Me 803 ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Me 803 ISBN"

Transcript

1 RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju katera METODISKIE NORĀDĪJUMI SAPLĀKŠŅA PANEĻU PROJEKTĒŠANAI (LVS EN ). izevums RTU Būvniecības specialitāšu stuentiem stuiju procesā izstrāājot uz koka konstrukciju projektēšanu orientētus praktiskus arbus stuiju arbus un inženierprojektus nereti roas nepieciešamība etalizēti izprojektēt saplākšņa paneļus. Sastāītajos metoiskajos norāījumos apkopota etalizēta inormācija par šāu savienojumu projektēšanu un tā var sekmēt praktisko arbu izpilīšanas gaitu mācību priekšmetā Būvkonstrukcijas ka arī stuiju arbu un projektu kvalitātes paaugstināšanu. Metoiskos norāījumus sastāīja asistents V. Goremikins un asoc.pro. D. Serjuks Recenzents: Dr.sc.ing. L.Kupče UDK (07) Me 80 RTU Rīga 011 ISBN

2 4 IEVADS A Pārseguma paneļus var izgatavot no lokšņu materiāliem: saplākšņa kokskaiu vai kokšķieru plātnēm. Šajos metoiskajos norāījumos ir apskatīts panelis ar saplākšņa apšuvumiem (1. attēls) Paneļu izmēri sakrīt ar lokšņu materiālu stanartizmēriem. Starp augšējo un apakšējo apšuvumu izvieto garenribas šķērsribas un siltumizolācijas materiālu. Ieteicams izmantot neegošu siltumizolācijas materiālu piemēram minerālvati; stikla vati ar tilpummasu mazāku par 100 kg/m ; neegošu putuplastu; putu poliuretānu; atsevišķos gaījumos rīkst lietot vieglās kokskaiu plātnes kas izpila gan siltumizolācijas materiāla gan ari paneļa apakšējā apšuvuma unkcijas. Siltumizolācijas biezumu nosaka ar paneļa siltumvaītspējas aprēķinu (LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika ). Siltumizolācijas materiālu novieto uz paneļa apakšējā apšuvuma kuram uzklāta tvaika izolācijas kārta. Tvaika izolācijai var izmantot plastmasas plēvi ūensizturīgas emaljas lakas vai sintētiskās līmes slāni. Starp paneļa augšējo apšuvumu un siltumizolāciju jāatstāj gaisa sprauga vēināšanai ne mazāka par 50 mm. Saplākšņa paneļus var izmantot zem trīskārtu ruberoīa jumta seguma (vienu ruberoīa kārtu pielīmē rūpnīcā). Stinga jumta seguma gaījumā (no proilēta tēraua klāja) ribotos paneļus izgatavo bez augšējā apšuvuma tā lomu izpila jumta segums [4]. B bw bw bw ht hw hc b b aw a a ht hw hc bw aw l a a aw A A-A Ventilacijas caurums Siltumizolacija b b b bw bw h Tvaika izolacija B-B l a a b aw h B aw aw aw aw 1. att. Saplākšņa panelis

3 1. SAPLĀKŠŅA PANEĻA APRĒĶINA SECĪBA 1.1. PANEĻA GALVENO IZMĒRU PIEŅEMŠANA 5 Paneļa augstumu pieņem mm kas sastāa 1/5...1/40 paneļa laiuma. Pieņemtajam paneļa augstumam jānorošina ērts siltumizolācijas materiāla izvietojums un laba paneļa vēināšana kā arī nepieciešamā stiprība un noturība pēc I grupas robežstāvokļu un stingums pēc II grupas robežstāvokļu nosacījumiem. Visaugstākajām prasībām atbilst līmētie ēļusaplākšņa paneļi kuru apšuvumi izpilīti no 6 mm bieza un biezāka ūensizturīga saplākšņa stieptajam apšuvumam (h t 6 mm) kā arī no 8 mm bieza un biezāka saplākšņa spiestajam apšuvumam (h c 8 mm) ar ārējo kārtu šķieru orientāciju paneļa garenvirzienā. Paneļu karkasu veio nesošās garenribas un konstruktīvās šķērsribas. Ribu šķērsgriezumu pieņem pēc zāģmateriālu sortimenta bet lielām slozēm un lieliem laiumiem ribas var būt līmētas stiegrotas ubult-t šķērsgriezuma ar saplākšņa sieniņu kā arī veiotas no liektiem proilētiem saplākšņu elementiem. Atstatumu starp nesošajām garenribām nosaka augšējā apšuvuma aprēķins liecē ko raa koncentrēta montāžas sloze Fγ = 1 kn pēc ormulas: a1 10 h c m (1) kur a atstatums starp garenribu asīm m; m saplākšņa aprēķina pretestība liecē šķieru šķērsvirzienā MPa; h augšēja apšuvuma biezums m. c k () m mo mk / M kur k mo moiikācijas aktors (sk. III pielikumu); γ M parciālais (rošuma) aktors materiāla īpašībai (sk. IV pielikumu); mk saplākšņa pretestības raksturvērtība liecē šķieru šķērsvirzienā MPa; 6 Turpmāk šo atstatumu koriģē ar visa paneļa aprēķinu pēc stiprības un eormācijām. Sķērsribas novieto zem saplākšņa saurām ja tās ir taisnas. Slīpam saplākšņa saurām sķērsribas nav parezamas izņemot paneļa galus. Faktisko šķērsribu skaitu nosaka spiestā apšuvuma noturība. No ugunsrošības vieokļa sķērsribas nepieciešamas lai saalītu paneli nelielos brīva gaisa tilpumos (50 m x 005 m = 5 m ). Katrā šķērsribā vai garenribā izurbj vai apaļus ( = 50 mm) obumus visa pārseguma caurvēināšanai. Saplākšņa apšuvumus un ribas sava starpa salīmē ar sintētiskajām līmēm. Paneļu šķēlums sastāv no iviem ažāiem materiāliem koksnes un saplākšņa kuriem ir atšķirīgi elastības mouļi. Tāēļ stiprības un stinguma aprēķinos parasto ģeometrisko raksturlielumu vietā izmanto reucētos raksturlielumus turklāt reucē uz to materiālu kurā atro spriegumus. [4] 1.. SLODŽU NOTEIKŠANA KAS DARBOJAS UZ PANELI Konstrukcijas statiskajā aprēķinā visām reāli iespējamām složu kombinācijām jānosaka iekšējie spēki sistēmas elementos vai elementu aprēķina šķēlumos: garenspēks (ass spēks aksiālspēks normālspēks) šķērsspēks un lieces moments. Izšķir složu pamatkombinācijas šķietami ilgstošās pastāvīgo un mainīgo složu kombinācijas un sevišķo složu kombinācijas (ugunsgrēka sprāziena zemestrīces gaījumā). Nestspējas robežstāvokļu aprēķiniem složu pamatkombinācija ilgstošai (pastāvīgai) situācijai ietver pastāvīgo un vienas galvenās mainīgās slozes pilnu aprēķina vērtību summu kam pieskaitīta pārējo mainīgo složu reucēto vērtību summa: m G k Q1 k1 Q i0 i k i i1 F G Q Q () n kur Gk gk j pastāvīgo složu raksturvērtību summa; j1

4 Q k 1 izvēlētās galvenās (piemēram sniega) slozes raksturvērtība; m i Q 0 i k i 7 pārējo mainīgo složu (piemēram vēja kravas u.c.) reucēto raksturvērtību summa kombinācijā; m kombinācijā ievērtējamo mainīgo složu veiu skaits; n kombinācijā ievērtējamo pastāvīgo složu veiu skaits; i mainīgās slozes kārtas numurs kombinācijā; j pastāvīgās slozes komponentes kārtas numurs; 0i kombināciju koeicients atbilstošajai mainīgai slozei; γ G parciālais rošuma aktors pastāvīgajai slozei pastāvīgi izmantojamu ēku un būvju konstrukcijām γ G = 15; γ Q parciālais rošuma aktors mainīgajām slozēm pastāvīgi izmantojamu ēku un būvju konstrukcijām γ Q = µ i sniega slozes ormas koeicients kas atkarīgs no jumta konigurācijas izmēriem un slīpuma leņķa. Prognozējamie sniega slozes izvietojuma varianti vienslīpu un ivslīpu jumtiem parāīti. attēlā (a b) un atbilstošās ormas koeicientu µ 1 un µ vērtības otas 1. tabulā. Složu pamatkombināciju skaits apskatāmajai aprēķina situācijai būs vienās ar mainīgo složu skaitu (m) jo katrai no tām vienreiz jāpiešķir galvenās iearbes loma (i = 1). [] 1.. SNIEGA SLODZES RAKSTURĪGO VĒRTĪBU NOTEIKŠANA Sniega slozes raksturvērtību uz jumtu nosaka pēc: s C C s (4) i e t k kur s k sniega slozes raksturvērtība uz zemes virsmas kpa kas atkarīga no ģeogrāiska rajona [LBN 00-01]; C e būves ekspozīcijas koeicients kas ievērtē topogrāiskos apstākļus kas ietekmē sniega uzkrāšanos. C e = 0.8 ja būve atroas no vēja neaizsargātā teritorijā C e =1.0 normālai teritorijai C e =1. ja būve atroas teritorijā kuras apkārtējā topogrāija veicina sniega sakrāšanos (augsti koki augsta apbūve visapkārt); C t termiskās ietekmes koeicients kas ievērtē sniega samazināšanos pārseguma paaugstinātas siltumvaāmības (>1 W/m K) rezultātā; ja nav citu speciālu norāījumu ta pieņem C t = 1;. att. Sniega slozes arbības varianti: a uz vienslīpnes jumtu; b - uz ivslīpņu jumtu; c sanesas uz auzslīpumu jumtu ar satekni; uz jumta pārkares zegā.

5 tabula Sniega slozes ormas koeicienta vērtības jumtiem ar plakanām virsmām hc bec bce/ Formas koeicients Formas koeicienta vērtības atkaerībā no jumta slīpuma leņķa α 0 <α 0 0 <α<60 α 60 µ (60-α)/0 0.0 µ α/ ht hw bte/ bw b bw h Uz auzslīpu jumtiem (.att. - c) sateknes aļā veiojas sniega sanesumi. Ja jumtas zegas aļā ir parapets vai cits veiojums kas traucē sniega noslīēšanu ta ormas koeicientam µ 1 jāpieņem maksimālā vērtība. Jumta pārkares vietās zegā veiojas sniega sablīvējumi (. att. - ). Koncentrētās sniega slozes rakstūrvērtību S e (kn) kas iearbojas uz katru zegas garuma metru aprēķina pēc ormulas: zc zt y bet zw bec z y z S e s k k / (5) kur γ sniega tilpumsvars ko šajā aprēķinā pieņem γ =.0 kpa; k parametrs kas ievērtē sablīvējuma ormu ir atkarīgs no temperatūras izmaiņu amplitūas un biežuma un jumta seguma materiāla. Rekomenējama parametra k vērtība izteikta kā tilpumsvara un sniega segas biezuma h s (m) attiecība: k = / h s bet to pieņemt ne vairāk par h s γ. [] 1.4. LĪMĒTU RIBOTU KOKA PANEĻU APRĒĶINI NESTSPĒJAS ROBEŽSTAVOKĻOS Līmētie paneļi ar koka ribām un koksnes plātņu materiāla (ūensizturīgais saplāksnis OSB plātnes) apšuvumu apskatāmi kā salikta stinga šķērsgriezuma elementi ar plāniem plauktiem (. att.). [1] 1 1 bet z. att. Līmētā ribota koka paneļa šķērsgriezuma shēma. Aprēķina složu iearbībā pieņem lineāru lieces normālspriegumu saalījumu pa šķērsgriezuma augstumu bet patiecoties bīes eormācijām līmētās šuvēs novērojams nevienmērīgs normālspriegumu saalījums pa stieptā un spiestā plaukta platumu. Paneļa aprēķinā izmanto koncepciju par plaukta eektīvo (aprēķina) platumu kura robežās pieņem vienmērīgu normālspriegumu saalījumu. Tāējāi paneļa riboto kārbveia proilu aprēķinā aizstāj ar ubult-t proilu kam pielieto siju normālās lieces teoriju. Jāņem vērā ka spiestais plaukts strāā arī ļozē. Šuves starp ribām un plauktiem ir sevišķi saspriegtas tangenciālspriegumu ietekmē. bw

6 11 Plaukta platuma aprēķina lielumu (b e ) nosaka saskaņā ar sekojošiem nosacījumiem: b b b vai b b b (6) e c c e w e t t e w Lielumi b ce un b te nerīkst būt lielāki par pieļaujamo lielumu pēc plaukta stiprības skalē bet lielums b ce nerīkst pārsniegt arī robežlielumu lai norošinātu nepieciešamo spiestā plaukta stingumu ļozē. Minētie robežlielumi oti. tabulā. [1] Maksimālie pieļaujamie plaukta platuma eektīvie lielumi Plaukta materiāls 1. Ūensizturīgais saplāksnis ar ārējās kārtas inierskaias šķieru virzienu: - paralēli sieniņai - perpenikulāri sieniņai. tabula Maksimālais pieļaujamais plaukta eektīvais platums lai norošinātu: stiprību skalē stingumu 0.1 L 0.1 L 0 h 5 h. Orientētā zīslojuma (OSB) plātnes 0.15 L 5 h. Kokskaiu un kokšķieru plātnes 0. L 0 h Apzīmējumi: L attālums starp paneļa atbalstlaukumu centriem jeb laiums; h paneļa plaukta plātnes biezums. Stiepta un spiestā plaukta normālspriegumu stiprību pārbaua pēc nosacījumiem: M c z c (7) I e y 1 M (8) h z t t I e y kur c t plauktu materiāla aprēķina pretestības vērtības attiecīgi spieē un stiepē; σ c σ t normālspriegumu aprēķina vērtība attiecīgi spiestajā un stieptajā plauktā. [1] k c mo ck / M k t mo tk / M kur k mo moiikācijas aktors (sk. III pielikumu); γ M parciālais (rošuma) aktors materiāla īpašībai (sk. IV pielikumu); ck tk plauktu materiāla pretestības raksturvērtība (sk. VI - VII pielikumu); Ribas normālspriegumu stiprību pārbaua pēc nosacījumiem: M z (10) w 1 w Iew y kur z 1 = max [(z h t )(h z h c )]; w ribas materiāla aprēķina pretestības vērtība liecē; σ w normālspriegumu aprēķina vērtība ribā. k (11) w mo mk / M kur k mo moiikācijas aktors (sk. III pielikumu); γ M parciālais (rošuma) aktors materiāla īpašībai (sk. IV pielikumu); mk koksnes pretestības raksturvērtība liecē (sk. II pielikumu). (9)

7 1 Ribas tangenciālo spriegumu stiprību pārbaua pēc nosacījumiem: V S ew w v90 Iew y bw kur τ w skales spriegumu aprēķina vērtība ribā; V šķērsspēka aprēķina vērtība; b w ribas platums; v90 ribas materiāla aprēķina pretestība skalē. v90 mo v90 k / M (1) k (1) kur k mo moiikācijas aktors (sk. III pielikumu); γ M parciālais (rošuma) aktors materiāla īpašībai (sk. IV pielikumu); v90k ribas materiāla raksturvērtība skalē. Vispirms aprēķina šķēluma reucētos ģeometriskos raksturlielumus pie kam reucē uz to materiālu reucē uz to materiālu kurā atro spriegumus. [1] a) Šķērsgriezuma reucētie lielumi reucējot uz plauktu materiālu: 1) šķērsgriezuma reucētais laukums: A e hw bw Ew h c be c h t be t (14) E kur E w ribas materiāla elastības moulis E joslas materiāla elastības moulis; kur 14 ) laukuma aļu statisko momentu summa pret asi 1-1 (sk..att.): h c Se 1 h c be c h (15) E w hwbwhh c hw / be th t / E ) šķēluma neitrālās ass attālums no ass 1-1: Se 1 z (16) A e 4) eektīvā šķēluma laukuma inerces moments pret neitrālo asi: be c h c Ie y h c be c zc 1 E b h w bw h w h b z E 1 1 h b z h c zc hz ; zt e t t w w w t e t t h t hw z ; zw zh t. b) Šķērsgriezuma reucētie lielumi reucējot uz ribas materiālu: 1) šķērsgriezuma reucētais laukums: ew c e c t e t w w Ew Ew (17) E E A h b h b h b (18)

8 15 ) laukuma aļu statisko momentu summa pret asi 1-1: h c E Sew1 h c be c h Ew E hw bw h h c hw / be th t / Ew (19) 16 Līmēto šuvju zonā (.att. šķēlums ) pārbaua koksnes stiprību skalē pēc nosacījuma: mean ja b 8h V I b b h v90 w S 8 h e y w v90 ja w 8 bw () ) šķēluma neitrālās ass attālums no ass 1-1: z S ew1 (0) A ew 4) eektīvā šķēluma laukuma inerces moments pret neitrālo asi: kur τ mean skales spriegumu aprēķina vērtība; V šķērsspēka aprēķina vērtība; b w ribas platums; v90 vājākā materiāla aprēķina pretestība skalē; S plaukta šķēluma statiskais moments pret neitrālo asi: t c S max S S (4) kur E be c h c Iew y h c be c zc E w 1 bw h E w be t h t hwbwzw h t be t zt 1 E w 1 h c h t hw zc hz ; zt z ; zw zh t. 5) laukuma puses statiskais moments pret neitrālo asi: E Sew h c be c zc bw Ew z c h c / (1) () kur S h b z S h b z. t t e t t v90 mo v90 k / M c c e c c k (5) kur k mo moiikācijas aktors (sk. III pielikumu); γ M parciālais (rošuma) aktors materiāla īpašībai (sk. IV pielikumu); v90k vājāka materiāla raksturvērtība skalē. [1] Ja netiek veikta speciāla spiestā plaukta arbības analīze ļozē ta noturības norošināšanai jāņem vērā nosacījums attālumam starp garenribu malām: b. (6) b e

9 LĪMĒTU RIBOTU KOKA PANEĻU FUNKCIONĀLĀS ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE kur u inst m 5 qk L 84 E I 4 e y () Lai norošinātu sistēmas unkcionālo atbilstību pārseguma nesošas konstrukcijas pārvietojumi nerīkst pārsniegt pieļaujamos lielumos. Paneļu izliece nerīkst pārsniegt aprēķina situācijai un konstrukcijas nozīmei atbilstošo pieļaujamo lielumu (δ max ) ko pārbaua ar lietojamības pamatnosacījumu: u in max. (7) E h kv () G L kur L paneļa laiums; h paneļa šķērsgriezuma augstums; E apšuves materiāla elastības moulis; G apšuves materiāla bīes moulis. [1] Līmētam ribotam koka panelim izlieces galīgo lielumu u in aprēķina kā atsevišķo iearbes eektu izraisīto pārvietojumu summu: u u u (8) in in G in Q1 kur u ing galīgais pārvietojums ko izraisa pastāvīgā sloze: in G inst G creep G inst G 1 e u u u u k ; (9) u inq1 galīgais pārvietojums ko izraisa galvenā mainīgā sloze: u u u u 1 k ; (0) in Q1 inst Q1 creep Q1 inst Q1 1 e kur u creep.. prognozējamais izlieces pieaugums materiāla šļūes ietekmē; k e šļues aktors kas ievērtē eormāciju pieaugumu laikā slozes ilgstošās arbības un mitruma ietekmē (skatīt XIV pielikumu); ψ... kombināciju koeicients [LVS EN 1990] ko izmanto atbilstošās mainīgās slozes šķietami pastāvīgās vērtības noteikšanai kas izraisa šļūi. Sniega slozei ψ s = 0. Galīgo elastīgo izlieci u inst aprēķina lieces momenta izraisīto izlieces komponenti u instm pareizinot ar tuvinātu koeicientu k v kas ievērtē šķērspēka ietekmi: u inst inst m v u k (1)

10 . SKAITLISKAIS PIEMĒRS 19 Dots: Ribotais saplākšņa panelis jumta pārsegumam. Paneļa garums l = 5980 mm kas atbilst nesošo konstrukciju solim 6 m. Sprauga starp paneļiem garenvirzienā parezēta 0 cm. Paneļa platums b = 1500 mm kas atbilst saplākšņa loksnes sortimenta platumam. Paneļa augšēja apšuvuma biezums h c = 9 mm paneļa apakšēja apšuvuma biezums h t = 65 mm. Garenribas un šķērsribas veiotās no C stiprības klases priees koka ēļiem 50 X 5 mm (pēc apvēlēšanas 4 X 17 mm). Ēkas atrāšanas vieta Rīga sniega uzkrāšanas topogrāiskie apstākļi normālie jumta tips vienslīpnes jumts ar kritumu 15. Ēkas servisa klase. Siltumizolācija 150 mm bieza akmens vate (aprēķināta pēc LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika ) A 700 A A - A PANEĻA RIBU KONSTRUĒŠANA Garenribu soli noteiksim atkarībā no augšēja apšuvuma stiprības liecē no montāžas slozes F = 1 kn: a 1 10 t m min c m kur m saplākšņa aprēķina pretestība liecē šķieru šķērsvirzinā m kmo m k/ M08975/1 65MPa kur mk = 975 MPa saplākšņa pretestības raksturvērtība liecē šķieru šķērsvirzienā; Pieņemsim 4 garenribas ar soli a = 047 m un 9 šķērsribas. Paneļa skice ir paraīta 4. attēlā... SLODŽU NOTEIKŠANA Složu pamatkombinācija: 4.att. Paneļa skice m G k Q1 k1 Q i0 i k i i1 F G Q Q kur Gk g n j1 k j pastāvīgo složu raksturvērtību summa; Q k 1 izvēlētās galvenās (piemēram sniega) slozes raksturvērtība; m i Q 0 i k i pārējo mainīgo složu (piemēram vēja kravas u.c.) reucēto aprēķina vērtību summa kombinācijā otajā piemēra 0.

11 1..1. PASTĀVĪGO SLODŽU APRĒĶINS Bitumens. kārtas: apakškārta: gk kn / m ; virskārta ar granulām: Saplāksnis 9 mm (γ=7kn/m ): gk kn / m ; Saplāksnis 65 mm (γ =7kN/m ): gk kn / m ; gk 0050 kn / m ; Garenribas (γ =41kN/m ): 4 ( ) gk kn / m ; Šķērsribas (γ =41kN/m ): 9 (004017) 1541 gk kn / m ; Siltumizolācija (PAROC ROS 0 γ =1kN/m ): 4 ( ) 1 gk kn / m Pastāvīgo složu raksturvērtību summa: 7 k k j w j1 G g b b kn / m.... MAINĪGO SLODŽU APRĒĶINS Sniega slozes raksturvērtība uz jumtu: s C C s kPa i e t k kur s k = 15 kpa (pēc I pielikuma Rīgai); C e = 1 (normālai teritorijai); C t = 1; μ = 08 (vienslīpnes jumtam ar slīpumu 15 ). Galvenās mainīgas slozes raksturvērtība: Qk1 s b bw kn / m.... SUMMĀRA APRĒĶINA SLODZE Summāra aprēķina sloze: F G Gk Q1 Qk kn / m.. PIEPŪĻU NOTEIKŠANA Lieces momenta aprēķina vērtība: M F l kNm ; 8 8 Šķērspēka aprēķina vērtība: F l V 17kN.

12 .4. PANEĻA ŠĶĒRSGRIEZUMA PLAUKTU PLATUMU NOTEIKŠANA kur b Augšēja plaukta platuma aprēķina vērtība: be c bc e bw m. ce 01L min 018m (pēc. tabulas). 0 h Apakšēja plaukta platuma aprēķina vērtība: be t bt e bw m. kur b 01L m (pēc. tabulas). te.5. ŠĶĒRSGRIEZUMA REDUCĒTIE ĢEOMETRISKIE RAKSTURLIELUMI a) Šķērsgriezuma reucētie lielumi reucējot uz plauktu materiālu Šķērsgriezuma shēma ir paraīta 5. attēlā. y zt=986 zc=16 ht=65 hc=9 zw=1 bec=0 bw=4 hw=17 1 z 1 bet=598 z y z=1018 h=5 4 1) Šķērsgriezuma reucētais laukums: A h b h b h b E w w w e c e c t e t E ; cm 9000 ) Laukuma aļu statisko momentu summa pret asi 1-1: h c E w Se 1 h c be c h hw bw hh c hw / be th t / E / / 16864cm ) Šķēluma neitrālās ass attālums no ass 1-1: Se z 1018 cm. A e 4) Eektīvā šķēluma laukuma inerces moments pret neitrālo asi: be c h c E w bw h w Ie y h c be c zc hw bw zw 1 E 1 be t h t 09 h tbe tzt cm 5.att. Paneļa šķērsgriezuma shēma

13 5 h c 09 kur zc hz cm; h t 065 zt z cm; hw 17 zw zh t cm. b) Šķērsgriezuma reucētie lielumi reucējot uz ribu materiālu 1) Šķērsgriezuma reucētais laukums: E E Aew h c be c h t be t hw bw Ew Ew ; cm ) Laukuma aļu statisko momentu summa pret asi 1-1: E h c E Sew1 h c be c h hw bw hh c hw / be th t / Ew Ew / / cm 10 ) Šķēluma neitrālās ass attālums no ass 1-1: Sew z 1018 cm. A 1494 ew 6 4) Eektīvā šķēluma laukuma inerces moments pret neitrālo asi: E be c h c bw hw Iew y h c be c zc hw bw zw E 1 w 1 E be t h t 9 09 h tbe tzt E w cm h c 09 kur zc hz cm; h t 065 zt z cm; hw 17 zw zh t cm. 5) laukuma puses statiskais moments pret neitrālo asi: E / zc h c Sew h c be c zc bw Ew / cm. 10

14 7.6. PANEĻA ELEMENTU NESTSPĒJAS PĀRBAUDES Spiesta plaukta normālspriegumu stiprības pārbaue: M 474 z MPa 1 MPa c c Ie y kur kmo / /1 1MPa. c c k M Pārbaue izpilās. Stiepta plaukta normālspriegumu stiprības pārbaue: M c hz Ie y MPa c 14 MPa kur kmo / 081/1 14MPa. t t k M Pārbaue izpilās. Ribas normālspriegumu stiprības pārbaue: M 474 z MPa 154 MPa w 1 w Iew y kur kmo / 08 /1 154MPa w mk M t c z1 max z h h z h max cm. 8 Ribas tangenciālo spriegumu stiprības pārbaue: V S MPa 148 MPa ew w v90 Iew y bw kur 90 kmo 90 / 084/1 148MPa. v v k M Pārbaue izpilās. Koksnes stiprības skalē pārbaue līmēto šuvju zonā: Tā kā b w = 4 cm > 8 h = 5 cm koksnes stiprību skalē līmēto šuvju zonā pārbaua pēc ormulas: V S mean 10 Ie y bw h MPa v MPa bw 4 kur 90 kmo 90 / 08 1 / 1 08MPa v v k M S max S S 86cm kur t c S h b z cm t t e t t S h b z cm c c e c c. Pārbaue izpilās. Pārbaue izpilās.

15 9.7. PANEĻA SPIESTA PLAUKTA NOTURĪBAS PĀRBAUDE Spiesta plaukta noturību pārbauīsim pēc ormulas: b b ; e b 04m b 044m; e c b 04m b 1196m; Pārbaue izpilās. e t.8. PANEĻA FUNKCIONĀLĀS ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE Paneļa unkcionālo atbilstību pārbaua pēc ormulas: u max. in Izlieces pieļaujamais lielums: max l / / 50 9mm. Lieces momenta izraisīta izlieces komponente no pastāvīgas slozes: u 5 G L k inst G m E Ie y m441 mm; 0 Lieces momenta izraisīta izlieces komponente no galvenās mainīgas slozes: u 5 Q L k inst Q1 m E Ie y m788 mm; Tuvinātais koeicientu k v kas ievērtē šķērspēka ietekmi: k v E h G L kur L = 598 cm paneļa laiums; h = 5 cm paneļa šķērsgriezuma augstums; E = 9000 MPa apšuves materiāla elastības moulis; G = 750 MPa apšuves materiāla bīes moulis. Galīga elastīga izlieci no pastāvīgas slozes: uinst G uinst G m kv mm; Galīga elastīga izlieci no galvenās mainīgas slozes: uinst Q1 uinst Q1 m kv mm; Galīgais pārvietojums ko izraisa pastāvīgā sloze: u u u u k in G inst G creep G inst G 1 e mm kur k e = 100 šļues aktors kas ievērtē eormāciju pieaugumu laikā slozes ilgstošās arbības un mitruma ietekmē;

16 1 Galīgais pārvietojums ko izraisa galvenā mainīgā sloze: uin Q1 uinst Q1 ucreep Q1 uinst Q1 1 1ke 801 ( ) 961 mm; kur ψ 1 = 0 kombināciju koeicients ko izmanto atbilstošās mainīgās slozes šķietami pastāvīgās vērtības noteikšanai kas izraisa šļūi. Izlieces galīgais lielums: uin uin G uin Q mm. Paneļa unkcionālas atbilstības pārbaue: u 1857mm 9mm. in Pārbaue izpilās. max PIELIKUMI Sniega slozes uz zemes virsmas raksturīgā vērtība s k ar varbūtību 00 (reizi 50 gaos) kn/m (Pēc LBN Būvklimatoloģija ) Nr.p.k. Vieta Vērtība Nr.p.k. Vieta Vērtība 1. Ainaži Praviņi 1. Alūksne Priekuļi 16. Bauska Rēzekne Carnikava 1 0. Rucava Daga Rūjiena Daugavpils 15. Salus Dobele 1. Sigula Gaiziņkalns 8 4. Sīļi Gulbene Skrīveri Kulīga 1 6. Smiltene Liepāja Stene Lubāna Valmiera Mērsrags Vārava Nereta Viļaka Pāvilosta Zīlāni Pļaviņas 17. Zosēni 18 I pielikums

17 II pielikums 4 III pielikums Skujkoku zāģmateriālu pretestības stinguma un blīvuma raksturvērtības (Pēc LVS EN 8) liece stiepe šķieru garenvirzienā stiepe šķērsām šķierām spiee šķieru garenvirzienā spiee šķērsām šķierām skale viējā vērtība viējā vērtība viējā vērtība viējā vērtība Stiprības klase C14 C16 C18 C0 C C4 C7 C0 C5 C40 Pretestības raksturvērtības N/mm m k t 0 k t 90 k c 0 k c90 k v k Elastības moulis šķieru garenvirzienā kn/mm E mean Elastības moulis šķērsām šķierām kn/mm E mean Bīes moulis kn/mm G mean Koksnes blīvums kn/m mean Materiāls stanarts marka Koksne Līmētā koksne EN LVS EN Moiikācijas aktora k mo vērtības Spriegumstāvoklis Apzīmējums Servisa Slozes veis pēc iearbības ilguma pas- viēja acu- ilgstošā īslaicīgā klase tāvīgā ilguma mirklīgā Parciālā (rošuma) aktora γ M vērtības Koksnes vai savienojuma veis līmētā koksne 15 mitrumizturīgais saplāksnis smalkslāņu līmētie 1 materiāli (LVL) orientētās zīslojuma plāksnes (OSB) perorēto zoboto metāla plākšņu savienojums 15 pārējie koksnes materiāli un savienojuma veii 1 IV pielikums γ M

18 5 V pielikums Saplākšņa «Riga Ply» raksturīgās lieces stiprības mk vērtības Nominālais biezums mm / Neslīpēts Slīpēts inieru skaits gab m0k MPa m90k MPa m0k MPa m90k MPa 4/ / / / / / / / / / / / / / VI pielikums Saplākšņa «Riga Ply» raksturīgās spiees stiprības ck vērtības Nominālais biezums mm / Neslīpēts Slīpēts inieru skaits gab c0k MPa c90k MPa c0k MPa c90k MPa 4/ / / / / / / / / / / / / / VII pielikums Saplākšņa «Riga Ply» raksturīgās stiepes stiprības tk vērtības Nominālais biezums mm / Neslīpēts Slīpēts inieru skaits gab t0k MPa t90k MPa t0k MPa t90k MPa 4/ / / / / / / / / / / / / / VIII pielikums Saplākšņa «Riga Ply» raksturīgās bīes stiprības slāņu bīē v0k vērtības Nominālais biezums mm / Neslīpēts Slīpēts inieru skaits gab v00k MPa v090k MPa v00k MPa v090k MPa 4/ / / / / / / / / / / / / /

19 7 IX pielikums Saplākšņa «Riga Ply» raksturīgās bīes stiprības plātnes bīē vk vērtības Nominālais biezums mm / Neslīpēts Slīpēts inieru skaits gab v900k MPa v9090k MPa v900k MPa v9090k MPa 4/ / / / / / / / / / / / / / X pielikums Saplākšņa «Riga Ply» lieces elastības mouļa E m viējās vērtības Nominālais biezums mm / Neslīpēts Slīpēts inieru skaits gab E m0 MPa E m90 MPa E m0 MPa E m90 MPa 4/ / / / / / / / / / / / / / XI pielikums Saplākšņa «Riga Ply» stiepes un spiees elastības mouļa E t viējās vērtības Nominālais biezums mm / Neslīpēts Slīpēts inieru skaits gab E t0 MPa E t90 MPa E t0 MPa E t90 MPa 4/ / / / / / / / / / / / / / XII pielikums Saplākšņa «Riga Ply» bīes mouļa plātnes bīē G viējās vērtības Nominālais biezums mm / Neslīpēts Slīpēts inieru skaits gab G 0 MPa G 90 MPa G 0 MPa G 90 MPa 4/ / / / / / / / / / / / / /

20 9 XIII pielikums Saplākšņa «Riga Ply» bīes mouļa starpslāņu bīē G viējās vērtības Nominālais biezums mm / Neslīpēts Slīpēts inieru skaits gab G 0 MPa G 90 MPa G 0 MPa G 90 MPa 4/ / / / / / / / / / / / / / Šļūes aktora k e vērtības XIV pielikums Materiāls Stanarts Servisa klase 1 Koksne LVS EN Līmētā koksne LVS EN Saplāksnis LVS EN AS Latvijas Finieris saplākšņa sortiments Saplākšņa lokšņu platums un garums mm 100 x 100 / 1500 / 1800 / 100 / 400 / 700 / x 10 / 155 / 180 / 15 / 440 / 745 / x 150 / 1500 / 1800 / 150 / 500 / 750 / x 1500 / 1800 / 100 / 500 / 700 / x 155 / 180 / 15 / 440 / 745 / 050 Saplākšņa lokšņu platums mm Firmas Finnorest saplākšņa sortiments Saplākšņa lokšņu garums mm Saplākšņa sortiments pēc ГОСТ XV pielikums Saplākšņa biezums mm (inierskaiu kārtu auzums) 4 () 6.5 (5) 9 (7) 1 (9) 15 (11) 18 (1) 1 (15) 4 (17) 7 (19) 0 (1) 5 (5) 40 (9) 45 () 50 (5) XVI pielikums Saplākšņa lokšņu biezums mm XVII pielikums Saplākšņa lokšņu garums (platums) mm Saplākšņa biezums mm (inierskaiu kārtu auzums) () 4() 6.5(5) 9(7) 1(9) 15(11) 18(1) 1(15) 4(17) 7(19) 0(1)

21 41 XVIII pielikums Skuju koku zāģmateriālu nominālie šķērsgriezuma izmēri (pēc LVS EN 11-1:000) Biezums Platums mm mm rekomenējamie izmēri XIX pielikums Skuju koku zāģmateriālu nominālie šķērsgriezuma izmēri (pēc ГОСТ ) Biezums mm Platums mm IZMANTOJAMĀ LITERATŪRA 4 1. LVS EN :005. Eirokoekss 5. Koka konstrukciju projektēšana aļa: Vispārīgi Kopīgie noteikumi un noteikumi būvēm. Eurocoe 5: Design o timber structures Part 1-1: General Commonrules an rules or builings.. LVS EN Eirokoekss 1. Iearbes uz konstrukcijām. 1-.aļa: Sniega raītās slozes.. Ozola L. Koka būvkonstrukciju elementi / Aprēķins un konstruēšana saskaņā ar Eirokoeksiem (EUROCODE 1 EUROCODE 5). Jelgava LLU lpp. 4. UlpeJ. KupčeL. Koka un plastmasu konstrukcijas.-rīga lpp. 5. Porteus J. Kermani A. Structural Timber Design to Eurocoe 5. Oxor: Blackwell Publishing pages. 6. Schil K. Völkner S. Praxishanbuch ingenierholzbau. Franhover IRB Verlag lpp. 7. Blass H.J. Timber engineering/basis o esign material properties structural components an joints.- First eition Centrum Hout The Netherlans Rūsiņa L. Lūsēna I. Ozola L. Koks būvniecībā. Rīga: Stilus lpp.

22 4 SATURS Ievas Saplākšņa paneļa aprēķina secība Paneļa galveno izmēru pieņemšana Složu noteikšana kas arbojas uz paneli Līmētu ribotu koka paneļu aprēķini nestspējas robežstavokļos Līmētu ribotu koka paneļu unkcionālās atbilstības pārbaue Skaitliskais piemērs Paneļa ribu konstruēšana Složu noteikšana Pastāvīgo složu aprēķins Mainīgo složu aprēķins Summāra aprēķina sloze..... Piepūļu noteikšana Paneļa šķērsgriezuma plauktu platumu noteikšana Šķērsgriezuma reucētie ģeometriskie raksturlielumi Paneļa elementu nestspējas pārbaues Paneļa spiesta plaukta noturības pārbaue Paneļa unkcionālās atbilstības pārbaue... 9 Pielikumi... Izmantojamā literatūra... 4 METODISKIE NORĀDĪJUMI SAPLĀKŠŅA PANEĻU PROJEKTĒŠANAI (LVS EN )

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Metāla konstrukcijas Studiju darbs Ēkas starpstāvu pārseguma nesošo tērauda konstrukciju projekts Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu 05.06.2009. Celtniecības Izolācija /Ronalds Liepiņš 1 SATURS 1. Paroc akmens vate, kvalitāte, atšķirības 2. Jaunie būvnormatīvi 3. Kvalitatīva darbu secība fasāžu

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ

Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Στοιχεία και έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή στο ΓΕΜΗ Σύμφωνα με την αριθμ. Κ1-941 οικ./27.4.12 και την Κ1-1484/12.6.2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας πρέπει να γίνει εγγραφή των

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes Rockwool LATVIJA Ārsienu siltināšana Apmetamās un vēdināmās fasādes Apmetamo fasāžu siltināšana Akmens vates izstrādājumiem, kurus izmanto ēku fasāžu siltināšanai, raksturīga izmēru noturība (tā nedeformējas

Διαβάστε περισσότερα

VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS

VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 015 IZMAIŅAS 2 2016 VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS AS Latvenergo, teksts, 2016 LEEA Standartizācijas centrs Latvijas Elektrotehnikas

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004

Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Νέος Αναπτυξιακός Νόµος - Επενδυτικός Νόµος 3299/2004 Business Unit: CON No of Pages: 10 Authors: AR Use: External Info Date: 17/09/2007 Τηλ.: 210 6545340, Fax: 210 6545342 email: info@abele.gr - www.abele.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013

Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Προγραμματική Περίοδος 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τίτλος: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Κωδικός Ε.Π.: 9 CCI: 2007GR161PO008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Μάρτιος 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος... ιάγραμμα περιεχομένων... Πίνακας περιεχομένων... Συντομογραφίες... Βιβλιογραφία... ΙΧ ΧΙ XV LI LV ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Έννοια και σημασία του κληρονομικού δικαίου... 1 2. Ιστορική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ēku rekonstrukcija un restaurācija

Ēku rekonstrukcija un restaurācija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Civilo ēku būvniecības katedra Ēku rekonstrukcija un restaurācija Studiju darbs Ēkas Stabu ielā 17 rekonstrukcija un restaurācija Izpildīja: Ģirts Striebulis

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 19/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 201/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια συστήματος υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων Κ.Α.: 20.7135.001 Προϋπολογισμός 436.650,00 Έτος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Кabeļu trepes KS Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Nepieciešamo virsmas apstrādi izvēlas atkarībā no atmosfēras iedarbības faktoriem kabeļus nesošās konstrukcijas uzstādīšanas

Διαβάστε περισσότερα

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασµα εκ του αριθµ. 13/2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ πρακτικού συνεδριάσεως ιοικητικού ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Συµβουλίου ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Απόφασης 145/2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002628326 2015-03-10

15PROC002628326 2015-03-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija Izstrādājumu cenrādis 06 Derīgs no 06 gada. maija SATURA RĀDĪTĀJS Vispārējā informācija piegādes kategorijas Noteikumi Izstrādājumu tehniskie parametri 5 Izstrādājumu izvēle Vispārīgā celtniecības izolācija

Διαβάστε περισσότερα

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina"

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB ArmetLina UAB "ArmetLina" Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina" piegādātājs SIA "EK Sistēmas" 1. Daļa Satura rādītājs: Uzskaites sadalne IUS-1/63 3 Uzskaites

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2013 /2 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

III IV V VI VII VIII IX IX X XI XII XIII XIV XVI XIX XIX XX XXII XXIII

III IV V VI VII VIII IX IX X XI XII XIII XIV XVI XIX XIX XX XXII XXIII .. 1 ( - ). -..... - 2 (- ) ). (...).... - ). (...)... -.... 3. I III IV V VI VII VIII IX IX X XI XII XIII XIV XVI XIX XIX XX XXII XXIII I 1. XXIII 2. XXV 3. XXVI 4. XXVII 5. XXIX (...) 1-83 85-89 91-95

Διαβάστε περισσότερα

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis Produktu cenas un tehniskais raksturojums 2013 2 Kontaktinformācija Saint-Gobain ir viena no 100 lielākajām industriālajām grupām pasaule, kas dibināta Parīzē 1665. gadā. Kopējais koncerna apgrozījums

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργού Οικονομικών» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Υπουργού Οικονομικών» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αθήνα, 08 Φεβρουαρίου 2013 ΑρΠρωτ:ΔΤΥ Ε 1022756/298ΕΞ2013 ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

PECOS4SMEs Δξσηεκαηνιόγην Καηαλαισηώλ

PECOS4SMEs Δξσηεκαηνιόγην Καηαλαισηώλ PECOS4SMEs Δξσηεκαηνιόγην Καηαλαισηώλ Το ζσέδιο αςηό σπημαηοδοηήθηκε με ηην ςποζηήπιξη ηηρ Εςπωπαϊκήρ Επιηποπήρ. Η παπούζα δημοζίεςζη δεζμεύει μόνο ηον ζςνηάκη ηηρ και η Επιηποπή δεν εςθύνεηαι για ηςσόν

Διαβάστε περισσότερα

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean

- International Scientific Electronic Journal, Issue 1, 2004 Department of Cultural Technology and Communication University of the Aegean Μια έκθεση για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά. Ανδροµάχη Γκαζή Περίληψη Το παρόν άρθρο εξετάζει τις πιο σηµαντικές παραµέτρους ανάπτυξης µιας έκθεσης για τα αρχαία ελληνικά µαθηµατικά και παρουσιάζει τα

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΤΙΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ- ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κατηγορίες ασκήσεων στα απόλυτα ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ : Εξισώσεις που περιέχουν απόλυτο μιας παράστασης και όχι παράταση του x έξω από το απόλυτο. α) Λύνουμε ως προς το απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταϖτυχιακή Εργασία. Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης του ήµου Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης

Μεταϖτυχιακή Εργασία. Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης του ήµου Ηρακλείου του Νοµού Ηρακλείου Κρήτης ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» Μεταϖτυχιακή Εργασία Εκτίµηση εϖικινδυνότητας της ϖοιότητας

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ. «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν Π Α Ν Α Γ Ι Ω Τ Η Π Α Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΜΙΑΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑΣ «Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί εκαθίσαμεν και εκλαύσαμεν εν τω μνησθήναι ημάς της Σιών». (Ψαλμ.136,1) ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΑΟΑΤΦΘΥΘΥ ΦΘΥ ΣΤΡΜΘΤΧΠΘΥ ΥΦΘ ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΘ ΣΧΝΘ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. : 06/04/2015.

ΧΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΑΟΑΤΦΘΥΘΥ ΦΘΥ ΣΤΡΜΘΤΧΠΘΥ ΥΦΘ ΔΙΑΔΙΜΦΧΑΜΘ ΣΧΝΘ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. : 06/04/2015. . ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Μαπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. :26513-61390 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ» ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΙΒΑΝΟΥΔΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ, ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ» ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΙΒΑΝΟΥΔΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Ιωάννινα 11-06 - 2015 Α.Π. 43034/6638

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ. Ιωάννινα 11-06 - 2015 Α.Π. 43034/6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες: Δεσ. Μπαλωμένου Τηλ. 26513-61332

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

Αντιστηρίξεις. Αντιστηρίξεις ιαφραγµατικοί Τοίχοι. Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισµένου Σκυροδέµατος Οπλισµένα Γη - Επιχώµατα

Αντιστηρίξεις. Αντιστηρίξεις ιαφραγµατικοί Τοίχοι. Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισµένου Σκυροδέµατος Οπλισµένα Γη - Επιχώµατα Αντιστηρίξεις Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισµένου Σκυροδέµατος Οπλισµένα Γη - Επιχώµατα Βαθειές Πασσαλοσανίδες Διαφραγµατικοί Τοίχοι Πασσαλότοιχοι Οριακή Κατάσταση Σχεδιασµός έναντι θραύσης Αριθµητικές Μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρ. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι

Ανδρ. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības)

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības) atvijas Uiversitāte Fizikas u matemātikas fakutāte Fizikas oaļa Papiiājums ekciju kospektam kursam vispārīgajā fizikā ektromagētisms (eektromagētiskās iukcijas parāības) Asoc prof Aris Muižieks Noformējums

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL 27.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 842/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Αυγούστου 2011 περί καταρτίσεως τυποποιημένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 20 / 5 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. Π06/47

ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 20 / 5 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. Π06/47 ΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα 20 / 5 / 2008 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Αριθ. Πρωτ. Π06/47 ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αρ.38 Ταχ. /νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες: Γ. Τσακαλάκη ΠΡΟΣ: Αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

(πρώην ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ TELECOM Α.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

(πρώην ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ TELECOM Α.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (πρώην ΡΑΔΙΟ Α. ΚΟΡΑΣΙΔΗΣ TELECOM Α.Ε.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤHΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΙΤΙΚΟΜ Α.Ε.Τ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΕΧΤΝΕΤ Α.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010 Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (έτη αναφοράς , , )

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010 Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (έτη αναφοράς , , ) Έργο : ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010 Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (έτη αναφοράς 2005 2006, 2006 2007, 2007 2008) Πηγές ερευνητικών δεδομένων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

Interferometri

Interferometri 6..6. Interferometri Interferometri ir optiskie aparāti, ar kuriem mēra dažādus fizikālus lielumus, izmantojot gaismas interferences parādības. Plānās kārtiņās koherentie interferējošie stari atrodas relatīvi

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 22 Ιανουαρίου 2016 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ: εκέµβριος 2015 (2010=100,0) Ο Γενικός είκτης Τιµών Υλικών Κατασκευής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 2000-10 V1.4

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 2000-10 V1.4 3 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 000-0 V.4 4 Περιεχόμενα 5 Ειαγωγή...9 Ανοχή χαλύβων...9 3 Φόριη... 4 Υπολογιμός ε δυναμική θραύη... 4. Ονομαικές άεις (ημιεύρος δυναμικής

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127

EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 1.10.2005 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/127 Άρθρο 3 Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

!"# $ % & $ ' !!"# $ % $ $ % )! * + ,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %!

!# $ % & $ ' !!# $ % $ $ % )! * + ,( -!. /!# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %! !"# $ % & $ ' (!!"# $ % $ $ ' % )! * +,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! $&&&' 3 & & ( ( ' 456 7 ( % ($ - %!! -$& -! $ %' 89('." :;.'..'

Διαβάστε περισσότερα

Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων

Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Αιανή Κοζάνης, 1-3 Ιουνίου 2009 Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων Ι. Παπαγιάννη,

Διαβάστε περισσότερα

2. Συνοπτική περιγραφή ερευνητικών δραστηριοτήτων

2. Συνοπτική περιγραφή ερευνητικών δραστηριοτήτων Ονοματεπώνυμο: Aθανάσιος Ευ. Γκότοβος Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή: Φιλοσοφική Tμήμα: Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Tομέας: Παιδαγωγικής Bαθμίδα: Kαθηγητής Γνωστικό Αντικείμενο: Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι δυνατότητες ένταξης έργων και δράσεων της Τ.Α. στα Επιχειρησιακά Προγράμματα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015 3 Περιεχόμενα 5 Πρόλογος 6 Εισαγωγικές πληροφορίες 11 23 29 69

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 16(Ι)/98 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3234 της 6ης ΑΠΡΙΑΙΟΥ 1998 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο ΠΕΡΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 13719

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 13719 Επιβλέπων : Δ. Κ. Ατματζίδης, Καθηγητής ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΕΩΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΜΕ ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΕΝ 13719 ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ T. ΚΟΝΔΥΛΗ Διπλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 01/2013 Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡIΘΜ. 01/2013 Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Λ. Συγγρού 36-38 Αθήνα Τ.Κ 11742 Πληροφορίες: ΒΛΑΧΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Τηλ.: 210-9234904 Fax : 210-9234907 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2011 / 1 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Φ.Ο.Επ.Α. - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Άρθρο 1 ο Έννοια - Σκοπός 1. Προμήθεια, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος κανονισμού, νοείται η κάθε αγορά που πραγματοποιεί η ομοσπονδία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης Δήμος Κισσάμου Δήμος Πλατανιά Περιφέρεια Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού.

Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Νόµοςπεριοδικότητας του Moseley:Η χηµική συµπεριφορά (οι ιδιότητες) των στοιχείων είναι περιοδική συνάρτηση του ατοµικού τους αριθµού. Περιοδικός πίνακας: α. Είναι µια ταξινόµηση των στοιχείων κατά αύξοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

: 6 14653 7-6 : 15-12-2015 ..: 6761 / 1566 / A2 ».. 63/2005 ( 98) 2..3614/2007 ( 267) «, 4... 73/2015 ( 116) «, 5..4314/2014 ( 265/23.12.

: 6 14653 7-6 : 15-12-2015 ..: 6761 / 1566 / A2 ».. 63/2005 ( 98) 2..3614/2007 ( 267) «, 4... 73/2015 ( 116) «, 5..4314/2014 ( 265/23.12. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.12.15 16:14:40 EET Reason: Location: Athens : 6146537-6,, 2. / : 56. : 115 27 : 15-12-2015..: 6761 / 1566 /

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24911/350/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 45.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές των ελαστικών επισώτρων είναι οι παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα

Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα Κάθε γνήσιο αντίτυπο υπογράφεται από το συγγραφέα Επιμέλεια Έκδοσης: Γεώργιος Κ. Σιάρδος Τηλ. 2310-998.808, Fax: 2310-998.828, e-mail: siardos@agro.auth.gr ISBN 960 431 955 8 1 η Έκδοση 1997 2 η Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6ΘΜΘ465ΦΘΘ-ΩΞΘ (...)... 9 «...

ΑΔΑ: 6ΘΜΘ465ΦΘΘ-ΩΞΘ (...)... 9 «... «... 2007-2013» 1.... 3 2.... 4 3.... 6 4.... 6 5.... 9 6. -... 9 6.1 (...)... 9 6.2... 10 6.3... 12 7.... 15 8. - -... 15 8.1... 15 8.2... 16 9.... 19 10. &... 19 11.... 20 12. KAI..... 21 13.... 22 14....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑ 1 Ο ΚΕΦ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 1. Να αναφέρετε ποιες από τις επόμενες ενώσεις θεωρούνται οργανικές και ποιες ανόργανες. α) Κ 2 CO 3, β) CH 4, γ) CH 2 CH 2, δ) H 2 O 2. Να γράψετε τους

Διαβάστε περισσότερα

AUTOCEĻU PROJEKTĒŠANA

AUTOCEĻU PROJEKTĒŠANA RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE TRANSPORTBŪVJU INSTITŪTS AUTOCEĻU PROJEKTĒŠANA Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes izveidojums Rīga - 006 Autors... Profesors, dr.sc.ing Juris Naudžuns RTU Transportbūvju

Διαβάστε περισσότερα

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS RĪGAS TEHNSKĀ NVERSTĀTE ENERĢĒTKAS N ELEKTROTEHNKAS FAKLTĀTE NDSTRĀLĀS ELEKTRONKAS N ELEKTROTEHNKAS NSTTŪTS VARS RAŅĶS, NNA BŅNA (RODONOVA) ENERGOELEKTRONKA TREŠAS ATKĀRTOTAS ZDEVMS RĪGA 007 DK 6.34 Lekciju

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

BETONexpress, www.runet.gr

BETONexpress, www.runet.gr BETONe xpress ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Υπ ολογισμοί τμήματος κατασκευής : ΒΡ-ΠΡ.-001, Βραχύς π ρόβολος 1.1. Διαστάσεις, φορτία 1.2. Μοντέλο διαστασιολόγησης 1.3. Αντοχή λοξής θλίψης σκυροδέματος Vrd2 1.4. Δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΕΝΕΚΑΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ (επιστολές προς Λουκίλιο)

Ο ΣΕΝΕΚΑΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ (επιστολές προς Λουκίλιο) Λεωνίδας Α.Αλεξανδρίδης Ο ΣΕΝΕΚΑΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ (επιστολές προς Λουκίλιο) Τα αποσπάσματα από τις επιστολές προς Λουκίλιο του Σενέκα 1 του Α Μέρους και η γαλλική μετάφραση του λατινικού κειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. iii

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. iii ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Ευχαριστώ τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Χανίων κύριο Βασίλειο Γλυμιδάκη, για τη διευκόλυνση που μου παρείχε έτσι ώστε να έχω πρόσβαση στα δεδομένα κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιςτών Εργαςτήριο Βιοϊατρικήσ Οπτικήσ και Εφαρμοςμένησ Βιοφυςικήσ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιςτών Εργαςτήριο Βιοϊατρικήσ Οπτικήσ και Εφαρμοςμένησ Βιοφυςικήσ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιςτών Εργαςτήριο Βιοϊατρικήσ Οπτικήσ και Εφαρμοςμένησ Βιοφυςικήσ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ Μελέτη Συνδυαςτικήσ Δράςησ Φωτοδυναμικήσ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.24 16:02:39 EEST Reason: Location: Athens : 51465-6,,, 2. / : 56. : 115 27 : 24-04-2015..: 2430 / 624 /

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Σχολή Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΡΗΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Struct4u b.v. Calculation number : Revision : 0 Page 1 of 8 Project number : Date - time : :25 Project description : Part :

Struct4u b.v. Calculation number : Revision : 0 Page 1 of 8 Project number : Date - time : :25 Project description : Part : Calculation number : Revision : 0 Page 1 of 8 GENERAL File: document1.xcol Applied standards: Consequence class Structural Class : NEN-EN 1992-1-1 + C2:2011/NB:2011 (nl) : NEN-EN 1992-1-2 + C1:2011/NB:2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 81/2 ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 400KV, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΠΥΡΗΝΟΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 81/2 ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 400KV, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΠΥΡΗΝΟΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΝΕΜ/ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Υ/Σ - ΚΥΤ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2009 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ TD 81/2 ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 400KV, ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 1. Κοινόχρηστα... 3 A Κυριότητα επί κοινοχρήστων Κοινή χρήση πλατειών, κατάργησή της, παραίτηση, μεταβίβαση κυριότητας. 1 Β Έναρξη κοινοχρησίας.. 9 1.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τα διαπραγµατεύσιµα αµοιβαία κεφάλαια και άλλα θέµατα που αφορούν τους ΟΣΕΚΑ 18.12.2012 ESMA/2012/832EL

Διαβάστε περισσότερα

ISBN , 2009

ISBN , 2009 .... 2009 681.3.06(075.3) 32.973.26 721 367.. 367 : -. :.., 2009. 419.:.,. ISBN 978-5-88874-943-2. :. -,.,. (2006 2009),,,,.. 11-, -. matsievsky@newmail.ru. 681.3.06(075.3) 32.973.26 721 ISBN 978-5-88874-943-2..,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Digitally signed by INFORMATICS INFORMATICS Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός DEVELOPMEN με κριτήριο κατακύρωσης DEVELOPMENT την AGENCY ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Date: 2015.06.11

Διαβάστε περισσότερα

Οι βιοµηχανίες τροφίµων είναι οι αποδέκτες των α υλών και των συστατικών για την επεξεργασία των τροφίµων πρέπει δηλ. να γίνεται προσεκτική επιλογή

Οι βιοµηχανίες τροφίµων είναι οι αποδέκτες των α υλών και των συστατικών για την επεξεργασία των τροφίµων πρέπει δηλ. να γίνεται προσεκτική επιλογή 1. Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση στις τροφοµεγενείς λοιµώξεις που διαπιστώνεται µέσω των στατιστικών καταγραφών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ (CDC, FDA) και από την WHO.Η αύξηση του αριθµού

Διαβάστε περισσότερα