GREEK HISTORY X ε εηζήγεζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREEK HISTORY X ε εηζήγεζε"

Transcript

1 GREEK HISTORY X ε εηζήγεζε 1. Καζεκερηλή θη αόραηε, κηα θόρκοσια γηα... κπάηζες Ο ρξόλνο καο απέθηεζε πιηθόηεηα ζε απηέο ηηο εκεξνκελίεο, επηέκβξεο ηνπ 2004, Μάηνο ηνπ 2011 θν,θ, ε γεσγξαθία ηεο πόιεο αλαζρεδηάζηεθε ζηα κπαιά καο από απηέο ηηο πιαηείεο θαη δξόκνπο, πιαηεία Οκόλνηαο, νδνί Ηπείξνπ θαη Σξίηεο επηεκβξίνπ, θνθ, αθόκα θη νη νκάδεο καο θηηάρηεθαλ κε ηέηνηεο αθεηεξίεο. Πνγθξόκ ζηνπο αιβαλνύο, πνγθξόκ ζηνπο παθηζηαλνύο, πνγθξόκ ζηνπο όζνπο δελ έθεξαλ ιεπθό δέξκα. Καη κεηά ήξζε ε ζπλείδεζε όηη αλάκεζα ζηα πνγθξόκ, ηα ραζηνύθηα πνπ ηξώεη θαλείο θαηαιαβαίλνληαο κε ηη ειιελαξάδεο ζπδεί ζηελ ίδηα πόιε, αλάκεζα ζηηο βίαηεο θνξπθώζεηο, ππάξρνπλ θαη ηα κεζνδηαζηήκαηα. Μεζνδηαζηήκαηα πνπ κπνξεί λα κελ παίδνπλ ζηα δειηία ησλ 8 ή λα κελ πεξηιακβάλνπλ κάδεο θπλεγώλ θαη ζεξακάησλ. Αιιά κεζνδηαζηήκαηα θαζεκεξηλήο, εμίζνπ σκήο αιιά θη αόξαηεο βίαο. Έρεη θη απηή ε βία ηόπνπο. Λεσθνξεία, ζρνιεία, δνπιεηά θαη δξόκνη είλαη από ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο απηνύο ηόπνπο. Καη έρεη θαη ηξόπνπο. Βιέκκαηα, δειεηεξηώδε ζρόιηα, απαμίσζε, εμεπηειηζκό, ζηνρνπνίεζε θαη κέρξη θαη ζάλαην. Θάλαην θαζεκεξηλό. Η θαζεκεξηλόηεηα ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα έρεη θαη θάηη αθόκα. Γπζθνιίεο, θόβνπο θαη γθξίδεο δώλεο. Η ιεγόκελε 2ε γεληά κεηαλαζηώλ έρεη θάεη πνιιά από δαύηα. ε απηή ηελ κπξνζνύξα πνπ παξνπζηάδνπκε εδώ αιιά θαη ζε απηή ηελ εθδήισζε ζειήζακε λα δώζνπκε βάξνο ζ' όια απηά πνπ δελ κηιηνύληαη ηόζν ζπρλά: ηνλ ξαηζηζκό, ηελ ζπθνθάληεζε θαη ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζε ελόο ζεβαζηνύ θνκκαηηνύ ηεο θνηλσλίαο απηήο. Μέζα ζηελ δεθαεηία ηνπ 2000 είλαη πνπ κεγάισζε, έθηαζε γπκλάζην θη έπεηηα ιύθεην, κία γεληά παηδηώλ ησλ νπνίσλ νη γνλείο είραλ έξζεη ζηελ δεθαεηία ηνπ 1980 από αθξηθαληθέο ρώξεο, κηα γεληά πνπ είρε γελλεζεί ζηελ ειιάδα, θαζώο θαη κηα γεληά παηδηώλ πνπ έθηαζαλ ζηελ ειιάδα καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο θπξίσο ζηα από ηελ αιβαλία. Σώξα πηα, ε πεληαεηία έξρεηαη καδί κε ηελ ελειηθίσζε θαη ηεο γεληάο ησλ παηδηώλ ησλ Αιβαλώλ κεηαλαζηώλ πνπ όκσο γελλήζεθαλ ζηελ ειιάδα. Υνληξηθά πάληα. ινπο απηνύο θη απηέο ηνπο ζθέθηεηαη ην αγαζό θξάηνο ησλ ειιήλσλ, κηκνύκελν θη άιια θξάηε βέβαηα, θαη ηνπο έρεη δώζεη θη έλα όλνκα: δεύηεξε γεληά κεηαλαζηώλ. ην κέιινλ είλαη βέβαην όηη νη ειιεληθέο εθεκεξίδεο, νη έιιελεο πνιηηηθνί θαη νη ξαηζηζηέο ςεθνθόξνη θαη ηειεζεαηεο ηνπο (π.ρ. ΔΡΣ) ζα αζρνιεζνύλ εληαηηθά

2 κε ηελ ιεγόκελε 'δεύηεξε γεληά'. Καη ήδε αζρνινύληαη. Η ζπδήηεζε θαη ε απόξξηςε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα είλαη έλα θεληξηθό θνκκάηη απηήο ηεο ελαζρόιεζεο. Η δηθηά καο εθηίκεζε είλαη όηη ην λνκνζρέδην γηα ηελ ηζαγέλεηα θαηαηέζεθε ζηα , κεηαμύ άιισλ ιόγσλ, θαη σο ράληξεο ζηνπο... (αλ)ηζαγελείο. Οη αλαθνξέο πνπ ζπλέδεαλ ηελ 2ε γεληά κεηαλαζηώλ κε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2008 ήηαλ κπόιηθεο ηελ πεξίνδν εθείλε θαη, επηπιένλ, νη εηθόλεο από ηελ εμέγεξζε ησλ πξναζηίσλ ζην Παξίζη ην 2005 ππελζύκηδαλ έλαλ εθηάιηε. Σν ΠΑΟΚ εθείλε ηελ πεξίνδν, αλέιαβε δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο γηα όια ηα θνηλσληθά ππνθείκελα πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ Γεθέκβξε κε ηνπο θιαζηθνύο κεραληζκνύο δηακεζνιάβεζεο πνπ έρεη γηα λα παξεκβαίλεη. Σν λνκνζρέδην Ραγθνύζε έπαημε απηό ηνλ ξόιν. Καη ην όηη ην λνκνζρέδην απνδεηθλύεηαη ράληξεο θαίλεηαη από ηηο ειάρηζηεο απνδόζεηο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο πνπ έγηλαλ όηαλ θαη γηα όζν εθαξκόζηεθε. Απηή είλαη ε αιήζεηα: δελ ππήξμε αύμεζε απόδνζεο ηεο ηζαγέλεηαο κεηά ηνλ λέν λόκν. πλνιηθά, κάιηζηα, όηαλ ν ξπζκόο απόδνζεο ηζαγέλεηαο, κε λνκνζρέδην Ραγθνύζε ή ρσξίο, είλαη αλά έηνο, ελώ ήδε πάλσ από άηνκα είλαη ζηελ αλακνλή, δείρλεη όηη ην πνζνζηό πνπ επλνείηαη από ηνλ λόκν είλαη θάπνπ θνληά ζην 3%. Πέξα από ηελ νιόςπρε ζπληάπηηζε καο κε απηνύο θη απηέο πνπ θαηαζέηνπλ αηηήζεηο θαη πεξηκέλνπλ ζεηηθέο απνθξίζεηο, ην θξάηνο δελ παύεη παξά λα δίλεη 'ςίρνπια' θαη σο 'ςίρνπια' πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη νη ξπζκίζεηο πνπ απνθιείνπλ, βέβαηα, ην 97% ηνπ ελδηαθεξόκελνπ πιεζπζκνύ. Κη απηό ίζσο είλαη ην ζεκαληηθόηεξν: αθόκε θη αλ ν λόκνο Ραγθνύζε απέθιεηε ήδε έλα ηεξάζηην θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνύ από ην λα ππνβάιιεη θαλ αίηεζε γηα ηζαγέλεηα κηαο θαη ην λα 'ρεη ζπκπιεξώζεη θαλείο 6 ηάμεηο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ ειιάδα, ην λα 'ρεη θαζαξό πνηληθό κεηξών αθόκε θαη από θαηαδίθεο γηα κηθξά αδηθήκαηα (νη νπνίεο ζεκεησηένλ κνηξάδνληαη ζσξεδόλ ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα) θαη ην λα έρνπλ λα δώζνπλ ηα 900 επξώ παξάβνιν γηα κηα αίηεζε ε νπνία εμίζνπ εύθνια κπνξεί λα απνξξηθζεί... είλαη ήδε ηξία θξηηήξηα πνπ δύζθνια ζπγθεληξώλνληαη από ηνλ θάζε κεηαλάζηε ή κεηαλάζηξηα. Κάπσο έηζη ζπλ ηηο γξαθεηνθξαηηθέο θαη άιιεο δπζθνιίεο αιιά θαη ηηο θξαηηθέο απνξξίςεηο θηάλνπκε ζην πεξηβόεην 3%. Δίρε επηζεκαλζεί ζσζηά όηη αθόκα λα ςεθηδόηαλ ην λνκνζρέδην, ηα πεξηζζόηεξν δηαθξηηά ηνπ

3 απνηειέζκαηα ζα ήηαλ αθελόο λα θέξεη κηα βαξηά ηαθόπιαθα ζηελ νπνηαδήπνηε πηζαλόηεηα απηόλνκσλ θαη αλεμέιεγθησλ θηλεκάησλ κεηαλαζηώλ, αθεηέξνπ λα πνιιαπιαζηάζεη ην έξγν ησλ δηακεζνιαβεηώλ, ησλ επηηξνπώλ, ησλ δηαρεηξηζηώλ εμνπζίαο θηι. Καη δελ γλσξίδνπκε αλ πηα είλαη θαηξόο γηα ηέηνηα θόιπα. Λίγνη παίξλνπλ ηελ ηζαγέλεηα θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο μαλαμεθηλάεη ν θύθινο ηεο δηαρείξηζεο πιεζπζκνύ κε ιίγα ιόγηα. Πάλησο, όπσο θαη λα ρεη ν λ. 3838/2010 θαηαξγήζεθε κε ηελ απόθαζε 460/2013 ηνπ ηδ γηαηί ε ειιεληθόηεηα, ιέεη, κεηαδίδεηαη κε εξπζξα θαη ιεπθα αηκνζθαηξηα, θαηη δειαδε ζαλ θιεξνλνκηθε αζζελεηα. Καη έηζη ην 'δελ ζα γίλεηο έιιελαο πνηέ' πνπ θώλαδαλ θάπνηνη 'αθξαίνη' ζην πνγθξόκ ηνπ 2004, απνδείρηεθε όηη δελ ήηαλ απιά έλα ζύλζεκα, αιιά θξαηηθή πνιηηηθή. Δίλαη ελδεηθηηθά ηεο πεξηόδνπ πνπ δνύκε θαη, γηα εκάο, ηνπ ιόγνπ πνπ αθνινπζνύκε δηαδηθαζίεο κηαο απηόλνκεο αληηθά νκάδαο, ηα παξαθάησ ιόγηα:... ινγηθά κέζα ζηνλ ρώξν ηεο «ζπληεξεηηθήο παξάηαμεο», όιν θαη θάπνηνη πξέπεη λα βξεζνύλ γηα λα θσλάμνπλ ζώδνληαο ηελ ηηκή ηεο ειιεληθήο Γεμηάο θαη παιεύνληαο λα ηε γιηηώζνπλ από ην νινθιεξσηηθό νιίζζεκα ζην θπιεηηθό ξίζθν. Πξνο ην παξόλ, αλακέλνπκε. [...]. Δθόζνλ «νη μέλνη πνπ κπήθαλ παξάλνκα ζηελ Διιάδα» δελ κπνξνύλ πνηέ λα ζηεζνύλ ζηελ νπξά γηα ειιεληθή ηζαγέλεηα, απηό ζεκαίλεη όηη ε ρώξα ζα παξακείλεη εζαεί κε έλαλ ζηαζεξά απμαλόκελν αιινδαπό πιεζπζκό. Καη... δελ κπνξώ λα πηζηέςσ όηη ε πξόζεζε ηνπ ρώξνπ απηνύ [...] είλαη λα κείλνπκε κηα δσή κε έλα εθαηνκκύξην μέλνπο αλζξώπνπο [...] Θα ξσηήζεη θαλείο: «Μα είλαη ε θηήζε ηεο ηζαγέλεηαο ιύζε γηα ηα πξνβιήκαηα απηά;». Φπζηθά θαη όρη. Η θηήζε ηεο ηζαγέλεηαο, από κόλε ηεο, δελ ζώδεη ηνλ εξγαδόκελν κεηαλάζηε νύηε ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο. Υσξίο ηζαγέλεηα όκσο ηεο ρώξαο ζηελ νπνία δεη, ν κεηαλάζηεο έρεη ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα επηπιεύζεη θαη ε ίδηα ε ρώξα πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα ππνζηεί ηνπο θξαδαζκνύο ηεο καηαίσζήο ηνπ. ην θείκελν ηνπ απηό έλαο αξηζηεξόο δηαλννύκελνο κηιάεη ππέξ ηεο κεξηθήο απόδνζεο ηζαγέλεηαο ζηνπο κεηαλάζηεο κε δπν ρνληξά δεμηά επηρεηξήκαηα: 1) πξώηνλ, ειιελνπνηώληαο θάπνηνπο κεηαλάζηεο, ζα κεηώζεη ην ειιεληθό θξάηνο ηνπο μέλνπο ηνπ θαη άξα ζα απμήζεη θαη πάιη ηελ εζληθή νκνηνγέλεηα ηνπ, 2) δεύηεξνλ, κε ηελ απόδνζε ηζαγέλεηαο ζε θάπνηνπο ζα δηαηεξεζεί ε θνηλσληθή ζπλνρή ηνπ θξάηνπο. Ση ζεκαίλνπλ απηά ηα δπν; Ση ζεκαίλεη όηη ε ρώξα δελ ζα ππνζηεί ηνπο θξαδαζκνύο ηεο καηαίσζεο ηνπ κεηαλάζηε; Πξόθεηηαη γηα κηα ειεγθάλη

4 γισζζηθή απεηθόληζε ηνπ πεξηβόεηνπ πξνβιήκαηνο πνπ, όκσο, αλ είλαη θαλείο/θακηά πξνζεθηηθόο, ζα παξαηεξήζεη πσο ζην βάζνο ηεο εηθόλαο αρλνθαίλνληαη νη θιόγεο από ηα θακέλα πξνάζηηα ηνπ Παξηζηνύ ην Σέηνηα θαη παξόκνηα θνβνύληαη βέβαηα εθεί ζην θξάηνο θαη ν Υξηζηόπνπινο ην μέξεη θαιά ηη θάινπο παηάεη. Γηαηί κα ηνλ μέλην δία αλ δελ είλαη απηό ην αξηζηεξό άξζξν αξηζηεξνύ ζπγγξαθέα ζε αξηζηεξό πεξηνδηθό ζπκβνπιέο, πξνο ην ειιεληθό θξάηνο, ηόηε ηη δηάνιν είλαη; Τπάξρνπλ θη άιιεο πξσηόηππεο ηδέεο από ηελ αξηζηεξά, όπσο ηνπ θ. Αιαβάλνπ ή άιισλ κεγάισλ πξνζσπηθνηήησλ, ηδέεο ηνπ ζηπι λα βγνύκε από ην επξώ γηα λα θύγνπλ θαη νη κεηαλάζηεο... ή λα βγνύκε από ην Γνπβιίλν 2, όπσο ιέεη εμάιινπ θαη ε ρξπζή απγή, αιιά δελ έρνπκε ρξόλν λα παξνπζηάζνπκε όιε ηελ αληηξαηζηζηηθή καγεία. πγθξηηηθά, πάλησο, ε ηδηαίηεξε ιεπηή δηαθνξά κεηαμύ ηέηνησλ θαη παξόκνησλ ζπνπδαίσλ αλαιύζεσλ κπνξεί λα εληνπηζηεί ζπλήζσο κόλν ζηε θύζε ηνπ απνθιεηζκνύ ησλ κεηαλαζηώλ πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη, ελώ νκνηόηεηεο απνηεινύλ ηόζν ην γεγνλόο όηη νη κεηαλάζηεο ή ε κεηαλάζηεπζε απνηεινύλ έλα θάπνην πξόβιεκα, όζν θαη όηη από ηελ κέρξη ηώξα εθαξκνγή ησλ λόκσλ πιήηηνληαη εμίζνπ έιιελεο θαη κεηαλάζηεο : αθελόο νη έιιελεο θνβνύληαη, αθεηέξνπ νη κεηαλάζηεο θαθνπεξλάλε. Μαιαθία! Οπόηε... αγαπεηέο θαη αγαπεηνί, κόιηο ζαο βξήθακε ηνλ κόλν αζθαιή ηξόπν γηα λα ηνπνζεηεζείηε θαζαξά θη ειιεληθά, είηε είζηε ςεθνθόξνο ηνπ ζύξηδα είηε ηεο ρξπζήο απγήο: α) κηιήζηε γηα 'πρόβιεκα κεηαλαζηώλ', β) πείηε ε, δελ πεηράδεη, ας αποθιείζοσκε θάποηοσς, έζηω θαη ηοσς περηζζόηεροσς από ηελ ειιεληθή θοηλωλία, ππέξ ζαο ζα δνπιέςεη ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν ε ζπθνθάληεζε ησλ κεηαλαζηώλ όια απηά ηα ρξόληα, θαζώο θαη ε πινύζηα παξαθαηαζήθε ησλ ζεζκώλ δηακεζνιάβεζεο θαη δηαρείξηζεο απηήο ηεο ρώξαο θαη, παξάιιεια, γ) επηκερίζηε ηης εσζύλες ή αζωώζηε ηοσς έιιελες (πεξλάλε θξίζε, είλαη θνβηζκέλνη, είλαη παληθόβιεηνη, είλαη θαεκέλνη, δέρνληαη αλζειιεληθό ξαηζηζκό, άδηθεο ζπκβάζεηο ηύπνπ δνπβιίλν δύν θηι). Κη έρεηε ζηα ρέξηα ζαο ηελ ζύγτρολε ραηζηζηηθή θόρκοσια! Να πσο μεπεξληνύληαη νη δηαθξίζεηο αξηζηεξάο θαη δεμηάο ζηελ κεηαπνιίηεπζε! Καη λα πνην είλαη όιν ην λόεκα απηώλ πνπ γξάθνπκε: ε γακεκέλε ειιεληθή εκπεηξία είλαη εληαία!

5 2. Το ζραλίο θαη ηο γθιοπ Λνηπόλ, εθηόο από ην βίσκα ησλ ειιήλσλ όκσο ππάξρεη θαη έλα άιιν βίσκα πνπ απνζησπάηαη, απνθξύβεηαη,ζηηγκαηίδεηαη. Σν βίσκα ησλ κεηαλαζηώλ/ηξηώλ. ε έλα κεγάιν κέξνο ηεο κπξνζνύξαο απηήο πνπ ππάξρεη έμσ από ην ακθηζέαηξν παξνπζηάδνληαη θνκκάηηα από 30 ζπλεληεύμεηο κε αιβαλνύο θαη αιβαλίδεο κεηαλάζηξηεο ζηελ ειιάδα. ε απηέο ηηο ζπλεληεύμεηο ππάξρνπλ έηζη όπσο ηηο δηαβάζακε 2-3 αηρκέο θύξηνπ πξνβιεκαηηζκνύ ησλ ίδησλ ησλ κεηαλαζηώλ ζε ζρέζε κε ην ηη αληηκεησπίδνπλ. Οη ζρέζεηο, από όζα δηαβάζακε, δελ είλαη ακειεηέν πεδίν ηεο θαηαζηνιήο πνπ ηξώλε νη κεηαλάζηεο ζηελ ειιάδα. Θα ιέγακε όηη αλ ην θξάηνο επηκελεη λα ηνπο δώζεη βνξά πξνο άγξηα εθκεηάιιεπζε ζηελ ειιεληθε θνηλσληα θαη λα ηνπο πεηζαξρεί ζε επίπεδν πιεζπζκηαθνύ ειέγρνπ, απηό πνπ απνηειεί μεθάζαξα ηελ ηξίηε αηρκή επίζεζεο ελαληίνλ ηνπο είλαη ε πεηζάξρεζε ησλ ίδησλ ησλ ζρέζεσλ ηνπο, ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε άιινπο κεηαλαζηέο αιιά θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ηνπο ιεγόκελνπο 'έιιελεο'. Μα, ππάξρεη κηα δηαθνξά εδώ: νη ίδηνη νη έιιελεο θαη νη ειιελίδεο θξνληίδνπλ γηα απηή ηελ ηξίηε αηρκή επίζεζεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ κεηαλαζηώλ. α λα πιεξώλνληαλ νη άηηκνη! Παξόιν πνπ δελ πιεξώλνληαη! Κη έρεη ζεκαζία απηό εδώ. Γηαηί απηό θαίλεηαη έηζη, πξώηα-πξώηα, λα κελ γίλεηαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ θξάηνπο αιιά γηα ςπρηθή επραξίζηεζε ηνπ θάζε θαη ηεο θάζε ξαηζίζηξηαο. Καη θάηη αθόκα θνπβαιά απηή ε ηξίηε αηρκή ηεο επίζεζεο ησλ ειιήλσλ ζην πεδίν ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο Αιβαλνύο κεηαλάζηεο. Αλ νη Αιβαλνί ήξζαλ αλακέλνληαο ζε κεγάιν βαζκό λα ηα βξνπλ ζθνύξα ζην πεδίν ηεο εξγαζίαο, κηαο θαη γηα απηό αθξηβώο κεηαλάζηεπζαλ νη πεξηζζόηεξνη, γηα ιόγνπο εξγαζίαο, ή πάιη αλέκελαλ λα αληηκεησπηζηνύλ ερζξηθά θαη ζαλ πιεζπζκηαθό πιηθό πξνο πεηζάξρεζε από έλα νπζηαζηηθό μέλν πξνο απηνύο θξάηνο, απηό πνπ ζίγνπξα ιέλε παξαθάησ θαη κάιινλ δελ αλέκελαλ βέβαηα ήηαλ λα αληηκεησπηζηνύλ όπσο αληηκεησπίζηεθαλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο έιιελεο. Σόζν ζηελ εξγαζία όζν θαη ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν αιιά θαη ζε θάζε πεδίν ζπλύπαξμεο. Δδώ ζα δώζνπκε κηα κηθξή γεύζε κόλνλ απ' όηη πεξηέρεη ε κπξνζνύξα βέβαηα. Καη κόλνλ απ' ην ζρνιείν. Δηζαγγειείο αλειίθσλ, παηδνςπρνιόγνη, ΜΚΟ, ν πλήγνξνο ηνπ Παηδηνύ θαη κπάηζνη είλαη κόλνλ κέξνο ησλ θξαηηθώλ ππεξεζίσλ πνπ έρνπλ ηα κάηηα ηνπο ζηξακκέλα ζηα ζρνιεία ηεο ρώξαο. Δηδήζεηο όπσο ην όηη ζην 84ν Νεπηαγσγείν Αζελώλ ζηνλ Κεξακεηθό, ην 78% ησλ

6 επηζήκσο εγγεγξακκέλσλ καζεηώλ είλαη... 'αιινδαπνί' ή ζην 132ν δεκνηηθό ηεο Αζήλαο είλαη πιεηνςεθηθνί νη 'μέλνη' ή αθόκε-αθόκε θαη όηη απ' ηηο δίθεο αλειίθσλ ζηα δηθαζηήξηα αλειίθσλ ηεο Αζήλαο, πάλσ απ' ηνπο κηζνύο δελ είλαη έιιελεο, δίλνπλ ζην θξάηνο δνπιεηά... Οη επίζεκεο κεηξήζεηο ππνινγίδνπλ ηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο πιένλ ζην 10% ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ παλειιαδηθά 1 θαη γη' απηό ηα ζρνιεία απνηεινύλ πξνλνκηαθό πεδίν έξεπλαο αιιά θαη θαηαζηνιήο ( αθνκνίσζε ην ιέλε) γηα ηελ ιεγόκελε δεύηεξε γεληά. Γη' απηό ηα ζηνηρεία απηά κπαίλνπλ ζε πξώηε θάζε ζε ζηαηηζηηθή έξεπλα από ηελ πιεπξά ησλ δηάθνξσλ αξκόδησλ θξαηηθώλ νξγάλσλ, γη' απηό αθξηβώο κειεηνύληαη θαη βγαίλνπλ πξνο ηα έμσ: γηα λα γίλεη ε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 2 Σα ζρνιεία, εθηόο από πξνλνκηαθό πεδίν κειέηεο θαη θαηαγξαθήο, όκσο, ηνπ πξνβιήκαηνο, είλαη θαη ην πεδίν ησλ ζπγθξνύζεσλ. Καη ε Δξηόλα, πνπ 'λαη 19, απηά ηα 'ρεη θξέζθα ζηε κλήκε ηεο, θαιά ραξαγκέλα: ην ζρνιείν ηα παηδηά κε θώλαδαλ αιβαλάθη θη νη θαζεγεηέο ζα κνπ ιεγαλ Γελ ζα ηα θαηαθέξεηο, επεηδή ηέηνηα λννηξνπία έρεηε ζηελ αιβαλία", ηέηνηα πξάγκαηα. Σα ίδηα έιεγαλ θαη ζηνπο γνλείο κνπ. [...] Καζόκνπλ κόλε, νινκόλαρε, απιά επεηδή ήκνπλ αιβαλίδα [...]. Η Μόληα πνπ λαη πηα 27, ιέεη όηη ζην ζρνιείν, ζηα δηαιείκκαηα θαζόηαλ κόλν καδί κε ηνλ αδεξθό ηεο. Η Μηξέια πνπ 'λαη 20 ρξνλώλ ιέεη: ζην δεκνηηθό θαζόκνπλ πάληα κε ηνλ αδεξθό κνπ ή κόλε κνπ. Καλείο δελ κε ζπκπαζνύζε. Mηινύζα ειιεληθά αιιά ήμεξαλ όηη δελ είκαη ειιελίδα θαη δελ κπνξνύζα λα κπσ ζηηο παξέεο ησλ άιισλ παηδηώλ. Δηδηθά ζην δεκνηηθό όπνπ γλσξίδεζαη κε ηνλ άιινλ, ππήξρε κηα άκεζε απνκόλσζε. Θπκάκαη ηελ κάλα κνπ θαη ηνλ παηέξα κνπ όηαλ ήκαζηαλ κηθξνί λα θάλνπλ παξάπνλα ή παξαηεξήζεηο ζηνπο δαζθάινπο καο όηη δελ έπξεπε λα καο ζπκπεξηθέξνληαη έηζη. ηη δελ γηλόηαλ λα πεγαίλνπκε ζην ζπίηη από ην ζρνιείν θιαίγνληαο. Έθιαηγα θάζε κέξα πνπ νη ζπκκαζεηέο κνπ, κνπ κνπηδνύξσλαλ ην ζξαλίν, θάζε κία κέξα. Γελ έγξαθαλ θάηη ζπγθεθξηκέλν αιιά είρε πνιιή κνπηδνύξα λνκίδσ. Η Έξα, πνπ ηώξα είλαη 30 ρξνλώλ, ιέεη: Έπξεπε ηα παηδηά ηα ηάμεο λα ζπζηεζνύλε κεηαμύ ηνπο ζην κάζεκα ηεο γεσγξαθίαο. ηαλ ήξζε ε ζεηξά κνπ, είπα ην όλνκά κνπ θαη από πνύ θαηάγνκαη. ηαλ ηειείσζαλ όινη, ν δάζθαινο κε ξώηεζε αλ ήμεξα από πνύ θαηάγνκαη θαη εγώ επαλέιαβα 1 Αιινδαπνί καζεηέο κέλνπλ πίζσ, Καζεκεξηλή, 11 Ιαλνπαξίνπ Ραγδαία ε αύμεζε αδηθεκάησλ από αλειίθνπο, Καζεκεξηλή, 17 Γεθεκβξίνπ 2011.

7 όηη είκαη από ηελ Αιβαλία. Δθείλνο ελλννύζε θάηη άιιν, αιιά εγώ δελ ήμεξα ηε ιέμε «θπιή» αθόκα. ε θάπνηα θάζε ηνλ άθνπζα λα ιέεη Ση ξάηζα είζαη;, αιιά επεηδή δελ κπνξνύζα λα ην θαηαιάβσ απηό, θνθθίληζα θαη ξώηεζα ηη ελλννύζε όηαλ είπε «ξάηζα». Δίπε όηη ήμεξε όηη νη Αιβαλνί θαηάγνληαη από κία θπιή πνπ ιεγόηαλ Ιιιύξηνη, νη νπνίνη είλαη βάξβαξνη θαη έρνπλ επηηεζεί ζηελ αξραία Διιάδα πνιιέο θνξέο. Αιιά δελ κπνξνύζα λα θαηαπηώ όηη κε έβαιε δίπια ζηηο ιέμεηο «θπιή» θαη «ξάηζα». [...] Έηζη έκαζα ηη ζεκαίλεη ε ιέμε «θπιή». Πέξαζα δύζθνια ζην ζρνιείν. Έιεγαλ, ιέεη ε Δξηόλα: Θέινπκε λα μέξνπκε απηνύο πνπ είλαη από άιιεο ρώξεο, νπόηε ζεθώζηε ηα ρέξηα ζαο. Η Δξβίλα ζπκάηαη: Δίρα έλαλ δάζθαιν καζεκαηηθώλ θαη θάζε θνξά ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ζα έιεγε παηδηά ηώξα ζα ζαο πσ γηα ηελ Αιβαλία. Καη ζα μεθίλαγε ην μέξαηε παηδηά όηη ζηελ Αιβαλία δελ έρνπλ ειεθηξηζκό, νύηε θαλ λεξό. 'Η ν Αξκάλην πνπ αθεγείηαη πσο ζην ζρνιείν ηνλ θνξόηδεπαλ νη ζπκκαζεηέο ιόγσ ηεο δπζθνιίαο ηνπ κε ηελ ειιεληθή γιώζζα. Καη έιεγαλ ειίζηα αλέθδνηα. Ή ε Έξα πνπ ιέεη πσο Μία θνξά κε απέβαιαλ από ηελ ηάμε επεηδή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ρξόλνπ κίιεζα αιβαληθά κέζα ζηελ ηάμε κε θάπνηνλ άιιν Αιβαλό ζπκκαζεηή κνπ. Η δαζθάια έδησμε κόλν εκέλα γηαηί είπε όηη εγώ παξαθίλεζα ην ζπκκαζεηή κνπ λα ην θάλεη απηό, επεηδή εγώ δελ ήμεξα θαιά ειιεληθά θαη ήζεια λα κηιάσ κε άιινπο ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή, αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ!. ζνλ αθνξά εκάο, δύν θπξίσο αηζζήκαηα καο θπξηεύνπλ, αθνύγνληαο απηά. Αθελόο, νξγή. Αθεηέξνπ, κηα αλαθνύθηζε όηη πηα ην ζρνιείν δελ είλαη κόλνλ ειιεληθό (όζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο, γηαηί ην θαζεγεηηιίθη είλαη αθόκα ειιεληθό πξνλόκην θπζηθά...), άξα ζα παίδνπλ θαη ιηγόηεξεο κνλαμηέο γηα ηνπο όπνηνπο κε-έιιελεο πιένλ. Άξα, επηπρώο, θαη πεξηζζόηεξεο απαληήζεηο ζηνπο ξαηζηζηέο. 3. Η ζσθοθάληεζε ηες 2ες γεληάς θη ε ποιηηηθή ηες δηατείρηζε Απηή ήηαλ ε θνηλσλία πνπ πξηλ θαλ ελειηθησζνύλ ηα παηδηά απηά ήδε είρε ρηίζεη γηα απηά έλα γεξό νπινζηάζην από ζηεξεόηππα. Αθξηβώο γηα λα ηα ζηηγκαηίζεη θαη λα ηνπο/ηηο απνθιείζεη. Οπόηε, θαη όινο ν δεκόζηνο ιόγνο πεξί κεηαλαζηώλ, ηα ξαηζηζηηθά δεκνζηεύκαηα δειαδή, αιιά

8 θαη πνιύ πεξηζζόηεξν νη ζπιιήςεηο θαη νη θαηαδίθεο πνπ αθνινύζεζαλ γηα θάπνηα από απηά ηα παηδηά δελ ήηαλ παξά απην-εθπιεξνύκελεο πξνθεηείεο. ην πεξηνδηθό ANTIFA, ελάληηα ζηνλ θόβν, γξάθηεθε θάπνπ ηνλ Γεθ 2012: Πσο αθξηβώο λα ζθελνζεηήζεη θαλείο κηα δεκόζηα ζπδήηεζε γηα κηα γεληά πνπ γελλήζεθε θαη κεγάισζε εδώ, πνπ πέξαζε κέζα από ηα ειιεληθά ζξαλία, δίπια ζε έιιελεο καζεηέο θαη έιιελεο δαζθάινπο, πνπ δεη, ζπλαλαζηξέθεηαη, ζπκπεξηθέξεηαη, κηζεί θαη εξσηεύεηαη θαηά ηα ήζε θαη ηνπο θώδηθεο ηεο επνρήο; Πσο λα κηιήζεη γηα ηε γεληά απηή πνπ δελ είλαη κεηαλάζηεο...; Να επηθαιεζηεί όηη είλαη ιαζξαίνη ; Δγθιεκαηίεο (απηό ην δνπιεύνπλ...); "Ξέλνη";.... Σελ δεθαεηία ηνπ '90 ν κεραληζκόο αιιεινηξνθνδνζίαο αλάκεζα ζε θνηλσληθό θνξκό θαη κίληηα πεξηγξάθεηαη εύζηνρα από ηελ Αλίηα, 45 εηώλ, πνπ έρεη δήζεη ηελ πεξίνδν εθείλε ζηελ ειιάδα: ια ιεηηνπξγνύζαλ ζαλ θαύινο θύθινο, ηα κκε έηξεθαλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη αληίζηξνθα. Η ηειεόξαζε δεκηνπξγήζεθε γηα λα εθηηκεζεί από ηελ θνηλσλία όηη κπνξεί λα πνπιεζεί ζηελ θνηλσλία απηή. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζηα κκε ππήξραλ λέα Αιβαλόο ζθόησζε ηξηκειή νηθνγέλεηα ειιήλσλ,ην αθνύγακε ζπλέρεηα θαη όηαλ έβξηζθαλ όηη ήηαλ θάπνηνο ληόπηνο θαλείο δελ έπαηξλε πίζσ ηίπνηα. Η αιήζεηα είλαη όηη ε εγθιεκαηνπνίεζε ησλ κεηαλαζηώλ είλαη έλα κεγαιύηεξν πξόηδεθη από ηελ εγθιεκαηνπνίεζε ηεο 2εο γεληάο. Σελ αθνξά θη απηήλ, κα όρη κόλν. Η εγθιεκαηνπνίεζε ησλ κεηαλαζηώλ είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα ραξηηά ππνηίκεζεο ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ ειιάδα. Σν 2010 απηό νδεγνύζε ζηελ ιεγόκελε έληαζε ησλ θνβηθώλ ζπλδξόκσλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Δμη ζηνπο δέθα Διιελεο ζεσξνύζαλ ηόηε όηη ε κεηαλάζηεπζε βιάπηεη ηε ρώξα, ελώ ππεύζπλνπο γηα ηελ αύμεζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο έβξηζθε ηνπο κεηαλάζηεο ην 75% ησλ ειιήλσλ. Σέηνηα θαη παξόκνηα ζηαηηζηηθά έβξηζθαλ ζηέγε ζηηο ειιεληθέο εθεκεξίδεο θαη ρσξίο θακία θξίζε γηα δηθαηνινγία... - ζε όιε ηελ δεθαεηία ηνπ 2000 θάησ από ηίηινπο, όκσο, πνπ κεξηθέο θνξέο παξέπεκπαλ θαη θαηεπζείαλ ζηελ ιεγόκελε 2ε γεληά κεηαλαζηώλ. 3 Η έληαζε απηνύ ηνπ ιόγνπ παξέκεηλε ακείσηε. Καη πνιύκνξθε. ηνλ Άγην Παληειεήκνλα ρξέσζαλ ζε ζπκκνξίεο αιβαλώλ... ηνλ παξάλνκν ηδόγν. 4 Δλώ, ηα ΝΔΑ έςαρλαλ ηελ «πνιπεζληθή ηεο 3 Γηραζκόο γηα παξνρή ςήθνπ ζε κεηαλάζηεο, Καζεκεξηλή, 31 Ιαλνπαξίνπ ΔΚΡΗΞΗ ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, Σα ΝΔΑ, 04 Φεβξνπαξίνπ 2012.

9 θνπθνύιαο» ζηα επεηζόδηα ζην θέληξν ηεο αζήλαο Καη δώζηνπ Οη κηζνί Αζελαίνη θαηά ησλ κεηαλαζηώλ 6 θαη δώζηνπ, ζηελ ζπλέρεηα, Αιινδαπνί ην 65% ησλ θξαηνπκέλσλ (θπξίσο από ηελ Αιβαλία, κε θξαηνύκελνπο!) 7 θαη θηνπ θη απ' ηελ αξρή. Δίλαη θπζηθό. Σνπο Αιβαλνύο ςάρλαλε, ηνπο Αιβαλνύο πηάλαλε. Έηζη, ε εγθιεκαηνπνίεζε δνύιεπε θαη δνπιεύεη αζηακάηεηα... Γελ θηλείηαη κόλν κε εηδήζεηο εζηηαζκέλεο από ηα κίληηα πνπ δηαπξάηηνληαη από δξάζηεο εζηηαζκέλνπο από ηελ αζηπλνκία ησλ νπνίσλ ε θαηαγσγή είλαη εζηηαζκέλε από ηελ ειιεληθή θνηλσλία. ρη! ρη κόλνλ απηό ηνπιάρηζηνλ! Δδώ ιόγν έρνπλ θαη ηα ζελάξηα. Αθόκε θη ε θαληαζία πξέπεη λα θαηαιεθζεί από ηηο αζρήκηεο ηνπο: ην ζελάξην θαηά ην νπνίν ν δηαξξήθηεο είλαη έιιελαο κόιηο ην 27% πξνηείλεη πνηλή θπιάθηζεο κεγαιύηεξε ησλ δύν εηώλ. ε εθείλν θαηά ην νπνίν είλαη Αιβαλόο κε άδεηα [παξακνλήο] ην πνζνζηό θζάλεη ην 46% Να πνηνη είλαη νη κπάηζνη-δηθαζηέο, ηα θαηά η' άιια αλζξσπάθηα κε ηα «θνβηθά ζύλδξνκα»... Να από πνπ αληινύλ ην θνπξάγην ηνπο νη έιιελεο δηθαζηέο! Αιιά θαη ζε απηή ηελ δνπιεηά ν θαηακεξηζκόο εξγαζίαο ήηαλ άςνγνο. Η εθζηξαηεία ινηδσξίαο γηα ηελ ιεγόκελε 'δεύηεξε γεληά' μεθίλεζε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2008 όπνπ ε Καζεκεξηλή θαη ε Διεπζεξνηππία (πξνζέμηε δειαδή θαη ην πνιηηηθό θάζκα ησλ εληύπσλ!), παληθόβιεηεο πξνεηδνπνηνύζαλ ην αλαγλσζηηθό ηνπο θνηλό γηα ηελ ζπκθνξά ησλ θπιιαδίσλ πνπ κνηξάδνληαλ ζηελ αιβαληθή γιώζζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέγεξζεο! Από ηόηε εληάζεθε θαη κηα ζεηξά ζπθνθαληηώλ από θάζε πηζαλή πξνέιεπζε. Σα παηδηά ηεο 2εο γεληάο ζηηγκαηίδνληαλ σο «εγθιεκαηίεο», σο «κε-αθνκνησκέλα ζηελ ειιεληθή θνπιηνύξα», σο «πηζαλνί πξνδόηεο» θηι. Απαμηνύλ ηα επίζεκα «θηιν-κεηαλαζηεπηηθά» καληξηά ηεο αξηζηεξάο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηνπο «γλσζηνύο-άγλσζηνπο ησλ Δμαξρείσλ». Η ζύιιεςε ηεο πλσκνζίαο ησλ Ππξήλσλ ηεο Φσηηάο θαη ε αλαθάιπςε πσο ηα κέιε ηνπο δελ ήηαλ 100% έιιελεο, πξόζζεζε θαη ηελ θαηεγνξία ηεο ηξνκνθξαηίαο ζην θάζκα ησλ ξαηζηζηηθώλ ιίβεισλ, ελώ ν Νηακηάλν Μπνιάλν, έλα από ηα κέιε ηεο καρεηηθήο νκάδαο, έπξεπε λα πεξάζεη από αλάθξηζε κε... αληηαιβαληθά ζρόιηα θαη ε πνηλή ηνπ λα πεξηιακβάλεη εληειώο ηηκσξεηηθά θαη απέιαζε ζηελ Αιβαλία. Καη πην πξόζθαηα ε ππόζεζε ηεο «ζπκκνξίαο κε ηα Καιάζληθνθ», νη 8 ησλ Σξηθάισλ πνπ απέδξαζαλ, θαζώο βέβαηα θαη ν Αιβαλόο dj πνπ απήγαγε ηελ... 13ρξνλε, ζε όια απηά ηα πεξηζηαηηθά ηα ειιεληθά 5 Η πνιπεζληθή ηεο θνπθνύιαο, Σα ΝΔΑ, 14 Φεβξνπαξίνπ Σν ΒΗΜΑ, 26 Μαίνπ Καζεκεξηλή, 19 Απγνύζηνπ π.

10 ΜΜΔ ζθηαγξάθεζαλ ην πξνθίι ηνπ «κειινληηθνύ εγθιεκαηία». Δίλαη βίαηνη θαη θίλδπλνοζάλαηνο γηα ηηο ειιελίδεο! Πέξαλ απηώλ, είλαη πνιύ πηζαλό λα αξάδνπλ ζε πιαηείεο, λα πξσηνζηαηνύλ ζε θαηαιήςεηο ζηα ζρνιεία ηνπο θαη λα αθνύλε ρηπ ρνπ. Σο, ηζ, ηο... αληί λα δηαβάδνπλ θαλά βηβιίν ηεο Κηθήο Γεκνπιά... Η θαηαγσγή ηνλίδεηαη πάληα, όηαλ πξόθεηηαη γηα 'μέλνπο'. ζν θη αλ πξνρσξάεη ε ελζσκάησζε ή αιινύ ε αθνκνίσζε, όζν θη αλ θνπβαιά πάλσ ηεο ηζνπβάιηα βίαησλ εκπεηξηώλ, όπσο είδακε ζην πξνεγνύκελν θνκκάηη κε ηα βηώκαηα, ε 'δηαθνξά' ζεκειηώλεηαη θαη ππνζηαζηνπνηείηαη πιένλ ζε επίπεδν θνπιηνύξαο. πσο ην 'γξαςαλ θαη ζηνλ Ρηδνζπάζηε πξηλ δώδεθα ρξόληα (πξσηνπόξνη!) γηα ηνπο Αιβαλνύο: ν πην θαζπζηεξεκέλνο ιαόο ησλ Βαιθαλίσλ 9. Άιιν έλα επηρείξεκα απην-εθπιεξνύκελεο πξνθεηείαο. Η ξαηζηζηηθή/ηαμηθή πεξηζσξηνπνίεζε γηα ηελ νπνία κόρζεζαλ νη έιιελεο δεκηνπξγεί γθεηνπνίεζε. Κη ε γθεηνπνίεζε κε ηελ ζεηξά ηεο πξνβιήκαηα πνιηηηζκηθήο δπζιεηηνπξγηθόηεηαο. Άξα, ζπκκνξίεο κε θαιάζληθνθ. Ξέλεο πξνθαλώο σο πξνο ηελ ειιεληθή θνπιηνύξα. Δίδαηε; Δίλαη δηαθνξεηηθνί! Σν εγθιεκαηίεο θαη ην απξνζάξκνζηνη' πξάγκαηη ην δνπιεύνπλ ηα κίληηα. ε ζηγαλή θσηηά. Αιιά γηαηί όρη θαη ξαηζηζηέο ; ύκθσλνη, ηα πξνηείλεη κόλνλ ε ρξπζή απγή ηα λνκνζρέδηα θαηά ηνπ ξαηζηζκνύ θαηά ησλ ειιήλσλ, γηαηί απηή ηνικά κε βάζε ην πξνθίι ηεο. Αιιά από θάπνπ ηα ζθαξθίζηεθαλ απηά. Καη δελ είλαη επηζηεκνληθή θαληαζία. Κάπνπ έρνπλ εθαξκνζηεί. Γηα άιιεο δεύηεξεο γεληέο... Γηα παξάδεηγκα: Έλα ζαββαηνθύξηαθν, θαηά ηα ηέιε Μάε ηνπ 2001, μέζπαζε βία ζηνπο δξόκνπο ηνπ Γθιόληγνπηθ, ζην ιληακ. ηα γεγνλόηα απηά, πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ νη πξώηεο θπιεηηθέο ηαξαρέο ζηελ Βξεηαλία, κεηά ηελ δεθαεηία ηνπ '80, νη λεαξνί Αζηάηεο ηνπ ιληακ ήξζαλ αληηκέησπνη κε ηελ αζηπλνκία θαη ηνπο δηαδεισηέο ηνπ Δζληθνύ Μεηώπνπ, ζε δύν λύρηεο νξγηζκέλεο δηακαξηπξίαο πνπ επξόθεηην λα απνηειέζνπλ ην πξναλάθξνπζκα παξόκνησλ ζπγθξνύζεσλ ζε όιε ηελ Αγγιία ζην Άτιζκπνπξη κηα εβδνκάδα αξγόηεξα, ζην Λίληο θαη ην Μπέξλιετ ηνλ Ινύλην, ζην Μπξάληθνξλη ηνλ Ινύιην. Η αλαηαξαρή ζην ιληακ είρε θη απηή πξναλαγγειζεί από ηηο ζπγθξνύζεηο ζην Λίηδεη Γθξηλ ηνπ Μπξάληθνξλη ηνλ Απξίιην, θαζώο θαη από αξθεηνύο κήλεο απμαλόκελεο έληαζεο ζην ίδην ην ιληακ. Η έληαζε απηή είρε άκεζε ζρέζε 9 Σν ΝΑΣΟ είλαη ν ηαξαμίαο, Ρηδνζπάζηεο, Αληώλεο Γακίγνο, 11 Μαξηίνπ 2001.

11 αθελόο κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο αζηπλνκίαο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Μάληζεζηεξ όηη ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπο νη πεξηζζόηεξεο ξαηζηζηηθέο επηζέζεηο ζηελ πεξηνρή είραλ δξάζηεο Αζηάηεο θαη ζηξέθνληαλ θαηά ιεπθώλ, όηη είραλ δεκηνπξγεζεί άβαηεο πεξηνρέο γηα ηνπο ιεπθνύο, όηη ε επίζεζε θαη ιεζηεία ηνπ ειηθησκέλνπ ιεπθνύ Γνπόιηεξ Σζάκπεξιελ ζηηο 21 Απξηιίνπ είρε θπιεηηθά θίλεηξα ηελ Γεξκαλία, αληίζηνηρα, όηαλ έλαο ηνύξθνο θη έλαο έιιελαο, από ηελ ιεγόκελε δεύηεξε γεληά, ν έξθαλ θαη ν πύξνο, μπινθόξησζαλ έλαλ γεξκαλό ζπληαμηνύρν ξαηζηζηή, μεθίλεζε κηα αληίζηνηρε δεκόζηα ζπδήηεζε ζηελ ρώξα ησλ KZ, πνπ θαζόινπ πεξίεξγα πεξηιάκβαλε αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ξαηζηζηηθέο καιαθίεο θαη κηα πξόηαζε δεκηνπξγίαο education camps γηα ηνπο απξνζάξκνζηνπο 'μέλνπο' λενιαίνπο. Σα camps, όζν θη αλ ηα αγγινπνηήζνπλ ηα ξεκάδηα νη γεξκαλνί, ερνύλ ιίγν παξάδνμα βέβαηα. Έζησ γηα ιίγα ρξόληα αθόκα. Αιιά εληάμεη ην λα απνζπξζεί κηα θαιή ηδέα γηαηί αθόκα δελ έρεη εθηηκεζεί ην εύξνο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζσζηά, δελ ζεκαίλεη όηη ζα πεηαρηεί ζηα ζθνππίδηα. Ίζσο ιίγα ρξόληα αξγόηεξα. Δμάιινπ, θη νη έιιελεο καο ην 'ρνπλ δείμεη, ηα αγαπνύλ ηα ζπξκαηνπιέγκαηα νη άηηκνη Τη δηάοιο λα θάλοσκε? Έλα θνκκάηη πνπ είλαη δύζθνιν λα παξαιεηθζεί είλαη ην ηη δηάνιν λα θάλνπκε κέζα ζε απηό ην βνύξθν πνπ ιέγεηαη ειιάδα. Υσξίο κεγαινζηνκίεο θαη βεξκπαιηζκνύο. Δ, κελ πεξηκέλεηε πνιιά. Μπνξνύκε λα πξνηείλνπκε θαη γηα άιινπο κόλνλ απηά πνπ βάδνπκε ήδε κπξνζηά ελάληηα ζηνλ ληόπην θαζηζκό κε ηηο κηθξέο καο δπλάκεηο. Απηό πνπ θάλακε εδώ θαη έλα ρξόλν είλαη λα ζηήζνπκε κηα αληηθά νκάδα, απηόλνκνπ ραξαθηήξα αιιά θαη αξλεηηθνύ, ή αληηθνηλσληθνύ, ή αλζειιεληθνύ όπσο ζέιεηε πείηε ηνλ ραξαθηήξα. Σν μέξνπκε είλαη δύζθνιν αιιά ζηελ επνρή ησλ εγώ θαη ησλ θάζε είδνπο θαβαηδώλ, ςπρηθώλ ή πιηθώλ (πνπ όιν θαη πεξηζζόηεξεο θαηαξξένπλ), θαη εηδηθά κεηά από κηα 25εηία βνύξδνπια πξνο ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηηο κεηαλάζηξηεο ηεο ρώξαο απηήο, δελ είλαη θαη ην πην εύθνιν λα θηηάρλνληαη νκάδεο κε κέιινλ, δελ θηηάρλνληαη ζπιινγηθόηεηεο κε ζηόρεπζε πνπ έρνπλ βιέκκα ζην παξόλ, δελ ζπζπεηξώλεηαη θόζκνο εύθνια κε ιίγα ιόγηα πάλσ ζε ζπκθσλίεο πνπ ζα πξνθύςνπλ από δνκέο θαη ζρέζεηο ελαιιαθηηθέο ηνπ ππάξρνληνο ηξόπνπ δσήο θαη νξγάλσζεο. Γηαηί αθξηβώο εδώ 10 Η αζηαηηθή ζπκκνξία σο θαληαζηαθή επηλόεζε: εζλόηεηα, αλδξηζκόο θαη λενιαία κεηά ηηο ηαξαρέο, Claire Alexander, ζει. 211, από ην Μεηαλάζηεπζε θαη Κνηλσληθά ύλνξα (επηκ. Λ. Βεληνύξα), Νήζνο: Αζήλα, 2011.

12 απαηηείηαη θάηη πην δύζθνιν. Γηα λα βιέπεηο ζην κέιινλ, ηόζν ζηηο νκάδεο όζν θαη ζηηο θηιίεο εμάιινπ, ζεκαίλεη λα πξνζπαζείο λα θηηάμεηο ζρέζεηο. ρέζεηο καθξηά από εγσηζκνύο, επηβνιή θαη ιάηθζηαηι. Γειαδή ό,ηη κέρξη ζήκεξα ππήξμε θαη θαληάδεη ζαλ 'θαθόο νδεγόο' γηα ην κέιινλ. Απηό ζεκαίλεη θαη αληηθά αξλεηηθό από κηα άπνςε: λα μεθηλάο αλάπνδα, πξνζπαζώληαο λα πεηάμεηο από πάλσ ζνπ ηηο άζρεκεο θιεξνλνκηέο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ησλ θηλεκάησλ ηεο, θξίλνληαο κέζα από ηηο ζπκθσλίεο καο θαη ηελ ζθέςε καο ηη δελ είλαη εζληθηζηηθό, ηη δελ είλαη ξαηζηζηηθό, ηη δελ είλαη παηξηαξρηθό θη νκνθνβηθό θαη βνπηώληαο εθεί, κηαο θαη εθεί είλαη πνπ ληώζνπκε πην άλεηα θαη νη ίδηεο/νη. Αθνύ θνηηάκε λα απνξξίπηνπκε ηα ράιηα κε ηα νπνία θνηλσληθνπνηεζήθακε, πηζηεύνπκε όηη πξέπεη λα σζνύκαζηε λα ςάρλνπκε πξνο ηα πίζσ θαη λα αμηνπνηνύκε ινγνθξηκκέλεο κλήκεο κε βάζε κε ην μαλαγξάςηκν κηαο ηζηνξίαο ηεο εηεξόηεηαο, κηαο ηζηνξίαο πνπ ε ιέμε 'μέλνο' δελ ζα 'λαη πξνζβνιή, κηαο ηζηνξίαο όπνπ νη ηαπηόηεηεο, θη απηή ηνπ κεηαλάζηε κέζα, δελ ζα εγθισβίδεηαη ζε νξηζκνύο θνηλσληνιόγσλ, δεκνζηνγξάθσλ θαη άιισλ κεηαλαζην-ιόγσλ, κηαο ηζηνξίαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη από ηηο ιακπξόηεξεο πξνδόηηθεο ζέζεηο ηνπ πάιαη πνηέ πνιπεζληθνύ θηλήκαηνο ζηελ ειιάδα κέρξη ην πσο αληέδξαζαλ ή ζα ήζειαλ λα αληηδξάζνπλ νη 'μέλνη' απηήο ηεο θνηλσλίαο θη απηή ηελ εκπεηξία λα ηελ εθηηκήζνπκε ζαλ ην δηθό καο 'ζρνιείν'. Απηό είλαη έλα επξύηεξν έξγν, ζηαζκνύο κόλν ηνπ νπνίνπ έρνπκε δήζεη θαη μέξνπκε θαιά όηη δελ έρνπλ εθηηκεζεί ζσζηά από ηνπο ληόπηνπο αληηθαζηζκνύο κέρξη ζήκεξα. Οη Cafe Morgenland, ε αληηθαζηζηηθή νκάδα κεηαλαζηώλ από ηελ γεξκαλία, έρνπλ δείμεη ζσζηά ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζα δνπιεπηεί κηα ηέηνηα λέα ηζηνξία: Να αξλεζνύκε ηελ είζνδν ζηνλ θιαζηθό θύθιν πνπ έρνπλ θηηάμεη πεξί ησλ κεηνλνηήησλ θαη λα κηιήζνπκε κηα γιώζζα, πνπ λα ηνπο δπζθνιεύεη λα καο θαηαηάμνπλ ζε θάπνηα κεηαλαζηεπηηθή ηαπηόηεηα. Η νπζία κηαο ηδηαίηεξεο κεηαλαζηεπηηθήο ζέζεο δελ θαζνξίδεηαη γηα καο από ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζε κηα κεγεξκαληθή θαηαγσγή θαη πξνέιεπζε, αιιά από ηελ εκθάληζε καο ζαλ κηα αλάξκνζηε γλώζε θαη ζαλ έλα απξνζάξκνζην νλ. Γελ επηζπκνύκε λα δεκηνπξγνύκε ζπκπάζεηεο κε ην λα δηεγνύκαζηε ηζηνξίεο γηα μεξηδσκέλνπο αλζξώπνπο πνπ παιεύνπλ γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπο ζε κηα μέλε ρώξα, αιιά πξνηηκάκε λα εκθαληδόκαζηε ζαλ απξόζθιεηνη επηζθέπηεο, πνπ γλσξίδνπλ πεξηζζόηεξα γηα ηνπο επηζθεπηόκελνπο από όηη ηνπο επηηξέπνπλ ηα δηάθνξα παηδαγσγηθά ζρέδηα ελζσκάησζεο.

13 Γη απηόλ θαη πνιινύο άιινπο ιόγνπο ζεσξνύκε όηη ε αιιειεγγύε καο όρη κόλνλ ζηνπο κεηαλάζηεο αιιά θαη ζηελ ιεγόκελε δεύηεξε γεληά δελ πξνθύπηεη νύηε από θηιαλζξσπία νύηε από ηδενινγία αληηθαπηηαιηζηηθή ή νπνηαδήπνηε άιιε αιιά από θαζαξό κίζνο γηα απηό ην έζλνο θαη κόλν. Τπάξρεη, ηέινο, θαη κηα ειπίδα. ηη ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ ειιάδα ζα βξνπλ, ζηελ δηαθνξεηηθόηεηα ηνπο, άιια νλόκαηα, νιόδηθα ηνπο νλόκαηα γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο γεληέο ηνπο, ηηο γεληέο πνπ ζα 'ξζνπλ. Γηαηί ζηελ ηειηθή αθόκε θη ν όξνο 2ε γεληά κεηαλαζηώλ δελ γελλήζεθε σο έλλνηα απηνπξνζδηνξηζκνύ από κεηαλάζηεο αιιά σο αλάγθε ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο γηα λα ηνπο δώζεη κηα εηηθέηα ώζηε λα κπνξεί λα κεηξάεη θαη ηνπο απνγόλνπο ηνπο θαη λα ηνπο απνθιείεη όηαλ απηή ην ρξεηάδεηαη. Αθόκε θη ε ιέμε 'κεηαλάζηεο' δελ είλαη ιέμε πνπ ηνπο πξνζδηνξίδεη. Ούηε νη ίδηεο νύηε νη γνλείο ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ηέηνηνπο όξνπο. Απηό ην θάλνπλ κόλνλ όζνη έρνπλ άιινπο ζθνπνύο. Γη' απηό, ε ηάζε λα παγώζεη κηα νιόθιεξε θαηεγνξία αλζξώπσλ ζε κηα ζέζε πνπ ηνπο ζπζρεηίδεη κε ηελ ζέζε ησλ γνληώλ ηνπο θαη κελ αλαγλσξίδνληαο ηα δηθαηώκαηα ηνπο κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπο, καο βξίζθεη ερζξηθνύο. Γηαηί γηα καο ε αζπδεηεηί απόδνζε ηεο ηζαγέλεηαο είλαη κόλνλ ε αξρή ηεο θνπβέληαο. Καη γηα ην ηη έπεηαη κεηά, αο έρνπκε απηηά αλνηρηά λα ηηο/ηνπο αθνύζνπκε. Θεσξνύκε, δελ είλαη θαζόινπ ηπραίν πνπ αληηδξνύλ ζε ό,ηη ηνπο απνθιείεη, ηνπο μεθηηιίδεη θαη ηνπο αδηθεί: ε ιεγόκελε «2 ε γεληά κεηαλαζηώλ» αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ηνλ εαπηό ηεο, γη απηό δελ ζα νξγαλσζεί πνηέ καδηθά ζηηο ηάμεηο ησλ ειιήλσλ αξηζηεξώλ θαη αλαξρηθώλ γηαηί πνιύ απιά έρνπλ δηαθνξεηηθά βηώκαηα θαη δηαθνξεηηθνύο ζηόρνπο από ηνλ έιιελα «αθηηβηζηή». Η γεληά απηή αλαδεηά πξώηα θαη θύξηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο θαη όρη ηελ πνιηηηθή εγθαζίδξπζε ηεο ζηνλ «ρώξν», νύηε βέβαηα δηεθδηθεί θαη «επαλαζηαηηθά έλζεκα». Γηα καο, ε κεηαλάζηεπζε ήηαλ θαη είλαη ε επηπρία ηνπ πιαλήηε, ε δε δηαθνξεηηθόηεηα ηεο 2εο γεληάο θακάξη καο θαη δελ πξόθεηηαη λα ηελ θξύςνπκε, θάλνληαο ηελ ράξε ζε όζνπο άζεια ηνπο ή εζειεκέλα καο δεηνύλ λα θξύςνπκε ζε όζνπο ζα ην ζειαλ. Ναη ξε, είκαζηε Αιβαλνί, Παθηζηαλνί, Βνύιγαξνη! ζν εζείο ζα παξακέλεηε έιιελεο. ANTIFA NEGATIVE, 17 IOYNH 2013.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο

Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο Οη αλζξώπηλεο ζρέζεηο 2010-2011 Οκαδηθή εξγαζία Θξεζθεπηηθά Ση 1 Επηκέιεηα: θ.μνπδνύξε Άλλα Γηαηί ζηηο κέξεο καο νη άλζξωπνη δελ έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κεηαμύ ηνπο; Σηηο κέξεο καο νη άλζξσπνη δελ έρνπλ θαιέο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30

Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Eξσηεκαηνιόγην θνιίσζεο SRS-30 Ηκεξνκελία: Αξηζκόο κεηξώνπ: Όλνκα Αζζελνύο: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Ηιηθία: + Έηη Μήνερ πληεξεηηθή ζεξαπεία Μεηεγρεηξνπξγηθή παξαθνινύζεζε 3 μήνερ 6 μήνερ 1 σπόνορ σπόνια 3

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην

ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ΚΛΕΙΣΟ ΖΕΤΓΑΡΩΜΑ Αλ ην λνύκεξν 1 είλαη ην αξζεληθό θαη ην 2 ζειπθό ηόηε ην λνύκεξν 9 π.ρ. έρεη 11/16 αίκα από ην αξζεληθό θαη 5/16 αίκα από ην ζπιπθό. ΠΡΩΣΟ ΥΡΟΝΟ : Κάλνπκε ηελ νηθνγέλεηα 2 ΔΕΤΣΕΡΟ ΥΡΟΝΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Κατανόηση γραπτού λόγου

Κατανόηση γραπτού λόγου Α1 Επίπεδο Α1 (25 μονάδες) Διάρκεια: 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Έλαο θίινο ζαο ζάο πξνζθαιεί ζηε βάθηηζε ηεο θόξεο ηνπ. Γηαβάζηε ην πξνζθιεηήξην θαη ζεκεηώζηε ( ) θάησ από ην ΩΣΟ γηα ηηο πξνηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ

ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ 1 Ο πίλαθαο ηεο πξνεγνύκελεο ζειίδαο είλαη ηκήκα ηεο έθζεζεο πνπ δεκνζηεύηεθε από ηελ PLAN Ιnternational, κηα δηεζλή αλζξσπηζηηθή νξγάλσζε. Γίλνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξεκβάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας [ΔΙΠ 50] ΕΡΓΑΣΙΑ 1 Προσοχή: Οι απαντήσεις των ασκήσεων πρέπει να φθάσουν στον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN

ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ : ERIC CARTMAN ΒΔΡΥΚΟΚΙΓΗ ΔΛΔΝΗ ΑΓΓΔΛΑ ηόρνο είλαη ε δεκηνπξγία κηαο νινθιεξωκέλεο πξνζωπηθόηεηαο ηνπ Eric Cartman από ην South Park ζην ΑΙΒΟ. Σν South Park είλαη κηα ζεηξά επεηζνδίωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750)

Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Μοσζική Μπαρόκ - Θωάννης Σεβαζηιανός Μπατ (1685 1750) Δημιοσργός: Ζωή Τζιλίκη Λεηςία 1745. Δίκαη 60 ρξνλώλ θαη έρσ απνθηήζεη κεγάιε θήκε ζαλ νξγαλίζηαο, ηζεκπαιίζηαο, θάληνξαο ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Θσκά,

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα