ΜΗΣΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ Γεωγραφική Περιοχή Σομέασ Περιγραφή Αντικειμένου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΗΣΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ Γεωγραφική Περιοχή Σομέασ Περιγραφή Αντικειμένου"

Transcript

1 Επωνυμία Επιχείρηςησ ΜΗΣΡΩΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΛΙΚΩΝ Γεωγραφική Περιοχή Σομέασ Περιγραφή Αντικειμένου FITCO AE Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Ραραγωγι προιόντων χαλκοφ και ορείχαλκου LEEDER ENTERPRISERS LTD Εργαςτθριακόσ Ερευνθτικόσ Εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίων S&B INDUSTRIAL MINERALS SA Εξόρυξθ, Επεξξεργαςία και Εμπορία Βιομθχανικϊν Ορυκτϊν και Μεταλλευμάτων Επεξεργαςία και εμπορία μεταλλευμάτων ΑΚΣΩΡ ΑΣΕ Τεχνικι Εταιρία Ελεγχοσ αντοχισ και ποιότθτασ υλικϊν ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΤΚΕΤΕ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΣΙΣΟΤΡΑ ΟΕ Εταιρία Ρρομικειασ και Υποςτιριξθσ Επιςτθμονικοφ Εξοπλιςμοφ Χυτεφςεισ Ρροδιαγραφϊν Σιδθροφχων και μθ Σιδθροφχων Μετάλλων Χφτευςθ μετάλλων ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε. Βιομθχανία Βερνικιϊν & Χρωμάτων Ραραγωγι χρωμάτων ΒΙΕΛΦΤ ΑΕ - Γ. ΣΕΡΕΜΕΓΛΗ Βιομθχανία Φοςφωρικϊν Λιπαςμάτων Ραραγωγι και επεξεργαςία λιπαςμάτων ΓΙΟΤΛΑ Α.Ε Υαλουργικι Βιομθχανία ΔΗΜΟΚΡΙΣΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ Οπτικζσ και θλεκτρικζσ ιδιότθτεσ νανοδομϊν ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΑΒΕΕ Ψευδοροφζσ - Χωρίςματα ΕΛΚΕΔΕ Κζντρο Τεχνολογίασ και Σχεδιαςμοφ Ζλεγχοσ ποιότθτασ πρϊτων υλϊν και προιόντων ζνδυςθσ και υπόδθςθσ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΗ ΜΕΣΑΛΛΩΝ - ΕΛ.ΚΕ.ΜΕ. Α.Ε. Ελλθνικό Κζντρο Ζρευνασ Μετάλλων Χαρακτθριςμόσ επιφανειϊν επιςτρϊςεων μεταλλικϊν υλικϊν ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΗ ΜΕΣΑΛΛΩΝ - ΕΛ.ΚΕ.ΜΕ. Α.Ε. Ελλθνικό Κζντρο Ζρευνασ Μετάλλων Ροιοτικόσ ζλεγχοσ μετάλλων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΣΡΕΛΑΙΑ ΑΕ Διιλθςθ και Ρροϊόντα Ρετρελαίου Ροιοτικόσ και μθ-καταςτροφικόσ ζλεγχοσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΑΣΟΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ακτινοπροςταςία και Ρυρθνικι Αςφάλεια ΕΣΕΘ Α.Ε. Καταςκευαςτικι Εταιρία Επίβλεψθ και καταςκευι ζργων Λ. ΚΟΣΣΟΡΟ Α.Ε. Βιομθχανία Αλουμινίου Τεχνολογία αλουμινίου ΜΑΘΙΟ ΠΤΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. Επιςτρϊςεισ Δαπζδων, Ρλάκεσ και Ρζτρινα Ρλακίδια ΜΤΣΙΛΗΝΑΙΟ Α.Ε. - ΜΕΣΚΑ Μεταλλουργικι Επιχείρθςθ Μελζτθ και παραγωγι μεταλλικϊν καταςκευϊν ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡ. Υπθρεςίεσ Ρολιτικισ Αεροπορίασ Μθ καταςτροφικοί ζλεγχοι ΕΚΠΤ ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΩΝ ΑΜΤΝΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ Καταςκευζσ Αμυντικοφ Υλικοφ Ραραγωγι αμυντικϊν υλικϊν-ποιοτικόσ ζλεγχοσ ΙΔΕΝΟΡ Ραραγωγι Ρροϊόντων Χάλυβα Ραραγωγι χάλυβα ΩΛΗΝΟΤΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΤ Α.Ε. Μεταλλικά Ρροϊόντα και Καταςκευζσ Ραραγωγι μετάλλων ΣΕΡΝΑ Α.Ε. Καταςκευαςτικι Εταιρία Επίβλεψθ και καταςκευι ζργων ΧΑΛΚΟΡ AE Εταιρία Επεξεργαςίασ Μετάλλων Επεξεργαςία μετάλλων ΧΑΛΤΒΟΤΡΓΙΚΗ Υψικάμινοι,Χαλυβουργία,Ελαςματου ργεία Ρλατεϊν & Μακρϊν Ρροϊόντων,Μονάδεσ Ρλεγμάτων Μετταλουργία-Ραραγωγι-Επεξεργας'ια ΧΡΩΣΕΧ Α.Ε. Ραραγωγι Χρωμάτων ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΩΛΗ - ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΜΗΧΑΝΙΚΟΤ Τεχνικό Γραφείο Ροιοτικόσ ζλεγχοσ δομικϊν υλικϊν MECATECH ENGINEERING Τεχνικι Εταιρία Ενεργειακζσ μελζτεσ-καταςκευζσ ΧΑΣΖΟΠΟΤΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ - ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Τεχνικι Εταιρία Μελζτθ αντοχισ και ποιότθτασ υλικϊν

3 COCA COLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΕΩ Εμφιάλωςθ Αναψυκτικϊν Ζλεγχοσ αντοχισ αλουμινίου κατά τθ διακίνθςθ από τθν παραγωγι ςτθν αγορά YTONG ΠΟΡΟΜΠΕΣΟΝ ΑΕΒΕ Δομικά Υλικά Μπετόν ΕΚΕΒΤΛ Α.Ε. Ερευνθτικό Κζντρο Βιολογικϊν Υλικϊν Εργαςτθριακοί ζλεγχοι ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων RAYCAP Α.Ε. Καταςκευι Ρροθγμζνων Ρροϊόντων Νζεσ τεχνολογίεσ αντικερευνικισ προςταςίασ,παρακολοφκθςθ πειραμάτων ςε πρωτότυπα προιόντα ΚΕΡΑΜΟ Α.Σ.Ο.Ε.Ε. Τεχνικι Εταιρία Εκπαίδευςθ ςτθ χριςθ εξειδικευμζνων προγραμμάτων Η/Υ για τθν παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ ζργων ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ I. - ΕΠΙΝΙΚΕΛΩΕΙ Εργαςτιριο Μεταλλουργίασ Αναλφςεισ-επινικελϊςεισ υλικϊν ΕΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΤΝΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ) ΠΟΙΟΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΡΓΟΣΑΙΟ ΑΙΓΙΟΤ ΕΒΟ Αίγιο Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ Ροιοτικόσ ζλεγχοσ αμυντικϊν ςυςτθμάτων. ΔΕΛΗΠΕΣΗ ΑΕΒΕ Αμφνταιο Εξαρτιματα για Οχιματα Κακαριςμοφ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΕΡΓΟΣΑΙΟ Μ.Μ.Ε.Ε ΑΡΑΞΟΤ Αχαΐα Κρατικό Εργοςτάςιο Αεροςκαφϊν ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΤΚΟΛΙΘΟΙ Βαςιλικά Θεςςαλονίκθσ Εξαγωγζασ καυςτικισ μαγνθςίασ και λευκόλικου Εξόρυξθ και Εμπλουτιςμόσ Λευκόλικου ΒΜΣΕ ΑΕ Βελεςτίνο Βιομθχανία Μεταλλουργίασ και Τεχνικϊν Ζργων Μελζτθ τεχνικοφ ζργου Α.Ε. ΣΙΜΕΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ - ΕΡΓΟΣΑΙΟ ΚΑΜΑΡΙΟΤ Βοιωτία Εργαςτιριο Σκυροδζματοσ, Εργαςτθριακοί Ζλεγχοι Αδρανϊν και Σκυροδζματοσ Ραραγωγθ-ποιοτικόσ ζλεγχοσ-ςυνκεςθ δομικϊν υλικϊν BOSA SA AIRCRAFT & HELICOPTER PARTS MANUFACTURERS Βόλοσ Ελλθνικι αεροπορικι βιομθχανία Καταςκευι Τμθμάτων Αεροςκαφϊν SIELMAN AE Βόλοσ Μεταλλουργία Ραραγωγι και επεξεργαςία μεταλλικϊν υλικϊν

4 ΑΓΕΣ ΗΡΑΚΛΗ Βόλοσ Πμιλοσ Εταιριϊν Δομικϊν Υλικϊν Καταςκευαςτικά υλικά-τςιμζντο-χθμικζσ αναλφςεισ Βιομθχανικι Ζρευνα και Τεχνολογικι Μθ-καταςτροφικόσ ζλεγχοσ,μθχανικζσ ΕΒΕΣΑΜ ΑΕ Βόλοσ Ανάπτυξθ δοκιμζσ,χθμικζσ αναλφςεισ μετάλλων ΕΒΕΣΑΜ Α.Ε. Βόλοσ Εργαςτθριακοί - Βιομθχανικοί Ζλεγχοι, Εκπόνθςθ Μελετϊν ςε Μζταλλα Ροιοτικόσ ζλεγχοσ μετάλλων Λ. ΘΕΟΦΙΛΟΤ - Γ. ΣΑΜΙΑ - Κ. ΓΑΡΓΑΛΗ Ο.Ε. - ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Βόλοσ Τεχνικι Εταιρία Ενεργειακι απόδοςθ κτιρίων-επίβλεψθ κερμομόνωςθσ και μθχανολογικοφ εξοπλιςμόυ ΜΟΧΑΛΗ Α.Β.Ε.Σ.Ε. Βόλοσ Βιομθχανία Επεξεργαςίασ Μετάλλων Μθχανιματα Laser Διομιδεια Μεταλλουργικι Τεχνικι Εμπορικι και ΚΑΜΠΑΚΑ Α.Β.Ε.Ε. Ξάνκθσ Βιομθχανικι Εταιρία Ραραγωγι μετάλλων ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΝ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Δίςτομο Ραραγωγι πρωτόχυτου Αλουμινίου Ραραγωγι και επεξεργαςία αλουμινίου ΠΟΛΤΑΚΡΤΛ Α.Ε. Ηγουμενίτςα Βιομθχανία Ελαςτικϊν - Ρλαςτικϊν Μεκοδολογίεσ κοπισ πλαςτικϊν αντικειμζνων ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΛΙΚΩΝ Ηράκλειο Ραραςκευι νανοςωματιδίων χρυςοφ/αργφρου και χαρακτθριςμόσ μζςω ςκζδαςθσ Η/Μ ακτινοβολίασ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ Α.Ε. Θάςοσ Εταιρία Ραραγωγισ Σκυροδζματοσ Ροιοτικόσ ζλεγχοσ αδρανϊν-ςκυρόδεμα Βιομθχανία Κεντρικϊν Αξόνων HELLAS CARDAN ΕΠΕ Θεςςαλονίκθ Ραντϊσ Τφπου Κατεργαςίεσ μεταλλικϊν υλικϊν VITRUVIT S.A. Θεςςαλονίκθ Βιομθχανία Ρλακιδίων Βιομθχανικϊν και Επαγγελματικϊν Χϊρων ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΕ ΚΑΛΛΙΩΣΗ Θεςςαλονίκθ Καταςκευι Ανελκυςτιρων Διεφκυνςθ Ελζγχου Συντιρθςθσ ΔΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Θεςςαλονίκθ Ζργων Καταςκευι πλακιδίων Ροιοτικόσ ζλεγχοσ δθμοςίων ζργων

5 ΕΓΝΑΣΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. Θεςςαλονίκθ Μελετεσ και καταςκευεσ ζργων ΕΛΒΟ Α.Ε.ΣΜΗΜΑ / ΔΙΕΤΘΤΝΗ :ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ Θεςςαλονίκθ Βιομθχανία Οχθμάτων Ροιοτικόε ζλεγχοσ οχθμάτων ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΩΜΑΣΙΔΙΩΝ & ΑΕΡΟΛΤΜΑΣΩΝ ΕΚΕΣΑ-ΙΣΧΗΔ Εκνικό Κζντρο Ζρευνασ και Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ Θεςςαλονίκθ Τεχνικι χθμικϊν διεργαςιϊν Μελζτθ και καταςκευι μθχανολογικϊν ΕΗΜΕΚ O.Ε. Θεςςαλονίκθ Τεχνικό Γραφείο εγκαταςτάςεων ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΣΑΛΛΕΤΣΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ Θεςςαλονίκθ Ερευνθτικό Κζντρο HELLAS CARDAN LTD Θεςςαλονίκθ Κατεργαςίεσ μεταλλικϊν υλικϊν FARCOM A.E. Θεςςαλονίκθ Ρρϊόντα Κομμωτθρίων Τμιμα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ-διαδικαςίεσ ISO ΚΛΕΡΟ Α.Ε. Θεςςαλονίκθ Εμπορία και Θερμικι Επεξεργαςία Χάλυβα Θεμικζσ επεξεργαςίεσ χάλυβα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Θεςςαλονίκθ Ρεριβαλλοντικζσ και μθχανολογικζσ μελζτεσ ςτο πλαίςιο αδειοδοτιςεων επιχειριςεων ΕΚΕΠΤ Θιβα Ανϊνυμθ Εταιρία Τεχνολογικισ Ανάπτυξθσ Κεραμικϊν και Ρυρίμαχων Υλικϊν Ανάπτυξθ κεραμικϊν κόνεων και αιωρθμάτων ΕΛΒΑΛ Α.Ε. Θιβα Ελλθνικι Βιομθχανία Αλουμινίου Τεχνολογία αλουμινίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Θιβα Καταςκευι Τμθμάτων Ρολιτικϊν και Στρατιωτικϊν Αεροςκαφϊν Ραροχι υπθρεςιϊν και προιόντων προσ υποςτιριξθ των πτθτικϊν μζςων ΚΑΔΜΟ ΑΕΣΕ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Θιβα Τεχνικι Εταιρια Αποπεράτωςθ αίκουςασ πολλαπλϊν χριςεων και αικουςϊν διδαςκαλίασ GEOTEST SA Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ Δομικϊν Υλικϊν Μελζτεσ ςυνκζςεων ςκυροδεμάτων-κονιαμάτων ΒΙΟΜΠΕΣΟΝ Α.Ε. Σκυρόδεμα - Ραραγωγι και Μεταφορά Μελζτθ ςυνκζςωσ ςκυροδζματοσ Δ&Α ΚΑΦΑΝΣΑΡΗ Ο.Ε.

6 ΔΕΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ Συντιρθςθ του Εκνικοφ Οδικοφ Δικτφου Ροιοτικόσ ζλεγχοσ δθμοςίων ζργων ΔΟΚΟ ΑΣΕΒΕ Τεχνικζσ Καταςκευαςτικζσ Εταιρίεσ Μελζτθ τεχνικϊν ζργων-ποιοτικόσ ζλεγχοσ υλικϊν ΜΠΕΣΟΝ ΚΡΟΝΟ Α.Ε. Καταςκευζσ Ζτοιμου Σκυροδζματοσ Μελζτθ και ςφνκεςθ ζτοιμου ςκυροδζματοσ Ν. ΠΕΣΙΟ & ΤΙΟΙ (SPIDER) Μεταλλοβιομθχανία Ραραγωγι-κατεργαςίεσ μεταλλικϊν καταςκευϊν/flexible manufacturing systems ΝΙΚΙ Μ.Ε.Π.Ε. Εταιρία Ψθφιακισ Μθχανικισ Δθμιουργία μοντζλων πεπεραςμζνων ςτοιχείων για τθν επίλυςθ προβλθμάτων υπολογιςτικισ ρευςτομθχανικισ ΟΣΕ Τθλεπικοινωνίεσ ΠΛΑΣΙΚΑ ΘΡΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. Βιομθχανία Ρλαςτικϊν Raw material database-καταγραφι ςυνκθκϊν παραγωγισ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Δ.ΚΑΣΗΡΣΙΔΗ &ΙΑ Ο.Ε. Τεχνικι Εταιρία Τεχνικι μελζτθ ζργων ΣΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΑΡΒΟΤΝΗ Τεχνικό Γραφείο Μελζτεσ εγκαταςτάςεων ΣΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΖΑΚΟΤ Τεχνικό Γραφείο Μελζτεσ εγκαταςτάςεων ΣΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΤΡΟΤ ΛΩΛΟΤ Τεχνικό Γραφείο Μελζτεσ εγκαταςτάςεων ΣΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ Εργαςτιριο Δθμοςίων Ζργων Ζλεγχοσ ποιότθτασ υλικϊν-ςυντιρθςθ ζργων ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ραραςκευι και Ειςαγωγι Χθμικϊν Ουςιϊν Χθμικζσ αναλφςεισ ςε τρόφιμα,νερό,ποτά,ναρκωτικζσ ουςίεσ ΒΕΝΝΕΣΟ Α.Ε. Αςφαλτοπροϊόντα, Ανϊνυμθ Βιομθχανικι Εμπορικι Εταιρία Σχεδιαςμόε-Καταςκευι αςφαλτοπροιοντων Γ.Χ.Κ. ΧΗΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χθμικζσ αναλφςεισ DATAMECH / ENERCONPV Εταιρία Φωτοβολταϊκϊν Σχεδιαςμόσ-Μελζτθ ζργου -φωτοβολταϊκά ςυςτιματα Γ. ΗΓΟΤΜΕΝΙΔΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ Ε.Ε. Μελζτθ και Καταςκευι Δομικϊν Ζργων Σχεδιαςμόσ-μελζτθ τεχνικοφ ζργου Ραρακολοφκθςθ ζργου-εργαςτθριακζσ δοκιμζσ και ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΙΔΗ Α.Σ.Ε.Β.Ε Ραραγωγι και Εμπορία Αςφάλτου επιμετριςεισ

7 ΣΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Κ. ΠΑΝΣΟΤΛΑ Τεχνικό Γραφείο Επίβλεψθ κτθριακϊν καταςκευϊν ΣΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Χ. ΠΑΣΟΤΡΑ Τεχνικό Γραφείο Σχεδιαςμόσ-μελζτθ τεχνικοφ ζργου ΣΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α. ΡΑΔΗ Τεχνικό Γραφείο Αρχζσ λειτουργίασ φωτοβολταϊκισ εγκατάςταςθσ,μελζτθ υλικϊν για θλιακοφσ ςυςςωρευτζσ ΙΟΡΕΝΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ Μελζτθ, Εφαρμογι Φωτοβολταϊκϊν Συςτθμάτων Μελζτεσ φωτοβολταϊκων ςυςτθμάτων ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΗΠΕΙΡΟΤ - ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / ΣΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΤ Ροιοτικόσ ζλεγχοσ υλικϊν-ζλεγχοσ δθμοςίων ζργων Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ δομικϊν ζργων ΙΝΣΕΡΜΠΕΣΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Α.Ε. Δομικά Υλικά Εργαςτιριο ελζγχου ζτοιμου ςκυροδζματοσ(ζλεγχοσ υλϊν,δειγματολθψίεσ,ςυντιρθςθ) ΠΑΝΣΟΤΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟ Τεχνικό Γραφείο ΣΙΑΠΙΛΗ Κ. - ΒΑΣΑΒΑΛΗ Ι. ΟΕ Τεχνικι Εταιρία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ Διεφκυνςθ Ελζγχου Συντιρθςθσ ΕΡΓΩΝ Ζργων Επιβλζψεισ κτθριακϊν καταςκευϊν, μελζτεσ κερμομόνωςθσ, πυραςφάλειασ, θλεκτρολογικϊν, φδρευςθσ-αποχζτευςθσ, κζρμανςθσ-κλιματιςμοφ κτλ Ραρακολοφκθςθ ανζγερςθσ κτιρίων και δθμιουργία ςκυροδζματοσ Ραρακολοφκθςθ ειδικϊν εργαςιϊν αποκατάςταςθσ με χριςθ εξειδικευμζνων υλικϊν EPIRUS ENERGY Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα Ρροζλεγχοσ,μελζτθ,αδειοδότθςθ,εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΗΠΕΙΡΟΤ - ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ / ΣΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΤ ΤΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΠΕΙΡΟΤ Flexible manufacturing systems Βιομθχανία Φοςφωρικϊν ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΟΦΩΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΜΑΣΩΝ Α.Ε. Καβάλα Λιπαςμάτων Ραραγωγι και επεξεργαςία λιπαςμάτων

8 ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε. Καβάλα Εξόρυξθ και Εκμετάλλευςθ Υδρογονανκράκων Χθμεία Ρετρελαίου ΦΩΣΕΙΝΙΔΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Γ. Καρυϊτιςςα Είδθ Υγιεινισ και Κρουνοποιίασ Ροιοτικόσ ζλεγχοσ ςωλινων και κοιλοδοκϊν Γ.Α. ΑΚΕΛΑΡΑΚΟ Α.Ε. ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Κεραςίτςα Τρίπολθσ Εργοςτάςιο Ρλινκοκεραμοποιίασ Κεραμοποιεία ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΗ ΝΙΚΟΛΑΟ Κζρκυρα Τοπογραφικό Γραφείο Autocad,τοπογραφία,οδοποιϊα Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Ν.Α.ΚΟΖΑΝΗ Κοηάνθ Τοπογραφία ΣΕΧΝΟΜΠΕΣΟΝ Α.Ε. Κοηάνθ Ζτοιμο Σκυρόδεμα, Εμπορία Τςιμζντου Μελζτθ ςφνκεςθσ ςκυροδζματοσ-δειγματολθψίεσκοκκομετρίεσ αδρανϊν υλικϊν EXALCO SA Λάριςα Συςτιματα Αλουμινίου Ραραγωγι προφίλ αλουμινίου ΒΑΛΑΒΑΝΗ ΑΦΟΙ Λάριςα Συςτιματα Συςκευαςίασ Σχεδιαςμοσ ςυςτθμάτων ςυςκευαςίασ ΕΣΕΚ Α.Ε Λάριςα Τεχνικι Εταιρία Τεχνικι μελζτθ ζργων ΚΑΡΚΑΝΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Α.Ε. Λάριςα Τεχνικι Εταιρία Τεχνικι μελζτθ ζργων MEDISPES A.E.B.E ΛΑΡΙΑ Λάριςα Ραραγωγι Ιατροτεχνολογικϊν Ρροϊόντων Χαρακτθριςμόσ-ποιοτικόσ ζλεγχοσ κερμοπλαςτικϊν υλικϊν για ιατρικζσ ςυςκευζσ COSMOS PROFIL A.E. Λάριςα Βιομθχανία ζλαςθσ αλουμινίου Τεχνολογία αλουμινίου ΠΤΡΟΓΕΝΕΙ Α.Ε. Λαφριο Ρροθγμζνα Υλικά Τεχνολογίεσ και Ρροϊόντα Θερμικοφ Ψεκαςμοφ Ραραγωγι νζων υλικϊν μεταλλουργίασ PLEXACO ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΙΚΩΝ Λειβαδιά Βιομθχανία Ρλαςτικϊν Ραραγωγι και επεξεργαςία πλαςτικϊν ΙΟΝΙΟ ΣΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Λευκάδα Τεχνικι Εταιρία Μελζτθσ και Εκτζλεςθσ Δθμοςίων και Ιδιωτικϊν Ζργων Μελζτθ τεχνικοφ ζργου ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑ Ράργα ΟΣΑ ΠΑΡΓΑ Ράργα Διαχείρθςθ και αξιοποίθςθ δθμόςιων χϊρων Βιολογικόσ κακαριςμόσ-αναλφςεισ-παραπροϊόντα ΣΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟΤ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟΤ Ράτρα Τεχνικό Γραφείο Μελζτεσ εγκαταςτάςεων

9 ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΕΠΕ Ράτρα Εργαςτιριο Δομικϊν Υλικϊν Ροιοτικόσ ζλεγχοσ δομικϊν υλικϊν ΠΑΠΑΣΡΑΣΟ ΑΒΕ Ρειραιάσ Βιομθχανία Τςιγάρων Ροιοτικόε ζλεγχοσ ΘΕΡΜΟΔΤΝΑΜΙΚΗ Α.Ε. Ρτολεμαΐδα Βιομθχανία Ειδϊν Θζρμανςθσ Ροιοτικόσ ζλεγχοσ-επίβλεψθ ζργων ΚΟΤΝΣΗ ΑΛ. ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ Ρτολεμαΐδα Μεταλλικζσ Καταςκευζσ Ραραγωγι-κατεργαςίεσ μεταλλικϊν υλικϊν ΚΟΤΗ ΙΩΑΝΝΗ Κ ΙΑ Ο.Ε Ρτολεμαΐδα Ακρυλικζσ Καταςκευζσ Τεχνικι επεξεργαςία plexi glass,γραφικι εργαςία,χριςθ προγραμμάτων ςχεδίαςθσ T.E.K. E.Π.Ε Ρτολεμαΐδα Τεχνικι Εταιρία Τεχνικι μελζτθ ζργων ΑΛ. ΚΟΦΦΑ - ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΔΗΡΩΝ & ΜΕΣΑΛΛΩΝ - ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΛΙΚΩΝ Ρτολεμαΐδα Ανακφκλωςθ Μετάλλου Ανακφκλωςθ και διαχωριςμόσ μετάλλων ΣΑΪΡΗ. Α.Β.Ε.Σ.Ε. Σζρρεσ Ραραγωγι Ζτοιμου Σκυροδζματοσ - Αςφαλτομίγματοσ, Κδρυςθ και Εκμετάλλευςθ Λατομείων Αδρανϊν Υλικϊν Μελζτθ τεχνικοφ ζργου ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΠΑΡΣΗ (Δ.Ε.Τ.Α.) Σπάρτθ Δθμόςιοσ Τομζασ Τεχνικά ζργα φδρευςθσ-αποχ/ςθσ βιολογικοφ κακαριςμοφ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σχθματάρι, Βοιωτία Καταςκευι Τμθμάτων Ρολιτικϊν και Στρατιωτικϊν Αεροςκαφϊν Μθ-καταςτροφικοί ζλεγχοι ςε τμιματα αεροςκαφϊν ΒΙΟΕΡ Α.Ε. Τρίκαλα Φαρμακευτικά Ρροϊόντα Επεξεργαςία και extrusion PE-PP ΡΙΛΑ ΕΛΛΑ ΕΠΕ Φιλιατρά Είδθ Διατροφισ και Κατανάλωςθσ Ερευνα ςτθν τεχνολογία τροφίμων και δθμιουργία νζων προιόντων ΧΑΛΚΙ Α.Β.Ε.Ε. Χαλκίδα Βιομθχανικι και Εμπορικι Εταιρία Ρροϊόντων Κεραμοποιΐασ Ραραγωγι κεραμικϊν ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε. Χανιά Ραραγωγι και Εμφιάλωςθ Αςετιλίνθσ και Οξυγόνου Εμφιάλωςθ πεπιεςμζνων αερίων,κανόνεσ καλισ παραςκευισ,ποιοτικόε ζλεγχοσ αερίων ΣΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΗΣΑ ΑΡΙΣΕΙΔΑΚΗ Τεχνικό Γραφείο Μελζτεσ εγκαταςτάςεων

10

11

12