!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ / :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4"

Transcript

1 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ / :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23) !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4 " %6735-., D3.µµ.;E.? "2);362F? (9;.=.:;G=, C36:HI8J= >.) C.4)==6:;6I=;J= 1 2.3EµK.:F µ67 L. 92)>9=;3JL95 :;<= 2.367:5.:< 63):µE=J=,M9J= ;67 H.)=6µE=67 ;<? 9µ2635.?.=L3G2J= µ9 :>62, ;<= 938.:).>F 9>µ9;A4497:<, F.44)G? ;67 H.)=6µE=67 ; :).>6I trafficking. 1 92)>3A;<:< 9=,? µ6=;e467 97E4)>;<? 6)>6=6µ5.?, K.:):µE=67 :;)? 7293J359? >.) :;<= 236:J3)=F >.) A;72<.2.:*,4<:<, <,46 >.) 2)6 E=;6=< 94.:;)>6265<:< ;J= 938.:).>G= :*E:9J= :9 :7=LF>9? 6)>6=6µ)>F? >35:<?, >.LG? >.) 6 9L):µ,?,.=,*) < >6)=J=)>F.26-6*F.=;)4FM9J= LA4267= ;<=.=6*F µ63hg= 938.:).>F? 9>µ9;A4497:<?, :9 293),-67?,267 ;. 26:6:;A ;<?.=9385.?.7NA=6=;.), < 938.;)>F.:HA49)..µH):K<;95;.) >.) ;. :7=-)>A;..26-7=.µG=6=;.), 49);67386I= µ9 ;3, :7:>6;5O9) ;<=,26). 236:2AL9). >.;.=,<:<? ;67 H.)=6µE=67 ;<? 9µ2635.?.=L3G2J=. (646=,;) ;6 H.)=,µ9=6 ;<? 9µ2635.? µ9 :>62, ;<= 938.:).>F 9>µ9;A4497:<,46 >.) 2)6 :7*=A 293)4.µKA=9;.) :;<=.;OE=;. ;J= 9L=)>G= >.) 973J2.P>G= :7O<;F:9J=, -).2):;G=9) >.=95?,;) ;6 =6µ)>, >.L9:;G? 267 -)E29) ;<= 9µ A >.) 6) 89=)>,;939?,M9)? ;67 H.)=6µE=67 95=.) A8=J:;9?. 1 >.;.=,<:< ;67 9= 4,8J H.)=6µE= µ26-5O9;.).2, ):*I67:9? 2.3.=6F:9)?,,2J? 95=.) 8). 2.3A-9)8µ. < ;.I;):< ;<? 9µ2635.? µ9 ;<= , >.).2, 92)>3.;6I:9?.:AH9)9?, 6) 62659? 9= µe39) 95=.) -)>.)6468<µE=9?,.H6I -9= 95=.) 2A=;. -).>3);A ;.,3). µ9;.ni.24f? 938.:).>F? 9>µ9;A4497:<? >.) 938.:).>6I trafficking, >.) -9= 95=.) 2A=;. N9>AL.36 2,;9 < -).2):;6Iµ9=< 938.:).>F 9>µ9;A4497:< 95=.) :;6)*956 -<4J;)>, ;<? 9µ2635.?.=L3G2J=. D). ;<= 944<=)>F =6µ6L9:5., J? LIµ..=.8=J35O9;.) >AL9 23,:J26 < 938.:5. ; =9;.).=;)>95µ9=6 9>µ9;A4497:<?.2, A446 23,:J26, ; ). ;6 :>62,.7;, E*9) *3<:)µ626)F:9) K5.,.29)4F F A446 µe:6 9N.=.8>.:µ6I, F E*9) 92)KA49) F >.;.*3A;.) ;<= :*E:< 9N67:5.? 267 ;6 :7=-E9) µ9 ;6 LIµ.. "-G.N5O9) =..=.H93L95 1

2 2,;) < 26)=)>F µ9;.*953):< ;67-3A:;< -9= -).H63626)95;.).>,µ. >.) 9A=, 8). ;<= 2.36*F 938.:5.?.2, ;6 LIµ., 6-3A:;<? 95*9 9N.:H.45:9) ;<= :7=.5=9:< ;67 LIµ.;6?, -9-6µE=67,;) < 9=-9*,µ9=< :7=.5=9:< ;67 LIµ.;6? µ26395 =. µ<= 95=.).26;E49:µ. 949IL93<?.2,H.:<?. Q6 938.:).>, trafficking 46)2,= -9= :7=):;A 2.3.K5.:< ;<? 938.:).>F? =6µ6L9:5.?,.44A.7;,=6µ6.-5><µ. >.>6738<µ.;)>6I *.3.>;F3., ;. LIµ.;. ; )>.)6I=;.) =. 4AK67=.2, ;<= C64);95..3J8F >.) 236:;.:5. 1. T. :;94E*< ;67 C.4)==6:;6I=;J= (9;.=.:;G=, 74626)G=;.?.2, ; µ). :9)3A -).>3.;)>G= µµA;J= 267.H636I:.=,.H9=,?, :;<= µ94e;< ;67 H.)=6µE=67 ;<? 9µ2635.? µ9 :>62, ;<= :9N67.4)>F 9>µ9;A4497:< >.),.H9;E367, :;< -)>;IJ:< µ9 638.=G:9)? :;<3)626)6I=;.) 9=938A :;6=.8G=. >.;A ;<? 9µ2635.?,.26HA:):.= =. 9:;)A:67= ;6 9397=<;)>, ;67? 9=-).HE36= :9 LEµ.;. 938.:).>6I trafficking. D). ;6 4,86.7;, :7µµ9;95*.=.2, ;6= %9>EµK3)6 ; EJ? ;6= (A3;)6 ; :;<= <:< ;67 C3683Aµµ.;6? Combating trafficking in human beings going beyond, ; *3<µ.;6-6;FL<>9.2, ;6 C3,83.µµ. C3,4<M<? >.) B.;.264Eµ<:<? ;67 "8>4Fµ.;6? ;<? D9=)>F? %)9IL7=:<? ":J;93)>G= R26LE:9J= ;<? "73J2.P>F? "2);362F?, µ9 :7=;6=):;F 9;.536 ;< «%)9>>4<:).:;)>F "2);362F 8). ;67? (9;.=A:;9? :;<= "73G2<» >.) 9;.5367? 638.=G:9)?.2, ;<= S67µ.=5., ;<= Q:9*5., ;<= ';.45., ;<= '34.=-5. >.LG? >.) ;< "38.;)>G= 24.5:)6 ; Aµµ.;6?.7;6I -)638.=GL<>.= :7=.=;F:9)? 638.=G:9J= >.) H63EJ=.2, ;)?.=J;E3J *G39?, µ9 :;,*6 ;<=.=;.44.8F.2,M9J= >.) 23.>;)>G= >.LG? >.) ;<= -).µ,3hj:< 9=,? 98*9)3)-567 >.4G= 23.>;)>G= >.) -)9NF*L<:.= E397=9? 8). ;6 1 Αναφορικά µε το ισχύον στην χώρα θεσµικό πλαίσιο, σηµειώνεται ότι, όπως συµβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η εµπορία ανθρώπων µε σκοπό την εργασιακή εκµετάλλευση ρυθµίζεται νοµοθετικά από τα ίδια νοµοθετικά κείµενα που ρυθµίζουν και την εµπορία ανθρώπων µε σκοπό την σεξουαλική εκµετάλλευση Το εργασιακό trafficking επιχειρείται να ρυθµιστεί πρώτη φορά µε τον Νόµου περί της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγής στα θύµατα των πράξεων αυτών Ν.3064/2002. Με το Προεδρικό Διάταγµα 233/2003 καθορίζονται οι φορείς, τα µέτρα και το τρόπος παροχής της αρωγής και της προστασίας των θυµάτων. Στον Νόµο 3386/2005 ορίζεται σαφώς η έννοια του θύµατος: µάλιστα η αναγνώριση του θύµατος είναι ανεξάρτητη από του εάν αυτό έχει εισέλθει νόµιµα ή παράνοµα στην χώρα. Με τον Νόµο 3536/2007 ορίζεται ότι τα αναγνωρισµένα θύµατα δεν απελαύνονται και ότι τυχόν απόφαση απέλασης αναστέλλεται. Επίσης, στον Ν.3907/2011 προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αναγνωρισµένα θύµατα τα οποία δεν συνεργάζονται µε τις διωκτικές αρχές. Τέλος, στις 31/08/2010 το ελληνικό κοινοβούλιο επικύρωσε την Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και των τριών συµπληρωµατικών της πρωτοκόλλων. 2

3 3 938.:).>, trafficking :9 12 "73J2.P>E? *G39? (;6 98*9)35-)6 >.) 6) 9>LE:9)? 95=.) -).LE:)µ. :;<= ):;6: Q6 46)2,= 95*9 µ9;.ni A44J= ;<= 97LI=< 8). ;<= :I=;.N< 9>LE:9J= 8). ;6 938.:).>, trafficking :;<= "44A-. >.) ;<= µ9 ;<= :74468F ;67 74)>6I ;<? E>L9:<? 8). ;<= "44A-. L. FL94. =. ;6=5:J,;) 6) :7=64)>E? -).LE:)µ9? 24<36H6359? :;<= "44A-..=.H63)>A µ9 ;<= 9µ2635..=L3G2J= 8). 938.:).>F 9>µ9;A4497:< >.) ;<=.=A2;7NF ;<? >AL9 *3,=6 95=.) 264I 293)63):µE=9?. $) (B$ :;<= "44A-. -9=.26;946I= µ). :<µ.=;)>f 2<8F 24<36H,3<:<?.=.H63)>A µ9 ;<= E>;.:< ;67 72, 9NE;.:< H.)=6µE=67,.H6I µ,=6 264I 23,:H.;. E*67= 236:HE39).3J8F :9 E=.= 293)63):µE=6.3)Lµ, L7µA;J=. "25:<?, -9= E*9) 9397=<L95 ;6 H.)=,µ9=6 :9 >.L.3A 92):;<µ6=)>, >.) -9= 72A3*67= :*9;)>E? E397=9?. "N.);5.?.7;6I A44J:;9 92)*9)3F:.µ9 =..N)626)F:67µ9 E397=9? :9 2.39µH93F LEµ.;., -)9N.8A8.µ9 :7=9=;9IN9)? µ9 638.=G:9)? >.).26-94;)G:.µ9 ;6= <µ93f:)6 >.) 293)6-)>, ;I26 ;J= ;9497;.5J= 10 "44A-., 6) µ,=9?.n),2):;9? :;.;):;)>E? 95=.) 9>95=9? E*9) < /:;7=6µ5., >.) 6) 62659?.H636I= :;)? 726LE:9)? 267 ;6 ;µfµ. ;67 Anti Trafficking -).*9)35:;<>9. +EK.).,.2, ;. -).LE:)µ. :;.;):;)>A ;<? /:;7=6µ5.?, -9= 95=.) -7=.;, =..=)*=9I:67µ9 µ). ;A:<,.2, ;< :;)8µF 267-9= 2.3Eµ9)=9 :;.L93,? 6I;9 6 ;3,26? :74468F? :;6)*95J= >.) >.;<863)6265<:<? ;J= 726LE:9J= >.;A ;<= ;J= 9;G=.44A 6I;9 >.) < -3.:;<3),;<;. ;<? /:;7=6µ5.?, < E*9) 9=;.L95 >.;A ;< -)A3>9). ;J= ;9497;.5J= *3,=J=. T;:),.7;65 6).3)Lµ65.29)>6=5O67= 293)::,;936 ;)? 9N945N9)? 267.H636I= :;< -3.:;<3),;<;. ;<? /:;7=6µ5.? >.) ;<= >.;.83.HF ;J= :;6)*95J=, >.) 4)8,;936 ;6 5-)6 ;6 H.)=,µ9=6. "25:<?, -9= E*9) 74626)<L95 ;6 236K492,µ9=6 :;6 %3A:<? 9L=)>, :I:;<µ. -9-6µE=J= ; L. 92);3E29) µ). :78>9=;3J;)>F 92):>,2<:< ;J= 726LE:9J= >.) ;<? ? ;67?. U.µKA=6=;.? 72,M)= ;)?.=;)>9)µ9=)>E? -7:>6459? >.;A ;<= :74468F ;67 74)>6I >.) ;6 8986=,?,;) < 9µ2635..=L3G2J= 95=.) µ). 2.3A=6µ< -3.:;<3),;<;. µ9 µ) «:>6;9)=F 24973A», >.) >.;A :7=E29). <,26)..=.H63A :;6 :I=646 ;67 H.)=6µE=67, 95;9 :;<= "44A-. 95;9.446I, -9= µ A =..26;9495 µ). 9>;5µ<:<,.=,*).24F 9)>.:5.,.=.8>.:;)>A 293)63)O,µ.:;9 :;<= 2.367:5.:< µ).? µ93)>f? 9)>,=.? :*9;)>A µ9 ;<= >45µ.>. >.) ;6 *.3.>;F3. ;67 >.) ;673):;)>, ;6µE. >.LG? >.) :;6 >4A-6 ;67 >.L.3):µ6I 9=;625:;<>.= 293):;.;)>A 938.:).>6I trafficking F -).2):;GL<>.= :7=LF>9? ;E;6)9? 267 µ.? 92);3E267= =. 726LE:67µ9,;) 92)>3.;6I= >.;.:;A:9)? trafficking. D). ;67? 3

4 4 72,46)267? ;6µ95? -9= >.;E:;< -7=.;, =. :744EN67µ9 2.3A µ,=6 -)A:2.3;9? 24<36H6359?, 6) 62659? -9= 92.3>6I= 8). =. L9µ94)G:67µ9 ;<= 2.367:5. trafficking. +EK.)., 6 23,:H.;6? 9=;62):µ,?.2, "2)L9J3<;E? "38.:5.? -9>A-J= 938.;G= L7µA;J= 9µ2635.? :;<= ";.)395. "44<=)>A C9;3E4.). -95*=9) 2A=J.2,,4.,;) ;6 -)>, µ.? E449)µµ. 24<36H,3<:<? -9=.26>4959) 2.367:5. 293)2;G:9J= trafficking :9 626)6-F26;9 ;6µE. ;<? 6)>6=6µ)>F? µ9 ;6=.836;)>, ;6µE. L. FL94. =. ;6=5:J,;) < 926*)>,;<;. 267 ;6= -).>35=9) :9 :7=-7.:µ, µ9 ;6 :<µ.=;)>, 26:6:;, µ9;.=.:;g= *J35? *.3;)A :*646I=;.) :9.7;,=, >.) 6) 62656) 95=.) 97A4J;6) :;6 =..26-9*;6I=.=925:<µ67? -).>.=6=):µ6I? 938.:5.?, -<µ)67386i= :7=LF>9? =66I= ;<= µ9 293)2;G:9)? 9µ2635.? 267 E4.K.= -<µ6:),;<;., < 92)K5J:< µ)>3f? E>;.:<? >.44)9389)G=.44A >.) ;6 6)>6=6µ)>, L.Iµ. 23J;62,3J= >.44)9389)G= -).2=9,µ9=J=.2, 973J2.P>F.=;54<M< :;<= 638A=J:< ;<? 2.3.8J8F?, >.) µ9 :<µ.=;)>, 26:6:;, ;<? 2.3.8J8F? =. 95=.) 9N.8G8)µ6, :7*=A :*9;5O6=;.) µ9 ;<=.2.:*,4<:< :*9-,=.26>49):;)>A µ9;.=.:;g=, :;<= 249)6M<H5. ;67? *J35? *.3;)A, F >6)=6;)>G= µ9;.=.:;g=, >735J? S67µA=J= >.) +6I48.3J=, 267 E3*6=;.) -).µe:67 23.>;6395J= >.) 6) 62656) 938AO6=;.) 72, AL4)9? :7=LF>9? >.) -).µe=67= :;<= I2.)L36, :9 98>.;.4949)µµE=. 726:;.;)>A F : F8µ.;. 267 ;67? -).LE;67= 925 µ):lg:9), :7*=A 6) 5-)6) 6) 9386-,;9? ;67?, *J35? >.;.=A8><= =. 9N.:H.45O9;.) < 2.36*F 39Iµ.;6?, 2,:)µ67 =936I >.) < 23,:K.:< :9 *G367? ;673):;)>, ;6µE. -).2):;G=9;.),;) ;.N)-)J;)>A 23.>;6395. >.) 83.H95. 9I39:<? 938.:5.?, );67386I= 2.3A=6µ. :;)? *G39? 236E497:<? ;J= L7µA;J=, 236:94>I67=, µ9 ;6 -E49.3 >.4624<3JµE=J= 938.:)G= >.) 9=-9*6µE=J? :7=-7.:µ6I ;67? µ9.=en6-9? -).>62E?, B6)=6;)>6I? >.) I? >735J?.2, ;. =E. >3A;< µe4< ;<? "." 8). =. 938.:;6I= :9 N9=6-6*9).>A :78>36;Fµ.;. >.) :9 *G367? 9:;5.:<?. 1 µ9;.h63a ;J= L7µA;J= >.) < >A47M< ;J= :*9;)>G= 9N,-J=.=.4.µKA=6=;.).2, ;. 2.3A=6µ..7;A 83.H95., 267,µJ? E*67= 236<867µE=J? -9:µ9I:9) ;. ;. LIµ.; AH67= A;72. :7µK,4.)., µ9 ; :µ9I6=;.) =..2624<3G:67= ;µ<µ.;)>a ;6 *3E6? ;67?,.26:;E446=;.? :;. 83.H95., :9 ;.>;A *36=)>A -).:;Fµ.;., µe36? ;J= µ9446=;)>g= ;67? µ):lg=. Q. LIµ.;. >.;.4F867= =. 938AO6=;.) 24E6= ;J= 12 J3G=, *J35? 392, >.) :7=FLJ?, 9A= -9= E*67= 236:4<HL95 J? µ.l<;97,µ9=6), *J35? =. E*67= 72683AM9) :*9;)>E? :7µKA:9)? 4F89) < :9O,=, 6) 9386-,;9? 95;9-9= >.;.KA467= :9 4

5 5.7;6I? ; µE=., µ9 ;6= ):*73):µ,,;) 6) :7=64)>E? 9):23AN9)? ;<? :9O,= -9= F;.= )>.=626)<;)>E?, 95;9, µ9 ;<= *3F:<.29)4G=,.=.8>AO67= ;67? 938.O,µ9=67? =. 98>.;.495M67= ;<= *G3. *J35? =. -)9>-)>F:67= ; µE=.. /=.H63)>A µ9 ;6= >4A-6 >.L.3):µ6I, < -).2):;6Iµ9=< :7:;<µ.;)>F 2.3.K5.:< ;<? 938.;)>F? =6µ6L9:5.?, < 2.36*F.µ6)KG= :7*=A *.µ<4,;93j=.2, ;<= :*9;)>F :74468)>F :IµK.:< 938.:5.?, < >.L7:;93<µE=< >.;.K64F µE=J= F < ;µ<µ.;)>f.2624<3jµf ;67?, < M97-F? -F4J:< 938.O6µE=J= 24F367?.2.:*,4<:<? J? 938.O6µE=J= µ93)>f?.2.:*,4<:<? (8986=,? 267 L589).:H.4):;)>A -)>.)Gµ.;. 938.O6µE=J= 267 -)>.)6I=;.) E=:<µ. K.3E. >.).=L78)9)=A), <.267:5. µe3)µ=.? 8). ;<= 78)9)=F >.) ;<=.:HA49). ;J= 938.O6µE=J= (:9 :<µ ,;9? =. µ<= -):;AO67= =..264I67= 938.O,µ9=67?, 2.3A=6µ67? I?, 2.3,;).7;65 95*.= 726:; ;)>,.;I*<µ. 4,8J.=92.3>G= µe;3j=.:h.495.?), < 9H.3µ6O,µ9=< 23.>;)>F ;<? µ6=6µ936i? K4.2;)>F? µ9;.k64f? ;J=,3J= 938.:5.?, < N.:H.45O9;.) A446;9 «:)J2<3A» >.) A446;9 µ9 E883.H< «.26-6*F» ;J= 938.O6µE=J=, < :7*=A.26:2A;.) µ9 -,46 >.) < 9N97;94):;)>F ;<? 236:J2)>,;<;.? µ9;.*953):< g= 267-9= -).LE;67= =6µ)µ626)<;)>A E883.H.,,4..7;A 726-<4G=67= :7=LF>9? 938.:).>6I trafficking. /=.H63)>A µ9 ;)? µ63he? 9>µ9;A4497:<? -).2):;GL<>9,;).7;E? 26)>54467=. /= >.) E*67= 9=;62):;95.2, ;)?.3*E? 293)2;G:9)?,267 ;. LIµ.;., 72, ;<=.29)4F >.;A ;<? OJF? ;67? >.) ;<? 6)>68E=9)A? ;67? F >.) µ9 ;< *3F:< :Jµ.;)>F? >.) M7*6468)>F? K5.?, 72,>9)=;.) :9 98>49):µ,, 2.3A=6µ< 2.3.>3A;<:< >.) ;.29)=J;)>F µ9;.*953):< 236>9)µE=67 =. 2.3E*67= >.;.=.8>.:;)>F 938.:5., 6) 293)2;G:9)?.7;E? -9= 95=.) ;,:6 :7*=E?. C)6 :7*=E? 95=.) 6) 293)2;G:9)?, H :5.? :;<= F 9N.:H.45O67= 726;)LEµ9=. :7µK,4.). 938.:5.? :9 µ9;.=a:;9?, 6) 62656),,;.= 9):E3*6=;.) :;<= *G3., -).2):;G=67=,;),*) µ,=6-9= ):*I67= ;. :7µK,4.)..44A 6I;9 >.= 72A3*67= 6) 236>9)µE=67 =. >.4IM67= ;6 >,:;6? ;<? µ9;.>5=<:f? ;67?, 95=.) 97A4J;6) :;6 =..26-9*;6I= 938.:59? :;<=.=925:<µ< 6)>6=6µ5., µ9 )-).5;93..29*L95?,367? >.).µh5k64< >.;.K64F µE=J=. (). A44< µ63hf 9>µ9;A4497:<? 95=.).7;F ;<? 2.36*F? >.;.=.8>.:;)>F? 938.:5.? 236>9)µE=67 =..2624<3JL6I= :;6= 4.L3Eµ2636 ;. *3E< µ).? 2.3A=6µ<? µ9;.h63a?. "25:<?, E*67= 4AK9) -<µ6:),;<;. 293):;.;)>A,267 µ j865,*) µ,=6 =6)>)AO67= :;67? 938A;9? ;67? 2.3.2F8µ.;..2, =A)46= >.) >.4Aµ).,,267 < 2.36*F =936I >.) <49>;3)>6I 95=.) 726;72G-<? >.) 6) :7=LF>9? 78)9)=F? -9= 95=.).:H.495?,.44A )24E6= ;67? 726*39G=67= =..863AO67= 264I.>3)KA K.:)>A 5

6 6 95-< -).;36HF?.2, 2.3A=6µ. «µ5=) µa3>9;» 267 E*67= 98>.;.:;F:9) :;67? >.;.74):µ6I?.7;6I?. Q. 7293K64)>A 2,: *396I=;.) =. >.;.KA4467= 6) 938A;9? :;67? 9386-,;9? 8). ;< -).;36HF, ;< -).µ6=f >.) 8). 2.36*F «236:;.:5.?» E*67= J?.26;E49:µ. =. 4.µKA=67= >.L,467 F 94A*):;<.µ6)KF.2, ;67? 9386-,;9? ;67?. "I>64. >.=95?.=;)4.µKA=9;.) ;)? -7:>6459? 267.=;)µ9;J25O67= 6).3*E? 236>9)µE=67 =. -).2):;G:67= 2,;9 < 938.:).>F 9>µ9;A4497:< 95=.) :;6)*956 -<4J;)>, ;<? 9µ2635.?, -9-6µE=67,;), :;<= A;72< 6)>6=6µ5., :7*=A 95=.) 63).>E? 6) -).H63E? µ9;.ni µ63hg= 9µ2635.? >.) µ63hg= 938.:).>F? 9>µ9;A4497:<?. "2.=93*,µ9=< :;6 LEµ. ;J= 925:<µJ= :;.;):;)>G= ;<? /:;7=6µ5.?, L. FL94. =. ;6=5:J,;) ;6 8986=,?,;) < /:;7=6µ5. 2 >.;A ;. E;< 2005 EJ? ).*9)35:;<> LE:9)? 938.:).>6I trafficking -9= µ26395 =. 9>4<HL95 J? :;6)*956 -<4J;)>, ;<? 293)63):µE=<? E>;.:<? ;67 H.)=6µE=67 F ;<? :*9;)>A 23,:H.;<? 9µHA=):F? ;67. "=-9*6µE=J? =. :7=-E9;.) µ9 ;6= µ< 92.3>F :7=;6=):µ, ;J= :7=.3µ,-)J= H63EJ=, µ9 ;)? 9= ? 8=J:;E? -6µ)>E?.=92A3>9)9? ;J= 9498>;)>G= µ<*.=):µg=,.44a >.) µ9 ;<= 944)2F 97.):L<;6265<:< ;J=.3µ6-5J= H63EJ=. ()4G=;.? 2)6 :78>9>3)µE=., ;6 E449)µµ. 92.3>6I? 24<36H,3<:<? >.) 926µE=J? <.-7=.µ5. >.;.=,<:<? ;67 H.)=6µE=67.2, ;67? "2)L9J3<;E? "38.:5.?.44A >.) ;. :;94E*< ;62)>G=.:;7=6µ)>G= ;µ<µa;j=, ;J= 6265J= < :7µK64F :;<=.=;)µ9;g2):< ;67 H.)=6µE=67 >35=9;.) J? )-).5;93. >35:)µ<, -9-6µE=67,;) ;. 9N9)-)>97µE=. >4)µA>). ;67 Anti-trafficking -9= µ2636i= =. >.4IM67= ;6 :I=646 ;<? *G3.?, E*67= :7=E29)9?,*) µ,=6 :;6= 9=;62):µ,.44A >.) :;<= L9µ945J:< µ).? 72,L9:<? 9µ2635.?. &.3.>;<3):;)>A.=.HE3J,;) 6).:;7=6µ)>65 ;67 Anti-trafficking, 9)-)>A :;<= 92.3*5.,.=;)µ9;J25O67= :6K.3E? -7:>6459? :;<= 9N.:HA4):< µ.3;73)g= )>.=G= =. L9µ94)G:67= µ). 72,L9:< 293)2;G:9)?,µJ?,267 6 HA>946? ;<? 72,L9:<? -9= -).LE;9) 24F3< :;6)*95., 6 "):.8894E.? C3J;6-)>G= -9= µ26395 =. 236K95 :;<=.=.8=G3):< ;67 LIµ.;6?, µ9.26;e49:µ. ;6 ;9497;.56 =. :;9395;.) ;<= 236:;.:5. >.) ;<=.3J8F ;<? µ9 µ.3;7359? :;949*G= "38.;)>G= BE=;3J=, >35:)µ6 95=.) ;6 8986=,?,;) 6) , 4,8J ;67,;) -9= 8=J35O67= ;<= "44<=)>F 84G::. F 4,8J A=<:<?, 72683AH67= E883.H., :7*=A µa4):;. >9=A, 267 ;67? 2.3E*67= 6) 9386-,;9? ;67? ; ,;93. 92)>.46I=;.) 6) ;9497;.56) J?.26-9)>;)>, :;6)*956 ;<? ;F3<:<? ;J=,3J= 938.:5.?, 2 Παρότι από το 2002, µε την υιοθέτηση της νοµοθεσίας περί εµπορίας ανθρώπων, ξεκίνησε η καταγραφή στις στατιστικές περί εγκληµατικότητας της Αστυνοµίας των αδικηµάτων που σχετίζονται µε την εµπορία ανθρώπων, µόλις το 2005 γίνεται η διάκριση των υποθέσεων εµπορίας ανθρώπων ανά είδος εκµετάλλευσης. 6

7 7 2.3,;) >A;) ;E;6)6-9= -).:H.45:;<>9. CE3.=,µJ? ;<? A=<:<? ;J= µ9;.=.:;g= >.) ;<? A8=6).? ;J=,3J= )>3.;6I= :;<=.863A 938.:5.?, ;J= 938.:).>G= -)>.)JµA;J= >.) ;<? -7=.;,;<;.? >.; ? ;J=,3J= 938.:5.?, 6).3*E? :7*=A.=;)µ9;J25O67= ;<= 92)H74.>;)>,;<;. >.) ;<=.236L7µ5. ;J= µ9;.=.:;g= L7µA;J= =. :7=938.:;6I= µ.o5 ;67?. $) µ9;.=a:;9? 267-9= -).LE;67= *.3;)A, H6K6Iµ9=6) µ). 9=-9*,µ9=<.2E4.:<, -9= 236K.5=67= :9 :*9;)>E? >.; ?. (9;.=A:;9? 267 -).LE;67= =6µ)µ626)<;)>A E883.H., 236>9)µE=67 =. -).;<3F:67= ;<= 938.:5. ;67? >.) A3. ;<= =,µ)µ< 2.3.µ6=F ;67? :;<= *G3.,.26-E*6=;.) 92.*L95? :7=LF>9? 938.:5.?. #,µ)µ6) µ9;.=a:;9? 267 Eµ9)=.= A=9386).=.8>.:;)>A :7=.)=6I= :9,367? 938.:5.? K)>G= 9;.)39)G= >.L.3):µ6I F.297LI=6=;.) :9 83.H :5.? 267 9=-9*6µE=J? 49);67386I= µ9.-).h.=95? :7=LF>9?. D). >A26)67? A4467? µ9;.=a:;9?, < "44A-..26;9495,*) ):µ,?.44A E=. 2E3.:µ. ;<? µ9;.=.:;97;)>f? ;67? -).-36µF?, >.), >.;A ;<= -)A3>9). ;<?.=.8>.:;)>F? 2.3.µ6=F? ;67? :;<= *G3., 95=.) -).;9L9)µE=6) =. >A=67= 626).-F26;9 938.:5. 236>9)µE=67 =. 9N.:H.45:67= :;67? 4.L3Eµ26367? ;6 >,:;6? ;<? µ9446=;)>f? µ9;.>5=<:<?. B495=6=;.? ;<= 2.3EµK.:F µ67.7;f, L. FL94. =. ;6=5:J,;), 8). ;<=.=;)µ9;g2):< ;67 H.)=6µE=67, 2E3.= ;<?,26).? :7=E389).? ;J= :7=.3µ,-)J= H63EJ= >.) 9=-9*6µE=J? µ).? 2939;.53J 9N9)-5>97:F? ;67?, 95=.).2.3.5;<;< < 264);)>F K6I4<:< 92.=9NE;.:<? ;<? µ9;.=.:;97;)>f? 264);)>F? :9 973J2.P>, >.) :9 9L=)>, >9)µE=67 =..3L6I= 293)63):µ >.L):;6I= ;67? µ9;.=a:;9? 97A4J;67? :9 >AL9 µ63hf? 9>µ9;A4497:<. +EK.).,,:6, µ9-9-6µe=9? ;)? 92)2;G:9)? ;<? -<µ6:)6=6µ)>f? >35:<?, -9= 72A3*9) (F -9= µ26395 =. 72A3*9)) 264);)>F K6I4<:<.=;)µ9;G2):<? ;<?,46 >.) 2)6 E=;6=<? 2.3.K5.:<? >.) >.;.:;3.;F8<:<? ;J= 938.:).>G= -)>.)JµA;J= >.) ;<? 2.3A=6µ<? 9794)N5.?, 95=.) 2)L.=F < 925;.:< ;J= H.)=6µE=J= 9µ2635.?.=L3G2J=,*) µ,=6 :;6= ,.44A >.) :;6 8<89=F 24<L7:µ,. 7

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%&#1%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%&#1%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%&#1%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ

ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2013.. 44.. 5 ƒšˆœˆ Ÿ Œˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ê μ Î ±μ É μë Î ± É ÉÊÉ ³.. ƒ. ±μ, ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± Š, ²³ - É, Š Ì É ˆ 1535 Œ 1537 μ² Ò Î Ö Ì É 1537 μé Í ²Ò μ² μ Ò ËÊ ±Í 1539 ² Ò ³ Éμ Ò Î É 1541

Διαβάστε περισσότερα

! "#" "" $ "%& ' %$(%& % &'(!!")!*!&+ ,! %$( - .$'!"

! #  $ %& ' %$(%& % &'(!!)!*!&+ ,! %$( - .$'! ! "#" "" $ "%& ' %$(%&!"#$ % &'(!!")!*!&+,! %$( -.$'!" /01&$23& &4+ $$ /$ & & / ( #(&4&4!"#$ %40 &'(!"!!&+ 5,! %$( - &$ $$$".$'!" 4(02&$ 4 067 4 $$*&(089 - (0:;

Διαβάστε περισσότερα

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. A , º 9Ä Ä ³ μ 1

Ó³ Ÿ. A , º 9Ä Ä ³ μ 1 Ó³ Ÿ. A. 2012.. 9, º 9Ä10.. 70Ä128 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š ˆ œ Ÿ ˆ Ÿ ˆ ˆŠ.. ³ μ 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ²² μ, Ê ³μ ÉμÖÐ Ì ² ±Í Ö ²Ö É Ö Ô± ³ É ²Ó Ö Ë ± Ê ±μ É ²Ó ÒÌ É μ. - Ê ÕÉ Ö Ô± ³ ÉÒ μ ³ Õ μéμ±μ μ² Î ÒÌ É³μ

Διαβάστε περισσότερα

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 2(131).. 105Ä110 Š 537.311.5; 538.945 Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆŠ ˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ œ ƒ Œ ƒ ˆ ˆ Š ˆ 4 ². ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö μ ² ³ μ É ³ Í ² Ö Ê³ μ μ ³ É μ μ μ²ö

Διαβάστε περισσότερα

# " $! % $ " & "! # '' '!" ' ' ( &! )!! ' ( *+ & '

#  $! % $  & ! # '' '! ' ' ( &! )!! ' ( *+ & ' " # " $ % $ " & " # '' '" ' ' ( & ) ' ( *+ & ' "#$% &% '($&)$'%$ *($+,& #,-%($%./*, -./ "' ' + -0,$1./ 2 34 2 51 2 6.77.8. 9:7 ; 9:.? 9 9@7 9:> 9@>.77 9 9=< 9@>./= 9:=.7: 9=@.7@ 9::.87./>./7

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó

Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2011.. 42.. 2 Š ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆ Œ.. μ É Ó Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 636 ˆ ˆ Šˆ Œ ˆŸ ˆŒˆ - Šˆ Œ Š ˆ ˆ 638 Š ˆ ˆ ˆ : ˆ ˆŸ 643 ˆ ˆ Šˆ Š 646 Œ ˆ Šˆ 652 Œ ˆ Šˆ Š ˆ -2 ˆ ˆ -2Œ 656 ˆ ˆ Šˆ Š œ Š ˆ Œ

Διαβάστε περισσότερα

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É P13-2009-117.. μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, ±Ä Ï, μ²óï 2 Ì μ²μ Î ± Ê É É, Õ ², μ²óï μ... P13-2009-117 μ ³ μ ³μ² ±Ê²Ö ÒÌ Êαμ

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ. ʲ ±μ ±

Ó³ Ÿ , º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ. ʲ ±μ ± Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ ˆ ˆ Œ ˆŒ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ ˆŠ ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ÿ. ʲ ±μ ± ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± μ²ó ±μ ± ³ ʱ, Š ±μ, μ²óï Œ É ³ É Î ±μ ±μ³

Διαβάστε περισσότερα

P ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É.

P ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É. P13-2011-120. ƒ. μ μ², Œ.. ˆ μ,.. μ ± Î Š Ÿ ˆ Œ ˆŸ ˆ Ÿ Š ˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É E-mail: sobolev@nrmail.jinr.ru μ μ². ƒ., ˆ μ Œ.., μ ± Î.. P13-2011-120 É μ ± ²Ö ³ Ö μ² ÒÌ Î Ö ÒÌ ±Í Ò É Ö Ô± ³ É ²Ó Ö

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Ο κόσμος αύριο: προβλέψεις και υγειακό τοπίο

Ενότητα: Ο κόσμος αύριο: προβλέψεις και υγειακό τοπίο Τίτλος Μαθήματος: Πολιτικές Υγείας Ενότητα: Ο κόσμος αύριο: προβλέψεις και υγειακό τοπίο Διδάσκοντες: Αν. Καθηγητής Γιάνης Δημολιάτης (υπεύθυνος), Επίκ. Καθ. Ευαγγελία Ντζάνη, Κωνσταντίνος Τσιλίδης Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê

Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2003.. 34.. 7 Š 524.8+[530.12:531.51] Š Š Œ Š Œ ƒˆ. Œ. ϵ,.. ÊÏ,.. µ ±Ê Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê ˆ 138 Š Šˆ Š Š ˆ ˆ Š Œ ƒˆˆ 140 Š Œ ƒˆÿ œ 141 Š Ÿ Š Œ ƒˆÿ 143 ˆ Ÿ Š Œ ƒˆÿ ˆ Œ 144 ˆŸ Ä ˆ Œ

Διαβάστε περισσότερα

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Š ƒ ˆ ˆŸ Å Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ÉÉÊ,. Ê μ μ ± Ö μ Í Ö Ö ÒÌ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 7(156.. 6Ä69 Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ ˆŒ ˆ - ˆ ƒ ˆ ˆ ˆŸ Š -Œ ˆ Šˆ ˆ.. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± É ÉÓ μ Ò ÕÉ Ö ²μ Í Ò - μ Ò ² É Ö ³ ÖÉÓ Ì ÒÎ ² ÖÌ, μ²ó ÊÕÐ Ì ±μ ± 4- μ Ò. This paper

Διαβάστε περισσότερα

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24

/&25*+* 24.&6,2(2**02)' 24 !! "#$ % (33 &' ())**,"-.&/(,01.2(*(33*( ( &,.*(33*( ( 2&/((,*(33*( 24 /&25** 24.&6,2(2**02)' 24 " 0 " ( 78,' 4 (33 72"08 " 2/((,02..2(& (902)' 4 #% 7' 2"8(7 39$:80(& 2/((,* (33; (* 3: &

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

P Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200

P Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200 P9-2011-62. Î,.. Š ²³Ò±μ, Œ.. Œ ϱ,.. ʳ ˆ ˆ ˆ ˆŸ ˆŠ Š Š ˆ Ÿ -200 Î.. P9-2011-62 É μ É μ μ Í μ μ Ö μ ±μ Êα Ê ±μ É ²Ö -200 É ² μ μ Ê É μ É μ Í μ μ Ö Ò ÒÌ μ - ±μ, ±μéμ μ Ö ²Ö É Ö Î ÉÓÕ É ³Ò μ É ± Êα ²

Διαβάστε περισσότερα

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ

ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Ó³ Ÿ. 2007.. 4, º 5(141).. 719Ä730 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ Œ ˆŸ Š ˆˆ ƒ Šˆ ƒ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ Œ ˆ Š Œ Œ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ μéò μ ³ Õ ±μ Í É Í CO 2 O 2 ϲ μì

Διαβάστε περισσότερα

E Œ ˆ ˆ Œ ˆˆ.. μìμ,.. ± Îe

E Œ ˆ ˆ Œ ˆˆ.. μìμ,.. ± Îe ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2015.. 46.. 3 ˆ ˆ œ ˆ E Œ ˆ ˆ Œ ˆˆ.. μìμ,.. ± Îe ˆ É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Œμ ± ˆ 628 Œ Š ˆ 631 Ò Ò ²ÊÎ 631 ± É Ò ²ÊÎ 633 ˆ CCGV 636 ˆ œ Œ ˆ Š ˆ 637 Š Š ˆŸ Œ œš ˆ œ 638 Œ ˆ œ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆŸ 639 ƒμ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ

ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 2(144).. 219Ä225 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Œ Œ ˆ ˆ ˆ ˆˆ γ-ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ Œ œ Š ˆˆ.. Šμ ²μ a,.. Š,.. μ ±μ,.. Ö a,.. ² ± a,.. ² Õ± a a ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ Œμ

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 5(147).. 777Ä786. Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ. ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 5(147).. 777Ä786 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ ˆŒˆ Šˆ Œ Š ƒ ˆŒ œ ƒ - Ÿ ˆ.. Š Öαμ,. ˆ. ÕÉÕ ±μ,.. ²Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ± μ, ÎÉμ ² ³ Ö Éμ³ μ-ô³ μ μ μ ±É μ³ É μ Ìμ É μ μ ³μ² ±Ê² CN CO 2 N 2. ±

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ˆ œ Š Œ ˆ Œ.. Ëμ μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± ² É Î ± ³μÉ μ Ëμ ³ μ ²Ó μéμî ÒÌ Ô² ±É μ ÒÌ Êαμ, Ö ±μéμ ÒÌ Î É Î μ É ² μ μ ³, Éμ± ³, ÒÏ ÕÐ ³ ²Ó μ Î Éμ± ²Ó. Ê

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ *

Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * 6-2008-5 Œ.. ² μ,.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. Ô Ô ², Œ.. ƒê Éμ, Œ.. Œ ² μ * ˆ ˆ ˆˆ U(VI) ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ² μ Ê ² μì ³ Ö *, μ -, μ² Ö ² μ Œ... 6-2008-5 ˆ ² μ μ Í U(VI) μî μ μ Ì ² Ð μ ±É ÒÌ μéìμ μ ˆ ² μ μ Í Ö U(VI) μî

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 737Ä741 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ ƒ ˆŠˆ œ Š Šˆ Š ˆ ILC Ÿ ƒ ˆ ˆ ƒ ˆ ˆŸ.. ² Ì μ,.. Œ ± μ,.. Œ ÉÕÏ ±,.. Œμ μ μ,. Œ. Ò, Œ.. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ É ± ʲÓÉ ±μ μé± Ì Ô² ±É μ ÒÌ Î, ÉÒ ³

Διαβάστε περισσότερα

P Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ. ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï

P Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ. ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï P16-2010-38 Œ.. ƒ Ò ±,. ƒμ²ó ±, Œ. ²ÓÎ ±,. ƒ. Œμ²μ± μ,.. ± ˆ Š ˆ ˆ Š ˆ ˆŸ Œ Š Œ œ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, É μí±- ±, μ²óï ƒ Ò ± Œ... P16-2010-38 ² ±μôëë Í É ± Î É ²ÊÎ Ö μéμ μ³ Êα μ³μðóõ ±μ³ Í μ μ

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1

Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1 P13-2011-43 Œ.. ÉÊ Í± 1,.. Ö Õ²Ö 1,.. Šμ Î ±μ,.. Š Îʱ,.. ŠÊÎ ±,..Œμ Î,.. ³ μ,.. μ³êéμ,. A. Ìμ ± 1 Š ˆ ˆ Œ Š Œ ˆ Š ˆ - ˆ ˆ Œ ˆ ˆŸ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1 Í μ ²Ó Ò ÊÎ μ-êî Ò Í É Ë ± Î É Í Ò μ± Ì Ô -

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4(195).. 969Ä Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ

Ó³ Ÿ , º 4(195).. 969Ä Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ Ó³ Ÿ. 2015.. 12, º 4(195).. 969Ä980 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ Š Œ ˆ ƒ ˆˆ Ÿ ˆŸˆ. Œ. Ò, 1,. μ±μ, 2,.Œ., ƒ.. Š ³ÒÏ, Œ.. Š μ,.. Œμ μ μ, ƒ.. Œ ÍÒ,. ƒ. ±Ê,.. ±, ƒ.. ±μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë Î

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Ÿ Œ Ÿ.. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ö Ì μ ÊÌ É³μ Ë μ μ ² Ö ³ ± ³ ²Ó μ³ Ö μ³ Êɱ μé 0,8 μ 1,2 Œ É μ μ ³ Ê²Ó μ É μ ±μ ²ÊÎ Ô ± Éμ μ² 5 ±Ô

Διαβάστε περισσότερα

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ

ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ. ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ. ² μ Ê ² ² ±É Î É μ 13-2009-159.. ƒê,.. ± É,.. Ëμ μ Š ˆŒ œ ˆ ˆ ˆŸ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ˆˆ ˆ ˆ ˆ Šˆ- ˆŒŒ ˆ ƒ Œ ƒ ˆ ² μ Ê ² ² ±É Î É μ ƒê.., ± É.., Ëμ μ.. 13-2009-159 ± ³ É ²Ó μ ² μ Ê ² Î Ö ³ É μ μ μ²ö Ð Í ² Î ± - ³³ É Î μ μ ³ É μ ³

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

Š Œˆ.. Ê Ê²Êͱμ. ˆ ƒ ˆ ˆ ˆ ˆ 815. Ÿ - ˆ ˆ ˆŒ ˆ Š 834 ƒ ƒ 846 ˆ Š ˆ 862. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³. ƒ. ˆ.

Š Œˆ.. Ê Ê²Êͱμ. ˆ ƒ ˆ ˆ ˆ ˆ 815. Ÿ - ˆ ˆ ˆŒ ˆ Š 834 ƒ ƒ 846 ˆ Š ˆ 862. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³. ƒ. ˆ. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 3 ƒ Š Œˆ Š Œˆ.. Ê Ê²ÊÍ±μ ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³. ƒ. ˆ. Ê ±, μ Ö, μ μ ± ˆ 813 ˆ ƒ ˆ ˆ ˆ ˆ 815 Š ˆ Š Ÿ ƒ - Š 821 ˆ Š ˆ Šˆ Šˆ Š Ÿ - ˆ ˆ ˆŒ ˆ Š 834 ƒ ƒ 846 Š ˆ 861 ˆ Š ˆ 862 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός 1.1 Άτομα, Ηλεκτρόνια, και Τροχιακά Τα άτομα αποτελούνται από + Πρωτόνια φορτισμένα θετικά μάζα = 1.6726 X 10-27 kg Νετρόνια ουδέτερα μάζα = 1.6750 X 10-27 kg Ηλεκτρόνια φορτισμένα

Διαβάστε περισσότερα

Ÿ Ÿ Œ ƒ ˆ Ÿ ˆ Œ Š ˆ Š Œ Ÿ ˆ ˆŠ ˆ DECRIS-SC

Ÿ Ÿ Œ ƒ ˆ Ÿ ˆ Œ Š ˆ Š Œ Ÿ ˆ ˆŠ ˆ DECRIS-SC Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 1(130).. 45Ä62 Š 530.145 Ÿ Ÿ Œ ƒ ˆ Ÿ ˆ Œ Š ˆ Š Œ Ÿ ˆ ˆŠ ˆ DECRIS-SC. ƒ. Ð ±μ a,.. ÌÉ a,.. μ μ³μ²μ a,. ƒ. μ ±μ a,.. μ ±μ a,. ˆ. ͱμ a,.. ³ É a,. Œ. μ a,.. Ë ³μ a,.. ˆ μ a, ˆ.. Š Ê a, Œ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(170) Ä1241 Š ˆ ŒˆŠˆ. ˆ.. ƒ Ê 1. ˆ É ÉÊÉ ³ É ³ É ± ³... μ μ² μ μ ± μ Ê É Ò Ê É É, μ μ ±, μ Ö

Ó³ Ÿ , º 7(170) Ä1241 Š ˆ ŒˆŠˆ. ˆ.. ƒ Ê 1. ˆ É ÉÊÉ ³ É ³ É ± ³... μ μ² μ μ ± μ Ê É Ò Ê É É, μ μ ±, μ Ö Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 7(170).. 1232Ä1241 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š ˆ Š ˆ Š Š ˆ ŒˆŠˆ ˆ.. ƒ Ê 1 ˆ É ÉÊÉ ³ É ³ É ± ³... μ μ² μ μ ± μ Ê É Ò Ê É É, μ μ ±, μ Ö ÔÉμ μé μ Ê ÕÉ Ö μ ² ³Ò, ±μéμ Ò μ ÒÎ μ Ê ±μ²ó ÕÉ μé ²ÊÏ

Διαβάστε περισσότερα

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy P13-2014-14.. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3,,. ʳÌÊÊ Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ Ÿ ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ² ² Œƒ Œˆ, Ê, μ Ö 3 ˆ É ÉÊÉ Ë ± É Ì μ²μ Œ,

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ 58. ˆ. Œ. ƒμ É. Œμ ±μ ± μ Ê É Ò É ÉÊÉ Ô² ±É μ ± ³ É ³ É ± (É Ì Î ± Ê É É), Œμ ±

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ 58. ˆ. Œ. ƒμ É. Œμ ±μ ± μ Ê É Ò É ÉÊÉ Ô² ±É μ ± ³ É ³ É ± (É Ì Î ± Ê É É), Œμ ± ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ ƒ ˆ Šˆ š Š ƒ Œ ˆ Š Š Ÿ ˆˆ ˆ. Œ. ƒμ É Œμ ±μ ± μ Ê É Ò É ÉÊÉ Ô² ±É μ ± ³ É ³ É ± (É Ì Î ± Ê É É), Œμ ± ˆ 49 ˆ ˆ Šˆ Šˆ 50 ˆ ˆ Œ ˆ ˆˆ ˆ Š 54 Œ Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ 58 ˆ ˆ

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(170) Ä1091 ˆŒ ˆ. Œ. ˆ. Ò μí± 1. ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(170) Ä1091 ˆŒ ˆ. Œ. ˆ. Ò μí± 1. ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, Œμ ± Ó³ Ÿ. 011.. 8, º 7(170.. 1038Ä1091 Š ˆˆ ˆˆ Š ˆŒ ˆ Œ. ˆ. Ò μí± 1 ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, Œμ ± Î ÉÒ Ì ² ±Í ÖÌ ² É Ö É μ Ö Ô² ±É μ ² ÒÌ ³μ É. Theory of electroweak interactions is given in 4 lectures.

Διαβάστε περισσότερα

Œ ˆ ˆ Š ƒ ƒˆˆ: Š ˆŸ ˆŸ Š

Œ ˆ ˆ Š ƒ ƒˆˆ: Š ˆŸ ˆŸ Š ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2015.. 46.. 3 Ÿ - ˆ ˆ Šˆ Œ ˆ Œ ˆ ˆ Š ƒ ƒˆˆ: Š ˆŸ ˆŸ Š œ Š.. ƒμ Ê μ 1,. Œ. Ö Ê μ 1,. ˆ. ± 1, Œ.. μ É Ó 2,,.. ²μ 2, ˆ.. ˆ²ÓÎ ±μ 3 1 ƒ μ²μ Î ± É ÉÊÉ, Œμ ± 2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 3 ÊÎ μ-

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

P ² ± μ. œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ. μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008.

P ² ± μ. œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ. μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008. P3-2009-104.. ² ± μ ˆ ˆ Š Š ˆ œ Š ƒ Š Ÿƒ ˆŸ Œ œ Œ ƒˆ μ²μ μ Œ Ê μ μ ±μ Ë Í μ É Í ±μ ³μ²μ (RUSGRAV-13), Œμ ±, Õ Ó 2008. ² ± μ.. ²μ μ ± μé±²μ μé ÓÕÉμ μ ±μ μ ±μ ÉÖ μé Ö μ³μðóõ É μ μ ³ ²ÒÌ Ô P3-2009-104 ÓÕÉμ

Διαβάστε περισσότερα

DANSSino: ˆ ˆ ˆ ƒ Š DANSS. ² μ Ó³ Ÿ. 1 ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, Œμ ±

DANSSino: ˆ ˆ ˆ ƒ Š DANSS. ² μ Ó³ Ÿ.   1 ˆ É ÉÊÉ É μ É Î ±μ Ô± ³ É ²Ó μ Ë ±, Œμ ± 13-2013-127 ˆ. ƒ. ² ± 1,.. ²μ,.. Ê,. ƒμ, Œ.. ²μ 1,. ƒ. μ μ, ˆ.. É ±μ,.. Éʲ,.. Šμ Ö± 1,.. Œ,.. Œ Õ± 1,. ƒ. μ ±μ 1,. ƒ. ²ÓÏ ±,.. μ μ,.. Ê³Ö Í,.. Ê μ 1,.. ² ³ É,.. É μ É 1,.. 1,. ˆ. ±μ ± 1, ˆ.. Ìμ³ μ 1,..

Διαβάστε περισσότερα

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ

C M. V n: n =, (D): V 0,M : V M P = ρ ρ V V. = ρ »»...» -300-0 () -300-03 () -3300 3.. 008 4 54. 4. 5 :.. ;.. «....... :. : 008. 37.. :....... 008.. :. :.... 54. 4. 5 5 6 ... : : 3 V mnu V mn AU 3 m () ; N (); N A 6030 3 ; ( ); V 3. : () 0 () 0 3 ()

Διαβάστε περισσότερα

Ÿ Ÿ ˆ ˆ Šˆ ƒˆˆ (Ÿ ) Ÿ ˆ ƒˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ ( Ÿ ).

Ÿ Ÿ ˆ ˆ Šˆ ƒˆˆ (Ÿ ) Ÿ ˆ ƒˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ ( Ÿ ). Ó³ Ÿ. 2011.. 8, º 6(169).. 1007Ä1023 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ Ÿ Ÿ ˆ ˆ Šˆ ƒˆˆ (Ÿ ) Ÿ ˆ ƒˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ ( Ÿ ). œ Š ˆŒ ˆ ˆ Š Œ ˆ Ÿ.. ²,.Œ. ²μ, Œ.. ƒ ²,.. ƒê μ, Œ. ƒ. Š Ò±μ,.. Šμ² ±μ,.. Šμ,.. Œ ÍÒ ±

Διαβάστε περισσότερα

Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ ˆ Šˆ ˆ Š ˆˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ œ Šˆ ˆ ˆ Š Œ 1 n 1,6

Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ ˆ Šˆ ˆ Š ˆˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ œ Šˆ ˆ ˆ Š Œ 1 n 1,6 Ó³ Ÿ. 2013.. 10, º 3(180).. 376Ä388 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ ˆ Šˆ ˆ Š ˆˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ œ Šˆ ˆ ˆ Š Œ 1 n 1,6.. Œ Ì,.. É±μ ±μ μ Ê É Ò Ê É É, Ó, μ Ö μé Ò μ± μ ² Î ± É Î ± Ì ÉμÎ ± ÉμÎ ± ËÊ ± Í Ê Ð ÕÐ Ì

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471 Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 4153.. 449Ä471 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ ˆ ˆ ƒ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ƒ ² Ê É Ö μ μ μ Ê Éμ Î μ É μ μ μ μ μé μ μ ² - μ μé μ É ²Ó μ ³ ²ÒÌ μ ³ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Περίοδοι περιοδικού πίνακα Ο περιοδικός πίνακας αποτελείται από 7 περιόδους. Ο αριθμός των στοιχείων που περιλαμβάνει κάθε περίοδος δεν είναι σταθερός, δηλ. η περιοδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

!"! #!"!!$ #$! %!"&' & (%!' #!% #" *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2!

!! #!!!$ #$! %!&' & (%!' #!% # *! *$' *.!! )#/'.0! )#/.*!$,)# * % $ %!!#!!%#'!)$! #,# #!%# ##& )$&# 11!!#2! # $ #$ % (% # )*%%# )# )$ % # * *$ * #,##%#)#% *-. )#/###%. )#/.0 )#/.* $,)# )#/ * % $ % # %# )$ #,# # %# ## )$# 11 #2 #**##%% $#%34 5 # %## * 6 7(%#)%%%, #, # ## # *% #$# 8# )####, 7 9%%# 0 * #,, :;

Διαβάστε περισσότερα

ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144

ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144 Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 647Ä653 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ ƒ ˆŒ Œ ƒ ƒ ˆ ƒ ˆŠ ˆ -144 ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ,ˆ..Š Ö, Ÿ. ʲ ±μ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± μ²ó ±μ ± ³ ʱ, Š ±μ, μ²óï ÔÉμ

Διαβάστε περισσότερα

Š Œ Ÿ ˆ Œ ˆŠ ƒ Š Œ Š Ÿ ˆ DC-60

Š Œ Ÿ ˆ Œ ˆŠ ƒ Š Œ Š Ÿ ˆ DC-60 Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 4(146).. 655Ä674 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š Œ Ÿ ˆ Œ ˆŠ ƒ Š Œ Š Ÿ ˆ DC-60.. ƒ ± ²,.. Ìμ³ μ, Œ.. μ,.. ÒÏ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μ μ ±Êʳ μ É ³Ò Í ±²μÉ μ μ μ ±μ³ ² ± ÉÖ ²ÒÌ μ μ DC-60, μ - μ μ μ Éμ Ö

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α A1. β Α. β. Α3. β. Α. γ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 1 Απριλίου 013 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α5. α) Το κύριο προϊόν της αντίδρασης καθορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 01 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ Α ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες Σηµειώσεις Πραγµατικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης

Σύντοµες Σηµειώσεις Πραγµατικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης Σύντοµες Σηµειώσεις Πραγµατικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης Τµηµα Μαθηµατικων Πανεπιστηµιο Κρητης Ηρακλειο Περιεχόµενα Συµβάσεις και συµβολισµοί 4 1. Το εξωτερικό µέτρο Lebesgue 5 2. Μετρήσιµα σύνολα 7 3. Η

Διαβάστε περισσότερα

.. Š ³Ö ˆ Œ 953. E > 1 ŒÔ 960 Šˆ ˆ œ œ Š ˆŒ ˆ - Ÿ ˆŸ Œ ˆ ˆ ˆˆ Œ - Š ˆŒ ˆ ˆ Œ ƒ ˆŸ ˆ. ˆ Šˆ œ ˆ ˆŒ ˆ ˆ œ ˆ ˆ ˆ 1005 ˆ Š ˆ 1011

.. Š ³Ö ˆ Œ 953. E > 1 ŒÔ 960 Šˆ ˆ œ œ Š ˆŒ ˆ - Ÿ ˆŸ Œ ˆ ˆ ˆˆ Œ - Š ˆŒ ˆ ˆ Œ ƒ ˆŸ ˆ. ˆ Šˆ œ ˆ ˆŒ ˆ ˆ œ ˆ ˆ ˆ 1005 ˆ Š ˆ 1011 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 4 Š ˆ ˆŸ ƒˆˆ ˆ Œ.. Š ³Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 951 ˆ Œ 953 ˆ ˆƒƒ ˆ ƒ ˆ Œ ˆ E > 1 ŒÔ 960 Šˆ ˆ œ œ Š ˆŒ ˆ - ˆ ƒ Š Œ ˆ 967 Š ˆ Œ ˆŸ Ÿ - Ÿ ˆŸ Œ ˆ ˆ ˆˆ Œ - Š 978 Š ˆŒ ˆ ˆ Œ ƒ ˆŸ

Διαβάστε περισσότερα

Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ

Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ Τβριδιςμόσ Υβριδικά τροχιακά και γεωμετρίεσ Γηαίξεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Ελευθεριών και ικαιωµάτων των Πολιτών, ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 8 Μαΐου 2001 PE 302.228/14-21 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 14-21 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ Eva Klamt (PE 302.228)

Διαβάστε περισσότερα

! "#$ %$ & ' ( )*" +, -../

! #$ %$ & ' ( )* +, -../ !"#$%$& ' ( )*"+, -../ *)"123$45"4%$!"%!", 62" #$7" $!6$ $$!$8592*!" $1:" #$8 *);"*)3)"4%$6$*% #3!)*%$!$*"#$%""3#"$ 3$#3"%! ) :!)"%""

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 5(196) Ä1111

Ó³ Ÿ , º 5(196) Ä1111 Ó³ Ÿ. 2015.. 12, º 5(196).. 1100Ä1111 Œ ˆŠ ˆ ˆ Š ƒ Š ˆŒ Š ˆŒ Œ ˆ ƒ ˆˆ ˆˆ Œ œ ˆ Š Š.. ² ± μ,.. ʲÖ, Œ.. ² ³ μ,.ˆ.ƒ ²±,,. ƒ. ±μ,,. ƒ. ³ ±μ,,.. Šμ μ ²μ,. ²²,. Š. Œ,. ˆ. Ê ±,. ƒ. μ²êì, 1,. Œ. μ μ, Š. μ,. ˆ.

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆˆ Œˆ C Z =47 50 Œ Œ ˆ ˆ Œ ˆ 23 ŒÔ

ˆ ˆˆ Œˆ C Z =47 50 Œ Œ ˆ ˆ Œ ˆ 23 ŒÔ P15-2014-58.. Š ³Ö,.. ŠÔ μ²² 1,.. ± μ,.. ²Ó,. ƒ. ²μ, ƒ.. μ ±μ,.. ³ É, ƒ. Ÿ. É μ Ê ˆ ˆ ˆ ˆ Œ ˆ ˆˆ Œˆ C Z =47 50 Œ Œ ˆ ˆ Œ ˆ 23 ŒÔ ² μ Ê ² Ÿ Ö Ë ± E-mail: karamian@nrmail.jinr.ru 1 ˆ ² μ É ²Ó ± Ö ² μ Éμ

Διαβάστε περισσότερα

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 204.., º 4(88).. 768Ä776 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Š ˆ Œ ˆ Š Œ ˆ Œ. Œ. Ò Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ËË ±É μ ÉÓ ³ μ μμ μ μé μ ±Í μ μ μ²ó μ ³ Ô² ±É μ μ μ μì² Ö É μé ÊÌ ³ É μ : ÔËË ±É μ É

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑΣ : Οι ιδιότητες των χηµικών στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. 1. Ο ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Οι άνθρωποι από την φύση τους θέλουν να πετυχαίνουν σπουδαία αποτελέσµατα καταναλώνοντας το λιγότερο δυνατό κόπο και χρόνο. Για το σκοπό αυτό προσπαθούν να οµαδοποιούν τα πράγµατα

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ ˆ ˆŸ Š Œˆ Šˆ. Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± 2 Î ± Ë ±Ê²ÓÉ É Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Œ ˆ ˆŸ Š Œˆ Šˆ. Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± 2 Î ± Ë ±Ê²ÓÉ É Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2015.. 46.. 1 ƒˆ ˆŸ ƒ Š Š ƒ Š ˆŒ Š Š Œ ˆ ˆŸ Š Œˆ Šˆ Šˆ ƒˆ.. Éμ μ 1,.. ʲμ 1,.. μ Î 1,. ˆ. ƒ ²± 1,2,.. É μ 1,.. μ Ê ±μ 1,2,. Œ. μ μ 1,.. μ 1, 1 ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ

Διαβάστε περισσότερα

P ²ÒÏ,.. μ μ Š ˆ ˆ Ÿ ˆ

P ²ÒÏ,.. μ μ Š ˆ ˆ Ÿ ˆ P13-2013-6.. ²ÒÏ,.. μ μ ƒ ˆ Šˆ Š Š ˆ -2Œ. Œ ƒ Š Š ˆ ˆ Ÿ ˆ ²ÒÏ.., μ μ.. P13-2013-6 É Î ± Ê ± ±Éμ ˆ -2Œ. ³ É Ò Ìμ μ μ ÔËË ±É ±É μ É μ É μ Ö μ ÖÉ Ö Ê²ÓÉ ÉÒ ² μ Ö Ìμ ÒÌ ÔËË ±Éμ ±É μ É - ±Éμ ˆ -2Œ, Ò μ² μ μ

Διαβάστε περισσότερα

Œ ˆ ˆŸ ˆ Š ˆ ƒ Š Œ Š Š

Œ ˆ ˆŸ ˆ Š ˆ ƒ Š Œ Š Š Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 654Ä665 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ ˆ ˆŸ ˆ Š ˆ ƒ Š Œ Š Š.. ÊÉ ±μ,. ˆ. ƒμ μ μ,.. μ Í,.. μ Í,.. μ Í, Š.. É μ,.. Œμ Î ±,.. μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ³Êϱ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ ±Í μ Ò ±μ³ ² ± ʱ²μÉ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2012.. 43.. 6 Ÿ - ˆ ˆ Šˆ Œ ˆ Š ƒˆˆ: ˆ ƒ Š ƒˆ Šˆ Š ŒˆŠ Œ ƒ ˆ Œ Š.. ƒμ Ê μ 1,. Œ. Ö Ê μ 1,. ˆ. ± 1, Œ.. μ É Ó 2,.. ²μ 2 1 ƒ μ²μ Î ± É ÉÊÉ, Œμ ± 2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 1514 Œ ˆ ˆ Œ 1516

Διαβάστε περισσότερα

n = r J n,r J n,s = J

n = r J n,r J n,s = J Ανάλυση Fourer και Ολοκλήρωμα Lebesgue (2011 12) 4ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Υποδείξεις 1. Εστω E [a, b] με µ (E) = 0. Δείξτε ότι το [a, b] \ E είναι πυκνό υποσύνολο του [a, b]. Υπόδειξη. Θεωρήστε ένα μη κενό

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(186).. 177Ä Œ. Š Ö,.. Ì Ö,.. ± Ö,, 1,.. ƒê, 2. μ ±μ- ³Ö ± ( ² Ö ± ) Ê É É, ± μ Ê É Ò Ê É É, Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(186).. 177Ä Œ. Š Ö,.. Ì Ö,.. ± Ö,, 1,.. ƒê, 2. μ ±μ- ³Ö ± ( ² Ö ± ) Ê É É, ± μ Ê É Ò Ê É É, Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 14.. 11, º (186).. 177Ä185 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ Š Ÿ Œ œ Œ Š ƒ Œ ƒ ˆŸ. Œ. Š Ö,.. Ì Ö,.. ± Ö,, 1,.. ƒê, μ ±μ- ³Ö ± ( ² Ö ± ) Ê É É, ± μ Ê É Ò Ê É É, Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³± Ì É Í μ μ É μ μ ³ÊÐ ³μÉ

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2007.. 38.. 6 Š Ÿ ˆŸ Œ Ÿ ˆ Š ƒ. ƒ. Š ³ ±,.. ŠÊ ² μ μ ± μ Ê É Ò Ê É É, μ μ, μ Ö. Œ. Ê ²Ó ± ÊÎ μ- ² μ É ²Ó ± É ÉÊÉ Ö μ Ë ± ³... ±μ ²ÓÍÒ Œμ ±μ ±μ μ μ Ê É μ μ Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± ˆ

Διαβάστε περισσότερα

!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.

!#$µ% UNIX &' ()*+)',-. !"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.!"#$ %&'()$ #*+#*,-" (.# /# 01./%2*(.34 525/6µ#/# Unix 3#. Linux. 73/8 #904 µ#:6µ#/# 9%2 3#0;9/%2" /#

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(186).. 278Ä292 ˆ ˆˆ 2 ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï

Ó³ Ÿ , º 2(186).. 278Ä292 ˆ ˆˆ 2 ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 2(186).. 278Ä292 ˆ ˆ ƒ ˆ ˆ œ ˆ Œˆ ˆŸ ˆ ƒ Œ ƒ ƒ YMn 2 γ- Œˆ ƒˆ 23 ŒÔ Œ Œ Ÿ ƒ ˆŸ ˆ ˆˆ 2 ±.. Ò±,1,. Ï ±,2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Í μ ²Ó Ò Í É Ö ÒÌ ² μ, É μí±, μ²óï ÍÒ Ö ³ É ²²μ Ò² ³ Ð Ò

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 755Ä764 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ .. ± Î,. ˆ. ³. ƒ ˆ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 755Ä764 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ .. ± Î,. ˆ. ³. ƒ ˆ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 755Ä764 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ˆ ƒ ˆ Šˆ ˆ ˆ ƒ Š.. ± Î,. ˆ. ³ ƒ ˆ, Œμ ± μí Ê μ ± É μ μ Êα Î ÉμÉ É É μ ÒÌ ±μ² Î É Í ³ Ö- É Ö - μ É Ì μé±²μ Ö μ ³ Ê²Ó Ê ( ² Î Ì μ³ É Î μ É ) ³ Ö ±Ê²μ- μ

Διαβάστε περισσότερα

σημειωσεις θεωριας μετρου

σημειωσεις θεωριας μετρου σημειωσεις θεωριας μετρου Σάμος 2009 Επιλογή υλικού Αντώνης Τσολομύτης Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών. Δημιουργία πρώτου ηλεκτρονικού αρχείου Μαγδαληνή Πλιόγκα Απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆ Ÿ ˆ ˆŠ. Šˆ ƒˆ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ ˆ ˆ Ÿ ˆ ˆŠ. Šˆ ƒˆ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2015.. 46.. 4 ˆ ˆ Ÿ ˆ ˆŠˆ Œ Š ˆŒ ˆ ˆŠ Šˆ ƒˆ.. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 1227 ˆ ˆ Ÿ ˆ ˆ 1229 μ Ò μ É Í É ²²ÖÉμ μ μ μ É μ μ Î ± Ì ² É Î ± Ì 1229 Í É ²²ÖÉμ μ Éμ ÒÌμ Í É ²²ÖÉμ μ. μ² μ ³ Ö 1232

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής

Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ. Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΟΜΗ ΚΑΙ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Παππάς Χρήστος Επίκουρος Καθηγητής ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ατομική ακτίνα (r) : ½ της απόστασης μεταξύ δύο ομοιοπυρηνικών ατόμων, ενωμένων με απλό ομοιοπολικό δεσμό.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΜΗΣ ΜΗΤΣΗΣ TΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΜΗΣ ΜΗΤΣΗΣ TΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΜΗΣ ΜΗΤΣΗΣ TΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Περιεχόμενα 1. Το εξωτερικό μέτρο Lebesgue 2 2. Mετρήσιμα σύνολα 4 3. Η κανονικότητα του μέτρου Lebesgue

Διαβάστε περισσότερα

Œ.. Ï Ï,.. Š ± ²,.. Šμ É μ³,.. Šμ Ó±μ,.. ŠÊ Ö,.. Œμ μ μ,. Š. μé ±μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ² μ

Œ.. Ï Ï,.. Š ± ²,.. Šμ É μ³,.. Šμ Ó±μ,.. ŠÊ Ö,.. Œμ μ μ,. Š. μé ±μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ² μ P18-2015-55 Œ.. Ï Ï,.. Š ± ²,.. Šμ É μ³,.. Šμ Ó±μ,.. ŠÊ Ö,.. Œμ μ μ,. Š. μé ±μ, ƒ.. Ê ±μ,.. ² μ ˆ Œ ˆ Ÿ ˆ Œ ˆŸ Š Œ NICA ² μ XXV Œ Ê μ Ò ³ μ ʳ μ Ö μ Ô² ±É μ ± ±μ³ ÓÕÉ Ê NEC'2015 (28 ÉÖ Ö Ä 2 μ±éö Ö 2015.,

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της εμπορίας

Η καταπολέμηση της εμπορίας Η καταπολέμηση της εμπορίας για εξαναγκαστική εργασία στην Ευρώπη! Torsten Moritz/Λίλιαν Τσουρδή (Επιμ.Εκδ.) eκδόθηκε από την Διεκκλησιαστική Επιτροπή για τους Μετανάστες στην Ευρώπη (CCME) Torsten Moritz/

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ ˆ - ˆ Šˆ ˆ Œ. B. ʱ Ï Î

ˆ ˆ ˆ - ˆ Šˆ ˆ Œ. B. ʱ Ï Î ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2003.. 34.. 6 Š 539.1.07: 621.384.8 Œ -. Œ ˆ ˆ ˆ - ˆ Šˆ ˆ Œ. B. ʱ Ï Î É Ê ± É ÉÊÉ Ö µ Ë ±, ƒ ÉÎ, µ Ö ˆ 1520 Œ ˆ ˆŠ Ÿ ˆ 1522 Š Œ - 1528 ˆ Œ Œ - 1542 Š ˆ Šˆ Œ Œ - 1548 ²µ. Œ ˆ ˆŒŒ ˆ ˆ -

Διαβάστε περισσότερα

. ˆ. μ ±,.. μ²±μ,.. ƒê ±μ,.. ²Ï,.. ±,.. Ïμ,.ˆ. Î ±μ,..š ± ²,. Œ. Š ²μ,.. Šμ² ±μ,.. Œ μ,.. Œμ Î, ˆ.. μ² ± Î,. Š. μé ±μ,.. ³ μ μ,.. μé ±μ,..

. ˆ. μ ±,.. μ²±μ,.. ƒê ±μ,.. ²Ï,.. ±,.. Ïμ,.ˆ. Î ±μ,..š ± ²,. Œ. Š ²μ,.. Šμ² ±μ,.. Œ μ,.. Œμ Î, ˆ.. μ² ± Î,. Š. μé ±μ,.. ³ μ μ,.. μé ±μ,.. P13-2016-33. ˆ. μ ±,.. μ²±μ,.. ƒê ±μ,.. ²Ï,.. ±,.. Ïμ,.ˆ. Î ±μ,..š ± ²,. Œ. Š ²μ,.. Šμ² ±μ,.. Œ μ,.. Œμ Î, ˆ.. μ² ± Î,. Š. μé ±μ,.. ³ μ μ,.. μé ±μ,.. ± μ ± Šˆ ƒ ˆ Ÿ ƒ Ÿ Š, ˆ Š Œ : ƒˆÿ ˆ ˆ Š œ Š ² μ Ê ²

Διαβάστε περισσότερα

ˆŸ ˆ Œ ˆ ˆ œ Š Œ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ŒˆŠ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆŠ 235-V3

ˆŸ ˆ Œ ˆ ˆ œ Š Œ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ŒˆŠ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆŠ 235-V3 Ó³ Ÿ. 2014.. 11, º 6(190).. 1232Ä1242 ˆ ˆ ƒˆÿ, Š ƒˆÿ ˆ Ÿ Ÿ Œ ˆ ˆ ˆŸ ˆ Œ ˆ ˆ œ Š Œ Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆ ŒˆŠ Š Œ ˆ ˆ Š Œ ˆŠ 235-V3 ƒ.. Š ³ÒÏ 1,.. Šμ É μ³,.. Œμ μ μ,.. ³ μ μ,. Œ. Ò 2 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé É ² Ò

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ Ÿ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ..

ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ Ÿ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2013.. 44.. 1 Œ ˆˆ Œ ˆ ˆ ˆŠ ˆˆ Ÿ ˆ ˆ Šˆ ƒˆÿ.. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 226 Š Šˆ ˆŠˆ 228 Éμ Ò 230 μ μ μ Ò Î ±μ ± Î ÉÎ ± ( ) 237 RICH- É ±Éμ Ò 238 Š 267 ƒ Ò ËμÉμ É ±Éμ Ò (ƒ ) 267 ƒ Ò ² Ò

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 26-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

0007 ΤΑΙΝΙΕΣ LED 0007 LED LIGHTING TAPES

0007 ΤΑΙΝΙΕΣ LED 0007 LED LIGHTING TAPES 0007 ΤΑΙΝΙΕΣ LED 0007 LED LIGHTING TAPES ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 0007.C STAND ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 0007.C1 STAND GROUP CODE 0007.C STAND FOR LED TAPE CATEGORY CODE 0007.C1 STAND 147-99802

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

ƒ Œ ˆ Šˆ Œ ˆ Œ ˆŸ ˆ Š Š ˆˆ Œ ˆ Š ˆˆ Š œ Š ˆ Ÿ

ƒ Œ ˆ Šˆ Œ ˆ Œ ˆŸ ˆ Š Š ˆˆ Œ ˆ Š ˆˆ Š œ Š ˆ Ÿ Ó³ Ÿ. 21.. 7, º 7(163).. 748Ä754 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ ƒ Œ ˆ Šˆ Œ ˆ Œ ˆŸ ˆ Š Š ˆˆ Œ ˆ Š ˆˆ Š œ Š ˆ Ÿ.. ± Î,.. ÌÊ Ö ƒ ƒ ˆ, Œμ ± μ μ Ò ±μ² Ö Î É Í Ëμ±Ê ÊÕÐ É ³ ±μ²óí ³ Ò³ Éμ³ μ - Ò ÕÉ Ö ³ ² ÉÊ μ ËÊ ±Í ( É -ËÊ ±Í

Διαβάστε περισσότερα

Item Performance Test condition (IEC ) Operating temperature 55ºC + 105ºC. Rated temperature + 105ºC. Range 3.3 μ F 1,000 μ F 120Hz

Item Performance Test condition (IEC ) Operating temperature 55ºC + 105ºC. Rated temperature + 105ºC. Range 3.3 μ F 1,000 μ F 120Hz Low ESR / RoHS Compliant PS/L series is the standard product of NeoCapacitor TM. PS/L series can provide space-saving solution and low ESR. Performance Characteristics Item Performance Test condition (IEC

Διαβάστε περισσότερα