«Η Γιώζζα κε ηα κάηηα κνπ» Μαξηάλλα Χαηδνπνύινπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Η Γιώζζα κε ηα κάηηα κνπ» Μαξηάλλα Χαηδνπνύινπ"

Transcript

1 Τπόδεηγκα ρέδην δηδαζθαιίαο κε ηε ρξήζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ «Η Γιώζζα κε ηα κάηηα κνπ» Μαξηάλλα Χαηδνπνύινπ

2 Σν ινγηζκηθό «Γιώζζα Α Β & Γ» αθνξά καζεηέο κε πξνβιήκαηα αθνήο θώθσζε θαη πξννξίδεηαη γηα ηηο ηξεηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Απνηειεί έλα εύρξεζην θαη ιεηηνπξγηθό εξγαιείν γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο γιώζζαο ζηα πιαίζηα ηεο δίγισζζεο εθπαίδεπζεο, θαηά ηε ρξήζε ηνπ νπνίνπ είλαη δπλαηή ε ζύγθξηζε Διιεληθήο γξαπηήο γιώζζαο θαη Δ.Ν.Γ. Δίλαη δηαξζξσκέλν ζε ηξία εμειηθηηθά επίπεδα θεηκέλσλ Δπίπεδν Α, Β, Γ, έλα γηα θάζε κηα από ηηο πξώηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ θαη είλαη δηαδξαζηηθό. Κάζε επίπεδν απαξηίδεηαη από έλαλ αξηζκό θεθαιαίσλ πνπ θαζέλα θέξεη ηνλ ηίηιν ηνπ θεηκέλνπ πνπ δηδάζθεηαη. Σα θείκελα πνπ έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζην ινγηζκηθό απνηεινύλ αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ηεο ειιεληθήο θαη μέλεο παηδηθήο ινγνηερλίαο ή είλαη θείκελα από ηελ ειιεληθή ιατθή παξάδνζε πνπ πξαγκαηεύνληαη ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν, ηελ αγάπε, ηε θηιία, ην πεξηβάιινλ θαη αληινύληαη από ηε δηδαθηέα ύιε ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο ησλ ηξηώλ πξώησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. Τν ινγηζκηθό «Γιώζζα Α Β & Γ» κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο γιώζζαο, ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο κειέηεο πεξηβάιινληνο ή θαη αλεμάξηεηα γηα ηε δηδαζθαιία ηζηνξηώλ θαη παξακπζηώλ. Δηδηθόηεξα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε σο αθόξκεζε γηα ηε δηδαζθαιία ελόο θεηκέλνπ ή ελόο βίληεν ηεο Δ.Ν.Γ. θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο γιώζζαο, είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο γηα γισζζηθή επεμεξγαζία θαη δηδαζθαιία γξαπηνύ θεηκέλνπ θαη βίληεν Δ.Ν.Γ. ή ζην ηέινο γηα αμηνιόγεζε ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ αλέπηπμαλ νη καζεηέο σο πξνο θείκελν θαη βίληεν Δ.Ν.Γ. πνπ δηδάρζεθε ζηνπο καζεηέο. Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε ελδεηθηηθά ην πώο ηα θείκελα βίληεν πνπ πεξηέρνληαη ζην ινγηζκηθό «Γιώζζα Α Β & Γ» ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο γιώζζαο. Με αθνξκή ηε δηδαζθαιία θαη εθκάζεζε ησλ κελώλ ηνπ ρξόλνπ ζηελ 5 ε ελόηεηα ηνπ βηβιίνπ ηεο γιώζζαο ηεο Β δεκνηηθνύ, ζην ηεηξάδην εξγαζηώλ παξνπζηάδεηαη ην πνίεκα ηεο Μαξηαλίλαο Κξηεδή «Γώδεθα κήλεο αζιεηέο», (α 2

3 ηεύρνο, 5 ε ελόηεηα «Πάκε γηα ςώληα», άζθεζε 2). Οη καζεηέο θαινύληαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηα νλόκαηα ησλ κελώλ πνπ έρνπλ αθαηξεζεί από ην θείκελν ηεο Μ. Κξηεδή αθνύ πξώηα ηα έρνπλ δηδαρζεί δηαβάδνληάο ηα από ην ράξηε ηνπ ρξόλνπ πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην βηβιίν ηνπ καζεηή (4 ν κέξνο ηεο 5 εο ελόηεηαο). Αλ θαη ε εθκάζεζε ησλ κελώλ ζα κπνξνύζε λα γίλεη πνιύ εύθνια κε απιή απνκλεκόλεπζε, ε ζύλδεζε ηεο κε έλα απζεληηθό θείκελν παηδηθήο ινγνηερλίαο όπσο ην πνίεκα ηεο Μαξηαλίλαο Κξηεδή ελαξκνλίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγηθή ζεώξεζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ρξήζεο ηεο γιώζζαο ζηελ εθπαίδεπζε. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο άζθεζεο 2 ( ζειίδα 26) ν θσθόο καζεηήο πξέπεη λα αληηκεησπίζεη δύν αξθεηά κεγάιεο δπζθνιίεο. Ζ πξώηε αθνξά ηελ θαηαλόεζε ηνπ πνηήκαηνο-θεηκέλνπ «Γώδεθα κήλεο αζιεηέο» θαη ε δεύηεξε ηε ζπκπιήξσζε ησλ νλνκάησλ ησλ κελώλ ζε ηύπνπο (ελαιιαθηηθή νλνκαζία ησλ κελώλ) πνπ δελ είλαη δπλαηό λα γλσξίδνπλ, αλ δελ ηνπο έρνπλ πξνεγνπκέλσο δηδαρζεί κέζσ ζπζηεκαηηθήο δηδαζθαιίαο. Με ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ «Γιώζζα Α Β & Γ» θαη ηελ παξνπζίαζε ηνπ θεθαιαίνπ «Γώδεθα κήλεο αζιεηέο» (επίπεδν Β ) νη δπζθνιίεο απηέο κπνξνύλ πνιύ εύθνια λα πξνζπειαζηνύλ κε επράξηζην θαη δηαδξαζηηθό ηξόπν θάλνληαο πξνζβάζηκν έλα ηόζν απαηηεηηθό θαη ζρεηηθά δύζθνιν θείκελν γηα ηνπο θσθνύο καζεηέο. Ο εθπαηδεπηηθόο έρεη ζηα ρέξηα ηνπ έλα πνιύ θαιό πιηθό, κηα ππνδεηγκαηηθή απόδνζε ηνπ πνηήκαηνο ηεο Μ. Κξηεδή ζηελ Δ.Ν.Γ., κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα δηεπθνιύλεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ ζε ζπλδπαζκό κε κηα ζεηξά αζθήζεσλ δηδαζθαιίαο θαη εκπέδσζεο ελόο βαζηθνύ ιεμηινγίνπ πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη κέξνο ησλ νλνκάησλ ησλ κελώλ πνπ απνηειεί ηνλ θύξην ζηόρν ηεο άζθεζεο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ν εθπαηδεπηηθόο πξηλ δεηήζεη από ηνπο θσθνύο καζεηέο λα εθηειέζνπλ ηε δεύηεξε άζθεζε ηεο 5 εο ελόηεηαο, ζα ήηαλ ζθόπηκν λα παξνπζηάζεη ην θεθάιαην «Γώδεθα κήλεο αζιεηέο» από ην ινγηζκηθό «Γιώζζα Α Β & Γ» είηε γηα λα εμνηθεησζνύλ νη καζεηέο κε ην πεξηερόκελν ηνπ θεηκέλνπ πξηλ θάλνπλ ηελ άζθεζε 2, είηε επεθηείλνληαο ηελ 5 ε ελόηεηα ηνπ ζρνιηθνύ βηβιίνπ βάδνληαο ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ πνηήκαηνο. 3

4 Παξαθάησ παξνπζηάδνπκε ηε δηδαζθαιία ηνπ πνηήκαηνο «Γώδεθα κήλεο αζιεηέο» κε ηε ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνύ «Γιώζζα Α Β & Γ». Γώδεθα κήλεο αζιεηέο Γώδεθα κήλεο αζιεηέο ζην γήπεδν ηνπ ρξόλνπ, δώδεθα κήλεο αζιεηέο θάλνπλ αγώλα δξόκνπ. Ο Γελάξεο κε κπνηίληα θαη ν Φιεβάξεο κε παιηό θαη ν Μάξηεο κε ζνξηζάθη ξηγσηό. Ο Απξίιεο κε θαζθέην θαη κε άζπξεο ειβηέιεο θαη ν Μάηνο θαη ν Ηνύληνο κ άζπξεο μώπιαηεο θαλέιεο. Γώδεθα κήλεο ζηε γξακκή ηηλάδνπλε ηα πόδηα θη όινη θνηηάλε κε νξκή ηνπ δξόκνπ ηα εκπόδηα. Ό Ηνύιηνο ν ρίπεο κε κπινπηδίλ θαη ρατκαιηά θαη ν Αύγνπζηνο κε ςάζα θαη γπαιηά. 4

5 Ο επηέκβξεο θη ν Οθηώβξεο κε αδηάβξνρα ζαθάθηα θη ν Ννέκβξεο θη ν Γεθέκβξεο κε πνπιόβεξ θαη ζθνπθάθηα Γώδεθα κήλεο ζηε γξακκή ηηλάδνπλε ηα πόδηα θη όινη πεδάλε κε νξκή ηνπ δξόκνπ ηα εκπόδηα. Γώδεθα κήλεο αζιεηέο ζην γήπεδν ηνπ ρξόλνπ, δώδεθα κήλεο αζιεηέο θάλνπλ αγώλα δξόκνπ. Μαξηαλίλα Κξηεδή Σηόρνη: Ο καζεηήο Να θαηαλνήζεη o ηελ θπθιηθή έλλνηα ηνπ ρξόλνπ o ηελ παξνκνίσζε ηνπ θύθινπ ηνπ ρξόλνπ (ελαιιαγή ησλ κελώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ) κε ην γήπεδν. o ηελ πξνζσπνπνίεζε ησλ κελώλ Να ζπζρεηίζεη o Κάζε κήλα κε ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ γλώξηζκα κε βάζε ηελ αιιαγή ηνπ θαηξνύ Να κάζεη o ηε ζεηξά ησλ κελώλ 5

6 o ηελ ελαιιαθηηθή νλνκαζία ησλ κελώλ (εθηόο από ηνλ Αύγνπζην) Σηάδην Α Γξάθνπκε ην πνίεκα ζε έλα κεγάιν ραξηόλη, ην αλαξηνύκε ζηνλ πίλαθα θαη εμεγνύκε ζηνπο καζεηέο όηη απηό ζα είλαη ην θείκελνπνίεκα κε ην νπνίν πξόθεηηαη λα αζρνιεζνύκε ηελ επόκελε ώξα. Σνπο δεηάκε λα δηαβάζνπλ κόλνλ ηνλ ηίηιν θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ηνλ λνεκαηίζνπλ. Γίπια ζην ραξηόλη κε ην πνίεκα αλαξηνύκε έλαλ πίλαθα (ζε ραξηόλη) κε ηέζζεξηο ζηήιεο. ηελ πξώηε ζηήιε έρνπκε ηνπο ηαθηηθνύο αξηζκνύο πνπ δειώλνπλ ηε ζεηξά ησλ κελώλ. ηε δεύηεξε ζηήιε είλαη γξακκέλα ηα νλόκαηα ησλ κελώλ. Ζ ηξίηε θαη ε ηέηαξηε ζηήιε παξακέλνπλ αξρηθά θελέο. ηελ ηξίηε ζηήιε ζα ζπκπιεξσζεί αξγόηεξα κεηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ πνηήκαηνο από ην ινγηζκηθό, ε ελαιιαθηηθή νλνκαζία ησλ κελώλ θαη ζηελ ηέηαξηε ην ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα θάζε κήλα κε βάζε ηελ αιιαγή ηνπ θαηξνύ Εεηάκε από έλα καζεηή λα δηαβάζεη ην πεξηερόκελν ηνπ πίλαθα πεγαίλνληαο από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά από ηελ πξώηε ζηε δεύηεξε ζηήιε. 6

7 Μήλεο ηνπ ρξόλνπ Υαξαθηεξηζηηθό 1 νο Ηαλνπάξηνο 2 νο Φεβξνπάξηνο 3 νο Μάξηηνο 4 νο Απξίιηνο 5 νο Μάηνο 6 νο Ηνύληνο 7 νο Ηνύιηνο 8 νο Αύγνπζηνο 9 νο επηέκβξηνο 10 νο Οθηώβξηνο 11 νο Ννέκβξηνο 12 νο Γεθέκβξηνο Όηαλ ε αλάγλσζε ηνπ πίλαθα «Μήλεο ηνπ ρξόλνπ» νινθιεξσζεί, αλαξηνύκε έλα δεύηεξν πίλαθα κε ην βαζηθό ιεμηιόγην πνπ νη καζεηέο πξόθεηηαη λα ζπλαληήζνπλ ζηηο αζθήζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ θαη πηζαλώο ζα ηνπο δπζθνιέςεη ζηελ θαηαλόεζε ηνπ πνηήκαηνο. ηελ πξώηε ζηήιε ηνπ πίλαθα αλαγξάθνληαη κηα-κηα νη ιέμεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην βαζηθό ιεμηιόγην. Σα νπζηαζηηθά είλαη γξακκέλα κε κπιε ρξώκα θαη ηα ξήκαηα κε θόθθηλν. Οη δύν θαηεγνξίεο θαιό ζα είλαη λα κελ είλαη αλαθαηεκέλεο. Ζ δεύηεξε ζηήιε ζα ζπκπιεξσζεί από ηνπο καζεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό είηε κε κηθξά ζθίηζα πνπ δείρλνπλ ηε ζεκαζία ηεο 7

8 ιέμεο είηε κε ζπλώλπκεο ιέμεηο ή ιέμεηο πνπ έρνπλ παξεκθεξή ζεκαζία. Λέμεηο πνπ πξέπεη λα μέξσ!!! Λέμε Δηθόλα- εκαζία θαπέιν παιηό αζιεηήο δξόκνο αγώλαο ζθνπθί δώδεθα εκπόδην γξακκή γπαιηά πόδηα νξκή πεδάσ ηηλάδσ (ηα πεδία απηά παξακέλνπλ θελά γηα λα ζπκπιεξσζνύλ αλ ηπρόλ νη καζεηέο έρνπλ επηπιένλ 8

9 άγλσζηεο ιέμεηο) Οη καζεηέο δηαβάδνπλ ηηο ιέμεηο ηνπ πίλαθα «Λέμεηο πνπ πξέπεη λα μέξσ!!!» θαη ζπκπιεξώλνπλ καδί κε ηνλ εθπαηδεπηηθό ηε δεύηεξε ζηήιε. Σηάδην Β Υξεζηκνπνηώληαο βηληενπξνβνιέα παξνπζηάδνπκε ην βίληεν απόδνζε ζηελ Δ.Ν.Γ. ηνπ πνηήκαηνο από ην ινγηζκηθό. Αθήλνπκε ηνπο καζεηέο λα απνιαύζνπλ δύν ή ηξεηο θνξέο ηελ εξκελεία ηνπ πνηήκαηνο. Γίλεηαη κηα ζύληνκε ζπδήηεζε γηα ην πεξηερόκελν ηνπ πνηήκαηνο, θαη ην ηη θαηάιαβαλ νη καζεηέο από ην λνεκαηηζηή. Σνπο ξσηάκε αλ ηνπο άξεζε θαη ηη ηνπο άξεζε ή ηνπο εληππσζίαζε πεξηζζόηεξν. Εεηάκε από ηνπο καζεηέο λα πξνζπαζήζνπλ λα δηαβάζνπλ ζησπεξά ην πνίεκα πνπ είλαη γξακκέλν ζην ραξηόλη. Καηαγξάθνπκε, αλ ππάξρνπλ, επηπιένλ άγλσζηεο ιέμεηο εθηόο από απηέο πνπ έρνπκε ήδε ζπκπεξηιάβεη ζην βαζηθό ιεμηιόγην. Σηο εμεγνύκε θαη ηηο απνδίδνπκε ζηε λνεκαηηθή αλαδεηώληαο από ην ινγηζκηθό ηνπο ηξόπνπο πνπ ηηο έρεη απνδώζεη ν λνεκαηηζηήο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα νκαδηθή αλάγλσζε κε ηε ρξήζε ειιεληθώλ ππνζηεξηδόκελσλ κε λνήκαηα είηε από ην αλαξηεκέλν ζηνλ πίλαθα πνίεκα είηε από ηε γξαπηή παξνπζίαζε ηνπ πνηήκαηνο ζην ινγηζκηθό. Γείρλνπκε ζηνπο καζεηέο ην όλνκα θάησ από ην πνίεκα ζην ινγηζκηθό θαη ηνπο ξσηάκε αλ γλσξίδνπλ ηη είλαη απηό θαη ηη ζεκαίλεη. 9

10 Παξνπζηάδνπκε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνύ ην ζύληνκν βηνγξαθηθό ηεο Μαξηαλίλαο Κξηεδή. Σηάδην Γ Εεηάκε από ηνπο καζεηέο λα καο απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο θαηαλόεζεο ηνπ πνηήκαηνο όπσο παξνπζηάδνληαη κηα-κηα ζην ινγηζκηθό ρξεζηκνπνηώληαο ην βηληενπξνβνιέα. Πξηλ από ηελ παξνπζίαζε θάζε εξώηεζεο ζηελ Δ.Ν.Γ. νη καζεηέο δηαβάδνπλ ζησπεξά ηελ εξώηεζε θαη πξνζπαζνύλ λα ηελ απνδώζνπλ ζηελ Δ.Ν.Γ. θαη λα απαληήζνπλ. Όηαλ νη καζεηέο δελ θαηαλννύλ ηελ εξώηεζε δηαβάδνληαο ηε γξαπηή ηεο εθθώλεζε, ρξεζηκνπνηνύκε ηελ παξνπζίαζε ηεο ζηελ Δ.Ν.Γ. θαη αλ ρξεηαζηεί παίξλνπκε βνήζεηα από ην κέξνο «Βνήζεηα γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ». ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαη αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ καζεηώλ ζηηο δύν γιώζζεο (γξαπηή Διιεληθή θαη Δ.Ν.Γ.) ν εθπαηδεπηηθόο κπνξεί λα θάλεη αθξηβώο ην αληίζηξνθν ζηα πιαίζηα ηεο δίγισζζεο πξνζέγγηζεο. Μπνξεί λα δεηήζεη από ηνπο καζεηέο λα δνπλ ηελ παξνπζίαζε κηαο εξώηεζεο ή αθόκε θαη ηεο απάληεζεο από ηε «Βνήζεηα γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ» ζηελ Δ.Ν.Γ. θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ηε δηαηππώζνπλ γξαπηά ζηνλ πίλαθα ή ζην ηεηξάδην ηνπο ζηα Διιεληθά. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ζπγθξίλνπλ απηό πνπ έγξαςαλ κε ηε γξαπηή δηαηύπσζε ηεο αληίζηνηρεο εξώηεζεο ή απάληεζεο ζην ινγηζκηθό. Εεηάκε από ηνπο καζεηέο λα βξνπλ ζην πνίεκα ηα νλόκαηα ησλ κελώλ θαη λα ηα ζπγθξίλνπλ κε απηά ηνπ πίλαθα «Οη κήλεο ηνπ ρξόλνπ». Ο καζεηέο παξαηεξνύλ ηηο δηαθνξέο, ζπδεηηέηαη ην δήηεκα ηεο ελαιιαθηηθήο νλνκαζίαο ησλ κελώλ θαη ν ηξόπνο πνπ απηή πξνθύπηεη, ε δηαθνξνπνίεζε πνπ αθνξά ην κήλα Αύγνπζην θαη ζπκπιεξώλεηαη ε ηξίηε ζηήιε ηνπ πίλαθα. πδεηάκε ην πώο λνεκαηίδνπκε ηνπο κήλεο, αλ ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά λνήκαηα γηα θάπνηνπο κήλεο θαη γηα θάπνηνπο όρη, πόηε ρξεζηκνπνηνύκε ην λόεκα 10

11 ΜΖΝΑ ζην λνεκαηηθό ιόγν. Αλ ην επίπεδν ησλ καζεηώλ, θαη ν ρξόλνο πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζε καο ην επηηξέπεη θηηάρλνπκε έλαλ πίλαθα κε ηνπο κήλεο θαη ζθίηζα κε ηα ζρεηηθά λνήκαηα πνπ ππάξρνπλ γηα απηνύο. ΔΗΡΑ ΟΝΟΜΑ ΝΟΖΜΑ (1) ΝΟΖΜΑ(2) 1 νο Ηαλνπάξηνο 2 νο Φεβξνπάξηνο 3 νο Μάξηηνο 4 νο Απξίιηνο 5 νο Μάηνο 6 νο Ηνύληνο 7 νο Ηνύιηνο 8 νο Αύγνπζηνο 9 νο επηέκβξηνο 10 νο Οθηώβξηνο 11 νο Ννέκβξηνο 12 νο Γεθέκβξηνο Εεηάκε από ηνπο καζεηέο λα βξνπλ κε πνην ελδπκαηνινγηθό ζηνηρείν ληύλεη ε πνηήηξηα θάζε κήλα θαη λα ζπκπιεξώζνπλ ηελ ηέηαξηε ζηήιε ηνπ πίλαθα «Οη κήλεο ηνπ ρξόλνπ». 11

12 Παξνηξύλνπκε ηνπο καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ πώο ε πνηήηξηα απνθάζηζε ηη ξνύρα ή αμεζνπάξ πξέπεη λα θνξέζεη ν θάζε κήλαο, ηελ πξνζσπνπνίεζε ησλ κελώλ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε αγώλεο δξόκνπ ζην γήπεδν ηνπ ρξόλνπ. Γξακαηνπνηνύκε ηελ εηθόλα ηνπ αγώλα δξόκνπ κε η εκπνδίσλ ζην πξναύιην ηνπ ζρνιείνπ παίξλνληαο αλ ρξεηαζηεί θαη παηδηά από άιιεο ηάμεηο. Υξεζηκνπνηνύκε θαξηέιεο κε ηε δεύηεξε νλνκαζία ησλ κελώλ θαη ηνπο ηαθηηθνύο αξηζκνύο πνπ δειώλνπλ ηε ζεηξά ηνπο. Παίδνπκε θαη καζαίλνπκε ηε ζεηξά ησλ κελώλ ζην ρξόλν. Οη κήλεο-καζεηέο ληπκέλνη κε ηα ζσζηά ξνύρα θαη αμεζνπάξ ζπλαγσλίδνληαη κέρξη όινη λα κάζνπλ ηε ζεηξά ηνπο ζην ηέξκα. Σηάδην Γ Εεηάκε από ηνπο καζεηέο λα παίμνπλ κε ηηο αζθήζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ από ην θεθάιαην «Γώδεθα κήλεο αζιεηέο» είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά. πδεηάκε θαη καζαίλνπκε απέμσ ηελ απόδνζε ζηελ Δ.Ν.Γ. ηνπ ηεηξάζηηρνπ «Γώδεθα κήλεο ζηε γξακκή ηηλάδνπλε ηα πόδηα θη όινη πεδάλε κε νξκή ηνπ δξόκνπ ηα εκπόδηα» Μεηαγξαθή ηνπ ηεηξάζηηρνπ ΓΩΓΔΚΑ ΜΖΝΑ ΣΑΞΗΝ.-2-ρεηξνκνξθή-θιεηζηή ΠΖΓΩ ΣΑΞΗΝ.-5-ρεηξνκνξθή ΠΤΡΟΒΟΛΗΜΟ ΣΡΔΞΗΜΟ ΣΑΞΗΝ.-5-ρεηξνκνξθή (νξκάσ κπξνζηά) ΣΡΔΞΗΜΟ-(ΠΑΡΔΛΑΖ-imit-sign) ΔΜΠΟΓΗΟ ΣΡΔΞΗΜΟ-(ΠΑΡΔΛΑΖimit-sign) ΔΜΠΟΓΗΟ ΣΡΔΞΗΜΟ-(ΠΑΡΔΛΑΖ-imit-sign) ΔΜΠΟΓΗΟ ΣΡΔΞΗΜΟ-(ΠΑΡΔΛΑΖ-imit-sign) ΔΜΠΟΓΗΟ 12

13 Εεηάκε από ηνπο καζεηέο λα απαληήζνπλ γξαπηά ζην ηεηξάδην ηνπο ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο από ην ινγηζκηθό «Γιώζζα Α, Β, Γ» 1. Πόζνη είλαη νη κήλεο ηνπ ρξόλνπ; 2. Πνηνη είλαη νη κήλεο ηεο άλνημεο; 3. Πνηνη είλαη νη κήλεο ηνπ θαινθαηξηνύ; 4. Με ηη παξνκνηάδεη ε πνηήηξηα ηνπο κήλεο; 5. Πνηνη είλαη νη κήλεο ηνπ ρεηκώλα; 6. Πνηνη είλαη νη κήλεο ηνπ θζηλνπώξνπ; Δπέθηαζε αλάπηπμε ηωλ γιωζζηθώλ δεμηνηήηωλ ηωλ καζεηώλ ζηελ Δ.Ν.Γ. Παξαηεξνύκε καδί κε ηνπο καζεηέο ηνλ ηξόπν πνπ ν λνεκαηηζηήο λνεκαηίδεη ην πξώην θαη ην ηειεπηαίν ηεηξάζηηρν. Σα κεηαγξάθνπκε θαη ζπδεηάκε ηηο νκνηόηεηεο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο. Μεηαγξαθή πξώηνπ ηεηξαζηίρνπ ΓΩΓΔΚΑ ΜΖΝΑ ΑΘΛΖΣΖ ΓΖΠΔΓΟ ΥΡΟΝΟ ΚΤΚΛΟ ΓΩΓΔΚΑ ΜΖΝΑ ΑΘΛΖΣΖ ΣΡΔΞΗΜΟ ΣΑΞΗΝ.-5ρεηξνκνξθή-θπθιηθά ΚΤΚΛΟ Μεηαγξαθή δεύηεξνπ ηεηξαζηίρνπ ΓΩΓΔΚΑ ΜΖΝΑ ΑΘΛΖΣΖ ΓΖΠΔΓΟ ΚΤΚΛΟ ΥΡΟΝΟ ΓΩΓΔΚΑ ΜΖΝΑ ΑΘΛΖΣΖ ΣΡΔΞΗΜΟ ΣΑΞΗΝ.-5ρεηξνκνξθή-θπθιηθά ΣΡΔΞΗΜΟ ΚΤΚΛΟ ΣΡΔΞΗΜΟ 13

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ

ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΥΔΓΗΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΓΛΩΑ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Τιηθό θηηαγκέλν από ηε Νεπηαγωγό Απηό δελ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πνιύ. Ζ λεπηαγσγόο έρεη νπζηαζηηθόηεξα πξάγκαηα λα θάλεη από ην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή

ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ Δ ΑΠΟΓΔΙΞΔΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ ΓΔΩΜΔΣΡΙΑ ΜΔ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GEOGEBRA. Πεπίλητη. Ειζαγυγή Χ. Λεμονίδηρ, Χ., Αποζηόλος (2011). Σςμπεπιθοπέρ μαθηηών Γ Γςμναζίος ζε αποδείξειρ πποβλημάηων γεωμεηπίαρ με ηο ππόγπαμμα Geogebra. Εςκλείδηρ Γ, ηεύσορ 74, ζελ. 179-195, 2011. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΔ ΜΑΘΗΣΩΝ Γ' ΓΤΜΝΑΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Κώζηαο Γαβξίιεο, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ: Ηζηνξία, Γιώζζα, Γεσγξαθία, Αηζζεηηθή Αγσγή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, ΣΠΔ

ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ: Ηζηνξία, Γιώζζα, Γεσγξαθία, Αηζζεηηθή Αγσγή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, ΣΠΔ ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΝΑΡΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΟ ΔΝΑΡΙΟΤ: ΑΝΑΣΑΙΑΓΟΤ ΔΤΣΤΥΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΣΑ ΥΡΟΝΙΑ ΣΟΤ Β ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΔ ΓΝΩΣΙΚΔ ΠΔΡΙΟΥΔ: Ηζηνξία, Γιώζζα, Γεσγξαθία, Αηζζεηηθή Αγσγή, Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6

Πξόινγνο...3. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 6 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 10 Έλαο πξσηαξρηθόο ζηόρνο καο Ζ γισζζηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EPBC II EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II. επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο EPBC II ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ EUROPEAN PICTURE BOOK COLLECTION II EPBC II επηέκβξηνο, 2011 Λεπθσζία, Κύπξνο 2 EPBC II ΟΓΖΓΟ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ www.epbcii.org ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο: Πέηξνο Παλάνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ:

Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ. Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ. Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Σίηινο νινθιεξωκέλνπ πξνϊόληνο εθπαηδεπηηθνύ ινγηζκηθνύ: Δθπαηδεπηηθόο Θεζαπξόο Διιεληθώλ Θεηκέλωλ Αλάδνρνο Φνξέαο Έξγνπ: Ιλζηηηνύην Δπεμεξγαζίαο ηνπ Λόγνπ Οκάδα Αλάπηπμεο ηνπ Έξγνπ: Τπεύζπλνη παξαθνινύζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.»

Νεοελληνική Γλώζζα. Β Γςμναζίος. Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη μοπθή ζώυν. Ανακαλύπηονηαρ ηην ηέσνη ηος σπονογπαθήμαηορ.» Π.3.2.1 Δθπαηδεπηηθά ζελάξηα θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο, ζύκθσλα κε ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 30 δηδαθηηθέο ώξεο αλά ηάμε Νεοελληνική Γλώζζα Β Γςμναζίος Σίηλορ: «Άνθπυποι με ηη

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο

Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Εσή Γαβξηειίδνπ Μαξία θπξόεξα Λνπθία Μπεδέ Σαμίδη ζηνλ θόζκν ηεο γιώζζαο Β Γεκνηηθνύ γ ηεύρνο 1νο ηόκνο Γιώζζα Β Γεκνηηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made

Διαβάστε περισσότερα

Το πάθημα ενόρ τεύηη: Ένα παπάδειγμα διδαζκαλίαρ λαηινικών ζηην Γ λςκείος με αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ

Το πάθημα ενόρ τεύηη: Ένα παπάδειγμα διδαζκαλίαρ λαηινικών ζηην Γ λςκείος με αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ 2 ν ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΑΣΡΑ 28-30/4/2011 1091 Το πάθημα ενόρ τεύηη: Ένα παπάδειγμα διδαζκαλίαρ λαηινικών ζηην Γ λςκείος με αξιοποίηζη ηυν ΤΠΕ Ιυζηθίδος Ειπήνη Φηιόινγνο, eirini_iosifidou@yahoo.gr Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ

ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ ΣΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Π3.1.1. Σύληαμε κεζνδνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ έληαμε ησλ ΤΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηε γισζζηθή δηδαζθαιία κε παηδαγσγηθή ηεθκεξίσζε ΣΟ ΓΛΩΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΥΔΗ ΣΟΤ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο

Παλεπηζηήκην Παηξώλ. Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία πνπ ππνβάιιεηαη ζηελ θαηεύζπλζε Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 Τπέξηηηινο: ΟΡΘΟΓΡΑΦIΑ θαη ΜΑΘΖΗΑΚΔ ΓΤΚΟΛΗΔ Αλάπηπμε νξζνγξαθηθώλ δεμηνηήησλ ζε παηδηά κε θαη ρσξίο καζεζηαθέο δπζθνιίεο Γθαξώλε Παξαζθεπή (Α.Μ: 149) Παλεπηζηήκην Παηξώλ Παηδαγσγηθό Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η διδαςκαλία τησ ΧΗΜΕΙΑΣ και με Εικονικά Πειράματα (Ιοντική Ιςορροπία, Θερμοχημεία)

Η διδαςκαλία τησ ΧΗΜΕΙΑΣ και με Εικονικά Πειράματα (Ιοντική Ιςορροπία, Θερμοχημεία) ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ι. ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ Η διδαςκαλία τησ ΧΗΜΕΙΑΣ και με Εικονικά Πειράματα (Ιοντική Ιςορροπία, Θερμοχημεία) Αζηέξηνο Η. Κνύηζηαλνο Ησλίαο 34, 50100, Κνδάλε Σειέθσλν: 6978093017 Email: koutsianos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα

Μαξηάλλα Υαηδνπνύινπ (2009), Παξνπζίαζε Δθπ. Λνγηζκηθνύ: Μαζαίλσ ηα Ννήκαηα Λογισμικό: Μαζαίλσ ηα Ππομηθεςτήρ: Η.Δ.Λ. Κατηγοπία αναπηπίαρ: Κώθσζε-Βαξεθνΐα Μάθημα: Βαζηθό Λεμηιόγην Διιεληθήο Ννεκαηηθήο Γιώζζαο Τάξη/ειρ: Νεπηαγσγείν, Α, Β, Γ Γεκνηηθνύ. Πποσβασιμότητα Σν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε:

Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα. ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: Η επηζεηηθή ηαπηόηεηα ηνπ Οδπζζέα ζην έπνο ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε: κηα πξόηαζε κέζω ηωλ αζαθώλ ζπλόιωλ Νηθόιανο Μαζηνπδάθεο Πελειόπε Κακπάθε-Βνπγηνπθιή 1. ΔΙΑΓΩΓΗ Υεηκώλαο 1924 : Κξήηε : Ο Νίθνο Καδαληδάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΟΓΗΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 1. Ση είλαη ην e-learning;... 3 2. Σα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ e-learning... 5 Ρόινη εθπαηδεπηώλ θαη εθπαηδεπνκέλσλ...

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνπνίεζε ηεο αξραίαο θππξηαθήο πεδνγξαθίαο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηωλ Αξραίωλ Ειιεληθώλ ζην Γπκλάζην

Αμηνπνίεζε ηεο αξραίαο θππξηαθήο πεδνγξαθίαο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηωλ Αξραίωλ Ειιεληθώλ ζην Γπκλάζην Αμηνπνίεζε ηεο αξραίαο θππξηαθήο πεδνγξαθίαο ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηωλ Αξραίωλ Ειιεληθώλ ζην Γπκλάζην Τν κνηίβν ηεο κεηαβνιήο/ κεηακόξθωζεο από ηνπο αξραίνπο κύζνπο ζηα παξακύζηα θαη ην δεκνηηθό ηξαγνύδη

Διαβάστε περισσότερα

Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος

Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος Διδακηική - επμηνεςηική πποζέγγιζη λογοηεσνικού κειμένος Μάθημα: Νέα Ελληνικά Θέμα: Λογοηεσνικό βιβλίο Ο καιπόρ ηηρ δοκιμαζίαρ, Γ.Φ. Πιεπίδη Διήγημα: «Αλλοθποζύνη» Σάξη: Γ Γςμναζίος Διδακηικοί ζηόσοι Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ»

ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ. Γιδακηέα ύλη. Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» ΑΛΓΔΒΡΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ Α ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ Γιδακηέα ύλη Από ην βηβιίν «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α Γεληθνύ Λπθείνπ» Διζαγωγικό κεθάλαιο E.2. ύλνια Κεθ.1 ο : Πιθανόηηηερ 1.1

Διαβάστε περισσότερα

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη

WikiSkills. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ 3.3 Ανάπηςξη και διάσςζη εκπαιδεςηικού πεπιεσομένος. Ynternet.org Florence Devouard θαη Théo Bondolfi Όινη νη εηαίξνη WikiSkills Καιιηεξγώληαο θαη εληζρύνληαο θνηλσληθέο, επαγγεικαηηθέο, πνιηηηζηηθέο δεμηόηεηεο θαη δεμηόηεηεο ηνπ πνιίηε κέζσ ηεο παηδαγσγηθήο ρξήζηε ησλ ηερλνινγηώλ θαη ησλ κεζνδνινγηώλ Wiki. ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ

Διαβάστε περισσότερα