Αναζητώντας το μυστήριο της Ζωγραφικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναζητώντας το μυστήριο της Ζωγραφικής"

Transcript

1 Αναζητώντας το μυστήριο της Ζωγραφικής

2 Αναζητώντας το μυστήριο της Ζωγραφικής

3 Ρεαλιζηικά έπγα Κοςκμάρ Γεώπγιορ

4 Ρεαλιζηικά έπγα Κοςκμάρ Γεώπγιορ

5 Μονηέπνα έπγα - ύγσπονα

6 Μονηέπνα έπγα - ύγσπονα

7 Τέχνη Τν ζύλνιν ηεο αλζξώπηλεο δεκηνπξγίαο κε βάζε ηελ πλεπκαηηθή θαηαλόεζε, επεμεξγαζία θαη αλάπιαζε, θνηλώλ εκπεηξηώλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ζε ζρέζε κε ην θνηλσληθό, πνιηηηζκηθό, ηζηνξηθό θαη γεσγξαθηθό πιαίζην ζην νπνίν δηέπνληαη, νλνκάδεηαη ηέσνε. Η δηαδηθαζία, ε νξγάλσζε, ε έκπλεπζε κε ζθνπό ηελ πξνζπάζεηα απνηύπσζεο ησλ αηζζήζεσλ αιιά θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ, απνηεινύλ βαζηθό ζηνηρείν έθθξαζεο ηεο Τέρλεο. Η ηέρλε βαζίδεηαη ζηελ εμπειρία θαη ζην ταλέντο. Απνηειεί έλαλ επξύηεξεο εξκελείαο όξν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςνπκε ηελ δηαδηθαζία, ηεο νπνίαο πξντόλ είλαη θάηη ην κε θπζηθό, ην νπνίν αθνινπζεί ηνπο θαλόλεο ηνπ δεκηνπξγνύ. Καηά ζπλέπεηα όξνη κε θνηλή ξίδα όπσο τεχνικό, τεχνίτης, καλλιτέχνης απνδίδνληαη ζε αλζξώπηλεο δεκηνπξγίεο, ηξόπνπο έθθξαζεο θαη δξαζηεξηόηεηεο απζαίξεηεο κε ηε ξνπή ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ.

8 Μοντέρνα τέχνη Με ηνλ όξν Μονηέπνα ηέσνε αλαθεξόκαζηε θπξίσο ζηελ θαιιηηερληθή παξαγσγή πνπ παξαηεξήζεθε από ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα έσο πεξίπνπ ην Πνιιέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν όξνο σύγχρονη τέχνη, σζηόζν δειώλεη πεξηζζόηεξν ηελ πιένλ πξόζθαηε θαιιηηερληθή παξαγσγή. Η Μνληέξλα ηέρλε ραξαθηεξίδεηαη από κηα λέα πξνζέγγηζε ζηηο ηέρλεο, ηέηνηα ώζηε πιένλ λα κελ έρεη πξσηεύνπζα ζεκαζία ε αθξηβήο αλαπαξάζηαζε ησλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ ζηε δσγξαθηθή ή γιππηηθή) όζν ν πεηξακαηηζκόο κε λένπο θαη πξσηόηππνπο ηξόπνπο απεηθόληζεο ηνπο, ζπρλά απνδνκώληαο ην αληηθείκελν ή πξνβάιινληαο ην αθαηξεηηθά. Η έλλνηα ηεο κνληέξλαο ηέρλεο ηαπηίδεηαη ζπρλά θαη κε ηνλ όξν Μονηεπνιζμόρ.

9 Ζωγραφική Η δωγπαθική αλήθεη ζηηο θαιέο ηέρλεο θαη είλαη ε ηέρλε ηεο παξαγσγήο ή αλαπαξάζηαζεο κίαο πξαγκαηηθήο ή θαληαζηηθήο εηθόλαο, κέζσ πξνζσπηθήο εξγαζίαο, κε ηελ βνήζεηα θπζηθώλ ε ειεθηξνληθώλ κέζσλ. Ιστορία Τα παιαηόηεξα γλσζηά έξγα δσγξαθηθήο αλαθαιύθζεθαλ από ζπειαηνιόγνπο ζην Γθξνη Σσβέ (Γαιιηθά: Chauvet) ζηελ Γαιιία ην Οη δσγξαθηέο απηέο, πνπ απεηθνληδνπλ δώα θαη θπλεγνύο ζεσξνύληαη από νξηζκέλνπο παιαηνληνιόγνπο, όηη είλαη πεξίπνπ εηώλ. Είλαη ρξσκαηηζκέλα κε θνθθηλε ώρξα θαη καύξν. Μέσα Γηα λα δσγξαθίζεη θάπνηνο ρξεζηκνπνηεί κέζα δεκηνπξγίαο ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ, όπσο ην πηλέιν, ε γξαθίδα, ην κνιύβη θιπ, πάλσ ζε πιηθά πνπ ζέιεη λα πεξηέρνπλ ην ηειηθό απνηέιεζκα, όπσο ραξηί, ύθαζκα, θιπ γηα δσγξαθηθή κε θπζηθά κέζα ή ν ειεθηξνληθόο ππνινγηζηήο θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηνπ (όπσο ην πνληίθη θαη ε πηλαθίδα ζρεδίαζεο (drawing pad)) γηα ειεθηξνληθή δσγξαθηθή.

10 Βελτίωση των τεχνικών της ζωγραφικής Η δσγξαθηθή γλώξηζε έλαλ κεγάιν αξηζκό ηερληθώλ θαηλνηνκηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαγέλλεζεο, όπσο ε ηερληθή ηνπ sfumato πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ππέξζεζε δηαδνρηθώλ ζηξσκάησλ ρξώκαηνο, ε πξννπηηθή ζηελ νπηηθή γσλία, ε δηαθόζκεζε θαη δσγξαθηθή ησλ ζόισλ ησλ θηηξίσλ. Παξάιιεια έγηλε γηα πξώηε θνξά εθηθηή ε δσγξαθηθή κε ιάδη, κέζσ ηεο αλάκεημεο ηνπ ιαδηνύ κε θάπνηα ρξσζηηθή νπζία, ε νπνία επέηξεςε κηα ιακπξόηεηα θαη έλα κεγαιύηεξν βάζνο ζηελ απεηθόληζε, εηδηθόηεξα ζηελ δεκηνπξγία ζθηώλ. Επηπιένλ, θπξίσο ράξε ζηηο έξεπλεο ηνπ ληα Βίληζη, ε δσγξαθηθή ζε θακβά αληηθαηέζηεζε ηε δσγξαθηθή ζην μύιν.

11 Άξονερ πος διέποςν ένα έπγο Ζωγπαθικήρ Να αλαγλσξίδνπκε θαη λα εξκελεύνπκε ηα ηπρόλ «παπαμοπθωηικά ζσήμαηα» πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δσγξάθνο.

12 Άξονερ πος διέποςν ένα έπγο Ζωγπαθικήρ Να δηαθξίλνπκε ηνλ ηξόπν πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ «πποοπηική» (όηαλ ιέκε «πξννπηηθή» ελλννύκε ηελ ηνπνζέηεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ πίλαθα ζε ζρέζε κε έλα ζηαζεξό ζεκείν πνπ ζέηνπκε).

13 Άξονερ πος διέποςν ένα έπγο Ζωγπαθικήρ Να παξαηεξνύκε ηε «βπάσςνζε» (ηελ νπνία αλαθάιπςαλ νη αξραίνη Ειιελεο), δειαδή ηε ζσζηή αλαηνκία ελόο αλζξώπνπ ή ελόο αληηθεηκέλνπ, θαη εηδηθόηεξα λα παξαηεξνύκε αλ απηή είλαη ζύλζεηε ή ξεαιηζηηθή, δειαδή αλ ηα αληηθείκελα απνδίδνληαη ζηελ πξαγκαηηθή ηνπο κνξθή.

14 Άξονερ πος διέποςν ένα έπγο Ζωγπαθικήρ Να παξαηεξνύκε ηε «θωηοζκίαζε», δειαδή ην αλ θαη θαηά πόζν ππάξρεη όγθνο ζηα αληηθείκελα θαη αλ απηά παξηζηάλνληαη κε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο, θάηη πνπ νθείιεηαη ζην αλ ππάξρεη θάπνηα πεγή θσηόο ζ απηά.

15 Άξονερ πος διέποςν ένα έπγο Ζωγπαθικήρ Να παξαηεξνύκε ηνλ «ζςνδςαζμό ηων ζσεμάηων και ηων σπωμάηων» θαη λα αληρλεύνπκε απηά πνπ είλαη θξπκκέλα ζε έλα «δεύηεπο επίπεδο» ζην βάζνο ηεο εηθόλαο.

16 Άξονερ πος διέποςν ένα έπγο Ζωγπαθικήρ Να παξαηεξνύκε ηελ «πινελιά» ηνπ δσγξάθνπ, ηνλ ηξόπν δειαδή πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πηλέιν ηνπ.

17 Ρήζειρ μεγάλων Ζωγπάθων Γηα ηνλ αιεζηλό δσγξάθν ην πην δύζθνιν είλαη λα δσγξαθίδεη έλα ηξηαληάθπιιν, αθνύ πξέπεη θαηαξράο λα μεράζεη όια ηα ηξηαληάθπιια πνπ δσγξαθίζηεθαλ πνηέ Μαηίο. Η δσγξαθηθή είλαη ζησπειή πνίεζε, ε πνίεζε νκηινύζα δσγξαθηθή Πιάησλ Ο δσγξάθνο δσγξαθίδεη ό,ηη πνπιάεη. Αληίζεηα ν θαιιηηέρλεο πνπιάεη ό,ηη δσγξαθίδεη Πηθάζν Πάκπιν Χξεηάζηεθε λα γεξάζσ, γηα λα κάζσ λα δσγξαθίδσ ζαλ παηδί Μηξό.

18 ΔΗΜΘΟΥΡΓΘΑ ΨΗΦΘΑΚΟΥ ΠΡΟΧΕΔΘΟΥ ΖΩΓΡΑΦΘΚΟΥ ΠΘΝΑΚΑ

19 σεδιάδονηαρ ένα ηπιζδιάζηαηο έπγο Ζωγπαθικήρ

20 Ο Πικάζο ηεν ώπα ηερ δεμιοςπγίαρ

21 Η ομάδα μαρ

22 Η ομάδα μαρ

23 Η Ομάδα μαρ

24 Η Ομάδα μαρ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER

1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER 1970-1979 : ΤΟ FLOWER POWER Η πνιηηηθή γηα ηνλ ηξόπν ύπαξμεο Η δεθαεηία ηνπ 70 ραξαθηεξίδεηαη από κηα πνιηηηθνπνίεζε ηεο δεκόζηαο δσήο πνπ μεθηλά θαηά θύξην ιόγν από ηε λενιαία. Παγθόζκηα πξνβιήκαηα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ

Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΧΝ ΔΗΚΑΣΗΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΧΝ ΝΔΧΝ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ ΣΟΤ Β4 ΣΟΤ 2 νπ ΓΔΛ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟΤ ΚΟΡΓΔΛΗΟΤ ΣΟΥΟΗ: Να γλσξίζνπκε θαιύηεξα ηη είλαη ε ηέρλε θαη ε δεκηνπξγία θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ. «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ ΚΕΙΜΕΝΟ: «Σα Ανηικλείδια» Γηώξγεο Παπιόπνπινο ΣΑ ΑΝΣΙΚΛΕΙΔΙΑ Η Πνίεζε είλαη κηα πόξηα αλνηρηή. Πνιινί θνηηάδνπλ κέζα ρσξίο λα βιέπνπλ ηίπνηα θαη πξνζπεξλνύλε.

Διαβάστε περισσότερα

Διεπαφές με Χειρονομίες (Gesture Interfaces) Αλληλεπίδραζη Ανθρώπου Υπολογιζηή ΠΜΣ-Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2010 1

Διεπαφές με Χειρονομίες (Gesture Interfaces) Αλληλεπίδραζη Ανθρώπου Υπολογιζηή ΠΜΣ-Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2010 1 Διεπαφές με Χειρονομίες (Gesture Interfaces) Αλληλεπίδραζη Ανθρώπου Υπολογιζηή ΠΜΣ-Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ 2010 1 Παξαδείγκαηα Φεηξνλνκίεο Πεξηερόκελα Γεληθά Ταμηλόκεζε ρεηξνλνκηώλ Γηεπαθέο κε Φεηξνλνκίεο

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Πληροθορικής Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών «Γιδακηική ηης Σετνολογίας & Φηθιακά σζηήμαηα» Μεηαπηστιακή Γιαηριβή Σίηλος Γιαηριβής Ονομαηεπώνσμο Φοιηηηή Αριθμός Μηηρώοσ Καηεύθσνζη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ

ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΕΙ ΚΡΗΣΗ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΡΕΘΤΜΝΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΟΤΙΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε ησλ θπκαηνκνξθώλ ηνπ θιαξίλνπ θαη ηεο ηξνκπέηαο κε ηελ κέζνδν EMD (Empirical Mode Decomposition)». Εθπόλεζε: θηαδάο

Διαβάστε περισσότερα

Θεατρολογία και Θστορία

Θεατρολογία και Θστορία Θεατρολογία και Θστορία Θ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΑΖΗΣ Δώζηε κνπ ηελ άδεηα, θπξίεο θαη θύξηνη, λα εθθξάζσ αξρηθά πξνο όινπο ζαο ηελ επγλσκνζύλε κνπ γηα ηελ ηηκή πνπ κνπ γίλεηαη ζήκεξα. Επηηξέςηε κνπ λα επραξηζηήζσ απ

Διαβάστε περισσότερα

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware)

Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) ΔΙΓΙΚΗ ΘΔΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΓΡΑΠΣΗ ΔΡΓΑΙΑ Σίηινο: Τιηθό ηωλ πξνζωπηθώλ Τπνινγηζηώλ (Hardware) Ομάδα 1 Ομάδα 2 Ομάδα 3 Ομάδα 4 Μαθητές τμήματος Ζηβάλοβηης Μάρθος Μηταιοζηάκος Ηιίας Μερηδάλες Γεώργηος Κοληοζαλάζες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΔΥΝΔ

ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΔΥΝΔ ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΚΑΗ ΟΗ ΣΔΥΝΔ ΘΔΜΑ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟΗ ΚΑΗ ΣΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΑ ΣΖ ΛΟΓΟΣΔΥΝΗΑ, ΣΟΝ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟ, ΣΖΝ ΠΟΗΖΖ, ΣΖΝ ΜΟΤΗΚΖ ΚΑΗ ΣΗ ΣΔΥΝΔ Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΟΤ 1 Ο ΓΔΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία.

Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Η ανάπτςξη τηρ σκέτηρ τυν μαθητών, πος σςμμετέσοςν σε πεπιβαλλοντικά ππογπάμματα, με επγαλείο, μη επγαλειακού λογισμού, την υυτογπαυία. Κιεάλζεο Βαζδόθαο Καζεγεηήο Μ.Δ.-Φπζηθόο ΠΔ04-32ν ΓΔΛ Θεζζαινλίθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜE TO GeoGebra * Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ηέθαλνο Κεΐζνγινπ, Καζεγεηήο Μαζεκαηηθώλ M.ed *www.geogebra.org ΤΠΕΠΘ / ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑ» Γ ΚΟΙΝΟΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία

Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Α.1. Τύπνη αθεγεηή κε θξηηήξην ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ ηζηνξία Υπάξρνπλ δύν θπξίσο πεξηπηώζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αθεγεηή: Μπνξεί λα είλαη πξόζσπν ηεο αθήγεζεο, κε πξσηαγσληζηηθό ή δεπηεξεύνληα ξόιν. Μπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΟΤΓΔ ΣΟΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΔΠΟ20: Ζ ΗΣΟΡΗΑ ΣΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΘΔΜΑ 2 ης ΔΡΓΑΗΑ 2012-2012 Τα έργα τέτνης και η λειτοσργία τοσς την εποτή τοσ μπαρόκ Δελ κπνξνύκε λα θαηαιάβνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009)

Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ. (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009) Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΥΣΗ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (Οκηιία γηα ηελ ηειεηή απνλνκήο ηνπ βξαβείνπ Ξαλζόπνπινπ Πλεπκαηηθνύ 11-12-2009) Δπραξηζηώ ζεξκά ηελ επηηξνπή γηα ηελ ηδηαίηεξα κεγάιε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.E.Ι ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «Δληνπηζκόο θαη ρσξηθή απνηίκεζε κεηαιινθόξσλ δσλώλ κε ηελ ρξήζε γεσθπζηθώλ κεζόδσλ» πνπδαζηήο: Δπάγγεινο

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι

Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Αποθηκευτικά Μέςα και Δίαυλοι Οη ρξήζηεο ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ έρνπλ ηελ αλάγθε λα δηαηεξνύλ ηα ζεκαληηθά ηνπο δεδνκέλα απνζεθεπκέλα αθόκα θαη όηαλ ν ππνινγηζηήο δε βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. Γη απηό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ: Αλάιπζε ηεο ρξήζεο ξεηνξηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζε θείκελα ζην δηαδίθηπν, ζρεηηθά κε ηελ απειεπζέξσζε γνπλνθόξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καζηνξηάο ην 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ Ο Παγθόζκηος θαη ο εκαζηοιογηθός Ιζηός: Προζζήθε εκαζηοιογηθής Πιεροθορίας ζε HTML ζειίδες

Διαβάστε περισσότερα

T A T O O. Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ

T A T O O. Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ 1 ο ΓΕΛ ΑΡΣΕΜΘΔΟ ΥΟΛΘΚΗ ΥΡΟΝΘΑ 2011-12 ΜΑΘΗΜΑ: ΥΗΜΕΘΑ ΓΕΝΘΚΗ ΠΑΘΔΕΘΑ ΔΘΔΑΚΩΝ ΚΑΘ ΕΠΘΜΕΛΕΘΑ ΔΗΜΟΘΕΤΗ: ΥΡΗΣΟ ΚΑΡΑΣΖΑ ΜΑΘΗΣΡΙΑ ΤΝΣΑΚΣΗ ΕΡΓΑΙΑ: ΦΑΜΠΙΟΛΑ ΥΑΛΛΑ T A T O O Μία ζύνηομη ιζηορία ηοσ ηαηοσάζ H ιέμε

Διαβάστε περισσότερα

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη

waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη waves.pirateparty.gr/conten t/κάνναβη ηελ Διιάδα ππάξρεη σο απηνθπέο θαη θαιιηεξγνύκελν θπηό θαη είλαη γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα. Θεσξείηαη θισζηηθό θπηό αθνύ από απηή, ηδηαίηεξα ηελ Sativa, ιακβάλνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14

Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6. Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10. Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο... 14 Πεξηερόκελα Πξόινγνο........3 Τν κεγάιν βήκα Από ην Γεκνηηθό ζην Γπκλάζην... 6 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπ Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 10 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα

Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα 1 Γημήηριος Βλάτος τολικός ύμβοσλος Φιλολόγων Ροδόπης Νεοελληνική Γλώζζα Α Λσκείοσ Διδικές γλώζζες: η γλώζζα ηοσ κινημαηογράθοσ Κείμενα [1] Ζ δνκή κηαο ηαηλίαο ζπκίδεη ηε δνκή ελόο ζπηηηνύ. Σα ζεκέιηα

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα