Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή."

Transcript

1 Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

2 Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

3 Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

4 Vlassis Caniaris, Eleftherotipia,31/10/2009,Foteini Mparka

5 Vlassis Caniaris, Eleftheriotipia, 31/10/2009,by Fotini Barka!"#$%$, &"'$%$, %()%( $*%+ %(,-'( µ(. /01 23/ :;<=; /0> :,µ?%0 5 6($µ#-+(. 8 µ.µ. *%0> 'ABC$-+ «Breeder», ( DC"*01 EB *%( %B $>F1,-'(. %(.. 4>B1 «%(+G(1» %(. B?F %0 H$AB$%+B %(. '80, 2,5x10 µ,%-b, EB *$ B.%(%$CJ,-'B 30x30 $AB%(*%". «;>%+HI-(» ( %+%C(1 %01 %(. A(-.&B+(. *%B 81 %(. H$> *%BµB%" >B µb1 «!"#$%& '()% *+,-./ %0#12-3µ% */ $"4*/.5µ/*/... 6& %7./& *%0&'( *#2.8; 9% *& :;%0%7; 6& *8. /$-*%0%7;» /./":*&#*/& - <0(,8= >/.&("8=.?08 *8. 2"-.&( #'/.% %')#,%&= (A-3,%7- A$%.('8, 1'/0%"7 >/0;/1&(., ABC6) '/&... «)/,3.%27,:», µ/= D&/E%E/&4.%&. «C2: E/0)%7./ '(.: $-00( $"(1µ/*/, +,/ $"-0(E:...». </"&#*/& /;+"8*/ «/. $: +,*& #2:./ $:, *+*% *& *&= )#0: *&= %')#,%&=;» µ/=

6 /&;.&D&(G%&. 6- *80#;:.- D%.,*/µ/*(./ 2*3$(. H$+ *8 I%"µ/.7/ ;:*-1"/;7%= #"1:. 1&/ '($-&- (")"-. 93.%27G%&./ ;*&(2.%& #"1/ '/& $(.*/ /./*"#2%&,*/ «$"4*/.5µ/*/», +$:= 0#%&,,*&= «$":*/"2&'#=,2#,%&=», %7*% *&= /.)"4$&.%= %7*% *8= *#2.8=.? $"-E08µ/*&,µ+= *-3 >/.&("8, 5D8 /$+ *8 D%'/%*7/ *-3 '50, %72%./ '(.%& µ% *-. "+0- *8= *#2.8=,*8,8µ%"&.5 '-&.:.7/. 9*+2-= *-3 5*/../,300(E%& *8. $"/1µ/*&'+*8*/ := #"1- *#2.8= '/& +2&./ /./$/"/,*5,%& *8. $"/1µ/*&'+*8*/,*- #"1- *#2.8=. «?0/ /$+ $/0&(. 6%0&'(, D%. (00/F/ *7$-*/ %D4 '/& $%.5.*/ '/& $0#-. 2"+.&/. 6/ 7D&/ $"(1µ/*/,3.%27G-3../ µ% 8 '-&.:.7/ '/& 8 *#2.8.!"-,#F*%, %7./& (00- $"(1µ/ 8 G:1"/;&'5 '/& (00-8 *#2.8. Cµ#./ µ' /$/,2-0%7 8 *#2.8 J G:1"/;&'5 µ$-"4./ $: %7./& µ(00-. $"(1µ/. J *#2.8, +µ:=;» K%. %7./& 8 $"4*8 ;-"( $-3 *%µ/27g%& #"1/ *-3. JD8 *8 D%'/%*7/ *-3 '50 #'-E% #"1/ *-3 '/& */ #,*%0.%,% ;70-3= µ/g7 µ% *&= %32#= *-3 $"&. /$+ */ «M%:"4 +*& *- #"1- #2%& µ&/ D&(,*/,8 /$+ µ+.- *-3, /. *- '-µµ/*&(,%& '/.%7= D%. /00(G%& *7$-*/». 6- #"1- -0+'08"- D%. )/ *- $-*#. C'*7)%*/&,*8. 1'/0%"7 /$+ *8. /.($-D8, '"3µµ#.-.!"+'%&*/& 1&/ #./. *%"(,*&- «6-72-» (µ&'*5 *%2.&'5, '-0(G,.%"-µ$-1&#=,%.*-3µ$0/"&,µ#.- '/& *%0/":µ#.- 2/"*7), ;&0-*%2.8µ#.- *-. A("*&- * &/ *- Museum am Ostwall *-3 N*+"*µ-3.*, +*/. %F#)%,% /./.%:µ#.- *- tableau vivant «H07µ-.- C00(D/, Helas-Hellas».? A(.-= 9*%;/.7D8= µ/= )3µ7G%& +*& 8 $"4*8, &,*-"&'5 %'D-25 *-3 #"1-3 $/"-3,&(,*8'% * ,*-. *%2.-24"- O&F, /$+ *8. 1'/0%"7 Bernier, «,/. #./ 0/P'+ $-3 %$%D7:'% *8 µ#)%f8 *-3 K%. #2%&.+8µ/./ *- -0+'08"-. «A-&"(G%*/& *- /.*7D:"-», %F81%7 - '/00&*#2.8=. «6/ '-µµ(*&/ *-3 µ$-"%7 '/&./ µ8. #2-3. *7$-*/, '($-&/ G:1"/;&( *"-µ%"5 $-3./,31'&.%7. H. +µ:= '/)7,%&= '/& D%&= *&= 1"/µµ#= *-3, *- ;:*7,%&=, *- µ% *&= %$&)3µ7%=,-3, *+*% %7./&,/. #./ µ()8µ/. 6+,- /$0(. 6- "72.:,*-. 1&/0+ '/& E0#$-3µ%. K%. %$&)3µ4./ '/*/0(E%& '/.%7= '(*&. C7./& µ&/ $"+*/,8 µ/)5µ/*-= 1&/ *-3= '/00&*#2.%= '/& µ&/ (,'8,8 1&/ *- '-&.+./ G:.*/.#Q%& *&= /&,)5,%&= *-3». J &,*-"7/ *8= *#2.8=, +,*& *#0-= $(.*:. -.-µ(g-3µ% *#2.8,*&= D3*&'#= '-&.:.7%=, /;-"( µ&/ µ&'"5 µ%&-.+*8*/, *-.7G%&. «>/& µ% %.-20%7. C$&$0#-., D%. )%:"4 +*& 8 *#2.8 +$:= $/"-3,&(G%*/& /3*+ *- '%.+, /'+µ8 '/& 1&/ *8 µ%&-.+*8*/. C7./& $-00#= -& /µ;&e-07%= µ-3 1&' /3*+ $-3 -.-µ(g-3µ%,5µ%"/ *#2.8. J *#2.8 %7./& *+,- /$05 +,- #./ :"/7-

7 80&-E/,70%µ/, 8 )(0/,,/, *- ;%11("&, #./ C7./& /$0( */ G8*5µ/*/, +$:= #./ 2"4µ/ D7$0/,*- (00-5 µ&/ 1"/µµ5 D7$0/,*8. (008. H"'%7./ */ '/&./ G:.*/.#Q-3µ% *&= /&,)5,%&= µ/=. R$' /3*5 *8. #..-&/ D%. %..-4./ '(.-3µ% #"1/ /$0(, $-3./ */ '/*/0/E/ &. K%. µ% %.D/;#"%& /. - '/)#./= µ$-"%7./ 17.%& '/00&*#2.8=, /00( *- 1%1-.+= +*& - '/)#./= µ$-"%7./ *&= 2/"#= *8= *#2.8=. C$-µ#.:= E"7,': /$/"(D%'*-./ -.-µ(g-3µ% *#2.8 '(*& $-3 D%. /;-"( +0- *-. '+,µ-. K%. '/*/0/E/7.: $&/ *-.+8µ/ /3*5= *8= 0%&*-3"17/=... C32/"7,*:= )/ *8. *#2.8 *8. 7D&/...».? <0(,8= >/.&("8= µ(= $"-*"#$%&./ F/./13"7,-3µ% $7,:,./ $(0& */ E/,&'(. «6& %7./& *%0&'( *#2.8; 9% *& :;%0%7; 6& *8. /$-*%0%7; C'/*-.*(D%= $/&D&( E1/7.-3. /$+ *&=,2-0#= '/& 17.-.*/& %$/11%0µ/*7%= *8= G:1"/;&'5=. K%. F#":, +µ:=, '/*( $+,- %7./& %$/11%0µ/*7%= *8= *#2.8=», 0#%&. >/& )3µ(*/& *-.!/")#.8, $-3 #E/G% := (,'8,8 G:1"/;&'5= #./ (,$"- $&(*- $(.:,% #./ (,$"- *"/$%G-µ(.*80- µ$"-,*(,% #./ (,$"- ;+.*-. «J*/. 0#%&. «C$"%$% '/.%7=./ F#"%& G:1"/;&'5,./ F#"%& *8. *#2.8 *-3 '/&, *-,8µ/.*&'+*%"-, #$"%$%./ *8. µ+.-= *-3. K%. D7.-.*/. *G(µ$/. C, /3*+ %µ#./ µ% /$/,2-0%7. M3µ(µ/&,*-!-03*%2.%7-, /$+ *-3= D%3*%"-%*%7= '/& *"&*-%*%7= ;-&*8*#=, $-3 %$#0%1/. *- µ()8µ( µ-3, µ&/ (,'8,8 $-3 -.+µ/g/ "*-3 *-3 '/& *-3 N/ $("-3. #./ '-µµ(*& $%G-D"+µ&-, D3--*"7/ µ#*"/, '/&./ µ%0%*5,-3. *&=,2#,%&= *&= 2":µ/*&'#=, *8. -"1(.:,8 *:. %$&;/.%&4...!"(1µ/*/ $-3 #'/.% - >0#% +*/. 1&/ *#2.8. I&/*7 *+*% 8 G:1"/;&'5 5*/.,*8. 3$8"%,7/ *8= *#2.8= '/& +2& #./ /3*+.-µ- $"(1µ/, $-3 *- $()-= µ/= 5 *8. +"%F5 µ/= 1&/ #"1/.!"#$%& '()% *+,-./ %0#12-3µ% */ $"4*/.5µ/*/... H3*5 %7./& 8 $"+*/,5 µ-3. K%..-µ7G: +*& *8. $3"7*&D/...». * *J D"(,8,*8. 1'/0%"7 «Breeder» (B(,-.-= 45, *80.: ) )/ F%'&.5,%&,*&= 5 N-%µE"7-3 '/& )/,3.%2&,*%7 *8.!/"/,'%35, *- 9(EE/*- '/& *8. >3"&/'5.

8 Vlassis Caniaris, Eleftheriotipia, 09/11/09,by Fotinis Barka

9 Vlassis Caniaris, Athens Voice, 5-11/1109, by Dimitra Triantafyllou

10 Βλάσης Κανιάρης, Lifo, 26 Νοεμβρίου 02 Δεκεμβρίου 2009, από την Μαρίνα Φωκίδη.

11

12 Vlassis Caniaris, El Culture.gr «!"#$%&'(»!"# "$%&'$($)'"*+,%-./ '&0 1(-)/ 2#3"-%/ )'/ 4*#($%5 The Breeder!"#$ %&' ()*%$%+, *"%,-"./%012-3%, "#$ red light district "#+ 456$.+,.$)µ-*. *- 7.µ#8) 9%1$-3. :.; $"1%9.8%<+ %;:%$%µ;:%<+ µ-".$)*"-+, % =8)*#+ >.$;)1# µ."%9%;6*-; *";+ #µa1. BAµ9"#, µ;. ;&;'"09# ;-1%"-8-*"3., "% 4$"3&C1%. B1':-;".; 2;. µ;. &1)*# *"% 7D1% 9%0 "%$.9.*7%8-3 -$".";:) "%0+ "-8-0".3%0+ &D&-:. µ6$-+, *0µ90:$D$%$".+ 91.:";:) 9-$6$". 71'$C$: E3-3$.; A12% "A7$#+; BD+ &;.:;$-3".;; M- 9%;%<+ "1'9%0+ "% "% :%;$' :.; 9D+.0"' -0.;*5#"%9%;-3".;; E3 *#µ.3$-; *0µµ-"%76 6 B%;'+ :.19D$-".; "#$ 09-1./3. "#+ :.88;"-7$;:6+ ;&A.+; B'*% :.88;"A7$#+ -3$.; %

13 :.5A$.+; :"8. 8%;9'$ "#+ '".$ %; -9;*:A9"-+ *". *93";. "#+ ()*%$%+ 90:$D$%0$ :.; ". *Dµ."., 8-0:) 6 A271Cµ., 91%*FA1%$".; *.$.$"3&C1. -$'+ 9.1.&-3*;%0 A1C"., % >.$;)1# %*FA1-; *- '*%0+ 9;*"%<+ A$.$ µ-2)8% "%0 93$.:., A$.$ "%37%.9' "#$ &-:.-"3. "%0 80, &;.*")*-C$ 2,5x10 µa"1., "-µ.73g%$")+ "%$ :.; µ%;1)g%$")+ "%$, '9C+ % H1;*"'+ "#$,-2)8# BAµ9"# "%$ I1"%$ :.; "%$ J3$%$. K. 8%;9'$, % :.88;"A7$#+ *- µ;. :%;$C$3.- -9;:%;$C$3. :.; *- A$.$ µ-8;*µ'-&;.µ-8;*µ'. Exhibitions "Holy Bread" (Antidoro) A ritual act by Vlasis Kaniaris at the Breeder Gallery At Iasonos Str. in Metaxourgeio, Athens' red light district, among brothels and shy immigrants, Vlasis Kaniaris will perform, on Thursday 5 November, a distinctive ritual, the "Antidoro" (Holy Bread). On the night of 5 November, Kaniaris will be offering to the faithful ones, a big painting of his, a "mural" from the 80s, sized 2,5x10 metres. The painting will be cut and offered to the people, like Jesus Christ did with Bread and Wine.

14 Vlassis Caniaris, Mixtape.gr, 6/11/09, by Iliana Fokianaki!"#$%& '()*#+%& -,)-./0+1 $-%) Breeder!"#$%& '()#&%$)* 6/11/2009! µ"#$%&' ()%%*+,-./'!"#$%& '()*#+%&, 0+&. &1&2&,-&3µ" ).)4"56"2 "(+".7' 0+& 1)5"%68.,,.)' )18 +&3' +"%"3+)2&3' µ"#$%&3' 95:"' +/' #".*$' +&3 60, ).&2#"* +/.,(6"0/,)-./0+1 0+/. #()%"52 The Breeder. ;,(6"0/ 6) "2.)* µ*) +5*9µ"5/ <*)<5)0+*(9 "µ1"*52) 81&3 & ()%%*+,-./' 6) 1)5&30*$0"*,.) (&µµ$+* )18 +&,5#&,".µ1)1 2""#/( 1&3 "2-" <"2="* 0+& >+85+µ&3.+ +/'?"5µ).2)' +& 1983.! ()%%*+,-./' 6) 0+90"* ).$1&<),.) +"5$0+*& (&µµ$+* +&3,5#& 1"521&3 <,() µ,+5:. ()* 6) +& µ&*5$0"* 0+&3' 1)5"35*0(8µ".&3', :' µ*) (2./0/ 15&04&5$' )%%$ ()* 81&3 & ()%%*+,-./' 6,%"*.) +/. "+31&1&*/µ,./ $1&B/" #A5: )18 +&,5#& +,-./'. C58("*+)* #*) µ*) <5$0/ 0+& -75& 1&3 +&. )1)0-&%"2 ".+)+*($ +&3' +"%"3+)2&3' <7<"() µ9."', 03µ13(.7.&.+)' 15)(+*($ 1".9.+) -58.:.: "!" #"$%& '()* +',$-.; /0. 1&%2&$#"+%&; M# 3*&*4. +(53*6. +* 3(*78%µ9:$#& +* 2*&$5 2%& 30. %6+5 #6%&7;-+*3*&#"+%&;!" 7-µ%"$#& 76µµ#+*,< <

15 1&%µ#7*8:9-7-; /*&5. 2%(30$#+%& +-$ 63#(%="% +-. 2%88&+#,$&2<. &1'%.; /57* #3"2%&(*. < 5,& #"$%& * Duchamp 2%& +* '()* +*6 7<µ#(%; /57* 2%88&+',$-. #"$%& * 2%;'$%.;" )3+9 +/. "µ1"*52), 1&3.&µ2E: <".,-"* 1)58µ&*) +/' 0+/. F%%$<), )%%$ ()*.) "2µ)0+" "("2 #*).) #.:520&3µ",0+: ()*,.) (&µµ$+* +&3,5#&3 +&3 1&%A 0/µ).+*(&A )3+&A ).6571&3 #*) +) "*()0+*($ 0+/. F%%$<) ()* 8-* µ8.&. The Breeder G$0:.&' 45, H"+)=&35#"2&!"#$%& '()*#+%&,)-./ I5$5*& %"*+&35#2)' C,µ1+/ C)5. (

16 Vlassis Caniaris, Manos Stefanidis Blog, 26/10/09, by Manos Stefanidis " # $ % % & ' ( " # ) * + % * ', & -. ", 2 6 $ / & $, /89:4;67 D;4E /89:4;6 5<6 GB83A;= The Breeder >;4567: JKµD< , 8-10 µµ!"#$%&"' (%)&*+,: -'$'*%&./ 6 %'" 0#11' &µ1$ , 12-8µµ, 6.$"'%/ 8 43&µ1$ , 5-8µµ :#*373,, *23 ;&2'<3.$=&53, 2+7 red light district 2+, >)/7',, '7#µ&*' A3$7&5' %'" 3"%373µ"%3B, µ&2'7#*2&,, 3 6'7"#$+, )' A$'=µ'23A3"/*&" *2", 5 43&µ1$53., +µ($' -(µa2+, µ"' "8"92.A+ 23 >7258D$3. -$9%&"2'" ="' µ"' 8$#*+ *23?E$3 A &72'2"%# 23., 8E8&%' µ/7&,, *.µa.%7e7372', A$'%2"%# A&7/72'?$97D7: F5 &57'" ($=3 2(?7+,; -E, 8"'%"7&52'"; M& A3"3B, 2$9A3., %3"79 %'" AE, '.29 &.'"*)+23A3"&52'"; F5 *+µ'57&" *.µµ&23?/ / -3"9, %'$AE7&2'" 2+7.A&$'<5' 2+, "8(',; -9*3 &A5%'"$3, / 9?" &57'" 3 Duchamp %'" 23 ($=3 23. */µ&$'; -9*3 &57'" 3

17 %')(7',; F3 2+, 5+, 43&µ1$53., 92'7 3" &A"*%(A2&, *2' *A52"' 2+, :#*373, A.%7E73.7 %'" 2' / (=?$Dµ', A$3*G($372'" *'7 '7258D$' &79, A'$'8&5*"3. ($D2' A3. %'%3G9$µ"*& (7'72" 15 &.$E, 3 6'7"#$+, )' A$3*G($&" *& 9*3., A"*23B, (7'7 23. A57'%', (7'7 235?3 'A &%'&25' , 8"'*2#*&D7 2,5x10 µ(2$', 2&µ'?5H372#, 237 %'" µ3"$#h372#, 237, 9AD, 3 I$"*29, 2+7 -(µa J$237 %'" 237 K5737. L' 3 *& µ"' %3"7D75'- &A"%3"7D75' %'" *& (7'7 >.2/ + A$#<+ *2+7 "&$'2"%/ %'" &"%373=$'G5' 373µ#H&2'" 'A *Eµ'23, / 23 2+, µ3.*"%/,, 2+ 2+, 23 (7' 79+µ' %#AD, '.)'5$&2' / µ/ad, 9?"; - (7' µ& 23 3A353 *.==&7&B&" µ&7 +?+2"%# 9?" %'" D, A$3, 23 A&$"&?9µ&73. -'5H3.µ& µ& 4'", %" '.29 &57'" (7' *31'$9 A'"?758", &A&"8/ A$9%&"2'" (2*" 7' &78.)3B7 79+µ' 3" &7 '- 79+2&, &"%97&, A3. µ', %'" µ', &<3.)&7E73.7. *2+7 &A3?/ 2D7 &"%97D7, + &"%97'?$&"#H&2'" A$E2' A$E2' %'" µ# 2+,. -E, 2+7 %$5*+ 2+, 2(?7+,, 2+ 8"%/ µ', '8.7'µ5' %')3*"Dµ(73" *237 A.$/7' 2+, %" 9?" *'7 8"'73+2"%# 7&.$9*A'*2' *2' 'A97&$# 2+,; >7 2+7 'A3%'2'*2/*3.µ& *23?'µ(73, "&$9 2+, %(72$3, 1')"# *2+ *.7&58+*/ µ',. 0'7 2$9A3 HD/, µ'%$"# 'A9 '=3$'5&, *.µ1#*&",. 0'7 2+7 &A'7#*2'*+ A3. 8&7 µa3$3b7 7' A$'=µ'23A3"/*3.7 3" &A'7'*2#2&,. -9*&, G3$(, A$(A&" 7' 23 <'7'AE;

18 M"' ' '7"#$+, A$3%$57&" *2+7 A'$3B*' A$#<+ (performance Aktion), µ"' 8"'8"%'*5' N?&" A$3, 23B &$#*2"3 235?3 A3. (G2"'<& *23 Museum am Ostwall 23. Dortmund *2", 5 ;'$ ="' 2", '7#=%&, 23. '7'7&Dµ(73. tableau vivant Hélas Hellas A3. (*2+*& &%&5. PA&7).µ5H&2'" AD, + A$E2+, "*23$"%/ &%83?/ 23. A'$3.*"#*2+%& *237 2&?73?E$3 Q"<, Bernier *'7 A'7+=B$" A3. &A&85D%& 2+ µ()&<+, 23 µ&)b*" 23. %3"73B. ;/AD, %'" *2($<3.7 2' A$#=µ'2' 9AD, 37&"$&.92'7 3 Foucault. 0/µ&$' ' ($=3 (µ"%2/ 2&?7"%/, collage, 7&$3µA3="(, *& %'" &%25)&2'" *237 %&72$"%9?E$3 2+, The Breeder 'A9 2+7 '7#A38+, '9$'23 %'" µ& 2+ 13/)&"' 2$"E7 G3"2+2E7 2+, >06F, 8"'µ3"$#H&2'" *'7 #$'G3,?"2E7', *23., &78"'G&$9µ&73.,, *& *G$'="*µ(7' ($=', 30x30&%. F3 (7' *& 23 *& (7', ;(*' 'A9 2+ '.2/?&"$373µ5' 23. '7258D$3., 3 6'7"#$+, &A"%3"7D7&5 #µ&*' µ& 23 %3"79 %3"7D7E72', 23. %#A3"&, "8(&, %'" %'2')(2372', *.=%&%$"µ(7&, *.µa&$"g3$(,.

19 !"#$ 2 %&"'$ (#)*+($,%-%".-(/0"(,1$ 2 Velázquez (!"#$%&'(, 1656) #)& $ *)+&'%,- (.$/"01$ 2$/ Dortmund, 1983) 03&40&%$5+ +) µ02)µ$%67"$/+ 8+)+ 31+)#) 9:;%)6&#<- "0 0++$&$($;&#= 8%;$. *)2 $/"1)+ >( $+ 9:;%'6$ )((' =4& 2$ 8%;$ 9:;%)6&#<-.?/2= 01+)& #%/µµ8+$ )=%)2$ ">,"µ8+$. *)& 3%830& +) 2$ )+)#)2)"#0/'"020 µ=+$& 3$/ A) 30&, 3:- )+'µ0") "2&- 2 0&#=+0-0µ6&($4:%01 )A8)2$- #& $ Duchamp. B,()C< 9:< #)& 284+, (3%830& +)) 01+)& )C&)47%&"2) A"%9 2' &G2# µ.*2/$"' A$3*G($372'" 8D$&#7 'A9 23., A$&*1B2&$3.,, *BµGD7' µ& 2+ $/* D$&#7 8D$&#7 892&. N2*" %'" 2E$'. 6#A3. &8E 9µD, *23 µ.*2/$"3, *23 '57"=µ' / *23 ($=3 A3. &57'" '9$'23 *'7

20 237 A57'%' A3. HD=$#G"*& 3 Frenhofer %'" "*23$3B*& 3 Balzac µ& 23 Chef-d'œuvre inconnu, A'$&"*G$B&" %" + '7'A'$'*2'2"%/ 23. ;A'$9%, 9AD, *237 '$"*23.$=+µ'2"%9 2D7 Meninas. -$9%&"2'" ="' 2+ *B7)&*+ &%&57+ *2+7 3A35' A'$'2+$3Bµ& µ&7 237 HD=$#G3 7' µ', %3"2#H&" %'" 7' HD=$'G5H&" - 8&7 237 A57'%' %'2# A$9*DA3 A'$# µ %'µ1#. N2*" 23 ($=3 2(?7+, A'$'µ(7&" '7(=="?23 'A9 / 'A'$'*%&B'*2' J$' &µ&5, 7' 2" A'5H&2'" &%&5 HD=$'G"%#?D$5, 7' 83Bµ&?$Eµ'2' / &"%97&,, =$'µµ(, / *?(8"'. 3" Meninas )( , 2(?7+, %')'$# *& µ"' 1#* )&'2/ D, µ(*3 ="' 7' G)#*3.7 *2+ *.7&58+*/ 23.. ;/AD, '.29 A3. 7' A&" 3 Velasquez 237 6'7"#$+ %'2# 3,5 '"E7&, &57'" AD, 23 ($=3 2(?7+, 23 2$9A3., 'A9 2' µ#2"' µ',; S, 9AD, 23 ()&*& 3 Barthes, µ/ad, 23 '7'A'$'*2'2"%9, 23 *+µ&53 &57'"?.8'53 &<'"25', '.2/, '%$"1E, 2+, A$3G#7&"', 23.; 6'" µ/ad, + A$'=µ'2"%/ +837/ 1$5*%&2'" *23 *Eµ' 23. '"75=µ'23,; OG9*37 + 9A3"' (773"' A$(A&" 7' %&$8+)&5 µ(*' 'A9 2+7 *Dµ'2"%/ &µa&"$5'; T*2& 7' %'2'*2&5 %#)& µ3$g/ 2(?7+, 9?" &A"%3"7D7"'%/ '*.µ151'*2' &$D2"%/; %<AM89=>67

21 Vlassis Caniaris, ElCulture.gr, 7/11/09, Costas Stasinopoulos!"europe Frieze Art Fair M!"#$ %&'(&"# O! E""#$!%&' ()µµ*+,-&' THE BREEDER!"# Frieze $%µµ&"&'(& )*+,--. µ*+ (/#0*, 1+*. &--.0*12 )1+-&/' The Breeder µ& 34/+ "# M&"+5#%/)&'# $".0 A620+. E1&' $%0+0"2$+µ& "#0!", )#8-., "#0 9*:/)# B+µ;+1'4. 1+* ".0 N,0"*+ 9&/+<#80.,. #=#'+ µ+> µ'-.$& )*+ "+ 3/)+ =#% =+/#%$'+$&. "#=#6&".µ30+ 2"+0 "+ )-%=", "#% *$"#/*1#8 A *"3(0. B-,$. K+0*,/.. O B-,$.> K+0'+/.> )&0026.1& $".0 A620+ "# 1928 B=#% <&* 1* &/),<&"+*, +--, $".0 µ&), *"&(0*12 "#% =#/&'+ 3(&* <2$&* $".0 P:µ., "# 7+/'$* 1+* "# B&/#-'0#. A(&* "+%"*$"&' µ& 1*02µ+"+ B=C>. /&+-*$"*12 =#-*"*12 "3(0. (Konkreter Realismus), +=#1+-8="#0"+> "#%> 1#*0C0*1#8> 1+* =#-*"*1#8> =/#;-.µ+"*$µ#8> "#% -=+/,--.-+ µ& "#%> I"+-#8> 1+--*"3(0&> ".> &=#(2> Lucio Fontana 1+* Alberto Burri- 1+* "#0 N&#-P&+-*$µB -".0 +=,0".$. ".> E%/:=.> $".0 Aµ&/*1,0*1. Pop Art- B"+0 1+", ".0 4*,/1&*+ ".> 4*1"+"#/'+> # 1+--*"3(0.> &5+0+)1,$".1& 0+ µ&"+1#µ'$&* $"# 7+/'$* B=#% 1+* &/),$".1& =+/,--.-+ µ& "#0 *4/%"2 "#% 1*02µ+"#>, Pierre Restany.

22 !"# Frieze "+ 3/)+ "#% K+0*,/. +0+?3/#0"+0 $".0 *$"#/*12 316&$2 "#% 1+--*"3(0. $"# &/)#$",$*# "#% D*5 "# H 316&$. µ& "'"-# Hélas-Hellas (O <C)/,?#> 1+* "# µ#0"3-# "#%), µ& 3/)+ 4.µ*#%/).µ30+ 1%/'C> $"#0 '4*# "#0 (:/#, +=#"&-#8$& +?2).$. ".> "B"& 1+6.µ&/*02 <C2> "C0 E--20C0 µ& 4*+4.-C"3>, -+(&*#=C-."3> 1+* +=+6&'> =+/+"./."3> "C0 )&)#0B"C0 &0 µ3$c =#*1'-C0 =&/*;+--B0"C0 &1 "C0 #=#'C0 1+* 4.µB$*+ #%/."2/*+. T# 3/)# Urinals of History =/C"#=+/#%$*,$".1& $".0 =/#+0+?&/6&'$+ 316&$. 1+* +=#"&-&'"+* +=B 4*,?#/&>?*)#8/&> µ& $"/+µµ30. ".0 =-,". "#%> $"#0 6&+"2, 0+ #%/#80 $& "#'(# 1+-%µµ30# +=B =#-*"*1, $%062µ+"+ ".> &=#(2>. T# Urinals of History $1&%C/&' µ& ".0 T3(0., 1#/#E4&8#0"+> ".0 ;+6µ*+'+ =+/+1µ2 "C0 *$"#/*1:0 1+* =#-*"*1:0 =&=#*62$&C0, &0: =+/,--.-+ =+/C4&' "#0 %-*$"*1B &1(%4+E$µB ".> 4*+(/#0*1B"."+> "#% E--.0*$µ#8.!"# 2009, "# 3/)# "#% 1+--*"3(0. =+/+µ30&* "B$# &='1+*/# B$# =#"3. O*?*)#8/&> "#% K+0*,/. )%/0#80 "*> =-,"&> "#%> $"*> #%"#=*13> %=#$(3$&*> ".> µ#0"3/0+> 1#*0C0'+>, $".0 #*1#0#µ*12 1/'$. =#% +1#-#86.$& ".0 #*1#0#µ*12?#8$1+ "#% 2000, $"#0 $%0&(2?B;# ".> "/#µ#1/+"'+> 1+* "C0 =&/*;+--#0"*1:0 =/#;-.µ,"c0, #%/:0"+> $"#%>,$=/#%> "#'(#%> µ*+>?#%,/ $8)(/#0.> "3(0.>.!.µ+0"*13> &163$&*> "#% B-,$. K+0*,/. +=#"&-#80. µ&), /#µ*12 "#% 1999 $".0 E60*12 7*0+1# * $"# Moderna Museet ".>!"#1(B-µ.> "# 1971,. $%µµ&"#(2 "#% $".0 316&$. Face à l'histoire: " $"# Centre Pompidou "#% 7+/*$*#8,. =/B$?+". 316&$. "#% $"# M#%$&'# M=&0,1. "# 2008,. $%µµ&"#(2 "#% $"+ Documenta "# 1977, +--, 1+*. &1=/#$:=.$. ".> E--,4+> $".0 M=*&0,-& ".> B&0&"'+> µ+<' µ& "#0 N'1# K&$$+0-2 "# E1"B> +=B "# Urinals of History,. )1+-&/' =+/#%$'+$& 1+* "# 3/)# "#% K+0*,/. Observer =#% =/C"#=+/#%$*,$".1& $".0 316&$. $"# D*5 1+* "# Youngster, $"# #=#'#. (/2$. "#% )8F#% 1,0&*,µ&$. +0+?#/, $".0 *$"#/*12 42-C$. "#% 9&:/)*#% 7+=+4B=#%-#%: H E--,4+ ;/'$1&"+* $& )8F#.

23

24 G%0+"2 =+/#%$'+ $"# (:/# ".> The Breeder $"# Frieze &'(+0 1+* "+ 3/)+ 5%-#)-%="*12> "C0 1+--*"&(0:0 Gert & Uwe Tobias. T+ 4'4%µ+ +43/?*+ +=B ".0 P#%µ+0'+ 3)*0+0 )0C$"#' $" *"&(0*12 "#%> =#/&'+ )*+ "*> µ&),-&> 4*+$",$&*> "C0 5%-B)-%="C0 3/)C0 "#%>, "+ #=#'+ "/,;.5+0 ".0 =/#$#(2 "B$# )*+ ".0 &=*-#)2 µ*+> %=#"*63µ&0.> +0+(/#0*$"*12> "&(0*12> B$# 1+* )*+ "# +$%026*$"# µ3)&6b> "#%>.

25 O &0"%=C$*+1B> "#%> #="*1B> *4*Cµ+"*$µB> &'0+* $%04&4&µ30#> µ& =/#$C=*1, *$"#/*1, $"#*(&'+ "C0 1+--*"&(0:0, 1+6:> $"#*(&'+ folklore 1+* 4*+1B$µ#% +0+?3/#0"+* $& -+E13> =+/+4B$&*> ".> T/+0$%-;+0'+> µ+<' µ& µ#"';+ /.", $%04&4&µ30+ µ& "3"#*+ "#='+, B=C> # µ86#> "#% G/,1#%-+, #* µ,$1&> 1+*. #*1#$.µ#-#)'+. O* 1+--*"3(0&> &0: +0+?3/#0"+* $"# A0+"#-*1#-E%/C=+E1B =+/&-6B0 "#%>, "+%"B(/#0+ $%04*+-3)#0"+* µ& "#%> =/#1+"B(#%> "#%> +=B *$"#/*1, 1*02µ+"+ B=C> # K#0$"/#%1"*;*$µB>, # E5=/&$*#0*$µB>,. Art Brut,. 1#*0C0*12 +/(*"&1"#0*12 +--, 1+* µ& $"#*(&'+?+0"+$"*1, =-+$µ30c0 1B$µC0 1+* ".> =#= 1#%-"#8/+> )&0*1B"&/+. H N,0"*+ 9&/+<#80. µ+> -3&* =C> #* Gurt & Uwe Tobias 4.µ*#%/)#80 )*+ 1,6& 1+*0#8/*+ "#%> 316&$ %-B)-%="# 3/)#-+?'$+ =#% +=#"&-&' 1+* ".0 =/B$1-.$. )*+ ".0 316&$..!"# Frieze. )1+-&/' =+/#%$'+$& 1+* "# 5%-B)-%="# 3/)# =#%?"*,(".1& +=B "#%> 1+--*"3(0&> &*4*1, )*+ ".0 316&$. "#%> $".0 )1+-&/' The Breeder "#0 N#3µ;/..

26 H*-:0"+> )*+ ".0 $%)1&1/*µ30. "+1"*12 "#%>, #* 1+--*"3(0&> 42-C$+0:!+0 =+*(0*4*,/*1# 1-&'$*µ# µ+"*#8,. +?'$+ µ3$+ $"#0 &16&$*+1B (:/# &'0+* +%"#+0+?#/*12, &0: $"#0 (:/# &1"B> 316&$.> µ=#/&' 0+ )'0&* 1+"+0#."2 C> +%6&0"*12 µ#/?2 4*+?2µ*$.>. A0"'$"#*(# &04*+?3/#0 "/,; * #*?C"#)/+?'&> ".> I/+02> Shirana Shahbazi,. #=#'+ <&' 1+* &/),<&"+* $".0 Z%/'(.. O*?C"#)/+?'&> ".>, "/+;.)µ30&> µ& +0+-#)*12 µ.(+02 1+* (C/'> 1+µ'+ F.?*+12 &=&5&/)+$'+, &*$,)#%0 1+*0#8/*#%> "/B=#%> +0,)0C$.> "C0 =/+)µ,"c0. I=#µ#0:0#0"+> "+ +0"*1&'µ&0+ ".>, "+ +=#$"&/&' +=B "# +/(*1B "#%> =-+'$*# µ& "/B=# =#% "#%> =/#$4'4&* µ*+ &5'$#% 35#(. =#*B"."+.

27 H Shirana Shahbazi &5&",<&* "# +0+=+/+$"+"*1B &*1+$"*1B µ3$# ".>?C"#)/+?'+> C> &/)+-&'# 4*+?#/&"*1:0 =#-*"*$µ:0 )*+ ".0 4.µ*#%/)'+ /&+-*$"*1:0 &*1B0C0, #* #=#'&> C> 1+"+$1&%,$µ+"+ 3(#%0 ".0 4%0+"B"." "*1+"+$"2$#%0 ".0 '4*+ ".0 <C2.!"*> &5+*/&"*1, =/#$&)µ30&> 1+* $(&4*+$µ30&> +=B ".0 '4*+?C"#)/+?*13> &)1+"+$",$&*>, &5&",<&* &='$.> ".0 300#*+ ".> +=#530C$.> B=C> =/#18="&* +=B µ*+ 4*+4*1+$'+ 1+".)#/*#=#'.$.>. H 4#%-&*, ".> Shirana Shahbazi 3(&* =+/#%$*+$"&' µ& +"#µ*13> &163$&*> $"# The Hammer Museum of Art "#% Los Angeles (2008), $".0 Barbican Art Gallery "#% J#04'0#% (2007), $"# Center d' Art Contemporain ".> 9&03;.> (2005) 1+* $"# Museum of Contemporary Photography $"#!*1,)# (2003). H )1+-&/' The Breeder 1+", ".0 4*,/1&*+ "#% Frieze =+/#%$'+$& &='$.> 1+* 3/)+ "#%!"3-*#% D+E",1., ".> Mindy Shapero 1+* "#% Ryan McGinley. H 316&$. "C0 Gert & Uwe Tobias &)1+*0*,<&"+* $"*> 19 N#&µ;/'#% 2009.

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.

!#$µ% UNIX &' ()*+)',-. !"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.!"#$ %&'()$ #*+#*,-" (.# /# 01./%2*(.34 525/6µ#/# Unix 3#. Linux. 73/8 #904 µ#:6µ#/# 9%2 3#0;9/%2" /#

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

!" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer. N91/: ;µ%#,"9/:

! #$%&'( )#* '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#µµ('+, &' 891'% peer-to-peer. N91/: ;µ%#,9/: !" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer N91/: ;µ%#,"9/:! "#$%&'&(&) *+$,)")-&("./#0 &) '"0) &12 µ3%12 #2(µ3"1%(4 -)0 5$,)616.)4 -)0 +0 #*0""+34

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

!"#$#%&'()*+&,+-#./()012-3'$&2().2#)*+&,+-#.+4)5$267+82)&") 02$2.+1+49:%:)-;8)!"$#<8).2#)!$/%:)!"#$+8+&#<8

!#$#%&'()*+&,+-#./()012-3'$&2().2#)*+&,+-#.+4)5$267+82)&) 02$2.+1+49:%:)-;8)!$#<8).2#)!$/%:)!#$+8+&#<8 !!"#$%&'"()*+,-./+0$1+ $/0,-./+0$1+ 23'"')04%1+!"#$%&'( )*+,-,./"( 0,*1%&23 45,*623 78µ,1%,.$"9/"( & 00: ;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby Gradual diversions of the Rio Pastaza in the Ecuadorian piedmont of the Andes from 1906 to 2008: role of tectonics, alluvial fan aggradation and ENSO events Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Ι ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΝΕΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Ι ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENHMΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2016 Πρόγραμμα Δράσεων Οργανισμού ΝΕΟΝ Έτος 2016 Στον τρίτο χρόνο λειτουργίας του, ο Οργανισμός ΝΕΟΝ παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκθέσεων και δράσεων, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&'"(# )*+,"-+&,./.+"#. (&00#.

!#$%&'(# )*+,-+&,./.+#. (&00#. 1.!"#$%& '()$*"$&!"#$%&'"(# )*+,"-+&,./.+"#. (&00#.!"#$%µ&: %&++)' '$&µ(: ",-,.$)' )(*+#$%µ&:,-.//01 0µ2+&µ3$4( 52$$67289: 29-,($.-1958!:$;"3

Διαβάστε περισσότερα

Ψηθιακά ςζηήμαηα - Διζαγωγή. ΣΔΙ Πάηπαρ, Σμήμα Ηλεκηπολογίαρ Καθ. Π. Βλασόποςλορ

Ψηθιακά ςζηήμαηα - Διζαγωγή. ΣΔΙ Πάηπαρ, Σμήμα Ηλεκηπολογίαρ Καθ. Π. Βλασόποςλορ Ψηθιακά ςζηήμαηα - Διζαγωγή Καθ. Π. Βλασόποςλορ 1 Κςκλώμαηα Γιακοπηών και Λογικέρ Πύλερ Καθ. Π. Βλασόποςλορ 2 Κςκλώμαηα Γιακοπηών και Λογικέρ Πύλερ Καθ. Π. Βλασόποςλορ 3 Κςκλώμαηα Γιακοπηών και Λογικέρ

Διαβάστε περισσότερα

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology pp. 767 774 ISBN 978-83-60810-27-9 ISSN 1896-7094 CFEEEFFFEFBFFAEAC AEC EEEDB DACDB DEEE EDBCD BACE FE DD

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mthemtic.gr. Η επιλογή και η φροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mthemtic.gr. Μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε. Λ Κ.Καραμανλή 37 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:28410 23150 FAX:28410 23161 E-mail: info@mechanicalsolutions.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ LG ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ taexeiolag ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 uuuu uuuu uuuu Αν OA OB 3O 0 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ uuuu uuuu uuuu OA OB 1, O α Να δείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Αργιανάς, Η άνοιξη της Ελληνικής Γλυπτικής, Φαίη Τζανετουλάκου Επίκαιρα #75, 24/03-30/03/11

Αθανάσιος Αργιανάς, Η άνοιξη της Ελληνικής Γλυπτικής, Φαίη Τζανετουλάκου Επίκαιρα #75, 24/03-30/03/11 Αθανάσιος Αργιανάς, Η άνοιξη της Ελληνικής Γλυπτικής, Φαίη Τζανετουλάκου Επίκαιρα #75, 24/03-30/03/11 Αθανάσιος Αργιανάς, Ο Αθανάσιος Αργιανάς στην Breeder Gallery µέχρι το Μάρτιο, Athens Magazine,

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων Ghgkyaia_kg gt_i_p >e_ctboe 9ag gabacwk_ky bya 8>alghtY i> 9gKYeabgwp As gkp : KY «oekyer Cgki>tY» bya g bgaeoeabwp Kgkp hwcgp!$!>!r!f!p!:!w 1 5. 0 0 0!M!L!K!R,!H!!:!D!C!:!F!B!C!W!Q!!H!K!:!F!B!C!W!Q!"!T!H!Q!"!I!H!L!J!J!U!P!F

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

È http://en.wikipedia.org/wiki/icosidodecahedron

È http://en.wikipedia.org/wiki/icosidodecahedron À Ô ÐÓ ÖÓÒØ ØÓÙÔ Ö ÕÓÑ ÒÓÙ Ò Ø Ô ØÓÙ Ô Ñ Ð Ø ØÓÙhttp://www.mathematica.grº Å Ø ØÖÓÔ LATEX ÛØ Ò Ã Ð Ò Ø ÃÓØÖôÒ Ä ÙØ Ö ÈÖÛØÓÔ Ô Õ ÐÐ ËÙÒ ÔÓÙÓ ËÕ Ñ Ø Å Õ Ð Æ ÒÒÓ ÉÖ ØÓÌ Ë Ð ¹ ÅÔÓÖ Ò Ò Ô Ö Õ Ò Ò Ñ Ð Ö º ÌÓß

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές 1 Κλειστότητα Συναρτησιακών Eξαρτήσεων: Πώς συμβολίζεται: F + Τι σημαίνει : Το ΣΥΝΟΛΟ των Σ.Ε. που μπορούν να παραχθούν από ένα σύνολο εξαρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΙΝΟΕΙΔΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΙΝΟΕΙΔΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΙΝΟΕΙΔΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Σημειώσεις Βλάσης Κουμούσης Καθηγητής ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙ Ν Υ Ν Ο Σ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Εκτίµηση κινδύνου ανάπτυξης νόσου Παράγοντες κινδύνου Τρόποι σύγκρισης των παραµέτρων κινδύνου

ΚΙ Ν Υ Ν Ο Σ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Εκτίµηση κινδύνου ανάπτυξης νόσου Παράγοντες κινδύνου Τρόποι σύγκρισης των παραµέτρων κινδύνου ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE, Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT/CV

Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE, Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT/CV Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE, Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT/CV A6.C01 Έκδοση 07/200

Διαβάστε περισσότερα

φεστιβάλ για όλους, ελληνικό παραδοσιακό παιχνίδι και στο σύγχρονο παιχνίδι πόλης

φεστιβάλ για όλους, ελληνικό παραδοσιακό παιχνίδι και στο σύγχρονο παιχνίδι πόλης Σάββατο, 5 Οκτωβρίου, από τις 11πµ. στην Πλάκα! Ένα φεστιβάλ για όλους, ελληνικό παραδοσιακό παιχνίδι και στο σύγχρονο παιχνίδι πόλης µε παράλληλα εκπαιδευτικά εργαστήρια & καλλιτεχνικά δρώµενα για µικρούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΙΧΟΥ BIGFOW Am ΤΙΜΗ RAS-10KH3 314,00 9.900-10.300 280 X 780 X 215 / 570 X 700 X 215 1/4, 3/8 4,1 220 5X1,5 IN A 38 35 28 48 RAC-10KH3 346,00 660,00 RAS-14KH3 322,00 12.000-13.200 280 X 780 X 215 / 570

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»

Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ α. Γενική Διευκρίνιση: Ως συσχετιζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές νοούνται τα πρόσωπα που τελούν σε οιασδήποτε μορφής σχέση ή συνεργασία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή,

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες Σηµειώσεις Πραγµατικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης

Σύντοµες Σηµειώσεις Πραγµατικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης Σύντοµες Σηµειώσεις Πραγµατικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης Τµηµα Μαθηµατικων Πανεπιστηµιο Κρητης Ηρακλειο Περιεχόµενα Συµβάσεις και συµβολισµοί 4 1. Το εξωτερικό µέτρο Lebesgue 5 2. Μετρήσιµα σύνολα 7 3. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 75 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ 1 Νοεμβρίου 2014. Ενδεικτικές λύσεις Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 75 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ 1 Νοεμβρίου 2014. Ενδεικτικές λύσεις Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 06 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 36653-367784 - Fax: 36405 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Διπλωματική Εργασία «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 76 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ 14 Νοεμβρίου 2015. Ενδεικτικές λύσεις Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 76 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ 14 Νοεμβρίου 2015. Ενδεικτικές λύσεις Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 06 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 36653-367784 - Fax: 36405 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou

Διαβάστε περισσότερα

!#!'(#%) *! 8.61 #33=D?

!#!'(#%) *! 8.61 #33=D? The Missing Piece ΔΙΕΘΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΔ 1. 8,4% επί του ενήλικου πληθυσµού της Eυρώπης πάσχει από ΣΔ, σύµφωνα µε τη νεότερη έκθεση (2012) της Διεθνούς Οµοσπονδίας Διαβήτη (IDF). και 8,3% παγκοσµίως. 2. Στην

Διαβάστε περισσότερα

SOURCES OF THE ILLUSTRATIONS

SOURCES OF THE ILLUSTRATIONS SOURCES OF THE ILLUSTRATIONS 1. ODD & EXTINCT : UNUSUAL GUITARS 1a/b page 280 in: Εις ανάμνησιν Στιγμών Ελκυστικών (Κείμενα γύρω από το ρεμπέτικο), Tόμoς B by Παναγιώτης Kουνάδης Κατάρτι, Athens, 2003

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα, θέση 6 (VT Set)

Ετικέτα, θέση 6 (VT Set) Προσοχή σημαντική επισήμανση! Προσοχή! Προσέξτε ιδιαίτερα κατά την μεταφορά. Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να καταστρέψει την πλακέτα. 1/6 Για την ασφάλεια της συσκευής είναι απαραίτητη η σωστή κωδικοποίηση!

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΗΕΟΝ ΤΜΠΛΔΓΜΑ ΗΣΟΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ

ΜΔΗΕΟΝ ΤΜΠΛΔΓΜΑ ΗΣΟΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔΗΕΟΝ ΤΜΠΛΔΓΜΑ ΗΣΟΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ 5 Σε όια ζρεδόλ ηα ζπνλδπισηά, ηα νπνία έρνπλ έσο ζήκεξα κειεηεζεί θαη ηδίσο ζηα ζειαζηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλζξώπνπ, έρεη δηαπηζησζεί ε ύπαξμε κηαο ζηελά ζπλδεδεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ Φροντιστήριο #7: Ελάχιστα Επικαλυπτικά Δένδρα, Αλγόριθμος Kruskal, Δομές Union-Find Άσκηση # 0 5 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3616532-3617784 - Fax: 3641025 e-mail : info@hms.gr www.hms.

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3616532-3617784 - Fax: 3641025 e-mail : info@hms.gr www.hms. Τηλ 361653-3617784 - Fax: 364105 Tel 361653-3617784 - Fax: 364105 17 Ιανουαρίου 015 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 7 49 3 4 3 6 11 Υπολογίστε την τιμή της παράστασης: Α= + + : 3 9 7 3 5 10 Πρόβλημα Μία οικογένεια αγόρασε

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον στα άκρα ενός στοιχείου σύνδεσης εφαρμόζεται η τάση U και εφόσον το στοιχείο

Εφόσον στα άκρα ενός στοιχείου σύνδεσης εφαρμόζεται η τάση U και εφόσον το στοιχείο Άσκηση Η4 Μέτρηση αντιστάσεων Εφόσον στα άκρα ενός στοιχείου σύνδεσης εφαρμόζεται η τάση U και εφόσον το στοιχείο σύνδεσης διαρρέεται από ρεύμα έντασης I, τότε το πηλίκο U I είναι η αντίσταση του U στοιχείου.

Διαβάστε περισσότερα

Cover: Untitled, 2009, oil on canvas, 140x100cm. Back cover: Untitled, 2003, oil and ink on paper, 29x42cm

Cover: Untitled, 2009, oil on canvas, 140x100cm. Back cover: Untitled, 2003, oil and ink on paper, 29x42cm Cover: Untitled, 2009, oil on canvas, 140x100cm Back cover: Untitled, 2003, oil and ink on paper, 29x42cm ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Dimitris Rousounelos 48, Matoyianni str., 846 00

Διαβάστε περισσότερα

Παράσταση αριθμών «κινητής υποδιαστολής» floating point

Παράσταση αριθμών «κινητής υποδιαστολής» floating point Παράσταση αριθμών «κινητής υποδιαστολής» floating point Με n bits μπορούμε να παραστήσουμε 2 n διαφορετικούς αριθμούς π.χ. με n=32 μπορούμε να παραστήσουμε τους αριθμούς από έως 2 32 -= 4,294,967,295 4

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Συστήματα. Ενότητα: Ψηφιακά Συστήματα. Δρ. Κοντογιάννης Σωτήρης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ψηφιακά Συστήματα. Ενότητα: Ψηφιακά Συστήματα. Δρ. Κοντογιάννης Σωτήρης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ψηφιακά Συστήματα Ενότητα: Ψηφιακά Συστήματα Δρ. Κοντογιάννης Σωτήρης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Δρ. Αγγελική Καρανάσιου Επιβάρυνση της Ατμόσφαιρας Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.) Υπερβάσεις των θεσπισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.1: Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας The Making of the Cretan Landscape Θεωρία, μέθοδοι, πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ - VIII ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ Α1 - Τάση ατµών καθαρού υ

ΜΑΘΗΜΑ - VIII ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ Α1 - Τάση ατµών καθαρού υ ΜΑΘΗΜΑ - VIII ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΦΑΣΕΩΝ ΑΣΚΗΣΗ Α1 - Τάση ατµών καθαρού υγρού Τµήµα Χηµείας, Πανεπιστήµιο Κρήτης, και Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής οµής και Λέιζερ, Ιδρυµα Τεχνολογίας και Ερευνας, Ηράκλειο, Κρήτη http://tccc.iesl.forth.gr/education/local.html

Διαβάστε περισσότερα

20/12-01/01. Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Christmas Chocolate Temptation

20/12-01/01. Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Christmas Chocolate Temptation CHRISTMAS 2015 20/12-01/01 Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Φέτος τα Χριστούγεννα σας κακομαθαίνουμε με έναν μπουφέ όνειρο γεμάτο σοκολάτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ IV: ΚΥΜΑΤΙΚΗ - ΟΠΤΙΚΗ Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΙ ΗΣ jarvan@physcs.auth.gr 2310 99 8213 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΩΣΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 19: Διαγράμματα Feynman:

Διάλεξη 19: Διαγράμματα Feynman: Διάλεξη 19: Διαγράμματα Feynman: Αλληλεπίδραση Ισχύς Εμβέλεια Φορέας Ισχυρή 1 ~fm g-γλουόνιο Η/Μ 10-2 1/r 2 γ-φωτόνιο Ασθενής 10-9 ~fm W ±,Z μποζόνια Βαρυτική 10-38 1/r 2 Γκραβιτόνιο Είδαμε προηγουμένως

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια : xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 101-00 Αφιερωμέν σε κάθε μαθητή πυ ασχλείται ή πρόκειται να ασχληθεί με Μαθηματικύς διαγωνισμύς

Διαβάστε περισσότερα

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951)

Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) 1 Verklarte Nacht, Op.4 (Εξαϋλωμένη Νύχτα, Έργο 4) Arnold Schoenberg (1874-1951) Αναγνώσματα από το βιβλίο Η Απόλαυση της Μουσικής (Machlis, Forney), για τους μαθητές που θα μελετήσουν το έργο: «Ο Σαίνμπεργκ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης

ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης ΗΥ360 Αρχεία και Βάσεις εδοµένων ιδάσκων:. Πλεξουσάκης Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Αξιώµατα Armstrong Ελάχιστη κάλυψη Φροντιστήριο 1 Συναρτησιακές Εξαρτήσεις Οι Συναρτησιακές εξαρτήσεις είναι περιορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι στη Μνήμη -50x 40 cm - acrylics on camvas

Ταξίδι στη Μνήμη -50x 40 cm - acrylics on camvas Voyage - Voyage 1 Ταξίδι στη Μνήμη -50x 40 cm - acrylics on camvas Voyage - Voyage Η Κατερίνα Δημητριάδου είναι μια ζωγράφος με αφοπλιστική ποιότητα στα έργα της, υπέροχη τεχνική και ιδιαίτερο συναίσθημα.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΡΑΞΕΙΣ. Ορισµός 2 A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Έστω E ένα µη κενό σύνολο. Κάθε απεικόνιση f: E x E E λέγεται εσωτερική πράξη επί του E.

Ι. ΠΡΑΞΕΙΣ. Ορισµός 2 A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. Έστω E ένα µη κενό σύνολο. Κάθε απεικόνιση f: E x E E λέγεται εσωτερική πράξη επί του E. Ι. ΠΡΑΞΕΙΣ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ορισµός Έστω E ένα µη κενό σύνολο. Κάθε απεικόνιση f: E x E E λέγεται εσωτερική πράξη επί του E. Παραδείγµατα:. Η ισότητα x y = x y είναι µια πράξη επί του *. 2. Η ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΚΕΦΛΙΟ ο ΙΝΥΣΜΤ Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ Ορισμός του ιανύσματος Πότε ένα μέγεθος καλείται βαθμωτό ή μονόμετρο και πότε διανυσματικό ; Τα μεγέθη ( όπως πχ η μάζα, ο όγκος, η πυκνότητα, η θερμοκρασία κτλ) τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ SPIDER

ΣΗΜΕΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ SPIDER 200 PRD 41-386 / 401C2 ΣΤΗΡΙΓΜΑ SPIDER MONO 200mm PRD 41-386 200 PRD 41-388 / 402C1 ΣΤΗΡΙΓΜΑ SPIDER ΔΙΠΛΟ ΙΣΙΟ 200mm PRD 41-388 200 PRD 41-387 / 402C2 ΣΤΗΡΙΓΜΑ SPIDER ΔΙΠΛΟ V 200mm PRD 41-387 200 PRD 41-389

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ή ΚΥΠΡΙΑ AD-1312 ΠΡΟΣΟΧΗ Το AD-1312 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευμένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασμένων χειρισμών ή εγκατάστασης υπάρχει σοβαρός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ :

ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: FAX: e mail:othris.ate@gmail.com ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΕΡΓΟ : ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ : ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

: 6 14653 7-6 : 15-12-2015 ..: 6761 / 1566 / A2 ».. 63/2005 ( 98) 2..3614/2007 ( 267) «, 4... 73/2015 ( 116) «, 5..4314/2014 ( 265/23.12.

: 6 14653 7-6 : 15-12-2015 ..: 6761 / 1566 / A2 ».. 63/2005 ( 98) 2..3614/2007 ( 267) «, 4... 73/2015 ( 116) «, 5..4314/2014 ( 265/23.12. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.15 16:14:40 EET Reason: Location: Athens : 6146537-6,, 2. / : 56. : 115 27 : 15-12-2015..: 6761 / 1566 /

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Πίνακες - Ορίζουσες

Κεφάλαιο 2 Πίνακες - Ορίζουσες Κεφάλαιο Πίνακες - Ορίζουσες Βασικοί ορισμοί και πίνακες Πίνακες Παραδείγματα: Ο πίνακας πωλήσεων ανά τρίμηνο μίας εταιρείας για τρία είδη που εμπορεύεται: ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο 3 ο Τρίμηνο ο Τρίμηνο Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION

ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ. Greek Orthodox Church. Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Ecumenical Patriarchate Greek Orthodox Metropolis of New Jersey ASCENSION Greek Orthodox Church FAIRVIEW - NEW JERSEY Weekly Bulletin Sunday June 1 st, 2014 Fathers of the 1st Ecumenical Council Οικουμενικόν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΘ. φντομο Βιογραφικό θμείωμα. 2011 Ιαν.-2010 Ιαν.: Αναπλ. Κοςμιτορασ Φιλοςοφικισ χολισ του. Πανεπιςτθμίου Κφπρου. Μζλοσ Επιτροπισ Ζρευνασ.

ΓΙΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΘ. φντομο Βιογραφικό θμείωμα. 2011 Ιαν.-2010 Ιαν.: Αναπλ. Κοςμιτορασ Φιλοςοφικισ χολισ του. Πανεπιςτθμίου Κφπρου. Μζλοσ Επιτροπισ Ζρευνασ. 1 ΓΙΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΘ φντομο Βιογραφικό θμείωμα 2011 Ιαν.-2010 Ιαν.: Αναπλ. Κοςμιτορασ Φιλοςοφικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου Μζλοσ Επιτροπισ Ζρευνασ. 2010 Απρ.: Κυκλοφορεί το δίγλωςςο βιβλίο του τουσ αντίποδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/ΕK

Bayer CropScience ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Σύμφωνα με την οδηγία 2001/58/ΕK MERLIN 75 WG 1/7 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Πληροφορία προϊόντος Σήμα κατατεθέν MERLIN 75 WG Κωδικός προϊόντος (UVP) 05923271 Κωδικός προϊόντος AE B197278 00 WG75

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ

ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΡΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΤΕΥΧΟΣ Νο 110 - Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2014 Το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ελλάδα για την φωτογραφία Blue + Yellow = Green στον διαγωνισμό 2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πως μπορεί να αυξηθεί η χρήση του ποδηλάτου στις μετακινήσεις στην Χίο Επιβλέπων Καθηγητής: Σεραφείμ Κάπρος Τζαβαρίνης Γεώργιος

Θέμα: Πως μπορεί να αυξηθεί η χρήση του ποδηλάτου στις μετακινήσεις στην Χίο Επιβλέπων Καθηγητής: Σεραφείμ Κάπρος Τζαβαρίνης Γεώργιος Θέμα: Πως μπορεί να αυξηθεί η χρήση του ποδηλάτου στις μετακινήσεις στην Χίο Επιβλέπων Καθηγητής: Σεραφείμ Κάπρος Τζαβαρίνης Γεώργιος Α.Μ.221745 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Μεθοδολογία... 5 Περιγραφή Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι Δ Ε Α Ω Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο _Τ Ο Π Ρ Ο Π Λ Α Σ Μ Α

Η Ι Δ Ε Α Ω Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο _Τ Ο Π Ρ Ο Π Λ Α Σ Μ Α Η Ι Δ Ε Α Ω Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο _Τ Ο Π Ρ Ο Π Λ Α Σ Μ Α ΤΟ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΩΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ SUBARQUITECTURA + J.M. Torres Nadal Research Facilities in UMH University Concept model depicting noise

Διαβάστε περισσότερα

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών

τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών τεύχος #20, Οκτώβριος#Νοέμβριος#Δεκέμβριος 2009, περιοδικό των Μεγάλων Οδηγών [ ] Ματούλα Βελιανίτη, Έφορος Κλάδου Μεγάλων Οδηγών 2004-2009 20 τεύχη κυκλοφορίας συμπληρώνει ο Τρόπος Ζωής. Ήταν πριν από

Διαβάστε περισσότερα

Solaris. By David Lewis. LI2XHB Ed. 09/06

Solaris. By David Lewis. LI2XHB Ed. 09/06 Solaris By David Lewis LI2XHB Ed. 09/06 EL - Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Συµβουλευσου και τα σχηµατα των προηγουµενων σελιδων, µε αλφαβητικες αναφορες, που βρισκονται στο ερµηνευτικο κειµενο. ωσε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXM

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXM ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ-INVERTER ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΙΤΟΝΟΥ YXM 1. Οδηγίες ασφαλείας 2. Εισαγωγή προϊόντος 2.1 Δυνατότητες 2.2 Κύρια χαρακτηριστικά 3.Περιγραφή του πίνακα 3.1 Πρόσοψη 3.2 Ενδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Άλγεβρα Boole και Υλικό Υπολογιστή

Άλγεβρα Boole και Υλικό Υπολογιστή Άλγεβρα Boole και Υλικό Υπολογιστή Άλγεβρα Boole Η σχέση της άλγεβρας Boole με την δομή των υπολογιστών και με τον προγραμματισμό. Υλικό υπολογιστή Οργάνωση Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας, μνήμη, είσοδος

Διαβάστε περισσότερα

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα.

Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές και φυτική κόλλα. Cotton leather paper Με υπερηφάνια σας παρουσιάζουμε μια νέα σειρά χειροποίητων προϊόντων το...cotton leather paper. Το αντικείμενο αυτό είναι χειροποίητο από 100% οικολογικό βαμβάκι, με φυτικές βαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Methanol ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΛΙΔΑ : 1/ 11 Αριθμός αναθεώρησης Ημερομηνία έκδοσης : ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Στοιχεία ουσίας/παρασκευάσματος και εταιρείας/επιχείρησης 1.1. Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος Εμπορική Ονομασία

Διαβάστε περισσότερα

PSB 650 RE 6713128000 PBH 2800 RE 6713393000 PSR SELECT 6713977000

PSB 650 RE 6713128000 PBH 2800 RE 6713393000 PSR SELECT 6713977000 PSB 530 RE 6713127005 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 530W PSB 650 RE 6713128000 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 650W PSB 750 RCE 6713128500 ΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 750W 63 103 PBH 2800 RE 6713393000 ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ 720W 2.6J 3kg +

Διαβάστε περισσότερα

k k ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 G = (V, E) V E V V V G E G e = {v, u} E v u e v u G G V (G) E(G) n(g) = V (G) m(g) = E(G) G S V (G) S G N G (S) = {u V (G)\S v S : {v, u} E(G)} G v S v V (G) N G (v) = N G ({v}) x V (G)

Διαβάστε περισσότερα

Η ATOPOS cvc. Fondation Cartier. Contemporary Visual Culture. στην. pour l art contemporain στο Παρίσι ATOPIC BODIES [THREE]: THE LEIOTRICHOUS TRIBE

Η ATOPOS cvc. Fondation Cartier. Contemporary Visual Culture. στην. pour l art contemporain στο Παρίσι ATOPIC BODIES [THREE]: THE LEIOTRICHOUS TRIBE Η ATOPOS cvc στην Fondation Cartier pour l art contemporain στο Παρίσι NOMADIC NIGHTS ATOPIC BODIES [THREE]: THE LEIOTRICHOUS TRIBE ATOPOS cvc + CHARLIE LE MINDU Contemporary Visual Culture ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo

Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ανταλλακτικά για Laptop Lenovo Ημερομηνία έκδοσης καταλόγου: 6/11/2011 Κωδικός Προϊόντος Είδος Ανταλλακτικού Μάρκα Μοντέλο F000000884 Inverter Lenovo 3000 C200 F000000885 Inverter Lenovo 3000 N100 (0689-

Διαβάστε περισσότερα

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy

P13-2014-14. .. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3, ,. ʳÌÊÊ. Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ. ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy P13-2014-14.. ²ÒÏ 1,,.Š. μ μ 1, 2, 1, 3,,. ʳÌÊÊ Œ œ ˆ ŒˆŠˆ ˆŒ œ ƒ Š ˆ -2Œ Ÿ ˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆ ˆ Œ ˆŸ Œ ˆ ² μ Ê ² Annals of Nuclear Energy 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê 2 ² ² Œƒ Œˆ, Ê, μ Ö 3 ˆ É ÉÊÉ Ë ± É Ì μ²μ Œ,

Διαβάστε περισσότερα

*+,'-'./%#0,1"/#'2"!"./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!"#/5".+!"#$() $!"#%"&'#$() 50&(#5"./%#0,1"/#'2"+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!.

*+,'-'./%#0,1/#'2!./+3(,'4+*5#( *9.!/%#+7(,'#%*!.2 :;!#/5.+!#$() $!#%&'#$() 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-<:):0&3%!.2=#(,1,.%!. # #$%&'#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 :; #/5.+#$( *+,'-'./%#0,1/#'2./+3(,'4+*5#(355. 678*9./%#+7(,'#%*.2 #$% $ #%&'#$( 50&(#5./%#0,1/#'2+*5#(35&* &*,'2-

Διαβάστε περισσότερα

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance

July. Tuesday 24th 20.30 Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance July Monday 23rd the local council, or medical equipment for the local clinics. Contact Neisha on 28250 Tuesday 24th Special Open Mike Night at Stardust Taverna Exopoli Free entrance Thursday 26th 11.00.

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο 6.2 Παρουσίαση PPT. RenoValue. Κίνητρα για αλλαγή: Ενισχύοντας το ρόλο των εκτιμητών ακίνητης περιουσίας στις μεταβολές της αγορά

Παραδοτέο 6.2 Παρουσίαση PPT. RenoValue. Κίνητρα για αλλαγή: Ενισχύοντας το ρόλο των εκτιμητών ακίνητης περιουσίας στις μεταβολές της αγορά Παραδοτέο 6.2 Παρουσίαση PPT RenoValue Κίνητρα για αλλαγή: Ενισχύοντας το ρόλο των εκτιμητών ακίνητης περιουσίας στις μεταβολές της αγορά IEE/13/618/SI2.675119 (από 13.02.2014 έως 13.02.2016) Υπόβαθρο:

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά Υπολογιστών Εισαγωγή

Γραφικά Υπολογιστών Εισαγωγή Γραφικά Υπολογιστών Εισαγωγή Γ. Παπαϊωάννου 2008-13 Σκοπός του Μαθήματος Εισαγωγή στις τεχνολογίες παραγωγής συνθετικής εικόνας Ανάλυση των βασικών μεθόδων απεικόνισης 2D δεδομένων Εισαγωγή στις δομές

Διαβάστε περισσότερα