Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή."

Transcript

1 Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

2 Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

3 Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

4 Vlassis Caniaris, Eleftherotipia,31/10/2009,Foteini Mparka

5 Vlassis Caniaris, Eleftheriotipia, 31/10/2009,by Fotini Barka!"#$%$, &"'$%$, %()%( $*%+ %(,-'( µ(. /01 23/ :;<=; /0> :,µ?%0 5 6($µ#-+(. 8 µ.µ. *%0> 'ABC$-+ «Breeder», ( DC"*01 EB *%( %B $>F1,-'(. %(.. 4>B1 «%(+G(1» %(. B?F %0 H$AB$%+B %(. '80, 2,5x10 µ,%-b, EB *$ B.%(%$CJ,-'B 30x30 $AB%(*%". «;>%+HI-(» ( %+%C(1 %01 %(. A(-.&B+(. *%B 81 %(. H$> *%BµB%" >B µb1 «!"#$%& '()% *+,-./ %0#12-3µ% */ $"4*/.5µ/*/... 6& %7./& *%0&'( *#2.8; 9% *& :;%0%7; 6& *8. /$-*%0%7;» /./":*&#*/& - <0(,8= >/.&("8=.?08 *8. 2"-.&( #'/.% %')#,%&= (A-3,%7- A$%.('8, 1'/0%"7 >/0;/1&(., ABC6) '/&... «)/,3.%27,:», µ/= D&/E%E/&4.%&. «C2: E/0)%7./ '(.: $-00( $"(1µ/*/, +,/ $"-0(E:...». </"&#*/& /;+"8*/ «/. $: +,*& #2:./ $:, *+*% *& *&= )#0: *&= %')#,%&=;» µ/=

6 /&;.&D&(G%&. 6- *80#;:.- D%.,*/µ/*(./ 2*3$(. H$+ *8 I%"µ/.7/ ;:*-1"/;7%= #"1:. 1&/ '($-&- (")"-. 93.%27G%&./ ;*&(2.%& #"1/ '/& $(.*/ /./*"#2%&,*/ «$"4*/.5µ/*/», +$:= 0#%&,,*&= «$":*/"2&'#=,2#,%&=», %7*% *&= /.)"4$&.%= %7*% *8= *#2.8=.? $"-E08µ/*&,µ+= *-3 >/.&("8, 5D8 /$+ *8 D%'/%*7/ *-3 '50, %72%./ '(.%& µ% *-. "+0- *8= *#2.8=,*8,8µ%"&.5 '-&.:.7/. 9*+2-= *-3 5*/../,300(E%& *8. $"/1µ/*&'+*8*/ := #"1- *#2.8= '/& +2&./ /./$/"/,*5,%& *8. $"/1µ/*&'+*8*/,*- #"1- *#2.8=. «?0/ /$+ $/0&(. 6%0&'(, D%. (00/F/ *7$-*/ %D4 '/& $%.5.*/ '/& $0#-. 2"+.&/. 6/ 7D&/ $"(1µ/*/,3.%27G-3../ µ% 8 '-&.:.7/ '/& 8 *#2.8.!"-,#F*%, %7./& (00- $"(1µ/ 8 G:1"/;&'5 '/& (00-8 *#2.8. Cµ#./ µ' /$/,2-0%7 8 *#2.8 J G:1"/;&'5 µ$-"4./ $: %7./& µ(00-. $"(1µ/. J *#2.8, +µ:=;» K%. %7./& 8 $"4*8 ;-"( $-3 *%µ/27g%& #"1/ *-3. JD8 *8 D%'/%*7/ *-3 '50 #'-E% #"1/ *-3 '/& */ #,*%0.%,% ;70-3= µ/g7 µ% *&= %32#= *-3 $"&. /$+ */ «M%:"4 +*& *- #"1- #2%& µ&/ D&(,*/,8 /$+ µ+.- *-3, /. *- '-µµ/*&(,%& '/.%7= D%. /00(G%& *7$-*/». 6- #"1- -0+'08"- D%. )/ *- $-*#. C'*7)%*/&,*8. 1'/0%"7 /$+ *8. /.($-D8, '"3µµ#.-.!"+'%&*/& 1&/ #./. *%"(,*&- «6-72-» (µ&'*5 *%2.&'5, '-0(G,.%"-µ$-1&#=,%.*-3µ$0/"&,µ#.- '/& *%0/":µ#.- 2/"*7), ;&0-*%2.8µ#.- *-. A("*&- * &/ *- Museum am Ostwall *-3 N*+"*µ-3.*, +*/. %F#)%,% /./.%:µ#.- *- tableau vivant «H07µ-.- C00(D/, Helas-Hellas».? A(.-= 9*%;/.7D8= µ/= )3µ7G%& +*& 8 $"4*8, &,*-"&'5 %'D-25 *-3 #"1-3 $/"-3,&(,*8'% * ,*-. *%2.-24"- O&F, /$+ *8. 1'/0%"7 Bernier, «,/. #./ 0/P'+ $-3 %$%D7:'% *8 µ#)%f8 *-3 K%. #2%&.+8µ/./ *- -0+'08"-. «A-&"(G%*/& *- /.*7D:"-», %F81%7 - '/00&*#2.8=. «6/ '-µµ(*&/ *-3 µ$-"%7 '/&./ µ8. #2-3. *7$-*/, '($-&/ G:1"/;&( *"-µ%"5 $-3./,31'&.%7. H. +µ:= '/)7,%&= '/& D%&= *&= 1"/µµ#= *-3, *- ;:*7,%&=, *- µ% *&= %$&)3µ7%=,-3, *+*% %7./&,/. #./ µ()8µ/. 6+,- /$0(. 6- "72.:,*-. 1&/0+ '/& E0#$-3µ%. K%. %$&)3µ4./ '/*/0(E%& '/.%7= '(*&. C7./& µ&/ $"+*/,8 µ/)5µ/*-= 1&/ *-3= '/00&*#2.%= '/& µ&/ (,'8,8 1&/ *- '-&.+./ G:.*/.#Q%& *&= /&,)5,%&= *-3». J &,*-"7/ *8= *#2.8=, +,*& *#0-= $(.*:. -.-µ(g-3µ% *#2.8,*&= D3*&'#= '-&.:.7%=, /;-"( µ&/ µ&'"5 µ%&-.+*8*/, *-.7G%&. «>/& µ% %.-20%7. C$&$0#-., D%. )%:"4 +*& 8 *#2.8 +$:= $/"-3,&(G%*/& /3*+ *- '%.+, /'+µ8 '/& 1&/ *8 µ%&-.+*8*/. C7./& $-00#= -& /µ;&e-07%= µ-3 1&' /3*+ $-3 -.-µ(g-3µ%,5µ%"/ *#2.8. J *#2.8 %7./& *+,- /$05 +,- #./ :"/7-

7 80&-E/,70%µ/, 8 )(0/,,/, *- ;%11("&, #./ C7./& /$0( */ G8*5µ/*/, +$:= #./ 2"4µ/ D7$0/,*- (00-5 µ&/ 1"/µµ5 D7$0/,*8. (008. H"'%7./ */ '/&./ G:.*/.#Q-3µ% *&= /&,)5,%&= µ/=. R$' /3*5 *8. #..-&/ D%. %..-4./ '(.-3µ% #"1/ /$0(, $-3./ */ '/*/0/E/ &. K%. µ% %.D/;#"%& /. - '/)#./= µ$-"%7./ 17.%& '/00&*#2.8=, /00( *- 1%1-.+= +*& - '/)#./= µ$-"%7./ *&= 2/"#= *8= *#2.8=. C$-µ#.:= E"7,': /$/"(D%'*-./ -.-µ(g-3µ% *#2.8 '(*& $-3 D%. /;-"( +0- *-. '+,µ-. K%. '/*/0/E/7.: $&/ *-.+8µ/ /3*5= *8= 0%&*-3"17/=... C32/"7,*:= )/ *8. *#2.8 *8. 7D&/...».? <0(,8= >/.&("8= µ(= $"-*"#$%&./ F/./13"7,-3µ% $7,:,./ $(0& */ E/,&'(. «6& %7./& *%0&'( *#2.8; 9% *& :;%0%7; 6& *8. /$-*%0%7; C'/*-.*(D%= $/&D&( E1/7.-3. /$+ *&=,2-0#= '/& 17.-.*/& %$/11%0µ/*7%= *8= G:1"/;&'5=. K%. F#":, +µ:=, '/*( $+,- %7./& %$/11%0µ/*7%= *8= *#2.8=», 0#%&. >/& )3µ(*/& *-.!/")#.8, $-3 #E/G% := (,'8,8 G:1"/;&'5= #./ (,$"- $&(*- $(.:,% #./ (,$"- *"/$%G-µ(.*80- µ$"-,*(,% #./ (,$"- ;+.*-. «J*/. 0#%&. «C$"%$% '/.%7=./ F#"%& G:1"/;&'5,./ F#"%& *8. *#2.8 *-3 '/&, *-,8µ/.*&'+*%"-, #$"%$%./ *8. µ+.-= *-3. K%. D7.-.*/. *G(µ$/. C, /3*+ %µ#./ µ% /$/,2-0%7. M3µ(µ/&,*-!-03*%2.%7-, /$+ *-3= D%3*%"-%*%7= '/& *"&*-%*%7= ;-&*8*#=, $-3 %$#0%1/. *- µ()8µ( µ-3, µ&/ (,'8,8 $-3 -.+µ/g/ "*-3 *-3 '/& *-3 N/ $("-3. #./ '-µµ(*& $%G-D"+µ&-, D3--*"7/ µ#*"/, '/&./ µ%0%*5,-3. *&=,2#,%&= *&= 2":µ/*&'#=, *8. -"1(.:,8 *:. %$&;/.%&4...!"(1µ/*/ $-3 #'/.% - >0#% +*/. 1&/ *#2.8. I&/*7 *+*% 8 G:1"/;&'5 5*/.,*8. 3$8"%,7/ *8= *#2.8= '/& +2& #./ /3*+.-µ- $"(1µ/, $-3 *- $()-= µ/= 5 *8. +"%F5 µ/= 1&/ #"1/.!"#$%& '()% *+,-./ %0#12-3µ% */ $"4*/.5µ/*/... H3*5 %7./& 8 $"+*/,5 µ-3. K%..-µ7G: +*& *8. $3"7*&D/...». * *J D"(,8,*8. 1'/0%"7 «Breeder» (B(,-.-= 45, *80.: ) )/ F%'&.5,%&,*&= 5 N-%µE"7-3 '/& )/,3.%2&,*%7 *8.!/"/,'%35, *- 9(EE/*- '/& *8. >3"&/'5.

8 Vlassis Caniaris, Eleftheriotipia, 09/11/09,by Fotinis Barka

9 Vlassis Caniaris, Athens Voice, 5-11/1109, by Dimitra Triantafyllou

10 Βλάσης Κανιάρης, Lifo, 26 Νοεμβρίου 02 Δεκεμβρίου 2009, από την Μαρίνα Φωκίδη.

11

12 Vlassis Caniaris, El Culture.gr «!"#$%&'(»!"# "$%&'$($)'"*+,%-./ '&0 1(-)/ 2#3"-%/ )'/ 4*#($%5 The Breeder!"#$ %&' ()*%$%+, *"%,-"./%012-3%, "#$ red light district "#+ 456$.+,.$)µ-*. *- 7.µ#8) 9%1$-3. :.; $"1%9.8%<+ %;:%$%µ;:%<+ µ-".$)*"-+, % =8)*#+ >.$;)1# µ."%9%;6*-; *";+ #µa1. BAµ9"#, µ;. ;&;'"09# ;-1%"-8-*"3., "% 4$"3&C1%. B1':-;".; 2;. µ;. &1)*# *"% 7D1% 9%0 "%$.9.*7%8-3 -$".";:) "%0+ "-8-0".3%0+ &D&-:. µ6$-+, *0µ90:$D$%$".+ 91.:";:) 9-$6$". 71'$C$: E3-3$.; A12% "A7$#+; BD+ &;.:;$-3".;; M- 9%;%<+ "1'9%0+ "% "% :%;$' :.; 9D+.0"' -0.;*5#"%9%;-3".;; E3 *#µ.3$-; *0µµ-"%76 6 B%;'+ :.19D$-".; "#$ 09-1./3. "#+ :.88;"-7$;:6+ ;&A.+; B'*% :.88;"A7$#+ -3$.; %

13 :.5A$.+; :"8. 8%;9'$ "#+ '".$ %; -9;*:A9"-+ *". *93";. "#+ ()*%$%+ 90:$D$%0$ :.; ". *Dµ."., 8-0:) 6 A271Cµ., 91%*FA1%$".; *.$.$"3&C1. -$'+ 9.1.&-3*;%0 A1C"., % >.$;)1# %*FA1-; *- '*%0+ 9;*"%<+ A$.$ µ-2)8% "%0 93$.:., A$.$ "%37%.9' "#$ &-:.-"3. "%0 80, &;.*")*-C$ 2,5x10 µa"1., "-µ.73g%$")+ "%$ :.; µ%;1)g%$")+ "%$, '9C+ % H1;*"'+ "#$,-2)8# BAµ9"# "%$ I1"%$ :.; "%$ J3$%$. K. 8%;9'$, % :.88;"A7$#+ *- µ;. :%;$C$3.- -9;:%;$C$3. :.; *- A$.$ µ-8;*µ'-&;.µ-8;*µ'. Exhibitions "Holy Bread" (Antidoro) A ritual act by Vlasis Kaniaris at the Breeder Gallery At Iasonos Str. in Metaxourgeio, Athens' red light district, among brothels and shy immigrants, Vlasis Kaniaris will perform, on Thursday 5 November, a distinctive ritual, the "Antidoro" (Holy Bread). On the night of 5 November, Kaniaris will be offering to the faithful ones, a big painting of his, a "mural" from the 80s, sized 2,5x10 metres. The painting will be cut and offered to the people, like Jesus Christ did with Bread and Wine.

14 Vlassis Caniaris, Mixtape.gr, 6/11/09, by Iliana Fokianaki!"#$%& '()*#+%& -,)-./0+1 $-%) Breeder!"#$%& '()#&%$)* 6/11/2009! µ"#$%&' ()%%*+,-./'!"#$%& '()*#+%&, 0+&. &1&2&,-&3µ" ).)4"56"2 "(+".7' 0+& 1)5"%68.,,.)' )18 +&3' +"%"3+)2&3' µ"#$%&3' 95:"' +/' #".*$' +&3 60, ).&2#"* +/.,(6"0/,)-./0+1 0+/. #()%"52 The Breeder. ;,(6"0/ 6) "2.)* µ*) +5*9µ"5/ <*)<5)0+*(9 "µ1"*52) 81&3 & ()%%*+,-./' 6) 1)5&30*$0"*,.) (&µµ$+* )18 +&,5#&,".µ1)1 2""#/( 1&3 "2-" <"2="* 0+& >+85+µ&3.+ +/'?"5µ).2)' +& 1983.! ()%%*+,-./' 6) 0+90"* ).$1&<),.) +"5$0+*& (&µµ$+* +&3,5#& 1"521&3 <,() µ,+5:. ()* 6) +& µ&*5$0"* 0+&3' 1)5"35*0(8µ".&3', :' µ*) (2./0/ 15&04&5$' )%%$ ()* 81&3 & ()%%*+,-./' 6,%"*.) +/. "+31&1&*/µ,./ $1&B/" #A5: )18 +&,5#& +,-./'. C58("*+)* #*) µ*) <5$0/ 0+& -75& 1&3 +&. )1)0-&%"2 ".+)+*($ +&3' +"%"3+)2&3' <7<"() µ9."', 03µ13(.7.&.+)' 15)(+*($ 1".9.+) -58.:.: "!" #"$%& '()* +',$-.; /0. 1&%2&$#"+%&; M# 3*&*4. +(53*6. +* 3(*78%µ9:$#& +* 2*&$5 2%& 30. %6+5 #6%&7;-+*3*&#"+%&;!" 7-µ%"$#& 76µµ#+*,< <

15 1&%µ#7*8:9-7-; /*&5. 2%(30$#+%& +-$ 63#(%="% +-. 2%88&+#,$&2<. &1'%.; /57* #3"2%&(*. < 5,& #"$%& * Duchamp 2%& +* '()* +*6 7<µ#(%; /57* 2%88&+',$-. #"$%& * 2%;'$%.;" )3+9 +/. "µ1"*52), 1&3.&µ2E: <".,-"* 1)58µ&*) +/' 0+/. F%%$<), )%%$ ()*.) "2µ)0+" "("2 #*).) #.:520&3µ",0+: ()*,.) (&µµ$+* +&3,5#&3 +&3 1&%A 0/µ).+*(&A )3+&A ).6571&3 #*) +) "*()0+*($ 0+/. F%%$<) ()* 8-* µ8.&. The Breeder G$0:.&' 45, H"+)=&35#"2&!"#$%& '()*#+%&,)-./ I5$5*& %"*+&35#2)' C,µ1+/ C)5. (

16 Vlassis Caniaris, Manos Stefanidis Blog, 26/10/09, by Manos Stefanidis " # $ % % & ' ( " # ) * + % * ', & -. ", 2 6 $ / & $, /89:4;67 D;4E /89:4;6 5<6 GB83A;= The Breeder >;4567: JKµD< , 8-10 µµ!"#$%&"' (%)&*+,: -'$'*%&./ 6 %'" 0#11' &µ1$ , 12-8µµ, 6.$"'%/ 8 43&µ1$ , 5-8µµ :#*373,, *23 ;&2'<3.$=&53, 2+7 red light district 2+, >)/7',, '7#µ&*' A3$7&5' %'" 3"%373µ"%3B, µ&2'7#*2&,, 3 6'7"#$+, )' A$'=µ'23A3"/*&" *2", 5 43&µ1$53., +µ($' -(µa2+, µ"' "8"92.A+ 23 >7258D$3. -$9%&"2'" ="' µ"' 8$#*+ *23?E$3 A &72'2"%# 23., 8E8&%' µ/7&,, *.µa.%7e7372', A$'%2"%# A&7/72'?$97D7: F5 &57'" ($=3 2(?7+,; -E, 8"'%"7&52'"; M& A3"3B, 2$9A3., %3"79 %'" AE, '.29 &.'"*)+23A3"&52'"; F5 *+µ'57&" *.µµ&23?/ / -3"9, %'$AE7&2'" 2+7.A&$'<5' 2+, "8(',; -9*3 &A5%'"$3, / 9?" &57'" 3 Duchamp %'" 23 ($=3 23. */µ&$'; -9*3 &57'" 3

17 %')(7',; F3 2+, 5+, 43&µ1$53., 92'7 3" &A"*%(A2&, *2' *A52"' 2+, :#*373, A.%7E73.7 %'" 2' / (=?$Dµ', A$3*G($372'" *'7 '7258D$' &79, A'$'8&5*"3. ($D2' A3. %'%3G9$µ"*& (7'72" 15 &.$E, 3 6'7"#$+, )' A$3*G($&" *& 9*3., A"*23B, (7'7 23. A57'%', (7'7 235?3 'A &%'&25' , 8"'*2#*&D7 2,5x10 µ(2$', 2&µ'?5H372#, 237 %'" µ3"$#h372#, 237, 9AD, 3 I$"*29, 2+7 -(µa J$237 %'" 237 K5737. L' 3 *& µ"' %3"7D75'- &A"%3"7D75' %'" *& (7'7 >.2/ + A$#<+ *2+7 "&$'2"%/ %'" &"%373=$'G5' 373µ#H&2'" 'A *Eµ'23, / 23 2+, µ3.*"%/,, 2+ 2+, 23 (7' 79+µ' %#AD, '.)'5$&2' / µ/ad, 9?"; - (7' µ& 23 3A353 *.==&7&B&" µ&7 +?+2"%# 9?" %'" D, A$3, 23 A&$"&?9µ&73. -'5H3.µ& µ& 4'", %" '.29 &57'" (7' *31'$9 A'"?758", &A&"8/ A$9%&"2'" (2*" 7' &78.)3B7 79+µ' 3" &7 '- 79+2&, &"%97&, A3. µ', %'" µ', &<3.)&7E73.7. *2+7 &A3?/ 2D7 &"%97D7, + &"%97'?$&"#H&2'" A$E2' A$E2' %'" µ# 2+,. -E, 2+7 %$5*+ 2+, 2(?7+,, 2+ 8"%/ µ', '8.7'µ5' %')3*"Dµ(73" *237 A.$/7' 2+, %" 9?" *'7 8"'73+2"%# 7&.$9*A'*2' *2' 'A97&$# 2+,; >7 2+7 'A3%'2'*2/*3.µ& *23?'µ(73, "&$9 2+, %(72$3, 1')"# *2+ *.7&58+*/ µ',. 0'7 2$9A3 HD/, µ'%$"# 'A9 '=3$'5&, *.µ1#*&",. 0'7 2+7 &A'7#*2'*+ A3. 8&7 µa3$3b7 7' A$'=µ'23A3"/*3.7 3" &A'7'*2#2&,. -9*&, G3$(, A$(A&" 7' 23 <'7'AE;

18 M"' ' '7"#$+, A$3%$57&" *2+7 A'$3B*' A$#<+ (performance Aktion), µ"' 8"'8"%'*5' N?&" A$3, 23B &$#*2"3 235?3 A3. (G2"'<& *23 Museum am Ostwall 23. Dortmund *2", 5 ;'$ ="' 2", '7#=%&, 23. '7'7&Dµ(73. tableau vivant Hélas Hellas A3. (*2+*& &%&5. PA&7).µ5H&2'" AD, + A$E2+, "*23$"%/ &%83?/ 23. A'$3.*"#*2+%& *237 2&?73?E$3 Q"<, Bernier *'7 A'7+=B$" A3. &A&85D%& 2+ µ()&<+, 23 µ&)b*" 23. %3"73B. ;/AD, %'" *2($<3.7 2' A$#=µ'2' 9AD, 37&"$&.92'7 3 Foucault. 0/µ&$' ' ($=3 (µ"%2/ 2&?7"%/, collage, 7&$3µA3="(, *& %'" &%25)&2'" *237 %&72$"%9?E$3 2+, The Breeder 'A9 2+7 '7#A38+, '9$'23 %'" µ& 2+ 13/)&"' 2$"E7 G3"2+2E7 2+, >06F, 8"'µ3"$#H&2'" *'7 #$'G3,?"2E7', *23., &78"'G&$9µ&73.,, *& *G$'="*µ(7' ($=', 30x30&%. F3 (7' *& 23 *& (7', ;(*' 'A9 2+ '.2/?&"$373µ5' 23. '7258D$3., 3 6'7"#$+, &A"%3"7D7&5 #µ&*' µ& 23 %3"79 %3"7D7E72', 23. %#A3"&, "8(&, %'" %'2')(2372', *.=%&%$"µ(7&, *.µa&$"g3$(,.

19 !"#$ 2 %&"'$ (#)*+($,%-%".-(/0"(,1$ 2 Velázquez (!"#$%&'(, 1656) #)& $ *)+&'%,- (.$/"01$ 2$/ Dortmund, 1983) 03&40&%$5+ +) µ02)µ$%67"$/+ 8+)+ 31+)#) 9:;%)6&#<- "0 0++$&$($;&#= 8%;$. *)2 $/"1)+ >( $+ 9:;%'6$ )((' =4& 2$ 8%;$ 9:;%)6&#<-.?/2= 01+)& #%/µµ8+$ )=%)2$ ">,"µ8+$. *)& 3%830& +) 2$ )+)#)2)"#0/'"020 µ=+$& 3$/ A) 30&, 3:- )+'µ0") "2&- 2 0&#=+0-0µ6&($4:%01 )A8)2$- #& $ Duchamp. B,()C< 9:< #)& 284+, (3%830& +)) 01+)& )C&)47%&"2) A"%9 2' &G2# µ.*2/$"' A$3*G($372'" 8D$&#7 'A9 23., A$&*1B2&$3.,, *BµGD7' µ& 2+ $/* D$&#7 8D$&#7 892&. N2*" %'" 2E$'. 6#A3. &8E 9µD, *23 µ.*2/$"3, *23 '57"=µ' / *23 ($=3 A3. &57'" '9$'23 *'7

20 237 A57'%' A3. HD=$#G"*& 3 Frenhofer %'" "*23$3B*& 3 Balzac µ& 23 Chef-d'œuvre inconnu, A'$&"*G$B&" %" + '7'A'$'*2'2"%/ 23. ;A'$9%, 9AD, *237 '$"*23.$=+µ'2"%9 2D7 Meninas. -$9%&"2'" ="' 2+ *B7)&*+ &%&57+ *2+7 3A35' A'$'2+$3Bµ& µ&7 237 HD=$#G3 7' µ', %3"2#H&" %'" 7' HD=$'G5H&" - 8&7 237 A57'%' %'2# A$9*DA3 A'$# µ %'µ1#. N2*" 23 ($=3 2(?7+, A'$'µ(7&" '7(=="?23 'A9 / 'A'$'*%&B'*2' J$' &µ&5, 7' 2" A'5H&2'" &%&5 HD=$'G"%#?D$5, 7' 83Bµ&?$Eµ'2' / &"%97&,, =$'µµ(, / *?(8"'. 3" Meninas )( , 2(?7+, %')'$# *& µ"' 1#* )&'2/ D, µ(*3 ="' 7' G)#*3.7 *2+ *.7&58+*/ 23.. ;/AD, '.29 A3. 7' A&" 3 Velasquez 237 6'7"#$+ %'2# 3,5 '"E7&, &57'" AD, 23 ($=3 2(?7+, 23 2$9A3., 'A9 2' µ#2"' µ',; S, 9AD, 23 ()&*& 3 Barthes, µ/ad, 23 '7'A'$'*2'2"%9, 23 *+µ&53 &57'"?.8'53 &<'"25', '.2/, '%$"1E, 2+, A$3G#7&"', 23.; 6'" µ/ad, + A$'=µ'2"%/ +837/ 1$5*%&2'" *23 *Eµ' 23. '"75=µ'23,; OG9*37 + 9A3"' (773"' A$(A&" 7' %&$8+)&5 µ(*' 'A9 2+7 *Dµ'2"%/ &µa&"$5'; T*2& 7' %'2'*2&5 %#)& µ3$g/ 2(?7+, 9?" &A"%3"7D7"'%/ '*.µ151'*2' &$D2"%/; %<AM89=>67

21 Vlassis Caniaris, ElCulture.gr, 7/11/09, Costas Stasinopoulos!"europe Frieze Art Fair M!"#$ %&'(&"# O! E""#$!%&' ()µµ*+,-&' THE BREEDER!"# Frieze $%µµ&"&'(& )*+,--. µ*+ (/#0*, 1+*. &--.0*12 )1+-&/' The Breeder µ& 34/+ "# M&"+5#%/)&'# $".0 A620+. E1&' $%0+0"2$+µ& "#0!", )#8-., "#0 9*:/)# B+µ;+1'4. 1+* ".0 N,0"*+ 9&/+<#80.,. #=#'+ µ+> µ'-.$& )*+ "+ 3/)+ =#% =+/#%$'+$&. "#=#6&".µ30+ 2"+0 "+ )-%=", "#% *$"#/*1#8 A *"3(0. B-,$. K+0*,/.. O B-,$.> K+0'+/.> )&0026.1& $".0 A620+ "# 1928 B=#% <&* 1* &/),<&"+*, +--, $".0 µ&), *"&(0*12 "#% =#/&'+ 3(&* <2$&* $".0 P:µ., "# 7+/'$* 1+* "# B&/#-'0#. A(&* "+%"*$"&' µ& 1*02µ+"+ B=C>. /&+-*$"*12 =#-*"*12 "3(0. (Konkreter Realismus), +=#1+-8="#0"+> "#%> 1#*0C0*1#8> 1+* =#-*"*1#8> =/#;-.µ+"*$µ#8> "#% -=+/,--.-+ µ& "#%> I"+-#8> 1+--*"3(0&> ".> &=#(2> Lucio Fontana 1+* Alberto Burri- 1+* "#0 N&#-P&+-*$µB -".0 +=,0".$. ".> E%/:=.> $".0 Aµ&/*1,0*1. Pop Art- B"+0 1+", ".0 4*,/1&*+ ".> 4*1"+"#/'+> # 1+--*"3(0.> &5+0+)1,$".1& 0+ µ&"+1#µ'$&* $"# 7+/'$* B=#% 1+* &/),$".1& =+/,--.-+ µ& "#0 *4/%"2 "#% 1*02µ+"#>, Pierre Restany.

22 !"# Frieze "+ 3/)+ "#% K+0*,/. +0+?3/#0"+0 $".0 *$"#/*12 316&$2 "#% 1+--*"3(0. $"# &/)#$",$*# "#% D*5 "# H 316&$. µ& "'"-# Hélas-Hellas (O <C)/,?#> 1+* "# µ#0"3-# "#%), µ& 3/)+ 4.µ*#%/).µ30+ 1%/'C> $"#0 '4*# "#0 (:/#, +=#"&-#8$& +?2).$. ".> "B"& 1+6.µ&/*02 <C2> "C0 E--20C0 µ& 4*+4.-C"3>, -+(&*#=C-."3> 1+* +=+6&'> =+/+"./."3> "C0 )&)#0B"C0 &0 µ3$c =#*1'-C0 =&/*;+--B0"C0 &1 "C0 #=#'C0 1+* 4.µB$*+ #%/."2/*+. T# 3/)# Urinals of History =/C"#=+/#%$*,$".1& $".0 =/#+0+?&/6&'$+ 316&$. 1+* +=#"&-&'"+* +=B 4*,?#/&>?*)#8/&> µ& $"/+µµ30. ".0 =-,". "#%> $"#0 6&+"2, 0+ #%/#80 $& "#'(# 1+-%µµ30# +=B =#-*"*1, $%062µ+"+ ".> &=#(2>. T# Urinals of History $1&%C/&' µ& ".0 T3(0., 1#/#E4&8#0"+> ".0 ;+6µ*+'+ =+/+1µ2 "C0 *$"#/*1:0 1+* =#-*"*1:0 =&=#*62$&C0, &0: =+/,--.-+ =+/C4&' "#0 %-*$"*1B &1(%4+E$µB ".> 4*+(/#0*1B"."+> "#% E--.0*$µ#8.!"# 2009, "# 3/)# "#% 1+--*"3(0. =+/+µ30&* "B$# &='1+*/# B$# =#"3. O*?*)#8/&> "#% K+0*,/. )%/0#80 "*> =-,"&> "#%> $"*> #%"#=*13> %=#$(3$&*> ".> µ#0"3/0+> 1#*0C0'+>, $".0 #*1#0#µ*12 1/'$. =#% +1#-#86.$& ".0 #*1#0#µ*12?#8$1+ "#% 2000, $"#0 $%0&(2?B;# ".> "/#µ#1/+"'+> 1+* "C0 =&/*;+--#0"*1:0 =/#;-.µ,"c0, #%/:0"+> $"#%>,$=/#%> "#'(#%> µ*+>?#%,/ $8)(/#0.> "3(0.>.!.µ+0"*13> &163$&*> "#% B-,$. K+0*,/. +=#"&-#80. µ&), /#µ*12 "#% 1999 $".0 E60*12 7*0+1# * $"# Moderna Museet ".>!"#1(B-µ.> "# 1971,. $%µµ&"#(2 "#% $".0 316&$. Face à l'histoire: " $"# Centre Pompidou "#% 7+/*$*#8,. =/B$?+". 316&$. "#% $"# M#%$&'# M=&0,1. "# 2008,. $%µµ&"#(2 "#% $"+ Documenta "# 1977, +--, 1+*. &1=/#$:=.$. ".> E--,4+> $".0 M=*&0,-& ".> B&0&"'+> µ+<' µ& "#0 N'1# K&$$+0-2 "# E1"B> +=B "# Urinals of History,. )1+-&/' =+/#%$'+$& 1+* "# 3/)# "#% K+0*,/. Observer =#% =/C"#=+/#%$*,$".1& $".0 316&$. $"# D*5 1+* "# Youngster, $"# #=#'#. (/2$. "#% )8F#% 1,0&*,µ&$. +0+?#/, $".0 *$"#/*12 42-C$. "#% 9&:/)*#% 7+=+4B=#%-#%: H E--,4+ ;/'$1&"+* $& )8F#.

23

24 G%0+"2 =+/#%$'+ $"# (:/# ".> The Breeder $"# Frieze &'(+0 1+* "+ 3/)+ 5%-#)-%="*12> "C0 1+--*"&(0:0 Gert & Uwe Tobias. T+ 4'4%µ+ +43/?*+ +=B ".0 P#%µ+0'+ 3)*0+0 )0C$"#' $" *"&(0*12 "#%> =#/&'+ )*+ "*> µ&),-&> 4*+$",$&*> "C0 5%-B)-%="C0 3/)C0 "#%>, "+ #=#'+ "/,;.5+0 ".0 =/#$#(2 "B$# )*+ ".0 &=*-#)2 µ*+> %=#"*63µ&0.> +0+(/#0*$"*12> "&(0*12> B$# 1+* )*+ "# +$%026*$"# µ3)&6b> "#%>.

25 O &0"%=C$*+1B> "#%> #="*1B> *4*Cµ+"*$µB> &'0+* $%04&4&µ30#> µ& =/#$C=*1, *$"#/*1, $"#*(&'+ "C0 1+--*"&(0:0, 1+6:> $"#*(&'+ folklore 1+* 4*+1B$µ#% +0+?3/#0"+* $& -+E13> =+/+4B$&*> ".> T/+0$%-;+0'+> µ+<' µ& µ#"';+ /.", $%04&4&µ30+ µ& "3"#*+ "#='+, B=C> # µ86#> "#% G/,1#%-+, #* µ,$1&> 1+*. #*1#$.µ#-#)'+. O* 1+--*"3(0&> &0: +0+?3/#0"+* $"# A0+"#-*1#-E%/C=+E1B =+/&-6B0 "#%>, "+%"B(/#0+ $%04*+-3)#0"+* µ& "#%> =/#1+"B(#%> "#%> +=B *$"#/*1, 1*02µ+"+ B=C> # K#0$"/#%1"*;*$µB>, # E5=/&$*#0*$µB>,. Art Brut,. 1#*0C0*12 +/(*"&1"#0*12 +--, 1+* µ& $"#*(&'+?+0"+$"*1, =-+$µ30c0 1B$µC0 1+* ".> =#= 1#%-"#8/+> )&0*1B"&/+. H N,0"*+ 9&/+<#80. µ+> -3&* =C> #* Gurt & Uwe Tobias 4.µ*#%/)#80 )*+ 1,6& 1+*0#8/*+ "#%> 316&$ %-B)-%="# 3/)#-+?'$+ =#% +=#"&-&' 1+* ".0 =/B$1-.$. )*+ ".0 316&$..!"# Frieze. )1+-&/' =+/#%$'+$& 1+* "# 5%-B)-%="# 3/)# =#%?"*,(".1& +=B "#%> 1+--*"3(0&> &*4*1, )*+ ".0 316&$. "#%> $".0 )1+-&/' The Breeder "#0 N#3µ;/..

26 H*-:0"+> )*+ ".0 $%)1&1/*µ30. "+1"*12 "#%>, #* 1+--*"3(0&> 42-C$+0:!+0 =+*(0*4*,/*1# 1-&'$*µ# µ+"*#8,. +?'$+ µ3$+ $"#0 &16&$*+1B (:/# &'0+* +%"#+0+?#/*12, &0: $"#0 (:/# &1"B> 316&$.> µ=#/&' 0+ )'0&* 1+"+0#."2 C> +%6&0"*12 µ#/?2 4*+?2µ*$.>. A0"'$"#*(# &04*+?3/#0 "/,; * #*?C"#)/+?'&> ".> I/+02> Shirana Shahbazi,. #=#'+ <&' 1+* &/),<&"+* $".0 Z%/'(.. O*?C"#)/+?'&> ".>, "/+;.)µ30&> µ& +0+-#)*12 µ.(+02 1+* (C/'> 1+µ'+ F.?*+12 &=&5&/)+$'+, &*$,)#%0 1+*0#8/*#%> "/B=#%> +0,)0C$.> "C0 =/+)µ,"c0. I=#µ#0:0#0"+> "+ +0"*1&'µ&0+ ".>, "+ +=#$"&/&' +=B "# +/(*1B "#%> =-+'$*# µ& "/B=# =#% "#%> =/#$4'4&* µ*+ &5'$#% 35#(. =#*B"."+.

27 H Shirana Shahbazi &5&",<&* "# +0+=+/+$"+"*1B &*1+$"*1B µ3$# ".>?C"#)/+?'+> C> &/)+-&'# 4*+?#/&"*1:0 =#-*"*$µ:0 )*+ ".0 4.µ*#%/)'+ /&+-*$"*1:0 &*1B0C0, #* #=#'&> C> 1+"+$1&%,$µ+"+ 3(#%0 ".0 4%0+"B"." "*1+"+$"2$#%0 ".0 '4*+ ".0 <C2.!"*> &5+*/&"*1, =/#$&)µ30&> 1+* $(&4*+$µ30&> +=B ".0 '4*+?C"#)/+?*13> &)1+"+$",$&*>, &5&",<&* &='$.> ".0 300#*+ ".> +=#530C$.> B=C> =/#18="&* +=B µ*+ 4*+4*1+$'+ 1+".)#/*#=#'.$.>. H 4#%-&*, ".> Shirana Shahbazi 3(&* =+/#%$*+$"&' µ& +"#µ*13> &163$&*> $"# The Hammer Museum of Art "#% Los Angeles (2008), $".0 Barbican Art Gallery "#% J#04'0#% (2007), $"# Center d' Art Contemporain ".> 9&03;.> (2005) 1+* $"# Museum of Contemporary Photography $"#!*1,)# (2003). H )1+-&/' The Breeder 1+", ".0 4*,/1&*+ "#% Frieze =+/#%$'+$& &='$.> 1+* 3/)+ "#%!"3-*#% D+E",1., ".> Mindy Shapero 1+* "#% Ryan McGinley. H 316&$. "C0 Gert & Uwe Tobias &)1+*0*,<&"+* $"*> 19 N#&µ;/'#% 2009.

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.

!#$µ% UNIX &' ()*+)',-. !"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.!"#$ %&'()$ #*+#*,-" (.# /# 01./%2*(.34 525/6µ#/# Unix 3#. Linux. 73/8 #904 µ#:6µ#/# 9%2 3#0;9/%2" /#

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

!! " &' ': " /.., c #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",...(.

!!  &' ':  /.., c #$% & - & ' (),..., * +,.. * ' + * - - * (),...(. ..,.. 00 !!.6 7 " 57 +: #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",.....(. 8.. &' ': " /..,... :, 00. c. " *+ ' * ' * +' * - * «/'» ' - &, $%' * *& 300.65 «, + *'». 3000400- -00 3-00.6, 006 3 4.!"#"$

Διαβάστε περισσότερα

!" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer. N91/: ;µ%#,"9/:

! #$%&'( )#* '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#µµ('+, &' 891'% peer-to-peer. N91/: ;µ%#,9/: !" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer N91/: ;µ%#,"9/:! "#$%&'&(&) *+$,)")-&("./#0 &) '"0) &12 µ3%12 #2(µ3"1%(4 -)0 5$,)616.)4 -)0 +0 #*0""+34

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

!"#$#%&'()*+&,+-#./()012-3'$&2().2#)*+&,+-#.+4)5$267+82)&") 02$2.+1+49:%:)-;8)!"$#<8).2#)!$/%:)!"#$+8+&#<8

!#$#%&'()*+&,+-#./()012-3'$&2().2#)*+&,+-#.+4)5$267+82)&) 02$2.+1+49:%:)-;8)!$#<8).2#)!$/%:)!#$+8+&#<8 !!"#$%&'"()*+,-./+0$1+ $/0,-./+0$1+ 23'"')04%1+!"#$%&'( )*+,-,./"( 0,*1%&23 45,*623 78µ,1%,.$"9/"( & 00: ;

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby Gradual diversions of the Rio Pastaza in the Ecuadorian piedmont of the Andes from 1906 to 2008: role of tectonics, alluvial fan aggradation and ENSO events Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Ι ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΝΕΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Ι ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENHMΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2016 Πρόγραμμα Δράσεων Οργανισμού ΝΕΟΝ Έτος 2016 Στον τρίτο χρόνο λειτουργίας του, ο Οργανισμός ΝΕΟΝ παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκθέσεων και δράσεων, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

! " # " $ #% $ "! #&'() '" ( * / ) ",. #

!  #  $ #% $ ! #&'() ' ( * / ) ,. # Ψ ƒ! " # " $ #% $ "! #&'() '" ( * +",-.'!( / ) ",. # 0# $"!"#$%# Ψ 12/345 6),78 94. ƒ 9)")1$/):0;3;::9 >'= ( ? 9 @ '&( % A! &*?9 '( B+)C*%++ &*%++C 0 4 3'+C( D'+C(%E $B B - " % B

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&'"(# )*+,"-+&,./.+"#. (&00#.

!#$%&'(# )*+,-+&,./.+#. (&00#. 1.!"#$%& '()$*"$&!"#$%&'"(# )*+,"-+&,./.+"#. (&00#.!"#$%µ&: %&++)' '$&µ(: ",-,.$)' )(*+#$%µ&:,-.//01 0µ2+&µ3$4( 52$$67289: 29-,($.-1958!:$;"3

Διαβάστε περισσότερα

Ψηθιακά ςζηήμαηα - Διζαγωγή. ΣΔΙ Πάηπαρ, Σμήμα Ηλεκηπολογίαρ Καθ. Π. Βλασόποςλορ

Ψηθιακά ςζηήμαηα - Διζαγωγή. ΣΔΙ Πάηπαρ, Σμήμα Ηλεκηπολογίαρ Καθ. Π. Βλασόποςλορ Ψηθιακά ςζηήμαηα - Διζαγωγή Καθ. Π. Βλασόποςλορ 1 Κςκλώμαηα Γιακοπηών και Λογικέρ Πύλερ Καθ. Π. Βλασόποςλορ 2 Κςκλώμαηα Γιακοπηών και Λογικέρ Πύλερ Καθ. Π. Βλασόποςλορ 3 Κςκλώμαηα Γιακοπηών και Λογικέρ

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-!  #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology pp. 767 774 ISBN 978-83-60810-27-9 ISSN 1896-7094 CFEEEFFFEFBFFAEAC AEC EEEDB DACDB DEEE EDBCD BACE FE DD

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mthemtic.gr. Η επιλογή και η φροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mthemtic.gr. Μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016 Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016 Άσκηση Φ4.1: Θεωρείστε τις ακόλουθες σχέσεις επί του συνόλου Α={1, 2, 3} 1. R={(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 3)} 2. S={(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 2(131).. 105Ä110 Š 537.311.5; 538.945 Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆŠ ˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ œ ƒ Œ ƒ ˆ ˆ Š ˆ 4 ². ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö μ ² ³ μ É ³ Í ² Ö Ê³ μ μ ³ É μ μ μ²ö

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 212-213 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1 ο Α. Να αποδείξετε ότι κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε. Λ Κ.Καραμανλή 37 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:28410 23150 FAX:28410 23161 E-mail: info@mechanicalsolutions.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ LG ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ taexeiolag ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 uuuu uuuu uuuu Αν OA OB 3O 0 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ uuuu uuuu uuuu OA OB 1, O α Να δείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Αργιανάς, Η άνοιξη της Ελληνικής Γλυπτικής, Φαίη Τζανετουλάκου Επίκαιρα #75, 24/03-30/03/11

Αθανάσιος Αργιανάς, Η άνοιξη της Ελληνικής Γλυπτικής, Φαίη Τζανετουλάκου Επίκαιρα #75, 24/03-30/03/11 Αθανάσιος Αργιανάς, Η άνοιξη της Ελληνικής Γλυπτικής, Φαίη Τζανετουλάκου Επίκαιρα #75, 24/03-30/03/11 Αθανάσιος Αργιανάς, Ο Αθανάσιος Αργιανάς στην Breeder Gallery µέχρι το Μάρτιο, Athens Magazine,

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

!"# '1,2-0- +,$%& &-

!# '1,2-0- +,$%& &- "#.)/-0- '1,2-0- "# $%& &'()* +,$%& &- 3 4 $%&'()*+$,&%$ -. /..-. " 44 3$*)-),-0-5 4 /&30&2&" 4 4 -&" 4 /-&" 4 6 710& 4 5 *& 4 # 1*&.. #"0 4 80*-9 44 0&-)* %&9 4 %&0-:10* &1 0)%&0-4 4.)-0)%&0-44 )-0)%&0-4#

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων Ghgkyaia_kg gt_i_p >e_ctboe 9ag gabacwk_ky bya 8>alghtY i> 9gKYeabgwp As gkp : KY «oekyer Cgki>tY» bya g bgaeoeabwp Kgkp hwcgp!$!>!r!f!p!:!w 1 5. 0 0 0!M!L!K!R,!H!!:!D!C!:!F!B!C!W!Q!!H!K!:!F!B!C!W!Q!"!T!H!Q!"!I!H!L!J!J!U!P!F

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

È http://en.wikipedia.org/wiki/icosidodecahedron

È http://en.wikipedia.org/wiki/icosidodecahedron À Ô ÐÓ ÖÓÒØ ØÓÙÔ Ö ÕÓÑ ÒÓÙ Ò Ø Ô ØÓÙ Ô Ñ Ð Ø ØÓÙhttp://www.mathematica.grº Å Ø ØÖÓÔ LATEX ÛØ Ò Ã Ð Ò Ø ÃÓØÖôÒ Ä ÙØ Ö ÈÖÛØÓÔ Ô Õ ÐÐ ËÙÒ ÔÓÙÓ ËÕ Ñ Ø Å Õ Ð Æ ÒÒÓ ÉÖ ØÓÌ Ë Ð ¹ ÅÔÓÖ Ò Ò Ô Ö Õ Ò Ò Ñ Ð Ö º ÌÓß

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές 1 Κλειστότητα Συναρτησιακών Eξαρτήσεων: Πώς συμβολίζεται: F + Τι σημαίνει : Το ΣΥΝΟΛΟ των Σ.Ε. που μπορούν να παραχθούν από ένα σύνολο εξαρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

!"!"!!#" $ "# % #" & #" '##' #!( #")*(+&#!', & - #% '##' #( &2(!%#(345#" 6##7

!!!!# $ # % # & # '##' #!( #)*(+&#!', & - #% '##' #( &2(!%#(345# 6##7 !"!"!!#" $ "# % #" & #" '##' #!( #")*(+&#!', '##' '# '## & - #% '##'.//0 #( 111111111111111111111111111111111111111111111111111 &2(!%#(345#" 6##7 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.7.2016 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1245 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Ιουλίου 2016 για την κατάρτιση προκαταρκτικού πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αλγόριθμος FP-Growth

Ο Αλγόριθμος FP-Growth Ο Αλγόριθμος FP-Growth Με λίγα λόγια: Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί μια συμπιεσμένη αναπαράσταση της βάσης των συναλλαγών με τη μορφή ενός FP-δέντρου Το δέντρο μοιάζει με προθεματικό δέντρο - prefix tree (trie)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΙΝΟΕΙΔΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΙΝΟΕΙΔΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΙΝΟΕΙΔΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ Σημειώσεις Βλάσης Κουμούσης Καθηγητής ΑΘΗΝΑ Φεβρουάριος 008 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗΣ -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙ Ν Υ Ν Ο Σ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Εκτίµηση κινδύνου ανάπτυξης νόσου Παράγοντες κινδύνου Τρόποι σύγκρισης των παραµέτρων κινδύνου

ΚΙ Ν Υ Ν Ο Σ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ. Εκτίµηση κινδύνου ανάπτυξης νόσου Παράγοντες κινδύνου Τρόποι σύγκρισης των παραµέτρων κινδύνου ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙ ΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Epidemiology and Public Health Dept of Epidemiology and Public Health N. TZANAKIS M.D. Consultant in Respiratory Medicine Assistant Professor in Epidemiology P.O. Box 1352, 71110

Διαβάστε περισσότερα

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού)

Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Οι αδελφοί Montgolfier: Ψηφιακή αφήγηση The Montgolfier Βrothers Digital Story (προτείνεται να διδαχθεί στο Unit 4, Lesson 3, Αγγλικά Στ Δημοτικού) Προσδοκώμενα αποτελέσματα Περιεχόμενο Ενδεικτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Š ƒ ˆ ˆŸ Å Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ÉÉÊ,. Ê μ μ ± Ö μ Í Ö Ö ÒÌ

Διαβάστε περισσότερα

Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE, Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT/CV

Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE, Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT/CV Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE, Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT/CV A6.C01 Έκδοση 07/200

Διαβάστε περισσότερα

# " $! % $ " & "! # '' '!" ' ' ( &! )!! ' ( *+ & '

#  $! % $  & ! # '' '! ' ' ( &! )!! ' ( *+ & ' " # " $ % $ " & " # '' '" ' ' ( & ) ' ( *+ & ' "#$% &% '($&)$'%$ *($+,& #,-%($%./*, -./ "' ' + -0,$1./ 2 34 2 51 2 6.77.8. 9:7 ; 9:.? 9 9@7 9:> 9@>.77 9 9=< 9@>./= 9:=.7: 9=@.7@ 9::.87./>./7

Διαβάστε περισσότερα

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1]

( [T]. , s 1 a as 1 [T] (derived category) Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter 4. [I] XI ). Gelfand Manin [GM1] 1 ( ) 2007 02 16 (2006 5 19 ) 1 1 11 1 12 2 13 Ore 8 14 9 2 (2007 2 16 ) 10 1 11 ( ) ( [T] 131),, s 1 a as 1 [T] 15 (, D ), Lie, (derived category), ( ) [T] Gelfand Manin [GM1] Chapter III, [GM2] Chapter

Διαβάστε περισσότερα

I haven t fully accepted the idea of growing older

I haven t fully accepted the idea of growing older I haven t fully accepted the idea of growing older 1 Peter Authorship Questions Πέτρος ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκλεκτοῖς παρεπιδήμοις διασπορᾶς Πόντου, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Ἀσίας 1 Peter Authorship

Διαβάστε περισσότερα

φεστιβάλ για όλους, ελληνικό παραδοσιακό παιχνίδι και στο σύγχρονο παιχνίδι πόλης

φεστιβάλ για όλους, ελληνικό παραδοσιακό παιχνίδι και στο σύγχρονο παιχνίδι πόλης Σάββατο, 5 Οκτωβρίου, από τις 11πµ. στην Πλάκα! Ένα φεστιβάλ για όλους, ελληνικό παραδοσιακό παιχνίδι και στο σύγχρονο παιχνίδι πόλης µε παράλληλα εκπαιδευτικά εργαστήρια & καλλιτεχνικά δρώµενα για µικρούς

Διαβάστε περισσότερα

Derivation of Optical-Bloch Equations

Derivation of Optical-Bloch Equations Appendix C Derivation of Optical-Bloch Equations In this appendix the optical-bloch equations that give the populations and coherences for an idealized three-level Λ system, Fig. 3. on page 47, will be

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(156).. 62Ä69. Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ. .. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ 2. μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± Ó³ Ÿ. 009.. 6, º 7(156.. 6Ä69 Š Œ œ ƒˆˆ ˆ ˆŠ ˆŒ ˆ - ˆ ƒ ˆ ˆ ˆŸ Š -Œ ˆ Šˆ ˆ.. ŠÊ²Ö μ 1,. ƒ. ²ÓÖ μ μ ± Ê É É Ê Ò μ μ, Œμ ± É ÉÓ μ Ò ÕÉ Ö ²μ Í Ò - μ Ò ² É Ö ³ ÖÉÓ Ì ÒÎ ² ÖÌ, μ²ó ÊÕÐ Ì ±μ ± 4- μ Ò. This paper

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Βιοπληροφορική. Ενότητα 10: Κατασκευή φυλογενετικών δέντρων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Βιοπληροφορική. Ενότητα 10: Κατασκευή φυλογενετικών δέντρων Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοπληροφορική Ενότητα 10: Κατασκευή φυλογενετικών δέντρων Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εξωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων. Γιώργος Μπαλόγλου

Εξωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων. Γιώργος Μπαλόγλου Εξωτερικό Γινόμενο Διανυσμάτων Γιώργος Μπαλόγλου 4 η Μαθηματική Εβδομάδα, Θεσσαλονίκη, 7- Μαρτίου 0 Μνήμη Λουκά Κανάκη (95-0) υποθετικό κίνητρο: τομή δύο επιπέδων Ας θυμηθούμε ότι ένα επίπεδο E στον τρισδιάστατο

Διαβάστε περισσότερα

Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες. Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα

Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες. Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα Επίλυση Υποδειγμάτων με Ορθολογικές Προσδοκίες Το Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Υπόδειγμα Καθηγητής Γιώργος Αλογοσκούφης, Δυναμική Μακροοικονομική, 2014 Ορισμός των Ορθολογικών Προσδοκιών για Μία Περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΙΧΟΥ BIGFOW Am ΤΙΜΗ RAS-10KH3 314,00 9.900-10.300 280 X 780 X 215 / 570 X 700 X 215 1/4, 3/8 4,1 220 5X1,5 IN A 38 35 28 48 RAC-10KH3 346,00 660,00 RAS-14KH3 322,00 12.000-13.200 280 X 780 X 215 / 570

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ. Τι είναι μία έκθεση;

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ. Τι είναι μία έκθεση; ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Εισαγωγή στη σημασία των εκθέσων και τον ρόλο του επιμελητή Τι είναι μία έκθεση; Η έκθεση ως πολισμικό φαινόμενο Κοινωνική και πολιτισμική ανάλυση των εκθέσεων Εκθέσεις και οπτική ανθρωπολογία

Διαβάστε περισσότερα

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/52779

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ α. Γενική Διευκρίνιση: Ως συσχετιζόμενοι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές νοούνται τα πρόσωπα που τελούν σε οιασδήποτε μορφής σχέση ή συνεργασία με τον ασφαλιστικό διαμεσολαβητή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 75 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ 1 Νοεμβρίου 2014. Ενδεικτικές λύσεις Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 75 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ 1 Νοεμβρίου 2014. Ενδεικτικές λύσεις Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 06 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 36653-367784 - Fax: 36405 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Εκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής από το Μπρασόβ, Ρουµανίας

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η. Εκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής από το Μπρασόβ, Ρουµανίας ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ 30 Οκτωβρίου 2013. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Εκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής από το Μπρασόβ, Ρουµανίας Μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ Λεμεσού και Μπρασόβ Ρουμανίας θα φιλοξενηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ó³ Ÿ. 2010.. 7, º 7(163).. 793Ä797 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Š ˆ œ Š Œ ˆ Œ.. Ëμ μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± ² É Î ± ³μÉ μ Ëμ ³ μ ²Ó μéμî ÒÌ Ô² ±É μ ÒÌ Êαμ, Ö ±μéμ ÒÌ Î É Î μ É ² μ μ ³, Éμ± ³, ÒÏ ÕÐ ³ ²Ó μ Î Éμ± ²Ó. Ê

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ±

Ó³ Ÿ , º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ. .. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ. Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ó³ Ÿ. 2012.. 9, º 4Ä5(174Ä175).. 629Ä634 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Ÿ Œ Ÿ.. Ëμ μ,.. μ, Š.. ±μ Î ± É ÉÊÉ ³..., Œμ ± Ö Ì μ ÊÌ É³μ Ë μ μ ² Ö ³ ± ³ ²Ó μ³ Ö μ³ Êɱ μé 0,8 μ 1,2 Œ É μ μ ³ Ê²Ó μ É μ ±μ ²ÊÎ Ô ± Éμ μ² 5 ±Ô

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι ΕΠΙΠΕ ΟΙ ΙΚΤΥΩΤΟΙ ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι ΕΠΙΠΕ ΟΙ ΙΚΤΥΩΤΟΙ ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι ΕΠΙΠΕ ΟΙ ΙΚΤΥΩΤΟΙ ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΜΟΡΦΩΣΗ ΙΚΤΥΩΜΑΤΩΝ Στην Τεχνική Μηχανική Ι μελετώνται επίπεδα δικτυώματα. Τα δικτυώματα είναι φορείς που απαρτίζονται από ευθύγραμμες ράβδους

Διαβάστε περισσότερα

1 m z. 1 mz. 1 mz M 1, 2 M 1

1 m z. 1 mz. 1 mz M 1, 2 M 1 Σύνοψη Κεφαλαίου 6: Υπερβολική Γεωμετρία Υπερβολική γεωμετρία: το μοντέλο του δίσκου 1. Στο μοντέλο του Poincaré της υπερβολικής γεωμετρίας, υπερβολικά σημεία είναι τα σημεία του μοναδιαίου δίσκου, D =

Διαβάστε περισσότερα

Σύντοµες Σηµειώσεις Πραγµατικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης

Σύντοµες Σηµειώσεις Πραγµατικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης Σύντοµες Σηµειώσεις Πραγµατικής Ανάλυσης Θέµης Μήτσης Τµηµα Μαθηµατικων Πανεπιστηµιο Κρητης Ηρακλειο Περιεχόµενα Συµβάσεις και συµβολισµοί 4 1. Το εξωτερικό µέτρο Lebesgue 5 2. Μετρήσιµα σύνολα 7 3. Η

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Χρήστος Παπακώστας

Δρ. Χρήστος Παπακώστας Ερευνητικά Πεδία Ενδιαφέροντα Δρ. Χρήστος Παπακώστας Christos Papakostas, PhD Χορός, Μουσική, Λαογραφία, Λαϊκός Πολιτισμός, Πολιτισμικές ταυτότητες, ++302431047059 Επικοινωνία: christospakostas@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»

Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα, 15 Μαρτίου 2010 ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΑΣΗΣ 2 «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ» K E O Σ Ο Ε ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 73, 115 23 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: (210) 6923102 6923291 6928224 FAX: (210) 6981182 e-mail : keosoe@otenet.gr Αριθμ. πρωτ: 79/309 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ»

«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Διπλωματική Εργασία «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 76 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ 14 Νοεμβρίου 2015. Ενδεικτικές λύσεις Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 76 ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ο ΘΑΛΗΣ 14 Νοεμβρίου 2015. Ενδεικτικές λύσεις Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 06 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 36653-367784 - Fax: 36405 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou

Διαβάστε περισσότερα

2016 JANUARY RABI UL AWWAL / RABI 'UL ĀKHIR ASR ZUHR DATE DAY

2016 JANUARY RABI UL AWWAL / RABI 'UL ĀKHIR ASR ZUHR DATE DAY 2016 JANUARY RABI UL AWWAL / RABI 'UL ĀKHIR -1437 FAJR SUNRISE MAGHRIB FRI 1 20 4:03 5:47 1:04 4:44 5:59 8:14 9:53 SAT 2 21 4:04 5:48 1:05 4:45 6:00 8:14 9:53 SUN 3 22 4:05 5:49 1:05 4:45 6:00 8:15 9:53

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΜΕ 28 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" ΣΑΒΒΑΤΟ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ( )

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΜΕ 28 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης ΣΑΒΒΑΤΟ, 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ( ) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΜΕ 8 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 0 Ενδεικτικές Λύσεις θεμάτων μεγάλων τάξεων ΠΡΟΒΛΗΜΑ Να λύσετε στους ακέραιους την εξίσωση 4 xy y x = xy 6.

Διαβάστε περισσότερα

Ετικέτα, θέση 6 (VT Set)

Ετικέτα, θέση 6 (VT Set) Προσοχή σημαντική επισήμανση! Προσοχή! Προσέξτε ιδιαίτερα κατά την μεταφορά. Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να καταστρέψει την πλακέτα. 1/6 Για την ασφάλεια της συσκευής είναι απαραίτητη η σωστή κωδικοποίηση!

Διαβάστε περισσότερα

SOURCES OF THE ILLUSTRATIONS

SOURCES OF THE ILLUSTRATIONS SOURCES OF THE ILLUSTRATIONS 1. ODD & EXTINCT : UNUSUAL GUITARS 1a/b page 280 in: Εις ανάμνησιν Στιγμών Ελκυστικών (Κείμενα γύρω από το ρεμπέτικο), Tόμoς B by Παναγιώτης Kουνάδης Κατάρτι, Athens, 2003

Διαβάστε περισσότερα

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É

P μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ. ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É P13-2009-117.. μ,. Œμ α 1,. ²μ ± 1,.. ϱ Î, Ÿ. Ê Í± 2 Œˆ ˆ Œ Š Ÿ Š Ÿ ˆ ˆŒ ˆˆ ² μ Ê ² μ Ò É Ì ± Ô± ³ É 1ˆ É ÉÊÉ Éμ³ μ Ô, ±Ä Ï, μ²óï 2 Ì μ²μ Î ± Ê É É, Õ ², μ²óï μ... P13-2009-117 μ ³ μ ³μ² ±Ê²Ö ÒÌ Êαμ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΒΟΛΟΥ» «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ Δ. ΒΟΛΟΥ» 3.866.000,00 πλέον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΟΗΘΟΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΟΥΡΟΣ Φροντιστήριο #7: Ελάχιστα Επικαλυπτικά Δένδρα, Αλγόριθμος Kruskal, Δομές Union-Find Άσκηση # 0 5 0 0 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Ι Δ Ε Α Ω Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο _Τ Ο Π Ρ Ο Π Λ Α Σ Μ Α

Η Ι Δ Ε Α Ω Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο _Τ Ο Π Ρ Ο Π Λ Α Σ Μ Α Η Ι Δ Ε Α Ω Σ Φ Υ Σ Ι Κ Ο Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο _Τ Ο Π Ρ Ο Π Λ Α Σ Μ Α ΤΟ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΩΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ SUBARQUITECTURA + J.M. Torres Nadal Research Facilities in UMH University Concept model depicting noise

Διαβάστε περισσότερα

!#!'(#%) *! 8.61 #33=D?

!#!'(#%) *! 8.61 #33=D? The Missing Piece ΔΙΕΘΝΗ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΔ 1. 8,4% επί του ενήλικου πληθυσµού της Eυρώπης πάσχει από ΣΔ, σύµφωνα µε τη νεότερη έκθεση (2012) της Διεθνούς Οµοσπονδίας Διαβήτη (IDF). και 8,3% παγκοσµίως. 2. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΗΕΟΝ ΤΜΠΛΔΓΜΑ ΗΣΟΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ

ΜΔΗΕΟΝ ΤΜΠΛΔΓΜΑ ΗΣΟΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ ΜΔΗΕΟΝ ΤΜΠΛΔΓΜΑ ΗΣΟΤΜΒΑΣΟΣΖΣΑ 5 Σε όια ζρεδόλ ηα ζπνλδπισηά, ηα νπνία έρνπλ έσο ζήκεξα κειεηεζεί θαη ηδίσο ζηα ζειαζηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλζξώπνπ, έρεη δηαπηζησζεί ε ύπαξμε κηαο ζηελά ζπλδεδεκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Cover: Untitled, 2009, oil on canvas, 140x100cm. Back cover: Untitled, 2003, oil and ink on paper, 29x42cm

Cover: Untitled, 2009, oil on canvas, 140x100cm. Back cover: Untitled, 2003, oil and ink on paper, 29x42cm Cover: Untitled, 2009, oil on canvas, 140x100cm Back cover: Untitled, 2003, oil and ink on paper, 29x42cm ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Dimitris Rousounelos 48, Matoyianni str., 846 00

Διαβάστε περισσότερα

Παράσταση αριθμών «κινητής υποδιαστολής» floating point

Παράσταση αριθμών «κινητής υποδιαστολής» floating point Παράσταση αριθμών «κινητής υποδιαστολής» floating point Με n bits μπορούμε να παραστήσουμε 2 n διαφορετικούς αριθμούς π.χ. με n=32 μπορούμε να παραστήσουμε τους αριθμούς από έως 2 32 -= 4,294,967,295 4

Διαβάστε περισσότερα

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3616532-3617784 - Fax: 3641025 e-mail : info@hms.gr www.hms.

GREEK MATHEMATICAL SOCIETY Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 3616532-3617784 - Fax: 3641025 e-mail : info@hms.gr www.hms. Τηλ 361653-3617784 - Fax: 364105 Tel 361653-3617784 - Fax: 364105 17 Ιανουαρίου 015 Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 7 49 3 4 3 6 11 Υπολογίστε την τιμή της παράστασης: Α= + + : 3 9 7 3 5 10 Πρόβλημα Μία οικογένεια αγόρασε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ COMPAK SPORTING 2013

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ COMPAK SPORTING 2013 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ COMPAK SPORTING 2013 Α-ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΑ Το Compak Sporting είναι μια αθλητική δραστηριότητα που εμπεριέχει βολές σε πήλινους κινούμενους στόχους.

Διαβάστε περισσότερα

Εφόσον στα άκρα ενός στοιχείου σύνδεσης εφαρμόζεται η τάση U και εφόσον το στοιχείο

Εφόσον στα άκρα ενός στοιχείου σύνδεσης εφαρμόζεται η τάση U και εφόσον το στοιχείο Άσκηση Η4 Μέτρηση αντιστάσεων Εφόσον στα άκρα ενός στοιχείου σύνδεσης εφαρμόζεται η τάση U και εφόσον το στοιχείο σύνδεσης διαρρέεται από ρεύμα έντασης I, τότε το πηλίκο U I είναι η αντίσταση του U στοιχείου.

Διαβάστε περισσότερα

"56789:;< 5:E 6FGHµ:E

56789:;<  5:E 6FGHµ:E !"#$%&'(% $)&"$'*+,-'% ).,&#& +-,-)!"#$%&'(,* /'%+"0&%1%!')* "2!)*+,2'% "&34-'(,* +"0&%1%!')* "56789:;< =>?7@A< >@B >@C@7BAµ8D 5:E 6FGHµ:E L-@AI@7@;BFJAL µ69=5

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής

Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος ΙΠΤΑ ΕΚΕΦΕ Δ. Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος. Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Στοιχειακή ανάλυση ατμοσφαιρικού αερολύματος Καταμερισμός των πηγών εκπομπής Δρ. Αγγελική Καρανάσιου Επιβάρυνση της Ατμόσφαιρας Αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (Α.Σ.) Υπερβάσεις των θεσπισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακά Συστήματα. Ενότητα: Ψηφιακά Συστήματα. Δρ. Κοντογιάννης Σωτήρης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ψηφιακά Συστήματα. Ενότητα: Ψηφιακά Συστήματα. Δρ. Κοντογιάννης Σωτήρης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ψηφιακά Συστήματα Ενότητα: Ψηφιακά Συστήματα Δρ. Κοντογιάννης Σωτήρης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ντρίζος Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Τρικάλων και Καρδίτσας Ιστορικό Σημείωμα

Δημήτρης Ντρίζος Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Τρικάλων και Καρδίτσας Ιστορικό Σημείωμα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ N. LOBACHEVSKY Δημήτρης Ντρίζος Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Τρικάλων και Καρδίτσας drizosdim@yahoo.gr Ιστορικό Σημείωμα Η θεωρία περί των παραλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

20/12-01/01. Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Christmas Chocolate Temptation

20/12-01/01. Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Christmas Chocolate Temptation CHRISTMAS 2015 20/12-01/01 Χριστουγεννιάτικος Σοκολατένιος Πειρασμός 15 / άτομο (στην τιμή περιλαμβάνεται ένα ζεστό ρόφημα) Φέτος τα Χριστούγεννα σας κακομαθαίνουμε με έναν μπουφέ όνειρο γεμάτο σοκολάτα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΜΗΣ ΜΗΤΣΗΣ TΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΜΗΣ ΜΗΤΣΗΣ TΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΘΕΜΗΣ ΜΗΤΣΗΣ TΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Περιεχόμενα 1. Το εξωτερικό μέτρο Lebesgue 2 2. Mετρήσιμα σύνολα 4 3. Η κανονικότητα του μέτρου Lebesgue

Διαβάστε περισσότερα