15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC003192970 2015-10-20"

Transcript

1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Πηνιεκαΐδα ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΜΑΜΑΣΔΗΟ - ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ» ΦΟΡΔΑ:Ν. ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ : Οηθνλνκηθό ΓΡΑΦΔΗΟ : Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : ΘΫζε Κνπξέ, Σ.Κ Πιεξνθνξέεο: Βέθπ Γξέβα, Θενδ. ακαξϊ ΣειΫθσλν / FAX : / ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 16 / 2015 ΠΡΟΥΔΗΡΟ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΔΝΗΚΖ & ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΛΟΓΗΣΗΚΖ - ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΔΣΖΗΧΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ (ΗΟΛΟΓΗΜΟ 2015) ΓΗΑ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΜΑΜΑΣΔΗΟ» - «ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ» (CPV ) ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Δ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΠΤΤ 2013» ΤΝΟΛΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ : ,00 ζπκπεξηιακβαλνκϋλνπ ΦΠΑ 23% Έρνληαο ππόςε: 1. Σνπ Ν. 2286/95 «Πξνκήζεηεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ» (ΦΔΚ Α 19/ ), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 2. Σνπ Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Ννεκβξίνπ 2005» (Φ.Δ.Κ. Α 64/ ). 3. Σνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)» ( ΦΔΚ Α 150/ ). 4. Σνπ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 81/ ), φπσο ηξνπνπνηεκέλνο ηζρχεη. 5. Σνπ Ν. 3580/2007 «Πξνκήζεηεο Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» (Φ.Δ.Κ. Α 134/ ). 6. Σν Ν.4281/2014 (ΦΔΚ 160/Α/ ) «Μέηξα ζηήξημεο θαη αλάπηπμεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, νξγαλσηηθά ζέκαηα Τπνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο ηζρχεη.

2 7. Σνπ Π.Γ.146/2003 (ΦΔΚ 122/Α/2003) «Πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο» 8. Σν Άξζξν 27 ηνπ Ν.3599/2007 (ΦΔΚ 176/Α/2007) «χζηαζε Παλειιελίνπ πιιφγνπ θπζηθνζεξαπεπηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» ζχκθσλα κε ην νπνίν νη Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 9. Σν Άξζξν 8 ηνπ Ν.3697/2008 (ΦΔΚ 194/Α/ ) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ, κέηξα θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο θ.α. δηαηάμεηο» θαη εηδηθφηεξα ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.3697/2008 πνπ πξνβιέπεη ηελ ηήξεζε ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 10. Σν Άξζξν 25 ηνπ λφκνπ 4025/2011(ΦΔΚ 228/Α/2011) «Αλαζπγθξφηεζε Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, Κέληξα Απνθαηάζηαζεο, Αλαδηάξζξσζε ΔΤ. θ.α. δηαηάμεηο» ζχκθσλα κε ην νπνίν ζεζκνζεηείηαη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ζηηο δεκφζηεο κνλάδεο πγείαο ζε ζέκαηα δηνηθεηηθά, δηαρεηξηζηηθά θαη ινγηζηηθά». 11. ηνπ Π.Γ.15/2011 (ΦΔΚ 30/Α/2011) «Πεξί νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο Δθαξκνγήο ηεο Γηπινγξαθηθήο Λνγηζηηθήο Σξνπνπνηεκέλεο Σακεηαθήο Βάζεο». 12. Σελ ππ αξηζκ.94064/ εγθχθιην ηνπ ππνπξγείνπ πγείαο κε ζέκα «Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ησλ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο» 13. Σελ νηθ / εγθχθιην ηνπ ππνπξγείνπ πγείαο κε ζέκα «Τινπνίεζε εξγαζηψλ γηα πιήξε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ πζηήκαηνο» 14. Σελ ππ' αξηζκ.364/ Απφθαζε ηνπ Γ.., πεξί έγθξηζεο δηελέξγεηαο ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. ΠΡΟΚΖΡΤΟΤΜΔ 1. Πξφρεηξν Δπαλαιεπηηθφ Γηαγσληζκφ, κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθή & αλαιπηηθή ινγηζηηθή - θαηάξηηζε εηεζίσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην Γεληθφ Ννζνθνκείν «ΜΑΜΑΣΔΙΟ - ΜΠΟΓΟΑΚΔΙΟ» πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο ,00 επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ,γηα έλα έηνο (ηζνινγηζκφο 2015) κε δπλαηφηεηα κνλνκεξνχο παξαηάζεσο εθ κέξνπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, γηα έλα επηπιένλ έηνο (ηζνινγηζκφο 2016), κε ηηο αληίζηνηρεο πξνζθεξφκελεο ηηκέο ηνπ αλαδφρνπ θαη ην ίδην θπζηθφ αληηθείκελν κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ζπκθεξφηεξε πξνζθνξά,ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι. 2. ΣΟΠΟ-ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΟΠΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΖΜΔΡΑ ΧΡΑ Ννζνθνκείν Πηνιεκαΐδαο «ΜΠΟΓΟΑΚΔΙΟ» Θέζε Κνπξί Γξαθείν πξνκεζεηψλ 5 Ννεκβξένπ 2015 ΠΔΜΠΣΖ 12:00 π.κ Οη πξνζθνξέο απνζηέιινληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ Πηνιεκαΐδαο θαη γίλνληαη δεθηέο κϋρξη ηελ ΣεηΪξηε 4 Ννεκβξένπ 2015 θαη ώξα κ.κ. Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη. Οη πξνζθνξϋο ζα αλνηρηνύλ ζηηο 5 Ννεκβξένπ 2015 θαη ώξα π.κ ελψπην ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. Σελίδα 2 από 17

3 ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: «ΠΡΟΦΟΡΑ» «ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΟΤ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ: επσλπκία θαη δηεχζπλζε, αξηζκφο ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηνπ δηαγσληδφκελνπ» «Ο ΠΛΖΡΖ ΣΗΣΛΟ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ : 3 ε Τ.ΠΔ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ «ΜΑΜΑΣΔΙΟ-ΜΠΟΓΟΑΚΔΙΟ» ΦΟΡΔΑ: Ν. ΠΣΟΛΔΜΑΙΓΑ, ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ:.... ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝEΡΓΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟY: Ο ρξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ είλαη εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε ηεο εκέξαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η παξνχζα πξνθήξπμε έρεη αλαξηεζεί ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Φνξέα Ννζνθνκείν Πηνιεκαΐδαο (http://www.mpodosakeio.gr/) θαη ηνπ Φνξέα Ννζνθνκείν Κνδάλεο(http://www.mamatsio.gr/), ζηελ «ΓΙΑΤΓΔΙΑ» (http://diavgeia.gov.gr/ θαη ζηελ Ηιεθηξνληθή Πιαηθφξκα ηνπ ΚΗΜΓΗ. 3. ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΔΥΟΤΝ : Α) Έιιελεο πνιίηεο Β) Αιινδαπνί Γ) Ννκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά Γ) πλεηαηξηζκνί Όιεο νη παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζπκκεηερφλησλ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηξηεηά (3) ηνπιάρηζηνλ απνδεδεηγκϋλε εκπεηξία ζε ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ έξγα, δειαδή ζε Ννζνθνκεία ζε εθαξκνγή ηνπ Π.Γ 146/ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΚΑΗ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζην πξσηφθνιιν ηνπ Ννζνθνκείνπ Πηνιεκαΐδαο θαη πξέπεη λα πεξηιακβάλεη δπν επί κέξνπο, αλεμάξηεηνπο, ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο, δειαδή: Α. «ΦΪθεινο ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο - Σερληθάο ΠξνζθνξΪο», ν νπνίνο ζα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο i. Τπεύζπλε δάισζε ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη ζηελ νπνία : 1. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ή δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ. 2. Να δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε α) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π. δ/ηνο 60/2007 ήηνη: Αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26 εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ Σελίδα 3 από 17

4 Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10 εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Τπόρξενη ζηελ πξνζθόκηζε πνηληθνύ κεηξώνπ εέλαη: Φπζηθά πξφζσπα Οκφξξπζκνη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο Ο.Δ. θαη Δ.Δ. Γηαρεηξηζηέο Δ.Π.Δ. Πξφεδξνο, Γ/λσλ χκβνπινο θαη κέιε Γ.. γηα Α.Δ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ νη λφκηκνη εθπξφζσπνί ηνπ. β) γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, εθφζνλ απηφ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξεσθνπίαο γ) δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 3. είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 4. α) γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο: είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην λα αλαθέξεηαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη. β) γηα ηνπο αιινδαπνχο είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη. 5. δελ ηεινχλ ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A 101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαη επίζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο. ii. Yπεύζπλε δάισζε πεξί πιήξνπο θαη αλεπηθχιαθηνπ απνδνρήο φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. iii. Σα παξαζηαηηθϊ εθπξνζώπεζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. iv. Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ ηδηνηήησλ ησλ δηαρεηξηζηώλ, ζηηο πεξηπηώζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη ηνπ Πξόεδξνπ θαη Γηεπζύλνληα ύκβνπιν ηνπ Γ.., ζηηο πεξηπηώζεηο Α.Δ. θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο. πγθεθξηκέλα: Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή Αλσλχκνπ Δηαηξείαο (Α.Δ.) ή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ.Π.Δ.): ΦΔΚ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ΦΔΚ εθπξνζσπήζεσο ηεο εηαηξίαο Πξφζθαην θσδηθνπνηεκέλν ή ηξνπνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα αξρή. Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ νη ηπρφλ κεηαβνιέο, πνπ έρνπλ επέιζεη ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα φξγαλα δηνίθεζεο απηνχ. Πξαθηηθφ απφθαζεο Γ.. πεξί εγθξίζεσο ζπκκεηνρήο ζε Γηαγσληζκνχο θαη εμνπζηνδφηεζε ζε ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν λα θαηαζέζεη ηελ πξνζθνξά. Σελίδα 4 από 17

5 Γηα Ηκεδαπά λνκηθά πξφζσπα κε ηε κνξθή πξνζσπηθήο εηαηξείαο (Ο.Δ. ή Δ.Δ.): Δπίζεκν αληίγξαθν ή επηθπξσκέλν θσηναληίγξαθν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη φισλ ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηνχ, θαζψο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ ζε ηζρχ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. Πηζηνπνηεηηθφ πεξί κεηαβνιψλ ηεο εηαηξείαο απφ ηελ αξκφδηα αξρή Σερληθάο ΠξνζθνξΪ 1. Άδεηα ιεηηνπξγίαο γξαθείνπ παξνρήο Λνγηζηηθψλ Φνξνηερληθψλ Τπεξεζηψλ απφ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο βάζεη ηνπ Ν.2515/97 & Π.Γ.340/ Πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο νξγάλσζεο ηνπ δηαγσληδφκελνπ Ιζηνξηθφ δξαζηεξηφηεηαο. 3. Καηάινγν ηνπ απαζρνινχκελνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ, ησλ ζπλεξγαηψλ θαη ησλ εηδηθψλ ζπκβνχισλ ηνπ δηαγσληδφκελνπ, κε αλαθνξά ζηελ εηδηθφηεηα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ απηνί πξνζθέξνπλ ζηνλ δηαγσληδφκελν. Δπηζπλάπηεηαη Πξφγξακκα σξψλ Δξγαζίαο κνλίκνπ πξνζσπηθνχ, ζεσξεκέλν απφ Δπηζεψξεζε Δξγαζίαο. Σνπιάρηζηνλ ην 60% ησλ αηφκσλ πνπ πξνηείλνληαη γηα ηελ νκάδα εθηέιεζεο έξγνπ πξέπεη λα έρεη εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο κε ηνλ ππνςήθην αλάδνρν. 4. Αληίγξαθα ηξηψλ Γεκνζηεπκέλσλ ηζνινγηζκψλ. 5. πλνπηηθή πεξηγξαθή ηεο γεληθήο εκπεηξίαο ηνπ δηαγσληδφκελνπ ζε έξγα ζε Ννζνθνκεία θαη ηα νπνία έρνπλ επηηπρψο νινθιεξσζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 3 εηψλ. πγθεθξηκέλα δεηείηαη θαηάινγνο κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή έξγσλ πνπ αλέιαβε θαη νινθιήξσζε ν Πξνζθέξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαίσλ εηψλ. Τπνβνιή ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ηζνινγηζκψλ ειεγκέλσλ απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο ζε Ννκηθά Πξφζσπα πνπ ηεξνχλ Γηπινγξαθηθφ Λνγηζηηθφ χζηεκα.. Δηδηθφηεξα, ζα ζπλεθηηκεζεί ε απνδεδεηγκέλε ηξηεηή εκπεηξία ζε εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 146/2003 ζε Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο 6. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) έξγσλ ζε Ννζνθνκεία πνπ αλέιαβε θαη νινθιήξσζε ν Πξνζθέξσλ θαηά ηελ ηειεπηαία 3εηία θαη πνπ ν Πξνζθέξσλ ζεσξεί φηη παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο νκνηφηεηεο κε ηα πξνθεξπζζφκελν θαηά ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ έξγν. Ζ πεξηγξαθά ζα ζπλνδεύεηαη από ππϊξρνληα απνδεηθηηθϊ ζηνηρεέα, σο εμάο: Δάλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο αλαζέηνπζεο αξρέο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζα ππνβιεζνχλ ζπκβάζεηο, πηζηνπνηεηηθά ζπληαζζφκελα ή ζεσξνχκελα απφ ηηο αξρέο απηέο..δάλ ζπκκεηείρε κε άιινπο ζηελ πινπνίεζε θάπνησλ έξγσλ, πξέπεη λα δειψζεη ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηά, θαζψο θαη αληίγξαθα ηζνινγηζκψλ πνπ ζπλεηάγεζαλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα. Η εκπεηξία ζηελ θαηάξηηζε κεηάδνζε γλψζεσλ ηνπ Γηπινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο ζε ζηειέρε ηνπ Γεκνζίνπ λνζνθνκείσλ απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθέο ζπκβάζεηο - βεβαηψζεηο. Η εκπεηξία ηνπ Αλαιπηή- Πξνγξακκαηηζηή ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο βηβιίσλ, είηε ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ είηε ησλ Π.Γ.. 146/2003, απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθέο βεβαηψζεηο απφ Μνλάδεο Τγείαο Γεδνκέλνπ φηη ηα αλσηέξσ ζα απνηειέζνπλ βαζηθά ζηνηρεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ, ζα πξέπεη νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο λα είλαη φζν ην δπλαηφ πην αλαιπηηθέο θαη εκπεξηζηαησκέλεο. ε πεξέπησζε Ϋλσζεο εηαηξεηώλ, όια ηα παξαπϊλσ ζηνηρεέα παξϋρνληαη απηνηειώο γηα θαζϋλαλ από ηνπο ζπκκεηϋρνληεο ζηελ Ϋλσζε. 7. Αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ, πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, αλαθνξηθά κε ηα ζέκαηα ηα νπνία θαηά ηελ θξίζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ είλαη θξίζηκα γηα ηελ επηηπρή Σελίδα 5 από 17

6 εθηέιεζε ηνπ θαη ησλ ηξφπσλ θαη κέζσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη. Αλάιπζε ησλ παξαδνηέσλ θαη ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα 8. Πεξηγξαθή ηεο νξγάλσζεο πνπ ν δηαγσληδφκελνο ζα εθαξκφζεη εάλ αλαδεηρζεί σο Αλάδνρνο, ηνπ ππεχζπλνπ έξγνπ, ησλ ζηειερψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζηηο δηάθνξεο θξίζηκεο ζέζεηο ηεο πξνηεηλφκελεο νξγάλσζεο, ππνβάιινληαο ηα ζρεηηθά Βηνγξαθηθά ηνπο εκεηψκαηα, λα ζπληαρζεί ζρεηηθφο πίλαθαο. Λφγσ ηνπ κεγέζνπο θαη ηεο θξηζηκφηεηαο ηνπ έξγνπ ζα εθηηκεζεί ν αξηζκφο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 9. Δκπεηξία ζηειερψλ ζχλζεζε νκάδαο έξγνπ: Ο αλάδνρνο ζηνλ νπνίν ζα αλαηίζεηαη ην έξγν, ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: α) Να έρεη απνδεδεηγκέλα εκπεηξία ζε ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ζε Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εθαξκφδεη ππνρξεσηηθά δηπινγξαθηθή ινγηζηηθή ή ζε Αλψλπκεο Δηαηξείεο ή ζε Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο. Καηά ηελ επηινγή, ζα ζπλεθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ αλαδφρνπ, ζε εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 146/2003, ελψ ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ ζε εθαξκνγή ησλ: Π.Γ 205/1998 (Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ησλ Ν.Π.Γ.Γ.) β) Χο εκπεηξία ελλνείηαη ε εκπεηξία ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο ηεο πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ αλάδνρν νκάδαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηελ Γεκφζηα Μνλάδα Τγείαο θαη εηδηθφηεξα ε ππνγξαθή απ απηφλ ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ (3) ηζνινγηζκώλ λνζνθνκείσλ, ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα πξηλ απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ απηφ ην πξφζσπν, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν απνρσξήζεη απφ ηελ νκάδα, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί εληφο δέθα εκεξψλ απφ άιιν πξφζσπν, πνπ λα θαηέρεη ηα πξνζφληα πνπ απαηηεί ην εδάθην α ηεο παξ. 3 απηήο ηεο απφθαζεο. γ) Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ εκπεηξία ηνπ αλάδνρνπ, λα είλαη θάηνρνο άδεηαο ινγηζηή-θνξνηέρλε Α ηάμεσο. Σα ππφινηπα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζα πιαηζηψλνπλ ηελ νκάδα ηνπ αλάδνρνπ σο βνεζνί, ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη αδείαο ινγηζηή-θνξνηέρλε ηνπιάρηζηνλ Β ή Γ ηάμεσο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ηνπιάρηζηνλ ν έλαο λα έρεη αλάινγε ηξηεηή απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή ηνπ Π..Γ146/2003. Δπηπιένλ, φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα έρνπλ Πηπρίν Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ή Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Α.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι. δ) ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά θαη έλαο (1) Αλαιπηήο Πξνγξακκαηηζηήο πηπρηνχρνο Α.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι., κε απνδεδεηγκέλε ηξηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο βηβιίσλ, είηε ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ είηε ησλ π.δ. 146/2003, 205/1998. Ζ ζύλζεζε ηεο νκϊδαο Ϋξγνπ ζα πεξηιακβϊλεη: Ϋλαλ ινγηζηά θνξνηϋρλε κε Ϊδεηα Α ηϊμεσο, Ϋλαλ ινγηζηά θνξνηϋρλε κε Ϊδεηα Β ηϊμεσο θαη δύν ινγηζηϋο θνξνηϋρλεο κε Ϊδεηα ηνπιϊρηζηνλ Γ ηϊμεσο. 10) ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ φπνπ ν πξνζθέξσλ ζα δειψλεη αλαιπηηθά ηε ζπκκφξθσζε ή απφθιηζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο φξνπο θαη ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο Σελίδα 6 από 17

7 Β. «ΦΪθειν Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο», ν νπνίνο ζα πξέπεη λα πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Η πξνζθεξφκελε ηηκή ζα δίδεηαη ζε επξψ. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππφ αλάζεζε ππεξεζίαο θαη ν ΦΠΑ ζα αλαθέξεηαη μερσξηζηά ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΜΑΜΑΣΔΗΟ» - «ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ» (ΦΟΡΔΑ Ν.ΚΟΕΑΝΖ & ΠΣΟΛΔΜΑΨΓΑ) ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΤΠΖΡΔΗΑ «Δθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθή & αλαιπηηθή ινγηζηηθή - θαηάξηηζε εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» ΣΗΜΖ Δ ΔΤΡΧ ΥΧΡΗ ΦΠΑ ΦΠΑ 23% Η ακνηβά ηνπ Αλαδφρνπ ζα θαηαβιεζεί έσο εμήο: Η έκδοζη ηων ηιμολογίων θα γίνεηαι για κάθε ηεηράμηνο παρετόμενης σπηρεζίας. Σα ηιμολόγια παροτής σπηρεζιών θα εκδίδονηαι από ηον ανάδοτο ζε βάρος ηοσ Γενικού Νοζοκομείοσ «ΜΑΜΑΣΔΙΟ» - «ΜΠΟΓΟΑΚΔΙΟ», κάθε ηεηράμηνο καηά ηο ήμιζσ ηης ζσμβαηικής ηιμής για ηο Νοζοκομείο «ΜΑΜΑΣΔΙΟ» και καηά ηο ήμιζσ ηης ζσμβαηικής ηιμής για ηο Νοζοκομείο «ΜΠΟΓΟΑΚΔΙΟ» Η πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ 166/2003. Χο πξνο ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ (Π.Γ 118/07) θαη ζην άξζξν 18 ηνπ Ν.2469/97, θαζψο θαη ΠΓ 166/ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ H θαηαθύξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γίλεη κε θξηηήξηo θαηαθχξσζεο ηεv ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΠΡΟΦΟΡΑ, γηα ην ζχλνιν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Γηα ηελ επηινγά ηεο πιϋνλ ζπκθϋξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο. πκθεξόηεξε πξνζθνξϊ εέλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηνλ κηθξφηεξν ιφγν (Λ) ηεο ηηκήο ηεο πξνζθνξάο (ζπγθξηηηθήο) πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο. πγθξηηηθά ηηκά : πλνιηθή πξνζθεξζείζα ηηκή έξγνπ. Σα θαζνξηζκϋλα ζηνηρεέα αμηνιόγεζεο πξνζθνξάο είλαη : Σελίδα 7 από 17

8 ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Α ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ : 70% ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Α1. Τπνδνκή, Αξηζκφο κφληκνπ πξνζσπηθνχ κε εμαξηεκέλε ζρέζε εξγαζίαο, παξνπζία ζηελ Αγνξά, θχθινο εξγαζηψλ ζε έξγα Γηπινγξαθηθνχ & Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο Α2.Δκπεηξία πιήξνπο εθαξκνγήο ππνζηήξημεο Γηπινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο ζε ηνπιάρηζηνλ 3 λνζνθνκεία πνπ ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ θαηάζεζε αληίζηνηρσλ βεβαηψζεσλ θαιήο ζπλεξγαζίαο Α3. Αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ πεξηγξαθή κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο. Αλάιπζε ησλ Παξαδνηέσλ ηνπ έξγνπ θαη ζρεηηθφ Υξνλνδηάγξακκα ΤΝΟΛΟ Α ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ ΣΟΙΥΕΙΩΝ 20% 40% 10% 70% ΟΡΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΔΠΗ ΜΔΡΟΤ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Απφ 100 βαζκνχο ην ειάρηζην έσο 110 βαζκνχο ην κέγηζην Απφ 100 βαζκνχο ην ειάρηζην έσο 110 βαζκνχο ην κέγηζην Απφ 100 βαζκνχο ην ειάρηζην έσο 110 βαζκνχο ην κέγηζην Β ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΒΑΡΤΣΖΣΑ : 30% ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΔΝΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Β1. Δκπεηξία ηνπ Τπεπζχλνπ ηνπ Έξγνπ,ηνπ Αλαιπηή Πξνγξακκαηηζηή θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ ηεο νκάδαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΒΑΡΤΣΗΣΑ ΕΠΙ ΜΕΡΟΤ ΣΟΙΥΕΙΩΝ 30% ΟΡΗΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ΔΠΗ ΜΔΡΟΤ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Απφ 100 βαζκνχο ην ειάρηζην έσο 110 βαζκνχο ην κέγηζην ΤΝΟΛΟ Β ΟΜΑΓΑ 30% ΤΝΟΛΗΚΖ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ 100% Γηα ηηο παξαπάλσ νκάδεο θαζνξέδεηαη ζπληειεζηάο βαξύηεηαο 70% γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Α θαη 30% γηα ηελ ΟΜΑΓΑ Β. Γηα θϊζε ζηνηρεέν ησλ νκάδσλ, θαζνξίδεηαη o επέ κϋξνπο ζπληειεζηάο βαξχηεηαο, πνπ αλαιπηηθά θαίλεηαη ζηov παξαπάλσ πίλαθα. Όια ηα επέ κϋξνπο ζηνηρεέα ησλ νκάδσλ βαζκoιoγoχvηαη απηφλνκα κε βάζε ηoπο 100 βαζκνχο. Η βαζκνινγία ησλ επί κέξνπο ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ είλαη 100 ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θαιχπηνληαη Σελίδα 8 από 17

9 αθξηβψο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η βαζκνινγία απηή απμάλεηαη κέρξη 110 βαζκνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. Η ζηαζκηζκϋλε βαζκνινγέα ηνπ θάζε ζηνηρείνπ ησλ νκάδσλ είλαη ην γηλφκελα ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηνπ ζηνηρείνπ επί ηελ βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ δχν νκάδσλ. Η ηειηθά βαζκνινγέα κε βάζε ηα παξαπάλσ θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 110 βαζκνχο. πκθεξόηεξε πξνζθνξϊ εέλαη εθεέλε πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξφηεξν ιφγν ηεο ηηκήο πξνζθνξάο (ζπγθξηηηθήο) πξνο ηελ βαζκνινγία ηεο. ΠξνζθνξΪ πoπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή ππo αίξεζε, απνξξέπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απo πξνεγνχκελε, γλσκνδφηεζε ηoπ αξκφδηνπ γηα ηεv αμηνιφγεζε ησv απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ νξγάλνπ. Πξνζθνξέο πoπ παξνπζηάδνπλ, θαηά ηεv θξίζε ηoπ αξκφδηoπ γηα ηεv αμηoιφγεζε ησv απoηειεζκάησv ηoπ δηαγσληζκoχ νξγάλνπ, oπζηψδεηο απoθιίζεηο απo ηoπο φξoπο θαη ηηο ηερvηθέο πξoδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο απoξξίπηovηαη σο απαξάδεθηεο. Απoθιέζεηο από όξoπο ηεο δηαθήξπμεο ή απo ζεκεία ησv ηερvηθψv πξoδηαγξαθψv πoπ έρoπv ραξαθηεξηζζεί ζηε δηαθήξπμε σο απαξάβαηoη φξoη είvαη oπσζδήπoηε νπζηψδεηο θαη ζπvηζηoχv απφξξηςε ησv πξνζθνξψλ. Ζ θαηαθύξσζε ηoπ δηαγσληζκoύ ζα γίvεη απo ηo αξκφδηo γηα ηε δηoίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ φξγαvo θαη ζα αvαθoηvσζεί εγγξάθσο ζηoλ αvαθεξπρζέvηα αλάδνρν. Απηφο ππoρξεoχvηαη vα πξoζέιζεη κέζα ζε 10 εξγάζηκεο εκέξεο γηα ηεv ππoγξαθή ηεο ζρεηηθήο χκβαζεο, πξoζθoκίδovηαο ηεv πξoζήθoπζα εγγπεηηθή επηζηoιή θαιήο εθηέιεζεο, 5% επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ ε oπoία θαη ζα παξακείvεη ζηo Νoζoθoκείo κέρξη ηεο πιήξoπο εθηειέζεσο ηεο ζχκβαζεο. Σελίδα 9 από 17

10 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Α. ΚΟΠΙΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Οη θχξηνη ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη: Η ζχληαμε ηζνινγηζκνχ έλαξμεο κε εκεξνκελία 1/1/2015 Η ζχληαμε Ιζνινγηζκνχ ηέινπο ρξήζεο 2015 θαη παξνπζίαζή ηνπ ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ «ΜΑΜΑΣΔΙΟ - ΜΠΟΓΟΑΚΔΙΟ» έσο 31/5/2016. Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2015 κε ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο,ηνπ θφζηνπο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηνπ θφζηνπο ησλ παξαγφκελσλ ελζψκαησλ ή αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, θαζψο θαη ην ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαιπηηθψλ κηθηψλ θαη θαζαξψλ απνηειεζκάησλ ζε βξαρπρξφληα (κεληαία θιπ.) θαη εηήζηα βάζε.η αλάπηπμε ησλ ινγαξηαζκψλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 146/03. Η εθαξκνγή ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο έηζη φπσο απηφ δηακνξθψλεηαη κε βάζε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαλφλεο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο γηα ην έηνο Η παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ δηαζέηεη Γεληθφ Ννζνθνκείν «ΜΑΜΑΣΔΙΟ - ΜΠΟΓΟΑΚΔΙΟ» θαη ε Mεραλνγξαθηθή ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ηελ έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη φπσο νξίδνληαη ζην Π.Γ.146/2003 Σήξεζε ινγαξηαζκψλ αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 146/2003 θαη ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα. Οη ινγαξηαζκνί ηεο Αλαιπηηθήο Δθκεηαιιεχζεσο πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζην απηφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα κε ηε Γεληθή Λνγηζηηθή, «χζηεκα ζπιιεηηνπξγίαο»,ππφ ηνλ φξν ζα δηαζθαιίδεηαη ε πιήξεο ηήξεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ησλ παξαγξάθσλ ηνπ Π.Γ. 146/2003. ε ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο 2013 ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ λνζνθνκείνπ καο. Ο ππνινγηζκφο θαη ε ζχληαμε ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. Η εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπ λνζνθνκείνπ ζε ζέκαηα δηπινγξαθηθνχ, ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ζηα δηεζλή πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ζχκθσλα κε ην Π.Γ.146/2003 Όια ηα παξαπάλσ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηφζν ζην Ννζνθνκείν ΜΑΜΑΣΔΙΟ φζν θαη ζην Ννζνθνκείν (ΜΠΟΓΟΑΚΔΙΟ) μερσξηζηά θαη κφλν ε δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα γίλεη ελνπνηεκέλα. Γηα ηελ επέηεπμε ησλ παξαπϊλσ ζηόρσλ απαηηεέηαη, θπζηθά παξνπζέα ελόο αηόκνπ, εθ ησλ ηεζζϊξσλ ηεο νκϊδαο Ϋξγνπ, γηα ηνπιϊρηζηνλ 5 ώξεο εκεξεζέσο επέ ηϋζζεξηο (4) εξγϊζηκεο εκϋξεο ηελ εβδνκϊδα. (2 εξγάζηκεο εκέξεο ζην Ννζνθνκείν «ΜΑΜΑΣΔΙΟ» θαη 2 εξγάζηκεο εκέξεο ζην ελνπνηεκέλν Ννζνθνκείν «ΜΠΟΓΟΑΚΔΙΟ») Β. ΣΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ Δηδηθόηεξα, ην θπζηθό αληηθεέκελν ηεο ζύκβαζεο αλϊζεζεο ζα πεξηιακβϊλεη: α) Σελ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ. 146/2003 γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεκφζηαο Μνλάδαο Τγείαο. Η εθαξκνγή πεξηιακβάλεη ηελ θαηαρψξεζε φισλ ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ απφ ηα πξσηνγελή παξαζηαηηθά ζηα ηεξνχκελα ζην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ηεο Γεκφζηαο Μνλάδαο Τγείαο, ινγηζηηθά βηβιία, ηελ εθηέιεζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελεκέξσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο γεληθήο Σελίδα 10 από 17

11 ινγηζηηθήο, ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ, ηελ ζχληαμε θαη έθδνζε πεξηνδηθψλ θαη εηήζησλ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 146/2003 αιιά θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, ηελ νξγάλσζε θαη επίβιεςε ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο, ηελ ελεκέξσζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηέινπο ρξήζεσο, ην άλνηγκα φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή θαη ε ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ κε ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο έλαξμεο απνηεινχλ κέξνο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ. Γελ απνηειεί κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε αλάπηπμε θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα ππνζηεξίδεη κεραλνγξαθηθά ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο Γεκφζηαο Μνλάδνο Τγείαο. β) Σελ εθπφλεζε κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, δηαγλσζηηθήο κειέηεο απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζην Ννζνθνκείν, ζηνλ ηνκέα ηεο Λνγηζηηθήο, Κνζηνινγηθήο θαη Μεραλνγξαθηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ιεηηνπξγνχληνο ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζα πξνηείλνληαη ηξφπνη βειηίσζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. γ) Σελ εθπφλεζε κειέηεο αμηνιφγεζεο ηεο ππάξρνπζαο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο (hardware software) θαη ηελ ππνβνιή πξφηαζεο αμηνπνίεζεο, βειηίσζεο ή αληηθαηάζηαζεο ηεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγθαίσλ ζρεδίσλ θαη αλαιχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ή πξνκήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ Γεληθήο Αλαιπηηθήο θαη Κνζηνινγηθήο Οξγάλσζεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πκβνχινπ γηα ηελ επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ηεο αλαγθαίαο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο εθφζνλ απαηηεζεί. δ) Σελ Δθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ Γεληθήο Αλαιπηηθήο θαη Κνζηνινγηθήο Οξγάλσζεο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ΠΓ 146/2003 θαη ηελ αξηζ.πξση.53560/ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πκβνχινπ γηα ηελ επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ηεο αλαγθαίαο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο εθφζνλ απαηηεζεί. ε) Σελ θαηάξηηζε ησλ εηήζησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεψλ ηνπο, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 146/2003 θαζψο θαη κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο ζη) Ο έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο Μεηξψνπ Παγίσλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην δ) Σελ παξνρή ζηνηρείσλ ζηηο Πξντζηάκελεο Αξρέο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα νπνία έρνπλ αλαθνξά ζε ινγαξηαζκνχο Γεληθήο Λνγηζηηθήο (esynet θιπ) ε) Σελ ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή εθπαίδεπζε ηνπ αλαγθαίνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζ) Σελ εθαξκνγή θαη εθηέιεζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ η) Δπίβιεςε πεξηνδηθψλ ζηαηηζηηθψλ δειηίσλ (πίλαθεο ESYNET). πκθσλία ινγαξηαζκψλ γηα ηνπο πίλαθεο πνπ αθνξνχλ νηθνλνκηθά ζηνηρεία αλά κήλα. ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΣΔΡΑ 1. Δηάζηα απνγξαθά άηνη: I. Τπνινγηζκφο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ II. Τπνινγηζκφο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεραλεκάησλ ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ III. Τπνινγηζκφο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ IV. Τπνινγηζκφο θαη Απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ θαζψο θαη ησλ ινηπψλ παγίσλ ζηνηρείσλ φπσο πεξηγξάθνληαη ζην ΠΓ 146/2003 θαη απαηηνχληαη γηα ηελ ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ. V. Ο έιεγρνο ηνπ ηξέρνληνο Μεηξψνπ Παγίσλ θαη ε ηξνπνπνίεζε ηνπ εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην ιακβάλνληαο ππφςε ηπρφλ θαηαζηξνθέο ή επηζηξνθέο παγίσλ πνπ δελ έρνπλ θαηαρσξεζεί. 2. Τπνινγηζκόο θαη Ϋιεγρνο όισλ ησλ ινηπώλ ζηνηρεέσλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ θαη Παζεηηθνύ όπσο: I. πκθσλία Δζφδσλ- Δμφδσλ Σελίδα 11 από 17

12 II. πκθσλία Σξαπεδηθψλ Λνγαξηαζκψλ III. Καζεκεξηλή ζπκθσλία Σακείνπ IV. πκθσλία νθεηιεηψλ V. πκθσλία απαηηήζεσλ 3.Φπζηθά απνγξαθά ησλ απνζεκϊησλ θαηϊ πνζόηεηα θαη αμέα 4. Δπέβιεςε θαη Ϋιεγρνο ηεο ζσζηάο ινγηζηηθάο απεηθόληζεο ησλ ινγηζηηθώλ γεγνλόησλ πνπ αθνξνχλ ην Ννζνθνκείν κε βάζε ηελ Γεκφζηα ινγηζηηθή, ηελ Γεληθή Λνγηζηηθή θαη ηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή θαη ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα ήηνη: I. πκπιήξσζε ηνπ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο σο πξνο ην ηκήκα ησλ ινγαξηαζκψλ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ νξγαληθνχ απνηειέζκαηνο θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ρξήζεσο. II. Έιεγρνο - ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία ππνζηήξημεο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Γεκφζηαο Μνλάδαο Τγείαο θαη κε ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηεο γηα ηελ αμηφπηζηε, απνηειεζκαηηθή ζπιιεηηνπξγία θαη ζπκθσλία ησλ αληηζηνηρηδφκελσλ ινγηζηηθψλ θπθισκάησλ ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο. Οη ζρεηηθέο αλαιπηηθέο δηαδηθαζίεο θαζνξίδνληαη κε ην Π.Γ. 146/2003. III. Καηαρψξεζε ηηκνινγίσλ αγνξψλ ζην κεραλνγξαθηθφ πξφγξακκα δηαρεηξίζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. IV. Καηαρψξεζε θαη παξαθνινχζεζε αληίζηνηρσλ αλαιψζεσλ απνζεκάησλ απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, επίζεο κέζσ ηνπ ίδηνπ πξνγξάκκαηνο. V. Τπνζηήξημε ηνπ Λνγηζηεξίνπ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαη ηελ έθδνζε ησλ κεραλνγξαθηθψλ ηίηισλ πιεξσκήο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κέζσ ηεο «εθαξκνγήο Λνγηζηεξίνπ». VI. Παξαθνινχζεζε ζε εκεξήζηα βάζε θαη ζπλερήο έιεγρνο ηνπ ζπλφινπ ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ θαη ινηπψλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο θαη παξέκβαζε απηνχ, φπνπ απαηηείηαη, κέζσ ησλ ππεπζχλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα ηε δηελέξγεηα ησλ αλαγθαίσλ δηνξζψζεσλ-βειηηψζεσλ VII. χληαμε κεληαίνπ ηζνδπγίνπ. VIIΙ.Η εθαξκνγή ηνπ εληαίνπ πιαηζίνπ θσδηθνπνίεζεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο κε βάζε ην εγρεηξίδην εθαξκνγήο ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο ην νπνίν εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Δπηζηεκνληθφο ζρεδηαζκφο πληνληζκφο θαη ππνζηήξημε ΤΤΚΑ θαη ΤΠΔ γηα ηελ αλάπηπμε θαη βειηίσζε ζπζηεκάησλ νηθνλνκηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο λνζνθνκείσλ κε ηε ρξήζε κεραλνγξαθεκέλνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο» 5. Ζ θαηϊξηηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ θαηαζηϊζεσλ ηεο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο, Απνηειεζκάησλ ρξήζεο, Ιζνινγηζκνχ, Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ θαη πξνζαξηήκαηνο ζηε ζχληαμε Δθζέζεσο Γηαρείξηζεο θαη ζηελ ππνβνιή απηψλ ζηελ επνπηεχνπζα αξρή θαζψο θαη ζηε δεκνζίεπζε ζην πξφγξακκα «Γηαχγεηα». 6. Ζ παξνρά ζπκβνπιώλ ζηα ζηειέρε θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ νηθνλνκηθήο θχζεο. 7. Ζ εθπαέδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ζηα εμεηδηθεπκέλα ζέκαηα πνπ απαηηνχλ νη αλάγθεο θαηά ηκήκα θαη ηελ πξαθηηθή επηκφξθσζε θάζε ρξήζηε ζηελ θαζεκεξηλή ελαζρφιεζε ηνπ κε ην αληηθείκελν, κε ηελ κεηάδνζε εκπεηξίαο. Σελίδα 12 από 17

13 8. Ζ εθκϊζεζε ζηα ζηειϋρε ηνπ Ννζνθνκείνπ ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ π.ρ. ρξεζηκνπνίεζε αξηζκνδεηθηψλ, ψζηε ε Γηνίθεζε λα κπνξεί λα έρεη νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηελ πνξεία ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 9. Ο αλϊδνρνο ζηνλ νπνέν ζα αλαηέζεηαη ην Ϋξγν, ζα πξϋπεη λα πιεξνέ ηηο παξαθϊησ πξνϋπνζϋζεηο: Να έρεη απνδεδεηγκέλα εκπεηξία ζε ηήξεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ζε Ν.Π.Γ.Γ., πνπ εθαξκφδεη ππνρξεσηηθά δηπινγξαθηθή ινγηζηηθή ή ζε Αλψλπκεο Δηαηξείεο ή ζε Δηαηξείεο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο. Καηά ηελ επηινγή, ζα ζπλεθηηκεζεί ηδηαίηεξα ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ αλάδνρνπ, ζε εθαξκνγή Π.Γ 146/2003, ελψ ζα αμηνινγεζεί ζεηηθά ε πξνεγνχκελε εκπεηξία ηνπ ζε εθαξκνγή ησλ: π.δ. 205/1998 (Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ησλ Ν.Π.Γ.Γ.). Χο εκπεηξία ελλνείηαη ε εκπεηξία ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ, πνπ ζα είλαη επηθεθαιήο ηεο πξνηεηλφκελεο απφ ηνλ αλάδνρν νκάδαο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηελ Γεκφζηα Μνλάδα Τγείαο θαη εηδηθφηεξα ε ππνγξαθή απ απηφλ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα πξηλ απφ ηελ πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε πνπ απηφ ην πξφζσπν, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγσ απνρσξήζεη απφ ηελ νκάδα, ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί εληφο δέθα εκεξψλ απφ άιιν πξφζσπν, πνπ λα θαηέρεη ηα πξνζφληα πνπ απαηηεί ε παξ.1. Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ ηεθκεξηψλεη ηελ εκπεηξία ηνπ αλάδνρνπ, λα είλαη θάηνρνο άδεηαο ινγηζηήθνξνηέρλε Α ηάμεσο. Σα ππφινηπα θπζηθά πξφζσπα πνπ ζα πιαηζηψλνπλ ηελ νκάδα ηνπ αλάδνρνπ σο βνεζνί, ζα πξέπεη λα είλαη θάηνρνη αδείαο ινγηζηή-θνξνηέρλε ηνπιάρηζηνλ Β ή Γ ηάμεσο αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε θαη ηνπιάρηζηνλ ν έλαο λα έρεη αλάινγε ηξηεηή απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Γ146/2003. Δπηπιένλ, φια ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα έρνπλ Πηπρίν Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ή Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή Σκήκαηνο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ή Σκήκαηνο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Α.Δ.Ι. ή Σ.Δ.Ι. ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά θαη έλαο (1) Αλαιπηήο- Πξνγξακκαηηζηήο πηπρηνχρνο Α.Δ.Ι ή Σ.Δ.Ι. κε απνδεδεηγκέλε ηξηεηή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ εθπφλεζε θαη ζηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο βηβιίσλ, είηε ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ είηε ησλ Π.Γ. 146/2003, 205/1998. Η ζχλζεζε ηεο νκάδαο έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη :έλαλ ινγηζηή- θνξνηέρλε κε άδεηα Α ηάμεσο, έλαλ ινγηζηή-θνξνηέρλε κε άδεηα Β ηάμεσο θαη δχν ινγηζηέο- θνξνηέρλεο κε άδεηα ηνπιάρηζηνλ Γ ηάμεσο. Γ. ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 1 ν ΠαξαδνηΫν Η εθπφλεζε κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, δηαγλσζηηθήο κειέηεο απνηχπσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζην Ννζνθνκείν, ζηνλ ηνκέα ηεο Λνγηζηηθήο, Κνζηνινγηθήο θαη Μεραλνγξαθηθήο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο θαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ιεηηνπξγνχληνο ζπζηήκαηνο νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζα πξνηείλνληαη ηξφπνη βειηίσζεο ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Η εθπφλεζε κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δχν κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κειέηεο αμηνιφγεζεο ηεο ππάξρνπζαο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο (hardware software) θαη ηελ ππνβνιή πξφηαζεο αμηνπνίεζεο, βειηίσζεο ή αληηθαηάζηαζεο ηεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαγθαίσλ ζρεδίσλ θαη αλαιχζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ή πξνκήζεηα ηνπ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρεδίνπ Γεληθήο Σελίδα 13 από 17

14 Αλαιπηηθήο θαη Κνζηνινγηθήο Οξγάλσζεο θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πκβνχινπ γηα ηελ επηινγή θαη εγθαηάζηαζε ηεο αλαγθαίαο κεραλνγξαθηθήο ππνδνκήο εθφζνλ απαηηεζεί. 2 ν ΠαξαδνηΫν Απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδίδεη ζε κεληαία βάζε Ιζνδχγην Γεληθνχ - Αλαιπηηθνχ Καζνιηθνχ, κε αλαθνξά αλά κήλα φζνλ αθνξά ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή θαη ηνλ ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαιπηηθψλ κηθηψλ θαη θαζαξψλ απνηειεζκάησλ ζε κεληαία βάζε φζνλ αθνξά ζηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή, φπσο νξίδνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία θαζψο επίζεο θαη κε βάζε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαλφλεο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. Δπίζεο ζα έρεη εθπαηδεχζεη ηα ζηειέρε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε ζέκαηα Γηπινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 146/ ν ΠαξαδνηΫν Σν αξγφηεξν κέρξη 31/05/2016, ν αλάδνρνο πξέπεη λα παξαδψζεη ηνλ Ιζνινγηζκφ ηέινπο ρξήζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ ρξήζε 2015 θαζψο θαη ινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαιπηηθψλ κηθηψλ θαη θαζαξψλ απνηειεζκάησλ ηέινπο ρξήζεο ηνπ 2015, φπσο νξίδνληαη ζην Π.Γ. 146/2003 θαζψο επίζεο θαη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη θαλφλεο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο. Δπίζεο νθείιεη λα ζπλεξγαζηεί κε ηελ εηαηξία νξθσηψλ ινγηζηψλ πνπ ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ειέγμεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ρξήζεο ηνπ 2015 ψζηε λα δεκνζηεπηνχλ έσο ηελ 31/7/2016. ΡΗΣΡΑ ΚΑΘΤΣΔΡΗΗ Γηα θάζε εκέξα ηπρφλ θαζπζηέξεζεο ηεο ππνβνιήο απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ Παξαδνηέσλ, ν Δξγνδφηεο είλαη δπλαηφλ λα επηβάιιεη ξήηξα θαζπζηέξεζεο χςνπο κέρξη 50 ΔΤΡΧ αλά εκέξα. Γ. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΠΡΟΟΓΟΤ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Σν Ννζνθνκείν ζπγθξνηεί, κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ηνπ Αλαδφρνπ. 2. Ο Αλάδνρνο ππνβάιιεη ην θάζε ζπγθεθξηκέλν Παξαδνηέν. Σν Ννζνθνκείν δηα ηεο Δπηηξνπήο θνηλνπνηεί ζηνλ Αλάδνρν εγγξάθσο παξαηεξήζεηο εθ φζνλ δηαπηζηψζεη ζπγθεθξηκέλεο ειιείςεηο ζε ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαδνηένπ ή κε ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα ηνπ πεξηερνκέλνπ απηνχ. Οη παξαηεξήζεηο απηέο θνηλνπνηνχληαη ζηνλ Αλάδνρν εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 10 εξγάζηκσλ εκεξψλ. 3. ηελ πεξίπησζε απηή, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη μαλά ην Παξαδνηέν κε ζπκπιεξσκέλεο ηηο δηαπηζησζείζεο ειιείςεηο, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ην νπνίν δελ είλαη δπλαηφλ λα ππεξβαίλεη ηηο 30 εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο απφ ηνλ Αλάδνρν ησλ ζρεηηθψλ παξαηεξήζεσλ ηνπ Δξγνδφηε. 4. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αλαθεξφκελν ζηελ παξ. 2 ρξνληθφ δηάζηεκα παξέιζεη, ρσξίο ην Ννζνθνκείν λα θνηλνπνηήζεη ζηνλ Αλάδνρν παξαηεξήζεηο επί ηνπ Παξαδνηένπ, ηφηε απηφ ζεσξείηαη παξαιεθζέλ. Σελίδα 14 από 17

15 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ 15PROC ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ηελ Πηνιεκαΐδα, ζήκεξα. 2015, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ: αθελόο ηνπ Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΜΑΜΑΣΔΗΟ-ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ», ΦΟΡΔΑ Ν.ΠΣΟΛΔΜΑΙΓΑ (Α.Φ.Μ , Γ.Ο.Τ. Κνδάλεο), φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Αλαπιεξσηή Γηνηθεηή., ην νπνίν ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Σν Ννζνθνκεέν» θαη αθεηϋξνπ ηεο.. εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία.. (Α.Φ.Μ., Γ.Ο.Τ...) πνπ εδξεχεη ζη. (νδφο αξηζ.,), φπσο εθπξνζσπείηαη λφκηκα θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ η....., ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην εμήο ράξηλ ζπληνκίαο «Πξνκεζεπηάο», ζπκθσλήζεθαλ, ζπλνκνινγήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: Α. Σελ. δηελεξγήζεθε απφ ην «ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΜΑΜΑΣΔΗΟ-ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ» δηαγσληζκφο ζε επξψ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο.., γηα ηελ., γηα ηηο αλάγθεο ηνπ «ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΜΑΜΑΣΔΗΟ-ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ», ζχκθσλα κε ηελ ππ αξηζ../2015 πξνθήξπμε απηνχ. Σν απνηέιεζκα ηνπ αλσηέξσ δηαγσληζκνχ θαηαθπξψζεθε ζηνλ Πξνκεζεπηή κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ «ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΜΑΜΑΣΔΗΟ- ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ», ε νπνία ιήθζεθε θαηά ηελ ππ αξηζ..././ ζπλεδξίαζή ηνπ (ζέκα.), θαηφπηλ ζρεηηθήο γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Γηαγσληζκνχ. Β. Μεηά ηα παξαπάλσ, ην «ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΜΑΜΑΣΔΗΟ-ΜΠΟΓΟΑΚΔΗΟ», φπσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαζέηεη, θαη ν Πξνκεζεπηήο, φπσο αληηζηνίρσο ελ πξνθεηκέλσ εθπξνζσπείηαη, αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθηειέζεη ηελ ελ ιφγσ πξνκήζεηα, ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ αλαθεξφκελνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο: ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε.., ζχκθσλα κε ηα φζα νξίδνληαη ζηελ. Πξνθήξπμε. ΑΡΘΡΟ 2 ΣΙΜΗΜΑ ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 2.1. Σν ζχλνιν ηνπ ηηκήκαηνο, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αμία ησλ πξνζθεξφκελσλ.. ζην Ννζνθνκείν ζχκθσλα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο, αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ (....,00) επξψ αλά κνλάδα κέηξεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ θαη εμφδσλ. 2.2.H πιεξσκή ζα γίλεηαη ζε επξψ ( ), κεηά απφ πξνεγνχκελε ζεψξεζε ησλ ζρεηηθψλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο απφ ηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ Η εμφθιεζε γίλεηαη κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/2007) θαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία γηα ηελ εμφθιεζε ηίηισλ πιεξσκήο ή ηελ είζπξαμε απαηηήζεσλ απφ ην Γεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. (απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο θ.ι.π.) Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη α) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ, β) θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ, θαζψο θαη γ) ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξείηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, θ.ι.π.). Σελίδα 15 από 17

16 2.5. Ο Πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηε δαπάλε ραξηνζήκαλζεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη κε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο επί ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ. Οη δηελεξγνχκελεο θξαηήζεηο είλαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ νηθεία ζέζε ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηελεξγεζέληνο δηαγσληζκνχ Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ εηδψλ παξαθξαηείηαη ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/1994 θφξνο Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ βαξχλεη ην Ννζνθνκείν Σα έμνδα κεηαθνξάο θαη θνξηνεθθφξησζεο ησλ εηδψλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. ΑΡΘΡΟ 3 ΔΓΓΤΗΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ Γηα ηελ άξηηα, άξηζηε, πηζηή θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ ηεο παξνχζαο, ν Αλάδνρνο κε ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο θαηέζεζε. ηελ ππ αξηζ... εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηϋιεζεο ηεο.., ε νπνέα θαιύπηεη ζε επξώ πνζνζηό 5% ηεο ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο παξερόκελεο ππεξεζέαο πνπ ηνπ θαηαθπξώζεθε ρσξέο Φ.Π.Α. κε απεξηόξηζην ρξόλν ηζρύνο, άηνη πνζνύ... απηή ζα επηζηξαθεί κεηά ηελ νξηζηηθή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν ζπκβαιιφκελνπο. Πέξα απφ ηελ θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο δηθαηνχηαη ην Ννζνθνκείν ζε πεξίπησζε θήξπμεο ηνπ Αλαδφρνπ ηεο σο έθπησηνπ λα αμηψζεη ζσξεπηηθά θαη ηελ αλφξζσζε θάζε δεκίαο ζεηηθήο ή απνζεηηθήο πνπ απηφ ππέζηε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο. ΆΡΘΡΟ 4 ΛΤΗ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΈΚΠΣΧΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Η ηζρχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο άξρεηαη απφ ηεο ππνγξαθήο ηεο θαη ιήγεη. Σν Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε ζε θάζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ απηήο θαη θπξίσο ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: (α) αλ ν Αλάδνρνο δελ εθπιεξψλεη πξνζεθφλησο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, παξά ηηο πξνο ηνχην νριήζεηο ηνπ λνζνθνκείνπ. (β) αλ ν Αλάδνρνο δελ ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ζχκθσλεο κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ζχκβαζεο εληνιέο ηνπ λνζνθνκείνπ. (γ) αλ ν Αλάδνρνο εθρσξεί ηε ζχκβαζε ή αλαζέηεη εξγαζίεο ππεξγνιαβηθά θαηά παξάβαζε ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζρεδίνπ ζχκβαζεο, (δ) αλ ν Αλάδνρνο πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ, (ε) αλ εθδνζεί ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. ΔΚΠΣΧΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Σν Ννζνθνκείν δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ιχζεη ηε ζχκβαζε θεξχζζνληαο έθπησην ηνλ Πξνκεζεπηή ζε φπνην ζηάδην εμέιημεο θαη αλ βξίζθεηαη ε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κεηϊ από κεληαέα πξνεηδνπνέεζά ηνπ αλ δηαπηζηψζεη φηη δελ ηεξνχληαη απφ κέξνπο ηνπ Αλαδφρνπ νη φξνη θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ νξηζηεί ή φηη δελ ηεξείηαη ην ρξνλνδηάγξακκα παξάδνζεο. Σν Ννζνθνκείν αλαζηέιιεη ηελ θαηαβνιή νπνηνπδήπνηε πνζνχ, πιεξσηένπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε πξνο ηνλ Αλάδνρν, κέρξηο εθθαζαξίζεσο ησλ κεηαμχ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ. Γηα ηε δηαδηθαζία θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο έθπησζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ Π.Γ. 118/2007 «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». Οη πνηληθέο ξήηξεο δελ επηβάιινληαη θαη ε έθπησζε δελ επέξρεηαη αλ ν Αλάδνρνο απνδείμεη φηη ε θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ λνζνθνκείνπ ή ζε αλψηεξε βία. Σελίδα 16 από 17

17 ΑΡΘΡΟ 5 ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ Η ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, φηαλ ζπκθσλήζνπλ γη απηφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Οπνηαδήπνηε φκσο, ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλν εγγξάθσο θαη ζα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηνπ λνζνθνκείνπ, απνθιεηφκελεο ξεηά νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο κε πξνθνξηθή ζπκθσλία. ΑΡΘΡΟ 6 ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΙΚΑΙΟ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ Η ελ ιφγσ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο χκβαζεο ή εμ αθνξκήο ηεο, ε Αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν Αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα ηε θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ πάληα ππφ ην πξίζκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εμεχξεζεο θνηλά απνδεθηήο ιχζεο απνθιεηζηηθά αξκφδηα είλαη ηα Διιεληθά Γηθαζηήξηα θαη δε απηφ ηεο Κνδάλεο. ΑΡΘΡΟ 7 ΘΔΗ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΤΜΒΑΗ Δ ΙΥΤ Η παξνχζα ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε. ΑΡΘΡΟ 8 ΛΟΙΠΟΙ ΌΡΟΙ 1. Ο Αλάδνρνο δειψλεη αλεπηθπιάθησο φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα ζχκβαζε θαζψο θαη ζε φια ηα ζρεηηθά θαη ζπλεκκέλα εδψ έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, ησλ νπνίσλ φισλ αλεμαηξέησο απηή έιαβε γλψζε θαη κε ηα νπνία ζπκθσλεί. 2. Ο Αλάδνρνο δειψλεη ξεηά φηη αλαιακβάλεη απφ θνηλνχ θαη εμ νινθιήξνπ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. Φέξεη δε εηο ην νιφθιεξνλ αιιειεγγχσο θαη απεξηνξίζησο ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζθνπνχ κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Καηά ηνλ απηφ ηξφπν εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 3. Σέινο θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε επαλαιακβάλνπλ ηε δήισζε φηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο παξαπάλσ φξνπο θαη ζπκθσλίεο αλεπηθχιαθηα, ζεσξνχλ ηε ζχκβαζε έγθπξε θαη ηζρπξή. Αθνχ ζπκθψλεζαλ απηά νη ζπκβαιιφκελνη, ζπλεηάρζε ην παξφλ ζε ηξία (3) πξσηφηππα, θαη αθνχ δηαβάζζεθαλ θαη ππνγξάθεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ Ο ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΖ Ο ΑΝΑΠΛΖΡΧΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΖ ΑΝΣΧΝΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Σελίδα 17 από 17

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003

1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 1 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Α.ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 1. Ζεθαπμογή ηηρ γενικήρ λογιζηικήρ με παπάλληλη λειηοςπγία ηος δημόζιος λογιζηικού για ηην διασειπιζηική σπήζη 2014 βάζει ηος πδ 146/2003 2. Ζ εθαπμογή ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΔΑ:B395469073-PTT ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2η Τ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΕΙΟ» Γξαυείν Πξνκεζεηώλ Πιεξνυνξίεο: ΒΑΛΑΝΙΓΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Υίορ 19-6-2014 2 Η Τ.Π.Δ ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» ΑΓΑ:Χ6ΦΦ469073-ΒΦ9 ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.2273050258 FAX.2271044311 Α.Π.6331 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Πξφζθιεζεο εθδήισζεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ

ΣΓΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΡΙζ. ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ12/2014 ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ Πξνθήξπμε αλνηρηνχ Δεκφζηνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ URBANETS» ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΓΠΡΩΣΙΑ ΔΗΜΟ ΗΓΟΤΜΓΝΙΣΑ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΝΩΗ ΓΤΡΩΠΑΪΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ Σαρ. Δ/λζε

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 7939 / 745149 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343 ΥΑΨΓΑΡΗ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΓΑΡΗ 8-7-2015 ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΑΡΗΘΜ. 11/2015 ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 22-04-2015 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ (ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ) ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ: Νηθνλνκηθνχ - ΡΚΖΚΑ: Ξξνκεζεηψλ ΡΖΙΔΦΥΛΑ : 2551-3-53436-53423 ΦΑΜ:2551-3-53409 email: promithies.pgna@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ..

ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΛΑΓΔΗΜΖ ΔΟΓΝΙΑΒΝ ΓΗΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΞΑΕΥΛ,ΑΣΟΖΠΡΥΛ ΙΗΘΥΛ ΘΑΗ ΔΘΞΝΗΖΠΗΚΝ ΙΗΘΝ ΠΡΝΛ Ν.Γ.Γ.. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΘΖΦΗΠΗΑ 17-8-10 ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ:Α. ΚΗΚΖΓΗΑΛΛΖ ΑΟ. ΓΗΑΘ. : 32π/10

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ

ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΙΑ (1) ΤΚΔΤΗ ΚΑΛΤΦΗ ΜΔ ΚΑΛΤΠΣΡΙΓΔ Σελίδα 1 από 16 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 10-12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 72 88 170-137 Φαμ: 210 72 11 223 Αζήλα, 01 Ινπιίνπ 2015 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 13/2015 ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο: πκθεξόηεξε από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά Α Π Ο Φ Α Ζ. Ζ Γεληθή Γξακκαηέαο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ Αζήλα, 27 Γεθεκβξίνπ 2010 Αξ.πξση: ΓΗΟΗΚ/Φ.371.13/4/27041 ΓΔΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ

ΑΡΙΘΜΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 7 / 2014 Σν Διιεληθό Ιλζηηηνύην Παζηέξ ΠΡΟΚΗΡΤΔΙ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Βαο. νθίαο 127 115 21, Ακπειόθεπνη Σει. : 210 64 78868 e mail :achousakou@pasteur.gr

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

ΡΝ ΔΟΓΝ ΠΓΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΔΗΡΑΗ ΑΞΝ ΡΖΛ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΛΥΠΖ ΔΟΥΞΑΦΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ (ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ - ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ ΘΑΗ ΘΟΖΠΘΔΚΑΡΥΛ ΔΛΗΑΗΝΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝΠ ΡΝΚΔΑΠ ΔΟΥΞΑΦΘΥΛ ΞΝΟΥΛ Αθήνα, 31/03/2014 Απ. Ξπυη.: 6308 ΔΗΓΗΘΖ ΞΖΟΔΠΗΑ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014

ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΔΩΝ Αζήλα, 27 Ινπλίνπ 2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΑΠΟΣΤΠΩΔΩΝ ΚΑΙ Αξ. Πξση: ΣΑΠ/ΓΑΚ/ΜΔΛ/8446 ΤΝΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ»

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΛΟΓΖ ΔΝΟ ΗΑΣΡΟΤ ΔΡΓΑΗΑ. Σο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξ. πξση. : 33704 ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ Ζκεξνκελία : 9-10-2015 ΠΔΗΡΑΗΧ ΚΑΗ ΑΗΓΑΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ «ΑΣΣΗΚΟΝ» Γηεχζπλζε: Ρίκηλη 1, 124 62 Υατδάξη Σει.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.»

Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. Development Agency of South Aegean Region «READ S.A.» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015)

ΘΔΜΑ: Πξφζθιεζε Τπνβνιήο Πξνζθνξψλ (α/α : 03/2015) ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΠΡΟ: Κάζε Δλδηαθεξφκελν Ννζειεπηηθφ Ίδξπκα Μ.Σ.. Γλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκήκα Πξνκεζεηψλ ΚΟΙΝ.: ΝΙΜΣ/ΓΟΤ Σει.: 210-72 88 136 137 ΝΙΜΣ/ΣΜ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ FAX: 210-72 11 223 Φ.800/09/6236.1195

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΓΙΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΙΓΙΚΧΝ ΠΑΘΗΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ: Οηθνλνκηθνχ ΓΡΑΦΔΙΟ: Πξνκεζεηψλ ΣΗΛΔΦΧΝΟ: 2313 303145

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΧΝ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ============================== ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΔΦΟΓΗΑΜΟΤ ΣΜΖΜΑ : ΓΗΑΓΧΝΗΜΧΝ & ΤΜΒΑΔΧΝ Σαρ.

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Νν 563/2015. Δίδνο Γηαγσληζκνχ: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο κε θιεηζηέο πξνζθνξέο ζε Δπξψ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΡΑΚΗ Δ/νζη Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Τμήμα Οικονομικήρ Διασείπιζηρ Αλεξανδπούποληρ 6 ο χλμ.αλεξ/ποληρ-μάκπηρ 68100 Αλεξ/πολη HELLENIC REPUBLIC DEMOKRITUS UNIVERSITY

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002954276 2015-08-04

15PROC002954276 2015-08-04 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ άκνο : 04-08-2015 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αξ. Πξση. : 6938 ΓΗΟΗΚΖΖ 2 ε Τ.ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΩΝ» Σ. Γ/ΝΖ: ΚΔΦΑΛΟΠΟΤΛΟΤ 17 ΣΖΛ. 2273-0-83150 FAX: 2273-0-28968

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΔΔ) Αθήνα. Σαρ. Γηεχζπλζε: Μεηξνπφιεσο 42 Ημεπομηνία: 23 Αππιλίος 2015 ΔΡΜΔΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Α.Π. 7-8 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΤΓΚΛΙΗ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΚΩΓ. ΟΠ: 277700) Α.Π. 9 2 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE

ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΤΠΟΠΟΙΗΗ Α.Δ. ΔΛΟΣ Α.Δ. SOUTH EAST EUROPE PROGRAMME -SEE ΣΔΤΥΟ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ: ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΜΒΟΤΛΩΝ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ΠΟΤ ΤΛΟΠΟΙΔΙ Ο ΔΛΟΣ ΜΔ ΣΙΣΛΟ «ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΑΛΑΘΔΠΖ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΔΘΡΞΩΠΖΠ ΔΛΖΚΔΟΩΡΗΘΝ ΘΑΗ ΓΗΑΦΖΚΗΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΒΙΗΩΛ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.

ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ. ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος. Αξηζκφο Μειέηεο6/2013. Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟΑΣΣΗΚΖ ΔΗΜΟ ΠΑΣΩΝ - ΑΡΣΕΜΙΔΟ Αξηζκφο Μειέηεο6/2013 ΜΕΛΕΣΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΣΤΑΚΩΝ ΤΛΙΚΩΝ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ Η/Τ ΦΟΡΕΑ : Δήμος πάηων Αρηέμιδος Προϋπολογιζμού Δαπάνης : 4.059,00 Απαιηούμενη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002572110 2015-02-12

15PROC002572110 2015-02-12 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΗΜΟ ΔΤΡΩΣΑ θάια 11/02/2015 Αξηζκ. Πξωη.: 1867 Γηαθήξπμε ειεθηξνληθνύ αλνηρηνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ ππεξεζία «Λεηηνπξγία θηλεηήο κνλάδαο επεμεξγαζίαο Α..Α κε ζηόρν ηελ αλάθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Α Π Ο Π Α Μ Α. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ» Α Π Ο Π Α Μ Α απφ ην 13 ν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Κάζνπ. Αξηζκφο απφθαζεο 57/2012. Π ε π ί λ η τ η Διακήπςξη δημοππαζίαρ έπγος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΑΙΔΟΣΟΠΟ ΔΗΜΟΤ ΚΑΟΤ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002337521 2014-10-13

14PROC002337521 2014-10-13 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 13 / 10 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξση.: ΔΓΤ/ 1579 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003075437 2015-09-22

15PROC003075437 2015-09-22 Αλήθεη ζηε Γ/με 53ΓΗΠ/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΣΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ - Γ.Ν. ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ Λεωυ. Κνωσσού, Σ.Θ. 44, Ζράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΘΝΗΚΟΤ ΓΡΤΜΟΤ ΟΗΣΖ Σαρ. Γ/λζε: Λνπηξά Τπάηεο N. Φζηψηηδαο Λνπηξά Τπάηεο, 23-4-2015 Σαρ. Κσδ.: 35016 Αξ. Πξση.: 198 Σει./Fax: 22310 59007 e-mail: oiti@otenet.gr Πιεξνθνξίεο: Αλζνχια Καζηαληψηε

Διαβάστε περισσότερα

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ

1. ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ ΘΑΗ ΡΝΞΝΠ ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑΠ ΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΖΚΔΟΑ ΥΟΑ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 1 ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΑΡΡΗΘΖΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΑΡΡΗΘΖΠ - Θ.Α.Ρ. ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖ ΓΗΔΘΛΠΖ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΞΝΓΗΔΘΛΠΖ ΡΚΖΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΘΖΦΗΠΗΑ 3.12.2010 ΓΟΑΦΔΗΝ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΛΗΘΖΠ 2 * 14561 ΘΖΦΗΠΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 Αθήνα, 08/02/2013 Απιθμ. Ππωη. : 358 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ No: 01 ΠΡΟΥΔΙΡΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΓΙΣΟΤ ΤΝΟΛΙΚΟ ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΓΑΠΑΝΗ 800,00 ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ»,

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», Σδαλαθηαλά, 30 Οθησβξίνπ 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΧΝ ΠΑΚΔΣΧΝ ΔΡΓΑΙΑ 2, 3, 4 «ΓΡΑΔΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ», «ΠΡΟΧΘΗΗ ΓΙΚΣΤΟΤ ΘΑΛΑΔ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ» «ΠΡΟΧΘΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ»

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 2 ΖΠ.ΞΔ ΞΔΗΟΑΗΥΠ & ΑΗΓΑΗΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΠΑΚΝ ΠΑΚΝΠ 10-04-2014 «ΑΓΗΝΠ ΞΑΛΡΔΙΔΖΚΥΛ» Ραρ.Γ/λζε : ΘΔΦΑΙΝΞΝΙΝ 17 Ραρ.Θψδηθαο : 83100 Ρκήκα : ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ Ρει Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ. (Σχπνο Β) Γηα έξγα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2004/18 θαη 2004/17 2. Υαληά Γεθέκβξηνο 2014 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΡΗΣΗ Α.Δ.) Σαρ. Γ/λζε: ΓΟΛΓΟΘΑ 2 ΟΑΗ ΒΑΡΤΠΔΣΡΟΤ ΥΑΝΙΧΝ Σαρ. Κψδηθαο: 73100 ΥΑΝΙΑ ΚΡΗΣΗ ΔΡΓΟ: ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 1 : «ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΡΓΔΤΣΙΚΧΝ ΓΙΚΣΤΧΝ ΟΑΚ Α.Δ. ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Αζήλα: 10-03-2015 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξηζκ. Πξση: 3128 «Η ΔΛΠΙ»

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Αζήλα: 10-03-2015 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξηζκ. Πξση: 3128 «Η ΔΛΠΙ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Αζήλα: 10-03-2015 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αξηζκ. Πξση: 3128 «Η ΔΛΠΙ» Γ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΓ/ΝΗ: ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΓΝ (2) ΓΗΖΚΔΟΗΓΩΛ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ & ΑΘΖΛΑ), ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Γεκηνπξγία πξσηφηππεο

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΑΠΔΓΟΤ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΤΜΝΑΙΟΤ & ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΑ ΠΔΝΣΔΛΗ Α.Μ.: 75/2012 Σ.Τ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 154.000,00 (ζπκπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151

ΑΔΑ 7ΤΕ8ΩΗΜ-6Φ4 AΔΑΜ :14PROC002185151 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΔΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ (ΔΓΣΑΑ) Γούπνερ 21-7-2014 Απιθμόρ ππωη. 19183 4 η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΚΗ ΠΔΡΙΟΓΟ ( 2007-2013)

Διαβάστε περισσότερα

Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.)

Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) Κέντπο Ανάπτςξηρ Ελληνικού Εμποπίος (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) Αιεμάλδξεηα Ζκαζίαο Σαρ. Γηεχζπλζε: Ν. Πιαζηήξα 81 Ζκεξνκελία: 11 Μαξηίνπ 2014 Σαρ. Κψδηθαο: 59300 Αξ. Πξωη.: 5969 / 11.03.2014 Πιεξνθνξίεο: Κψζηαο ακνπξέιεο:

Διαβάστε περισσότερα