Μέηξεζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ελόο ζσιελνεηδνύο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μέηξεζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ελόο ζσιελνεηδνύο"

Transcript

1 Άζθεζε θνπόο Μέηξεζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ελόο ζσιελνεηδνύο ηελ άζθεζε απηή ζα κεηξεζεί ην καγλεηηθφ πεδίν ελφο ζσιελνεηδνχο (θπιηλδξηθνχ πελίνπ). Θα ρξεζηκνπνηεζεί έλα δνθηκαζηηθφ πελίν, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ λφκν ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγσγήο, θαη έλα βαιιηζηηθφ γαιβαλφκεηξν Δηζαγσγή Σν καγλεηηθό πεδίν Γηα ηελ πεξηγξαθή ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ζηνλ ρψξν ρξεζηκνπνηνχκε ην δηάλπζκα B(x,y,z) πνπ νλνκάδεηαη καγλεηηθό πεδίν ή καγλεηηθή επαγσγή. Ωο εμίζσζε νξηζκνχ ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηε ζρέζε πνπ πεξηγξάθεη ηε δχλακε Lorentz πνπ αζθείηαη πάλσ ζε έλα θηλνχκελν θνξηίν (11.1) φπνπ F ε δχλακε, q ην ειεθηξηθφ θνξηίν, Δ ην ειεθηξηθφ πεδίν θαη π ε ηαρχηεηα ηνπ θνξηίνπ. ην ζχζηεκα κνλάδσλ S.I. ε κνλάδα κέηξεζεο ηνπ Β είλαη ην Tesla, πνπ είλαη ίζν κε 10 4 Gauss, φπνπ ην Gauss είλαη ε αληίζηνηρε κνλάδα ζην ζχζηεκα CGS Σν καγλεηηθό πεδίν ζσιελνεηδνύο Θεσξνχκε ζσιελνεηδέο κήθνπο L, αθηίλαο b, κε n πεξηειίμεηο αλά κνλάδα κήθνπο, πνπ δηαξξέεηαη απφ ξεχκα Η, φπσο θαίλεηαη ζην ρήκα ρήκα 11.1 ρεκαηηθή δηάηαμε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ Β ζην ζεκείν Α ζηνλ άμνλα ζσιελνεηδνύο Θεσξνχκε επίζεο φηη νη πεξηειίμεηο είλαη αξθεηά ππθλέο, έηζη ψζηε ην ζσιελνεηδέο λα είλαη ηζνδχλακν κε κηα επαιιειία nl δαθηπιίσλ ξεχκαηνο, αθηίλαο b. Σφηε ην καγλεηηθφ πεδίν Β, πάλσ ζηνλ άμνλα ηνπ πελίνπ, είλαη παξάιιειν πξνο ηνλ άμνλα 97

2 θαη δίλεηαη ζην ζεκείν Α ηνπ ζρήκαηνο απφ ηε ζρέζε φπνπ (11.2) (11.3) θαη ε ζηαζεξά κ 0 = 4πx10-7 H/m είλαη ε καγλεηηθή δηαπεξαηφηεηα ηνπ θελνχ. Ζ ηηκή ηνπ Β γίλεηαη κέγηζηε (B max ) ζην κέζνλ ηνπ ζσιελνεηδνχο (x max = L x max ) Αλ L >> b, ηφηε (11.4) (11.5) ελψ ζην δεμί άθξν ηνπ πελίνπ, x = 0 (θαη πάληα πάλσ ζηνλ άμνλα ηνπ πελίνπ), έρνπκε (11.6) Γηα ζεκεία εθηφο ηνπ ζσιελνεηδνχο θαη πάλσ ζηελ πξνέθηαζε ηνπ άμνλά ηνπ, νη αιγεβξηθέο παξαζηάζεηο γηα ηα cosζ 1 θαη cosζ 2 γίλνληαη (11.7) φπνπ x είλαη ε απφζηαζε ηνπ ζεκείνπ απφ ην άθξν O 1 ηνπ πελίνπ (x > 0 πάληνηε) Μέηξεζε καγλεηηθνύ πεδίνλ κε δνθηκαζηηθό πελίν Ζ ρξήζε δνθηκαζηηθνχ πελίνπ γηα ηε κέηξεζε ελφο καγλεηηθνχ πεδίνπ Β ζηεξίδεηαη ζηνλ λόκν ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγσγήο (λόκνο ηνπ Faraday). Αλ έλα δνθηκαζηηθφ (κεηξεηηθφ) πελίν δηαηνκήο Α, κε ζπλνιηθφ αξηζκφ πεξηειίμεσλ Ν βξίζθεηαη κέζα ζε έλα καγλεηηθφ πεδίν Β κε ηελ επηθάλεηα δηαηνκήο ηνπ θάζεηε ζηε δηεχζπλζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ, ε καγλεηηθή ξνή Φ πνπ δηέξρεηαη απφ θάζε ζπείξα είλαη (11.8) Ζ ηειεπηαία ηζφηεηα (φπσο θαη νη επφκελεο ζρέζεηο) ηζρχεη γηα καγλεηηθφ πεδίν πνπ είλαη νκνγελέο ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο δηαηνκήο Α. Αλ ε καγλεηηθή απηή ξνή κεηαβάιιεηαη κε ηνλ ρξφλν κε ξπζκφ dφ/dt, ηφηε ε ειεθηξεγεξηηθή δχλακε (ηάζε) ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπ δνθηκαζηηθνχ πελίνπ είλαη (11.9) Αλ R είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε ζην θιεηζηφ θχθισκα ηνπ δνθηκαζηηθνχ πελίνπ, ηφηε ε εμάξηεζε ηνπ ξεχκαηνο I ζην θχθισκα απηφ απφ ην ρξφλν δίλεηαη απφ ηε ζρέζε 98

3 (11.10) Αλ ε κεηαβνιή ηεο ξνήο Φ, απφ ηελ αξρηθή ηεο ηηκή ΒΑ ζηελ ηειηθή ηεο ηηκή 0 απαηηεί ρξφλν η, ηφηε ην ζπλνιηθφ θνξηίν Q πνπ ηειηθά ζα θπθινθνξίζεη ζην θιεηζηφ θχθισκα ηνπ δνθηκαζηηθνχ πελίνπ ζα είλαη (11.11) ηελ πξάμε, ε κεηαβνιή ηεο ξνήο ΓΦ κπνξεί λα γίλεη κε πνιινχο ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα, αλ ην πελίν πεξηζηξαθεί θαηά γσλία π/2, έηζη ψζηε ην καγλεηηθφ πεδίν Β λα είλαη ηειηθά παξάιιειν πξνο ηελ επηθάλεηα δηαηνκήο ηνπ, ή αλ απνκαθξχλνπκε ην πελίν ζε έλα ρψξν φπνπ Β = 0, ή ηέινο, πνπ είλαη θαη ν βνιηθφηεξνο ηξφπνο, αλ κεδεληζηεί ην ξεχκα Η ηνπ ζσιελνεηδνχο, δίρσο λα πεξηεζηξεθεί ή λα κεηαθηλεζεί ην δνθηκαζηηθφ πελίν απφ ηε ζέζε ηνπ. Ζ Δμ. (11.11) επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ, Β, απφ ηε κέηξεζε ηνπ θνξηίνπ, Q,. Θα πξέπεη λα παξαηεξεζεί φηη ε ηηκή ηνπ θνξηίνπ δελ εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα κεηαβνιήο ηεο ξνήο, Φ, αιιά κφλν απφ ηελ αξρηθή θαη ηειηθή ηεο ηηκή, κηα ηδηφηεηα πνπ θαζηζηά ηε κέηξεζε ζρεηηθά άλεηε. ηελ παξάγξαθν πνπ αθνινπζεί ζα δνχκε πψο κπνξεί λα κεηξεζεί ην θνξηίν ζην θχθισκα ηνπ δνθηκαζηηθνχ πελίνπ, ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ θιαζζηθφ κεηξεηή ξεχκαηνο, θαηά πξνηίκεζε επαίζζεηνπ, θαζψο ζηελ Άζθεζε ηα κεηξνχκελα θνξηία είλαη πνιχ κηθξά Αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ γαιβαλνκέηξνπ Σν γαιβαλφκεηξν είλαη έλα επαίζζεην φξγαλν γηα ηε κέηξεζε θπξίσο κηθξψλ ξεπκάησλ, φπσο θαη κηθξψλ ηάζεσλ, σζηφζν ζε εηδηθή εθαξκνγή (βαιιηζηηθή εθαξκνγή), κε ην φξγαλν απηφ κπνξνχλ λα κεηξεζνχλ θαη κηθξά ειεθηξηθά θνξηία. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ γαιβαλνκέηξνπ θαίλεηαη ζηα ρ θαη ην ρ έλα πελίν κε n πεξηειίμεηο βξίζθεηαη ζην δηάθελν κεηαμχ ησλ πφισλ Ν θαη S ελφο κφληκνπ ηζρπξνχ καγλήηε, αιιά θαη ηνπ θπιηλδξηθνχ ηνπ ππξήλα Π, ζρεκαηίδνληαο έλα πιαίζην γχξσ απφ ηνλ ππξήλα. ρήκα

4 ην ρ ν καγλήηεο ζθφπηκα αθαηξέζεθε, πξνθεηκέλνπ λα θαίλεηαη θαιχηεξα ν ηξφπνο αλάξηεζεο ηνπ πιαηζίνπ κε ηηο n πεξηειίμεηο. Σν πελίν απηφ είλαη αλεξηεκέλν απφ λήκα Γ (ρ. 11.3), έηζη ψζηε λα κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ άμνλα ηνπ θπιηλδξηθνχ ππξήλα Π (ρ. 11.2). Οη πξνζαγσγνί ξεχκαηνο Α θαη Κ είλαη ζπεηξνεηδή ειαηήξηα θαη εμαζθαιίδνπλ, καδί κε ηελ αλάξηεζε Γ, ηελ επηζηξνθή ηνπ πελίνπ ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο, φηαλ ην πελίν δε δηαξξέεηαη απφ ξεχκα. ρήκα Καηνπηξηθό γαιβαλόκεηξν. Π: πελίν, Α θαη Κ: πξνζαγσγνί ξεύκαηνο, Κ': θάηνπηξν, Γ: λήκα αλάξηεζεο. Σν καγλεηηθφ πεδίν Β ζην δηάθελν κεηαμχ ησλ πφισλ (Ν, S) θαη ηνπ θπιηλδξηθνχ ππξήλα Π είλαη πξαθηηθά αθηηληθφ (ρ. 11.2). Σν πελίν, ζην ρ. 11.2, έρεη κία κφλν νξζνγψληα πεξηέιημε πιάηνπο 2d θαη κήθνπο l. Γηα κηθξέο ζρεηηθά γσλίεο πεξηζηξνθήο θ (sinθ θ), νη θάζεηεο πιεπξέο κήθνπο l, θηλνχληαη ζε έλα πξαθηηθά ζηαζεξφ ρσξηθά καγλεηηθφ πεδίν Β θαη ε καγλεηηθή ξνή Φ κέζα απφ ην πελίν Π είλαη (11.12) Όηαλ ην πελίν Π δηαξξέεηαη απφ ξεχκα Η, ε δχλακε Laplace, F, ζηηο θάζεηεο πιεπξέο κήθνπο l είλαη θαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή ξνπή (11.13) (11.14) φπνπ Α = 2dl είλαη ην εκβαδφλ ηεο ε επηθάλεηαο δηαηνκήο ηνπ πελίνπ. Σν κέγεζνο G = nβα είλαη κηα ζηαζεξά ηνπ νξγάλνπ θαη νλνκάδεηαη δπλακηθή ζηαζεξά ηνπ γαιβαλνκέηξνπ. Όηαλ ην πελίν δηαξξέεηαη απφ ξεχκα Η, ζα ηζνξξνπήζεη ζε κηα γσλία πεξηζηξνθήο θ, ηέηνηα ψζηε ε κεραληθή ξνπή επαλαθνξάο πνπ αζθείηαη ζην πελίν Π, δειαδή ε Ν κερ = Dθ, φπνπ D ε θαηεπζχλνπζα ξνπή ηνπ λήκαηνο αλάξηεζεο ηνπ πελίνπ θαη ησλ πξνζαγσγψλ, λα εμηζνξξνπείηαη απφ ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή ξνπή (11.15) 100

5 Με ηε κέηξεζε, ινηπφλ, ηεο γσλίαο πεξηζηξνθήο θ είλαη δπλαηφλ λα βξεζεί ην ξεχκα I πνπ δηαξξέεη ην πελίν ηνπ γαιβαλνκέηξνπ, αθνχ D θαη G είλαη ζηαζεξέο ηνπ νξγάλνπ. Μέζσ κέηξεζεο ηνπ ξεχκαηνο I, κε ην γαιβαλφκεηξν κπνξεί λα κεηξεζεί θα κία κηθξή ηάζε E. Έηζη, αλ ην γαιβαλφκεηξν ζπλδεζεί κε κία πεγή κηθξήο ηάζεο, ηεο νπνίαο ε εζσηεξηθή αληίζηαζε είλαη R π, ηφηε ε ειεθξεγεξηηθή δχλακε ηεο πεγήο, κε βάζε ηνλ λφκν ηνπ Ohm, κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηε ζρέζε E I( R R) φπνπ R είλαη ε αληίζηαζε ηνπ πελίνπ Π, ηελ νπνία ε θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία ζπλήζσο ηε δειψλεη. Γηα πην άλεηε θαη αθξηβή κέηξεζε ηεο γσλίαο πεξηζηξνθήο ηνπ πελίνπ θ, ην γαιβαλφκεηξν είλαη ζπλήζσο εμνπιηζκέλν κε θάηνπηξν Κ, πνπ είλαη ζηεξεά ζπλδεδεκέλν κε ην λήκα αλάξηεζεο Γ (ρ. 11.3) θαη πεξηζηξέθεηαη καδί κε ην πελίν Π (θαηνπηξηθφ γαιβαλφκεηξν). Πεξηζηξνθή ηνπ πελίνπ θαηά γσλία θ πξνθαιεί, ινηπφλ, πεξηζηξνθή ηνπ θαηφπηξνπ θαηά ηελ ίδηα γσλία. Μηα πξνζπίπηνπζα δέζκε θσηφο αλαθιάηαη ηφηε θαηά γσλία β = 2θ (ρ. 11.4). Ζ αληίζηνηρε κεηαηφπηζε ηεο θσηεηλήο θειίδαο ζε κηα θπθιηθή θιίκαθα αθηίλαο r, ζην θέληξν ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ην θάηνπηξν ηνπ γαιβαλνκέηξνπ είλαη (1, ρ. 11.4) φπνπ ηα β θαη θ κεηξηνχληαη ζε αθηίληα. ε κηα επίπεδε θιίκαθα (2, 11.4) ε κεηαηφπηζε ηεο θσηεηλήο θειίδαο είλαη (11.16) (11.17) Αλάγλσζε ηεο πεξηζηξνθήο ηνπ βαιιηζηηθνχ γαιβαλνκέηξνπ. Σν λήκα ηνπ ιακπηήξα Λ απεηθνλίδεηαη κέζσ ηνπ θαθνχ Φ θαη ηνπ θαηφπηξνπ Κ' ζηελ θιίκαθα 1 ή 2 ρήκα 11.4 Γηα κηθξέο γσλίεο, θ, κπνξνχκε λα αληηθαηαζηήζνπκε ην α κε ην α', πνπ κεηξάηαη πην άλεηα. Σν ζρεηηθφ ζθάικα (~ 1%, γηα β π/18 = 10 ) απμάλεη κε ηε γσλία β. Ζ θίλεζε ηνπ πελίνπ Π ηνπ γαιβαλνκέηξνπ απφ ηελ αξρηθή ζέζε ηζνξξνπίαο (Η = 0), ζηε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο (I 0), είλαη αξθεηά ζχλζεηε θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηε δηαθνξηθή εμίζσζε ηαιάλησζεο κε απφζβεζε. Ζ απφζβεζε ηεο θίλεζεο ηνπ πελίνπ Π είλαη κεραληθή 101

6 (ιφγσ ησλ ηξηβψλ αλάξηεζεο θαη ηεο αληίζηαζεο ηνπ αέξα ζηελ θίλεζε ηνπ πελίνπ) θαη ειεθηξνδπλακηθή. Ζ πεξηζηξνθή ηνπ πελίνπ κέζα ζε ηζρπξφ καγλεηηθφ πεδίν πξνθαιεί ηελ εκθάληζε κηαο ειεθηξεγεξηηθήο δχλακεο εμ επαγσγήο, ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπ πελίνπ, θαη φηαλ ην θχθισκα είλαη θιεηζηφ, ελφο ξεχκαηνο εμ επαγσγήο ζην θχθισκα ηνπ πελίνπ, πνπ «αληηηίζεηαη» ζηελ θίλεζε ηνπ πελίνπ (θαλόλαο Lenz). Δπηιέγνληαο θαηάιιεια ηελ σκηθή αληίζηαζε ζην θιεηζηφ θχθισκα ηνπ γαιβαλνκέηξνπ, κπνξνχκε λα έρνπκε κία απφ ηηο εμήο ηξεηο πεξηπηψζεηο απφζβεζεο θαη θίλεζεο ηνπ πελίνπ: (α) Μηθξή απόζβεζε. Σν πελίν εθηειεί αξκνληθή ηαιάλησζε κε απφζβεζε γχξσ απφ ηε ζέζε ηζνξξνπίαο. (β) Κξίζηκε απόζβεζε. Σν πελίν θηλείηαη ζηε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο αθνινπζψληαο εθζεηηθή ζπλάξηεζε, ηχπνπ te -t/η, κε ζηαζεξά ρξφλνπ η 0, ρσξίο ηαιάλησζε θαη ζηνλ ειάρηζην ρξφλν. (β) Τπεξθξίζηκε απόζβεζε. Καη εδψ ην πελίν θηλείηαη πξνο ηε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο ρσξίο ηαιάλησζε, σζηφζν ε θίλεζε απηή γίλεηαη πνιχ αξγά. Καηά θαλφλα, φινη νη αλαινγηθνί κεηξεηέο ξεχκαηνο, φπσο θαη ην γαιβαλφκεηξν, είλαη ξπζκηζκέλνη ζηελ θξίζηκε απφζβεζε, ψζηε ε κεηαηφπηζε ηνπ δείθηε ζηε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο λα γίλεηαη ρσξίο ηαιάλησζε θαη ζηνλ ειάρηζην ρξφλν Σν γαιβαλόκεηξν ζε βαιιηζηηθή ιεηηνπξγία Δθηφο απφ κεηξήζεηο κηθξψλ ξεπκάησλ θαη ηάζεσλ, ην γαιβαλφκεηξν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε κεηξήζεηο ειεθηξηθνχ θνξηίνπ Q = Idt (11.18) 0 κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν ρξφλνο δηέιεπζεο ηνπ ξεχκαηνο κέζα απφ ην φξγαλν είλαη πνιχ κηθξφηεξνο απφ ηε ζηαζεξά ρξφλνπ θίλεζεο ηνπ πελίνπ ηνπ γαιβαλνκέηξνπ, η 0. Ζ ζχληνκε δηέιεπζε ηνπ ξεχκαηνο πξνθαιεί κηα αξρηθή ζχληνκε ειεθηξνκεραληθή ψζεζε ηνπ πελίνπ, πνπ αθήλεηαη κεηά λα εθηειέζεη, αλάινγα κε ηελ απφζβεζε πνπ έρεη, πεξηνδηθή ή κε θίλεζε. Όηαλ ε απφζβεζε είλαη θξίζηκε, ε θίλεζε είλαη κε πεξηνδηθή. Ο δείθηεο ηνπ νξγάλνπ εθηξέπεηαη θαηά κία κέγηζηε ηηκή θαη ζηε ζπλέρεη επηζηξέθεη θαη πάιη ζηε ζέζε ηζνξξνπίαο. ε θάζε πεξίπησζε κπνξεί λα δεηρζεί φηη ε κέγηζηε γσλία εθηξνπήο θ κεγ ηνπ πελίνπ (θαη επνκέλσο, ε κέγηζηε απφθιηζε α' κεγ ηεο θσηεηλήο θειίδαο ζηελ επίπεδε θιίκαθα), είλαη αλάινγε ηνπ νιηθνχ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ Q (ηεο αξρηθήο ψζεζεο, γεληθά) δειαδή ηνπ νιηθνχ θνξηίνπ πνπ πέξαζε απφ ην πελίν Π, ζπλεπψο (11.19) Απηή είλαη ε βαιιηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ νξγάλνπ, φηαλ δειαδή ην κεηξνχκελν κέγεζνο δελ είλαη ε λέα ζέζε ηζνξξνπίαο, αιιά ε κέγηζηε βαιιηζηηθή εθηξνπή ηνπ δείθηε. ηε ζρέζε (11.19), ε ζηαζεξά αλαινγίαο Δ β είλαη ε ζηαζεξά ηνπ νξγάλνπ ή ε βαιιηζηηθή επαηζζεζία ηνπ γαιβαλνκέηξνπ Μέζνδνο ήκεξα ε κέηξεζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ γίλεηαη κε καγλεηφκεηξα, ζηα νπνία αμηνπνηείηαη ην θαηλφκελν Hall. Σα φξγαλα απηά είλαη δπζεχξεηα θαη αθξηβά, γεγνλφο πνπ αλαγθάδεη ηνπο εξεπλεηέο λα θαηαθεχγνπλ ζε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο κέηξεζεο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ, κία 102

7 απφ ηηο νπνίεο είλαη απηή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Άζθεζε απηή. Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε κέηξεζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ Β ζηεξίδεηαη ζην λφκν ηεο ειεθηξνκαγλεηηθήο επαγσγήο. Έλα κηθξφ δνθηκαζηηθφ (κεηξεηηθφ) πελίν βξίζθεηαη ζηε ζέζε Α (ρ. 11.1), κε ηελ επηθάλεηα δηαηνκήο ηνπ θάζεηα ζηε δηεχζπλζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ Β. Σν δνθηκαζηηθφ πελίν είλαη ειεθηξηθά ζπλδεδεκέλν κε έλα γαιβαλφκεηξν, πνπ αμηνπνηείηαη ζε βαιιηζηηθή ιεηηνπξγία. Σν ξεχκα ζην θχθισκα ηνπ ζσιελνεηδνχο κεδελίδεηαη (δηαθφπηεηαη κε δηαθφπηε) θαη καδί, βέβαηα, κεδελίδεηαη θαη ην καγλεηηθφ πεδίν. ε αλνηρηφ θχθισκα απηφ ζα πξνθαιέζεη εκθάληζε ζχληνκνπ παικνχ ηάζεο, αιιά φηαλ ην θχθισκα ηνπ δνθηκαζηηθνχ πελίνπ είλαη θιεηζηφ, γηα παξάδεηγκα κε ην γαιβαλφκεηξν, ν κεδεληζκφο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ ζα επάγεη έλαλ ζχληνκν παικφ ξεχκαηνο ζην θχθισκα ηνπ πελίνπ-γαιβαλνκέηξνπ, πνπ έρεη ζπλνιηθή αληίζηαζε R. ηελ πεξίπησζε απηή ην νιηθφ ειεθηξηθφ θνξηίν πνπ ζα θπθινθνξήζεη ζην θχθισκα ηνπ δνθηκαζηηθνχ πελίνπ-γαιβαλνκέηξνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηε ζρέζε (11.11), (11.20) φπνπ Ν είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο πεξηειίμεσλ (ζπεηξψλ), Α ην εκβαδφλ ηεο δηαηνκήο ηνπ δνθηκαζηηθνχ πελίνπ θαη R είλαη ε σκηθή αληίζηαζε ζην θχθισκα δνθηκαζηηθνχ πελίνπγαιβαλνκέηξνπ. Βιέπνπκε, ινηπφλ, φηη αλ ην γαιβαλφκεηξν αμηνπνηεζεί ζε βαιιηζηηθή ιεηηνπξγία, απφ ηε ζρέζε (11.20), ην καγλεηηθφ πεδίν κπνξεί λα ππνινγηζηεί. ηε κέζνδν απηή, φηαλ ην ξεχκα ζην ζσιελνεηδέο κεδελίδεηαη, ε θσηεηλή θειίδα εθηξέπεηαη θαηά κία νξηζκέλε κέγηζηε ηηκή. Σν νιηθφ θνξηίν πνπ ζπλδέεηαη κε απηήλ ηελ εθηξνπή δίλεηαη απφ ηε ζρέζε (11.19) (11.21) φπνπ Δ β είλαη ε ζηαζεξά ηνπ γαιβαλνκέηξνπ θαη R = R π + R γ είλαη ε ζπλνιηθή σκηθή αληίζηαζε ζην θχθισκα δνθηκαζηηθνχ πελίνπ-γαιβαλνκέηξνπ, ε νπνία δίλεηαη θαη είλαη γλσζηή. Σν καγλεηηθφ πεδίν πνπ ζα κεηξεζεί είλαη ην καγλεηηθφ πεδίν ζσιελνεηδνχο ζε δηάθνξεο ζέζεηο πάλσ ζηνλ άμνλα ηνπ ζσιελνεηδνχο θαη ζηελ πξνέθηαζε ηνπ άμνλα έμσ απφ ην ζσιελνεηδέο. Ζ ζεσξεηηθή ηηκή ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ δίλεηαη απφ ηηο Δμ. (11.2), (11.3) θαη (11.7). εκείσζε. Ζ επηινγή πνπ έγηλε γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ γηλνκέλνπ ΝΑ, κε παξάιιειε ειαρηζηνπνίεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ δνθηκαζηηθνχ πελίνπ, ηδηαίηεξα ηεο δηάζηαζεο παξάιιειεο πξνο ηνλ άμνλα ηνπ ζσιελνεηδνχο, επέβαιε ηελ πεξηέιημε πεξηζζφηεξσλ απφ κίαο ζηξψζεσλ ζπεηξψλ ζην δνθηκαζηηθφ πελίν, ηε κία ζηξψζε πάλσ ζηελ άιιε. Σφηε φκσο ε καγλεηηθή ξνή Φ κέζα απφ ην δνθηκαζηηθφ πελίν, γηα νκνγελέο καγλεηηθφ πεδίν Β θάζεην ζηελ επηθάλεηα δηαηνκήο ηνπ, δε δίλεηαη απφ ηε ζρέζε φπνπ Α ε επηθάλεηα δηαηνκήο ηνπ δνθηκαζηηθνχ πελίνπ, αιιά απφ ηε ζρέζε, (11.22) (11.23) φπνπ N i είλαη ν αξηζκφο πεξηειίμεσλ ηεο ζηξψζεο i, A i ε επηθάλεηα δηαηνκήο γηα ηε ζηξψζε i θαη m είλαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ζηξψζεσλ. Σν κέγεζνο 103

8 είλαη κία ζηαζεξά ηνπ δνθηκαζηηθνχ πελίνπ (έλα είδνο ελεξγνχο ηηκήο ηνπ γηλνκέλνπ ΝΑ), ε νπνία δίλεηαη θαη είλαη γλσζηή. Δπνκέλσο ζηελ Δμ. (11.9) θαη ζε φιεο ηηο επφκελεο, ην κέγεζνο NΑ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ζηνπο ππνινγηζκνχο κε ην παξαπάλσ άζξνηζκα δειαδή κε ηελ ελεξγφ ηηκή ηνπ γηλνκέλνπ ΝΑ Πεηξακαηηθή δηάηαμε ρήκα ρεκαηηθή παξάζηαζε ηεο πεηξακαηηθήο δηάηαμεο. : ζσιελνεηδέο, Σ: ηξνθνδνηηθφ ηζρχνο, Γ : δηαθφπηεο, Α: ακπεξφκεηξν, Γ: δνθηκαζηηθφ πελίν, Γ: γαιβαλφκεηξν, Λ: ιακπηήξαο, Ο: νζφλε Ζ πεηξακαηηθή δηάηαμε πεξηιακβάλεη: Σξνθνδνηηθφ ζπλερνχο ηάζεο Σ, (ρ. 11.5). Ακπεξφκεηξν γηα ηε κέηξεζε ηεο έληαζεο ηνπ ξεχκαηνο I ζην θχθισκα Α, (ρ. 11.5). Μεγάιν θπιηλδξηθφ πελίν, ην ζσιελνεηδέο, (ρ. 11.5) γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ πνπ ζα κεηξεζεί ζηνλ άμνλά ηνπ. Σν ζσιελνεηδέο έρεη κήθνο L = 0,30 m, αθηίλα δηαηνκήο b = 0,06 m θαη ζπλνιηθφ αξηζκφ ζπεηξψλ Ν ίζν κε 300 (n = 300/0,3 = 1000). Γνθηκαζηηθφ πελίν Γ, (ρ. 11.5), πνπ θηλείηαη ζηνλ άμνλα ηνπ ζσιελνεηδνχο Γαιβαλφκεηξν Γ, (ρ. 11.5), ε πεγή θσηφο ηνπ νπνίνπ ηξνθνδνηείηαη κε 12 V απφ ην ίδην ην ηξνθνδνηηθφ ηεο ζπλερνχο ηάζεο Μία δηάηαμε γηα ηελ αλάγλσζε ηεο κέγηζηεο απφθιηζεο α' κεγ ηεο θσηεηλήο θειίδαο ηνπ γαιβαλνκέηξνπ, πνπ απνηειείηαη απφ έλα ιακπηήξα Α θαη κηα νζφλε Ο, κε επίπεδε θιίκαθα (βι. ρ θαη ρ. 11.5). Ζιεθηξηθφ θχθισκα γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ ζσιελνεηδνχο κε ζπλερέο ξεχκα (Κχθισκα I, ρ. 11.5). 104

9 Ζιεθηξηθφ θχθισκα γηα ηελ ηξνθνδνζία (Κχθισκα II, ρ. 11.5). δνθηκαζηηθνχ πελίνπ-γαιβαλφκεηξνπ, Σν δνθηκαζηηθφ πελίν κπνξεί λα κεηαθηλεζεί θαηά κήθνο ζηνλ άμνλα ηνπ ζσιελνεηδνχο. Έρεη εζσηεξηθή αθηίλα δηαηνκήο 0,75 cm, ζπλνιηθφ αξηζκφ ζπεηξψλ Ν = 1500, ελψ ε ελεξγφο ηηκή ηνπ γηλνκέλνπ ΝΑ, ζηελ Δμ. (11.9), είλαη 0,265 m2. Βηβιηνγξαθία 1. Mαζήκαηα Φπζηθήο Berkeley, Tφκνο ΗΗ: Ζιεθηξηζκόο-Μαγλεηηζκόο.), Κεθ. 6 θαη 7 (Αζήλα, 1978). 2. Ζ.J. Pain, Φπζηθή ησλ ηαιαληώζεσλ θαη ησλ θπκάησλ. Κεθ. 1, Παξάγξ (Αζήλα, 1990). 3. Δξγαζηεξηαθέο Αζθήζεηο Φπζηθήο, Σφκνο Η, ΔΜΠ, Σνκέαο Φπζηθήο, ΔΜΦΔ, Δθδφζεηο πκκεηξία (Αζήλα 2010) Δθηέιεζε 1. πλδέζηε ζε ζεηξά ην ηξνθνδνηηθφ ζπλερνχο ηάζεο, ην ακπεξφκεηξν θαη ην ζσιελνεηδέο (θχθισκα I, ρ. 11.5). 2. Σνπνζεηήζηε ην δνθηκαζηηθφ πελίν ζην κέζνλ ηνπ ζσιελνεηδνχο. Σξνθνδνηήζηε ην ζσιελνεηδέο (θχθισκα I) κε ξεχκα πεξίπνπ 1 Α θαη κεηξήζηε ηελ απφθιηζε α κεγ ηεο θσηεηλήο θειίδαο φηαλ κεδελίζεηε ην ξεχκα ζην θχθισκα I, αλνίγνληαο ηνλ δηαθφπηε Γ' (ρ. 11.5). 3. Δπαλαιάβεηε ηε κέηξεζε απηή, δειαδή ζηελ ίδηα ζέζε ηνπ δνθηκαζηηθνχ πελίνπ, γηα 4 δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ ξεχκαηνο Η. Καηαρσξήζηε ηα απνηειέζκαηα ζηνλ Πίλαθα I. Πίλαθαο I Η (Α) α' κεγ (cm) Q(C) Β (Σ) 4. Γηα ζηαζεξή ηηκή ηνπ ξεχκαηνο, Η, γχξσ ζηα 3Α, κεηξήζηε ηελ απφθιηζε, α' κεγ, ηεο θσηεηλήο θειίδαο γηα δηάθνξεο ζέζεηο ηνπ δνθηκαζηηθνχ πελίνπ πάλσ ζηνλ άμνλα ηνπ ζσιελνεηδνχο, κε βήκα 5 cm. 6 ηηκέο εληφο ηνπ ζσιελνεηδνχο θαη 4 εθηφο, απφ 2 ζε θάζε άθξν. Καηαρσξήζηε ηα απνηειέζκαηά ζαο ζηνλ Πίλαθα II, φπνπ x είλαη ε απφζηαζε ηνπ δνθηκαζηηθνχ πελίνπ απφ ην άθξν ηνπ ζσιελνεηδνχο. 105

10 Πίλαθαο II x (cm) α' κεγ (cm) Q (C) Β (Σ) 5. Δθηηκήζηε ηελ αθξίβεηα κε ηελ νπνία κεηξνχληαη ηα κεγέζε πνπ ππεηζέξρνληαη ζηηο ζρέζεηο (11.11) θαη (11.19), γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ Β. Δθηηκήζηε επίζεο ηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ηνπ ξεχκαηνο I ηνπ ζσιελνεηδνχο, θαζψο θαη ηεο ζέζεο ηνπ δνθηκαζηηθνχ πελίνπ Δπεμεξγαζία ησλ κεηξήζεσλ 1. Βξείηε γηα ηηο κεηξήζεηο πνπ θάλαηε ζηα βήκαηα 2-4 ηελ εθάζηνηε ηηκή ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ θαη ζπκπιεξψζηε ηνπο Πίλαθεο I θαη II. Δθηηκήζηε ηελ αθξίβεηα κέηξεζεο ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ. 2. Παξαζηήζηε γξαθηθά, ζεκεηψλνληαο θαη ηα ζθάικαηα, ηελ εμάξηεζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ Β ζην θέληξν ηνπ ζσιελνεηδνχο απφ ηελ ηηκή ηνπ ξεχκαηνο I, Β = Β(Η) (Πίλαθαο I). Δπηβεβαηψλεηαη ε γξακκηθή εμάξηεζε; ρνιηάζηε. 3. Παξαζηήζηε γξαθηθά, ζεκεηψλνληαο θαη ηα ζθάικαηα, ηελ εμάξηεζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ Β απφ ηελ απφζηαζε, x, απφ ην άθξν ηνπ ζσιελνεηδνχο, Β = Β(x) (Πίλαθαο II). ρεδηάζηε ζην ίδην δηάγξακκα ηε ζεσξεηηθή θακπχιε απφ ηηο Δμ. (11.2) θαη (11.3). πγθξίλεηε ηα πεηξακαηηθά ζεκεία κε ηε ζεσξεηηθή θακπχιε θαη ζρνιηάζηε. 106

Σν 1840 λνκνζεηνχληαη ζηε Γαιιία ην κέηξν (metre, m) θαη ην ρηιηφγξακκν (kilogramme, kg) σο λφκηκεο κνλάδεο γηα ην κήθνο θαη ηε κάδα.

Σν 1840 λνκνζεηνχληαη ζηε Γαιιία ην κέηξν (metre, m) θαη ην ρηιηφγξακκν (kilogramme, kg) σο λφκηκεο κνλάδεο γηα ην κήθνο θαη ηε κάδα. 2 Πεπιεσόμενα: 1.1 Διζαγωγή 1.2 Γενικά 1.3 Μέηπηζη Ζλεκηπικών Μεγεθών 1.4 Όπγανα Μέηπηζηρ 1.5 θάλμαηα Μέηπηζηρ 1.6 Γέθςπερ Μέηπηζηρ 1.7 Βιβλιογπαθία 2.1 Ππακηικό Μέπορ 1.1 ΔΗΑΓΩΓΖ Σν κεηξηθφ ζχζηεκα πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ρνπή αδξάλεηαο ζηεξεώλ ζσκάησλ

Ρνπή αδξάλεηαο ζηεξεώλ ζσκάησλ Άζθεζε 6 Ρνπή αδξάλεηαο ζηεξεώλ ζσκάησλ 6.. θνπόο ηελ άζθεζε απηή εμεηάδεηαη ε έλλνηα ηεο ξνπήο αδξάλεηαο θαη κεηξνχληαη νη ξνπέο αδξάλεηαο ηεζζάξσλ ζηεξεψλ ζσκάησλ: ελφο δίζθνπ, κηαο ζθαίξαο, ελφο θπιηλδξηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ

Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ Άζθεζε 1 Μέηξεζε ηνπ ιόγνπ c p /c v ησλ αεξίσλ 1.1. θνπόο θνπφο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηνπ ιφγνπ c p /c v ησλ εηδηθψλ ζεξκνηήησλ ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη ε θαηάηαμή ηνπ ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 15. Παικνγξάθνο

Άζθεζε 15. Παικνγξάθνο Άζθεζε 15 Παικνγξάθνο 15.1. θνπόο θνπφο ηεο άζθεζεο απηήο είλαη ε κειέηε ηεο βαζηθήο δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο παικνγξάθνπ θαη ε εμάζθεζε ηνπ ζπνπδαζηή ζε ρξήζε ηνπ ζε κεηξήζεηο ζπλερνχο θαη ελαιιαζζφκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. Γενικά Δίλαη γλσζηφ φηη ηα ειηαθά ζηνηρεία είλαη δίνδνη εκηαγσγνχ κε ηε κνξθή ελφο δίζθνπ, (δειαδή ε έλσζε p-n εθηείλεηαη ζε φιν ην πιάηνο ηνπ δίζθνπ), πνπ δέρεηαη ηελ ειηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΙ ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ. Μεταπτστιακή Γιπλωματική Δργασία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΙ ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ. Μεταπτστιακή Γιπλωματική Δργασία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΣΜΗΜΑ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΙ ΦΗΦΙΑΚΔ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΔ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΑ Μεταπτστιακή Γιπλωματική Δργασία ΥΔΓΙΑΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΙΚΡΟΚΤΜΑΣΙΚΧΝ ΦΙΛΣΡΧΝ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΟΚΔΡΑΙΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ

ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔ/ΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Ζ/Τ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ : ΥΔΓΗΑΖ ΓΗΑΣΑΞΖ ΣΤΠΟΤ HALBACH ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΑΓΝΖΣΗΚΟΤ ΠΔΓΗΟΤ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΦ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΦ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΦ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΡΟΠΔ Ι.Υ. ΚΑΙ ΒΑΡΔΧΝ ΟΥΗΜΑΣΧΝ ΠΟΤΓΑΣΔ: ΠΟΤΛΣΙΓΗ ΔΤΣΑΘΙΟ ΜΑΚΡΤΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ ΔΙΗΓΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΣΑΜΟ ΠΤΡΙΓΧΝ ΚΑΒΑΛΑ 2011 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ

Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΕΣΑΛΛΕΊΩΝ -ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΣΑΛΛΟΤΡΓΙΑ & ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΠΑΡΑΜΔΝΟΤΩΝ ΣΑΔΩΝ ΜΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΒΑΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΒΑΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ 0 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΒΑΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥΣ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν η πρόγνωση και η διάγνωση βλαβών σε γεωργικά μηχανήματα με την μέθοδο της ανάλυσης των δονήσεων αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΑΠΟΓΟΖ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟ ΚΟΣΟ Γθνξόγηαο Ησάλλεο Α.Δ.Μ. 3707 Καξαγηώξγνο Υξήζηνο Α.Δ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ»

«ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΥΤΟ» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖ, ΜΔΣΑΦΟΡΑ, ΓΗΑΝΟΜΖ ΚΑΗ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΔΩ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ «ΕΛΕΓΥΟ ΚΑΘ ΤΓΥΡΟΝΘΜΟ Ε ΔΘΚΣΤΟ ΔΘΑΠΑΡΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Δ ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ, ΜΑΓΝΖΣΗΚΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΑ ΠΔΓΗΑ

Θέκα: ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΖ ΔΚΘΔΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Δ ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ, ΜΑΓΝΖΣΗΚΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΜΑΓΝΖΣΗΚΑ ΠΔΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ ηκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ,

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία ηνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ

Διπλωματική Εργασία ηνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηώλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ:ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΤΣΟΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΣΙΚΗ Διπλωματική Εργασία ηνπ θνηηεηή ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ: ΗΔ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηεο θνηηήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ Μεραληθψλ θαη Σερλνινγίαο Τπνινγηζηψλ ηεο Πνιπηερληθήο

Διαβάστε περισσότερα

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

«ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ύγκπιζη ζςζηημάηων Παθηηικήρ και Δνεπγηηικήρ αζθάλειαρ ζε αςηοκίνηηα ζύγσπονηρ και παλαιάρ ηεσνολογίαρ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ. Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. Γιπλωμαηική επγαζία. Σίηινο εξγαζίαο:

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ. Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο. Γιπλωμαηική επγαζία. Σίηινο εξγαζίαο: ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ Σκήκα Μεραληθψλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Γιπλωμαηική επγαζία Σίηινο εξγαζίαο: «Μειέηε θαη θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο Σξνρνχ-Πιήκλεο γηα ρξήζε ζε πεηξακαηηθφ φρεκα ρακειήο θαηαλάισζεο» ΠΛΟΤΜΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ

ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΡΖΖ ΣΑΥΤΣΖΣΑ ΑΝΔΜΟΤ ΚΑΗ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΜΔ ΜΗΚΡΟΔΛΔΓΚΣΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΒΑΙΛΔΙΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΔΥΑΓΙΑ Δπηβιέπσλ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΑΤΛΗΚΟ ΑΝΔΛΚΤΣΖΡΑ 8 ΑΣΟΜΧΝ 4 ΣΑΔΧΝ ΠΟΤΓΑΣΖ ΣΑΜΑΣΖ ΕΗΧΜΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΘΔΟΦΗΛΟ ΝΑΜΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. «Δθαπμογή αζύπμαηηρ διάηαξηρ επιηασςνζιομεηπίαρ για ηην μελέηη ηηρ βάδιζηρ» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. «Δθαπμογή αζύπμαηηρ διάηαξηρ επιηασςνζιομεηπίαρ για ηην μελέηη ηηρ βάδιζηρ» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ.Σ.Δθ. ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Δθαπμογή αζύπμαηηρ διάηαξηρ επιηασςνζιομεηπίαρ για ηην μελέηη ηηρ βάδιζηρ» ΥΑΛΓΟΤΠΖ ΑΘΑΝΑΗΟ Α.Μ. 3589 Ηξάθιεην 2012 ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ Γξ. ΣΕΑΓΚΑΡΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πηώζε Αγσγνύ Αινπκηλίνπ Γηαηνκήο 50mm 2 ηνπ Δλαέξηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο Υακειήο Σάζεο ζην Έδαθνο, πνπ Ζιεθηξνδνηείην από Τπνζηαζκό Μέζεο Σάζεο

Πηώζε Αγσγνύ Αινπκηλίνπ Γηαηνκήο 50mm 2 ηνπ Δλαέξηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο Υακειήο Σάζεο ζην Έδαθνο, πνπ Ζιεθηξνδνηείην από Τπνζηαζκό Μέζεο Σάζεο ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΩΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΓΗΑΣΑΞΔΩΝ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΔΩΝ Πηώζε Αγσγνύ Αινπκηλίνπ Γηαηνκήο 50mm 2 ηνπ Δλαέξηνπ Γηθηύνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ. ζ 1 = ζ 1 ' (1)

ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ. ζ 1 = ζ 1 ' (1) ΦΑΜΑΣΟΚΟΠΙΟ ΠΡΙΜΑΣΟ [1] ΕΙΑΓΩΓΗ Όηαλ έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα πξνζπίπηεη ζε κηα νκαιή δηαρσξηζηηθή επηθάλεηα πνπ δηαρσξίδεη δύν δηαθαλή (ή ελ κέξεη δηαθαλή) πιηθά κέζα, ελ κέξεη αλαθιάηαη θαη ελ κέξεη

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ύνθετων Μονωτικών Διακένων ςε Εναλλαςόμενη Σάςη

Μελέτη ύνθετων Μονωτικών Διακένων ςε Εναλλαςόμενη Σάςη ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΨΗΛΩΝ ΣΑΕΩΝ Μελέτη ύνθετων Μονωτικών Διακένων ςε Εναλλαςόμενη Σάςη Διπλωματική Εργαςία ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΣΗΛΔΚΟΠΙΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΑΛΙΛΑΙΟ ΔΧ ΗΜΔΡΑ

ΣΟ ΣΗΛΔΚΟΠΙΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΑΛΙΛΑΙΟ ΔΧ ΗΜΔΡΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΗ ΦΤΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ - ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΣΟΜΔΑ ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΦΤΙΚΗ, ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΣΡΟΦΤΙΚΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΟ ΣΗΛΔΚΟΠΙΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΑΛΙΛΑΙΟ ΔΧ ΗΜΔΡΑ ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ Δ ΜΟΝΧΣΙΚΑ ΒΙΟΓΙΑΠΧΜΔΝΑ ΛΑΓΙΑ

ΓΙΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ Δ ΜΟΝΧΣΙΚΑ ΒΙΟΓΙΑΠΧΜΔΝΑ ΛΑΓΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΤΦΖΛΧΝ ΣΑΔΧΝ ΓΙΗΛΔΚΣΡΙΚΔ ΓΟΚΙΜΔ Δ ΜΟΝΧΣΙΚΑ ΒΙΟΓΙΑΠΧΜΔΝΑ ΛΑΓΙΑ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΠΑΡΟΨΓΑΜΗ ΓΔΧΡΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΟΡΤΚΣΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΗΚΖ ΓΗΔΡΔΤΝΖΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΖΡΑΓΓΑ Δ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟΤ ΔΓΑΦΗΚΟΤ ΥΖΜΑΣΗΜΟΤ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΔΩΡΓΗΟ Η. ΜΠΡΟΚΟ Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή: Καζεγεηήο Ε. ΑΓΗΟΤΣΑΝΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Προςομούωςη εγκατϊςταςησ φωτιςμού και αιςθητόρων με χρόςη λογιςμικού

Προςομούωςη εγκατϊςταςησ φωτιςμού και αιςθητόρων με χρόςη λογιςμικού ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΝΔΡΓΔΙΑ Διπλωματική εργαςία Προςομούωςη εγκατϊςταςησ φωτιςμού και αιςθητόρων με χρόςη λογιςμικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΓΔΠΞΝΗΛΑ ΚΞΖΙΗΩΛΖ ΡΚΖΚΑ Α 3 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ 2013 ΔΛΝΡΖΡΑ 1 ΗΠΣΠ ΘΑΗ EΛΔΟΓΔΗΑ Σελίδα 2 ΔΛΝΡΖΡΑ 1 ΗΥΤ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΗΥΤ ΟΡΙΜΟ Ζ Ηζρχο είλαη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά κεγέζε ηεο θπζηθήο. Δίλαη ν ξπζκφο παξαγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

«ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ Πηπρηαθε εξγαζηα κε ζέκα: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΘΔΡΜΟΚΑΜΔΡΑ / ΘΔΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΔΠΙΘΔΧΡΗΗ / ΑΠΟΓΟΗ ΚΣΙΡΙΧΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Βξόρνο πζηέξεζεο ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ

Βξόρνο πζηέξεζεο ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ Βξόρνο πζηέξεζεο ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη: ε εμνηθείσζε ησλ ζπνπδαζηώλ κε κεξηθέο βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο καγλεηηθέο ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ ε θαηαλόεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα