Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ"

Transcript

1 Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Κ.Τ.Α. απιθμ. ΕΜΠ5/ Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΔΚ 2456/Β/ ) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.) ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.)», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΔΚ 1233/Β'/ ) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε θαη ηζρχεη Απιθμ. ΕΜΠ5 (ΦΔΚ Β' 3054/ ) ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ - ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ - ΤΓΔΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 ηνπ Ν. 4052/2012 (ΦΔΚ 41/Α/2012). 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/2005) «Κψδηθαο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 86/2012 (ΦΔΚ 141/Α/ ) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ» (ΦΔΚ 141/Α/ ). 6. Σελ ππ' αξηζ. Τ48/ απφθαζε Πξσζππνπξγνχ (ΦΔΚ 2105/Β/2012) «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Υξήζην ηατθνχξα». 7. Σελ ππ' αξηζ. Τ47/ απφθαζε Πξσζππνπξγνχ (ΦΔΚ 2105/Β/2012) «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Τγείαο Μάξην αικά». 8. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζ. Φ.90380/25916/3294/ (ΦΔΚ2456/Β/ 2011) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.) ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.)», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ππ' αξηζ. Φ.90380/5383/738/ (ΦΔΚ 1233/Β/ ) θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. 9. Σελ ππ' αξηζ. 751 απφθαζε ηεο 64εο/ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 1

2 10. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη επηβάξπλζε ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, νχηε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., αιιά απελαληίαο πξνθχπηεη ειάθξπλζε βάζεη θαη ηεο ζρεηηθήο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη' άξζξν ηεο παξνχζεο, αποφασίζουμε: Σξνπνπνηνχκε θαη ζπκπιεξψλνπκε ηελ ππ' αξηζκ. Φ.90380/25916/3294/ (ΦΔΚ 2456/Β/ ) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε ήδε κε ηελ ππ' αξηζ. Φ.90380/5383/738/ (ΦΔΚ1233/Β/ ) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, ε νπνία έρεη πιένλ σο εμήο: «ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΑΡΟΥΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΚΟΠΟ - ΟΡΙΜΟΙ - ΔΙΚΑΙΟΤΥΟΙ - ΠΟΡΟΙ Άπθπο 1 κοπόρ Με ηνλ παξφληα Καλνληζκφ επηδηψθεηαη λα εμαζθαιηζζεί ε ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο, ζε εληαίν ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ πξφιεςε, δηαηήξεζε, πξναγσγή, βειηίσζε, απνθαηάζηαζε θαη πξνζηαζία ηεο πγείαο. Δηδηθφηεξα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαζνξίδνληαη νη παξνρέο πγείαο ζε είδνο, ε έθηαζε, ην χςνο, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζήο ηνπο θαη πξνζδηνξίδνληαη νη δηθαηνχρνη ησλ παξνρψλ απηψλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο απνδεκίσζεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. Χο παξνρέο πγείαο λννχληαη: Παξνρέο Τγείαο ζε Δίδνο: 1. πξφιεςε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο 2. πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο- ηαηξηθή πεξίζαιςε -δηαγλσζηηθέο ηαηξηθέο πξάμεηο 3. παξαθιηληθέο εμεηάζεηο 4. θπζηθνζεξαπεία - εξγνζεξαπεία - ινγνζεξαπεία -ςπρνζεξαπεία 5. θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 6. νδνληηαηξηθή - ζηνκαηνινγηθή πεξίζαιςε 7. εηδηθή αγσγή 8. ινηπή πεξίζαιςε 9. λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε 10. ρξήζε απνθιεηζηηθήο λνζνθφκαο 11. δαπάλεο κεηαθίλεζεο αζζελψλ 12. καηεπηηθή πεξίζαιςε - επίδνκα ηνθεηνχ 2

3 13. λνζειεία ζην εμσηεξηθφ 14. απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο 15. παξνρή ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ θαη πξνζέζεσλ - πξφζζεηε πεξίζαιςε 16. επηδφκαηα ινπηξνζεξαπείαο, αεξνζεξαπείαο θαη αληηηίκνπ ηξνθήο. Άπθπο 2 Εννοιολογικοί πποζδιοπιζμοί Χο «νξγαληζκφο - θνξέαο» λνείηαη ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.). Χο "δηθαηνχρνη" λννχληαη νη αζθαιηζκέλνη ησλ εληαζζνκέλσλ ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ηακείσλ, θαζψο θαη ηα κέιε νηθνγέλεηαο απηψλ, πνπ ζχκθσλα κε ηα επηκέξνπο νξηδφκελα δηθαηνχληαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Χο "πεξίζαιςε" λννχληαη φιεο νη ππεξεζίεο θαη πξάμεηο, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επαγγεικαηίεο πγείαο ή νξγαληζκνί θξνληίδαο πγείαο θαη νη νπνίεο ζθνπφ έρνπλ ηελ πξφιεςε, ηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία ηεο λφζνπ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο. Χο «Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο» (Π.Φ.Τ.) λννχληαη φιεο νη ππεξεζίεο θαη πξάμεηο, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ πγείαο: ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ, ζηα νινήκεξα ηαηξεία θαη ηα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα απηψλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΔΚΑΒ ηα Κέληξα Τγείαο θαη Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία ηα Αγξνηηθά Ηαηξεία ηα Πνιπηαηξεία θαη Ηαηξεία ηνπ ΔΟΠΤΤ ηα Κέληξα Απνζεξαπείαο - Απνθαηάζηαζεο Ζκεξήζηαο Ννζειείαο ηηο Ηδησηηθέο Κιηληθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ εμσηεξηθά ηαηξεία θαη δηαπηζηεπκέλα Γηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα. ηνπο Ηδησηηθνχο Φνξείο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 28 ηνπ Ν. 3846/2010 (Α', 66) ηηο Μνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο ηηο Μνλάδεο Υξφληαο Αηκνθάζαξζεο ηηο Κηλεηέο Μνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Τγείαο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2071/1992 (Α', 123) ηνπο ηαζκνχο Πξνζηαζίαο Μάλαο, Παηδηνχ & Δθήβνπ, φπνπ δηαζέηεη ν Οξγαληζκφο. ηα Δξγαζηήξηα Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ Οξγαληζκνχ, ζηα Ηδησηηθά Δξγαζηήξηα Φπζηθνζεξαπείαο θαη ζηνπο θαη' νίθνλ θπζηθνζεξαπεπηέο. Χο «Γεπηεξνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο» (Γ.Φ.Τ.) λννχληαη φιεο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη πξάμεηο, πνπ δηελεξγνχληαη εληφο ησλ ηκεκάησλ ησλ Ννζνθνκείσλ, ζηηο ζπκβεβιεκέλεο ηδησηηθέο θιηληθέο, ζηηο κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο, ζηα θέληξα απνζεξαπείαο - απνθαηάζηαζεο θιεηζηήο λνζειείαο θαη 3

4 ζηα ζεξαπεπηήξηα ρξνλίσλ παζήζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα εκεξήζηαο λνζειείαο. Χο «ππεξζπληαγνγξάθεζε» λνείηαη ε ζπληαγνγξάθεζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ απφ απηή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε θαη ζεξαπεία νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηε δνζνινγία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πάζεζε ή ε ρνξήγεζε ζεξαπείαο, κε ελαξκνληζκέλεο κε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια, θαζψο θαη ε αλαγξαθή πεξηζζφηεξσλ παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ απφ απηέο πνπ απαηηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο βάζεη ησλ δηαγλσζηηθψλ πξσηνθφιισλ απφ γηαηξφ εηδηθφηεηαο. Χο «πξνθιεηή δήηεζε», ηφζν γηα ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ φζν θαη ηελ αλαγξαθή παξαπεκπηηθψλ παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ, λνείηαη ε δήηεζε πνπ δελ αληηζηνηρεί ζε ππαξθηέο αλάγθεο πγείαο, αιιά πξνθαιείηαη απφ άιινπο παξάγνληεο, π.ρ. ζπληαγνγξάθεζε θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ, ησλ νπνίσλ ε ζεξαπεπηηθή δξάζε δελ έρεη επηζηεκνληθά ηεθκεξησζεί, ζεξαπεία πνπ ζεσξείηαη πεηξακαηηθή, ή ζπληαγνγξάθεζε θαη' απαίηεζε ηνπ αζζελνχο. Χο «θαηεπζπλφκελε ζπληαγνγξάθεζε», λνείηαη ε αλαγξαθή θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ ζπγθεθξηκέλνπ παξαγσγνχ, ή ε αλαγξαθή πάζεο θχζεσο παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ. Χο «θαηεπζπλφκελε εθηέιεζε ζπληαγψλ ή παξαπεκπηηθψλ παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ», λνείηαη ε θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ππφδεημε ζηνπο αζζελείο - αζθαιηζκέλνπο απφ ηνπο παξφρνπο πγείαο γηα εθηέιεζε ησλ ζπληαγψλ ή παξαπεκπηηθψλ, ζε ζπγθεθξηκέλα θαξκαθεία ή ζπκβεβιεκέλνπο παξφρνπο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Χο «παξάβαζε φξσλ ζχκβαζεο», λνείηαη θάζε ελέξγεηα παξφρνπ πγείαο κε ηελ νπνία παξαβηάδεηαη φξνο ηεο ζπλαθζείζαο κε ην θνξέα ζχκβαζεο. Χο «νξζή ζπκπιήξσζε ζπληαγήο ή παξαπεκπηηθνχ», λνείηαη ε επαλάγλσζηε θαη κε αθξίβεηα ζπκπιήξσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ - πεδίσλ ηνπ εληχπνπ ηεο ζπληαγήο ή ηνπ παξαπεκπηηθνχ απφ ηνπο αξκφδηνπο παξφρνπο πγείαο. Χο «ηαπηνπνίεζε», λνείηαη ε επηβεβαίσζε θαη επαιήζεπζε ησλ αλαγλσξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο - αζθαιηζκέλνπ απφ ηνπο παξφρνπο πγείαο. Χο «πάξνρνη ππεξεζηψλ πγείαο», λννχληαη ηα θπζηθά πξφζσπα (γηαηξνί, νδνληίαηξνη, θαξκαθνπνηνί, θπζηθνζεξαπεπηέο θαη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο) ή ηα λνκηθά πξφζσπα (λνζνθνκεία, ηδησηηθέο θιηληθέο, ζεξαπεπηήξηα ρξνλίσλ παζήζεσλ, ηδησηηθά δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα, θέληξα απνζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο, ηαηξηθέο εηαηξείεο, πνιπηαηξεία, πνιπνδνληηαηξεία θαη ηκήκαηα εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ λνζνθνκείσλ θαη ηδησηηθψλ θιηληθψλ), θαζψο νη Μ.Υ.Α.-Μ.Σ.Ν. θαη ηα ηδησηηθά εξγαζηήξηα θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο ηα νπνία παξέρνπλ λφκηκα ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο. 4

5 Χο «εηδηθή αγσγή», λννχληαη νη εηδηθέο ζεξαπείεο γηα παηδηά αζθαιηζκέλσλ ζε εηδηθά εθπαηδεπηήξηα, ηδξχκαηα πεξίζαιςεο, θέληξα απνζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο, εξγαζηήξηα θπζηθνζεξαπείαο. Χο «παξερφκελν πγεηνλνκηθφ πιηθφ» λνείηαη απζηεξά θαη κφλν ην πιηθφ πνπ παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Δληαίν Καλνληζκφ Παξνρψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. σο απηφ πεξηγξάθεηαη θαη απαξηζκείηαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο. Χο «εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο» λννχληαη νη επείγνπζεο θαηαζηάζεηο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο ηαηξηθήο αληηκεηψπηζεο θαη αθνξνχλ επεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί αλεπαλφξζσηε βιάβε ζηελ πγεία ηνπ αζζελνχο. Χο «πξσηνβάζκηνο έιεγρνο» λνείηαη ν έιεγρνο θαη ε έγθξηζε παξνρψλ πγείαο αζθαιηζκέλσλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., φπσο λνζειίσλ, θαξκάθσλ, πιηθψλ, εηζαγσγήο θαη εμφδνπ αζζελνχο απφ ηδησηηθέο θιηληθέο, λνζνθνκεία θαη άιινπο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. παξφρνπο πγείαο θ.α. ηελ έλλνηα ηνπ Πξσηνβάζκηνπ ειέγρνπ λνείηαη επίζεο ν έιεγρνο γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ θαηαηεζεηκέλσλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ πγείαο. Χο «δεπηεξνβάζκηνο έιεγρνο» λνείηαη ν έιεγρνο πνπ πεξηιακβάλεη επηζεψξεζε ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. παξφρσλ πγείαο, έιεγρν γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, έιεγρν ηνπ έξγνπ ησλ ειεγθηψλ πνπ δηελεξγνχλ πξσηνβάζκην έιεγρν, εζσηεξηθφ έιεγρν ηνπ θνξέα θαη επνπηεία φισλ ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ. Άπθπο 3 Τπαγόμενα ππόζυπα - δικαιούσοι ηηο ξπζκίζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληα Καλνληζκνχ ππάγνληαη νη άκεζα αζθαιηζκέλνη ησλ Κιάδσλ Τγείαο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, πνπ εληάζζνληαη ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3918/2011, θαζψο θαη ηα κέιε νηθνγελείαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνπο επί κέξνπο θαλνληζκνχο απηψλ. Δηδηθφηεξα ππάγνληαη: Α. - νη αζθαιηδφκελνη ζηνλ θιάδν αζζέλεηαο ηνπ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. - νη αζθαιηδφκελνη ζηνλ θιάδν πγείαο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. - νη αζθαιηδφκελνη ζηνλ θιάδν πγείαο ηνπ Ο.Γ.Α. - νη αζθαιηδφκελνη ζηνλ Ο.Π.Α.Γ. θαη ζηνλ Σνκέα Τγείαο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ ηνπ Ο.Π.Α.Γ. - νη αζθαιηδφκελνη ζηνλ Οίθν Ναχηε. - νη αζθαιηδφκελνη ηνπ θιάδνπ πγείαο ηνπ Σ.Α.Τ.Σ.Δ.Κ.Χ. - νη αζθαιηζκέλνη ηνπ θιάδνπ πγείαο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. θαη ηνπ ΚΑΠ-ΓΔΖ. - νη αζθαιηζκέλνη ηνπ Δ.Σ.Α. Μ.Μ.Δ. απφ 1/12/ νη αζθαιηζκέλνη ηνπ Κιάδνπ Τγείαο νπνηνπδήπνηε άιινπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ πνπ ζα εληαρζεί κειινληηθά ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 5

6 Β. ηα κέιε νηθνγελείαο φισλ ησλ αλσηέξσ αζθαιηζκέλσλ πξνζψπσλ. Χο κέιε νηθνγέλεηαο ζεσξνχληαη: α. ν/ε ζχδπγνο, εθφζνλ δελ αζθαιίδεηαη απφ δηθφ ηνπ δηθαίσκα ζε άιιν αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ. β. Σα άγακα ηέθλα (λφκηκα ή ηέθλα πνπ έρνπλ λνκηκνπνηεζεί, αλαγλσξηζζεί ή πηνζεηεζεί, ή νη πξφγνλνη), ηα θπζηθά ηέθλα αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνχρνπ ιφγσ αλαπεξίαο ή γήξαηνο, ηα αλάδνρα ηέθλα ηελ επηκέιεηα ησλ νπνίσλ θαηέρεη κε δηθαζηηθή πξάμε ν αλάδνρνο αζθαιηζκέλνο, ζεσξνχληαη κέιε κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη εάλ είλαη άλεξγα ή θνηηεηέο ζε πξνπηπρηαθφ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 24νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζεσξνχληαη κέιε γηα 2 έηε κεηά ηε ιήμε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, εθφζνλ είλαη άλεξγα, φρη φκσο πέξα απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 26νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. γ. Σα ηέθλα άκεζα αζθαιηζκέλσλ ηα νπνία έρνπλ αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ, δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα γηα ιήςε παξνρψλ σο κέιε νηθνγέλεηαο, έζησ θαη αλ εξγάδνληαη ή απαζρνινχληαη είηε γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο είηε γηα ιφγνπο εξγαζηνζεξαπείαο ή απαζρνιεζηνζεξαπείαο. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ αληθαλφηεηα θξίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο. δ. Οη θπζηθνί ή ζεηνί γνλείο, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 48 παξ. 10 ηνπ Ν. 3996/2011 (Α', 170). ε. Οη νξθαλνί παηξφο θαη κεηξφο εγγνλνί θαη αδειθνί, θαζψο θαη νη νξθαλνί κφλν απφ παηέξα ή κεηέξα αδειθνί ή εγγνλνί, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 3996/2011. ζη. Σα αδέιθηα άκεζα αζθαιηζκέλσλ, ηα νπνία έρνπλ αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ, χζηεξα απφ γλσκάηεπζε Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, εθφζνλ δελ έρνπλ ίδην δηθαίσκα πεξίζαιςεο ζε άιινλ αζθαιηζηηθφ θνξέα. δ. Οη άγακεο ζπγαηέξεο θαη αδειθέο ησλ άκεζα αζθαιηζκέλσλ ππαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ., νη νπνίεο είλαη άλσ ησλ ζαξάληα (40) εηψλ, πνπ θαηείραλ βηβιηάξην πεξίζαιςεο απφ ην Γεκφζην κέρξη ηελ , φηαλ εθαξκφζζεθε ε 2/190/0094/ Κνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, εθφζνλ δελ έρνπλ ίδην δηθαίσκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απφ άιιν αζθαιηζηηθφ ηακείν. ε. Ο/ε αλαζθάιηζηνο/ε δηαδεπγκέλνο/ε ζχδπγνο, κπνξεί λα δηαηεξήζεη ην αζθαιηζηηθφ δηθαίσκα παξνρψλ αζζέλεηαο ζε είδνο πνπ είρε θαηά ην ρξφλν ιχζεο ηνπ γάκνπ, ζην Γεκφζην ή ζην αζθαιηζηηθφ ηακείν ζην νπνίν ήηαλ αζθαιηζκέλνο γηα παξνρέο αζζέλεηαο ν άιινο ζχδπγνο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 6

7 ν γάκνο ιχζεθε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 35νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ δελ έρεη δηθαίσκα αζθάιηζεο άκεζα ή έκκεζα γηα παξνρέο αζζέλεηαο απφ ην Γεκφζην ή άιιν αζθαιηζηηθφ ηακείν ππνβάιεη ηελ αίηεζε δηαηήξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εληφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο ηνπ δηαδπγίνπ θαη θαηαβάιιεη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ηνλ θιάδν αζζέλεηαο ηνπ θνξέα πνπ ππάγεηαη, ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δηαδεπρζέληνο ζπδχγνπ σο εμήο: 1. Οη αζθαιηδφκελνη ζηνλ Ο.Π.Α.Γ. θαηαβάιινπλ εηζθνξά ίζε κε ην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηαθηηθνχ δεκνζίνπ ππαιιήινπ, κε εηζαγσγηθφ θιηκάθην ηνπ θιάδνπ ΓΔ ρσξίο νηθνγελεηαθά βάξε. 2. Οη αζθαιηδφκελνη ζηνλ θιάδν αζζέλεηαο αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ αζθάιηζεο κηζζσηψλ, θαηαβάιινπλ ην άζξνηζκα ηεο εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε γηα ηηο παξνρέο ζε είδνο ηνπ θιάδνπ αζζέλεηαο ηνπ ηακείνπ, πνπ αλαινγεί ζην εκεξνκίζζην ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε. 3. Οη αζθαιηδφκελνη ζηνλ θιάδν αζζέλεηαο αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ αζθαιίδνπλ απηνηειψο απαζρνινχκελνπο ή ειεχζεξνπο ή αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο, θαηαβάιινπλ ηηο εηζθνξέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θαηψηεξε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία ή ηε κεληαία εηζθνξά φπνπ δελ πξνβιέπνληαη αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ σο πξνο ηα αζθαιηζηέα πξφζσπα ηζρχνπλ νη επηκέξνπο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ ησλ Κιάδσλ ή Σνκέσλ Τγείαο ησλ Φ.Κ.Α., θαζψο θαη ηνπ Ο.Π.Α.Γ., πνπ εληάρζεθαλ ζην Δ.Ο.Π.Π.Τ. Άπθπο 4 Αζθαλιζηική ικανόηηηα Ζ αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα θαη ε απφθηεζε δηθαηψκαηνο ζηηο παξνρέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απνδεηθλχεηαη κε βηβιηάξην πγείαο, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα. Ζ αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα γηα παξνρή πεξίζαιςεο θαη ρνξήγεζεο βηβιηαξίνπ πγείαο απνθηάηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνπο επί κέξνπο θαλνληζκνχο ησλ Κιάδσλ ή Σνκέσλ Τγείαο ησλ Φ.Κ.Α., θαζψο θαη ηνπ Ο.Π.Α.Γ. πνπ εληάρζεθαλ ή εληάζζνληαη ζην Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Άπθπο 5 Υπημαηοδόηηζη - πόποι Οη πφξνη ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. πξνέξρνληαη απφ: ηηο πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο αζθαιηζκέλνπ - εξγνδφηε - ζπληαμηνχρσλ - αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ 7

8 ηελ εηήζηα επηρνξήγεζε απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ σο ζπκκεηνρή ηνπ δεκνζίνπ ζηελ ηξηκεξή ρξεκαηνδφηεζε λέσλ αζθαιηζκέλσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν. 2084/1992 (Α', 65) ηα έζνδα απφ ηπρφλ θνηλσληθνχο πφξνπο ππέξ ησλ Φνξέσλ θαη Κιάδσλ Τγείαο πξνζφδνπο πεξηνπζίαο, απφδνζε θεθαιαίσλ θαη απνζεκαηηθψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν έζνδν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία ή άιιεο γεληθέο δηαηάμεηο λφκσλ δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνηήκαηα θαη θηήζεηο απφ άιιε ραξηζηηθή αηηία απφ πξνζφδνπο απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ θαη αμηψλ πνζά απφ επηβνιή πξνζηίκσλ θαη άιισλ ρξεκαηηθψλ πνηλψλ έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζε αζθαιηζκέλνπο αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κε ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, θαζψο θαη ζε αιινδαπνχο, ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο έζνδα απφ ηελ παξνρή ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξά θαη θαηαλάισζε θαξκάθσλ θαη πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ νη πξνβιεπφκελνη πφξνη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 3918/2011 (Α' 31), είζπξαμε πνζψλ επηζηξνθήο (rebate) απφ θαξκαθεία θαη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 34 θαη 35 ηνπ Ν. 3918/2011, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο επίζεο θαη νπνηαδήπνηε άιιε επηζηξνθή (rebate) πνπ ζεζκνζεηείηαη ή ζπκθσλείηαη κεηά απφ δηαπξαγκάηεπζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΠΑΡΟΥΕ ΤΓΕΙΑ Ε ΕΙΔΟ Άπθπο 6 Ππόλητη και πποαγυγή ςγείαρ Με ζθνπφ ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο εθδήισζεο ή ηελ αλαηξνπή ηεο εκθάληζεο λνζεξψλ θαηαζηάζεσλ παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ηεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ηα εμήο: α) Δκβνιηαζκνί παηδηψλ θαη ελειίθσλ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο εζληθφ πξφγξακκα εκβνιηαζκνχ. β) Δμεηάζεηο πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ ζε γπλαίθεο θαη άλδξεο κε ζθνπφ ηε γέλλεζε πγηψλ παηδηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα: αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο (γελ. αίκαηνο, θεξξηηίλεο θαη εγθιείζησλ) γηα ηε δηαπίζησζε εηεξνδπγσηψλ κεζνγεηαθήο αλαηκίαο ειεθηξνθφξεζε αηκνζθαηξίλεο, εθφζνλ πξνθχςνπλ ελδείμεηο απφ ηηο παξαπάλσ εμεηάζεηο εμέηαζε DNA ηνπ εκβξχνπ, εθφζνλ έρεη δηαπηζησζεί φηη θαη νη δχν γνλείο έρνπλ γελεηηθή επηβάξπλζε γηα κεζνγεηαθή αλαηκία θαη θάιπςε ηεο κεζφδνπ ιήςεο ηνπ πιηθνχ πξνζδηνξηζκφο αληηζσκάησλ εξπζξάο 8

9 έιεγρνο θαξπνηχπνπ ηνπ εκβξχνπ ζε γπλαίθεο άλσ ησλ 35 εηψλ γ) Γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, καζηνγξαθία κε ηελ αθφινπζε ζπρλφηεηα: θάζε δχν ρξφληα ζε γπλαίθεο ειηθίαο απφ 40 έσο 50 εηψλ θαη θάζε ρξφλν ζε γπλαίθεο ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ ή ζε γπλαίθεο άλσ ησλ 35 εηψλ, εθφζνλ νη ηειεπηαίεο αλήθνπλ ζε νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ. Γηα ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε απαηηείηαη παξαπνκπή εηδηθνχ γηαηξνχ. δ) Γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ηεζη PAP θάζε ρξφλν ζε φιεο ηηο γπλαίθεο απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθά ελεξγνχο δσήο. ε) Γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε, ηεζη PSA θάζε δχν ρξφληα ζε άλδξεο ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ θαη θάζε ρξφλν ζε άλδξεο ειηθίαο άλσ ησλ 60 εηψλ. ζη) Γηα ηελ πξφιεςε ησλ θαξδηνπαζεηψλ, εμεηάζεηο ρνιεζηεξφιεο, νιηθήο θαη θιαζκάησλ πςειήο θαη ρακειήο ππθλφηεηαο, θαζψο θαη ηξηγιπθεξηδίσλ κε ζθνπφ ηε δηάγλσζε δπζιηπηδαηκηψλ, θάζε πέληε ρξφληα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο απφ 15 έσο 30 εηψλ θαη θάζε ηξία ρξφληα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο άλσ ησλ 30 εηψλ. δ) Γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ, κηθξνζθνπηθή εμέηαζε αλίρλεπζεο αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα θάζε δχν ρξφληα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ειηθίαο 50 έσο 70 εηψλ θαη θνινλνζθφπεζε θάζε πέληε έηε ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ειηθίαο 50 εηψλ θαη άλσ ή θάζε έηνο ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ειηθίαο 40 εηψλ θαη άλσ, εθφζνλ αλήθνπλ ζε νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε απαηηείηαη παξαπνκπή εηδηθνχ ηαηξνχ. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. εγθξίλνληαη θαη πινπνηνχληαη δξάζεηο πξσηνγελνχο πξφιεςεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο, ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θ.ά. Άπθπο 7 Ππυηοβάθμια Φπονηίδα Τγείαρ Α. Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο παξέρεηαη ζε φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Οξγαληζκνχ απφ ηηο θαηά ηφπνπο πθηζηάκελεο δνκέο, ήηνη απφ ηα πνιπηαηξεία θαη ηαηξεία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., απφ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ, ησλ ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ, ησλ παλεπηζηεκηαθψλ λνζνθνκείσλ, ησλ θέληξσλ πγείαο, ηα αγξνηηθά ηαηξεία, ηα πεξηθεξεηαθά πνιπδχλακα ηαηξεία, ηα πεξηθεξεηαθά ηαηξεία θαη ηα εηδηθά πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη απφ ηαηξνχο νηθνγελεηαθνχο, ηαηξνχο ηνπ ηαηξείνπ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ηαηξνχο πνπ εξγάδνληαη ζηα Τπνπξγεία θαη ζηα ηαηξεία ησλ σκάησλ Αζθαιείαο (Διιεληθή Αζηπλνκία θαη Ππξνζβεζηηθφ ψκα), πνιπηαηξεία θαη ηαηξηθέο εηαηξείεο ζπκβεβιεκέλεο κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 9

10 Β. Ζ ηαηξηθή πεξίζαιςε πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ζην ηαηξείν ή ζην ζπίηη ηνπ αζθαιηζκέλνπ, εθφζνλ απηφ είλαη απαξαίηεην. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο. Άπθπο 8 Παπακλινικέρ εξεηάζειρ ηνπο δηθαηνχρνπο παξέρνληαη πάζεο θχζεσο παξα-θιηληθέο εμεηάζεηο, πνπ δηελεξγνχληαη ζηηο εξγαζηεξηαθέο δνκέο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ θξαηηθψλ, παλεπηζηεκηαθψλ, ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ, ηα θέληξα πγείαο θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, ζε ζπκβεβιεκέλνπο εξγαζηεξηαθνχο ηαηξνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ζε δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα (Π.Γ. 84/2001), πνιπηαηξεία θαη γεληθφηεξα θνξείο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (Π.Φ.Τ.), θαζψο θαη ζηα εμσηεξηθά εξγαζηήξηα ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ θαη ησλ Κέληξσλ Απνζεξαπείαο θαη Απνθαηάζηαζεο. Ζ παξαπνκπή γηα παξαθιηληθέο εμεηάζεηο γίλεηαη κφλν ειεθηξνληθά. Σα ειεθηξνληθά παξαπεκπηηθά δελ ρξήδνπλ ζεψξεζεο. ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηή ε ειεθηξνληθή παξαπνκπή, ρξεζηκνπνηείηαη ην αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή άιιν έληππν πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη απαηηείηαη έγθξηζε ειεγθηή ηαηξνχ φηαλ ε αμία ηνπ παξαπεκπηηθνχ ππεξβαίλεη ηα εμήληα (60) επξψ. Σν πνζφ απηφ δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ. Σα παξαπεκπηηθά, ειεθηξνληθά ή ρεηξφγξαθα, εθηεινχληαη ππνρξεσηηθά εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο θαη θαζίζηαληαη άθπξα κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ αλσηέξσ αλαθεξφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ, ν Οξγαληζκφο απνδεκηψλεη ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο παξφρνπο πγείαο κε ην πνζφ πνπ πξνβιέπεηαη θάζε θνξά απφ ην θξαηηθφ ηηκνιφγην, ή ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ δηαπξαγκάηεπζε θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά ζχκβαζε, ή ηελ αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε, ή ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αζθαιηζκέλσλ (άκεζα θαη έκκεζα) 15%. ε θάζε πεξίπησζε ε ηηκή απνδεκίσζεο δε κπνξεί λα μεπεξλά ην αληίζηνηρν πνζφ πνπ πξνβιέπεηαη θάζε θνξά απφ ην θξαηηθφ ηηκνιφγην, ν Οξγαληζκφο δε, κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο, ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο εμνηθνλφκεζεο δαπάλεο, επηηπγράλνληαο ηηο ρακειφηεξεο δπλαηέο ηηκέο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδεκίσζε θάζε εμέηαζεο, ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο παξφρνπο πγείαο είλαη ε ζπκβαηφηεηα απηήο κε ηα δηαγλσζηηθά πξσηφθνιια, φπσο απηά αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 10

11 Σα ζπκβεβιεκέλα δηαγλσζηηθά θέληξα δελ απαηηνχλ επηπιένλ δαπάλε απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηηο εμεηάζεηο απηέο. ε πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εμεηάζεσλ εληφο ησλ κνλάδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ, ησλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ ΔΤ, ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ, δελ πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ, νχηε απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ ειεγθηή ηαηξνχ επί ρεηξφγξαθσλ παξαπεκπηηθψλ. Δπίζεο εληφο ησλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ Δ..Τ., ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ δχλαηαη λα εθηεινχληαη θαη ρεηξφγξαθα παξαπεκπηηθά ηνπ ίδηνπ ή άιισλ λνζνθνκείσλ. Γελ απνδεκηψλνληαη εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ζε κε ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ Οξγαληζκφ εξγαζηήξηα. ΑΡΘΡΟ 9 Φαπμακεςηική πεπίθαλτη Ζ θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε πεξηιακβάλεη ηα αλαγθαία θάξκαθα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο πξνο εξγαζία ησλ αζζελψλ, ή γηα αλαθνχθηζε απφ ηε λνζεξή ηνπο θαηάζηαζε, ηηο αλαγθαίεο γηα ηε δηάγλσζε ησλ λφζσλ νπζίεο, θαζψο θαη ινηπά δφθηκα ζεξαπεπηηθά κέζα, δειαδή ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο θαη αλαιψζηκα πγεηνλνκηθά πιηθά. Σα θάξκαθα απνδεκηψλνληαη κφλν εθφζνλ θπθινθνξνχλ λφκηκα, ππάξρεη έγθξηζε λα ρνξεγνχληαη κφλν κε ηαηξηθή ζπληαγή αλεμάξηεηα απφ ηελ νλνκαζία θαη ηε κνξθή θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εληαίν θαηάινγν ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ ηδηνζθεπαζκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3816/2010, φπσο ηζρχεη. Καη' εμαίξεζε δχλαηαη λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα απνδεκηψλεηαη ε αμία ηδηνζθεπαζκάησλ πνπ δελ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σα θαξκαθεπηηθά ηδηνζθεπάζκαηα ρνξεγνχληαη βάζεη ηαηξηθψλ ζπληαγψλ, πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα ηνλ Οξγαληζκφ ηαηξνχο, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ. θαη θαηαρσξνχληαη θαη εθηεινχληαη ειεθηξνληθά θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3892/2010. Κάζε θάξκαθν ζα ζπληαγνγξαθείηαη απφ ηαηξφ ηεο αληίζηνηρεο κε ηελ πάζεζε ηνπ αζζελνχο εηδηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 121/2008, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ ελδείμεσλ. Δπίζεο νη ηαηξνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο εγθπθιίνπο, ηηο νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. πνπ αθνξνχλ ζηε ζπληαγνγξάθεζε. Ζ ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ απφ κε ζπκβεβιεκέλνπο ηδηψηεο ηαηξνχο κπνξεί λα γίλεηαη κφλν ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ην Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 11

12 Ζ ζπληαγή ησλ θαξκάθσλ ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ (ή ζε νθηψ (8) εξγάζηκεο εκέξεο ζε πεξίπησζε κεξηθήο εθηέιεζεο ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγήο), αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη ζεσξεζεί απφ ηνλ αξκφδην ειεγθηή ηαηξφ, φπνπ ηνχην πξνβιέπεηαη θαη εληφο ηνπ ηδίνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Ο γηαηξφο ειέγρεη ην βηβιηάξην πγείαο, ζπληαγνγξαθεί ηα ρνξεγνχκελα θάξκαθα θαη αλαγξάθεη ηελ αγσγή ζην βηβιηάξην πγείαο, φπνπ ηνχην πξνβιέπεηαη. ε έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη εηδηθέο πεξηζηάζεηο, δχλαηαη λα απνδνζεί δαπάλε αγνξάο θαξκάθσλ κε ηελ πξνζθφκηζε εληφο κελφο απφ ηνλ αζθαιηζκέλν, ηεο πξσηφηππεο ζπληαγήο ειεθηξνληθήο ή ρεηξφγξαθεο θαηά πεξίπησζε, κε επηθνιιεκέλεο ηηο ηαηλίεο γλεζηφηεηαο ησλ θαξκάθσλ θαη ηεο απφδεημεο πιεξσκήο ηνπ θαξκαθείνπ, θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ ειεγθηή ηαηξνχ. Σα αλσηέξσ θάξκαθα παξέρνληαη απφ ηα θαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ, ή ησλ θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ, ζχκθσλα κε ηηο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο. Απφ ηελ ΚΜΔ ή ηελ ΖΓΗΚΑ θαηαξηίδνληαη εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπληαγνγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα ζε κεληαία βάζε. Ζ έθζεζε ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ απνηειεί επαξθέο ζηνηρείν γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ππαηηίνπ ζε πεηζαξρηθή δίθε θαη εθφζνλ πξνθχπηεη δεκία ηνπ Φνξέα, γηα ηνλ θαηαινγηζκφ απηήο ζε βάξνο ηνπ. Οη αζθαιηζκέλνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο δαπάλεο γηα θάξκαθα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο. ηηο ζπληαγέο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κφλν νη πνζφηεηεο θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ γηα ζεξαπεία ελφο (1) κελφο ην αλψηεξν (Π.Γ. 121/2008) θαη ππνρξεσηηθά ε δνζνινγία, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο κεησκέλεο ή κεδεληθήο ζπκκεηνρήο απηή πξέπεη λα αλαγξάθεηαη απφ ην ζεξάπνληα ηαηξφ θαη λα βεβαηψλεηαη κε ππνγξαθή, εθηφο θαη εάλ ε ζπληαγή έρεη θαηαρσξεζεί απφ ηνλ ηαηξφ ειεθηξνληθά νπφηε δελ απαηηείηαη ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. πληαγέο κε δηνξζψζεηο δε γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., εθηφο εάλ ππάξρεη αλαγξαθή ησλ δηνξζψζεσλ φπηζζελ ηεο ζπληαγήο, κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ ηαηξνχ. ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ αθνινπζνχλ ζηαζεξή επαλαιακβαλφκελε θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηε ζεξαπεία ρξφλησλ παζήζεσλ, νη ηαηξνί νθείινπλ λα ρνξεγνχλ «επαλαιακβαλφκελε ζπληαγή» ηξίκελεο δηάξθεηαο θαη κφλν γηα παζήζεηο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 121/2008, φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ζπληαγέο δίκελεο δηάξθεηαο, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ην βηβιηάξην πγείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, φπνπ ηνχην πξνβιέπεηαη. Ζ εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο γίλεηαη απφ ηα ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ Οξγαληζκφ θαξκαθεία, απφ ηα θαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ ή ηα θαξκαθεία ησλ Κξαηηθψλ 12

13 Ννζνθνκείσλ. Ζ ρνξήγεζε θαξκάθσλ απφ ηα Φαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ γίλεηαη ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε. Ζ εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο θαη ε παξαιαβή ηνπ θαξκάθνπ απφ ην δηθαηνχρν, βεβαηψλεηαη κε ηελ ππνγξαθή επί ηεο ζπληαγήο ηνπ θαξκαθνπνηνχ πνπ ηελ εθηέιεζε, ή ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ θαξκαθείνπ, κε ηε ζθξαγίδα ηνπ θαξκαθείνπ θαη κε ηελ εκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο ζπληαγήο, θαζψο θαη κε ππνγξαθή επί ηεο ζπληαγήο ηνπ παξαιήπηε ηνπ θαξκάθνπ. Δπί εθηέιεζεο ηεο ζπληαγήο ειεθηξνληθά επηζπλάπηεηαη θαη ε ζπληαγή ηνπ γηαηξνχ. Ζ ζχκβαζε κε ηνλ Οξγαληζκφ ππνγξάθεηαη είηε ζπιινγηθά (Παλειιήλην ή νηθείνπο ηνπηθνχο θαξκαθεπηηθνχο ζπιιφγνπο), είηε αηνκηθά κε θάζε θαξκαθείν, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Ο θαξκαθνπνηφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ηηο εθάζηνηε ζρεηηθέο απνθάζεηο, ηηο εγθπθιίνπο, νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. γηα ηνλ ηφπν θαη ρξφλν ρνξήγεζεο θαξκάθσλ θαη νθείιεη λα εθηειεί θάζε θαλνληθά εθδνζείζα θαη εκπξφζεζκα ππνβιεζείζα ζπληαγή, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. πληαγέο θαξκάθσλ αμίαο κεγαιχηεξεο ησλ 50 επξψ, πνπ ρνξεγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο ησλ λεθξνπαζψλ πνπ αηκνθαζαίξνληαη ζε Μ.Υ.Α. ή Μ.Σ.Ν., νη νπνίεο δελ δηαζέηνπλ θαξκαθείν, εθηεινχληαη απφ ηα θαξκαθεία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Οη αλσηέξσ ζπληαγέο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ αηκνθαζαίξνληαη ζε Μ.Σ.Ν. Κξαηηθψλ Ννζνθνκείσλ ή ζπκβεβιεκέλσλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ άλσ ησλ 60 θιηλψλ, ζα εθηεινχληαη ππνρξεσηηθά απφ ην θαξκαθείν ηνπ εθάζηνηε Ννζνθνκείνπ ή θιηληθήο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε αηκνθάζαξζε. Σν θαηαβιεηέν απφ ηνλ Οξγαληζκφ πνζφ ζηνπο θαξκαθνπνηνχο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα θξαηηθή δηαηίκεζε ή ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα αζθαιηζηηθή ηηκή ρσξίο θακηά πξνζαχμεζε θαη κε γεληθή γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ θαξκάθσλ έθπησζε ππέξ ηνπ Φνξέα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. Σα αξκφδηα φξγαλα ηεο ΤΠ.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α., ηεο Φαξκαθεπηηθήο Γηεχζπλζεο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ, δηελεξγνχλ ειέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε απφ ηνπο γηαηξνχο θαη θαξκαθνπνηνχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ησλ απνθάζεσλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γ.., ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ θαη ηεο θαξκαθεπηηθήο λνκνζεζίαο. Οη ζπκβεβιεκέλνη κε ηνλ Οξγαληζκφ θαξκαθνπνηνί ππνβάιινπλ θάζε κήλα θαη εληφο ησλ πέληε (5) πξψησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ηνπ επφκελνπ κήλα, ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο ζπληαγέο πνπ έρνπλ εθηειέζεη. Αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ειέγρνπ θαη εθθαζάξηζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ, θαηαβάιιεηαη ζην θαξκαθνπνηφ, χζηεξα απφ πξφρεηξν ινγηζηηθφ έιεγρν θαη κεηά απφ αθαίξεζε ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ην πιεξσηέν πνζφ ηνπ 13

14 ινγαξηαζκνχ, εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν θαη εθθαζάξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ, πξνθχςεη ηειηθφ πνζφ κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ αηηείηαη ν θαξκαθνπνηφο θαη έρεη εμνθιήζεη ν Οξγαληζκφο, ε δηαθνξά παξαθξαηείηαη απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο επφκελνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ θαξκαθνπνηνχ, ζε πεξίπησζε δε πνπ δελ ππνβιεζεί λεφηεξνο, ε δηαθνξά απηή αλαδεηείηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλαγθαζηηθή είζπξαμε ησλ θαζπζηεξνχκελσλ εηζθνξψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. Ο έιεγρνο ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ ζπληαγψλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηππψζεσλ πεξί έθδνζεο θαη εθηέιεζεο απηψλ, δηελεξγείηαη ρεηξφγξαθα ή κεραλνγξαθηθά επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπληαγψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ, ή επί δείγκαηνο ηνχησλ, απνηεινχκελνπ ηνπιάρηζηνλ εθ ηνπ ελφο δέθαηνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπληαγψλ. Ζ αξκφδηα ππεξεζία ζπλνδεχεη ηελ εθθαζάξηζε θάζε ινγαξηαζκνχ κε ζεκείσκα ησλ θπξηφηεξσλ θαηά ηνλ έιεγρν παξαηεξήζεψλ ηεο, εθφζνλ ππάξρνπλ ηέηνηεο. Δπί δηαθσλίαο ηνπ θαξκαθνπνηνχ πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ νπνίνπ έιαβε γλψζε, κπνξεί εληφο 15λζεκέξνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ' απηφλ ηνπ ζεκεηψκαηνο ησλ παξαηεξήζεσλ, λα ππνβάιιεη αίηεζε αλαζεψξεζεο ειέγρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, ζηελ νπνία λα εθζέηεη ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ. ηνπο θαξκαθνπνηνχο πνπ παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ θαη ηε Φαξκαθεπηηθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ζπληαγψλ ηνπ Φνξέα, επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 121/2008 θπξψζεηο, φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θάζε θνξά. Δπίζεο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο έλαληη ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί κε ην Π.Γ. (191/ ), επηβάιινληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα νη πξνβιεπφκελεο απφ ην ίδην Π.Γ. θπξψζεηο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 1846/1951 άξζξν 31 παξ.8 είλαη δπλαηφλ λα εηζάγνληαη, λα απνζεθεχνληαη θαη λα ρνξεγνχληαη θάξκαθα, θαξκαθεπηηθφ θαη πγεηνλνκηθφ πιηθφ απφ ηα θαξκαθεία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ηα νπνία εθνδηάδνληαη ηα θάξκαθα θαη ινηπά ζεξαπεπηηθά κέζα απφ ηηο Φαξκαθαπνζήθεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ή απεπζείαο εθ ηεο αγνξάο. Γηα ιφγνπο πνπ εθηηκψληαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ, ν Οξγαληζκφο κπνξεί λα ηδξχεη δηθά ηνπ θαξκαθεία εληφο ησλ πνιπηαηξείσλ ηνπ απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα παξέρνληαη θάξκαθα πςεινχ θφζηνπο ή θάξκαθα ησλ νπνίσλ ε ρνξήγεζε κέζσ λνζνθνκείσλ ή θαξκαθείσλ δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί. Δπίζεο ηα θαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ, δχλαληαη λα παξέρνπλ ινηπά δφθηκα ζεξαπεπηηθά κέζα θαη νπζίεο πξνο δηάγλσζε ησλ λφζσλ, απνθιεηζηηθά ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ. 14

15 Ζ Γηεχζπλζε ηνπ Φαξκαθείνπ αλαηίζεηαη ζε θαξκαθνπνηφ θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θαξκαθείσλ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαξκαθνπνηνί θαη βνεζνί θαξκαθείσλ. Οη θαξκαθνπνηνί πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο θαη δελ επηηξέπεηαη λα δηαηεξνχλ δηθφ ηνπο θαξκαθείν, θαξκαθαπνζήθε ή εξγνζηάζην θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ή λα έρνπλ νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο κε ηέηνηα επηρείξεζε. ηε Γηνίθεζε ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ, ιεηηνπξγνχλ απνζήθεο πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ παξνδηθήο ρξήζεο πνπ δηεπζχλνληαη απφ θαξκαθνπνηνχο ή βνεζνχο θαξκαθείνπ, κε ηελ επνπηεία ζηε δεχηεξε πεξίπησζε γηαηξνχ, εθνδηάδνληαη δε κε ηα απαξαίηεηα είδε κέζσ ησλ αξκνδίσλ θξαηηθψλ θνξέσλ ή εθ ηεο αγνξάο. Οη θαξκαθαπνζήθεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. εθνδηάδνπλ κε ηα είδε πνπ δηαζέηνπλ ηα εξγαζηήξηα, ηα ηαηξεία, ηα θαξκαθεία θαη ηηο ινηπέο Μνλάδεο απηνχ. ΑΝΑΛΩΙΜΟ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ: Σν αλαιψζηκν πγεηνλνκηθφ πιηθφ ην πξνκεζεχνληαη νη αζθαιηζκέλνη απφ ηηο Απνζήθεο, ηα Φαξκαθεία θαη ηα Ηαηξεία ηνπ Οξγαληζκνχ, φπνπ ηνχην πξνβιέπεηαη ή απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ, θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ ειεγθηή ηαηξνχ ηνπ Οξγαληζκνχ. ηελ ηαηξηθή γλσκάηεπζε ηζρχνο έσο ελφο έηνπο, αηηηνινγείηαη ε αλαγθαηφηεηα ρνξήγεζεο ηνπ πιηθνχ θαη θαζνξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ρνξήγεζήο ηνπ, θαζψο θαη ε απαξαίηεηε αλά κήλα πνζφηεηα. Με απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ, κπνξεί λα ρνξεγεζεί κε ζπληαγή κηθξή πνζφηεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, εθφζνλ ε αλαγθαηφηεηά ηνπ είλαη πξνθαλήο θαη εθφζνλ ππάξρεη ηαηξηθή γλσκάηεπζε. Σν αληίηηκν αγνξάο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ηνπ αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ζηνλ αζθαιηζκέλν πνπ ην έρεη πιεξψζεη, κεηά απφ αθαίξεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηηο θαησηέξσ δηαηάμεηο πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηελ αμία ηνπ αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ πνπ πξνκεζεχνληαη απφ ην εκπφξην είλαη 25%. Γελ θαηαβάιινπλ ζπκκεηνρή γηα ην Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ: Α. νη αζθαιηζκέλνη πνπ πξνκεζεχνληαη ην Τιηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πάζεζή ηνπο απφ ηηο Απνζήθεο, ηα Φαξκαθεία θαη Ηαηξεία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Β. Οη παξαπιεγηθνί, νη ηεηξαπιεγηθνί, νη λεθξνπαζείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζπλερή ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο, ή έρνπλ ππνβιεζεί ζε κεηακφζρεπζε λεθξνχ, νη πάζρνληεο απφ ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ Η, νη πάζρνληεο απφ 15

16 ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, απηνί πνπ θάλνπλ ρξήζε αληιίαο ζπλερνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο, θαζψο θαη νη ππνβιεζέληεο ζε κεηακφζρεπζε ζπκπαγψλ, ή ξεπζηψλ νξγάλσλ θαη νη Ζΐλ ζεηηθνί αζζελείο. Γ. Οη ρξφληα πάζρνληεο γηα ηε δαπάλε αγνξάο ησλ παξαθάησ εηδψλ αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ: θαζεηήξσλ νπξήζξαο, νπξνζπιιεθηψλ, πιηθψλ παξά θχζεη ζηνκίσλ θαη ησλ παξαθνινπζεκάησλ ηνπο, πιηθψλ απνζηδήξσζεο, ζπξίγγσλ ηλζνπιίλεο κηαο ρξήζεο, επηζεκάησλ, βεινλψλ θπζηγγνζπξίγγσλ, βεινλψλ ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο, θαη αλαισζίκσλ ησλ ζπζθεπψλ ρνξεγήζεσο ηλζνπιίλεο, ηξαρεηνζσιήλσλ θαη πιηθψλ ηξαρεηνζηνκίαο, πιηθψλ γηα ρξεζηκνπνίεζε ζπζθεπψλ ζπλερνχο έγρπζεο θαξκάθσλ ή ζπλερνχο έθρπζεο θαη ζπζθεπψλ άπλνηαο θαη ζπζθεπψλ ζίηηζεο. Η. Σα αλαιψζηκα πιηθά δηαβήηε (ηαηλίεο κέηξεζεο, βειφλεο, ζθαξθηζηήξεο) ρνξεγνχληαη σο εμήο: Γηα ηνπο ηλζνπιηλνεμαξηφκελνπο πάζρνληεο απφ ζαθραξψδε δηαβήηε (δηαβήηεο ηχπνπ Η), ρνξεγνχληαη έσο 200 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα/κήλα, έσο 150 ζθαξθηζηήξεο αλά κήλα, έσο 100 βειφλεο αλά κήλα θαη έσο 50 ηαηλίεο κέηξεζεο θεηνλψλ ζην αίκα αλά έηνο. Γηα ηνπο ηλζνπιηλνζεξαπεπφκελνπο πάζρνληεο απφ ζαθραξψδε δηαβήηε (δηαβήηεο ηχπνπ ΗΗ), ρνξεγνχληαη έσο 100 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα/κήλα, έσο 50 ζθαξθηζηήξεο αλά κήλα ή 100 αλά δίκελν, έσο 50 βειφλεο αλά κήλα θαη έσο 30 ηαηλίεο κέηξεζεο θεηνλψλ ζην αίκα αλά έηνο. Γηα ηνπο πάζρνληεο απφ ζαθραξψδε δηαβήηε πνπ ιακβάλνπλ αληηδηαβεηηθά δηζθία, ρνξεγνχληαη έσο 50 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα/δίκελν θαη έσο 200 ζθαξθηζηήξεο/έηνο. ε δηαβήηε θχεζεο, ρνξεγνχληαη έσο 150 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα/κήλα, 150 βειφλεο/ κήλα θαη έσο 150 ζθαξθηζηήξεο/κήλα. Γηα ηνπο πάζρνληεο απφ ζαθραξψδε δηαβήηε πνπ αληηκεησπίδνληαη κε δηαηηεηηθή αγσγή, ρνξεγνχληαη έσο 50 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα/ηξίκελν, έσο 50 ζθαξθηζηήξεο/ηξίκελν θαη έσο 100 ζθαξθηζηήξεο ην έηνο. Γηα ηνπο πάζρνληεο απφ ζαθραξψδε δηαβήηε πνπ θάλνπλ ρξήζε αληιίαο ζπλερνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο, ρνξεγνχληαη έσο 200 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα/κήλα, έσο 200 ζθαξθηζηήξεο ην κήλα, 100 βειφλεο γηα ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο κε πέλα/εμάκελν (ζε πεξίπησζε εκπινθήο αληιίαο ή πξφζζεηεο δφζεο). ΗΗ. πζθεπέο έγρπζεο θαξκάθσλ: α) ε αληιία ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο ρνξεγείηαη ρσξίο ζπκκεηνρή κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Α.Τ.. ή ηνπ Κ.Δ..Τ. Αληηθαηάζηαζή ηεο γίλεηαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Α.Τ.. ή ηνπ Κ.Δ..Τ. θαη παξέιεπζε πεληαεηίαο. β) γηα ζπζθεπέο έγρπζεο θαξκάθσλ πνπ θέξνπλ εκθπηεπφκελα ζπζηήκαηα απνδίδεηαη ην 90% ηεο δαπάλεο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Α.Τ.., ή ηνπ ΚΔ..Τ. 16

17 γ) γηα ηηο αλαιψζηκεο ζπζθεπέο ρεκεηνζεξαπείαο, αλάινγα κε ην ζεξαπεπηηθφ ζρήκα θαη κέρξη 5 ην κήλα, κε θάιπςε ηεο δαπάλεο 100%. δ) γηα αλαιψζηκεο ζπζθεπέο αλαιγεζίαο κέρξη 10 ην κήλα (ππνδφξηεο), κε θάιπςε ηεο δαπάλεο 100%. ΗΗΗ. α) Δπηζέκαηα γηα θαηαθιχζεηο, δηαβεηηθά έιθε, θιεβηθά έιθε, αξηεξηαθά έιθε, εγθαχκαηα θαη άιια έιθε, αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ έιθνπο, ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη θαη ηνπ επηπέδνπ εμηδξψκαηνο, κεηά απφ ηαηξηθή γλσκάηεπζε ή παξαπεκπηηθφ, ζχκθσλα κε ηα θάησζη: 1. Γηα έιθε, κεξηθνχ πάρνπο δέξκαηνο, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 200 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 10 ηκρ. ην κήλα. 2. Γηα έιθε, νιηθνχ πάρνπο δέξκαηνο, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 400 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 15 ηεκάρηα. β) Οζηνκηθά πιηθά σο εμήο: 1. Δίδε θνινζηνκίαο, ζάθνη απηνθφιιεηνη, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 290 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 60 ηεκάρηα ην κήλα. 2. Δίδε θνινζηνκίαο, ζχζηεκα δχν ηεκαρίσλ, ζάθνη, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 290 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 60 ηεκάρηα ην κήλα θαη βάζεηο 10 ηεκάρηα. 3. Δίδε θνινζηνκίαο, ζχζηεκα ππνθιεηζκνχ, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 290 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 1 ηεκάρην ην εμάκελν, ηάπεο ή θάιπκκα ζηνκίαο 30 ηεκάρηα ην κήλα, απνρεηεπηηθνί ζάθνη θαη' ειάρηζην 30 ηεκάρηα ην κήλα. 4. Δίδε εηιενζηνκίαο, ζάθνη απηνθφιιεηνη, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 240 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 30 ηεκάρηα ην κήλα. 5. Δίδε εηιενζηνκίαο, ζχζηεκα δχν ηεκαρίσλ, ζάθνη, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 240 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 30 ηεκάρηα ην κήλα θαη βάζεηο 10 ηεκάρηα. 6. Δίδε νπξεηεξνζηνκίαο, ζάθνη απηνθφιιεηνη, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 240 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 30 ηεκάρηα ην κήλα. 7. Δίδε νπξεηεξνζηνκίαο, ζχζηεκα δχν ηεκαρίσλ, ζάθνη, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 240 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 30 ηεκάρηα ην κήλα θαη βάζεηο 10 ηεκάρηα. 8. Δίδε γηα ινηπέο ζηνκίεο (λεθξνζηνκία, ζσξαθνζηνκία, ζπξίγγην), ζάθνη θαη βάζεηο θαηά ηε γλσκάηεπζε θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 240 ην κήλα. ε πεξηπηψζεηο δηπιψλ ζηνκηψλ, νη ειάρηζηεο πξνβιεπφκελεο πνζφηεηεο θαη ην κέγηζην πνζφ απνδεκίσζεο απφ ηα ηκήκαηα παξνρψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ζα αθνξά θάζε ζηνκία μερσξηζηά. ηα αλσηέξσ πνζά απνδεκίσζεο αλά θαηεγνξία, πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο ησλ παξαθάησ εηδψλ: δψλε ζηήξημεο ζάθσλ, 17

18 θαζαξηζηηθφ δέξκαηνο, πξνζηαηεπηηθφ δέξκαηνο, πξντφληα αληηκεηψπηζεο εξεζηζκψλ δέξκαηνο. γ) Απιφ πγεηνλνκηθφ πιηθφ γηα ηε δηελέξγεηα πεξηηνλατθήο θάζαξζεο κέρξη 150 ην κήλα, ε αλαγθαηφηεηα ηεο νπνίαο πηζηνπνηείηαη απφ γλσκάηεπζε λεθξνιφγνπ ηαηξνχ θαη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ παξαζηαηηθνχ αγνξάο ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: Απνζηεηξσκέλα γάληηα κηαο ρξήζεο, ράξηηλεο κάζθεο κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλεο γάδεο, απηνθφιιεηεο γάδεο, ζχξηγγεο κε ηηο αληίζηνηρεο βειφλεο, ιεπθνπιάζη ππναιιεξγηθφ, νηλφπλεπκα, ραξηνβάκβαθα ζε θχιια ηνπ 1 Kg, νμπδελέ θαη Betadine surgical scrub 100 ml ή ζσιελάξην Betadine pomm. 30 gr 10 % κε ζπάηνπιεο. δ) Καζεηήξεο - νπξνζπιιέθηεο: 1. Καζεηήξεο θχζηεσο ζηιηθφλεο, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 45 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 1 ηεκάρην ην κήλα θαη νπξνζπιιέθηεο-θαη' ειάρηζην 10 ηεκάρηα ην κήλα. 2. Δηδηθά γηα πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη έιεγρνο ησλ θελψζεσλ ηεο θχζηεο (π.ρ. λεπξνγελήο θχζηε, ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, Parkinson θηι.), θαιχπηεηαη δαπάλε γηα πεξηπετθνχο θαζεηήξεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 300 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 90 ηεκάρηα ην κήλα θαζεηήξεο θαη 90 ηεκάρηα ην κήλα νπξνζπιιέθηεο κηαο ρξήζεο ή 10 ηεκάρηα ην κήλα νπξνζπιιέθηεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (δελ είλαη απαξαίηεηε ε ζπγρνξήγεζε θαζεηήξσλ θαη νπξνζπιιεθηψλ. Ζ απφδνζε δαπάλεο απηψλ ζα γίλεηαη αλαινγηθά). Δπίζεο γηα ηελ ίδηα πεξίπησζε, παξέρνληαη πιηθά απηνθαζεηεξηαζκνχ (θαζεηήξεο απηνθαζεηεξηαζκνχ κε νπξνζπιιέθηεο), κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 640 ην κήλα, ζχκθσλα κε γλσκάηεπζε ηαηξνχ (κηα θνξά θαη' έηνο), ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν αζζελήο παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά ζηα εηδηθά ηαηξεία Νεπξννπξνινγίαο/ Γπζιεηηνπξγίαο ηνπ Καηψηεξνπ Οπξνπνηεηηθνχ ή νπξνινγηθέο θξαηηθέο θιηληθέο θαη πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ. ε) ηξαρεηνζηνκίεο: 1. ηξαρεηνζσιήλεο, 3 ηκρ. ην κήλα γηα ην πξψην ηξίκελν θαη εθφζνλ πθίζηαηαη αλάγθε, ρνξήγεζε γηα ην επφκελν ηξίκελν κε λέα γλσκάηεπζε ηαηξνχ ή εθφζνλ πθίζηαηαη αλάγθε, δχν κεηαιιηθνχο ηξαρεηνζσιήλεο ην ρξφλν. 2. θαζεηήξεο αλαξξφθεζεο, 50 ηκρ. ην κήλα γηα ην πξψην ηξίκελν θαη εθφζνλ πθίζηαηαη αλάγθε ρνξήγεζεο γηα ην επφκελν ηξίκελν κε λέα γλσκάηεπζε ηαηξνχ. 3. θίιηξα ηξαρεηνζηνκίαο, ζχκθσλα κε γλσκάηεπζε 4. απνζηεηξσκέλεο γάδεο 18

19 5. θαθαξφια (ζχκθσλα κε ηε γλσκάηεπζε). ζη) ηαηλίεο κεηξήζεσο αίκαηνο θαη ιεπθψκαηνο ζηα νχξα, έσο 30ηκρ. ην κήλα. δ) χζηεκα πςεινχ απηνυπνθιπζκνχ, ζπζθεπή 1 ηεκάρην αλά εμάκελν, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 150 θαη θαζεηήξεο κε κπαινλάθη θαη' ειάρηζην 15 ηεκάρηα ην κήλα θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 220. ε) εηδηθά γηα ηνπο πάζρνληεο απφ κεζνγεηαθή αλαηκία ηα είδε θαη νη πνζφηεηεο νξίδνληαη σο εμήο: Καζεηήξαο απνζηδήξσζεο (1 ηεκ./εκέξα). Πεηαινχδεο απνζηδήξσζεο πιάγηαο ή θάζεηεο ηνπνζέηεζεο: 1 ηεκάρην αλά εκέξα. Αληιίεο (ειαζηνκεξείο) κηαο ρξήζεο γηα έγρπζε θαξκάθνπ απνζηδήξσζεο. Ζ πνζφηεηα ησλ αληιηψλ, νξίδεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη φρη πάλσ απφ 30 ηεκάρηα κεληαίσο, κε κέγηζην απνδηδφκελν πνζφ ηα 25 γηα θάζε αληιία, αλεμαξηήηνπ δαπάλεο. χξηγγεο απνζηδήξσζεο κε εηδηθφ θνχκπσκα (30 ηεκ/κήλα). 1-2 ιεπθνπιάζη./κήλα Οηλφπλεπκα 1 bt/κήλα Καηά πεξίπησζε ζε φζνπο έρνπλ άηνλα έιθε, εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πιηθψλ, ρνξεγνχληαη 1bt νμπδελέ θαη 1bt Betadine Surgical κεληαίσο. ε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη επηπιένλ πνζφηεηεο ή δαπάλεο απφ ηηο αλσηέξσ νξηζζείζεο σο κέγηζηεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη απαξαίηεηα αηηηνινγεκέλε γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε αλάγθε γηα ηελ πξφζζεηε αηηνχκελε πνζφηεηα, θαζψο θαη εγθξηηηθή απφθαζε Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ κέρξη ηελ ζπγθξφηεζε εηδηθψλ επηηξνπψλ ηνπ ΔΟΠΤΤ ή ηνπ ΑΤ. Οη αλσηέξσ ηηκέο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α., δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ, φηαλ απηή αλαθέξεηαη ζηηο ηηκέο ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3846/2010 (Α', 66) ή εθηφο αλ κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. έρνπλ νξηζζεί ρακειφηεξεο, θαη' εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ. Απηφ εθαξκφδεηαη θαη γηα ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. IV. Γηαιχκαηα θαη Δμαξηήκαηα (ζπζηήκαηα) ζπλερνχο θνξεηήο ή απηνκαηνπνηεκέλεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο. Σα πιηθά απηά ζα απνδεκηψλνληαη βάζεη ησλ ζπκβαηηθψλ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ θαη φπνπ δελ ππάξρνπλ ζπκβάζεηο, βάζεη παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ. V. Γηαγλσζηηθά ζθεπάζκαηα απεηθνληζηηθψλ εμεηάζεσλ: Οη ζθηαγξαθηθέο νπζίεο ρνξεγνχληαη σο εμήο: 19

20 ηελ πεξίπησζε πνπ ε εμέηαζε δηεμάγεηαη ζε ηδησηηθή θιηληθή άλσ ησλ 60 θιηλψλ πνπ δηαζέηεη θαξκαθείν, ρνξεγνχληαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο θαη ρξεψλνληαη ζηνλ ΔΟΠΤΤ κε ηα λνζήιηα. ηα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα θαη ζηηο ηδησηηθέο θιηληθέο πνπ δελ δηαζέηνπλ θαξκαθείν, ε ρνξήγεζε ησλ ζθηαγξαθηθψλ νπζηψλ γίλεηαη σο εμήο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφ φηη απαηηείηαη ζθηαγξαθηθή νπζία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμέηαζεο, ν γηαηξφο ζα αλαγξάθεη ζε ζπληαγή ηε ζθηαγξαθηθή νπζία, ζηε ζπλήζε γηα ηελ εμέηαζε πνζφηεηα, ηελ νπνία ν αζθαιηζκέλνο ζα εθηειεί ζε θαξκαθείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ θαη ζα πξνζθνκίδεη ηε ζθηαγξαθηθή νπζία ζην ζπκβεβιεκέλν εξγαζηήξην ζην νπνίν παξαπέκπεηαη γηα εμέηαζε. β) ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηή ε έθδνζε ζπληαγήο, ηφηε ε απφδνζε δαπάλεο αγνξάο ηεο ζθηαγξαθηθήο νπζίαο είλαη δπλαηή, εθφζνλ ην ηηκνιφγην ή απφδεημε αγνξάο έρεη εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη έρεη επηθνιιεζεί ε ηαηλία γλεζηφηεηαο ηεο ζθηαγξαθηθήο νπζίαο. Ζ αλαγθαηφηεηα ρνξήγεζεο ηνπ ζθηαγξαθηθνχ ζθεπάζκαηνο, πηζηνπνηείηαη κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε είηε εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ, είηε ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζηεί ε ρξήζε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο απφ ηνλ ππεχζπλν αθηηλνιφγν ηαηξφ ηνπ δηαγλσζηηθνχ θέληξνπ. ηελ γλσκάηεπζε ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά, ε πάζεζε γηα ηελ νπνία δηελεξγείηαη ε εμέηαζε, θαζψο ην ζθηαγξαθηθφ ζθεχαζκα θαη ε αλαγθαία πνζφηεηά ηνπ. Σα γαιεληθά ζθεπάζκαηα απνδεκηψλνληαη κε ζπληαγή θαη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο αλάινγα κε ηε δηάγλσζε. Υνξεγείηαη ε αμία ησλ θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ θαη ησλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ πνπ ηα απνηεινχλ, θαζψο θαη ε θαξκαθνηερληθή εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά θνζηνιφγεζε. Σα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα θαη ηα θαιιπληηθά δελ απνδεκηψλνληαη. VI. Πξντφληα εηδηθήο δηαηξνθήο: Υνξεγνχληαη εηδηθά πξντφληα θαη ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαηηεηηθή αγσγή ζηνπο πάζρνληεο απφ: 1. κεηαβνιηθά λνζήκαηα (π.ρ. θαηλπιθεηνλνπξία, γα-ιαθηνδαηκία), 2. θνηιηνθάθε, 3. δπζαπνξξφθεζε απφ: α) θιεγκνλψδε λφζν ηνπ εληέξνπ, β) ζχλδξνκν βξαρένο εληέξνπ, εθηνκή εηιενχ, γ) κεξηθή γαζηξεθηνκή κε γαζηξνλεζηηδναλαζηφκσζε (Billroth II), δ) εσζηλνθηιηθή γαζηξεληεξίηηδα (έσο 3 ρξφληα ρνξήγεζε ησλ εηδηθψλ πξντφλησλ), 20

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25%

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25% ΑΝΑΡΣΖΣΈΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ ΑΘΖΝΑ: 28-12-2011 Aξηζκ. Πξση.: Γ55/888 ΓΗΟΗΚΖΖ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Πιεξνθνξίεο: Σει. 2105213-660, -661, -662-697, -698, ΠΡΟ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν - Τγεία Κσδηθόο θάιπςεο 30417 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30417/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή

Οη άδεηεο δηεπθνιχλζεσλ ησλ Γεκνζίσλ Τπαιιήισλ: πγθξηηηθή κειέηε κε ηνλ Ηδησηηθφ Σνκέα θαη κε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Γεσξγνπνχινπ Λακπξηλή ΠΔΡΙΛΗΦΗ Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ησλ αδεηψλ δηεπθνιχλζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ κε ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Ηδησηηθνχ Σνκέα θαη ρσξψλ ηεο Δ.Δ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε πεξηιακβάλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ

ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ ` ΟΓΖΓΟ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΡΗΩΝ Η έθδνζε απηή ππνζηεξίρζεθε απφ ην Πξφγξακκα ηεο Επξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηελ Εξγαζία θαη Κνηλσληθή Αιιειεγγχε- PROGRESS (2007-2013) θαη εληάζζεηαη ζην γεληθφηεξν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ -1- ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΔΩ/3β Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΑΘΖΝΑ, NΟΔΜΒΡΗΟ 2006 ΣΤΠΟΓΡ. ΔΛΛΖΝ. ΣΡΑΣΟΤ -2- ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΗΓΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΘΝΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΑΠΡΟΒΛΔΠΣΧΝ» ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ)

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ ΔΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (ΟΥ) 06-08-2014 Σν Παξάξηεκα πνπ αθνινπζεί, σο αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ αλαθνηλψζεσλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ (ΟΥ), πεξηιακβάλεη: 1) νδεγίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ

ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΠΡΟΔΡΥΔΣΑΗ ΑΠΟ ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ (ΔΣΠΑ) ΚΑΗ ΔΘΝΗΚΟΤ ΠΟΡΟΤ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. Καηάζηεκα. ( ) Αξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 2.12.2008 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ).

ΘΔΜΑ: Κνηλνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 22, 22Α θαη 23 ηνπ λ. 4172/2013 (ΦΔΚ 167Α ). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΑΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑΣΑ: Β, Α Σαρ. Γ/λζε: Καξ. εξβίαο 10 Σαρ. Κώδ.: 101 84

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ»

«ΔΞΧΣΡΔΦΔΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Λ.υγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285123, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΗΜΑ Πληποφοπίερ: Ζήκοσ Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού»

«Οδηγός για ηην ιζόηηηα ηων θύλων ζηον ηομέα ηης εργαζίας και ειδικόηερα ζηον ηομέα ηοσ ηοσριζμού» ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 Δηζαγσγή 4 I. Ζ αξρή ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 4 1. Δθαξκνγή ηεο αξρήο ηεο ηζφηεηαο ησλ θχισλ... 5 2. Αίηηα ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο... 5 3. πλέπεηεο ηεο δηαηήξεζεο ηεο αληζφηεηαο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ

ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Απξίιηνο 2012 ΥΔΓΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ ΤΠΑΗΘΡΗΑ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΓΖΜΟΤ ΒΟΛΒΖ Άξζξν 1 ν Αληηθείκελν ηνπ θαλνληζκνύ Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο αληηθείκελν ηελ ζέζπηζε πξνδηαγξαθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ

Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ Iαηπικέρ Eιδικόηηηερ N.Δ. 3366 20/23 Σεπηεμβπίος 1955 (ΦEK A'/ 258) ρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ηαηξηθνχ επαγγέικαηνο, ηηο ηαηξηθέο εηδηθφηεηεο θαη άιιεο δηαηάμεηο Άδεια αζκήζευρ ιαηπικού επαγγέλμαηορ Άπθπο

Διαβάστε περισσότερα

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009.

Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη λέα θσδηθνπνίεζε Αγνξαλνκηθψλ Γηαηάμεσλ, εθδνζεηζσλ κέρξη θαη ηελ 14 Καΐνπ 2009. ΑΔ 7/2009: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ "ηποπ.& νέα κωδικ.αδ εκδοθειζών μέσπι & ηην 14 Μαΐος 2009" (488678) Απθπο 0 Καη'Εξοςζιοδόηηζη εκδοθείζα Νομοθεζία 12 Αξηζκ. Α2-3391 (ΦΔΘ Β 1388/13.07.2009) Ρξνπνπνίεζε θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΦΟΡΟΓΗΑΦΤΓΖ ΔΗΖΓΖΣΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΔΝΗΚΑ: Σν 2010 είλαη έλα θξίζηκν έηνο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο καο. Δίλαη ε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ε θπβέξλεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ

ΑΤΟΜΑ ΜΔ ΔΙΓΙΚΔΣ ΑΝΑΓΚΔΣ Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σρνιή Ν.Ο.Π.Δ. Τκήκα Ννκηθήο Παλεπηζηεκηαθφ Έηνο 2007-2008 Μάζεκα: Δθαξκνγέο Γεκνζίνπ Γηθαίνπ Γηδάζθσλ:Κνο.Γεκεηξφπνπινο Αλδξέαο Δπηκέιεηα: Βαζίιεο Φξάγθνο

Διαβάστε περισσότερα