Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή."

Transcript

1 Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

2 Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

3 Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

4 Vlassis Caniaris, Eleftherotipia,31/10/2009,Foteini Mparka

5 Vlassis Caniaris, Eleftheriotipia, 31/10/2009,by Fotini Barka!"#$%$, &"'$%$, %()%( $*%+ %(,-'( µ(. /01 23/ :;<=; /0> :,µ?%0 5 6($µ#-+(. 8 µ.µ. *%0> 'ABC$-+ «Breeder», ( DC"*01 EB *%( %B $>F1,-'(. %(.. 4>B1 «%(+G(1» %(. B?F %0 H$AB$%+B %(. '80, 2,5x10 µ,%-b, EB *$ B.%(%$CJ,-'B 30x30 $AB%(*%". «;>%+HI-(» ( %+%C(1 %01 %(. A(-.&B+(. *%B 81 %(. H$> *%BµB%" >B µb1 «!"#$%& '()% *+,-./ %0#12-3µ% */ $"4*/.5µ/*/... 6& %7./& *%0&'( *#2.8; 9% *& :;%0%7; 6& *8. /$-*%0%7;» /./":*&#*/& - <0(,8= >/.&("8=.?08 *8. 2"-.&( #'/.% %')#,%&= (A-3,%7- A$%.('8, 1'/0%"7 >/0;/1&(., ABC6) '/&... «)/,3.%27,:», µ/= D&/E%E/&4.%&. «C2: E/0)%7./ '(.: $-00( $"(1µ/*/, +,/ $"-0(E:...». </"&#*/& /;+"8*/ «/. $: +,*& #2:./ $:, *+*% *& *&= )#0: *&= %')#,%&=;» µ/=

6 /&;.&D&(G%&. 6- *80#;:.- D%.,*/µ/*(./ 2*3$(. H$+ *8 I%"µ/.7/ ;:*-1"/;7%= #"1:. 1&/ '($-&- (")"-. 93.%27G%&./ ;*&(2.%& #"1/ '/& $(.*/ /./*"#2%&,*/ «$"4*/.5µ/*/», +$:= 0#%&,,*&= «$":*/"2&'#=,2#,%&=», %7*% *&= /.)"4$&.%= %7*% *8= *#2.8=.? $"-E08µ/*&,µ+= *-3 >/.&("8, 5D8 /$+ *8 D%'/%*7/ *-3 '50, %72%./ '(.%& µ% *-. "+0- *8= *#2.8=,*8,8µ%"&.5 '-&.:.7/. 9*+2-= *-3 5*/../,300(E%& *8. $"/1µ/*&'+*8*/ := #"1- *#2.8= '/& +2&./ /./$/"/,*5,%& *8. $"/1µ/*&'+*8*/,*- #"1- *#2.8=. «?0/ /$+ $/0&(. 6%0&'(, D%. (00/F/ *7$-*/ %D4 '/& $%.5.*/ '/& $0#-. 2"+.&/. 6/ 7D&/ $"(1µ/*/,3.%27G-3../ µ% 8 '-&.:.7/ '/& 8 *#2.8.!"-,#F*%, %7./& (00- $"(1µ/ 8 G:1"/;&'5 '/& (00-8 *#2.8. Cµ#./ µ' /$/,2-0%7 8 *#2.8 J G:1"/;&'5 µ$-"4./ $: %7./& µ(00-. $"(1µ/. J *#2.8, +µ:=;» K%. %7./& 8 $"4*8 ;-"( $-3 *%µ/27g%& #"1/ *-3. JD8 *8 D%'/%*7/ *-3 '50 #'-E% #"1/ *-3 '/& */ #,*%0.%,% ;70-3= µ/g7 µ% *&= %32#= *-3 $"&. /$+ */ «M%:"4 +*& *- #"1- #2%& µ&/ D&(,*/,8 /$+ µ+.- *-3, /. *- '-µµ/*&(,%& '/.%7= D%. /00(G%& *7$-*/». 6- #"1- -0+'08"- D%. )/ *- $-*#. C'*7)%*/&,*8. 1'/0%"7 /$+ *8. /.($-D8, '"3µµ#.-.!"+'%&*/& 1&/ #./. *%"(,*&- «6-72-» (µ&'*5 *%2.&'5, '-0(G,.%"-µ$-1&#=,%.*-3µ$0/"&,µ#.- '/& *%0/":µ#.- 2/"*7), ;&0-*%2.8µ#.- *-. A("*&- * &/ *- Museum am Ostwall *-3 N*+"*µ-3.*, +*/. %F#)%,% /./.%:µ#.- *- tableau vivant «H07µ-.- C00(D/, Helas-Hellas».? A(.-= 9*%;/.7D8= µ/= )3µ7G%& +*& 8 $"4*8, &,*-"&'5 %'D-25 *-3 #"1-3 $/"-3,&(,*8'% * ,*-. *%2.-24"- O&F, /$+ *8. 1'/0%"7 Bernier, «,/. #./ 0/P'+ $-3 %$%D7:'% *8 µ#)%f8 *-3 K%. #2%&.+8µ/./ *- -0+'08"-. «A-&"(G%*/& *- /.*7D:"-», %F81%7 - '/00&*#2.8=. «6/ '-µµ(*&/ *-3 µ$-"%7 '/&./ µ8. #2-3. *7$-*/, '($-&/ G:1"/;&( *"-µ%"5 $-3./,31'&.%7. H. +µ:= '/)7,%&= '/& D%&= *&= 1"/µµ#= *-3, *- ;:*7,%&=, *- µ% *&= %$&)3µ7%=,-3, *+*% %7./&,/. #./ µ()8µ/. 6+,- /$0(. 6- "72.:,*-. 1&/0+ '/& E0#$-3µ%. K%. %$&)3µ4./ '/*/0(E%& '/.%7= '(*&. C7./& µ&/ $"+*/,8 µ/)5µ/*-= 1&/ *-3= '/00&*#2.%= '/& µ&/ (,'8,8 1&/ *- '-&.+./ G:.*/.#Q%& *&= /&,)5,%&= *-3». J &,*-"7/ *8= *#2.8=, +,*& *#0-= $(.*:. -.-µ(g-3µ% *#2.8,*&= D3*&'#= '-&.:.7%=, /;-"( µ&/ µ&'"5 µ%&-.+*8*/, *-.7G%&. «>/& µ% %.-20%7. C$&$0#-., D%. )%:"4 +*& 8 *#2.8 +$:= $/"-3,&(G%*/& /3*+ *- '%.+, /'+µ8 '/& 1&/ *8 µ%&-.+*8*/. C7./& $-00#= -& /µ;&e-07%= µ-3 1&' /3*+ $-3 -.-µ(g-3µ%,5µ%"/ *#2.8. J *#2.8 %7./& *+,- /$05 +,- #./ :"/7-

7 80&-E/,70%µ/, 8 )(0/,,/, *- ;%11("&, #./ C7./& /$0( */ G8*5µ/*/, +$:= #./ 2"4µ/ D7$0/,*- (00-5 µ&/ 1"/µµ5 D7$0/,*8. (008. H"'%7./ */ '/&./ G:.*/.#Q-3µ% *&= /&,)5,%&= µ/=. R$' /3*5 *8. #..-&/ D%. %..-4./ '(.-3µ% #"1/ /$0(, $-3./ */ '/*/0/E/ &. K%. µ% %.D/;#"%& /. - '/)#./= µ$-"%7./ 17.%& '/00&*#2.8=, /00( *- 1%1-.+= +*& - '/)#./= µ$-"%7./ *&= 2/"#= *8= *#2.8=. C$-µ#.:= E"7,': /$/"(D%'*-./ -.-µ(g-3µ% *#2.8 '(*& $-3 D%. /;-"( +0- *-. '+,µ-. K%. '/*/0/E/7.: $&/ *-.+8µ/ /3*5= *8= 0%&*-3"17/=... C32/"7,*:= )/ *8. *#2.8 *8. 7D&/...».? <0(,8= >/.&("8= µ(= $"-*"#$%&./ F/./13"7,-3µ% $7,:,./ $(0& */ E/,&'(. «6& %7./& *%0&'( *#2.8; 9% *& :;%0%7; 6& *8. /$-*%0%7; C'/*-.*(D%= $/&D&( E1/7.-3. /$+ *&=,2-0#= '/& 17.-.*/& %$/11%0µ/*7%= *8= G:1"/;&'5=. K%. F#":, +µ:=, '/*( $+,- %7./& %$/11%0µ/*7%= *8= *#2.8=», 0#%&. >/& )3µ(*/& *-.!/")#.8, $-3 #E/G% := (,'8,8 G:1"/;&'5= #./ (,$"- $&(*- $(.:,% #./ (,$"- *"/$%G-µ(.*80- µ$"-,*(,% #./ (,$"- ;+.*-. «J*/. 0#%&. «C$"%$% '/.%7=./ F#"%& G:1"/;&'5,./ F#"%& *8. *#2.8 *-3 '/&, *-,8µ/.*&'+*%"-, #$"%$%./ *8. µ+.-= *-3. K%. D7.-.*/. *G(µ$/. C, /3*+ %µ#./ µ% /$/,2-0%7. M3µ(µ/&,*-!-03*%2.%7-, /$+ *-3= D%3*%"-%*%7= '/& *"&*-%*%7= ;-&*8*#=, $-3 %$#0%1/. *- µ()8µ( µ-3, µ&/ (,'8,8 $-3 -.+µ/g/ "*-3 *-3 '/& *-3 N/ $("-3. #./ '-µµ(*& $%G-D"+µ&-, D3--*"7/ µ#*"/, '/&./ µ%0%*5,-3. *&=,2#,%&= *&= 2":µ/*&'#=, *8. -"1(.:,8 *:. %$&;/.%&4...!"(1µ/*/ $-3 #'/.% - >0#% +*/. 1&/ *#2.8. I&/*7 *+*% 8 G:1"/;&'5 5*/.,*8. 3$8"%,7/ *8= *#2.8= '/& +2& #./ /3*+.-µ- $"(1µ/, $-3 *- $()-= µ/= 5 *8. +"%F5 µ/= 1&/ #"1/.!"#$%& '()% *+,-./ %0#12-3µ% */ $"4*/.5µ/*/... H3*5 %7./& 8 $"+*/,5 µ-3. K%..-µ7G: +*& *8. $3"7*&D/...». * *J D"(,8,*8. 1'/0%"7 «Breeder» (B(,-.-= 45, *80.: ) )/ F%'&.5,%&,*&= 5 N-%µE"7-3 '/& )/,3.%2&,*%7 *8.!/"/,'%35, *- 9(EE/*- '/& *8. >3"&/'5.

8 Vlassis Caniaris, Eleftheriotipia, 09/11/09,by Fotinis Barka

9 Vlassis Caniaris, Athens Voice, 5-11/1109, by Dimitra Triantafyllou

10 Βλάσης Κανιάρης, Lifo, 26 Νοεμβρίου 02 Δεκεμβρίου 2009, από την Μαρίνα Φωκίδη.

11

12 Vlassis Caniaris, El Culture.gr «!"#$%&'(»!"# "$%&'$($)'"*+,%-./ '&0 1(-)/ 2#3"-%/ )'/ 4*#($%5 The Breeder!"#$ %&' ()*%$%+, *"%,-"./%012-3%, "#$ red light district "#+ 456$.+,.$)µ-*. *- 7.µ#8) 9%1$-3. :.; $"1%9.8%<+ %;:%$%µ;:%<+ µ-".$)*"-+, % =8)*#+ >.$;)1# µ."%9%;6*-; *";+ #µa1. BAµ9"#, µ;. ;&;'"09# ;-1%"-8-*"3., "% 4$"3&C1%. B1':-;".; 2;. µ;. &1)*# *"% 7D1% 9%0 "%$.9.*7%8-3 -$".";:) "%0+ "-8-0".3%0+ &D&-:. µ6$-+, *0µ90:$D$%$".+ 91.:";:) 9-$6$". 71'$C$: E3-3$.; A12% "A7$#+; BD+ &;.:;$-3".;; M- 9%;%<+ "1'9%0+ "% "% :%;$' :.; 9D+.0"' -0.;*5#"%9%;-3".;; E3 *#µ.3$-; *0µµ-"%76 6 B%;'+ :.19D$-".; "#$ 09-1./3. "#+ :.88;"-7$;:6+ ;&A.+; B'*% :.88;"A7$#+ -3$.; %

13 :.5A$.+; :"8. 8%;9'$ "#+ '".$ %; -9;*:A9"-+ *". *93";. "#+ ()*%$%+ 90:$D$%0$ :.; ". *Dµ."., 8-0:) 6 A271Cµ., 91%*FA1%$".; *.$.$"3&C1. -$'+ 9.1.&-3*;%0 A1C"., % >.$;)1# %*FA1-; *- '*%0+ 9;*"%<+ A$.$ µ-2)8% "%0 93$.:., A$.$ "%37%.9' "#$ &-:.-"3. "%0 80, &;.*")*-C$ 2,5x10 µa"1., "-µ.73g%$")+ "%$ :.; µ%;1)g%$")+ "%$, '9C+ % H1;*"'+ "#$,-2)8# BAµ9"# "%$ I1"%$ :.; "%$ J3$%$. K. 8%;9'$, % :.88;"A7$#+ *- µ;. :%;$C$3.- -9;:%;$C$3. :.; *- A$.$ µ-8;*µ'-&;.µ-8;*µ'. Exhibitions "Holy Bread" (Antidoro) A ritual act by Vlasis Kaniaris at the Breeder Gallery At Iasonos Str. in Metaxourgeio, Athens' red light district, among brothels and shy immigrants, Vlasis Kaniaris will perform, on Thursday 5 November, a distinctive ritual, the "Antidoro" (Holy Bread). On the night of 5 November, Kaniaris will be offering to the faithful ones, a big painting of his, a "mural" from the 80s, sized 2,5x10 metres. The painting will be cut and offered to the people, like Jesus Christ did with Bread and Wine.

14 Vlassis Caniaris, Mixtape.gr, 6/11/09, by Iliana Fokianaki!"#$%& '()*#+%& -,)-./0+1 $-%) Breeder!"#$%& '()#&%$)* 6/11/2009! µ"#$%&' ()%%*+,-./'!"#$%& '()*#+%&, 0+&. &1&2&,-&3µ" ).)4"56"2 "(+".7' 0+& 1)5"%68.,,.)' )18 +&3' +"%"3+)2&3' µ"#$%&3' 95:"' +/' #".*$' +&3 60, ).&2#"* +/.,(6"0/,)-./0+1 0+/. #()%"52 The Breeder. ;,(6"0/ 6) "2.)* µ*) +5*9µ"5/ <*)<5)0+*(9 "µ1"*52) 81&3 & ()%%*+,-./' 6) 1)5&30*$0"*,.) (&µµ$+* )18 +&,5#&,".µ1)1 2""#/( 1&3 "2-" <"2="* 0+& >+85+µ&3.+ +/'?"5µ).2)' +& 1983.! ()%%*+,-./' 6) 0+90"* ).$1&<),.) +"5$0+*& (&µµ$+* +&3,5#& 1"521&3 <,() µ,+5:. ()* 6) +& µ&*5$0"* 0+&3' 1)5"35*0(8µ".&3', :' µ*) (2./0/ 15&04&5$' )%%$ ()* 81&3 & ()%%*+,-./' 6,%"*.) +/. "+31&1&*/µ,./ $1&B/" #A5: )18 +&,5#& +,-./'. C58("*+)* #*) µ*) <5$0/ 0+& -75& 1&3 +&. )1)0-&%"2 ".+)+*($ +&3' +"%"3+)2&3' <7<"() µ9."', 03µ13(.7.&.+)' 15)(+*($ 1".9.+) -58.:.: "!" #"$%& '()* +',$-.; /0. 1&%2&$#"+%&; M# 3*&*4. +(53*6. +* 3(*78%µ9:$#& +* 2*&$5 2%& 30. %6+5 #6%&7;-+*3*&#"+%&;!" 7-µ%"$#& 76µµ#+*,< <

15 1&%µ#7*8:9-7-; /*&5. 2%(30$#+%& +-$ 63#(%="% +-. 2%88&+#,$&2<. &1'%.; /57* #3"2%&(*. < 5,& #"$%& * Duchamp 2%& +* '()* +*6 7<µ#(%; /57* 2%88&+',$-. #"$%& * 2%;'$%.;" )3+9 +/. "µ1"*52), 1&3.&µ2E: <".,-"* 1)58µ&*) +/' 0+/. F%%$<), )%%$ ()*.) "2µ)0+" "("2 #*).) #.:520&3µ",0+: ()*,.) (&µµ$+* +&3,5#&3 +&3 1&%A 0/µ).+*(&A )3+&A ).6571&3 #*) +) "*()0+*($ 0+/. F%%$<) ()* 8-* µ8.&. The Breeder G$0:.&' 45, H"+)=&35#"2&!"#$%& '()*#+%&,)-./ I5$5*& %"*+&35#2)' C,µ1+/ C)5. (

16 Vlassis Caniaris, Manos Stefanidis Blog, 26/10/09, by Manos Stefanidis " # $ % % & ' ( " # ) * + % * ', & -. ", 2 6 $ / & $, /89:4;67 D;4E /89:4;6 5<6 GB83A;= The Breeder >;4567: JKµD< , 8-10 µµ!"#$%&"' (%)&*+,: -'$'*%&./ 6 %'" 0#11' &µ1$ , 12-8µµ, 6.$"'%/ 8 43&µ1$ , 5-8µµ :#*373,, *23 ;&2'<3.$=&53, 2+7 red light district 2+, >)/7',, '7#µ&*' A3$7&5' %'" 3"%373µ"%3B, µ&2'7#*2&,, 3 6'7"#$+, )' A$'=µ'23A3"/*&" *2", 5 43&µ1$53., +µ($' -(µa2+, µ"' "8"92.A+ 23 >7258D$3. -$9%&"2'" ="' µ"' 8$#*+ *23?E$3 A &72'2"%# 23., 8E8&%' µ/7&,, *.µa.%7e7372', A$'%2"%# A&7/72'?$97D7: F5 &57'" ($=3 2(?7+,; -E, 8"'%"7&52'"; M& A3"3B, 2$9A3., %3"79 %'" AE, '.29 &.'"*)+23A3"&52'"; F5 *+µ'57&" *.µµ&23?/ / -3"9, %'$AE7&2'" 2+7.A&$'<5' 2+, "8(',; -9*3 &A5%'"$3, / 9?" &57'" 3 Duchamp %'" 23 ($=3 23. */µ&$'; -9*3 &57'" 3

17 %')(7',; F3 2+, 5+, 43&µ1$53., 92'7 3" &A"*%(A2&, *2' *A52"' 2+, :#*373, A.%7E73.7 %'" 2' / (=?$Dµ', A$3*G($372'" *'7 '7258D$' &79, A'$'8&5*"3. ($D2' A3. %'%3G9$µ"*& (7'72" 15 &.$E, 3 6'7"#$+, )' A$3*G($&" *& 9*3., A"*23B, (7'7 23. A57'%', (7'7 235?3 'A &%'&25' , 8"'*2#*&D7 2,5x10 µ(2$', 2&µ'?5H372#, 237 %'" µ3"$#h372#, 237, 9AD, 3 I$"*29, 2+7 -(µa J$237 %'" 237 K5737. L' 3 *& µ"' %3"7D75'- &A"%3"7D75' %'" *& (7'7 >.2/ + A$#<+ *2+7 "&$'2"%/ %'" &"%373=$'G5' 373µ#H&2'" 'A *Eµ'23, / 23 2+, µ3.*"%/,, 2+ 2+, 23 (7' 79+µ' %#AD, '.)'5$&2' / µ/ad, 9?"; - (7' µ& 23 3A353 *.==&7&B&" µ&7 +?+2"%# 9?" %'" D, A$3, 23 A&$"&?9µ&73. -'5H3.µ& µ& 4'", %" '.29 &57'" (7' *31'$9 A'"?758", &A&"8/ A$9%&"2'" (2*" 7' &78.)3B7 79+µ' 3" &7 '- 79+2&, &"%97&, A3. µ', %'" µ', &<3.)&7E73.7. *2+7 &A3?/ 2D7 &"%97D7, + &"%97'?$&"#H&2'" A$E2' A$E2' %'" µ# 2+,. -E, 2+7 %$5*+ 2+, 2(?7+,, 2+ 8"%/ µ', '8.7'µ5' %')3*"Dµ(73" *237 A.$/7' 2+, %" 9?" *'7 8"'73+2"%# 7&.$9*A'*2' *2' 'A97&$# 2+,; >7 2+7 'A3%'2'*2/*3.µ& *23?'µ(73, "&$9 2+, %(72$3, 1')"# *2+ *.7&58+*/ µ',. 0'7 2$9A3 HD/, µ'%$"# 'A9 '=3$'5&, *.µ1#*&",. 0'7 2+7 &A'7#*2'*+ A3. 8&7 µa3$3b7 7' A$'=µ'23A3"/*3.7 3" &A'7'*2#2&,. -9*&, G3$(, A$(A&" 7' 23 <'7'AE;

18 M"' ' '7"#$+, A$3%$57&" *2+7 A'$3B*' A$#<+ (performance Aktion), µ"' 8"'8"%'*5' N?&" A$3, 23B &$#*2"3 235?3 A3. (G2"'<& *23 Museum am Ostwall 23. Dortmund *2", 5 ;'$ ="' 2", '7#=%&, 23. '7'7&Dµ(73. tableau vivant Hélas Hellas A3. (*2+*& &%&5. PA&7).µ5H&2'" AD, + A$E2+, "*23$"%/ &%83?/ 23. A'$3.*"#*2+%& *237 2&?73?E$3 Q"<, Bernier *'7 A'7+=B$" A3. &A&85D%& 2+ µ()&<+, 23 µ&)b*" 23. %3"73B. ;/AD, %'" *2($<3.7 2' A$#=µ'2' 9AD, 37&"$&.92'7 3 Foucault. 0/µ&$' ' ($=3 (µ"%2/ 2&?7"%/, collage, 7&$3µA3="(, *& %'" &%25)&2'" *237 %&72$"%9?E$3 2+, The Breeder 'A9 2+7 '7#A38+, '9$'23 %'" µ& 2+ 13/)&"' 2$"E7 G3"2+2E7 2+, >06F, 8"'µ3"$#H&2'" *'7 #$'G3,?"2E7', *23., &78"'G&$9µ&73.,, *& *G$'="*µ(7' ($=', 30x30&%. F3 (7' *& 23 *& (7', ;(*' 'A9 2+ '.2/?&"$373µ5' 23. '7258D$3., 3 6'7"#$+, &A"%3"7D7&5 #µ&*' µ& 23 %3"79 %3"7D7E72', 23. %#A3"&, "8(&, %'" %'2')(2372', *.=%&%$"µ(7&, *.µa&$"g3$(,.

19 !"#$ 2 %&"'$ (#)*+($,%-%".-(/0"(,1$ 2 Velázquez (!"#$%&'(, 1656) #)& $ *)+&'%,- (.$/"01$ 2$/ Dortmund, 1983) 03&40&%$5+ +) µ02)µ$%67"$/+ 8+)+ 31+)#) 9:;%)6&#<- "0 0++$&$($;&#= 8%;$. *)2 $/"1)+ >( $+ 9:;%'6$ )((' =4& 2$ 8%;$ 9:;%)6&#<-.?/2= 01+)& #%/µµ8+$ )=%)2$ ">,"µ8+$. *)& 3%830& +) 2$ )+)#)2)"#0/'"020 µ=+$& 3$/ A) 30&, 3:- )+'µ0") "2&- 2 0&#=+0-0µ6&($4:%01 )A8)2$- #& $ Duchamp. B,()C< 9:< #)& 284+, (3%830& +)) 01+)& )C&)47%&"2) A"%9 2' &G2# µ.*2/$"' A$3*G($372'" 8D$&#7 'A9 23., A$&*1B2&$3.,, *BµGD7' µ& 2+ $/* D$&#7 8D$&#7 892&. N2*" %'" 2E$'. 6#A3. &8E 9µD, *23 µ.*2/$"3, *23 '57"=µ' / *23 ($=3 A3. &57'" '9$'23 *'7

20 237 A57'%' A3. HD=$#G"*& 3 Frenhofer %'" "*23$3B*& 3 Balzac µ& 23 Chef-d'œuvre inconnu, A'$&"*G$B&" %" + '7'A'$'*2'2"%/ 23. ;A'$9%, 9AD, *237 '$"*23.$=+µ'2"%9 2D7 Meninas. -$9%&"2'" ="' 2+ *B7)&*+ &%&57+ *2+7 3A35' A'$'2+$3Bµ& µ&7 237 HD=$#G3 7' µ', %3"2#H&" %'" 7' HD=$'G5H&" - 8&7 237 A57'%' %'2# A$9*DA3 A'$# µ %'µ1#. N2*" 23 ($=3 2(?7+, A'$'µ(7&" '7(=="?23 'A9 / 'A'$'*%&B'*2' J$' &µ&5, 7' 2" A'5H&2'" &%&5 HD=$'G"%#?D$5, 7' 83Bµ&?$Eµ'2' / &"%97&,, =$'µµ(, / *?(8"'. 3" Meninas )( , 2(?7+, %')'$# *& µ"' 1#* )&'2/ D, µ(*3 ="' 7' G)#*3.7 *2+ *.7&58+*/ 23.. ;/AD, '.29 A3. 7' A&" 3 Velasquez 237 6'7"#$+ %'2# 3,5 '"E7&, &57'" AD, 23 ($=3 2(?7+, 23 2$9A3., 'A9 2' µ#2"' µ',; S, 9AD, 23 ()&*& 3 Barthes, µ/ad, 23 '7'A'$'*2'2"%9, 23 *+µ&53 &57'"?.8'53 &<'"25', '.2/, '%$"1E, 2+, A$3G#7&"', 23.; 6'" µ/ad, + A$'=µ'2"%/ +837/ 1$5*%&2'" *23 *Eµ' 23. '"75=µ'23,; OG9*37 + 9A3"' (773"' A$(A&" 7' %&$8+)&5 µ(*' 'A9 2+7 *Dµ'2"%/ &µa&"$5'; T*2& 7' %'2'*2&5 %#)& µ3$g/ 2(?7+, 9?" &A"%3"7D7"'%/ '*.µ151'*2' &$D2"%/; %<AM89=>67

21 Vlassis Caniaris, ElCulture.gr, 7/11/09, Costas Stasinopoulos!"europe Frieze Art Fair M!"#$ %&'(&"# O! E""#$!%&' ()µµ*+,-&' THE BREEDER!"# Frieze $%µµ&"&'(& )*+,--. µ*+ (/#0*, 1+*. &--.0*12 )1+-&/' The Breeder µ& 34/+ "# M&"+5#%/)&'# $".0 A620+. E1&' $%0+0"2$+µ& "#0!", )#8-., "#0 9*:/)# B+µ;+1'4. 1+* ".0 N,0"*+ 9&/+<#80.,. #=#'+ µ+> µ'-.$& )*+ "+ 3/)+ =#% =+/#%$'+$&. "#=#6&".µ30+ 2"+0 "+ )-%=", "#% *$"#/*1#8 A *"3(0. B-,$. K+0*,/.. O B-,$.> K+0'+/.> )&0026.1& $".0 A620+ "# 1928 B=#% <&* 1* &/),<&"+*, +--, $".0 µ&), *"&(0*12 "#% =#/&'+ 3(&* <2$&* $".0 P:µ., "# 7+/'$* 1+* "# B&/#-'0#. A(&* "+%"*$"&' µ& 1*02µ+"+ B=C>. /&+-*$"*12 =#-*"*12 "3(0. (Konkreter Realismus), +=#1+-8="#0"+> "#%> 1#*0C0*1#8> 1+* =#-*"*1#8> =/#;-.µ+"*$µ#8> "#% -=+/,--.-+ µ& "#%> I"+-#8> 1+--*"3(0&> ".> &=#(2> Lucio Fontana 1+* Alberto Burri- 1+* "#0 N&#-P&+-*$µB -".0 +=,0".$. ".> E%/:=.> $".0 Aµ&/*1,0*1. Pop Art- B"+0 1+", ".0 4*,/1&*+ ".> 4*1"+"#/'+> # 1+--*"3(0.> &5+0+)1,$".1& 0+ µ&"+1#µ'$&* $"# 7+/'$* B=#% 1+* &/),$".1& =+/,--.-+ µ& "#0 *4/%"2 "#% 1*02µ+"#>, Pierre Restany.

22 !"# Frieze "+ 3/)+ "#% K+0*,/. +0+?3/#0"+0 $".0 *$"#/*12 316&$2 "#% 1+--*"3(0. $"# &/)#$",$*# "#% D*5 "# H 316&$. µ& "'"-# Hélas-Hellas (O <C)/,?#> 1+* "# µ#0"3-# "#%), µ& 3/)+ 4.µ*#%/).µ30+ 1%/'C> $"#0 '4*# "#0 (:/#, +=#"&-#8$& +?2).$. ".> "B"& 1+6.µ&/*02 <C2> "C0 E--20C0 µ& 4*+4.-C"3>, -+(&*#=C-."3> 1+* +=+6&'> =+/+"./."3> "C0 )&)#0B"C0 &0 µ3$c =#*1'-C0 =&/*;+--B0"C0 &1 "C0 #=#'C0 1+* 4.µB$*+ #%/."2/*+. T# 3/)# Urinals of History =/C"#=+/#%$*,$".1& $".0 =/#+0+?&/6&'$+ 316&$. 1+* +=#"&-&'"+* +=B 4*,?#/&>?*)#8/&> µ& $"/+µµ30. ".0 =-,". "#%> $"#0 6&+"2, 0+ #%/#80 $& "#'(# 1+-%µµ30# +=B =#-*"*1, $%062µ+"+ ".> &=#(2>. T# Urinals of History $1&%C/&' µ& ".0 T3(0., 1#/#E4&8#0"+> ".0 ;+6µ*+'+ =+/+1µ2 "C0 *$"#/*1:0 1+* =#-*"*1:0 =&=#*62$&C0, &0: =+/,--.-+ =+/C4&' "#0 %-*$"*1B &1(%4+E$µB ".> 4*+(/#0*1B"."+> "#% E--.0*$µ#8.!"# 2009, "# 3/)# "#% 1+--*"3(0. =+/+µ30&* "B$# &='1+*/# B$# =#"3. O*?*)#8/&> "#% K+0*,/. )%/0#80 "*> =-,"&> "#%> $"*> #%"#=*13> %=#$(3$&*> ".> µ#0"3/0+> 1#*0C0'+>, $".0 #*1#0#µ*12 1/'$. =#% +1#-#86.$& ".0 #*1#0#µ*12?#8$1+ "#% 2000, $"#0 $%0&(2?B;# ".> "/#µ#1/+"'+> 1+* "C0 =&/*;+--#0"*1:0 =/#;-.µ,"c0, #%/:0"+> $"#%>,$=/#%> "#'(#%> µ*+>?#%,/ $8)(/#0.> "3(0.>.!.µ+0"*13> &163$&*> "#% B-,$. K+0*,/. +=#"&-#80. µ&), /#µ*12 "#% 1999 $".0 E60*12 7*0+1# * $"# Moderna Museet ".>!"#1(B-µ.> "# 1971,. $%µµ&"#(2 "#% $".0 316&$. Face à l'histoire: " $"# Centre Pompidou "#% 7+/*$*#8,. =/B$?+". 316&$. "#% $"# M#%$&'# M=&0,1. "# 2008,. $%µµ&"#(2 "#% $"+ Documenta "# 1977, +--, 1+*. &1=/#$:=.$. ".> E--,4+> $".0 M=*&0,-& ".> B&0&"'+> µ+<' µ& "#0 N'1# K&$$+0-2 "# E1"B> +=B "# Urinals of History,. )1+-&/' =+/#%$'+$& 1+* "# 3/)# "#% K+0*,/. Observer =#% =/C"#=+/#%$*,$".1& $".0 316&$. $"# D*5 1+* "# Youngster, $"# #=#'#. (/2$. "#% )8F#% 1,0&*,µ&$. +0+?#/, $".0 *$"#/*12 42-C$. "#% 9&:/)*#% 7+=+4B=#%-#%: H E--,4+ ;/'$1&"+* $& )8F#.

23

24 G%0+"2 =+/#%$'+ $"# (:/# ".> The Breeder $"# Frieze &'(+0 1+* "+ 3/)+ 5%-#)-%="*12> "C0 1+--*"&(0:0 Gert & Uwe Tobias. T+ 4'4%µ+ +43/?*+ +=B ".0 P#%µ+0'+ 3)*0+0 )0C$"#' $" *"&(0*12 "#%> =#/&'+ )*+ "*> µ&),-&> 4*+$",$&*> "C0 5%-B)-%="C0 3/)C0 "#%>, "+ #=#'+ "/,;.5+0 ".0 =/#$#(2 "B$# )*+ ".0 &=*-#)2 µ*+> %=#"*63µ&0.> +0+(/#0*$"*12> "&(0*12> B$# 1+* )*+ "# +$%026*$"# µ3)&6b> "#%>.

25 O &0"%=C$*+1B> "#%> #="*1B> *4*Cµ+"*$µB> &'0+* $%04&4&µ30#> µ& =/#$C=*1, *$"#/*1, $"#*(&'+ "C0 1+--*"&(0:0, 1+6:> $"#*(&'+ folklore 1+* 4*+1B$µ#% +0+?3/#0"+* $& -+E13> =+/+4B$&*> ".> T/+0$%-;+0'+> µ+<' µ& µ#"';+ /.", $%04&4&µ30+ µ& "3"#*+ "#='+, B=C> # µ86#> "#% G/,1#%-+, #* µ,$1&> 1+*. #*1#$.µ#-#)'+. O* 1+--*"3(0&> &0: +0+?3/#0"+* $"# A0+"#-*1#-E%/C=+E1B =+/&-6B0 "#%>, "+%"B(/#0+ $%04*+-3)#0"+* µ& "#%> =/#1+"B(#%> "#%> +=B *$"#/*1, 1*02µ+"+ B=C> # K#0$"/#%1"*;*$µB>, # E5=/&$*#0*$µB>,. Art Brut,. 1#*0C0*12 +/(*"&1"#0*12 +--, 1+* µ& $"#*(&'+?+0"+$"*1, =-+$µ30c0 1B$µC0 1+* ".> =#= 1#%-"#8/+> )&0*1B"&/+. H N,0"*+ 9&/+<#80. µ+> -3&* =C> #* Gurt & Uwe Tobias 4.µ*#%/)#80 )*+ 1,6& 1+*0#8/*+ "#%> 316&$ %-B)-%="# 3/)#-+?'$+ =#% +=#"&-&' 1+* ".0 =/B$1-.$. )*+ ".0 316&$..!"# Frieze. )1+-&/' =+/#%$'+$& 1+* "# 5%-B)-%="# 3/)# =#%?"*,(".1& +=B "#%> 1+--*"3(0&> &*4*1, )*+ ".0 316&$. "#%> $".0 )1+-&/' The Breeder "#0 N#3µ;/..

26 H*-:0"+> )*+ ".0 $%)1&1/*µ30. "+1"*12 "#%>, #* 1+--*"3(0&> 42-C$+0:!+0 =+*(0*4*,/*1# 1-&'$*µ# µ+"*#8,. +?'$+ µ3$+ $"#0 &16&$*+1B (:/# &'0+* +%"#+0+?#/*12, &0: $"#0 (:/# &1"B> 316&$.> µ=#/&' 0+ )'0&* 1+"+0#."2 C> +%6&0"*12 µ#/?2 4*+?2µ*$.>. A0"'$"#*(# &04*+?3/#0 "/,; * #*?C"#)/+?'&> ".> I/+02> Shirana Shahbazi,. #=#'+ <&' 1+* &/),<&"+* $".0 Z%/'(.. O*?C"#)/+?'&> ".>, "/+;.)µ30&> µ& +0+-#)*12 µ.(+02 1+* (C/'> 1+µ'+ F.?*+12 &=&5&/)+$'+, &*$,)#%0 1+*0#8/*#%> "/B=#%> +0,)0C$.> "C0 =/+)µ,"c0. I=#µ#0:0#0"+> "+ +0"*1&'µ&0+ ".>, "+ +=#$"&/&' +=B "# +/(*1B "#%> =-+'$*# µ& "/B=# =#% "#%> =/#$4'4&* µ*+ &5'$#% 35#(. =#*B"."+.

27 H Shirana Shahbazi &5&",<&* "# +0+=+/+$"+"*1B &*1+$"*1B µ3$# ".>?C"#)/+?'+> C> &/)+-&'# 4*+?#/&"*1:0 =#-*"*$µ:0 )*+ ".0 4.µ*#%/)'+ /&+-*$"*1:0 &*1B0C0, #* #=#'&> C> 1+"+$1&%,$µ+"+ 3(#%0 ".0 4%0+"B"." "*1+"+$"2$#%0 ".0 '4*+ ".0 <C2.!"*> &5+*/&"*1, =/#$&)µ30&> 1+* $(&4*+$µ30&> +=B ".0 '4*+?C"#)/+?*13> &)1+"+$",$&*>, &5&",<&* &='$.> ".0 300#*+ ".> +=#530C$.> B=C> =/#18="&* +=B µ*+ 4*+4*1+$'+ 1+".)#/*#=#'.$.>. H 4#%-&*, ".> Shirana Shahbazi 3(&* =+/#%$*+$"&' µ& +"#µ*13> &163$&*> $"# The Hammer Museum of Art "#% Los Angeles (2008), $".0 Barbican Art Gallery "#% J#04'0#% (2007), $"# Center d' Art Contemporain ".> 9&03;.> (2005) 1+* $"# Museum of Contemporary Photography $"#!*1,)# (2003). H )1+-&/' The Breeder 1+", ".0 4*,/1&*+ "#% Frieze =+/#%$'+$& &='$.> 1+* 3/)+ "#%!"3-*#% D+E",1., ".> Mindy Shapero 1+* "#% Ryan McGinley. H 316&$. "C0 Gert & Uwe Tobias &)1+*0*,<&"+* $"*> 19 N#&µ;/'#% 2009.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ INSPIRE 2014 EΝΕΡΓΟΙ ΧΩΡΟΙ / EFFECTIVE SPACES ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ INSPIRE 2014 EΝΕΡΓΟΙ ΧΩΡΟΙ / EFFECTIVE SPACES ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ INSPIRE 2014 EΝΕΡΓΟΙ ΧΩΡΟΙ / EFFECTIVE SPACES ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το εικαστικό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Inspire, στην τρίτη του διοργάνωση,

Διαβάστε περισσότερα

CHURCH PROGRAM FOR HOLY WEEK & BRIGHT WEEK 2015

CHURCH PROGRAM FOR HOLY WEEK & BRIGHT WEEK 2015 GREEK ORTHODOX ARCHDIOCESE OF AUSTRALIA GREEK ORTHODOX PARISH/COMMUNITY OF ST GEORGE, BRISBANE 33 Edmonstone St, South Brisbane Ph. 07 38443669 Email. info@gocstgeorge.com.au www.gocstgeorge.com.au CHURCH

Διαβάστε περισσότερα

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š

Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Ó³ Ÿ. 204.., º 4(88).. 768Ä776 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ƒ ˆŠ œ ˆ ˆ ˆ Œ ƒ ˆ Š ˆˆ Š Š ˆ Œ ˆ Š Œ ˆ Œ. Œ. Ò Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ËË ±É μ ÉÓ ³ μ μμ μ μé μ ±Í μ μ μ²ó μ ³ Ô² ±É μ μ μ μì² Ö É μé ÊÌ ³ É μ : ÔËË ±É μ É

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 10. Adjectives - Part 1

Chapter 10. Adjectives - Part 1 Chapter 10 Adjectives - Part 1 10.1 Adjectives are used to describe or amplify nouns. e.g. the good student, the black coat, wise men, a smart woman English adjectives always keep the same form, regardless

Διαβάστε περισσότερα

: Bµ šµ µ ¹ƒ Eƒ 2. `ad asher lo -thech shak hashemesh w ha or w hayareach w hakokabim w shabu he`abim achar hagashem.

: Bµ šµ µ ¹ƒ Eƒ 2. `ad asher lo -thech shak hashemesh w ha or w hayareach w hakokabim w shabu he`abim achar hagashem. Sefer Koheleth (Ecclesiastes) Chapter 12 DRXD INI E@AI-@L XY@ CR JIZXEGA INIA JI@XEA-Z@ XKFE Ecc12:1 :UTG MDA IL-OI@ XN@Z XY@ MIPY ERIBDE š E ¾ƒ - ¾ š ¼ µ œ¾še A ¹A šÿa-œ š¾ ˆE : ƒ ¹- šµ ¾U š ¼ ¹ E ¹B¹

Διαβάστε περισσότερα

Saint Katherine Greek Orthodox Church Sunday, March 8, 2015

Saint Katherine Greek Orthodox Church Sunday, March 8, 2015 Saint Katherine Greek Orthodox Church Sunday, March 8, 2015 Sunday of St. Gregory Palamas 2 nd Sunday of Great Lent Theophylaktos, Bishop of Nicomedia Apostle Hermas Apolytikion of the Day (2 nd Plagios

Διαβάστε περισσότερα

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. BECAUSE YOU ASKED 1 Cor. 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 1. Because you read the Greek New Testament I d like to know since Him is left our

Διαβάστε περισσότερα

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. Friday April 24 Greek Independence State House Visit (12:00 pm)

Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England. Friday April 24 Greek Independence State House Visit (12:00 pm) Annunciation Greek Orthodox Cathedral of New England Ἡ Ψηλάφησις τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ The Touching of the Apostle Thomas Weekly Bulletin 19 April 2015 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ) Upcoming Events Friday

Διαβάστε περισσότερα

Athens. the city of art. Ο παλμός της τέχνης στο κέντρο της πόλης ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ YOUR FREE COPY TO TAKE HOME

Athens. the city of art. Ο παλμός της τέχνης στο κέντρο της πόλης ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ YOUR FREE COPY TO TAKE HOME ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΑΣ ΤΕΥΧΟΣ YOUR FREE COPY TO TAKE HOME ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ AEGEAN AIRLINES No 39 THE AEGEAN AIRLINES INFLIGHT MAGAZINE Athens the city of art Ο παλμός της τέχνης στο κέντρο της πόλης ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3

Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3 Sefer Aleph Barnava (1 Timothy) Shavua Reading Schedule (42th sidrot) - 1 Tim 1-5, 2 Tim 1-3 Chapter 1 hpri[]n MIDL@D ZEVN Is-LR GI[oD R[hgI GIL[ Q]L]s 1Tim1:1 :hpzewx GI[oD R[hgI O]C@DE E ¹ Ÿ ¹ ¾½ œµ

Διαβάστε περισσότερα

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH

HOLY TAXIARHAI AND SAINT HARALAMBOS GREEK ORTHODOX CHURCH TODAY S ECCLESIASTICAL CALENDAR March 15, 2015 THIRD SUNDAY OF GREAT LENT VENERATION OF THE HOLY CROSS ΚΥΡΙΑΚΗ Γ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) The Holy Martryr Agapios and those martyred with him.

Διαβάστε περισσότερα

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS

CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS CΑΝΟΝ OF PASCHA JOHN OF DAMASCUS ODE 1 Tone 1. 1 The day of Resurrection, 2 let us be radiant, O peoples! Pascha, the Lord s Pascha; 3 for Christ God has brought us over 4 from death to life, and from

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΟΜ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΜ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Ο ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευση Γραφείο Ελλάδα διοργανώνει υπό την Αιγίδα του ήµου Θεσσαλονίκη την Έκθεση Φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα

total greek speak Greek instantly no books no writing absolute confi dence

total greek speak Greek instantly no books no writing absolute confi dence total greek speak Greek instantly no books no writing absolute confi dence g To find out more, please get in touch with us. For general enquiries and for information on Michel Thomas: Call: 020 7873 6400

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul

ΛΥΧΝΟΣ A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE. Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013. The Foremost Apostles Peter and Paul ΛΥΧΝΟΣ «Λύχνος τοῖς ποσί μου ὁ νόμος σου καὶ φῶς ταῖς τρίβοις μου» Ψαλμ 118, 105 A GREEK ORTHODOX PERIODICAL FOR YOUNG PEOPLE Volume 28, Issue 4 JUNE 2013 JULY 2013 The Foremost Apostles Peter and Paul

Διαβάστε περισσότερα

Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 18. Shabbat Torah Reading Schedule (35th sidrah) - Numbers 18-21:33

Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 18. Shabbat Torah Reading Schedule (35th sidrah) - Numbers 18-21:33 Chamesh hapekudim / Bemidbar (Numbers) Chapter 18 Shabbat Torah Reading Schedule (35th sidrah) - Numbers 18-21:33 JIPAE DZ@ OXD@-L@ DEDI XN@IE Num18:1 DZ@E YCWND OER-Z@ E@YZ JZ@ JIA@-ZIAE :MKZPDK OER-Z@

Διαβάστε περισσότερα

KALOMIRIS, M.: Rhapsodies Nos. 1 and 2 / Lyrics / Minas the Rebel 8.572451 http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.

KALOMIRIS, M.: Rhapsodies Nos. 1 and 2 / Lyrics / Minas the Rebel 8.572451 http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8. KALOMIRIS, M.: Rhapsodies Nos. 1 and 2 / Lyrics / Minas the Rebel 8.572451 http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.572451 Lyrics (1936-37) Angelos Sikelianos, 1884-1951 [3] ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΗ (Aphrodite

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1 Š ˆ ˆŠˆ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ œ ˆ. 1932Ä 1933 ƒƒ. 8 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1933Ä1934 ƒƒ. 11. 1935Ä1937 ƒƒ.

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1 Š ˆ ˆŠˆ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. Ÿ œ ˆ. 1932Ä 1933 ƒƒ. 8 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1933Ä1934 ƒƒ. 11. 1935Ä1937 ƒƒ. ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2008.. 39.. 1. ˆ. ˆ ˆ ˆ ˆ Š ˆ ˆŠˆ.. ŠÊ ³ ± Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ˆ 5 Ÿ œ ˆ. 1932Ä 1933 ƒƒ. 8 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1933Ä1934 ƒƒ. 11 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1935Ä1937 ƒƒ. 21 Š Ÿ ˆ ˆŠ ˆ ˆŸ ƒ. 1938Ä1939

Διαβάστε περισσότερα

Holy Services of Nymphios - 7pm Pangari Duty: George Voulgarakis, Dr. Apostolis Tassiopoulos, Dr. Pete Thanos, Louis Tsunis.

Holy Services of Nymphios - 7pm Pangari Duty: George Voulgarakis, Dr. Apostolis Tassiopoulos, Dr. Pete Thanos, Louis Tsunis. Assumption Greek Orthodox Church 430 Sheep Pasture Rd. Port Jefferson, New York Rev. Demetrios N. Calogredes, Pastor (cell) 516-319-3932 Church Office: 631-473-0894 Fax: 631-928-5131 Visit our web page:

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ, ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ»

«ΔΟΞΑ ΣΟΙ ΤΩ ΔΕΙΞΑΝΤΙ ΤΟ ΦΩΣ, ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ ΘΕΩ, ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ, ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΕΥΔΟΚΙΑ» STS. PETER & PAUL Greek Orthodox Church 527 Bridgeport Rd. East Kitchener, Ontario N2K 1N6 CANADA (519) 579-4703 saintspeterandpaulchurch@rogers.com Volume 7, Issue 2 Sts. Peter and Paul Greek Orthodox

Διαβάστε περισσότερα

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986

Simulation Game. Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes. www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game Sheets may be freely photocopied, enlarged or projected for educational purposes www.kids4kids.org 1800 244 986 Simulation Game: Education Makes a Difference Preparation Photocopy the Identification

Διαβάστε περισσότερα

Aphrodite, Athena, and Epigram: the Story of Two Goddesses

Aphrodite, Athena, and Epigram: the Story of Two Goddesses 11/09/13 Maria Kanellou m.kanellou@ucl.ac.uk Aphrodite, Athena, and Epigram: the Story of Two Goddesses 1. Homeric Epics ἰκέλη χρυσέῃ Ἀφροδίτῃ looking like golden Aphrodite (cf. Οd.17.37, Οd.19.54, Ιl.19.282,

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471

Ó³ Ÿ. 2009.. 6, º 4(153).. 449Ä471 Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 4153.. 449Ä471 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ. ˆŸ ˆ ˆ ˆ ˆ ƒ Š.. Œμ Éμ 1,.. Ê Œμ ±μ ± μ Ê É Ò Ê É É ³. Œ.. μ³μ μ μ, Œμ ± μé ³± Ì ƒ ² Ê É Ö μ μ μ Ê Éμ Î μ É μ μ μ μ μé μ μ ² - μ μé μ É ²Ó μ ³ ²ÒÌ μ ³ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

e-!"#$%& !:H7B 8<8C+@+ 7B9 ""/'/ !"#$"%&'"() 45,,&/)'*(%, 28-30 6)5µ7"*)8 2014

e-!#$%& !:H7B 8<8C+@<?*B - 65 +,F<6A:>+ 7B9 /'/ !#$%&'() 45,,&/)'*(%, 28-30 6)5µ7*)8 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ e-!"#$%& 45,,&/)'*(%, 28-30 6)5µ7"*)8 2014!:H7B 8

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενέθλιον της Κωνσταντινουπόλεως 11 Μαΐου 330 μ.χ. και ο Ναός της Του Θεού Σοφίας

Το Γενέθλιον της Κωνσταντινουπόλεως 11 Μαΐου 330 μ.χ. και ο Ναός της Του Θεού Σοφίας Το Γενέθλιον της Κωνσταντινουπόλεως 11 Μαΐου 330 μ.χ. και ο Ναός της Του Θεού Σοφίας The Inauguration of Constantinople 11 May 330 A.D. and The Great Church of Gods Wisdom 11 Μαΐου: Γενέθλιον Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

All Creation Trembled

All Creation Trembled All Creation Trembled Orthodox Hymns of the Passion Service Greek and English liturgical texts and other media available at www.hchc.edu/allcreationtrembled Ἑλληνικὰ καὶ ἀγγλικὰ λειτουργικὰ κείμενα καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Philosophy and Spectatorship. Competitive and Non-Competitive Virtues in Pre-Platonic Conceptions of sophia and philosophia

Philosophy and Spectatorship. Competitive and Non-Competitive Virtues in Pre-Platonic Conceptions of sophia and philosophia Printed in: Philosophy, Competition, and the Good Life (Proc. 1st World Olympic Congress of Philosophy, Spetses 2004), ed. by K. Boudouris and K. Kalimpsis, Athens: Ionia 2005, Vol. II, p. 131-141 Slightly

Διαβάστε περισσότερα

Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9

Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9 Notes on the Greek New Testament Week 240 Revelation 7:1-8:9 Day 1196: Revelation 7:1-8 Chapter 7 Chapter 7 comes as a parenthesis between the sixth and seventh seals. Mounce writes, "Chapter 7 serves

Διαβάστε περισσότερα