την. Καταπολέµηση των Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων Ουσιών για το θέµα που Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Εγκληµατικότητα και την Καταπολέµηση των Ναρκωτικών και Εξαρτησιογόνων Ουσιών για το θέµα που τιτλοφορείται «Το πρόβληµα της διάδοσης παιδικού πορνογραφικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ http://www.imepo.gr ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ Η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, που ψηφίστηκε στο Άµστερνταµ το 1997 και τέθηκε σε ισχύ το 1999, υπάγει τη µεταναστευτική πολιτική στη σφαίρα αρµοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολεμώντας τις νέες μορφές εμπορίας σε παιδιά Ρομά Εθνική Έκθεση: Ελλάδα

Καταπολεμώντας τις νέες μορφές εμπορίας σε παιδιά Ρομά Εθνική Έκθεση: Ελλάδα Καταπολεμώντας τις νέες μορφές εμπορίας σε παιδιά Ρομά Εθνική Έκθεση: Ελλάδα Ντία Αναγνώστου & Άννα Κανδύλα Φεβρουάριος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Λίγα λόγια για την ορολογία... 3 1. Συνοπτική παρουσίαση...

Διαβάστε περισσότερα

Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.

Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστήμιου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Συγγραφείς Μαρία -Ντανιέλλα Μαρούδα, Ελένη Κουτσουράκη, Βασιλική Σαράντη με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.10.2004 COM(2004) 709 τελικό. ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Η εφαρµογή από τα κράτη µέλη της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Έγγραφο θέσης της Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) για τα δικαιώµατα των µεταναστών σε αντικανονική κατάσταση Εισαγωγή Η Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1 (Άρθρο 1 της Οδηγίας) Με το άρθρο 1 προσδιορίζεται ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ. «Δημόσια Διοίκηση και Μετανάστες: Πολιτικές, Διλήμματα και Προοπτικές»

ΗΜΕΡΙΔΑ. «Δημόσια Διοίκηση και Μετανάστες: Πολιτικές, Διλήμματα και Προοπτικές» Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL, Δράση 18 του Έργου «Οι Διαστάσεις της Ξενοφοβίας και η Προώθηση Πολυπολιτισμικών Προτύπων» ΗΜΕΡΙΔΑ «Δημόσια Διοίκηση και Μετανάστες: Πολιτικές, Διλήμματα και Προοπτικές» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές»

ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΕΡΓΟ «Δημιουργία Μεθοδολογιών και Εργαλείων Ένταξης Παρακολούθησης και Ελέγχου της Διάστασης της Ισότητας των Φύλων σε όλες τις Δημόσιες Πολιτικές» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια

Αναζητώντας προστασία και ασφάλεια Η έκδοση χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2010

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες

Εισαγωγή. I. Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες Εισαγωγή Το προσφυγικό πρόβληµα άρχισε να παίρνει µεγάλες διαστάσεις κυρίως µετά τα τέλη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Η µαζική έξοδος ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους άλλοτε βίαια και άλλοτε εκούσια,

Διαβάστε περισσότερα

1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση

1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση European Migration Dialogue 1 Η Συνάντηση Εθνικού ιαλόγου για τη Μετανάστευση Προτάσεις για την ένταξη των µεταναστών Ενσωµάτωση των Κοινοτικών Οδηγιών για την οικογενειακή επανένωση και το καθεστώς µακροχρόνιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: «Σύγχρονες µορφές δουλείας και διεθνές δίκαιο» Επιβλέπων: κ. Αντ. Μπρεδήµας Σπουδαστής: Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

6. Έκθεση καταγραφής των διαδικασιών εφαρμογής των βασικών διατάξεων περί Ισότητας των Φύλων ανά χώρο δικαίου/τομέα πολιτικής

6. Έκθεση καταγραφής των διαδικασιών εφαρμογής των βασικών διατάξεων περί Ισότητας των Φύλων ανά χώρο δικαίου/τομέα πολιτικής ΥΠΟΥΡΓΕΙΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΙΚΩΝ ΓΕΝΙΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΙΑ ΙΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΙΔΙΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Γ..Γ..ΙΙ..Φ.. ((Ε..Υ..Ε.. -- Γ..Γ..ΙΙ..Φ..)).. 6. Έκθεση καταγραφής των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΑΙΣΙΟ I. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ II. ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΣΥΜΦΩΝΙΑ & ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΝΓΚΕΝ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ CRI(2011)20 Version grecque Greek version ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ECRI ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ (τέταρτος κύκλος επιτήρησης) Υιοθετήθηκε στις 23 Μαρτίου 2011 ηµοσιεύθηκε στις 31 Μαΐου 2011 ECRI Secretariat Directorate General

Διαβάστε περισσότερα