GREEK HISTORY X ε εηζήγεζε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "GREEK HISTORY X ε εηζήγεζε"

Transcript

1 GREEK HISTORY X ε εηζήγεζε 1. Καζεκερηλή θη αόραηε, κηα θόρκοσια γηα... κπάηζες Ο ρξόλνο καο απέθηεζε πιηθόηεηα ζε απηέο ηηο εκεξνκελίεο, επηέκβξεο ηνπ 2004, Μάηνο ηνπ 2011 θν,θ, ε γεσγξαθία ηεο πόιεο αλαζρεδηάζηεθε ζηα κπαιά καο από απηέο ηηο πιαηείεο θαη δξόκνπο, πιαηεία Οκόλνηαο, νδνί Ηπείξνπ θαη Σξίηεο επηεκβξίνπ, θνθ, αθόκα θη νη νκάδεο καο θηηάρηεθαλ κε ηέηνηεο αθεηεξίεο. Πνγθξόκ ζηνπο αιβαλνύο, πνγθξόκ ζηνπο παθηζηαλνύο, πνγθξόκ ζηνπο όζνπο δελ έθεξαλ ιεπθό δέξκα. Καη κεηά ήξζε ε ζπλείδεζε όηη αλάκεζα ζηα πνγθξόκ, ηα ραζηνύθηα πνπ ηξώεη θαλείο θαηαιαβαίλνληαο κε ηη ειιελαξάδεο ζπδεί ζηελ ίδηα πόιε, αλάκεζα ζηηο βίαηεο θνξπθώζεηο, ππάξρνπλ θαη ηα κεζνδηαζηήκαηα. Μεζνδηαζηήκαηα πνπ κπνξεί λα κελ παίδνπλ ζηα δειηία ησλ 8 ή λα κελ πεξηιακβάλνπλ κάδεο θπλεγώλ θαη ζεξακάησλ. Αιιά κεζνδηαζηήκαηα θαζεκεξηλήο, εμίζνπ σκήο αιιά θη αόξαηεο βίαο. Έρεη θη απηή ε βία ηόπνπο. Λεσθνξεία, ζρνιεία, δνπιεηά θαη δξόκνη είλαη από ηνπο δεκνθηιέζηεξνπο απηνύο ηόπνπο. Καη έρεη θαη ηξόπνπο. Βιέκκαηα, δειεηεξηώδε ζρόιηα, απαμίσζε, εμεπηειηζκό, ζηνρνπνίεζε θαη κέρξη θαη ζάλαην. Θάλαην θαζεκεξηλό. Η θαζεκεξηλόηεηα ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα έρεη θαη θάηη αθόκα. Γπζθνιίεο, θόβνπο θαη γθξίδεο δώλεο. Η ιεγόκελε 2ε γεληά κεηαλαζηώλ έρεη θάεη πνιιά από δαύηα. ε απηή ηελ κπξνζνύξα πνπ παξνπζηάδνπκε εδώ αιιά θαη ζε απηή ηελ εθδήισζε ζειήζακε λα δώζνπκε βάξνο ζ' όια απηά πνπ δελ κηιηνύληαη ηόζν ζπρλά: ηνλ ξαηζηζκό, ηελ ζπθνθάληεζε θαη ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζε ελόο ζεβαζηνύ θνκκαηηνύ ηεο θνηλσλίαο απηήο. Μέζα ζηελ δεθαεηία ηνπ 2000 είλαη πνπ κεγάισζε, έθηαζε γπκλάζην θη έπεηηα ιύθεην, κία γεληά παηδηώλ ησλ νπνίσλ νη γνλείο είραλ έξζεη ζηελ δεθαεηία ηνπ 1980 από αθξηθαληθέο ρώξεο, κηα γεληά πνπ είρε γελλεζεί ζηελ ειιάδα, θαζώο θαη κηα γεληά παηδηώλ πνπ έθηαζαλ ζηελ ειιάδα καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο θπξίσο ζηα από ηελ αιβαλία. Σώξα πηα, ε πεληαεηία έξρεηαη καδί κε ηελ ελειηθίσζε θαη ηεο γεληάο ησλ παηδηώλ ησλ Αιβαλώλ κεηαλαζηώλ πνπ όκσο γελλήζεθαλ ζηελ ειιάδα. Υνληξηθά πάληα. ινπο απηνύο θη απηέο ηνπο ζθέθηεηαη ην αγαζό θξάηνο ησλ ειιήλσλ, κηκνύκελν θη άιια θξάηε βέβαηα, θαη ηνπο έρεη δώζεη θη έλα όλνκα: δεύηεξε γεληά κεηαλαζηώλ. ην κέιινλ είλαη βέβαην όηη νη ειιεληθέο εθεκεξίδεο, νη έιιελεο πνιηηηθνί θαη νη ξαηζηζηέο ςεθνθόξνη θαη ηειεζεαηεο ηνπο (π.ρ. ΔΡΣ) ζα αζρνιεζνύλ εληαηηθά

2 κε ηελ ιεγόκελε 'δεύηεξε γεληά'. Καη ήδε αζρνινύληαη. Η ζπδήηεζε θαη ε απόξξηςε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα είλαη έλα θεληξηθό θνκκάηη απηήο ηεο ελαζρόιεζεο. Η δηθηά καο εθηίκεζε είλαη όηη ην λνκνζρέδην γηα ηελ ηζαγέλεηα θαηαηέζεθε ζηα , κεηαμύ άιισλ ιόγσλ, θαη σο ράληξεο ζηνπο... (αλ)ηζαγελείο. Οη αλαθνξέο πνπ ζπλέδεαλ ηελ 2ε γεληά κεηαλαζηώλ κε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2008 ήηαλ κπόιηθεο ηελ πεξίνδν εθείλε θαη, επηπιένλ, νη εηθόλεο από ηελ εμέγεξζε ησλ πξναζηίσλ ζην Παξίζη ην 2005 ππελζύκηδαλ έλαλ εθηάιηε. Σν ΠΑΟΚ εθείλε ηελ πεξίνδν, αλέιαβε δηάθνξεο πξσηνβνπιίεο γηα όια ηα θνηλσληθά ππνθείκελα πνπ ζπκκεηείραλ ζηνλ Γεθέκβξε κε ηνπο θιαζηθνύο κεραληζκνύο δηακεζνιάβεζεο πνπ έρεη γηα λα παξεκβαίλεη. Σν λνκνζρέδην Ραγθνύζε έπαημε απηό ηνλ ξόιν. Καη ην όηη ην λνκνζρέδην απνδεηθλύεηαη ράληξεο θαίλεηαη από ηηο ειάρηζηεο απνδόζεηο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο πνπ έγηλαλ όηαλ θαη γηα όζν εθαξκόζηεθε. Απηή είλαη ε αιήζεηα: δελ ππήξμε αύμεζε απόδνζεο ηεο ηζαγέλεηαο κεηά ηνλ λέν λόκν. πλνιηθά, κάιηζηα, όηαλ ν ξπζκόο απόδνζεο ηζαγέλεηαο, κε λνκνζρέδην Ραγθνύζε ή ρσξίο, είλαη αλά έηνο, ελώ ήδε πάλσ από άηνκα είλαη ζηελ αλακνλή, δείρλεη όηη ην πνζνζηό πνπ επλνείηαη από ηνλ λόκν είλαη θάπνπ θνληά ζην 3%. Πέξα από ηελ νιόςπρε ζπληάπηηζε καο κε απηνύο θη απηέο πνπ θαηαζέηνπλ αηηήζεηο θαη πεξηκέλνπλ ζεηηθέο απνθξίζεηο, ην θξάηνο δελ παύεη παξά λα δίλεη 'ςίρνπια' θαη σο 'ςίρνπια' πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη νη ξπζκίζεηο πνπ απνθιείνπλ, βέβαηα, ην 97% ηνπ ελδηαθεξόκελνπ πιεζπζκνύ. Κη απηό ίζσο είλαη ην ζεκαληηθόηεξν: αθόκε θη αλ ν λόκνο Ραγθνύζε απέθιεηε ήδε έλα ηεξάζηην θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνύ από ην λα ππνβάιιεη θαλ αίηεζε γηα ηζαγέλεηα κηαο θαη ην λα 'ρεη ζπκπιεξώζεη θαλείο 6 ηάμεηο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ ειιάδα, ην λα 'ρεη θαζαξό πνηληθό κεηξών αθόκε θαη από θαηαδίθεο γηα κηθξά αδηθήκαηα (νη νπνίεο ζεκεησηένλ κνηξάδνληαη ζσξεδόλ ζηα ειιεληθά δηθαζηήξηα) θαη ην λα έρνπλ λα δώζνπλ ηα 900 επξώ παξάβνιν γηα κηα αίηεζε ε νπνία εμίζνπ εύθνια κπνξεί λα απνξξηθζεί... είλαη ήδε ηξία θξηηήξηα πνπ δύζθνια ζπγθεληξώλνληαη από ηνλ θάζε κεηαλάζηε ή κεηαλάζηξηα. Κάπσο έηζη ζπλ ηηο γξαθεηνθξαηηθέο θαη άιιεο δπζθνιίεο αιιά θαη ηηο θξαηηθέο απνξξίςεηο θηάλνπκε ζην πεξηβόεην 3%. Δίρε επηζεκαλζεί ζσζηά όηη αθόκα λα ςεθηδόηαλ ην λνκνζρέδην, ηα πεξηζζόηεξν δηαθξηηά ηνπ

3 απνηειέζκαηα ζα ήηαλ αθελόο λα θέξεη κηα βαξηά ηαθόπιαθα ζηελ νπνηαδήπνηε πηζαλόηεηα απηόλνκσλ θαη αλεμέιεγθησλ θηλεκάησλ κεηαλαζηώλ, αθεηέξνπ λα πνιιαπιαζηάζεη ην έξγν ησλ δηακεζνιαβεηώλ, ησλ επηηξνπώλ, ησλ δηαρεηξηζηώλ εμνπζίαο θηι. Καη δελ γλσξίδνπκε αλ πηα είλαη θαηξόο γηα ηέηνηα θόιπα. Λίγνη παίξλνπλ ηελ ηζαγέλεηα θαη γηα ηνπο ππόινηπνπο μαλαμεθηλάεη ν θύθινο ηεο δηαρείξηζεο πιεζπζκνύ κε ιίγα ιόγηα. Πάλησο, όπσο θαη λα ρεη ν λ. 3838/2010 θαηαξγήζεθε κε ηελ απόθαζε 460/2013 ηνπ ηδ γηαηί ε ειιεληθόηεηα, ιέεη, κεηαδίδεηαη κε εξπζξα θαη ιεπθα αηκνζθαηξηα, θαηη δειαδε ζαλ θιεξνλνκηθε αζζελεηα. Καη έηζη ην 'δελ ζα γίλεηο έιιελαο πνηέ' πνπ θώλαδαλ θάπνηνη 'αθξαίνη' ζην πνγθξόκ ηνπ 2004, απνδείρηεθε όηη δελ ήηαλ απιά έλα ζύλζεκα, αιιά θξαηηθή πνιηηηθή. Δίλαη ελδεηθηηθά ηεο πεξηόδνπ πνπ δνύκε θαη, γηα εκάο, ηνπ ιόγνπ πνπ αθνινπζνύκε δηαδηθαζίεο κηαο απηόλνκεο αληηθά νκάδαο, ηα παξαθάησ ιόγηα:... ινγηθά κέζα ζηνλ ρώξν ηεο «ζπληεξεηηθήο παξάηαμεο», όιν θαη θάπνηνη πξέπεη λα βξεζνύλ γηα λα θσλάμνπλ ζώδνληαο ηελ ηηκή ηεο ειιεληθήο Γεμηάο θαη παιεύνληαο λα ηε γιηηώζνπλ από ην νινθιεξσηηθό νιίζζεκα ζην θπιεηηθό ξίζθν. Πξνο ην παξόλ, αλακέλνπκε. [...]. Δθόζνλ «νη μέλνη πνπ κπήθαλ παξάλνκα ζηελ Διιάδα» δελ κπνξνύλ πνηέ λα ζηεζνύλ ζηελ νπξά γηα ειιεληθή ηζαγέλεηα, απηό ζεκαίλεη όηη ε ρώξα ζα παξακείλεη εζαεί κε έλαλ ζηαζεξά απμαλόκελν αιινδαπό πιεζπζκό. Καη... δελ κπνξώ λα πηζηέςσ όηη ε πξόζεζε ηνπ ρώξνπ απηνύ [...] είλαη λα κείλνπκε κηα δσή κε έλα εθαηνκκύξην μέλνπο αλζξώπνπο [...] Θα ξσηήζεη θαλείο: «Μα είλαη ε θηήζε ηεο ηζαγέλεηαο ιύζε γηα ηα πξνβιήκαηα απηά;». Φπζηθά θαη όρη. Η θηήζε ηεο ηζαγέλεηαο, από κόλε ηεο, δελ ζώδεη ηνλ εξγαδόκελν κεηαλάζηε νύηε ηελ θνηλσληθή ζπλνρή ηνπ θξάηνπο ππνδνρήο. Υσξίο ηζαγέλεηα όκσο ηεο ρώξαο ζηελ νπνία δεη, ν κεηαλάζηεο έρεη ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα επηπιεύζεη θαη ε ίδηα ε ρώξα πεξηζζόηεξεο πηζαλόηεηεο λα ππνζηεί ηνπο θξαδαζκνύο ηεο καηαίσζήο ηνπ. ην θείκελν ηνπ απηό έλαο αξηζηεξόο δηαλννύκελνο κηιάεη ππέξ ηεο κεξηθήο απόδνζεο ηζαγέλεηαο ζηνπο κεηαλάζηεο κε δπν ρνληξά δεμηά επηρεηξήκαηα: 1) πξώηνλ, ειιελνπνηώληαο θάπνηνπο κεηαλάζηεο, ζα κεηώζεη ην ειιεληθό θξάηνο ηνπο μέλνπο ηνπ θαη άξα ζα απμήζεη θαη πάιη ηελ εζληθή νκνηνγέλεηα ηνπ, 2) δεύηεξνλ, κε ηελ απόδνζε ηζαγέλεηαο ζε θάπνηνπο ζα δηαηεξεζεί ε θνηλσληθή ζπλνρή ηνπ θξάηνπο. Ση ζεκαίλνπλ απηά ηα δπν; Ση ζεκαίλεη όηη ε ρώξα δελ ζα ππνζηεί ηνπο θξαδαζκνύο ηεο καηαίσζεο ηνπ κεηαλάζηε; Πξόθεηηαη γηα κηα ειεγθάλη

4 γισζζηθή απεηθόληζε ηνπ πεξηβόεηνπ πξνβιήκαηνο πνπ, όκσο, αλ είλαη θαλείο/θακηά πξνζεθηηθόο, ζα παξαηεξήζεη πσο ζην βάζνο ηεο εηθόλαο αρλνθαίλνληαη νη θιόγεο από ηα θακέλα πξνάζηηα ηνπ Παξηζηνύ ην Σέηνηα θαη παξόκνηα θνβνύληαη βέβαηα εθεί ζην θξάηνο θαη ν Υξηζηόπνπινο ην μέξεη θαιά ηη θάινπο παηάεη. Γηαηί κα ηνλ μέλην δία αλ δελ είλαη απηό ην αξηζηεξό άξζξν αξηζηεξνύ ζπγγξαθέα ζε αξηζηεξό πεξηνδηθό ζπκβνπιέο, πξνο ην ειιεληθό θξάηνο, ηόηε ηη δηάνιν είλαη; Τπάξρνπλ θη άιιεο πξσηόηππεο ηδέεο από ηελ αξηζηεξά, όπσο ηνπ θ. Αιαβάλνπ ή άιισλ κεγάισλ πξνζσπηθνηήησλ, ηδέεο ηνπ ζηπι λα βγνύκε από ην επξώ γηα λα θύγνπλ θαη νη κεηαλάζηεο... ή λα βγνύκε από ην Γνπβιίλν 2, όπσο ιέεη εμάιινπ θαη ε ρξπζή απγή, αιιά δελ έρνπκε ρξόλν λα παξνπζηάζνπκε όιε ηελ αληηξαηζηζηηθή καγεία. πγθξηηηθά, πάλησο, ε ηδηαίηεξε ιεπηή δηαθνξά κεηαμύ ηέηνησλ θαη παξόκνησλ ζπνπδαίσλ αλαιύζεσλ κπνξεί λα εληνπηζηεί ζπλήζσο κόλν ζηε θύζε ηνπ απνθιεηζκνύ ησλ κεηαλαζηώλ πνπ δηαπξαγκαηεύνληαη, ελώ νκνηόηεηεο απνηεινύλ ηόζν ην γεγνλόο όηη νη κεηαλάζηεο ή ε κεηαλάζηεπζε απνηεινύλ έλα θάπνην πξόβιεκα, όζν θαη όηη από ηελ κέρξη ηώξα εθαξκνγή ησλ λόκσλ πιήηηνληαη εμίζνπ έιιελεο θαη κεηαλάζηεο : αθελόο νη έιιελεο θνβνύληαη, αθεηέξνπ νη κεηαλάζηεο θαθνπεξλάλε. Μαιαθία! Οπόηε... αγαπεηέο θαη αγαπεηνί, κόιηο ζαο βξήθακε ηνλ κόλν αζθαιή ηξόπν γηα λα ηνπνζεηεζείηε θαζαξά θη ειιεληθά, είηε είζηε ςεθνθόξνο ηνπ ζύξηδα είηε ηεο ρξπζήο απγήο: α) κηιήζηε γηα 'πρόβιεκα κεηαλαζηώλ', β) πείηε ε, δελ πεηράδεη, ας αποθιείζοσκε θάποηοσς, έζηω θαη ηοσς περηζζόηεροσς από ηελ ειιεληθή θοηλωλία, ππέξ ζαο ζα δνπιέςεη ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν ε ζπθνθάληεζε ησλ κεηαλαζηώλ όια απηά ηα ρξόληα, θαζώο θαη ε πινύζηα παξαθαηαζήθε ησλ ζεζκώλ δηακεζνιάβεζεο θαη δηαρείξηζεο απηήο ηεο ρώξαο θαη, παξάιιεια, γ) επηκερίζηε ηης εσζύλες ή αζωώζηε ηοσς έιιελες (πεξλάλε θξίζε, είλαη θνβηζκέλνη, είλαη παληθόβιεηνη, είλαη θαεκέλνη, δέρνληαη αλζειιεληθό ξαηζηζκό, άδηθεο ζπκβάζεηο ηύπνπ δνπβιίλν δύν θηι). Κη έρεηε ζηα ρέξηα ζαο ηελ ζύγτρολε ραηζηζηηθή θόρκοσια! Να πσο μεπεξληνύληαη νη δηαθξίζεηο αξηζηεξάο θαη δεμηάο ζηελ κεηαπνιίηεπζε! Καη λα πνην είλαη όιν ην λόεκα απηώλ πνπ γξάθνπκε: ε γακεκέλε ειιεληθή εκπεηξία είλαη εληαία!

5 2. Το ζραλίο θαη ηο γθιοπ Λνηπόλ, εθηόο από ην βίσκα ησλ ειιήλσλ όκσο ππάξρεη θαη έλα άιιν βίσκα πνπ απνζησπάηαη, απνθξύβεηαη,ζηηγκαηίδεηαη. Σν βίσκα ησλ κεηαλαζηώλ/ηξηώλ. ε έλα κεγάιν κέξνο ηεο κπξνζνύξαο απηήο πνπ ππάξρεη έμσ από ην ακθηζέαηξν παξνπζηάδνληαη θνκκάηηα από 30 ζπλεληεύμεηο κε αιβαλνύο θαη αιβαλίδεο κεηαλάζηξηεο ζηελ ειιάδα. ε απηέο ηηο ζπλεληεύμεηο ππάξρνπλ έηζη όπσο ηηο δηαβάζακε 2-3 αηρκέο θύξηνπ πξνβιεκαηηζκνύ ησλ ίδησλ ησλ κεηαλαζηώλ ζε ζρέζε κε ην ηη αληηκεησπίδνπλ. Οη ζρέζεηο, από όζα δηαβάζακε, δελ είλαη ακειεηέν πεδίν ηεο θαηαζηνιήο πνπ ηξώλε νη κεηαλάζηεο ζηελ ειιάδα. Θα ιέγακε όηη αλ ην θξάηνο επηκελεη λα ηνπο δώζεη βνξά πξνο άγξηα εθκεηάιιεπζε ζηελ ειιεληθε θνηλσληα θαη λα ηνπο πεηζαξρεί ζε επίπεδν πιεζπζκηαθνύ ειέγρνπ, απηό πνπ απνηειεί μεθάζαξα ηελ ηξίηε αηρκή επίζεζεο ελαληίνλ ηνπο είλαη ε πεηζάξρεζε ησλ ίδησλ ησλ ζρέζεσλ ηνπο, ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε άιινπο κεηαλαζηέο αιιά θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπο κε ηνπο ιεγόκελνπο 'έιιελεο'. Μα, ππάξρεη κηα δηαθνξά εδώ: νη ίδηνη νη έιιελεο θαη νη ειιελίδεο θξνληίδνπλ γηα απηή ηελ ηξίηε αηρκή επίζεζεο ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ κεηαλαζηώλ. α λα πιεξώλνληαλ νη άηηκνη! Παξόιν πνπ δελ πιεξώλνληαη! Κη έρεη ζεκαζία απηό εδώ. Γηαηί απηό θαίλεηαη έηζη, πξώηα-πξώηα, λα κελ γίλεηαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ θξάηνπο αιιά γηα ςπρηθή επραξίζηεζε ηνπ θάζε θαη ηεο θάζε ξαηζίζηξηαο. Καη θάηη αθόκα θνπβαιά απηή ε ηξίηε αηρκή ηεο επίζεζεο ησλ ειιήλσλ ζην πεδίν ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο Αιβαλνύο κεηαλάζηεο. Αλ νη Αιβαλνί ήξζαλ αλακέλνληαο ζε κεγάιν βαζκό λα ηα βξνπλ ζθνύξα ζην πεδίν ηεο εξγαζίαο, κηαο θαη γηα απηό αθξηβώο κεηαλάζηεπζαλ νη πεξηζζόηεξνη, γηα ιόγνπο εξγαζίαο, ή πάιη αλέκελαλ λα αληηκεησπηζηνύλ ερζξηθά θαη ζαλ πιεζπζκηαθό πιηθό πξνο πεηζάξρεζε από έλα νπζηαζηηθό μέλν πξνο απηνύο θξάηνο, απηό πνπ ζίγνπξα ιέλε παξαθάησ θαη κάιινλ δελ αλέκελαλ βέβαηα ήηαλ λα αληηκεησπηζηνύλ όπσο αληηκεησπίζηεθαλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή, ζηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο έιιελεο. Σόζν ζηελ εξγαζία όζν θαη ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν αιιά θαη ζε θάζε πεδίν ζπλύπαξμεο. Δδώ ζα δώζνπκε κηα κηθξή γεύζε κόλνλ απ' όηη πεξηέρεη ε κπξνζνύξα βέβαηα. Καη κόλνλ απ' ην ζρνιείν. Δηζαγγειείο αλειίθσλ, παηδνςπρνιόγνη, ΜΚΟ, ν πλήγνξνο ηνπ Παηδηνύ θαη κπάηζνη είλαη κόλνλ κέξνο ησλ θξαηηθώλ ππεξεζίσλ πνπ έρνπλ ηα κάηηα ηνπο ζηξακκέλα ζηα ζρνιεία ηεο ρώξαο. Δηδήζεηο όπσο ην όηη ζην 84ν Νεπηαγσγείν Αζελώλ ζηνλ Κεξακεηθό, ην 78% ησλ

6 επηζήκσο εγγεγξακκέλσλ καζεηώλ είλαη... 'αιινδαπνί' ή ζην 132ν δεκνηηθό ηεο Αζήλαο είλαη πιεηνςεθηθνί νη 'μέλνη' ή αθόκε-αθόκε θαη όηη απ' ηηο δίθεο αλειίθσλ ζηα δηθαζηήξηα αλειίθσλ ηεο Αζήλαο, πάλσ απ' ηνπο κηζνύο δελ είλαη έιιελεο, δίλνπλ ζην θξάηνο δνπιεηά... Οη επίζεκεο κεηξήζεηο ππνινγίδνπλ ηνπο κεηαλάζηεο καζεηέο πιένλ ζην 10% ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ παλειιαδηθά 1 θαη γη' απηό ηα ζρνιεία απνηεινύλ πξνλνκηαθό πεδίν έξεπλαο αιιά θαη θαηαζηνιήο ( αθνκνίσζε ην ιέλε) γηα ηελ ιεγόκελε δεύηεξε γεληά. Γη' απηό ηα ζηνηρεία απηά κπαίλνπλ ζε πξώηε θάζε ζε ζηαηηζηηθή έξεπλα από ηελ πιεπξά ησλ δηάθνξσλ αξκόδησλ θξαηηθώλ νξγάλσλ, γη' απηό αθξηβώο κειεηνύληαη θαη βγαίλνπλ πξνο ηα έμσ: γηα λα γίλεη ε ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 2 Σα ζρνιεία, εθηόο από πξνλνκηαθό πεδίν κειέηεο θαη θαηαγξαθήο, όκσο, ηνπ πξνβιήκαηνο, είλαη θαη ην πεδίν ησλ ζπγθξνύζεσλ. Καη ε Δξηόλα, πνπ 'λαη 19, απηά ηα 'ρεη θξέζθα ζηε κλήκε ηεο, θαιά ραξαγκέλα: ην ζρνιείν ηα παηδηά κε θώλαδαλ αιβαλάθη θη νη θαζεγεηέο ζα κνπ ιεγαλ Γελ ζα ηα θαηαθέξεηο, επεηδή ηέηνηα λννηξνπία έρεηε ζηελ αιβαλία", ηέηνηα πξάγκαηα. Σα ίδηα έιεγαλ θαη ζηνπο γνλείο κνπ. [...] Καζόκνπλ κόλε, νινκόλαρε, απιά επεηδή ήκνπλ αιβαλίδα [...]. Η Μόληα πνπ λαη πηα 27, ιέεη όηη ζην ζρνιείν, ζηα δηαιείκκαηα θαζόηαλ κόλν καδί κε ηνλ αδεξθό ηεο. Η Μηξέια πνπ 'λαη 20 ρξνλώλ ιέεη: ζην δεκνηηθό θαζόκνπλ πάληα κε ηνλ αδεξθό κνπ ή κόλε κνπ. Καλείο δελ κε ζπκπαζνύζε. Mηινύζα ειιεληθά αιιά ήμεξαλ όηη δελ είκαη ειιελίδα θαη δελ κπνξνύζα λα κπσ ζηηο παξέεο ησλ άιισλ παηδηώλ. Δηδηθά ζην δεκνηηθό όπνπ γλσξίδεζαη κε ηνλ άιινλ, ππήξρε κηα άκεζε απνκόλσζε. Θπκάκαη ηελ κάλα κνπ θαη ηνλ παηέξα κνπ όηαλ ήκαζηαλ κηθξνί λα θάλνπλ παξάπνλα ή παξαηεξήζεηο ζηνπο δαζθάινπο καο όηη δελ έπξεπε λα καο ζπκπεξηθέξνληαη έηζη. ηη δελ γηλόηαλ λα πεγαίλνπκε ζην ζπίηη από ην ζρνιείν θιαίγνληαο. Έθιαηγα θάζε κέξα πνπ νη ζπκκαζεηέο κνπ, κνπ κνπηδνύξσλαλ ην ζξαλίν, θάζε κία κέξα. Γελ έγξαθαλ θάηη ζπγθεθξηκέλν αιιά είρε πνιιή κνπηδνύξα λνκίδσ. Η Έξα, πνπ ηώξα είλαη 30 ρξνλώλ, ιέεη: Έπξεπε ηα παηδηά ηα ηάμεο λα ζπζηεζνύλε κεηαμύ ηνπο ζην κάζεκα ηεο γεσγξαθίαο. ηαλ ήξζε ε ζεηξά κνπ, είπα ην όλνκά κνπ θαη από πνύ θαηάγνκαη. ηαλ ηειείσζαλ όινη, ν δάζθαινο κε ξώηεζε αλ ήμεξα από πνύ θαηάγνκαη θαη εγώ επαλέιαβα 1 Αιινδαπνί καζεηέο κέλνπλ πίζσ, Καζεκεξηλή, 11 Ιαλνπαξίνπ Ραγδαία ε αύμεζε αδηθεκάησλ από αλειίθνπο, Καζεκεξηλή, 17 Γεθεκβξίνπ 2011.

7 όηη είκαη από ηελ Αιβαλία. Δθείλνο ελλννύζε θάηη άιιν, αιιά εγώ δελ ήμεξα ηε ιέμε «θπιή» αθόκα. ε θάπνηα θάζε ηνλ άθνπζα λα ιέεη Ση ξάηζα είζαη;, αιιά επεηδή δελ κπνξνύζα λα ην θαηαιάβσ απηό, θνθθίληζα θαη ξώηεζα ηη ελλννύζε όηαλ είπε «ξάηζα». Δίπε όηη ήμεξε όηη νη Αιβαλνί θαηάγνληαη από κία θπιή πνπ ιεγόηαλ Ιιιύξηνη, νη νπνίνη είλαη βάξβαξνη θαη έρνπλ επηηεζεί ζηελ αξραία Διιάδα πνιιέο θνξέο. Αιιά δελ κπνξνύζα λα θαηαπηώ όηη κε έβαιε δίπια ζηηο ιέμεηο «θπιή» θαη «ξάηζα». [...] Έηζη έκαζα ηη ζεκαίλεη ε ιέμε «θπιή». Πέξαζα δύζθνια ζην ζρνιείν. Έιεγαλ, ιέεη ε Δξηόλα: Θέινπκε λα μέξνπκε απηνύο πνπ είλαη από άιιεο ρώξεο, νπόηε ζεθώζηε ηα ρέξηα ζαο. Η Δξβίλα ζπκάηαη: Δίρα έλαλ δάζθαιν καζεκαηηθώλ θαη θάζε θνξά ζην ηέινο ηνπ καζήκαηνο ζα έιεγε παηδηά ηώξα ζα ζαο πσ γηα ηελ Αιβαλία. Καη ζα μεθίλαγε ην μέξαηε παηδηά όηη ζηελ Αιβαλία δελ έρνπλ ειεθηξηζκό, νύηε θαλ λεξό. 'Η ν Αξκάλην πνπ αθεγείηαη πσο ζην ζρνιείν ηνλ θνξόηδεπαλ νη ζπκκαζεηέο ιόγσ ηεο δπζθνιίαο ηνπ κε ηελ ειιεληθή γιώζζα. Καη έιεγαλ ειίζηα αλέθδνηα. Ή ε Έξα πνπ ιέεη πσο Μία θνξά κε απέβαιαλ από ηελ ηάμε επεηδή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ρξόλνπ κίιεζα αιβαληθά κέζα ζηελ ηάμε κε θάπνηνλ άιιν Αιβαλό ζπκκαζεηή κνπ. Η δαζθάια έδησμε κόλν εκέλα γηαηί είπε όηη εγώ παξαθίλεζα ην ζπκκαζεηή κνπ λα ην θάλεη απηό, επεηδή εγώ δελ ήμεξα θαιά ειιεληθά θαη ήζεια λα κηιάσ κε άιινπο ζε νπνηαδήπνηε ζηηγκή, αθόκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ησλ αξραίσλ ειιεληθώλ!. ζνλ αθνξά εκάο, δύν θπξίσο αηζζήκαηα καο θπξηεύνπλ, αθνύγνληαο απηά. Αθελόο, νξγή. Αθεηέξνπ, κηα αλαθνύθηζε όηη πηα ην ζρνιείν δελ είλαη κόλνλ ειιεληθό (όζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο, γηαηί ην θαζεγεηηιίθη είλαη αθόκα ειιεληθό πξνλόκην θπζηθά...), άξα ζα παίδνπλ θαη ιηγόηεξεο κνλαμηέο γηα ηνπο όπνηνπο κε-έιιελεο πιένλ. Άξα, επηπρώο, θαη πεξηζζόηεξεο απαληήζεηο ζηνπο ξαηζηζηέο. 3. Η ζσθοθάληεζε ηες 2ες γεληάς θη ε ποιηηηθή ηες δηατείρηζε Απηή ήηαλ ε θνηλσλία πνπ πξηλ θαλ ελειηθησζνύλ ηα παηδηά απηά ήδε είρε ρηίζεη γηα απηά έλα γεξό νπινζηάζην από ζηεξεόηππα. Αθξηβώο γηα λα ηα ζηηγκαηίζεη θαη λα ηνπο/ηηο απνθιείζεη. Οπόηε, θαη όινο ν δεκόζηνο ιόγνο πεξί κεηαλαζηώλ, ηα ξαηζηζηηθά δεκνζηεύκαηα δειαδή, αιιά

8 θαη πνιύ πεξηζζόηεξν νη ζπιιήςεηο θαη νη θαηαδίθεο πνπ αθνινύζεζαλ γηα θάπνηα από απηά ηα παηδηά δελ ήηαλ παξά απην-εθπιεξνύκελεο πξνθεηείεο. ην πεξηνδηθό ANTIFA, ελάληηα ζηνλ θόβν, γξάθηεθε θάπνπ ηνλ Γεθ 2012: Πσο αθξηβώο λα ζθελνζεηήζεη θαλείο κηα δεκόζηα ζπδήηεζε γηα κηα γεληά πνπ γελλήζεθε θαη κεγάισζε εδώ, πνπ πέξαζε κέζα από ηα ειιεληθά ζξαλία, δίπια ζε έιιελεο καζεηέο θαη έιιελεο δαζθάινπο, πνπ δεη, ζπλαλαζηξέθεηαη, ζπκπεξηθέξεηαη, κηζεί θαη εξσηεύεηαη θαηά ηα ήζε θαη ηνπο θώδηθεο ηεο επνρήο; Πσο λα κηιήζεη γηα ηε γεληά απηή πνπ δελ είλαη κεηαλάζηεο...; Να επηθαιεζηεί όηη είλαη ιαζξαίνη ; Δγθιεκαηίεο (απηό ην δνπιεύνπλ...); "Ξέλνη";.... Σελ δεθαεηία ηνπ '90 ν κεραληζκόο αιιεινηξνθνδνζίαο αλάκεζα ζε θνηλσληθό θνξκό θαη κίληηα πεξηγξάθεηαη εύζηνρα από ηελ Αλίηα, 45 εηώλ, πνπ έρεη δήζεη ηελ πεξίνδν εθείλε ζηελ ειιάδα: ια ιεηηνπξγνύζαλ ζαλ θαύινο θύθινο, ηα κκε έηξεθαλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη αληίζηξνθα. Η ηειεόξαζε δεκηνπξγήζεθε γηα λα εθηηκεζεί από ηελ θνηλσλία όηη κπνξεί λα πνπιεζεί ζηελ θνηλσλία απηή. ε πνιιέο πεξηπηώζεηο ζηα κκε ππήξραλ λέα Αιβαλόο ζθόησζε ηξηκειή νηθνγέλεηα ειιήλσλ,ην αθνύγακε ζπλέρεηα θαη όηαλ έβξηζθαλ όηη ήηαλ θάπνηνο ληόπηνο θαλείο δελ έπαηξλε πίζσ ηίπνηα. Η αιήζεηα είλαη όηη ε εγθιεκαηνπνίεζε ησλ κεηαλαζηώλ είλαη έλα κεγαιύηεξν πξόηδεθη από ηελ εγθιεκαηνπνίεζε ηεο 2εο γεληάο. Σελ αθνξά θη απηήλ, κα όρη κόλν. Η εγθιεκαηνπνίεζε ησλ κεηαλαζηώλ είλαη έλα από ηα κεγαιύηεξα ραξηηά ππνηίκεζεο ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ ειιάδα. Σν 2010 απηό νδεγνύζε ζηελ ιεγόκελε έληαζε ησλ θνβηθώλ ζπλδξόκσλ ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Δμη ζηνπο δέθα Διιελεο ζεσξνύζαλ ηόηε όηη ε κεηαλάζηεπζε βιάπηεη ηε ρώξα, ελώ ππεύζπλνπο γηα ηελ αύμεζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο έβξηζθε ηνπο κεηαλάζηεο ην 75% ησλ ειιήλσλ. Σέηνηα θαη παξόκνηα ζηαηηζηηθά έβξηζθαλ ζηέγε ζηηο ειιεληθέο εθεκεξίδεο θαη ρσξίο θακία θξίζε γηα δηθαηνινγία... - ζε όιε ηελ δεθαεηία ηνπ 2000 θάησ από ηίηινπο, όκσο, πνπ κεξηθέο θνξέο παξέπεκπαλ θαη θαηεπζείαλ ζηελ ιεγόκελε 2ε γεληά κεηαλαζηώλ. 3 Η έληαζε απηνύ ηνπ ιόγνπ παξέκεηλε ακείσηε. Καη πνιύκνξθε. ηνλ Άγην Παληειεήκνλα ρξέσζαλ ζε ζπκκνξίεο αιβαλώλ... ηνλ παξάλνκν ηδόγν. 4 Δλώ, ηα ΝΔΑ έςαρλαλ ηελ «πνιπεζληθή ηεο 3 Γηραζκόο γηα παξνρή ςήθνπ ζε κεηαλάζηεο, Καζεκεξηλή, 31 Ιαλνπαξίνπ ΔΚΡΗΞΗ ΔΓΚΛΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ, Σα ΝΔΑ, 04 Φεβξνπαξίνπ 2012.

9 θνπθνύιαο» ζηα επεηζόδηα ζην θέληξν ηεο αζήλαο Καη δώζηνπ Οη κηζνί Αζελαίνη θαηά ησλ κεηαλαζηώλ 6 θαη δώζηνπ, ζηελ ζπλέρεηα, Αιινδαπνί ην 65% ησλ θξαηνπκέλσλ (θπξίσο από ηελ Αιβαλία, κε θξαηνύκελνπο!) 7 θαη θηνπ θη απ' ηελ αξρή. Δίλαη θπζηθό. Σνπο Αιβαλνύο ςάρλαλε, ηνπο Αιβαλνύο πηάλαλε. Έηζη, ε εγθιεκαηνπνίεζε δνύιεπε θαη δνπιεύεη αζηακάηεηα... Γελ θηλείηαη κόλν κε εηδήζεηο εζηηαζκέλεο από ηα κίληηα πνπ δηαπξάηηνληαη από δξάζηεο εζηηαζκέλνπο από ηελ αζηπλνκία ησλ νπνίσλ ε θαηαγσγή είλαη εζηηαζκέλε από ηελ ειιεληθή θνηλσλία. ρη! ρη κόλνλ απηό ηνπιάρηζηνλ! Δδώ ιόγν έρνπλ θαη ηα ζελάξηα. Αθόκε θη ε θαληαζία πξέπεη λα θαηαιεθζεί από ηηο αζρήκηεο ηνπο: ην ζελάξην θαηά ην νπνίν ν δηαξξήθηεο είλαη έιιελαο κόιηο ην 27% πξνηείλεη πνηλή θπιάθηζεο κεγαιύηεξε ησλ δύν εηώλ. ε εθείλν θαηά ην νπνίν είλαη Αιβαλόο κε άδεηα [παξακνλήο] ην πνζνζηό θζάλεη ην 46% Να πνηνη είλαη νη κπάηζνη-δηθαζηέο, ηα θαηά η' άιια αλζξσπάθηα κε ηα «θνβηθά ζύλδξνκα»... Να από πνπ αληινύλ ην θνπξάγην ηνπο νη έιιελεο δηθαζηέο! Αιιά θαη ζε απηή ηελ δνπιεηά ν θαηακεξηζκόο εξγαζίαο ήηαλ άςνγνο. Η εθζηξαηεία ινηδσξίαο γηα ηελ ιεγόκελε 'δεύηεξε γεληά' μεθίλεζε ηνλ Γεθέκβξε ηνπ 2008 όπνπ ε Καζεκεξηλή θαη ε Διεπζεξνηππία (πξνζέμηε δειαδή θαη ην πνιηηηθό θάζκα ησλ εληύπσλ!), παληθόβιεηεο πξνεηδνπνηνύζαλ ην αλαγλσζηηθό ηνπο θνηλό γηα ηελ ζπκθνξά ησλ θπιιαδίσλ πνπ κνηξάδνληαλ ζηελ αιβαληθή γιώζζα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέγεξζεο! Από ηόηε εληάζεθε θαη κηα ζεηξά ζπθνθαληηώλ από θάζε πηζαλή πξνέιεπζε. Σα παηδηά ηεο 2εο γεληάο ζηηγκαηίδνληαλ σο «εγθιεκαηίεο», σο «κε-αθνκνησκέλα ζηελ ειιεληθή θνπιηνύξα», σο «πηζαλνί πξνδόηεο» θηι. Απαμηνύλ ηα επίζεκα «θηιν-κεηαλαζηεπηηθά» καληξηά ηεο αξηζηεξάο θαη ζπκκεηέρνπλ ζηνπο «γλσζηνύο-άγλσζηνπο ησλ Δμαξρείσλ». Η ζύιιεςε ηεο πλσκνζίαο ησλ Ππξήλσλ ηεο Φσηηάο θαη ε αλαθάιπςε πσο ηα κέιε ηνπο δελ ήηαλ 100% έιιελεο, πξόζζεζε θαη ηελ θαηεγνξία ηεο ηξνκνθξαηίαο ζην θάζκα ησλ ξαηζηζηηθώλ ιίβεισλ, ελώ ν Νηακηάλν Μπνιάλν, έλα από ηα κέιε ηεο καρεηηθήο νκάδαο, έπξεπε λα πεξάζεη από αλάθξηζε κε... αληηαιβαληθά ζρόιηα θαη ε πνηλή ηνπ λα πεξηιακβάλεη εληειώο ηηκσξεηηθά θαη απέιαζε ζηελ Αιβαλία. Καη πην πξόζθαηα ε ππόζεζε ηεο «ζπκκνξίαο κε ηα Καιάζληθνθ», νη 8 ησλ Σξηθάισλ πνπ απέδξαζαλ, θαζώο βέβαηα θαη ν Αιβαλόο dj πνπ απήγαγε ηελ... 13ρξνλε, ζε όια απηά ηα πεξηζηαηηθά ηα ειιεληθά 5 Η πνιπεζληθή ηεο θνπθνύιαο, Σα ΝΔΑ, 14 Φεβξνπαξίνπ Σν ΒΗΜΑ, 26 Μαίνπ Καζεκεξηλή, 19 Απγνύζηνπ π.

10 ΜΜΔ ζθηαγξάθεζαλ ην πξνθίι ηνπ «κειινληηθνύ εγθιεκαηία». Δίλαη βίαηνη θαη θίλδπλνοζάλαηνο γηα ηηο ειιελίδεο! Πέξαλ απηώλ, είλαη πνιύ πηζαλό λα αξάδνπλ ζε πιαηείεο, λα πξσηνζηαηνύλ ζε θαηαιήςεηο ζηα ζρνιεία ηνπο θαη λα αθνύλε ρηπ ρνπ. Σο, ηζ, ηο... αληί λα δηαβάδνπλ θαλά βηβιίν ηεο Κηθήο Γεκνπιά... Η θαηαγσγή ηνλίδεηαη πάληα, όηαλ πξόθεηηαη γηα 'μέλνπο'. ζν θη αλ πξνρσξάεη ε ελζσκάησζε ή αιινύ ε αθνκνίσζε, όζν θη αλ θνπβαιά πάλσ ηεο ηζνπβάιηα βίαησλ εκπεηξηώλ, όπσο είδακε ζην πξνεγνύκελν θνκκάηη κε ηα βηώκαηα, ε 'δηαθνξά' ζεκειηώλεηαη θαη ππνζηαζηνπνηείηαη πιένλ ζε επίπεδν θνπιηνύξαο. πσο ην 'γξαςαλ θαη ζηνλ Ρηδνζπάζηε πξηλ δώδεθα ρξόληα (πξσηνπόξνη!) γηα ηνπο Αιβαλνύο: ν πην θαζπζηεξεκέλνο ιαόο ησλ Βαιθαλίσλ 9. Άιιν έλα επηρείξεκα απην-εθπιεξνύκελεο πξνθεηείαο. Η ξαηζηζηηθή/ηαμηθή πεξηζσξηνπνίεζε γηα ηελ νπνία κόρζεζαλ νη έιιελεο δεκηνπξγεί γθεηνπνίεζε. Κη ε γθεηνπνίεζε κε ηελ ζεηξά ηεο πξνβιήκαηα πνιηηηζκηθήο δπζιεηηνπξγηθόηεηαο. Άξα, ζπκκνξίεο κε θαιάζληθνθ. Ξέλεο πξνθαλώο σο πξνο ηελ ειιεληθή θνπιηνύξα. Δίδαηε; Δίλαη δηαθνξεηηθνί! Σν εγθιεκαηίεο θαη ην απξνζάξκνζηνη' πξάγκαηη ην δνπιεύνπλ ηα κίληηα. ε ζηγαλή θσηηά. Αιιά γηαηί όρη θαη ξαηζηζηέο ; ύκθσλνη, ηα πξνηείλεη κόλνλ ε ρξπζή απγή ηα λνκνζρέδηα θαηά ηνπ ξαηζηζκνύ θαηά ησλ ειιήλσλ, γηαηί απηή ηνικά κε βάζε ην πξνθίι ηεο. Αιιά από θάπνπ ηα ζθαξθίζηεθαλ απηά. Καη δελ είλαη επηζηεκνληθή θαληαζία. Κάπνπ έρνπλ εθαξκνζηεί. Γηα άιιεο δεύηεξεο γεληέο... Γηα παξάδεηγκα: Έλα ζαββαηνθύξηαθν, θαηά ηα ηέιε Μάε ηνπ 2001, μέζπαζε βία ζηνπο δξόκνπο ηνπ Γθιόληγνπηθ, ζην ιληακ. ηα γεγνλόηα απηά, πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ νη πξώηεο θπιεηηθέο ηαξαρέο ζηελ Βξεηαλία, κεηά ηελ δεθαεηία ηνπ '80, νη λεαξνί Αζηάηεο ηνπ ιληακ ήξζαλ αληηκέησπνη κε ηελ αζηπλνκία θαη ηνπο δηαδεισηέο ηνπ Δζληθνύ Μεηώπνπ, ζε δύν λύρηεο νξγηζκέλεο δηακαξηπξίαο πνπ επξόθεηην λα απνηειέζνπλ ην πξναλάθξνπζκα παξόκνησλ ζπγθξνύζεσλ ζε όιε ηελ Αγγιία ζην Άτιζκπνπξη κηα εβδνκάδα αξγόηεξα, ζην Λίληο θαη ην Μπέξλιετ ηνλ Ινύλην, ζην Μπξάληθνξλη ηνλ Ινύιην. Η αλαηαξαρή ζην ιληακ είρε θη απηή πξναλαγγειζεί από ηηο ζπγθξνύζεηο ζην Λίηδεη Γθξηλ ηνπ Μπξάληθνξλη ηνλ Απξίιην, θαζώο θαη από αξθεηνύο κήλεο απμαλόκελεο έληαζεο ζην ίδην ην ιληακ. Η έληαζε απηή είρε άκεζε ζρέζε 9 Σν ΝΑΣΟ είλαη ν ηαξαμίαο, Ρηδνζπάζηεο, Αληώλεο Γακίγνο, 11 Μαξηίνπ 2001.

11 αθελόο κε ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο αζηπλνκίαο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο ηνπ Μάληζεζηεξ όηη ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπο νη πεξηζζόηεξεο ξαηζηζηηθέο επηζέζεηο ζηελ πεξηνρή είραλ δξάζηεο Αζηάηεο θαη ζηξέθνληαλ θαηά ιεπθώλ, όηη είραλ δεκηνπξγεζεί άβαηεο πεξηνρέο γηα ηνπο ιεπθνύο, όηη ε επίζεζε θαη ιεζηεία ηνπ ειηθησκέλνπ ιεπθνύ Γνπόιηεξ Σζάκπεξιελ ζηηο 21 Απξηιίνπ είρε θπιεηηθά θίλεηξα ηελ Γεξκαλία, αληίζηνηρα, όηαλ έλαο ηνύξθνο θη έλαο έιιελαο, από ηελ ιεγόκελε δεύηεξε γεληά, ν έξθαλ θαη ν πύξνο, μπινθόξησζαλ έλαλ γεξκαλό ζπληαμηνύρν ξαηζηζηή, μεθίλεζε κηα αληίζηνηρε δεκόζηα ζπδήηεζε ζηελ ρώξα ησλ KZ, πνπ θαζόινπ πεξίεξγα πεξηιάκβαλε αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ξαηζηζηηθέο καιαθίεο θαη κηα πξόηαζε δεκηνπξγίαο education camps γηα ηνπο απξνζάξκνζηνπο 'μέλνπο' λενιαίνπο. Σα camps, όζν θη αλ ηα αγγινπνηήζνπλ ηα ξεκάδηα νη γεξκαλνί, ερνύλ ιίγν παξάδνμα βέβαηα. Έζησ γηα ιίγα ρξόληα αθόκα. Αιιά εληάμεη ην λα απνζπξζεί κηα θαιή ηδέα γηαηί αθόκα δελ έρεη εθηηκεζεί ην εύξνο θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ζσζηά, δελ ζεκαίλεη όηη ζα πεηαρηεί ζηα ζθνππίδηα. Ίζσο ιίγα ρξόληα αξγόηεξα. Δμάιινπ, θη νη έιιελεο καο ην 'ρνπλ δείμεη, ηα αγαπνύλ ηα ζπξκαηνπιέγκαηα νη άηηκνη Τη δηάοιο λα θάλοσκε? Έλα θνκκάηη πνπ είλαη δύζθνιν λα παξαιεηθζεί είλαη ην ηη δηάνιν λα θάλνπκε κέζα ζε απηό ην βνύξθν πνπ ιέγεηαη ειιάδα. Υσξίο κεγαινζηνκίεο θαη βεξκπαιηζκνύο. Δ, κελ πεξηκέλεηε πνιιά. Μπνξνύκε λα πξνηείλνπκε θαη γηα άιινπο κόλνλ απηά πνπ βάδνπκε ήδε κπξνζηά ελάληηα ζηνλ ληόπην θαζηζκό κε ηηο κηθξέο καο δπλάκεηο. Απηό πνπ θάλακε εδώ θαη έλα ρξόλν είλαη λα ζηήζνπκε κηα αληηθά νκάδα, απηόλνκνπ ραξαθηήξα αιιά θαη αξλεηηθνύ, ή αληηθνηλσληθνύ, ή αλζειιεληθνύ όπσο ζέιεηε πείηε ηνλ ραξαθηήξα. Σν μέξνπκε είλαη δύζθνιν αιιά ζηελ επνρή ησλ εγώ θαη ησλ θάζε είδνπο θαβαηδώλ, ςπρηθώλ ή πιηθώλ (πνπ όιν θαη πεξηζζόηεξεο θαηαξξένπλ), θαη εηδηθά κεηά από κηα 25εηία βνύξδνπια πξνο ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηηο κεηαλάζηξηεο ηεο ρώξαο απηήο, δελ είλαη θαη ην πην εύθνιν λα θηηάρλνληαη νκάδεο κε κέιινλ, δελ θηηάρλνληαη ζπιινγηθόηεηεο κε ζηόρεπζε πνπ έρνπλ βιέκκα ζην παξόλ, δελ ζπζπεηξώλεηαη θόζκνο εύθνια κε ιίγα ιόγηα πάλσ ζε ζπκθσλίεο πνπ ζα πξνθύςνπλ από δνκέο θαη ζρέζεηο ελαιιαθηηθέο ηνπ ππάξρνληνο ηξόπνπ δσήο θαη νξγάλσζεο. Γηαηί αθξηβώο εδώ 10 Η αζηαηηθή ζπκκνξία σο θαληαζηαθή επηλόεζε: εζλόηεηα, αλδξηζκόο θαη λενιαία κεηά ηηο ηαξαρέο, Claire Alexander, ζει. 211, από ην Μεηαλάζηεπζε θαη Κνηλσληθά ύλνξα (επηκ. Λ. Βεληνύξα), Νήζνο: Αζήλα, 2011.

12 απαηηείηαη θάηη πην δύζθνιν. Γηα λα βιέπεηο ζην κέιινλ, ηόζν ζηηο νκάδεο όζν θαη ζηηο θηιίεο εμάιινπ, ζεκαίλεη λα πξνζπαζείο λα θηηάμεηο ζρέζεηο. ρέζεηο καθξηά από εγσηζκνύο, επηβνιή θαη ιάηθζηαηι. Γειαδή ό,ηη κέρξη ζήκεξα ππήξμε θαη θαληάδεη ζαλ 'θαθόο νδεγόο' γηα ην κέιινλ. Απηό ζεκαίλεη θαη αληηθά αξλεηηθό από κηα άπνςε: λα μεθηλάο αλάπνδα, πξνζπαζώληαο λα πεηάμεηο από πάλσ ζνπ ηηο άζρεκεο θιεξνλνκηέο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη ησλ θηλεκάησλ ηεο, θξίλνληαο κέζα από ηηο ζπκθσλίεο καο θαη ηελ ζθέςε καο ηη δελ είλαη εζληθηζηηθό, ηη δελ είλαη ξαηζηζηηθό, ηη δελ είλαη παηξηαξρηθό θη νκνθνβηθό θαη βνπηώληαο εθεί, κηαο θαη εθεί είλαη πνπ ληώζνπκε πην άλεηα θαη νη ίδηεο/νη. Αθνύ θνηηάκε λα απνξξίπηνπκε ηα ράιηα κε ηα νπνία θνηλσληθνπνηεζήθακε, πηζηεύνπκε όηη πξέπεη λα σζνύκαζηε λα ςάρλνπκε πξνο ηα πίζσ θαη λα αμηνπνηνύκε ινγνθξηκκέλεο κλήκεο κε βάζε κε ην μαλαγξάςηκν κηαο ηζηνξίαο ηεο εηεξόηεηαο, κηαο ηζηνξίαο πνπ ε ιέμε 'μέλνο' δελ ζα 'λαη πξνζβνιή, κηαο ηζηνξίαο όπνπ νη ηαπηόηεηεο, θη απηή ηνπ κεηαλάζηε κέζα, δελ ζα εγθισβίδεηαη ζε νξηζκνύο θνηλσληνιόγσλ, δεκνζηνγξάθσλ θαη άιισλ κεηαλαζην-ιόγσλ, κηαο ηζηνξίαο πνπ ζα πεξηιακβάλεη από ηηο ιακπξόηεξεο πξνδόηηθεο ζέζεηο ηνπ πάιαη πνηέ πνιπεζληθνύ θηλήκαηνο ζηελ ειιάδα κέρξη ην πσο αληέδξαζαλ ή ζα ήζειαλ λα αληηδξάζνπλ νη 'μέλνη' απηήο ηεο θνηλσλίαο θη απηή ηελ εκπεηξία λα ηελ εθηηκήζνπκε ζαλ ην δηθό καο 'ζρνιείν'. Απηό είλαη έλα επξύηεξν έξγν, ζηαζκνύο κόλν ηνπ νπνίνπ έρνπκε δήζεη θαη μέξνπκε θαιά όηη δελ έρνπλ εθηηκεζεί ζσζηά από ηνπο ληόπηνπο αληηθαζηζκνύο κέρξη ζήκεξα. Οη Cafe Morgenland, ε αληηθαζηζηηθή νκάδα κεηαλαζηώλ από ηελ γεξκαλία, έρνπλ δείμεη ζσζηά ηελ θαηεύζπλζε πνπ ζα δνπιεπηεί κηα ηέηνηα λέα ηζηνξία: Να αξλεζνύκε ηελ είζνδν ζηνλ θιαζηθό θύθιν πνπ έρνπλ θηηάμεη πεξί ησλ κεηνλνηήησλ θαη λα κηιήζνπκε κηα γιώζζα, πνπ λα ηνπο δπζθνιεύεη λα καο θαηαηάμνπλ ζε θάπνηα κεηαλαζηεπηηθή ηαπηόηεηα. Η νπζία κηαο ηδηαίηεξεο κεηαλαζηεπηηθήο ζέζεο δελ θαζνξίδεηαη γηα καο από ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ζε κηα κεγεξκαληθή θαηαγσγή θαη πξνέιεπζε, αιιά από ηελ εκθάληζε καο ζαλ κηα αλάξκνζηε γλώζε θαη ζαλ έλα απξνζάξκνζην νλ. Γελ επηζπκνύκε λα δεκηνπξγνύκε ζπκπάζεηεο κε ην λα δηεγνύκαζηε ηζηνξίεο γηα μεξηδσκέλνπο αλζξώπνπο πνπ παιεύνπλ γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπο ζε κηα μέλε ρώξα, αιιά πξνηηκάκε λα εκθαληδόκαζηε ζαλ απξόζθιεηνη επηζθέπηεο, πνπ γλσξίδνπλ πεξηζζόηεξα γηα ηνπο επηζθεπηόκελνπο από όηη ηνπο επηηξέπνπλ ηα δηάθνξα παηδαγσγηθά ζρέδηα ελζσκάησζεο.

13 Γη απηόλ θαη πνιινύο άιινπο ιόγνπο ζεσξνύκε όηη ε αιιειεγγύε καο όρη κόλνλ ζηνπο κεηαλάζηεο αιιά θαη ζηελ ιεγόκελε δεύηεξε γεληά δελ πξνθύπηεη νύηε από θηιαλζξσπία νύηε από ηδενινγία αληηθαπηηαιηζηηθή ή νπνηαδήπνηε άιιε αιιά από θαζαξό κίζνο γηα απηό ην έζλνο θαη κόλν. Τπάξρεη, ηέινο, θαη κηα ειπίδα. ηη ηα παηδηά ησλ κεηαλαζηώλ ζηελ ειιάδα ζα βξνπλ, ζηελ δηαθνξεηηθόηεηα ηνπο, άιια νλόκαηα, νιόδηθα ηνπο νλόκαηα γηα λα πεξηγξάςνπλ ηηο γεληέο ηνπο, ηηο γεληέο πνπ ζα 'ξζνπλ. Γηαηί ζηελ ηειηθή αθόκε θη ν όξνο 2ε γεληά κεηαλαζηώλ δελ γελλήζεθε σο έλλνηα απηνπξνζδηνξηζκνύ από κεηαλάζηεο αιιά σο αλάγθε ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο γηα λα ηνπο δώζεη κηα εηηθέηα ώζηε λα κπνξεί λα κεηξάεη θαη ηνπο απνγόλνπο ηνπο θαη λα ηνπο απνθιείεη όηαλ απηή ην ρξεηάδεηαη. Αθόκε θη ε ιέμε 'κεηαλάζηεο' δελ είλαη ιέμε πνπ ηνπο πξνζδηνξίδεη. Ούηε νη ίδηεο νύηε νη γνλείο ηνπο ρξεζηκνπνηνύλ ηέηνηνπο όξνπο. Απηό ην θάλνπλ κόλνλ όζνη έρνπλ άιινπο ζθνπνύο. Γη' απηό, ε ηάζε λα παγώζεη κηα νιόθιεξε θαηεγνξία αλζξώπσλ ζε κηα ζέζε πνπ ηνπο ζπζρεηίδεη κε ηελ ζέζε ησλ γνληώλ ηνπο θαη κελ αλαγλσξίδνληαο ηα δηθαηώκαηα ηνπο κέρξη ηελ ελειηθίσζε ηνπο, καο βξίζθεη ερζξηθνύο. Γηαηί γηα καο ε αζπδεηεηί απόδνζε ηεο ηζαγέλεηαο είλαη κόλνλ ε αξρή ηεο θνπβέληαο. Καη γηα ην ηη έπεηαη κεηά, αο έρνπκε απηηά αλνηρηά λα ηηο/ηνπο αθνύζνπκε. Θεσξνύκε, δελ είλαη θαζόινπ ηπραίν πνπ αληηδξνύλ ζε ό,ηη ηνπο απνθιείεη, ηνπο μεθηηιίδεη θαη ηνπο αδηθεί: ε ιεγόκελε «2 ε γεληά κεηαλαζηώλ» αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ηνλ εαπηό ηεο, γη απηό δελ ζα νξγαλσζεί πνηέ καδηθά ζηηο ηάμεηο ησλ ειιήλσλ αξηζηεξώλ θαη αλαξρηθώλ γηαηί πνιύ απιά έρνπλ δηαθνξεηηθά βηώκαηα θαη δηαθνξεηηθνύο ζηόρνπο από ηνλ έιιελα «αθηηβηζηή». Η γεληά απηή αλαδεηά πξώηα θαη θύξηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο θαη όρη ηελ πνιηηηθή εγθαζίδξπζε ηεο ζηνλ «ρώξν», νύηε βέβαηα δηεθδηθεί θαη «επαλαζηαηηθά έλζεκα». Γηα καο, ε κεηαλάζηεπζε ήηαλ θαη είλαη ε επηπρία ηνπ πιαλήηε, ε δε δηαθνξεηηθόηεηα ηεο 2εο γεληάο θακάξη καο θαη δελ πξόθεηηαη λα ηελ θξύςνπκε, θάλνληαο ηελ ράξε ζε όζνπο άζεια ηνπο ή εζειεκέλα καο δεηνύλ λα θξύςνπκε ζε όζνπο ζα ην ζειαλ. Ναη ξε, είκαζηε Αιβαλνί, Παθηζηαλνί, Βνύιγαξνη! ζν εζείο ζα παξακέλεηε έιιελεο. ANTIFA NEGATIVE, 17 IOYNH 2013.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ

ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ηνλ αζηεξηζκό ησλ πειιεηώλ ε απίζηεπηα απόηνκε ΑΝΑΠΣΤΞΗ εγθπκνλεί θηλδύλνπο; ---------------------------------------------- Πνιύ ζύληνκε παξνπζίαζε------ ρξόλν γηα ζπδήηεζε Κώζηαο Ναζίθαο Μέινο Γ Διιεληθήο

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3

Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B1 Αθημά Σταύροσ B1 Κσριακή Παπαμικολάοσ B1 Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Γράφτηκε από τοσς: Μαρία Αμδρέοσ B Αθημά Σταύροσ B Κσριακή Παπαμικολάοσ B Νικόλα Παπαδούρη B2 Κάλλη Χριστουή B3 Υπεύθσμος Καθηγητής: Εμμαμοσήλ Κσριακάκης Λύθεην νιέαο ρνιηθή Χξνληά 2 22 ΝΔΟΙ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο

είλαη δώξν ηνπ Υξόλνπ ζηελ Αλζξσπόηεηα, ηόηε κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε πόζν ζεκαληηθό είλαη. Σν άιιν πνπ ζέισ λα ζαο πσ είλαη όηη κπεξδεπόκαζηε ζηηο Διάλεξη τος Ν. Λςγεπού με θέμα: "Από την αναγνώπιση στην επιστπουή". Τελετή αποκάλςψηρ μνημείος Γενοκτονίαρ των Ελλήνων τος Πόντος. Κεντπική πλατεία Σιταγπών, Δπάμα. 24/05/2015 Θα ήζεια πξώηα απ όια λα

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ-ΜΑΘΗΤΕΣ Σν εξσηεκαηνιόγην απηό αλαπηύρζεθε από ηελ Οκάδα Μηθξώλ Δθπαηδεπηώλ γηα ην Γηαδίθηπν, σο κηα από ηηο δξάζεηο ηεο νκάδαο γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2013-2014.

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet

Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr. System Engineering & Design Forthnet Σωτήρησ Τςιμπώνησ stsimb@forthnet.gr System Engineering & Design Forthnet Απρίλιοσ 2014 (2) Domain Name System (DNS) Υπεξεζία νλνκαηνδνζίαο ζην δηαδίθηπν = Domain Name System (DNS). Υπηρεςίεσ του διαδικτφου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ)

Θέμαηα Καγκοσρό 2009 Δπίπεδο: 3 (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίνπ) Μιτάλης Λάμπροσ Νίκος Κ. Σπαοσδάκης Θέμαηα Καγκοσρό 009 Δπίπεδο: (γηα καζεηέο ηεο Α' θαη Β' ηάμεο Γπκλαζίπ) Δξσηήζεηο βαζκώλ: ) Πηο από ηπο παξαθάησ αξηζκύο είλαη δπγόο (δειαδή άξηηο); 009 9 Β) 008 009

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα:

Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο γξακκέο: Οη ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο όπσο ηππώλνληαη από ην πξόγξακκα: ηηο πξνζνκνηώζεηο πνπ αθνινπζνύλ εμεηάδεηαη ε πεξίπησζε ηνπ θπιίλδξνπ δηπιαζίσλ δηαζηάζεσλ θαη γίλεηαη εμέηαζε θάζε θπιίλδξνπ μερσξηζηά (εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ). Ο εμσηεξηθόο θύιηλδξνο κε ηηο ηζνδπλακηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο

Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Σα Μαζεκαηηθά είλαη γέλλεκα αλάγθεο Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα επηηεύγκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ λνπ : - ζπκβνιηζκόο - θαζεκεξηλή ρξήζε κεδελόο Υξεζηκνπνηήζεθε επξέσο, αηώλεο κεηά ηελ «πξώηε ηνπ εκθάληζε» Ζ «αλαθάιπςε»

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

3 rd AVIATION CAREER DAY

3 rd AVIATION CAREER DAY 3 rd AVIATION CAREER DAY ΑΘΗΝΑ - ΞΕΝΟΔΟΦΕΙΟ INTERCONTINENTAL 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Η Aviation Career Day είλαη εκεξίδα επαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ αθηεξσκέλε ζηνλ αεξνπνξηθό θιάδν θαη ζηα ζπλαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ

ΔΚΦΡΑΖ - ΔΚΘΔΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΘΔΩΡΗΑ ΚΔΗΜΔΝΟ Ζήσαµε µε ψέµατα Κάζε επνρή είρε ηα άζρεµα θαη ηα θαιά ηεο. Πνηέ δελ ππήξραλ ηδαληθέs ζπλζήθεο, παξά µόλν ζην µπαιό θάπνησλ. Σν βάξνs ηεο αληζνξξνπίαο πέθηεη µάιινλ ζηε µεζαία ηάμε,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε

Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Έρεηε κωξό κε ζύλδξνκν Down; Ίζωο κπνξνύκε λα ζαο βνεζήζνπκε Μεηάθξαζε: Καξακαλώιε Φαλή Διπίδνπκε απηό ην θπιιάδην, γξακκέλν από γνλείο κέιε ηνπ Αγγιηθνύ πιιόγνπ γηα άηνκα κε ζύλδξνκν Down λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΡΣΕ ΚΤΡΙΟ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ (6 ος ΓΥΡΟΣ, 2012) 1 ΕΡΩΣΗΕΙ: A1, A2 ΚΑΡΣΑ 1 Καθόλου Λιγότερο από ½ ώρα Από ½ έως 1ώρα Περισσότερο από 1 ώρα, έως 1½ ώρα Περισσότερο από 1½ ώρα, έως

Διαβάστε περισσότερα

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην

εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Tροθοζυλλογή εκπινπηίδνληαο ηελ ηνπξηζηηθή εκπεηξία ζην Πήιην Φηιάξεηνο Ψεκκέλνο Ξελώλαο ΑΜΑΝΙΤΑ Θα ήζεια λα αξρίζσ κε μια διαπίζηωζη. Οη έιιελεο, ηδηαίηεξα ζηελ επαξρία ληξέπνληαη γηα ην παξειζόλ ηνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ

EU Kids Online II 23/04/2010 ΖΛΗΚΗΑ 9 ΔΩ 10 ΟΓΖΓΗΔ ΤΜΠΛΖΡΩΖ ΔΡΩΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟΤ ΑΝΣΙΓΡΑΨΕ ΣΟΤ ΚΩΔΙΚΟΤ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΑΠΟ ΣΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΦΤΛΛΟ ΕΠΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΦΩΡΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΑΦ.ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ EU Kids Online II 23/04/2010

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

τι είναι ο ρατσισμός;

τι είναι ο ρατσισμός; τι είναι ο ρατσισμός; Ραηζηζκόο είλαη λα ζεσξνύκε θάπνηνπο άιινπο αλζξώπνπο σο θαηώηεξνπο από εκάο, θπξίσο ιόγσ θάπνησλ ζσκαηηθώλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθώλ, ηεο θπιεηηθήο ή εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο κε απνηέιεζκα

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες

Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα ηις πρώηες μεηαπολεμικές δεκαεηίες Αλεξία Σοθία Παπαζαθειποπούλος, ΕΜΠ Κινηηικόηηηες και Σποσδές Επιζηήμης και Τετνολογίας Το παράδειγμα ηης ασηοκίνηζης ζηην Ελλάδα Διάπθπωζη παποςζίαζηρ 1. Θεσξεηηθνί άμνλεο i. Σπνπδέο Επηζηήκεο θαη Τερλνινγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο

Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Πληροθορίες για ηο μικροζκόπιο Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο κεγέζπλζεο ζην κηθξνζθόπην εμαξηάηαη από ην πξνο παξαηήξεζε αληηθείκελν. Η δπλαηόηεηα δηάθξηζεο ηωλ δηαθόξωλ ηκεκάηωλ ηνπ θπηηάξνπ νθείιεηαη ζην

Διαβάστε περισσότερα

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά

Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Σσνηαγές μαγειρικής από ηην εκπομπή Μες ζηην καλή ταρά Ριζότο με γαρίδες αρωματισμένο με τσίπουρο και θυμάρι Γηα 4 άηνκα: 200 γξ. ξύδη γηα ξηδόην (Arborio ή Carnaoli) 30 ml ειαηόιαδν 20 γαξίδεο Νν3 νπξέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ»

Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Παξνπζίαζε παξεκβαηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Υγηεηλή Δηαηξνθή ε ζεκαζία ηεο ζηελ αλάπηπμε θαη πνηνηηθή δσή ηνπ αλζξώπνπ» Βρίσκεται στο χωριό Αψιού, επαρχίας Λεμεσού. Υοιτούν 33 παιδιά από τις κοινότητες Αψιούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr

PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr PROJECT Οπηηθέο Δπηθνηλσλίεο Μαγδάιεο Δκκαλνπήι ΑΔΜ: 1621 e-mail: emagdali@csd.auth.gr Τν ζύζηεκά καο, θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα: H εξγαζία έγηλε ρξεζηκνπνηώληαο ένα κήθνο θύκαηνο. Θα κπνξνύζακε λα βάινπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ

ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ 2 ΛΑΠΑΡΟΚΟΠΙΚΗ ΕΠΙΜΗΚΗ ΓΑΣΡΕΚΣΟΜΗ (Sleeve Gastrectomy) Εςάγγελορ Νάνορ Η Λαπαξνζθνπηθή Δπηκήθεο Γαζηξεθηνκή είλαη κηα λέα ρεηξνπξγηθή κέζνδνο αδπλαηίζκαηνο πνπ κπνξεί λα

Διαβάστε περισσότερα

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ

Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Ππλέληεπμε ηνπ Ξξσζππνπξγνύ Αληώλε Πακαξά ζηελ ηειεόξαζε ηεο ΛΔΟΗΡ θαη ζηνπο Γεκνζηνγξάθνπο Γηάλλε Ρξνππή θαη Γηώξγν Δπζπκίνπ Γεκνζηνγξάθνο: Θπξίεο θαη θύξηνη θαιεζπέξα ζαο θαη Σξόληα Ξνιιά. Πήκεξα, ιίγεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα