057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23) !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4" name="description"> 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23) !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4"> 057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4">

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ / :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4"
057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transcript

1 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ / :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23) !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4 " %6735-., D3.µµ.;E.? "2);362F? (9;.=.:;G=, C36:HI8J= >.) C.4)==6:;6I=;J= 1 2.3EµK.:F µ67 L. 92)>9=;3JL95 :;<= 2.367:5.:< 63):µE=J=,M9J= ;67 H.)=6µE=67 ;<? 9µ2635.?.=L3G2J= µ9 :>62, ;<= 938.:).>F 9>µ9;A4497:<, F.44)G? ;67 H.)=6µE=67 ; :).>6I trafficking. 1 92)>3A;<:< 9=,? µ6=;e467 97E4)>;<? 6)>6=6µ5.?, K.:):µE=67 :;)? 7293J359? >.) :;<= 236:J3)=F >.) A;72<.2.:*,4<:<, <,46 >.) 2)6 E=;6=< 94.:;)>6265<:< ;J= 938.:).>G= :*E:9J= :9 :7=LF>9? 6)>6=6µ)>F? >35:<?, >.LG? >.) 6 9L):µ,?,.=,*) < >6)=J=)>F.26-6*F.=;)4FM9J= LA4267= ;<=.=6*F µ63hg= 938.:).>F? 9>µ9;A4497:<?, :9 293),-67?,267 ;. 26:6:;A ;<?.=9385.?.7NA=6=;.), < 938.;)>F.:HA49)..µH):K<;95;.) >.) ;. :7=-)>A;..26-7=.µG=6=;.), 49);67386I= µ9 ;3, :7:>6;5O9) ;<=,26). 236:2AL9). >.;.=,<:<? ;67 H.)=6µE=67 ;<? 9µ2635.?.=L3G2J=. (646=,;) ;6 H.)=,µ9=6 ;<? 9µ2635.? µ9 :>62, ;<= 938.:).>F 9>µ9;A4497:<,46 >.) 2)6 :7*=A 293)4.µKA=9;.) :;<=.;OE=;. ;J= 9L=)>G= >.) 973J2.P>G= :7O<;F:9J=, -).2):;G=9) >.=95?,;) ;6 =6µ)>, >.L9:;G? 267 -)E29) ;<= 9µ A >.) 6) 89=)>,;939?,M9)? ;67 H.)=6µE=67 95=.) A8=J:;9?. 1 >.;.=,<:< ;67 9= 4,8J H.)=6µE= µ26-5O9;.).2, ):*I67:9? 2.3.=6F:9)?,,2J? 95=.) 8). 2.3A-9)8µ. < ;.I;):< ;<? 9µ2635.? µ9 ;<= , >.).2, 92)>3.;6I:9?.:AH9)9?, 6) 62659? 9= µe39) 95=.) -)>.)6468<µE=9?,.H6I -9= 95=.) 2A=;. -).>3);A ;.,3). µ9;.ni.24f? 938.:).>F? 9>µ9;A4497:<? >.) 938.:).>6I trafficking, >.) -9= 95=.) 2A=;. N9>AL.36 2,;9 < -).2):;6Iµ9=< 938.:).>F 9>µ9;A4497:< 95=.) :;6)*956 -<4J;)>, ;<? 9µ2635.?.=L3G2J=. D). ;<= 944<=)>F =6µ6L9:5., J? LIµ..=.8=J35O9;.) >AL9 23,:J26 < 938.:5. ; =9;.).=;)>95µ9=6 9>µ9;A4497:<?.2, A446 23,:J26, ; ). ;6 :>62,.7;, E*9) *3<:)µ626)F:9) K5.,.29)4F F A446 µe:6 9N.=.8>.:µ6I, F E*9) 92)KA49) F >.;.*3A;.) ;<= :*E:< 9N67:5.? 267 ;6 :7=-E9) µ9 ;6 LIµ.. "-G.N5O9) =..=.H93L95 1

2 2,;) < 26)=)>F µ9;.*953):< ;67-3A:;< -9= -).H63626)95;.).>,µ. >.) 9A=, 8). ;<= 2.36*F 938.:5.?.2, ;6 LIµ., 6-3A:;<? 95*9 9N.:H.45:9) ;<= :7=.5=9:< ;67 LIµ.;6?, -9-6µE=67,;) < 9=-9*,µ9=< :7=.5=9:< ;67 LIµ.;6? µ26395 =. µ<= 95=.).26;E49:µ. 949IL93<?.2,H.:<?. Q6 938.:).>, trafficking 46)2,= -9= :7=):;A 2.3.K5.:< ;<? 938.:).>F? =6µ6L9:5.?,.44A.7;,=6µ6.-5><µ. >.>6738<µ.;)>6I *.3.>;F3., ;. LIµ.;. ; )>.)6I=;.) =. 4AK67=.2, ;<= C64);95..3J8F >.) 236:;.:5. 1. T. :;94E*< ;67 C.4)==6:;6I=;J= (9;.=.:;G=, 74626)G=;.?.2, ; µ). :9)3A -).>3.;)>G= µµA;J= 267.H636I:.=,.H9=,?, :;<= µ94e;< ;67 H.)=6µE=67 ;<? 9µ2635.? µ9 :>62, ;<= :9N67.4)>F 9>µ9;A4497:< >.),.H9;E367, :;< -)>;IJ:< µ9 638.=G:9)? :;<3)626)6I=;.) 9=938A :;6=.8G=. >.;A ;<? 9µ2635.?,.26HA:):.= =. 9:;)A:67= ;6 9397=<;)>, ;67? 9=-).HE36= :9 LEµ.;. 938.:).>6I trafficking. D). ;6 4,86.7;, :7µµ9;95*.=.2, ;6= %9>EµK3)6 ; EJ? ;6= (A3;)6 ; :;<= <:< ;67 C3683Aµµ.;6? Combating trafficking in human beings going beyond, ; *3<µ.;6-6;FL<>9.2, ;6 C3,83.µµ. C3,4<M<? >.) B.;.264Eµ<:<? ;67 "8>4Fµ.;6? ;<? D9=)>F? %)9IL7=:<? ":J;93)>G= R26LE:9J= ;<? "73J2.P>F? "2);362F?, µ9 :7=;6=):;F 9;.536 ;< «%)9>>4<:).:;)>F "2);362F 8). ;67? (9;.=A:;9? :;<= "73G2<» >.) 9;.5367? 638.=G:9)?.2, ;<= S67µ.=5., ;<= Q:9*5., ;<= ';.45., ;<= '34.=-5. >.LG? >.) ;< "38.;)>G= 24.5:)6 ; Aµµ.;6?.7;6I -)638.=GL<>.= :7=.=;F:9)? 638.=G:9J= >.) H63EJ=.2, ;)?.=J;E3J *G39?, µ9 :;,*6 ;<=.=;.44.8F.2,M9J= >.) 23.>;)>G= >.LG? >.) ;<= -).µ,3hj:< 9=,? 98*9)3)-567 >.4G= 23.>;)>G= >.) -)9NF*L<:.= E397=9? 8). ;6 1 Αναφορικά µε το ισχύον στην χώρα θεσµικό πλαίσιο, σηµειώνεται ότι, όπως συµβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η εµπορία ανθρώπων µε σκοπό την εργασιακή εκµετάλλευση ρυθµίζεται νοµοθετικά από τα ίδια νοµοθετικά κείµενα που ρυθµίζουν και την εµπορία ανθρώπων µε σκοπό την σεξουαλική εκµετάλλευση Το εργασιακό trafficking επιχειρείται να ρυθµιστεί πρώτη φορά µε τον Νόµου περί της εµπορίας ανθρώπων, των εγκληµάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγής στα θύµατα των πράξεων αυτών Ν.3064/2002. Με το Προεδρικό Διάταγµα 233/2003 καθορίζονται οι φορείς, τα µέτρα και το τρόπος παροχής της αρωγής και της προστασίας των θυµάτων. Στον Νόµο 3386/2005 ορίζεται σαφώς η έννοια του θύµατος: µάλιστα η αναγνώριση του θύµατος είναι ανεξάρτητη από του εάν αυτό έχει εισέλθει νόµιµα ή παράνοµα στην χώρα. Με τον Νόµο 3536/2007 ορίζεται ότι τα αναγνωρισµένα θύµατα δεν απελαύνονται και ότι τυχόν απόφαση απέλασης αναστέλλεται. Επίσης, στον Ν.3907/2011 προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης και ανανέωσης άδειας διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αναγνωρισµένα θύµατα τα οποία δεν συνεργάζονται µε τις διωκτικές αρχές. Τέλος, στις 31/08/2010 το ελληνικό κοινοβούλιο επικύρωσε την Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος και των τριών συµπληρωµατικών της πρωτοκόλλων. 2

3 3 938.:).>, trafficking :9 12 "73J2.P>E? *G39? (;6 98*9)35-)6 >.) 6) 9>LE:9)? 95=.) -).LE:)µ. :;<= ):;6: Q6 46)2,= 95*9 µ9;.ni A44J= ;<= 97LI=< 8). ;<= :I=;.N< 9>LE:9J= 8). ;6 938.:).>, trafficking :;<= "44A-. >.) ;<= µ9 ;<= :74468F ;67 74)>6I ;<? E>L9:<? 8). ;<= "44A-. L. FL94. =. ;6=5:J,;) 6) :7=64)>E? -).LE:)µ9? 24<36H6359? :;<= "44A-..=.H63)>A µ9 ;<= 9µ2635..=L3G2J= 8). 938.:).>F 9>µ9;A4497:< >.) ;<=.=A2;7NF ;<? >AL9 *3,=6 95=.) 264I 293)63):µE=9?. $) (B$ :;<= "44A-. -9=.26;946I= µ). :<µ.=;)>f 2<8F 24<36H,3<:<?.=.H63)>A µ9 ;<= E>;.:< ;67 72, 9NE;.:< H.)=6µE=67,.H6I µ,=6 264I 23,:H.;. E*67= 236:HE39).3J8F :9 E=.= 293)63):µE=6.3)Lµ, L7µA;J=. "25:<?, -9= E*9) 9397=<L95 ;6 H.)=,µ9=6 :9 >.L.3A 92):;<µ6=)>, >.) -9= 72A3*67= :*9;)>E? E397=9?. "N.);5.?.7;6I A44J:;9 92)*9)3F:.µ9 =..N)626)F:67µ9 E397=9? :9 2.39µH93F LEµ.;., -)9N.8A8.µ9 :7=9=;9IN9)? µ9 638.=G:9)? >.).26-94;)G:.µ9 ;6= <µ93f:)6 >.) 293)6-)>, ;I26 ;J= ;9497;.5J= 10 "44A-., 6) µ,=9?.n),2):;9? :;.;):;)>E? 95=.) 9>95=9? E*9) < /:;7=6µ5., >.) 6) 62659?.H636I= :;)? 726LE:9)? 267 ;6 ;µfµ. ;67 Anti Trafficking -).*9)35:;<>9. +EK.).,.2, ;. -).LE:)µ. :;.;):;)>A ;<? /:;7=6µ5.?, -9= 95=.) -7=.;, =..=)*=9I:67µ9 µ). ;A:<,.2, ;< :;)8µF 267-9= 2.3Eµ9)=9 :;.L93,? 6I;9 6 ;3,26? :74468F? :;6)*95J= >.) >.;<863)6265<:<? ;J= 726LE:9J= >.;A ;<= ;J= 9;G=.44A 6I;9 >.) < -3.:;<3),;<;. ;<? /:;7=6µ5.?, < E*9) 9=;.L95 >.;A ;< -)A3>9). ;J= ;9497;.5J= *3,=J=. T;:),.7;65 6).3)Lµ65.29)>6=5O67= 293)::,;936 ;)? 9N945N9)? 267.H636I= :;< -3.:;<3),;<;. ;<? /:;7=6µ5.? >.) ;<= >.;.83.HF ;J= :;6)*95J=, >.) 4)8,;936 ;6 5-)6 ;6 H.)=,µ9=6. "25:<?, -9= E*9) 74626)<L95 ;6 236K492,µ9=6 :;6 %3A:<? 9L=)>, :I:;<µ. -9-6µE=J= ; L. 92);3E29) µ). :78>9=;3J;)>F 92):>,2<:< ;J= 726LE:9J= >.) ;<? ? ;67?. U.µKA=6=;.? 72,M)= ;)?.=;)>9)µ9=)>E? -7:>6459? >.;A ;<= :74468F ;67 74)>6I >.) ;6 8986=,?,;) < 9µ2635..=L3G2J= 95=.) µ). 2.3A=6µ< -3.:;<3),;<;. µ9 µ) «:>6;9)=F 24973A», >.) >.;A :7=E29). <,26)..=.H63A :;6 :I=646 ;67 H.)=6µE=67, 95;9 :;<= "44A-. 95;9.446I, -9= µ A =..26;9495 µ). 9>;5µ<:<,.=,*).24F 9)>.:5.,.=.8>.:;)>A 293)63)O,µ.:;9 :;<= 2.367:5.:< µ).? µ93)>f? 9)>,=.? :*9;)>A µ9 ;<= >45µ.>. >.) ;6 *.3.>;F3. ;67 >.) ;673):;)>, ;6µE. >.LG? >.) :;6 >4A-6 ;67 >.L.3):µ6I 9=;625:;<>.= 293):;.;)>A 938.:).>6I trafficking F -).2):;GL<>.= :7=LF>9? ;E;6)9? 267 µ.? 92);3E267= =. 726LE:67µ9,;) 92)>3.;6I= >.;.:;A:9)? trafficking. D). ;67? 3

4 4 72,46)267? ;6µ95? -9= >.;E:;< -7=.;, =. :744EN67µ9 2.3A µ,=6 -)A:2.3;9? 24<36H6359?, 6) 62659? -9= 92.3>6I= 8). =. L9µ94)G:67µ9 ;<= 2.367:5. trafficking. +EK.)., 6 23,:H.;6? 9=;62):µ,?.2, "2)L9J3<;E? "38.:5.? -9>A-J= 938.;G= L7µA;J= 9µ2635.? :;<= ";.)395. "44<=)>A C9;3E4.). -95*=9) 2A=J.2,,4.,;) ;6 -)>, µ.? E449)µµ. 24<36H,3<:<? -9=.26>4959) 2.367:5. 293)2;G:9J= trafficking :9 626)6-F26;9 ;6µE. ;<? 6)>6=6µ)>F? µ9 ;6=.836;)>, ;6µE. L. FL94. =. ;6=5:J,;) < 926*)>,;<;. 267 ;6= -).>35=9) :9 :7=-7.:µ, µ9 ;6 :<µ.=;)>, 26:6:;, µ9;.=.:;g= *J35? *.3;)A :*646I=;.) :9.7;,=, >.) 6) 62656) 95=.) 97A4J;6) :;6 =..26-9*;6I=.=925:<µ67? -).>.=6=):µ6I? 938.:5.?, -<µ)67386i= :7=LF>9? =66I= ;<= µ9 293)2;G:9)? 9µ2635.? 267 E4.K.= -<µ6:),;<;., < 92)K5J:< µ)>3f? E>;.:<? >.44)9389)G=.44A >.) ;6 6)>6=6µ)>, L.Iµ. 23J;62,3J= >.44)9389)G= -).2=9,µ9=J=.2, 973J2.P>F.=;54<M< :;<= 638A=J:< ;<? 2.3.8J8F?, >.) µ9 :<µ.=;)>, 26:6:;, ;<? 2.3.8J8F? =. 95=.) 9N.8G8)µ6, :7*=A :*9;5O6=;.) µ9 ;<=.2.:*,4<:< :*9-,=.26>49):;)>A µ9;.=.:;g=, :;<= 249)6M<H5. ;67? *J35? *.3;)A, F >6)=6;)>G= µ9;.=.:;g=, >735J? S67µA=J= >.) +6I48.3J=, 267 E3*6=;.) -).µe:67 23.>;6395J= >.) 6) 62656) 938AO6=;.) 72, AL4)9? :7=LF>9? >.) -).µe=67= :;<= I2.)L36, :9 98>.;.4949)µµE=. 726:;.;)>A F : F8µ.;. 267 ;67? -).LE;67= 925 µ):lg:9), :7*=A 6) 5-)6) 6) 9386-,;9? ;67?, *J35? >.;.=A8><= =. 9N.:H.45O9;.) < 2.36*F 39Iµ.;6?, 2,:)µ67 =936I >.) < 23,:K.:< :9 *G367? ;673):;)>, ;6µE. -).2):;G=9;.),;) ;.N)-)J;)>A 23.>;6395. >.) 83.H95. 9I39:<? 938.:5.?, );67386I= 2.3A=6µ. :;)? *G39? 236E497:<? ;J= L7µA;J=, 236:94>I67=, µ9 ;6 -E49.3 >.4624<3JµE=J= 938.:)G= >.) 9=-9*6µE=J? :7=-7.:µ6I ;67? µ9.=en6-9? -).>62E?, B6)=6;)>6I? >.) I? >735J?.2, ;. =E. >3A;< µe4< ;<? "." 8). =. 938.:;6I= :9 N9=6-6*9).>A :78>36;Fµ.;. >.) :9 *G367? 9:;5.:<?. 1 µ9;.h63a ;J= L7µA;J= >.) < >A47M< ;J= :*9;)>G= 9N,-J=.=.4.µKA=6=;.).2, ;. 2.3A=6µ..7;A 83.H95., 267,µJ? E*67= 236<867µE=J? -9:µ9I:9) ;. ;. LIµ.; AH67= A;72. :7µK,4.)., µ9 ; :µ9I6=;.) =..2624<3G:67= ;µ<µ.;)>a ;6 *3E6? ;67?,.26:;E446=;.? :;. 83.H95., :9 ;.>;A *36=)>A -).:;Fµ.;., µe36? ;J= µ9446=;)>g= ;67? µ):lg=. Q. LIµ.;. >.;.4F867= =. 938AO6=;.) 24E6= ;J= 12 J3G=, *J35? 392, >.) :7=FLJ?, 9A= -9= E*67= 236:4<HL95 J? µ.l<;97,µ9=6), *J35? =. E*67= 72683AM9) :*9;)>E? :7µKA:9)? 4F89) < :9O,=, 6) 9386-,;9? 95;9-9= >.;.KA467= :9 4

5 5.7;6I? ; µE=., µ9 ;6= ):*73):µ,,;) 6) :7=64)>E? 9):23AN9)? ;<? :9O,= -9= F;.= )>.=626)<;)>E?, 95;9, µ9 ;<= *3F:<.29)4G=,.=.8>AO67= ;67? 938.O,µ9=67? =. 98>.;.495M67= ;<= *G3. *J35? =. -)9>-)>F:67= ; µE=.. /=.H63)>A µ9 ;6= >4A-6 >.L.3):µ6I, < -).2):;6Iµ9=< :7:;<µ.;)>F 2.3.K5.:< ;<? 938.;)>F? =6µ6L9:5.?, < 2.36*F.µ6)KG= :7*=A *.µ<4,;93j=.2, ;<= :*9;)>F :74468)>F :IµK.:< 938.:5.?, < >.L7:;93<µE=< >.;.K64F µE=J= F < ;µ<µ.;)>f.2624<3jµf ;67?, < M97-F? -F4J:< 938.O6µE=J= 24F367?.2.:*,4<:<? J? 938.O6µE=J= µ93)>f?.2.:*,4<:<? (8986=,? 267 L589).:H.4):;)>A -)>.)Gµ.;. 938.O6µE=J= 267 -)>.)6I=;.) E=:<µ. K.3E. >.).=L78)9)=A), <.267:5. µe3)µ=.? 8). ;<= 78)9)=F >.) ;<=.:HA49). ;J= 938.O6µE=J= (:9 :<µ ,;9? =. µ<= -):;AO67= =..264I67= 938.O,µ9=67?, 2.3A=6µ67? I?, 2.3,;).7;65 95*.= 726:; ;)>,.;I*<µ. 4,8J.=92.3>G= µe;3j=.:h.495.?), < 9H.3µ6O,µ9=< 23.>;)>F ;<? µ6=6µ936i? K4.2;)>F? µ9;.k64f? ;J=,3J= 938.:5.?, < N.:H.45O9;.) A446;9 «:)J2<3A» >.) A446;9 µ9 E883.H< «.26-6*F» ;J= 938.O6µE=J=, < :7*=A.26:2A;.) µ9 -,46 >.) < 9N97;94):;)>F ;<? 236:J2)>,;<;.? µ9;.*953):< g= 267-9= -).LE;67= =6µ)µ626)<;)>A E883.H.,,4..7;A 726-<4G=67= :7=LF>9? 938.:).>6I trafficking. /=.H63)>A µ9 ;)? µ63he? 9>µ9;A4497:<? -).2):;GL<>9,;).7;E? 26)>54467=. /= >.) E*67= 9=;62):;95.2, ;)?.3*E? 293)2;G:9)?,267 ;. LIµ.;., 72, ;<=.29)4F >.;A ;<? OJF? ;67? >.) ;<? 6)>68E=9)A? ;67? F >.) µ9 ;< *3F:< :Jµ.;)>F? >.) M7*6468)>F? K5.?, 72,>9)=;.) :9 98>49):µ,, 2.3A=6µ< 2.3.>3A;<:< >.) ;.29)=J;)>F µ9;.*953):< 236>9)µE=67 =. 2.3E*67= >.;.=.8>.:;)>F 938.:5., 6) 293)2;G:9)?.7;E? -9= 95=.) ;,:6 :7*=E?. C)6 :7*=E? 95=.) 6) 293)2;G:9)?, H :5.? :;<= F 9N.:H.45O67= 726;)LEµ9=. :7µK,4.). 938.:5.? :9 µ9;.=a:;9?, 6) 62656),,;.= 9):E3*6=;.) :;<= *G3., -).2):;G=67=,;),*) µ,=6-9= ):*I67= ;. :7µK,4.)..44A 6I;9 >.= 72A3*67= 6) 236>9)µE=67 =. >.4IM67= ;6 >,:;6? ;<? µ9;.>5=<:f? ;67?, 95=.) 97A4J;6) :;6 =..26-9*;6I= 938.:59? :;<=.=925:<µ< 6)>6=6µ5., µ9 )-).5;93..29*L95?,367? >.).µh5k64< >.;.K64F µE=J=. (). A44< µ63hf 9>µ9;A4497:<? 95=.).7;F ;<? 2.36*F? >.;.=.8>.:;)>F? 938.:5.? 236>9)µE=67 =..2624<3JL6I= :;6= 4.L3Eµ2636 ;. *3E< µ).? 2.3A=6µ<? µ9;.h63a?. "25:<?, E*67= 4AK9) -<µ6:),;<;. 293):;.;)>A,267 µ j865,*) µ,=6 =6)>)AO67= :;67? 938A;9? ;67? 2.3.2F8µ.;..2, =A)46= >.) >.4Aµ).,,267 < 2.36*F =936I >.) <49>;3)>6I 95=.) 726;72G-<? >.) 6) :7=LF>9? 78)9)=F? -9= 95=.).:H.495?,.44A )24E6= ;67? 726*39G=67= =..863AO67= 264I.>3)KA K.:)>A 5

6 6 95-< -).;36HF?.2, 2.3A=6µ. «µ5=) µa3>9;» 267 E*67= 98>.;.:;F:9) :;67? >.;.74):µ6I?.7;6I?. Q. 7293K64)>A 2,: *396I=;.) =. >.;.KA4467= 6) 938A;9? :;67? 9386-,;9? 8). ;< -).;36HF, ;< -).µ6=f >.) 8). 2.36*F «236:;.:5.?» E*67= J?.26;E49:µ. =. 4.µKA=67= >.L,467 F 94A*):;<.µ6)KF.2, ;67? 9386-,;9? ;67?. "I>64. >.=95?.=;)4.µKA=9;.) ;)? -7:>6459? 267.=;)µ9;J25O67= 6).3*E? 236>9)µE=67 =. -).2):;G:67= 2,;9 < 938.:).>F 9>µ9;A4497:< 95=.) :;6)*956 -<4J;)>, ;<? 9µ2635.?, -9-6µE=67,;), :;<= A;72< 6)>6=6µ5., :7*=A 95=.) 63).>E? 6) -).H63E? µ9;.ni µ63hg= 9µ2635.? >.) µ63hg= 938.:).>F? 9>µ9;A4497:<?. "2.=93*,µ9=< :;6 LEµ. ;J= 925:<µJ= :;.;):;)>G= ;<? /:;7=6µ5.?, L. FL94. =. ;6=5:J,;) ;6 8986=,?,;) < /:;7=6µ5. 2 >.;A ;. E;< 2005 EJ? ).*9)35:;<> LE:9)? 938.:).>6I trafficking -9= µ26395 =. 9>4<HL95 J? :;6)*956 -<4J;)>, ;<? 293)63):µE=<? E>;.:<? ;67 H.)=6µE=67 F ;<? :*9;)>A 23,:H.;<? 9µHA=):F? ;67. "=-9*6µE=J? =. :7=-E9;.) µ9 ;6= µ< 92.3>F :7=;6=):µ, ;J= :7=.3µ,-)J= H63EJ=, µ9 ;)? 9= ? 8=J:;E? -6µ)>E?.=92A3>9)9? ;J= 9498>;)>G= µ<*.=):µg=,.44a >.) µ9 ;<= 944)2F 97.):L<;6265<:< ;J=.3µ6-5J= H63EJ=. ()4G=;.? 2)6 :78>9>3)µE=., ;6 E449)µµ. 92.3>6I? 24<36H,3<:<? >.) 926µE=J? <.-7=.µ5. >.;.=,<:<? ;67 H.)=6µE=67.2, ;67? "2)L9J3<;E? "38.:5.?.44A >.) ;. :;94E*< ;62)>G=.:;7=6µ)>G= ;µ<µa;j=, ;J= 6265J= < :7µK64F :;<=.=;)µ9;g2):< ;67 H.)=6µE=67 >35=9;.) J? )-).5;93. >35:)µ<, -9-6µE=67,;) ;. 9N9)-)>97µE=. >4)µA>). ;67 Anti-trafficking -9= µ2636i= =. >.4IM67= ;6 :I=646 ;<? *G3.?, E*67= :7=E29)9?,*) µ,=6 :;6= 9=;62):µ,.44A >.) :;<= L9µ945J:< µ).? 72,L9:<? 9µ2635.?. &.3.>;<3):;)>A.=.HE3J,;) 6).:;7=6µ)>65 ;67 Anti-trafficking, 9)-)>A :;<= 92.3*5.,.=;)µ9;J25O67= :6K.3E? -7:>6459? :;<= 9N.:HA4):< µ.3;73)g= )>.=G= =. L9µ94)G:67= µ). 72,L9:< 293)2;G:9)?,µJ?,267 6 HA>946? ;<? 72,L9:<? -9= -).LE;9) 24F3< :;6)*95., 6 "):.8894E.? C3J;6-)>G= -9= µ26395 =. 236K95 :;<=.=.8=G3):< ;67 LIµ.;6?, µ9.26;e49:µ. ;6 ;9497;.56 =. :;9395;.) ;<= 236:;.:5. >.) ;<=.3J8F ;<? µ9 µ.3;7359? :;949*G= "38.;)>G= BE=;3J=, >35:)µ6 95=.) ;6 8986=,?,;) 6) , 4,8J ;67,;) -9= 8=J35O67= ;<= "44<=)>F 84G::. F 4,8J A=<:<?, 72683AH67= E883.H., :7*=A µa4):;. >9=A, 267 ;67? 2.3E*67= 6) 9386-,;9? ;67? ; ,;93. 92)>.46I=;.) 6) ;9497;.56) J?.26-9)>;)>, :;6)*956 ;<? ;F3<:<? ;J=,3J= 938.:5.?, 2 Παρότι από το 2002, µε την υιοθέτηση της νοµοθεσίας περί εµπορίας ανθρώπων, ξεκίνησε η καταγραφή στις στατιστικές περί εγκληµατικότητας της Αστυνοµίας των αδικηµάτων που σχετίζονται µε την εµπορία ανθρώπων, µόλις το 2005 γίνεται η διάκριση των υποθέσεων εµπορίας ανθρώπων ανά είδος εκµετάλλευσης. 6

7 7 2.3,;) >A;) ;E;6)6-9= -).:H.45:;<>9. CE3.=,µJ? ;<? A=<:<? ;J= µ9;.=.:;g= >.) ;<? A8=6).? ;J=,3J= )>3.;6I= :;<=.863A 938.:5.?, ;J= 938.:).>G= -)>.)JµA;J= >.) ;<? -7=.;,;<;.? >.; ? ;J=,3J= 938.:5.?, 6).3*E? :7*=A.=;)µ9;J25O67= ;<= 92)H74.>;)>,;<;. >.) ;<=.236L7µ5. ;J= µ9;.=.:;g= L7µA;J= =. :7=938.:;6I= µ.o5 ;67?. $) µ9;.=a:;9? 267-9= -).LE;67= *.3;)A, H6K6Iµ9=6) µ). 9=-9*,µ9=<.2E4.:<, -9= 236K.5=67= :9 :*9;)>E? >.; ?. (9;.=A:;9? 267 -).LE;67= =6µ)µ626)<;)>A E883.H., 236>9)µE=67 =. -).;<3F:67= ;<= 938.:5. ;67? >.) A3. ;<= =,µ)µ< 2.3.µ6=F ;67? :;<= *G3.,.26-E*6=;.) 92.*L95? :7=LF>9? 938.:5.?. #,µ)µ6) µ9;.=a:;9? 267 Eµ9)=.= A=9386).=.8>.:;)>A :7=.)=6I= :9,367? 938.:5.? K)>G= 9;.)39)G= >.L.3):µ6I F.297LI=6=;.) :9 83.H :5.? 267 9=-9*6µE=J? 49);67386I= µ9.-).h.=95? :7=LF>9?. D). >A26)67? A4467? µ9;.=a:;9?, < "44A-..26;9495,*) ):µ,?.44A E=. 2E3.:µ. ;<? µ9;.=.:;97;)>f? ;67? -).-36µF?, >.), >.;A ;<= -)A3>9). ;<?.=.8>.:;)>F? 2.3.µ6=F? ;67? :;<= *G3., 95=.) -).;9L9)µE=6) =. >A=67= 626).-F26;9 938.:5. 236>9)µE=67 =. 9N.:H.45:67= :;67? 4.L3Eµ26367? ;6 >,:;6? ;<? µ9446=;)>f? µ9;.>5=<:<?. B495=6=;.? ;<= 2.3EµK.:F µ67.7;f, L. FL94. =. ;6=5:J,;), 8). ;<=.=;)µ9;g2):< ;67 H.)=6µE=67, 2E3.= ;<?,26).? :7=E389).? ;J= :7=.3µ,-)J= H63EJ= >.) 9=-9*6µE=J? µ).? 2939;.53J 9N9)-5>97:F? ;67?, 95=.).2.3.5;<;< < 264);)>F K6I4<:< 92.=9NE;.:<? ;<? µ9;.=.:;97;)>f? 264);)>F? :9 973J2.P>, >.) :9 9L=)>, >9)µE=67 =..3L6I= 293)63):µ >.L):;6I= ;67? µ9;.=a:;9? 97A4J;67? :9 >AL9 µ63hf? 9>µ9;A4497:<. +EK.).,,:6, µ9-9-6µe=9? ;)? 92)2;G:9)? ;<? -<µ6:)6=6µ)>f? >35:<?, -9= 72A3*9) (F -9= µ26395 =. 72A3*9)) 264);)>F K6I4<:<.=;)µ9;G2):<? ;<?,46 >.) 2)6 E=;6=<? 2.3.K5.:<? >.) >.;.:;3.;F8<:<? ;J= 938.:).>G= -)>.)JµA;J= >.) ;<? 2.3A=6µ<? 9794)N5.?, 95=.) 2)L.=F < 925;.:< ;J= H.)=6µE=J= 9µ2635.?.=L3G2J=,*) µ,=6 :;6= ,.44A >.) :;6 8<89=F 24<L7:µ,. 7

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή. Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA)

ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ. Εικόνα 1. Φωτογραφία του γαλαξία μας (από αρχείο της NASA) ΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΝ Φύση του σύμπαντος Η γη είναι μία μονάδα μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, το οποίο αποτελείται από τον ήλιο, τους πλανήτες μαζί με τους δορυφόρους τους, τους κομήτες, τα αστεροειδή και τους μετεωρίτες.

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός

Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός Κεφάλαιο 1 Χημικός δεσμός 1.1 Άτομα, Ηλεκτρόνια, και Τροχιακά Τα άτομα αποτελούνται από + Πρωτόνια φορτισμένα θετικά μάζα = 1.6726 X 10-27 kg Νετρόνια ουδέτερα μάζα = 1.6750 X 10-27 kg Ηλεκτρόνια φορτισμένα

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy P13-2014-14.. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3,,. ʳÌÊÊ Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ Ÿ ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ² ² Œƒ Œˆ, Ê, μ Ö 3 ˆ É ÉÊÉ Ë ± É Ì μ²μ Œ,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

Το άτομο του Υδρογόνου

Το άτομο του Υδρογόνου Το άτομο του Υδρογόνου Δυναμικό Coulomb Εξίσωση Schrödinger h e (, r, ) (, r, ) E (, r, ) m ψ θφ r ψ θφ = ψ θφ Συνθήκες ψ(, r θφ, ) = πεπερασμένη ψ( r ) = 0 ψ(, r θφ, ) =ψ(, r θφ+, ) π Επιτρεπτές ενέργειες

Διαβάστε περισσότερα

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira

FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira FICHA TΙCNICA Tνtulo original em russo: Na Rubeje - (1901) Traduzido para o portuguκs por: Vicente Paulo Nogueira NA FRONTEIRA Copyright - 1991 5ͺ Ediηγo (revisada) LIVRARIA ESPΝRITA BOA NOVA LIDA. Rua

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471 Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 4153.. 449Ä471 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ ˆ ˆ ƒ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ƒ ² Ê É Ö μ μ μ Ê Éμ Î μ É μ μ μ μ μé μ μ ² - μ μé μ É ²Ó μ ³ ²ÒÌ μ ³ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες Σηµειώσεις Πραγµατικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης

Σύντοµες Σηµειώσεις Πραγµατικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης Σύντοµες Σηµειώσεις Πραγµατικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης Τµηµα Μαθηµατικων Πανεπιστηµιο Κρητης Ηρακλειο Περιεχόµενα Συµβάσεις και συµβολισµοί 4 1. Το εξωτερικό µέτρο Lebesgue 5 2. Μετρήσιµα σύνολα 7 3. Η

Διαβάστε περισσότερα

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 204.., º 4(88).. 768Ä776 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Š ˆ Œ ˆ Š Œ ˆ Œ. Œ. Ò Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ËË ±É μ ÉÓ ³ μ μμ μ μé μ ±Í μ μ μ²ó μ ³ Ô² ±É μ μ μ μì² Ö É μé ÊÌ ³ É μ : ÔËË ±É μ É

Διαβάστε περισσότερα

Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ

Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ Χθμικόσ Δεςμόσ (Ομοιοπολικόσ-Ιοντικόσ Δεςμόσ) Οριςμοί, αναπαράςταςη κατά Lewis, ηλεκτραρνητικότητα, εξαιρζςεισ του κανόνα τησ οκτάδασ, ενζργεια δεςμοφ Τβριδιςμόσ Υβριδικά τροχιακά και γεωμετρίεσ Γηαίξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη

Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Άσκηση 8 Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Δ. Φ. Αναγνωστόπουλος Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Ιωάννινα 2013 Άσκηση 8 ii Αλληλεπίδραση ακτίνων-χ με την ύλη Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.

!#$µ% UNIX &' ()*+)',-. !"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.!"#$ %&'()$ #*+#*,-" (.# /# 01./%2*(.34 525/6µ#/# Unix 3#. Linux. 73/8 #904 µ#:6µ#/# 9%2 3#0;9/%2" /#

Διαβάστε περισσότερα

σημειωσεις θεωριας μετρου

σημειωσεις θεωριας μετρου σημειωσεις θεωριας μετρου Σάμος 2009 Επιλογή υλικού Αντώνης Τσολομύτης Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μαθηματικών. Δημιουργία πρώτου ηλεκτρονικού αρχείου Μαγδαληνή Πλιόγκα Απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Ολοκληρώματα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ e-mil: info@iliskos.gr www.iliskos.gr Fl] = f]! D G] = F]

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

24o YNE PIO I O O IA 24th INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY IE NH ETAIPEIA E HNIKH I O O IA 5, 17456 - H H YMMETOXH N 1 (N μ 29/02/2012 ) (.,,,,.): KATOIKIA : TH E NO TH E NO KATOIKIA : KINHTO TH E NO: NA META X TO : μ YNE PO AKPOATH KAI YNE PO PO O OY YNO EYEI

Διαβάστε περισσότερα

!" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer. N91/: ;µ%#,"9/:

! #$%&'( )#* '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#µµ('+, &' 891'% peer-to-peer. N91/: ;µ%#,9/: !" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer N91/: ;µ%#,"9/:! "#$%&'&(&) *+$,)")-&("./#0 &) '"0) &12 µ3%12 #2(µ3"1%(4 -)0 5$,)616.)4 -)0 +0 #*0""+34

Διαβάστε περισσότερα

0007 ΤΑΙΝΙΕΣ LED 0007 LED LIGHTING TAPES

0007 ΤΑΙΝΙΕΣ LED 0007 LED LIGHTING TAPES 0007 ΤΑΙΝΙΕΣ LED 0007 LED LIGHTING TAPES ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 0007.C STAND ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 0007.C1 STAND GROUP CODE 0007.C STAND FOR LED TAPE CATEGORY CODE 0007.C1 STAND 147-99802

Διαβάστε περισσότερα

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l)

τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n, l) ΑΤΟΜΙΚΑ ΤΡΟΧΙΑΚΑ Σχέση κβαντικών αριθµών µε στιβάδες υποστιβάδες - τροχιακά Η στιβάδα καθορίζεται από τον κύριο κβαντικό αριθµό (n) Η υποστιβάδα καθορίζεται από τους δύο πρώτους κβαντικούς αριθµούς (n,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 26-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A

ΚEΦΑΛΑΙΟ 1. Πίνακες. Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε γραµµή και στήλη ενός πίνακα A ορίζει µονοσήµαντα τη θέση κάθε στοιχείου A ΚEΦΑΛΑΙΟ Πίνακες Εστω και είναι το σώµα των πραγµατικών και των µιγαδικών αριθµών αντιστοίχως Στο εξής όταν γράφουµε F θα εννοούµε είτε το είτε το Ορισµός Eστω F = ή και m, Κάθε ορθογώνια διάταξη m A F

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No

ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No Ó³ Ÿ. 2008.. 5, º 1(143).. 40Ä52 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. Š ˆŒ ˆŸ ˆ ƒ Š Š ˆˆ ˆ ˆ ƒ Ÿ 250 No ƒ.. Š Ö, Œ. ƒ. ˆÉ±,. Œ. Šμ ʲ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ƒ. Ö,.. Ê Î Ö,. ± Î ± Ë ±Ê²ÓÉ É É É. Ö ±Õ²Ö, ²Ö Ö.. ² ±μ Ò É ÉÊÉ

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t n n T ime(n) = Θ(n 2 ) T ime(n) = Θ(2n) n i=1 i = Θ(n2 ) T (n) = 2T ( n 2 ) + n = Θ(n log n) i i i i i i i & i i + L(1..n) i L(i) n n L n i j : L[i] L[1..j]. (j n) j = j + 1 L[i] < L[j] i = j i

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ πρακτικός νομικός οδηγός για την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων ΣΥΓΓΡΑΦΗ: ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Μπέλλα-Μαρία Μπαλτσαβιά Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Αρχελάου 27, ΤΚ 11635 Αθήνα, Τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΧΗΜΕΙΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 1. Τι είναι ατομικό και τί μοριακό βάρος; Ατομικό βάρος είναι ο αριθμός που δείχνει πόσες φορές είναι μεγαλύτερη η μάζα του ατόμου από το 1/12 της

Διαβάστε περισσότερα

TALAR ROSA -. / ',)45$%"67789

TALAR ROSA -. / ',)45$%67789 TALAR ROSA!"#"$"%$&'$%(" )*"+%(""%$," *$ -. / 0"$%%"$&'1)2$3!"$ ',)45$%"67789 ," %"(%:,;,"%,$"$)$*2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2013 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Κυριακή 14 Απριλίου 01 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ

Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7. Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ Ζαχαριάδου Φωτεινή Σελίδα 1 από 7 Γ Λυκείου Κατεύθυνσης Κεφάλαιο 3: Οξέα, Βάσεις, Ιοντική ισορροπία Θέµατα Σωστού / Λάθους Πανελληνίων, ΟΕΦΕ, ΠΜ Χ ιάλυµα NaHSO 4 0,1 M έχει ph > 7 στους 25 ο C. Πανελλήνιες

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Χαιρετισμός της ΓΓΙΦ, Φωτεινής Κούβελα Ημερίδα για το Παρατηρητήριο «Οργάνωση υπηρεσιών για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης» Κύριες

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση

Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Βασικά δικαιώµατα που ισχύουν για µετανάστες σε αντικανονική κατάσταση Έγγραφο θέσης της Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ) για τα δικαιώµατα των µεταναστών σε αντικανονική κατάσταση Εισαγωγή Η Κάριτας Ευρώπης (ΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t

K r i t i k i P u b l i s h i n g - d r a f t T ij = A Y i Y j /D ij A T ij i j Y i i Y j j D ij T ij = A Y α Y b i j /D c ij b c b c a LW a LC L P F Q W Q C a LW Q W a LC Q C L a LC Q C + a LW Q W L P F L/a LC L/a LW 1.000/2 = 500

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1 Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική Οµοιοπολικοί δεσµοί στο πυρίτιο Κρυσταλλική δοµή Πυριτίου ιάσταση κύβου για το Si: 0.543 nm Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Καταπολέμηση της Εμπορίας Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εραγσία: STOP trafficking for domestic work

Καταπολέμηση της Εμπορίας Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εραγσία: STOP trafficking for domestic work Καταπολέμηση της Εμπορίας Γυναικών με σκοπό την Εργασιακή Εκμετάλλευση στην Οικιακή Εραγσία: STOP trafficking for domestic work Με τη στήριξη Prevention of and fight against Crime (ISEC) Programme of the

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!»

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2013 «Connect with Respect!» «Connect with Respect!» Τα Δικαιώματα του παιδιού και οι προτάσεις της UNICEF για την προστασία τους μέσα και δια μέσου των εικονικών κόσμων Ηλίας Λυμπέρης Γενικός Διευθυντής Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2001

Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 2001 Χηµεία Θετικής Κατεύθυνσης Β Λυκείου 001 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ζήτηµα 1 ο Στις ερωτήσεις 1.1-1.4, να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1.1 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004

ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 2004 ΧΗΜΕΙΑ - ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 004 ΘΕΜΑ 1ο Για τις ερωτήσεις 1.1 και 1. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

!"#$#%&'()*+&,+-#./()012-3'$&2().2#)*+&,+-#.+4)5$267+82)&") 02$2.+1+49:%:)-;8)!"$#<8).2#)!$/%:)!"#$+8+&#<8

!#$#%&'()*+&,+-#./()012-3'$&2().2#)*+&,+-#.+4)5$267+82)&) 02$2.+1+49:%:)-;8)!$#<8).2#)!$/%:)!#$+8+&#<8 !!"#$%&'"()*+,-./+0$1+ $/0,-./+0$1+ 23'"')04%1+!"#$%&'( )*+,-,./"( 0,*1%&23 45,*623 78µ,1%,.$"9/"( & 00: ;

Διαβάστε περισσότερα

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS

#INGLiveWell ΤΥΧΕΡΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ / LUCKY NUMBERS FROM THE LOTTERY DRAW FOR THE GIFTS 1 1002 Euromedica 1 επίσκεψη σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, στην Κλινική Αθήναιον 2 1008 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 3 1016 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ 4 1017 Όμιλος Εταιρειών Υγείας ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας

Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας Εφαρμογές Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ιταλίας ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Κωνσταντίνος Αργυρός, Δημοτικός Σύμβουλος Rivalta Τορίνο, Ιταλία Ελευθέριος

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση Π ρ ο µ ο ί ω Μ η χ α ν ο ί Ε λ έ γ χ ο υ τ ο υ Χ ρ ό ν ο υ Φάσεις σο ση ς ισµ ιδάσκων: Ν ικό λ α ο ς Α µ π α ζ ή ς Φάσεις τ η ς π ρ ο σο µ ο ί ω ση ς i. Κατασκευή το υ µ ο ν τέ λ ο υ π ρ ο

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση

Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα. Θεοφανώ Παπαζήση Βία κατά των γυναικών ένα αρχαίο ζήτηµα που ανθεί και στον 21 αιώνα Θεοφανώ Παπαζήση Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΑΠΘ Από την απελευθέρωση των σεξουαλικών σχέσεων στα τέλη της δεκαετίας του 60 αρχές 70, µετά

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&'"(# )*+,"-+&,./.+"#. (&00#.

!#$%&'(# )*+,-+&,./.+#. (&00#. 1.!"#$%& '()$*"$&!"#$%&'"(# )*+,"-+&,./.+"#. (&00#.!"#$%µ&: %&++)' '$&µ(: ",-,.$)' )(*+#$%µ&:,-.//01 0µ2+&µ3$4( 52$$67289: 29-,($.-1958!:$;"3

Διαβάστε περισσότερα

Training and the Density of Economic Activity: Evidence from Italy

Training and the Density of Economic Activity: Evidence from Italy DISCUSSION PAPER SERIES IZA DP No. 1173 Training and the Density of Economic Activity: Evidence from Italy Giorgio Brunello Maria de Paola June 2004 Training and the Density of Economic Activity: Evidence

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚH ΟΜH ΜΙΧΑHΛ. ΚΟΥΡΚΟΥΜEΛΛΗ-ΡΟ ΟΣΤAΜΟΥ Ι AΚΤΟΡΑ - ΧΗΜΙΚΟY 2 Η (ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ) ΕΚ ΟΣΙΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚH ΟΜH ΜΙΧΑHΛ. ΚΟΥΡΚΟΥΜEΛΛΗ-ΡΟ ΟΣΤAΜΟΥ Ι AΚΤΟΡΑ - ΧΗΜΙΚΟY 2 Η (ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ) ΕΚ ΟΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚH ΟΜH ΤΩΝ ΑΤOΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΡIΩΝ ΜΙΧΑHΛ. ΚΟΥΡΚΟΥΜEΛΛΗ-ΡΟ ΟΣΤAΜΟΥ Ι AΚΤΟΡΑ - ΧΗΜΙΚΟY 2 Η (ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ) ΕΚ ΟΣΙΣ ΑΘΗΝΑ 2009 Copyright 2009 για την πρωτότυπη ελληνική έκδοση: Μιχαήλ. Κουρκουµέλλης-Ροδόσταµος

Διαβάστε περισσότερα

: A European approach to judicial training on trafficking in human beings

: A European approach to judicial training on trafficking in human beings Φορέας Υλοποίησης Τόπος ιεξαγωγής : Ιταλική Σχολή ικαστών : Ρώµη Ηµεροµηνία : 25-26/10/2012 Τίτλος Σεµιναρίου : A European approach to judicial training on trafficking in human beings Συµµετέχοντες : Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ

Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ Θέματα Ανόργανης Χημείας Γεωπονικής 1 ΓΟΜΗ ΑΣΟΜΩΝ 1. α) Γχζηε ηζξ ααζζηέξ ανπέξ μζημδυιδζδξ ημο δθεηηνμκζημφ πενζαθήιαημξ ηςκ αηυιςκ Mg (Z=12), K (Z=19), ηαζ Ag (Ε=47). Δλδβήζηε ιε ηδ εεςνία ηςκ ιμνζαηχκ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»

Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 2 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό κάθε µίας από τις ερωτήσεις A1 έως A4 και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΉΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Κ 7 Επικοινωνίες ΙΙ Χειμερινό Εξάμηνο Διάλεξη η Νικόλαος Χ. Σαγιάς Επίκουρος Καθηγητής Webpage: hp://ecla.uop.gr/coure/tst25 e-ail:

Διαβάστε περισσότερα

Fax no +302106505936 To. 2310263139 Page: 1/12

Fax no +302106505936 To. 2310263139 Page: 1/12 rom Ktimatoiogio SA ax no +302106505936 To. 2310263139 Page: 1/12 Date 11/19/2015940.39 Mv1 EeNtKo KTHMATOAOnO a XAPTOrPAeHlH A.I. A911va, 18/11/2015 A.n.: 15317781L\.AK 926 nuos: YnoOT]KoAaKdo Nto)v

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Χημεία Α Λυκείου Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr 1 57 1.. 1 kg = 1000 g 1 g = 0,001 kg 1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων

Κεφάλαιο 1. Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Κεφάλαιο 1 Έννοιες και παράγοντες αντιδράσεων Σύνοψη Το κεφάλαιο αυτό είναι εισαγωγικό του επιστημονικού κλάδου της Οργανικής Χημείας και περιλαμβάνει αναφορές στους πυλώνες της. Ειδικότερα, εδώ παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Πρόταση Βρυξέλλες, 25.3.2009 COM(2009) 136 τελικό 2009/0050 (CNS) C7-0008/09 ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων,

Διαβάστε περισσότερα

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY

21 YNE PIO I O O IA 21st INTERNATIONAL CONFERENCE OF PHILOSOPHY INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GREEK PHILOSOPHY 5, SIMONIDOU STR., 174 56 ALIMOS GREECE TEL: +30210-9956955, +30210-7277545, +30210-7277548 FAX: +30210-9923281, +30210-7248979 Website: http://www.hri.org/iagp,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα

Μάθημα 10 ο. Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας. Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Μάθημα 10 ο Ο Περιοδικός Πίνακας και ο Νόμος της Περιοδικότητας Μέγεθος ατόμων Ενέργεια Ιοντισμού Ηλεκτρονιακή συγγένεια Ηλεκτραρνητικότητα Σχέση σειράς συμπλήρωσης τροχιακών και ΠΠ Μνημονικός κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2

ΛΥΣΕΙΣ. 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 ΛΥΣΕΙΣ 1. Χαρακτηρίστε τα παρακάτω στοιχεία ως διαµαγνητικά ή παραµαγνητικά: 38 Sr, 13 Al, 32 Ge. Η ηλεκτρονική δοµή του 38 Sr είναι: 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 6 5s 2 Η ηλεκτρονική δοµή του

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενη Ειδική Τιμή Set τοις μετρητοίς προς Τελικό Καταναλωτή. και εφόσον υπάρχουν αποθέματα

Προτεινόμενη Ειδική Τιμή Set τοις μετρητοίς προς Τελικό Καταναλωτή. και εφόσον υπάρχουν αποθέματα σε πολύ Ειδικές Τιμές για τον IANOYAΡΙΟ 2016 Set : Φούρνος + Κεραμικό Πλατώ Εστιών Teka + EBON ΗS-724 Inox Φούρνος άνω πάγκου με νέο μοντέρνο design. Βυθιζόμενοι διακόπτες. Ανοξείδωτα στοιχεία πρόσοψης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας» ΑΡΘΡΟ 1 Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση µετεµφραγµατικών ασθενών Αναστάσιος Λύρας Καρδιολόγος

Αντιµετώπιση µετεµφραγµατικών ασθενών Αναστάσιος Λύρας Καρδιολόγος ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΞΕΩΝ ΙΣΧΑΙΜΙΚΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ Αντιµετώπιση µετεµφραγµατικών ασθενών Αναστάσιος Λύρας Καρδιολόγος Δεν υπάρχει σύγκρουση συµφερόντων Αντιµετώπιση µετεµφραγµατικών ασθενών Σύνολο πληθυσµού µε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων. εμπορίας στην

Κατευθυντήριες. για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων. εμπορίας στην Κατευθυντήριες οδηγίες για την ταυτοποίηση πρώτου επιπέδου των θυμάτων παράνομης διακίνησης και εμπορίας στην Ευρώπη Ιούνιος 2013 Η δέσμευσή μας για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις εμβόλων. Εμπρόσθιες αρθρώσεις εμβόλων FO. Unitair ΕΠΕ Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα. Βάσεις εμβόλων

Βάσεις εμβόλων. Εμπρόσθιες αρθρώσεις εμβόλων FO. Unitair ΕΠΕ Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα. Βάσεις εμβόλων Βάσεις εμβόλων Εμπρόσθιες αρθρώσεις εμβόλων FO Εμπρόσθιες αρθρώσεις εμβόλων UJ Εμπρόσθιες αρθρώσεις εμβόλων FJ Οπίσθιες βάσεις εμβόλων CB Οπίσθιες βάσεις εμβόλων CA Οπίσθιες βάσεις εμβόλων GL Οπίσθιες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΑΜΒΗΣ,.: 1. Ο εφεσείων παραδέχθηκε ενοχή σε κατηγορία κατοχής. παιδικού πορνογραφικού υλικού και του επιβλήθηκε ποινή προστίµου 1000.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΚΡΑΜΒΗΣ,.: 1. Ο εφεσείων παραδέχθηκε ενοχή σε κατηγορία κατοχής. παιδικού πορνογραφικού υλικού και του επιβλήθηκε ποινή προστίµου 1000. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΡΑΜΒΗΣ,.: 1. Ο εφεσείων παραδέχθηκε ενοχή σε κατηγορία κατοχής παιδικού πορνογραφικού υλικού και του επιβλήθηκε ποινή προστίµου 1000. Ο Γενικός Εισαγγελέας θεωρεί ότι η επιβληθείσα ποινή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012 ÃÁËÁÎÉÁÓ. Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Ηµεροµηνία: Παρασκευή 20 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Για τις ερωτήσεις Α1 έως και Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και

Διαβάστε περισσότερα

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του.

5. Να βρείτε τον ατομικό αριθμό του 2ου μέλους της ομάδας των αλογόνων και να γράψετε την ηλεκτρονιακή δομή του. Ερωτήσεις στο 2o κεφάλαιο από τράπεζα θεμάτων 1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που μπορεί να πάρει κάθε μία από τις στιβάδες: K, L, M, N. β) Ποιος είναι ο μέγιστος αριθμός ηλεκτρονίων που

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική εργασία με θέμα: Εμπορία ανθρώπων και σωματεμπορία ΜΠΣ Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών

Διπλωματική εργασία με θέμα: Εμπορία ανθρώπων και σωματεμπορία ΜΠΣ Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Διπλωματική εργασία με θέμα: Εμπορία ανθρώπων και σωματεμπορία ΜΠΣ Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Διδάσκοντες Καθηγητές: Μ. Καϊάφα Γκμπάντι

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Για τις ερωτήσεις Α έως και Α να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. Α. Ο τομέας

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο της βίας

Το φαινόμενο της βίας Το φαινόμενο της βίας Στη φετινή σχολική χρονιά ασχοληθήκαμε στο μάθημα του project με το φαινόμενο της βίας και ειδικότερα με τη βία στις γυναίκες, τη ψυχολογική βία και τη βία στα video games. Εξετάσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1. ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 4 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 6

Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1. ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 4 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 6 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 1. ΧΩΡΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ 4 2. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 6 3. ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 9 Απέλαση χωρίς αξιολόγηση 10 Ανεπαρκείς υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ

Τύπος άδειας διαµονής: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ - Περιγραφή άδειας διαµονής: Μπλε κάρτα της ΕΕ Αθήνα, 11 εκεµβρίου 2014 Α.Π.: 54915/2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 2 η έκδοση Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Η 2 η έκδοση του Συλλογικού Καταλόγου κυκλοφόρησε στις αρχές του 2008, ενώ η εξαγωγή των, από τα τοπικά συστήματα, πραγματοποιήθηκε μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας

Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας Απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματα των αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας 1. Ως αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα έχετε τα εξής δικαιώματα: i. Σας χορηγείται το δελτίο αιτούντος διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει ένα συζυγιακό σύστημα οξέος-βάσης, ισχύει η σχέση:

Σε κάθε ρυθμιστικό διάλυμα που περιέχει ένα συζυγιακό σύστημα οξέος-βάσης, ισχύει η σχέση: .5 Ρυθμιστικά διαλύματα Ρυθμιστικά διαλύματα ονομάζονται τα διαλύματα των οποίων το ph παραμείνει πρακτικά σταθερό, όταν προστεθεί μικρή αλλά υπολογίσιμη ποσότητα ισχυρών οξέων ή βάσεων ή αραιωθούν μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία*Ήχου. " Ακουστικών(υποσυστημάτων " Ηλεκτρικών(υποσυστημάτων " Ηλεκτροακουστικών(υποσυστημάτων(

Τεχνολογία*Ήχου.  Ακουστικών(υποσυστημάτων  Ηλεκτρικών(υποσυστημάτων  Ηλεκτροακουστικών(υποσυστημάτων( Γενικευμένη(θεώρηση(ηχητικών(συστημάτων Τεχνολογία*Ήχου Κάθε(ηχητικό(σύστημα(μπορεί(να(περιγραφεί(ως(διαδοχή(επιμέρους " Ακουστικών(υποσυστημάτων " Ηλεκτρικών(υποσυστημάτων " Ηλεκτροακουστικών(υποσυστημάτων(

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur

E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur Οµάδα 1 E-BUSINESS FORUM ΟΜΑ Α 1 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Μίνα Ζούλοβιτς Rapporteur Ο παρακάτω κατάλογος αποτελεί µια ενδεικτική καταγραφή και παράθεση της βασικότερης νοµοθεσίας (σε

Διαβάστε περισσότερα

... 3 .6... 8 2001/55/ 2004/83/ 44 . 3386/2005) ... 14 44 . 3386/2005) ... 299 ... 38 ... 39 ... 41

... 3 .6... 8 2001/55/ 2004/83/ 44 . 3386/2005) ... 14 44 . 3386/2005) ... 299 ... 38 ... 39 ... 41 Οι πρακτικές στην Ελλάδα σχετικά µε τη χορήγηση µη εναρµονισµένων στην ΕΕ καθεστώτων προστασίας Μελέτη για το Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική ιεύθυνση Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη µεταλλικών ιχνηθετών στα αιωρούµενα σωµατίδια για την εκτίµηση των πηγών ατµοσφαιρικής ρύπανσης

Μελέτη µεταλλικών ιχνηθετών στα αιωρούµενα σωµατίδια για την εκτίµηση των πηγών ατµοσφαιρικής ρύπανσης Μελέτη µεταλλικών ιχνηθετών στα αιωρούµενα σωµατίδια για την εκτίµηση των πηγών ατµοσφαιρικής ρύπανσης Αγγελική Καρανάσιου Χηµικός Τριµελής Επιτροπή Π.Α. Σίσκος: Καθηγητής Τµήµατος Χηµείας Μ. Σκούλλος:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΜΑΪΟΥ 015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Α.1 γ Α.. β Α. γ Α.4 α Α.5 β ΘΕΜΑ Β Β.1 αλ, βσ, γσ, δλ, ελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Opel Corsa Τιμοκατάλογος MY14.5 26 Μαΐου, 2014

Opel Corsa Τιμοκατάλογος MY14.5 26 Μαΐου, 2014 Opel Corsa Τιμοκατάλογος MY14.5 26 Μαΐου, 2014 Οι τιμές που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο αποτελούν συνιστώμενες λιανικές τιμές. Εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του κάθε Διανομέα να

Διαβάστε περισσότερα

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2 " +" ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m & " "# " ) F 3 Cc 30 C, 2 " +" ' ) F j 3. C- l &+' " C C C C C C C C C C C j/ C- C.

Cc Cj e+f '' ' 3j Cc Cc 2 2  + ' ) F C C C C C C C C Cc 3- C- m &  #  ) F 3 Cc 30 C, 2  + ' ) F j 3. C- l &+'  C C C C C C C C C C C j/ C- C. N O P Q R P Q S! " " # %! $ & ' ( ') $ * +,-./0 ( ') $ 1 '# 2 '" 3 4 5 678 96: ;? 79B?8 C * $ D C E ' FF$ C F) $ G C ( '1 $ C $ H C I J F K 2 E K )'F & & $.C L 4.MM, T U VW X YZ[\

Διαβάστε περισσότερα