057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23) !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4" name="description"> 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23) !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4"> 057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4 - PDF">

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ / :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4"
057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transcript

1 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ / :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23) !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4 " %6735-., D3.µµ.;E.? "2);362F? (9;.=.:;G=, C36:HI8J= >.) C.4)==6:;6I=;J= 1 2.3EµK.:F µ67 L. 92)>9=;3JL95 :;<= 2.367:5.:< 63):µE=J=,M9J= ;67 H.)=6µE=67 ;<? 9µ2635.?.=L3G2J= µ9 :>62, ;<= 938.:).>F 9>µ9;A4497:<, F.44)G? ;67 H.)=6µE=67 ; :).>6I trafficking. 1 92)>3A;<:< 9=,? µ6=;e467 97E4)>;<? 6)>6=6µ5.?, K.:):µE=67 :;)? 7293J359? >.) :;<= 236:J3)=F >.) A;72<.2.:*,4<:<, <,46 >.) 2)6 E=;6=< 94.:;)>6265<:< ;J= 938.:).>G= :*E:9J= :9 :7=LF>9? 6)>6=6µ)>F? >35:<?, >.LG? >.) 6 9L):µ,?,.=,*) < >6)=J=)>F.26-6*F.=;)4FM9J= LA4267= ;<=.=6*F µ63hg= 938.:).>F? 9>µ9;A4497:<?, :9 293),-67?,267 ;. 26:6:;A ;<?.=9385.?.7NA=6=;.), < 938.;)>F.:HA49)..µH):K<;95;.) >.) ;. :7=-)>A;..26-7=.µG=6=;.), 49);67386I= µ9 ;3, :7:>6;5O9) ;<=,26). 236:2AL9). >.;.=,<:<? ;67 H.)=6µE=67 ;<? 9µ2635.?.=L3G2J=. (646=,;) ;6 H.)=,µ9=6 ;<? 9µ2635.? µ9 :>62, ;<= 938.:).>F 9>µ9;A4497:<,46 >.) 2)6 :7*=A 293)4.µKA=9;.) :;<=.;OE=;. ;J= 9L=)>G= >.) 973J2.P>G= :7O<;F:9J=, -).2):;G=9) >.=95?,;) ;6 =6µ)>, >.L9:;G? 267 -)E29) ;<= 9µ A >.) 6) 89=)>,;939?,M9)? ;67 H.)=6µE=67 95=.) A8=J:;9?. 1 >.;.=,<:< ;67 9= 4,8J H.)=6µE= µ26-5O9;.).2, ):*I67:9? 2.3.=6F:9)?,,2J? 95=.) 8). 2.3A-9)8µ. < ;.I;):< ;<? 9µ2635.? µ9 ;<= , >.).2, 92)>3.;6I:9?.:AH9)9?, 6) 62659? 9= µe39) 95=.) -)>.)6468<µE=9?,.H6I -9= 95=.) 2A=;. -).>3);A ;.,3). µ9;.ni.24f? 938.:).>F? 9>µ9;A4497:<? >.) 938.:).>6I trafficking, >.) -9= 95=.) 2A=;. N9>AL.36 2,;9 < -).2):;6Iµ9=< 938.:).>F 9>µ9;A4497:< 95=.) :;6)*956 -<4J;)>, ;<? 9µ2635.?.=L3G2J=. D). ;<= 944<=)>F =6µ6L9:5., J? LIµ..=.8=J35O9;.) >AL9 23,:J26 < 938.:5. ; =9;.).=;)>95µ9=6 9>µ9;A4497:<?.2, A446 23,:J26, ; ). ;6 :>62,.7;, E*9) *3<:)µ626)F:9) K5.,.29)4F F A446 µe:6 9N.=.8>.:µ6I, F E*9) 92)KA49) F >.;.*3A;.) ;<= :*E:< 9N67:5.? 267 ;6 :7=-E9) µ9 ;6 LIµ.. "-G.N5O9) =..=.H93L95 1

2 2,;) < 26)=)>F µ9;.*953):< ;67-3A:;< -9= -).H63626)95;.).>,µ. >.) 9A=, 8). ;<= 2.36*F 938.:5.?.2, ;6 LIµ., 6-3A:;<? 95*9 9N.:H.45:9) ;<= :7=.5=9:< ;67 LIµ.;6?, -9-6µE=67,;) < 9=-9*,µ9=< :7=.5=9:< ;67 LIµ.;6? µ26395 =. µ<= 95=.).26;E49:µ. 949IL93<?.2,H.:<?. Q6 938.:).>, trafficking 46)2,= -9= :7=):;A 2.3.K5.:< ;<? 938.:).>F? =6µ6L9:5.?,.44A.7;,=6µ6.-5><µ. >.>6738<µ.;)>6I *.3.>;F3., ;. LIµ.;. ; )>.)6I=;.) =. 4AK67=.2, ;<= C64);95..3J8F >.) 236:;.:5. 1. T. :;94E*< ;67 C.4)==6:;6I=;J= (9;.=.:;G=, 74626)G=;.?.2, ; µ). :9)3A -).>3.;)>G= µµA;J= 267.H636I:.=,.H9=,?, :;<= µ94e;< ;67 H.)=6µE=67 ;<? 9µ2635.? µ9 :>62, ;<= :9N67.4)>F 9>µ9;A4497:< >.),.H9;E367, :;< -)>;IJ:< µ9 638.=G:9)? :;<3)626)6I=;.) 9=938A :;6=.8G=. >.;A ;<? 9µ2635.?,.26HA:):.= =. 9:;)A:67= ;6 9397=<;)>, ;67? 9=-).HE36= :9 LEµ.;. 938.:).>6I trafficking. D). ;6 4,86.7;, :7µµ9;95*.=.2, ;6= %9>EµK3)6 ; EJ? ;6= (A3;)6 ; :;<= <:< ;67 C3683Aµµ.;6? Combating trafficking in human beings going beyond, ; *3<µ.;6-6;FL<>9.2, ;6 C3,83.µµ. C3,4<M<? >.) B.;.264Eµ<:<? ;67 "8>4Fµ.;6? ;<? D9=)>F? %)9IL7=:<? ":J;93)>G= R26LE:9J= ;<? "73J2.P>F? "2);362F?, µ9 :7=;6=):;F 9;.536 ;< «%)9>>4<:).:;)>F "2);362F 8). ;67? (9;.=A:;9? :;<= "73G2<» >.) 9;.5367? 638.=G:9)?.2, ;<= S67µ.=5., ;<= Q:9*5., ;<= ';.45., ;<= '34.=-5. >.LG? >.) ;< "38.;)>G= 24.5:)6 ; Aµµ.;6?.7;6I -)638.=GL<>.= :7=.=;F:9)? 638.=G:9J= >.) H63EJ=.2, ;)?.=J;E3J *G39?, µ9 :;,*6 ;<=.=;.44.8F.2,M9J= >.) 23.>;)>G= >.LG? >.) ;<= -).µ,3hj:< 9=,? 98*9)3)-567 >.4G= 23.>;)>G= >.) -)9NF*L<:.= E397=9? 8). ;6 1 Αναφορικά µε το ισχύον στην χώρα θεσµικό πλαίσιο, σηµειώνεται ότι, όπως συµβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η εµπορία ανθρώπων µε σκοπό την εργασιακή εκµετάλλευση ρυθµίζεται νοµοθετικά από τα ίδια νοµοθετικά κείµενα που ρυθµίζουν και την εµπορία ανθρώπων µε σκοπό την σεξουαλική εκµετάλλευση Το εργασιακό trafficking επιχειρείται να ρυθµιστεί πρώτη φορά µε τον Νόµου περί της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγής στα θύµατα των πράξεων αυτών Ν.3064/2002. Με το Προεδρικό Διάταγµα 233/2003 καθορίζονται οι φορείς, τα µέτρα και το τρόπος παροχής της αρωγής και της προστασίας των θυµάτων. Στον Νόµο 3386/2005 ορίζεται σαφώς η έννοια του θύµατος: µάλιστα η αναγνώριση του θύµατος είναι ανεξάρτητη από του εάν αυτό έχει εισέλθει νόµιµα ή παράνοµα στην χώρα. Με τον Νόµο 3536/2007 ορίζεται ότι τα αναγνωρισµένα θύµατα δεν απελαύνονται και ότι τυχόν απόφαση απέλασης αναστέλλεται. Επίσης, στον Ν.3907/2011 προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αναγνωρισµένα θύµατα τα οποία δεν συνεργάζονται µε τις διωκτικές αρχές. Τέλος, στις 31/08/2010 το ελληνικό κοινοβούλιο επικύρωσε την Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και των τριών συµπληρωµατικών της πρωτοκόλλων. 2

3 3 938.:).>, trafficking :9 12 "73J2.P>E? *G39? (;6 98*9)35-)6 >.) 6) 9>LE:9)? 95=.) -).LE:)µ. :;<= ):;6: Q6 46)2,= 95*9 µ9;.ni A44J= ;<= 97LI=< 8). ;<= :I=;.N< 9>LE:9J= 8). ;6 938.:).>, trafficking :;<= "44A-. >.) ;<= µ9 ;<= :74468F ;67 74)>6I ;<? E>L9:<? 8). ;<= "44A-. L. FL94. =. ;6=5:J,;) 6) :7=64)>E? -).LE:)µ9? 24<36H6359? :;<= "44A-..=.H63)>A µ9 ;<= 9µ2635..=L3G2J= 8). 938.:).>F 9>µ9;A4497:< >.) ;<=.=A2;7NF ;<? >AL9 *3,=6 95=.) 264I 293)63):µE=9?. $) (B$ :;<= "44A-. -9=.26;946I= µ). :<µ.=;)>f 2<8F 24<36H,3<:<?.=.H63)>A µ9 ;<= E>;.:< ;67 72, 9NE;.:< H.)=6µE=67,.H6I µ,=6 264I 23,:H.;. E*67= 236:HE39).3J8F :9 E=.= 293)63):µE=6.3)Lµ, L7µA;J=. "25:<?, -9= E*9) 9397=<L95 ;6 H.)=,µ9=6 :9 >.L.3A 92):;<µ6=)>, >.) -9= 72A3*67= :*9;)>E? E397=9?. "N.);5.?.7;6I A44J:;9 92)*9)3F:.µ9 =..N)626)F:67µ9 E397=9? :9 2.39µH93F LEµ.;., -)9N.8A8.µ9 :7=9=;9IN9)? µ9 638.=G:9)? >.).26-94;)G:.µ9 ;6= <µ93f:)6 >.) 293)6-)>, ;I26 ;J= ;9497;.5J= 10 "44A-., 6) µ,=9?.n),2):;9? :;.;):;)>E? 95=.) 9>95=9? E*9) < /:;7=6µ5., >.) 6) 62659?.H636I= :;)? 726LE:9)? 267 ;6 ;µfµ. ;67 Anti Trafficking -).*9)35:;<>9. +EK.).,.2, ;. -).LE:)µ. :;.;):;)>A ;<? /:;7=6µ5.?, -9= 95=.) -7=.;, =..=)*=9I:67µ9 µ). ;A:<,.2, ;< :;)8µF 267-9= 2.3Eµ9)=9 :;.L93,? 6I;9 6 ;3,26? :74468F? :;6)*95J= >.) >.;<863)6265<:<? ;J= 726LE:9J= >.;A ;<= ;J= 9;G=.44A 6I;9 >.) < -3.:;<3),;<;. ;<? /:;7=6µ5.?, < E*9) 9=;.L95 >.;A ;< -)A3>9). ;J= ;9497;.5J= *3,=J=. T;:),.7;65 6).3)Lµ65.29)>6=5O67= 293)::,;936 ;)? 9N945N9)? 267.H636I= :;< -3.:;<3),;<;. ;<? /:;7=6µ5.? >.) ;<= >.;.83.HF ;J= :;6)*95J=, >.) 4)8,;936 ;6 5-)6 ;6 H.)=,µ9=6. "25:<?, -9= E*9) 74626)<L95 ;6 236K492,µ9=6 :;6 %3A:<? 9L=)>, :I:;<µ. -9-6µE=J= ; L. 92);3E29) µ). :78>9=;3J;)>F 92):>,2<:< ;J= 726LE:9J= >.) ;<? ? ;67?. U.µKA=6=;.? 72,M)= ;)?.=;)>9)µ9=)>E? -7:>6459? >.;A ;<= :74468F ;67 74)>6I >.) ;6 8986=,?,;) < 9µ2635..=L3G2J= 95=.) µ). 2.3A=6µ< -3.:;<3),;<;. µ9 µ) «:>6;9)=F 24973A», >.) >.;A :7=E29). <,26)..=.H63A :;6 :I=646 ;67 H.)=6µE=67, 95;9 :;<= "44A-. 95;9.446I, -9= µ A =..26;9495 µ). 9>;5µ<:<,.=,*).24F 9)>.:5.,.=.8>.:;)>A 293)63)O,µ.:;9 :;<= 2.367:5.:< µ).? µ93)>f? 9)>,=.? :*9;)>A µ9 ;<= >45µ.>. >.) ;6 *.3.>;F3. ;67 >.) ;673):;)>, ;6µE. >.LG? >.) :;6 >4A-6 ;67 >.L.3):µ6I 9=;625:;<>.= 293):;.;)>A 938.:).>6I trafficking F -).2):;GL<>.= :7=LF>9? ;E;6)9? 267 µ.? 92);3E267= =. 726LE:67µ9,;) 92)>3.;6I= >.;.:;A:9)? trafficking. D). ;67? 3

4 4 72,46)267? ;6µ95? -9= >.;E:;< -7=.;, =. :744EN67µ9 2.3A µ,=6 -)A:2.3;9? 24<36H6359?, 6) 62659? -9= 92.3>6I= 8). =. L9µ94)G:67µ9 ;<= 2.367:5. trafficking. +EK.)., 6 23,:H.;6? 9=;62):µ,?.2, "2)L9J3<;E? "38.:5.? -9>A-J= 938.;G= L7µA;J= 9µ2635.? :;<= ";.)395. "44<=)>A C9;3E4.). -95*=9) 2A=J.2,,4.,;) ;6 -)>, µ.? E449)µµ. 24<36H,3<:<? -9=.26>4959) 2.367:5. 293)2;G:9J= trafficking :9 626)6-F26;9 ;6µE. ;<? 6)>6=6µ)>F? µ9 ;6=.836;)>, ;6µE. L. FL94. =. ;6=5:J,;) < 926*)>,;<;. 267 ;6= -).>35=9) :9 :7=-7.:µ, µ9 ;6 :<µ.=;)>, 26:6:;, µ9;.=.:;g= *J35? *.3;)A :*646I=;.) :9.7;,=, >.) 6) 62656) 95=.) 97A4J;6) :;6 =..26-9*;6I=.=925:<µ67? -).>.=6=):µ6I? 938.:5.?, -<µ)67386i= :7=LF>9? =66I= ;<= µ9 293)2;G:9)? 9µ2635.? 267 E4.K.= -<µ6:),;<;., < 92)K5J:< µ)>3f? E>;.:<? >.44)9389)G=.44A >.) ;6 6)>6=6µ)>, L.Iµ. 23J;62,3J= >.44)9389)G= -).2=9,µ9=J=.2, 973J2.P>F.=;54<M< :;<= 638A=J:< ;<? 2.3.8J8F?, >.) µ9 :<µ.=;)>, 26:6:;, ;<? 2.3.8J8F? =. 95=.) 9N.8G8)µ6, :7*=A :*9;5O6=;.) µ9 ;<=.2.:*,4<:< :*9-,=.26>49):;)>A µ9;.=.:;g=, :;<= 249)6M<H5. ;67? *J35? *.3;)A, F >6)=6;)>G= µ9;.=.:;g=, >735J? S67µA=J= >.) +6I48.3J=, 267 E3*6=;.) -).µe:67 23.>;6395J= >.) 6) 62656) 938AO6=;.) 72, AL4)9? :7=LF>9? >.) -).µe=67= :;<= I2.)L36, :9 98>.;.4949)µµE=. 726:;.;)>A F : F8µ.;. 267 ;67? -).LE;67= 925 µ):lg:9), :7*=A 6) 5-)6) 6) 9386-,;9? ;67?, *J35? >.;.=A8><= =. 9N.:H.45O9;.) < 2.36*F 39Iµ.;6?, 2,:)µ67 =936I >.) < 23,:K.:< :9 *G367? ;673):;)>, ;6µE. -).2):;G=9;.),;) ;.N)-)J;)>A 23.>;6395. >.) 83.H95. 9I39:<? 938.:5.?, );67386I= 2.3A=6µ. :;)? *G39? 236E497:<? ;J= L7µA;J=, 236:94>I67=, µ9 ;6 -E49.3 >.4624<3JµE=J= 938.:)G= >.) 9=-9*6µE=J? :7=-7.:µ6I ;67? µ9.=en6-9? -).>62E?, B6)=6;)>6I? >.) I? >735J?.2, ;. =E. >3A;< µe4< ;<? "." 8). =. 938.:;6I= :9 N9=6-6*9).>A :78>36;Fµ.;. >.) :9 *G367? 9:;5.:<?. 1 µ9;.h63a ;J= L7µA;J= >.) < >A47M< ;J= :*9;)>G= 9N,-J=.=.4.µKA=6=;.).2, ;. 2.3A=6µ..7;A 83.H95., 267,µJ? E*67= 236<867µE=J? -9:µ9I:9) ;. ;. LIµ.; AH67= A;72. :7µK,4.)., µ9 ; :µ9I6=;.) =..2624<3G:67= ;µ<µ.;)>a ;6 *3E6? ;67?,.26:;E446=;.? :;. 83.H95., :9 ;.>;A *36=)>A -).:;Fµ.;., µe36? ;J= µ9446=;)>g= ;67? µ):lg=. Q. LIµ.;. >.;.4F867= =. 938AO6=;.) 24E6= ;J= 12 J3G=, *J35? 392, >.) :7=FLJ?, 9A= -9= E*67= 236:4<HL95 J? µ.l<;97,µ9=6), *J35? =. E*67= 72683AM9) :*9;)>E? :7µKA:9)? 4F89) < :9O,=, 6) 9386-,;9? 95;9-9= >.;.KA467= :9 4

5 5.7;6I? ; µE=., µ9 ;6= ):*73):µ,,;) 6) :7=64)>E? 9):23AN9)? ;<? :9O,= -9= F;.= )>.=626)<;)>E?, 95;9, µ9 ;<= *3F:<.29)4G=,.=.8>AO67= ;67? 938.O,µ9=67? =. 98>.;.495M67= ;<= *G3. *J35? =. -)9>-)>F:67= ; µE=.. /=.H63)>A µ9 ;6= >4A-6 >.L.3):µ6I, < -).2):;6Iµ9=< :7:;<µ.;)>F 2.3.K5.:< ;<? 938.;)>F? =6µ6L9:5.?, < 2.36*F.µ6)KG= :7*=A *.µ<4,;93j=.2, ;<= :*9;)>F :74468)>F :IµK.:< 938.:5.?, < >.L7:;93<µE=< >.;.K64F µE=J= F < ;µ<µ.;)>f.2624<3jµf ;67?, < M97-F? -F4J:< 938.O6µE=J= 24F367?.2.:*,4<:<? J? 938.O6µE=J= µ93)>f?.2.:*,4<:<? (8986=,? 267 L589).:H.4):;)>A -)>.)Gµ.;. 938.O6µE=J= 267 -)>.)6I=;.) E=:<µ. K.3E. >.).=L78)9)=A), <.267:5. µe3)µ=.? 8). ;<= 78)9)=F >.) ;<=.:HA49). ;J= 938.O6µE=J= (:9 :<µ ,;9? =. µ<= -):;AO67= =..264I67= 938.O,µ9=67?, 2.3A=6µ67? I?, 2.3,;).7;65 95*.= 726:; ;)>,.;I*<µ. 4,8J.=92.3>G= µe;3j=.:h.495.?), < 9H.3µ6O,µ9=< 23.>;)>F ;<? µ6=6µ936i? K4.2;)>F? µ9;.k64f? ;J=,3J= 938.:5.?, < N.:H.45O9;.) A446;9 «:)J2<3A» >.) A446;9 µ9 E883.H< «.26-6*F» ;J= 938.O6µE=J=, < :7*=A.26:2A;.) µ9 -,46 >.) < 9N97;94):;)>F ;<? 236:J2)>,;<;.? µ9;.*953):< g= 267-9= -).LE;67= =6µ)µ626)<;)>A E883.H.,,4..7;A 726-<4G=67= :7=LF>9? 938.:).>6I trafficking. /=.H63)>A µ9 ;)? µ63he? 9>µ9;A4497:<? -).2):;GL<>9,;).7;E? 26)>54467=. /= >.) E*67= 9=;62):;95.2, ;)?.3*E? 293)2;G:9)?,267 ;. LIµ.;., 72, ;<=.29)4F >.;A ;<? OJF? ;67? >.) ;<? 6)>68E=9)A? ;67? F >.) µ9 ;< *3F:< :Jµ.;)>F? >.) M7*6468)>F? K5.?, 72,>9)=;.) :9 98>49):µ,, 2.3A=6µ< 2.3.>3A;<:< >.) ;.29)=J;)>F µ9;.*953):< 236>9)µE=67 =. 2.3E*67= >.;.=.8>.:;)>F 938.:5., 6) 293)2;G:9)?.7;E? -9= 95=.) ;,:6 :7*=E?. C)6 :7*=E? 95=.) 6) 293)2;G:9)?, H :5.? :;<= F 9N.:H.45O67= 726;)LEµ9=. :7µK,4.). 938.:5.? :9 µ9;.=a:;9?, 6) 62656),,;.= 9):E3*6=;.) :;<= *G3., -).2):;G=67=,;),*) µ,=6-9= ):*I67= ;. :7µK,4.)..44A 6I;9 >.= 72A3*67= 6) 236>9)µE=67 =. >.4IM67= ;6 >,:;6? ;<? µ9;.>5=<:f? ;67?, 95=.) 97A4J;6) :;6 =..26-9*;6I= 938.:59? :;<=.=925:<µ< 6)>6=6µ5., µ9 )-).5;93..29*L95?,367? >.).µh5k64< >.;.K64F µE=J=. (). A44< µ63hf 9>µ9;A4497:<? 95=.).7;F ;<? 2.36*F? >.;.=.8>.:;)>F? 938.:5.? 236>9)µE=67 =..2624<3JL6I= :;6= 4.L3Eµ2636 ;. *3E< µ).? 2.3A=6µ<? µ9;.h63a?. "25:<?, E*67= 4AK9) -<µ6:),;<;. 293):;.;)>A,267 µ j865,*) µ,=6 =6)>)AO67= :;67? 938A;9? ;67? 2.3.2F8µ.;..2, =A)46= >.) >.4Aµ).,,267 < 2.36*F =936I >.) <49>;3)>6I 95=.) 726;72G-<? >.) 6) :7=LF>9? 78)9)=F? -9= 95=.).:H.495?,.44A )24E6= ;67? 726*39G=67= =..863AO67= 264I.>3)KA K.:)>A 5

6 6 95-< -).;36HF?.2, 2.3A=6µ. «µ5=) µa3>9;» 267 E*67= 98>.;.:;F:9) :;67? >.;.74):µ6I?.7;6I?. Q. 7293K64)>A 2,: *396I=;.) =. >.;.KA4467= 6) 938A;9? :;67? 9386-,;9? 8). ;< -).;36HF, ;< -).µ6=f >.) 8). 2.36*F «236:;.:5.?» E*67= J?.26;E49:µ. =. 4.µKA=67= >.L,467 F 94A*):;<.µ6)KF.2, ;67? 9386-,;9? ;67?. "I>64. >.=95?.=;)4.µKA=9;.) ;)? -7:>6459? 267.=;)µ9;J25O67= 6).3*E? 236>9)µE=67 =. -).2):;G:67= 2,;9 < 938.:).>F 9>µ9;A4497:< 95=.) :;6)*956 -<4J;)>, ;<? 9µ2635.?, -9-6µE=67,;), :;<= A;72< 6)>6=6µ5., :7*=A 95=.) 63).>E? 6) -).H63E? µ9;.ni µ63hg= 9µ2635.? >.) µ63hg= 938.:).>F? 9>µ9;A4497:<?. "2.=93*,µ9=< :;6 LEµ. ;J= 925:<µJ= :;.;):;)>G= ;<? /:;7=6µ5.?, L. FL94. =. ;6=5:J,;) ;6 8986=,?,;) < /:;7=6µ5. 2 >.;A ;. E;< 2005 EJ? ).*9)35:;<> LE:9)? 938.:).>6I trafficking -9= µ26395 =. 9>4<HL95 J? :;6)*956 -<4J;)>, ;<? 293)63):µE=<? E>;.:<? ;67 H.)=6µE=67 F ;<? :*9;)>A 23,:H.;<? 9µHA=):F? ;67. "=-9*6µE=J? =. :7=-E9;.) µ9 ;6= µ< 92.3>F :7=;6=):µ, ;J= :7=.3µ,-)J= H63EJ=, µ9 ;)? 9= ? 8=J:;E? -6µ)>E?.=92A3>9)9? ;J= 9498>;)>G= µ<*.=):µg=,.44a >.) µ9 ;<= 944)2F 97.):L<;6265<:< ;J=.3µ6-5J= H63EJ=. ()4G=;.? 2)6 :78>9>3)µE=., ;6 E449)µµ. 92.3>6I? 24<36H,3<:<? >.) 926µE=J? <.-7=.µ5. >.;.=,<:<? ;67 H.)=6µE=67.2, ;67? "2)L9J3<;E? "38.:5.?.44A >.) ;. :;94E*< ;62)>G=.:;7=6µ)>G= ;µ<µa;j=, ;J= 6265J= < :7µK64F :;<=.=;)µ9;g2):< ;67 H.)=6µE=67 >35=9;.) J? )-).5;93. >35:)µ<, -9-6µE=67,;) ;. 9N9)-)>97µE=. >4)µA>). ;67 Anti-trafficking -9= µ2636i= =. >.4IM67= ;6 :I=646 ;<? *G3.?, E*67= :7=E29)9?,*) µ,=6 :;6= 9=;62):µ,.44A >.) :;<= L9µ945J:< µ).? 72,L9:<? 9µ2635.?. &.3.>;<3):;)>A.=.HE3J,;) 6).:;7=6µ)>65 ;67 Anti-trafficking, 9)-)>A :;<= 92.3*5.,.=;)µ9;J25O67= :6K.3E? -7:>6459? :;<= 9N.:HA4):< µ.3;73)g= )>.=G= =. L9µ94)G:67= µ). 72,L9:< 293)2;G:9)?,µJ?,267 6 HA>946? ;<? 72,L9:<? -9= -).LE;9) 24F3< :;6)*95., 6 "):.8894E.? C3J;6-)>G= -9= µ26395 =. 236K95 :;<=.=.8=G3):< ;67 LIµ.;6?, µ9.26;e49:µ. ;6 ;9497;.56 =. :;9395;.) ;<= 236:;.:5. >.) ;<=.3J8F ;<? µ9 µ.3;7359? :;949*G= "38.;)>G= BE=;3J=, >35:)µ6 95=.) ;6 8986=,?,;) 6) , 4,8J ;67,;) -9= 8=J35O67= ;<= "44<=)>F 84G::. F 4,8J A=<:<?, 72683AH67= E883.H., :7*=A µa4):;. >9=A, 267 ;67? 2.3E*67= 6) 9386-,;9? ;67? ; ,;93. 92)>.46I=;.) 6) ;9497;.56) J?.26-9)>;)>, :;6)*956 ;<? ;F3<:<? ;J=,3J= 938.:5.?, 2 Παρότι από το 2002, µε την υιοθέτηση της νοµοθεσίας περί εµπορίας ανθρώπων, ξεκίνησε η καταγραφή στις στατιστικές περί εγκληµατικότητας της Αστυνοµίας των αδικηµάτων που σχετίζονται µε την εµπορία ανθρώπων, µόλις το 2005 γίνεται η διάκριση των υποθέσεων εµπορίας ανθρώπων ανά είδος εκµετάλλευσης. 6

7 7 2.3,;) >A;) ;E;6)6-9= -).:H.45:;<>9. CE3.=,µJ? ;<? A=<:<? ;J= µ9;.=.:;g= >.) ;<? A8=6).? ;J=,3J= )>3.;6I= :;<=.863A 938.:5.?, ;J= 938.:).>G= -)>.)JµA;J= >.) ;<? -7=.;,;<;.? >.; ? ;J=,3J= 938.:5.?, 6).3*E? :7*=A.=;)µ9;J25O67= ;<= 92)H74.>;)>,;<;. >.) ;<=.236L7µ5. ;J= µ9;.=.:;g= L7µA;J= =. :7=938.:;6I= µ.o5 ;67?. $) µ9;.=a:;9? 267-9= -).LE;67= *.3;)A, H6K6Iµ9=6) µ). 9=-9*,µ9=<.2E4.:<, -9= 236K.5=67= :9 :*9;)>E? >.; ?. (9;.=A:;9? 267 -).LE;67= =6µ)µ626)<;)>A E883.H., 236>9)µE=67 =. -).;<3F:67= ;<= 938.:5. ;67? >.) A3. ;<= =,µ)µ< 2.3.µ6=F ;67? :;<= *G3.,.26-E*6=;.) 92.*L95? :7=LF>9? 938.:5.?. #,µ)µ6) µ9;.=a:;9? 267 Eµ9)=.= A=9386).=.8>.:;)>A :7=.)=6I= :9,367? 938.:5.? K)>G= 9;.)39)G= >.L.3):µ6I F.297LI=6=;.) :9 83.H :5.? 267 9=-9*6µE=J? 49);67386I= µ9.-).h.=95? :7=LF>9?. D). >A26)67? A4467? µ9;.=a:;9?, < "44A-..26;9495,*) ):µ,?.44A E=. 2E3.:µ. ;<? µ9;.=.:;97;)>f? ;67? -).-36µF?, >.), >.;A ;<= -)A3>9). ;<?.=.8>.:;)>F? 2.3.µ6=F? ;67? :;<= *G3., 95=.) -).;9L9)µE=6) =. >A=67= 626).-F26;9 938.:5. 236>9)µE=67 =. 9N.:H.45:67= :;67? 4.L3Eµ26367? ;6 >,:;6? ;<? µ9446=;)>f? µ9;.>5=<:<?. B495=6=;.? ;<= 2.3EµK.:F µ67.7;f, L. FL94. =. ;6=5:J,;), 8). ;<=.=;)µ9;g2):< ;67 H.)=6µE=67, 2E3.= ;<?,26).? :7=E389).? ;J= :7=.3µ,-)J= H63EJ= >.) 9=-9*6µE=J? µ).? 2939;.53J 9N9)-5>97:F? ;67?, 95=.).2.3.5;<;< < 264);)>F K6I4<:< 92.=9NE;.:<? ;<? µ9;.=.:;97;)>f? 264);)>F? :9 973J2.P>, >.) :9 9L=)>, >9)µE=67 =..3L6I= 293)63):µ >.L):;6I= ;67? µ9;.=a:;9? 97A4J;67? :9 >AL9 µ63hf? 9>µ9;A4497:<. +EK.).,,:6, µ9-9-6µe=9? ;)? 92)2;G:9)? ;<? -<µ6:)6=6µ)>f? >35:<?, -9= 72A3*9) (F -9= µ26395 =. 72A3*9)) 264);)>F K6I4<:<.=;)µ9;G2):<? ;<?,46 >.) 2)6 E=;6=<? 2.3.K5.:<? >.) >.;.:;3.;F8<:<? ;J= 938.:).>G= -)>.)JµA;J= >.) ;<? 2.3A=6µ<? 9794)N5.?, 95=.) 2)L.=F < 925;.:< ;J= H.)=6µE=J= 9µ2635.?.=L3G2J=,*) µ,=6 :;6= ,.44A >.) :;6 8<89=F 24<L7:µ,. 7

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy P13-2014-14.. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3,,. ʳÌÊÊ Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ Ÿ ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ² ² Œƒ Œˆ, Ê, μ Ö 3 ˆ É ÉÊÉ Ë ± É Ì μ²μ Œ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471 Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 4153.. 449Ä471 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ ˆ ˆ ƒ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ƒ ² Ê É Ö μ μ μ Ê Éμ Î μ É μ μ μ μ μé μ μ ² - μ μé μ É ²Ó μ ³ ²ÒÌ μ ³ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 204.., º 4(88).. 768Ä776 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Š ˆ Œ ˆ Š Œ ˆ Œ. Œ. Ò Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ËË ±É μ ÉÓ ³ μ μμ μ μé μ ±Í μ μ μ²ó μ ³ Ô² ±É μ μ μ μì² Ö É μé ÊÌ ³ É μ : ÔËË ±É μ É

Διαβάστε περισσότερα

!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.

!#$µ% UNIX &' ()*+)',-. !"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.!"#$ %&'()$ #*+#*,-" (.# /# 01./%2*(.34 525/6µ#/# Unix 3#. Linux. 73/8 #904 µ#:6µ#/# 9%2 3#0;9/%2" /#

Διαβάστε περισσότερα

!" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer. N91/: ;µ%#,"9/:

! #$%&'( )#* '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#µµ('+, &' 891'% peer-to-peer. N91/: ;µ%#,9/: !" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer N91/: ;µ%#,"9/:! "#$%&'&(&) *+$,)")-&("./#0 &) '"0) &12 µ3%12 #2(µ3"1%(4 -)0 5$,)616.)4 -)0 +0 #*0""+34

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No

ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 1(143).. 40Ä52 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. Š ˆŒ ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No ƒ.. Š Ö, Œ. ƒ. ˆÉ±,. Œ. Šμ ʲ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ƒ. Ö,.. Ê Î Ö,. ± Î ± Ë ±Ê²ÓÉ É É É. Ö ±Õ²Ö, ²Ö Ö.. ² ±μ Ò É ÉÊÉ

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Έγγραφο θέσης της Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) για τα δικαιώµατα των µεταναστών σε αντικανονική κατάσταση Εισαγωγή Η Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»

Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&'"(# )*+,"-+&,./.+"#. (&00#.

!#$%&'(# )*+,-+&,./.+#. (&00#. 1.!"#$%& '()$*"$&!"#$%&'"(# )*+,"-+&,./.+"#. (&00#.!"#$%µ&: %&++)' '$&µ(: ",-,.$)' )(*+#$%µ&:,-.//01 0µ2+&µ3$4( 52$$67289: 29-,($.-1958!:$;"3

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΉΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 7 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: hp://ecla.uop.gr/coure/tst25 e-ail:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

και κρατούσαν τέτοια θύματα για αδικήματα που είχαν σχέση με την πορνεία, χωρίς να εξετάζουν αν υπήρχαν ενδείξεις εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων.

και κρατούσαν τέτοια θύματα για αδικήματα που είχαν σχέση με την πορνεία, χωρίς να εξετάζουν αν υπήρχαν ενδείξεις εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων. -------------------------------------------------------------------------------------- Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων στην Ελλάδα 2015 --------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Α21 CAMPAIGN ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Α21 CAMPAIGN ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Α21 CAMPAIGN ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ----------------------ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ------------------- Η εµπορία ανθρώπων είναι µια οργανωµένη εγκληµατική βιοµηχανία που επηρεάζει κάθε έθνος. Καθώς οι στατιστικές µπορεί να φαίνονται

Διαβάστε περισσότερα

«Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου»

«Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου» «Πολιτικές διαχείρισης της διεθνικής σωματεμπορίας υπό την οπτική του φύλου» Ματίνα Παπαγιαννοπούλου Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος Ημερίδα: «Μετανάστευση και φύλο. Από την αδήλωτη εργασία στην ένταξη» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων. εμπορίας στην

Κατευθυντήριες. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων. εμπορίας στην Κατευθυντήριες οδηγίες για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας στην Ευρώπη Ιούνιος 2013 Η δέσμευσή μας για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2014 Α.Π.: 54915/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΣΕΙΡΑ ΣΥΜΒΑΣΕ Ν ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ Νο. 197 Φ092.22/1394 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡ ΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ Βαρσοβία, 16.5.2005 ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡ Π Ν Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ

Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Χημεία θετικής κατεύθυνσης Β ΛΥΚΕΊΟΥ Θέμα 1 ο πολλαπλής επιλογής 1. ε ποιο από τα υδατικά δ/τα : Δ1 - MgI 2 1 M, Δ2 С 6 H 12 O 6 1 M, Δ3 С 12 H 22 O 11 1 M, Δ4 - ΗI 1 M,που βρίσκονται σε επαφή με καθαρό

Διαβάστε περισσότερα

T3F;F;EH5B3G";:>"65G"BEG;B683B:G"=3>"7:""9V6QH:M"

T3F;F;EH5B3G;:>65GBEG;B683B:G=3>7:9V6QH:M Φωτογραφικό και λοιπό ρεπορτάζ από τη συνεστίαση της 9/10/2014 µε οµιλητάς τους πρεσβευτάς και τους επικεφαλής της διπλωµατικής αποστολής 4 χωρών της ευρ.εν. ητοί της Σλοβακίας-Ουγγαρίας-Πολωνίας και Τσεχίας

Διαβάστε περισσότερα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα

3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα 3.5 Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα των οποίων το ph παραμείνει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων ή αραιωθούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας

Ιανουαριος 2015. Κωνσταντίνα Μοσχοτά. Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ιανουαριος 2015 Κωνσταντίνα Μοσχοτά Αντιπρόεδρος Καταφυγίου Γυναίκας Ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οργάνωση. Όραµά µας η καταπολέµηση κάθε µορφής κακοποίησης εις βάρος των γυναικών. Λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014)

Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Οδηγός χρήσης της υπηρεσίας ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Έκδοση 1.2 (29 09 2014) Για την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση των εισερχομένων εγγράφων που δέχεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 1. Ταυτότητα, Παιδική Ηλικία, Ελευθερία Έκφρασης. Άρθρο 1 : Ορισμός του Παιδιού Άρθρο 7 : Όνομα και εθνικότητα Άρθρο 8 : Κατοχύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. Άρθρο 1 Δικαιούχοι Ελληνική Αθήνα, 3 Ιουνίου 2014 Α.Π.: οικ. 30651 /2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις)

Κρυπτογραφία. Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Κρυπτογραφία Εργαστηριακό μάθημα 10 (Επαναληπτικές ασκήσεις) Εύρεση αντίστροφου αριθμού Mod n Έχουμε ήδη δει ότι πολύ συχνά συναντάμε την ανάγκη να βρούμε τον αντίστροφο ενός αριθμού a modulo n, δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 4(167).. 581Ä596. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö

Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 4(167).. 581Ä596. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 4(167).. 581Ä596 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ œ Š Š ˆ 1 ƒô Š -Š ˆ Œ ˆ.. ƒμ³ ²Ó ± μ Ê É Ò Ê É É ³.. ±μ Ò, ƒμ³ ²Ó, ²μ Ê Ö ³± Ì Ê ± -±μ É μ ± ±μ μ ³μ ² μ μ Ë μ³ μ²μ Î ±μ ³ - É Í ÊÐ ±μ É ÉÒ ²Ó μ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β43ΞΛ-33Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ. Κώδικας: 10182 Τηλ :2131516037

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 161/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/40/EK ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 για τις εκπομπές των συστημάτων κλιματισμού των μηχανοκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία για το Συνέδριο στην Κύπρο, «Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εργασία»

Ομιλία για το Συνέδριο στην Κύπρο, «Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εργασία» Λευκωσία, 12/06/2015 Ομιλία για το Συνέδριο στην Κύπρο, «Εμπορία Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εργασία» Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση Είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3

VA ομάδα. ii CH3CH2OH 4I2 6NaOH HCOONa CHI3 5NaI 5H iii CH3CH O 2AgNO3 3NH3 H2O CH3COONH4 Ag 2NH4NO3 Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν Π Α Ν Ε Λ Λ Α Δ Ι Κ Ω Ν Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ω Ν 2 0 1 Χ Η Μ Ε Ι Α Θ Ε Τ Ι Κ Η Σ Κ Α Τ Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Γ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ 2 9. 0 5. 2 0 1 ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Κατεύθυνσης Χημεία Γ Λυκείου ΚΑΛΟΓΝΩΜΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr 0 2 7 1s 2s ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ 2p 3s 14 2 2 6

Διαβάστε περισσότερα

1. Αναμιγνύονται 250mL διαλύματος CH 3 COOH 0,4M με 250mL διαλύματος NaOH

1. Αναμιγνύονται 250mL διαλύματος CH 3 COOH 0,4M με 250mL διαλύματος NaOH ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Γ Λυκείου, Θετική Κατεύθυνση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Νεάπολη,././ 20. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ:...... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ 1. Αναμιγνύονται 250mL

Διαβάστε περισσότερα

στους τελευταίους γύρους, έτσι ώστε να τον φθάσω και να γίνει µια προσπάθεια για τριπλό µατς για τον παγκόσµιο τίτλο µεταξύ των δυό µας και του

στους τελευταίους γύρους, έτσι ώστε να τον φθάσω και να γίνει µια προσπάθεια για τριπλό µατς για τον παγκόσµιο τίτλο µεταξύ των δυό µας και του ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΩΝ ΙΕΚ ΙΚΗΤΩΝ ΛΟΝ ΙΙΝΟ,, 15/3 1/4/2013 Επιµέέλεει ια: : Βαγγέλης Βιδάλης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ Ειδική Εκδοση από το «Ελληνικό Σκάκι» - Απρίλιος 2013 Εισαγωγικό Σηµείωµα Το τουρνουά των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Χ Ρ ΗΜ ΑΤ ΙΣ Τ ΗΡ ΙΑ CISCO EXPO 2009 G. V a s s i l i o u - E. K o n t a k i s g.vassiliou@helex.gr - e.k on t ak is@helex.gr 29 Α π ρ ι λ ί ο υ 20 0 9 Financial Services H E L E X N O C A g e

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 004 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αρχελάου 27, ΤΚ 11635 Αθήνα, Τηλ. 210 9210977 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αρχελάου 27, ΤΚ 11635 Αθήνα, Τηλ. 210 9210977 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αρχελάου 27, ΤΚ 11635 Αθήνα, Τηλ. 210 9210977 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Έργο 1.2.ε/12 της Δράσης 1.2/12

Διαβάστε περισσότερα

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Φορέας Υλοποίησης : ERA Τόπος ιεξαγωγής : Trier (Germany) Ηµεροµηνία : 11-12/10/2012 Τίτλος Σεµιναρίου : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Συµµετοχή : Χαρίκλεια Ηλιοπούλου Πρόεδρος Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΟΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΤΣΙΤΣΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Θέµατα από το βιβλίο µου: Οι ασκήσεις των εξετάσεων φυσικής γενικής παιδείας γ λυκείου (υπό έκδοση ) (Περιέχει 111 ασκήσεις πιθανά θέµατα εξετάσεων µε απαντήσεις) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΘΕΜΑ 1 ο Πόση είναι η ενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Έκθεση για την Εμπορία και Διακίνηση Ανθρώπων 2014 Ελλάδα Επίπεδο 2 ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Η Ελλάδα αποτελεί χώρα διαμετακόμισης, προορισμού

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο

Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1 / 16. 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 1 / 16 Ερωτηματολόγιο για τη λειτουργία των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ήμος: 1.Ιδιότητα ερωτώµενου Δήµαρχος Πρόεδρος ΣΕΜ µέλος ΣΕΜ άλλο 2.Συγκροτήθηκε στο Δήµο σας ΣΕΜ; ΝΑΙ ΟΧΙ (αν όχι συνεχίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030.

ΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ PATMANIDIS Δημητρας 15 Ακαδημια Πλάτωνος Αθήνα 10442 Τηλ 2105141807, 2105157906, 2105141132 Φαξ 2105153030. ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ AD50 44300-11B00 ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ AD50 44300-11B00 Κωδικός: 49001001 209000912 ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ C50 16950-086-000 Κωδικός: 49001002 209000992 ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ C50 16950-086-000 Κωδικός: 49001003 209000900 ΡΟΥΜΠΙΝΕΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

YNE PIO I O O IA 20th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY EMA: «GREEK PHILOSOPHY AND ITS RELEVANCE TO ISSUES OF OUR AGE».

YNE PIO I O O IA 20th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY EMA: «GREEK PHILOSOPHY AND ITS RELEVANCE TO ISSUES OF OUR AGE». IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - TEL: +30210-9956955, +30210-7277545,+ 30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp, http://www.iagp.gr E-mail: kboud714@ppp.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203282 / Fax: 210 8229454 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203 282, Fax: (+30) 210 8229454 E-mail: areti@aueb.gr / www.aueb.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακρίσεις/ Ρατσισμός:

Διακρίσεις/ Ρατσισμός: ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2009 Για την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της, η ΚΙΣΑ επικεντρώνει τις δραστηριότητές της σε όλους τους κύριους τομείς των εργασιών της μετανάστευση, άσυλο, ρατσισμό, διακρίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS

2 μ Gauss 1. Equation Chapter 1 Section 1 GAUSS GAUSS 2 μ Gauss 1 Equation Chapter 1 Section 1 2 GAUSS GAUSS 2 2 μ Gauss μ μ μ μ μ μ μ. μ μ μ μ. μ μ μ μ Coulomb μ. μ 1: μ μ μ μ μ, μ. μ μ. μ μ. μ μ μ μ μμ. μμ μ μ μ. μ μ μμ μ. μ μ μ. μ μ μ μ μ. μ μ μ μ μ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ& ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ AR(p) Δρ. Κουνετάς Η Κωνσταντίνος ΕΠΙΧ Τεχνικές Προβλέψεων & Ελέγχου ιαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008

Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Κύριοι τομείς δραστηριότητας και δραστηριότητες Ιανουάριος 2008 Τ.Θ. 22113, 1517 Λευκωσία, Τηλ. + 357 22878181, Φαξ. +357 22773039 Ιστοσελίδα: www.kisa.org.cy, Ηλ. Ταχ.: kisa@cytanet.com.cy 1 Για την επίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα

2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα 2.2 Κατάταξη των στοιχείων (Περιοδικός Πίνακας) - Χρησιμότητα του Περιοδικού Πίνακα Θεωρία 9.1. Τι είναι ο περιοδικός πίνακας; Αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις στης Χημείας. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Προχωρώντας στο µμέλλον. Υπερυψωµμένα Δάπεδα

Προχωρώντας στο µμέλλον. Υπερυψωµμένα Δάπεδα Προχωρώντας στο µμέλλον Υπερυψωµμένα Δάπεδα 2 Πάντοτε ένα βήµμα µμπροστά σε ποιότητα Η UNIFLAIR ειδικεύεται στην κατασκευή, τη βιοµμηχανική παραγωγή και την πώληση υπερυψωµμένων δαπέδων, συστηµμάτων κλιµματισµμού

Διαβάστε περισσότερα

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων

1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1.2 Αρχές δόμησης πολυηλεκτρονικών ατόμων 1. Ερώτηση: Τι είναι η ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή; Η συμπλήρωση των τροχιακών με ηλεκτρόνια, λέγεται ηλεκτρονική δόμηση ή ηλεκτρονική κατανομή.

Διαβάστε περισσότερα

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 23 3. ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 1. Βλέπε θεωρία σελ. 83. 2. α) (χημική εξίσωση) β) (δύο μέλη) (ένα βέλος >) γ) (αντιδρώντα) δ) (τμήμα ύλης ομογενές που χωρίζεται από το γύρω του χώρο με σαφή όρια). ε) (που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ' ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: τηλ 210-802850 ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ - ΣΧΕΔΙΟ: τηλ 210-802850 ΕΠΑ.Λ. - Τ.Ε.Ε.: τηλ 210-129412 Κ.Ε.Κ. ERGOWAY: τηλ 210-147001 ERGOWAY ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: τηλ 210-147002 PΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων

Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Χάρτα αυτοδέσμευσης κοινωνικής ευθύνης και λογοδοσίας μη κυβερνητικών οργανώσεων Ποιοι είμαστε Οι διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσυπογράφουμε τον Καταστατικό Χάρτη Αυτοδέσμευσης Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Μικροϋπολογιστών

Συστήματα Μικροϋπολογιστών ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ Συστήματα Μικροϋπολογιστών 3η Oμάδα Ασκήσεων Δημητρίου Ανδριάνα 03110684 Σκούρα Ελένη 03110721 1 η 4 η Άσκηση i) Στο πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Όργανα Ελέγχου, Μετρήσεων και Ασφαλείας. BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße 135-137 D-46397 Bocholt

Όργανα Ελέγχου, Μετρήσεων και Ασφαλείας. BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße 135-137 D-46397 Bocholt Ihr Fachhändler: Benning TA 1 TA 1 Κωδικός 044124 Κροκοδειλάκια ασφαλείας Ø 4 mm, δύο κομμάτια, κόκκινο/ μαύρο, επαγγελματικός εξοπλισμός, CAT III 1.000 V Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG Münsterstraße

Διαβάστε περισσότερα

"(Aν)ασφάλεια καταστηματαρχών Αθήνας και Πειραιά και νέες μορφές αστυνόμευσης "

(Aν)ασφάλεια καταστηματαρχών Αθήνας και Πειραιά και νέες μορφές αστυνόμευσης "(Aν)ασφάλεια καταστηματαρχών Αθήνας και Πειραιά και νέες μορφές αστυνόμευσης " Καθηγήτρια Χριστίνα Ζαραφωνίτου, Διευθύντρια του ΠΜΣ Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου Συνεργασία: Α.Πατελάκη & Β.Λέκκα,

Διαβάστε περισσότερα

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67

Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 Βύσματα Φωτοβολταϊκών MC4 (συμβατά) IP67 wβύσματα MC4 Φ4mm για καλώδιο 4-6 mm 2 & 10-16 mm 2, με επικασσιτερωμένους ακροδέκτες. wχαρακτηριστικά: 1000VDC, 25Α εως 60Α, IP67, εύρος λειτουργίας -40 o C έως

Διαβάστε περισσότερα

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους)

Όλες τις Περιφέρειες (με την παράκληση να ενημερώσουν τις Περιφερειακές Ενότητες αρμοδιότητάς τους) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-6 - 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Αρ.Πρωτ.Υ7α/ΓΠ 11455 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Α` Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΚΥΡΩΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ/ΝΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [1] Ν 4165/1961 Περί κυρώσεως της υπό της Ελλάδος υπογραφείσης εν Παρισίοις την 13ην Δεκεμβρίου 1957 Ευρωπαϊκής συμβάσεως εκδόσεως...

Διαβάστε περισσότερα

Δε φαντάζεσαι τι δύναμη κρύβει. μια αγκαλιά

Δε φαντάζεσαι τι δύναμη κρύβει. μια αγκαλιά Δε φαντάζεσαι τι δύναμη κρύβει μια αγκαλιά Η Διεθνής Εταιρία Στήριξης Οικογένειας ΦΡΟΝΤΙΔΑ είναι: > Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία > Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) > Εγγεγραμμένη στα Μητρώα των ΜΚΟ του

Διαβάστε περισσότερα

DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων

DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων DAIKIN ΕΛΛΑΣ Λίστα Κωδικών Σφαλμάτων Κωδικός Σφάλματος A0 Μονάδα Πιθανά Αίτια Σφάλμα συσκευής εξωτερικής προστασίας Ενεργοποίηση συσκευής εξωτερικής προστασίας Εσφαλμένη τοπική ρύθμιση Ατέλεια PCB εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Ενότητα 6 Πίνακες Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Τύπος πίνακα (array) Σύνθετος τύπος δεδομένων Αναπαριστά ένα σύνολο ομοειδών

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004

Ερώτηση 3 (2 µον.) Ε 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ι,2 η ΕΞΕΤ. ΠΕΡΙΟ. ΕΑΡ. ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2003-2004 Ερώτηση 1 (2 µον.) Το σχ. (α) δείχνει το κύκλωµα ενός περιοριστή. Από τη χαρακτηριστική καµπύλη τάσης εισόδου-εξόδου V out =

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. Μορφοποιήθηκε: Χρώμα γραμματοσειράς: Κόκκινο

Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. Μορφοποιήθηκε: Χρώμα γραμματοσειράς: Κόκκινο «Σχεδιασμός προγράμματος ασκήσεων σε άτομα τρίτης ηλικίας.» Χατζηδαμιανός Θεόδωρος, Φυσικοθεραπευτής, Σακελλάρη Βασιλική, Φυσικοθεραπεύτρια, MSc, PhD. Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1 (Άρθρο 1 της Οδηγίας) Με το άρθρο 1 προσδιορίζεται ο σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%$&'()"*+,$'$%,%"!" !"-.''$+,"/0%*,*0+"! !"1(*$+,*2*("(&'$$'"!" !"34.(&,0+"&+4"5'&*+*+6"!"

!#$%$&'()*+,$'$%,%! !-.''$+,/0%*,*0+! !1(*$+,*2*((&'$$'! !34.(&,0+&+45'&*+*+6! !"##$%&'%##($)$ &&&&&*$+,-.&!/01&2(!& &&&&&3%/)&$)&4$-)51&6"7"8+&9: +( &;:?@")?&A5#(&B%")?5+$%) C64A6&'-8-5/#(&5)?&C))%D5+$%)&E-)+/- >)D$/%)@-)+&5)?&F5+"/5,&'-8%"/#-8&6/-5 GC4&5)?&'-@%+-&4-)8$)7&H)$+

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Φυσική Κατεύθυνσης Β Λυκείου ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ κ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Β Θέµα ο Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση σε κάθε µία από τις παρακάτω ερωτήσεις: Σε ισόχωρη αντιστρεπτή θέρµανση ιδανικού αερίου, η

Διαβάστε περισσότερα

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της.

Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και ίσο µε το µισό της. 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων 155 5.3 Εφαρµογές των παραλληλογράµµων Α Εφαρµογές στα τρίγωνα Α1 Θεώρηµα 1 Το τµήµα που ενώνει τα µέσα δύο πλευρών τριγώνου, είναι παράλληλο προς την τρίτη πλευρά και

Διαβάστε περισσότερα

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη;

Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Τι ορίζεται ως επίδραση κοινού ιόντος σε υδατικό διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη; Επίδραση κοινού ιόντος έχουμε όταν σε διάλυμα ασθενούς ηλεκτρολύτη προσθέσουμε έναν άλλο ηλεκτρολύτη που έχει κοινό ιόν με

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V4

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ISL_V4 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ IL_V VEION V (EV.8) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ Τηλ. 99 email: info@istechnology.gr FAX. 99 UL: www.istechnology.gr Copyright I technology /.a.8 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ. Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ. Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ (Ν. 2910/2001,Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις.) Χρήσιμο προκαταρκτικό Σχόλιο του Ταμείου Νομικών Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα