Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex"

Transcript

1 08/2009 Informācija lietotājam LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex

2 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex Ievads by Doka Industrie GmbH, mstetten /2009

3 Ievads Saturs Lappuse Ievads... 2 Vispārējie drošības norādījumi... 4 Doka un Eirokodi... 6 Produkta apraksts... 8 Sistēmas loģika visiem pārsegumiem ar biezumu līdz 30 cm...10 Montāžas un lietošanas instrukcija...11 Pielāgošanas iespējas...16 Dokaflex sistēmas detaļas arī pārseguma biezumam virs 30 cm...17 Pārseguma veidņi pie malām...18 Drošība uz būvkonstrukcijas...19 Siju atbalsts...20 pakšējā sija, neiekļauta pārseguma / malu veidņos...21 pakšējā sija, savienota ar pārsegumu...22 Malu veidņi...24 Kombinācijas...25 Transportēšana, kraušana un uzglabāšana...26 Papildbalsti, betona tehnoloģija un atveidņošana...28 Veidņu plānošana ar Tipos...30 Doka servisa piedāvājumi...31 Produktu pārskats /2009 3

4 Vispārējie drošības norādījumi Lietotāju grupas Šī lietotāja informācija (montāžas un lietošanas instrukcija) paredzēta katrai personai, kas strādā ar aprakstīto Doka produktu/sistēmu, un tajā ir ietverta informācija par tipveida konstrukciju montāžu un šīs sistēmas atbilstošu izmantošanu. Visām personām, kas strādā ar attiecīgo produktu, jāiepazīstas ar šīs dokumentācijas saturu un tajā ietvertajiem drošības norādījumiem. Klienta pienākums ir instruēt un apmācīt personas, kas lasa ar grūtībām vai nevar izlasīt un saprast šo dokumentāciju. Klientam ir jānodrošina, ka Doka sniegtā informācija (piemēram, lietotāja informācija, montāžas un lietošanas instrukcija, ekspluatācijas rokasgrāmatas, plāni u.tml.) ir saņemta, izlasīta un pieejama lietotājiem izmantošanas vietā. Doka lietišķajā tehniskajā dokumentācijā un attiecīgajās veidņu pielietošanas shēmās ir parādīti droši darba paņēmieni, lai attēlotajos variantos Doka produkti tiktu pielietoti pareizi. Jebkurā gadījumā lietotāja pienākums ir rūpēties, lai visā projektā tiktu ievēroti valsts izdotie darba ņēmēju aizsardzības noteikumi, un, ja nepieciešams, veikt papildu vai citus piemērotus darba drošības pasākumus. Riska novērtējums Klients ir atbildīgs par riska novērtējuma izstrādāšanu, dokumentāciju, pielietojumu un pārskatīšanu ikvienā būvlaukumā. Šis dokuments ir izmantojams par pamatu, kad lietotājs izstrādā būvlaukuma specifiskā riska novērtējumu, kā arī instrukcijām par sistēmas sagatavošanu un izmantošanu. Tomēr tas neaizstāj iepriekšminētos dokumentus. Piezīmes šim dokumentam Šī lietotāja informācija var kalpot arī kā montāžas un lietošanas instrukcija vai tā var tikt iekļauta būvlaukuma specifiskā montāžas un lietošanas instrukcijā. Daļa no šajā dokumentā redzamajiem attēliem ir produkta montāžas stāvoklis, tādēļ drošības tehnikas ziņā tie ne vienmēr ir pilnīgi. Papildu drošības norādījumi, galvenokārt brīdinājumi, ir minēti atsevišķās nodaļās! Plānošana Veidņu izmantošanai paredziet drošas darba vietas (piem.: montāžai un demontāžai, pārveidošanai un pārvietošanai, utt.). Darba vietām jābūt sasniedzamām pa drošām pieejām! tkāpes no šajā dokumentā minētajiem datiem vai paplašināts lietošanas diapazons prasa īpašu statisko pamatojumu un papildinātu montāžas instrukciju. Visām izmantošanas fāzēm ir spēkā turpmāk minētais Klientam ir jānodrošina, ka produktu montāžu, demontāžu, pārvietošanu un mērķim atbilstošu izmantošanu vada un uzrauga profesionāli piemērotas personas, kam ir instruēšanas pilnvaras. Šo personu rīcībspēju nedrīkst iespaidot alkohols, medikamenti vai narkotikas. Doka produkti ir tehniski darba līdzekļi, kas paredzēti vienīgi profesionālai izmantošanai saskaņā ar attiecīgo Doka lietotāja informāciju vai citu Doka izstrādāto tehnisko dokumentāciju. Katrā montāžas etapā ir jānodrošina visu montāžas detaļu un elementu stabilitāte! Precīzi jāievēro arī funkcionāli tehniskās instrukcijas, drošības norādījumi un norādītā slodze. Norādījumu neievērošana var būt par iemeslu nelaimes gadījumiem un smagiem miesas bojājumiem (apdraudēta dzīvība), kā arī ievērojamiem materiālajiem zaudējumiem. Uguns avotu atrašanās veidņu tuvumā nav pieļaujama. Sildķermeņu izmantošana pieļaujama tikai tad, ja tā atbilst ražotāja norādījumiem un tie atrodas atbilstošā attālumā no veidņiem. Darbi jāpielāgo laika apstākļiem (piem., ja pastāv slīdēšanas risks). Ekstremālos laika apstākļos jāveic profilaktiski pasākumi iekārtu un apkārtnes zonu drošībai, kā arī darba ņēmēju aizsardzībai. Regulāri jāpārbauda, vai visi savienojumi ir salāgoti un funkcionē. tkarībā no būvniecības norisēm un pēc neparedzētiem apstākļiem (piemēram, pēc vētras) ir īpaši jāpārbauda skrūvētie un ķīlētie savienojumi, kas nepieciešamības gadījumā ir jāpievelk /2009

5 Montāža Klienta pienākums ir pārbaudīt, vai materiāls/sistēma pirms izmantošanas ir atbilstošā stāvoklī. izliegts lietot bojātas, deformētas, kā arī nolietotas, sarūsējušas vai sadalījušās detaļas. Mūsu veidņu sistēmas kombinēšana ar citu ražotāju veidņu sistēmām slēpj apdraudējumu, kas var radīt materiālus zaudējumus un miesas bojājumus, tāpēc ir vajadzīga speciāla pārbaude. Montāža jāveic atbilstoši kvalificētiem klienta darbiniekiem. Nav pieļaujama Doka produktu pārveidošana, jo tā apdraud drošību. Veidņošana Doka produkti/sistēmas jāmontē tā, lai visu slodžu radītā iedarbība tiktu droši kompensēta! Betonēšana Ievērojiet svaigā betona pieļaujamo spiedienu. Pārāk liels betonēšanas ātrums var pārslogot veidņus, panākt lielāku izlieci un lūzuma risku. tveidņošana Noņemiet veidņus tikai tad, kad betons ir pietiekami sacietējis un atbildīgā persona ir likusi sākt atveidņošanu! tveidņojot neraujiet nost veidņus ar celtņa palīdzību. Izmantojiet piemērotus instrumentus, piemēram, koka ķīļus, salāgošanas instrumentus vai tādas sistēmas ierīces kā Framax atveidņošanas stūrus. tveidņošanas gaitā nodrošiniet būvdetaļu, veidņu un sastatņu elementu stabilitāti! Transportēšana, kraušana un uzglabāšana Ievērojiet visus spēkā esošos noteikumus par veidņu un sastatņu transportēšanu. Turklāt obligāti ir jālieto Doka stiprinājuma elementi. Noņemiet vaļīgus elementus vai nodrošiniet tos pret noslīdēšanu vai nokrišanu! Visi būvelementi ir jāglabā, ievērojot speciālos Doka norādījumus šīs lietotāja informācijas attiecīgajās nodaļās! Noteikumi / darba aizsardzība Lai mūsu produktu izmantošana un pielietošana būtu tehniski droša, jāievēro attiecīgajā valstī spēkā esošie normatīvie akti par darba drošību, kā arī citi spēkā esošie drošības noteikumi. Norādījums saskaņā ar EN 13374: Pēc cilvēka nokrišanas vai uzkrišanas sānu aizsargsistēmai, kā arī trieciena gadījumā pret to vai tās daļām, šo sānu aizsardzības detaļu turpmāk drīkst izmantot tikai pēc tam, kad to ir pārbaudījis kvalificēts speciālists. pkope Kā rezerves daļas drīkst izmantot tikai oriģinālās Doka rezerves daļas. Simboli Šajā dokumentācijā ir izmantoti šādi simboli: Svarīgs norādījums Neievērošana var izraisīt darbības traucējumus un materiālus zaudējumus. UZMNĪBU / BRĪDINĀJUMS / BĪSTMI Neievērošana var radīt materiālus zaudējumus un izraisīt smagus miesas bojājumus (dzīvības apdraudējumu). Instrukcija Šis simbols parāda, kādas darbības ir jāveic lietotājam. Vizuālā pārbaude Norāda, ka veicamās darbības jākontrolē ar vizuālu pārbaudi. Padoms Norāda uz noderīgiem padomiem par lietošanu. tsauce Norāda uz papildu dokumentāciju. Cita informācija Ražotājs patur tiesības uz izmaiņām tehniskās attīstības gaitā /2009 5

6 Doka un Eirokodi Līdz 2007.gada beigām Eiropā tika izveidota vienota būvniecības standartu sērija - tā sauktie Eirokodi (EC). Tos izmanto kā pamatu produktu specifikācijām, konkursiem un pārbaudes aprēķinu procedūrām visā Eiropā. EC atbilst pasaules progresīvākajiem būvniecības standartiem. Kopš gada beigām Doka grupa kā standartus piemēro Eirokodus (EC). Līdz ar to DIN standarti vairs nav Doka standarti, aprēķinot produktu parametrus. Plaši izplatītā "σ pieļ koncepcija" (faktisko spriegumu salīdzināšana ar pieļaujamajiem spriegumiem) Eirokodos ir aizstāta ar jaunu drošības koncepciju. EC iedarbību (slodzes) salīdzina ar pretestību (izturību). Līdzšinējais pieļaujamo spriegumu drošības faktors ir sadalīts vairākos parciālos drošības koeficientos. Drošības līmenis paliek nemainīgs! E d R d E d F d F k γ F Iedarbības izpausmes aprēķina vērtība (E... effect; d... design) Iekšējie spēki no iedarbības F d (V Ed, N Ed, M Ed ) Iedarbības aprēķina vērtība R d prēķina pretestība (R... resistance; d... design) Šķērsgriezuma nestspēja (V Rd, N Rd, M Rd ) Tērauds: R d = R k Koks: R d = k mod Rk F d = γ F F k γ M γ M (F... force) Iedarbības raksturīgā vērtība R k Pretestības raksturīgā vērtība "faktiskā slodze", ekspluatācijas slodze piem., momenta pretestība pret tecēšanas robežu (k... characteristic) piem., pašmasa, darba slodze, betona spiediens, vējš Iedarbību parciālais drošības koeficients (slodzes ziņā; F... force) piem., pašmasai, darba slodzei, betona spiedienam, vējam Vērtības no EN γ M k mod Materiāla īpašību parciālais drošības koeficients (materiāla ziņā; M...material) piem., tēraudam vai kokam Vērtības no EN Modifikācijas koeficients (tikai kokam lai ņemtu vērā mitrumu un slodzes iedarbības ilgumu) piem., sijām Doka H20 Vērtības no EN un EN Drošības koncepciju salīdzinājums (piemērs) σ pieļ koncepcija EC/DIN koncepcija [kn] 60<70 [kn] 60 [kn] F tecešana F piel. F fakt ~ 1.65 R [kn] k R 90<105 [kn] d M = 1.1 E 90 [kn] d F = 1.5 Doka dokumentācijā dotās "pieļaujamās vērtības" (piem.: Q pieļ = 70 kn) neatbilst aprēķina vērtībām (piem.: V Rd = 105 kn)! Nekādā gadījumā nesajaukt! Mūsu dokumentācijā bez tam vēl tiek norādītas pieļaujamās vērtības. Ievēroti šādi parciālie drošības koeficienti: γ F = 1,5 γ M, koks = 1,3 γ M, tērauds = 1,1 k mod = 0,9 Līdz ar to no pieļaujamām vērtībām var uzzināt visas aprēķina vērtības, kas nepieciešamas EC aprēķinā F fakt F pieļ Noslogojuma pakāpe E d R d /2009

7 Piezīmes /2009 7

8 Produkta apraksts Dokaflex elastīga manuālā sistēma pārsegumiem Teleskopiskās Doka sijas H20 top ļauj pielāgot Dokaflex jebkurai kontūrai. Materiāli tiek aprēķināti, izmantojot materiālu tabulas, tādējādi ievērojami samazinot plānošanas un darbu sagatavošanas izmaksas. nav jāizvēlas parametri, jo ļauj izveidot līdz 30 cm biezu pārsegumu vienā mirklī iespējams kontrolēt, vai montāža ir pareiza Pārējās priekšrocības: salāgojuma vietas sistēmā vienkārša pielāgošana pie sienām un statņiem atbalstīšanas augstums līdz 5,50 m brīva veidņa virsmas izvēle nav vajadzīga mērīšana Dokaflex ir visvairāk piemērota slēgtām telpām, kur augšējo konstrukciju var atbalstīt uz apkārtējām sienām. Horizontālie spēki uz nenoslēgtām pārseguma malām vai tad, ja pārseguma saplākšņos ir apakšējās sijas un pakāpes, ir jānovada ar savilcējiem vai atsaitēm. Maz sistēmas detaļu perfekta savstarpēja saskaņotība B E C D F /2009

9 () Dokadur panelis 1) ar speciālu pārklājumu, lai iegūtu vislabākās kvalitātes betona virsmu lietojams no abām pusēm visapkārt malu aizsargs, kas pagarina kalpošanas laiku lielāka darba drošība, jo ir samazināts izslīdēšanas risks vienkārša tīrīšana ar augstspiediena tīrītāju ekonomē vietu uzglabājot un transportējot 1) Kā alternatīvu var izmantot Doka saplākšņus 3-SO. (B) Doka sijas H20 top 3,90m un 2,65m viegli atšķiramas garensijas (3,90 m) un šķērssijas (2,65 m) siju galos ir integrēta triecienizolācija, kas mazina bojājumus un paildzina kalpošanas laiku iezīmētie pozicionēšanas punkti (atzīmes) kalpo kā montāžas un kontroles kritērijs (C) Krītošā galva H20 integrēta ātrās nolaišanas funkcija materiālus saudzējošai atveidņošanai stabilizē garensijas, lai tās nevarētu apgāzties (E) Doka pārseguma statņi Eurex 20 top sertificēti saskaņā ar Z statņi atbilstoši EN visi izvelkamie garumi, klase D - līdz 3,50 m, papildus klase B - līdz 4,00 m, papildus klase C (sīkākai informācijai skatīt Tipa pārbaude) augsta nestspēja - Eurex 20 top pieļ. nestspēja: 20 kn numurēti urbumi augstuma iestatīšanai īpašā vītņu ģeometrija atvieglo pārseguma statņu atbrīvošanu arī zem lielas slodzes izliektie fiksatori mazina ievainojumu risku un ir ērtāk lietojami Norādījums: Pārseguma statņus var pagarināt ar pārseguma statņu pagarinātāju 0,50m (jāņem vērā samazinātā nestspēja). Doka Ievērot informāciju lietotājam "Pārseguma statņu pagarinātājs 0,50m"! pārseguma statņus Eurex 20 top 700 drīkst izmantot tikai ierobežotā izvelkamajā garumā. Ievērot informāciju lietotājam "Doka pārseguma statnis Eurex 20 top 700"! (D) tbalsta galva H20 DF vienkārša montāža pie pārseguma statņa starpbalstu nostiprināšanai pie sijas H20 top (F) Trijkājis līdzeklis pārseguma statņu uzstādīšanai atlokāmās kājas dod iespēju elastīgi uzstādīt ierobežotos apstākļos pie sienām vai stūros /2009 9

10 Sistēmas loģika visiem pārsegumiem ar biezumu līdz 30 cm Dokaflex sistēmas vienkāršā loģika aiztaupa plānošanu un darbu sagatavošanu. Daudzumu nosaka ar materiālu tabulām B 4 C D 1 tsevišķu detaļu pozīcijas un atstatumi Neatkarīgi no tā, vai sijas atrodas uz atzīmes, starp vai blakus atzīmēm, maksimālais atstatums vienmēr ir zināms. To, vai montāža ir pareiza, var konstatēt uzreiz un bez mērīšanas. x... 0,5 m tzīme 1 atzīme = 0,5 m maks. atstatums starp šķērssijām maks. sijas pārkare x Pārseguma statnis Eurex + krītošā galva H20 + trijkājis B Pārseguma statnis Eurex + atbalsta galva H20 DF C Doka sija H20 top 2,65m (šķērssija) D Doka sija H20 top 3,90m (garensija) Garensijas un šķērssijas Doka sija H20 top ar garumu 3,90m tiek izmantota kā garensija, bet sija ar garumu 2,65m kā šķērssija. Garensiju virziens ir jāizvēlas perpendikulāri tam telpas izmēram, kas ir nepāris (5 m, 7 m, 9 m,...). Tādā veidā var efektīvāk izmantot sistēmu. Saplākšņu formāts Dokadur paneļi ar formātu 200/50cm un 250/50cm (21 vai 27mm) pēc izmēriem precīzi der Dokaflex sistēmas rastriem. 2 atzīmes = 1,0 m maks. atstatums starp statņiem 4 atzīmes = 2,0 m maks. atstatums starp garensijām /2009

11 Montāžas un lietošanas instrukcija Svarīgs norādījums: Papildus šai instrukcijai ir noteikti jāievēro arī nodaļa "Papildbalsti, betona tehnoloģija un atveidņošana". Veidņošana Uzstādīt pārseguma statņus Malā uzlikt garensijas un šķērssijas. tzīmes uz sijas norāda maksimālos atstatumus: - 4 atzīmes garensijai; - 6 atzīmes statņiem ar trijkāji. r fiksatoru aptuveni iestatīt pārseguma statņa augstumu. Uzstādīt trijkāji. Ķīļu savienojumus nedrīkst eļļot vai ieziest ar smērvielu. Pārseguma statni ielikt trijkājī un nostiprināt ar iespīlēšanas sviru. Pirms kāpt uz veidņojuma, vēlreiz jāpārbauda pareiza fiksācija. Uzstādīšana stūrī vai pie sienas Ja ēkas malās, stūros vai pie pārseguma atverēm trijkāji nevar atlocīt līdz galam, mēs iesakām trijkāji piestiprināt pie cita pārseguma statņa, kur ir iespējams pilnībā atlocīt kājas Urbumu numerācija atvieglo augstuma iestatīšanu. UZMNĪBU Pārvietojot pārseguma statni kopā ar krītošo galvu, tā ir jānostiprina ar sprostu 16 mm, lai neizkristu. Jo īpaši tas jāievēro, transportējot guļus stāvoklī. Krītošo galvu H 20 ievietot pārseguma statnī. Pievērst uzmanību krituma pozīcijai (a)! Pie malējās garensijas krītošās galvas ir jāpagriež tā, lai atveidņojot ķīli varētu arī izsist. a Brīvā sprauga astarp ķīli un galvas pamatni: 6 cm /

12 Ielikt garensijas r siju dakšu palīdzību ielikt garensijas krītošajās galvās. Uzlikt šķērssijas r siju dakšu palīdzību uzlikt šķērssijas, veidojot pārlaidumus Krītošajās galvās var ievietot gan vienu siju (malējos statņos), gan divas sijas (vietās, kur ir pārlaidumi). BRĪDINĀJUMS Likt slodzi uz pārseguma veidņiem (piem., sijas, paneļus, armatūru) ir atļauts tikai pēc tam, kad ir uzstādīti starpbalsti! Nolīmeņot garensijas pārseguma augstumā. Maksimālais šķērssiju atstatums: 1 atzīme Raudzīties, lai zem katra paredzētā saplākšņu salaiduma atrastos sija (vai dubultsija) r savienojuma skavu B pie pārseguma statņiem var piestiprināt dēļus, kas kalpo kā diagonālais stinguma elements. (Tikai uzstādīšanas palīglīdzeklis nav piemērots horizontālām slodzēm.) /2009

13 Ielikt starpbalstus tbalsta galvu H20 DF uzlikt uz pārseguma statņa iekšējās caurules un nostiprināt ar integrēto atsperoto sviru Uzlikt Dokadur paneļus Montējot nožogojumu, ir jālieto personiskais aizsargaprīkojums. Pie pārseguma malām piemontēt nožogojumu. Uzlikt Dokadur paneļus perpendikulāri šķērssijām Ielikt starpbalstus. B tbalsta galva H20 DF B Doka sija H20 top Maksimālais balstu atstatums: 2 atzīmes psmidzināt Dokadur paneļus ar veidņu eļļu. Stabilitāte Ja nepieciešams (piem., pie malām), veidņus piestiprināt ar naglām. Ieteicamais naglu garums saplākšņa biezums 21 mm apm. 50 mm saplākšņa biezums 27 mm apm. 60 mm vējainos apstākļos Lai palielinātu stabilitāti, lielās telpās montāžai garensijas/šķērssijas/saplākšņi būvniecības laikā jānotiek pakāpeniski. Turklāt jāpievērš uzmanība atbilstošai atbalstīšanai uz sienām vai statņiem. Ja pastāv risks apgāzties vēja dēļ, tad nenoslēgtie pārseguma laukumi darba pārtraukumos un darba dienas beigās ir jānostiprina. Betonēšana Lai pasargātu veidņu virsmu, mēs iesakām vibroblietes ar gumijas uzmavu /

14 tveidņošana Ievērot atveidņošanas termiņus. Noņemt starpbalstus Noņemt starpbalstus un sakraut paletē. Nolaist pārseguma veidņus r āmuru vienreiz uzsitot pa krītošās galvas ķīli, nolaist pārseguma veidņus Noņemt atbrīvotās detaļas Šķērssijas apgāzt, izvilkt un iekraut paletē. Sijas zem saplākšņu salaidumiem paliek savā vietā. Pēc starpbalstu noņemšanas vēl paliek statņu rastrs ar atstatumu 2,0 m šķērssiju virzienā un 3,0 m garensiju virzienā. Tādējādi ir pietiekami daudz vietas, lai varētu brīvi manevrēt ar pārvietojamām sastatnēm un paletēm Pārvietojamās sastatnes DF ir īpaši piemērotas atveidņošanai vidēja augstuma telpās. Noņemt Dokadur paneļus un sakraut paletē. salokāmas vieglmetāla sastatnes uz riteņiem maināms darba augstums līdz 3,80 m (maks. platformas augstums: 1,75 m) sastatņu platums: 0,80 m Lielākiem augstumiem ir piemērotas Doka pārvietojamās sastatnes Z Noņemt atlikušās šķērssijas un garensijas, sakraut paletē /2009

15 Noņemt pārseguma statņus 1) r vienu roku satvert teleskopisko cauruli. 2) tvērt fiksatoru, atbrīvojot teleskopisko cauruli. r roku iebīdīt cauruli Trijkājus un statņus sakraut paletē. Pārseguma statņus un krītošās galvas ieteicams pārvietot atsevišķi (pārseguma statņus var blīvāk sakraut paletē). Ielikt papildbalstus Pirms nākamā stāva pārseguma betonēšanas ielikt papildbalstus. Sīkāku informāciju (balstu skaits u.c.) skatīt nodaļā "Papildbalsti, betona tehnoloģija un atveidņošana" /

16 Pielāgošanas iespējas Kompensēšana un pielāgošana Salāgojumu vietas tiek veidotas sistēmā, nelietojot palīgpiederumus. Pielāgošana notiek, mainot teleskopisko Doka siju garumu un ieliekot veidņa joslas. Rastrs un elastīgums vienā sistēmā Dokaflex ir pielāgojama arī sarežģītām kontūrām Pielāgošana malā Pielāgošana būvkonstrukcijas statņu zonā B B Dokadur panelis B Kompensējošā josla salāgojuma zonā Pārseguma slāņa () elementu virzienam jābūt perpendikulāram pret atbalstiem (B) B /2009

17 Dokaflex sistēmas detaļas arī pārseguma biezumam virs 30 cm Būvlaukumā tikai viena sistēma Ja pārseguma biezums ir līdz 30 cm, nav vajadzīgi nekādi aprēķini. Taču to pašu sistēmas būvdetaļu skaitu var arī precīzi aprēķināt attiecinot pret konkrēto pārseguma biezumu. tbilstoši pārseguma slodzei tad ir vajadzīgs tieši tikpat daudz veidņu materiāla, cik faktiski tiek izmantots. Zemāk dotajās tabulās ir ņemta vērā darba slodze 0,75 kn/m 2 un papildslodze 10 % no betona svara, taču vismaz 0,75 kn/m 2, bet maks. 1,75 kn/m 2. Izliekums laukuma vidū ir ierobežots uz I/500. Būvlaukumam īpaši piemērota ir vienkāršā tabulu bīdīšanas tehnoloģija, lai noteiktu garensiju un statņu pieļaujamos atstatumus. Koka veidņu sija H20 Pārseguma biezums [cm] Pārseguma slodze [kn/m 2 ] maks. pieļ. garensiju atstatums [m], ja šķērssiju atstatums [m] ir maks. pieļ. statņu atstatums [m], ja izvēlētais garensiju atstatums [m] ir 0,500 0,625 0,667 0,750 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3, ,30 3,67 3,41 3,33 3,20 2,91 2,70 2,49 2,31 2,16 2,03 1,86 1,69 1,55 1, ,80 3,47 3,22 3,15 3,03 2,76 2,56 2,36 2,18 2,04 1,85 1,67 1,52 1,39 1, ,30 3,31 3,08 2,01 2,89 2,63 2,44 2,24 2,08 1,89 1,68 1,51 1,37 1,26 1, ,80 3,18 2,95 2,89 2,78 2,52 2,34 2,14 1,97 1,72 1,53 1,38 1,25 1,15 0, ,30 3,07 2,85 2,78 2,68 2,43 2,25 2,06 1,81 1,59 1,41 1,27 1,15 1,06 0, ,80 2,97 2,75 2,69 2,59 2,35 2,17 1,96 1,68 1,47 1,31 1,18 1,07 0, ,30 2,88 2,67 2,61 2,51 2,28 2,09 1,83 1,57 1,37 1,22 1,10 1,00 0, ,80 2,80 2,60 2,54 2,45 2,22 2,03 1,71 1,47 1,28 1,14 1,03 0,93 0, ,30 2,73 2,53 2,48 2,38 2,17 1,93 1,61 1,38 1,20 1,07 0,96 0,88 0, ,80 2,67 2,47 2,42 2,33 2,12 1,82 1,52 1,30 1,14 1,01 0,91 0, ,30 2,61 2,42 2,37 2,28 2,07 1,72 1,43 1,23 1,08 0,96 0,86 0, ,68 2,48 2,30 2,25 2,17 1,87 1,50 1,25 1,07 0,94 0,83 0,75 0, ,05 2,38 2,21 2,16 2,08 1,66 1,33 1,11 0,95 0,83 0,74 0, ,43 2,29 2,12 2,08 1,99 1,49 1,19 0,99 0,85 0,74 0,66 0, ,80 2,21 2,05 2,01 1,90 1,35 1,08 0,90 0,77 0,68 0,60 0, Šķērssiju atstatums Pārseguma biezums maks. šķērssiju atstatums [m] veidņiem [cm] 3-SO 21mm 3-SO 27mm Dokaplex 18mm Dokaplex 21mm līdz 18 0,75 0,75 0,50 0,667 līdz 25 0,667 0,75 0,50 0,667 līdz 30 0,625 0,75 0,50 0,625 līdz 40 0,50 0,75-0,50 līdz 50 0,50 0,667-0, /

18 Pārseguma veidņi pie malām It īpaši pie malām ir ļoti izdevīgi kombinēt Dokaflex un Dokamatic galdus. pakšējās sijas, malu veidņojumi un norobežojumi tiek integrēti malas galdā. ar apakšējo siju malā Sīkāk skatīt lietotāja informācijā "Dokamatic galds" un "Dokaflex galds". C B bez apakšējās sijas malā E D C Dokamatic galds B Dokaflex C Dokamatic galda platforma D Stiprinājuma siksna 5,00m E Doka ekspresenkurs 16x125mm D B E Dokamatic galds B Dokaflex C Izbīdāmās margas T 1,80m, margu skavas S vai margas 1,50m D Stiprinājuma siksna 5,00m E Doka ekspresenkurs 16x125mm Ja ir apakšējās sijas, tad ir iespējams optimāli kombinēt Staxo, luxo, d2, siju atbalstus 20 un Dokaflex D C Mala ar Dokaflex Ja nav pieejams malas galds, tad, izmantojot Dokaflex 1-2-4, ir jāievēro: lai varētu novadīt radušos horizontālos spēkus, augšējai konstrukcijai jābūt dinamiski savienotai; atsaites var piestiprināt pie šķērssijām vai garensijām E B F BRĪDINĀJUMS Ja ir liels krišanas augstums, šķērssiju elementi ar darba platformām jāsamontē uz zemes. Ja darba platformas atrodas uz pārseguma veidņu pārkarēm, veidņi ir jānostiprina pret izcelšanu. Šķērssijas ar malas veidņojumu ir jānostiprina pret horizontālu izvilkšanu. Pie būvkonstrukcijas ir jāpiestiprina arī nožogojums. Pārnēsājamās sastatnes B Dokaflex C Siju atbalsts 20 D Izbīdāmās margas T 1,80m, margu skavas S vai margas 1,50m E Stiprinājuma siksna 5,00m F Doka ekspresenkurs 16x125mm un Doka spirāle ekspresenkuram 16mm /2009

19 Drošība uz būvkonstrukcijas ar margu skavām S Margu skavas S dod iespēju izgatavot aizsargnorobežojumus. Margu skavas S ir piestiprināmas ne tikai pie betona pārseguma, bet arī pie platformām, pārseguma veidņiem, sienu veidņiem. Iespīlēšanas diapazons ir 2 līdz 43,5 cm. ar margu skavām T Margu skavas T dod iespēju izgatavot aizsargnorobežojumus. tkarībā no būvkonstrukcijas stāvokļa un vietējām īpatnībām nepārveidotas margu skavas T var piestiprināt dažādos veidos. B B B a a... 1,0 m Margu skavas S B Margu dēlis Ievērot informāciju lietotājam "Margu skavas S"! ar aizsargmargām 1,10m izsargmargas 1,10m ir paredzētas norobežojuma izveidošanai pārseguma malās. tkarībā no būvkonstrukcijas stāvokļa un vietējām īpatnībām nepārveidotas aizsargmargas 1,10m var piestiprināt dažādos veidos. a a C a... 1,0 m Margu skavas T B Margu dēlis C Enkurojums (karnīzes enkurs 15,0 savilce 15,0 superplate 15,0) Ievērot informāciju lietotājam "Margu skavas T"! B a... 1,0 m izsargmargas 1,10m B Margu dēlis Ievērot informāciju lietotājam "Drošības margas 1,10m"! /

20 Siju atbalsts r siju atbalstiem 20 tiek profesionāli veidņotas apakšējās sijas un malas. Kombinējot ar siju atbalsta pagarinājumu 60, ir iespējams pielāgot augstumu ar centimetra precizitāti. Nav vajadzīgas darbietilpīgās konstrukcijas ar brusām. Siju atbalsts automātiski un cieši piespiež veidni, nodrošinot tīras betona virsmas un šķautnes. Savilkt siju atbalstu b Savilkšanas procesā siju atbalsta slīpā atsaite automātiski "sapresē" veidņu salaidumu. Tā tiek iegūta tīra betona virsma. B Horizontālas sijas (līdz 60 cm augstumam) Siju atbalsts b B Siju atbalsta pagarinājums 60 cm Rīkošanās ar siju atbalstiem Uzlikt siju atbalstu uz šķērssijas H 20 top un bīdīt pret sānu veidņiem Siju atbalstam ir liels atbalsta laukums, tāpēc sānu veidņiem ir augsta stūru precizitāte. Norādījums: Principā siju "horizontāla" izmantošana (slodzes virziens perpendikulārs spraišļu plaknei) ir aizliegta. Tomēr attēlotie pielietojumi ar siju atbalstu ir atļauti. Vertikālas sijas (līdz 90 cm augstumam) /2009

21 pakšējā sija, neiekļauta pārseguma / malu veidņos Visi dati attiecas uz saplāksni 3-SO 21 mm un 3-SO 27 mm. pakšējās sijas augstums starp 10 un 30 cm pakšējās sijas augstums starp 47 un 70 cm h b l b... maks. 100 cm l... maks. 150 cm Sānu veidņi: Doka sija H20 top Šķērssiju atstatums Siju atbalsta pozīcija 50,0 cm pie katras 3. šķērssijas pakšējās sijas augstums starp 30 un 47 cm b... maks. 100 cm l... maks. 150 cm Sānu veidņi: 2 Doka sijas H20 top pakšējās sijas augstums starp 70 un 90 cm h h h Šķērssiju atstatums Siju atbalsta pozīcija līdz 60 cm no 60 cm b l 50,0 cm 33,3 cm pie katras 2. šķērssijas pie katras 2. šķērssijas h b l b... maks. 100 cm l... maks. 150 cm Sānu veidņi: Doka sija H20 top Brusa 4/8 cm, ja apakšējās sijas augstums starp 30 un 34 cm Brusa 8/8 cm, ja apakšējās sijas augstums starp 34 un 47 cm Šķērssiju atstatums Siju atbalsta pozīcija 50,0 cm pie katras 2. šķērssijas b... maks. 100 cm l... maks. 150 cm Ja ir augstas prasības attiecībā uz izmēriem, mēs iesakām sānu veidņiem papildu enkurojumu (). Sānu veidņi: Vertikāla Doka sija H20 h Šķērssiju atstatums Siju atbalsta pozīcija līdz 85 cm no 85 cm b l 41,7 cm 36,0 cm h... apakšējās sijas augstums b... apakšējās sijas platums l... garensiju atstatums pie katras šķērssijas pie katras šķērssijas /

22 pakšējā sija, savienota ar pārsegumu Pārseguma šķērssija paralēla apakšējai sijai Visi dati attiecas uz saplāksni 3-SO 21 mm un 3-SO 27 mm. Pārsegums ietekmēts katrā apakšējās sijas pusē maks. 1,0 m pakšējās sijas augstums starp 47 un 60 cm h d pakšējās sijas augstums starp 10 un 30 cm b l h d b l b... maks. 100 cm l... maks. 150 cm Pamatnes veidnis: Brusas augstums = 30-h (cm) Sānu veidņi: Doka sija H20 top Brusa 10/8 cm b... maks. 100 cm l... maks. 150 cm Sānu veidņi: 2 Doka sijas H20 top Pārseguma biezums d 20 cm 30 cm pakšējās sijas augstums starp 60 un 70 cm h d Šķērssiju atstatums 31,25 cm 25,00 cm Siju atbalsta pozīcija pie katras 2. šķērssijas pie katras 2. šķērssijas Pārseguma biezums d 20 cm 30 cm Šķērssiju atstatums 62,5 cm 41,7 cm Siju atbalsta pozīcija pie katras 2. šķērssijas pie katras 3. šķērssijas pakšējās sijas augstums starp 30 un 47 cm b l b... maks. 100 cm l... maks. 150 cm h d Sānu veidņi: 2 Doka sijas H20 top Brusas augstums = h-60 (cm) b l Pārseguma biezums d 20 cm 30 cm Šķērssiju atstatums 40,0 cm - Siju atbalsta pozīcija pie katras šķērssijas - b... maks. 100 cm l... maks. 150 cm Sānu veidņi: Doka sija H20 top Brusa 4/8 cm, ja apakšējās sijas augstums starp 30 un 34 cm Brusa 8/8 cm, ja apakšējās sijas augstums starp 34 un 47 cm Pārseguma biezums d 20 cm 30 cm Šķērssiju atstatums 41,7 cm 33,3 cm Siju atbalsta pozīcija pie katras 2. šķērssijas pie katras 2. šķērssijas /2009

23 Pārseguma šķērssija normāli pret apakšējo siju Visi dati attiecas uz saplāksni 3-SO 21 mm un 3-SO 27 mm. Pārsegums ietekmēts katrā apakšējās sijas pusē maks. 1,0 m pakšējās sijas augstums starp 10 un 30 cm b... maks. 100 cm l... maks. 150 cm Pamatnes veidnis: Brusas augstums = 30-h (cm) Sānu veidņi: Doka sija H20 top Brusa 10/8 cm Pārseguma biezums d 20 cm 30 cm h d b l Šķērssiju atstatums 62,5 cm 41,7 cm Siju atbalsta pozīcija pie katras 2. šķērssijas pie katras 3. šķērssijas pakšējās sijas augstums starp 30 un 40 cm pakšējās sijas augstums starp 40 un 51 cm b... maks. 100 cm l... maks. 150 cm Sānu veidņi: Doka sija H20 top Brusas augstums = h-40 (cm) Pārseguma biezums d 20 cm 30 cm h d pakšējās sijas augstums starp 51 un 70 cm h d b l Šķērssiju atstatums b l 41,70 cm 31,25 cm Siju atbalsta pozīcija pie katras 2. šķērssijas pie katras 2. šķērssijas h d b l b... maks. 100 cm l... maks. 150 cm Sānu veidņi: Doka sija H20 top Brusa 5/8 cm, ja apakšējās sijas augstums starp 51 un 60 cm Brusa 10/8 cm, ja apakšējās sijas augstums starp 60 un 70 cm b... maks. 100 cm l... maks. 150 cm Sānu veidņi: Doka sija H20 top Brusas augstums = h-20 (cm) Pārseguma biezums d 20 cm 30 cm Šķērssiju atstatums 50,0 cm 41,7 cm Siju atbalsta pozīcija pie katras 2. šķērssijas pie katras 2. šķērssijas Pārseguma biezums d 20 cm 30 cm Šķērssiju atstatums 40,0 cm - h... apakšējās sijas augstums b... apakšējās sijas platums l... garensiju atstatums Siju atbalsta pozīcija pie katras šķērssijas /

24 Malu veidņi Universālais galu atbalsts 30cm Konstrukcija : piestiprināšana ar naglām C B d Konstrukcija B: piestiprināšana ar Spax skrūvēm E D D d B d... pārseguma biezums maks. 30 cm Universālais galu atbalsts 30cm B Nagla 3,1x80 C Doka saplāksnis 3-SO tveidņošanas ieteikums: Izņemt naglas atveidņošanas pusē. Āmuru ielikt brīvajā stūrī (koka paliktnis, lai pasargātu saplāksni). Izcelt galu atbalstu. d... pārseguma biezums maks. 30 cm Universālais galu atbalsts 30cm D Spax skrūves 4x40 (pilna vītne) E Doka sija H20 Izmēri a TR Tr Maks. ietekmes platums a, ja pārseguma biezums [cm] Stiprinājums Konstrukcija gab. naglas 3,1x gab. Spax skrūves 4x40 (pilna vītne) B /2009

25 Kombinācijas Doka pārsegumu sistēmu augšējo konstrukciju unificētā uzbūve ļauj tās izmantot būvlaukumā arī apvienotā veidā. Dokamatic un Dokaflex galdi Doka galdi ir jau samontēti iepriekš, un tie ekonomē gan darba laiku, gan celtņa laiku. Izmantojot transporta ratiņus ar uzliekamu piedziņu, horizontālo pārvietošanu uz nākamo betonējamo posmu var paveikt viens cilvēks. Sistēma ir optimizēta uz visīsāko veidņošanas laiku lielā platībā un tiek galā arī ar dažādām statiskām un ģeometriskām prasībām. Doka Xtra Šī izmaksu ziņā izdevīgā un ātrā sistēma izceļas ar atveidņošanas procesa augsto ekonomiskumu, kas dod iespēju vienmērīgi samazināt būvlaukuma personāla noslogojumu. Brīvā veidņu izvēle spēj īstenot visas arhitektu ieceres, kas saistītas ar betona kopskatu. Sīkāk skatīt lietotāja informācijā "Dokamatic galds" un "Dokaflex galds". Sīkāku informāciju skatīt lietotāja informācijā "Doka Xtra" /

26 Transportēšana, kraušana un uzglabāšana Izmantojiet Doka daudzkārt lietojamās taras priekšrocības būvlaukumā. Daudzkārt lietojamo taru kā piem., konteineru, palešu un režģu kastu sakārtošana būvlaukumā samazina to meklēšanas laiku un vienkāršo sistēmas komponentu, mazo detaļu un piederumu transportēšanas un uzglabāšanas procesus. Doka konteineris 1,20x0,80m Doka režģotā kaste 1,70x0,80m Ideāla tara visām mazajām detaļām: ilgmūžīga kraujama grēdās droši pārvietojama ar celtni Konteinerī piegādā, piemēram: Doka krītošās galvas atbalsta galvas H20 DF Ideāla tara visām mazajām detaļām: ilgmūžīga kraujama grēdās droši pārvietojama ar celtni Režģotajā kastē piegādā, piem.: trijkājus margu skavas S Maks. nestspēja: 700 kg Maks. nestspēja: 1500 kg Ievērot lietošanas instrukciju! Konteinera šķērssienas Konteinera tilpumu var sadalīt ar 1,20m vai 0,80m šķērssienām. Ievērot lietošanas instrukciju! Tr Stienis šķērssienu fiksēšanai Iespējamās šķērssienas Vairākkārt izmantojamo konteineru garenvirzienā šķērsvirzienā šķērssienas 1,20m maks. 3 gab. - 0,80m - maks. 3 gab. Tr Tr /2009

27 Doka palete 1,55x0,85m Optimālas visiem izmēriem, pārsegumu statņiem, sijām un saplākšņiem. Ideāla tara gariem izstrādājumiem: ilgmūžīga kraujama grēdās droši pārvietojama ar celtni Ķīpu siksna 50 Izmantojot ķīpu siksnu 50, var akurāti uzglabāt un transportēt Dokadur paneļus. Ķīpu siksnā ir apvienotas atbalsta profila, stiprinājuma siksnas un malu aizsarga funkcijas. Ir iespējams izmantot kopā ar Doka paleti uz riteņiem (pārvietošana bez celtņa palīdzības). Dokadur paneļus piegādā no rūpnīcas ar ķīpu siksnām 50. Vienai saplākšņu grēdai ir vajadzīgas 2 ķīpu siksnas Maks. nestspēja: 1100 kg Paletes ietilpība Doka pārseguma statņi Eurex 20 top 250, 300 un 350 Eurex 20 top 400 un 550 Eurex 30 top 250 un 300 Eurex 30 top 350, 400 un 450 Dokadur paneļi 21mm 27mm Doka sijas H20 top 40 gab. 30 gab. 40 gab. 30 gab. 32 gab. 25 gab. 27 gab. Dokadur paneļi 21mm Dokadur paneļi 27mm 50 gab. 40 gab. Ievērot lietošanas instrukciju! Pieskrūvējamo riteņu komplekts B Kopā ar pieskrūvējamo riteņu komplektu B daudzkārt lietojamā tara pārvēršas par ātru un manevrētspējīgu transportlīdzekli. Piemērots brauktuves platumam no 90 cm. Pieskrūvējamo riteņu komplektu B var piemontēt šādai daudzkārt lietojamai tarai: Doka paletes Doka sīko detaļu kaste /

28 Papildbalsti, betona tehnoloģija un atveidņošana Informācija lietotājam Dokaflex Kad atveidņot? Betonēšanas procesā sastopamā slodze (nesošā pārseguma svars) virszemes konstrukcijās parasti ir apm. 50 % no aprēķinātās pārseguma slodzes (pašsvars + grīda + darba slodze). Tāpēc atveidņošanu var sākt jau tad, kad ir sasniegti 50 % no betona 28 dienu stiprības.tad pārseguma nestspēja atbilst gatavas būvkonstrukcijas nestspējai. Svarīgs norādījums: Turklāt, neatslogojot pārseguma statņus, tie joprojām nes pārseguma svaru. Betonējot nākamā stāva pārsegumu, pārseguma statņi var tikt noslogoti divkāršā apmērā. Tie nav projektēti šādai pārslodzei. Kā sekas var rasties veidņu, pārseguma statņu un būvkonstrukcijas bojājumi. Kāpēc vajadzīgi papildbalsti pēc atveidņošanas? Lai jaunais pārsegums varētu izturēt darba slodzivai betona slodzi no nākamā stāva pārseguma, atkarībā no būvniecības gaitas var būt vajadzīgi papildbalsti. Pareizs papildbalstu izvietojums Papildbalstu uzdevums ir sadalīt slodzi starp jauno pārsegumu un apakšējā stāva pārsegumu. Slodzes sadalīšana ir atkarīga no pārsegumu stingumu attiecības. Tiek dotas papildbalstu un veidņu balstu attiecības šādiem robežgadījumiem: tikai apm. 0,4 papildbalsti uz katru veidņu balstu, ja abiem pārsegumiem ir vienāds stingums; tikai apm. 0,8 papildbalsti uz katru veidņu balstu, ja apakšējam pārsegumam ir ievērojami lielāks stingums (pamatnes plātne). Jautāt speciālistam! Parasti papildbalstu jautājums ir jānoskaidro pie kompetentiem speciālistiem neatkarīgi no iepriekš minētajiem datiem. Šaubu gadījumā un jo īpaši tad, ja pārsegumu sistēmas nav vienādas, ir jāpieaicina atbildīgais statikas speciālists. Jauna betona stiprības veidošanās Stiprības veidošanos atkarībā no izmantotā cementa markas var redzēt nākamajās diagrammas. Ja betona temperatūra ir < 5 C, ķīmiskās reakcijas norit ļoti palēnināti. Tāpēc zemās temperatūrās ir vajadzīgs cements ar ātru siltuma izdalīšanos un stiprības veidošanos. Orientējošās vērtības betona izturības veidošanās procesam 20 C un 5 C temperatūrā atkarībā no izmantotā cementa Izturība [%] no betona 28 dienu izturības 20 C temperatūrā Izturība [%] no betona 28 dienu izturības 5 C temperatūrā B C Betona vecums [dienas] B C Betona vecums [dienas] Ūdens/saistviela (cements) = 0,50 Z 45 F, PZ 475 (CEM I 42,5 R/52,5 R/52,5 N) B Z 35 F, PZ 375 (CEM II 32,5 R/42,5 N) C Z 35 L (CEM III 32,5 N) /2009

29 Jauna betona izliekšanās Betona elastības modulis jau pēc 3 dienām ir vairāk nekā 90 % no 28 dienu vērtības neatkarīgi no betona receptūras. Tāpēc jaunam betonam ir tikai niecīgs elastīgās deformācijas pieaugums. Šļūdes deformācija, kas pakāpeniski izbeidzas tikai pēc vairākiem gadiem, vairākkārtīgi pārsniedz elastīgo deformāciju. gra atveidņošana piem., pēc 3 dienām, nevis pēc 28 dienām palielina kopējo deformāciju mazāk nekā par 5 %. Turpretī tā deformācijas daļa, ko sastāda šļūde, dažādu iemeslu ietekmē, piem., pievienoto piedevu izturība vai gaisa mitrums, var būt 50 % līdz 100 % robežās no normālvērtības. Tāpēc pārseguma kopējais izliekums praktiski nav atkarīgs no atveidņošanas laika. Plaisas jaunā betonā Betona un armatūras saistīšanās process jaunā betonā notiek ātrāk, nekā veidojas izturība. No tā izriet, ka agrai atveidņošanai nav negatīvas ietekmes uz plaisu lielumu un izvietojumu dzelzsbetona konstrukciju stiepei pakļautajā pusē. Pārējās plaisas, piem., ko rada tilpuma mazināšanās, pāragra atveidņošana, traucēta deformēšanās u.c., var efektīvi likvidēt ar piemērotām pēcapstrādes metodēm. Kā atveidņot liela laiduma pārsegumu, ja atstatums starp statņiem ir lielāks par 7,5 m Ja ir plāni betona pārsegumi ar lielu laidumu (piem., automašīnu stāvvietās), ir jāņem vērā: atveidņojot (atslogojot) pārseguma laukumus, uz vēl neatslogotajiem pārseguma statņiem parādās īslaicīgas papildslodzes. Tā var pārslogot un sabojāt pārseguma statņus. Tāpēc, plānojot vai izvēloties pārseguma veidņu parametrus šiem īpaši plānajiem betona pārsegumiem, papildus parastajiem parametriem jāņem vērā arī slodze atveidņošanas procesā. Lūdzam aprunāties ar savu Doka tehniķi. Vispārīgi noteikumi tveidņošanas procesu parasti vajadzētu sākt no pārseguma vidus (laukuma vidus) virzienā uz pārseguma malām. Ja ir lieli laidumi, šāds rīcības plāns ir jāievēro obligāti! l Jauna betona pēcapstrāde Jaunais betons monolītajā betonā ir pakļauts ietekmēm, kas var radīt plaisas, kā arī palēnināt stiprības veidošanos: priekšlaicīga izžūšana; ātra atdzesēšana pirmajās dienās; pārāk zema temperatūra vai sals; betona virsmas mehāniskie bojājumi; utt. Vienkāršākais aizsardzības paņēmiens ir atstāt ilgāk veidņus uz betona virsmas. Visādā ziņā šo paņēmienu vajadzētu izmantot kopā ar citiem zināmiem pēcapstrādes papildu paņēmieniem l... Pārseguma statņu atstatums virs 7,50 m Slodzes pārvietojums /

30 Veidņu plānošana ar Tipos Tipos palīdzēs Jums veidņot vēl lētāk Tipos tika izstrādāts, lai palīdzētu Jums plānot Doka veidņus. Sienu, pārsegumu veidņiem un platformām tagad Jūsu rīcībā ir visi tie paši instrumenti, ko plānošanā izmanto arī Doka. Vienmēr pareizais veidņu un palīgelementu daudzums Vienkārša lietošana, ātrs un drošs rezultāts Vienkārši lietojamais vadības panelis dod iespēju strādāt ātri. No pamatkontūras ievadīšanas - ar Schal- Igel - līdz pat veidņošanas varianta manuālai pielāgošanai. Priekšrocības: Jūs ietaupāt laiku. No prakses ņemtie risinājumu paraugi vienmēr nodrošinās Jūsu situācijai optimālāko tehnisko un ekonomisko risinājumu. Tas sniedz Jums drošības sajūtu un ietaupa izmaksas. Jūs varat tūdaļ strādāt ar specifikācijām, plāniem, fasādēm, griezumiem un perspektīvām. Detalizētie plāni palielina izmantošanas drošību. utomātiski sagatavotās specifikācijas var importēt un apstrādāt daudzās programmās. Veidņu stiprinājumi un palīgelementi, kas tiek pasūtīti steigā vai tiek improvizējot aizvietoti, ir visdārgākie. Tādēļ Tipos piedāvā pilnas specifikācijas, kur improvizācijai neatliek vietas. Plānošana ar Tipos ļauj atteikties no izmaksām, pirms tās vēl ir radušās. Un Jūsu noliktava var optimāli izmantot krājumus. Tik uzskatāmas var būt veidņojuma shēmas. Tipos-Doka ienes jaunus akcentus gan kontūrās, gan arī telpiskajā attēlojumā /2009

31 Doka servisa piedāvājumi Doka iekārtu serviss Lai Jūsu veidņi būtu gatavi nākamajai izmantošanai Pārbaudīšana, tīrīšana un Jūsu Dokaflex sistēmas uzturēšana darba kārtībā šos pienākumus labprāt uzņemsies Doka iekārtu serviss. Kvalificēti darbinieki un speciālas ierīces ātri un lēti piešķirs Jūsu veidņiem vislabāko formu. Priekšrocības: Jūsu rīcībā vienmēr būs lietošanai gatavs veidnis, turklāt paildzināsies veidņa darbmūžs. Turklāt: tikai ar labi koptu veidni Jūs varat iegūt glītu betona virsmu. Modernas iekārtas rūpīgi notīrīs veidņus ar energoekonomisku un apkārtējo vidi saudzējošu tehniku. Doka klientu apmācības Veidņošanas apmācības atmaksājas Par veidņošanas darbiem betonēšanas būvlaukumā tiek maksāta lielākā daļa no darba algām. Modernas veidņošanas ierīces palīdz racionalizēt. Bet kopējās būvniecības gaitas efektīva uzlabošana vēl acīmredzami paaugstina rezultātus. Lai to sasniegtu, labākai tehnikai ir nepieciešams kāds, kas to pazīst. Tāpēc Doka piedāvā apmācību programmu, lai jebkurš savā darba vietā varētu sniegt ieguldījumu jaudas palielināšanā un izmaksu samazināšanā. Doka klientu apmācībās ietilpst arī informācija par tehniski drošu un optimālu veidņa uzstādīšanu un manipulācijām, tādējādi paaugstinot darba drošību būvlaukumā. Doka apmācību programma ir pelnījusi Jūsu uzmanību. Jums tuvākā Doka filiāle labprāt sniegs Jums detalizētu informāciju par Doka apmācību piedāvājumu /

32 Produktu pārskats Informācija lietotājam Dokaflex [kg] rt. Nr [kg] rt. Nr Produktu Dokaflex griestu pārskats sistēma Doka pārseguma statnis Eurex 20 top 150 8, augstums: cm Doka pārseguma statnis Eurex 20 top , augstums: cm Doka pārseguma statnis Eurex 20 top , augstums: cm Doka pārseguma statnis Eurex 20 top , augstums: cm Doka pārseguma statnis Eurex 20 top , augstums: cm Doka pārseguma statnis Eurex 20 top , augstums: cm Doka-Deckenstütze Eurex 20 top Pieļ. nestspēja: 20 kn pie jebkura izbīdījuma garuma pēc EN 1065, klase D (atļauja Z ) Doka pārseguma statnis Eurex , augstums: cm Doka pārseguma statnis Eurex , augstums: cm Doka pārseguma statnis Eurex , augstums: cm Doka pārseguma statnis Eurex , augstums: cm Doka pārseguma statnis Eurex , augstums: cm Doka-Deckenstütze Eurex 30 pieļaujamā nestspēja: 30 kn, pie jebkura izbīdījuma garuma pēc EN 1065 Doka pārseguma statnis Eurex , augstums: cm Doka pārseguma statnis Eurex , augstums: cm Doka pārseguma statnis Eurex , augstums: cm Doka pārseguma statnis Eurex , augstums: cm Doka pārseguma statnis Eurex , augstums: cm Doka-Deckenstütze Eurex 20 pieļaujamā nestspēja: 20 kn, pie jebkura izbīdījuma garuma pēc EN 1065 Doka pārseguma statnis Eco , augstums: cm Doka pārseguma statnis Eco , augstums: cm Doka pārseguma statnis Eco , augstums: cm Doka pārseguma statnis Eco , augstums: cm Doka-Deckenstütze Eco 20 pieļaujamā nestspēja: 20 kn, pie jebkura izbīdījuma garuma pēc ÖNORM B 4009 Doka pārseguma statnis Eurex 30 top , augstums: cm Doka pārseguma statnis Eurex 30 top , augstums: cm Doka pārseguma statnis Eurex 30 top , augstums: cm Doka pārseguma statnis Eurex 30 top , augstums: cm Doka pārseguma statnis Eurex 30 top , augstums: cm Doka-Deckenstütze Eurex 30 top Pieļ. nestspēja: 30 kn pie jebkura izbīdījuma garuma pēc EN 1065, klase D (atļauja Z ) Demontāžas instruments 3, Universal-Lösewerkzeug garums: 75,5 cm Trijkājis 15, Stützbein augstums: 100 cm Piegādes stāvoklis: salocītā stāvoklī /2009

33 Produktu pārskats [kg] rt. Nr [kg] rt. Nr Krītošā galva H20 6, bsenkkopf H20 garums: 25 cm platums: 20 cm augstums: 38 cm Doka apmales norobežotājs 12, Doka-Deckenabschalklemme augstums: 137 cm Četrpusīgā galva H20 4, Vierwegkopf H20 garums: 25 cm platums: 20 cm augstums: 33 cm Sprosts 16mm 0, Federbolzen 16mm garums: 15 cm Pārvietojamās sastatnes DF 44, Mobilgerüst DF alumīnija krāsā garums: 195 cm platums: 80 cm augstums: 290 cm tbalsta galva H20 DF 0, Haltekopf H20 DF garums: 19 cm platums: 11 cm augstums: 8 cm U-galva 12,5cm 1, Kopfgabel 12,5cm augstums: 23 cm Doka palete 1,55x0,85m 42, Doka-Stapelpalette 1,55x0,85m augstums: 77 cm Max: nestspēja: 1100 kg Ievērot drošības instrukcijas! Savienojuma skava B 1, Verschwertungsklammer B zili lakots garums: 36 cm Pieskrūvējamo riteņu komplekts B 33, nklemm-radsatz B zili lakots Max: nestspēja: 1100 kg Universālais galu atbalsts 30cm 1, Universal-bschalwinkel 30cm augstums: 21 cm Režģotā kaste 1,70x0,80m 87, Doka-Gitterbox 1,70x0,80m augstums: 113 cm Max: nestspēja: 700 kg Ievērot drošības instrukcijas! Siju atbalsts 20 6, Balkenzwinge 20 garums: 30 cm augstums: 35 cm Siju atbalsta pagarinājums 60 cm 4, Balkenaufsatz 60cm Doka konteineris 1,20x0,80m 75, Doka-Mehrwegcontainer 1,20x0,80m augstums: 78 cm Max: nestspēja: 1500 kg Ievērot drošības instrukcijas! /

34 Produktu pārskats Informācija lietotājam Dokaflex [kg] rt. Nr [kg] rt. Nr Šķērssiena Doka konteinerim 0,80m 3, Šķērssiena Doka konteinerim 1,20m 5, Mehrwegcontainer Unterteilung koka daļas dzelteni lazētas cinkotas tērauda detaļas Siju dakša H20 2, lu-trägergabel H20 alumīnija krāsā ar dzeltenu pulverpārklājumu garums: 176 cm tveidņošanas svira DF 1,20m 2, usschalhebel DF 1,20m ar dzeltenu pulverpārklājumu Sviras pagarinājums DF 1,20m 2, Hebelverlängerung DF 1,20m ar dzeltenu pulverpārklājumu Dokadur panelis /50cm 13, Dokadur panelis /50cm 16, Dokadur panelis /50cm BS 13, Dokadur panelis /50cm BS 16, Dokadur-Paneel 27 ugstas kvalitātes trīs slāņu pārseguma plāksnes, 27 mm, ar triecienizturīgām plastmasas malām. tīrām betonu virsmām ar gludu nospiedumu. piemērotas arī nomai. Doka saplāksnis 3-SO 21mm 200/50cm 10, Doka saplāksnis 3-SO 21mm 250/50cm 13, Doka-Schalungsplatte 3-SO 21mm 3-SO- plāksne saskaņā ar ÖUNRT X 302 sliktu laika apstākļu un augstu temperatūru noturīgs līmējums. augstas kvalitātes MUF (melamīna un formaldehīda sintētisko sveķu) virskārta. augstas kvalitātes veidņu plāksne vispusīgam pielietojumam. Doka saplāksnis 3-SO 27mm 200/50cm 13, Doka saplāksnis 3-SO 27mm 250/50cm 16, Doka-Schalungsplatte 3-SO 27mm 3-SO- plāksne saskaņā ar ÖUNRT X 302 sliktu laika apstākļu un augstu temperatūru noturīgs līmējums. augstas kvalitātes MUF (melamīna un formaldehīda sintētisko sveķu) virskārta. augstas kvalitātes veidņu plāksne vispusīgam pielietojumam. Ķīpu siksna 50 3, Stapelgurt 50 ar zilu pulverpārklājumu pieļaujamā siksnu slodze: 40 kn Doka sija H20 top N 2,65m 13, Doka sija H20 top N 3,90m 20, Doka-Träger H20 top N dzelteni lazēts pieļaujamais lieces moments: 5,0 knm pieļaujamais šķērsspēks: 11,0 kn saskaņā ar Berlīnes Būvtehnikas Institūta atzinumu. norādītās vērtības piemērojamas tikai ja Doka sijas atrodas vertikālā stāvoklī. Doka sija H20 top P 2,65m 14, Doka sija H20 top P 3,90m 20, Doka-Träger H20 top P dzelteni lazēts pieļaujamais lieces moments: 5,0 knm pieļaujamais šķērsspēks: 11,0 kn saskaņā ar Berlīnes Būvtehnikas Institūta atzinumu. norādītās vērtības piemērojamas tikai ja Doka sijas atrodas vertikālā stāvoklī. Margu skavas S 11, Schutzgeländerzwinge S augstums: cm Margu skavas T 12, Schutzgeländerzwinge T augstums: cm Dokadur panelis /50cm 11, Dokadur panelis /50cm 13, Dokadur panelis /50cm BS 11, Dokadur panelis /50cm BS 13, Dokadur-Paneel 21 augstas kvalitātes trīs slāņu pārseguma plāksnes, 21 mm, ar triecienizturīgām plastmasas malām tīrām betonu virsmām ar gludu nospiedumu. piemērotas arī nomai /2009

35 Produktu pārskats [kg] rt. Nr [kg] rt. Nr izsargmarga 1,10m 5, Schutzgeländer 1,10m augstums: 134 cm Ieliekama uzmava 24mm 0, Steckhülse 24mm pelēks garums: 16,5 cm diametrs: 2,7 cm Skrūves uzmava 20,0 0, Schraubhülse 20,0 dzeltens garums: 20 cm diametrs: 3,1 cm Sastatņu caurule 48,3mm 1,00m 4, Sastatņu caurule 48,3mm 1,50m 6, Sastatņu caurule 48,3mm 2,00m 8, Sastatņu caurule 48,3mm 2,50m 10, Sastatņu caurule 48,3mm 3,00m 12, Sastatņu caurule 48,3mm 3,50m 14, Sastatņu caurule 48,3mm 4,00m 16, Sastatņu caurule 48,3mm 4,50m 18, Sastatņu caurule 48,3mm 5,00m 20, Sastatņu caurule 48,3mm 5,50m 22, Sastatņu caurule 48,3mm 6,00m 24, Sastatņu caurule 48,3mm...m 4, Gerüstrohr 48,3mm Skrūves uzmava 48mm 50 0, nschraubkupplung 48mm 50 atslēgas platums: 22 mm /

36 Dokaflex 1-2-4: elastīga manuālā sistēma pārsegumiem Pateicoties Dokaflex augstajām pielāgošanas iespējām, Jūs varēsit ātri un ekonomiski ar rokām veidņot jebkuru kontūru, pārseguma izvirzījumus un filigrānus pārsegumus. Veidņu plānošana notiek ar praktiskajām materiālu tabulām, kas ir ērti ieliekamas jebkurā bikšu kabatā. Brīvā veidņu izvēle ļauj realizēt jebkuru izvēlēto betona konfigurāciju. Jūs varat Dokaflex gan nomāt, gan iegādāties līzingā vai nopirkt. Katrā tuvākajā Doka filiālē. Vienkārši piezvaniet mums! Doka grupas galvenā rūpnīca mštetenē Doka international Sertificēts pēc ISO 9001 Doka GmbH Josef Umdasch Platz mstetten/ustria Telefons: +43 (0) Fakss: +43 (0) Internetā: Citas DOK filiāles un pārstāvniecības: Latvija: SI «Doka Latvia» «Henrihi», Mārupes pag., Rīgas raj., LV 2167, Latvija Tel.: (+371) Fakss: (+371) lžīrija pvienotie rābu Emirāti SV Bahreina Baltkrievija Beļģija Brazīlija Bulgārija Čehija Čīle Dānija Dienvidāfrika Francija Grieķija Gvatemala Horvātija Igaunija Indija Irāna Īrija Islande Itālija Izraēla Japāna Jaunzēlande Jordānija Kanāda Katara Kazahstāna Koreja Krievija Kuveita Ķīna Libāna Lībija Lielbritānija Lietuva Luksemburga Maroka Meksika Nīderlande Norvēģija Panama Polija Portugāle Rumānija Saūda rābija Senegāla Serbija Singapūra Slovākija Slovēnija Somija Spānija Šveice Taivāna Taizeme Tunisija Turcija Ukraina Ungārija Vācija Vjetnama Zviedrija /2009

Πληροφορίες για τον χρήστη 01/2008. Οδηγίες συναρµολόγησης και εφαρµογής. Dokaflex

Πληροφορίες για τον χρήστη 01/2008. Οδηγίες συναρµολόγησης και εφαρµογής. Dokaflex 01/2008 Πληροφορίες για τον χρήστη 999776009 GR Οδηγίες συναρµολόγησης και εφαρµογής Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776009-01/2008 Περιεχόµενα Σελίδα Γενικές υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τον χρήστη 10/2010. Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής. Σανίδες καλουπώµατος

Πληροφορίες για τον χρήστη 10/2010. Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής. Σανίδες καλουπώµατος 10/2010 Πληροφορίες για τον χρήστη 999792009 el Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής Σανίδες καλουπώµατος by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten 2 999792009-10/2010 Πίνακας περιεχομένων 4 Εισαγωγή 4

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi

EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi EPIDIAN Epoksīda sveķu grīdas pārklājumi Izplatītājs: SIA Kompozītmateriāli Kalna iela 4, Rīga LV-1003, +371 29112229, www.grateko.lv PAMATINFORMĀCIJA Epoksīda sveķi ir materiāls, uz kuru bāzes tiek sagatavotas

Διαβάστε περισσότερα

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze

MG3-ZM-L. Tehniskā informācija Montāžas instrukcija. Gāze Tehniskā informācija Montāžas instrukcija Izdevums Jūlijs 2007 Mēs paturam sev tiesības veikt tehniskās izmaiħas, kas saistītas ar produktu pilnveidošanu! MG3-ZM-L Gāze LV Satura rādītājs 1 Vispārīgie

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija Izstrādājumu cenrādis 06 Derīgs no 06 gada. maija SATURA RĀDĪTĀJS Vispārējā informācija piegādes kategorijas Noteikumi Izstrādājumu tehniskie parametri 5 Izstrādājumu izvēle Vispārīgā celtniecības izolācija

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Тālr. 630 50600, 630 26033, fakss 630 50230 www.poliurs.lv e-pasts: info@poliurs.lv SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 2010 SATURS

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS.

20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS. 20 GADI TIRGŪ PREČU KATALOGS 2011 IV 1 KVALITATĪVI JUMTA LOGI KOMFORTABLAS TELPAS JUMTA STĀVĀ Paaugstināta drošība pret ielaušanos. Logi paredzēti uzstādīšanai Savas jumtos ar produkcijas slīpumu no 15

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 43. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts no grāmatas:andžāns Agnis, Bērziņa Anna, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (5-5) kārtas (rajonu) uzdevumi un atrisinājumi" LATVIJAS RAJONU 43 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 43 Pārlokot

Διαβάστε περισσότερα

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI

ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI ATTĀLINĀTA ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMU NOLASĪŠANAS SISTĒMA ŪDENS SKAITĪTĀJI Sistēmas un iekārtu darbības pamatprincipi Apraksts Attālinātā ūdens skaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēma ir iekārtu kopums,

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1.

ZĀĻU APRAKSTS. Palīgvielas: satur laktozi (kā laktozes monohidrātu), skatīt apakšpunktu 4.4. Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt apakšpunktā 6.1. ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Euthyrox 25 mikrogrami tabletes Euthyrox 100 mikrogrami tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Viena Euthyrox 25 mikrogrami tablete satur 25 mikrogramus nātrija

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια

Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια Congelatore Verticale Vertikālā Saldētājkuģu Vertikalus Šaldiklis Diepvriezer Zamrzovalna Omara Ορθια Ψυγεια FSA21320 AVVERTENZA! Per garantire il funzionamento adeguato dell'elettrodomestico, che utilizza

Διαβάστε περισσότερα

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS

SATURA RĀDĪTĀJS. MĀJU KANALIZĀCIJAS SISTĒMA Uponor kanalizācijas sistēma iekšdarbiem un ārdarbiem SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS SATURA RĀDĪTĀJS SPIEDVADU CAURUĻVADU SISTĒMAS Uponor PE cauruļvadu sistēmas... 3 Uponor ProFuse caurules ūdensapgādei... 3 PEM caurules ūdensapgādei... 4 PEH caurules ūdensapgādei... 5 Uponor ProFuse un

Διαβάστε περισσότερα

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS

PIRMDIENA, GADA 6. JŪNIJS 06-06-2011 1 PIRMDIENA, 2011. GADA 6. JŪNIJS SĒDI VADA: J. BUZEK Priekšsēdētājs (Sēdi atklāja plkst. 17.00) 1. Sesijas atsākšana Priekšsēdētājs. Es pasludinu par atsāktu Eiropas Parlamenta sesiju, kas

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Υποστηρίγματα πλακών Eurex 20 top 700

Doka-Υποστηρίγματα πλακών Eurex 20 top 700 10/2010 Πληροφορίες για τον χρήστη 999800809 el Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής Doka-Υποστηρίγματα πλακών Eurex 20 top 700 Tr751-200-01 Πίνακας περιεχομένων 3 Εισαγωγή 3 Ευρωκώδικες στην Doka 4 Υποδείξεις

Διαβάστε περισσότερα

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē

Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē LŪZNAVAS PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA Vilis Pauliņš Metodiskā izstrādne Praktisko mācību Motori metodiskais nodrošinājums izglītības iestādē Praktisko mācību priekšmeta programma 64 stundām LŪZNAVA 2008 Saturs

Διαβάστε περισσότερα

"Profesora Cipariņa klubs" 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa

Profesora Cipariņa klubs 2005./06. m.g. 1. nodarbības uzdevumu atrisinājumi. A grupa "Profesora Cipariņa klubs" 005./06. m.g.. nodarbības udevumu atrisinājumi A grupa. Viegli pārbaudīt, ka 3 4=44. Tātad meklējamie skaitļi var būt ; 3; 4. Pierādīsim, ka tie nevar būt citādi. Tiešām, ivēloties

Διαβάστε περισσότερα

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 2 Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 1.0. redakcija Izmaiņas šajā dokumentā Redakcija Izmaiņas 1,0 Pirmā redakcija Kā sagatavot klasificēšanas

Διαβάστε περισσότερα

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs

Iekārtu un Instrumentu Katalogs viss profesionāļiem Guntis Viesturs viss profesionāļiem Iekārtu un Instrumentu Katalogs www.hct.lv Māris +371 26597432 maris@hct.lv Aleksejs +371 29250875 aleksejs@hct.lv Guntis +371 25624466 guntis@hct.lv Viesturs +371 22011394 viesturs@hct.lv

Διαβάστε περισσότερα

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum).

5 ml iekšķīgi lietojamas suspensijas (1 mērkarote) satur 125 mg vai 250 mg amoksicilīna, amoksicilīna trihidrāta veidā (Amoxicillinum). 1. ZĀĻU NOSAUKUMS HICONCIL 125 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai HICONCIL 250 mg/5 ml pulveris iekšķīgi lietojamas suspensijas pagatavošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρίγματα πλάκας Eurex top

Υποστηρίγματα πλάκας Eurex top 999801709-06/2014 el Οι τεχνίτες του καλουπώματος. Υποστηρίγματα πλάκας Eurex top Πληροφορίες εφαρμογής Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten 2 999801709-06/2014

Διαβάστε περισσότερα

Sedna. Dominē labākais gada katalogs

Sedna. Dominē labākais gada katalogs Dominē labākais 2010. gada katalogs DOMINO, atvijas elektroslēdžu līderis jau vairāk nekā 15 gadus, tagad ir ieguvis daudz jaunu, labu īpašību, kas palīdzēs veidot savstarpēji veiksmīgu ikdienas sadarbību.

Διαβάστε περισσότερα

Stresa novēršanas rokasgrāmata

Stresa novēršanas rokasgrāmata Stresa novēršanas rokasgrāmata Oktobris 2011 Šis projekts realizēts ar Eiropas Komisijas finansiālu atbastu. Šī dokumenta saturs atspoguļo autoru viedokli un Komisijas nenes atbildību par šīs informācijas

Διαβάστε περισσότερα

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts.

Uzņēmuma reģistra numurs Daugavgrīvas iela 63/65, Rīga, Latvija, LV-1007 Tālrunis Fakss E-pasts. 1. IEDAĻA. Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma apzināšana 1.1 Produkta identifikators Produkta nosaukums Divkomponentu parketa laka DUOKRON. 1.2 Vielas vai maisījuma attiecīgi apzinātie lietošanas

Διαβάστε περισσότερα

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS.

VII MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS. MAZUMTIRDZNIECĪBAS CENRĀDIS 2013 VII pastāvīgā atlikumā pasūtījuma aiz izpildes ild esl laiks līdz z4 nedēļām Cenas EUR ar PVN, spēkā no 01.01.2014 01.201 www.fakro.lv w.lv 1 2 www.fakro.lv MAIN Ā M SKATU

Διαβάστε περισσότερα

Υποστηρίγματα πλάκας Eurex top

Υποστηρίγματα πλάκας Eurex top 10/2010 Πληροφορίες για τον χρήστη 999801709 el Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής Υποστηρίγματα πλάκας Eurex top by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten 2 999801709-10/2010 Πίνακας περιεχομένων 4 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Onbrez Breezhaler 150 mikrogrami inhalācijas pulveris cietās kapsulās 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra kapsula satur indakaterola maleātu,

Διαβάστε περισσότερα

SASKAŅOTS ZVA

SASKAŅOTS ZVA 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Ciloxan 3 mg/ml acu pilieni, šķīdums. 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS 1 ml šķīduma satur 3 mg ciprofloksacīna (ciprofloxacinum) (hidrohlorīda veidā). Palīgvielas: Viens ml

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida pilnšļircē LIETOŠANAS INSTRUKCIJA HUMULIN N PEN 100 SV/ml SUSPENSIJA INJEKCIJĀM PILDSPALVVEIDA PILNŠĻIRCĒ (Insulinum isophanum) (Insulinum humanum) Kas jums jāzina par Humulin (biosintētisks cilvēka insulīns) pildspalvveida

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS. PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS PREDNISOLON - RICHTER 5 mg tabletes 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra tablete kā aktīvo vielu satur 5,0 mg prednizolona (Prednisolonum). Tabletes satur laktozi.

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα

Σετ τροχών σύσφιξης B

Σετ τροχών σύσφιξης B 01/2011 Πρωτότυπο οδηγιών χειρισμού 999285509 gr Πρέπει να φυλάσσονται για μελλοντική χρήση Σετ τροχών σύσφιξης B Αρ. προϊόντος 586168000 από έτος κατασκευής 2008 Περιγραφή προϊόντος Περιγραφή προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS

KONVERĢENCES ZIŅOJUMS LV KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Visās 2010. gada publikācijās attēlots 500 euro banknotes motīvs. KONVERĢENCES ZIŅOJUMS 2010. GADA MAIJS Eiropas Centrālā banka, 2010 Adrese Kaiserstrasse 29 60311

Διαβάστε περισσότερα

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences

8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA. Globålås tendences 8. noda a VESELÈBA UN ILGMËÛÈBA Valsts iedzîvotåju veselîbas ståvoklis bieωi tiek noteikts, izmantojot divus statistikas rådîtåjus jadzimußo paredzamo müωa ilgumu mirstîbas procentu attiecîbå uz bérniem

Διαβάστε περισσότερα

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē.

E-MANUAL. Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē. E-MANUAL Pateicamies par Samsung izstrādājuma iegādi. Lai saņemtu labāku apkalpošanu, reģistrējiet šo izstrādājumu vietnē www.samsung.com/register Modeļa Sērijas nr. Saturs Video ierīču pievienošana Ātrās

Διαβάστε περισσότερα

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS

I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS I PIELIKUMS ZĀĻU APRAKSTS 1 1. ZĀĻU NOSAUKUMS Aerivio Spiromax 50 mikrogrami/500 mikrogrami inhalācijas pulveris 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katra nomērītā deva satur 50 mikrogramus salmeterola

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE

LATVIJAS RAJONU 39. OLIMPIĀDE Materiāls ņemts o grāmatas:adžās Agis, Bērziņa Aa, Bērziņš Aivars "Latvijas matemātikas olimpiāžu (-) kārtas (rajou) uzdevumi u atrisiājumi" LATVIJAS RAJONU 9 OLIMPIĀDE ATRISINĀJUMI 9 Ir jāaprēķia 00-ais

Διαβάστε περισσότερα

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta

Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību-metodiskais līdzeklis Profesionālās vidējas izglītības programma «Autotransports» mācību priekšmets «Automobiļu uzbūve» izstrādāts ESF projekta Mācību centra RIMAN sākotnējās profesionālās izglītības

Διαβάστε περισσότερα

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100

Rokasgrāmata 43PUS PUS PUS7100 Register your product and get support at 7100 series www.philips.com/welcome Rokasgrāmata 43PUS7100 49PUS7100 55PUS7100 Saturs 1 TV apskats 1.1 Ultra HD TV 4 1.2 Darbina Android 4 1.3 Aplikāciju lietošana

Διαβάστε περισσότερα

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions)

Procedure 2(b) (obvious errors in a number of language versions) COU CIL OF THE EUROPEA U IO Brussels, 12 July 2012 12546/12 Interinstitutional File: 2012/0176 ( LE) JUR 400 ECOFI 702 UEM 265 LEGISLATIVE ACTS A D OTHER I STRUME TS: CORRIGE DUM/RECTIFICATIF Subject:

Διαβάστε περισσότερα

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_06_P1 Uzdevums grupai Skolēna darba lapa F_10_UP_06_P1 Seismogrāfa darbības shēma

Διαβάστε περισσότερα

Proceedings of Machine Design Training. Reconditioning of Workshop Machines

Proceedings of Machine Design Training. Reconditioning of Workshop Machines NTUA MECHANICAL ENGINEERING Laboratory of Machine Elements Proceedings of Machine Design Training TR-3/2002 Reconditioning of Workshop Machines Th. Costopoulos, A. Anagnostopoulos NTUA Mechanical Engineering

Διαβάστε περισσότερα

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS

TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv TELEKOMUNIKĀCIJU PRODUKTU KATALOGS www.klinkmann.lv SATURS STRUKTURĒTĀ KABEĻU SISTĒMA (SKS)...2 PRODUKTI DATORTĪKLIEM...4 TELEFONTĪKLU KOMPONENTI...6 19 KOMUTĀCIJAS SKAPJI...8 OPTISKĀS

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες εφαρµογής

Πληροφορίες εφαρµογής 07/2008 Πληροφορίες εφαρµογής 999732009 GR Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 Εισαγωγή Πληροφορίες εφαρµογής Doka- οκιδωτοί ξυλότυποι Top 50 by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999732009-07/2008 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs 2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs D_l0_UP_02_Pl HIV vīrusa pētniecība Skolēna darba lapa D_l0_UP_02_Pl Šūnas sastāvdaļas

Διαβάστε περισσότερα

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā to izdarīt? Latvijas vispārizglītojošās skolās pamatizglītības satura reformas ieviešana tika pabeigta 2007./2008. māc./g.

Διαβάστε περισσότερα

E.Gulbja Laboratorija

E.Gulbja Laboratorija ņemšana, izpildes termiņš. (Skaidrojumus skatīt tabulas beigās) nodošanai brīv, svētku un naktīs HEMATOLOĢIJA un ANĒMIJU DIAGNOSTIKA ER Eritrocīti V HB Hemoglobīns V HEMATO Hematokrīts V Vidējais eritrocītu

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Πλαίσια αντιστήριξης

Doka-Πλαίσια αντιστήριξης 05/2008 Ü Πληροφορίες για τον χρήστη 999739009 GR Οδηγίες συναρµολόγησης και εφαρµογής Doka-Πλαίσια αντιστήριξης 9739-204-01 Εισαγωγή Πληροφορίες για τον χρήστη Doka-Πλαίσια αντιστήριξης by Doka Industrie

Διαβάστε περισσότερα

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF 6720616592.00-1.SD Ορθοστάτης για επίπεδους συλλέκτες Solar 3000 TF / Solar 4000 TF GR Οδηγίες συναρμολόγησης για τον ειδικό 2 Περιεχόμενα GR Περιεχόμενα 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας 3

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES:

PĀRTIKAS ALERĢIJAS LAI ATRASTU ĪSTO ALERĢIJAS IZRAISĪTĀJU, TIEK IZMANTOTAS ŠĀDAS METODES: PĀRTIKAS ALERĢIJAS Maldīgi tiek uzskatīts, ka pārtikas alerģija ir bieži sastopama, jo visbiežāk novēro tikai pārtikas alerģijai līdzīgas reakcijas, ko sauc par pārtikas nepanesību jeb intoleranci. Pēc

Διαβάστε περισσότερα

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N

A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N I N F O T E K N I K V o l u m e 1 5 N o. 1 J u l i 2 0 1 4 ( 61-70) A N A L I S I S K U A L I T A S A I R D I K A L I M A N T A N S E L A T A N S E B A G A I B A H A N C A M P U R A N B E T O N N o v i

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 360

Επίσημη Εφημερίδα C 360 Επίσημη Εφημερίδα C 360 της Ευρωπαϊκής Ένωσης 57ο έτος Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 11 Οκτωβρίου 2014 Περιεχόμενα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

-25% -33% -25% -21% -23% -39% 1,39 0,99 1,19 0,85 1,39 0,20 1,29 1,75 4,99 9,99 12,99 5,09 4,

-25% -33% -25% -21% -23% -39% 1,39 0,99 1,19 0,85 1,39 0,20 1,29 1,75 4,99 9,99 12,99 5,09 4, I K D I E N U 04.11.14 10.11.14 Baklažāni Saldā paprika 250 g 3.96 /kg Gaišās vīgas Italia Bumbieri Konference lielie 1,39 Kartupeļi fasēti Garie gurķi 1,39 1,19 Mandarīni 0,85 Acālija 12 1 gab. 0,20 1,29

Διαβάστε περισσότερα

E.Gulbja Laboratorija

E.Gulbja Laboratorija Testēšanas materiāla ņemšana un rīcība ar tiem. Saturs E.Gulbja Laboratorija 0. Vispārīgi jautājumi... 3 0.1. Laboratorisko izmeklējumu pieprasījuma noformēšana... 3 1. Asinis... 4 1.1. Venozo asins paraugu

Διαβάστε περισσότερα

% -20 % -20 % MUTES HIGIĒNAS LĪDZEKĻIEM

% -20 % -20 % MUTES HIGIĒNAS LĪDZEKĻIEM 2014. gada janvāris veselıgs padoms MUTES HIGIĒNAS LĪDZEKĻIEM -25 līdz % -25 % ALOEDENT AloeDent Aloe Vera Cool Strawberry Children s bērnu zobu pasta ar koenzīmu Q10, tējas koka eļļu un silīciju. Saudzīgi

Διαβάστε περισσότερα

Mitohondriji 12. tēma

Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji 12. tēma Mitohondriji Forma un novietojums šūnā Uzbūve Dalīšanās Mitohondriju DNS Mitohondriju DNS replikācija Mitohondriju genoma ekspresija Mitohondriju membrānas Olbaltumvielu imports mitohondrijos

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχ μενα. Πρόλογος... 9. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13. Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27

Περιεχ μενα. Πρόλογος... 9. Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13. Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 Περιεχ μενα Πρόλογος... 9 Πρόλογος 3 ης έκδοσης... 11 Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή... 13 1.1 Γενικά Ιστορική αναδρομή... 13 1.2 Aρχές λειτουργίας ορισμοί... 20 Κεφάλαιο 2 Βάσεις σχεδιασμού... 27 2.1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµεροµηνία: Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ηµεροµηνία: Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ηµεροµηνία: Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2012 Θέµα: ηµοσίευση εβδοµαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για µη ασφαλή προϊόντα του

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοχές - Φορτία. Οροφοι : 3 Υπόγεια: 0. Επικάλυψη δαπέδων= 0.80[kN/m²], Τοίχοι σε δάπεδα= 0.00[KN/m²] γg=1.35, γq=1.50. I, α=0.160g=1.

Παραδοχές - Φορτία. Οροφοι : 3 Υπόγεια: 0. Επικάλυψη δαπέδων= 0.80[kN/m²], Τοίχοι σε δάπεδα= 0.00[KN/m²] γg=1.35, γq=1.50. I, α=0.160g=1. Παράδειγμα εκτύπωσης FEDRA... Παραδοχές - Φορτία Ονομασία Εργου-Μελέτης Διεύθυνση έργου Μηχανικός Μελετητής Παράδειγμα εκτύπωσης FEDRA ΙΩΑΝΝΙΝΑ Μηχανικός Α... Γενικά Χαρακτηριστικά Κτιρίου Οροφοι Οροφοι

Διαβάστε περισσότερα

Construction. Ενός συστατικού, πολυουρεθανική, οικονομικά αποδοτική υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος ETAG 005 12 0836.

Construction. Ενός συστατικού, πολυουρεθανική, οικονομικά αποδοτική υγρή μεμβράνη στεγανοποίησης. Περιγραφή Προϊόντος ETAG 005 12 0836. Construction Φύλλο Ιδιοτήτων Προϊόντος Έκδοση 09/01/2014 (v1) Κωδικός: 04.01.080 Αριθμός Ταυτοποίησης: 010915205000000014 Sikalastic -612 ETAG 005 12 0836 Sikalastic -612 Ενός συστατικού, πολυουρεθανική,

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) ΜορφέςτέχνηςκαιΚινήματα /Art Styles and Movements / Mākslasstili un kustības GREEK ENGLISH LATVIAN Εφαρμοςμζνεσ τζχνεσ: Διαφζρουν από τισ καλζσ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τον χρήστη 12/2008. Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής. Doka-Ξύλινα δοκάρια

Πληροφορίες για τον χρήστη 12/2008. Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής. Doka-Ξύλινα δοκάρια 1/008 Πληροφορίες για τον χρήστη 9997909 GR Οδηγίες συναρμολόγησης και εφαρμογής Dok-Ξύλινα δοκάρια Υποδείξεις ασφαλείας Ομάδες χρηστών Οι παρούσες πληροφορίες για τον χρήστη (οδηγίες συναρμολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α. β.. α. 3. δ. 4. α. 5. α-λ, β-σ, γ-λ, δ-λ, ε-σ. ΘΕΜΑ B. Η σωστή απάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Nilfisk Extreme. 823 0064 010 e

Nilfisk Extreme. 823 0064 010 e Nilfisk Extreme Kasutajajuhend Lietošanas instrukcijas Naudojimo instrukcija Instrukcja obsługi Návod k použití Navodila za uporabo Használati utasítás Návod na použitie Οδηγίες χρήσης Инструкция по применению

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθμική ασυμπτωτική ανάλυση πεπερασμένης αργής πολλαπλότητας: O ελκυστής Rössler

Αλγοριθμική ασυμπτωτική ανάλυση πεπερασμένης αργής πολλαπλότητας: O ελκυστής Rössler EΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Αλγοριθμική ασυμπτωτική ανάλυση πεπερασμένης αργής πολλαπλότητας: O ελκυστής Rössler Συντάκτης: ΜΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ-ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ BIOMHXANIKOI ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ PARISE 8 13 BAR

ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ-ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ BIOMHXANIKOI ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ PARISE 8 13 BAR ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟΙ-ΚΟΧΛΙΟΦΟΡΟΙ BIOMHXANIKOI ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ PARISE 8 13 BAR Mod. P100 CmX Mod. P200 CmH Στροφές/min 1240 Αεροσυμπιεστής 100L βαρέως τύπου,12 BAR, με μαντεμένια αργόστροφη V κεφαλή P60/2, 2HP. Βάρος

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Ėimikāliju aăentūras. Vispārējais pārskats

Eiropas Ėimikāliju aăentūras. Vispārējais pārskats Helsinki, 2009. gada 24. aprīlis Dk.: Valde/17/2009 galīgā redakcija Eirpas Ėimikāliju aăentūras Vispārējais pārskats 2008 2009. gada 24. aprīlis (Regulas (EK) Nr. 1907/2006 78. panta a) apakšpunkts, 83.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων

Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Ανάλυση του διατμητικού πασσάλου Εισαγωγή δεδομένων Μελέτη Ημερομηνία :.09.05 Ρυθμίσεις (εισαγωγή τρέχουσας εργασίας) Υλικά και πρότυπα Κατασκευές από σκυρόδεμα : Συντελεστές EN 99-- : Μεταλλικές κατασκευές

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου. Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX

Δελτίο Τύπου. Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2010 Δελτίο Τύπου Δημοσίευση εβδομαδιαίων κοινοποιήσεων της Ε.Ε. για μη ασφαλή προϊόντα του συστήματος RAPEX Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ανακοινώνει μέσω του Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1

Sarò signor io sol. α α. œ œ. œ œ œ œ µ œ œ. > Bass 2. Domenico Micheli. Canzon, ottava stanza. Soprano 1. Soprano 2. Alto 1 Sarò signor io sol Canzon, ottava stanza Domenico Micheli Soprano Soprano 2 Alto Alto 2 Α Α Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io sol Sa rò si gnor io sol del mio pen sie io µ Tenor Α Tenor 2 Α Sa rò

Διαβάστε περισσότερα

PLANOCOLOR PREMIUM 2K

PLANOCOLOR PREMIUM 2K PLANOCOLOR PREMIUM 2K Τσιμεντοειδές σύστημα δύο συστατικών για δημιουργία πατητής τσιμεντοκονίας υψηλής αισθητικής και αντοχής με ιδιαίτερα λεία υφή Ιδιαίτερα λεία υφή χωρίς τρίψιμο Κατάλληλο για εσωτερικούς

Διαβάστε περισσότερα

Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων

Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου για την Αξιοποίηση των Βιομηχανικών Παραπροϊόντων στη Δόμηση, ΕΒΙΠΑΡ, Αιανή Κοζάνης, 1-3 Ιουνίου 2009 Η ιπταμένη τέφρα ως υλικό υποβάσεων οδοστρωμάτων Ι. Παπαγιάννη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΖΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ Φ 250 25,6 275 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,800 Φ 250 1,800 Υ: 1.75 B:0.59 Π: 0.

ΤΖΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ Φ 250 25,6 275 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,700 Φ 250 1,800 Φ 250 1,800 Υ: 1.75 B:0.59 Π: 0. ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ Kw ΒΑΡΟΣ 1 B:0.59 150 25,6 275 1,700 2 3 4 5 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Τ 90 B:0.73 B:0.76 Υ: 1.72 B:0.62 Π: 0.98 B:0.66 Π:1.06 150 150 24 20 20 20 288 295 305 1,700 1,700 1,700 1,800 ΤΖΑΚΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µηνός Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

EURO BANKNOTES UN MONĒTAS

EURO BANKNOTES UN MONĒTAS EURO BANKNOTES UN MONĒTAS Euro banknotes un monētas ir vairāk nekā 329 miljonu euro zonā dzīvojošo cilvēku ikdienas dzīves daļa. Šajā prezentācijā aprakstītas septiņas euro banknotes un astoņas euro monētas.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 2000-10 V1.4

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 2000-10 V1.4 3 ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΤΡΑΚΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΚΑΤΑ DIN 743 : 000-0 V.4 4 Περιεχόμενα 5 Ειαγωγή...9 Ανοχή χαλύβων...9 3 Φόριη... 4 Υπολογιμός ε δυναμική θραύη... 4. Ονομαικές άεις (ημιεύρος δυναμικής

Διαβάστε περισσότερα

M E T A L R U B B E R E N G I N E E R I N G

M E T A L R U B B E R E N G I N E E R I N G M E T A L R U B B E R E N G I N E E R I N G AGOM INTERNATIONAL srl Via Mesero, 12 20010 OSSONA (MI) Italia Ph.0039 (0)2 9029111 Fax 0039 (0)2 9010201 http://www.agom.it e-mail: agom@agom.it ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες

Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000. Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια υψηλής Καθαρότητας 2000 Ο συνεργάτης σας για Αέρια, Εξοπλισµό και Υπηρεσίες Αέρια Υψηλής Καθαρότητας από την MESSER Αέρια Υψηλής Καθαρότητας Το παρόν κεφάλαιο δείνει ένα πανόραµα των αερίων υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: Εφαρμοσμένη Μηχανική Επιστήμη Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

KOMISIJAS REGULA (EK)

KOMISIJAS REGULA (EK) 27.6.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 166/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 560/2009 (2009. gada 26. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 874/2004, ar ko nosaka sabiedriskās kārtības noteikumus

Διαβάστε περισσότερα

Pakauða. lielâ atvere. Pamatdaïa. No ârpuses

Pakauða. lielâ atvere. Pamatdaïa. No ârpuses Pakauða ârçjais paugurs Pakauða augstâkâ lînija Pakauða ârçjâ ðíautne Pakauða augðçjâ lînija Locîtavpaugura bedrîte Jûga izaugums Jûga ierobs Rîkles pauguriòð Pakauða lielâ atvere No ârpuses Pamatdaïa

Διαβάστε περισσότερα

Doka-Πλαισιωτοί ξυλότυποι Frami 270

Doka-Πλαισιωτοί ξυλότυποι Frami 270 02/06 NK Πλροφορίες για τους χρήστες 999754009 GR Οδηγίες δοµής και χρήσης Doka-Πλαισιωτοί ξυλότυποι Frami 270 Εισαγωγή Πλροφορίες για τους χρήστες Doka-Πλαισιωτοί ξυλότυποι Frami 270 by Doka Industrie

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2011 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος B Λυκείου

Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2011 Πανεπιστήμιο Αθηνών Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Περιβάλλοντος B Λυκείου Ένωση Ελλήνων Φυσικών ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ B Λυκείου Μαρτίου Θεωρητικό Μέρος Θέμα ο A. Στα δύο όμοια δοχεία του σχήματος υπάρχουν ίσες ποσότητες νερού, με την ίδια αρχική θερμοκρασία θ =4 ο

Διαβάστε περισσότερα

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads

PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM. Pēteris Guļāns gads PĀRDOMAS PAR KRĪZI UN LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS PROBLĒMĀM Pēteris Guļāns 2009. gads Vārda krīze skaidrojums Oxford Dictionery for the Business World: 1) time of danger or great difficulty un 2) decisive

Διαβάστε περισσότερα

ACTION BOOK ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ACTION BOOK ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ACTION BOOK ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΑCTION 1 40,00 Κωδ. αρ. 0893 900 0 ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ 4000ML Κωδ. αρ. 0893 09 ΚΟΛΛΑ ΚΥΑΝΟΑΚΡΙΛΙΚΗ KLEBFIX 20GR + Κωδ. αρ. 0899 800 423 ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΓΚΡΙ 419,5x22cm

Διαβάστε περισσότερα