KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)"

Transcript

1 RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004

2 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu studentiem, kas apgūst priekšmetu Koka un plastmasu konstrukcijas Vispārējs kurss. Laboratorijas darbiem dota īsa izpildes programma un eksperimentālo datu apstrāde, kā arī kontroles jautājumi katram darbam. Laboratorijas darbus sastādījuši: doc.i.mieriņš doc.l.kupče prof.k.rocēns Rekomendēts iespiešanai Būvniecības un rekonstrukcijas institūta Padomes sēdē 004.gada 7.septembrī protokols Nr.71

3 3 PRIEKŠVĀRDS Laboratorijas darbu gaitā studentiem jāveic dažādu koka un plastmasu konstrukciju modeļu pārbaudes, nenosakot pašu izejmateriālu koksnes un plastmasu mehāniskās īpašības. Studentiem jāiegūst izpratni par konstrukciju faktisko darbību. Jānovērtē konstrukciju modeļu atbilstība Latvijas būvnormatīva LBN prasībām, konstrukciju stiprību un deformācijas, kā arī jāapgūst eksperimentālā darba pamatprincipi. Laboratorijas darbos ietilpst koka elementu dažāda savienojuma, saliktu stieņu un pilna šķērsgriezuma daudzkārtu konstrukciju izpēte un pārbaude. Līdz laboratorijas darbu sākumam studentam jāapgūst teorētiskā kursa attiecīgās nodaļas. Darba gaitā jāieraksta šajā žurnālā visi mērījumi un novērojumi, jāsastāda tabulas, patstāvīgi jāveic rezultātu analīze. Lai saņemtu ieskaiti, studentam jāuzrāda pasniedzējam laboratorijas darbu žurnāls, jādod paskaidrojumi par darba izpildes gaitu, iegūtiem rezultātiem, kā arī jāatbild uz kontroles jautājumiem.

4 4 GALVENOKĀRT LIETOTIE APZĪMĒJUMI A A net D E E p E p, l,f F F (loc,α,d) F (v,α,d) F u F u(loc,α,) F u(v) G H I l M N N cr N c N u N t N loc,α,d N v,α,d Q R loc,0,d R loc,α,d R loc,90,d R v,0,d R mean,v,d R p,c,0,d R p,v,0,d R p,t,0,d - šķērsgriezuma laukums; - neto šķērsgriezuma laukums; - daudzkārtu konstrukcijas lieces stingums; - koksnes elastības modulis šķiedru virzienā; - saplākšņa elastības modulis; - reducētais saplākšņa elastības modulis; - ārējs spēks, iedarbība; - aprēķina slodze pēc aprēķina nestspējas uz virsmas spiedi; - aprēķina slodze pēc aprēķina nestspējas uz skaldi; - eksperimentā noteiktā slodzes robežvērtība; - virsmas spiedes slodzes robežvērtība; - skaldes slodzes robežvērtība; - materiāla bīdes modulis; - konstrukcijas augstums; - šķērsgriezuma laukuma inerces moments; - garums, laidums; - lieces moments; - asspēks; - kritiskais spēks; spiedes garenspēks; - eksperimentā noteiktā asspēka robežvērtība; - stiepes garenspēks; - virsmas spiedes aprēķina garenspēks; - skaldes aprēķina garenspēks; - šķērsspēks; - koksnes virsmas spiedes aprēķina pretestība šķiedru virzienā; - koksnes virsmas spiedes aprēķina pretestība leņķī pret šķiedru virzienu; - koksnes virsmas spiedes aprēķina pretestība šķērsām šķiedrām; - koksnes skaldes aprēķina pretestība šķiedru virzienā; - koksnes vidējā skaldes aprēķina pretestība pa skaldes laukumu; - saplākšņa spiedes aprēķina pretestība loksnes plaknē; - saplākšņa skaldes aprēķina pretestība loksnes plaknē; - saplākšņa stiepes aprēķina pretestība loksnes plaknē;

5 5 S br a 1, a,a 3 T j,m,d T j,v,d T j,loc,d T j,d W a b d n e u h h v k u k hom k l k st k w l l n l d l v l j n sp n j p t (T) u α β δ δ mean δ loc(d) - bruto šķērsgriezuma nobīdamās daļas statiskais moments pret neitrālo asi; - minimālie attālumi starp tapām un no elementa skaldnēm šķiedru virzienā un šķērsām šķiedrām; - tapas vienas nobīdes plaknes nestspēja atkarībā no tās lieces stiprības; - tapas vienas nobīdes plaknes aprēķina nestspēja; - tapas vienas nobīdes plaknes nestspēja atkarībā no koksnes virsmas spiedes stiprības; - tapas mazākā aprēķina nestspēja vienā nobīdes plaknē; - šķērsgriezuma laukuma pretestības moments; - attālums; - elementa platums; - naglas diametrs; - ekscentritāte, skaldes spēku plecs; - konstrukcijas, parauga izliece; - elementa augstums; - iecirtuma dziļums; - izlieces reducēšanas koeficients; - materiāla viendabīguma koeficents; - slodzes ilgstošās darbības koeficients; - stinguma koeficients; - saišu pakļāvīguma koeficients; - elementa garums; - naglas garums; - elementa aprēķina garums; - skaldes laukuma garums; - plakanās tapas garums; - tapas nobīdes plakņu skaits; - tapu skaits savienojumā; - relatīvā atšķirība starp aprēķina un eksperimentālajiem rezultātiem; - laiks; - izliece; - slīpuma leņķis; - koeficients, kas ievēro skaldes veidu; - bīdes deformācija; - savienojuma, konstrukcijas kopējās deformācijas vidējā vērtība; - savienojuma deformācija, kuru izraisa aprēķina slodze;

6 6 δ α,d δ fin ε ε mean ν p σ τ Δl - plakanās tapas biezums; - savienojuma pieļaujamā robeždeformācija; - relatīvā deformācija; - vidējā relatīvā deformācija; - saplākšņa Puasona koeficients; - normālspriegums; - tangenciālie spriegumi; - eksperimentālo nolasījumu starpība.

7 7 1. laboratorijas darbs GALA IESĒJUMA PĀRBAUDE Uzdevums: 1. Noteikt gala iesējuma deformēšanās raksturu.. Noteikt gala iesējuma deformācijas, darbojoties aprēķina slodzei. 3. Noteikt gala iesējuma nestspēju. 1.1 PĀRBAUDĀMĀ PARAUGA IZMĒRI 1.1 att. Gala iesējuma konstrukcija Paraugu izmērus (sk.1.1 att.) nosaka, tos izmērot pirms pārbaudes ar precizitāti līdz 0,1 cm. Joslu platums b Apakšējās joslas augstums h Iecirtuma dziļums h v Skaldes laukuma garums l v Parauga laidums l d Parauga augstums starp asīm H

8 8 1. PARAUGA NESTSPĒJAS NOTEIKŠANA Aprēķina pamatdati: Koksnes suga Koksnes mitrums Virsmas spiedes aprēķina pretestība šķiedru virzienā R loc,0,d Virsmas spiedes aprēķina pretestība šķērsām šķiedrām R loc,90,d Skaldes aprēķina pretestība šķiedru virzienā R v,0,d Skaldes spēku plecs e Koeficients, ar kuru ievēro skaldes veidu, β H Virsmas spiedes leņķis: tgα l d α Virsmas spiedes aprēķina pretestība koksnei leņķi pret šķiedrām: Rloc,0, d R loc, α, d Rloc,0, d sin α Rloc,90, d Vidējā skaldes pretestība skaldes laukumā: Rvid Rmean, v, d lv 1+ β e 1. att. Parauga aprēķina shēma

9 9 Gala iesējuma (sk.1..att.) aprēķina nestspēju nosaka: pēc skaldes: N R l b ( v) mean, v d v t, - pēc virsmas spiedes N R h b ( loc) loc,α d b t, Aprēķina slodzi pēc aprēķina nestspējas uz skaldi nosaka pēc formulas: F tgαn ( v, 0, d) t( v) Aprēķina slodzi pēc aprēķina nestspējas uz virsmas spiedi: F tgαn ( loc, α, d ) t( loc) Īslaicīgās pārbaudes gaitā paredzamās graujošās slodzes vērtību nosaka pēc formulas: F( v,0, d ) Fu ( v) kl khom F( loc, α, d ) Fu ( loc, α ) kl k hom kur k l 0,66 un k hom 0, GALA IESĒJUMA PĀRBAUDE Parauga pārbaudes gaitā nosaka virsmas spiedes deformācijas un graujošo slodzi. Parauga slogošanu veic pakāpjveidā. Virsmas spiedes deformāciju noteikšanai pēc katras slodzes pakāpes nolasa abu indikatoru rādījumus un atzīmē 1.1.tabulā. Pēc 8 10 slodzes pakāpēm indikatorus noņem un slogošanu turpina līdz paraugs sagrūst. 1.4 PĀRBAUDES REZULTĀTU GRAFISKĀ SAKARĪBA Mērījumu rezultātu apstrādi izdara 1.1. tabulā. Nosaka deformācijas lielumu katrā slodzes pakāpē un vidējās deformācijas lielumu no slogošanas sākuma. Pēc mērījumu rezultātiem uzzīmē slodzes un vidējās absolūtās deformācijas sakarību diagrammu (1.3.att.).

10 10 Slodze F, kn 1.1.tabula Gala iesējuma virsmas spiedes deformāciju noteikšanas rezultāti 1.indikators.indikators Vidējā deformācija nolasījums, deformācija, nolasījums, deformācija, mm mm mm mm δ mean, mm F, kn , 0,4 0,6 0,8 1,0 1, 1,4 1,6 1,8,0,,4,6 δ mean, mm 1.3 att. Sakarība starp pielikto spēku un deformāciju gala iesējumam

11 REZULTĀTU SALĪDZINĀJUMS Atšķirība starp eksperimentā noteikto un aprēķināto graujošās slodzes vērtību novērtē %: F Fu ( v) 100 F u ( v) Atšķirība starp eksperimentā noteikto gala iesējuma deformāciju, kura izraisa aprēķina slodze, un maksimāli pieļaujamo deformāciju nosaka pēc LBN sadaļa 4., arī novērtē % δ ( d ) δ fin 100 δ fin 1.6 SLĒDZIENS PAR SAVIENOJUMA DARBĪBU 1.7 KONTROLES JAUTĀJUMI 1. Skaldes spriegumu epīras vienpusīgās un abpusējās skaldes gadījumā.. Savienojuma aprēķina nestspējas noteikšana, ja darbojas virsmas spiede un skalde. 3. Gala iesējuma aprēķinā lietotās koksnes aprēķina pretestības. 4. Vienzoba gala iesējuma konstruēšanas noteikumi. 5. Gala iesējuma deformāciju analīze.

12 1. laboratorijas darbs NAGLOTA SAVIENOJUMA PĀRBAUDE Uzdevums: 1. Noteikt savienojuma sakarību starp normālspriegumiem un relatīvām deformācijām.. Izanalizēt cikliski slogota un atslogota parauga deformācijas. 3. Veikt savienojuma šļūdes deformāciju noteikšanu un analīzi. 4. Noteikt savienojuma drošuma koeficientus abiem robežstāvokļiem..1 SAVIENOJUMA ĢEOMETRISKIE IZMĒRI.1 att. Naglotā savienojuma shēma Nosaka parauga faktiskos izmērus. Paraugu mēra ar 0,1 cm, bet naglas ar 0,01 cm precizitāti. Uzliku biezums t 1 Vidējā elementa biezums t Dēļu platums b Naglas diametrs d n Naglas garums l n Naglu aprēķina skaits savienojumā n j Naglas nosacīto nobīdes plakņu skaits n sp

13 13 Naglu solis šķiedru virzienā a 1 a 3 šķērsām šķiedrām a šķērsām šķiedrām a 4. SAVIENOJUMA NESTSPĒJAS NOTEIKŠANA Naglas vienas nosacītās cirpes nestspēja, kn; a) pēc savienojuma vidējā elementa virsmas spiedes šķiedru virzienā T () 1 j, d 0, 5 t dn b) pēc savienojuma malējā elementa virsmas spiedes šķiedru virzienā T 1 ( ) j, d 0, 8 t dn c) pēc naglu nestspējas liecē T( m ), j, d,5d n + 0, 01t 1 bet ne vairāk kā 4d n Naglu gala iespīlējuma aprēķina garums: l1, ef ln 0, t1 t 1, 5d n vai l1, ef t1 1, 5d n Nepieciešamais minimālais iespīlējuma garums 4 d n Savienojuma aprēķina nestspēja T n n N d j, d j sp

14 14.3 NAGLOTĀ SAVIENOJUMA PĀRBAUDE Parauga pārbaudes gaitā nosaka savienojuma deformācijas, kā arī graujošo slodzi. Instrumentu izvietojums parādīts. attēlā. Eksperimenta gaitā iegūtos rezultātus ieraksta.1. tabulā.. att. Paraugu slogošanas un instrumentu izvietojuma shēma σ, MPa PĀRBAUDES REZULTĀTU GRAFISKĀS SAKARĪBAS ε x att. Sakarība starp spriegumiem un deformācijām cikliski slogojot nagloto savienojumu

15 15 Slodzes pakāpe Laiks Slodze N, kn Nolasīj., mm Savienojuma pārbaudes rezultāti I-1 I- N, l 1, mm Nolasīj. mm l, mm A net MPa l l 1 ( T)1 l l ( T).1 tabula ε mean

16 16 σ, MPa ε x att. Savienojuma darbības raksturojums l, mm 1,4 1, 1,0 0,8 0,6 0,4 0, t (T ), sek.5 att. Savienojuma pēcdarbības deformācijas, ja σ const..5 NESTSPĒJAS DROŠUMA KOEFICIENTA NOTEIKŠANA kur Nosaka nestspējas drošuma koeficientus: a) pēc savienojuma stiprības N u kl k 1 N d b) pēc pieļaujamām deformācijām l k l, fin Δl savienojuma deformācija pie aprēķina nestspējas; Δl fin pieļaujamā deformācija.

17 17.6 SLĒDZIENS PAR SAVIENOJUMA DARBĪBU.7. KONTROLES JAUTĀJUMI 1. Koksnes anizotropija, tās ietekme uz savienojuma nestspēju.. Koksnes trausluma mazināšanas iespējas savienojumos. 3. Koksnes defekti un to ietekme uz savienojuma nestspēju. 4. Savienojuma blīvums, sīkstums un iekšējo spēku sadalīšanās savienojumā. 5. Koksnes darbs virsmas spiedē (virsmas spiedes spriegumu epīras elastīgo deformāciju stadijā un elastīgi plastisko deformāciju stadijā). 6. Naglas un tapas nestspēja savienojumā atkarībā no koka šķiedru virziena. 7. Absolūtās, relatīvās, pēcdarbības un paliekošās deformācijas. 8. Koksnes elastības un bīdes moduļi materiāla elastīgajā un elastīgi plastiskajā darbības zonā. 9. Mērinstrumenti laboratorijas darbā un to izvietojuma pamatprincipi.

18 18 3.laboratorijas darbs VIENGABALA UN SALIKTA ŠĶĒRSGRIEZUMA SIJU PĀRBAUDE Uzdevums: 1. Noteikt normālspriegumu, tangenciālo spriegumu un deformāciju eksperimentālās vērtības.. Salīdzināt spriegumu un deformāciju eksperimentāli noteiktās vērtības ar aprēķinātajām vērtībām. 3. Noteikt saliktās sijas saišu padevīguma koeficienta k w, stinguma koeficienta k st un izlieces redukcijas koeficienta k u eksperimentālās vērtības. 3.1 PĀRBAUDAMO SIJU IZMĒRI 3.1att. Pārbaudāmās sijas un plakanā tapa: a) viengabala sija; b) salikta sija; c) plakanā tapa

19 19 Siju izmērus (3.1.att.) nosaka, tos izmērot pirms pārbaudes sākuma. Siju platums b 1 b Siju augstums h 1 h Siju garums l 1 l Siju posmu izmēri a 1 a c 1 c a 01 a 0 Plakanās tapas izmēri l j δ,d Plakano tapu skaits sijas puslaidumā n j Tenzometru bāze l (T) Siju īss apraksts (koksnes suga, mitrums, defekti, plakano tapu materiāls, savienojuma blīvums, utt.) mērinstrumentu raksturojums: 3. SIJU PĀRBAUDE Siju slogo pakāpeniski. Katrā slodzes pakāpē izdara nolasījumus no visiem mērinstrumentiem un ieraksta tos mērījumu pierakstu 3.1 tabulā. Sijas slogo līdz 5 kn.

20 MĒRĪJUMU REZULTĀTI Salikta sija Nr. Slodze T-1 T- I-1 I- Vidējā izliece I-3 I-4 p.k. F, kn Nolasīj. mk Δl 1, mm Nolasīj. mk Δl, mm Nolasīj. mk u 1, mm Nolasīj. mk u, mm u mean, mm Nolasīj. mk δ 1, mm Nolasīj. mk δ mm Viengabala sija

21 1 3.3 PĀRBAUDES REZULTĀTU APSTRĀDE Katrai slodzes pakāpei aprēķina lieces momenta un šķērsspēka vērtības, eksperimentālās un aprēķina deformācijas un spriegumus. Rezultātus viengabala sijai ieraksta 3..tabulā, bet saliktai sijai 3.3 tabulā. Eksperimentālo (faktisko) normālspriegumu vērtību viengabala un salikta šķērsgriezuma sijai katrā slodzes pakāpē aprēķina pēc formulas σ l l ( T ) E Viengabala šķērsgriezuma sijai aprēķina normālspriegumus nosaka pēc LBN sadaļa 4.. W Slodze F, kn Momenti M, knm 3.. tabula Viengabala šķērsgriezuma sijas normālspriegumi Aprēķina Eksperimentālie spriegumi Relatīvā atšķirība spriegumi, σ 1, MPa σ, MPa σ max σ 1max spiede stiepe 100 σ max Salikta šķērsgriezuma sijai aprēķina normālspriegumus nosaka pēc LBN 06-99, sadaļa 4.. W k w

22 Slodze F, kn Momenti M, knm 3.3. tabula Salikta šķērsgriezuma sijas normālspriegumi Aprēķina Eksperimentālie spriegumi Relatīvā atšķirība spriegumi, σ 1, σ, MPa σ max σ 1max MPa spiede stiepe p 100 σ max Salikta šķērsgriezuma sijai nosaka arī tangenciālos spriegumus un bīdes deformācijas, rezultātus ierakstīt 3.4.tabulā. Q S τ S I k st I b k st Analītiski iespējamo bīdes deformāciju saliktās sijas atsevišķo daļu savienojošā šuvē nosaka atkarībā no šķērsgriezuma pagrieziena leņķa uz balsta. Analītiskās bīdes deformācijas vērtību nosaka pēc formulas: h τ δ cal α, kur α G ; G noteikt pēc LBN 06-99, sadaļa III. 3.4.tabula Salikta šķērsgriezuma sijas tangenciālie spriegumi un bīdes deformācijas Slodze Šķērsspēks Tangenciālie Bīdes deformācijas F, kn Q, kn spriegumi τ, MPa δ 1, mm δ, mm δ cal, mm

23 3 3.4 PĀRBAUDES REZULTĀTU GRAFISKĀS SAKARĪBAS Apstrādātie pārbaudes rezultāti jāparāda grafiski. Izlieču un slodzes sakarību konstruē pēc 3.1. tabulas. II ailes datiem. F, kn ,0,0 3,0 4,0 5,0 6,0 u,mm 3..att. Viengabala un salikta šķērsgriezuma siju sakarības starp slodzi un izliecēm Normālspriegumu un malējo šķiedru deformāciju sakarības konstruē pēc 3. un 3.3 tabulas datiem. σ, MPa εx att. Viengabala un salikta šķērsgriezuma siju normālspriegumi un malējo šķiedru deformācijas Bīdes pārvietojumu un tangenciālo spriegumu sakarību konstruē 3.4 attēlā pēc3.4.tabulas pārbaudes rezultātiem.

24 4 τ, MPa 0,75 0,60 0,45 0,30 0,15 0 0,1 0, 0,3 0,4 0,5 0,6 δ,mm 3.4.att. Tangenciālie spriegumi un bīdes deformācijas 3.5 SAIŠU PADEVĪGUMA KOEFICIENTU IZSKAITĻOŠANA Stinguma koeficientu k st un izlieces reducēšanas koeficientu k u nosaka pēc eksperimenta rezultātiem un ieraksta 3.5.tabulā. 3.5.tabula Koeficientu aprēķins Slodze F, kn Viengabala sija, izliece u 1, mm izliece u, mm Salikta sija f u1 k u f u k st 1 k u Piezīmes Izlieču redukcijas koeficients: n ku 1 ku n Stinguma koeficients: k st n 1 n k st Saišu pakļāvīguma koeficientu nosaka pēc vienādības: W W k ; 1 w

25 5 tātad M σ 1 k w, σ M1 kur M 1, M, σ 1, σ lieces momenti un to izraisītie spriegumi viengabala un salikta šķērsgriezuma sijās atbilstoši. 3.6 tabula Koeficienta k w aprēķins Slodze F, kn Viengabala sija ( ) ( + ) ( ) ( + ) σ, MPa σ, MPa σ, MPa σ, MPa 1 1 Salikta sija k ( ) w (+) k w Saišu pakļāvīguma koeficients pēc spiedes spriegumiem: n ( k ) w 1 ( ) kw, mean n Tas pats pēc stiepes spriegumiem: n ( k + ) w 1 ( + ) kw, mean n Koeficienta vidējā vērtība: ( ) ( + ) kw, mean + kw, mean k w, mean 3.6. SLĒDZIENS PAR SIJU DARBĪBU

26 6 3.7 KONTROLES JAUTĀJUMI 1. Salikta šķērsgriezuma siju darbība liecē, saišu skaita noteikšana.. Salikta šķērsgriezuma siju izgatavošana, konstruktīvais pacēlums. 3. Saišu pakļāvīguma ietekme uz konstrukciju stiprību un deformācijām. 4. Plakano tapu darbība. 5. Koksnes virsmas spiedes spriegumi. 6. Normālspriegumu sadalījums pa sijas šķērsgriezuma augstumu visās koka darbības stadijās (elastīgajā, elastīgi plastiskajā un plastiskajā). 7. Normālspriegumu un tangenciālo spriegumu sadalījums sijas šķērsgriezumu augstumā, platumā un garumā.

27 7 4. LABORATORIJAS DARBS LĪMĒTAS DĒĻU SIJAS PĀRBAUDE Uzdevums: 1. Noteikt normālo, tangenciālo spriegumu un deformāciju eksperimentālos lielumus.. Salīdzināt spriegumu un deformāciju eksperimentāli noteiktos lielumus ar aprēķinātajiem. 3. Salīdzināt līmētās sijas un viengabala šķērsgriezuma sijas darbu. 4.1 LĪMĒTĀS SIJAS IZMĒRI 4.1 att. Līmētā dēļu sija Parauga (4.1.att.) izmērus nosaka, tos izmērot pirms slogošanas. Šķērsgriezuma augstums h Sijas platums b Sijas garums l Parauga laidums l 0 Parauga lineārie izmēri a a 0 Līmētās sijas īss apraksts (koksnes suga, mitrums, defekti, līmētās šuves blīvums utt.) un mērinstrumentu raksturojums: 4. LĪMĒTĀS SIJAS PĀRBAUDE Parauga pārbaudē nosaka lieces deformācijas. Siju slogo pakāpeniski. Katrā slodzes pakāpē izdara nolasījumu no visiem mērinstrumentiem un ieraksta tos mērījumu pierakstu 4.1 tabulā. Slodzes lielums nepārsniedz 5 kn.

28 4.1 tabula Pārbaudes rezultāti Nr. Slodze T-1 T- I-1 I- Vidējā izliece I-3 I-4 p.k. F, kn Nolasīj. mk Δl 1, mm Nolasīj. mk Δl, mm Nolasīj. mk u 1, mm Nolasīj. mk u, mm u mean, mm Nolasīj. mk δ 1, mm Nolasīj. mk δ mm

29 9 4.3 PĀRBAUDES REZULTĀTU APSTRĀDE Aprēķina katrai slodzes pakāpei lieces momenta un šķērsspēka vērtības, eksperimentālās un aprēķina deformācijas un spriegumus, Rezultātus sakopo 4. tabulā. Eksperimentālo faktisko normālspriegumu vērtību aprēķina pēc formulas: σ l l ( T ) E Aprēķina normālspriegumus līmētā sijā nosaka pēc LBN Iegūtos rezultātus ieraksta 4.. tabulā. W 4..tabula Līmētās sijas normālspriegumi Slodze F, kn Momenti M, knm Aprēķina spriegumi, σ 1, Eksperimentālie spriegumi σ, MPa Relatīvā atšķirība MPa Spiede stiepe σ, MPa σ, MPa Aprēķina tangenciālos spriegumus līmētā sijā nosaka pēc LBN Bīdes deformāciju eksperimentālās vērtības iegūst no 4.1 tabulas rezultātiem Teorētiski iespējamo bīdes deformāciju nosaka pēc virsbalstu šķērsgriezuma pagrieziena leņķa. Iegūtos rezultātus sakopo 4.3.tabulā. I S 4.3.tabula Līmētas sijas tangenciālie spriegumi un bīdes deformācijas Slodze F, kn Šķērsspēks Q, kn Tangenciālie Bīdes deformācijas spriegumi τ, MPa δ 1, mm δ, mm δ cal, mm

30 PĀRBAUDES REZULTĀTU GRAFISKĀS SAKARĪBAS Pēc 3.1 un 4.1 tabulu rezultātiem konstruē sakarības starp slodzi un izliecēm. F, kn u, mm 0 0,5 1 1,5, att. Viengabala un līmētu siju sakarības starp slodzi un izliecēm. Normālspriegumu un sijas malējo šķiedru deformāciju sakarību parāda 4.3.attēlā, izmantojot 3. un 4. tabulu datus. σ, MPa εx att. Normālspriegumi un malējo šķiedru deformācijas viengabala un līmēta šķērsgriezuma sijās Bīdes deformāciju un tangenciālo spriegumu sakarību attēlo 4.4. attēlā pēc 3.4 un 4.3 tabulu rezultātiem. τ, MPa 0,5 0,4 0,3 0, 0,1 σ,mm 0 0,0 0,04 0,06 0,08 0,10 1,0 4.4.att. Bīdes deformācijas un tangenciālie spriegumi

31 SLĒDZIENS PAR SIJU DARBU 4.6 KONTROLES JAUTĀJUMI 1. Līmei uzstādāmās pamatprasības, adhēzija un kohēzija, adhēziskās stiprības mehānisms.. Kokmateriālu sagatavošana līmēšanai (virsmas apstrāde, mitrums, izmēri un to ietekme uz savienojuma stiprību). 3. Gadskārtu izvietojums līmētās konstrukcijās un to ietekme uz normālspriegumiem un tangenciāliem spriegumiem. 4. Līmju veidi un to pielietošana konstrukciju izgatavošanai. 5. Līmēto savienojumu veidi. 6. Līmēto koka elementu aprēķins. 7. Līmēto koka konstrukciju veidi. 8. Līmēto koka konstrukciju ražošana. 9. Iekārtas un to izvietojums līmēto konstrukciju ražošanā.

32 3 5.laboratorijas darbs BEZKARKASA TRĪSKĀRTU PLĀTNES MODEĻA PĀRBAUDE Uzdevums: 1. Noteikt eksperimentāli normālspriegumu vērtības plātnes apšuvumā pie aprēķina slodzes.. Noteikt eksperimentāli izlieces vērtību plātnes laiduma vidū pie normatīvās slodzes. 3. Salīdzināt sprieguma un izlieču eksperimentāli noteiktās vērtības ar aprēķinātām vērtībām. 5.1 MODEĻA ĢEOMETRISKIE IZMĒRI Pārbauda bezkarkasa trīskārtu plātnes modeli (5.1.att.). Plātnes ārējās kārtas apšuvums izgatavots no 3 4 mm bieza saplākšņa. Ārējo kārtu lobskaidas šķiedru virziens vērsts plātnes garenvirzienā. Plātnes vidējā kārta no mm bieza putuplasta, kura blīvums kg/m att. Plātnes modelis

33 33 Parauga ģeometriskie izmēri: Plātnes pilns augstums h Apšuvuma biezums augšējam a 1 - apakšējam a Vidējās kārtas biezums c 0 Plātnes platums b 5. APRĒĶINA SLODZES UN IZLIECES NOTEIKŠANA Aprēķina pamatlielumi: Aprēķina vidējais biezums a + 1 a a mean Attālums starp apšuvuma smaguma centriem c c0 + amean Saplākšņa aprēķina pretestība ārējo kārtu finieru šķiedru virzienā: Spiedē R p, c,0, d Stiepē R p, t, 0, d Skaldē R p, v,0, d Saplākšņa elastības modulis ārējo kārtu finiera šķiedru virzienā E p Puasona koeficients saplāksnim ārējo kārtu finiera šķiedru virzienā ν p Putuplasta bīdes modulis G ~ Saplākšņa reducētais elastības modulis: E p E p, ef ν 1 p Plātnes šķērsgriezuma inerces momentu aprēķina pēc formulas: amean c b I Plātnes šķērsgriezuma pretestības moments: amean c b W c + amean Par aprēķina slodzi pieņem mazāko vērtību, kuru iegūst, aprēķinot pēc normālspriegumiem un tangenciāliem spriegumiem. Aprēķina shēma parādīta 5..attēlā. Aprēķinu izdara kā vienlaiduma sijai, kura noslogota ar diviem koncentrētiem spēkiem.

34 34 5..att. Plātnes modeļa aprēķina shēma Nosaka aprēķina slodzi pēc normālspriegumiem, ievērojot slodzes īslaicīgo iedarbību. 6R p,minw Fd l0kl kur R p,min mazākā no saplākšņa aprēķina pretestībām stiepē vai spiedē; k l 0,66 slodzes ilgstošās darbības koeficients saplāksnim. Nosaka aprēķina slodzi pēc tangenciāliem spriegumiem saplāksnī, ievērojot slodzes iedarbības īslaicīgumu: Q τ τ R p, v,0, d ; b c Rp, v,0, d b c F d ~ kl ~ kur k l 0,3 0, 35 - slodzes ilgstošās darbības koeficients putuplastam. Nosaka plātnes modeļa izlieci laiduma vidū pie aprēķina slodzes 3 0,85Fl0 u 48D kur plātnes cilindriskais stingums: 1 D E p, ef I k d un koeficients: E p, ef I kd 1 + 9,6 ~ Gcl b 0

35 PLĀTNES MODEĻA PĀRBAUDE Uz plātnes modeļa augšējā un apakšējā apšuvuma uzstāda sviras tenzometrus. Izlieci plātnei nosaka ar indikatoru, kas uzstādīts laiduma vidū. Tenzometru un indikatora izvietojuma shēma parādīta 5.3.attēlā. Paraugu slogo pakāpjveidā. Slodzes pakāpes lielumu pieņem vienādu ar 0,F. 5.3 att. Instrumentu izvietojuma shēma Plātnes modeļa pārbaudes gaitā nolasītos indikatora un tenzometra mērījumus ieraksta 5.1.tabulā. Plātnes modeļa izlieču un deformāciju noteikšana T 1 T I - I Slodze F, kn nolasīj., mk Δl 1, mm nolasīj., mk Δl, mm nolasīj., mk u, mm tabula 5.4. PĀRBAUDES REZULTĀTU APSTRĀDE Pēc pārbaudes rezultātiem 5.4.attēlā konstruē izlieces pieauguma līkni. Līkne dod iespēju noteikt pārbaudāmā modeļa irdenās deformācijas un ļauj

36 36 izslēgt tās no eksperimentālo datu salīdzināšanas ar teorētiskā aprēķina rezultātiem F,kN , 0,4 0,6 0,8 1,0 1, 1,4 1,6 1,8,0,,4,6, att. Plātnes modeļa izliece Pēc tenzometru mērījumiem atrod spriegumus plātnes apšuvumos un iegūtos rezultātus ieraksta 5..tabulā. Eksperimentālo un aprēķināto vērtību salīdzināšanai nepieciešamos lielumus aprēķina pēc formulām: Fl0 M l σ σ1 M ; σ 1 ; σ ε E p E p; p 100% W l σ Slodze F, kn Momenti M, knm 6 () t 5..tabula Spriegumu salīdzinājums plātnes apšuvumos Aprēķina Eksperimentālie spriegumi Relatīvā starpība spriegumi, Spiede Stiepe p, % σ 1, MPa σ, MPa σ, MPa u,mm

37 SLĒDZIENS PAR PLĀTNES MODEĻA DARBU 5.6 KONTROLES JAUTĀJUMI 1. Koka un plastmasu pārseguma plātnes.. No dažādiem materiāliem izgatavotu konstrukciju aprēķina pamatprincipi. 3. Konstruktīvais saplāksnis un tā fizikāli mehāniskās īpašības. 4. Putuplasts un tā fizikāli mehāniskās īpašības. 5. Normālspriegumu un tangenciālo spriegumu sadalījums atsevišķās kārtās daudzkārtu plātnēs. 6. Spriegumi un spēki konstrukcijās, kurus izraisa temperatūras un mitruma režīma izmaiņas.

38 38 Saturs Priekšvārds.. Pieņemtie apzīmējumi. 1.laboratorijas darbs. Gala iesējuma pārbaude....laboratorijas darbs. Naglota savienojuma pārbaude. 3.laboratorijas darbs. Viengabala un salikta un šķērsgriezuma siju pārbaude 4.laboratorijas darbs. Līmētas dēļu sijas pārbaude. 5. laboratorijas darbs. Bezkarkasa trīskārtu plātnes modeļa pārbaude KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (VISPĀRĒJS KURSS) Laboratorijas darbi Iespiests RTU Būvniecības un rekonstrukcijas institūtā būvniecības specialitāšu studentiem, lpp.

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Me 803 ISBN

Me 803 ISBN RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju katera METODISKIE NORĀDĪJUMI SAPLĀKŠŅA PANEĻU PROJEKTĒŠANAI (LVS EN 1995-1-1) RTU Būvniecības specialitāšu stuentiem stuiju procesā izstrāājot uz koka konstrukciju

Διαβάστε περισσότερα

Me 803 ISBN

Me 803 ISBN RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju katera METODISKIE NORĀDĪJUMI SAPLĀKŠŅA PANEĻU PROJEKTĒŠANAI (LVS EN 1995-1-1). izevums RTU Būvniecības specialitāšu stuentiem stuiju procesā izstrāājot uz koka

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Metāla konstrukcijas Studiju darbs Ēkas starpstāvu pārseguma nesošo tērauda konstrukciju projekts Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

BŪVJU TEORIJAS PAMATI

BŪVJU TEORIJAS PAMATI BŪVJU TEORIJAS PAMATI Pamatjēdzieni: (atkārtojumam, turpmākam plānam)) nedeformējami ķermeņi, to mehānika (teorētiskā mehānika), cieti deformējami ķermeņi, to mehānika: pieņēmumi (hipotētiski) - materiāla

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Materiālu un Konstrukciju institūts. Uzdevums: 3D- sijas elements Beam 189. Programma: ANSYS 9

Rīgas Tehniskā universitāte Materiālu un Konstrukciju institūts. Uzdevums: 3D- sijas elements Beam 189. Programma: ANSYS 9 Rīgas Tehniskā universitāte Materiālu un Konstrukciju institūts Uzdevums: 3D- sijas elements Beam 189 Programma: ANSYS 9 Autori: E. Skuķis 1 ANSYS elements: Beam 189, 3-D Quadratic Finite Strain Beam Beam

Διαβάστε περισσότερα

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA LV EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA DoP No. Hilti HIT-HY 170 1343-CPR-M500-8/07.14 1. Unikāls izstrādājuma veida identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 170 2. Tipa, partijas vai sērijas

Διαβάστε περισσότερα

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU

DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU LV DEKLARĀCIJA PAR VEIKSTSPĒJU DoP No. Hilti HIT-HY 270 33-CPR-M 00-/07.. Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs: Injicēšanas sistēma Hilti HIT-HY 270 2. Tipa, partijas vai sērijas numurs, kā

Διαβάστε περισσότερα

Compress 6000 LW Bosch Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013

Compress 6000 LW Bosch Compress LW C 35 C A ++ A + A B C D E F G. db kw kw /2013 Ι 55 C 35 C A A B C D E F G 47 17 21 18 19 19 18 db kw kw db 2015 811/2013 Ι A A B C D E F G 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst ES regulu 811/2013,

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-6 Raksturlīknes Δp-c (konstants),4,8 1,2 1,6 Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 6 15/1-6, 25/1-6, 3/1-6 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 6 5 v 1 2 3 4 5 6 7 Rp ½,5 1, p-c 1,5 2,

Διαβάστε περισσότερα

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4

Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Datu lapa: Wilo-Yonos PICO 25/1-4 Raksturlīknes Δp-c (konstants) v 1 2 3 4,4,8 1,2 Rp ½ Rp 1,2,4,6,8 1, Rp 1¼ H/m Wilo-Yonos PICO p/kpa 15/1-4, 25/1-4, 3/1-4 4 1~23 V - Rp ½, Rp 1, Rp 1¼ 4 m/s Atļautie

Διαβάστε περισσότερα

I.A.R. Izpēte Analīze Risinājumi

I.A.R. Izpēte Analīze Risinājumi I.A.R. Izpēte Analīze Risinājumi Pasūtītājs : SIA Vertex Projektēšanas stadija : Tehniskais projekts Pārskats par ģeotehniskajiem izpētes darbiem Stāvlaukuma izbūve pie Mārupes pamatskolas Viskalnu ielas

Διαβάστε περισσότερα

Lai atvēru dokumentu aktivējiet saiti. Lai atgrieztos uz šo satura rādītāju, lietojiet taustiņu kombināciju CTRL+Home.

Lai atvēru dokumentu aktivējiet saiti. Lai atgrieztos uz šo satura rādītāju, lietojiet taustiņu kombināciju CTRL+Home. 5.TEMATS FUNKCIJAS Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri M UP_5_P Figūras laukuma atkarība no figūras formas Skolēna darba lapa M UP_5_P Funkcijas kā reālu procesu modeļi

Διαβάστε περισσότερα

Vispārīgā bioloģija ; Dzīvības ķīmija Biologi-2017 Laboratorijas darbs 2

Vispārīgā bioloģija ; Dzīvības ķīmija Biologi-2017 Laboratorijas darbs 2 Vispārīgā bioloģija ; Dzīvības ķīmija Biologi-2017 Laboratorijas darbs 2 Spektrofotometrija. Gaisma, gaismas spektrs, spektrofotometrijas pielietojums bioloģijā, spektrometrijā lietotās iekārtas (FEK,

Διαβάστε περισσότερα

1. uzdevums. 2. uzdevums

1. uzdevums. 2. uzdevums 1. uzdevums Reaktīvā pasažieru lidmašīna 650 km lielu attālumu bez nosēšanās veica 55 minūtēs. Aprēķini lidmašīnas kustības vidējo ātrumu, izteiktu kilometros stundā (km/h)! 1. solis Vispirms pieraksta

Διαβάστε περισσότερα

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/

ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr. 2009/0196/1DP/ ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos Vienošanās Nr. 009/0196/1DP/1...1.5/09/IPIA/VIAA/001 ESF projekts Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības

Διαβάστε περισσότερα

ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTE.

ĒKU ENERGOEFEKTIVITĀTE. PROJEKTS Vaiņodes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/091/81

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS

VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 015 IZMAIŅAS 2 2016 VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS AS Latvenergo, teksts, 2016 LEEA Standartizācijas centrs Latvijas Elektrotehnikas

Διαβάστε περισσότερα

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina"

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB ArmetLina UAB "ArmetLina" Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina" piegādātājs SIA "EK Sistēmas" 1. Daļa Satura rādītājs: Uzskaites sadalne IUS-1/63 3 Uzskaites

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

Ēku rekonstrukcija un restaurācija

Ēku rekonstrukcija un restaurācija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Civilo ēku būvniecības katedra Ēku rekonstrukcija un restaurācija Studiju darbs Ēkas Stabu ielā 17 rekonstrukcija un restaurācija Izpildīja: Ģirts Striebulis

Διαβάστε περισσότερα

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"

Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika Tiesību akts: spēkā esošs Ministru kabineta noteikumi Nr.339 Rīgā 2015.gada 30.jūnijā (prot. Nr.30 64. ) Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika" Izdoti

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma

Knauf grīdu sistēmas. Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Knauf grīdu sistēmas Knauf grīdu sistēmas 0 Knauf BROWN grīdas plāksne Sauso grīdu sistēma Sausās grīdas ir viens no praktiskākajiem un ērtākajiem jaunās paaudzes grīdu variantiem. Tagad jaunbūvēs vai

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

Vēja elektrostacijas pieslēguma tehniskie noteikumi

Vēja elektrostacijas pieslēguma tehniskie noteikumi Vēja elektrostacijas pieslēguma tehniskie noteikumi LEEA Rīga 2008 Saturs 1. Tehnisko noteikumu mērķis... 3 2. Tehnisko noteikumu mērķauditorija... 3 3. Terminoloģija un simboli... 3 4. Iesniedzamā dokumentācija...

Διαβάστε περισσότερα

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats Lapa 1 (15) Apstiprinu VISA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Valdes priekšsēdētājs K. Treimanis Rīgā, 2016. gada. Salaspils kodolreaktora 2015. gada vides monitoringa Pārskatu sagatavoja

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums 3.. Līdzstrāva Šajā nodaļā aplūkosim elektrisko strāvu raksturojošos pamatlielumus un pamatlikumus. Nodaļas sākumā formulēsim šos likumus, balstoties uz elektriskās strāvas parādības novērojumiem. Nodaļas

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana... 1 SKICE. VĪTNE SATURS Ievads... 2 Tēmas mērķi... 2 1. Skice...2 1.1. Skices izpildīšanas secība...2 1.2. Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...5 2. Vītne...7 2.1. Vītņu veidi un to apzīmējumi...10 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

Mērīšana ar osciloskopu.

Mērīšana ar osciloskopu. Mērīšana ar osciloskopu. Elektronisku shēmu testēšanas gaitā bieži ne vien jāizmēra elektrisko signālu amplitūda, bet arī jākonstatē šo signālu forma. Gadījumos, kad svarīgi noskaidrot elektriskā signāla

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

!"# $ % & $ ' !!"# $ % $ $ % )! * + ,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %!

!# $ % & $ ' !!# $ % $ $ % )! * + ,( -!. /!# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %! !"# $ % & $ ' (!!"# $ % $ $ ' % )! * +,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! $&&&' 3 & & ( ( ' 456 7 ( % ($ - %!! -$& -! $ %' 89('." :;.'..'

Διαβάστε περισσότερα

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas BŪVPROJEKTA SASTĀVS 1.sējums 2.sējums 3.sējums 4.sējums 5.sējums 6.sējums 7.sējums Vispārīgā daļa, VD Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, TS Inženierrisinājumu daļa, ELT/BK/LKT/DT/TN Specifikācijas,

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris) Laboratorijas darbu apraksts (II semestris).5. Zemes magnētiskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar tangensgalvanometru. Katrā zemeslodes vietā Zemes magnētiskā lauka indukcijas vektors attiecībā

Διαβάστε περισσότερα

FIZIKAS MEDICĪNISKIE ASPEKTI 2. temats BIOREOLOĂIJAS PAMATI

FIZIKAS MEDICĪNISKIE ASPEKTI 2. temats BIOREOLOĂIJAS PAMATI RTU un LU starpaugstskolu maăistrantūras studiju modulis Medicīnas fizika Līgums 2006/0250/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0079/0007 FIZIKAS MEDICĪNISKIE ASPEKTI 2. temats BIOREOLOĂIJAS PAMATI Uldis Teibe

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas Skolēnu 62. fizikas olimpiādes III posms

Latvijas Skolēnu 62. fizikas olimpiādes III posms Latvijas Skolēnu 62 fizikas olimpiādes III posms Vērtēšanas kritēriji Teorētiskā kārta 212 gada 12 aprīlī 9 klase Uzdevums Caurplūdums, jeb ūdens tilpums, kas laika vienībā iztek caur šķērsgriezumu S ir

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2013 /2 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

5. un 6.lekcija. diferenciālvienādojumiem Emdena - Faulera tipa vienādojumi. ir atkarīgas tikai no to attāluma r līdz lodes centram.

5. un 6.lekcija. diferenciālvienādojumiem Emdena - Faulera tipa vienādojumi. ir atkarīgas tikai no to attāluma r līdz lodes centram. Parasto diferenciālvienādojumu nelineāras robežproblēmas 5. un 6.lekcija 1. Robežproblēmas diferenciālvienādojumiem ar neintegrējamām singularitātēm 1.1. Emdena - Faulera tipa vienādojumi Piemērs 5.1.

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Кabeļu trepes KS Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Nepieciešamo virsmas apstrādi izvēlas atkarībā no atmosfēras iedarbības faktoriem kabeļus nesošās konstrukcijas uzstādīšanas

Διαβάστε περισσότερα

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA LV EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA saskaņā ar Regulas (ES) 305/2011 (par būvizstrādājumiem) III pielikumu Hilti ugunsdrošās putas CFS-F FX Nr. Hilti CFS 0843-CPD-0100 1. Unikālais izstrādājuma tipa

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

LUB/7.04/16/4 BŪVPROJEKTS. Būvprojekts. K.Kubuliņš

LUB/7.04/16/4 BŪVPROJEKTS. Būvprojekts. K.Kubuliņš IK RK Ceļu Projekts Juridiskā adrese: Kastaņi, Naudaskalns, Balvu novads, LV-4561 Vienotais reģistrācijas Nr. 42402015926 Tālr.: 26116869, e-pasts: kaspars.kubulins@gmail.com Pasūtītājs Lubānas novada

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem

M.Jansone, J.Blūms Uzdevumi fizikā sagatavošanas kursiem DINAMIKA. Dinmik prkst pātrinājum ršnās cēloħus un plūko tā lielum un virzien noteikšns pħēmienus. Spēks (N) ir vektoriāls lielums; ts ir ėermeħu vi to dĝiħu mijiedrbībs mērs. Inerce ir ėermeħu īpšīb sglbāt

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča SATURS

Irina Vdoviča SATURS Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Analītiskā ķīmija. Kvantitatīvā analīze. Laboratorijas darbi, uzdevumi SATURS KVANTITATĪVĀ ANALĪZE... GRAVIMETRIJA... Laboratorijas darbs KRISTALIZĀCIJAS ŪDENS NOTEIKŠANA

Διαβάστε περισσότερα

Automātikas elementi un ierīces

Automātikas elementi un ierīces LATVIJAS LAKSAIMNIECĪBAS NIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKLTĀTE Lauksaimniecības enerģētikas institūts Automātikas elementi un ierīces Mācību metodiskais līdzeklis automātikas pamatos Jelgava 006 Sastādīja: prof.

Διαβάστε περισσότερα

Modelēšana tiltu kursa projektos

Modelēšana tiltu kursa projektos Modelēšana tiltu kursa projektos Ainars Paeglītis, Professors, Ceļu un tiltu katedras vadītājs Studenti, kas izvēlējušies studēt Transportbūvju programmā ir veikuši labu izvēli, jo tā ir specialitāte,

Διαβάστε περισσότερα

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes Rockwool LATVIJA Ārsienu siltināšana Apmetamās un vēdināmās fasādes Apmetamo fasāžu siltināšana Akmens vates izstrādājumiem, kurus izmanto ēku fasāžu siltināšanai, raksturīga izmēru noturība (tā nedeformējas

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS LATVIJA ENERGOTANDART LEK 1400-21 Pirmais izdevums 2006 VĒJAGREGĀTU ITĒMA 21. DAĻA TĪKLĀ LĒGTU VĒJAGREGĀTU ITĒMA ĢENERĒTĀ ELEKTROENERĢIJA KVALITĀTE PARAMETRU MĒRĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA Latvijas Eletrotehisā

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

AUTOCEĻU PROJEKTĒŠANA

AUTOCEĻU PROJEKTĒŠANA RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE TRANSPORTBŪVJU INSTITŪTS AUTOCEĻU PROJEKTĒŠANA Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes izveidojums Rīga - 006 Autors... Profesors, dr.sc.ing Juris Naudžuns RTU Transportbūvju

Διαβάστε περισσότερα

Asfalta maisījuma noturība pret plastiskām deformācijām. Augstas stiprības asfaltbetonu (HMAC) izpēte.

Asfalta maisījuma noturība pret plastiskām deformācijām. Augstas stiprības asfaltbetonu (HMAC) izpēte. Rīgas Tehniskā universitāte Asfalta maisījuma noturība pret plastiskām deformācijām. Augstas stiprības asfaltbetonu (HMAC) izpēte. Atskaite Rīga, 2013. gads 25. janvāris Apstiprinu, Ceļu un tiltu katedras

Διαβάστε περισσότερα

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS Rīga 2006 DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 KVANTOMETRS CPT01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes kvantometra konstrukcijas

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu 05.06.2009. Celtniecības Izolācija /Ronalds Liepiņš 1 SATURS 1. Paroc akmens vate, kvalitāte, atšķirības 2. Jaunie būvnormatīvi 3. Kvalitatīva darbu secība fasāžu

Διαβάστε περισσότερα

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA

IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU EKSPLUATĀCIJA L I E T O T Ā J U U N S P E C I Ā L O E L E K T R O I E T A I Š U E K S P L U AT Ā C I J A IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ! Uldis Grunte Osvalds Makreckis Voldemārs Zacmanis L IETOTĀJU UN SPECIĀLO ELEKTROIETAIŠU

Διαβάστε περισσότερα

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Materiāla apraksts Rediģēts 11.02.2009. Versijas Nr. 0002 Sikagard -720 EpoCem Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Construction Produkta apraksts

Διαβάστε περισσότερα

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2)

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2) 6.4. Gaismas dispersija un absorbcija 6.4.1. Normālā un anomālā gaismas dispersija Gaismas izplatīšanās ātrums vakuumā (c = 299 792,5 ±,3 km/s) ir nemainīgs lielums, kas nav atkarīgs no viļņa garuma. Vakuumā

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

Cietvielu luminiscence

Cietvielu luminiscence 1. Darba mērķis Cietvielu luminiscence Laboratorijas darba mērķis ir iepazīties ar cietvielu luminiscenci un to raksturojošiem parametriem. Īpaša uzmanība veltīta termostimulētai luminiscencei (TSL), ko

Διαβάστε περισσότερα

UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS

UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS Vieglas un noslogotas koka konstrukcijas TERMINU SKAIDROJUMI UN SAĪSINĀJUMI Ugunsaizsardzība Ugunsizturība Ugunsdroša būvkonstrukcija Nestspējas R kritērijs Viengabalainība,

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte

Acti 9 Lite. Izdevīga kvalitāte Acti 9 Lite Izdevīga kvalitāte Drošība Elektriskās ķēdes aizsardzība K60N automātiskie slēdži "Biconnect" PB110016-40 PB110017-40 IEC/EN 60898-1 K60N "Biconnect" automātisko slēdžu funkcijas: vvelektriskās

Διαβάστε περισσότερα

1. MAIŅSTRĀVA. Fiz12_01.indd 5 07/08/ :13:03

1. MAIŅSTRĀVA. Fiz12_01.indd 5 07/08/ :13:03 1. MAIŅSRĀVA Ķeguma spēkstacija Maiņstrāvas iegūšana Maiņstrāvas raksturlielumumomentānās vērtības Maiņstrāvas raksturlielumu efektīvās vērtības Enerģijas pārvērtības maiņstrāvas ķēdē Aktīvā pretestība

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts: Rīgas

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket STEP SYSTEMS ph mērītājs ECO pocket Ūdens izturīgs ph mērītājs. Uz LCD displeja attēlo ph un temperatūras mērījumus. Ieslēdzot mērītāju, tas veic savas programmas pārbaudi un pēc tam uz displeja attēlo

Διαβάστε περισσότερα

1. Ievads bioloģijā. Grāmatas lpp

1. Ievads bioloģijā. Grāmatas lpp 1. Ievads bioloģijā Grāmatas 6. 37. lpp Zaļā krāsa norāda uz informāciju, kas jāapgūst Ar dzeltenu krāsu izcelti īpaši jēdzieni, kas jāapgūst Ar sarkanu krāsu norādīti papildus informācijas avoti vai papildus

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības)

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības) atvijas Uiversitāte Fizikas u matemātikas fakutāte Fizikas oaļa Papiiājums ekciju kospektam kursam vispārīgajā fizikā ektromagētisms (eektromagētiskās iukcijas parāības) Asoc prof Aris Muižieks Noformējums

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ RĪGAS TEHNISKĀS KOLEDŽA I.Klotņa IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ 011. 1 1. FIZIKĀLO LIELUMU MĒRĪŠANA Peredze apstprna, ka dažādus tpskus objektus var savā starpā salīdznāt tka pēc tādām īpašībām, kuras raksturo ar

Διαβάστε περισσότερα

MĀCĪBU PRIEKŠMETA MĒRĶIS

MĀCĪBU PRIEKŠMETA MĒRĶIS FIZIKA 10. 12. KLASEI MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS PARAUGS IEVADS Mācību priekšmeta programma ir vispārējās izglītības programmas sastāvdaļa, kuru veido mācību priekšmeta: 1) mērķis un uzdevumi; 2) mācību

Διαβάστε περισσότερα

Testu krājums elektrotehnikā

Testu krājums elektrotehnikā iļānu 41.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Testu krājums elektrotehnikā iļāni 2007 EOPS SOCĀLS FONDS zdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža

Διαβάστε περισσότερα

(Leģislatīvi akti) REGULAS

(Leģislatīvi akti) REGULAS 28.2.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 60/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbi elektrotehnikā

Laboratorijas darbi elektrotehnikā iļānu 4.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Laboratorijas darbi elektrotehnikā iļāni 2006 zdots ESF projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža un elektromehānika uzlabošana un

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

Interferometri

Interferometri 6..6. Interferometri Interferometri ir optiskie aparāti, ar kuriem mēra dažādus fizikālus lielumus, izmantojot gaismas interferences parādības. Plānās kārtiņās koherentie interferējošie stari atrodas relatīvi

Διαβάστε περισσότερα

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis Produktu cenas un tehniskais raksturojums 2013 2 Kontaktinformācija Saint-Gobain ir viena no 100 lielākajām industriālajām grupām pasaule, kas dibināta Parīzē 1665. gadā. Kopējais koncerna apgrozījums

Διαβάστε περισσότερα