ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ: ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνπνίεζεο Διέγρσλ Πιεξνθνξίεο: Γ.Σζαληέο Σει.: FAX: Σαρ.Γ/λζε: Κεθηζίαο 39, Αζήλα: 27/4/2012 Αξηζ.Πξση.:20768 ΠΡΟ 1.Πεξηθεξεηαθά θαη Σνπηθά Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 2.Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ΔΟΠΤΤ 3.Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ 4.Γ/λζε Οξγάλσζεο & Δθπαίδεπζεο ΟΑΔΔ Αθαδεκίαο 22 5.ΟΠΑΓ Γ/λζε Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο 6.ΟΓΑ Γ/λζε Παξνρώλ Παηεζίσλ 30 Αζήλα 7.Οίθνο Ναύηνπ Κ.Παιαηνιόγνπ 15 Πεηξαηάο. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1.Γξαθείν Πξνέδξνπ 2.Γηνηθεηή ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θ.ρ.ππξόπνπιν 3.Γξαθείν Αληηπξνέδξνπ θ.νπιηώηε 4.Γξαθείν Αληηπξνέδξνπ θ.νηθόιε 5.Γ/λζεηο Γηνίθεζεο ΔΟΠΤΤ 6. Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο πληαγώλ 7. Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθόο ύιινγνο 8. Σνπηθνί Φαξκαθεπηηθνί ύιινγνη ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ. Φ.90380/25916/3294/ (Β 2456) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.) ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.). ρεηηθά:1.σν ππ αξηζκ.πξση.γ55/888/ έγγξαθν καο 2. Σν ππ αξηζκ.πξση.221 / έγγξαθν καο 3. Η ππ αξηζ. Φ.90380/5383/738 Αξ. Φύιινπ 1233/11 Απξηιίνπ 2012 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθώλ-Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο-Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ, ζαο επηζεκαίλνπκε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ Τγείαο πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Γ/λζεο καο θαη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο.(άξζξν 9) «Η θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε πεξηιακβάλεη ηα αλαγθαία θάξκαθα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηεο ηθαλόηεηαο πξνο εξγαζία ησλ αζζελώλ ή γηα αλαθνύθηζε από ηε λνζεξή ηνπο θαηάζηαζε, ηηο αλαγθαίεο γηα ηε δηάγλσζε ησλ λόζσλ νπζίεο, θαζώο θαη ινηπά δόθηκα ζεξαπεπηηθά κέζα, δειαδή ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο θαη αλαιώζηκα πγεηνλνκηθά πιηθά. Σα θάξκαθα παξέρνληαη κόλν εθόζνλ θπθινθνξνύλ λόκηκα, ππάξρεη έγθξηζε λα ρνξεγνύληαη κόλν κε ηαηξηθή

2 ζπληαγή αλεμάξηεηα από ηελ νλνκαζία θαη ηε κνξθή θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εληαίν θαηάινγν ησλ ζπληαγνγξαθνύκελσλ ηδηνζθεπαζκάησλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3816/2010, όπσο ηζρύεη. Γελ θαιύπηεηαη ε δαπάλε γηα θάξκαθα, πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αξλεηηθή ιίζηα, όπσο απηή ηζρύεη θάζε θνξά. Καη εμαίξεζε δύλαηαη λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα θαηαβάιιεηαη ε αμία ηδηνζθεπαζκάησλ πνπ δελ θπθινθνξνύλ ζηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία. Σα θαξκαθεπηηθά ηδηνζθεπάζκαηα ρνξεγνύληαη βάζεη ηαηξηθώλ ζπληαγώλ, πνπ εθδίδνληαη από ηνπο αξκόδηνπο γηα ηνλ Οξγαληζκό ηαηξνύο φπσο απηνί θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ. θαη είηε θαηαρσξνύληαη θαη εθηεινύληαη ειεθηξνληθά θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3892/2010 είηε αλαγξάθνληαη απνθιεηζηηθά ζην εληαίνπ ηύπνπ ζπληαγνιόγην. Κάζε θάξκαθν ζα ζπληαγνγξαθείηαη από ηαηξό ηεο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Π.Γ.121/2008, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ ελδείμεσλ. Η ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ απφ κε ζπκβεβιεκέλνπο ηδηψηεο ηαηξνχο κπνξεί λα γίλεηαη κφλν ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ην Γ ηνπ ΔΟΠΤΤ. Η ζπληαγή ησλ θαξκάθσλ ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί εληόο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ (ή ζε νθηψ (8) εξγάζηκεο εκέξεο ζε πεξίπησζε κεξηθήο εθηέιεζεο ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγήο), αθνύ πξνεγνπκέλσο έρεη ζεσξεζεί από ηνλ αξκόδην ειεγθηή ηαηξό, όπνπ ηνύην πξνβιέπεηαη θαη εληόο ηνπ ηδίνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. Ο γηαηξόο ειέγρεη ην βηβιηάξην πγείαο θαη ζπληαγνγξαθεί ηα ρνξεγνύκελα θάξκαθα. ε έθηαθηα πεξηζηαηηθά δχλαηαη λα απνδνζεί δαπάλε αγνξάο θαξκάθσλ κε ηελ πξνζθφκηζε, εληφο κελφο, απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ηεο πξσηφηππεο ζπληαγήο ειεθηξνληθήο ή ρεηξφγξαθεο θαηά πεξίπησζε, κε επηθνιιεκέλεο ηηο ηαηλίεο γλεζηφηεηαο ησλ θαξκάθσλ θαη ηεο απφδεημεο πιεξσκήο ηνπ θαξκαθείνπ, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ ειεγθηή ηαηξνχ. Γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ζεξαπείαο κε θάξκαθα πνπ δελ θπθινθνξνύλ ζηελ Διιάδα θαζώο θαη κε θάξκαθα πςεινύ θόζηνπο εηδηθώλ παζήζεσλ γλσκαηεύνπλ επηηξνπέο απνηεινύκελεο από γηαηξνύο εηδηθόηεηαο ζρεηηθήο κε ηε λόζν γηα ηελ νπνία ζπληαγνγξαθείηαη ην ζθεύαζκα, θαξκαθνπνηνύο θαη εηδηθνύο επηζηήκνλεο ζηελ νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε ηεο ηερλνινγίαο πγείαο ή ηα νηθνλνκηθά ηεο πγείαο ηνπ Φνξέα ή ηαηξνύο ηνπ ΔΤ ή ησλ ζηξαηησηηθώλ λνζνθνκείσλ, κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζα είλαη δηεηήο. Πξόεδξνο ηεο θάζε επηηξνπήο νξίδεηαη έλα από ηα ηαθηηθά κέιε θαη γξακκαηεύο έλαο ππάιιεινο ηνπ Φνξέα. Οη Δπηηξνπέο ζπγθξνηνύληαη κε απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ζε αξηζκό πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ. Σα αλσηέξσ θάξκαθα παξέρνληαη κόλν από ηα θαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνύ ή ησλ θξαηηθώλ λνζνθνκείσλ. Οη αζθαιηζκέλνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο δαπάλεο γηα θάξκαθα ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο. ηηο ζπληαγέο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κόλν νη πνζόηεηεο θαξκαθεπηηθώλ ηδηνζθεπαζκάησλ γηα ζεξαπεία 1 κελόο ην αλώηεξν (ΠΓ 121/2008) θαη ππνρξεσηηθά ε δνζνινγία, ελώ ζηηο πεξηπηώζεηο κεησκέλεο ή κεδεληθήο ζπκκεηνρήο απηή πξέπεη λα αλαγξάθεηαη από ην ζεξάπνληα ηαηξό θαη λα βεβαηώλεηαη κε ππνγξαθή εθηόο θαη εάλ ε ζπληαγή έρεη θαηαρσξεζεί από ηνλ ηαηξό ειεθηξνληθά νπόηε δελ απαηηείηαη ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ζην πνζνζηό ζπκκεηνρήο. πληαγέο κε δηνξζώζεηο δε γίλνληαη απνδεθηέο από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.,εθηφο εάλ ππάξρεη αλαγξαθή ησλ δηνξζψζεσλ φπηζζελ ηεο ζπληαγήο, κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ ηαηξνχ.

3 ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ αθνινπζνχλ ζηαζεξή επαλαιακβαλφκελε θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηε ζεξαπεία ρξφλησλ παζήζεσλ, νη ηαηξνί νθείινπλ λα ρνξεγνχλ επαλαιακβαλφκελε ζπληαγή ηξίκελεο δηάξθεηαο θαη κφλν γηα παζήζεηο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 121/2008, φπσο ηζρχεη. Η εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο γίλεηαη από ηα ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ Οξγαληζκό θαξκαθεία, από ηα θαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνύ ή ηα θαξκαθεία ησλ Κξαηηθώλ Ννζνθνκείσλ. Η ρνξήγεζε θαξκάθσλ από ηα Φαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνύ γίλεηαη ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ζεώξεζε. Η ζχκβαζε κε ηνλ Οξγαληζκφ ππνγξάθεηαη είηε ζπιινγηθά (Παλειιήλην ή νηθείνπο ηνπηθνχο θαξκαθεπηηθνχο ζπιιφγνπο) είηε αηνκηθά κε θάζε θαξκαθείν έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Ο θαξκαθνπνηόο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, ηηο εθάζηνηε ζρεηηθέο απνθάζεηο, ηηο εγθπθιίνπο νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. γηα ηνλ ηόπν θαη ρξόλν ρνξήγεζεο θαξκάθσλ θαη νθείιεη λα εθηειεί θάζε θαλνληθά εθδνζείζα θαη εκπξόζεζκα ππνβιεζείζα ζπληαγή, ζύκθσλα πξνο ηνλ παξόληα θαλνληζκό θαη ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά. Η εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο θαη ε παξαιαβή ηνπ θαξκάθνπ από ην δηθαηνύρν βεβαηώλεηαη κε ηελ ππνγξαθή επί ηεο ζπληαγήο ηνπ θαξκαθνπνηνύ πνπ ηελ εθηέιεζε ή ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ θαξκαθείνπ κε ηε ζθξαγίδα ηνπ θαξκαθείνπ θαη ηελ εκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο ζπληαγήο θαζώο θαη κε ππνγξαθή επί ηεο ζπληαγήο ηνπ παξαιήπηε ηνπ θαξκάθνπ. Δπί εθηέιεζεο ηεο ζπληαγήο ειεθηξνληθά επηζπλάπηεηαη θαη ε ζπληαγή ηνπ γηαηξνύ. Σν θαηαβιεηέν από ηνλ Οξγαληζκό πνζό ζηνπο θαξκαθνπνηνύο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα θξαηηθή δηαηίκεζε ρσξίο θακηά πξνζαύμεζε θαη κε γεληθή γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ θαξκάθσλ έθπησζε ππέξ ηνπ Φνξέα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. Σα αξκόδηα όξγαλα ηεο ΤΠΔΓΤΦΚΑ, ηεο Φαξκαθεπηηθήο Γηεύζπλζεο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ κπνξνύλ λα δηελεξγνύλ ειέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε από ηνπο γηαηξνύο θαη θαξκαθνπνηνύο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ησλ απνθάζεσλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γ.., ησλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ θαη ηεο θαξκαθεπηηθήο λνκνζεζίαο. Οη ζπκβεβιεκέλνη κε ηνλ Οξγαληζκό θαξκαθνπνηνί ππνβάιινπλ θάζε κήλα θαη εληόο ησλ πέληε (5) πξώησλ εξγάζηκσλ εκεξώλ ηνπ επόκελνπ κήλα ηνπο ινγαξηαζκνύο θαη ηηο ζπληαγέο πνπ έρνπλ εθηειέζεη. Αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ ειέγρνπ θαη εθθαζάξηζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ θαηαβάιιεηαη ζην θαξκαθνπνηό, ύζηεξα από πξόρεηξν ινγηζηηθό έιεγρν θαη κεηά από αθαίξεζε ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ, ην πιεξσηέν πνζό ηνπ ινγαξηαζκνύ, εληόο 45 εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηνπ ινγαξηαζκνύ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3965/2011. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν θαη εθθαζάξηζε ηνπ ινγαξηαζκνύ πξνθύςεη ηειηθό πνζό κηθξόηεξν από απηό πνπ αηηείηαη ν θαξκαθνπνηόο θαη έρεη εμνθιήζεη ν Οξγαληζκόο, ε δηαθνξά παξαθξαηείηαη από νπνηνλδήπνηε από ηνπο επόκελνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ θαξκαθνπνηνύ, ζε πεξίπησζε δε πνπ δελ ππνβιεζεί λεόηεξνο, ε δηαθνξά απηή αλαδεηείηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλαγθαζηηθή είζπξαμε ησλ θαζπζηεξνύκελσλ εηζθνξώλ ηνπ Οξγαληζκνύ. Ο έιεγρνο ηεο ηηκνιόγεζεο ησλ ζπληαγώλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηππώζεσλ πεξί έθδνζεο θαη εθηέιεζεο απηώλ δηελεξγείηαη ρεηξόγξαθα ή κεραλνγξαθηθά επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ζπληαγώλ ηνπ ινγαξηαζκνύ ή επί δείγκαηνο

4 ηνύησλ, απνηεινύκελνπ ηνπιάρηζηνλ εθ ηνπ ελόο δέθαηνπ ηνπ ζπλόινπ ησλ ζπληαγώλ. Η αξκόδηα ππεξεζία ζπλνδεύεη ηελ εθθαζάξηζε θάζε ινγαξηαζκνύ κε ζεκείσκα ησλ θπξηόηεξσλ θαηά ηνλ έιεγρν παξαηεξήζεώλ ηεο, εθόζνλ ππάξρνπλ ηέηνηεο. Δπί δηαθσλίαο ηνπ θαξκαθνπνηνύ, πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ νπνίνπ έιαβε γλώζε κπνξεί εληόο 15λζεκέξνπ από ηελ θνηλνπνίεζε ζ απηόλ ηνπ ζεκεηώκαηνο ησλ παξαηεξήζεσλ, λα ππνβάιιεη αίηεζε αλαζεώξεζεο ειέγρνπ ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ, ζηελ νπνία λα εθζέηεη ηηο ηπρόλ αληηξξήζεηο ηνπ. Γηα ηελ αίηεζε απηή θαη ύζηεξα από αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Φαξκαθεπηηθήο Τπεξεζίαο, απνθαίλεηαη νξηζηηθώο ε αξκόδηα επηηξνπή ηνπ θνξέα. ηνπο θαξκαθνπνηνύο πνπ παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ θαη ηε Φαξκαθεπηηθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ζπληαγώλ ηνπ Φνξέα επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θπξώζεηο. Δπίζεο, ζηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεώζεηο έλαληη ηνπ Οξγαληζκνύ πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί κε ην Π.Γ. (191/ ) επηβάιινληαη από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα νη πξνβιεπόκελεο από ην ίδην Π.Γ. θπξώζεηο. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 1846/51 άξζξν 31 παξ.8 είλαη δπλαηόλ λα εηζάγνληαη, λα απνζεθεύνληαη θαη λα ρνξεγνύληαη θάξκαθα, θαξκαθεπηηθό θαη πγεηνλνκηθό πιηθό απφ ηα θαξκαθεία ηνπ ΔΟΠΤΤ ηα νπνία εθνδηάδνληαη ηα θάξκαθα θαη ινηπά ζεξαπεπηηθά κέζα απφ ηηο Φαξκαθαπνζήθεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ή απεπζείαο εθ ηεο αγνξάο. Γηα ιόγνπο πνπ εθηηκώληαη από ηνλ Πξόεδξό ηνπ, ν Οξγαληζκόο κπνξεί λα ηδξύεη δηθά ηνπ θαξκαθεία από ηα νπνία κπνξνύλ λα παξέρνληαη θάξκαθα πςεινύ θόζηνπο ή θάξκαθα ησλ νπνίσλ ε ρνξήγεζε κέζσ λνζνθνκείσλ ή θαξκαθείσλ δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί, ινηπά δόθηκα ζεξαπεπηηθά κέζα θαη νπζίεο πξνο δηάγλσζε ησλ λόζσλ απνθιεηζηηθά ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θαξκαθείσλ ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά θαξκαθνπνηνί θαη βνεζνί θαξκαθείσλ. Οη θαξκαθνπνηνί πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο θαη δελ επηηξέπεηαη λα δηαηεξνύλ δηθό ηνπο θαξκαθείν, θαξκαθαπνζήθε ή εξγνζηάζην θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ ή λα έρνπλ νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο κε ηέηνηα επηρείξεζε. ηε Γηνίθεζε ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ ιεηηνπξγνύλ απνζήθεο πγεηνλνκηθνύ θαη θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ θαζώο θαη ζεξαπεπηηθώλ κέζσλ παξνδηθήο ρξήζεο, πνπ δηεπζύλνληαη από θαξκαθνπνηνύο ή βνεζνύο θαξκαθείνπ κε ηελ επνπηεία ζηε δεύηεξε πεξίπησζε γηαηξνύ, εθνδηάδνληαη δε κε ηα απαξαίηεηα είδε κέζσ ησλ αξκνδίσλ θξαηηθώλ θνξέσλ. Οη θαξκαθαπνζήθεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. εθνδηάδνπλ κε ηα είδε πνπ δηαζέηνπλ ηα εξγαζηήξηα, ηα ηαηξεία θαη ηηο ινηπέο Μνλάδεο απηνύ. ΑΝΑΛΩΙΜΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ: Σν αλαιώζηκν πγεηνλνκηθό πιηθό ην πξνκεζεύνληαη νη αζθαιηζκέλνη από ηηο Απνζήθεο, ηα Φαξκαθεία θαη ηα Ιαηξεία ηνπ Οξγαληζκνύ, όπνπ ηνύην πξνβιέπεηαη ή από ην ειεύζεξν εκπόξην, κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνύ, θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ ειεγθηή ηαηξνύ ηνπ Οξγαληζκνύ. ηελ ηαηξηθή γλσκάηεπζε ηζρύνο έσο ελόο έηνπο, αηηηνινγείηαη ε αλαγθαηόηεηα ρνξήγεζήο ηνπ πιηθνύ θαη

5 θαζνξίδεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ρνξήγεζήο ηνπ θαζώο θαη ε απαξαίηεηε αλά κήλα πνζόηεηα. Με απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί κε ζπληαγή κηθξή πνζόηεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, εθόζνλ ε αλαγθαηόηεηά ηνπ είλαη πξνθαλήο θαη πεξηηηεύεη ε ηαηξηθή γλσκάηεπζε. Σν αληίηηκν αγνξάο από ην ειεύζεξν εκπόξην ηνπ αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαηαβάιιεηαη από ηνλ Οξγαληζκό ζηνλ αζθαιηζκέλν πνπ ην έρεη πιεξώζεη κεηά από αθαίξεζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηηο θαησηέξσ δηαηάμεηο πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο. Σν πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηελ αμία ηνπ αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ πνπ πξνκεζεύνληαη από ην εκπόξην είλαη 25%. Γελ θαηαβάιινπλ ζπκκεηνρή γηα ην Τγεηνλνκηθό Τιηθό: Α. νη αζθαιηζκέλνη πνπ πξνκεζεύνληαη ην Τιηθό από ηηο Απνζήθεο, ηα Φαξκαθεία θαη Ιαηξεία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Β. νη παξαπιεγηθνί, νη ηεηξαπιεγηθνί, νη λεθξνπαζείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζπλερή ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ή έρνπλ ππνβιεζεί ζε κεηακόζρεπζε λεθξνύ, νη πάζρνληεο απφ ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ Ι, νη πάζρνληεο από ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο θαζώο θαη νη ππνβιεζέληεο ζε κεηακόζρεπζε ζπκπαγώλ ή ξεπζηώλ νξγάλσλ θαη νη ΗIV ζεηηθνί αζζελείο. Γ. Οη ρξόληα πάζρνληεο γηα ηε δαπάλε αγνξάο ησλ παξαθάησ εηδώλ αλαιώζηκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ: θαζεηήξσλ νπξήζξαο, νπξνζπιιεθηώλ, πιηθώλ παξά θύζεη ζηνκίσλ θαη ησλ παξαθνινπζεκάησλ ηνπο, πιηθώλ απνζηδήξσζεο, ζπξίγγσλ ηλζνπιίλεο κηαο ρξήζεο, επηζεκάησλ, βεινλώλ θπζηγγνζπξίγγσλ, βεινλψλ ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο, ζθαξθηζηήξσλ (γηα ιήςε αίκαηνο) θαη αλαισζίκσλ ησλ ζπζθεπώλ ρνξεγήζεσο ηλζνπιίλεο, ηξαρεηνζσιήλσλ θαη πιηθώλ ηξαρεηνζηνκίαο, πιηθώλ γηα ρξεζηκνπνίεζε ζπζθεπώλ ζπλερνύο έγρπζεο θαξκάθσλ ή ζπλερνχο έθρπζεο θαη ηαηληψλ κέηξεζεο ζαθράξνπ αίκαηνο, ζπζθεπώλ άπλνηαο θαη ζπζθεπώλ ζίηηζεο. Ι. Σα αλαιώζηκα πιηθά δηαβήηε (ηαηλίεο κέηξεζεο, βειόλεο, ζθαξθηζηήξεο) ρνξεγνύληαη σο εμήο: Γηα ηνπο ηλζνπιηλνεμαξηόκελνπο πάζρνληεο από ζαθραξώδε δηαβήηε (δηαβήηεο ηύπνπ Ι), ρνξεγνύληαη έσο 200 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα / κήλα, έσο 150 ζθαξθηζηήξεο αλά κήλα, έσο 100 βειφλεο αλά κήλα θαη έσο 50 ηαηλίεο κέηξεζεο θεηνλώλ ζην αίκα αλά έηνο. Γηα ηνπο ηλζνπιηλνζεξαπεπόκελνπο πάζρνληεο από ζαθραξώδε δηαβήηε πνπ (δηαβήηεο ηύπνπ ΙΙ), ρνξεγνύληαη έσο 100 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα /κήλα, έσο 50 ζθαξθηζηήξεο αλά κήλα ή 100 αλά δίκελν,έσο 50 βειόλεο αλά κήλα θαη έσο 30 ηαηλίεο κέηξεζεο θεηνλώλ ζην αίκα αλά έηνο. Γηα ηνπο πάζρνληεο από ζαθραξώδε δηαβήηε πνπ ιακβάλνπλ αληηδηαβεηηθά δηζθία, ρνξεγνύληαη έσο 50 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα / δίκελν θαη έσο 200 ζθαξθηζηήξεο / έηνο. ε δηαβήηε θύεζεο, ρνξεγνύληαη έσο 150 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα/κήλα, 150 βειφλεο/ κήλα θαη έσο 150 ζθαξθηζηήξεο / κήλα. Γηα ηνπο πάζρνληεο από ζαθραξώδε δηαβήηε πνπ αληηκεησπίδνληαη κε δηαηηεηηθή αγσγή, ρνξεγνύληαη έσο 50 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα / ηξίκελν, έσο 50 ζθαξθηζηήξεο/ ηξίκελν θαη έσο 100 ζθαξθηζηήξεο ην έηνο. Γηα ηνπο πάζρνληεο από ζαθραξώδε δηαβήηε πνπ θάλνπλ ρξήζε αληιίαο ζπλερνύο έγρπζεο ηλζνπιίλεο, ρνξεγνύληαη έσο 200 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα/κήλα, έσο 200 ζθαξθηζηήξεο ην κήλα, 100 βειφλεο

6 γηα ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο κε πέλα / εμάκελν (ζε πεξίπησζε εκπινθήο αληιίαο ή πξφζζεηεο δφζεο). ε πεξίπησζε πνπ απαηηνύληαη επηπιένλ πνζόηεηεο από ηηο αλσηέξσ νξηζζείζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη απαξαίηεηα αηηηνινγεκέλε γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνύ, όπνπ ζα αλαθέξεηαη ε αλάγθε γηα ηελ πξόζζεηε αηηνύκελε πνζόηεηα. ΙΙ. πζθεπέο έγρπζεο θαξκάθσλ: α) ε αληιία ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο ρνξεγείηαη κε θάιπςε ηεο δαπάλεο 100%, κεηά από έγθξηζε ηνπ ΑΤ. Αληηθαηάζηαζή ηεο γίλεηαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ΑΤ θαη παξέιεπζε πεληαεηίαο. β)γηα ζπζθεπέο έγρπζεο θαξκάθσλ πνπ θέξνπλ εκθπηεπόκελα ζπζηήκαηα απνδίδεηαη ην 90% ηεο δαπάλεο, κεηά από έγθξηζε ηνπ ΑΤ. γ) γηα ηηο αλαιώζηκεο ζπζθεπέο ρεκεηνζεξαπείαο αλάινγα κε ην ζεξαπεπηηθό ζρήκα θαη κέρξη 5 ην κήλα κε θάιπςε ηεο δαπάλεο 100%. δ) γηα αλαιώζηκεο ζπζθεπέο αλαιγεζίαο κέρξη 10 ην κήλα (ππνδόξηεο), κε θάιπςε ηεο δαπάλεο 100%. ΙΙΙ. α) Δπηζέκαηα γηα θαηαθιχζεηο, δηαβεηηθά έιθε, θιεβηθά έιθε, αξηεξηαθά έιθε, εγθαχκαηα άιια έιθε, αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ έιθνπο, ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη θαη ηνπ επηπέδνπ εμηδξψκαηνο, κεηά απφ ηαηξηθή γλσκάηεπζε ή παξαπεκπηηθφ, ζχκθσλα κε ηα θάησζη: 1. Γηα έιθε, κεξηθνχ πάρνπο δέξκαηνο θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 200 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 10 ηκρ ην κήλα. 2. Γηα έιθε, νιηθνχ πάρνπο δέξκαηνο, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 400 ην κήλα ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 15 ηεκάρηα. β) Οζηνκηθά πιηθά σο εμήο: 1. Δίδε θνινζηνκίαο, ζάθθνη απηνθφιιεηνη θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 300 ην κήλα ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 60 ηεκάρηα ην κήλα. 2. Δίδε θνινζηνκίαο, ζχζηεκα δχν ηεκαρίσλ, ζάθθνη θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 300 ην κήλα ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 60 ηεκάρηα ην κήλα θαη βάζεηο 10 ηεκάρηα. 3. Δίδε θνινζηνκίαο, ζχζηεκα ππνθιεηζκνχ, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 300 ην κήλα ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 1 ηεκάρην ην εμάκελν, ηάπεο ή θάιπκκα ζηνκίαο 30 ηεκάρηα ην κήλα, απνρεηεπηηθνί ζάθθνη θαη ειάρηζην 30 ηεκάρηα ην κήλα. 4. Δίδε εηιενζηνκίαο, ζάθθνη απηνθφιιεηνη θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 250 ην κήλα ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 30 ηεκάρηα ην κήλα. 5. Δίδε εηιενζηνκίαο, ζχζηεκα δχν ηεκάρησλ, ζάθθνη θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 250 ην κήλα ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 30 ηεκάρηα ην κήλα θαη βάζεηο 10 ηεκάρηα. 6. Δίδε νπξεηεξνζηνκίαο, ζάθθνη απηνθφιιεηνη θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 250 ην κήλα ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 35 ηεκάρηα ην κήλα. 7. Δίδε νπξεηεξνζηνκίαο, ζχζηεκα δχν ηεκαρίσλ, ζάθθνη θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 250 ην κήλα ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 35 ηεκάρηα ην κήλα θαη βάζεηο 10 ηεκάρηα. 8. Δίδε γηα ινηπέο ζηνκίεο (λεθξνζηνκία, ζσξαθνζηνκία, ζπξίγγην), ζάθθνη θαη βάζεηο θαηά ηε γλσκάηεπζε θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 250 ην κήλα.

7 ηα αλσηέξσ απνδεκηνχκελα πνζά αλά θαηεγνξία πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο ησλ παξαθάησ εηδψλ: δψλε ζηήξημεο ζάθσλ, θαζαξηζηηθφ δέξκαηνο, πξνζηαηεπηηθφ δέξκαηνο, πξντφληα αληηκεηψπηζεο εξεζηζκψλ δέξκαηνο. γ) Απιφ πγεηνλνκηθφ πιηθφ γηα ηε δηελέξγεηα πεξηηνλατθήο θάζαξζεο κέρξη 150 ην κήλα, ε αλαγθαηφηεηα ηεο νπνίαο πηζηνπνηείηαη απφ γλσκάηεπζε λεθξνιφγνπ ηαηξνχ θαη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ παξαζηαηηθνχ αγνξάο ηνπ. δ) Καζεηήξεο νπξνζπιιέθηεο: 1. Καζεηήξεο θχζηεσο ζηιηθφλεο θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 45 ην κήλα ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 1 ηεκάρην ην κήλα θαη νπξνζπιιέθηεο θαη ειάρηζην 10 ηεκάρηα ην κήλα. 2. Δηδηθά γηα πεξηπηψζεηο αηζζεηηθήο παξαπιεγίαο, θαιχπηεηαη δαπάλε γηα πεξηπετθνχο θαζεηήξεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 300 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 90 ηεκάρηα ην κήλα θαζεηήξεο θαη 90 ηεκάρηα ην κήλα νπξνζπιιέθηεο. Δπίζεο γηα ηελ ίδηα πεξίπησζε παξέρνληαη πιηθά απηνθαζεηεξηαζκνχ (πδξφθηινη θαζεηήξεο απηνθαζεηεξηαζκνχ κε νπξνζπιιέθηεο), κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 640 ην κήλα, ζχκθσλα κε γλσκάηεπζε ηαηξνχ θαη ηελ πξνζθφκηζε (κηα θνξά θαη έηνο) νπξνδπλακηθήο κειέηεο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ν αξηζκφο θελψζεσλ ηεο θχζηεο. ε) ηξαρεηνζηνκίεο: 1. ηξαρεηνζσιήλεο, 3 ηκρ ην κήλα γηα ην πξψην ηξίκελν θαη εθφζνλ πθίζηαηαη αλάγθε δχν κεηαιιηθνχο ηξαρεηνζσιήλεο ην ρξφλν 2. θαζεηήξεο αλαξξφθεζεο, 50 ηκρ ην κήλα γηα ην πξψην ηξίκελν 3. θίιηξα ηξαρεηνζηνκίαο, ζχκθσλα κε γλσκάηεπζε ζη) ηαηλίεο κεηξήζεσο αίκαηνο θαη ιεπθώκαηνο ζηα νύξα, έσο 30ηκρ. ην κήλα. δ) χζηεκα πςεινχ απηνυπνθιπζκνχ, ζπζθεπή 1 ηεκάρην αλά εμάκελν, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 150, θαη θαζεηήξεο κε κπαινλάθη θαη ειάρηζην 15 ηεκάρηα ην κήλα θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 220. ε) εηδηθά γηα ηνπο πάζρνληεο απφ κεζνγεηαθή αλαηκία ηα είδε θαη νη πνζφηεηεο νξίδνληαη σο εμήο: Καζεηήξαο απνζηδήξσζεο (1 ηεκ./εκέξα). Πεηαινχδεο απνζηδήξσζεο πιάγηαο ή θάζεηεο ηνπνζέηεζεο: 1 ηεκάρην αλά εκέξα. Αληιίεο (ειαζηνκεξείο) κηαο ρξήζεο γηα έγρπζε θαξκάθνπ απνζηδήξσζεο. Η πνζφηεηα νξίδεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη φρη πάλσ απφ 30 ηεκάρηα κεληαίσο, κε κέγηζην απνδηδφκελν πνζφ ηα 25 αλεμαξηήηνπ δαπάλεο. η) Πξφζεζε ζηιηθφλεο 1 ηεκάρην θαη ζηεζφδεζκνο καζηεθηνκήο έσο 2 ηεκάρηα ην έηνο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 200 ην έηνο. Δπί δηπιήο καζηεθηνκήο, πξφζεζε ζηιηθφλεο έσο 2 ηεκάρηα ην έηνο. ε πεξίπησζε ρνξήγεζεο ιηγφηεξσλ ηεκαρίσλ ην πνζφ απνδεκίσζεο δηακνξθψλεηαη αλαινγηθά κε ην αλψηαην φξην απνδεκίσζεο αλά πεξίπησζε, γηα φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ηεο θαηεγνξίαο ΙΙΙ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη επηπιένλ πνζφηεηεο ή δαπάλεο απφ ηηο αλσηέξσ νξηζζείζεο σο κέγηζηεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη απαξαίηεηα αηηηνινγεκέλε γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε αλάγθε γηα ηελ πξφζζεηε αηηνχκελε πνζφηεηα θαζψο θαη εγθξηηηθή απφθαζε Δηδηθήο

8 Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή ηνπ Α.Τ.. Οη αλσηέξσ ηηκέο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ, δηακνξθώλνληαη ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3846/2010 (Α, 66) ή εθηόο αλ κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. έρνπλ νξηζζεί ρακειόηεξεο θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 4 ηνπ ίδηνπ λόκνπ. IV. Γηαιχκαηα θαη Δμαξηήκαηα (ζπζηήκαηα) ζπλερνχο θνξεηήο ή απηνκαηνπνηεκέλεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο. Σα πιηθά απηά ζα απνδεκηψλνληαη βάζεη ησλ ζπκβαηηθψλ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ θαη, φπνπ δελ ππάξρνπλ ζπκβάζεηο, βάζεη παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ. V. Γηαγλσζηηθά ζθεπάζκαηα απεηθνληζηηθώλ εμεηάζεσλ: Οη ζθηαγξαθηθέο νπζίεο απνδεκηώλνληαη από ην Σακείν σο εμήο: α) ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηό όηη απαηηείηαη ζθηαγξαθηθή νπζία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμέηαζεο ν γηαηξόο ζα αλαγξάθεη ζε ζπληαγή ηε ζθηαγξαθηθή νπζία, ζηε ζπλήζε γηα ηελ εμέηαζε πνζόηεηα, ηελ νπνία ν αζθαιηζκέλνο ζα εθηειεί ζε θαξκαθείν ηεο πξνηίκεζεο ηνπ θαη ζα πξνζθνκίδεη ηε ζθηαγξαθηθή νπζία ζην ζπκβεβιεκέλν εξγαζηήξην ζην νπνίν παξαπέκπεηαη γηα εμέηαζε β) ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηή ε έθδνζε ζπληαγήο ηόηε ε απόδνζε δαπάλεο αγνξάο ηεο ζθηαγξαθηθήο νπζίαο είλαη δπλαηή εθόζνλ ην ηηκνιόγην ή απόδεημε αγνξάο έρεη εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη έρεη επηθνιιεζεί ε ηαηλία γλεζηόηεηαο ηεο ζθηαγξαθηθήο νπζίαο. Σα γαιεληθά ζθεπάζκαηα απνδεκηώλνληαη κε ζπληαγή θαη πνζνζηό ζπκκεηνρήο αλάινγα κε ηε δηάγλσζε. Υνξεγείηαη ε αμία ησλ θαξκαθεπηηθώλ ηδηνζθεπαζκάησλ θαη ησλ θαξκαθεπηηθώλ νπζηώλ πνπ ηα απνηεινύλ θαζώο θαη ε θαξκαθνηερληθή εξγαζία, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα θάζε θνξά θνζηνιόγεζε. Σα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα θαη ηα θαιιπληηθά δελ απνδεκηώλνληαη. VI. Πξντόληα εηδηθήο δηαηξνθήο: Υνξεγνύληαη εηδηθά πξντόληα θαη ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαηηεηηθή αγσγή ζηνπο πάζρνληεο από: 1. κεηαβνιηθά λνζήκαηα (π.ρ. θαηλπιθεηνλνπξία, γαιαθηνδαηκία), 2. θνηιηνθάθε, 3. δπζαπνξξόθεζε από: α) θιεγκνλώδε λόζν ηνπ εληέξνπ, β) ζύλδξνκν βξαρένο εληέξνπ, εθηνκή εηιενύ,γ) κεξηθή γαζηξεθηνκή κε γαζηξνλεζηηδναλαζηόκσζε (Billroth II), δ) εσζηλνθηιηθή γαζηξεληεξίηηδα (έσο 3 ρξόληα ρνξήγεζε ησλ εηδηθώλ πξντόλησλ), ε) αθηηληθή εληεξίηηδα θαη αθηηληθή νηζνθαγίηηδα ζη) αγακκαζθαηξηλαηκία, 4. θπζηηθή ίλσζε (ρνξεγνχληαη εηδηθά ηξφθηκα γηα εηδηθνχο ηαηξηθνχο ζθνπνχο θαη ζχκπιεγκα βηηακηλψλ ABDEK), 5. ζε βαξηά πάζρνληεο πνπ ζηηίδνληαη κέζσ γαζηξνζηνκίαο ή / θαη λεζηηδνζηνκίαο 6. ζε παηδηά κε αιιεξγία ζην γάια αγειάδνο ρνξεγνύληαη ζεξαπεπηηθά γάιαηα έσο ηελ ειηθία ησλ 2 εηώλ, γηα ρνξήγεζε πέξαλ ησλ 2 εηώλ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε RAST TEST, 7. ζε πξόσξα θαη ιηπνβαξή λενγλά κέρξη ηελ ειηθία ησλ 6 κελώλ θαζώο θαη ζε λενγλά κε λεθξσηηθή εληεξνθνιίηηδα ή κε βξαρύ έληεξν.

9 8. κπαζζέλεηα, λφζν Parkinson, λφζν θηλεηηθνχ λεπξψλα, ζχλδξνκν Down (ρνξεγείηαη εηδηθφ ζπκπιήξσκα ζπλέλδπκνπ COQ 10). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο λφζνπ απαηηείηαη γλσκάηεπζε Γηεπζπληή Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο, Κιηληθήο ηνπ Δ..Τ. ή ηξαηησηηθνχ Ννζνθνκείνπ ζρεηηθήο κε ηελ πάζεζε εηδηθφηεηαο θαηά πεξίπησζε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε πάζεζε ηνπ αζζελνχο, ε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εηδηθψλ πξντφλησλ θαη ζθεπαζκάησλ,θαζψο θαη ε κεληαία πνζφηεηα θάζε είδνπο, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ ειεγθηή ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Η ζρεηηθή γλσκάηεπζε ηζρχεη έσο έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζή ηεο. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαζνξίδνληαη αλψηαηεο ηηκέο γηα ηα παξαπάλσ ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξ. 32 παξ. 4 ηνπ Ν. 3846/2010, ή αλψηαηεο ηηκέο αλά αζζέλεηα, θαζψο θαη ηα φξηα δαπάλεο πάλσ απφ ηα νπνία απαηηείηαη έγθξηζε Δηδηθήο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή ηνπ Α.Τ.. Δπίζεο, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. κπνξεί λα εγθξίλεηαη ε ρνξήγεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, θαξκαθεπηηθψλ θαη ινηπψλ εηδψλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Σν παξφλ άξζξν ηζρχεη απφ 1/1/2012.» Δπηζεκαίλνπκε φηη ζε πεξηπηψζεηο απφδνζεο δαπάλεο γηα αγνξά αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο, ζε πνζφηεηεο θαη πνζά πνπ ππεξβαίλνπλ ηα νξηδφκελα ζε απηή, ζα απνδνζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Κ.Π.Τ. φπσο ίζρπε πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ όζα νξίδνληαη κε ηα παξαπάλσ έγγξαθά καο, ζρεηηθά -κε ηνλ ηξόπν ρνξήγεζεο ηνπ αλαιώζηκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη εηδηθά ηνλ ηξόπν ρνξήγεζεο θαη απνδεκίσζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηα αλαιώζηκα ηνπ δηαβήηε -ηα δηαιύκαηα θαη εμαξηήκαηα πεξηηνλατθήο θάζαξζεο -ηα θάξκαθα πνπ εμαηξνύληαη ηνπ λνζειίνπ ησλ ηδησηηθώλ θιηληθώλ (άξζξν 10) -ηελ ηαηξηθώο ππνβνεζνύκελε αλαπαξαγσγή (εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε, άξζξν 13) Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΔΡΑΙΜΟ ΒΟΤΓΟΤΡΗ

10

11

12

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25%

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25% ΑΝΑΡΣΖΣΈΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ ΑΘΖΝΑ: 28-12-2011 Aξηζκ. Πξση.: Γ55/888 ΓΗΟΗΚΖΖ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Πιεξνθνξίεο: Σει. 2105213-660, -661, -662-697, -698, ΠΡΟ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Κ.Τ.Α. απιθμ. ΕΜΠ5/17.11.2012 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΔΚ 2456/Β/3-11- 2011) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) Β ΦΑΖ 2013-2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡ: 2108707894, 2108707838,2108707828, 210870756,2108707778,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΓΗΑ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΔΞΑΖΜΔΡΩΝ ΓΗΑΚΟΠΩΝ Δ.Ο.Σ. (5 δηαλπθηεξεχζεσλ) 2012-2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ : Μειεηψλ & Δπελδχζεσλ ΣΜΖΜΑ :Νέσλ Μνξθψλ Σνπξηζκνχ Π.Γ. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ : Π. Γθφιθε ΣΖΛΔΦΩΝΟ: 210-8707894

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΑΓΑ: 4ΑΚΥΙ-Τ5Β ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ Αζήλα, 11/08/2011 ΞΝΟΓΔΗΝ ΔΟΓΑΠΗΑΠ Αξ. Ξξση.: Φ80000/νηθ.9240/597 & ΘΝΗΘΥΛΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΛΗΘΖ ΓΟΑΚΚΑΡΔΗΑ ΘΝΗΛ. ΑΠΦΑΙΗΠΔΥΛ ΓΗΔΘΛΠΖ : ΘΟΗΑΠ ΑΠΦ. ΚΗΠΘΥΡΥΛ ΡΚΖΚΑ : Β Ραρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ

ΘΔΜΑ:«Καηάρηιζη προγράμμαηος επιδόηηζης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και ηων οικογενειών ασηών με Δπιηαγή Κοινωνικού Σοσριζμού». ΑΠΟΦΑΗ ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Αριθ. πρωη.: 11712/76 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΝΓΡΟΜΗ ΣΜΗΜΑ ΤΛΛΟΓΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚ. ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ

Άξζξν 1. ΠΑΡΟΥΗ. Άξζξν 2. ΟΡΙΜΟΙ ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Premium Γηάγλσζε Οινθιεξσκέλν - Τγεία Κσδηθόο θάιπςεο 30417 ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30417/ 10.2014/ Ι.3. / Ind.L. / Δ.Ο. Ζ παξνχζα πκπιεξσκαηηθή Κάιπςε δηέπεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ

ΔΓΚΤΚΛΗΟ. ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ. πξση: Γ3δ/Γ.Φ. 14/Γ.Π.νηθ.58490. Πξνο: Όπσο o Πίλαθαο Απνδεθηψλ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ Γ/ΝΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΣΜΖΜΑ Γ ΑΓΧΓΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα 31-07-2015 Αξ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν

Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ Π Ο Υ Ρ Δ Χ Δ Χ Ν ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ (ΟAK A.E.) Σαρ. Γ/λζε: ΟΑΖ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΗΧΝ Σ.Κ. 73100 ΥΑΝΗΑ ΔΡΓΟ: " ΔΡΓΑΗΔ ΓΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΑΡΓΔΤΣΗΚΧΝ ΓΗΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΗΑ ΣΟ 2015" Δ Η Γ Η Κ Ζ Τ Γ Γ Ρ Α Φ Ζ Τ

Διαβάστε περισσότερα

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο

N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο N. 3863/10 (ΦΔΚ 115 Α/15-7-2010) : Νέν Αζθαιηζηηθφ χζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή: ΜΔΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.20 09:04:19 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6428465ΦΥΟ-ΦΩ3 ΔΜ. ΔΞΔΗΓΝΛ ΑΛΑΟΡΖΡΔΝ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΑΓΑ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 12 Απγνχζηνπ 2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 1. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛ. ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΠΟΛ: 1191 ΣΜΗΜΑΣΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σπ' αριθμ. ΣΟΦ 1 /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 20/12 /2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔOY Απιθμ.Ππωη.2/158620 ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ : ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σασ. Δ/νζη : Πλαηεία Ελεςθεπίαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο»

ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» ΔΘΝΙΚΟ ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ» «Μεηαπνίεζε ζηηο Νέεο πλζήθεο» Πξαθηηθόο Οδεγόο πινπνίεζεο (3 ε έθδνζε) ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΕΔΙΟ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΛ. Γ/ΛΠΖ ΑΛΑΞΡΜΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚ/ΠΚΝ, ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΝΠ ΘΑΗ ΞΝΓΝΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΡΔΣΛΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΖΚΑΘΗΑΠ ΡΚΖΚΑ ΓΝΚΩΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ:

Δζείο ην κόλν πνπ έρεηε λα θάλεηε είλαη λα θαιέζεηε ζην 18189, θαη ε Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ αλαιακβάλεη ηελ: Δζληθή Φξνληίδα Σξνραίνπ Αηπρήκαηνο: Ζ Δζληθή Αζθαιηζηηθή θξνληίδεη πξαγκαηηθά γηα εζάο θαη ην απηνθίλεηφ ζαο. Με ζηφρν πάληα ηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζηψλ γηα ηελ εμππεξέηεζή ζαο, ζαο πξνζθέξνπκε εληειψο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010

ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 ΖΡΩΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤ 9, ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟΤΠΟΛΖ ΕΩΓΡΑΦΟΤ, 157 80, ΑΘΖΝΑ. ΔΠΗΔΤ, (ΝΠΗΓ : ΠΓ 271/89 Ν2083/92 ΠΓ 13/98) 210-7723847, 210-772 2456 _ e-mail: iccs@iccs.gr ΑΘΖΝΑ Οκηώβπιορ 2010 Δγκπίθηκε από ηο Γ.. ηος

Διαβάστε περισσότερα

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ

-1- Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ -1- ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΔΩ/3β Σ Ρ Α Σ Ι Ω Σ Ι Κ Ο Κ Α Ν Ο Ν Ι Μ Ο ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΑΘΜΩΝ ΣΡΑΣΟΤ ΞΗΡΑ ΑΘΖΝΑ, NΟΔΜΒΡΗΟ 2006 ΣΤΠΟΓΡ. ΔΛΛΖΝ. ΣΡΑΣΟΤ -2- ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα