Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α. «Επαγγελματική Κατάρτιση Νέων Αγροτών και Επιχειρηματικότητα: Εμπειρική Έρευνα στο Νομό Ηλείας»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α. «Επαγγελματική Κατάρτιση Νέων Αγροτών και Επιχειρηματικότητα: Εμπειρική Έρευνα στο Νομό Ηλείας»"

Transcript

1 ΔΙ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ ΩΝ «Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α & Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η» Τ Μ Η Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ & Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «Επαγγελματική Κατάρτιση Νέων Αγροτών και Επιχειρηματικότητα: Εμπειρική Έρευνα στο Νομό Ηλείας» Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 1. Κ Ο Υ Τ Σ Ο Υ Ρ Η Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ 2. Κ Α Ρ Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Σ Π Α Υ Λ Ο Σ 3. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2017 ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

2 ΔΙ Α Τ Μ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Ω Ν Σ Π Ο Υ Δ ΩΝ «Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η Τ Α & Σ Υ Μ Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Τ Η Ν Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η» Τ Μ Η Μ Α Α Γ Ρ Ο Τ Ι Κ Η Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ & Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Α Θ Η Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «Επαγγελματική Κατάρτιση Νέων Αγροτών και Επιχειρηματικότητα: Εμπειρική Έρευνα στο Νομό Ηλείας» Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 1. Κ Ο Υ Τ Σ Ο Υ Ρ Η Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ 2. Κ Α Ρ Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Σ Π Α Υ Λ Ο Σ 3. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2017 ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

3 Μ Ε Τ Α Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «Επαγγελματική Κατάρτιση Νέων Αγροτών και Επιχειρηματικότητα: Εμπειρική Έρευνα στο Νομό Ηλείας» Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η 1. Κ Ο Υ Τ Σ Ο Υ Ρ Η Σ Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ 2. Κ Α Ρ Α Ν Ι Κ Ο Λ Α Σ Π Α Υ Λ Ο Σ 3. Π Α Π Α Δ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ο Σ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟΣ 2017 ΠΑΝΤΙΩΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

4 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Αν τ ι κ ε ί μ ε ν ο τ η ς π α ρ ο ύ σ α ς μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ή ς ε ρ γ α σ ί α ς ε ί ν α ι η μ ε λ έ τ η τ ω ν ι δ ι α ί τ ε ρ ω ν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν τ ω ν «Ν έ ω ν Αγ ρ ο τ ώ ν», γ ε ω ρ γ ώ ν κ α ι κ τ η ν ο τ ρ ό φ ω ν, το υ Ν ο μ ο ύ Η λ ε ί α ς, τ ω ν ε τ ώ ν 2001, 2006 κ α ι Ε π ί σ η ς, η α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ ω ν Π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν Κ α τ ά ρ τ ι σ η ς, π ο υ υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ά π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν σ τ ο Κέ ν τ ρ ο Γ ε ω ρ γ ι κ ή ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ( Κέ ν τ ρ ο «Δ Η Μ Η Τ Ρ Α»), α φ ο ύ η έ ν τ α ξ η τ ο υ ς σ το π α ρ α π ά ν ω π ρ ό γ ρ α μ μ α τ ο ε π ι β ά λ λ ε ι. Τ ο π ι ο ο υ σ ι α σ τ ι κ ό τ μ ή μ α τ η ς έ ρ ε υ ν α ς ε π ι κ ε ν τ ρ ώ ν ε τ α ι σ τ η μ ε λ έ τ η τ η ς π ι θ α ν ή ς σ υ σ χ έ τ ι σ η ς μ ε τ α ξ ύ τ η ς κ α τ ά ρ τ ι σ η ς π ο υ έ λ α β α ν ο ι ε π ι λ ε γ έ ν τ ε ς / - χ θ ε ί σ ε ς «Ν έ ο ι Α γ ρ ό τ ε ς», κ α ι τ η ς ε κ δ ή λ ω σ η ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ή ς δ ρ ά σ η ς, ( α λ λ α γ έ ς σ τ ο ν τ ρ ό π ο λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ η ς ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς, β ε λ τ ι ώ σ ε ι ς σ ε ζ ω ι κ ό κ α ι φ υ τ ι κ ό κ ε φ ά λ α ι ο κ α ι α ν α ν έ ω σ η τ ο υ μ η χ α ν ο λ ο γ ι κ ο ύ ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ κ λ π ). Σ τ ο ν ο μ ό Η λ ε ί α ς τ ο Π ρ ό γ ρ α μ μ α τ ω ν «Ν έ ω ν Αγ ρ ο τ ώ ν» υ λ ο π ο ι ή θ η κ ε 3 φ ο ρ έ ς, κ α ι τ ι ς κ α τ α ρ τ ί σ ε ι ς π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ α ν σ υ ν ο λ ι κ ά 204 ά τ ο μ α. Γ ι α τ η ν π ρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ η τ η ς π ο ι ο τ ι κ ή ς έ ρ ε υ ν α ς α κ ο λ ο υ θ ή θ η κ α ν τ α π α ρ α κ ά τ ω β ή μ α τ α : Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή α ν α σ κ ό π η σ η Σ ύ ν τ α ξ η ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ο γ ί ο υ σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ω ν Σ τ ρ ω μ α τ ο π ο ι η μ έ ν η τ υ χ α ί α δ ε ι γ μ α τ ο λ η ψ ί α «ν έ ω ν α γ ρ ο τ ώ ν» τ ο υ ν ο μ ο ύ Η λ ε ί α ς Δ ι ε ν έ ρ γ ε ι α τ ω ν π ρ ο σ ω π ι κ ώ ν σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ω ν ό σ ω ν π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο ν τ α ν σ τ ο δ ε ί γ μ α. Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α δ ε δ ο μ έ ν ω ν μ ε τ η χ ρ ή σ η SPSS fo r W in d o w s Τ α π ι ο σ η μ α ν τ ι κ ά ε υ ρ ή μ α τ α τ η ς μ ε λ έ τ η ς ε ί ν α ι τ α α κ ό λ ο υ θ α : Ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ι ς ε ί ν α ι μ ι κ ρ ο ύ έ ω ς μ ε σ α ί ο υ μ ε γ έ θ ο υ ς, (5 Ha ), π ο υ μ ε τ α β ι β ά ζ ε τ α ι α π ό γ ε ν ι ά σ ε γ ε ν ι ά. Ο ι π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς α π ο φ ά σ ε ι ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς φ ύ σ ε ω ς, ( λ ή ψ η δ α ν ε ί ο υ κ α ι τ ή ρ η σ η λ ο γ ι σ τ ι κ ώ ν ), λ α μ β ά ν ο ν τ α ι σ υ ν ή θ ω ς μ ε τ ά α π ό σ υ ζ ή τ η σ η μ ε τ ο ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ό π ε ρ ι β ά λ λ ο ν. Π α ρ ά τ ι ς ό π ο ι ε ς «α σ τ ο χ ί ε ς» τ ω ν π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν κ α τ ά ρ τ ι σ η ς, ό π ω ς π. χ. η δ ι ά ρ κ ε ι α κ α ι τ α α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α τ ο υ π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ ο ς, ο ι σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς θ ε ω ρ ο ύ ν ό τ ι ή τ α ν κ α λ ύ τ ε ρ α κ α τ α ρ τ ι σ μ έ ν ο ι α π ό π α ρ α γ ω γ ο ύ ς ί δ ι ω ν δ υ ν α τ ο τ ή τ ω ν, π ο υ δ ε ν ε π ι μ ο ρ φ ώ θ η κ α ν. 1

5 Σ τ ι ς π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς π ε ρ ι π τ ώ σ ε ι ς, μ ά λ ι σ τ α, ά λ λ α ξ α ν κ α ι τ ο ν τ ρό π ο δ ι α χ ε ί ρ ι σ η ς τ ω ν ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ν. Ό λ ο ι σ η μ ε ι ώ ν ο υ ν ό τ ι τ α π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α θ α π ρ έ π ε ι ν α π α ρ έ χ ο ν τ α ι σ τ ο υ ς ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο υ ς δ ω ρ ε ά ν, α λ λ ά σ χ ε δ ι α σ μ έ ν α γ ι α τ ι ς α ν ά γ κ ε ς τ ω ν ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ν. Τ α τ ε λ ε υ τ α ί α χ ρ ό ν ι α α λ λ ά ζ ε ι ο π α ρ α δ ο σι α κ ό ς ρ ό λ ο ς τ ω ν γ υ ν α ι κ ώ ν σ τ η δ ι α χ ε ί ρ ι σ η τ ω ν ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ν. Π λ έ ο ν λ α μ β ά ν ο υ ν σ η μ α ν τ ι κ έ ς α π ο φ ά σ ε ι ς μ ό ν ε ς τ ο υ ς, χ ω ρ ί ς ν α ζ η τ ή σ ο υ ν τ η σ υ μ β ο υ λ ή τ ο υ π α τ έ ρ α ή τ ο υ σ υ ζ ύ γ ο υ. Υ π ά ρ χ ε ι έ ν τ ο ν ο ς σ κ ε π τ ι κ ι σ μ ό ς α π έ ν α ν τ ι σ τ η ν α ν ά λ η ψ η ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ο ύ ρ ί σ κ ο υ, κ υ ρ ί ω ς λ ό γ ω τ ω ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν σ υ ν θ η κ ώ ν σ τ η χ ώ ρ α, α λ λ ά κ α ι γ ι α τ ί ο ι ί δ ι ο ι ο ι π α ρ α γ ω γ ο ί δ ε ν ν ι ώ θ ο υ ν έ το ι μ ο ι. 2

6 A B S T R A C T Τhe current postgraduate thesis concerns the empirical study of the characteristics of "Young Farmers" (new-entrants into farming) of the Prefecture of Ilia, during the period Moreover, the Training Programs they attended in the framework of the "Young Farmers" program in the Agricultural Education Center "DIMITER", are evaluated. The most important part of the research focuses on the study of the possible correlation between the training received by the selected "Young Farmers" and any business action undertaken (for example. changes in farm management, improvements of animal and plant stocks, renewal of the mechanical equipment). In the prefecture of Ilia the program of "Young Farmers" was implemented 3 times, and 204 people participated in the program. For qualitative research, the following steps were taken: Literature review Construction of the questionnaire Stratified random sampling of young farmers in the prefecture of Ilia Personal interviews Data entry and processing using SPSS 24.0 for Windows The most important findings of the study are: Most of the holdings are small to medium sized (5Ha), mostly inherited from the older generation. Most financial decisions (loans and accounts) are usually taken within the family environment. Despite shortcomings of the training programs, such as the duration and training subjects, the participants consider themselves to be better trained than producers who have not attended the course. In most cases, the management of farms has also changed as a result of training Everyone stresses that programs should be provided free of charge but designed to meet the needs of the holdings. In recent years, the traditional role of women in managing the farms has changed. They now make important decisions on their own, without asking for advice their father or husband. 3

7 Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ι Ε Σ Η σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ή μ ε λ έ τ η π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε τ ο χ ρ ο ν ι κ ό δ ι ά σ τ η μ α α π ό τ ο ν Αύ γ ο υ σ τ ο 2016 έ ω ς τ ο Ι ο ύ ν ι ο 2017 κ α ι α φ ο ρ ο ύ σ ε τ η μ ε λ έ τ η κ α ι κ α τ α γ ρ α φ ή τ ω ν ι δ ι α ί τ ε ρ ω ν χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ώ ν τ ω ν Ν έ ω ν Αγ ρ ο τ ώ ν σ τ ο σ ύ ν ο λ ο το υ Νο μ ο ύ Η λ ε ί α ς. Δ ε ί γ μ α Ν έ ω ν Αγ ρ ο τ ώ ν κ λ ή θ η κ ε ν α α π α ν τ ή σ ε ι τ α ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ι α τ η ς έ ρ ε υ ν α ς. Ο ι σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ι ς π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ α ν σ τ ι ς γ ε ω ρ γ ι κ έ ς ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ι ς τ ω ν π α ρ α γ ω γ ώ ν, σ τ α κ ο ι ν ο τ ι κ ά γ ρ α φ ε ί α τ ω ν τ ο π ι κ ώ ν κ ο ι ν ο τ ή τ ω ν τ ο υ Ν ο μ ο ύ Η λ ε ί α ς, σ τ η Δ ΑΟ Κ τ η ς Αν τ ι π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς Η λ ε ί α ς κ α ι σ τ ο ΚΕ Α Π ύ ρ γ ο υ. Θ α ή θ ε λ α ν α ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ω ό λ ο υ ς ό σ ο υ ς β ο ή θ η σ α ν γ ι α τ η ν έ ρ ε υ ν α, τ η σ υ γ γ ρ α φ ή κ α ι ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η τ η ς π α ρ ο ύ σ α ς μ ε λ έ τ η ς. Κ α τ α ρ χ ή ν θ α ή θ ε λ α ν α ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ω τ ο ν κ. Αλ έ ξ α ν δ ρ ο Κο υ τ σ ο ύ ρ η, Κ α θ η γ η τ ή τ ο υ Τ μ ή μ α τ ο ς Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς κ α ι Αν ά π τ υ ξ η ς, ε π ι β λ έ π ο ν τ α τ η ς μ ε λ έ τ η ς, γ ι α τ η ν α δ ι ά λ ε ι π τ η π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η, υ π ο μ ο ν ή κ α ι β ο ή θ ε ι α π ο υ μ ο υ π α ρ ε ί χ ε. Ε π ί σ η ς, θ α ή θ ε λ α ν α ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ω τ ο υ ς υ π α λ λ ή λ ο υ ς τ η ς Δ ΑΟ Κ Η λ ε ί α ς, κ α ι τ η ν Υ π ε ύ θ υ ν η τ ο υ «ΚΕ Ν Τ Ρ Ο Υ Δ Η Μ Η Τ Ρ Α» Π Υ Ρ Γ Ο Υ, γ ι α τ η β ο ή θ ε ι α τ ο υ ς, σ τ η ν ο ρ γ ά ν ω σ η τ ω ν σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ω ν κ α ι τ η ν ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α μ ε τ ο υ ς σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς σ τ η ν έ ρ ε υ ν α. Τ έ λο ς, π ρ έ π ε ι ν α ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ω τ ο υ ς υ π ε ύ θ υ ν ο υ ς τ ο υ ΚΕ Α Π Υ Ρ Γ Ο Υ κ α τ ά τ η δ ι ά ρ κ ε ι α τ ω ν σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ω ν γ ι α τ η ν π α ρ α χ ώ ρ η σ η ε ι δ ι κ ο ύ χ ώ ρ ο υ κ α ι τ η ν ο ρ γ ά ν ω σ η τ ω ν σ υ ν ε ν τ ε ύ ξ ε ω ν. Κ λ ε ί ν ο ν τ α ς, θ α ή θ ε λ α, ξ ε χ ω ρ ι σ τ ά, ν α ε υ χ α ρ ι σ τ ή σ ω τ ο υ ς σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς σ τ η ν έ ρ ε υ ν α γ ι α τ ί χ ω ρ ί ς α υ τ ο ύ ς, δ ε θ α ή τ α ν δ υ ν α τ ή η ο λ ο κ λ ή ρ ω σ η τ η ς μ ε λ έ τ η ς. 4

8 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ σελ.1 1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ σελ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ σελ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ σελ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ, ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ σελ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σελ ΦΟΡΕΙΣΓΙΑΤΗΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΤΗΣ ΔΙΑΒΙΟΥΜΑΘΗΣΗΣ σελ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ σελ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σελ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: σελ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ σελ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)σελ ΆΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ σελ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ σελ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ σελ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣΤΗΝΕΛΛΑΔΑΤΗΣ ΥΦΕΣΗΣ, (ΙΟΒΕ) σελ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ σελ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ σελ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-σελ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ σελ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ σελ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Leader ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ σελ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ σελ.55 4 ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ σελ ΣΚΟΠΟΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ σελ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ σελ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΧ.ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ σελ ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ σελ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ σελ ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ σελ ΔΙΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ σελ ΔΙΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΡΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ σελ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ σελ ΜΟΝΟΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ σελ ΔΙΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ σελ ΔΙΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ σελ

9 6.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ σελ ΕΠΙΛΟΓΟΣ σελ.176 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ σελ.177 6

10 Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Ο 1. - Ε Ι Σ Α Γ ΩΓ Η Αδ ι α μ φ ι σ β ή τ η τ α ο 20 ος α ι ώ ν α ς μ π ο ρ ε ί ν α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ε ί, ω ς ε π ο χ ή ρ α γ δ α ί ω ν ε ξ ε λ ί ξ ε ω ν σ τ ο ν χ ώ ρ ο τ η ς τ ε χ ν ο λο γ ί α ς κ α ι τ ω ν ε π ι σ τ η μ ώ ν. Ο ι ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς α υ τ έ ς ε π έ φ ε ρ α ν ό π ω ς ε ί ν α ι φ υ σ ι κ ό α λ λ α γ έ ς σ ε σ χ ε δ ό ν ό λο υ ς τ ο υ ς τ ο μ ε ί ς τ η ς κ α θ η μ ε ρ ι ν ό τ η τ α ς, σ ε κ ο ι ν ω ν ι κ ό - ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό κ α ι π ο λ ι τ ι κ ό ε π ί π ε δ ο. Ο σ ύ γ χ ρ ο ν ο ς ά ν θ ρ ω π ο ς ε ί ν α ι π ι α έ ν α ς π α γ κ ό σ μ ι ο ς π ο λ ί τ η ς, κ ο ι ν ω ν ό ς τ ω ν τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ ώ ν ε ξ ε λ ί ξ ε ω ν, γ ε γ ο ν ό ς πο υ το ν ω θ ε ί ν α α ν α π τ ύ ξ ε ι ν έ ε ς δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς, ή ν α β ε λ τ ι ώ σ ε ι ή δ η υ π ά ρ χ ο υ σ ε ς, ώ σ τ ε ν α κ α τ α φ έ ρ ε ι ν α α ν τ α π ο κ ρ ι θ ε ί σ τ ι ς α π α ι τ ή σ ε ι ς τ η ς ε ρ γ α σ ι α κ ή ς τ ο υ ζ ω ή ς κ α ι ν α γ ί ν ε ι ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό ς. Η σ υ γ κ ρ ό τ η σ η τ η ς Κο ι ν ή ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Α γ ο ρ ά ς ( Ε ν ι α ί α ς Αγ ο ρ ά ς ), κ α ι α ρ γ ό τ ε ρ α, η α π ε λ ε υ θ έ ρ ω σ η τ ο υ π α γ κ ό σ μ ι ο υ ε μ πο ρ ί ο υ ( 2013 ), δ η μ ι ο ύ ρ γ η σ α ν τ ι ς α ν α γ κ α ί ε ς σ υ ν θ ή κ ε ς ώ σ τ ε ν α α ν α π τ υ χ θ ο ύ ν ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς π ο λ ι τ ι κ έ ς, π ο υ σ τ η ρ ί ζ ο υ ν τ η Δ ι α Β ί ο υ Μ ά θ η σ η κ α ι Κ α τ ά ρ τ ι σ η, σ ε ε π ί π ε δ ο Ε. Ε. Η σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η Ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή Κα τ ά ρ τ ι σ η τ ω ν ε υ ρ ω π α ί ω ν π ο λ ι τ ώ ν, ε ί ν α ι η μ ο ν α δ ι κ ή δ ι έ ξ ο δ ο ς γ ι α ν α «θ ω ρ α κ ί σ ο υ ν» τ η ν ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή, ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ή κ α ι κ ο ι ν ω ν ι κ ή δ ρ ά σ η τ ο υ ς. Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α, ο ι ε υ ρ ω π α ί ο ι γ ε ω ρ γ ο ί κ α ι κ τ η ν ο τ ρ ό φο ι δ ε ν «α ν τ α γ ω ν ί ζ ο ν τ α ι» μ ε τ α ξ ύ τ ο υ ς σ ε ε π ί π ε δ ο Κρ α τ ώ ν - Μ ε λ ώ ν, α λ λ ά π λ έ ο ν, σ ε π α γ κ ό σ μ ι ο ε π ί π ε δ ο, μ ε χ ώ ρ ε ς, ε κ τ ό ς Ε. Ε., π ο υ π α ρ ά γ ο υ ν τ α ί δ ι α π ρ ο ϊ ό ν τ α μ ε μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο κ ό σ το ς π α ρ α γ ω γ ή ς κ α ι τ α π ω λ ο ύ ν σ ε χ α μ η λ ό τ ε ρ ε ς τ ι μ έ ς. Η α λ λ α γ ή σ τ ο υ ς ό ρ ο υς π α ρ α γ ω γ ή ς, η π ρ ο σ τ α σ ί α τ ο υ π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ ο ς και η π ώ λ η σ η π ι σ τ ο π ο ι η μ έ ν ω ν π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν, ε ί ν α ι ζ η τ ή μ α τ α π ο υ κ α λ ε ί τ α ι ν α α ν τ ι μ ε τ ω π ί σ ε ι κ α ι ο Έ λ λ η ν α ς α γ ρ ό τ η ς. Ε ξ α ι τ ί α ς α υ τ ώ ν τ ω ν σ υ ν θ η κ ώ ν ο φ ε ί λ ε ι ν α σ κ έ φ τ ε τ α ι κ α ι ν α δ ρ α ό χ ι μ ό ν ο ω ς π α ρ α γ ω γ ό ς, α λ λ ά σ υ ν δ υ α σ τ ι κ ά κ α ι ω ς ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ί α ς. Ν α α ξ ι ο π ο ι ε ί τ ο υ ς πό ρο υ ς πο υ δ ι α θ έ τ ε ι, ( γ η, α γ ρ ο τ ι κ ά μ η χ α ν ή μ α τ α, ζ ώ α ), τ ι ς ν έ ε ς τ ε χ ν ο λο γ ί ε ς, ( Η / Υ κ α ι I nt e r n e t ), κ α ι φ υ σ ι κ ά ν α α ν α λ α μ β ά ν ε ι τ ο α π α ρ α ί τ η τ ο «ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό ρ ί σ κ ο». Θ α π ρ έ π ε ι ν α σ η μ ε ι ω θ ε ί, ό τ ι σ τ η ν Ε λ λ ά δ α, τ η ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς κ ρ ί σ η ς ε ί χ ε ή δ η π ρ ο η γ η θ ε ί η κ ρ ί σ η σ τ ο ν τ ο μ έ α τ η ς γ ε ω ρ γ ί α ς, ( α γ ρ ο τ ι κ ή ς π α ρ α γ ω γ ή ς ), α π ό τ ο Η ε λ λ η ν ι κ ή γ ε ω ρ γ ί α π α ρ ο υ σ ί α ζ ε έ ν τ ο ν α π ρ ο β λ ή μ α τ α α π ο δ ι ά ρ θ ρ ω σ η ς, ό π ω ς υ ψ η λ ό κ ό σ τ ο ς π α ρ α γ ω γ ή ς τ ω ν π ρ ο ϊ ό ν τ ω ν, μ ε ι ω μ έ ν η α ν τ α γ ω ν ι σ τ ι κ ό τ η τ α, κ α ι χ α μ η λ ή π α ρ α γ ω γ ι κ ό τ η τ α. 7

11 Τ ι ς δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς «α π ο γ ε ω ρ γ ι κ ο π ο ί η σ η ς» κ α ι α π ο β ι ο μ η χ ά ν ι σ η ς, «μ ε γ έ θ υ ν ε» η κ α τ α σ π α τ ά λ η σ η τ ω ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν ε π ι δ ο τ ή σ ε ω ν, κ α ι τ ω ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν σ τ ή ρ ι ξ η ς. Η έ λ ε υ σ η τ ω ν μ ε τ α ν α σ τ ώ ν π ο υ α π ο τ έ λ ε σ α ν φ θ η ν ό ε ρ γ α τ ι κ ό δ υ ν α μ ι κ ό, σ υ ν έ β α λ α ν π ρ ο σ ω ρ ι ν ά σ τ η ν α π ο σ ό β η σ η τ η ς κ ρ ί σ η ς. Ε ν δ ε ι κ τ ι κ ά, α ξ ί ζ ε ι ν α α ν α φ ε ρ θ ε ί ό τ ι τ ο ε λ λ η ν ι κ ό γ ε ω ρ γ ι κ ό ε ι σ ό δ η μ α, τ η ν π ε ρ ί ο δ ο τ η ς κ ρ ί σ η ς μ ε ι ώ ν ε τ α ι, κ α τ ά 10, 8 % 1 ό τ α ν σ τ η ν Ε υ ρ ώ π η τ ω ν 27, τ ο α ν τ ί σ τ ο ι χ ο ε ι σ ό δ η μ α, π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε ι α ύ ξ η σ η κ α τ ά 7, 5 %. Λ α μ β ά ν ο ν τ α ς υ π ό ψ η ό τ ι το ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ό α γ ρ ο τ ι κ ό ε ι σ ό δ η μ α σ υ μ π λ η ρ ώ ν ε τ α ι κ α ι α π ό ε ξ ω γ ε ω ρ γ ι κ ά ε ι σ ο δ ή μ α τ α, γ ί ν ε τ α ι φ α ν ε ρ ό, ό τ ι α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α π α ρ α τ η ρ η θ ε ί σ η μ α ν τ ι κ ή μ ε ί ω σ η τ ο υ ε ι σ ο δ ή μ α τ ο ς αυ τ ο ύ σ τ η ν Ε λ λ ά δ α τ η ς ύ φ ε σ η ς. Π α ρ ά λ λ η λ α, α ν α δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι η σ η μ α σ ί α τ ο υ γ ε ω ρ γ ι κ ο ύ ε ι σ ο δ ή μ α τ ο ς, σ το σ υ ν ο λ ι κ ό ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ό ε ι σ ό δ η μ α μ ι α ς α γ ρ ο τ ι κ ή ς ο ι κ ο γ έ ν ε ι α ς. Γι α υ τ ό κ α ι α π α ι τ ε ί τ α ι η ν ο μ ο θέ τ η σ η, ο ι κ ο ν ο μ ι κ ώ ν κ α ι ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν, π ο λ ι τ ι κ ώ ν π ο υ θ α ε ν ι σ χ ύ σ ο υ ν τ η ν ε π ι σ τ ρ ο φ ή τ ω ν ν έ ω ν σ τ η ν ε λ λ η ν ι κ ή ύ π α ι θ ρ ο, α ν ό χ ι κ α ι ν α τ η ν π ρ ο ω θ ή σ ο υ ν. Οι π ι ο ε λ π ι δ ο φ ό ρ ε ς ο μ ά δ ε ς τ ο υ γ ε ω ρ γ ι κ ο ύ π λ η θ υ σ μ ο ύ γ ι α τ η ν ε ι σ α γ ω γ ή κ α ι π ρ ο ώ θ η σ η τ η ς κ α ι ν ο τ ο μ ί α ς, ε ί ν α ι ο ι ν έο ι κ α ι ν ε ο ε ι σ ε ρ χ ό μ ε ν ο ι. Μ π ο ρ ο ύ ν ν α υ ι ο θ ε τ ή σ ο υ ν π ι ο ε ύ κ ο λ α τ η ν π ρ ο ώ θ η σ η δ ι α φ ο ρ ο π ο ι η μ έ ν ω ν σ χ η μ ά τ ω ν π α ρ α γ ω γ ή ς, κ α ι τ η ν π α ρ α γ ω γ ή μ έ σ α α π ό έ ν α κ α ι ν ο τ ό μ ο ο ι κ ο ν ο μ ι κ ό μ ο ν τ έ λ ο 2. Ο ι ο ι κ ο ν ο μ ι κ έ ς κ α ι τ ε χ ν ο λ ο γ ι κ έ ς ε ξ ε λ ί ξ ε ι ς, σ ε π α γ κ ό σ μ ι ο κ α ι ε υ ρ ω π α ϊ κ ό ε π ί π ε δ ο, κ α ι ο π ο λ υ λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ό ς ρ ό λ ο ς τ η ς γ ε ω ρ γ ί α ς σ ή μ ε ρ α α π α ι τ ο ύ ν τ η ν η λ ι κ ι α κ ή α ν α ν έ ω σ η τ ο υ α γ ρ ο τ ι κ ο ύ π λ η θ υ σ μ ο ύ κ α ι τ η ν α ν α ν έ ω σ η τ ω ν ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν π ρ ο σ ό ν τ ων τ ο υ 3. Η ε ν ε ρ γ ό ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή κ α ι π α ρ ο υ σ ί α τ ω ν ν έ ω ν, σ τ η ν α ν α π τ υ ξ ι α κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α ( π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α α γ ρ ο τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ κ α ι α γ ρ ο β ι ο τ ε χ ν ί α ς, κ ο ι ν ο τ ι κ έ ς π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς, π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α γ ι α τ ι ς ε ν ι σ χ ύ σ ε ι ς σ τ ι ς ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς κ α ι τ α κ ί ν η τ ρ α ε γ κ α τ ά σ τ α σ η ς, κ λ π.), α ν α δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι σ ε κ ρ ί σ ι μ η ς σ η μ α σ ί α ς, γ ι α τ η ν ε ξ α σ φ ά λ ι σ η τ η ς β ι ω σ ι μ ό τ η τ α ς τ ω ν α γ ρ ο τ ι κ ώ ν π ε ρ ι ο χ ώ ν. 1 Z o g r a f a k i s & K a r a n i k o l a s, ( ), T r a c i n g t h e c o n s e q u e n c e s o g e c o n o m i c c r i s i s i n r u r a l a r e a s : e v i d e n c e f r o m G r e e c e i n A d i s a, R. ( e d. ), R u r a l D e v e l o p m e n t, p p , In T e c h P u b l i c a t i o n s, A p r i l. 2 V i l l a M., ( ), B o r n t o b e f a r m e r s? C h a n g i n g e x p e c t a t i o n s i n N o r w e g i a n F a r m e r s l i f e c o u r s e s, S o c i o l o g i a R u r a l i s, V o l. 3 9, N o 3, p p F e n n e l R. ( ). T h e c o m m o n A g r i c u l t u r a l P o l i c y - C o n t i n t u i t y a n d C h a n g e, O x f o r d & L o n d o n, C l a r e n d o n P r e s s. 8

12 Σ τ ο Ψ ή φ ι σ μ α τ ο υ Ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ Κο ι ν ο β ο υ λ ί ο υ, ( 2000), π ο υ α φο ρ ά «τ η ν κ α τ ά σ τ α σ η κ α ι τ ι ς π ρ ο ο π τ ι κ έ ς τ ω ν ν έ ω ν γ ε ω ρ γ ώ ν σ τ η ν Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έ ν ω σ η», κ α τ α ρ χ ή ν δ ι α π ι σ τ ώ ν ε τ α ι η μ ε ί ω σ η τ ω ν α γ ρ ο τ ι κ ώ ν ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ν, κ α ι σ η μ ε ι ώ ν ε τ α ι ό τ ι η μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η μ ε ί ω σ η α φ ο ρ ά τ ο υ ς γ ε ω ρ γ ο ύ ς κ ά τ ω τ ω ν 35 ε τ ώ ν, τ ω ν ο π ο ί ω ν τ ο π ο σο σ τ ό ω ς π ρο ς το σ ύ ν ο λ ο τ ω ν γ ε ω ρ γ ώ ν μ ε ι ώ ν ε τ α ι σ ε ό λ α σ χ ε δ ό ν τ α κ ρ ά τ η - μ έ λ η. Σ τ η ν έ κ θ ε σ η ε π ί σ η ς α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι τ α ε ι δ ι κ ά π ρ ο β λ ή μ α τ α π ο υ α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο υ ν ο ι ν έ ο ι γ ε ω ρ γ ο ί κ α ι τ α ο π ο ί α «α π ο ρ ρ έ ο υ ν α π ό τ ι ς τ ι μ έ ς π ώ λ η σ η ς κ α ι ε ν ο ι κ ί α σ η ς γ ε ω ρ γ ι κ ώ ν ε κ τ ά σ ε ω ν, τ ο υ ψ η λ ό κ ό σ τ ο ς τ ω ν γ ε ω ρ γ ι κ ώ ν μ η χ α ν η μ ά τ ω ν, κ α ι τ ο υ ψ η λ ό κ ό σ τ ο ς β ε λ τ ί ω σ η ς τ ω ν ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ν, κ α ι τ ο υ ς ν ο μ ι κ ο ύ ς κ α ι φ ο ρο λ ο γ ι κ ο ύ ς φ ρ α γ μ ο ύ ς γ ι α τ ο υ ς ν ε ο ε ι σ ε ρ χ ό μ ε ν ο υ ς, πο υ ο δ η γ ο ύ ν σ ε υ πο β ά θ μ ι σ η τ ω ν υ π ο δ ο μ ώ ν κ α ι τ η ς κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς ζ ω ή ς, κ α θ ώ ς κ α ι τ η ν πλη θ υ σ μ ι α κ ή σ υ ρ ρ ί κ ν ω σ η τ ω ν π ε ρ ι ο χ ώ ν α υ τ ώ ν». Κ α λ ε ί τ α ι δ ε, η Ε. Ε., μ έ σ ω τ ω ν Κρ α τ ών - Μ ελ ών τ η ς, α λ λ ά κ α ι οι ο ρ γ α ν ώ σ ε ι ς τ ω ν α γ ρ ο τ ώ ν, ν α ε ν τ ε ί ν ο υ ν τ ι ς σ τ ο χ ε υ μ έ ν ε ς π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς γ ι α τ ο υ ς ν έο υ ς κ α ι ν ε ο ε ι σ ε ρ χ ό μ ε ν ο υ ς σ τ η γ ε ω ρ γ ί α. Ο ι π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς α υ τ έ ς π ε ρ ι λ α μ β ά ν ο υ ν τ η ν π α ρ ο χ ή σ υ μ β ο υ λ ε υ τ ι κ ή ς σ ε θ έ μ α τ α ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν, σ τ η γ ε ω ρ γ ι κ ή κ α ι κ τ η ν ο τ ρ ο φ ι κ ή π α ρ α γ ω γ ή, κ α ι ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν ε ν ι σ χ ύ σ ε ω ν. Α π α ι τ ε ί τ α ι π α ρ ά λ λ η λ α η δ η μ ι ο υ ρ γ ί α ε υ ν ο ϊ κ ο ύ ν ο μ ο θ ε τ ι κ ο ύ π λ α ι σ ί ο υ γ ι α ζ η τ ή μ α τ α φ ο ρ ο λο γ ί α ς κ α ι ι δ ι ο κ τ η σ ί α ς τ ω ν ε κ μ ε τ α λ λ ε ύ σ ε ω ν. Η γ ε ω ρ γ ί α α π ο τ ε λ ε ί τ η μ ο ν α δ ι κ ή δ ι έ ξ ο δ ο α π ό τ η ν κ ρ ί σ η π ο υ β ι ώ ν ε ι η χ ώ ρ α κ α ι γ ι α τ ο λ ό γ ο α υ τ ό π ρ έ π ε ι ν α π ρ ο ω θ η θ ε ί ω ς ε ν α λ λ α κ τ ι κ ή ε π ι λ ο γ ή σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ ο υ ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύ σ ε ό λ ε ς τ ι ς ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ έ ς β α θ μ ί δ ε ς. Σ τ η ν α ι τ ι ο λ ο γ ι κ ή έ κ θ ε σ η τ η ς Ε π ι τ ρ ο π ή ς Γ ε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αν ά π τ υ ξ η ς τ η ς Υ π α ί θ ρ ο υ τ ο υ Ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ Κο ι ν ο β ο υ λ ί ο υ, πο υ σ υ ν ο δ ε ύ ε ι τ ο π α ρ α π ά ν ω ψ ή φ ι σ μ α, τ ο ν ί ζ ε τ α ι ό τ ι π ρ έ π ε ι ν α ε ν ι σ χ υ θ ε ί η π ρ ό σ β α σ η τ ω ν ν έ ω ν σ τ η γ ε ω ρ γ ι κ ή κ α ι α γ ρ ο τ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η, α φ ο ύ ο ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ ό ς το υ τ ο μ έ α ε ξ α ρ τ ά τ α ι α π ό τ η ν ι κ α ν ό τ η τ α π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς σ τ ι ς ε π ε ρ χ ό μ ε ν ε ς π ρ ο κ λ ή σ ε ι ς. Π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι η ε ν ί σ χ υ σ η τ η ς κ α τ α ν ό η σ η ς τ ω ν π α γ κ ό σ μ ι ω ν δ ι α σ τ ά σ ε ω ν τ ω ν α γ ρ ο τ ι κ ώ ν θ ε μ ά τ ω ν, η σ υ ν ε ρ γ α σ ί α κ α ι α ν τ α λ λ α γ ή ε μ π ε ι ρ ι ώ ν, η β ε λ τ ί ω σ η τ η ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς τ ε χ ν ο γ ν ω σ ί α ς ( σ υ μ π ε ρ ι λ α μ β α ν ο μ έ ν ω ν τ ω ν ε ν α λ λ α κ τ ι κ ώ ν μ ε θ ό δ ω ν π α ρ α γ ω γ ή ς ), κ α ι τ ω ν ε μ π ο ρ ι κ ώ ν τ ά σ ε ω ν κ α ι δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν, η χ ρ ή σ η Η / Υ κ λ π., μ έ σ ω π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν ε κ π α ί δ ε υ σ η ς. Ε π ι σ η μ α ί ν ε τ α ι έ ν τ ο ν α η 9

13 α ν ά γ κ η π ρ α κ τ ι κ ή ς κ α τ ά ρ τ ι σ η ς κ α ι ε κ π α ί δ ε υ σ η ς σ τ α π λ α ί σ ι α τ η ς ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς, π ο υ θ α σ υ ν δ υ ά ζ ο υ ν τ η ν π ρ α κ τ ι κ ή γ ν ώ σ η κ α ι τ η θ ε ω ρ η τ ι κ ή μ ά θ η σ η. Σ ε α ν ά λ ο γ α σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α κ α τ α λ ή γ ο υ ν α ν τ ί σ τ ο ι χ ε ς μ ε λ έ τ ε ς σ τ ι ς Η Π Α, ό π ο υ η ε ν δ υ ν ά μ ω σ η τ ω ν ν έ ω ν τ η ς υ π α ί θ ρ ο υ θ ε ω ρ ε ί τ α ι ω ς ο κ α τ ε υ θ υ ν τ ή ρ ι ο ς ά ξ ο ν α ς τ ω ν π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν τ ω ν Γ ε ω ρ γ ι κ ώ ν Ε φ α ρ μ ο γ ώ ν 4. Σ τ ο π λ α ί σ ι ο α υ τ ό α ν α π τ ύ σ σ ε τ α ι, κ α ι ε φ α ρ μ ό ζ ε τ α ι μ ι α ν έ α γ ε ν ι ά σ τ ο χ ε υ μ έ ν ω ν π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν, σ χ ε δ ι α σ μ έ ν α ε ι δ ι κ ά γ ι α ν α ι κ α ν ο π ο ι ή σ ο υ ν τ ι ς α ν ά γ κ ε ς τ ω ν ν έ ω ν γ ε ω ρ γ ώ ν έ ω ς 35 ε τ ώ ν, κ α ι ν α α ν τ α π ο κ ρ ί ν ον τ α ι σ τ ι ς α ν ά γ κ ε ς δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ώ ν ο μ ά δ ω ν ν έ ω ν γ ε ω ρ γ ώ ν 5, 6. Σ υ μ π ε ρ α σ μ α τ ι κά, η α ν α θ ε ώ ρ η σ η τ η ς Κο ι ν ή ς Α γ ρ ο τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς, κ α ι ο π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ό ς τ η ς, σ ε π ι ο πα ρ α γ ω γ ι κ ά μ ο ν τ έ λ α τ ο υ χ ώ ρ ο υ, σ η μ α τ ο δ ο τ ε ί τ η ν α ρ χ ή μ ι α ς ν έ α ς, π ι ο α π α ι τ η τ ι κ ή ς ε π ο χ ή ς. Σ η μ α ν τ ι κ ό ρ ό λ ο κ α λ ε ί τ α ι ν α δ ι α δ ρ α μ α τ ί σ ε ι κ α ι ο ί δ ι ο ς ο γ ε ω ρ γ ό ς - π α ρ α γ ω γ ό ς, σ τ ο β α θ μ ό π ο υ θ α κ α τ ο ρ θ ώ σ ε ι ν α ε ν σ ω μ α τ ώ σ ε ι α υ τ ή τ η ν έ α λ ο γ ι κ ή σ τ ο ν τ ρ ό π ο π ο υ α σ κ ε ί τ α ι η γ ε ω ρ γ ι κ ή δ ρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ α. Η π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η, η ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι κ α τ ά ρ τ ι σ η τ ω ν ν έ ω ν π ο υ ε π ι θ υ μ ο ύ ν ν α δ ρ α σ τ η ρ ι ο π ο ι η θ ο ύ ν σ τ η ν α γ ρ ο τ ι κ ή π α ρ α γ ω γ ή, α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α α π ο τ ε λ έ σ ο υ ν κ ρ ί σ ι μ ε ς σ υ ν ι σ τ ώ σ ε ς, γ ι α τ η ν π α ρ α γ ω γ ι κ ή α ν α σ υ γ κ ρ ό τ η σ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς υ π α ί θ ρ ο υ, κ α ι ν α α ν α δ ε ί ξ ο υ ν τ α ν έ α π ο ι ο τ ι κ ά κ α ι π ο σ ο τ ι κ ά χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ η ς. 4 M i n c e m o ye r, C. a n d P e r k i n s, D. ( 2001 ). B o o s t i n g p o s t i n - s e r v i c e l e a r n i n g. J o u r n a l o f E x t e n s i o n, 39 ( 6 ). 5 R u h f, Κ., Im m e r m a n, G., T o e n s m e i e r, E. a n d J. G i l l a n ( 2002 ), S p e c i a l S u p p l e m e n t o n B e g i n n i n g F a r m e r s, T h e N a t u r a l F a r m e r, V o l. 2, N o 55 6 S h e i l s, C. a n d M. D e s c a r t e s ( 2004 ), W o r k i n g w i t h N e w F a r m e r s : T o p i c s i n P r o f e s s i o n a l D e v e l o p m e n t, A G r o w i n g N e w F a r m e r s P u b l i c a t i o n, T h e N e w E n g l a n d S m a l l F a r m In s t i t u t e 10

14 Η μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ή μ ε λ έ τ η δ ο μ ε ί τ α ι ω ς α κ ο λ ο ύ θ ω ς : Σ τ ο Π ρ ώ τ ο Κε φ ά λ α ι ο γ ί ν ε τ α ι σ υ ν ο π τ ι κ ή ε ι σ α γ ω γ ή σ τ ο θ έ μ α τ η ς μ ε λ έ τ η ς. Σ τ ο Δ ε ύ τ ε ρ ο Κε φ ά λ α ι ο π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι τ ο θ ε ω ρ η τ ι κ ό υ π ό β α θ ρ ο τ η ς Γ ε ω ρ γ ι κ ή ς Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς κ α ι Κα τ ά ρ τ ι σ η ς. Σ τ ο Τ ρ ί τ ο Κε φ ά λ α ι ο ο ρ ί ζ ε τ α ι η έ ν ν ο ι α τ η ς «Ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ι κ ό τ η τ α ς». Σ τ ο Τ έ τ α ρ τ ο Κε φ ά λ α ι ο π ε ρ ι γ ρ ά φ ο ν τ α ι ο σ κ ο π ό ς κ α ι η μ ε θ ο δ ο λο γ ι κ ή π ρ ο σ έ γ γ ι σ η τ η ς μ ε λ έ τ η ς κ α ι γ ί ν ε τ α ι σ ύ ν τ ο μ η α ν α φ ο ρ ά σ τ α ι δ ι α ί τ ε ρ α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ η ς π ε ρ ι ο χ ή ς έ ρ ε υ ν α ς. Σ τ ο Π έ μ π τ ο Κε φ ά λ α ι ο π α ρ ο υ σ ι ά ζ ο ν τ α ι τ α α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α τ η ς ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α ς τ ω ν σ τ ο ι χ ε ί ω ν τ ω ν ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ο γ ί ω ν. Π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι τ ό σ ο η Μ ο ν ο μ ε τ α β λ η τ ή ό σ ο κ α ι η Δ ι μ ε τ α β λ η τ ή Α ν ά λ υ σ η. Σ τ ο Έ κ τ ο Κε φ ά λ α ι ο α ν α φ έ ρ ο ν τ α ι κ α ι σ υ ν ο ψ ί ζ ο ν τ α ι τ α κ ύ ρ ι α ε υ ρ ή μ α τ α τ η ς μ ε λ έ τ η ς. Α κ ο λ ο υ θ ε ί τ ο Π α ρ ά ρ τ η μ α, π ο υ π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι τ ο Ε ρ ω τ η μ α τ ο λ ό γ ι ο τ η ς Έ ρ ε υ ν α ς. 11

15 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο 2. Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Η Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η Κ Α Ι Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η 2. 1 Τ Ο Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Σ Υ Σ Τ Η Μ Α. Π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ο α π ό π ο τ έ, η σ ύ γ χ ρ ο ν η μ ε τ α β ι ο μ η χ α ν ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α σ τ η ρ ί ζ ε τ α ι κ α ι α ξ ι ο π ο ι ε ί τ ι ς ε φ α ρ μ ο γ έ ς τ η ς π ρ ο σ φ ε ρ ό μ ε ν η ς ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ή ς γ ν ώ σ η ς. Η γ ν ώ σ η α υ τ ή ό μ ω ς ε ξ ε λ ί σ σ ε τ α ι τ α χ ύ τ α τ α, α ν α τ ρ έ π ο ν τ α ς σ υ ν ε χ ώ ς τ α ι σ χ ύ ο ν τ α δ ε δ ο μ έ ν α. Σ υ ν έ π ε ι α τ ω ν π α ρ α π ά ν ω ε ί ν α ι τ ο γ ε γ ο ν ό ς ό τ ι η α ρ χ ι κ ή, τ υ π ι κ ή, ε κ π α ί δ ε υ σ η δ ε ν ε π α ρ κ ε ί π λ έ ο ν γ ι α τ η ν ε π ι τ υ χ η μ έ ν η π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή τ ω ν α τ ό μ ω ν σ το ρ α γ δ α ί α μ ε τ α β α λ λ ό μ ε ν ο κ ο ι ν ω ν ι κ ό κ α ι ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ό τ ο υ ς π ε ρ ι β ά λ λ ο ν. Αυ τ ή η δ υ ν α μ ι κ ή α ν α ν έ ω σ η ς τ η ς γ ν ώ σ η ς ο δ ή γ η σ ε σ τ η ν α ν ά γ κ η τ η ς σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η ς, Δ ια Β ί ο υ ε κ π α ί δ ε υ σ η ς κ α ι μ ά θ η σ η ς, ω ς π ρ ο ϋ π ό θ ε σ η ς τ η ς ε ν ε ρ γ ο ύ ς σ υ μ μ ε το χ ή ς τ ο υ α τ ό μ ο υ σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή ζ ω ή. Ο ι α ν ε π τ υ γ μ έ ν ε ς κ ο ι ν ω ν ί ε ς κ α τ α β ά λ λ ο υ ν π ρ ο σ π ά θ ε ι ε ς ν α κ ι ν η τ ο π ο ι ή σ ο υ ν τ ο υ ς π ο λ ί τ ε ς τ ο υ ς, ώ σ τ ε ν α σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν σ ε ε ξ ε ι δ ι κ ε υ μ έ ν α π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α π ο υ σ το χ ε ύ ο υ ν ε υ θ έ ω ς τ η ν π ο ι ο τ ι κ ή α ν α β ά θ μ ι σ η τ ω ν π ρ ο σ ό ν τ ω ν τ ο υ ς. Αυ τ ό ς ο σ τ ό χ ο ς θ α ε π ι τ ε υ χ θ ε ί μ έ σ ω ε υ έ λ ι κ τ ω ν π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν μ ά θ η σ η ς. Τ ο π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο τ ω ν σ ε μ ι ν α ρ ί ω ν α φ ο ρ ά έ ν α ε υ ρ ύ φ ά σ μ α θ ε μ α τ ι κ ώ ν π ε δ ί ω ν, κ α ι ε ξ α ρ τ ά τ α ι α π ό τ α χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά, τ ι ς α ν ά γ κ ε ς κ α ι τ η ν π ρ ο η γ ο ύ μ ε ν η γ ν ώ σ η τη ς σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η ς ο μ ά δ α ς σ τ ό χο υ. Σ τ ο σ η μ ε ί ο α υ τ ό, θ α γ ί ν ε ι μ ι α σ ύ ν το μ η α ν α φ ο ρ ά σ τ η δ ο μ ή το υ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α. Τ ο Σ ύ ν τ α γ μ α τ η ς χ ώ ρ α ς ( ά ρ θ ρ ο 16 ), τ ο ν ί ζ ε ι ρ η τ ά, ό τ ι «η π α ι δ ε ί α α π ο τ ε λ ε ί β α σ ι κ ή α π ο σ τ ο λ ή τ ο υ Κρ ά τ ο υ ς», κ α ι «ό λ ο ι ο ι Έ λ λ η ν ε ς έ χ ο υ ν δ ι κ α ί ω μ α δ ω ρ ε ά ν π α ι δ ε ί α ς». Ό π ω ς α ν α φ έ ρ ε τ α ι κ α ι σ τ η δ ι α δ ι κ τ υ α κ ή σ ε λ ί δ α τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Π α ι δ ε ί α ς, Έ ρ ε υ ν α ς κ α ι Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν 7, «η Ε κ π α ί δ ε υ σ η σ τ η ν Ε λ λ ά δ α ε ί ν α ι υ π ο χ ρ ε ω τ ι κ ή γ ι α ό λ α τ α π α ι δ ι ά μ ε τ α ξ ύ τ ω ν η λ ι κ ι ώ ν 6-15, κ α ι π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι τ η ν Π ρ ω τ ο β ά θ μ ι α ( Δ η μ ο τ ι κ ό ) κ α ι τ η ν κ α τ ώ τ ε ρ η Δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α ( Γ υ μ ν ά σ ι ο )» Ε κ π α ί δ ε υ σ η. H σ χ ο λ ι κ ή ζ ω ή, τ ω ν μ α θ η τ ώ ν μ πο ρ ε ί ω σ τ ό σ ο ν α ξ ε κ ι ν ά α π ό τ η ν η λ ι κ ί α τ ω ν 2, 5 ε τ ώ ν ( π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η ) σ ε ι δ ρ ύ μ α τ α ( ι δ ι ω τ ι κ ά κ α ι δ η μ ό σ ι α ) π ο υ ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ι Β ρ ε φ ο ν η π ι α κ ο ί Π α ι δ ι κ ο ί Σ τ α θ μ ο ί. Στ ο δ ι ά γ ρ α μ μ α π ο υ α κ ο λ ο υ θ ε ί ( β λ. σ ε λ. 13 ) π α ρ ο υ σ ι ά ζ ε τ α ι σ υ ν ο π τ ι κ ά η δ ο μ ή τ ο υ ε λ λ η ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς, ό π ω ς α υ τ ό σ υ γ κ ρ ο τ ε ί τ α ι α π ό ι δ ρ ύ μ α τ α τ η ς ε π ί σ η μ η ς τ υ π ι κ ή ς, δ ι α β α θ μ ι σ μ έ ν η ς ή α δ ι α β ά θ μ η τ η ς 7 h t t p s : / / w w w. m i n e d u. g o v. g r / 12

16 ε κ π α ί δ ε υ σ η ς, μ ε τ ά τ η ν ψ ή φ ι σ η τ ω ν ν ό μ ω ν γ ι α τ η ν Γ ε ν ι κ ή κ α ι τ η ν Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή Ε κ π α ί δ ε υ σ η. Η ε π ί σ η μ η τ υ π ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι α π ό κ α θ ο ρ ι σ μ έ ν η δ ι ά ρ κ ε ι α σ π ο υ δ ώ ν, ε π α ν α λ η ψ ι μ ό τ η τ α, κ α ι α π ο ν ο μ ή ε π ί σ η μ ο υ τ ί τ λ ο υ σ π ο υ δ ώ ν σ τ ο τ έ λ ο ς τ ο υ ς, ο ο π ο ίο ς α π ο τ ελ ε ί κ α ι τ η ν κ ρ α τ ι κ ή ν ο μ ι μ ο πο ί η σ ή τ η ς. Α π ό τ ο δ ι ά γ ρ α μ μ α κ α θ ί σ τ α τ α ι ε π ί σ η ς ε μ φ α ν ή ς κ α ι η έ λ λ ε ι ψ η ο ρ γ α ν ω μ έ ν η ς γ ε ω ρ γ ι κ ή ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς κ α ι κ α τ ά ρ τ ι σ η ς ( κ υ ρ ί ω ς σ τ ο ν α γ ρ ο τ ι κ ό χ ώ ρ ο ). Μ ε δ ε δ ο μ έ ν ο τ ο κ ε ν ό π ο υ υ π ά ρ χ ε ι α ν ά μ ε σ α σ τ η ν α γ ρ ο τ ι κ ή έ ρ ε υ ν α κ α ι σ τ η ν α γ ρ ο τ ι κ ή π ρ α κ τ ι κ ή, σ τ η ν δ ε υ τ ε ρ ο β ά θ μ ι α κ α ι σ τ η ν τ ρ ι τ ο β ά θ μ ι α ε κ π α ί δ ε υ σ η, α υ τ ό ς ο σ υ ν δ ε τ ι κ ό ς κ ρ ί κ ο ς ε ί ν α ι η μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η π ρ ό κ λ η σ η έ τ σ ι ώ σ τ ε ν α ε ν σ ω μ α τ ω θ ε ί η ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ ή γ ε ω ρ γ ί α κ α ι σ τ η ν έ ρ ε υ ν α κ α ι σ τ η ν α ν ά π τ υ ξ η. Η σ ύ ν δ ε σ η α υ τ ή θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α θ εω ρ η θ ε ί η γ έ φ υ ρ α γ ι α τ η ν π ρ ο σ έ λ κ υ σ η νέ ων α ν θ ρ ώ π ων σ τ η ν γ ε ω ρ γ ί α κ α ι τ η ν ε υ η μ ε ρ ία τ ω ν α γ ρ ο τ ι κ ών κ ο ι ν ω ν ι ώ ν. Ο ι ο ι κ ο γ ε ν ε ι α κ έ ς φ ά ρ μ ε ς ε ί ν α ι τ ο β ή μ α π ά ν ω σ τ ο ο πο ί ο π ρ έ π ε ι ν α σ τ η ρ ι χ θ ε ί η α ν α σ υ γ κ ρ ό τ η σ η κ α ι η α ν ά π τ υ ξ η τ η ς υ π α ί θ ρ ο υ, Απ α ι τ ο ύ ν τ α ι ό μ ω ς ε ν έ ρ γ ε ι ε ς π ο υ ν α α λ λ η λ ο σ υ μ π λ η ρ ώ ν ο υ ν τ η γ ν ώ σ η κ α ι τ η ν π ρ α κ τ ι κ ή ά σ κ η σ η. Η γ ε ω ρ γ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η ω ς μ ι α δ ι α δ ι κ α σ ί α ε κ π α ί δ ε υ σ η ς θ α ε ί ν α ι κ α λ ό ν α σ τ ο χ ε ύ ε ι ό χ ι μ ό ν ο σ τ η β ε λ τ ί ω σ η τ η ς γ ε ν ι κ ό τ ε ρ η ς κ α τ ά σ τ α σ η ς ε ν ό ς ν έ ο υ γ ε ω ρ γ ο ύ ή ε ν ό ς α τ ό μ ο υ π ο υ ε ν δ ι α φ έ ρ ε τ α ι ν α α σ χ ο λ η θ ε ί μ ε τ η γ ε ω ρ γ ί α, α λ λ ά κ α ι ο λ ό κ λ η ρ η ς τ η ς κ ο ι ν ω ν ί α ς. Αυ τ ό σ υ ν επ ά γ ε τ α ι μ ε τ ά δ ο σ η τ η ς γ ν ώ σ η ς σ ε ό σο τ ο δ υ ν α τ ό π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α ά τ ο μ α. Έ ν α ς α γ ρ ο τ ι κ ό ς π λ η θ υ σ μ ό ς ε κ π α ι δ ε υ μ έ ν ο ς κ α ι ε ν η μ ε ρ ω μ έ ν ο ς μ π ο ρ ε ί ν α ε π ι τ ύ χ ε ι π ο λ ύ π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α α π ό έ ν α ν α ν ε ι δ ί κ ε υ τ ο. 13

17 14

18 2.2. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ - ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (ΜΗ ΤΥΠΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) Σ τ η ν σ ύ γ χ ρ ο ν η π ο λ υ π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ή κ ο ι ν ω ν ί α, η α ν ά π τ υ ξ η τ η ς τ ε χ ν ο λ ο γ ί α ς ε π ι τ ά χ υ ν ε τ η ν π α ρ α γ ω γ ή ν έ α ς γ ν ώ σ η ς, μ ε α π ο τ έ λ ε σ μ α ν α π ρ ο κ ύ π τ ε ι η α ν ά γ κ η δ ι α ρ κ ο ύ ς π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η ς κ α ι ε ν η μ έ ρ ω σ η ς τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν. Σ τ ο π α γ κ ο σ μ ι ο π ο ι η μ έ ν ο π ε ρ ι β ά λ λ ο ν, π ρ ο β ά λ λ ε ι η α ν α γ κ α ι ό τ η τ α τ η ς δ ι α ρ κ ο ύ ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς κ α ι ε π α ν α κ α τ ά ρ τ ι σ η ς κ ά θ ε ε ρ γ α ζ ό μ ε ν ο υ. Η " δ ι α ρ κ ή ς ε ν η μ έ ρ ω σ η - ε π ι μ ό ρ φ ω σ η " ε π ι τ υ γ χ ά ν ε τ α ι μ ε τ η " σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η ε κ π α ί δ ε υ σ η "- ε π ι κ α ι ρ ο π ο ί η σ η τ ω ν γ ν ώ σ ε ω ν πο υ α ρ χ ι κ ά ε ί χ α ν α π ο κ τ η θ ε ί κ α ι ε π ο μ έ ν ω ς η σ ύ ν δ ε ση τ ω ν δ ύ ο α υ τ ώ ν δ ι α κ ρ ι τ ώ ν ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν φ ά σ ε ω ν α π ο δ ί δ ε τ α ι σ ε μ ι α ε ν ι α ί α ε ν ό τ η τ α τ η " δ ι α β ί ο υ ε κ π α ί δ ε υ σ η " ( α ρ χ ι κ ή κ α ι σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η ) π ο υ ο δ η γ ε ί σ τ η " δ ι α β ί ο υ μ ά θ η σ η " ( Β ρ υ ν ι ώ τ η & Κε λ π α ν ί δ η ς, , J a r v is, ). Σ τ α π λ α ί σ ι α τ ο υ Ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ Έ τ ο υ ς τ η ς Δ ι ά Β ί ο υ Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς κ α ι Κ α τ ά ρ τ ι σ η ς ( 1996 ) τ έ θ η κ α ν ο ι κ ύ ρ ι ο ι σ τ ό χ ο ι π ο υ α φ ο ρο ύ σ α ν σ τ η ν ε ν θ ά ρ ρ υ ν σ η γ ι α α π ό κ τ η σ η ν έ α ς γ ν ώ σ η ς, σ τ η ν κ α τ α π ο λ έ μ η σ η τ ο υ κ ο ι ν ω ν ι κ ο ύ α π ο κ λ ε ι σ μ ο ύ, σ τ η σ ύ ν δ ε σ η τ ο υ σ χ ο λ ε ί ο υ κ α ι τ ο υ ε π ι χ ε ι ρ η σ ι α κ ο ύ τ ο μ έ α κ α ι σ τ η ν α ν ά π τ υ ξ η τ η ς γ λ ω σ σ ο μ ά θ ε ι α ς 10 Η Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Ε π ι τ ρ ο π ή γ ι α τ η ν Ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι τ η Μ ό ρ φ ω σ η τ ο 2006 ο ρ ί ζ ε ι ό τ ι η δ ι ά β ί ο υ ε κ π α ί δ ε υ σ η ε ί ν α ι «[ ] ό λ η η μ ά θ η σ η σ τ η ζ ω ή ε ν ό ς α ν θ ρ ώ π ο υ π ο υ ε ξ υ π η ρ ε τ ε ί τ η β ε λ τ ί ω σ η τ η ς γ ν ώ σ η ς, τ ω ν π ρ ο σό ν τ ω ν κ α ι δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν κ α ι π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ε ί τ α ι μ έ σ α σ τ ο π λ α ί σ ι ο μ ι α ς π ρ ο σ ω π ι κ ή ς, κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς ή σ χ ε τ ι ζ ό μ ε ν η ς μ ε τ η ν ε ρ γ α σ ί α π ρ ο ο π τ ι κ ή ς». Αυ τ ό ς ο ο ρ ι σ μ ό ς π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι έ ν α ε υ ρ ύ φ ά σ μ α ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ω ν, μ ε θ ό δ ω ν κ α ι σ τ ό χ ω ν. Η δ ι ά β ί ο υ μ ά θ η σ η ε π ε κ τ ε ί ν ε τ α ι σ ε ο λ ό κ λ η ρ η τ η ζ ω ή τ ο υ α τ ό μ ο υ, α π ό τ η ν π ρ ο σ χ ο λ ι κ ή η λ ι κ ί α μ έ χ ρ ι τ η σ υ ν τ α ξ ι ο δ ό τ η σ η, κ α ι π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι τ ό σ ο τ η ν α π ό κ τ η σ η θ ε ω ρ η τ ι κ ή ς γ ν ώ σ η ς κ α ι π ρ α κ τ ι κ ών δ ε ξ ι ο τ ή τ ων, ό σο κ α ι τ η ν μ ε λ λ ο ν τ ι κ ή β ε λ τ ί ω σ η τ ο υ ς. Η δ ι ά β ί ο υ μ ά θ η σ η σ υ ν ε ι σ φ έ ρ ε ι π ρ ω τ ί σ τ ω ς σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ι κ ή έ ν τ α ξ η τ ο υ α τ ό μ ο υ κ α ι κ α τ ε π έ κ τ α σ η σ υ ν ο χ ή τ η ς κ ο ι ν ό τ η τ α ς. 8 Κελπανίδης, Μ., και Βρυνιώτη, Κ. (2004). Διαβίου Μάθηση. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 9 Jarvis, P. (2004). Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση. Αθήνα: Μεταίχμιο. 10 Δούκας, Χ. (2003). Διά βίου μάθηση: Ταυτότητες, πολιτείες, πολιτικές. Αθήνα: Ελληνική Προεδρία Ευρωπαϊκής Ένωσης, σελ

19 Η α ν τ ί λ η ψ η γ ι α τ η δ ι ά β ί ο υ ε κ π α ί δ ε υ σ η υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι ό τ ι θ α π ρ έ π ε ι ν α π α ρ έ χ ο ν τ α ι σ ε ό λ ο υ ς γ ε ν ι κ ά τ ο υ ς πο λ ί τ ε ς π ο λ λ α π λ έ ς ε υ κ α ι ρ ί ε ς μ ά θ η σ η ς - μ ι α δ ε ύ τ ε ρ η κ α ι τ ρ ί τ η ε υ κ α ι ρ ί α - γ ι α π ο λ λ ο ύ ς κ α ι δ ι α φ ο ρ ε τ ι κ ο ύ ς σ κ ο π ο ύ ς. Κ α τ ά ε π έ κ τ α σ η κ α ι η ε κ π α ί δ ε υ σ η ε ν η λ ί κ ω ν έ χ ε ι ω ς σ κ ο π ό τ η ν α υ τ ο δ υ ν α μ ί α τ ω ν ε κ π α ι δ ε υ ο μ έ ν ω ν κ α ι χ α ρ α κ τ η ρ ί ζ ε τ α ι α π ό μ ε θ ό δ ο υ ς β ι ω μ α τ ι κ ή ς μ ά θ η σ η ς. T o 1976 η U N E S C O 11 με τ ο ν ό ρο «ε κ π α ί δ ε υ σ η ε ν η λ ί κ ω ν» π ε ρ ι λ αμ β ά ν ε ι «κ ά θ ε ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή δ ι ε ρ γ α σ ί α κ ά θ ε π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ, ε π ι π έ δ ο υ ή μ ε θ ό δ ο υ ε ί τ ε π ρ ό κ ε ι τ α ι γ ι α τ υ π ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η ε ί τ ε γ ι α δ ι ε ρ γ α σ ί α, π ο υ ε π ε κ τ ε ί ν ε ι χ ρ ο ν ι κ ά ή α ν τ ι κ α θ ι σ τ ά τ η ν α ρ χ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η σ τ α σ χ ο λ ε ί α, κ ο λ έ γ ι α κ α ι π α ν ε π ι σ τ ή μ ι α κ α θ ώ ς κ α ι γ ι α μ α θ η τ ε ί α 12, μ έ σ ω τ ω ν ο π ο ί ω ν ά τ ο μ α π ο υ θ ε ω ρ ο ύ ν τ α ι ε ν ή λ ι κ α α π ό τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α σ τ η ν ο π ο ί α α ν ή κ ο υ ν, α ν α π τ ύ σ σ ο υ ν τ ι ς ι κ α ν ό τ η τ έ ς τ ο υ ς, εμ π λ ο υ τ ί ζ ο υ ν τ ι ς γ ν ώ σ ε ι ς το υ ς, β ε λ τ ι ώ ν ο υ ν τ α τ ε χ ν ι κ ά κ α ι ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ά τ ο υ ς π ρ ο σ ό ν τ α ή τ α π ρ ο σ α ν α τ ο λ ί ζ ο υ ν π ρ ο ς ά λ λ η κ α τ ε ύ θ υ ν σ η κ α ι ε π ι φ έ ρ ο υ ν α λ λ α γ έ ς σ τ ι ς σ τ ά σ ε ι ς ή τ η σ υ μ π ε ρ ι φ ο ρ ά τ ο υ ς μ ε τ η δ ι π λ ή π ρ ο ο π τ ι κ ή τ η ς π λ ή ρ ο υ ς π ρ ο σ ω π ι κ ή ς α ν ά π τ υ ξ η ς κ α ι τ η ς σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς σ ε μ ί α ε ν α ρ μ ο ν ι σ μ έ ν η κ α ι α υ τ ο δ ύ ν α μ η κο ι ν ω ν ι κ ή, ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή κ α ι π ο λ ι τ ι σ τ ι κ ή α ν ά π τ υ ξ η» ( R o g e r s, 1999, σ. 56 Μ α τ σ α γ γ ο ύ ρ α ς, 1996, σ ). Ό π ω ς π ρ ο α ν α φ έ ρ θ η κ ε η Δ ι α Β ί ο υ Μ ά θ η σ η π ε ρ ι λ α μ β ά ν ε ι τ η ν Δ ι α Β ί ο υ Ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι τ η ν Δ ι α Β ί ο υ Κα τ ά ρ τ ι σ η. Η μ ε ν Δ ι α Β ί ο υ Ε κ π α ί δ ε υ σ η π ε ρ ι κ λ ε ί ε ι κ ά θ ε μ α θ η σ ι α κ ή δ ι α δ ι κ α σ ί α, α κ ό μ α κ α ι τ η ν ε μ π ε ι ρ ι κ ή μ ά θ η σ η, μ ε σ κ ο π ό τ η ν α π ό κ τ η σ η ή τ η β ε λ τ ί ω σ η γ ε ν ι κ ώ ν κ α ι ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ώ ν γ ν ώ σ ε ω ν, δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν κ α ι ι κ α ν ο τ ή τ ω ν. Σ κ ο π ό ς τ η ς ε ί ν α ι η δ ι α μ ό ρ φ ω σ η ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η ς π ρ ο σ ω π ι κ ό τ η τ α ς, κ α ι η π ρ ό σ β α σ η σ τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η. Η Δ ι α Β ί ο υ Κα τ ά ρ τ ι σ η λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί ω ς σ υ ν έ ρ γ ε ι α τ η ς Δ ι α Β ί ο υ Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς κ α ι α π ο σ κ ο π ε ί σ τ η ν κ α τ ά ρ τ ι σ η ή / κ α ι ε π α ν α κ α τ ά ρ τ ι σ η τ ο υ α ν θ ρ ώ π ι ν ο υ δ υ ν α μ ι κ ο ύ. Δ ι α κ ρ ί ν ε τ α ι σ ε Α ρ χ ι κ ή κ α ι Σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η. Β ά σ ε ι τ ο υ Ε λ λ η ν ι κ ο ύ Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ Σ υ σ τ ή μ α τ ο ς σ κ ο π ό ς τ η ς Αρ χ ι κ ή ς ε ί ν α ι η π α ρ ο χ ή κ ά θ ε ε ί δ ο υ ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς κ α τ ά ρ τ ι σ η ς, α ρ χ ι κ ή ς ή σ υ μ π λ η ρ ω μ α τ ι κ ή ς, κ α θ ώ ς κ α ι η ε ξ α σ φ ά λ ι σ η σ τ ο υ ς κ α τ α ρ τ ι ζ ό μ ε ν ο υ ς τ ω ν α ν ά λ ο γ ω ν π ρ ο σό ν τ ω ν μ έ σ ω τ η ς π α ρ ο χ ή ς ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ώ ν, τ ε χ ν ι κ ώ ν, 11 UNESCO (1976). Nairobi: Recommendations on the Development of Adult Education. Declaration of Nairobi Conference. Paris: UNESCO.. 12 Για τον όρο μαθητεία βλ. Ματσαγγούρας, 1996, σ

20 ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν κ α ι π ρ α κ τ ι κ ώ ν γ ν ώ σ ε ω ν κ α ι τ η ς κ α λ λ ι έ ρ γ ε ι α ς τ ω ν α ν τ ί σ τ ο ι χ ω ν δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν, γ ι α τ η ν ο μ α λ ή έ ν τ α ξ ή τ ο υ ς σ τ η ν α γ ο ρ ά ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι τ η δ ι α σ φ ά λ ι σ η τ η ς π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς τ ο υ ς σ τ ι ς μ ε τ α β α λ λ ό μ ε ν ε ς α ν ά γ κ ε ς τ η ς π α ρ α γ ω γ ι κ ή ς δ ι α δ ι κ α σ ί α ς. Η δ ε Σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή Κ α τ ά ρ τ ι σ η α π ο β λ έ π ε ι σ τ η σ υ ν τ ή ρ η σ η, α ν α ν έ ω σ η, α ν α β ά θ μ ι σ η κ α ι ε κ σ υ γ χ ρ ο ν ι σ μ ό τ ω ν ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ώ ν γ ν ώ σ ε ω ν κ α ι δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν τ ω ν α ν έ ρ γ ω ν π ο υ χ ρ ε ι ά ζ ο ν τ α ι ε ξ ε ι δ ί κ ε υ σ η, ώ σ τ ε ν α α ν α ζ η τ ή σ ο υ ν ε ρ γ α σ ί α, κ α ι τ ω ν ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν π ο υ ε π ι θ υ μ ο ύ ν τ η ν ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ε ξ έ λ ι ξ η. Τ α Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α Δ ι α Β ί ο υ Μ ά θ η σ η ς μ π ο ρ ο ύ ν ν α π ρ α γ μ α τ ο π ο ι η θ ο ύ ν σ ε π ο ι κ ί λ α ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ά π ε ρ ι β ά λ λ ο ν τ α, ε ν τ ό ς ή ε κ τ ό ς τ ω ν τ υ π ι κ ώ ν σ υ σ τ η μ ά τ ω ν ε κ π α ί δ ε υ σ η ς κ α ι κ α τ ά ρ τ ι σ η ς. Απ ώ τ ε ρ ο ς σ τ ό χ ο ς ε ί ν α ι η ι σ ό τ ι μ η κ α ι α ν ο ι κ τ ή π ρ ό σ β α σ η σ ε υ ψ η λ ή ς π ο ι ό τ η τ α ς μ α θ η σ ι α κ έ ς ε υ κ α ι ρ ί ε ς κ α ι σ ε π ο ι κ ι λ ί α μ α θ η σ ι α κ ώ ν ε μ π ε ι ρ ι ώ ν γ ι α τ α ά τ ο μ α κ ά θ ε η λ ι κ ί α ς. Η ε ν ί σ χ υ σ η τ η ς Δ ι α Β ί ο υ Μ ά θ η σ η ς α π ο τ ε λ ε ί σ ή μ ε ρ α π ο λ ι τ ι κ ή π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α τ ό σ ο σ τ η ν Ε υ ρ ώ π η ό σ ο κ α ι σ ε δ ι ε θ ν έ ς ε π ί π ε δ ο, κ α θ ώ ς ε ί ν α ι π α σ ι φ α ν ή ς η δ ι α σ ύ ν δ ε σ ή τ η ς μ ε τ η ν α π α σ χ ό λ η σ η, τ η ν ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ε υ η μ ε ρ ί α κ α ι τ η π λ ή ρ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή τ ο υ α τ ό μ ο υ σ τ η ν κ ο ι ν ω ν ί α. Η σ η μ α σ ί α τ η ς Δ ι α Β ί ο υ Μ ά θ η σ η ς α π ο τ υ π ώ ν ε τ α ι γ λ α φ υ ρ ά σ τ ι ς π ο λ ι τ ι κ έ ς τ η ς Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς Έ ν ω σ η ς, η ο π ο ί α, α ν α γ ν ω ρ ί ζ ει τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η ω ς έ ν α ν α π ό τ ο υ ς π έ ν τ ε κ ε ν τ ρ ι κ ο ύ ς π υ λ ώ ν ε ς τ η ς α ν α π τ υ ξ ι α κ ή ς π ο λ ι τ ι κ ή ς τ η ς «Ε υ ρ ώ π η 2020». Ο ι σ τ ρ α τ η γ ι κ ο ί σ τ ό χ ο ι γ ι α τ η Δ ι α Β ί ο υ Μ ά θ η σ η σ ε ε π ί π ε δ ο ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν δ ε ι κ τ ώ ν σ υ ν ο ψ ί ζ ο ν τ α ι ω ς α κ ο λ ο ύ θ ω ς : 1. Μ ε ί ω σ η τ ο υ πο σ ο σ το ύ τ ω ν α τ ό μ ων μ ε χ α μ η λ έ ς ε π ι δ ό σ ε ι ς σ τ ι ς β α σ ι κ έ ς δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς ( α π ό 20 % π ο υ ή τ α ν τ ο 2009, σ τ ο 15 %) 2. Μ ε ί ω σ η τ ο υ π ο σο σ τ ο ύ τ ω ν ν έ ω ν η λ ι κ ί α ς π ο υ ε γ κ α τ α λ ε ί π ο υ ν π ρ ό ω ρ α τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι τ η ν κ α τ ά ρ τ ι σ η ( α π ό 14, 1 % πο υ ή τ α ν το 2010, σ ε π ο σ ο σ τό μ ι κ ρ ό τ ε ρ ο το υ 10 %) 3. Αύ ξ η σ η τ ο υ π ο σ ο σ το ύ τ ω ν ε ν η λ ί κ ω ν ε τ ώ ν π ο υ σ υ μ μ ε τ έ χ ο υ ν σ τ η Δ ι α Β ί ο υ Μ ά θ η σ η, ( α π ό 9, 1 % πο υ ή τ α ν τ ο 2010, σ ε π ο σο σ τό μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο τ ο υ 15 %) Η ε π ί τ ε υ ξ η τ ω ν ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν σ τ ό χ ω ν κ α θ ί σ τ α τ α ι δ ύ σ κ ο λ η γ ι α τ η ν Ε λ λ ά δ α, ό π ο υ μ ό λ ι ς τ ο 3 % τ ω ν α τ ό μ ω ν η λ ι κ ί α ς ε τ ώ ν π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α Δ ι α Β ί ο υ Μ ά θ η σ η ς, τ ο χ α μ η λ ό τ ε ρ ο π ο σο σ τό σ τ η ν Ε Ε - 17 κ α ι 17

21 τ ο π έ μ π τ ο χ α μ η λ ό τ ε ρ ο σ τ η ν Ε Ε Τ ι ς επ ι δ ό σ ε ι ς τ η ς Ε λ λ ά δ α ς α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν τ έ σ σ ε ρ α μ ό ν ο ν έ α κ ρ ά τ η - μ έ λ η : Σ λ ο β α κ ί α κ α ι Ο υ γ γ α ρ ί α ( 2, 8 %), Ρ ο υ μ α ν ί α ( 1, 3 %) κ α ι Β ο υ λ γ α ρ ί α ( 1, 2 %). H Ε λ λ ά δ α κ α λ ε ί τ α ι ν α ά ρ ε ι τ ι ς α ν ι σ ό τ η τ ε ς σ τ η ν π ρ ό σ β α σ η σ τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η ε ν η λ ί κ ω ν, ο ι ο π ο ί ε ς α π ο τ υ π ώ ν ο ν τ α ι σ τ η ν ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά χ α μ η λ ή σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ τ η Δ ι α Β ί ο υ Μ ά θ η σ η α τ ό μ ω ν η λ ι κ ί α ς 55 +, σ τ η ν ε λ ά χ ι σ τ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή ε ρ γ α τ ώ ν, α γ ρ ο τ ώ ν κ α ι β ι ο τ ε χ ν ώ ν σ ε σ ύ γ κ ρ ι σ η μ ε τ α σ τ ε λ έ χ η ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν κ α ι τ ρ α π ε ζ ώ ν, σ τ η δ ι π λ ά σ ι α σ υ μ μ ε τ ο χ ή τ ω ν κ α τ ο ί κ ω ν α σ τ ι κ ώ ν π ε ρ ι ο χ ώ ν έ ν α ν τ ι τ ω ν κ α τ ο ί κ ω ν η μ ι α σ τ ι κ ώ ν κ α ι α γ ρ ο τ ι κ ώ ν π ε ρ ι ο χ ώ ν κ α ι σ τ η μ ε γ α λ ύ τ ε ρ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή τ ω ν α τ ό μ ω ν μ ε υ ψ η λ ό ε π ί π ε δ ο ε κ π α ί δ ε υ σ η ς έ ν α ν τ ι ε κ ε ί ν ω ν μ ε χ α μ η λ ό. Μ ε β ά σ η τ α σ τ ο ι χ ε ί α τ η ς E u r o s t at, ( 2010 ), σ τ η ν Ε λ λ ά δ α σ ή μ ε ρ α : 1. Τ ο πο σο σ τ ό τ ω ν α τ ό μ ω ν μ ε χ α μ η λ έ ς ε π ι δ ό σ ε ι ς σ τ ι ς β α σ ι κ έ ς δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς ε ί ν α ι 27, 7 %. 2. Τ ο π ο σο σ τό α τ ό μ ω ν ε τ ώ ν π ο υ ε γ κ α τ α λ ε ί π ο υ ν π ρ ό ω ρ α τ η ν ε κ π α ί δ ε υ σ η κ α ι κ α τ ά ρ τ ι σ η ε ί ν α ι 14, 2 %. 3. Η σ υ μ μ ε τ ο χ ή σ τ η σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η ε ί ν α ι μ ό λ ι ς 14 %. 4. Τ ο πο σ ο σ τό α ν ε ρ γ ί α ς τ ο υ σ υ ν ό λο υ το υ π λ η θ υ σ μ ο ύ ε ί ν α ι 23, 6 % ( β τ ρ ί μ η ν ο 2012 έ ν α ν τ ι 16, 3 % τ ο υ α ν τ ί σ τ ο ι χ ο υ τ ρ ι μ ή ν ο υ το υ 2011 ). 5. Τ ο π ο σο σ τ ό α υ τ ό γ ι α τ α ά τ ο μ α π ο υ έ χ ο υ ν ο λ ο κ λ η ρ ώ σ ε ι τ η β α σ ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η ( γ υ μ ν ά σ ι ο ) ε ί ν α ι 25, 7 %, ε ν ώ γ ι α ε κ ε ί ν ο υ ς π ο υ ε ί ν α ι κ ά τ ο χ ο ι μ ε τ α π τ υ χ ι α κ ο ύ ή δ ι δ α κ τ ο ρ ι κ ο ύ τ ί τ λ ο υ σ π ο υ δ ώ ν μ ε ι ώ ν ε τ α ι σ τ ο 12, 9 %. 6. Τ ο 34 % τ ω ν π ο λ ι τ ώ ν χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ν σ ε τ α κ τ ι κ ή β ά σ η τ ο δ ι α δ ί κ τ υ ο, ε ν ώ 81, 8 % δ ε ν δ ι α θ έ τ ο υ ν σ ε ι κ α ν ο π ο ι η τ ι κ ό β α θ μ ό δ ε ξ ι ό τ η τ ε ς χ ρ ή σ η ς τ ο υ δ ι α δ ι κ τ ύ ο υ. Μ ε β ά σ η ό σ α π ρ ο β λ έ π ο ν τ α ι γ ι α τ ο 2020 : 1. Τ ο π ο σο σ τό τ ω ν θ έ σ ε ω ν α π α σ χ ό λ η σ η ς π ο υ α π α ι τ ο ύ ν χ α μ η λ ό ε π ί π ε δ ο δ ε ξ ι ο τ ή τ ω ν α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α μ ε ι ω θ ε ί σ τ η ν Ε Ε σ ε λ ι γ ό τ ε ρ ο α π ό 10 %. 2. Τ ο π ο σο σ τ ό τ ω ν θ έ σ ε ω ν ε ρ γ α σ ί α ς υ ψ η λ ή ς ε ι δ ί κ ε υ σ η ς α ν α μ έ ν ε τ α ι ν α α υ ξ η θ ε ί μ έ χ ρ ι τ ο 2020 σ τ ο 30 % το υ σ υ ν ό λο υ τ ω ν θ έ σ ε ω ν ε ρ γ α σ ί α ς h t t p :// w w w. g s a e. e d u. gr / el / p o l i t i k e s - d v m. 18

22 Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Δ Ι Α Β Ι Ο Υ Μ Α Θ Η Σ Η Σ Η Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α Δ ι ά Β ί ο υ Μ ά θ η σ η ς ( Γ. Γ. Δ. Β. Μ.) τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Π α ι δ ε ί α ς, Έ ρ ε υ ν α ς κ α ι Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, ε ί ν α ι ο ε π ι τ ε λ ι κ ό ς Φ ο ρ έ α ς Δ ι α Β ί ο υ Μ ά θ η σ η ς σ τ η χ ώ ρ α. Έ χ ε ι ω ς α π ο σ τ ο λ ή, ν α σ χ ε δ ι ά ζ ε ι τ η δ η μ ό σ ι α π ο λ ι τ ι κ ή τ η ς Δ ι ά Β ί ο υ Μ ά θ η σ η ς, ν α ε κ π ο ν ε ί τ ο ε θ ν ι κ ό π ρ ό γ ρ α μ μ α τ η ς χ ώ ρ α ς κ α ι ν α ε π ο π τ ε ύ ε ι τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή τ ο υ 14. Ε ι δ ι κ ό τ ε ρ α : Ε π ο π τ ε ύ ε ι κ α ι δ ι α χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι τ α σ υ σ τ ή μ α τ α α ρ χ ι κ ή ς κ α ι σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς κ α τ ά ρ τ ι σ η ς, κ α θ ώ ς κ α ι τ η γ ε ν ι κ ή ε κ π α ί δ ε υ σ η ε ν η λ ί κ ω ν. Δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ε ι τ ο ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ό π λ α ί σ ι ο ό λ ω ν τ ω ν μ ο ν ά δ ω ν, ( α ρ χ ι κ ή ς κ α ι σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς κ α τ ά ρ τ ι σ η ς κ α ι γ ε ν ι κ ό τ ε ρ α τ η ς μ η τ υ π ι κ ή ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ). Σ υ ν τ ο ν ί ζ ε ι, α ξ ι ο λ ο γ ε ί κ α ι υ π ο σ τ η ρ ί ζ ε ι τ ο Ε θ ν ι κ ό Δ ί κ τ υ ο Δ ι ά Β ί ο υ Μ ά θ η σ η ς, σ χ ε δ ι ά ζ ε ι κ α ι δ ι α χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α δ ι ά β ί ο υ μ ά θ η σ η ς, π ο υ α φ ο ρ ο ύ ν τ ο ν π λ η θ υ σ μ ό τ η ς χ ώ ρ α ς κ α ι τ ο ν α π ό δ η μ ο ε λ λ η ν ι σ μ ό. Μ ε λ ε τ ά κ α ι α ξ ι ο π ο ι ε ί β έ λ τ ι σ τ ε ς π ρ α κ τ ι κ έ ς α π ό τ ο ε υ ρ ω π α ϊ κ ό κ α ι δ ι ε θ ν έ ς ε π ί π ε δ ο κ α ι δ ι α χ ε ι ρ ί ζ ε τ α ι ε υ ρ ω π α ϊ κ ά κ α ι σ υ γ χ ρ η μ α τ ο δ ο τ ο ύ μ ε ν α α π ό τ η ν Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή Έ ν ω σ η π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α. Μ ε ρ ι μ ν ά γ ι α τ η δ ι α σ φ ά λ ι σ η τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς τ ω ν π α ρ ε χ ό μ ε ν ω ν υ π η ρ ε σ ι ώ ν κ α τ ά ρ τ ι σ η ς κ α ι γ ε ν ι κ ή ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς ε ν η λ ί κ ω ν, κ α ι γ ι α τ η σ υ μ μ ε τ ο χ ή τ ω ν μ ε λ ώ ν τ ω ν ε υ ά λ ω τ ω ν κ ο ι ν ω ν ι κ ά ο μ ά δ ω ν σ ε π ρ ο γ ρ ά μ μ α τ α δ ι α β ί ο υ μ ά θ η σ η ς. Σ υ ν ε ρ γ ά ζ ε τ α ι μ ε δ ι ε θ ν ε ί ς κ α ι ε υ ρ ω π α ϊ κ ο ύ ς φο ρ ε ί ς, ή φο ρ ε ί ς ά λ λ ω ν χ ω ρ ώ ν ο ι ο π ο ί ο ι έ χο υ ν α ν ά λ ο γο σ κ ο π ό κ α ι ε κ π ρ ο σ ω π ε ί τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο σ ε ό ρ γ α ν α δ ι ε θ ν ώ ν ή ε υ ρ ω π α ϊ κ ώ ν ο ρ γ α ν ι σ μ ώ ν. Μ ε ρ ι μ ν ά γ ι α τ η ν ε π ι μ ό ρ φ ω σ η κ α ι τ η σ υ ν ε χ ή υ π ο σ τ ή ρ ι ξ η τ ω ν σ τ ε λ ε χ ώ ν τ ω ν υ π η ρ ε σ ι α κ ώ ν μ ο ν ά δ ω ν κ α ι τ ω ν α ρ μ ό δ ι ω ν φ ο ρ έ ω ν π α ρ ο χ ή ς υ π η ρ ε σ ι ώ ν δ ι α β ί ο υ μ ά θ η σ η ς τ ω ν Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι ώ ν κ α ι τ ω ν Δ ή μ ω ν. Σ τ ο π λ α ί σ ι ο τ η ς π ρ ο ώ θ η σ η ς τ η ς δ ι α β ί ο υ μ ά θ η σ η ς, σ τ η ν η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ή σ ε λ ί δ α τ η ς Γ ε ν ι κ ή ς Γ ρ α μ μ α τ ε ί α ς τ η ς Δ ι α Β ί ο υ Μ ά θ η σ η ς, λ ε ι τ ο υ ρ γ ε ί Β ά σ η Δ ε δ ο μ έ ν ω ν, «Μ η τ ρ ώ ο Φ ο ρ έ ω ν Δ ι α Β ί ο υ Μ ά θ η σ η ς», ό π ω ς ο ρ ί ζ ε τ α ι α π ό τ ι ς δ ι α τ ά ξ ε ι ς τ ο υ Ν / , 14 h t t p :// w w w. g s a e. e d u. gr / el / 15 h t t p : / / m d v m. g s a e. e d u. gr / 19

23 ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μ έ χ ρ ι σ ή μ ε ρ α δ ε ν υ π ά ρ χ ε ι ε ν ι α ί ο ς θ ε σ μ ι κ ό ς φ ο ρ έ α ς ή ν ο μ ο θ ε τ ι κ ό π λ α ί σ ι ο π ο υ ν α σ υ ν τ ο ν ί ζ ε ι τ ι ς δ ρ ά σ ε ι ς ό λ ω ν τ ω ν Υ π ο υ ρ γ ε ί ω ν σ τ ο ν τ ο μ έ α τ η ς Δ ι α β ί ο υ Μ ά θ η σ η ς. Υ π ε ν θ υ μ ί ζ ε τ α ι ό τ ι ο ι π ο λ ι τ ι κ έ ς τ η ς τ υ π ι κ ή ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς ε κ π α ί δ ε υ σ η ς κ α ι κ α τ ά ρ τ ι σ η ς δ ι α μ ο ρ φ ώ ν ο ν τ α ι α π ό τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Π α ι δ ε ί α ς, Έ ρ ε υ ν α ς κ α ι Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν. Αν τ ί θ ε τ α, τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ε ρ γ α σ ί α ς, Κο ι ν ω ν ι κ ή ς Ασ φ ά λ ι σ η ς κ α ι Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς Α λ λ η λ ε γ γ ύ η ς έ χ ε ι τ η ν ε π ο π τ ε ί α τ ω ν π ο λ ι τ ι κ ώ ν π ο υ σ χ ε τ ί ζ ο ν τ α ι μ ε τ η ν μ η τ υ π ι κ ή, σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή κ α τ ά ρ τ ι σ η. Η θ ε σ μ ο θ έ τ η σ η τ ο υ Ε ΚΕ Π Ι Σ, θ ε ω ρ ε ί τ α ι ί σ ω ς η π ι ο σ η μ α ν τ ι κ ή κ α ι ν ο τ ο μ ί α σ τ η ν ε φ α ρ μ ο γ ή τ ω ν ε ν ε ρ γ ε ι ώ ν κ α τ ά ρ τ ι σ η ς κ α τ ά τ η ν π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή π ε ρ ί ο δ ο το υ 2ο υ Κο ι ν ο τ ι κ ο ύ Π λ α ι σ ί ο υ Σ τ ή ρ ι ξ η ς. Ι δ ρ ύ θ η κ ε τ ο , ( Ν ), κ α ι ε π ο π τ ε υ ό τ α ν α π ό τ ο τ ό τ ε Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Ε ρ γ α σ ί α ς κ α ι Κο ι ν ω ν ι κ ώ ν Ασ φ α λ ί σ ε ω ν μ ε σ κ ο πό τ η δ ι α σ φ ά λ ι σ η κ α ι π ρ ο ώ θ η σ η τ η ς π ο ι ό τ η τ α ς τ η ς π α ρ ε χ ό μ ε ν η ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς κ α τ ά ρ τ ι σ η ς σ τ η ν Ε λ λ ά δ α 16. Σ τ ό χ ο ς το υ ή τ α ν ο σ χ ε δ ι α σ μ ό ς, η α ν ά π τ υ ξη κ α ι ε φ α ρ μ ο γή το υ Ε θ ν ι κ ο ύ Σ υ σ τ ή μ α τ ο ς Π ι σ τ ο π ο ί η σ η ς τ η ς Σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η ς Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς Κα τ ά ρ τ ι σ η ς. Τ ο Ε ΚΕ Π Ι Σ σ υ γ χ ω ν ε ύ τ η κ ε μ α ζ ί μ ε τ ο ν Ε θ ν ι κ ό Ο ρ γ α ν ι σ μ ό Π ι σ τ ο π ο ί η σ η ς Π ρ ο σ ό ν τ ω ν ( Ε. Ο. Π. Π. ), κ α ι τ ο Ε θ ν ι κ ό Κέ ν τ ρ ο Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ο ύ Π ρ ο σ α ν α τ ο λ ι σ μ ο ύ ( Ε. Κ. Ε. Π. ), σ ε έ ν α ν έ ο δ ι ά δ ο χ ο φο ρ έ α τ ο ν Ε Ο Π Π Ε Π. Ο Ε. Ο. Π. Π. Ε. Π. ε ί ν α ι Ν ο μ ι κ ό Π ρ ό σ ω π ο Ι δ ι ω τ ι κ ο ύ Δ ι κ α ί ο υ, ε π ο π τ ε υ ό μ ε ν ο α π ό τ ο Υ π ο υ ρ γ ε ί ο Π α ι δ ε ί α ς Έ ρ ε υ ν α ς κ α ι Θ ρ η σ κ ε υ μ ά τ ω ν, (Ν. 4115/2013) 17. Σ τ ο ν Ε Ο Π Π Ε Π έ χ ο υ ν μ ε τ α φ ε ρ θ ε ί ό λ ε ς ο ι π α λ ι έ ς α ρ μ ο δ ι ό τ η τ ε ς τ ο υ Ε ΚΕ Π Ι Σ, μ ε τ α ξ ύ τ ω ν ο π ο ί ω ν ή τ α ν η π ι σ τ ο π ο ί η σ η τ ω ν Κ έ ν τ ρ ω ν Ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς Κ α τ ά ρ τ ι σ η ς ( ΚΕ Κ), η π α ρ α κ ο λ ο ύ θ η σ η κ α ι α ξ ι ο λ ό γ η σ η τ ω ν π ι σ τ ο π ο ι η μ έ ν ω ν ΚΕ Κ, ο έ λ ε γ χ ο ς τ ο υ σ υ σ τ ή μ α τ ο ς π ι σ τ ο π ο ί η σ η ς Ε κ π α ι δ ε υ τ ώ ν κ α ι Σ τ ε λ ε χ ώ ν Σ υ ν ο δ ε υ τ ι κ ώ ν Υ π ο σ τ η ρ ι κ τ ι κ ώ ν Υ π η ρ ε σ ι ώ ν ( Σ. Υ. Υ. ), κ α ι τ ο σ ύ σ τ η μ α π ι σ τ ο π ο ί η σ η ς τ ω ν π ρ ο γ ρ α μ μ ά τ ω ν σ υ ν ε χ ι ζ ό μ ε ν η ς ε π α γ γ ε λ μ α τ ι κ ή ς κ α τ ά ρ τ ι σ η ς. 16 www. e k e p i s. gr 17 h t t p : / / www. e o p p e p. gr / i n d e x. php / el / 20

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ : 6.913 ΠΡΑΞΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σ τ η ν Π ά τ ρ α σ ή μ ε ρ α σ τ ι ς δ ε κ α τ έ σ σ ε ρ ι ς ( 1 4 ) τ ο υ μ ή ν α Ο κ τ ω β ρ ί ο υ, η μ έ ρ α Τ ε τ ά ρ τ η, τ ο υ έ τ ο υ ς δ

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ

Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ Α θ ή ν α, 7 Α π ρ ι λ ί ο υ 2 0 1 6 Τ ε ύ χ ο ς Δ ι α κ ή ρ υ ξ η ς Α ν ο ι κ τ ο ύ Δ ι ε θ ν ο ύ ς Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ύ 0 1 / 2 0 1 6 μ ε κ ρ ι τ ή ρ ι ο κ α τ α κ ύ ρ ω σ η ς τ η ν π λ έ ο ν σ υ μ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ

r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι Ο Ε Υ Τ Ι Κ Ο Ι Ο Ρ Υ Μ Α Κ Α Β Α Λ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ν Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ώ Ν Τ Μ Η Μ Α Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ i l t r i-γυχ I Λ Κ Η ΕΡ>ι-Λ ;ε ΐ Λ ΑΥΤΟΜΑΤ

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ

þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ ÁÌ» Â Ä Å ¹µÅ Å½Ä ÃÄ þÿ ¹±Çµ Á¹Ã ºÁ õɽ ÃÄ ÃÇ» Tokatzoglou,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ ΑΡΙΣΤΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2013 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ Λεμεσός 2012 i ii ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν

Ε Π Ι Μ Ε Λ Η Τ Η Ρ Ι Ο Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Ε ρ μ ο ύ π ο λ η, 0 9 Μ α ρ τ ί ο υ 2 0 1 2 Π ρ ο ς : Π ε ρ ιφ ε ρ ε ι ά ρ χ η Ν ο τ ίο υ Α ιγ α ί ο υ Α ρ ι θ. Π ρ ω τ. 3 4 2 2 κ. Ι ω ά ν ν η Μ α χ α ι ρ ί δ η F a x : 2 1 0 4 1 0 4 4 4 3 2, 2 2 8 1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο»

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE

«ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE «ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ» ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ GAMIAN- EUROPE We would like to invite you to participate in GAMIAN- Europe research project. You should only participate if you want to and choosing

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Λέξεις κλειδιά: Υγεία και συμπεριφορές υγείας, χρήση, ψυχότροπες ουσίες, κοινωνικό κεφάλαιο. Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Ε.Υ.Π. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τίτλος: «Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών από μαθητές Α Λυκείου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου και ο ρόλος του Κοινωνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση κατά του ιού της γρίπης Σε δομές του νομού Λάρισας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τα γνωστικά επίπεδα των επαγγελματιών υγείας Στην ανοσοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο

ο Θε ος η η µων κα τα φυ γη η και δυ υ υ να α α α µις βο η θο ος ε εν θλι ψε ε ε σι ταις ευ ρου ου ου ου ου σαις η η µα α α ας σφο ο ο ο Ἐκλογή ἀργοσύντοµος εἰς τὴν Ἁγίν Κυρικήν, κὶ εἰς ἑτέρς Γυνίκς Μάρτυρς. Μέλος Ἰωάννου Ἀ. Νέγρη. Ἦχος Νη ε Κ ι δυ υ υ υ ν µι ις Α λ λη λου ου ου ι ι ι ι ο Θε ος η η µων κ τ φυ γη η κι δυ υ υ ν µις βο η θο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT

2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, EVALUATION REPORT 2nd Training Workshop of scientists- practitioners in the juvenile judicial system Volos, 26-6-2016 Can anyone hear me? The participation of juveniles in juvenile justice. EVALUATION REPORT 80 professionals

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 9ς (Μ, (έ) Ν,) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Αή

Διαβάστε περισσότερα

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door

Right Rear Door. Let's now finish the door hinge saga with the right rear door Right Rear Door Let's now finish the door hinge saga with the right rear door You may have been already guessed my steps, so there is not much to describe in detail. Old upper one file:///c /Documents

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΓΚ ΑΛΕΧΑΝΔΡΕΙΟ \ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ θεμα: Μελέτη της γνώσης, στάσης, πρόθεσης και συμπεριφοράς των χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΥΘΑΛΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ H επίδραση του «e-mentor» σε επιμορφούμενους

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους.

υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή: Τα χημειοθεραπευτικά φάρμακα έχουν αποδειχθεί οτι θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των νοσηλευτών που συστηματικά εμπλέκονται στην παρασκευή και χορήγηση τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε.

ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Νο 95 ΜΑΡΙΟΛΑΚΟΣ Η., ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι., ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Ε., ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Ε., ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ, Ε. (2003). Το πρόβλημα του νερού στη Θεσσαλία και προτάσεις για την αντιμετώπισή του στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens

Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Περιοχή διαγωνισμού Rethink Athens Πρόγραμμα : Statistical_Analysis_1.prg Ανάλυση : 28/06/2012 13:05 Κατάλογος : C:\Workspace\Planning\Mst\2010\Statistics\Analysis_5\ Vesrion : 2.8.0, 20-06-2011 Τα κοινά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Επιπτώσεις από τη χρήση αντικαταθλιπτικής αγωγής στην εγκυμοσύνη στο έμβρυο Όνομα Φοιτήτριας: Άντρια Λυσάνδρου Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές»

Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διατήρηση της γεωργικής χρήσης της γης σε περιαστικές περιοχές» ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας &Ανάπτυξης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη και Διαχείριση του Αγροτικού Χώρου» Μεταπτυχιακή Εργασία: «Διερεύνηση των παραγόντων

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Φνηηεηή ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Ζιεθηξνληθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 12ς (Π, (ίς- )) ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261)

Αζεκίλα Α. Μπνπράγηεξ (Α.Μ. 261) ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΘΔΜΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΣΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΑ ΣΖ ΖΜΑΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΜΕ ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ STUDY PHOTOVOLTAIC PARK WITH SUBSTATIONS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions.

The Nottingham eprints service makes this work by researchers of the University of Nottingham available open access under the following conditions. Luevorasirikul, Kanokrat (2007) Body image and weight management: young people, internet advertisements and pharmacists. PhD thesis, University of Nottingham. Access from the University of Nottingham repository:

Διαβάστε περισσότερα

Code Breaker. TEACHER s NOTES

Code Breaker. TEACHER s NOTES TEACHER s NOTES Time: 50 minutes Learning Outcomes: To relate the genetic code to the assembly of proteins To summarize factors that lead to different types of mutations To distinguish among positive,

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε

Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ Ε Ε Ω Ν ΚΑ Ι Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ε Α Π Ο Τ Ε Λ Ε Ε Μ Α Τ Α Χ Ρ Η Ε Ε Ω Ε Τ. Ε. I. E X ΟΛΗ: Τ Μ Η Μ Α : ΚΑΒΑΛΑΕ α ί Ο Ι Κ Η Ε Η Ε & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Ε Λ Ο Γ Ι Ε Τ Ι Κ Η Ε Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Εί= ΓΑΕΙΑ Τ Ο Υ Π Α Γ Ι Α Τ Η Β Υ Ρ Ω Ν Θ Ε Μ Α Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Ε Μ Ο Ι Ε Κ Μ Ε Τ Α Λ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι

department listing department name αχχουντσ ϕανε βαλικτ δδσϕηασδδη σδηφγ ασκϕηλκ τεχηνιχαλ αλαν ϕουν διξ τεχηνιχαλ ϕοην µαριανι She selects the option. Jenny starts with the al listing. This has employees listed within She drills down through the employee. The inferred ER sttricture relates this to the redcords in the databasee

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ½ Á Å, ˆ»µ½± Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016-08 þÿ µà±³³µ»¼±ä¹º ½ ÀÄž ÄÉ þÿµºà±¹ µåä¹ºî½ - ¹µÁµÍ½ à Äɽ þÿ³½îãµé½

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο.Ε. ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΟΥΡΑΝΟΥ ΕΡΜΙΟΝΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΔΕΜΕΤΖΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Διαβάστε περισσότερα

Proforma E. Flood-CBA#2 Training Seminars. Περίπτωση Μελέτης Ποταμός Έ βρος, Κοινότητα Λαβάρων

Proforma E. Flood-CBA#2 Training Seminars. Περίπτωση Μελέτης Ποταμός Έ βρος, Κοινότητα Λαβάρων Proforma E Flood-CBA#2 Training Seminars Περίπτωση Μελέτης Ποταμός Έ βρος, Κοινότητα Λαβάρων Proforma A B C D E F Case Η λογική Study Collecting information regarding the site that is to be assessed. Collecting

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ. 6ο Δμοτικό Σχολείο Κηφησιας Πηνελόπη Δέλτα, Β Δ/νση Εκπ/σης Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Πρόθεσή μας είναι να παρουσιάσουμε ένα συνδυασμό των προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Π.Μ.Σ: «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη γλώσσα και στα κείμενα» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Το φωνηεντικό

Διαβάστε περισσότερα

Working Paper Series 06/2007. Regulating financial conglomerates. Freixas, X., Loranth, G. and Morrison, A.D.

Working Paper Series 06/2007. Regulating financial conglomerates. Freixas, X., Loranth, G. and Morrison, A.D. Working Paper Series 06/2007 Regulating financial conglomerates Freixas, X., Loranth, G. and Morrison, A.D. These papers are produced by Judge Business School, University of ambridge. They are circulated

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς

Επίδραση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων Τροφίμων. Ιωάννης Γκανάς ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Strain gauge and rosettes

Strain gauge and rosettes Strain gauge and rosettes Introduction A strain gauge is a device which is used to measure strain (deformation) on an object subjected to forces. Strain can be measured using various types of devices classified

Διαβάστε περισσότερα

Galatia SIL Keyboard Information

Galatia SIL Keyboard Information Galatia SIL Keyboard Information Keyboard ssignments The main purpose of the keyboards is to provide a wide range of keying options, so many characters can be entered in multiple ways. If you are typing

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους

Πτυχιακή Εργασία. Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Παραδοσιακά Προϊόντα Διατροφική Αξία και η Πιστοποίηση τους Εκπόνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας ή νέα χρηµατοδοτική µορφή προς ενδυνάµωση της γεωργικής οικονοµίας; ΤΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας ή νέα χρηµατοδοτική µορφή προς ενδυνάµωση της γεωργικής οικονοµίας; ΤΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω

ω ω ω ω ω ω+2 ω ω+2 + ω ω ω ω+2 + ω ω+1 ω ω+2 2 ω ω ω ω ω ω ω ω+1 ω ω2 ω ω2 + ω ω ω2 + ω ω ω ω2 + ω ω+1 ω ω2 + ω ω+1 + ω ω ω ω2 + ω 0 1 2 3 4 5 6 ω ω + 1 ω + 2 ω + 3 ω + 4 ω2 ω2 + 1 ω2 + 2 ω2 + 3 ω3 ω3 + 1 ω3 + 2 ω4 ω4 + 1 ω5 ω 2 ω 2 + 1 ω 2 + 2 ω 2 + ω ω 2 + ω + 1 ω 2 + ω2 ω 2 2 ω 2 2 + 1 ω 2 2 + ω ω 2 3 ω 3 ω 3 + 1 ω 3 + ω ω 3 +

Διαβάστε περισσότερα

EE512: Error Control Coding

EE512: Error Control Coding EE512: Error Control Coding Solution for Assignment on Finite Fields February 16, 2007 1. (a) Addition and Multiplication tables for GF (5) and GF (7) are shown in Tables 1 and 2. + 0 1 2 3 4 0 0 1 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών

Καρδιακή Συχνότητα και Πρόσληψη Οξυγόνου Ατόμων Μέσης Ηλικίας κατά την Εκτέλεση Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Ερευνητική Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό τόμος 6 (3), 329 339 Δημοσιεύτηκε: 31 Δεκεμβρίου 2008 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 6 (3), 329-339 Released: December 31, 2008 www.hape.gr/emag.asp

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Πτυχιούχου Γεωπόνου Κατόχου Μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΤΟ ΚΑΠΜΝΙΣΜΑ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ Κατσαρής Γιάγκος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½

þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ ¼ ¼± Ä Â ÆÅùº  ÃÄ ½ þÿ ż½±Ã Å. ÀÌȵ¹Â ¼± Äν º Likaki, Ioannis

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΕΝΑ ΦΛΟΚΑ Επίκουρος Καθηγήτρια Τµήµα Φυσικής, Τοµέας Φυσικής Περιβάλλοντος- Μετεωρολογίας ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Πληθυσµός Σύνολο ατόµων ή αντικειµένων στα οποία αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

< = ) Τ 1 <Ο 6? <? Ν Α <? 6 ϑ<? ϑ = = Χ? 7 Π Ν Α = Ε = = = ;Χ? Ν !!! ) Τ 1. Ο = 6 Μ 6 < 6 Κ = Δ Χ ; ϑ = 6 = Σ Ν < Α <;< Δ Π 6 Χ6 Ο = ;= Χ Α

< = ) Τ 1 <Ο 6? <? Ν Α <? 6 ϑ<? ϑ = = Χ? 7 Π Ν Α = Ε = = = ;Χ? Ν !!! ) Τ 1. Ο = 6 Μ 6 < 6 Κ = Δ Χ ; ϑ = 6 = Σ Ν < Α <;< Δ Π 6 Χ6 Ο = ;= Χ Α # & ( ) ) +,. /, 1 /. 23 / 4 (& 5 6 7 8 8 9, :;< = 6 > < 6? ;< Β Γ Η. Ι 8 &ϑ Ε ; < 1 Χ6 Β 3 / Κ ;Χ 6 = ; Λ 4 ϑ < 6 Χ ; < = = Χ = Μ < = Φ ; ϑ =

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ [Μαρία Μαρκουλλή] Λεμεσός 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Το πέραςμα από την Επιχειρηματολογία ςτην Απόδειξη. ςτη Γεωμετρία: Ο Ρόλοσ τησ Οπτικοποίηςησ ΚΑΡΑΣΡΑΟΓΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Το πέραςμα από την Επιχειρηματολογία ςτην Απόδειξη. ςτη Γεωμετρία: Ο Ρόλοσ τησ Οπτικοποίηςησ ΚΑΡΑΣΡΑΟΓΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Διαπανεπιςσημιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ CYPRUS COMPUTER SOCIETY ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 19/5/2007 Οδηγίες: Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις. Αν κάπου κάνετε κάποιες υποθέσεις να αναφερθούν στη σχετική ερώτηση. Όλα τα αρχεία που αναφέρονται στα προβλήματα βρίσκονται στον ίδιο φάκελο με το εκτελέσιμο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και

Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τομέας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Χρηματοοικονομική Ανάπτυξη, Θεσμοί και Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # &

2 (4! ((2 (5 /! / Β ;! + %ΧΑ + ((5 % # & !! # % & # () %# + (, # &,. /01 2 23 () 0 &. 04 3 23 (5 6787%.9 : ; 3!.&6< # (5 2!.& 6 < # ( )!.&+ < # 0= 1 # (= 2 23 0( >? / #.Α( 2= 0( 4 /

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 0.0. :6:0 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 76ΨΧ0Α-Ω0Ν Ο ΡΑ Α ΧΟ Α Ω Ο Ρ Ω Α ΑΡ Α Ο Α Ο Α Ο ΡΩΟ Ω Α Α Ο ια α οχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ -Τεύχος 16 (2009), 61-76 ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Περίληψη Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ ΦΥΤΑΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΙΠΕΡΙΑ (Capsicum annuum L.) ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΛΑΤΟΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα