ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α. Αζήλα: 27/4/2012"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ: ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνπνίεζεο Διέγρσλ Πιεξνθνξίεο: Γ.Σζαληέο Σει.: FAX: Σαρ.Γ/λζε: Κεθηζίαο 39, Αζήλα: 27/4/2012 Αξηζ.Πξση.:20768 ΠΡΟ 1.Πεξηθεξεηαθά θαη Σνπηθά Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 2.Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ΔΟΠΤΤ 3.Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ 4.Γ/λζε Οξγάλσζεο & Δθπαίδεπζεο ΟΑΔΔ Αθαδεκίαο 22 5.ΟΠΑΓ Γ/λζε Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο 6.ΟΓΑ Γ/λζε Παξνρώλ Παηεζίσλ 30 Αζήλα 7.Οίθνο Ναύηνπ Κ.Παιαηνιόγνπ 15 Πεηξαηάο. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1.Γξαθείν Πξνέδξνπ 2.Γηνηθεηή ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θ.ρ.ππξόπνπιν 3.Γξαθείν Αληηπξνέδξνπ θ.νπιηώηε 4.Γξαθείν Αληηπξνέδξνπ θ.νηθόιε 5.Γ/λζεηο Γηνίθεζεο ΔΟΠΤΤ 6. Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο πληαγώλ 7. Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθόο ύιινγνο 8. Σνπηθνί Φαξκαθεπηηθνί ύιινγνη ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζκ. Φ.90380/25916/3294/ (Β 2456) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.) ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.). ρεηηθά:1.σν ππ αξηζκ.πξση.γ55/888/ έγγξαθν καο 2. Σν ππ αξηζκ.πξση.221 / έγγξαθν καο 3. Η ππ αξηζ. Φ.90380/5383/738 Αξ. Φύιινπ 1233/11 Απξηιίνπ 2012 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθώλ-Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο-Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ, ζαο επηζεκαίλνπκε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ Τγείαο πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Γ/λζεο καο θαη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο.(άξζξν 9) «Η θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε πεξηιακβάλεη ηα αλαγθαία θάξκαθα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηεο ηθαλόηεηαο πξνο εξγαζία ησλ αζζελώλ ή γηα αλαθνύθηζε από ηε λνζεξή ηνπο θαηάζηαζε, ηηο αλαγθαίεο γηα ηε δηάγλσζε ησλ λόζσλ νπζίεο, θαζώο θαη ινηπά δόθηκα ζεξαπεπηηθά κέζα, δειαδή ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο θαη αλαιώζηκα πγεηνλνκηθά πιηθά. Σα θάξκαθα παξέρνληαη κόλν εθόζνλ θπθινθνξνύλ λόκηκα, ππάξρεη έγθξηζε λα ρνξεγνύληαη κόλν κε ηαηξηθή

2 ζπληαγή αλεμάξηεηα από ηελ νλνκαζία θαη ηε κνξθή θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εληαίν θαηάινγν ησλ ζπληαγνγξαθνύκελσλ ηδηνζθεπαζκάησλ ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3816/2010, όπσο ηζρύεη. Γελ θαιύπηεηαη ε δαπάλε γηα θάξκαθα, πνπ πεξηέρνληαη ζηελ αξλεηηθή ιίζηα, όπσο απηή ηζρύεη θάζε θνξά. Καη εμαίξεζε δύλαηαη λα αλαγλσξίδεηαη θαη λα θαηαβάιιεηαη ε αμία ηδηνζθεπαζκάησλ πνπ δελ θπθινθνξνύλ ζηελ Διιάδα, ζύκθσλα κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα λνκνζεζία. Σα θαξκαθεπηηθά ηδηνζθεπάζκαηα ρνξεγνύληαη βάζεη ηαηξηθώλ ζπληαγώλ, πνπ εθδίδνληαη από ηνπο αξκόδηνπο γηα ηνλ Οξγαληζκό ηαηξνύο φπσο απηνί θαζνξίδνληαη κε απφθαζε ηνπ Γ. θαη είηε θαηαρσξνύληαη θαη εθηεινύληαη ειεθηξνληθά θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.3892/2010 είηε αλαγξάθνληαη απνθιεηζηηθά ζην εληαίνπ ηύπνπ ζπληαγνιόγην. Κάζε θάξκαθν ζα ζπληαγνγξαθείηαη από ηαηξό ηεο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην Π.Γ.121/2008, όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη βάζεη ησλ εγθεθξηκέλσλ ελδείμεσλ. Η ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ απφ κε ζπκβεβιεκέλνπο ηδηψηεο ηαηξνχο κπνξεί λα γίλεηαη κφλν ειεθηξνληθά, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ην Γ ηνπ ΔΟΠΤΤ. Η ζπληαγή ησλ θαξκάθσλ ζα πξέπεη λα εθηειεζηεί εληόο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξώλ (ή ζε νθηψ (8) εξγάζηκεο εκέξεο ζε πεξίπησζε κεξηθήο εθηέιεζεο ηεο ειεθηξνληθήο ζπληαγήο), αθνύ πξνεγνπκέλσο έρεη ζεσξεζεί από ηνλ αξκόδην ειεγθηή ηαηξό, όπνπ ηνύην πξνβιέπεηαη θαη εληόο ηνπ ηδίνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο. Ο γηαηξόο ειέγρεη ην βηβιηάξην πγείαο θαη ζπληαγνγξαθεί ηα ρνξεγνύκελα θάξκαθα. ε έθηαθηα πεξηζηαηηθά δχλαηαη λα απνδνζεί δαπάλε αγνξάο θαξκάθσλ κε ηελ πξνζθφκηζε, εληφο κελφο, απφ ηνλ αζθαιηζκέλν ηεο πξσηφηππεο ζπληαγήο ειεθηξνληθήο ή ρεηξφγξαθεο θαηά πεξίπησζε, κε επηθνιιεκέλεο ηηο ηαηλίεο γλεζηφηεηαο ησλ θαξκάθσλ θαη ηεο απφδεημεο πιεξσκήο ηνπ θαξκαθείνπ, θαηφπηλ εγθξίζεσο ηνπ ειεγθηή ηαηξνχ. Γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ζεξαπείαο κε θάξκαθα πνπ δελ θπθινθνξνύλ ζηελ Διιάδα θαζώο θαη κε θάξκαθα πςεινύ θόζηνπο εηδηθώλ παζήζεσλ γλσκαηεύνπλ επηηξνπέο απνηεινύκελεο από γηαηξνύο εηδηθόηεηαο ζρεηηθήο κε ηε λόζν γηα ηελ νπνία ζπληαγνγξαθείηαη ην ζθεύαζκα, θαξκαθνπνηνύο θαη εηδηθνύο επηζηήκνλεο ζηελ νηθνλνκηθή αμηνιόγεζε ηεο ηερλνινγίαο πγείαο ή ηα νηθνλνκηθά ηεο πγείαο ηνπ Φνξέα ή ηαηξνύο ηνπ ΔΤ ή ησλ ζηξαηησηηθώλ λνζνθνκείσλ, κε αλαπιεξσκαηηθά κέιε, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ζα είλαη δηεηήο. Πξόεδξνο ηεο θάζε επηηξνπήο νξίδεηαη έλα από ηα ηαθηηθά κέιε θαη γξακκαηεύο έλαο ππάιιεινο ηνπ Φνξέα. Οη Δπηηξνπέο ζπγθξνηνύληαη κε απόθαζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη ζε αξηζκό πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηνο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αζθαιηζκέλσλ. Σα αλσηέξσ θάξκαθα παξέρνληαη κόλν από ηα θαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνύ ή ησλ θξαηηθώλ λνζνθνκείσλ. Οη αζθαιηζκέλνη ζπκκεηέρνπλ ζηηο δαπάλεο γηα θάξκαθα ζύκθσλα κε ηηο ηζρύνπζεο θάζε θνξά δηαηάμεηο. ηηο ζπληαγέο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη κόλν νη πνζόηεηεο θαξκαθεπηηθώλ ηδηνζθεπαζκάησλ γηα ζεξαπεία 1 κελόο ην αλώηεξν (ΠΓ 121/2008) θαη ππνρξεσηηθά ε δνζνινγία, ελώ ζηηο πεξηπηώζεηο κεησκέλεο ή κεδεληθήο ζπκκεηνρήο απηή πξέπεη λα αλαγξάθεηαη από ην ζεξάπνληα ηαηξό θαη λα βεβαηώλεηαη κε ππνγξαθή εθηόο θαη εάλ ε ζπληαγή έρεη θαηαρσξεζεί από ηνλ ηαηξό ειεθηξνληθά νπόηε δελ απαηηείηαη ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ζην πνζνζηό ζπκκεηνρήο. πληαγέο κε δηνξζώζεηο δε γίλνληαη απνδεθηέο από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ.,εθηφο εάλ ππάξρεη αλαγξαθή ησλ δηνξζψζεσλ φπηζζελ ηεο ζπληαγήο, κε ππνγξαθή θαη ζθξαγίδα ηνπ ηαηξνχ.

3 ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ αθνινπζνχλ ζηαζεξή επαλαιακβαλφκελε θαξκαθεπηηθή αγσγή γηα ηε ζεξαπεία ρξφλησλ παζήζεσλ, νη ηαηξνί νθείινπλ λα ρνξεγνχλ επαλαιακβαλφκελε ζπληαγή ηξίκελεο δηάξθεηαο θαη κφλν γηα παζήζεηο ηεο εηδηθφηεηάο ηνπο, θαη εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 121/2008, φπσο ηζρχεη. Η εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο γίλεηαη από ηα ζπκβεβιεκέλα κε ηνλ Οξγαληζκό θαξκαθεία, από ηα θαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνύ ή ηα θαξκαθεία ησλ Κξαηηθώλ Ννζνθνκείσλ. Η ρνξήγεζε θαξκάθσλ από ηα Φαξκαθεία ηνπ Οξγαληζκνύ γίλεηαη ρσξίο ζπκκεηνρή ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη ρσξίο λα απαηηείηαη ζεώξεζε. Η ζχκβαζε κε ηνλ Οξγαληζκφ ππνγξάθεηαη είηε ζπιινγηθά (Παλειιήλην ή νηθείνπο ηνπηθνχο θαξκαθεπηηθνχο ζπιιφγνπο) είηε αηνκηθά κε θάζε θαξκαθείν έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Ο θαξκαθνπνηόο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ζπκκνξθώλεηαη κε ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο, ηηο εθάζηνηε ζρεηηθέο απνθάζεηο, ηηο εγθπθιίνπο νδεγίεο θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. γηα ηνλ ηόπν θαη ρξόλν ρνξήγεζεο θαξκάθσλ θαη νθείιεη λα εθηειεί θάζε θαλνληθά εθδνζείζα θαη εκπξόζεζκα ππνβιεζείζα ζπληαγή, ζύκθσλα πξνο ηνλ παξόληα θαλνληζκό θαη ηηο γεληθέο δηαηάμεηο πεξί θαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά. Η εθηέιεζε ηεο ζπληαγήο θαη ε παξαιαβή ηνπ θαξκάθνπ από ην δηθαηνύρν βεβαηώλεηαη κε ηελ ππνγξαθή επί ηεο ζπληαγήο ηνπ θαξκαθνπνηνύ πνπ ηελ εθηέιεζε ή ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ θαξκαθείνπ κε ηε ζθξαγίδα ηνπ θαξκαθείνπ θαη ηελ εκεξνκελία εθηέιεζεο ηεο ζπληαγήο θαζώο θαη κε ππνγξαθή επί ηεο ζπληαγήο ηνπ παξαιήπηε ηνπ θαξκάθνπ. Δπί εθηέιεζεο ηεο ζπληαγήο ειεθηξνληθά επηζπλάπηεηαη θαη ε ζπληαγή ηνπ γηαηξνύ. Σν θαηαβιεηέν από ηνλ Οξγαληζκό πνζό ζηνπο θαξκαθνπνηνύο πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα θξαηηθή δηαηίκεζε ρσξίο θακηά πξνζαύμεζε θαη κε γεληθή γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ θαξκάθσλ έθπησζε ππέξ ηνπ Φνξέα, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα θάζε θνξά λνκνζεζία. Σα αξκόδηα όξγαλα ηεο ΤΠΔΓΤΦΚΑ, ηεο Φαξκαθεπηηθήο Γηεύζπλζεο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ κπνξνύλ λα δηελεξγνύλ ειέγρνπο γηα ηελ ηήξεζε από ηνπο γηαηξνύο θαη θαξκαθνπνηνύο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ, ησλ απνθάζεσλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γ.., ησλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ θαη ηεο θαξκαθεπηηθήο λνκνζεζίαο. Οη ζπκβεβιεκέλνη κε ηνλ Οξγαληζκό θαξκαθνπνηνί ππνβάιινπλ θάζε κήλα θαη εληόο ησλ πέληε (5) πξώησλ εξγάζηκσλ εκεξώλ ηνπ επόκελνπ κήλα ηνπο ινγαξηαζκνύο θαη ηηο ζπληαγέο πνπ έρνπλ εθηειέζεη. Αλεμαξηήησο ηνπ ρξόλνπ ειέγρνπ θαη εθθαζάξηζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ θαηαβάιιεηαη ζην θαξκαθνπνηό, ύζηεξα από πξόρεηξν ινγηζηηθό έιεγρν θαη κεηά από αθαίξεζε ησλ λόκηκσλ θξαηήζεσλ, ην πιεξσηέν πνζό ηνπ ινγαξηαζκνύ, εληόο 45 εκεξώλ από ηελ ππνβνιή ηνπ ινγαξηαζκνύ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3965/2011. Δάλ θαηά ηνλ έιεγρν θαη εθθαζάξηζε ηνπ ινγαξηαζκνύ πξνθύςεη ηειηθό πνζό κηθξόηεξν από απηό πνπ αηηείηαη ν θαξκαθνπνηόο θαη έρεη εμνθιήζεη ν Οξγαληζκόο, ε δηαθνξά παξαθξαηείηαη από νπνηνλδήπνηε από ηνπο επόκελνπο ινγαξηαζκνύο ηνπ θαξκαθνπνηνύ, ζε πεξίπησζε δε πνπ δελ ππνβιεζεί λεόηεξνο, ε δηαθνξά απηή αλαδεηείηαη θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλαγθαζηηθή είζπξαμε ησλ θαζπζηεξνύκελσλ εηζθνξώλ ηνπ Οξγαληζκνύ. Ο έιεγρνο ηεο ηηκνιόγεζεο ησλ ζπληαγώλ θαη ηεο ηήξεζεο ησλ δηαηππώζεσλ πεξί έθδνζεο θαη εθηέιεζεο απηώλ δηελεξγείηαη ρεηξόγξαθα ή κεραλνγξαθηθά επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ζπληαγώλ ηνπ ινγαξηαζκνύ ή επί δείγκαηνο

4 ηνύησλ, απνηεινύκελνπ ηνπιάρηζηνλ εθ ηνπ ελόο δέθαηνπ ηνπ ζπλόινπ ησλ ζπληαγώλ. Η αξκόδηα ππεξεζία ζπλνδεύεη ηελ εθθαζάξηζε θάζε ινγαξηαζκνύ κε ζεκείσκα ησλ θπξηόηεξσλ θαηά ηνλ έιεγρν παξαηεξήζεώλ ηεο, εθόζνλ ππάξρνπλ ηέηνηεο. Δπί δηαθσλίαο ηνπ θαξκαθνπνηνύ, πνπ αθνξά ηνλ έιεγρν ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ νπνίνπ έιαβε γλώζε κπνξεί εληόο 15λζεκέξνπ από ηελ θνηλνπνίεζε ζ απηόλ ηνπ ζεκεηώκαηνο ησλ παξαηεξήζεσλ, λα ππνβάιιεη αίηεζε αλαζεώξεζεο ειέγρνπ ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ, ζηελ νπνία λα εθζέηεη ηηο ηπρόλ αληηξξήζεηο ηνπ. Γηα ηελ αίηεζε απηή θαη ύζηεξα από αηηηνινγεκέλε έθζεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Φαξκαθεπηηθήο Τπεξεζίαο, απνθαίλεηαη νξηζηηθώο ε αξκόδηα επηηξνπή ηνπ θνξέα. ηνπο θαξκαθνπνηνύο πνπ παξαβαίλνπλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ θαη ηε Φαξκαθεπηηθή Ννκνζεζία θαηά ηελ εθηέιεζε ζπληαγώλ ηνπ Φνξέα επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο από ηηο ηζρύνπζεο δηαηάμεηο θπξώζεηο. Δπίζεο, ζηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ παξαβαίλνπλ ηηο ππνρξεώζεηο έλαληη ηνπ Οξγαληζκνύ πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί κε ην Π.Γ. (191/ ) επηβάιινληαη από ην αξκόδην όξγαλν ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα νη πξνβιεπόκελεο από ην ίδην Π.Γ. θπξώζεηο. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 1846/51 άξζξν 31 παξ.8 είλαη δπλαηόλ λα εηζάγνληαη, λα απνζεθεύνληαη θαη λα ρνξεγνύληαη θάξκαθα, θαξκαθεπηηθό θαη πγεηνλνκηθό πιηθό απφ ηα θαξκαθεία ηνπ ΔΟΠΤΤ ηα νπνία εθνδηάδνληαη ηα θάξκαθα θαη ινηπά ζεξαπεπηηθά κέζα απφ ηηο Φαξκαθαπνζήθεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. ή απεπζείαο εθ ηεο αγνξάο. Γηα ιόγνπο πνπ εθηηκώληαη από ηνλ Πξόεδξό ηνπ, ν Οξγαληζκόο κπνξεί λα ηδξύεη δηθά ηνπ θαξκαθεία από ηα νπνία κπνξνύλ λα παξέρνληαη θάξκαθα πςεινύ θόζηνπο ή θάξκαθα ησλ νπνίσλ ε ρνξήγεζε κέζσ λνζνθνκείσλ ή θαξκαθείσλ δελ κπνξεί λα πινπνηεζεί, ινηπά δόθηκα ζεξαπεπηηθά κέζα θαη νπζίεο πξνο δηάγλσζε ησλ λόζσλ απνθιεηζηηθά ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ. Γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θαξκαθείσλ ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά θαξκαθνπνηνί θαη βνεζνί θαξκαθείσλ. Οη θαξκαθνπνηνί πξέπεη λα δηαζέηνπλ άδεηα αζθήζεσο επαγγέικαηνο θαη δελ επηηξέπεηαη λα δηαηεξνύλ δηθό ηνπο θαξκαθείν, θαξκαθαπνζήθε ή εξγνζηάζην θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ ή λα έρνπλ νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο κε ηέηνηα επηρείξεζε. ηε Γηνίθεζε ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαη ζηηο Πεξηθεξεηαθέο Τπεξεζίεο ηνπ ιεηηνπξγνύλ απνζήθεο πγεηνλνκηθνύ θαη θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ θαζώο θαη ζεξαπεπηηθώλ κέζσλ παξνδηθήο ρξήζεο, πνπ δηεπζύλνληαη από θαξκαθνπνηνύο ή βνεζνύο θαξκαθείνπ κε ηελ επνπηεία ζηε δεύηεξε πεξίπησζε γηαηξνύ, εθνδηάδνληαη δε κε ηα απαξαίηεηα είδε κέζσ ησλ αξκνδίσλ θξαηηθώλ θνξέσλ. Οη θαξκαθαπνζήθεο ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. εθνδηάδνπλ κε ηα είδε πνπ δηαζέηνπλ ηα εξγαζηήξηα, ηα ηαηξεία θαη ηηο ινηπέο Μνλάδεο απηνύ. ΑΝΑΛΩΙΜΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ: Σν αλαιώζηκν πγεηνλνκηθό πιηθό ην πξνκεζεύνληαη νη αζθαιηζκέλνη από ηηο Απνζήθεο, ηα Φαξκαθεία θαη ηα Ιαηξεία ηνπ Οξγαληζκνύ, όπνπ ηνύην πξνβιέπεηαη ή από ην ειεύζεξν εκπόξην, κε ηαηξηθή γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληα ηαηξνύ, θαηόπηλ έγθξηζεο ηνπ ειεγθηή ηαηξνύ ηνπ Οξγαληζκνύ. ηελ ηαηξηθή γλσκάηεπζε ηζρύνο έσο ελόο έηνπο, αηηηνινγείηαη ε αλαγθαηόηεηα ρνξήγεζήο ηνπ πιηθνύ θαη

5 θαζνξίδεηαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ρνξήγεζήο ηνπ θαζώο θαη ε απαξαίηεηε αλά κήλα πνζόηεηα. Με απνθάζεηο ηνπ Πξνέδξνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί κε ζπληαγή κηθξή πνζόηεηα πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ, εθόζνλ ε αλαγθαηόηεηά ηνπ είλαη πξνθαλήο θαη πεξηηηεύεη ε ηαηξηθή γλσκάηεπζε. Σν αληίηηκν αγνξάο από ην ειεύζεξν εκπόξην ηνπ αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαηαβάιιεηαη από ηνλ Οξγαληζκό ζηνλ αζθαιηζκέλν πνπ ην έρεη πιεξώζεη κεηά από αθαίξεζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηηο θαησηέξσ δηαηάμεηο πνζνζηνύ ζπκκεηνρήο. Σν πνζνζηό ζπκκεηνρήο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηελ αμία ηνπ αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ πνπ πξνκεζεύνληαη από ην εκπόξην είλαη 25%. Γελ θαηαβάιινπλ ζπκκεηνρή γηα ην Τγεηνλνκηθό Τιηθό: Α. νη αζθαιηζκέλνη πνπ πξνκεζεύνληαη ην Τιηθό από ηηο Απνζήθεο, ηα Φαξκαθεία θαη Ιαηξεία ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Β. νη παξαπιεγηθνί, νη ηεηξαπιεγηθνί, νη λεθξνπαζείο πνπ ππνβάιινληαη ζε ζπλερή ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο ή έρνπλ ππνβιεζεί ζε κεηακόζρεπζε λεθξνύ, νη πάζρνληεο απφ ζαθραξψδε δηαβήηε ηχπνπ Ι, νη πάζρνληεο από ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο θαζώο θαη νη ππνβιεζέληεο ζε κεηακόζρεπζε ζπκπαγώλ ή ξεπζηώλ νξγάλσλ θαη νη ΗIV ζεηηθνί αζζελείο. Γ. Οη ρξόληα πάζρνληεο γηα ηε δαπάλε αγνξάο ησλ παξαθάησ εηδώλ αλαιώζηκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ: θαζεηήξσλ νπξήζξαο, νπξνζπιιεθηώλ, πιηθώλ παξά θύζεη ζηνκίσλ θαη ησλ παξαθνινπζεκάησλ ηνπο, πιηθώλ απνζηδήξσζεο, ζπξίγγσλ ηλζνπιίλεο κηαο ρξήζεο, επηζεκάησλ, βεινλώλ θπζηγγνζπξίγγσλ, βεινλψλ ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο, ζθαξθηζηήξσλ (γηα ιήςε αίκαηνο) θαη αλαισζίκσλ ησλ ζπζθεπώλ ρνξεγήζεσο ηλζνπιίλεο, ηξαρεηνζσιήλσλ θαη πιηθώλ ηξαρεηνζηνκίαο, πιηθώλ γηα ρξεζηκνπνίεζε ζπζθεπώλ ζπλερνύο έγρπζεο θαξκάθσλ ή ζπλερνχο έθρπζεο θαη ηαηληψλ κέηξεζεο ζαθράξνπ αίκαηνο, ζπζθεπώλ άπλνηαο θαη ζπζθεπώλ ζίηηζεο. Ι. Σα αλαιώζηκα πιηθά δηαβήηε (ηαηλίεο κέηξεζεο, βειόλεο, ζθαξθηζηήξεο) ρνξεγνύληαη σο εμήο: Γηα ηνπο ηλζνπιηλνεμαξηόκελνπο πάζρνληεο από ζαθραξώδε δηαβήηε (δηαβήηεο ηύπνπ Ι), ρνξεγνύληαη έσο 200 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα / κήλα, έσο 150 ζθαξθηζηήξεο αλά κήλα, έσο 100 βειφλεο αλά κήλα θαη έσο 50 ηαηλίεο κέηξεζεο θεηνλώλ ζην αίκα αλά έηνο. Γηα ηνπο ηλζνπιηλνζεξαπεπόκελνπο πάζρνληεο από ζαθραξώδε δηαβήηε πνπ (δηαβήηεο ηύπνπ ΙΙ), ρνξεγνύληαη έσο 100 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα /κήλα, έσο 50 ζθαξθηζηήξεο αλά κήλα ή 100 αλά δίκελν,έσο 50 βειόλεο αλά κήλα θαη έσο 30 ηαηλίεο κέηξεζεο θεηνλώλ ζην αίκα αλά έηνο. Γηα ηνπο πάζρνληεο από ζαθραξώδε δηαβήηε πνπ ιακβάλνπλ αληηδηαβεηηθά δηζθία, ρνξεγνύληαη έσο 50 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα / δίκελν θαη έσο 200 ζθαξθηζηήξεο / έηνο. ε δηαβήηε θύεζεο, ρνξεγνύληαη έσο 150 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα/κήλα, 150 βειφλεο/ κήλα θαη έσο 150 ζθαξθηζηήξεο / κήλα. Γηα ηνπο πάζρνληεο από ζαθραξώδε δηαβήηε πνπ αληηκεησπίδνληαη κε δηαηηεηηθή αγσγή, ρνξεγνύληαη έσο 50 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα / ηξίκελν, έσο 50 ζθαξθηζηήξεο/ ηξίκελν θαη έσο 100 ζθαξθηζηήξεο ην έηνο. Γηα ηνπο πάζρνληεο από ζαθραξώδε δηαβήηε πνπ θάλνπλ ρξήζε αληιίαο ζπλερνύο έγρπζεο ηλζνπιίλεο, ρνξεγνύληαη έσο 200 ηαηλίεο κέηξεζεο ζαθράξνπ ζην αίκα/κήλα, έσο 200 ζθαξθηζηήξεο ην κήλα, 100 βειφλεο

6 γηα ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο κε πέλα / εμάκελν (ζε πεξίπησζε εκπινθήο αληιίαο ή πξφζζεηεο δφζεο). ε πεξίπησζε πνπ απαηηνύληαη επηπιένλ πνζόηεηεο από ηηο αλσηέξσ νξηζζείζεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη απαξαίηεηα αηηηνινγεκέλε γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνύ, όπνπ ζα αλαθέξεηαη ε αλάγθε γηα ηελ πξόζζεηε αηηνύκελε πνζόηεηα. ΙΙ. πζθεπέο έγρπζεο θαξκάθσλ: α) ε αληιία ρνξήγεζεο ηλζνπιίλεο ρνξεγείηαη κε θάιπςε ηεο δαπάλεο 100%, κεηά από έγθξηζε ηνπ ΑΤ. Αληηθαηάζηαζή ηεο γίλεηαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπ ΑΤ θαη παξέιεπζε πεληαεηίαο. β)γηα ζπζθεπέο έγρπζεο θαξκάθσλ πνπ θέξνπλ εκθπηεπόκελα ζπζηήκαηα απνδίδεηαη ην 90% ηεο δαπάλεο, κεηά από έγθξηζε ηνπ ΑΤ. γ) γηα ηηο αλαιώζηκεο ζπζθεπέο ρεκεηνζεξαπείαο αλάινγα κε ην ζεξαπεπηηθό ζρήκα θαη κέρξη 5 ην κήλα κε θάιπςε ηεο δαπάλεο 100%. δ) γηα αλαιώζηκεο ζπζθεπέο αλαιγεζίαο κέρξη 10 ην κήλα (ππνδόξηεο), κε θάιπςε ηεο δαπάλεο 100%. ΙΙΙ. α) Δπηζέκαηα γηα θαηαθιχζεηο, δηαβεηηθά έιθε, θιεβηθά έιθε, αξηεξηαθά έιθε, εγθαχκαηα άιια έιθε, αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ έιθνπο, ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη θαη ηνπ επηπέδνπ εμηδξψκαηνο, κεηά απφ ηαηξηθή γλσκάηεπζε ή παξαπεκπηηθφ, ζχκθσλα κε ηα θάησζη: 1. Γηα έιθε, κεξηθνχ πάρνπο δέξκαηνο θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 200 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 10 ηκρ ην κήλα. 2. Γηα έιθε, νιηθνχ πάρνπο δέξκαηνο, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 400 ην κήλα ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 15 ηεκάρηα. β) Οζηνκηθά πιηθά σο εμήο: 1. Δίδε θνινζηνκίαο, ζάθθνη απηνθφιιεηνη θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 300 ην κήλα ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 60 ηεκάρηα ην κήλα. 2. Δίδε θνινζηνκίαο, ζχζηεκα δχν ηεκαρίσλ, ζάθθνη θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 300 ην κήλα ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 60 ηεκάρηα ην κήλα θαη βάζεηο 10 ηεκάρηα. 3. Δίδε θνινζηνκίαο, ζχζηεκα ππνθιεηζκνχ, θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 300 ην κήλα ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 1 ηεκάρην ην εμάκελν, ηάπεο ή θάιπκκα ζηνκίαο 30 ηεκάρηα ην κήλα, απνρεηεπηηθνί ζάθθνη θαη ειάρηζην 30 ηεκάρηα ην κήλα. 4. Δίδε εηιενζηνκίαο, ζάθθνη απηνθφιιεηνη θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 250 ην κήλα ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 30 ηεκάρηα ην κήλα. 5. Δίδε εηιενζηνκίαο, ζχζηεκα δχν ηεκάρησλ, ζάθθνη θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 250 ην κήλα ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 30 ηεκάρηα ην κήλα θαη βάζεηο 10 ηεκάρηα. 6. Δίδε νπξεηεξνζηνκίαο, ζάθθνη απηνθφιιεηνη θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 250 ην κήλα ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 35 ηεκάρηα ην κήλα. 7. Δίδε νπξεηεξνζηνκίαο, ζχζηεκα δχν ηεκαρίσλ, ζάθθνη θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 250 ην κήλα ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 35 ηεκάρηα ην κήλα θαη βάζεηο 10 ηεκάρηα. 8. Δίδε γηα ινηπέο ζηνκίεο (λεθξνζηνκία, ζσξαθνζηνκία, ζπξίγγην), ζάθθνη θαη βάζεηο θαηά ηε γλσκάηεπζε θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 250 ην κήλα.

7 ηα αλσηέξσ απνδεκηνχκελα πνζά αλά θαηεγνξία πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο ησλ παξαθάησ εηδψλ: δψλε ζηήξημεο ζάθσλ, θαζαξηζηηθφ δέξκαηνο, πξνζηαηεπηηθφ δέξκαηνο, πξντφληα αληηκεηψπηζεο εξεζηζκψλ δέξκαηνο. γ) Απιφ πγεηνλνκηθφ πιηθφ γηα ηε δηελέξγεηα πεξηηνλατθήο θάζαξζεο κέρξη 150 ην κήλα, ε αλαγθαηφηεηα ηεο νπνίαο πηζηνπνηείηαη απφ γλσκάηεπζε λεθξνιφγνπ ηαηξνχ θαη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ παξαζηαηηθνχ αγνξάο ηνπ. δ) Καζεηήξεο νπξνζπιιέθηεο: 1. Καζεηήξεο θχζηεσο ζηιηθφλεο θαιχπηεηαη δαπάλε κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 45 ην κήλα ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 1 ηεκάρην ην κήλα θαη νπξνζπιιέθηεο θαη ειάρηζην 10 ηεκάρηα ην κήλα. 2. Δηδηθά γηα πεξηπηψζεηο αηζζεηηθήο παξαπιεγίαο, θαιχπηεηαη δαπάλε γηα πεξηπετθνχο θαζεηήξεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 300 ην κήλα, ε νπνία αληηζηνηρεί θαη ειάρηζην ζε 90 ηεκάρηα ην κήλα θαζεηήξεο θαη 90 ηεκάρηα ην κήλα νπξνζπιιέθηεο. Δπίζεο γηα ηελ ίδηα πεξίπησζε παξέρνληαη πιηθά απηνθαζεηεξηαζκνχ (πδξφθηινη θαζεηήξεο απηνθαζεηεξηαζκνχ κε νπξνζπιιέθηεο), κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 640 ην κήλα, ζχκθσλα κε γλσκάηεπζε ηαηξνχ θαη ηελ πξνζθφκηζε (κηα θνξά θαη έηνο) νπξνδπλακηθήο κειέηεο, απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ν αξηζκφο θελψζεσλ ηεο θχζηεο. ε) ηξαρεηνζηνκίεο: 1. ηξαρεηνζσιήλεο, 3 ηκρ ην κήλα γηα ην πξψην ηξίκελν θαη εθφζνλ πθίζηαηαη αλάγθε δχν κεηαιιηθνχο ηξαρεηνζσιήλεο ην ρξφλν 2. θαζεηήξεο αλαξξφθεζεο, 50 ηκρ ην κήλα γηα ην πξψην ηξίκελν 3. θίιηξα ηξαρεηνζηνκίαο, ζχκθσλα κε γλσκάηεπζε ζη) ηαηλίεο κεηξήζεσο αίκαηνο θαη ιεπθώκαηνο ζηα νύξα, έσο 30ηκρ. ην κήλα. δ) χζηεκα πςεινχ απηνυπνθιπζκνχ, ζπζθεπή 1 ηεκάρην αλά εμάκελν, κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 150, θαη θαζεηήξεο κε κπαινλάθη θαη ειάρηζην 15 ηεκάρηα ην κήλα θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 220. ε) εηδηθά γηα ηνπο πάζρνληεο απφ κεζνγεηαθή αλαηκία ηα είδε θαη νη πνζφηεηεο νξίδνληαη σο εμήο: Καζεηήξαο απνζηδήξσζεο (1 ηεκ./εκέξα). Πεηαινχδεο απνζηδήξσζεο πιάγηαο ή θάζεηεο ηνπνζέηεζεο: 1 ηεκάρην αλά εκέξα. Αληιίεο (ειαζηνκεξείο) κηαο ρξήζεο γηα έγρπζε θαξκάθνπ απνζηδήξσζεο. Η πνζφηεηα νξίδεηαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη φρη πάλσ απφ 30 ηεκάρηα κεληαίσο, κε κέγηζην απνδηδφκελν πνζφ ηα 25 αλεμαξηήηνπ δαπάλεο. η) Πξφζεζε ζηιηθφλεο 1 ηεκάρην θαη ζηεζφδεζκνο καζηεθηνκήο έσο 2 ηεκάρηα ην έηνο θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 200 ην έηνο. Δπί δηπιήο καζηεθηνκήο, πξφζεζε ζηιηθφλεο έσο 2 ηεκάρηα ην έηνο. ε πεξίπησζε ρνξήγεζεο ιηγφηεξσλ ηεκαρίσλ ην πνζφ απνδεκίσζεο δηακνξθψλεηαη αλαινγηθά κε ην αλψηαην φξην απνδεκίσζεο αλά πεξίπησζε, γηα φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο ηεο θαηεγνξίαο ΙΙΙ. ε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη επηπιένλ πνζφηεηεο ή δαπάλεο απφ ηηο αλσηέξσ νξηζζείζεο σο κέγηζηεο, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη απαξαίηεηα αηηηνινγεκέλε γλσκάηεπζε ηνπ ζεξάπνληνο ηαηξνχ, φπνπ ζα αλαθέξεηαη ε αλάγθε γηα ηελ πξφζζεηε αηηνχκελε πνζφηεηα θαζψο θαη εγθξηηηθή απφθαζε Δηδηθήο

8 Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή ηνπ Α.Τ.. Οη αλσηέξσ ηηκέο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ, δηακνξθώλνληαη ζύκθσλα κε ηηο ηηκέο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ παξαηεξεηεξίνπ ηηκώλ ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 3846/2010 (Α, 66) ή εθηόο αλ κε απόθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. έρνπλ νξηζζεί ρακειόηεξεο θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 32 παξ. 4 ηνπ ίδηνπ λόκνπ. IV. Γηαιχκαηα θαη Δμαξηήκαηα (ζπζηήκαηα) ζπλερνχο θνξεηήο ή απηνκαηνπνηεκέλεο πεξηηνλατθήο θάζαξζεο. Σα πιηθά απηά ζα απνδεκηψλνληαη βάζεη ησλ ζπκβαηηθψλ ηηκψλ ηεο ΔΠΤ θαη, φπνπ δελ ππάξρνπλ ζπκβάζεηο, βάζεη παξαηεξεηεξίνπ ηηκψλ. V. Γηαγλσζηηθά ζθεπάζκαηα απεηθνληζηηθώλ εμεηάζεσλ: Οη ζθηαγξαθηθέο νπζίεο απνδεκηώλνληαη από ην Σακείν σο εμήο: α) ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ γλσζηό όηη απαηηείηαη ζθηαγξαθηθή νπζία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο εμέηαζεο ν γηαηξόο ζα αλαγξάθεη ζε ζπληαγή ηε ζθηαγξαθηθή νπζία, ζηε ζπλήζε γηα ηελ εμέηαζε πνζόηεηα, ηελ νπνία ν αζθαιηζκέλνο ζα εθηειεί ζε θαξκαθείν ηεο πξνηίκεζεο ηνπ θαη ζα πξνζθνκίδεη ηε ζθηαγξαθηθή νπζία ζην ζπκβεβιεκέλν εξγαζηήξην ζην νπνίν παξαπέκπεηαη γηα εμέηαζε β) ζηηο πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ είλαη δπλαηή ε έθδνζε ζπληαγήο ηόηε ε απόδνζε δαπάλεο αγνξάο ηεο ζθηαγξαθηθήο νπζίαο είλαη δπλαηή εθόζνλ ην ηηκνιόγην ή απόδεημε αγνξάο έρεη εθδνζεί ζην όλνκα ηνπ αζθαιηζκέλνπ θαη έρεη επηθνιιεζεί ε ηαηλία γλεζηόηεηαο ηεο ζθηαγξαθηθήο νπζίαο. Σα γαιεληθά ζθεπάζκαηα απνδεκηώλνληαη κε ζπληαγή θαη πνζνζηό ζπκκεηνρήο αλάινγα κε ηε δηάγλσζε. Υνξεγείηαη ε αμία ησλ θαξκαθεπηηθώλ ηδηνζθεπαζκάησλ θαη ησλ θαξκαθεπηηθώλ νπζηώλ πνπ ηα απνηεινύλ θαζώο θαη ε θαξκαθνηερληθή εξγαζία, ζύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα θάζε θνξά θνζηνιόγεζε. Σα νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα θαη ηα θαιιπληηθά δελ απνδεκηώλνληαη. VI. Πξντόληα εηδηθήο δηαηξνθήο: Υνξεγνύληαη εηδηθά πξντόληα θαη ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο, πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαηηεηηθή αγσγή ζηνπο πάζρνληεο από: 1. κεηαβνιηθά λνζήκαηα (π.ρ. θαηλπιθεηνλνπξία, γαιαθηνδαηκία), 2. θνηιηνθάθε, 3. δπζαπνξξόθεζε από: α) θιεγκνλώδε λόζν ηνπ εληέξνπ, β) ζύλδξνκν βξαρένο εληέξνπ, εθηνκή εηιενύ,γ) κεξηθή γαζηξεθηνκή κε γαζηξνλεζηηδναλαζηόκσζε (Billroth II), δ) εσζηλνθηιηθή γαζηξεληεξίηηδα (έσο 3 ρξόληα ρνξήγεζε ησλ εηδηθώλ πξντόλησλ), ε) αθηηληθή εληεξίηηδα θαη αθηηληθή νηζνθαγίηηδα ζη) αγακκαζθαηξηλαηκία, 4. θπζηηθή ίλσζε (ρνξεγνχληαη εηδηθά ηξφθηκα γηα εηδηθνχο ηαηξηθνχο ζθνπνχο θαη ζχκπιεγκα βηηακηλψλ ABDEK), 5. ζε βαξηά πάζρνληεο πνπ ζηηίδνληαη κέζσ γαζηξνζηνκίαο ή / θαη λεζηηδνζηνκίαο 6. ζε παηδηά κε αιιεξγία ζην γάια αγειάδνο ρνξεγνύληαη ζεξαπεπηηθά γάιαηα έσο ηελ ειηθία ησλ 2 εηώλ, γηα ρνξήγεζε πέξαλ ησλ 2 εηώλ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζθόκηζε RAST TEST, 7. ζε πξόσξα θαη ιηπνβαξή λενγλά κέρξη ηελ ειηθία ησλ 6 κελώλ θαζώο θαη ζε λενγλά κε λεθξσηηθή εληεξνθνιίηηδα ή κε βξαρύ έληεξν.

9 8. κπαζζέλεηα, λφζν Parkinson, λφζν θηλεηηθνχ λεπξψλα, ζχλδξνκν Down (ρνξεγείηαη εηδηθφ ζπκπιήξσκα ζπλέλδπκνπ COQ 10). Γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηεο λφζνπ απαηηείηαη γλσκάηεπζε Γηεπζπληή Παλεπηζηεκηαθήο Κιηληθήο, Κιηληθήο ηνπ Δ..Τ. ή ηξαηησηηθνχ Ννζνθνκείνπ ζρεηηθήο κε ηελ πάζεζε εηδηθφηεηαο θαηά πεξίπησζε, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε πάζεζε ηνπ αζζελνχο, ε αλάγθε ρξεζηκνπνίεζεο ησλ εηδηθψλ πξντφλησλ θαη ζθεπαζκάησλ,θαζψο θαη ε κεληαία πνζφηεηα θάζε είδνπο, χζηεξα απφ έγθξηζε ηνπ αξκφδηνπ ειεγθηή ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Η ζρεηηθή γλσκάηεπζε ηζρχεη έσο έλα (1) έηνο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζή ηεο. Με απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. θαζνξίδνληαη αλψηαηεο ηηκέο γηα ηα παξαπάλσ ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο θαη εθαξκνγή ηνπ άξζξ. 32 παξ. 4 ηνπ Ν. 3846/2010, ή αλψηαηεο ηηκέο αλά αζζέλεηα, θαζψο θαη ηα φξηα δαπάλεο πάλσ απφ ηα νπνία απαηηείηαη έγθξηζε Δηδηθήο Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο ή ηνπ Α.Τ.. Δπίζεο, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. κπνξεί λα εγθξίλεηαη ε ρνξήγεζε ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ, ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο, θαξκαθεπηηθψλ θαη ινηπψλ εηδψλ, απαξαίηεησλ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ αζθαιηζκέλσλ ηνπ Δ.Ο.Π.Τ.Τ. Σν παξφλ άξζξν ηζρχεη απφ 1/1/2012.» Δπηζεκαίλνπκε φηη ζε πεξηπηψζεηο απφδνζεο δαπάλεο γηα αγνξά αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξηλ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο, ζε πνζφηεηεο θαη πνζά πνπ ππεξβαίλνπλ ηα νξηδφκελα ζε απηή, ζα απνδνζνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δ.Κ.Π.Τ. φπσο ίζρπε πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ όζα νξίδνληαη κε ηα παξαπάλσ έγγξαθά καο, ζρεηηθά -κε ηνλ ηξόπν ρνξήγεζεο ηνπ αλαιώζηκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη εηδηθά ηνλ ηξόπν ρνξήγεζεο θαη απνδεκίσζεο ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηα αλαιώζηκα ηνπ δηαβήηε -ηα δηαιύκαηα θαη εμαξηήκαηα πεξηηνλατθήο θάζαξζεο -ηα θάξκαθα πνπ εμαηξνύληαη ηνπ λνζειίνπ ησλ ηδησηηθώλ θιηληθώλ (άξζξν 10) -ηελ ηαηξηθώο ππνβνεζνύκελε αλαπαξαγσγή (εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε, άξζξν 13) Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΔΡΑΙΜΟ ΒΟΤΓΟΤΡΗ

10

11

12

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25%

ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ 25% ΑΝΑΡΣΖΣΈΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45Ψ14691ΩΓ-64Τ ΑΘΖΝΑ: 28-12-2011 Aξηζκ. Πξση.: Γ55/888 ΓΗΟΗΚΖΖ Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΡ. ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ Πιεξνθνξίεο: Σει. 2105213-660, -661, -662-697, -698, ΠΡΟ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ»

Θέκα: «Γηαδηθαζία πιεξσκήο γηαηξώλ ζπλεξγαδόκελσλ κε ηνλ ΔΟΠΥΥ γηα ηαηξηθή επίζθεςε αζθαιηζκέλσλ ηνπ Οξγαληζκνύ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο www.eopyy.gov.gr ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΗ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παξνρή πξόζζεησλ νδεγηώλ γηα ηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο αγνξάο

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παξνρή πξόζζεησλ νδεγηώλ γηα ηε δηαδηθαζία απόδνζεο δαπάλεο αγνξάο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Τπηρεσιών Τγείας www.eopyy.gov.gr αλαισζίκνπ πγεηνλνκηθνύ πιηθνύ θαη ζθεπαζκάησλ εηδηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ

Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Ενιαίορ Κανονιζμόρ Παποσών Τγείαρ Κ.Τ.Α. απιθμ. ΕΜΠ5/17.11.2012 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ' αξηζ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΔΚ 2456/Β/3-11- 2011) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΩΟΞ7Μ-23Ξ. Αθήνα 21-2-2014

ΑΔΑ: ΒΙΕΩΟΞ7Μ-23Ξ. Αθήνα 21-2-2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ: ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Παπακολούθηζηρ και Αξιοποίηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-249. Αθήνα, 28/03/2012. Απ. Ππωη.: 14540

ΑΔΑ: Β4ΒΒΟΞ7Μ-249. Αθήνα, 28/03/2012. Απ. Ππωη.: 14540 ΑΝΑΡΣΗΣΈΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αθήνα, 28/03/2012 Απ. Ππωη.: 14540 Γενική Γ/νζη: σεδιαζμού & Ανάπηςξηρ Τπηπεζιών ςγείαρ Γ/νζη: Φαπμάκος Σμήμα: Παπακολούθηζηρ & Αξιοποίηζηρ Δλέγσων Πληποθοπίερ: Σηλ.: 2106871755

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ

ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ ΔΛΗΑΗΝΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΞΑΟΝΣΥΛ ΓΔΗΑΠ 26/9/2011 ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΥΡΝ ΠΘΝΞΝΠ ΝΟΗΠΚΝΗ ΓΗΘΑΗΝΣΝΗ ΞΝΟΝΗ Άξζξν 1 Πθνπόο Κε ηνλ παξφληα Θαλνληζκφ θαη ζην πιαίζην ηεο ζχκπξαμεο αθελφο ησλ κνλάδσλ πγείαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΙΟΞ7Μ-ΑΜΞ. Αζήλα, 27/11/2012. Αξ. Πξωη.: νηθ.48932

ΑΔΑ: Β4ΣΙΟΞ7Μ-ΑΜΞ. Αζήλα, 27/11/2012. Αξ. Πξωη.: νηθ.48932 ΑΝΑΡΣΗΣΈΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αζήλα, 27/11/2012 Αξ. Πξωη.: νηθ.48932 Γεληθή Γ/λζε: ρεδηαζκνύ & Αλάπηπμεο Τπεξεζηώλ Τγείαο Γ/λζε: Φαξκάθνπ Σκήκα Γηαρείξηζεο Φαξκαθείνπ ΔΟΠΤΤ Πιεξνθνξίεο: Β. Κνπξάθαινο Σει.: 2106871755

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ςλλογικήρ ύμβαζηρ Ππομήθειαρ Φαπμάκων». ΥΔΣΗΚΟ: Σο ςπ απιθμ. Γ55/883/06-12-2011 Γενικό Έγγπαθο ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ΔΟΠΤΤ

ΘΔΜΑ: «Κοινοποίηζη ςλλογικήρ ύμβαζηρ Ππομήθειαρ Φαπμάκων». ΥΔΣΗΚΟ: Σο ςπ απιθμ. Γ55/883/06-12-2011 Γενικό Έγγπαθο ΗΚΑ-ΔΣΑΜ, ΔΟΠΤΤ ΑΝΑΡΣΖΣΈΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΔΑ: 45ΨΟ4691ΩΓ-484 ΑΘΖΝΑ: 15/12/2011 Aπιθμ. Ππωη.: Γ55/887 Γ Η Ο Η Κ Ζ Ζ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ: ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΝΣΗΛΖΦΖ Σασ. Γ/νζη: Αγ. Κων/νος 8,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Β0Κ. Γενικέρ Παπαηηπήζειρ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αθήνα, 21.11.2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Aπ. ππ.: Φ.10035/οικ.26538/840 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γενική Γ/νζη Κοινωνικήρ Αζθάλιζηρ Γ/νζη Κύπιαρ Αζθάλιζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΜΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζοσμε για τον Εθνικό Οργανισμό Παροτής Τπηρεσιών Τγείας (Ε.Ο.Π.Τ.Τ.)

ΕΛΜΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ Όλα όσα πρέπει να γνωρίζοσμε για τον Εθνικό Οργανισμό Παροτής Τπηρεσιών Τγείας (Ε.Ο.Π.Τ.Τ.) ΕΛΜΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 12-1-2012 Όλα όσα πρέπει να γνωρίζοσμε για τον Εθνικό Οργανισμό Παροτής Τπηρεσιών Τγείας (Ε.Ο.Π.Τ.Τ.) Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη Από 1εο Ιαλνπαξίνπ «εηζέβαιε» ζηε δσή καο ν λένο

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΓ-Ξ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ 8.4.2011. Αξ. Πξση. ΔΓΚΤΚΛΙΟ Γ32/ 369 αξηζ. 26

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΓ-Ξ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΑΘΗΝΑ 8.4.2011. Αξ. Πξση. ΔΓΚΤΚΛΙΟ Γ32/ 369 αξηζ. 26 ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΓ-Ξ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ Γ/ΝΔΙ: ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ Σαρ. Γ/λζε: Αγ. Κσλ/λνπ 8, 10241 Σειέθσλν : Γ/λζε Τγεηνλ.Τπεξεζηψλ - 2103. 5215220-222-223 Fax: 2105228509

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ: Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ΔΟΠΤΤ

Ππορ: Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ΔΟΠΤΤ ΑΝΑΡΣΗΣΈΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Αθήνα, 13/03/2012 Απ Ππωη: 9800 Γενική Γ/νζη: σεδιαζμού & Ανάπηςξηρ Τπηπεζιών ςγείαρ Γ/νζη: Φαπμάκος Σμήμα: Παπακολούθηζηρ & Αξιοποίηζηρ Δλέγσων Πληποθοπίερ: Β Κοςπάθαλορ Σηλ: 2106871755

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΗΑΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΑΡΟΥΧΝ ΤΓΔΗΑ

ΔΝΗΑΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΑΡΟΥΧΝ ΤΓΔΗΑ ΔΝΗΑΗΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΑΡΟΥΧΝ ΤΓΔΗΑ 01-10-2015 Σξνπνπνίεζε ηεο ππ αξηζ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΔΚ 2456/Β'/3-11-2011) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο «Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.) ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ

ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ ΓΗΑΣΡΟΦΗΚΖ ΤΠΟΣΗΡΗΞΖ Ζ ΌΥΗ ΣΖ ΜΔΘ/Κ ; ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΟΗΛΕΤΣΡΙΑ ΣΕ,ΜSC ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑΣΩΝ ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ Ζ ΚΑΚΖ ΘΡΔΦΖ Δπεξεάδεη: ηε κπτθή ηζρύ ησλ ζθειεηηθώλ κπώλ κε απνηέιεζκα ηε κεησκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ»

Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Γηαγλσζηηθή θαη Θεξαπεπηηθή Πξνζέγγηζε ηνπ «Μεγάθνινπ» Κσλζηαληίλνο Μηκίδεο Γαζηξεληεξνιόγνο Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Παζνινγίαο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Οξηζκόο Ο όξνο κεγάθνιν αλαθέξεηαη ζηε δηάκεηξν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ»

Θέμα: «Γηεπθξηλήζεηο γηα ηελ παξνρή ηαηξηθήο πεξίζαιςεο ζηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΔΟΠΤΤ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εζληθφο Οξγαληζκφο Ε.Ο.Π.Τ.Τ Παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΕΙΧΝ ΤΓΕΙΑ Δ/ΝΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ ΣΑΥ. Δ/ΝΗ : ΚΗΦΙΙΑ 39 Σ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΤΙ ΣΗΛ. 210 6871719 FAX: 210

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ».

ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ. Πεπιγπαυή αιτήματορ : «ΑΜΣΘΙΑΣΑΣΑΗ ΑΔΕΘΑ ΥΡΗΗ ΛΟΤΘΙΩΜ ΟΡΓΑΜΩΜ». (άπθπο 8 Μ.1599/1986) ΑΘΣΗΗ - ΤΠΕΤΘΤΜΗ ΔΗΚΩΗ Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) Πεπιγπαυή αιτήματορ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα