Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή."

Transcript

1 Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

2 Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

3 Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

4 Vlassis Caniaris, Eleftherotipia,31/10/2009,Foteini Mparka

5 Vlassis Caniaris, Eleftheriotipia, 31/10/2009,by Fotini Barka!"#$%$, &"'$%$, %()%( $*%+ %(,-'( µ(. /01 23/ :;<=; /0> :,µ?%0 5 6($µ#-+(. 8 µ.µ. *%0> 'ABC$-+ «Breeder», ( DC"*01 EB *%( %B $>F1,-'(. %(.. 4>B1 «%(+G(1» %(. B?F %0 H$AB$%+B %(. '80, 2,5x10 µ,%-b, EB *$ B.%(%$CJ,-'B 30x30 $AB%(*%". «;>%+HI-(» ( %+%C(1 %01 %(. A(-.&B+(. *%B 81 %(. H$> *%BµB%" >B µb1 «!"#$%& '()% *+,-./ %0#12-3µ% */ $"4*/.5µ/*/... 6& %7./& *%0&'( *#2.8; 9% *& :;%0%7; 6& *8. /$-*%0%7;» /./":*&#*/& - <0(,8= >/.&("8=.?08 *8. 2"-.&( #'/.% %')#,%&= (A-3,%7- A$%.('8, 1'/0%"7 >/0;/1&(., ABC6) '/&... «)/,3.%27,:», µ/= D&/E%E/&4.%&. «C2: E/0)%7./ '(.: $-00( $"(1µ/*/, +,/ $"-0(E:...». </"&#*/& /;+"8*/ «/. $: +,*& #2:./ $:, *+*% *& *&= )#0: *&= %')#,%&=;» µ/=

6 /&;.&D&(G%&. 6- *80#;:.- D%.,*/µ/*(./ 2*3$(. H$+ *8 I%"µ/.7/ ;:*-1"/;7%= #"1:. 1&/ '($-&- (")"-. 93.%27G%&./ ;*&(2.%& #"1/ '/& $(.*/ /./*"#2%&,*/ «$"4*/.5µ/*/», +$:= 0#%&,,*&= «$":*/"2&'#=,2#,%&=», %7*% *&= /.)"4$&.%= %7*% *8= *#2.8=.? $"-E08µ/*&,µ+= *-3 >/.&("8, 5D8 /$+ *8 D%'/%*7/ *-3 '50, %72%./ '(.%& µ% *-. "+0- *8= *#2.8=,*8,8µ%"&.5 '-&.:.7/. 9*+2-= *-3 5*/../,300(E%& *8. $"/1µ/*&'+*8*/ := #"1- *#2.8= '/& +2&./ /./$/"/,*5,%& *8. $"/1µ/*&'+*8*/,*- #"1- *#2.8=. «?0/ /$+ $/0&(. 6%0&'(, D%. (00/F/ *7$-*/ %D4 '/& $%.5.*/ '/& $0#-. 2"+.&/. 6/ 7D&/ $"(1µ/*/,3.%27G-3../ µ% 8 '-&.:.7/ '/& 8 *#2.8.!"-,#F*%, %7./& (00- $"(1µ/ 8 G:1"/;&'5 '/& (00-8 *#2.8. Cµ#./ µ' /$/,2-0%7 8 *#2.8 J G:1"/;&'5 µ$-"4./ $: %7./& µ(00-. $"(1µ/. J *#2.8, +µ:=;» K%. %7./& 8 $"4*8 ;-"( $-3 *%µ/27g%& #"1/ *-3. JD8 *8 D%'/%*7/ *-3 '50 #'-E% #"1/ *-3 '/& */ #,*%0.%,% ;70-3= µ/g7 µ% *&= %32#= *-3 $"&. /$+ */ «M%:"4 +*& *- #"1- #2%& µ&/ D&(,*/,8 /$+ µ+.- *-3, /. *- '-µµ/*&(,%& '/.%7= D%. /00(G%& *7$-*/». 6- #"1- -0+'08"- D%. )/ *- $-*#. C'*7)%*/&,*8. 1'/0%"7 /$+ *8. /.($-D8, '"3µµ#.-.!"+'%&*/& 1&/ #./. *%"(,*&- «6-72-» (µ&'*5 *%2.&'5, '-0(G,.%"-µ$-1&#=,%.*-3µ$0/"&,µ#.- '/& *%0/":µ#.- 2/"*7), ;&0-*%2.8µ#.- *-. A("*&- * &/ *- Museum am Ostwall *-3 N*+"*µ-3.*, +*/. %F#)%,% /./.%:µ#.- *- tableau vivant «H07µ-.- C00(D/, Helas-Hellas».? A(.-= 9*%;/.7D8= µ/= )3µ7G%& +*& 8 $"4*8, &,*-"&'5 %'D-25 *-3 #"1-3 $/"-3,&(,*8'% * ,*-. *%2.-24"- O&F, /$+ *8. 1'/0%"7 Bernier, «,/. #./ 0/P'+ $-3 %$%D7:'% *8 µ#)%f8 *-3 K%. #2%&.+8µ/./ *- -0+'08"-. «A-&"(G%*/& *- /.*7D:"-», %F81%7 - '/00&*#2.8=. «6/ '-µµ(*&/ *-3 µ$-"%7 '/&./ µ8. #2-3. *7$-*/, '($-&/ G:1"/;&( *"-µ%"5 $-3./,31'&.%7. H. +µ:= '/)7,%&= '/& D%&= *&= 1"/µµ#= *-3, *- ;:*7,%&=, *- µ% *&= %$&)3µ7%=,-3, *+*% %7./&,/. #./ µ()8µ/. 6+,- /$0(. 6- "72.:,*-. 1&/0+ '/& E0#$-3µ%. K%. %$&)3µ4./ '/*/0(E%& '/.%7= '(*&. C7./& µ&/ $"+*/,8 µ/)5µ/*-= 1&/ *-3= '/00&*#2.%= '/& µ&/ (,'8,8 1&/ *- '-&.+./ G:.*/.#Q%& *&= /&,)5,%&= *-3». J &,*-"7/ *8= *#2.8=, +,*& *#0-= $(.*:. -.-µ(g-3µ% *#2.8,*&= D3*&'#= '-&.:.7%=, /;-"( µ&/ µ&'"5 µ%&-.+*8*/, *-.7G%&. «>/& µ% %.-20%7. C$&$0#-., D%. )%:"4 +*& 8 *#2.8 +$:= $/"-3,&(G%*/& /3*+ *- '%.+, /'+µ8 '/& 1&/ *8 µ%&-.+*8*/. C7./& $-00#= -& /µ;&e-07%= µ-3 1&' /3*+ $-3 -.-µ(g-3µ%,5µ%"/ *#2.8. J *#2.8 %7./& *+,- /$05 +,- #./ :"/7-

7 80&-E/,70%µ/, 8 )(0/,,/, *- ;%11("&, #./ C7./& /$0( */ G8*5µ/*/, +$:= #./ 2"4µ/ D7$0/,*- (00-5 µ&/ 1"/µµ5 D7$0/,*8. (008. H"'%7./ */ '/&./ G:.*/.#Q-3µ% *&= /&,)5,%&= µ/=. R$' /3*5 *8. #..-&/ D%. %..-4./ '(.-3µ% #"1/ /$0(, $-3./ */ '/*/0/E/ &. K%. µ% %.D/;#"%& /. - '/)#./= µ$-"%7./ 17.%& '/00&*#2.8=, /00( *- 1%1-.+= +*& - '/)#./= µ$-"%7./ *&= 2/"#= *8= *#2.8=. C$-µ#.:= E"7,': /$/"(D%'*-./ -.-µ(g-3µ% *#2.8 '(*& $-3 D%. /;-"( +0- *-. '+,µ-. K%. '/*/0/E/7.: $&/ *-.+8µ/ /3*5= *8= 0%&*-3"17/=... C32/"7,*:= )/ *8. *#2.8 *8. 7D&/...».? <0(,8= >/.&("8= µ(= $"-*"#$%&./ F/./13"7,-3µ% $7,:,./ $(0& */ E/,&'(. «6& %7./& *%0&'( *#2.8; 9% *& :;%0%7; 6& *8. /$-*%0%7; C'/*-.*(D%= $/&D&( E1/7.-3. /$+ *&=,2-0#= '/& 17.-.*/& %$/11%0µ/*7%= *8= G:1"/;&'5=. K%. F#":, +µ:=, '/*( $+,- %7./& %$/11%0µ/*7%= *8= *#2.8=», 0#%&. >/& )3µ(*/& *-.!/")#.8, $-3 #E/G% := (,'8,8 G:1"/;&'5= #./ (,$"- $&(*- $(.:,% #./ (,$"- *"/$%G-µ(.*80- µ$"-,*(,% #./ (,$"- ;+.*-. «J*/. 0#%&. «C$"%$% '/.%7=./ F#"%& G:1"/;&'5,./ F#"%& *8. *#2.8 *-3 '/&, *-,8µ/.*&'+*%"-, #$"%$%./ *8. µ+.-= *-3. K%. D7.-.*/. *G(µ$/. C, /3*+ %µ#./ µ% /$/,2-0%7. M3µ(µ/&,*-!-03*%2.%7-, /$+ *-3= D%3*%"-%*%7= '/& *"&*-%*%7= ;-&*8*#=, $-3 %$#0%1/. *- µ()8µ( µ-3, µ&/ (,'8,8 $-3 -.+µ/g/ "*-3 *-3 '/& *-3 N/ $("-3. #./ '-µµ(*& $%G-D"+µ&-, D3--*"7/ µ#*"/, '/&./ µ%0%*5,-3. *&=,2#,%&= *&= 2":µ/*&'#=, *8. -"1(.:,8 *:. %$&;/.%&4...!"(1µ/*/ $-3 #'/.% - >0#% +*/. 1&/ *#2.8. I&/*7 *+*% 8 G:1"/;&'5 5*/.,*8. 3$8"%,7/ *8= *#2.8= '/& +2& #./ /3*+.-µ- $"(1µ/, $-3 *- $()-= µ/= 5 *8. +"%F5 µ/= 1&/ #"1/.!"#$%& '()% *+,-./ %0#12-3µ% */ $"4*/.5µ/*/... H3*5 %7./& 8 $"+*/,5 µ-3. K%..-µ7G: +*& *8. $3"7*&D/...». * *J D"(,8,*8. 1'/0%"7 «Breeder» (B(,-.-= 45, *80.: ) )/ F%'&.5,%&,*&= 5 N-%µE"7-3 '/& )/,3.%2&,*%7 *8.!/"/,'%35, *- 9(EE/*- '/& *8. >3"&/'5.

8 Vlassis Caniaris, Eleftheriotipia, 09/11/09,by Fotinis Barka

9 Vlassis Caniaris, Athens Voice, 5-11/1109, by Dimitra Triantafyllou

10 Βλάσης Κανιάρης, Lifo, 26 Νοεμβρίου 02 Δεκεμβρίου 2009, από την Μαρίνα Φωκίδη.

11

12 Vlassis Caniaris, El Culture.gr «!"#$%&'(»!"# "$%&'$($)'"*+,%-./ '&0 1(-)/ 2#3"-%/ )'/ 4*#($%5 The Breeder!"#$ %&' ()*%$%+, *"%,-"./%012-3%, "#$ red light district "#+ 456$.+,.$)µ-*. *- 7.µ#8) 9%1$-3. :.; $"1%9.8%<+ %;:%$%µ;:%<+ µ-".$)*"-+, % =8)*#+ >.$;)1# µ."%9%;6*-; *";+ #µa1. BAµ9"#, µ;. ;&;'"09# ;-1%"-8-*"3., "% 4$"3&C1%. B1':-;".; 2;. µ;. &1)*# *"% 7D1% 9%0 "%$.9.*7%8-3 -$".";:) "%0+ "-8-0".3%0+ &D&-:. µ6$-+, *0µ90:$D$%$".+ 91.:";:) 9-$6$". 71'$C$: E3-3$.; A12% "A7$#+; BD+ &;.:;$-3".;; M- 9%;%<+ "1'9%0+ "% "% :%;$' :.; 9D+.0"' -0.;*5#"%9%;-3".;; E3 *#µ.3$-; *0µµ-"%76 6 B%;'+ :.19D$-".; "#$ 09-1./3. "#+ :.88;"-7$;:6+ ;&A.+; B'*% :.88;"A7$#+ -3$.; %

13 :.5A$.+; :"8. 8%;9'$ "#+ '".$ %; -9;*:A9"-+ *". *93";. "#+ ()*%$%+ 90:$D$%0$ :.; ". *Dµ."., 8-0:) 6 A271Cµ., 91%*FA1%$".; *.$.$"3&C1. -$'+ 9.1.&-3*;%0 A1C"., % >.$;)1# %*FA1-; *- '*%0+ 9;*"%<+ A$.$ µ-2)8% "%0 93$.:., A$.$ "%37%.9' "#$ &-:.-"3. "%0 80, &;.*")*-C$ 2,5x10 µa"1., "-µ.73g%$")+ "%$ :.; µ%;1)g%$")+ "%$, '9C+ % H1;*"'+ "#$,-2)8# BAµ9"# "%$ I1"%$ :.; "%$ J3$%$. K. 8%;9'$, % :.88;"A7$#+ *- µ;. :%;$C$3.- -9;:%;$C$3. :.; *- A$.$ µ-8;*µ'-&;.µ-8;*µ'. Exhibitions "Holy Bread" (Antidoro) A ritual act by Vlasis Kaniaris at the Breeder Gallery At Iasonos Str. in Metaxourgeio, Athens' red light district, among brothels and shy immigrants, Vlasis Kaniaris will perform, on Thursday 5 November, a distinctive ritual, the "Antidoro" (Holy Bread). On the night of 5 November, Kaniaris will be offering to the faithful ones, a big painting of his, a "mural" from the 80s, sized 2,5x10 metres. The painting will be cut and offered to the people, like Jesus Christ did with Bread and Wine.

14 Vlassis Caniaris, Mixtape.gr, 6/11/09, by Iliana Fokianaki!"#$%& '()*#+%& -,)-./0+1 $-%) Breeder!"#$%& '()#&%$)* 6/11/2009! µ"#$%&' ()%%*+,-./'!"#$%& '()*#+%&, 0+&. &1&2&,-&3µ" ).)4"56"2 "(+".7' 0+& 1)5"%68.,,.)' )18 +&3' +"%"3+)2&3' µ"#$%&3' 95:"' +/' #".*$' +&3 60, ).&2#"* +/.,(6"0/,)-./0+1 0+/. #()%"52 The Breeder. ;,(6"0/ 6) "2.)* µ*) +5*9µ"5/ <*)<5)0+*(9 "µ1"*52) 81&3 & ()%%*+,-./' 6) 1)5&30*$0"*,.) (&µµ$+* )18 +&,5#&,".µ1)1 2""#/( 1&3 "2-" <"2="* 0+& >+85+µ&3.+ +/'?"5µ).2)' +& 1983.! ()%%*+,-./' 6) 0+90"* ).$1&<),.) +"5$0+*& (&µµ$+* +&3,5#& 1"521&3 <,() µ,+5:. ()* 6) +& µ&*5$0"* 0+&3' 1)5"35*0(8µ".&3', :' µ*) (2./0/ 15&04&5$' )%%$ ()* 81&3 & ()%%*+,-./' 6,%"*.) +/. "+31&1&*/µ,./ $1&B/" #A5: )18 +&,5#& +,-./'. C58("*+)* #*) µ*) <5$0/ 0+& -75& 1&3 +&. )1)0-&%"2 ".+)+*($ +&3' +"%"3+)2&3' <7<"() µ9."', 03µ13(.7.&.+)' 15)(+*($ 1".9.+) -58.:.: "!" #"$%& '()* +',$-.; /0. 1&%2&$#"+%&; M# 3*&*4. +(53*6. +* 3(*78%µ9:$#& +* 2*&$5 2%& 30. %6+5 #6%&7;-+*3*&#"+%&;!" 7-µ%"$#& 76µµ#+*,< <

15 1&%µ#7*8:9-7-; /*&5. 2%(30$#+%& +-$ 63#(%="% +-. 2%88&+#,$&2<. &1'%.; /57* #3"2%&(*. < 5,& #"$%& * Duchamp 2%& +* '()* +*6 7<µ#(%; /57* 2%88&+',$-. #"$%& * 2%;'$%.;" )3+9 +/. "µ1"*52), 1&3.&µ2E: <".,-"* 1)58µ&*) +/' 0+/. F%%$<), )%%$ ()*.) "2µ)0+" "("2 #*).) #.:520&3µ",0+: ()*,.) (&µµ$+* +&3,5#&3 +&3 1&%A 0/µ).+*(&A )3+&A ).6571&3 #*) +) "*()0+*($ 0+/. F%%$<) ()* 8-* µ8.&. The Breeder G$0:.&' 45, H"+)=&35#"2&!"#$%& '()*#+%&,)-./ I5$5*& %"*+&35#2)' C,µ1+/ C)5. (

16 Vlassis Caniaris, Manos Stefanidis Blog, 26/10/09, by Manos Stefanidis " # $ % % & ' ( " # ) * + % * ', & -. ", 2 6 $ / & $, /89:4;67 D;4E /89:4;6 5<6 GB83A;= The Breeder >;4567: JKµD< , 8-10 µµ!"#$%&"' (%)&*+,: -'$'*%&./ 6 %'" 0#11' &µ1$ , 12-8µµ, 6.$"'%/ 8 43&µ1$ , 5-8µµ :#*373,, *23 ;&2'<3.$=&53, 2+7 red light district 2+, >)/7',, '7#µ&*' A3$7&5' %'" 3"%373µ"%3B, µ&2'7#*2&,, 3 6'7"#$+, )' A$'=µ'23A3"/*&" *2", 5 43&µ1$53., +µ($' -(µa2+, µ"' "8"92.A+ 23 >7258D$3. -$9%&"2'" ="' µ"' 8$#*+ *23?E$3 A &72'2"%# 23., 8E8&%' µ/7&,, *.µa.%7e7372', A$'%2"%# A&7/72'?$97D7: F5 &57'" ($=3 2(?7+,; -E, 8"'%"7&52'"; M& A3"3B, 2$9A3., %3"79 %'" AE, '.29 &.'"*)+23A3"&52'"; F5 *+µ'57&" *.µµ&23?/ / -3"9, %'$AE7&2'" 2+7.A&$'<5' 2+, "8(',; -9*3 &A5%'"$3, / 9?" &57'" 3 Duchamp %'" 23 ($=3 23. */µ&$'; -9*3 &57'" 3

17 %')(7',; F3 2+, 5+, 43&µ1$53., 92'7 3" &A"*%(A2&, *2' *A52"' 2+, :#*373, A.%7E73.7 %'" 2' / (=?$Dµ', A$3*G($372'" *'7 '7258D$' &79, A'$'8&5*"3. ($D2' A3. %'%3G9$µ"*& (7'72" 15 &.$E, 3 6'7"#$+, )' A$3*G($&" *& 9*3., A"*23B, (7'7 23. A57'%', (7'7 235?3 'A &%'&25' , 8"'*2#*&D7 2,5x10 µ(2$', 2&µ'?5H372#, 237 %'" µ3"$#h372#, 237, 9AD, 3 I$"*29, 2+7 -(µa J$237 %'" 237 K5737. L' 3 *& µ"' %3"7D75'- &A"%3"7D75' %'" *& (7'7 >.2/ + A$#<+ *2+7 "&$'2"%/ %'" &"%373=$'G5' 373µ#H&2'" 'A *Eµ'23, / 23 2+, µ3.*"%/,, 2+ 2+, 23 (7' 79+µ' %#AD, '.)'5$&2' / µ/ad, 9?"; - (7' µ& 23 3A353 *.==&7&B&" µ&7 +?+2"%# 9?" %'" D, A$3, 23 A&$"&?9µ&73. -'5H3.µ& µ& 4'", %" '.29 &57'" (7' *31'$9 A'"?758", &A&"8/ A$9%&"2'" (2*" 7' &78.)3B7 79+µ' 3" &7 '- 79+2&, &"%97&, A3. µ', %'" µ', &<3.)&7E73.7. *2+7 &A3?/ 2D7 &"%97D7, + &"%97'?$&"#H&2'" A$E2' A$E2' %'" µ# 2+,. -E, 2+7 %$5*+ 2+, 2(?7+,, 2+ 8"%/ µ', '8.7'µ5' %')3*"Dµ(73" *237 A.$/7' 2+, %" 9?" *'7 8"'73+2"%# 7&.$9*A'*2' *2' 'A97&$# 2+,; >7 2+7 'A3%'2'*2/*3.µ& *23?'µ(73, "&$9 2+, %(72$3, 1')"# *2+ *.7&58+*/ µ',. 0'7 2$9A3 HD/, µ'%$"# 'A9 '=3$'5&, *.µ1#*&",. 0'7 2+7 &A'7#*2'*+ A3. 8&7 µa3$3b7 7' A$'=µ'23A3"/*3.7 3" &A'7'*2#2&,. -9*&, G3$(, A$(A&" 7' 23 <'7'AE;

18 M"' ' '7"#$+, A$3%$57&" *2+7 A'$3B*' A$#<+ (performance Aktion), µ"' 8"'8"%'*5' N?&" A$3, 23B &$#*2"3 235?3 A3. (G2"'<& *23 Museum am Ostwall 23. Dortmund *2", 5 ;'$ ="' 2", '7#=%&, 23. '7'7&Dµ(73. tableau vivant Hélas Hellas A3. (*2+*& &%&5. PA&7).µ5H&2'" AD, + A$E2+, "*23$"%/ &%83?/ 23. A'$3.*"#*2+%& *237 2&?73?E$3 Q"<, Bernier *'7 A'7+=B$" A3. &A&85D%& 2+ µ()&<+, 23 µ&)b*" 23. %3"73B. ;/AD, %'" *2($<3.7 2' A$#=µ'2' 9AD, 37&"$&.92'7 3 Foucault. 0/µ&$' ' ($=3 (µ"%2/ 2&?7"%/, collage, 7&$3µA3="(, *& %'" &%25)&2'" *237 %&72$"%9?E$3 2+, The Breeder 'A9 2+7 '7#A38+, '9$'23 %'" µ& 2+ 13/)&"' 2$"E7 G3"2+2E7 2+, >06F, 8"'µ3"$#H&2'" *'7 #$'G3,?"2E7', *23., &78"'G&$9µ&73.,, *& *G$'="*µ(7' ($=', 30x30&%. F3 (7' *& 23 *& (7', ;(*' 'A9 2+ '.2/?&"$373µ5' 23. '7258D$3., 3 6'7"#$+, &A"%3"7D7&5 #µ&*' µ& 23 %3"79 %3"7D7E72', 23. %#A3"&, "8(&, %'" %'2')(2372', *.=%&%$"µ(7&, *.µa&$"g3$(,.

19 !"#$ 2 %&"'$ (#)*+($,%-%".-(/0"(,1$ 2 Velázquez (!"#$%&'(, 1656) #)& $ *)+&'%,- (.$/"01$ 2$/ Dortmund, 1983) 03&40&%$5+ +) µ02)µ$%67"$/+ 8+)+ 31+)#) 9:;%)6&#<- "0 0++$&$($;&#= 8%;$. *)2 $/"1)+ >( $+ 9:;%'6$ )((' =4& 2$ 8%;$ 9:;%)6&#<-.?/2= 01+)& #%/µµ8+$ )=%)2$ ">,"µ8+$. *)& 3%830& +) 2$ )+)#)2)"#0/'"020 µ=+$& 3$/ A) 30&, 3:- )+'µ0") "2&- 2 0&#=+0-0µ6&($4:%01 )A8)2$- #& $ Duchamp. B,()C< 9:< #)& 284+, (3%830& +)) 01+)& )C&)47%&"2) A"%9 2' &G2# µ.*2/$"' A$3*G($372'" 8D$&#7 'A9 23., A$&*1B2&$3.,, *BµGD7' µ& 2+ $/* D$&#7 8D$&#7 892&. N2*" %'" 2E$'. 6#A3. &8E 9µD, *23 µ.*2/$"3, *23 '57"=µ' / *23 ($=3 A3. &57'" '9$'23 *'7

20 237 A57'%' A3. HD=$#G"*& 3 Frenhofer %'" "*23$3B*& 3 Balzac µ& 23 Chef-d'œuvre inconnu, A'$&"*G$B&" %" + '7'A'$'*2'2"%/ 23. ;A'$9%, 9AD, *237 '$"*23.$=+µ'2"%9 2D7 Meninas. -$9%&"2'" ="' 2+ *B7)&*+ &%&57+ *2+7 3A35' A'$'2+$3Bµ& µ&7 237 HD=$#G3 7' µ', %3"2#H&" %'" 7' HD=$'G5H&" - 8&7 237 A57'%' %'2# A$9*DA3 A'$# µ %'µ1#. N2*" 23 ($=3 2(?7+, A'$'µ(7&" '7(=="?23 'A9 / 'A'$'*%&B'*2' J$' &µ&5, 7' 2" A'5H&2'" &%&5 HD=$'G"%#?D$5, 7' 83Bµ&?$Eµ'2' / &"%97&,, =$'µµ(, / *?(8"'. 3" Meninas )( , 2(?7+, %')'$# *& µ"' 1#* )&'2/ D, µ(*3 ="' 7' G)#*3.7 *2+ *.7&58+*/ 23.. ;/AD, '.29 A3. 7' A&" 3 Velasquez 237 6'7"#$+ %'2# 3,5 '"E7&, &57'" AD, 23 ($=3 2(?7+, 23 2$9A3., 'A9 2' µ#2"' µ',; S, 9AD, 23 ()&*& 3 Barthes, µ/ad, 23 '7'A'$'*2'2"%9, 23 *+µ&53 &57'"?.8'53 &<'"25', '.2/, '%$"1E, 2+, A$3G#7&"', 23.; 6'" µ/ad, + A$'=µ'2"%/ +837/ 1$5*%&2'" *23 *Eµ' 23. '"75=µ'23,; OG9*37 + 9A3"' (773"' A$(A&" 7' %&$8+)&5 µ(*' 'A9 2+7 *Dµ'2"%/ &µa&"$5'; T*2& 7' %'2'*2&5 %#)& µ3$g/ 2(?7+, 9?" &A"%3"7D7"'%/ '*.µ151'*2' &$D2"%/; %<AM89=>67

21 Vlassis Caniaris, ElCulture.gr, 7/11/09, Costas Stasinopoulos!"europe Frieze Art Fair M!"#$ %&'(&"# O! E""#$!%&' ()µµ*+,-&' THE BREEDER!"# Frieze $%µµ&"&'(& )*+,--. µ*+ (/#0*, 1+*. &--.0*12 )1+-&/' The Breeder µ& 34/+ "# M&"+5#%/)&'# $".0 A620+. E1&' $%0+0"2$+µ& "#0!", )#8-., "#0 9*:/)# B+µ;+1'4. 1+* ".0 N,0"*+ 9&/+<#80.,. #=#'+ µ+> µ'-.$& )*+ "+ 3/)+ =#% =+/#%$'+$&. "#=#6&".µ30+ 2"+0 "+ )-%=", "#% *$"#/*1#8 A *"3(0. B-,$. K+0*,/.. O B-,$.> K+0'+/.> )&0026.1& $".0 A620+ "# 1928 B=#% <&* 1* &/),<&"+*, +--, $".0 µ&), *"&(0*12 "#% =#/&'+ 3(&* <2$&* $".0 P:µ., "# 7+/'$* 1+* "# B&/#-'0#. A(&* "+%"*$"&' µ& 1*02µ+"+ B=C>. /&+-*$"*12 =#-*"*12 "3(0. (Konkreter Realismus), +=#1+-8="#0"+> "#%> 1#*0C0*1#8> 1+* =#-*"*1#8> =/#;-.µ+"*$µ#8> "#% -=+/,--.-+ µ& "#%> I"+-#8> 1+--*"3(0&> ".> &=#(2> Lucio Fontana 1+* Alberto Burri- 1+* "#0 N&#-P&+-*$µB -".0 +=,0".$. ".> E%/:=.> $".0 Aµ&/*1,0*1. Pop Art- B"+0 1+", ".0 4*,/1&*+ ".> 4*1"+"#/'+> # 1+--*"3(0.> &5+0+)1,$".1& 0+ µ&"+1#µ'$&* $"# 7+/'$* B=#% 1+* &/),$".1& =+/,--.-+ µ& "#0 *4/%"2 "#% 1*02µ+"#>, Pierre Restany.

22 !"# Frieze "+ 3/)+ "#% K+0*,/. +0+?3/#0"+0 $".0 *$"#/*12 316&$2 "#% 1+--*"3(0. $"# &/)#$",$*# "#% D*5 "# H 316&$. µ& "'"-# Hélas-Hellas (O <C)/,?#> 1+* "# µ#0"3-# "#%), µ& 3/)+ 4.µ*#%/).µ30+ 1%/'C> $"#0 '4*# "#0 (:/#, +=#"&-#8$& +?2).$. ".> "B"& 1+6.µ&/*02 <C2> "C0 E--20C0 µ& 4*+4.-C"3>, -+(&*#=C-."3> 1+* +=+6&'> =+/+"./."3> "C0 )&)#0B"C0 &0 µ3$c =#*1'-C0 =&/*;+--B0"C0 &1 "C0 #=#'C0 1+* 4.µB$*+ #%/."2/*+. T# 3/)# Urinals of History =/C"#=+/#%$*,$".1& $".0 =/#+0+?&/6&'$+ 316&$. 1+* +=#"&-&'"+* +=B 4*,?#/&>?*)#8/&> µ& $"/+µµ30. ".0 =-,". "#%> $"#0 6&+"2, 0+ #%/#80 $& "#'(# 1+-%µµ30# +=B =#-*"*1, $%062µ+"+ ".> &=#(2>. T# Urinals of History $1&%C/&' µ& ".0 T3(0., 1#/#E4&8#0"+> ".0 ;+6µ*+'+ =+/+1µ2 "C0 *$"#/*1:0 1+* =#-*"*1:0 =&=#*62$&C0, &0: =+/,--.-+ =+/C4&' "#0 %-*$"*1B &1(%4+E$µB ".> 4*+(/#0*1B"."+> "#% E--.0*$µ#8.!"# 2009, "# 3/)# "#% 1+--*"3(0. =+/+µ30&* "B$# &='1+*/# B$# =#"3. O*?*)#8/&> "#% K+0*,/. )%/0#80 "*> =-,"&> "#%> $"*> #%"#=*13> %=#$(3$&*> ".> µ#0"3/0+> 1#*0C0'+>, $".0 #*1#0#µ*12 1/'$. =#% +1#-#86.$& ".0 #*1#0#µ*12?#8$1+ "#% 2000, $"#0 $%0&(2?B;# ".> "/#µ#1/+"'+> 1+* "C0 =&/*;+--#0"*1:0 =/#;-.µ,"c0, #%/:0"+> $"#%>,$=/#%> "#'(#%> µ*+>?#%,/ $8)(/#0.> "3(0.>.!.µ+0"*13> &163$&*> "#% B-,$. K+0*,/. +=#"&-#80. µ&), /#µ*12 "#% 1999 $".0 E60*12 7*0+1# * $"# Moderna Museet ".>!"#1(B-µ.> "# 1971,. $%µµ&"#(2 "#% $".0 316&$. Face à l'histoire: " $"# Centre Pompidou "#% 7+/*$*#8,. =/B$?+". 316&$. "#% $"# M#%$&'# M=&0,1. "# 2008,. $%µµ&"#(2 "#% $"+ Documenta "# 1977, +--, 1+*. &1=/#$:=.$. ".> E--,4+> $".0 M=*&0,-& ".> B&0&"'+> µ+<' µ& "#0 N'1# K&$$+0-2 "# E1"B> +=B "# Urinals of History,. )1+-&/' =+/#%$'+$& 1+* "# 3/)# "#% K+0*,/. Observer =#% =/C"#=+/#%$*,$".1& $".0 316&$. $"# D*5 1+* "# Youngster, $"# #=#'#. (/2$. "#% )8F#% 1,0&*,µ&$. +0+?#/, $".0 *$"#/*12 42-C$. "#% 9&:/)*#% 7+=+4B=#%-#%: H E--,4+ ;/'$1&"+* $& )8F#.

23

24 G%0+"2 =+/#%$'+ $"# (:/# ".> The Breeder $"# Frieze &'(+0 1+* "+ 3/)+ 5%-#)-%="*12> "C0 1+--*"&(0:0 Gert & Uwe Tobias. T+ 4'4%µ+ +43/?*+ +=B ".0 P#%µ+0'+ 3)*0+0 )0C$"#' $" *"&(0*12 "#%> =#/&'+ )*+ "*> µ&),-&> 4*+$",$&*> "C0 5%-B)-%="C0 3/)C0 "#%>, "+ #=#'+ "/,;.5+0 ".0 =/#$#(2 "B$# )*+ ".0 &=*-#)2 µ*+> %=#"*63µ&0.> +0+(/#0*$"*12> "&(0*12> B$# 1+* )*+ "# +$%026*$"# µ3)&6b> "#%>.

25 O &0"%=C$*+1B> "#%> #="*1B> *4*Cµ+"*$µB> &'0+* $%04&4&µ30#> µ& =/#$C=*1, *$"#/*1, $"#*(&'+ "C0 1+--*"&(0:0, 1+6:> $"#*(&'+ folklore 1+* 4*+1B$µ#% +0+?3/#0"+* $& -+E13> =+/+4B$&*> ".> T/+0$%-;+0'+> µ+<' µ& µ#"';+ /.", $%04&4&µ30+ µ& "3"#*+ "#='+, B=C> # µ86#> "#% G/,1#%-+, #* µ,$1&> 1+*. #*1#$.µ#-#)'+. O* 1+--*"3(0&> &0: +0+?3/#0"+* $"# A0+"#-*1#-E%/C=+E1B =+/&-6B0 "#%>, "+%"B(/#0+ $%04*+-3)#0"+* µ& "#%> =/#1+"B(#%> "#%> +=B *$"#/*1, 1*02µ+"+ B=C> # K#0$"/#%1"*;*$µB>, # E5=/&$*#0*$µB>,. Art Brut,. 1#*0C0*12 +/(*"&1"#0*12 +--, 1+* µ& $"#*(&'+?+0"+$"*1, =-+$µ30c0 1B$µC0 1+* ".> =#= 1#%-"#8/+> )&0*1B"&/+. H N,0"*+ 9&/+<#80. µ+> -3&* =C> #* Gurt & Uwe Tobias 4.µ*#%/)#80 )*+ 1,6& 1+*0#8/*+ "#%> 316&$ %-B)-%="# 3/)#-+?'$+ =#% +=#"&-&' 1+* ".0 =/B$1-.$. )*+ ".0 316&$..!"# Frieze. )1+-&/' =+/#%$'+$& 1+* "# 5%-B)-%="# 3/)# =#%?"*,(".1& +=B "#%> 1+--*"3(0&> &*4*1, )*+ ".0 316&$. "#%> $".0 )1+-&/' The Breeder "#0 N#3µ;/..

26 H*-:0"+> )*+ ".0 $%)1&1/*µ30. "+1"*12 "#%>, #* 1+--*"3(0&> 42-C$+0:!+0 =+*(0*4*,/*1# 1-&'$*µ# µ+"*#8,. +?'$+ µ3$+ $"#0 &16&$*+1B (:/# &'0+* +%"#+0+?#/*12, &0: $"#0 (:/# &1"B> 316&$.> µ=#/&' 0+ )'0&* 1+"+0#."2 C> +%6&0"*12 µ#/?2 4*+?2µ*$.>. A0"'$"#*(# &04*+?3/#0 "/,; * #*?C"#)/+?'&> ".> I/+02> Shirana Shahbazi,. #=#'+ <&' 1+* &/),<&"+* $".0 Z%/'(.. O*?C"#)/+?'&> ".>, "/+;.)µ30&> µ& +0+-#)*12 µ.(+02 1+* (C/'> 1+µ'+ F.?*+12 &=&5&/)+$'+, &*$,)#%0 1+*0#8/*#%> "/B=#%> +0,)0C$.> "C0 =/+)µ,"c0. I=#µ#0:0#0"+> "+ +0"*1&'µ&0+ ".>, "+ +=#$"&/&' +=B "# +/(*1B "#%> =-+'$*# µ& "/B=# =#% "#%> =/#$4'4&* µ*+ &5'$#% 35#(. =#*B"."+.

27 H Shirana Shahbazi &5&",<&* "# +0+=+/+$"+"*1B &*1+$"*1B µ3$# ".>?C"#)/+?'+> C> &/)+-&'# 4*+?#/&"*1:0 =#-*"*$µ:0 )*+ ".0 4.µ*#%/)'+ /&+-*$"*1:0 &*1B0C0, #* #=#'&> C> 1+"+$1&%,$µ+"+ 3(#%0 ".0 4%0+"B"." "*1+"+$"2$#%0 ".0 '4*+ ".0 <C2.!"*> &5+*/&"*1, =/#$&)µ30&> 1+* $(&4*+$µ30&> +=B ".0 '4*+?C"#)/+?*13> &)1+"+$",$&*>, &5&",<&* &='$.> ".0 300#*+ ".> +=#530C$.> B=C> =/#18="&* +=B µ*+ 4*+4*1+$'+ 1+".)#/*#=#'.$.>. H 4#%-&*, ".> Shirana Shahbazi 3(&* =+/#%$*+$"&' µ& +"#µ*13> &163$&*> $"# The Hammer Museum of Art "#% Los Angeles (2008), $".0 Barbican Art Gallery "#% J#04'0#% (2007), $"# Center d' Art Contemporain ".> 9&03;.> (2005) 1+* $"# Museum of Contemporary Photography $"#!*1,)# (2003). H )1+-&/' The Breeder 1+", ".0 4*,/1&*+ "#% Frieze =+/#%$'+$& &='$.> 1+* 3/)+ "#%!"3-*#% D+E",1., ".> Mindy Shapero 1+* "#% Ryan McGinley. H 316&$. "C0 Gert & Uwe Tobias &)1+*0*,<&"+* $"*> 19 N#&µ;/'#% 2009.

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Ο κόσμος αύριο: προβλέψεις και υγειακό τοπίο

Ενότητα: Ο κόσμος αύριο: προβλέψεις και υγειακό τοπίο Τίτλος Μαθήματος: Πολιτικές Υγείας Ενότητα: Ο κόσμος αύριο: προβλέψεις και υγειακό τοπίο Διδάσκοντες: Αν. Καθηγητής Γιάνης Δημολιάτης (υπεύθυνος), Επίκ. Καθ. Ευαγγελία Ντζάνη, Κωνσταντίνος Τσιλίδης Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.

!#$µ% UNIX &' ()*+)',-. !"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.!"#$ %&'()$ #*+#*,-" (.# /# 01./%2*(.34 525/6µ#/# Unix 3#. Linux. 73/8 #904 µ#:6µ#/# 9%2 3#0;9/%2" /#

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&: 9"&&'()"&* = :1&(23 :;(23 + <,(,=5=3 K,-,>.?5&*

!#$%&: 9&&'()&* = :1&(23 :;(23 + <,(,=5=3 K,-,>.?5&* !"#µ$% &"&&'()"&*%!"#µ$%!"#µ$% +,#,($% ("#µ$% -*s µ./,s µ0&, &-, $(1, = (23s -*% µ./,% µ0&, - (23s -*% µ./,% 045 + µ)-,&6*µ,-1&µ27 -*s -2" &"&-3µ,-2s &-2 &7&-*µ,,8$ -2 &7&-*µ, µ./,s µ0&, &-o &7&-*µ,!"#$%&:

Διαβάστε περισσότερα

!! " &' ': " /.., c #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",...(.

!!  &' ':  /.., c #$% & - & ' (),..., * +,.. * ' + * - - * (),...(. ..,.. 00 !!.6 7 " 57 +: #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",.....(. 8.. &' ': " /..,... :, 00. c. " *+ ' * ' * +' * - * «/'» ' - &, $%' * *& 300.65 «, + *'». 3000400- -00 3-00.6, 006 3 4.!"#"$

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

!" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer. N91/: ;µ%#,"9/:

! #$%&'( )#* '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#µµ('+, &' 891'% peer-to-peer. N91/: ;µ%#,9/: !" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer N91/: ;µ%#,"9/:! "#$%&'&(&) *+$,)")-&("./#0 &) '"0) &12 µ3%12 #2(µ3"1%(4 -)0 5$,)616.)4 -)0 +0 #*0""+34

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

x y z d e f g h k = 0 a b c d e f g h k

x y z d e f g h k = 0 a b c d e f g h k Σύνοψη Κεφαλαίου 3: Προβολική Γεωμετρία Προοπτική. Εάν π και π 2 είναι δύο επίπεδα που δεν περνάνε από την αρχή O στο R 3, λέμε οτι τα σημεία P στο π και Q στο π 2 βρίσκονται σε προοπτική από το O εάν

Διαβάστε περισσότερα

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

!"#$#%&'()*+&,+-#./()012-3'$&2().2#)*+&,+-#.+4)5$267+82)&") 02$2.+1+49:%:)-;8)!"$#<8).2#)!$/%:)!"#$+8+&#<8

!#$#%&'()*+&,+-#./()012-3'$&2().2#)*+&,+-#.+4)5$267+82)&) 02$2.+1+49:%:)-;8)!$#<8).2#)!$/%:)!#$+8+&#<8 !!"#$%&'"()*+,-./+0$1+ $/0,-./+0$1+ 23'"')04%1+!"#$%&'( )*+,-,./"( 0,*1%&23 45,*623 78µ,1%,.$"9/"( & 00: ;

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby Gradual diversions of the Rio Pastaza in the Ecuadorian piedmont of the Andes from 1906 to 2008: role of tectonics, alluvial fan aggradation and ENSO events Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις στα ϑέµατα

Παρατηρήσεις στα ϑέµατα Παρατηρήσεις στα ϑέµατα του διαγωνισµού ΘΑΛΗΣ 2013 της Ε.Μ.Ε. Λυγάτσικας Ζήνων Πρότυπο Πειραµατικό Γ.Ε.Λ. Βαρβακείου Σχολής 20 Οκτωβρίου 2013 1 Γενικές Παρατηρήσεις Οι απόψεις των παιδιών Τα ϑέµατα, ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

! " # " $ #% $ "! #&'() '" ( * / ) ",. #

!  #  $ #% $ ! #&'() ' ( * / ) ,. # Ψ ƒ! " # " $ #% $ "! #&'() '" ( * +",-.'!( / ) ",. # 0# $"!"#$%# Ψ 12/345 6),78 94. ƒ 9)")1$/):0;3;::9 >'= ( ? 9 @ '&( % A! &*?9 '( B+)C*%++ &*%++C 0 4 3'+C( D'+C(%E $B B - " % B

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Ι ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΝΕΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Ι ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENHMΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2016 Πρόγραμμα Δράσεων Οργανισμού ΝΕΟΝ Έτος 2016 Στον τρίτο χρόνο λειτουργίας του, ο Οργανισμός ΝΕΟΝ παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκθέσεων και δράσεων, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

!  #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 361653-3617784 - Fax: 364105 e-mail : info@hms.gr, GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-!  #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών. Εργαστήριο 5

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών. Εργαστήριο 5 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών Εργαστήριο 5 ΕΝΤΟΛΗ: openssl (Linux) Το OpenSSL είναι μια βιβλιοθήκη κρυπτογράφησης για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

! " #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, #

!  #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # ! " #$ %%%$&$' %$($% (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # $ $!,$$ ' " (!!-!.$-/001 # #2 )!$!$34!$ )$5%$)3' ) 3/001 6$ 3&$ '(5.07808.98: 23*+$3;'$3;',;.8/ *' * $

Διαβάστε περισσότερα

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology pp. 767 774 ISBN 978-83-60810-27-9 ISSN 1896-7094 CFEEEFFFEFBFFAEAC AEC EEEDB DACDB DEEE EDBCD BACE FE DD

Διαβάστε περισσότερα

Ψηθιακά ςζηήμαηα - Διζαγωγή. ΣΔΙ Πάηπαρ, Σμήμα Ηλεκηπολογίαρ Καθ. Π. Βλασόποςλορ

Ψηθιακά ςζηήμαηα - Διζαγωγή. ΣΔΙ Πάηπαρ, Σμήμα Ηλεκηπολογίαρ Καθ. Π. Βλασόποςλορ Ψηθιακά ςζηήμαηα - Διζαγωγή Καθ. Π. Βλασόποςλορ 1 Κςκλώμαηα Γιακοπηών και Λογικέρ Πύλερ Καθ. Π. Βλασόποςλορ 2 Κςκλώμαηα Γιακοπηών και Λογικέρ Πύλερ Καθ. Π. Βλασόποςλορ 3 Κςκλώμαηα Γιακοπηών και Λογικέρ

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΟΕΙ ΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΟΕΙ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ ΟΜΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α JBMO ( ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15,5 ΕΤΩΝ ) - ΣΜΥΡΝΗ

ΕΒ ΟΜΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α JBMO ( ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15,5 ΕΤΩΝ ) - ΣΜΥΡΝΗ ΕΟΜΗ ΛΚΝΙΚΗ ΜΘΗΜΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙ JBMO ( Ι ΜΘΗΤΕΣ ΚΤΩ ΤΩΝ 15,5 ΕΤΩΝ ) - ΣΜΥΡΝΗ Ιούνιος 003 Επιµέλεια: Ευθύβουλος Λιασίδης νδρέας Σαββίδης Να λυθούν όλα τα προβλήµατα Χρόνος: 4 ½ Ώρες Πρόβληµα 1. Ένας n θετικός

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mthemtic.gr. Η επιλογή και η φροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mthemtic.gr. Μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&'"(# )*+,"-+&,./.+"#. (&00#.

!#$%&'(# )*+,-+&,./.+#. (&00#. 1.!"#$%& '()$*"$&!"#$%&'"(# )*+,"-+&,./.+"#. (&00#.!"#$%µ&: %&++)' '$&µ(: ",-,.$)' )(*+#$%µ&:,-.//01 0µ2+&µ3$4( 52$$67289: 29-,($.-1958!:$;"3

Διαβάστε περισσότερα

Λύση Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι διάφορη του μηδενός =

Λύση Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι διάφορη του μηδενός = 7. Άσκηση 1 2 1 Εστω ο πίνακας A = 1 3 2. Να δειχθεί ότι ο πίνακας είναι αντιστρέψιμοςκαιστησυνέχειαναυπολογιστείοαντίστροφος. 1 0 1 Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016 Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016 Άσκηση Φ4.1: Θεωρείστε τις ακόλουθες σχέσεις επί του συνόλου Α={1, 2, 3} 1. R={(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 3)} 2. S={(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2),

Διαβάστε περισσότερα

SAW FILTER - RF RF SAW FILTER

SAW FILTER - RF RF SAW FILTER FEATURES - Frequencies from 0MHz to 700MHz - Custom specifications available - Industry standard package configurations - Low-loss saw component - Low amplitude ripple - RoHS compliance - Electrostatic

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΙ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2017) (ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 2(131).. 105Ä110 Š 537.311.5; 538.945 Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆŠ ˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ œ ƒ Œ ƒ ˆ ˆ Š ˆ 4 ². ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö μ ² ³ μ É ³ Í ² Ö Ê³ μ μ ³ É μ μ μ²ö

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'!  #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 30/03/2017

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 30/03/2017 Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 30/03/2017 Άσκηση Φ4.1: Θεωρείστε τις ακόλουθες σχέσεις επί του συνόλου Α={1, 2, 3} 1. R={(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 3)} 2. S={(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2),

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 212-213 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1 ο Α. Να αποδείξετε ότι κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε. Λ Κ.Καραμανλή 37 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:28410 23150 FAX:28410 23161 E-mail: info@mechanicalsolutions.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ LG ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Σειράς Ασκήσεων 4

Λύσεις Σειράς Ασκήσεων 4 Άσκηση 1 Λύσεις Σειράς Ασκήσεων 4 Έστω το σύνολο ατομικών προτάσεων ΑΡ = {red, yellow, green}. Με βάση τις ατομικές προτάσεις ΑΡ διατυπώστε τις πιο κάτω προτάσεις που αφορούν την κατάσταση των φώτων της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ taexeiolag ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 uuuu uuuu uuuu Αν OA OB 3O 0 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ uuuu uuuu uuuu OA OB 1, O α Να δείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά

Διαβάστε περισσότερα

! "! #" # $ #% !!*$( & +( $#!,-'( . $ ), ( )* / $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! '

! ! # # $ #% !!*$( & +( $#!,-'( . $ ), ( )* / $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! ' ! "! #" # $ #% & '#()!!*$( & +( $#!,-'(. $ ), ( )* /0 1234 $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! ' 6,!(*$(- (,('& 9 !" # $% $% $$!" #$ # % # &'&&&&&'& &() #* $$ & '' $( $) * $ +"&,-&!" +$ )$ " ## +," )- )) ## &. ''

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Αργιανάς, Η άνοιξη της Ελληνικής Γλυπτικής, Φαίη Τζανετουλάκου Επίκαιρα #75, 24/03-30/03/11

Αθανάσιος Αργιανάς, Η άνοιξη της Ελληνικής Γλυπτικής, Φαίη Τζανετουλάκου Επίκαιρα #75, 24/03-30/03/11 Αθανάσιος Αργιανάς, Η άνοιξη της Ελληνικής Γλυπτικής, Φαίη Τζανετουλάκου Επίκαιρα #75, 24/03-30/03/11 Αθανάσιος Αργιανάς, Ο Αθανάσιος Αργιανάς στην Breeder Gallery µέχρι το Μάρτιο, Athens Magazine,

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

Space weather influences on atmospheric electricity

Space weather influences on atmospheric electricity Space weather influences on atmospheric electricity Article Accepted Version Nicoll, K. A. (2014) Space weather influences on atmospheric electricity. Weather, 69 (9). pp. 238-241. ISSN 1477-8696 doi:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Χεμερινό εξάμηνο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Χεμερινό εξάμηνο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Χεμερινό εξάμηνο 2006-07 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1 ΔΕΥΤΕΡΑ, 9-10-06, 11-13. ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ. Θεώρημα 1. Το άθροισμα των γωνιών τριγώνου είναι ίσο με 180 o. Θεώρημα 2. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου

Διαβάστε περισσότερα

!"# '1,2-0- +,$%& &-

!# '1,2-0- +,$%& &- "#.)/-0- '1,2-0- "# $%& &'()* +,$%& &- 3 4 $%&'()*+$,&%$ -. /..-. " 44 3$*)-),-0-5 4 /&30&2&" 4 4 -&" 4 /-&" 4 6 710& 4 5 *& 4 # 1*&.. #"0 4 80*-9 44 0&-)* %&9 4 %&0-:10* &1 0)%&0-4 4.)-0)%&0-44 )-0)%&0-4#

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων Ghgkyaia_kg gt_i_p >e_ctboe 9ag gabacwk_ky bya 8>alghtY i> 9gKYeabgwp As gkp : KY «oekyer Cgki>tY» bya g bgaeoeabwp Kgkp hwcgp!$!>!r!f!p!:!w 1 5. 0 0 0!M!L!K!R,!H!!:!D!C!:!F!B!C!W!Q!!H!K!:!F!B!C!W!Q!"!T!H!Q!"!I!H!L!J!J!U!P!F

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Version 1.5 (16/03/2017) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Διδάσκων: Γκόγκος Χρήστος Μάθημα: Τεχνητή Νοημοσύνη (εργαστήριο Δ εξαμήνου) Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 27 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 27 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 361653-3617784 - Fax: 364105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou

Διαβάστε περισσότερα

È http://en.wikipedia.org/wiki/icosidodecahedron

È http://en.wikipedia.org/wiki/icosidodecahedron À Ô ÐÓ ÖÓÒØ ØÓÙÔ Ö ÕÓÑ ÒÓÙ Ò Ø Ô ØÓÙ Ô Ñ Ð Ø ØÓÙhttp://www.mathematica.grº Å Ø ØÖÓÔ LATEX ÛØ Ò Ã Ð Ò Ø ÃÓØÖôÒ Ä ÙØ Ö ÈÖÛØÓÔ Ô Õ ÐÐ ËÙÒ ÔÓÙÓ ËÕ Ñ Ø Å Õ Ð Æ ÒÒÓ ÉÖ ØÓÌ Ë Ð ¹ ÅÔÓÖ Ò Ò Ô Ö Õ Ò Ò Ñ Ð Ö º ÌÓß

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Queuing Systems

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Queuing Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Queuing Systems Εφαρμογές Θεωρήματος Jackson: (i) Δίκτυα Μεταγωγής Πακέτου (ii) Υπολογιστικά Μοντέλα Πολυεπεξεργασίας Βασίλης Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr 3/5/2017 ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

n = r J n,r J n,s = J

n = r J n,r J n,s = J Ανάλυση Fourer και Ολοκλήρωμα Lebesgue (2011 12) 4ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Υποδείξεις 1. Εστω E [a, b] με µ (E) = 0. Δείξτε ότι το [a, b] \ E είναι πυκνό υποσύνολο του [a, b]. Υπόδειξη. Θεωρήστε ένα μη κενό

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

!"!"!!#" $ "# % #" & #" '##' #!( #")*(+&#!', & - #% '##' #( &2(!%#(345#" 6##7

!!!!# $ # % # & # '##' #!( #)*(+&#!', & - #% '##' #( &2(!%#(345# 6##7 !"!"!!#" $ "# % #" & #" '##' #!( #")*(+&#!', '##' '# '## & - #% '##'.//0 #( 111111111111111111111111111111111111111111111111111 &2(!%#(345#" 6##7 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων

Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων Ενότητα 12: Κανόνες Συσχέτισης Μέρος B Αναστάσιος Γούναρης, Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές 1 Κλειστότητα Συναρτησιακών Eξαρτήσεων: Πώς συμβολίζεται: F + Τι σημαίνει : Το ΣΥΝΟΛΟ των Σ.Ε. που μπορούν να παραχθούν από ένα σύνολο εξαρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia

SWOT 1. Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries. ISIGInstitute of. International Sociology Gorizia SWOT 1 Analysis and Planning for Cross-border Co-operation in Central European Countries ISIGInstitute of International Sociology Gorizia ! " # $ % ' ( )!$*! " "! "+ +, $,,-,,.-./,, -.0",#,, 12$,,- %

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αλγόριθμος FP-Growth

Ο Αλγόριθμος FP-Growth Ο Αλγόριθμος FP-Growth Με λίγα λόγια: Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί μια συμπιεσμένη αναπαράσταση της βάσης των συναλλαγών με τη μορφή ενός FP-δέντρου Το δέντρο μοιάζει με προθεματικό δέντρο - prefix tree (trie)

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Š ƒ ˆ ˆŸ Å Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ÉÉÊ,. Ê μ μ ± Ö μ Í Ö Ö ÒÌ

Διαβάστε περισσότερα

X Order-No. OZA341-H2 OZA341-KH OZA532-H1 OZA532-KH OZA532-H2 OZA532-KH OZA532-H3 OZA532-KH OZA588-H3 OZA588-KH3 1348

X Order-No. OZA341-H2 OZA341-KH OZA532-H1 OZA532-KH OZA532-H2 OZA532-KH OZA532-H3 OZA532-KH OZA588-H3 OZA588-KH3 1348 Korrektur Correction Correzione Corrección üzeltme Διόρθωση Correctie Korekta X rder-o. ZA341-H2 ZA341-KH2 0368 ZA532-H1 ZA532-KH1 1342 ZA532-H2 ZA532-KH2 1343 ZA532-H3 ZA532-KH3 1344 ZA588-H3 ZA588-KH3

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.7.2016 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1245 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2016 για την κατάρτιση προκαταρκτικού πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΙΝΟΕΙΔΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΙΝΟΕΙΔΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΙΝΟΕΙΔΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Σημειώσεις Βλάσης Κουμούσης Καθηγητής ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ -

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ. ʲ ±μ ±

Ó³ Ÿ , º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ. ʲ ±μ ± Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 6(155).. 805Ä813 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œ ˆ ˆ Œ ˆŒ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Ÿ Œ ƒ ˆ ˆŠ ˆ.. ³ Ì μ, ƒ.. Š ³ÒÏ, ˆ.. Š Ö Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ÿ. ʲ ±μ ± ˆ É ÉÊÉ Ö μ Ë ± μ²ó ±μ ± ³ ʱ, Š ±μ, μ²óï Œ É ³ É Î ±μ ±μ³

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙ Ν Υ Ν Ο Σ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Εκτίµηση κινδύνου ανάπτυξης νόσου Παράγοντες κινδύνου Τρόποι σύγκρισης των παραµέτρων κινδύνου

ΚΙ Ν Υ Ν Ο Σ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Εκτίµηση κινδύνου ανάπτυξης νόσου Παράγοντες κινδύνου Τρόποι σύγκρισης των παραµέτρων κινδύνου ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE, Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT/CV

Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE, Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT/CV Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE, Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT/CV A6.C01 Έκδοση 07/200

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ º 3[120] Particles and Nuclei, Letters No. 3[120]

Ó³ Ÿ º 3[120] Particles and Nuclei, Letters No. 3[120] Ó³ Ÿ. 2004. º 3[120] Particles and Nuclei, Letters. 2004. No. 3[120] Š 621.384.633.5/6 Š ˆ ˆ Šˆ Šˆ Š ˆ Ÿ Ÿ ˆ ˆ.. Œ ϱµ 1,.. µ 1,.. ³ µ 1,. Œ. Ò 1, ƒ.. Ê ±µ 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² µ, Ê Œµ ±µ ± µ Ê É Ò É ÉÊÉ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΕ253 2 η εργασία Προσοχή! Είναι ένα αρχικό version. Κατά την παρουσίαση των βίντεο θα διορθωθούν τυχόν λάθη σε πράξεις στην άσκηση 1.

ΠΔΕ253 2 η εργασία Προσοχή! Είναι ένα αρχικό version. Κατά την παρουσίαση των βίντεο θα διορθωθούν τυχόν λάθη σε πράξεις στην άσκηση 1. ΠΔΕ253 2 η εργασία 2014 15 Προσοχή! Είναι ένα αρχικό version. Κατά την παρουσίαση των βίντεο θα διορθωθούν τυχόν λάθη σε πράξεις στην άσκηση 1. Λύση άσκησης 3 Έστω με Eπείγοντα περιστατικά x "" = o αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

# " $! % $ " & "! # '' '!" ' ' ( &! )!! ' ( *+ & '

#  $! % $  & ! # '' '! ' ' ( &! )!! ' ( *+ & ' " # " $ % $ " & " # '' '" ' ' ( & ) ' ( *+ & ' "#$% &% '($&)$'%$ *($+,& #,-%($%./*, -./ "' ' + -0,$1./ 2 34 2 51 2 6.77.8. 9:7 ; 9:.? 9 9@7 9:> 9@>.77 9 9=< 9@>./= 9:=.7: 9=@.7@ 9::.87./>./7

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Συσχέτισης IΙ

Ανάλυση Συσχέτισης IΙ Ανάλυση Συσχέτισης IΙ Οι διαφάνειες στηρίζονται στο P.-N. Tan, M.Steinbach, V. Kumar, «Introduction to Data Mining», Addison Wesley, 2006 ΟΑλγόριθμοςFP-Growth Εξόρυξη Δεδομένων: Ακ. Έτος 2010-2011 ΚΑΝΟΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1]

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1] 1 ( ) 2007 02 16 (2006 5 19 ) 1 1 11 1 12 2 13 Ore 8 14 9 2 (2007 2 16 ) 10 1 11 ( ) ( [T] 131),, s 1 a as 1 [T] 15 (, D ), Lie, (derived category), ( ) [T] Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

P Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É. ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U.

P Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É. ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U. P6-2009-30.. Œ ²μ, ƒ.. μ ±μ,. ˆ. ˆ μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. ³ É ˆŒ ˆ Š ƒ Œ ˆ Ÿ ˆŸ 238 Uˆ 237 U, Œ ƒ Ÿ Š ˆˆ 238 U(γ,n) 237 U ² μ Ê ² μì ³ Ö, μ, μ² Ö Œ ²μ... ³ μ É Ê±ÉÊ μ μ ³ É ² ²Ö ² Ö 238U 237 U, μ²êî ³μ

Διαβάστε περισσότερα

φεστιβάλ για όλους, ελληνικό παραδοσιακό παιχνίδι και στο σύγχρονο παιχνίδι πόλης

φεστιβάλ για όλους, ελληνικό παραδοσιακό παιχνίδι και στο σύγχρονο παιχνίδι πόλης Σάββατο, 5 Οκτωβρίου, από τις 11πµ. στην Πλάκα! Ένα φεστιβάλ για όλους, ελληνικό παραδοσιακό παιχνίδι και στο σύγχρονο παιχνίδι πόλης µε παράλληλα εκπαιδευτικά εργαστήρια & καλλιτεχνικά δρώµενα για µικρούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 75 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ 1 Νοεμβρίου Ενδεικτικές λύσεις Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 75 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ 1 Νοεμβρίου Ενδεικτικές λύσεις Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 06 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ 36653-367784 - Fax: 36405 e-mail : info@hmsgr wwwhmsgr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

Derivation of Optical-Bloch Equations

Derivation of Optical-Bloch Equations Appendix C Derivation of Optical-Bloch Equations In this appendix the optical-bloch equations that give the populations and coherences for an idealized three-level Λ system, Fig. 3. on page 47, will be

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 7(156.. 6Ä69 Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ ˆŒ ˆ - ˆ ƒ ˆ ˆ ˆŸ Š -Œ ˆ Šˆ ˆ.. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± É ÉÓ μ Ò ÕÉ Ö ²μ Í Ò - μ Ò ² É Ö ³ ÖÉÓ Ì ÒÎ ² ÖÌ, μ²ó ÊÕÐ Ì ±μ ± 4- μ Ò. This paper

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Βιοπληροφορική. Ενότητα 10: Κατασκευή φυλογενετικών δέντρων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Βιοπληροφορική. Ενότητα 10: Κατασκευή φυλογενετικών δέντρων Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοπληροφορική Ενότητα 10: Κατασκευή φυλογενετικών δέντρων Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

.. μ,. ˆ. É,.. ³ ²ÓÖ μ, ƒ.. ± 1,.. Š ±μ ± 2,.. Œ É μë μ,.. ± Ëμ μ,. Œ. μ μ 2, ƒ.. Ê ±μ,.. ÊÉ 2, ˆ. ƒ. ³ 1,.. ±

.. μ,. ˆ. É,.. ³ ²ÓÖ μ, ƒ.. ± 1,.. Š ±μ ± 2,.. Œ É μë μ,.. ± Ëμ μ,. Œ. μ μ 2, ƒ.. Ê ±μ,.. ÊÉ 2, ˆ. ƒ. ³ 1,.. ± P8-2012-14.. μ,. ˆ. É,.. ³ ²ÓÖ μ, ƒ.. ± 1,.. Š ±μ ± 2,.. Œ É μë μ,.. ± Ëμ μ,. Œ. μ μ 2, ƒ.. Ê ±μ,.. ÊÉ 2, ˆ. ƒ. ³ 1,.. ± ˆ ˆ ˆ Š Š ˆŸ Š ˆ ƒ ˆ Œ Ÿ Š ˆ œ ƒ Š Œ Š NICA (2012Ä2015.) 1 ˆˆÉÊ μ±μ³ μ ³..., Š Ó

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΙΧΟΥ BIGFOW Am ΤΙΜΗ RAS-10KH3 314,00 9.900-10.300 280 X 780 X 215 / 570 X 700 X 215 1/4, 3/8 4,1 220 5X1,5 IN A 38 35 28 48 RAC-10KH3 346,00 660,00 RAS-14KH3 322,00 12.000-13.200 280 X 780 X 215 / 570

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ. Τι είναι μία έκθεση;

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ. Τι είναι μία έκθεση; ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Εισαγωγή στη σημασία των εκθέσων και τον ρόλο του επιμελητή Τι είναι μία έκθεση; Η έκθεση ως πολισμικό φαινόμενο Κοινωνική και πολιτισμική ανάλυση των εκθέσεων Εκθέσεις και οπτική ανθρωπολογία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Εκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής από το Μπρασόβ, Ρουµανίας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Εκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής από το Μπρασόβ, Ρουµανίας ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 30 Οκτωβρίου 2013. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Εκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής από το Μπρασόβ, Ρουµανίας Μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ Λεμεσού και Μπρασόβ Ρουμανίας θα φιλοξενηθεί

Διαβάστε περισσότερα