Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή."

Transcript

1 Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

2 Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

3 Βλάσης Κανιάρης, Αθηνόραµα, 05/11/09, συνέντευξη στην Δέσποινα Ζευκιλή.

4 Vlassis Caniaris, Eleftherotipia,31/10/2009,Foteini Mparka

5 Vlassis Caniaris, Eleftheriotipia, 31/10/2009,by Fotini Barka!"#$%$, &"'$%$, %()%( $*%+ %(,-'( µ(. /01 23/ :;<=; /0> :,µ?%0 5 6($µ#-+(. 8 µ.µ. *%0> 'ABC$-+ «Breeder», ( DC"*01 EB *%( %B $>F1,-'(. %(.. 4>B1 «%(+G(1» %(. B?F %0 H$AB$%+B %(. '80, 2,5x10 µ,%-b, EB *$ B.%(%$CJ,-'B 30x30 $AB%(*%". «;>%+HI-(» ( %+%C(1 %01 %(. A(-.&B+(. *%B 81 %(. H$> *%BµB%" >B µb1 «!"#$%& '()% *+,-./ %0#12-3µ% */ $"4*/.5µ/*/... 6& %7./& *%0&'( *#2.8; 9% *& :;%0%7; 6& *8. /$-*%0%7;» /./":*&#*/& - <0(,8= >/.&("8=.?08 *8. 2"-.&( #'/.% %')#,%&= (A-3,%7- A$%.('8, 1'/0%"7 >/0;/1&(., ABC6) '/&... «)/,3.%27,:», µ/= D&/E%E/&4.%&. «C2: E/0)%7./ '(.: $-00( $"(1µ/*/, +,/ $"-0(E:...». </"&#*/& /;+"8*/ «/. $: +,*& #2:./ $:, *+*% *& *&= )#0: *&= %')#,%&=;» µ/=

6 /&;.&D&(G%&. 6- *80#;:.- D%.,*/µ/*(./ 2*3$(. H$+ *8 I%"µ/.7/ ;:*-1"/;7%= #"1:. 1&/ '($-&- (")"-. 93.%27G%&./ ;*&(2.%& #"1/ '/& $(.*/ /./*"#2%&,*/ «$"4*/.5µ/*/», +$:= 0#%&,,*&= «$":*/"2&'#=,2#,%&=», %7*% *&= /.)"4$&.%= %7*% *8= *#2.8=.? $"-E08µ/*&,µ+= *-3 >/.&("8, 5D8 /$+ *8 D%'/%*7/ *-3 '50, %72%./ '(.%& µ% *-. "+0- *8= *#2.8=,*8,8µ%"&.5 '-&.:.7/. 9*+2-= *-3 5*/../,300(E%& *8. $"/1µ/*&'+*8*/ := #"1- *#2.8= '/& +2&./ /./$/"/,*5,%& *8. $"/1µ/*&'+*8*/,*- #"1- *#2.8=. «?0/ /$+ $/0&(. 6%0&'(, D%. (00/F/ *7$-*/ %D4 '/& $%.5.*/ '/& $0#-. 2"+.&/. 6/ 7D&/ $"(1µ/*/,3.%27G-3../ µ% 8 '-&.:.7/ '/& 8 *#2.8.!"-,#F*%, %7./& (00- $"(1µ/ 8 G:1"/;&'5 '/& (00-8 *#2.8. Cµ#./ µ' /$/,2-0%7 8 *#2.8 J G:1"/;&'5 µ$-"4./ $: %7./& µ(00-. $"(1µ/. J *#2.8, +µ:=;» K%. %7./& 8 $"4*8 ;-"( $-3 *%µ/27g%& #"1/ *-3. JD8 *8 D%'/%*7/ *-3 '50 #'-E% #"1/ *-3 '/& */ #,*%0.%,% ;70-3= µ/g7 µ% *&= %32#= *-3 $"&. /$+ */ «M%:"4 +*& *- #"1- #2%& µ&/ D&(,*/,8 /$+ µ+.- *-3, /. *- '-µµ/*&(,%& '/.%7= D%. /00(G%& *7$-*/». 6- #"1- -0+'08"- D%. )/ *- $-*#. C'*7)%*/&,*8. 1'/0%"7 /$+ *8. /.($-D8, '"3µµ#.-.!"+'%&*/& 1&/ #./. *%"(,*&- «6-72-» (µ&'*5 *%2.&'5, '-0(G,.%"-µ$-1&#=,%.*-3µ$0/"&,µ#.- '/& *%0/":µ#.- 2/"*7), ;&0-*%2.8µ#.- *-. A("*&- * &/ *- Museum am Ostwall *-3 N*+"*µ-3.*, +*/. %F#)%,% /./.%:µ#.- *- tableau vivant «H07µ-.- C00(D/, Helas-Hellas».? A(.-= 9*%;/.7D8= µ/= )3µ7G%& +*& 8 $"4*8, &,*-"&'5 %'D-25 *-3 #"1-3 $/"-3,&(,*8'% * ,*-. *%2.-24"- O&F, /$+ *8. 1'/0%"7 Bernier, «,/. #./ 0/P'+ $-3 %$%D7:'% *8 µ#)%f8 *-3 K%. #2%&.+8µ/./ *- -0+'08"-. «A-&"(G%*/& *- /.*7D:"-», %F81%7 - '/00&*#2.8=. «6/ '-µµ(*&/ *-3 µ$-"%7 '/&./ µ8. #2-3. *7$-*/, '($-&/ G:1"/;&( *"-µ%"5 $-3./,31'&.%7. H. +µ:= '/)7,%&= '/& D%&= *&= 1"/µµ#= *-3, *- ;:*7,%&=, *- µ% *&= %$&)3µ7%=,-3, *+*% %7./&,/. #./ µ()8µ/. 6+,- /$0(. 6- "72.:,*-. 1&/0+ '/& E0#$-3µ%. K%. %$&)3µ4./ '/*/0(E%& '/.%7= '(*&. C7./& µ&/ $"+*/,8 µ/)5µ/*-= 1&/ *-3= '/00&*#2.%= '/& µ&/ (,'8,8 1&/ *- '-&.+./ G:.*/.#Q%& *&= /&,)5,%&= *-3». J &,*-"7/ *8= *#2.8=, +,*& *#0-= $(.*:. -.-µ(g-3µ% *#2.8,*&= D3*&'#= '-&.:.7%=, /;-"( µ&/ µ&'"5 µ%&-.+*8*/, *-.7G%&. «>/& µ% %.-20%7. C$&$0#-., D%. )%:"4 +*& 8 *#2.8 +$:= $/"-3,&(G%*/& /3*+ *- '%.+, /'+µ8 '/& 1&/ *8 µ%&-.+*8*/. C7./& $-00#= -& /µ;&e-07%= µ-3 1&' /3*+ $-3 -.-µ(g-3µ%,5µ%"/ *#2.8. J *#2.8 %7./& *+,- /$05 +,- #./ :"/7-

7 80&-E/,70%µ/, 8 )(0/,,/, *- ;%11("&, #./ C7./& /$0( */ G8*5µ/*/, +$:= #./ 2"4µ/ D7$0/,*- (00-5 µ&/ 1"/µµ5 D7$0/,*8. (008. H"'%7./ */ '/&./ G:.*/.#Q-3µ% *&= /&,)5,%&= µ/=. R$' /3*5 *8. #..-&/ D%. %..-4./ '(.-3µ% #"1/ /$0(, $-3./ */ '/*/0/E/ &. K%. µ% %.D/;#"%& /. - '/)#./= µ$-"%7./ 17.%& '/00&*#2.8=, /00( *- 1%1-.+= +*& - '/)#./= µ$-"%7./ *&= 2/"#= *8= *#2.8=. C$-µ#.:= E"7,': /$/"(D%'*-./ -.-µ(g-3µ% *#2.8 '(*& $-3 D%. /;-"( +0- *-. '+,µ-. K%. '/*/0/E/7.: $&/ *-.+8µ/ /3*5= *8= 0%&*-3"17/=... C32/"7,*:= )/ *8. *#2.8 *8. 7D&/...».? <0(,8= >/.&("8= µ(= $"-*"#$%&./ F/./13"7,-3µ% $7,:,./ $(0& */ E/,&'(. «6& %7./& *%0&'( *#2.8; 9% *& :;%0%7; 6& *8. /$-*%0%7; C'/*-.*(D%= $/&D&( E1/7.-3. /$+ *&=,2-0#= '/& 17.-.*/& %$/11%0µ/*7%= *8= G:1"/;&'5=. K%. F#":, +µ:=, '/*( $+,- %7./& %$/11%0µ/*7%= *8= *#2.8=», 0#%&. >/& )3µ(*/& *-.!/")#.8, $-3 #E/G% := (,'8,8 G:1"/;&'5= #./ (,$"- $&(*- $(.:,% #./ (,$"- *"/$%G-µ(.*80- µ$"-,*(,% #./ (,$"- ;+.*-. «J*/. 0#%&. «C$"%$% '/.%7=./ F#"%& G:1"/;&'5,./ F#"%& *8. *#2.8 *-3 '/&, *-,8µ/.*&'+*%"-, #$"%$%./ *8. µ+.-= *-3. K%. D7.-.*/. *G(µ$/. C, /3*+ %µ#./ µ% /$/,2-0%7. M3µ(µ/&,*-!-03*%2.%7-, /$+ *-3= D%3*%"-%*%7= '/& *"&*-%*%7= ;-&*8*#=, $-3 %$#0%1/. *- µ()8µ( µ-3, µ&/ (,'8,8 $-3 -.+µ/g/ "*-3 *-3 '/& *-3 N/ $("-3. #./ '-µµ(*& $%G-D"+µ&-, D3--*"7/ µ#*"/, '/&./ µ%0%*5,-3. *&=,2#,%&= *&= 2":µ/*&'#=, *8. -"1(.:,8 *:. %$&;/.%&4...!"(1µ/*/ $-3 #'/.% - >0#% +*/. 1&/ *#2.8. I&/*7 *+*% 8 G:1"/;&'5 5*/.,*8. 3$8"%,7/ *8= *#2.8= '/& +2& #./ /3*+.-µ- $"(1µ/, $-3 *- $()-= µ/= 5 *8. +"%F5 µ/= 1&/ #"1/.!"#$%& '()% *+,-./ %0#12-3µ% */ $"4*/.5µ/*/... H3*5 %7./& 8 $"+*/,5 µ-3. K%..-µ7G: +*& *8. $3"7*&D/...». * *J D"(,8,*8. 1'/0%"7 «Breeder» (B(,-.-= 45, *80.: ) )/ F%'&.5,%&,*&= 5 N-%µE"7-3 '/& )/,3.%2&,*%7 *8.!/"/,'%35, *- 9(EE/*- '/& *8. >3"&/'5.

8 Vlassis Caniaris, Eleftheriotipia, 09/11/09,by Fotinis Barka

9 Vlassis Caniaris, Athens Voice, 5-11/1109, by Dimitra Triantafyllou

10 Βλάσης Κανιάρης, Lifo, 26 Νοεμβρίου 02 Δεκεμβρίου 2009, από την Μαρίνα Φωκίδη.

11

12 Vlassis Caniaris, El Culture.gr «!"#$%&'(»!"# "$%&'$($)'"*+,%-./ '&0 1(-)/ 2#3"-%/ )'/ 4*#($%5 The Breeder!"#$ %&' ()*%$%+, *"%,-"./%012-3%, "#$ red light district "#+ 456$.+,.$)µ-*. *- 7.µ#8) 9%1$-3. :.; $"1%9.8%<+ %;:%$%µ;:%<+ µ-".$)*"-+, % =8)*#+ >.$;)1# µ."%9%;6*-; *";+ #µa1. BAµ9"#, µ;. ;&;'"09# ;-1%"-8-*"3., "% 4$"3&C1%. B1':-;".; 2;. µ;. &1)*# *"% 7D1% 9%0 "%$.9.*7%8-3 -$".";:) "%0+ "-8-0".3%0+ &D&-:. µ6$-+, *0µ90:$D$%$".+ 91.:";:) 9-$6$". 71'$C$: E3-3$.; A12% "A7$#+; BD+ &;.:;$-3".;; M- 9%;%<+ "1'9%0+ "% "% :%;$' :.; 9D+.0"' -0.;*5#"%9%;-3".;; E3 *#µ.3$-; *0µµ-"%76 6 B%;'+ :.19D$-".; "#$ 09-1./3. "#+ :.88;"-7$;:6+ ;&A.+; B'*% :.88;"A7$#+ -3$.; %

13 :.5A$.+; :"8. 8%;9'$ "#+ '".$ %; -9;*:A9"-+ *". *93";. "#+ ()*%$%+ 90:$D$%0$ :.; ". *Dµ."., 8-0:) 6 A271Cµ., 91%*FA1%$".; *.$.$"3&C1. -$'+ 9.1.&-3*;%0 A1C"., % >.$;)1# %*FA1-; *- '*%0+ 9;*"%<+ A$.$ µ-2)8% "%0 93$.:., A$.$ "%37%.9' "#$ &-:.-"3. "%0 80, &;.*")*-C$ 2,5x10 µa"1., "-µ.73g%$")+ "%$ :.; µ%;1)g%$")+ "%$, '9C+ % H1;*"'+ "#$,-2)8# BAµ9"# "%$ I1"%$ :.; "%$ J3$%$. K. 8%;9'$, % :.88;"A7$#+ *- µ;. :%;$C$3.- -9;:%;$C$3. :.; *- A$.$ µ-8;*µ'-&;.µ-8;*µ'. Exhibitions "Holy Bread" (Antidoro) A ritual act by Vlasis Kaniaris at the Breeder Gallery At Iasonos Str. in Metaxourgeio, Athens' red light district, among brothels and shy immigrants, Vlasis Kaniaris will perform, on Thursday 5 November, a distinctive ritual, the "Antidoro" (Holy Bread). On the night of 5 November, Kaniaris will be offering to the faithful ones, a big painting of his, a "mural" from the 80s, sized 2,5x10 metres. The painting will be cut and offered to the people, like Jesus Christ did with Bread and Wine.

14 Vlassis Caniaris, Mixtape.gr, 6/11/09, by Iliana Fokianaki!"#$%& '()*#+%& -,)-./0+1 $-%) Breeder!"#$%& '()#&%$)* 6/11/2009! µ"#$%&' ()%%*+,-./'!"#$%& '()*#+%&, 0+&. &1&2&,-&3µ" ).)4"56"2 "(+".7' 0+& 1)5"%68.,,.)' )18 +&3' +"%"3+)2&3' µ"#$%&3' 95:"' +/' #".*$' +&3 60, ).&2#"* +/.,(6"0/,)-./0+1 0+/. #()%"52 The Breeder. ;,(6"0/ 6) "2.)* µ*) +5*9µ"5/ <*)<5)0+*(9 "µ1"*52) 81&3 & ()%%*+,-./' 6) 1)5&30*$0"*,.) (&µµ$+* )18 +&,5#&,".µ1)1 2""#/( 1&3 "2-" <"2="* 0+& >+85+µ&3.+ +/'?"5µ).2)' +& 1983.! ()%%*+,-./' 6) 0+90"* ).$1&<),.) +"5$0+*& (&µµ$+* +&3,5#& 1"521&3 <,() µ,+5:. ()* 6) +& µ&*5$0"* 0+&3' 1)5"35*0(8µ".&3', :' µ*) (2./0/ 15&04&5$' )%%$ ()* 81&3 & ()%%*+,-./' 6,%"*.) +/. "+31&1&*/µ,./ $1&B/" #A5: )18 +&,5#& +,-./'. C58("*+)* #*) µ*) <5$0/ 0+& -75& 1&3 +&. )1)0-&%"2 ".+)+*($ +&3' +"%"3+)2&3' <7<"() µ9."', 03µ13(.7.&.+)' 15)(+*($ 1".9.+) -58.:.: "!" #"$%& '()* +',$-.; /0. 1&%2&$#"+%&; M# 3*&*4. +(53*6. +* 3(*78%µ9:$#& +* 2*&$5 2%& 30. %6+5 #6%&7;-+*3*&#"+%&;!" 7-µ%"$#& 76µµ#+*,< <

15 1&%µ#7*8:9-7-; /*&5. 2%(30$#+%& +-$ 63#(%="% +-. 2%88&+#,$&2<. &1'%.; /57* #3"2%&(*. < 5,& #"$%& * Duchamp 2%& +* '()* +*6 7<µ#(%; /57* 2%88&+',$-. #"$%& * 2%;'$%.;" )3+9 +/. "µ1"*52), 1&3.&µ2E: <".,-"* 1)58µ&*) +/' 0+/. F%%$<), )%%$ ()*.) "2µ)0+" "("2 #*).) #.:520&3µ",0+: ()*,.) (&µµ$+* +&3,5#&3 +&3 1&%A 0/µ).+*(&A )3+&A ).6571&3 #*) +) "*()0+*($ 0+/. F%%$<) ()* 8-* µ8.&. The Breeder G$0:.&' 45, H"+)=&35#"2&!"#$%& '()*#+%&,)-./ I5$5*& %"*+&35#2)' C,µ1+/ C)5. (

16 Vlassis Caniaris, Manos Stefanidis Blog, 26/10/09, by Manos Stefanidis " # $ % % & ' ( " # ) * + % * ', & -. ", 2 6 $ / & $, /89:4;67 D;4E /89:4;6 5<6 GB83A;= The Breeder >;4567: JKµD< , 8-10 µµ!"#$%&"' (%)&*+,: -'$'*%&./ 6 %'" 0#11' &µ1$ , 12-8µµ, 6.$"'%/ 8 43&µ1$ , 5-8µµ :#*373,, *23 ;&2'<3.$=&53, 2+7 red light district 2+, >)/7',, '7#µ&*' A3$7&5' %'" 3"%373µ"%3B, µ&2'7#*2&,, 3 6'7"#$+, )' A$'=µ'23A3"/*&" *2", 5 43&µ1$53., +µ($' -(µa2+, µ"' "8"92.A+ 23 >7258D$3. -$9%&"2'" ="' µ"' 8$#*+ *23?E$3 A &72'2"%# 23., 8E8&%' µ/7&,, *.µa.%7e7372', A$'%2"%# A&7/72'?$97D7: F5 &57'" ($=3 2(?7+,; -E, 8"'%"7&52'"; M& A3"3B, 2$9A3., %3"79 %'" AE, '.29 &.'"*)+23A3"&52'"; F5 *+µ'57&" *.µµ&23?/ / -3"9, %'$AE7&2'" 2+7.A&$'<5' 2+, "8(',; -9*3 &A5%'"$3, / 9?" &57'" 3 Duchamp %'" 23 ($=3 23. */µ&$'; -9*3 &57'" 3

17 %')(7',; F3 2+, 5+, 43&µ1$53., 92'7 3" &A"*%(A2&, *2' *A52"' 2+, :#*373, A.%7E73.7 %'" 2' / (=?$Dµ', A$3*G($372'" *'7 '7258D$' &79, A'$'8&5*"3. ($D2' A3. %'%3G9$µ"*& (7'72" 15 &.$E, 3 6'7"#$+, )' A$3*G($&" *& 9*3., A"*23B, (7'7 23. A57'%', (7'7 235?3 'A &%'&25' , 8"'*2#*&D7 2,5x10 µ(2$', 2&µ'?5H372#, 237 %'" µ3"$#h372#, 237, 9AD, 3 I$"*29, 2+7 -(µa J$237 %'" 237 K5737. L' 3 *& µ"' %3"7D75'- &A"%3"7D75' %'" *& (7'7 >.2/ + A$#<+ *2+7 "&$'2"%/ %'" &"%373=$'G5' 373µ#H&2'" 'A *Eµ'23, / 23 2+, µ3.*"%/,, 2+ 2+, 23 (7' 79+µ' %#AD, '.)'5$&2' / µ/ad, 9?"; - (7' µ& 23 3A353 *.==&7&B&" µ&7 +?+2"%# 9?" %'" D, A$3, 23 A&$"&?9µ&73. -'5H3.µ& µ& 4'", %" '.29 &57'" (7' *31'$9 A'"?758", &A&"8/ A$9%&"2'" (2*" 7' &78.)3B7 79+µ' 3" &7 '- 79+2&, &"%97&, A3. µ', %'" µ', &<3.)&7E73.7. *2+7 &A3?/ 2D7 &"%97D7, + &"%97'?$&"#H&2'" A$E2' A$E2' %'" µ# 2+,. -E, 2+7 %$5*+ 2+, 2(?7+,, 2+ 8"%/ µ', '8.7'µ5' %')3*"Dµ(73" *237 A.$/7' 2+, %" 9?" *'7 8"'73+2"%# 7&.$9*A'*2' *2' 'A97&$# 2+,; >7 2+7 'A3%'2'*2/*3.µ& *23?'µ(73, "&$9 2+, %(72$3, 1')"# *2+ *.7&58+*/ µ',. 0'7 2$9A3 HD/, µ'%$"# 'A9 '=3$'5&, *.µ1#*&",. 0'7 2+7 &A'7#*2'*+ A3. 8&7 µa3$3b7 7' A$'=µ'23A3"/*3.7 3" &A'7'*2#2&,. -9*&, G3$(, A$(A&" 7' 23 <'7'AE;

18 M"' ' '7"#$+, A$3%$57&" *2+7 A'$3B*' A$#<+ (performance Aktion), µ"' 8"'8"%'*5' N?&" A$3, 23B &$#*2"3 235?3 A3. (G2"'<& *23 Museum am Ostwall 23. Dortmund *2", 5 ;'$ ="' 2", '7#=%&, 23. '7'7&Dµ(73. tableau vivant Hélas Hellas A3. (*2+*& &%&5. PA&7).µ5H&2'" AD, + A$E2+, "*23$"%/ &%83?/ 23. A'$3.*"#*2+%& *237 2&?73?E$3 Q"<, Bernier *'7 A'7+=B$" A3. &A&85D%& 2+ µ()&<+, 23 µ&)b*" 23. %3"73B. ;/AD, %'" *2($<3.7 2' A$#=µ'2' 9AD, 37&"$&.92'7 3 Foucault. 0/µ&$' ' ($=3 (µ"%2/ 2&?7"%/, collage, 7&$3µA3="(, *& %'" &%25)&2'" *237 %&72$"%9?E$3 2+, The Breeder 'A9 2+7 '7#A38+, '9$'23 %'" µ& 2+ 13/)&"' 2$"E7 G3"2+2E7 2+, >06F, 8"'µ3"$#H&2'" *'7 #$'G3,?"2E7', *23., &78"'G&$9µ&73.,, *& *G$'="*µ(7' ($=', 30x30&%. F3 (7' *& 23 *& (7', ;(*' 'A9 2+ '.2/?&"$373µ5' 23. '7258D$3., 3 6'7"#$+, &A"%3"7D7&5 #µ&*' µ& 23 %3"79 %3"7D7E72', 23. %#A3"&, "8(&, %'" %'2')(2372', *.=%&%$"µ(7&, *.µa&$"g3$(,.

19 !"#$ 2 %&"'$ (#)*+($,%-%".-(/0"(,1$ 2 Velázquez (!"#$%&'(, 1656) #)& $ *)+&'%,- (.$/"01$ 2$/ Dortmund, 1983) 03&40&%$5+ +) µ02)µ$%67"$/+ 8+)+ 31+)#) 9:;%)6&#<- "0 0++$&$($;&#= 8%;$. *)2 $/"1)+ >( $+ 9:;%'6$ )((' =4& 2$ 8%;$ 9:;%)6&#<-.?/2= 01+)& #%/µµ8+$ )=%)2$ ">,"µ8+$. *)& 3%830& +) 2$ )+)#)2)"#0/'"020 µ=+$& 3$/ A) 30&, 3:- )+'µ0") "2&- 2 0&#=+0-0µ6&($4:%01 )A8)2$- #& $ Duchamp. B,()C< 9:< #)& 284+, (3%830& +)) 01+)& )C&)47%&"2) A"%9 2' &G2# µ.*2/$"' A$3*G($372'" 8D$&#7 'A9 23., A$&*1B2&$3.,, *BµGD7' µ& 2+ $/* D$&#7 8D$&#7 892&. N2*" %'" 2E$'. 6#A3. &8E 9µD, *23 µ.*2/$"3, *23 '57"=µ' / *23 ($=3 A3. &57'" '9$'23 *'7

20 237 A57'%' A3. HD=$#G"*& 3 Frenhofer %'" "*23$3B*& 3 Balzac µ& 23 Chef-d'œuvre inconnu, A'$&"*G$B&" %" + '7'A'$'*2'2"%/ 23. ;A'$9%, 9AD, *237 '$"*23.$=+µ'2"%9 2D7 Meninas. -$9%&"2'" ="' 2+ *B7)&*+ &%&57+ *2+7 3A35' A'$'2+$3Bµ& µ&7 237 HD=$#G3 7' µ', %3"2#H&" %'" 7' HD=$'G5H&" - 8&7 237 A57'%' %'2# A$9*DA3 A'$# µ %'µ1#. N2*" 23 ($=3 2(?7+, A'$'µ(7&" '7(=="?23 'A9 / 'A'$'*%&B'*2' J$' &µ&5, 7' 2" A'5H&2'" &%&5 HD=$'G"%#?D$5, 7' 83Bµ&?$Eµ'2' / &"%97&,, =$'µµ(, / *?(8"'. 3" Meninas )( , 2(?7+, %')'$# *& µ"' 1#* )&'2/ D, µ(*3 ="' 7' G)#*3.7 *2+ *.7&58+*/ 23.. ;/AD, '.29 A3. 7' A&" 3 Velasquez 237 6'7"#$+ %'2# 3,5 '"E7&, &57'" AD, 23 ($=3 2(?7+, 23 2$9A3., 'A9 2' µ#2"' µ',; S, 9AD, 23 ()&*& 3 Barthes, µ/ad, 23 '7'A'$'*2'2"%9, 23 *+µ&53 &57'"?.8'53 &<'"25', '.2/, '%$"1E, 2+, A$3G#7&"', 23.; 6'" µ/ad, + A$'=µ'2"%/ +837/ 1$5*%&2'" *23 *Eµ' 23. '"75=µ'23,; OG9*37 + 9A3"' (773"' A$(A&" 7' %&$8+)&5 µ(*' 'A9 2+7 *Dµ'2"%/ &µa&"$5'; T*2& 7' %'2'*2&5 %#)& µ3$g/ 2(?7+, 9?" &A"%3"7D7"'%/ '*.µ151'*2' &$D2"%/; %<AM89=>67

21 Vlassis Caniaris, ElCulture.gr, 7/11/09, Costas Stasinopoulos!"europe Frieze Art Fair M!"#$ %&'(&"# O! E""#$!%&' ()µµ*+,-&' THE BREEDER!"# Frieze $%µµ&"&'(& )*+,--. µ*+ (/#0*, 1+*. &--.0*12 )1+-&/' The Breeder µ& 34/+ "# M&"+5#%/)&'# $".0 A620+. E1&' $%0+0"2$+µ& "#0!", )#8-., "#0 9*:/)# B+µ;+1'4. 1+* ".0 N,0"*+ 9&/+<#80.,. #=#'+ µ+> µ'-.$& )*+ "+ 3/)+ =#% =+/#%$'+$&. "#=#6&".µ30+ 2"+0 "+ )-%=", "#% *$"#/*1#8 A *"3(0. B-,$. K+0*,/.. O B-,$.> K+0'+/.> )&0026.1& $".0 A620+ "# 1928 B=#% <&* 1* &/),<&"+*, +--, $".0 µ&), *"&(0*12 "#% =#/&'+ 3(&* <2$&* $".0 P:µ., "# 7+/'$* 1+* "# B&/#-'0#. A(&* "+%"*$"&' µ& 1*02µ+"+ B=C>. /&+-*$"*12 =#-*"*12 "3(0. (Konkreter Realismus), +=#1+-8="#0"+> "#%> 1#*0C0*1#8> 1+* =#-*"*1#8> =/#;-.µ+"*$µ#8> "#% -=+/,--.-+ µ& "#%> I"+-#8> 1+--*"3(0&> ".> &=#(2> Lucio Fontana 1+* Alberto Burri- 1+* "#0 N&#-P&+-*$µB -".0 +=,0".$. ".> E%/:=.> $".0 Aµ&/*1,0*1. Pop Art- B"+0 1+", ".0 4*,/1&*+ ".> 4*1"+"#/'+> # 1+--*"3(0.> &5+0+)1,$".1& 0+ µ&"+1#µ'$&* $"# 7+/'$* B=#% 1+* &/),$".1& =+/,--.-+ µ& "#0 *4/%"2 "#% 1*02µ+"#>, Pierre Restany.

22 !"# Frieze "+ 3/)+ "#% K+0*,/. +0+?3/#0"+0 $".0 *$"#/*12 316&$2 "#% 1+--*"3(0. $"# &/)#$",$*# "#% D*5 "# H 316&$. µ& "'"-# Hélas-Hellas (O <C)/,?#> 1+* "# µ#0"3-# "#%), µ& 3/)+ 4.µ*#%/).µ30+ 1%/'C> $"#0 '4*# "#0 (:/#, +=#"&-#8$& +?2).$. ".> "B"& 1+6.µ&/*02 <C2> "C0 E--20C0 µ& 4*+4.-C"3>, -+(&*#=C-."3> 1+* +=+6&'> =+/+"./."3> "C0 )&)#0B"C0 &0 µ3$c =#*1'-C0 =&/*;+--B0"C0 &1 "C0 #=#'C0 1+* 4.µB$*+ #%/."2/*+. T# 3/)# Urinals of History =/C"#=+/#%$*,$".1& $".0 =/#+0+?&/6&'$+ 316&$. 1+* +=#"&-&'"+* +=B 4*,?#/&>?*)#8/&> µ& $"/+µµ30. ".0 =-,". "#%> $"#0 6&+"2, 0+ #%/#80 $& "#'(# 1+-%µµ30# +=B =#-*"*1, $%062µ+"+ ".> &=#(2>. T# Urinals of History $1&%C/&' µ& ".0 T3(0., 1#/#E4&8#0"+> ".0 ;+6µ*+'+ =+/+1µ2 "C0 *$"#/*1:0 1+* =#-*"*1:0 =&=#*62$&C0, &0: =+/,--.-+ =+/C4&' "#0 %-*$"*1B &1(%4+E$µB ".> 4*+(/#0*1B"."+> "#% E--.0*$µ#8.!"# 2009, "# 3/)# "#% 1+--*"3(0. =+/+µ30&* "B$# &='1+*/# B$# =#"3. O*?*)#8/&> "#% K+0*,/. )%/0#80 "*> =-,"&> "#%> $"*> #%"#=*13> %=#$(3$&*> ".> µ#0"3/0+> 1#*0C0'+>, $".0 #*1#0#µ*12 1/'$. =#% +1#-#86.$& ".0 #*1#0#µ*12?#8$1+ "#% 2000, $"#0 $%0&(2?B;# ".> "/#µ#1/+"'+> 1+* "C0 =&/*;+--#0"*1:0 =/#;-.µ,"c0, #%/:0"+> $"#%>,$=/#%> "#'(#%> µ*+>?#%,/ $8)(/#0.> "3(0.>.!.µ+0"*13> &163$&*> "#% B-,$. K+0*,/. +=#"&-#80. µ&), /#µ*12 "#% 1999 $".0 E60*12 7*0+1# * $"# Moderna Museet ".>!"#1(B-µ.> "# 1971,. $%µµ&"#(2 "#% $".0 316&$. Face à l'histoire: " $"# Centre Pompidou "#% 7+/*$*#8,. =/B$?+". 316&$. "#% $"# M#%$&'# M=&0,1. "# 2008,. $%µµ&"#(2 "#% $"+ Documenta "# 1977, +--, 1+*. &1=/#$:=.$. ".> E--,4+> $".0 M=*&0,-& ".> B&0&"'+> µ+<' µ& "#0 N'1# K&$$+0-2 "# E1"B> +=B "# Urinals of History,. )1+-&/' =+/#%$'+$& 1+* "# 3/)# "#% K+0*,/. Observer =#% =/C"#=+/#%$*,$".1& $".0 316&$. $"# D*5 1+* "# Youngster, $"# #=#'#. (/2$. "#% )8F#% 1,0&*,µ&$. +0+?#/, $".0 *$"#/*12 42-C$. "#% 9&:/)*#% 7+=+4B=#%-#%: H E--,4+ ;/'$1&"+* $& )8F#.

23

24 G%0+"2 =+/#%$'+ $"# (:/# ".> The Breeder $"# Frieze &'(+0 1+* "+ 3/)+ 5%-#)-%="*12> "C0 1+--*"&(0:0 Gert & Uwe Tobias. T+ 4'4%µ+ +43/?*+ +=B ".0 P#%µ+0'+ 3)*0+0 )0C$"#' $" *"&(0*12 "#%> =#/&'+ )*+ "*> µ&),-&> 4*+$",$&*> "C0 5%-B)-%="C0 3/)C0 "#%>, "+ #=#'+ "/,;.5+0 ".0 =/#$#(2 "B$# )*+ ".0 &=*-#)2 µ*+> %=#"*63µ&0.> +0+(/#0*$"*12> "&(0*12> B$# 1+* )*+ "# +$%026*$"# µ3)&6b> "#%>.

25 O &0"%=C$*+1B> "#%> #="*1B> *4*Cµ+"*$µB> &'0+* $%04&4&µ30#> µ& =/#$C=*1, *$"#/*1, $"#*(&'+ "C0 1+--*"&(0:0, 1+6:> $"#*(&'+ folklore 1+* 4*+1B$µ#% +0+?3/#0"+* $& -+E13> =+/+4B$&*> ".> T/+0$%-;+0'+> µ+<' µ& µ#"';+ /.", $%04&4&µ30+ µ& "3"#*+ "#='+, B=C> # µ86#> "#% G/,1#%-+, #* µ,$1&> 1+*. #*1#$.µ#-#)'+. O* 1+--*"3(0&> &0: +0+?3/#0"+* $"# A0+"#-*1#-E%/C=+E1B =+/&-6B0 "#%>, "+%"B(/#0+ $%04*+-3)#0"+* µ& "#%> =/#1+"B(#%> "#%> +=B *$"#/*1, 1*02µ+"+ B=C> # K#0$"/#%1"*;*$µB>, # E5=/&$*#0*$µB>,. Art Brut,. 1#*0C0*12 +/(*"&1"#0*12 +--, 1+* µ& $"#*(&'+?+0"+$"*1, =-+$µ30c0 1B$µC0 1+* ".> =#= 1#%-"#8/+> )&0*1B"&/+. H N,0"*+ 9&/+<#80. µ+> -3&* =C> #* Gurt & Uwe Tobias 4.µ*#%/)#80 )*+ 1,6& 1+*0#8/*+ "#%> 316&$ %-B)-%="# 3/)#-+?'$+ =#% +=#"&-&' 1+* ".0 =/B$1-.$. )*+ ".0 316&$..!"# Frieze. )1+-&/' =+/#%$'+$& 1+* "# 5%-B)-%="# 3/)# =#%?"*,(".1& +=B "#%> 1+--*"3(0&> &*4*1, )*+ ".0 316&$. "#%> $".0 )1+-&/' The Breeder "#0 N#3µ;/..

26 H*-:0"+> )*+ ".0 $%)1&1/*µ30. "+1"*12 "#%>, #* 1+--*"3(0&> 42-C$+0:!+0 =+*(0*4*,/*1# 1-&'$*µ# µ+"*#8,. +?'$+ µ3$+ $"#0 &16&$*+1B (:/# &'0+* +%"#+0+?#/*12, &0: $"#0 (:/# &1"B> 316&$.> µ=#/&' 0+ )'0&* 1+"+0#."2 C> +%6&0"*12 µ#/?2 4*+?2µ*$.>. A0"'$"#*(# &04*+?3/#0 "/,; * #*?C"#)/+?'&> ".> I/+02> Shirana Shahbazi,. #=#'+ <&' 1+* &/),<&"+* $".0 Z%/'(.. O*?C"#)/+?'&> ".>, "/+;.)µ30&> µ& +0+-#)*12 µ.(+02 1+* (C/'> 1+µ'+ F.?*+12 &=&5&/)+$'+, &*$,)#%0 1+*0#8/*#%> "/B=#%> +0,)0C$.> "C0 =/+)µ,"c0. I=#µ#0:0#0"+> "+ +0"*1&'µ&0+ ".>, "+ +=#$"&/&' +=B "# +/(*1B "#%> =-+'$*# µ& "/B=# =#% "#%> =/#$4'4&* µ*+ &5'$#% 35#(. =#*B"."+.

27 H Shirana Shahbazi &5&",<&* "# +0+=+/+$"+"*1B &*1+$"*1B µ3$# ".>?C"#)/+?'+> C> &/)+-&'# 4*+?#/&"*1:0 =#-*"*$µ:0 )*+ ".0 4.µ*#%/)'+ /&+-*$"*1:0 &*1B0C0, #* #=#'&> C> 1+"+$1&%,$µ+"+ 3(#%0 ".0 4%0+"B"." "*1+"+$"2$#%0 ".0 '4*+ ".0 <C2.!"*> &5+*/&"*1, =/#$&)µ30&> 1+* $(&4*+$µ30&> +=B ".0 '4*+?C"#)/+?*13> &)1+"+$",$&*>, &5&",<&* &='$.> ".0 300#*+ ".> +=#530C$.> B=C> =/#18="&* +=B µ*+ 4*+4*1+$'+ 1+".)#/*#=#'.$.>. H 4#%-&*, ".> Shirana Shahbazi 3(&* =+/#%$*+$"&' µ& +"#µ*13> &163$&*> $"# The Hammer Museum of Art "#% Los Angeles (2008), $".0 Barbican Art Gallery "#% J#04'0#% (2007), $"# Center d' Art Contemporain ".> 9&03;.> (2005) 1+* $"# Museum of Contemporary Photography $"#!*1,)# (2003). H )1+-&/' The Breeder 1+", ".0 4*,/1&*+ "#% Frieze =+/#%$'+$& &='$.> 1+* 3/)+ "#%!"3-*#% D+E",1., ".> Mindy Shapero 1+* "#% Ryan McGinley. H 316&$. "C0 Gert & Uwe Tobias &)1+*0*,<&"+* $"*> 19 N#&µ;/'#% 2009.

!"#$%& %'$ %'(&)$*+,$'%& ('#!($*+-.$& '"-#/#!" #$%&'()'&"*!" +,-"!-"#)!" &.% -'/"!&01,!+&"*.%,*+!)+.%

!#$%& %'$ %'(&)$*+,$'%& ('#!($*+-.$& '-#/#! #$%&'()'&*! +,-!-#)! &.% -'/!&01,!+&*.%,*+!)+.% !"#$%& %'$ %'(&)$*+,$'%& ('#!($*+-.$& '"-#/# #.&.(.!. +µ0µ1 #2µ3405!" #$%&'()'&"*!" +,-"!-"#)!" &.% -'/"!&01,!+&"*.%,*+!)+.%.678µ1 : '92µ346 413 %23:;:346 )34134;: %178?8905: ':=@A15 )8µ89@BC2DE25

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7

!#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+45 64.%*)52(/7 !"#$%#&'(#)*+,$-.#/ 0%%&%#)*2!1/&%3) 0&/(*+"45 64.%*)52(/7 2010 2012 !"#$%!&'()$!!"#$% &!#'()* +(, $-(./!'$% $+0 '$ 1!")& '(, 2,3!4#*'& '&5 67µ3(, 0'$# (%!)%/µ(" '&5 $+849!:5 ()(-)&4:;(.# -$% & +4

Διαβάστε περισσότερα

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % #" ".µ, & ". 0, # #'

υ η µ η. υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω,, % # .µ, & . 0, # #' - 1 - µ µ 1 µ µ" # 2 µ %& µ "' (µ 2 µ %& µ "' ( &% ) 3 µ %µ,, υ η µ η. υµ υ υµ ηµ υµ υ υ η µ υµ η υ υ υ µ υ η µ η υ. µ υ υ υ η ω µ ω µ υ η ω υ ω η υµ ω η υ., µ υµ µ υ ω ω ω η ω ω., ω ω ω, µω µ η µ η η

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

!#$%&' ()*%!&' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 <.5-8+9: $=5-.>057=9/7/=9» !#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /01%µ$)$ 2(%3$)*4 567+$4 1!"#$%&' ()*%!&"' «$+,-./0µ12 3410567/8+9 5+9 :1/.;./:69 057=9/7/=9»!"#$%$&"'$ «NOVOTEL» ()*. +,-. 4-6, /01#/ 14 & 15 /23)4567 2011!"#$%&$'( trafficking %)*+!,,-.$. /0"1%µ$)$ 2"(%3$)*4 5"67+$4

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&"'() *+#&#µ#,-&. (%' /01"'&"#*#,.&. 2/+'3'(#4 &2&")µ%"#5 %6%607&'µ '%5

!#$%&'() *+#&#µ#,-&. (%' /01'&#*#,.&. 2/+'3'(#4 &2&)µ%#5 %6%607&'µ '%5 !!!"#$%& '!()&*$& +&,-(!.#!$& ).&,/ +&,$($%0# '/.1#$%0# (&'!1) -21($%0# +&30# %1$ +!3$*1,,&#(&)!"#$%&"'() *+#&#µ#,-&. (%' /01"'&"#*#,.&. 2/+'3'(#4 &2&")µ%"#5 %6%607&'µ.5 068+90'%5 $456678.9:;?@AB>46:

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033

Parts Manual. Trio Mobile Surgery Platform. Model 1033 Trio Mobile Surgery Platform Model 1033 Parts Manual For parts or technical assistance: Pour pièces de service ou assistance technique : Für Teile oder technische Unterstützung Anruf: Voor delen of technische

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Ο κόσμος αύριο: προβλέψεις και υγειακό τοπίο

Ενότητα: Ο κόσμος αύριο: προβλέψεις και υγειακό τοπίο Τίτλος Μαθήματος: Πολιτικές Υγείας Ενότητα: Ο κόσμος αύριο: προβλέψεις και υγειακό τοπίο Διδάσκοντες: Αν. Καθηγητής Γιάνης Δημολιάτης (υπεύθυνος), Επίκ. Καθ. Ευαγγελία Ντζάνη, Κωνσταντίνος Τσιλίδης Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

2.!"#$%&"'$' (#()#&*+,-#,$ "&.,-&+, /#$ #0!!$ /12 3,4'/12//+#12 $! $5!$' 3! /, -,#2&3!2, &"/#%'$ %,# ')!%/+#$3&.

2.!#$%&'$' (#()#&*+,-#,$ &.,-&+, /#$ #0!!$ /12 3,4'/12//+#12 $! $5!$' 3! /, -,#2&3!2, &/#%'$ %,# ')!%/+#$3&. 2.!"#$%&"'$' (#()#&*+,-#,$ "&.,-&+, /#$ #0!!$ /12 3,4'/12//+#12 $! $5!$' 3! /, -,#2&3!2, &"/#%'$ %,# ')!%/+#$3&. 2.1 #0!!$ /12 3,4'/12 $/'2 "!+#&5' /'$ &"/#%'$!" #$%& %'( "()%'%# "*+,"+-".%#+ µ+# /$(0*%+1&

Διαβάστε περισσότερα

!"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.

!#$µ% UNIX &' ()*+)',-. !"#$µ"%" UNIX &'" ()*+)',-.!"#$ %&'()$ #*+#*,-" (.# /# 01./%2*(.34 525/6µ#/# Unix 3#. Linux. 73/8 #904 µ#:6µ#/# 9%2 3#0;9/%2" /#

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&: 9"&&'()"&* = :1&(23 :;(23 + <,(,=5=3 K,-,>.?5&*

!#$%&: 9&&'()&* = :1&(23 :;(23 + <,(,=5=3 K,-,>.?5&* !"#µ$% &"&&'()"&*%!"#µ$%!"#µ$% +,#,($% ("#µ$% -*s µ./,s µ0&, &-, $(1, = (23s -*% µ./,% µ0&, - (23s -*% µ./,% 045 + µ)-,&6*µ,-1&µ27 -*s -2" &"&-3µ,-2s &-2 &7&-*µ,,8$ -2 &7&-*µ, µ./,s µ0&, &-o &7&-*µ,!"#$%&:

Διαβάστε περισσότερα

!! " &' ': " /.., c #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",...(.

!! &' ': /.., c #$% & - & ' (),..., * +,.. * ' + * - - * (),...(. ..,.. 00 !!.6 7 " 57 +: #$% & - & ' ()",..., * +,.. * ' + * - - * ()",.....(. 8.. &' ': " /..,... :, 00. c. " *+ ' * ' * +' * - * «/'» ' - &, $%' * *& 300.65 «, + *'». 3000400- -00 3-00.6, 006 3 4.!"#"$

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση.

Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. Αυτό το κεφάλαιο εξηγεί τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ προς χρήση αυτού του προϊόντος. Πάντα να μελετάτε αυτές τις οδηγίες πριν την χρήση. 3. Λίστα Παραμέτρων 3.. Λίστα Παραμέτρων Στην αρχική ρύθμιση, μόνο οι παράμετροι

Διαβάστε περισσότερα

! "#$%&'( )'*#+,&-.-& / $ %12' 2&.&-.6 12µ*-

! #$%&'( )'*#+,&-.-& / $ %12' 2&.&-.6 12µ*- !"#$%& '!()&*$& +&,-(!.#!$& ).&,/ +&,$($%0# '/.1#$%0# (&'!1) 1#"20+$)($%0# & %&$#0#$%0#!+$)(/'0# & 3$%1$&-! "#$%&'( )'*#+,&-.-& /0123241-5.$ %12' 2&.&-.6 12µ*- 7&840µ-1&.9 )#+-%:- 1(;

Διαβάστε περισσότερα

!" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer. N91/: ;µ%#,"9/:

! #$%&'( )#* '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#µµ('+, &' 891'% peer-to-peer. N91/: ;µ%#,9/: !" #$%&'( )#*" '+, µ-&+, :.#/&0/#( 1"* 23'4&4 $554,*16, '45$/.'*16,.#/7#"µµ('+, &'" 891'%" peer-to-peer N91/: ;µ%#,"9/:! "#$%&'&(&) *+$,)")-&("./#0 &) '"0) &12 µ3%12 #2(µ3"1%(4 -)0 5$,)616.)4 -)0 +0 #*0""+34

Διαβάστε περισσότερα

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=15584 Επιμέλεια: xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΕΥΧΟΣ 5ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 401-500 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

Η ΑΝΘΥΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΉΜΩΝ ΑΓΩΓΉΣ & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

x y z d e f g h k = 0 a b c d e f g h k

x y z d e f g h k = 0 a b c d e f g h k Σύνοψη Κεφαλαίου 3: Προβολική Γεωμετρία Προοπτική. Εάν π και π 2 είναι δύο επίπεδα που δεν περνάνε από την αρχή O στο R 3, λέμε οτι τα σημεία P στο π και Q στο π 2 βρίσκονται σε προοπτική από το O εάν

Διαβάστε περισσότερα

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο. 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 4 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 6165-617784 - Fax: 64105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 4, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

,, #,#, %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, )

,, #,#, %&'(($#(#)&*& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) !! "#$%&'%( (%)###**#+!"#$ ',##-.#,,, #,#, /01('/01/'#!2#! %&'(($#(#)&*"& 3,,#!4!4! +&'(#,-$#,./$012 5 # # %, ) 6###+! 4! 4! 4,*!47! 4! (! 8!9%,,#!41! 4! (! 4!5),!(8! 4! (! :!;!(7! (! 4! 4!!8! (! 8! 4!!8(!44!

Διαβάστε περισσότερα

!"#$#%&'()*+&,+-#./()012-3'$&2().2#)*+&,+-#.+4)5$267+82)&") 02$2.+1+49:%:)-;8)!"$#<8).2#)!$/%:)!"#$+8+&#<8

!#$#%&'()*+&,+-#./()012-3'$&2().2#)*+&,+-#.+4)5$267+82)&) 02$2.+1+49:%:)-;8)!$#<8).2#)!$/%:)!#$+8+&#<8 !!"#$%&'"()*+,-./+0$1+ $/0,-./+0$1+ 23'"')04%1+!"#$%&'( )*+,-,./"( 0,*1%&23 45,*623 78µ,1%,.$"9/"( & 00: ;

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors

SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors - SIEMENS Squirrel Cage Induction Standard Three-phase Motors 2 pole 3000 rpm 50Hz Rated current Power Efficiency Rated Ratio Noise Output Frame Speed Weight 3V 400V 415V factor Class 0%Load 75%Load torque

Διαβάστε περισσότερα

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby

Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude Soula, José Darrozes, Luc Bourrel, Alain Laraque, José Burgos, Séverine Bès de Berc, Patrice Baby Gradual diversions of the Rio Pastaza in the Ecuadorian piedmont of the Andes from 1906 to 2008: role of tectonics, alluvial fan aggradation and ENSO events Carolina Bernal, Frédéric Christophoul, Jean-Claude

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ %"&'$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-

!#$ %&'$!&!(!)%*+, -$!!.!$(-#$&%- !"#$ %"&$!&!"(!)%*+, -$!!.!$"("-#$&"%-.#/."0, .1%"("/+.!2$"/ 3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333 4.)!$"!$-(#&!- 33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρήσεις στα ϑέµατα

Παρατηρήσεις στα ϑέµατα Παρατηρήσεις στα ϑέµατα του διαγωνισµού ΘΑΛΗΣ 2013 της Ε.Μ.Ε. Λυγάτσικας Ζήνων Πρότυπο Πειραµατικό Γ.Ε.Λ. Βαρβακείου Σχολής 20 Οκτωβρίου 2013 1 Γενικές Παρατηρήσεις Οι απόψεις των παιδιών Τα ϑέµατα, ιδίως

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης

Πίνακας ρυθμίσεων στο χώρο εγκατάστασης 1/8 Κατάλληλες εσωτερικές μονάδες *HVZ4S18CB3V *HVZ8S18CB3V *HVZ16S18CB3V Σημειώσεις (*5) *4/8* 4P41673-1 - 215.4 2/8 Ρυθμίσεις χρήστη Προκαθορισμένες τιμές Θερμοκρασία χώρου 7.4.1.1 Άνεση (θέρμανση) R/W

Διαβάστε περισσότερα

Parts Manual. Wide Transport Stretcher Model 738

Parts Manual. Wide Transport Stretcher Model 738 Wide Transport Stretcher Model 738 Modèle 738 De Civière Large Pour Le Transport Breites Transport-Bahre-Modell 738 Breed Model 738 van de Brancard van het Vervoer Modello Largo 738 Della Barella Di Trasporto

Διαβάστε περισσότερα

&,'-- #-" > #'$,"/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'"$8 ''#"&$'!&0-##-""#;-# B

&,'-- #- > #'$,/'3&)##3!0'0#!0#/# 0'0';&'$8 ''#&$'!&0-##-#;-# B !"#"# $%"&$' ('#')#''$# * +,-""&$'.-,-"#!&"!##/'#')#''$# ** '$#/0'!0#'&!0"#"/#0"## * 1--'/''00#&'232232223#24 *5 ##-'"-&1-$6'#76#!$#0"$8&9-1$" * '$#&$'!&&1:"-#;6"/'-#

Διαβάστε περισσότερα

! " # " $ #% $ "! #&'() '" ( * / ) ",. #

! # $ #% $ ! #&'() ' ( * / ) ,. # Ψ ƒ! " # " $ #% $ "! #&'() '" ( * +",-.'!( / ) ",. # 0# $"!"#$%# Ψ 12/345 6),78 94. ƒ 9)")1$/):0;3;::9 >'= ( ? 9 @ '&( % A! &*?9 '( B+)C*%++ &*%++C 0 4 3'+C( D'+C(%E $B B - " % B

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Ι ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΝΕΟΝ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Ι ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ENHMΕΡΩΣΗ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2016 Πρόγραμμα Δράσεων Οργανισμού ΝΕΟΝ Έτος 2016 Στον τρίτο χρόνο λειτουργίας του, ο Οργανισμός ΝΕΟΝ παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα εκθέσεων και δράσεων, με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

!"#!"!"# $ "# '()!* '+!*, -"*!" $ "#. /01 023 43 56789:3 4 ;8< = 7 >/? 44= 7 @ 90A 98BB8: ;4B0C BD :0 E D:84F3 B8: ;4BG H ;8

Διαβάστε περισσότερα

! " #$% & '()()*+.,/0.

! #$% & '()()*+.,/0. ! " #$% & '()()*+,),--+.,/0. 1!!" "!! 21 # " $%!%!! &'($ ) "! % " % *! 3 %,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0 %%4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" 22 Φεβρουαρίου 2014

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 31 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης 22 Φεβρουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου) 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 361653-3617784 - Fax: 364105 e-mail : info@hms.gr, GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou Venizelou)

Διαβάστε περισσότερα

-! " #!$ %& ' %( #! )! ' 2003

-! #!$ %& ' %( #! )! ' 2003 -! "#!$ %&' %(#!)!' ! 7 #!$# 9 " # 6 $!% 6!!! 6! 6! 6 7 7 &! % 7 ' (&$ 8 9! 9!- "!!- ) % -! " 6 %!( 6 6 / 6 6 7 6!! 7 6! # 8 6!! 66! #! $ - (( 6 6 $ % 7 7 $ 9!" $& & " $! / % " 6!$ 6!!$#/ 6 #!!$! 9 /!

Διαβάστε περισσότερα

! " #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, #

! #$ (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # ! " #$ %%%$&$' %$($% (!$ )* ' & )* # & # & ' +, # $ $!,$$ ' " (!!-!.$-/001 # #2 )!$!$34!$ )$5%$)3' ) 3/001 6$ 3&$ '(5.07808.98: 23*+$3;'$3;',;.8/ *' * $

Διαβάστε περισσότερα

ABCDA EF A A D A ABCDA CA D ABCDA EF

ABCDA EF A A D A ABCDA CA D ABCDA EF ABCDAEF BABC FDDDDABCBABAC BBCABCADB AADAABCDACAD ABBFADAABA ABBFA AAFAB ABCDAEF AAABBA AA CADA BABA AA DA ABCDAEF BABC FDDDDABCBABAC BBCABCADB AADAABCDACAD ABBFADAABA CAA BABADFAAFAB BCAFAB ABCDAEF AAABBA

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών. Εργαστήριο 5

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών. Εργαστήριο 5 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Πληροφορικής (Χειμερινό Εξάμηνο 2014) ΕΠΛ 475: Ασφάλεια Δικτύων Η/Υ & Πληροφοριών Εργαστήριο 5 ΕΝΤΟΛΗ: openssl (Linux) Το OpenSSL είναι μια βιβλιοθήκη κρυπτογράφησης για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC

C F E E E F FF E F B F F A EA C AEC Proceedings of the International Multiconference on Computer Science and Information Technology pp. 767 774 ISBN 978-83-60810-27-9 ISSN 1896-7094 CFEEEFFFEFBFFAEAC AEC EEEDB DACDB DEEE EDBCD BACE FE DD

Διαβάστε περισσότερα

! "#! & "0/! ).#! 71 1&$ -+ #" &> " %+# "1 2$

! #! & 0/! ).#! 71 1&$ -+ # &> %+# 1 2$ "#$" &""'(() *+ , -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. / 0-1 2 $1 " 1 /& 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Διαβάστε περισσότερα

Ψηθιακά ςζηήμαηα - Διζαγωγή. ΣΔΙ Πάηπαρ, Σμήμα Ηλεκηπολογίαρ Καθ. Π. Βλασόποςλορ

Ψηθιακά ςζηήμαηα - Διζαγωγή. ΣΔΙ Πάηπαρ, Σμήμα Ηλεκηπολογίαρ Καθ. Π. Βλασόποςλορ Ψηθιακά ςζηήμαηα - Διζαγωγή Καθ. Π. Βλασόποςλορ 1 Κςκλώμαηα Γιακοπηών και Λογικέρ Πύλερ Καθ. Π. Βλασόποςλορ 2 Κςκλώμαηα Γιακοπηών και Λογικέρ Πύλερ Καθ. Π. Βλασόποςλορ 3 Κςκλώμαηα Γιακοπηών και Λογικέρ

Διαβάστε περισσότερα

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130

20.2.5 Å/ ÅÃ... YD/ kod... 130 Περιεχόμενα 13 Ψάχνοντας υποαπασχόληση 1 13.1 Διάλογοι.................................................. 1 13.1.1 Ÿ º Â È Ç½µ¹ Å»µ¹..................................... 1 13.1.2 Ä µãä¹±äìá¹...........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΟΕΙ ΩΝ

ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΖΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟΛΛΟΕΙ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

! " #! $ %! & & $ &%!

! #! $ %! & & $ &%! !" #! $ %!&&$&%! ! ' ( ')&!&*( & )+,-&.,//0 1 23+ -4&5,//0 )6+ )&!&*( '(7-&8 )&!&9!':(7,&8 )&!&2!'1;

Διαβάστε περισσότερα

LIMASSOL MUNICIPALITY

LIMASSOL MUNICIPALITY LIMASSOL MUNICIPALITY October 30 th, 2013. I N V I T A T I O N Painting and sculpture exhibition from Brasov, Romania In the framework of the development of the relations between Limassol and Brasov, Romania,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒ ΟΜΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α JBMO ( ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15,5 ΕΤΩΝ ) - ΣΜΥΡΝΗ

ΕΒ ΟΜΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ Α JBMO ( ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15,5 ΕΤΩΝ ) - ΣΜΥΡΝΗ ΕΟΜΗ ΛΚΝΙΚΗ ΜΘΗΜΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙ JBMO ( Ι ΜΘΗΤΕΣ ΚΤΩ ΤΩΝ 15,5 ΕΤΩΝ ) - ΣΜΥΡΝΗ Ιούνιος 003 Επιµέλεια: Ευθύβουλος Λιασίδης νδρέας Σαββίδης Να λυθούν όλα τα προβλήµατα Χρόνος: 4 ½ Ώρες Πρόβληµα 1. Ένας n θετικός

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mthemtic.gr. Η επιλογή και η φροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mthemtic.gr. Μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

!"#$ "%&$ ##%&%'()) *..$ /. 0-1$ )$.'-

!#$ %&$ ##%&%'()) *..$ /. 0-1$ )$.'- !!" !"# "%& ##%&%',-... /. -1.'- -13-',,'- '-...4 %. -5"'-1.... /..'-1.....-"..'-1.. 78::8

Διαβάστε περισσότερα

Λύση Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι διάφορη του μηδενός =

Λύση Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι διάφορη του μηδενός = 7. Άσκηση 1 2 1 Εστω ο πίνακας A = 1 3 2. Να δειχθεί ότι ο πίνακας είναι αντιστρέψιμοςκαιστησυνέχειαναυπολογιστείοαντίστροφος. 1 0 1 Για να είναι αντιστρέψιμος θα πρέπει η ορίζουσα του πίνακα να είναι

Διαβάστε περισσότερα

9 1. /001/2 27 /8? /89 16 < / B? > DEE F

9 1. /001/2 27 /8? /89 16 < / B? > DEE F !" #$ %! &!$ % ' $ ($ $ ) #%*!! +!(, % -. /001/2 03 4 /1. / 5 /6 0/078/2 27 91 1:3 /14 10 72 91.1;11 27 < 2 82 27 = 9 /62025 9> / = 9> 0/80 > /8? /89 16 < 3 9 4 24 4 /11 / 89 ;1 @ = 271002 A1? B 602 C

Διαβάστε περισσότερα

cz+d d (ac + cd )z + bc + dd c z + d

cz+d d (ac + cd )z + bc + dd c z + d T (z) = az + b cz + d ; a, b, c, d C, ad bc 0 ( ) a b M T (z) = (z) az + b c d cz + d (T T )(z) = T (T (z) (T T )(z) = az+b a + cz+d b c az+b + = (aa + cb )z + a b + b d a z + b cz+d d (ac + cd )z + bc

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016 Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 07/04/2016 Άσκηση Φ4.1: Θεωρείστε τις ακόλουθες σχέσεις επί του συνόλου Α={1, 2, 3} 1. R={(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 3)} 2. S={(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2),

Διαβάστε περισσότερα

Electronic Supplementary Information

Electronic Supplementary Information Electronic Supplementary Information NbCl 3 -catalyzed [2+2+2] intermolecular cycloaddition of alkynes and alkenes to 1,3-cyclohexadiene derivatives Yasushi Obora,* Keisuke Takeshita and Yasutaka Ishii*

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΣΤ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΒΟΗΘΟΙ ΤΗΛΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (ΑΡ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 2/2017) (ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

SAW FILTER - RF RF SAW FILTER

SAW FILTER - RF RF SAW FILTER FEATURES - Frequencies from 0MHz to 700MHz - Custom specifications available - Industry standard package configurations - Low-loss saw component - Low amplitude ripple - RoHS compliance - Electrostatic

Διαβάστε περισσότερα

!"#$%&'"(# )*+,"-+&,./.+"#. (&00#.

!#$%&'(# )*+,-+&,./.+#. (&00#. 1.!"#$%& '()$*"$&!"#$%&'"(# )*+,"-+&,./.+"#. (&00#.!"#$%µ&: %&++)' '$&µ(: ",-,.$)' )(*+#$%µ&:,-.//01 0µ2+&µ3$4( 52$$67289: 29-,($.-1958!:$;"3

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Θετικής - Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια - Συνέχεια ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Θετικής Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Μαθηματικά Γ Λυκείου Όρια Συνέχεια ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣΚΟΣ mail: info@iliaskosgr wwwiliaskosgr f] g,! R f] g,, f] g

Διαβάστε περισσότερα

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê

Ó³ Ÿ , º 2(131).. 105Ä ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ. Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê Ó³ Ÿ. 2006.. 3, º 2(131).. 105Ä110 Š 537.311.5; 538.945 Œ ƒ ˆ ƒ Ÿ ˆŠ ˆ ƒ Ÿ ƒ ˆ œ ƒ Œ ƒ ˆ ˆ Š ˆ 4 ². ƒ. ± Ï,.. ÊÉ ±μ,.. Šμ ² ±μ,.. Œ Ì ²μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê ³ É É Ö μ ² ³ μ É ³ Í ² Ö Ê³ μ μ ³ É μ μ μ²ö

Διαβάστε περισσότερα

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1

ΖΕΡΔΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟ ΟΥΤΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ (1922-ΣΗΜΕΡΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2005 1 (1922- ) 2005 1 2 .1.2 1.1.2-3 1.2.3-4 1.3.4-5 1.4.5-6 1.5.6-10.11 2.1 2.2 2.3 2.4.11-12.12-13.13.14 2.5 (CD).15-20.21.22 3 4 20.,,.,,.,.,,.,.. 1922., (= )., (25/10/2004), (16/5/2005), (26/1/2005) (7/2/2005),,,,.,..

Διαβάστε περισσότερα

Œˆ ˆ ƒ ˆŸ Ÿ ˆ ˆ Ÿ Œˆ ˆ

Œˆ ˆ ƒ ˆŸ Ÿ ˆ ˆ Ÿ Œˆ ˆ Ó³ Ÿ. 2017.. 14, º 1(206).. 176Ä189 ˆ ˆŠ ˆ ˆŠ Š ˆ Œˆ ˆ ƒ ˆŸ Ÿ ˆ ˆ Ÿ Œˆ ˆ.. Š μ,. ˆ. Š Î 1 Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê μé ³ É É Ö μ²êî μ μ μ μ μ ² Ö Êα ÉÖ ²ÒÌ μ μ ÊÐ Ö ³ Ï μ³μðóõ ± μ Ö Êα μ μ Ì μ É. ± μ μ ÊÐ

Διαβάστε περισσότερα

!"!# ""$ %%"" %$" &" %" "!'! " #$!

!!# $ %% %$ & % !'! #$! " "" %%"" %" &" %" " " " % ((((( ((( ((((( " %%%% & ) * ((( "* ( + ) (((( (, (() (((((* ( - )((((( )((((((& + )(((((((((( +. ) ) /(((( +( ),(, ((((((( +, 0 )/ (((((+ ++, ((((() & "( %%%%%%%%%%%%%%%%%%%(

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 30/03/2017

Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 30/03/2017 Φροντιστήριο #4 Λυμένες Ασκήσεις σε Σχέσεις 30/03/2017 Άσκηση Φ4.1: Θεωρείστε τις ακόλουθες σχέσεις επί του συνόλου Α={1, 2, 3} 1. R={(1, 1), (1, 2), (1, 3), (3, 3)} 2. S={(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2),

Διαβάστε περισσότερα

AE F F E C F E D ABC D

AE F F E C F E D ABC D AEFFECFED CB BC EFEFFEEEEE BFCEBFE ABCD ABCDEFCE CCAABCDEFCE DA EFF EFF EFEFFF EFF EFF EF F EF F EFF EFF EF CCAABCDEFCE A FCF FBF FEBF F FB FA ABCDBEFFBA FCFDBABCCB ABBFCFFDABCCB ABCD ABCDEFCE CCAABCDEFCE

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 212-213 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέμα 1 ο Α. Να αποδείξετε ότι κάθε σημείο της διχοτόμου μιας γωνίας ισαπέχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 2009 ΔΑΤΣΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ ΣΙΑ Ο.Ε. Λ Κ.Καραμανλή 37 72100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:28410 23150 FAX:28410 23161 E-mail: info@mechanicalsolutions.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ LG ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις Σειράς Ασκήσεων 4

Λύσεις Σειράς Ασκήσεων 4 Άσκηση 1 Λύσεις Σειράς Ασκήσεων 4 Έστω το σύνολο ατομικών προτάσεων ΑΡ = {red, yellow, green}. Με βάση τις ατομικές προτάσεις ΑΡ διατυπώστε τις πιο κάτω προτάσεις που αφορούν την κατάσταση των φώτων της

Διαβάστε περισσότερα

Evaluation et application de méthodes de criblage in silico

Evaluation et application de méthodes de criblage in silico Evaluation et application de méthodes de criblage in silico Hélène Guillemain To cite this version: Hélène Guillemain. Evaluation et application de méthodes de criblage in silico. Sciences agricoles. Conservatoire

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ taexeiolag ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 1 uuuu uuuu uuuu Αν OA OB 3O 0 και ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ uuuu uuuu uuuu OA OB 1, O α Να δείξετε ότι τα σημεία Α, Β, Γ είναι συνευθειακά

Διαβάστε περισσότερα

! "! #" # $ #% !!*$( & +( $#!,-'( . $ ), ( )* / $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! '

! ! # # $ #% !!*$( & +( $#!,-'( . $ ), ( )* / $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! ' ! "! #" # $ #% & '#()!!*$( & +( $#!,-'(. $ ), ( )* /0 1234 $ 5- (6 7# 8,6 - - /& 4&! ' 6,!(*$(- (,('& 9 !" # $% $% $$!" #$ # % # &'&&&&&'& &() #* $$ & '' $( $) * $ +"&,-&!" +$ )$ " ## +," )- )) ## &. ''

Διαβάστε περισσότερα

Electronic Supplementary Information

Electronic Supplementary Information Electronic Supplementary Information The preferred all-gauche conformations in 3-fluoro-1,2-propanediol Laize A. F. Andrade, a Josué M. Silla, a Claudimar J. Duarte, b Roberto Rittner, b Matheus P. Freitas*,a

Διαβάστε περισσότερα

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n

(a b) c = a (b c) e a e = e a = a. a a 1 = a 1 a = e. m+n Z 6 D 3 G = {a, b, c,... } G a, b G a b = c c (a b) c = a (b c) e a e = e a = a a a 1 = a 1 a = e Q = {0, ±1, ±2,..., ±n,... } m, n m+n m + 0 = m m + ( m) = 0 Z N = {a n }, n = 1, 2... N N Z N = {1, ω,

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Αργιανάς, Η άνοιξη της Ελληνικής Γλυπτικής, Φαίη Τζανετουλάκου Επίκαιρα #75, 24/03-30/03/11

Αθανάσιος Αργιανάς, Η άνοιξη της Ελληνικής Γλυπτικής, Φαίη Τζανετουλάκου Επίκαιρα #75, 24/03-30/03/11 Αθανάσιος Αργιανάς, Η άνοιξη της Ελληνικής Γλυπτικής, Φαίη Τζανετουλάκου Επίκαιρα #75, 24/03-30/03/11 Αθανάσιος Αργιανάς, Ο Αθανάσιος Αργιανάς στην Breeder Gallery µέχρι το Μάρτιο, Athens Magazine,

Διαβάστε περισσότερα

Space weather influences on atmospheric electricity

Space weather influences on atmospheric electricity Space weather influences on atmospheric electricity Article Accepted Version Nicoll, K. A. (2014) Space weather influences on atmospheric electricity. Weather, 69 (9). pp. 238-241. ISSN 1477-8696 doi:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Χεμερινό εξάμηνο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ. Χεμερινό εξάμηνο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Χεμερινό εξάμηνο 2006-07 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 1 ΔΕΥΤΕΡΑ, 9-10-06, 11-13. ΓΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ. Θεώρημα 1. Το άθροισμα των γωνιών τριγώνου είναι ίσο με 180 o. Θεώρημα 2. Κάθε εξωτερική γωνία τριγώνου

Διαβάστε περισσότερα

!"# '1,2-0- +,$%& &-

!# '1,2-0- +,$%& &- "#.)/-0- '1,2-0- "# $%& &'()* +,$%& &- 3 4 $%&'()*+$,&%$ -. /..-. " 44 3$*)-),-0-5 4 /&30&2&" 4 4 -&" 4 /-&" 4 6 710& 4 5 *& 4 # 1*&.. #"0 4 80*-9 44 0&-)* %&9 4 %&0-:10* &1 0)%&0-4 4.)-0)%&0-44 )-0)%&0-4#

Διαβάστε περισσότερα

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων

Διάρκεια (ώρες) Κόστος/ άτομο ( ) Ημερήσιο πρόγραμμα. Α. Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων Ghgkyaia_kg gt_i_p >e_ctboe 9ag gabacwk_ky bya 8>alghtY i> 9gKYeabgwp As gkp : KY «oekyer Cgki>tY» bya g bgaeoeabwp Kgkp hwcgp!$!>!r!f!p!:!w 1 5. 0 0 0!M!L!K!R,!H!!:!D!C!:!F!B!C!W!Q!!H!K!:!F!B!C!W!Q!"!T!H!Q!"!I!H!L!J!J!U!P!F

Διαβάστε περισσότερα

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ä664

ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ Ä664 ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2017.. 48.. 5.. 653Ä664 ˆ Œ ˆ ˆ e + e K + K nπ (n =1, 2, 3) Š Œ ŠŒ -3 Š - ˆ Œ Š -2000 ƒ.. μéμ Î 1,2, μé ³ ±μ²² μ Í ŠŒ -3: A.. ß ±μ 1,2,. Œ. ʲÓÎ ±μ 1,2,.. ̳ ÉÏ 1,2,.. μ 1,.. ÏÉμ μ 1,.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 Version 1.5 (16/03/2017) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Διδάσκων: Γκόγκος Χρήστος Μάθημα: Τεχνητή Νοημοσύνη (εργαστήριο Δ εξαμήνου) Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 27 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα "Ο Αρχιμήδης" ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 27 η Ελληνική Μαθηματική Ολυμπιάδα Ο Αρχιμήδης ΣΑΒΒΑΤΟ, 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πανεπιστημίου (Ελευθερίου Βενιζέλου 34 106 79 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 361653-3617784 - Fax: 364105 e-mail : info@hms.gr www.hms.gr GREEK MATHEMATICAL SOCIETY 34, Panepistimiou (Εleftheriou

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr

Διευθύνοντα Μέλη του mathematica.gr Το «Εικοσιδωδεκάεδρον» παρουσιάζει ϑέματα που έχουν συζητηθεί στον ιστότοπο http://www.mathematica.gr. Η επιλογή και η ϕροντίδα του περιεχομένου γίνεται από τους Επιμελητές του http://www.mathematica.gr.

Διαβάστε περισσότερα

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436

#&' ()* #+#, 2 )' #$+34 4 )!' 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8')* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :&' 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) ''7 465+436 ! "#$$% #& ()* #+#, -./0*1 2 ) #$+34 4 )! 35+,6 5! *,#+#26 37)*! #2#+#42 %8)* #44+#%$,)88) 9 #,6+-55 $)8) -53+2#5 #6) :& 2#3+23- ##) :* 232+464 #-) 7 465+436 .* &0* 0!*07 ;< =! ))* *0*>!! #6&? @ 8 (? +

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Γ ΜΑΘΗΜΑ 2 Ισοδύναμο Ηλεκτρικό Κύκλωμα Σύγχρονων Μηχανών Ουρεϊλίδης Κωνσταντίνος, Υποψ. Διδακτωρ Υπολογισμός Αυτεπαγωγής και αμοιβαίας επαγωγής Πεπλεγμένη μαγνητική ροή συναρτήσει των

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια:xr.tsif Σελίδα 1 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΕΥΧΟΣ 8ο ΑΣΚΗΣΕΙΣ 701-800 Αφιερωμένο σε κάθε μαθητή που ασχολείται ή πρόκειται να ασχοληθεί με Μαθηματικούς διαγωνισμούς Τσιφάκης

Διαβάστε περισσότερα

Εαρινό Εξάμηνο Χ. Χαραλάμπους ΑΠΘ

Εαρινό Εξάμηνο Χ. Χαραλάμπους ΑΠΘ Εαρινό εξάμηνο 2012 26.04.12 Χ. Χαραλάμπους René Descartes (Γαλλία) 1596 1650 φιλόσοφος Cogito ergo sum Σκέφτομαι άρα υπάρχω 1637 La dioptrique, Les meteores, La geometrie Καρτεσιανή γεωμετρία=αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

È http://en.wikipedia.org/wiki/icosidodecahedron

È http://en.wikipedia.org/wiki/icosidodecahedron À Ô ÐÓ ÖÓÒØ ØÓÙÔ Ö ÕÓÑ ÒÓÙ Ò Ø Ô ØÓÙ Ô Ñ Ð Ø ØÓÙhttp://www.mathematica.grº Å Ø ØÖÓÔ LATEX ÛØ Ò Ã Ð Ò Ø ÃÓØÖôÒ Ä ÙØ Ö ÈÖÛØÓÔ Ô Õ ÐÐ ËÙÒ ÔÓÙÓ ËÕ Ñ Ø Å Õ Ð Æ ÒÒÓ ÉÖ ØÓÌ Ë Ð ¹ ÅÔÓÖ Ò Ò Ô Ö Õ Ò Ò Ñ Ð Ö º ÌÓß

Διαβάστε περισσότερα

P Œ ²μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. μ. ˆ ˆŸ Œˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆŸ Ÿ - ˆ ˆ ŠˆŒˆ Œ Œˆ ˆ œ ˆ Œ ˆ ŒˆŠ Œ -25

P Œ ²μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. μ. ˆ ˆŸ Œˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆŸ Ÿ - ˆ ˆ ŠˆŒˆ Œ Œˆ ˆ œ ˆ Œ ˆ ŒˆŠ Œ -25 P6-2011-64.. Œ ²μ, Œ.. ƒê Éμ,. ƒ. ²μ,.. μ ˆ ˆŸ Œˆ ˆŸ ˆ Š Œ ˆŸ Ÿ - ˆ ˆ ŠˆŒˆ Œ Œˆ ˆ œ ˆ Œ ˆ ŒˆŠ Œ -25 Œ ²μ... P6-2011-64 ² μ Ö ²Õ³ Ö ± ³ Ö μ Í Ì μ Ò Ö μ-ë Î ± ³ ³ Éμ ³ μ²ó μ ³ ³ ± μé μ Œ -25 μ³μðóõ Ö μ-ë

Διαβάστε περισσότερα

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο

RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο RAINBOW ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ AΡ.Μ.Α.Ε: 14278/06/Β/86/1 ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 75, ΑΘΗΝΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου 2008 έως 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των υλικών των προετοιμασιών σε υφασμάτινο υπόστρωμα, φορητών έργων τέχνης (17ος-20ος αιώνας). Διερεύνηση της χρήσης της τεχνικής της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

Διαβάστε περισσότερα

! " #! $ % & $ ' ( % & # ) * +, - ) % $!. /. $! $

! #! $ % & $ ' ( % & # ) * +, - ) % $!. /. $! $ [ ] # $ %&$'( %&#) *+,-) %$./.$ $ .$0)(0 1 $( $0 $2 3. 45 6# 27 ) $ # * (.8 %$35 %$'( 9)$- %0)-$) %& ( ),)-)) $)# *) ) ) * $ $ $ %$&) 9 ) )-) %&:: *;$ $$)-) $( $ 0,$# #)$.$0#$ $8 $8 $8 $8,:,:,:,: :: ::

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Queuing Systems

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Queuing Systems ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ Queuing Systems Εφαρμογές Θεωρήματος Jackson: (i) Δίκτυα Μεταγωγής Πακέτου (ii) Υπολογιστικά Μοντέλα Πολυεπεξεργασίας Βασίλης Μάγκλαρης maglaris@netmode.ntua.gr 3/5/2017 ΑΝΟΙΚΤΑ ΔΙΚΤΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

!"!"!!#" $ "# % #" & #" '##' #!( #")*(+&#!', & - #% '##' #( &2(!%#(345#" 6##7

!!!!# $ # % # & # '##' #!( #)*(+&#!', & - #% '##' #( &2(!%#(345# 6##7 !"!"!!#" $ "# % #" & #" '##' #!( #")*(+&#!', '##' '# '## & - #% '##'.//0 #( 111111111111111111111111111111111111111111111111111 &2(!%#(345#" 6##7 11111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111

Διαβάστε περισσότερα

! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *&

! # $%%&$$'($)*#'*#&+$ $&#! #, &,$-.$! $-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& ! "# $"%%&$$'($)*#'*#&+$ ""$&#! "#, &,$-.$! "$-/+#0-, *# $-*/+,/+%!(#*#&1!/+# ##$+!%2&$*2$ 3 4 #' $+#!#!%0 -/+ *& '*$$%!#*#&-!5!&,-/+#$!&- &"/ "$,&/#!6$7,&78 "$% &$&'#-/+#!5*% 3 +!$ 9 &$*,2"%& #$- 3 '*$%#

Διαβάστε περισσότερα

n = r J n,r J n,s = J

n = r J n,r J n,s = J Ανάλυση Fourer και Ολοκλήρωμα Lebesgue (2011 12) 4ο Φυλλάδιο Ασκήσεων Υποδείξεις 1. Εστω E [a, b] με µ (E) = 0. Δείξτε ότι το [a, b] \ E είναι πυκνό υποσύνολο του [a, b]. Υπόδειξη. Θεωρήστε ένα μη κενό

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων

Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Αποθήκες Δεδομένων και Εξόρυξη Δεδομένων Ενότητα 12: Κανόνες Συσχέτισης Μέρος B Αναστάσιος Γούναρης, Επίκουρος Καθηγητής Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές

Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές ΗΥ-360 Αρχεία και Βάσεις Δεδομένων Φροντιστήριο Κανονικές Μορφές 1 Κλειστότητα Συναρτησιακών Eξαρτήσεων: Πώς συμβολίζεται: F + Τι σημαίνει : Το ΣΥΝΟΛΟ των Σ.Ε. που μπορούν να παραχθούν από ένα σύνολο εξαρτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải.

Đường tròn : cung dây tiếp tuyến (V1) Đường tròn cung dây tiếp tuyến. Giải. Đường tròn cung dây tiếp tuyến BÀI 1 : Cho tam giác ABC. Đường tròn có đường kính BC cắt cạnh AB, AC lần lượt tại E, D. BD và CE cắt nhau tại H. chứng minh : 1. AH vuông góc BC (tại F thuộc BC). 2. FA.FH

Διαβάστε περισσότερα

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ

Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ ˆ ˆŠ Œ ˆ ˆ Œ ƒ Ÿ 2010.. 41.. 1 Š ƒ ˆ ˆŸ Å Š Šˆ ATLAS: ˆ ˆŸ ˆ Šˆ, Œ ˆ Œ ˆ.. ƒê ±μ,. ƒ ² Ï ², ƒ.. Š ± ²,. Œ. Ò,.. ŒÖ²±μ ±,.. Ï Ìμ μ,.. Ê ±μ Î,.. ±μ,. Œ. μ Ñ Ò É ÉÊÉ Ö ÒÌ ² μ, Ê. ÉÉÊ,. Ê μ μ ± Ö μ Í Ö Ö ÒÌ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αλγόριθμος FP-Growth

Ο Αλγόριθμος FP-Growth Ο Αλγόριθμος FP-Growth Με λίγα λόγια: Ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί μια συμπιεσμένη αναπαράσταση της βάσης των συναλλαγών με τη μορφή ενός FP-δέντρου Το δέντρο μοιάζει με προθεματικό δέντρο - prefix tree (trie)

Διαβάστε περισσότερα