Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ"

Transcript

1 Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Κ.Τ.Α. απιθμ. ΕΜΠ5/ Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΔΚ 2456/Β/ ) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.) ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.)», φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ' αξηζ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΔΚ 1233/Β'/ ) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε θαη ηζρχεη Απιθμ. ΕΜΠ5 (ΦΔΚ Β' 3054/ ) ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ - ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΠΡΟΝΟΗΑ - ΤΓΔΗΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ Ν. 3918/2011 (ΦΔΚ 31/Α/2011) «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 2. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 ηνπ Ν. 4052/2012 (ΦΔΚ 41/Α/2012). 3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Π.Γ. 63/2005 (ΦΔΚ 98/Α/2005) «Κψδηθαο Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» 4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 86/2012 (ΦΔΚ 141/Α/ ) «Γηνξηζκφο Τπνπξγψλ, Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ θαη Τθππνπξγψλ». 5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ» (ΦΔΚ 141/Α/ ). 6. Σελ ππ' αξηζ. Τ48/ απφθαζε Πξσζππνπξγνχ (ΦΔΚ 2105/Β/2012) «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ Υξήζην ηατθνχξα». 7. Σελ ππ' αξηζ. Τ47/ απφθαζε Πξσζππνπξγνχ (ΦΔΚ 2105/Β/2012) «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Τγείαο Μάξην αικά». 8. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζ. Φ.90380/25916/3294/ (ΦΔΚ2456/Β/ 2011) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.) ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.)», φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί κε ηελ ππ' αξηζ. Φ.90380/5383/738/ (ΦΔΚ 1233/Β/ ) θαη ηζρχεη κέρξη ζήκεξα. 9. Σελ ππ' αξηζ. 751 απφθαζε ηεο 64εο/ ζπλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 1

2 10. Σν γεγνλφο φηη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο απφθαζεο απηήο δελ πξνθαιείηαη επηβάξπλζε ζηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ, νχηε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., αιιά απελαληίαο πξνθχπηεη ειάθξπλζε βάζεη θαη ηεο ζρεηηθήο νηθνλνκηθήο αλάιπζεο θαη' άξζξν ηεο παξνχζεο, αποφασίζουμε: Σξνπνπνηνχκε θαη ζπκπιεξψλνπκε ηελ ππ' αξηζκ. Φ.90380/25916/3294/ (ΦΔΚ 2456/Β/ ) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε ήδε κε ηελ ππ' αξηζ. Φ.90380/5383/738/ (ΦΔΚ1233/Β/ ) θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, ε νπνία έρεη πιένλ σο εμήο: «ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΑΡΟΥΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΚΟΠΟ - ΟΡΙΜΟΙ - ΔΙΚΑΙΟΤΥΟΙ - ΠΟΡΟΙ Άπθπο 1 κοπόρ Με ηνλ παξφληα Καλνληζκφ επηδηψθεηαη λα εμαζθαιηζζεί ε ηζφηηκε πξφζβαζε φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., φπσο απηνί πξνζδηνξίδνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ παξφληνο, ζε εληαίν ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ πξφιεςε, δηαηήξεζε, πξναγσγή, βειηίσζε, απνθαηάζηαζε θαη πξνζηαζία ηεο πγείαο. Δηδηθφηεξα κε ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαζνξίδνληαη νη παξνρέο πγείαο ζε είδνο, ε έθηαζε, ην χςνο, ν ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία ρνξήγεζήο ηνπο θαη πξνζδηνξίδνληαη νη δηθαηνχρνη ησλ παξνρψλ απηψλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο απνδεκίσζεο ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο. Χο παξνρέο πγείαο λννχληαη: Παξνρέο Τγείαο ζε Δίδνο: 1. πξφιεςε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο 2. πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο- ηαηξηθή πεξίζαιςε -δηαγλσζηηθέο ηαηξηθέο πξάμεηο 3. παξαθιηληθέο εμεηάζεηο 4. θπζηθνζεξαπεία - εξγνζεξαπεία - ινγνζεξαπεία -ςπρνζεξαπεία 5. θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 6. νδνληηαηξηθή - ζηνκαηνινγηθή πεξίζαιςε 7. εηδηθή αγσγή 8. ινηπή πεξίζαιςε 9. λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε 10. ρξήζε απνθιεηζηηθήο λνζνθφκαο 11. δαπάλεο κεηαθίλεζεο αζζελψλ 12. καηεπηηθή πεξίζαιςε - επίδνκα ηνθεηνχ 2

3 13. λνζειεία ζην εμσηεξηθφ 14. απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο 15. παξνρή ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ θαη πξνζέζεσλ - πξφζζεηε πεξίζαιςε 16. επηδφκαηα ινπηξνζεξαπείαο, αεξνζεξαπείαο θαη αληηηίκνπ ηξνθήο. Άπθπο 2 Εννοιολογικοί πποζδιοπιζμοί Χο «νξγαληζκφο - θνξέαο» λνείηαη ν Δζληθφο Οξγαληζκφο Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.). Χο "δηθαηνχρνη" λννχληαη νη αζθαιηζκέλνη ησλ εληαζζνκέλσλ ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ηακείσλ, θαζψο θαη ηα κέιε νηθνγέλεηαο απηψλ, πνπ ζχκθσλα κε ηα επηκέξνπο νξηδφκελα δηθαηνχληαη πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Χο "πεξίζαιςε" λννχληαη φιεο νη ππεξεζίεο θαη πξάμεηο, πνπ πξαγκαηνπνηνχλ επαγγεικαηίεο πγείαο ή νξγαληζκνί θξνληίδαο πγείαο θαη νη νπνίεο ζθνπφ έρνπλ ηελ πξφιεςε, ηε δηάγλσζε, ηε ζεξαπεία ηεο λφζνπ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο. Χο «Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο» (Π.Φ.Τ.) λννχληαη φιεο νη ππεξεζίεο θαη πξάμεηο, νη νπνίεο δηελεξγνχληαη κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε θαη απνθαηάζηαζε ησλ βιαβψλ πγείαο: ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ, ζηα νινήκεξα ηαηξεία θαη ηα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα απηψλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ΔΚΑΒ ηα Κέληξα Τγείαο θαη Πεξηθεξεηαθά Ηαηξεία ηα Αγξνηηθά Ηαηξεία ηα Πνιπηαηξεία θαη Ηαηξεία ηνπ ΔΟΠΤΤ ηα Κέληξα Απνζεξαπείαο - Απνθαηάζηαζεο Ζκεξήζηαο Ννζειείαο ηηο Ηδησηηθέο Κιηληθέο πνπ ιεηηνπξγνχλ εμσηεξηθά ηαηξεία θαη δηαπηζηεπκέλα Γηαγλσζηηθά Δξγαζηήξηα. ηνπο Ηδησηηθνχο Φνξείο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 28 ηνπ Ν. 3846/2010 (Α', 66) ηηο Μνλάδεο Φπρηθήο Τγείαο ηηο Μνλάδεο Υξφληαο Αηκνθάζαξζεο ηηο Κηλεηέο Μνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Τγείαο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 2071/1992 (Α', 123) ηνπο ηαζκνχο Πξνζηαζίαο Μάλαο, Παηδηνχ & Δθήβνπ, φπνπ δηαζέηεη ν Οξγαληζκφο. ηα Δξγαζηήξηα Φπζηθνζεξαπείαο ηνπ Οξγαληζκνχ, ζηα Ηδησηηθά Δξγαζηήξηα Φπζηθνζεξαπείαο θαη ζηνπο θαη' νίθνλ θπζηθνζεξαπεπηέο. Χο «Γεπηεξνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο» (Γ.Φ.Τ.) λννχληαη φιεο νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη πξάμεηο, πνπ δηελεξγνχληαη εληφο ησλ ηκεκάησλ ησλ Ννζνθνκείσλ, ζηηο ζπκβεβιεκέλεο ηδησηηθέο θιηληθέο, ζηηο κνλάδεο ςπρηθήο πγείαο, ζηα θέληξα απνζεξαπείαο - απνθαηάζηαζεο θιεηζηήο λνζειείαο θαη 3

4 ζηα ζεξαπεπηήξηα ρξνλίσλ παζήζεσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα εκεξήζηαο λνζειείαο. Χο «ππεξζπληαγνγξάθεζε» λνείηαη ε ζπληαγνγξάθεζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ απφ απηή πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε θαη ζεξαπεία νξηζκέλνπ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ηε δνζνινγία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Πεξίιεςε Υαξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Πξντφληνο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πάζεζε ή ε ρνξήγεζε ζεξαπείαο, κε ελαξκνληζκέλεο κε ηα εθάζηνηε ηζρχνληα ζεξαπεπηηθά πξσηφθνιια, θαζψο θαη ε αλαγξαθή πεξηζζφηεξσλ παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ απφ απηέο πνπ απαηηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο δηαγλσζηηθήο δηαδηθαζίαο βάζεη ησλ δηαγλσζηηθψλ πξσηνθφιισλ απφ γηαηξφ εηδηθφηεηαο. Χο «πξνθιεηή δήηεζε», ηφζν γηα ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ φζν θαη ηελ αλαγξαθή παξαπεκπηηθψλ παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ, λνείηαη ε δήηεζε πνπ δελ αληηζηνηρεί ζε ππαξθηέο αλάγθεο πγείαο, αιιά πξνθαιείηαη απφ άιινπο παξάγνληεο, π.ρ. ζπληαγνγξάθεζε θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ, ησλ νπνίσλ ε ζεξαπεπηηθή δξάζε δελ έρεη επηζηεκνληθά ηεθκεξησζεί, ζεξαπεία πνπ ζεσξείηαη πεηξακαηηθή, ή ζπληαγνγξάθεζε θαη' απαίηεζε ηνπ αζζελνχο. Χο «θαηεπζπλφκελε ζπληαγνγξάθεζε», λνείηαη ε αλαγξαθή θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ ζπγθεθξηκέλνπ παξαγσγνχ, ή ε αλαγξαθή πάζεο θχζεσο παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ. Χο «θαηεπζπλφκελε εθηέιεζε ζπληαγψλ ή παξαπεκπηηθψλ παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ», λνείηαη ε θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν ππφδεημε ζηνπο αζζελείο - αζθαιηζκέλνπο απφ ηνπο παξφρνπο πγείαο γηα εθηέιεζε ησλ ζπληαγψλ ή παξαπεκπηηθψλ, ζε ζπγθεθξηκέλα θαξκαθεία ή ζπκβεβιεκέλνπο παξφρνπο πξσηνβάζκηαο ή δεπηεξνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο. Χο «παξάβαζε φξσλ ζχκβαζεο», λνείηαη θάζε ελέξγεηα παξφρνπ πγείαο κε ηελ νπνία παξαβηάδεηαη φξνο ηεο ζπλαθζείζαο κε ην θνξέα ζχκβαζεο. Χο «νξζή ζπκπιήξσζε ζπληαγήο ή παξαπεκπηηθνχ», λνείηαη ε επαλάγλσζηε θαη κε αθξίβεηα ζπκπιήξσζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ - πεδίσλ ηνπ εληχπνπ ηεο ζπληαγήο ή ηνπ παξαπεκπηηθνχ απφ ηνπο αξκφδηνπο παξφρνπο πγείαο. Χο «ηαπηνπνίεζε», λνείηαη ε επηβεβαίσζε θαη επαιήζεπζε ησλ αλαγλσξηζηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο - αζθαιηζκέλνπ απφ ηνπο παξφρνπο πγείαο. Χο «πάξνρνη ππεξεζηψλ πγείαο», λννχληαη ηα θπζηθά πξφζσπα (γηαηξνί, νδνληίαηξνη, θαξκαθνπνηνί, θπζηθνζεξαπεπηέο θαη άιινη επαγγεικαηίεο πγείαο) ή ηα λνκηθά πξφζσπα (λνζνθνκεία, ηδησηηθέο θιηληθέο, ζεξαπεπηήξηα ρξνλίσλ παζήζεσλ, ηδησηηθά δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα, θέληξα απνζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο, ηαηξηθέο εηαηξείεο, πνιπηαηξεία, πνιπνδνληηαηξεία θαη ηκήκαηα εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ λνζνθνκείσλ θαη ηδησηηθψλ θιηληθψλ), θαζψο νη Μ.Υ.Α.-Μ.Σ.Ν. θαη ηα ηδησηηθά εξγαζηήξηα θπζηθήο ηαηξηθήο θαη απνθαηάζηαζεο ηα νπνία παξέρνπλ λφκηκα ππεξεζίεο θξνληίδαο πγείαο. 4

5 Χο «εηδηθή αγσγή», λννχληαη νη εηδηθέο ζεξαπείεο γηα παηδηά αζθαιηζκέλσλ ζε εηδηθά εθπαηδεπηήξηα, ηδξχκαηα πεξίζαιςεο, θέληξα απνζεξαπείαο θαη απνθαηάζηαζεο, εξγαζηήξηα θπζηθνζεξαπείαο. Χο «παξερφκελν πγεηνλνκηθφ πιηθφ» λνείηαη απζηεξά θαη κφλν ην πιηθφ πνπ παξέρεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Δληαίν Καλνληζκφ Παξνρψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. σο απηφ πεξηγξάθεηαη θαη απαξηζκείηαη ζην άξζξν 9 ηεο παξνχζαο. Χο «εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο» λννχληαη νη επείγνπζεο θαηαζηάζεηο πνπ ρξήδνπλ άκεζεο ηαηξηθήο αληηκεηψπηζεο θαη αθνξνχλ επεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί αλεπαλφξζσηε βιάβε ζηελ πγεία ηνπ αζζελνχο. Χο «πξσηνβάζκηνο έιεγρνο» λνείηαη ν έιεγρνο θαη ε έγθξηζε παξνρψλ πγείαο αζθαιηζκέλσλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., φπσο λνζειίσλ, θαξκάθσλ, πιηθψλ, εηζαγσγήο θαη εμφδνπ αζζελνχο απφ ηδησηηθέο θιηληθέο, λνζνθνκεία θαη άιινπο ζπκβεβιεκέλνπο κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. παξφρνπο πγείαο θ.α. ηελ έλλνηα ηνπ Πξσηνβάζκηνπ ειέγρνπ λνείηαη επίζεο ν έιεγρνο γηα ηελ εθθαζάξηζε ησλ θαηαηεζεηκέλσλ παξαζηαηηθψλ δαπαλψλ πγείαο. Χο «δεπηεξνβάζκηνο έιεγρνο» λνείηαη ν έιεγρνο πνπ πεξηιακβάλεη επηζεψξεζε ησλ ζπκβεβιεκέλσλ κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. παξφρσλ πγείαο, έιεγρν γηα ηε δηαπίζησζε ηεο ηήξεζεο ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηελ παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο θαη λνζνθνκεηαθήο πεξίζαιςεο, έιεγρν ηνπ έξγνπ ησλ ειεγθηψλ πνπ δηελεξγνχλ πξσηνβάζκην έιεγρν, εζσηεξηθφ έιεγρν ηνπ θνξέα θαη επνπηεία φισλ ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηνπ. Άπθπο 3 Τπαγόμενα ππόζυπα - δικαιούσοι ηηο ξπζκίζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληα Καλνληζκνχ ππάγνληαη νη άκεζα αζθαιηζκέλνη ησλ Κιάδσλ Τγείαο ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ, πνπ εληάζζνληαη ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3918/2011, θαζψο θαη ηα κέιε νηθνγελείαο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνπο επί κέξνπο θαλνληζκνχο απηψλ. Δηδηθφηεξα ππάγνληαη: Α. - νη αζθαιηδφκελνη ζηνλ θιάδν αζζέλεηαο ηνπ Η.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. - νη αζθαιηδφκελνη ζηνλ θιάδν πγείαο ηνπ Ο.Α.Δ.Δ. - νη αζθαιηδφκελνη ζηνλ θιάδν πγείαο ηνπ Ο.Γ.Α. - νη αζθαιηδφκελνη ζηνλ Ο.Π.Α.Γ. θαη ζηνλ Σνκέα Τγείαο Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ Τπαιιήισλ ηνπ Ο.Π.Α.Γ. - νη αζθαιηδφκελνη ζηνλ Οίθν Ναχηε. - νη αζθαιηδφκελνη ηνπ θιάδνπ πγείαο ηνπ Σ.Α.Τ.Σ.Δ.Κ.Χ. - νη αζθαιηζκέλνη ηνπ θιάδνπ πγείαο ηνπ Δ.Σ.Α.Α. θαη ηνπ ΚΑΠ-ΓΔΖ. - νη αζθαιηζκέλνη ηνπ Δ.Σ.Α. Μ.Μ.Δ. απφ 1/12/ νη αζθαιηζκέλνη ηνπ Κιάδνπ Τγείαο νπνηνπδήπνηε άιινπ αζθαιηζηηθνχ νξγαληζκνχ πνπ ζα εληαρζεί κειινληηθά ζηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 5

6 Β. ηα κέιε νηθνγελείαο φισλ ησλ αλσηέξσ αζθαιηζκέλσλ πξνζψπσλ. Χο κέιε νηθνγέλεηαο ζεσξνχληαη: α. ν/ε ζχδπγνο, εθφζνλ δελ αζθαιίδεηαη απφ δηθφ ηνπ δηθαίσκα ζε άιιν αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ. β. Σα άγακα ηέθλα (λφκηκα ή ηέθλα πνπ έρνπλ λνκηκνπνηεζεί, αλαγλσξηζζεί ή πηνζεηεζεί, ή νη πξφγνλνη), ηα θπζηθά ηέθλα αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνχρνπ ιφγσ αλαπεξίαο ή γήξαηνο, ηα αλάδνρα ηέθλα ηελ επηκέιεηα ησλ νπνίσλ θαηέρεη κε δηθαζηηθή πξάμε ν αλάδνρνο αζθαιηζκέλνο, ζεσξνχληαη κέιε κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη εάλ είλαη άλεξγα ή θνηηεηέο ζε πξνπηπρηαθφ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 24νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλερίδνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζεσξνχληαη κέιε γηα 2 έηε κεηά ηε ιήμε ησλ ζπνπδψλ ηνπο, εθφζνλ είλαη άλεξγα, φρη φκσο πέξα απφ ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 26νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. γ. Σα ηέθλα άκεζα αζθαιηζκέλσλ ηα νπνία έρνπλ αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ, δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα γηα ιήςε παξνρψλ σο κέιε νηθνγέλεηαο, έζησ θαη αλ εξγάδνληαη ή απαζρνινχληαη είηε γηα βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο είηε γηα ιφγνπο εξγαζηνζεξαπείαο ή απαζρνιεζηνζεξαπείαο. Ζ θαηά ηα αλσηέξσ αληθαλφηεηα θξίλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Τγεηνλνκηθέο Δπηηξνπέο. δ. Οη θπζηθνί ή ζεηνί γνλείο, κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 48 παξ. 10 ηνπ Ν. 3996/2011 (Α', 170). ε. Οη νξθαλνί παηξφο θαη κεηξφο εγγνλνί θαη αδειθνί, θαζψο θαη νη νξθαλνί κφλν απφ παηέξα ή κεηέξα αδειθνί ή εγγνλνί, ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ Ν. 3996/2011. ζη. Σα αδέιθηα άκεζα αζθαιηζκέλσλ, ηα νπνία έρνπλ αλαπεξία εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ, χζηεξα απφ γλσκάηεπζε Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο, εθφζνλ δελ έρνπλ ίδην δηθαίσκα πεξίζαιςεο ζε άιινλ αζθαιηζηηθφ θνξέα. δ. Οη άγακεο ζπγαηέξεο θαη αδειθέο ησλ άκεζα αζθαιηζκέλσλ ππαιιήισλ Ν.Π.Γ.Γ., νη νπνίεο είλαη άλσ ησλ ζαξάληα (40) εηψλ, πνπ θαηείραλ βηβιηάξην πεξίζαιςεο απφ ην Γεκφζην κέρξη ηελ , φηαλ εθαξκφζζεθε ε 2/190/0094/ Κνηλή Τπνπξγηθή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, εθφζνλ δελ έρνπλ ίδην δηθαίσκα πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απφ άιιν αζθαιηζηηθφ ηακείν. ε. Ο/ε αλαζθάιηζηνο/ε δηαδεπγκέλνο/ε ζχδπγνο, κπνξεί λα δηαηεξήζεη ην αζθαιηζηηθφ δηθαίσκα παξνρψλ αζζέλεηαο ζε είδνο πνπ είρε θαηά ην ρξφλν ιχζεο ηνπ γάκνπ, ζην Γεκφζην ή ζην αζθαιηζηηθφ ηακείν ζην νπνίν ήηαλ αζθαιηζκέλνο γηα παξνρέο αζζέλεηαο ν άιινο ζχδπγνο, εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 6

7 ν γάκνο ιχζεθε κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 35νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ δελ έρεη δηθαίσκα αζθάιηζεο άκεζα ή έκκεζα γηα παξνρέο αζζέλεηαο απφ ην Γεκφζην ή άιιν αζθαιηζηηθφ ηακείν ππνβάιεη ηελ αίηεζε δηαηήξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εληφο έηνπο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο ηειεζίδηθεο απφθαζεο ηνπ δηαδπγίνπ θαη θαηαβάιιεη ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο γηα ηνλ θιάδν αζζέλεηαο ηνπ θνξέα πνπ ππάγεηαη, ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ δηαδεπρζέληνο ζπδχγνπ σο εμήο: 1. Οη αζθαιηδφκελνη ζηνλ Ο.Π.Α.Γ. θαηαβάιινπλ εηζθνξά ίζε κε ην 5% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεληαίσλ απνδνρψλ ηαθηηθνχ δεκνζίνπ ππαιιήινπ, κε εηζαγσγηθφ θιηκάθην ηνπ θιάδνπ ΓΔ ρσξίο νηθνγελεηαθά βάξε. 2. Οη αζθαιηδφκελνη ζηνλ θιάδν αζζέλεηαο αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ αζθάιηζεο κηζζσηψλ, θαηαβάιινπλ ην άζξνηζκα ηεο εηζθνξάο αζθαιηζκέλνπ θαη εξγνδφηε γηα ηηο παξνρέο ζε είδνο ηνπ θιάδνπ αζζέλεηαο ηνπ ηακείνπ, πνπ αλαινγεί ζην εκεξνκίζζην ηνπ αλεηδίθεπηνπ εξγάηε. 3. Οη αζθαιηδφκελνη ζηνλ θιάδν αζζέλεηαο αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ αζθαιίδνπλ απηνηειψο απαζρνινχκελνπο ή ειεχζεξνπο ή αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο, θαηαβάιινπλ ηηο εηζθνξέο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ θαηψηεξε αζθαιηζηηθή θαηεγνξία ή ηε κεληαία εηζθνξά φπνπ δελ πξνβιέπνληαη αζθαιηζηηθέο θαηεγνξίεο. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ σο πξνο ηα αζθαιηζηέα πξφζσπα ηζρχνπλ νη επηκέξνπο δηαηάμεηο ησλ Καλνληζκψλ ησλ Κιάδσλ ή Σνκέσλ Τγείαο ησλ Φ.Κ.Α., θαζψο θαη ηνπ Ο.Π.Α.Γ., πνπ εληάρζεθαλ ζην Δ.Ο.Π.Π.Τ. Άπθπο 4 Αζθαλιζηική ικανόηηηα Ζ αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα θαη ε απφθηεζε δηθαηψκαηνο ζηηο παξνρέο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απνδεηθλχεηαη κε βηβιηάξην πγείαο, πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ αίηεζε ηνπ αζθαιηζκέλνπ ζηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα. Ζ αζθαιηζηηθή ηθαλφηεηα γηα παξνρή πεξίζαιςεο θαη ρνξήγεζεο βηβιηαξίνπ πγείαο απνθηάηαη, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνπο επί κέξνπο θαλνληζκνχο ησλ Κιάδσλ ή Σνκέσλ Τγείαο ησλ Φ.Κ.Α., θαζψο θαη ηνπ Ο.Π.Α.Γ. πνπ εληάρζεθαλ ή εληάζζνληαη ζην Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Άπθπο 5 Υπημαηοδόηηζη - πόποι Οη πφξνη ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. πξνέξρνληαη απφ: ηηο πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο αζθαιηζκέλνπ - εξγνδφηε - ζπληαμηνχρσλ - αζθαιηζηηθνχ ηακείνπ 7

8 ηελ εηήζηα επηρνξήγεζε απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ σο ζπκκεηνρή ηνπ δεκνζίνπ ζηελ ηξηκεξή ρξεκαηνδφηεζε λέσλ αζθαιηζκέλσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ Ν. 2084/1992 (Α', 65) ηα έζνδα απφ ηπρφλ θνηλσληθνχο πφξνπο ππέξ ησλ Φνξέσλ θαη Κιάδσλ Τγείαο πξνζφδνπο πεξηνπζίαο, απφδνζε θεθαιαίσλ θαη απνζεκαηηθψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν έζνδν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία ή άιιεο γεληθέο δηαηάμεηο λφκσλ δσξεέο, θιεξνλνκηέο, θιεξνδνηήκαηα θαη θηήζεηο απφ άιιε ραξηζηηθή αηηία απφ πξνζφδνπο απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δηαζεζίκσλ θεθαιαίσλ θαη αμηψλ πνζά απφ επηβνιή πξνζηίκσλ θαη άιισλ ρξεκαηηθψλ πνηλψλ έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ ζε αζθαιηζκέλνπο αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, νη νπνίεο ζπλάπηνπλ ζπκβάζεηο κε ηνπο αζθαιηζηηθνχο θνξείο, θαζψο θαη ζε αιινδαπνχο, ζχκθσλα κε ηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηεο ρψξαο έζνδα απφ ηελ παξνρή ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξά θαη θαηαλάισζε θαξκάθσλ θαη πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ νη πξνβιεπφκελνη πφξνη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 3918/2011 (Α' 31), είζπξαμε πνζψλ επηζηξνθήο (rebate) απφ θαξκαθεία θαη θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 34 θαη 35 ηνπ Ν. 3918/2011, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά, θαζψο επίζεο θαη νπνηαδήπνηε άιιε επηζηξνθή (rebate) πνπ ζεζκνζεηείηαη ή ζπκθσλείηαη κεηά απφ δηαπξαγκάηεπζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Οξγαληζκνχ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΠΑΡΟΥΕ ΤΓΕΙΑ Ε ΕΙΔΟ Άπθπο 6 Ππόλητη και πποαγυγή ςγείαρ Με ζθνπφ ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο εθδήισζεο ή ηελ αλαηξνπή ηεο εκθάληζεο λνζεξψλ θαηαζηάζεσλ παξέρνληαη ζηα πιαίζηα ηεο πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο, ππνρξεσηηθά θαη ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ, ηα εμήο: α) Δκβνιηαζκνί παηδηψλ θαη ελειίθσλ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο εζληθφ πξφγξακκα εκβνιηαζκνχ. β) Δμεηάζεηο πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ ζε γπλαίθεο θαη άλδξεο κε ζθνπφ ηε γέλλεζε πγηψλ παηδηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα: αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο (γελ. αίκαηνο, θεξξηηίλεο θαη εγθιείζησλ) γηα ηε δηαπίζησζε εηεξνδπγσηψλ κεζνγεηαθήο αλαηκίαο ειεθηξνθφξεζε αηκνζθαηξίλεο, εθφζνλ πξνθχςνπλ ελδείμεηο απφ ηηο παξαπάλσ εμεηάζεηο εμέηαζε DNA ηνπ εκβξχνπ, εθφζνλ έρεη δηαπηζησζεί φηη θαη νη δχν γνλείο έρνπλ γελεηηθή επηβάξπλζε γηα κεζνγεηαθή αλαηκία θαη θάιπςε ηεο κεζφδνπ ιήςεο ηνπ πιηθνχ πξνζδηνξηζκφο αληηζσκάησλ εξπζξάο 8

9 έιεγρνο θαξπνηχπνπ ηνπ εκβξχνπ ζε γπλαίθεο άλσ ησλ 35 εηψλ γ) Γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ, καζηνγξαθία κε ηελ αθφινπζε ζπρλφηεηα: θάζε δχν ρξφληα ζε γπλαίθεο ειηθίαο απφ 40 έσο 50 εηψλ θαη θάζε ρξφλν ζε γπλαίθεο ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ ή ζε γπλαίθεο άλσ ησλ 35 εηψλ, εθφζνλ νη ηειεπηαίεο αλήθνπλ ζε νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ. Γηα ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε απαηηείηαη παξαπνκπή εηδηθνχ γηαηξνχ. δ) Γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ηεο κήηξαο, ηεζη PAP θάζε ρξφλν ζε φιεο ηηο γπλαίθεο απφ ηελ έλαξμε ηεο ζεμνπαιηθά ελεξγνχο δσήο. ε) Γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε, ηεζη PSA θάζε δχν ρξφληα ζε άλδξεο ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηψλ θαη θάζε ρξφλν ζε άλδξεο ειηθίαο άλσ ησλ 60 εηψλ. ζη) Γηα ηελ πξφιεςε ησλ θαξδηνπαζεηψλ, εμεηάζεηο ρνιεζηεξφιεο, νιηθήο θαη θιαζκάησλ πςειήο θαη ρακειήο ππθλφηεηαο, θαζψο θαη ηξηγιπθεξηδίσλ κε ζθνπφ ηε δηάγλσζε δπζιηπηδαηκηψλ, θάζε πέληε ρξφληα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο απφ 15 έσο 30 εηψλ θαη θάζε ηξία ρξφληα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο άλσ ησλ 30 εηψλ. δ) Γηα ηελ πξψηκε δηάγλσζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ παρένο εληέξνπ, κηθξνζθνπηθή εμέηαζε αλίρλεπζεο αηκνζθαηξίλεο ζηα θφπξαλα θάζε δχν ρξφληα ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ειηθίαο 50 έσο 70 εηψλ θαη θνινλνζθφπεζε θάζε πέληε έηε ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ειηθίαο 50 εηψλ θαη άλσ ή θάζε έηνο ζε άλδξεο θαη γπλαίθεο ειηθίαο 40 εηψλ θαη άλσ, εθφζνλ αλήθνπλ ζε νκάδα πςεινχ θηλδχλνπ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε απαηηείηαη παξαπνκπή εηδηθνχ ηαηξνχ. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. εγθξίλνληαη θαη πινπνηνχληαη δξάζεηο πξσηνγελνχο πξφιεςεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθνπή ηνπ θαπλίζκαηνο, ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παρπζαξθίαο, ηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θ.ά. Άπθπο 7 Ππυηοβάθμια Φπονηίδα Τγείαρ Α. Ζ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο παξέρεηαη ζε φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Οξγαληζκνχ απφ ηηο θαηά ηφπνπο πθηζηάκελεο δνκέο, ήηνη απφ ηα πνιπηαηξεία θαη ηαηξεία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., απφ ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ, ησλ ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ, ησλ παλεπηζηεκηαθψλ λνζνθνκείσλ, ησλ θέληξσλ πγείαο, ηα αγξνηηθά ηαηξεία, ηα πεξηθεξεηαθά πνιπδχλακα ηαηξεία, ηα πεξηθεξεηαθά ηαηξεία θαη ηα εηδηθά πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, ηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ ηδησηηθψλ λνζνθνκείσλ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο θαη απφ ηαηξνχο νηθνγελεηαθνχο, ηαηξνχο ηνπ ηαηξείνπ ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ, ηαηξνχο πνπ εξγάδνληαη ζηα Τπνπξγεία θαη ζηα ηαηξεία ησλ σκάησλ Αζθαιείαο (Διιεληθή Αζηπλνκία θαη Ππξνζβεζηηθφ ψκα), πνιπηαηξεία θαη ηαηξηθέο εηαηξείεο ζπκβεβιεκέλεο κε ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 9

10 Β. Ζ ηαηξηθή πεξίζαιςε πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ζην ηαηξείν ή ζην ζπίηη ηνπ αζθαιηζκέλνπ, εθφζνλ απηφ είλαη απαξαίηεην. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο. Άπθπο 8 Παπακλινικέρ εξεηάζειρ ηνπο δηθαηνχρνπο παξέρνληαη πάζεο θχζεσο παξα-θιηληθέο εμεηάζεηο, πνπ δηελεξγνχληαη ζηηο εξγαζηεξηαθέο δνκέο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία ησλ θξαηηθψλ, παλεπηζηεκηαθψλ, ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ, ηα θέληξα πγείαο θαη ηα πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, ζε ζπκβεβιεκέλνπο εξγαζηεξηαθνχο ηαηξνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ζε δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα (Π.Γ. 84/2001), πνιπηαηξεία θαη γεληθφηεξα θνξείο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο (Π.Φ.Τ.), θαζψο θαη ζηα εμσηεξηθά εξγαζηήξηα ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ θαη ησλ Κέληξσλ Απνζεξαπείαο θαη Απνθαηάζηαζεο. Ζ παξαπνκπή γηα παξαθιηληθέο εμεηάζεηο γίλεηαη κφλν ειεθηξνληθά. Σα ειεθηξνληθά παξαπεκπηηθά δελ ρξήδνπλ ζεψξεζεο. ε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηή ε ειεθηξνληθή παξαπνκπή, ρξεζηκνπνηείηαη ην αηνκηθφ βηβιηάξην πγείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή άιιν έληππν πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη απαηηείηαη έγθξηζε ειεγθηή ηαηξνχ φηαλ ε αμία ηνπ παξαπεκπηηθνχ ππεξβαίλεη ηα εμήληα (60) επξψ. Σν πνζφ απηφ δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Οξγαληζκνχ. Σα παξαπεκπηηθά, ειεθηξνληθά ή ρεηξφγξαθα, εθηεινχληαη ππνρξεσηηθά εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη απηήο θαη θαζίζηαληαη άθπξα κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ αλσηέξσ αλαθεξφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαηξηθψλ πξάμεσλ θαη παξαθιηληθψλ εμεηάζεσλ, ν Οξγαληζκφο απνδεκηψλεη ηνπο ζπκβεβιεκέλνπο παξφρνπο πγείαο κε ην πνζφ πνπ πξνβιέπεηαη θάζε θνξά απφ ην θξαηηθφ ηηκνιφγην, ή ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ δηαπξαγκάηεπζε θαη ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά ζχκβαζε, ή ηελ αζθαιηζηηθή απνδεκίσζε, ή ην πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηαδηθαζία δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ, κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αζθαιηζκέλσλ (άκεζα θαη έκκεζα) 15%. ε θάζε πεξίπησζε ε ηηκή απνδεκίσζεο δε κπνξεί λα μεπεξλά ην αληίζηνηρν πνζφ πνπ πξνβιέπεηαη θάζε θνξά απφ ην θξαηηθφ ηηκνιφγην, ν Οξγαληζκφο δε, κέζσ ηεο Δπηηξνπήο Γηαπξαγκάηεπζεο, ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο εμνηθνλφκεζεο δαπάλεο, επηηπγράλνληαο ηηο ρακειφηεξεο δπλαηέο ηηκέο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ απνδεκίσζε θάζε εμέηαζεο, ζηνπο ζπκβεβιεκέλνπο παξφρνπο πγείαο είλαη ε ζπκβαηφηεηα απηήο κε ηα δηαγλσζηηθά πξσηφθνιια, φπσο απηά αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 10

11 Σα ζπκβεβιεκέλα δηαγλσζηηθά θέληξα δελ απαηηνχλ επηπιένλ δαπάλε απφ ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηηο εμεηάζεηο απηέο. ε πεξίπησζε πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εμεηάζεσλ εληφο ησλ κνλάδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ, ησλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ ΔΤ, ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ, δελ πξνβιέπεηαη ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ, νχηε απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ ειεγθηή ηαηξνχ επί ρεηξφγξαθσλ παξαπεκπηηθψλ. Δπίζεο εληφο ησλ ζρεκαηηζκψλ ηνπ Δ..Τ., ησλ παλεπηζηεκηαθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ λνζνθνκείσλ δχλαηαη λα εθηεινχληαη θαη ρεηξφγξαθα παξαπεκπηηθά ηνπ ίδηνπ ή άιισλ λνζνθνκείσλ. Γελ απνδεκηψλνληαη εμεηάζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ζε κε ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ Οξγαληζκφ εξγαζηήξηα. ΑΡΘΡΟ 9 Φαπμακεςηική πεπίθαλτη Ζ θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε πεξηιακβάλεη ηα αλαγθαία θάξκαθα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο πξνο εξγαζία ησλ αζζελψλ, ή γηα αλαθνχθηζε απφ ηε λνζεξή ηνπο θαηάζηαζε, ηηο αλαγθαίεο γηα ηε δηάγλσζε ησλ λφζσλ νπζίεο, θαζψο θαη ινηπά δφθηκα ζεξαπεπηηθά κέζα, δειαδή ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο θαη αλαιψζηκα πγεηνλνκηθά πιηθά. Σα θάξκαθα απνδεκηψλνληαη κφλν εθφζνλ θπθινθνξνχλ λφκηκα, ππάξρεη έγθξηζε λα ρνξεγνχληαη κφλν κε ηαηξηθή ζπληαγή αλεμάξηεηα απφ ηελ νλνκαζία θαη ηε κνξθή θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εληαίν θαηάινγν ησλ ζπληαγνγξαθνχκελσλ ηδηνζθεπαζκάησλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3816/2010, φπσο ηζρχεη. Καη' εμαίξεζε δχλαηαη λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα απνδεκηψλεηαη ε αμία ηδηνζθεπαζκάησλ πνπ δελ θπθινθνξνχλ ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία. Σα θαξκαθεπηηθά ηδηνζθεπάζκαηα ρνξεγνχληαη βάζεη ηαηξηθψλ ζπληαγψλ, πνπ εθδίδνληαη απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα ηνλ Οξγαληζκφ ηαηξνχο, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ. θαη θαηαρσξνχληαη θαη εθηεινχληαη ειεθηξνληθά θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3892/2010. Κάζε θάξκαθν ζα ζπληαγνγξαθείηαη απφ ηαηξφ ηεο αληίζηνηρεο κε ηελ πάζεζε ηνπ αζζελνχο εηδηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 121/2008, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη, βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ ελδείμεσλ. Δπίζεο νη ηαηξνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο εγθπθιίνπο, ηηο νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. πνπ αθνξνχλ ζηε ζπληαγνγξάθεζε. Ζ ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ απφ κε ζπκβεβιεκέλνπο ηδηψηεο ηαηξνχο κπνξεί λα γίλεηαη κφλν ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ην Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. 11

12 Ζ ζπληαγή ησλ θαξκάθσλ ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ (ή ζε νθηψ (8) εξγάζηκεο εκέξεο ζε πεξίπησζε κεξηθήο εθηέιεζεο ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγήο), αθνχ πξνεγνπκέλσο έρεη ζεσξεζεί απφ ηνλ αξκφδην ειεγθηή ηαηξφ, φπνπ ηνχην πξνβιέπεηαη θαη εληφο ηνπ ηδίνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. Ο γηαηξφο ειέγρεη ην βηβιηάξην πγείαο, ζπληαγνγξαθεί ηα ρνξεγνχκελα θάξκαθα θαη αλαγξάθεη ηελ αγσγή ζην βηβιηάξην πγείαο, φπνπ ηνχην πξνβιέπεηαη. ε έθηαθηα πεξηζηαηηθά θαη εηδηθέο πεξηζηάζεηο, δχλαηαη λα απνδνζεί δαπάλε αγνξάο θαξκάθσλ κε ηελ πξνζθφκηζε εληφο κελφο απφ ηνλ αζθαιηζκέλν, ηεο πξσηφηππεο ζπληαγήο ειεθηξνληθήο ή ρεηξφγξαθεο θαηά πεξίπησζε, κε επηθνιιεκέλεο ηηο ηαηλίεο γλεζηφηεηαο ησλ θαξκάθσλ θαη ηεο απφδεημεο πιεξσκήο ηνπ θαξκαθείνπ, θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ ειεγθηή ηαηξνχ. Σα αλσηέξσ θάξκαθα παξέρνληαη απφ ηα θαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ, ή ησλ θξαηηθψλ λνζνθνκείσλ, ζχκθσλα κε ηηο Τπνπξγηθέο απνθάζεηο. Απφ ηελ ΚΜΔ ή ηελ ΖΓΗΚΑ θαηαξηίδνληαη εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζπληαγνγξαθηθή δξαζηεξηφηεηα ζε κεληαία βάζε. Ζ έθζεζε ησλ αλσηέξσ νξγάλσλ απνηειεί επαξθέο ζηνηρείν γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ ππαηηίνπ ζε πεηζαξρηθή δίθε θαη εθφζνλ πξνθχπηεη δεκία ηνπ Φνξέα, γηα ηνλ θαηαινγηζκφ απηήο ζε βάξνο ηνπ. Οη αζθαιηζκέλνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο δαπάλεο γηα θάξκαθα, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο. ηηο ζπληαγέο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κφλν νη πνζφηεηεο θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ γηα ζεξαπεία ελφο (1) κελφο ην αλψηεξν (Π.Γ. 121/2008) θαη ππνρξεσηηθά ε δνζνινγία, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο κεησκέλεο ή κεδεληθήο ζπκκεηνρήο απηή πξέπεη λα αλαγξάθεηαη απφ ην ζεξάπνληα ηαηξφ θαη λα βεβαηψλεηαη κε ππνγξαθή, εθηφο θαη εάλ ε ζπληαγή έρεη θαηαρσξεζεί απφ ηνλ ηαηξφ ειεθηξνληθά νπφηε δελ απαηηείηαη ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. πληαγέο κε δηνξζψζεηο δε γίλνληαη απνδεθηέο απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., εθηφο εάλ ππάξρεη αλαγξαθή ησλ δηνξζψζεσλ φπηζζελ ηεο ζπληαγήο, κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ ηαηξνχ. ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ αθνινπζνχλ ζηαζεξή επαλαιακβαλφκελε θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηε ζεξαπεία ρξφλησλ παζήζεσλ, νη ηαηξνί νθείινπλ λα ρνξεγνχλ «επαλαιακβαλφκελε ζπληαγή» ηξίκελεο δηάξθεηαο θαη κφλν γηα παζήζεηο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, θαη' εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ. 121/2008, φπσο ηζρχεη, θαζψο θαη ζπληαγέο δίκελεο δηάξθεηαο, ελεκεξψλνληαο ζρεηηθά ην βηβιηάξην πγείαο ηνπ αζθαιηζκέλνπ, φπνπ ηνχην πξνβιέπεηαη. Ζ εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο γίλεηαη απφ ηα ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ Οξγαληζκφ θαξκαθεία, απφ ηα θαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ ή ηα θαξκαθεία ησλ Κξαηηθψλ 12

13 Ννζνθνκείσλ. Ζ ρνξήγεζε θαξκάθσλ απφ ηα Φαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ γίλεηαη ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε. Ζ εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο θαη ε παξαιαβή ηνπ θαξκάθνπ απφ ην δηθαηνχρν, βεβαηψλεηαη κε ηελ ππνγξαθή επί ηεο ζπληαγήο ηνπ θαξκαθνπνηνχ πνπ ηελ εθηέιεζε, ή ηνπ ππεπζχλνπ ηνπ θαξκαθείνπ, κε ηε ζθξαγίδα ηνπ θαξκαθείνπ θαη κε ηελ εκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο ζπληαγήο, θαζψο θαη κε ππνγξαθή επί ηεο ζπληαγήο ηνπ παξαιήπηε ηνπ θαξκάθνπ. Δπί εθηέιεζεο ηεο ζπληαγήο ειεθηξνληθά επηζπλάπηεηαη θαη ε ζπληαγή ηνπ γηαηξνχ. Ζ ζχκβαζε κε ηνλ Οξγαληζκφ ππνγξάθεηαη είηε ζπιινγηθά (Παλειιήλην ή νηθείνπο ηνπηθνχο θαξκαθεπηηθνχο ζπιιφγνπο), είηε αηνκηθά κε θάζε θαξκαθείν, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Ο θαξκαθνπνηφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ηηο εθάζηνηε ζρεηηθέο απνθάζεηο, ηηο εγθπθιίνπο, νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. γηα ηνλ ηφπν θαη ρξφλν ρνξήγεζεο θαξκάθσλ θαη νθείιεη λα εθηειεί θάζε θαλνληθά εθδνζείζα θαη εκπξφζεζκα ππνβιεζείζα ζπληαγή, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, φπσο ηζρχνπλ θάζε θνξά. πληαγέο θαξκάθσλ αμίαο κεγαιχηεξεο ησλ 50 επξψ, πνπ ρνξεγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αηκνθάζαξζεο ησλ λεθξνπαζψλ πνπ αηκνθαζαίξνληαη ζε Μ.Υ.Α. ή Μ.Σ.Ν., νη νπνίεο δελ δηαζέηνπλ θαξκαθείν, εθηεινχληαη απφ ηα θαξκαθεία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Οη αλσηέξσ ζπληαγέο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ αηκνθαζαίξνληαη ζε Μ.Σ.Ν. Κξαηηθψλ Ννζνθνκείσλ ή ζπκβεβιεκέλσλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ άλσ ησλ 60 θιηλψλ, ζα εθηεινχληαη ππνρξεσηηθά απφ ην θαξκαθείν ηνπ εθάζηνηε Ννζνθνκείνπ ή θιηληθήο ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ε αηκνθάζαξζε. Σν θαηαβιεηέν απφ ηνλ Οξγαληζκφ πνζφ ζηνπο θαξκαθνπνηνχο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα θξαηηθή δηαηίκεζε ή ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα αζθαιηζηηθή ηηκή ρσξίο θακηά πξνζαχμεζε θαη κε γεληθή γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ θαξκάθσλ έθπησζε ππέξ ηνπ Φνξέα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. Σα αξκφδηα φξγαλα ηεο ΤΠ.Δ.Γ.Τ.Φ.Κ.Α., ηεο Φαξκαθεπηηθήο Γηεχζπλζεο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Τπεξεζηψλ, δηελεξγνχλ ειέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε απφ ηνπο γηαηξνχο θαη θαξκαθνπνηνχο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ησλ απνθάζεσλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γ.., ησλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ θαη ηεο θαξκαθεπηηθήο λνκνζεζίαο. Οη ζπκβεβιεκέλνη κε ηνλ Οξγαληζκφ θαξκαθνπνηνί ππνβάιινπλ θάζε κήλα θαη εληφο ησλ πέληε (5) πξψησλ εξγάζηκσλ εκεξψλ ηνπ επφκελνπ κήλα, ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηηο ζπληαγέο πνπ έρνπλ εθηειέζεη. Αλεμαξηήησο ηνπ ρξφλνπ ειέγρνπ θαη εθθαζάξηζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ, θαηαβάιιεηαη ζην θαξκαθνπνηφ, χζηεξα απφ πξφρεηξν ινγηζηηθφ έιεγρν θαη κεηά απφ αθαίξεζε ησλ λφκηκσλ θξαηήζεσλ, ην πιεξσηέν πνζφ ηνπ 13

14 ινγαξηαζκνχ, εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν θαη εθθαζάξηζε ηνπ ινγαξηαζκνχ, πξνθχςεη ηειηθφ πνζφ κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ αηηείηαη ν θαξκαθνπνηφο θαη έρεη εμνθιήζεη ν Οξγαληζκφο, ε δηαθνξά παξαθξαηείηαη απφ νπνηνλδήπνηε απφ ηνπο επφκελνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ θαξκαθνπνηνχ, ζε πεξίπησζε δε πνπ δελ ππνβιεζεί λεφηεξνο, ε δηαθνξά απηή αλαδεηείηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλαγθαζηηθή είζπξαμε ησλ θαζπζηεξνχκελσλ εηζθνξψλ ηνπ Οξγαληζκνχ. Ο έιεγρνο ηεο ηηκνιφγεζεο ησλ ζπληαγψλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηππψζεσλ πεξί έθδνζεο θαη εθηέιεζεο απηψλ, δηελεξγείηαη ρεηξφγξαθα ή κεραλνγξαθηθά επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπληαγψλ ηνπ ινγαξηαζκνχ, ή επί δείγκαηνο ηνχησλ, απνηεινχκελνπ ηνπιάρηζηνλ εθ ηνπ ελφο δέθαηνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπληαγψλ. Ζ αξκφδηα ππεξεζία ζπλνδεχεη ηελ εθθαζάξηζε θάζε ινγαξηαζκνχ κε ζεκείσκα ησλ θπξηφηεξσλ θαηά ηνλ έιεγρν παξαηεξήζεψλ ηεο, εθφζνλ ππάξρνπλ ηέηνηεο. Δπί δηαθσλίαο ηνπ θαξκαθνπνηνχ πνπ αθνξά ζηνλ έιεγρν ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ νπνίνπ έιαβε γλψζε, κπνξεί εληφο 15λζεκέξνπ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζ' απηφλ ηνπ ζεκεηψκαηνο ησλ παξαηεξήζεσλ, λα ππνβάιιεη αίηεζε αλαζεψξεζεο ειέγρνπ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνπ, ζηελ νπνία λα εθζέηεη ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο ηνπ. ηνπο θαξκαθνπνηνχο πνπ παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ θαη ηε Φαξκαθεπηηθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ζπληαγψλ ηνπ Φνξέα, επηβάιινληαη νη πξνβιεπφκελεο απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 121/2008 θπξψζεηο, φπσο απηφ έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρχεη θάζε θνξά. Δπίζεο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο έλαληη ηνπ Οξγαληζκνχ πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί κε ην Π.Γ. (191/ ), επηβάιινληαη απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα νη πξνβιεπφκελεο απφ ην ίδην Π.Γ. θπξψζεηο. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 1846/1951 άξζξν 31 παξ.8 είλαη δπλαηφλ λα εηζάγνληαη, λα απνζεθεχνληαη θαη λα ρνξεγνχληαη θάξκαθα, θαξκαθεπηηθφ θαη πγεηνλνκηθφ πιηθφ απφ ηα θαξκαθεία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ηα νπνία εθνδηάδνληαη ηα θάξκαθα θαη ινηπά ζεξαπεπηηθά κέζα απφ ηηο Φαξκαθαπνζήθεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ή απεπζείαο εθ ηεο αγνξάο. Γηα ιφγνπο πνπ εθηηκψληαη απφ ηνλ Πξφεδξφ ηνπ, ν Οξγαληζκφο κπνξεί λα ηδξχεη δηθά ηνπ θαξκαθεία εληφο ησλ πνιπηαηξείσλ ηνπ απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα παξέρνληαη θάξκαθα πςεινχ θφζηνπο ή θάξκαθα ησλ νπνίσλ ε ρνξήγεζε κέζσ λνζνθνκείσλ ή θαξκαθείσλ δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί. Δπίζεο ηα θαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνχ, δχλαληαη λα παξέρνπλ ινηπά δφθηκα ζεξαπεπηηθά κέζα θαη νπζίεο πξνο δηάγλσζε ησλ λφζσλ, απνθιεηζηηθά ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ. 14

15 Ζ Γηεχζπλζε ηνπ Φαξκαθείνπ αλαηίζεηαη ζε θαξκαθνπνηφ θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θαξκαθείσλ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά θαξκαθνπνηνί θαη βνεζνί θαξκαθείσλ. Οη θαξκαθνπνηνί πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο θαη δελ επηηξέπεηαη λα δηαηεξνχλ δηθφ ηνπο θαξκαθείν, θαξκαθαπνζήθε ή εξγνζηάζην θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ, ή λα έρνπλ νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο κε ηέηνηα επηρείξεζε. ηε Γηνίθεζε ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ, ιεηηνπξγνχλ απνζήθεο πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ παξνδηθήο ρξήζεο πνπ δηεπζχλνληαη απφ θαξκαθνπνηνχο ή βνεζνχο θαξκαθείνπ, κε ηελ επνπηεία ζηε δεχηεξε πεξίπησζε γηαηξνχ, εθνδηάδνληαη δε κε ηα απαξαίηεηα είδε κέζσ ησλ αξκνδίσλ θξαηηθψλ θνξέσλ ή εθ ηεο αγνξάο. Οη θαξκαθαπνζήθεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. εθνδηάδνπλ κε ηα είδε πνπ δηαζέηνπλ ηα εξγαζηήξηα, ηα ηαηξεία, ηα θαξκαθεία θαη ηηο ινηπέο Μνλάδεο απηνχ. ΑΝΑΛΩΙΜΟ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ: Σν αλαιψζηκν πγεηνλνκηθφ πιηθφ ην πξνκεζεχνληαη νη αζθαιηζκέλνη απφ ηηο Απνζήθεο, ηα Φαξκαθεία θαη ηα Ηαηξεία ηνπ Οξγαληζκνχ, φπνπ ηνχην πξνβιέπεηαη ή απφ ην ειεχζεξν εκπφξην, κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνχ, θαηφπηλ έγθξηζεο ηνπ ειεγθηή ηαηξνχ ηνπ Οξγαληζκνχ. ηελ ηαηξηθή γλσκάηεπζε ηζρχνο έσο ελφο έηνπο, αηηηνινγείηαη ε αλαγθαηφηεηα ρνξήγεζεο ηνπ πιηθνχ θαη θαζνξίδεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ρνξήγεζήο ηνπ, θαζψο θαη ε απαξαίηεηε αλά κήλα πνζφηεηα. Με απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ, κπνξεί λα ρνξεγεζεί κε ζπληαγή κηθξή πνζφηεηα πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, εθφζνλ ε αλαγθαηφηεηά ηνπ είλαη πξνθαλήο θαη εθφζνλ ππάξρεη ηαηξηθή γλσκάηεπζε. Σν αληίηηκν αγνξάο απφ ην ειεχζεξν εκπφξην ηνπ αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ ζηνλ αζθαιηζκέλν πνπ ην έρεη πιεξψζεη, κεηά απφ αθαίξεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηηο θαησηέξσ δηαηάμεηο πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο. Σν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηελ αμία ηνπ αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ πνπ πξνκεζεχνληαη απφ ην εκπφξην είλαη 25%. Γελ θαηαβάιινπλ ζπκκεηνρή γηα ην Τγεηνλνκηθφ Τιηθφ: Α. νη αζθαιηζκέλνη πνπ πξνκεζεχνληαη ην Τιηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πάζεζή ηνπο απφ ηηο Απνζήθεο, ηα Φαξκαθεία θαη Ηαηξεία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Β. Οη παξαπιεγηθνί, νη ηεηξαπιεγηθνί, νη λεθξνπαζείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζπλερή ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο, ή έρνπλ ππνβιεζεί ζε κεηακφζρεπζε λεθξνχ, νη πάζρνληεο απφ ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ Η, νη πάζρνληεο απφ 15

16 ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, απηνί πνπ θάλνπλ ρξήζε αληιίαο ζπλερνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο, θαζψο θαη νη ππνβιεζέληεο ζε κεηακφζρεπζε ζπκπαγψλ, ή ξεπζηψλ νξγάλσλ θαη νη Ζΐλ ζεηηθνί αζζελείο. Γ. Οη ρξφληα πάζρνληεο γηα ηε δαπάλε αγνξάο ησλ παξαθάησ εηδψλ αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ: θαζεηήξσλ νπξήζξαο, νπξνζπιιεθηψλ, πιηθψλ παξά θχζεη ζηνκίσλ θαη ησλ παξαθνινπζεκάησλ ηνπο, πιηθψλ απνζηδήξσζεο, ζπξίγγσλ ηλζνπιίλεο κηαο ρξήζεο, επηζεκάησλ, βεινλψλ θπζηγγνζπξίγγσλ, βεινλψλ ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο, θαη αλαισζίκσλ ησλ ζπζθεπψλ ρνξεγήζεσο ηλζνπιίλεο, ηξαρεηνζσιήλσλ θαη πιηθψλ ηξαρεηνζηνκίαο, πιηθψλ γηα ρξεζηκνπνίεζε ζπζθεπψλ ζπλερνχο έγρπζεο θαξκάθσλ ή ζπλερνχο έθρπζεο θαη ζπζθεπψλ άπλνηαο θαη ζπζθεπψλ ζίηηζεο. Η. Σα αλαιψζηκα πιηθά δηαβήηε (ηαηλίεο κέηξεζεο, βειφλεο, ζθαξθηζηήξεο) ρνξεγνχληαη σο εμήο: Γηα ηνπο ηλζνπιηλνεμαξηφκελνπο πάζρνληεο απφ ζαθραξψδε δηαβήηε (δηαβήηεο ηχπνπ Η), ρνξεγνχληαη έσο 200 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα/κήλα, έσο 150 ζθαξθηζηήξεο αλά κήλα, έσο 100 βειφλεο αλά κήλα θαη έσο 50 ηαηλίεο κέηξεζεο θεηνλψλ ζην αίκα αλά έηνο. Γηα ηνπο ηλζνπιηλνζεξαπεπφκελνπο πάζρνληεο απφ ζαθραξψδε δηαβήηε (δηαβήηεο ηχπνπ ΗΗ), ρνξεγνχληαη έσο 100 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα/κήλα, έσο 50 ζθαξθηζηήξεο αλά κήλα ή 100 αλά δίκελν, έσο 50 βειφλεο αλά κήλα θαη έσο 30 ηαηλίεο κέηξεζεο θεηνλψλ ζην αίκα αλά έηνο. Γηα ηνπο πάζρνληεο απφ ζαθραξψδε δηαβήηε πνπ ιακβάλνπλ αληηδηαβεηηθά δηζθία, ρνξεγνχληαη έσο 50 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα/δίκελν θαη έσο 200 ζθαξθηζηήξεο/έηνο. ε δηαβήηε θχεζεο, ρνξεγνχληαη έσο 150 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα/κήλα, 150 βειφλεο/ κήλα θαη έσο 150 ζθαξθηζηήξεο/κήλα. Γηα ηνπο πάζρνληεο απφ ζαθραξψδε δηαβήηε πνπ αληηκεησπίδνληαη κε δηαηηεηηθή αγσγή, ρνξεγνχληαη έσο 50 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα/ηξίκελν, έσο 50 ζθαξθηζηήξεο/ηξίκελν θαη έσο 100 ζθαξθηζηήξεο ην έηνο. Γηα ηνπο πάζρνληεο απφ ζαθραξψδε δηαβήηε πνπ θάλνπλ ρξήζε αληιίαο ζπλερνχο έγρπζεο ηλζνπιίλεο, ρνξεγνχληαη έσο 200 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα/κήλα, έσο 200 ζθαξθηζηήξεο ην κήλα, 100 βειφλεο γηα ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο κε πέλα/εμάκελν (ζε πεξίπησζε εκπινθήο αληιίαο ή πξφζζεηεο δφζεο). ΗΗ. πζθεπέο έγρπζεο θαξκάθσλ: α) ε αληιία ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο ρνξεγείηαη ρσξίο ζπκκεηνρή κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Α.Τ.. ή ηνπ Κ.Δ..Τ. Αληηθαηάζηαζή ηεο γίλεηαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Α.Τ.. ή ηνπ Κ.Δ..Τ. θαη παξέιεπζε πεληαεηίαο. β) γηα ζπζθεπέο έγρπζεο θαξκάθσλ πνπ θέξνπλ εκθπηεπφκελα ζπζηήκαηα απνδίδεηαη ην 90% ηεο δαπάλεο, κεηά απφ έγθξηζε ηνπ Α.Τ.., ή ηνπ ΚΔ..Τ. 16

17 γ) γηα ηηο αλαιψζηκεο ζπζθεπέο ρεκεηνζεξαπείαο, αλάινγα κε ην ζεξαπεπηηθφ ζρήκα θαη κέρξη 5 ην κήλα, κε θάιπςε ηεο δαπάλεο 100%. δ) γηα αλαιψζηκεο ζπζθεπέο αλαιγεζίαο κέρξη 10 ην κήλα (ππνδφξηεο), κε θάιπςε ηεο δαπάλεο 100%. ΗΗΗ. α) Δπηζέκαηα γηα θαηαθιχζεηο, δηαβεηηθά έιθε, θιεβηθά έιθε, αξηεξηαθά έιθε, εγθαχκαηα θαη άιια έιθε, αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ έιθνπο, ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη θαη ηνπ επηπέδνπ εμηδξψκαηνο, κεηά απφ ηαηξηθή γλσκάηεπζε ή παξαπεκπηηθφ, ζχκθσλα κε ηα θάησζη: 1. Γηα έιθε, κεξηθνχ πάρνπο δέξκαηνο, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 200 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 10 ηκρ. ην κήλα. 2. Γηα έιθε, νιηθνχ πάρνπο δέξκαηνο, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 400 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 15 ηεκάρηα. β) Οζηνκηθά πιηθά σο εμήο: 1. Δίδε θνινζηνκίαο, ζάθνη απηνθφιιεηνη, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 290 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 60 ηεκάρηα ην κήλα. 2. Δίδε θνινζηνκίαο, ζχζηεκα δχν ηεκαρίσλ, ζάθνη, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 290 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 60 ηεκάρηα ην κήλα θαη βάζεηο 10 ηεκάρηα. 3. Δίδε θνινζηνκίαο, ζχζηεκα ππνθιεηζκνχ, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 290 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 1 ηεκάρην ην εμάκελν, ηάπεο ή θάιπκκα ζηνκίαο 30 ηεκάρηα ην κήλα, απνρεηεπηηθνί ζάθνη θαη' ειάρηζην 30 ηεκάρηα ην κήλα. 4. Δίδε εηιενζηνκίαο, ζάθνη απηνθφιιεηνη, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 240 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 30 ηεκάρηα ην κήλα. 5. Δίδε εηιενζηνκίαο, ζχζηεκα δχν ηεκαρίσλ, ζάθνη, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 240 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 30 ηεκάρηα ην κήλα θαη βάζεηο 10 ηεκάρηα. 6. Δίδε νπξεηεξνζηνκίαο, ζάθνη απηνθφιιεηνη, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 240 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 30 ηεκάρηα ην κήλα. 7. Δίδε νπξεηεξνζηνκίαο, ζχζηεκα δχν ηεκαρίσλ, ζάθνη, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 240 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 30 ηεκάρηα ην κήλα θαη βάζεηο 10 ηεκάρηα. 8. Δίδε γηα ινηπέο ζηνκίεο (λεθξνζηνκία, ζσξαθνζηνκία, ζπξίγγην), ζάθνη θαη βάζεηο θαηά ηε γλσκάηεπζε θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 240 ην κήλα. ε πεξηπηψζεηο δηπιψλ ζηνκηψλ, νη ειάρηζηεο πξνβιεπφκελεο πνζφηεηεο θαη ην κέγηζην πνζφ απνδεκίσζεο απφ ηα ηκήκαηα παξνρψλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ., ζα αθνξά θάζε ζηνκία μερσξηζηά. ηα αλσηέξσ πνζά απνδεκίσζεο αλά θαηεγνξία, πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο ησλ παξαθάησ εηδψλ: δψλε ζηήξημεο ζάθσλ, 17

18 θαζαξηζηηθφ δέξκαηνο, πξνζηαηεπηηθφ δέξκαηνο, πξντφληα αληηκεηψπηζεο εξεζηζκψλ δέξκαηνο. γ) Απιφ πγεηνλνκηθφ πιηθφ γηα ηε δηελέξγεηα πεξηηνλατθήο θάζαξζεο κέρξη 150 ην κήλα, ε αλαγθαηφηεηα ηεο νπνίαο πηζηνπνηείηαη απφ γλσκάηεπζε λεθξνιφγνπ ηαηξνχ θαη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ παξαζηαηηθνχ αγνξάο ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα: Απνζηεηξσκέλα γάληηα κηαο ρξήζεο, ράξηηλεο κάζθεο κηαο ρξήζεο, απνζηεηξσκέλεο γάδεο, απηνθφιιεηεο γάδεο, ζχξηγγεο κε ηηο αληίζηνηρεο βειφλεο, ιεπθνπιάζη ππναιιεξγηθφ, νηλφπλεπκα, ραξηνβάκβαθα ζε θχιια ηνπ 1 Kg, νμπδελέ θαη Betadine surgical scrub 100 ml ή ζσιελάξην Betadine pomm. 30 gr 10 % κε ζπάηνπιεο. δ) Καζεηήξεο - νπξνζπιιέθηεο: 1. Καζεηήξεο θχζηεσο ζηιηθφλεο, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 45 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 1 ηεκάρην ην κήλα θαη νπξνζπιιέθηεο-θαη' ειάρηζην 10 ηεκάρηα ην κήλα. 2. Δηδηθά γηα πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη έιεγρνο ησλ θελψζεσλ ηεο θχζηεο (π.ρ. λεπξνγελήο θχζηε, ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, Parkinson θηι.), θαιχπηεηαη δαπάλε γηα πεξηπετθνχο θαζεηήξεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 300 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη' ειάρηζην ζε 90 ηεκάρηα ην κήλα θαζεηήξεο θαη 90 ηεκάρηα ην κήλα νπξνζπιιέθηεο κηαο ρξήζεο ή 10 ηεκάρηα ην κήλα νπξνζπιιέθηεο πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (δελ είλαη απαξαίηεηε ε ζπγρνξήγεζε θαζεηήξσλ θαη νπξνζπιιεθηψλ. Ζ απφδνζε δαπάλεο απηψλ ζα γίλεηαη αλαινγηθά). Δπίζεο γηα ηελ ίδηα πεξίπησζε, παξέρνληαη πιηθά απηνθαζεηεξηαζκνχ (θαζεηήξεο απηνθαζεηεξηαζκνχ κε νπξνζπιιέθηεο), κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 640 ην κήλα, ζχκθσλα κε γλσκάηεπζε ηαηξνχ (κηα θνξά θαη' έηνο), ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη ν αζζελήο παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά ζηα εηδηθά ηαηξεία Νεπξννπξνινγίαο/ Γπζιεηηνπξγίαο ηνπ Καηψηεξνπ Οπξνπνηεηηθνχ ή νπξνινγηθέο θξαηηθέο θιηληθέο θαη πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ. ε) ηξαρεηνζηνκίεο: 1. ηξαρεηνζσιήλεο, 3 ηκρ. ην κήλα γηα ην πξψην ηξίκελν θαη εθφζνλ πθίζηαηαη αλάγθε, ρνξήγεζε γηα ην επφκελν ηξίκελν κε λέα γλσκάηεπζε ηαηξνχ ή εθφζνλ πθίζηαηαη αλάγθε, δχν κεηαιιηθνχο ηξαρεηνζσιήλεο ην ρξφλν. 2. θαζεηήξεο αλαξξφθεζεο, 50 ηκρ. ην κήλα γηα ην πξψην ηξίκελν θαη εθφζνλ πθίζηαηαη αλάγθε ρνξήγεζεο γηα ην επφκελν ηξίκελν κε λέα γλσκάηεπζε ηαηξνχ. 3. θίιηξα ηξαρεηνζηνκίαο, ζχκθσλα κε γλσκάηεπζε 4. απνζηεηξσκέλεο γάδεο 18

19 5. θαθαξφια (ζχκθσλα κε ηε γλσκάηεπζε). ζη) ηαηλίεο κεηξήζεσο αίκαηνο θαη ιεπθψκαηνο ζηα νχξα, έσο 30ηκρ. ην κήλα. δ) χζηεκα πςεινχ απηνυπνθιπζκνχ, ζπζθεπή 1 ηεκάρην αλά εμάκελν, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 150 θαη θαζεηήξεο κε κπαινλάθη θαη' ειάρηζην 15 ηεκάρηα ην κήλα θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 220. ε) εηδηθά γηα ηνπο πάζρνληεο απφ κεζνγεηαθή αλαηκία ηα είδε θαη νη πνζφηεηεο νξίδνληαη σο εμήο: Καζεηήξαο απνζηδήξσζεο (1 ηεκ./εκέξα). Πεηαινχδεο απνζηδήξσζεο πιάγηαο ή θάζεηεο ηνπνζέηεζεο: 1 ηεκάρην αλά εκέξα. Αληιίεο (ειαζηνκεξείο) κηαο ρξήζεο γηα έγρπζε θαξκάθνπ απνζηδήξσζεο. Ζ πνζφηεηα ησλ αληιηψλ, νξίδεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη φρη πάλσ απφ 30 ηεκάρηα κεληαίσο, κε κέγηζην απνδηδφκελν πνζφ ηα 25 γηα θάζε αληιία, αλεμαξηήηνπ δαπάλεο. χξηγγεο απνζηδήξσζεο κε εηδηθφ θνχκπσκα (30 ηεκ/κήλα). 1-2 ιεπθνπιάζη./κήλα Οηλφπλεπκα 1 bt/κήλα Καηά πεξίπησζε ζε φζνπο έρνπλ άηνλα έιθε, εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πιηθψλ, ρνξεγνχληαη 1bt νμπδελέ θαη 1bt Betadine Surgical κεληαίσο. ε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη επηπιένλ πνζφηεηεο ή δαπάλεο απφ ηηο αλσηέξσ νξηζζείζεο σο κέγηζηεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη απαξαίηεηα αηηηνινγεκέλε γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε αλάγθε γηα ηελ πξφζζεηε αηηνχκελε πνζφηεηα, θαζψο θαη εγθξηηηθή απφθαζε Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ ησλ εληαζζφκελσλ θνξέσλ ζηνλ ΔΟΠΤΤ κέρξη ηελ ζπγθξφηεζε εηδηθψλ επηηξνπψλ ηνπ ΔΟΠΤΤ ή ηνπ ΑΤ. Οη αλσηέξσ ηηκέο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α., δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ, φηαλ απηή αλαθέξεηαη ζηηο ηηκέο ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3846/2010 (Α', 66) ή εθηφο αλ κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. έρνπλ νξηζζεί ρακειφηεξεο, θαη' εθαξκνγή ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ίδηνπ Νφκνπ. Απηφ εθαξκφδεηαη θαη γηα ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. IV. Γηαιχκαηα θαη Δμαξηήκαηα (ζπζηήκαηα) ζπλερνχο θνξεηήο ή απηνκαηνπνηεκέλεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο. Σα πιηθά απηά ζα απνδεκηψλνληαη βάζεη ησλ ζπκβαηηθψλ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ θαη φπνπ δελ ππάξρνπλ ζπκβάζεηο, βάζεη παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ. V. Γηαγλσζηηθά ζθεπάζκαηα απεηθνληζηηθψλ εμεηάζεσλ: Οη ζθηαγξαθηθέο νπζίεο ρνξεγνχληαη σο εμήο: 19

20 ηελ πεξίπησζε πνπ ε εμέηαζε δηεμάγεηαη ζε ηδησηηθή θιηληθή άλσ ησλ 60 θιηλψλ πνπ δηαζέηεη θαξκαθείν, ρνξεγνχληαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο θαη ρξεψλνληαη ζηνλ ΔΟΠΤΤ κε ηα λνζήιηα. ηα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα θαη ζηηο ηδησηηθέο θιηληθέο πνπ δελ δηαζέηνπλ θαξκαθείν, ε ρνξήγεζε ησλ ζθηαγξαθηθψλ νπζηψλ γίλεηαη σο εμήο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηφ φηη απαηηείηαη ζθηαγξαθηθή νπζία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμέηαζεο, ν γηαηξφο ζα αλαγξάθεη ζε ζπληαγή ηε ζθηαγξαθηθή νπζία, ζηε ζπλήζε γηα ηελ εμέηαζε πνζφηεηα, ηελ νπνία ν αζθαιηζκέλνο ζα εθηειεί ζε θαξκαθείν ηεο πξνηίκεζήο ηνπ θαη ζα πξνζθνκίδεη ηε ζθηαγξαθηθή νπζία ζην ζπκβεβιεκέλν εξγαζηήξην ζην νπνίν παξαπέκπεηαη γηα εμέηαζε. β) ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηή ε έθδνζε ζπληαγήο, ηφηε ε απφδνζε δαπάλεο αγνξάο ηεο ζθηαγξαθηθήο νπζίαο είλαη δπλαηή, εθφζνλ ην ηηκνιφγην ή απφδεημε αγνξάο έρεη εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη έρεη επηθνιιεζεί ε ηαηλία γλεζηφηεηαο ηεο ζθηαγξαθηθήο νπζίαο. Ζ αλαγθαηφηεηα ρνξήγεζεο ηνπ ζθηαγξαθηθνχ ζθεπάζκαηνο, πηζηνπνηείηαη κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε είηε εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηνλ ζεξάπνληα ηαηξφ, είηε ζε πεξίπησζε πνπ απνθαζηζηεί ε ρξήζε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο απφ ηνλ ππεχζπλν αθηηλνιφγν ηαηξφ ηνπ δηαγλσζηηθνχ θέληξνπ. ηελ γλσκάηεπζε ζα αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά, ε πάζεζε γηα ηελ νπνία δηελεξγείηαη ε εμέηαζε, θαζψο ην ζθηαγξαθηθφ ζθεχαζκα θαη ε αλαγθαία πνζφηεηά ηνπ. Σα γαιεληθά ζθεπάζκαηα απνδεκηψλνληαη κε ζπληαγή θαη πνζνζηφ ζπκκεηνρήο αλάινγα κε ηε δηάγλσζε. Υνξεγείηαη ε αμία ησλ θαξκαθεπηηθψλ ηδηνζθεπαζκάησλ θαη ησλ θαξκαθεπηηθψλ νπζηψλ πνπ ηα απνηεινχλ, θαζψο θαη ε θαξκαθνηερληθή εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά θνζηνιφγεζε. Σα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα θαη ηα θαιιπληηθά δελ απνδεκηψλνληαη. VI. Πξντφληα εηδηθήο δηαηξνθήο: Υνξεγνχληαη εηδηθά πξντφληα θαη ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαηηεηηθή αγσγή ζηνπο πάζρνληεο απφ: 1. κεηαβνιηθά λνζήκαηα (π.ρ. θαηλπιθεηνλνπξία, γα-ιαθηνδαηκία), 2. θνηιηνθάθε, 3. δπζαπνξξφθεζε απφ: α) θιεγκνλψδε λφζν ηνπ εληέξνπ, β) ζχλδξνκν βξαρένο εληέξνπ, εθηνκή εηιενχ, γ) κεξηθή γαζηξεθηνκή κε γαζηξνλεζηηδναλαζηφκσζε (Billroth II), δ) εσζηλνθηιηθή γαζηξεληεξίηηδα (έσο 3 ρξφληα ρνξήγεζε ησλ εηδηθψλ πξντφλησλ), 20

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ»

Θέμα: «Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εζληθφο Οξγαληζκφο Ε.Ο.Π.Τ.Τ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΑΥ. Δ/ΝΗ : ΚΗΦΙΙΑ 39 Σ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΤΙ ΣΗΛ. 210 6871719 FAX: 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012

ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ: ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΑΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΑΡΟΥΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΔΝΗΑΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΑΡΟΥΧΝ ΤΓΔΗΑ ΔΝΗΑΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΑΡΟΥΧΝ ΤΓΔΗΑ 01-10-2015 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΔΚ 2456/Β'/3-11-2011) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.) ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25%

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25% ΑΝΑΡΣΖΣΈΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ ΑΘΖΝΑ: 28-12-2011 Aξηζκ. Πξση.: Γ55/888 ΓΗΟΗΚΖΖ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Πιεξνθνξίεο: Σει. 2105213-660, -661, -662-697, -698, ΠΡΟ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΗΑΣΡΗΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ Ν.Π.Γ.Γ Κξηηνβνπιίδνπ 19 712 01 ΣΖΛ:-FAX:2810-283385 e-mail: info@ish.gr Πξνο Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ, θ. Παπαθσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. 3457 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. 3457 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. 3457 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Γ.Π.Μ.. «ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ»

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Γ.Π.Μ.. «ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΦΤΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ Γ.Π.Μ.. «ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΤΠΟΠΟΗΖΖ Δ ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΚΑΗ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία ηεο Ηωάλλαο Η. Ηωάλλνπ Με ζέκα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας».

Θέμα: «Επιβολή Ανώηαηης Σιμής Υονδρικής (Α.Σ.Υ.) και Καηαναλωηή (Α.Σ.Κ.) ζηην αμόλσβδη βενζίνη 95 RON ζε οριζμένοσς Νομούς ηης τώρας». ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΥ. ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Tαρ. Γ/λζε: Κάληγγνο 20 Σ.Κ.: 101 81 Πιεξνθνξίεο : Α. Λακπξνπνχινπ Σειέθσλν : 210-3843343

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ. Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ Σχέδιο Νόμου ΝΔΟ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΝΑΦΔΗ ΓΗΑΣΑΞΔΗ. ΡΤΘΜΗΔΗ ΣΗ ΔΡΓΑΗΑΚΔ ΥΔΔΗ Αζήλα, Ηνύληνο 2010 1 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΗΚΔ ΤΝΣΑΞΗΟΓΟΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΑΠΕΡΘΟΡΘΣΟ - 99ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε ηνπο γεληθνχο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΥΑ Π3α/Φ.15/Γ.Π.οικ.88483/08 (ΦΕΚ 1313 Β/7-7-2008) Θέμα : Χορήγηζη επιδόμαηος κίνηζης. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Έρνληαο ππ φςε: Τν λ. 2646/1998 (ΦΔΚ 236/1998/η.Α

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 1. Βαζηθή ζύληαμε: Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δελ αλαινγεί ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ρνξεγείηαη κεηά ηελ 1.1.2018

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παξνρή πξόζζεησλ νδεγηώλ γηα ηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο αγνξάο

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παξνρή πξόζζεησλ νδεγηώλ γηα ηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο αγνξάο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Τπηρεσιών Τγείας www.eopyy.gov.gr αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη ζθεπαζκάησλ εηδηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΚΤΡΙΑ ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ : Γ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή

Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή Καλόλες Αθηηλοπροζηαζίας ζηε ζεραπεσηηθή Πσρεληθή Ιαηρηθή ηαπξνύια Βνγηαηδή, Αθηηλνθπζηθόο Ιαηξηθήο, Σκήκα Αδεηώλ & Διέγρσλ, Δ.Δ.Α.Δ. Δπηζηεκνληθή Ηκεξίδα ΔΦΙΔ Γνζηκεηξία & Αθηηλνπξνζηαζία Ραδηντζνηνπηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗ Α ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗ Α ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ ΟΓΖΓΗΔ ΓΗ Α ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 2006 Α. ΗΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ 1.0 ΗΑΣΡΗΚΔ ΔΠΗΚΔΦΔΗ Γηα θάζε ηαηξηθή επίζθεςε γηα ην ίδην άηνκν ζα πξνζθνκίδεηαη μερσξηζηή απφδεημε ηνπ γηαηξνχ, αλεμάξηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης

Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης Aζκηζη ηης Iαηρικής ζηην Eλλάδα από σπηκόοσς κραηών - μελών ηης Eσρωπαϊκής Eνωζης (Σημείωζη: Παπαηίθενηαι οι ζημανηικόηεπερ διαηάξειρ) Π.Δ. 84/86 (ΦEK A' 31) "Άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εγθαηαζηάζεσο θαη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΓ-Ξ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ 8.4.2011. Αξ. Πξση. ΔΓΚΤΚΛΙΟ Γ32/ 369 αξηζ. 26

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΓ-Ξ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ 8.4.2011. Αξ. Πξση. ΔΓΚΤΚΛΙΟ Γ32/ 369 αξηζ. 26 ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΓ-Ξ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΔΙ: ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Σαρ. Γ/λζε: Αγ. Κσλ/λνπ 8, 10241 Σειέθσλν : Γ/λζε Τγεηνλ.Τπεξεζηψλ - 2103. 5215220-222-223 Fax: 2105228509

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ-ΝΟΜΙΚΟΙ ΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ Δίδνο: ΝΟΜΟ Αξηζκφο: 3865 Έηνο: 2010 ΦΔΚ: Α 120 20100721 Σέζεθε ζε ηζρχ: 21.07.2010 Ζκ.Τπνγξαθήο: 20.07.2010 Σίηινο Μεηαξξχζκηζε πληαμηνδνηηθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡΗΘΜΟ ΜΔΛΔΣΖ 31 / 2015 ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2015 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΠΑΡΟΥΖ ΗΑΣΡΗΚΧΝ - ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΧΝ ΔΞΔΣΑΔΧΝ ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Ζ παξνχζα κειέηε αθνξά ζηε δηελέξγεηα ηαηξηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Γηαξζξσηηθέο αιιαγέο ζην ζχζηεκα πγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» Κεθάιαην 1ν χζηεκα Πξνκεζεηψλ Τγείαο ʼξζξν 1 - Πεδίν εθαξκνγήο - Οξηζκνί 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο ππάγνληαη νη ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)»

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)» ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘO ΕΡΓΑΘΑ & ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΚΟΘΝΧΝΘΚΧΝ ΑΦΑΛΘΕΧΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ Δ/ΝΗ ΚΤΡΘΑ ΑΦ/Η ΜΘΘΧΣΧΝ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΣΑΓΗΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΧΔΘΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ :

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο:

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο ηξνπνπνηνχληαη ή ζπκπιεξψλνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ (λ.2859/2000), σο αθνινχζσο: Αζήλα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Σασ. Δ/νζη : ίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143)

Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143) Eιδικεςόμενοι N. 1397/83 (ΦEK A' 143) Άπθπο 38. 1. Mε θνηλή απφθαζε ησλ Yπνπξγψλ Πξνεδξίαο ηεο Kπβέξλεζεο, Oηθνλνκηθψλ θαη Yγείαο θαη Πξφλνηαο, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ KE.Σ.Y., κπνξνχλ λα ζπληζηψληαη ζηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. Πξση. EΓΚΤΚΛΗΟ Γ32/702 43 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟ Γ/ΝΔΗ : ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ

Αξ. Πξση. EΓΚΤΚΛΗΟ Γ32/702 43 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟ Γ/ΝΔΗ : ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΘΖΝΑ 24.6.2011 Αξ. Πξση. EΓΚΤΚΛΗΟ Γ32/702 43 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟ Γ/ΝΔΗ : ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΧΝ 1. Σνπο Απνδέθηεο ηνπ Πίλαθα Α ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ 2. Κνηλνπνίεζε: 1.Γξ. Γηνηθεηή 2.Γξ. Τπνδηνηθεηή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-249. Αθήνα, 28/03/2012. Απ. Ππωη.: 14540

ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-249. Αθήνα, 28/03/2012. Απ. Ππωη.: 14540 ΑΝΑΡΣΗΣΈΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αθήνα, 28/03/2012 Απ. Ππωη.: 14540 Γενική Γ/νζη: σεδιαζμού & Ανάπηςξηρ Τπηπεζιών ςγείαρ Γ/νζη: Φαπμάκος Σμήμα: Παπακολούθηζηρ & Αξιοποίηζηρ Δλέγσων Πληποθοπίερ: Σηλ.: 2106871755

Διαβάστε περισσότερα

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ

RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ RND: παξνπζίαζε πεξηζηαηηθνύ Αλαζηαζία Γακέινπ Καξδηνιόγνο Παλεπηζηεκηαθό Ννζνθνκείν Πάηξαο Conflicts of interest: no conflict Patras University Hospital Ιζηνξηθό αζζελνύο, 71 εηώλ, 95 kg Σαθραξώδεο δηαβήηεο/

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ...3 ΜΔΡΟ 1 Ο : Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Α. Διζαγυγικέρ Παπαηηπήζειρ....5 Β. Ένηονο επισειπημαηικό ενδιαθέπον και ςτηλά ποζοζηά ιδιυηικών Δπενδύζευν...6 Γ. Το

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205

Αζήλα, 15/9/2015 ΠΟΛ.: 1205 Αζήλα, 15/9/2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΔΜΜΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΜΗΜΑ Α' ΦΠΑ Σαρ.Γ/λζε ίλα 2-4 Σαρ.Κψδηθαο 10672

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ»

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. πξση. : 33704 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Ζκεξνκελία : 9-10-2015 ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» Γηεχζπλζε: Ρίκηλη 1, 124 62 Υατδάξη Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΧΜΕΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ Τ2 ΘΔ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ! ΣΟΤ ΑΦΑΛΘΣΗΡΘΟΤ ΖΧΗ ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΦΑΛΘΗ ΕΞΟΔΧΝ ΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΗ ΠΕΡΘΘΑΛΦΗ (ΚΑΛΤΦΗ Θ ) ΚΑΘ ΕΞΟΔΧΝ ΕΞΧΝΟΟΚΟΜΕΘΑΚΧΝ ΔΘΑΓΝΧΣΘΚΧΝ ΕΞΕΣΑΕΧΝ (ΚΑΛΤΦΗ ΘΘ ) χκθσλα θαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο

Πεξίιεςε. Λέμεηο Κιεηδηά. Κέληξν Τγείαο Παξαγσγηθφηεηα πγθξηηηθή θνζηνιφγεζε Πε..Τ.Π. Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο Ννζειεπηηθνί θαη νηθνλνκηθνί δείθηεο Πεξίιεςε Παξά ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο γηα πεξαηηέξσ ππνζηήξημε ηεο πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο, ε Διιάδα κάιινλ απέρεη πνιχ απφ ηελ πινπνίεζε ελφο απνδνηηθνχ θαη νξζνινγηθά ζρεδηαζκέλνπ ζπζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα